Virasto- ja vahtimestari- sekä lähettipalvelut on järjestetty sosiaalivirastotaloon ja Hatanpään sairaalaan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virasto- ja vahtimestari- sekä lähettipalvelut on järjestetty sosiaalivirastotaloon ja Hatanpään sairaalaan."

Transkriptio

1 15 HALLINTOPALVELUT HALLINNON VASTUUALUE Hallintopalvelukeskuksen hallinnon vastuualueelle kuuluivat keskitetyt yleis- ja henkilöstöhallinnon tehtävät, oikeusasiat, riskienhallinta, toimisto- ja virastopalvelutehtävät, asiakasmaksutoiminta ja sijaishenkilöstötoiminta. Sosiaali- ja terveystoimen vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden 2003 lopussa 5 485, sijaisia ja määräaikaisia oli ja työllistettyjä 432, yhteensä Yksikössä hoidettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston sihteeritehtävät. Hallinnon ohjeita annettiin toimialan viranhaltijoiden päätöksenteon avuksi. Sisäisenä tarkastuksena tarkastettiin viranhaltijoiden kuntalain nojalla tekemät päätökset. Vuoden 2004 alussa voimaan tulleesta hallintolaista järjestettiin 4 koulutustilaisuutta, joihin osallistui yli kolmesataa sotelaista. Sosiaali- ja terveystoimen ainoa lakimies osallistui oikeudenkäynteihin, antoi ohjeita ja avusti jatkuvasti vaikeutuvien yksilöpäätösten tekemisessä. Lakimies koulutti henkilöstöä tietosuojakysymyksissä, päätösmalleissa ja hoitotyön kirjaamisissa. Lakimiestä työllistivät myös runsaasti julkisuus- ja henkilötietolain mukaiset tietojen luovutuspyynnöt. Virasto- ja vahtimestari- sekä lähettipalvelut on järjestetty sosiaalivirastotaloon ja Hatanpään sairaalaan. Hatanpään ja Sosiaalivirastotalon puhelinvaihteissa työskentelee yhteensä kuusi täysityöaikaista ja kolme osa-aikaista puhelunvälittäjää. Puhelintekniikan kanssa oli edelleen ongelmia puhelujen ruuhkautumisessa. Eri yhteistyötahojen kanssa on pyritty ongelmiin löytämään ratkaisuja. Hatanpään ja Kaupin potilastoimistoissa työskentelee yhteensä kuusi vakituista työntekijää. Heidän lisäkseen on edelleen tarvittu työllistämistuella palkattua henkilöstöä. Henkilöstöä on ollut mukana Pegasos-projektissa. Maksukaton seuraamisessa on jouduttu seuraamaan neljää eri asiakasmaksujärjestelmää, kun vuoden aikana otettiin uutena järjestelmänä käyttöön Pegasos. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki muuttui ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien avo- tai avioliitossa olevien puolisoiden hoitomaksupäätökset uusittiin alkaen. Henkilöstöhallinto Henkilöstöyksikössä työskenteli vakinaisesti 41 henkilöä. Yksikkö hoiti keskitetysti toimialan vakanssi-, henkilöstö- ja palkkahallinnon sekä palvelussuhdeasioihin liittyvät tehtävät ja antoi asiantuntija-apua virka- ja työehtosopimusasioissa. Erityisen paljon työtä aiheutti uuteen palkanlaskentajärjestelmään, Fortimeen, siirtyminen huhtikuussa Myös työsuhteen kestosta johtuvien etuuksien muutos sekä kunnallisen viranhaltijalain muutos työllistivät. Yleisen KVTESin joulukuun järjestelyvaraerästä osa jaettiin henkilökohtaisina lisinä. Tämä edellytti laajaa valmistautumista henkilökohtaisen työsuorituksen ja osaamisen arviointiin. Huhtikuussa annettiin ohje uudelleensijoittumisesta ja asetettiin uudelleensijoittumisyhdyshenkilöt tehtäväalueille.

2 16 Yhteistyöryhmät Sosiaali- ja terveystoimessa on 8 yhteistyöryhmää, jotka toimivat myös työsuojelutoimikuntina. Yhteistyöryhmät kokoontuivat 4 5 kertaa vuoden aikana. Kokouksissa käsiteltiin kaupungin yhteistoimintasäännössä määrättyjä asioita. Vuonna 2003 esiin nousi erityisesti työsuojeluasiat sekä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöpolitiikan kehittämissuunnitelmat. Yhteistyöryhmät osallistuivat aktiivisesti järjestettyihin koulutustilaisuuksiin. Aiheina oli mm. työn kuormittavuus ja työsuojelunäyttely. Koulutus, työyhteisön kehittäminen ja henkilöstön hyvinvointi Painopisteenä keskitetyssä koulutuksessa oli esimieskoulutus, joka jatkui vuodelta Koulutus eriytettiin tehtäväalueille syksyn 2003 aikana. Noin 400 esimiestä sosiaali- ja terveystoimen alalta osallistui koulutuksiin. Lisäksi kolme esimiestä aloitti sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutuksen. Keskitetyn koulutustoiminnan piiriin kuuluivat lisäksi mm. ay-luottamushenkilöiden, yhteistyöryhmien ja laaturyhmien koulutukset, turvallisuuskoulutukset ja työsuojelukoulutukset. Koulutuksista tiedotettiin koulutusyhdyshenkilöverkoston kautta sekä tiimifoorumilla. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto myönsi vuonna 2003 sosiaali- ja terveystoimelle yhteistoiminnan määrärahasta euroa. Määräraha jaettiin tehtäväalueille henkilöstömäärien suhteessa. Yhteistoimintamääräraha käytettiin tehtäväalueilla henkilökunnan yhteisiin tilaisuuksiin. Kuntoremonttikursseja järjestettiin Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa, Kuortaneen urheiluopistolla ja avokursseja Tampereen kylpylässä. Sosiaali- ja terveystoimen osuus kuntoremonttipaikoista oli 131 paikkaa ja ne jaettiin tehtäväalueille henkilöstömäärään suhteutettuna. Kehityskeskustelujen tueksi tarjottiin koulutusta ja opetusvideoita sekä apulomake. Sisäisille työnohjaajille ryhdyttiin maksamaan 30 euron palkkio kuukaudessa/työnohjaussuhde. Sisäisiä työnohjaajia oli n. 60 henkilöä ja heille järjestettiin koulutusta. Myös ulkopuolisia työnohjaajia käytettiin. Aloitetoiminta Yhteistyöryhmiin tuli kaksi aloitetta: työtapaturmiin liittyvä sisäisen ilmoituskäytännön kehittäminen ja sähköpostin teknisestä parannnusjärjestelmästä. Molemmat aloitteet vietiin kaupungin yhteistyöryhmään. Työsuojelu ja riskienhallinta Toimialalla on kolme päätoimista työsuojeluvaltuutettua. Lisäksi keväällä aloitti työympäristösuunnittelija. Työsuojelun toimintaohjelma päivitettiin. Riskienhallintaryhmä koordinoi riskien kartoitusta ja turvallisuusohjeistusta toimialalla. Riskienhallintaryhmä teki kokousten yhteydessä tutustumiskäyntejä toimialan eri yksiköihin ja kiinnitti huomiota erilaisiin turvallisuusepäkohtiin. Toimialalla aloitettiin syksyllä työsuojelukoulutusten sarja, jossa aiheina oli työsuojeluntoimintaohjelma, työhyvinvointi, päihdeohjelma, työn kuormittavuus sekä kiinteistöjen huolto- ja korjaustoiminta. Myös eri tehtävä- ja vastuualueilla on annettu paloturvallisuuskoulutusta ja pidetty alkusammutusharjoituksia, joita jatketaan seuraavana vuonna. Työsuojelukoulutuksiin on osallistunut n. 200 henkeä. Sijaishenkilöstö Sijaishenkilöstö tarjoaa vakinaisessa palvelussuhteessa olevaa sijaisapua äkillisiin, lyhytaikaisiin tarpeisiin palvelun piiriin kuuluville yksiköille. Varattavissa olleista sairaanhoitajien työvuoroista on varattu keskimäärin 87 %, lähihoitajien työvuoroista 92 % ja tekstinkäsittelijöiden vuoroista 74 %. Varaamattomissa työvuoroissa työskennellään ns. kotiosastolla.

3 17 Uusina palveluina tulivat vuonna 2003 mukaan terveydenhoitajien ja laitoshuoltajien sijaistaminen. Lisäksi perustettiin kaksi lähihoitajien ryhmää, jotka olivat varattavissa myös pitkäaikaisiin ja ennalta tiedettyihin tarpeisiin Koukkuniemen vanhainkodissa ja sairaaloissa alkaen perustettiin 20 lähihoitajan tointa ja alkaen kolme terveydenhoitajan ja 10 laitoshuoltajan tointa. Toiminnan laajentumisen vuoksi palkattiin alkaen toinen kokopäiväinen koordinaattori. Toimeen oli kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto. Pitkäaikaisiin ja ennalta tiedettyihin tarpeisiin varattavissa olevan ryhmän sekä tekstinkäsittelijöiden sijaistuksen pitäminen keskitettynä palveluna osoittautui jossain määrin tarpeettomaksi. Palvelujen käyttäjien kanssa syksyllä käytyjen keskustelujen perusteella aloitettiin järjestelyt näiden ryhmien siirtämiseksi ensisijaisen työllistäjänsä omaksi henkilöstöksi. Henkilöstön kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen päätettiin, että Koukkuniemen vanhainkodissa työskentelevä ryhmä siirtyy vanhainkodin henkilöstöksi. Sairaaloissa työskentelevän ryhmän osalta tilannetta tarkastellaan myöhemmin uudelleen. Kuvio 3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VAKINAINEN HENKILÖSTÖ TEHTÄVÄALUEITTAIN 2003, % Päivähoito 30 % Vanhusten palvelut 31 % Perusterveydenhuolto 11 % Erikoissairaanhoito 9 % Erityispalvelut 4 % Sosiaalityö 7 % Hallintopalvelut 8 %

4 18 SUUNNITTELUN VASTUUALUE Suunnittelun vastuualueelle kuuluivat keskitetty toiminnan suunnittelu, tulosarviointi, kehittämistoiminta, tiedotus ja sisäinen tarkastus. Suunnittelussa koordinoitiin lakisääteisten määräaikaissuunnitelmien laadinta, toiminnallinen raportointi, kertomukset ja erillisselvitykset. Koko toimialaa palvelivat myös yhteisöavustukset ja EU-projektien hallinnointi sekä julkaisutoiminta. Myös kaupungin keskushallinnolle on toimitettu pyydetyt selvitykset ja raportit. Suunnittelun henkilöstövahvuus oli 16 vuoden lopussa. Strategioiden käytännön toteutus alkoi Kaupunki- ja toimialastrategian ensimmäinen toteuttamisvuosi edellytti erityisesti tavoitteiden tulosraportoinnin kehittämistä ja arviointia. Niiden ylläpitämiseksi yhdistettiin strategia- ja suoriteraportit. Tietohallinnossa laadittiin uusien järjestelmien käyttöönottojen mukaiset uudet tilastointi- ja raporttimäärittelyt. Sähköisen taloushallinnon pilotoinnit toteutettiin ja tuotantokäyttö alkoi. Palvelujen hankintastrategian mukaiset kilpailuttamiset toteutettiin ja osallistuttiin vaihtoehtoisten palvelumallien selvitystyöhön yhdessä palvelujen hankintalautakunnan kanssa. Kumppanuus- ja seutuyhteistyötä lisättiin osana aluekeskusohjelman palvelukartoituksia ja osallistumalla osaamiskeskuksen ja verkostoituvien erityispalvelujen työryhmiin. Tutkimuslupakaavakkeiden uudistaminen saatettiin loppuun ja lomakkeisto ohjeineen liitettiin verkkopalveluihin. Poikkihallinnollista yhteistyötä jatkettiin sähköisen taloushallinnon eri käyttöönottovaiheissa. Tietojärjestelmien kehittämisessä painopisteinä olivat Pegasosjärjestelmän käyttöönoton laajentaminen terveydenhuollossa ja Effica-järjestelmän käyttöönottovalmistelut sosiaalitoimen osalta. Kaikkien järjestelmien osalta toteutettiin laajaa koulutusta pääosin omin voimin. Toimintaa kehitettiin poikkihallinnollisesti kaupungin e-palvelustrategian mukaisin kehittämisprojektein. Koulutusta jatkettiin hyväksytyn henkilöstöpoliittisen kehittämissuunnitelman mukaisesti, esimieskoulutus oli erityisenä painopisteenä. Tiedotustoiminnassa korostui kuntalaisiin suuntautuva vuorovaikutteisuus Tiedotus koordinoi sosiaali- ja terveystoimen sisäistä ja ulkoista tiedotusta sekä wwwsivujen ylläpitoa. Tavoitteensa mukaisesti tiedotus lisäsi edellisvuosista kuntalaisille kohdennettua tiedottamista. Tiedotus järjesti mm. 13 tiedotustilaisuutta ja lähetti tiedotusvälineille 70 toimialaa koskevaa tiedotetta. Sisäistä tiedotusta hoidettiin joka toinen viikko sähköisessä muodossa toimitetun Sote tiedottaa -tiedotteen välityksellä. Lisäksi toimitettiin uuden tamperelaisen tietopakettiin Tietoja sosiaali- ja terveystoimen palveluista -esite, avustettiin Tampereen kaupungin tiedotuslehteä ja henkilöstölehti Vilkkua sekä päivitettiin oppaita ja jakelulistoja. Toimialasta kertovat suomen- ja englanninkieliset kalvosarjat valmistuivat myös kertomusvuonna. Tehtäväalueita autettiin esitteiden tekemisessä ja kehitettiin sisäistä sähköistä verkkoa Keväällä sosiaali- ja terveystoimi alkoi pilotoida Internetissä olevaa Valmavalmistelufoorumia, ja sen täytäntöönpanossa tiedotuksella oli merkittävä rooli. Tiedotus vastasi niin ikään sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösten tiedottamisesta tiedotusvälineille. Koko vuoden työn alla oli terveyspalvelujen www-sivujen uudistus, jota työstettiin osana Terveyspalvelujen neuvonnan kehittämisprojektia Teuvoa. Verkkosivut rakennettiin asiakas- ja palvelulähtöisesti, ja niille koottiin palvelujen ohella terveystietoosio. Verkkosivuilla avattiin kaksi uutta palvelua: kesäkuussa julkaistiin vuorovaikutteinen Teuvo neuvoo -niminen verkkohoitajapalvelu ja lokakuussa otettiin käyttöön kotihoidon maksujen arviolaskuri. Tiedotus osallistui edelleen Enemmän irti Internetistä -koulutuksen järjestämiseen.

5 19 Sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja -sarjassa ilmestyi kertomusvuonna yhteensä 6 raporttia ja monisteita -sarjassa 17 raporttia. Yhteensä 30 sopimusta 27 yhteisön kanssa Vuonna 2003 maksettiin näillä sopimuksilla yhteensä bruttona sekä ns. pysyväisavustuksia maksettiin eri tehtäväalueilta yhteensä (sisältää pääomaavustukset). Näissä ei ole mukana tehtäväalueiden maksusitoumuksia eikä ostoja kuntayhtymiltä. Yhteisöavustuksia maksettiin lisäksi TALOUDEN VASTUUALUE Talouden vastuualueelle kuuluivat keskitetty taloussuunnittelu, tilinpäätöksen laatiminen, laskentatoimi ja maksuliikenne sekä talouteen liittyvä tiedotus ja kouluttaminen. Talous huolehtii myös lastensuojelukustannusten ja toimeentulotuen perinnästä sekä sosiaalivirastotalon palvelukassan toiminnoista. Henkilöstöä taloudessa oli vuoden lopussa 32 vakinaista ja 4 määräaikaista. Tilinpäätös ja talousarvio Talouden vastuualueella koottiin keskitetysti vuoden 2002 tilinpäätös. Tilinpäätös osoitti sosiaali- ja terveystoimen menojen osalta ylitystä 6,336 milj.euroa ja tulojen osalta ylitystä 0,470 milj. euroa. Vuoden 2003 talousarvioon on vuoden aikana tehty kaupunginvaltuustossa muutoksia kaksi kertaa. Muutosten nettovaikutus on yhteensä 10,261 milj. euroa. Talousarvion toteutumisen seurantaraporttia kehitettiin yhdessä suunnittelu- ja rahoitusryhmän kanssa. Vuotta 2003 koskeva talousraportti käsiteltiin kuukausittain toimialan johtoryhmässä, tehtäväalueiden johtoryhmissä sekä vietiin lautakunnalle tiedoksi kuusi kertaa. Vuoden 2004 talousarvion suunnittelutyö aloitettiin keväällä. Vuoden 2004 talousarvio ja käyttösuunnitelma on laadittu ja hyväksytty. Sosiaali- ja terveystoimen tulot ovat euroa ja menot euroa vuonna Investoinneista atk-ohjelmat ja projektit, kiinteät rakenteet ja laitteet sekä kalusto yli 3 vuotta ja yli euroa ovat yhteensä euroa. Käyttösuunnitelmaan sisältyi toimialan päivitetty strategia. Koulutus ja neuvonta Talouden vastuualue on järjestänyt tehtäväalueiden johtoryhmille koulutuksia, joissa on käsitelty mm. talousarvion ja käyttösuunnitelman laadintaa, periaatteita ja sitovuuksia. Ostolaskujen sähköisestä käsittelystä on järjestetty info-tilaisuuksia tehtäväalueiden laskujen käsittelijöille. Lisäksi koulutusta ja neuvontaa on järjestetty tuotteistamisesta ja kirjanpitojärjestelmän raporttien hyväksikäytöstä. Tuotteistaminen Työterveyshuollon tuotteistaminen valmistui loppuvuodesta. Viinikanlahden ensisuojan ja Kalevanpuiston kustannuslaskenta on tehty. Omalääkäritoiminnan työajanseuranta on tehty ja kustannuslaskentaa jatketaan. Vanhusten omaishoidontuen tuotteistaminen aloitettiin. Kotihoidon tuotteistamista ei voida tehdä, koska suoritteet eivät vastaa palvelutoimintaa.

6 20 Ostolaskujen sähköinen käsittely Sosiaali- ja terveystoimi on lähtenyt kaupungin taloushallinnon sähköistäminen - hankkeeseen pilotiksi ostolaskujen sähköisen käsittelyn ja kierrätyksen osalta. Ostolaskujen sähköisessä käsittelyssä on kysymys ostolaskujen saattamisesta sähköiseen muotoon (valmistelutehtävät ja skannaus) ja niiden käsittelystä sähköisessä muodossa, mikä sisältää laskujen ohjauksen, asiatarkastuksen, hyväksymismenettelyn ja tarkistusmenettelyn sekä siirron ostoreskontraan. Tuotantokäyttö alkoi toukokuussa. Uuteen toimintatapaan siirtyminen aiheutti muutoksia työmenetelmiin ja tehtäväkokonaisuuksiin. Käyttäjiä on tällä hetkellä noin 170, varahenkilöt mukaan luettuna. Mukana on tehtäväalueista kokonaisuudessaan hallintopalvelut, perusterveydenhuolto ja vanhustenpalvelut. Erityispalvelujen ja sosiaalityön tehtäväalueet ovat osittain jo mukana ja päivähoidon ja erikoissairaanhoidon mukaan tuleminen suunniteltiin. SISÄISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE Sisäisten palvelujen vastuualueelle kuuluivat tietohallinto, tilahallinto, rakennuttamisasiat, tekniset tukipalvelut, huolto- ja hankintatoiminta, ruokahuolto ja kuljetukset. Yksikkö tuotti sosiaali- ja terveystoimelle muut tukipalvelut kuin hoidolliset tukipalvelut yhteistyössä kaupungin keskushallinnon sisäisen palvelujen yksiköiden mm. tietotekniikkakeskuksen, materiaalikeskuksen ja tilakeskuksen kanssa. Yksikkö osti palveluita myös avoimelta sektorilta tavoitteena kaupunkikonsernin kannalta taloudellisesti järkevä toiminta. Atk:n kehittäminen Tietohallinnon tehtävänä on vastata sosiaali- ja terveystoimen osalta yleisistä tietotekniikkaan ja sen käyttöön liittyvistä asioista, ylläpitää käytössä olevia järjestelmiä, antaa käyttäjätukea ja -koulutusta, vastata järjestelmien vastuukäyttäjäorganisaation toiminnasta, hoitaa laite- ja ohjelmistotilaukset, osallistua käytössä olevien järjestelmien kehittämiseen sekä huolehtia uusien järjestelmien käyttöönotto -projektien käynnistämisestä ja niiden työskentelyn ohjauksesta ja koordinoinnista. Tietohallinto tukee mahdollisuuksiensa mukaan myös tehtäväalueiden tietotekniikan hyödyntämistä edistäviä hankkeita. Toimialan omien järjestelmien ja toimintojen lisäksi tietohallinto osallistuu koko kaupungin tasolla toteutettaviin tietotekniikkaan ja sen hyödyntämiseen liittyviin hankkeisiin. Tietohallinnossa oli käynnissä vuonna 2002 aloitettu ja vuoden 2005 puoliväliin ulottuva toimialan palvelutuotannon tietojärjestelmien uusimishanke merkkipohjaisten (päätekäyttöisten) tuotantojärjestelmien korvaamisesta uusilla graafisilla järjestelmillä. Terveydenhuollon tietojärjestelmäprojektissa otettiin Pegasos-järjestelmä käyttöön sekä avoterveydenhuollossa että osastotoiminnassa. Sosiaalityön tietojärjestelmäprojektin aikataulua jouduttiin teknisistä syistä siirtämään vuoden 2004 puolelle. Päivähoidon tietojärjestelmäprojektissa tehtiin suunnitellut käyttöönoton valmistelutehtävät. Myös kaikkia perusprojekteja tukevat atk-peruskoulutus- ja tietoliikenneverkkoprojektit toteuttivat niille määritellyt tehtävät. Kertomusvuoden aikana voitiin pääpiirteissään toteuttaa tietojärjestelmien uusimishankkeessa asetetut aikataulu- ja sisältötavoitteet, ja hanke pysyi kokonaisuutena sille annetussa budjetissa. Projektit Terveydenhuollon TERHI-projektin seitsemästä osaprojektista työskenteli viisi: avoterveydenhuollon palvelujen, mielenterveyspalvelujen, laitospalvelujen, kotihoidon ja kuntoutuksen osaprojektit. Vuoden aikana valmistui liittymä Pegasos-järjestelmän ja TAYS:n käyttämien AHO- ja Oberon-järjestelmien välille, joka mahdollisti sähköisten lähetteiden ja hoitopalautteiden siirtämisen sosiaali- ja terveystoimen toimipisteiden ja

7 21 TAYS:n välillä. Merkittävää oli myös osallistuminen kotihoidon ohjelmisto-osion jatkuneeseen määrittelytyöhön. Kuvantamisen toimintoihin hankittiin digitaalisten kuvien arkistointijärjestelmä (Sectra PACS) ja kuvantamisen toiminnanohjausjärjestelmä (Commit RIS), ja näihin teetettiin liittymät Pegasos-järjestelmään. Kuvantamisen järjestelmät ja liittymien ensimmäinen vaihe saadaan tuotantokäyttöön keväällä SOILI-projektissa valmisteltiin sosiaalipalvelujen yksilö- ja perhehuolto-ohjelmiston käyttöönottoa, joka jouduttiin ohjelmiston puutteiden vuoksi siirtämään suunnitellusta noin kolmella kuukaudella eteenpäin vuodenvaihteeseen Järjestelmän peruskäyttökoulutuksen kävi noin 250 henkilöä. Effica-Yksilö- ja perhehuoltojärjestelmään toteutettiin kirjanpito- ja pankkiliikenneliittymät. PÄIVI-projektissa valmisteltiin lasten päivähoidon ohjelmiston käyttöönottoa vuonna 2004 kartoittamalla ja kuvaamalla toimintaprosessit, kouluttamalla pääkäyttäjät ohjelmiston käyttöön, määrittelemällä Effica-Päivähoito-järjestelmässä käytettävät ohjaustiedot sekä kouluttamalla peruskäyttäjät työaseman käyttöön. Laskutus-projektin päätehtävänä oli yhdessä TERHI- ja SOILI-projektien kanssa valmistella ja toteuttaa Pegasos- ja Effica-Yksilö- ja perhehuoltojärjestelmien liittäminen Tampereen kaupungin taloushallinnon AdeEko+-ohjelmistoon. Liittymien teon yhteydessä tuotantojärjestelmien taloushallintoon liittyviin ominaisuuksiin jouduttiin tilaamaan muutoksia. Huolellisesti suunnitellut ja toteutetut liittymät ovat toimineet luotettavasti. Atk- ja tietojärjestelmäkoulutusprojekti (Koulutus) vastasi toimintavuoden aikana atk:n peruskäyttötaitojen koulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Koulutukset painottuivat käyttöjärjestelmään, tekstinkäsittelyohjelmaan ja sähköpostiohjelmistoon ja niiden kesto vaihteli yhdestä neljään päivään. Koulutuksiin osallistui yhteensä 610 henkilöä. Lisäksi projektissa suunniteltiin yhdessä TERHI-, SOILI- ja PÄIVI-projektien kanssa näiden järjestelmäkoulutusten aikataulut. Verkko-projektissa jatkettiin Koukkuniemen alueen rakennusten tietoliikenneverkon uusimista ja toteutettiin lähinnä Pegasoksen käytön edellyttämät avopalveluiden toimipisteiden verkotuksen uusimistyöt. Päiväkotien tilojen verkotustyö aloitettiin vuoden 2003 lopulla. Langattoman verkon (ns. WLAN) tekniikka ja käyttö vakiintuivat Hatanpään ja Kaupin sairaalan vuodeosastoilla, mikä mahdollisti Pegasos-järjestelmän rutiinikäytön liikuteltavilla työasemilla potilashuoneissa. Merkittävää oli Pegasos-järjestelmän mobiilikäytön onnistunut kokeilu Hatanpään kotisairaalan toiminnassa joulukuussa Perustiedot ja raportointi-projekti työskenteli suunnittelun vastuualueen johdolla ja valmisteli yhteistyössä TERHI-, SOILI- ja PÄIVI-projektien kanssa palvelujen perustilastointitietoja järjestelmien käyttöönottoa varten. Terveydenhuollon osalta saatiin valmiiksi perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja vanhusten palvelujen laitoshoidon perustietojen määrittely. Sosiaalipalvelujen osalta valmistui toimeentulotuen, yleisen sosiaalityön, lastensuojelun sijaishuollon, päihdehuollon ja vammaispalvelujen määritystyö. Tietojärjestelmien uusimishankkeen projekteissa työskenteli kertomusvuoden aikana eri pituisissa jaksoissa yhteensä noin 50 henkilöä muualta toimialan organisaatiosta. Laitehankinnat Laitteista tehtiin vuokrasopimuksia seuraavasti: mikrotietokoneet n. 770, graafiset päätteet 62, tulostimet 530 ja muut laitteet noin 100 kappaletta. Vanhoja päätelaitteita jäi edelleen käyttöön.

8 22 Koulutusluokat Tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteja varten oli käytössä yhteensä seitsemän atkkoulutusluokkaa. Neljä luokista sijaitsi ns. Oppinetin tiloissa Hatanpäänpuistokuja 36:ssa, kaksi Koukkuniemen tiloissa ja yksi Hatanpään sairaalan tiloissa, joista se siirrettiin vuoden loppupuolella Jukolan tiloihin. Luokissa oli yhteensä 75 koulutuspaikkaa. Muut projektit Tampereen kaupunki osallistui Pirkanmaan saumattomien hyvinvointipalvelujen kehittämishankkeeseen (PIRKE) säännöllisen kotihoidon piiriin kuuluvan diabeetikon palveluketjuprojektilla. Hanke perustuu määräaikaiseen lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta, jonka voimassaoloa jatkettiin vuoden 2005 loppuun. Projektissa toteutettiin suunnitellusti omaneuvojatoiminnan kokeilu, johon osallistui kaksi itäisen palvelualueen kotihoitotiimin omaneuvojakoulutuksen käynyttä työntekijää. Hankkeeseen kuuluvaa aluetietojärjestelmäpalvelua ei saatu toimintavuoden aikana toteutettua. Hankkeen jatkamisesta vuoden 2005 loppuun asti on tehty esitys osallistujakunnille. Tekninen huolto Teknisen huollon huoltopalvelut vastaa sosiaali- ja terveystoimen hallinnassa olevien kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja ilmastointihuollon järjestämisestä, laitteiden huolloista sekä korjauksista, lääkintälaitteiden turvallisuus- ja vastaanottotarkastuksista, sairaalakiinteistöjen ja vanhainkodin talonmiestehtävistä sekä kuljetusten järjestämisestä. Teknisen huollon siivoustoiminta sisältää Tammelakeskuksen sekä Hatanpään sairaalan tartuntatautien osaston B0 siivouksen. Laajennusten ja saneerausten vuosi Asiakaskannan sekä ympäristön muuttumista vaarallisemmaksi kompensoitiin parantamalla turvallisuutta sekä teknisin järjestelyin että henkilöstöresurssein. Myös toimintojen vaatimia tarvikkeiden ym. kuljetusresursseja kuormitettiin erityisen runsaasti. Vuoden aikana sairaalaja vanhainkodin alueilla valmistuneita tiloja: Hatanpäänpuiston sairaalan laajennus valmistui kesäkuussa ja otettiin käyttöön elokuussa. Hanke luovutettiin pahasti keskeneräisenä, josta seurasi hälytys-, selvitys- ja seurantatöitä koko tekniselle huollolle. Ravintokeskuksen laajennus valmistui marraskuussa. Ruuanvalmistustoiminta piti turvata koko peruskorjauksen ajan, mikä aiheutti runsaasti ylitöitä. Kaupin sairaalan saneeraus alkoi syksyllä. Rintaklinikan, apuvälinekuntoutuksen ja apteekin tilojen saneeraus alkoi heinäkuussa. Koukkuniemen vanhainkodin Koivula-rakennuksen kahden osaston saneeraus hoivaosastoiksi valmistui elokuussa. Hoitajakutsujärjestelmän uusiminen koko Koivula rakennukseen alkoi toukokuussa. Laboratoriokeskus luopui pääosin kuljetuspalveluista. Kiinteää kuljetusreittiä ajavissa autoissa jouduttiin supistamaan toiminta kahteen autoon. Selvitykset, tutkimukset, kehittämishankkeet ja projektit Hatanpään puhelinvaihde oli pakko uudistaa Hatanpäänpuiston sairaalan laajennuksen myötä. Koukkuniemen ravintokeskuksen suunnittelu käynnistyi. Tietoliikenneverkkoprojekti valmistui pääpiirteittäin laitosten osalta. Koukkuniemen ravintokeskuksen suunnittelu käynnistyi. Laitosten turvallisuutta parannettiin teknisin järjestelyin määrärahojen puitteissa. Järjestelyjen myötä saatiin turvallisuustasoa parannettua merkittävästi. Päällekarkausjärjestelmä LAS/HASA. Videovalvontajärjestelmän laajentaminen Hatanpäällä. Murtohälytin järjestelmien (HHL) yhdistäminen yhteiseen tietokonepohjaiseen hallintaan. Timecon-kulunohjausjärjestelmien kehittäminen Hatanpäällä. Kiinteistöhälytysjärjestelmien laajentaminen.

9 23 Laitosten ravintopalvelut Sosiaali- ja terveystoimen avopuolella toimi 107 ruokapalvelupistettä, joista oli valmistuskeittiöitä 62 kpl, kuumennuskeittiöitä 17 kpl ja jakelukeittiöitä 28 kpl. Näiden lisäksi aterioita tai aterioiden raaka-aineita kuljetettiin ryhmäperhepäiväkoteihin (10 kpl), vanhusten korttelikerhoihin (6 kpl) sekä kodeissaan asuville ikäihmisille. Ruokapalvelun taloudellisuutta ja tuloksellisuutta seurataan kustannuslaskennan ja ennalta asetettujen tavoitesuoritteiden sekä mielipidekyselyjen avulla. Ruokapalvelupisteiden omavalvonta Omavalvonta on hyvää asiakaspalvelua. Omavalvontajärjestelmä vaatii toimintayksikön henkilöstön sitoutumista noudattamaan sovittuja menettelytapoja. Vuonna 2002 otettiin käyttöön omavalvonnan kannalta tärkeä lämpötilojen seurantajärjestelmä. Järjestelmän avulla voi seurata lämpötilanvaihteluja mm. ruoankuljetuksessa, -jakelussa sekä kylmälaitteissa. Seurantajärjestelmää ja käyttäjän opastusta kehitettiin toimintakertomusvuonna kirjallisen ohjeistuksen avulla yhdessä terveysviranomaisten kanssa. Ruokapalveluhenkilöstön koulutus Sosiaali- ja terveysministeriö antoi marraskuussa 2001 omavalvontaan liittyvän asetuksen elintarvikehuoneistoissa työskentelevältä vaadittavasta elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta. Sosiaali- ja terveystoimen avopuolen henkilöstöstä osallistui toimintakertomusvuoden loppuun mennessä hygieniaosaamiskoulutukseen n. 400 henkilöä. Koulutukseen osallistuvien tuli suorittaa hyväksyttävästi hygieniatesti. Koulutukset järjestettiin Tampereen ammattiopistolla. Tämän lisäksi ruokapalveluhenkilöstölle järjestettiin kertomusvuonna käytännön ruoanvalmistuskursseja ja useita ammattiin liittyviä luentotilaisuuksia. Keittiöergonomian tutkimushanke Sosiaali- ja terveystoimen avopuolella aloitettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa keittiöergonomiatutkimushanke. Tutkimussuunnitelman mukaisesti Työterveyslaitos toteuttaa Suomen Akatemian ja Työsuojelurahaston tuella laajan hankkeen, jonka avulla selvitetään, voidaanko ergonomiaa parantamalla edistää työntekijöiden liikuntaelinten terveyttä ja hyvinvointia. Tutkimuksen kohteena on keittiötyö, jossa työntekijöillä on runsaasti liikuntaelinten sairauksia ja oireita. Tutkimuksessa on mukana neljästä kaupungista yhteensä 119 keittiötä. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi Kunta 10- hankkeen kunnissa; Espoossa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Tampereen sosiaalija terveystoimesta hankkeeseen osallistuu 12 ruokapalvelupistettä. Tutkimushankkeessa oletetaan olevan mahdollista soveltaa ergonomisia toimenpiteitä, joiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen työntekijät voivat itse vaikuttaa. Erityisruokavalioiden järjestäminen Sosiaali- ja terveystoimen avopuoli ja koulutustoimiala laativat yhteiset ohjeet päivähoito ja kouluikäisten lasten erityisruokavalioiden ilmoittamisesta ja toteutuksesta. Ruokavalioita koskevat määritelmät ovat olleet hajanaisia ja ruokapalvelupisteille toimitetut selvitykset kirjavia. Uudistetut ohjeet ja lomakkeet on saatavana kouluista, päiväkodeista ja neuvoloista. Uudistetun ohjeistuksen mukaan lapsille valmistetaan erityisruokavalion mukaiset ateriat, mikäli siihen on selvät lääketieteelliset tai eettiset syyt. Ohjeistus laadittiin yhteistyössä sisäisten palvelujen ruokapalveluhenkilöstön, päivähoidon, koulutustoimen, perusterveydenhuollon, ravitsemissuunnittelijan ja lastenallergologian dosentin kanssa.

10 24 Ruokapalvelupisteiden suoriteseuranta Toimintakertomusvuonna päivitettiin myös ruokapalveluhenkilöstön työsuoriteseurantaa koskevat ohjeistukset ja lomakkeet. Avotoiminnan ruokapalvelupisteiden työsuoritteiden ja tuntien seuranta ja laskenta suoritetaan sisäisten palvelujen yksikössä. Muut ravintopalvelut Sosiaalivirastotalon ravintokeskus Sosiaalivirastotalon ravintokeskus toimitti ateriapalvelut seuraaville henkilöstöryhmille: sosiaalivirastotalon henkilöstölle samassa kiinteistössä toimiville Sosiaali- ja terveysalan opiston ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja opettajille 25%:n sotainvalideille, joista osa ruokailee henkilöstöravintolassa ja osalle kuljetetaan ateriat kotiin ikäihmisille kotiinkuljetusaterioita, muut kuin sotainvalidit edustustarjoiluja ja erilaisia kahvitilaisuuksia Ankkarin päiväkodin Jankan osastolle ja Ranskankieliseen kerhoon elintarvikkeiden raaka-aineita Sepän-, Osmon- ja Raitin ryhmäkotiin. Ravintokeskuksen omavalvonta Omavalvontajärjestelmä vaatii koko henkilöstön sitoutumista noudattamaan sovittuja menettelytapoja. Vuonna 2002 otettiin ravintokeskuksessa käyttöön omavalvonnan kannalta tärkeä lämpötilojen mittausjärjestelmä. Järjestelmän avulla seurataan lämpötilavaihteluja mm. ruoankuljetuksessa, -jakelussa sekä kylmälaitteissa. Seurantajärjestelmää ja käyttäjien opastusta kehitettiin toimintakertomusvuonna kirjallisen ohjeistuksen avulla yhdessä terveysviranomaisten kanssa. Ruokapalveluhenkilöstön koulutus Ruokapalveluhenkilöstö osallistui alansa useisiin koulutustilaisuuksiin esim. käytännön ruoanvalmistuskurssille ja erilaisiin luentotilaisuuksiin. Toimintakertomusvuonna aloitettiin ravintokeskuksessa sähköinen laskujentarkastus. Aterioita valmistettiin kappaletta/vuosi.

HALLINTOPALVELUT HALLINNON VASTUUALUE

HALLINTOPALVELUT HALLINNON VASTUUALUE 9 HALLINTOPALVELUT Hallintopalvelujen tehtäväalue tukee sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalvelutuotantoa ja koordinoi tehtäväalueita niiden johtamisessa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Tehtäväalue

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 22.03.2017 Sivu 1 / 1 115/2017 00.02.02 41 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 20.09.2016 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 115 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS Talouskeskus Talouskeskus on toiminut palvelukeskuksena vuodesta 2005 ja liikelaitoksena vuodesta 2007. Talouskeskus-liikelaitos tarjoaa materiaali-, talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Pohjoinen Sote ja tuottamisen rakenteet hanke

Pohjoinen Sote ja tuottamisen rakenteet hanke Pohjoinen Sote ja tuottamisen rakenteet hanke Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus Hallinnon tukipalveluiden tuotteistaminen Loppuraportti Syyskuu 2015 Laatija: Taneli Pikkarainen Kainuun sosiaali- ja

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

A. VAKINAISET TOIMET:

A. VAKINAISET TOIMET: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 18.3.2013 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset ja määräaikaiset toimet:

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja , Hämeenkyrön kunta

Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja , Hämeenkyrön kunta Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja 11.2017, Hämeenkyrön kunta 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Pirkanmaa2019: yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen 13.4.2017 2 www.pirkanmaa2019.fi

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015 Jakelu:

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa)

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa) 710 Liiketoiminnan johtokun Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johja Liiketoiminnan johtokun (1000 euroa) TA 2014 Liiketoiminnan johtokun / asukas 1,5 1,5 100,0 1,5 1,4 1,3 1,5-0,6 %:a liiketoiminnan toiminmenois

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 31.05.2017 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 15 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosäännön, jonka mukaan tarkempia

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Siilinjärven kunta Aromi-yhteiskäytön politiikan liite 1 24.11.2014 Savon koulutuskuntayhtymä Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Rooli

Lisätiedot

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö 11-3-2015/tl Kurikka-Jalasjärvi palvelujen järjestämissuunnitelman ja myöhemmin tehdyn päätöksen mukaan yhdistyneen kaupungin konsernitalous, palkkahallinto,

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 10:02

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 10:02 KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - TOUKOKUU 2015-2016 14.6.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-5.2016 TP 2015 Tot. 1-5.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%

Lisätiedot

Arkitodellisuus ja muutosten hallinta Varkauden kaupunki tukipalvelut

Arkitodellisuus ja muutosten hallinta Varkauden kaupunki tukipalvelut Arkitodellisuus ja muutosten hallinta Varkauden kaupunki tukipalvelut Varkauden kaupunki Tukipalvelut Varkauden kaupungin tukipalvelut on perustettu 1.5.2014 Tukipalveluista laadittiin selvitys, jonka

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2017 Nro 11 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ. Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ. Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen 14.10.2016 KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ Valtakunnalliset

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 %

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 % KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HUHTIKUU 2015-2016 16.5.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-4.2016 TP 2015 Tot. 1-4.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 68 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Jakelu:

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

Taloushallintopalveluliikelaitoksen. toimintasääntö

Taloushallintopalveluliikelaitoksen. toimintasääntö Taloushallintopalvelu 1 / 10 Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintasääntö 1.9.2017 Taloushallintopalvelu 2 / 10 Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintasääntö Sisällysluettelo 1. Taloushallintopalveluliikelaitoksen

Lisätiedot

Palveluprosessien uudistaminen sosiaalitoimessa. KUPOS3 Aki Heiskanen

Palveluprosessien uudistaminen sosiaalitoimessa. KUPOS3 Aki Heiskanen Palveluprosessien uudistaminen sosiaalitoimessa KUPOS3 Aki Heiskanen Taustaa uudistuksille STM: sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian hyödyntämisstrategia 1996 (Päivitettiin 1998) Odotettiin uusia

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 'ESPOON'KAU ES30 STO ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 11.1.1989 hyväksymä ja 19.4.1989 muuttama

Lisätiedot

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Arkistoitu: TeamWare/Arkisto/Sähkölaitos/Säännöt SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sähkölaitoksella on johtokunnan hyväksymä yleisorganisaatio. Sähkölaitoksella on seitsemän yksikköä (liiketoiminta-aluetta),

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) 25.03.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Hannikainen, puh. 046 877 1308 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän toimintaohje

Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän toimintaohje Sivu 1 / 8 Dno TRE:5065/00.01.01/2013 Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän toimintaohje Hyväksytty 2.1.2014, konsernijohtaja Kirsi Koski 1 Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän tehtävät ja toimiala Hallinto-

Lisätiedot

Lomautusten vaikutukset ruokapalveluissa. Kiinteistöpalveluliikelaitos Johtokunta 7.5.2009 Paula Juvonen

Lomautusten vaikutukset ruokapalveluissa. Kiinteistöpalveluliikelaitos Johtokunta 7.5.2009 Paula Juvonen Lomautusten vaikutukset ruokapalveluissa Kiinteistöpalveluliikelaitos Johtokunta 7.5.2009 Paula Juvonen Hoivalaitosten ateriapalvelut 2 Toiminta 365 päivää vuodessa, 4 ateriaa päivässä Sisäiset asiakkaat

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Heli Hirvelä palvelukeskuksen johtaja Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki työntekijöitä 16 000 kokonaismenot (tp 2005) 1 306 milj. euroa

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien 1 (7) Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtosäännön 24 :n mukaan sairaanhoitopiirin johtaja tai sairaalan johtaja päättää talousarvion ja hallituksen

Lisätiedot

Pirkanmaa2019 Henkilöstöteemaryhmän raportti

Pirkanmaa2019 Henkilöstöteemaryhmän raportti Pirkanmaa2019 Henkilöstöteemaryhmän raportti Yhteiset asiat projektiryhmä 23.5.2017 Raija Ruoranen 30.5.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Eteneminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin Kokonaisuutena työryhmälle

Lisätiedot

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Äänekosken terveyskeskus Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Shp:n talousarvio 2018 Shp:n talousarviossa on Äänekosken osuus 22,425 miljoonaa euroa ( + 2,2 % verrattuna vuoden 2017 ennusteeseen) Kaupungin raami

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen hankintasuunnitelma. Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelut PALVELUJEN HANKINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007

Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen hankintasuunnitelma. Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelut PALVELUJEN HANKINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelut PALVELUJEN HANKINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 SISÄLLYS Johdanto 1 Valtionvallan normiohjauksen ja lakisääteisyyden vaikutukset 1 Markkinoiden hallinta ja kilpailuttaminen

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot