MAARAKENNUSURAKKA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAARAKENNUSURAKKA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS"

Transkriptio

1 1 (11) PYHÄN FIS -RINNE MAARAKENNUSURAKKA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN

2 Pyhän FIS rinne Työkohtainen työselitys 2 (12) Rakennushankkeen yleistiedot Rakennusalue Rakennusalue sijaitsee Pyhätunturilla, Pelkosenniemen kunnassa. Rakennusalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat nykyinen Polar laskettelurinne sekä hotelli Pyhätunturi. Rakennusalueella sijaitsee nykyinen ankkurihissi, Polar-hissi, mikä tullaan korvaamaan uudella tuolihissillä erillisenä rakennushankkeena. Rakennusalueen tarkempi sijainti sekä kulkutiet rakennusalueelle on esitetty alueen yleiskartassa. Rakennushankkeeseen kuuluvat työt Rakennushankkeeseen kuuluvat seuraavat rakentamisen osakokonaisuudet: FIS vaatimukset täyttävän pujottelurinteen rakentaminen Pujottelurinteen valaistuksen ja sähköistyksen rakentaminen Pujottelurinteen lumetusjärjestelmän rakentaminen Pujottelurinteen rakentaminen toteutetaan maarakennusurakan suunnitelmien sekä tämän työselityksen mukaisesti. Maarakennusurakka sisältää seuraavat päätehtävät: Nykyisen kasvillisuuden sekä maarakenteiden poistaminen tarvittavassa laajuudessa Rinnealueen maanleikkaus-, tasaus-, täyttö- ja pengerrystyöt Rinnealueen pinnan muotoilun ja pintaverhouksen rakentamisen Korotettujen lähtöalueiden rakentaminen, sisältäen pengerrakenteet, pintaja luiskaverhoukset. Pujottelurinteen valaistuksen ja sähköistyksen rakentaminen toteutetaan erillisen sähkö- ja valaistussuunnitelman mukaisesti. Pujottelurinteen lumetusjärjestelmän rakentaminen toteutetaan erillisen LVI suunnitelman mukaisesti. Rakentamisen aikainen tiestö ja työmaatiet Kulku rakennusalueelle tapahtuu joko Kultakeronkadun, Polartien tai Polarrinteen pysäköintialueen kautta. Työmaaliikenne rinnealueella tapahtuu nykyistä huoltotiestöä pitkin. Urakoitsija voi rakentaa kustannuksellaan rinnealueelle väliaikaisia työmaateitä. Väliaikaisten työmaateiden rakentamisesta ja sijainnista rinnealueella sovitaan Tilaajan kanssa erikseen ennen töiden aloitusta.

3 Pyhän FIS rinne Työkohtainen työselitys 3 (12) Varamaanottopaikat ja läjitysalueet Rakentamisessa syntyvät leikkausmassat käytetään rinnealueen täyttöihin ja muotoiluihin. Mahdolliset täyttöihin kelpaamattomat pintamaat, tms. maaainekset voidaan sijoittaa tarvittaessa tilaajan osoittamille läjitysalueille rinnealueiden läheisyydessä. Pujottelurinteen rakentamisessa tarvittavat penger- ja täyttömassat saadaan kokonaisuudessaan rakennusalueelta. Suunnilleen paaluvälillä , rinteen pohjoispuolella sijaitsevat, nykyiset maapengerrakenteet käytetään hyödyksi siinä laajuudessa kuin on tarpeen. Pintaverhoukseen käytettäviä turvemaita on mahdollisesti saatavissa Pelkosenniemen kunnan maa-alueilta. Pintaverhousmaiden saatavuudesta ja käyttömahdollisuudesta tulee sopia tilaajan kanssa erikseen. SUUNNITTELUPERUSTEET Pujottelurinteen rakennussuunnittelu perustuu peruskartan korkeuskäyrästön mukaiseen maastomalliaineistoon. Rinteen profiilin ja muotoilun perustana ovat kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) mukaiset vaatimukset sekä Pyhätunturi Oy:n antamat tarkentavat rajaukset. Lähtökohtana on, että pujottelurinteen korkeuseron tulee olla vähintään 200 m ja keskikaltevuusvaatimus välillä 33 45%. Yli 60 % pituuskaltevuuksia ei tulisi sallia edes lyhyellä matkalla. Rakennettava rinnealue alkaa paalulta 0, Huttu-Ukko -rinteen yläosasta ja päättyy paalulle 760 Carlsbergtalon kohdalla. Pujottelurinteen lähtöpaikka tehdään korotettuna paalulle 140, jolloin korkeuseroksi tulee noin 203 m, 620 m:n matkalla. Suurpujottelun harjoittelua varten tehdään pienempi korotettu lähtöpaikka rinteen yläosaan. Rinnealueen voidaan katsoa jakautuvan kolmeen erilaiseen "lohkoon", joissa voidaan noudattaa seuraavassa esitettyjä yleisiä suunnittelu- ja toteuttamisperiaatteita: Lohko 1: Rinteen yläosa - rakka-alue plv Rinteen yläosan rakka-alueella periaatteena on, että kivikon pinnan muotoilu tehdään hyvin pitkälti nykyisiä pinnanmuotoja noudattaen. Kivikkoa siirretään lähinnä korkeimmilta kohdiltaan pituussuuntaisten korkeuserojen sekä rinteen reuna-alueiden tasaamiseksi. Lohko 2: Rinteen keskiosa - osin koskematon, osin muotoiltua rinnealuetta plv Rinteen keskiosalla tehdään suurimmat maaleikkaus- ja pengerrystyöt. Nykyisen freestyle rinteen maapengerrykset muotoillaan rinteen jyrkkää yläosaa leikaten ja alaosaa täyttäen.

4 Pyhän FIS rinne Työkohtainen työselitys 4 (12) Jyrkänteen yläosassa rinnealueen vasen reuna tasataan Polar rinteen tasauksen mukaisesti suunnilleen paaluvälillä Jyrkänteen osalla plv ~ , Polar -rinteen puoleinen reuna tehdään luiskattuna/muotoiltuna, rinnealueet erottavana "saarekkeena". Lohko 3: Rinteen alaosa - nykyistä rinnealuetta plv Jyrkänteen alaosassa plv rinnealueen vasen reuna tasataan Polar rinteen tasauksen mukaisesti kuten jyrkänteen päällä. Rinteen alaosalla nykyinen rinnealue käytetään hyödyksi nykyisellään ja rinteen leventäminen tehdään nykyiseen tasaukseen "nollaten" rinteen vasemman reunan pengertäytöllä (plv ) ja oikean reunan maaleikkauksella (plv ). Tekniset vaatimukset Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Rakennustieto Oy:n julkaisussa InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1, Väylät ja alueet sekä osa 2. Järjestelmät ja täydentävät osat. Rakentamisesta on laadittava laatusuunnitelma, jossa esitetään käytettävät työmenetelmät, laadunvalvonta ja valmiin työn kelpoisuuden osoittaminen. Työn kelpoisuutta valvotaan laatusuunnitelman mukaisesti. Rakennusosien ja tuotanto-osien sisällöt on kuvattu Rakennustieto Oy:n julkaisussa Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje. Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. julkaisuissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä ennen InfraRYL 2006:n ja muiden yleisten ohjeiden vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen pätemisjärjestys esitetään urakkasopimuksessa. Tässä rakennushankkeessa noudatetaan InraRYL:ssa annettuja toleransseja, teknisiä vaatimuksia ja ohjeita, jollei ao. asiakohdassa tässä työselostuksessa muuta sanota. Laadunvalvonta ja kelpoisuusasiakirja Urakoitsija tekee rinnealueen rakenteista, muotoiluista ja maarakennustöiden toteutumista tarkemittauspöytäkirjat, jotka liitetään urakan laatukansioon. Sähkö-, valaistus- ja lvi töiden osalta noudatetaan ko. suunnitelmissa esitettyjä laadunvarmistusmenettelyjä.

5 Pyhän FIS rinne Työkohtainen työselitys 5 (12) Kaikki laadun varmistamiseksi tehtyjen mittausten ja kokeiden tulokset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat kootaan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. Mittaukset Maaperätiedot Suunnitelma on laadittu KKJ-koordinaattijärjestelmässä. Korkeusjärjestelmä on N60. Tiedot rinne- ja reunalinjoista on esitetty mittaussuunnitelmassa. Rinnealueen mittalinja sekä reunalinjat korkoineen tulee mitata paikalleen ja merkitä maastoon 20 m:n välein. Rinnealueesta tulee mitata maastomalli ennen maarakennustyön aloitusta. Tasaisilla rinnealueilla maastohavainnot mitataan noin 10*10 m:n ruutuun, pienipiirteisemmissä maastonkohdissa, esim. taitteet, notkot, luiskat, tms., havaintopisteet sovitetaan tarkemmin maaston mukaan mittaustiheyttä muunnellen. Maanpinnan korkeusasema rakennusalueella on suunnilleen välillä Rakennusalueen yläosa on kivistä rakka-aluetta. Keskiosa rakennusalueesta on osin nykyisellä rinnealueella, missä on mm. moreenimailla tehtyjä muotoiluja ja pengerrakenteita. Loppuosa rakennusalueesta on nykyisellä, nurmetetulla Polar-rinteellä. Perusmaa rinnealueilla on yleisesti kivistä moreenia. TYÖSELITYS Maa-, pohja ja kalliorakenteet Varsinaisia maaleikkaus- ja täyttötöitä rinnealueella tehdään ensisijaisesti siinä laajuudessa, mitä suunnitellun pituusprofiilin toteuttaminen vaatii. Muutoin maaleikkaus- ja täyttötöitä tehdään yleisesti vain rinteen poikkiprofiilin tasaamiseksi ja oikaisemiseksi sekä rinteen reuna-alueiden "nollaamiseksi" ympäröivään maanpintaan. Rinteen poikkileikkauspiirrosten voidaan katsoa esittävän "periaatetasolla" poikkileikkauksessa tarvittavat maaleikkaukset, täytöt ja pengerrykset. Lopullinen maaleikkaus ja rinteen muotoilu tehdään pitkälti nykyisen rinteen pinnanmuotoja mukaillen ja maansiirtotöitä minimoiden siten, että rinteen suunniteltu pituusprofiili toteutuu Olevat rakenteet ja rakennusosat Rakennusalueella sijaitsee nykyisiä, työn aikana varottavia rakenteita. Osa rakenteista tullaan siirtämään tai purkamaan rakennustyön aikana, mutta useat rakenteet jäävät edelleen nykyiselle sijainnilleen. Varottavia rakenteita ovat mm.

6 Pyhän FIS rinne Työkohtainen työselitys 6 (12) - lumetusjärjestelmän putkilinjat ja liitäntäkaivot - valaisinpylväät, sähkökeskukset ja sähkökaapelit - Polarhissi rakenteineen Nykyiset rakenteet ja rakennusosat on esitetty pohjakartoilla siinä tarkkuudessa kuin tiedot näistä ovat olleet saatavissa. Purettaviksi tai siirrettäviksi tarkoitetut rakenteet ja rakennusosat on esitetty suunnitelmissa. Kaikki kohtaan kuuluvat rakenteet, rakennusosat ja järjestelmät ovat Pyhätunturi Oy:n omaisuutta. Työhön ei kuulu muille omistajille kuuluvien rakenteiden, rakennusosien tai järjestelmien purku-, siirto- tai suojaustöitä Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettava kasvillisuus Puusto ja muu kasvillisuus poistetaan rinnealueen koko leveydeltä. Rinnealueen ulkopuolella olevaa puustoa ei saa poistaa ilman, että siitä on tilaajan kanssa erikseen sovittu. Rinnealueelta poistettava hyötypuusto kuljetetaan ja pinotaan tilaajan osoittamaan paikkaan. Hakkuujäte ja muu poistettava puuaines tulee hyödyntää tai kuljettaa luvallisille läjitysalueille tai kaatopaikalle Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet Rakennusalueella ennen rakentamisen aloittamista suoritetaan katselmus, jossa tilaajan kanssa käydään läpi mahdollinen suojattava puusto tai muu kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Urakoitsija toimittaa kustannuksellaan purkujätteet pois urakka-alueelta. Poistettavia tai siirrettäviä rakenteita ei kuulu urakkaan. Näistä sovitaan tarvittaessa tilaajan kanssa erikseen Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät Purettavien ja siirrettävien järjestelmien piiriin kuuluu osia sähkö- ja valaistusjärjestelmästä sekä lumetusjärjestelmästä Putkirakenteet Poistettavia ja siirrettäviä putkirakenteita ovat nykyiset rinnealueella sijaitsevat lumetusjärjestelmän vesi- ja paineilmaputket varusteineen. Purettavat ja siirrettävät putkilinjat on esitetty LVI suunnitelmissa.

7 Pyhän FIS rinne Työkohtainen työselitys 7 (12) Kaapelirakenteet Poistettavia ja siirrettäviä kaapelirakenteita ovat lumetusjärjestelmän sähkökaapelit sähkökalusteineen sekä rinnevalaistuksen sähkökaapelit. Purettavat, siirrettävät ja suojattavat kaapelirakenteet on esitetty sähkö- ja valaistusuunnitelmissa Sähkörakenteet Poistettavia ja siirrettäviä sähkörakenteita ovat rinnevalaistuksen valaisinpylväät, valaisimet ja sähkökeskukset. Purettavat, siirrettävät ja suojattavat sähkörakenteet on esitetty sähkö- ja valaistusuunnitelmissa Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Kaikki rakennusalueelta poistettavat ja siirrettävät maa-ainekset käytetään rinnealueiden täyttöihin ja muotoiluihin Poistettavat pintamaat Rakennusalueelta poistettavat pintamaat käytetään rinnealueiden täyttöihin ja muotoiluihin kantoja lukuun ottamatta. Kannot tulee hyödyntää tai kuljettaa luvallisille läjitysalueille tai kaatopaikalle Muut poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavia ja siirrettäviä maa- ja pengerrakenteita ovat nykyisen Polar hissin hissilinjan maapenkereet sekä plv sijaitsevat, nykyisen freestyle rinteen maapengerrakenteet. Nykyiset maarakenteet pyritään käyttämään hyödyksi uuden rinnealueen rakenteina nykysijainnillaan ja siirtämään vain niiltä osin kuin rinteen muotoilu tätä edellyttää. Rinnealueen pohjoispuolella, noin plv sijaitsevat maapengerrakenteet käytetään hyödyksi siinä laajuudessa kuin on tarpeen Maaleikkaukset ja kaivannot Maaleikkaukset Maaleikkaukset tehdään InfraRYL 2006 sekä seuraavien tarkennusten mukaisesti. Maaleikkauspohja sekä leikkausmassoilla tasatut ja muotoillut täytöt ja penkereet toimivat päälle rakennettavan pintaverhouksen alustana. Maaleikkaukset pyritään tekemään yleisesti rinteen ylä- ja alaosilla siten, että leikkausmassat voidaan siirtää lähialueille joko puskutraktorilla tai kaivinkoneella, ilman erillistä kuormaamista. Rinteen keskiosan suurista leikkauksista massat täytyy siirtää pääosin kul-

8 Pyhän FIS rinne Työkohtainen työselitys 8 (12) jettamalla. Rakka-alueilla leikkauspohjan tai muotoillun rakka-alueen pintakerroksen isommat kivilohkareet rikotaan ja pinta kiilataan ja tiivistetään verhousmaiden valumisen estämiseksi kivikon koloihin. Vaihtoehtoisesti kivikon pinnan kiilaukseen voidaan käyttää myös rinnealueen moreenimaita. Rinnealueen reunat tasataan olevaan maanpintaan luiskaamalla sekä maaleikkausten että pengerrysten kohdalla. Luiskakaltevuutena käytetään yleisesti vähintään 1:2 tai tätä loivempaa kaltevuutta ellei suunnitelmissa ole toisin määritelty. Leikkauspohjan / leikkausmassoilla tehdyn täytön tasaisuuden tulee olla 3 m:n oikolaudalla mitattuna ± 100 mm. Moreenileikkauspohjan / moreenimailla tehdyn täytön pinnassa ei saa olla yli 100 mm suuruisia kiviä Maakaivannot Maaleikkaukset tehdään InfraRYL 2006 sekä seuraavien tarkennusten mukaisesti Putki- ja johtokaivannot Lumetusjärjestelmän putkilinjat rakennetaan LVI suunnitelmien mukaisesti. Putkikaivantojen syvyys ja leveys määräytyvät kaivantoon tulevien putkien ja kaapeleiden edellyttämän mukaisesti. Lumetusvesijohtojen ja paineilmaputkien laen vähimmäissyvyys valmiin rakenteen / maanpinnasta on 1,0 m. Asennusalustan vähimmäispaksuus putken alla on 150 mm. Rinnevalaistuksen sähkökaapelit sekä tietoliikennekaapelit asennetaan pääsääntöisesti putkikaivantoihin. Kaapelikaivantojen rakentaminen toteutetaan näiltä osin LVI - suunnitelmien mukaisesti Kaapelikaivannot Lumetusjärjestelmän putkireiteistä poikkeavien kaapelireittien osalta (vrt. kohta 16210) kaapelikaivannot tehdään InfraRYL 2006 sekä sähkösuunnitelmissa esitettyjen tarkennusten mukaisesti. Kaapeleiden vähimmäissyvyys valmiin rakenteen / maanpinnasta on 0,7 m. Asennusalustan vähimmäispaksuus on 100 mm Syvennykset ja kuopat Valaisinpylväiden asennuskaivannot tehdään siten, että valaisinpylvään upotussyvyys on vähintään 2,0 m pylvästä ympäröivän maan pinnasta.

9 Pyhän FIS rinne Työkohtainen työselitys 9 (12) Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit Kalliokanaalit, -kuopat ja -syvennykset Kalliosyvennykset ja kuopat Valaisinpylväiden asentamiseksi on mahdollista, että asennuskaivannon tekeminen tarvittavaan syvyyteen edellyttää louhintaa tai kallion rikkomista muulla tavalla. Kallioon tehtävistä asennuskaivannoista sovitaan tilaajan kanssa erikseen Penkereet, maapadot ja täytöt Penkereet Maapenger Maapengerrakenteet tehdään InfraRYL 2006 sekä seuraavien tarkennusten mukaisesti. Rinnealueen pengerrakenteet ja täytöt rakennetaan leikkausmassoilla suunnitelmissa esitetyn tasauksen mukaisesti ks. kohta 16100, maaleikkaukset. Lähtöalueiden pengerrykset ja muotoilut rakennetaan rinteestä leikatuilla moreenimailla tai rakka-alueiden kiviaineksilla. Lähtöalueiden pengerrakenteet rakennetaan tyyppileikkausten mukaisesti Kaivantojen täytöt Sähkö- ja LVI-järjestelmien putki- ja kaapelikaivantojen rakentaminen tehdään InfraRYL 2006 mukaisesti, ellei suunnitelmissa ole tästä erikseen poikettu Asennusalustat Asennusalustan vähimmäispaksuus putki- ja johtokaivannoissa on 150 mm ja kaapelikaivannoissa 100 mm Alkutäytöt InfraRYL 2006 mukaisesti Lopputäytöt Lopputäytöt tehdään kaivu- ja leikkausmailla.

10 Pyhän FIS rinne Työkohtainen työselitys 10 (12) Päällys- ja pintarakenteet Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset Jakava kerros Pujottelurinteen lähtöpaikan penkereen yläosa rakennetaan 0-55 mm murskeella Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset Luiskaverhous moreenimaista Lähtöalueiden penkereiden luiskat verhoillaan moreenimailla Kasvillisuusrakenteet Kasvualustat ja katteet Pintaverhous ja kasvualusta turpeesta Pintaverhouksena ja samalla kasvualustana, käytetään muotoillun ja tasatun maapohjan päälle rakennettua turvekerrosta. Pintaverhous levitetään ja muotoillaan rinnealueelle tasapaksuisena pohjamaan muotoilun mukaisesti. Pintaverhous tehdään myös varsinaisen rinnealueen ulkopuolelle ulottuviin maaleikkaus- ja pengerluiskiin. Valmiin pintaverhouksen paksuus on vähintään 200 mm. Pintaverhouksessa käytettävissä turvemassoissa ei saa olla kiviä. Pintaverhouksen tasaisuuden tulee olla 3 m:n oikolaudalla mitattuna ± 100 mm Nurmi- ja niittyverhoukset Nurmikot Rinnealue nurmetetaan pintaverhouksen sitomiseksi ja eroosion vähentämiseksi. Rinnealueen nurmetus on nurmikkoluokan maisemanurmi 2 mukainen. Nurmetuksessa käytetään pohjaheinäseosta, esimerkiksi TLL vakiosiemenseos. Kylvömäärä on 500 g/aari.

11 Pyhän FIS rinne Työkohtainen työselitys 11 (12) Järjestelmät Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Hankkeeseen kuuluu valaistuksen ja lumetusjärjestelmän rakentaminen. Sähkö- ja LVIjärjestelmien rakentaminen tehdään näistä laadittujen erillisten suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti Hanketehtävät Rakentamisen työmaatehtävät Työmaamittaukset yleistä tarvetta varten Ennen töiden aloitusta rinnealueen mittalinja sekä reunalinjat korkoineen tulee mitata paikalleen ja merkitä maastoon 20 m:n välein. Rinnealueesta tulee mitata maastomalli ennen maarakennustyön aloitusta. Tasaisilla rinnealueilla maastohavainnot mitataan noin 10*10 m:n ruutuun, pienipiirteisemmissä maastonkohdissa, esim. taitteet, notkot, luiskat, tms., havaintopisteet sovitetaan tarkemmin maaston mukaan mittaustiheyttä muunnellen. Maaleikkausten sekä leikkausmassoilla tehtyjen täyttöjen ja tasausten tekemisen jälkeen mitataan muotoillusta rinnealueesta maastomalli leikkausmassojen toteutumatietojen todentamiseksi. Maastomittaukset tehdään vastaavasti kuin ennen töiden aloitusta tehdyissä mittauksissa. Rinnealueen reunalinjat ja tasauksen korot sekä maastomallimittausten toteuttamisen periaatteet todetaan maastossa yhdessä tilaajan kanssa ennen töiden aloitusta Työmaapalvelut Työmaatiet Urakkaan sisältyy nykyisten rinnealueilla olevien huoltoteiden jatkaminen työmaateinä yleiskartassa ja määräluettelossa esitetyssä laajuudessa. Työmaatiet rakennetaan tielinjoilta ja rinnealueelta saatavilla maa-aineksilla sekä murskeella siten, että ne kestävät normaalin maarakentamisen työmaaliikenteen. Työmaateiden pintakerros tehdään 0-55 mm murskeella vähintään 200 mm paksuisena. Työmaatien leveys tulee olla vähintään 4,0 m. Urakoitsija voi rakentaa em. lisäksi kustannuksellaan työmaateitä rinnealueelle tilaajan kanssa erikseen sovitun mukaisesti.

12 Pyhän FIS rinne Työkohtainen työselitys 12 (12) Yleisen liikenteen hoito Liikenteen järjestelyissä noudatetaan Tiehallinnon julkaisua Liikenne tietyömaalla (TIEH v-08). Ennen töiden aloittamista urakoitsija toimittaa työnaikaisen liikenteenhoitosuunnitelman rakennuttajan hyväksyttäväksi. Urakoitsijan tulee myös määrätä henkilö, joka vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Yleistä liikennettä ei saa tarpeettomasti rajoittaa. Työnsuunnittelussa on otettava huomioon roudan sulamisen, voimakkaan vesisateen tai maan liiallisen kuivumisen aiheuttama rinnealueen vakavuuden huononeminen. Työnaikainen liikenteenohjaus suoritetaan yleisten ohjeiden mukaan. Työnaikaisen liikenteen ohjauksen liikennemerkit ovat normaalikokoisia. Työmaataulu Urakoitsija hankkii ja pystyttää työmaataulun (1 kpl). Taulun koko ja sijaintipaikka sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Tilaaja toimittaa urakoitsijalle tauluun tulevat tiedot ja layoutin. Urakoitsija huolehtii puhtaanapidosta ja työjälkien siivouksesta rakennusurakan aikana ilman eri korvausta. Projektipäällikkö Mika Vehmas, DI Ramboll Finland Oy

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma InfraRYL Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS TIEHALLINTO SASTAMALAN KAUPUNKI MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA RAKENNUSSUUNNITELMA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 29.03.2011, URAKKALASKENTAA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI

VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI A3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Valtatien 20

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

PUHDISTAMONTIEN PERUSPARANNUS

PUHDISTAMONTIEN PERUSPARANNUS 804 JUANKOSKEN KAUPUNKI PUHDISTAMONTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 11.08.2014 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4483, 369 4481 Oy 2 Sisältö 1 YLEISET

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 5.3 Koekäyttöön ja pilotointiin 5.5.2015 1 (23) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.9 21.4.2015 Petteri Palviainen pilotointia varten 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 Urakkaohjelma 1 ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 15561 15560 Urakkaohjelma 2 ja Sisällys Sisällys... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 9 Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu ja rakentaminen Määrälaskenta ja kustannusarviot, 17.8.2015

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 Osa 5.3 Väylärakenteen toteumamallin vaatimukset ja -ohjeet 3.12.2014 Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 1 (25) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 3.12.2014

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS Mika Waltarin koulu 06.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO: 1(9) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 2 RAKENNUSHANKE... 2 KOHDE... 2 URAKKA-ALUE... 2 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 1(6) KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 11.4.2011 Jari Kinnunen 2(6) 00000

Lisätiedot

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA 44 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA Tien rakennussuunnitelma Sisältö ja esitystapa Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Päiväys: 1.1.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot 1.1.2015 2/19 YHTEYSTIETOJA... 3 1 TARVITTAVAT

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005

Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 2 Laadun raportointi ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-564-4 TIEH 3200954 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Sähköjohdot ja yleiset tiet. Suunnittelun ohjaus

Sähköjohdot ja yleiset tiet. Suunnittelun ohjaus Sähköjohdot ja yleiset tiet Suunnittelun ohjaus Sähköjohdot ja yleiset tiet Tiehallinto Tienpidon teettäminen Helsinki 2001 ISBN 951-726-699-5 TIEH 2122342-2001 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua saatavana:

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot