USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKEHALLINNOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKEHALLINNOSTA"

Transkriptio

1 Erasmus+ kumppanuushankkeet USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKEHALLINNOSTA Sopimukset ONKO PARTNERISOPIMUKSILLE VALMISTA POHJAA? Vastaus: Hankkeet voivat käyttää CIMOn partnerisopimuksen mallipohjaa, joka löytyy webistä kumppanuushankkeiden osallistujalle sivulta. ONKO MITÄÄN OHJEISTUSTA SIITÄ, MILLÄ KIELELLÄ PARTNERISOPIMUKSET TEHDÄÄN? MEILLE ON TARJOTTU SAKSANKIELISIÄ SOPIMUKSIA Vastaus: Partnerisopimukset tulisi tehdä hankkeen yhteisellä kielellä. Raportointi MITEN STRATEGISEN KUMPPANUUSHANKKEEN RAPORTOINTI TAPAHTUU? Vastaus: Raportointiin käytetään Mobility Tool + raportiontialustaa, joka valmistuu vuonna Tiedotamme hankkeille raportointialustan valmistumisesta. MITEN DOKUMENTOIDA TIEDOT ENNEN MT+ KÄYTTÖÖNOTTOA? Vastaus: Hankkeen toimintoja kannattaa dokumentoida jo hankkeen alusta lähtien esimerkiksi yhteiselle alustalle, jos sellainen on käytössä. Talouden sisäisessä raportoinnissa voi käyttää CIMOn mallipohjaa, joka löytyy kumppanuushankkeiden osallistujalle sivulta. Hankkeen taloushallinto MITEN HANKKEEN KULUT PER KULULUOKKA TULEE TODENTAA? Vastaus: Tarkastuksen yhteydessä pyydettävät tositteet ja dokumentaatio on määritelty hankesopimuksen kohdassa II sekä sopimuksen liitteessä III Financial and Contractual Rules kohdassa IV (Provision of supporting documents). PITÄÄKÖ KAIKKIEN KULUJEN LÖYTYÄ KIRJANPIDOSTA? Vastaus: Kyllä, kaikki hankkeelle raportoidut kulut pitää pystyä todentamaan kirjanpidosta mahdollisen hanketarkastuksen yhteydessä. PITÄÄKÖ KOORDINOIJAN PYSTYÄ ESITTÄMÄÄN MYÖS PARTNEREIDEN KULUTOSITTEITA, MIKÄLI TARKASTUS OSUU KOHDALLE? JA RIITTÄÄKÖ TÄSSÄ KOPIOT. VAI SÄILYTTÄÄKÖ JOKAINEN TOIMIJA (KOORDINAATTORI JA PARTNERIT) OMIEN KULUJENSA TOSITTEET? Vastaus: Pyydämme kopiot tositteista tarkastusta varten vain niissä budjettiluokissa, joissa tuki perustuu todellisiin kustannuksiin. Yksikkökustannuksiin perustuvissa budjettiluokissa pyydetään kopiot osallistumistodistuksista / osallistujalistoista ja raportoidut työpäivien määrät (time sheet) allekirjoitettuna. Kopiot partnereilta kannattaa kerätä sisäisen raportoinnin yhteydessä. Ks. sopimus Part B Article II

2 Hankkeen hallinto ja toteutus (Project management and implementation) MITEN HALLINTOON JA TOTEUTUKSEEN (PROJECT MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION) LIITTYVÄT KULUT TODENNETAAN HANKETARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ? Vastaus: Raportin tarkastuksessa varmennetaan, että hanke on toteutunut asianmukaisesti: luvatut tuotokset on tehty, toiminta voidaan todistaa ja se on laadullisesti hyväksyttävää. Tulokset tulee julkaista levitysalustalla. Kulujen tulee näkyä kirjanpidossa ja niiden tulee noudattaa yleisiä kelpoisuusehtoja. Partnerikokoukset (Transnational project meetings) KUKA VOI OSALLISTUA HANKEKOKOUKSIIN? Vain partneriorganisaatioiden henkilöstöön kuuluvien osallistuminen on tukikelpoista partnerikokouksetbudjettiluokassa. Tukea voidaan hyväksyä opiskelijoille ainoastaan, jos heillä on partnerikokoukseen liittyvä hallinnollinen rooli. Ulkopuolisten asiantuntijoiden ym. matkakuluja partnerikokouksiin voi maksaa projektin hallinto ja toteutus budjettiluokasta. VOIKO KOORDINOIVA TAHO RAPORTOIDA TUEN KOTIMAASSA PIDETTÄVÄÄN PARTNERIKOKOUKSEEN JOS MATKA ON YLI 100KM? Vastaus: Kyllä voi, jos kyseessä on kv partnerikokous (mukana vähintään kahden maan edustajia). Pelkästään kansallisiin kokouksiin ei voida hyväksyä tukea. MITEN OLESKELUKUSTANNUKSET, ESIM. RUOKAKULUT RAPORTOIDAAN? VOIKO MAKSAA PÄIVÄRAHOINA VAI PITÄÄKÖ OLLA ESIM. RAVINTOLAKUITTEINA / RUOKAKAUPPAKUITTEINA? Partnerikokoukseen osallistumisesta korvataan etäisyyteen perustuva yksikkökustannus. Raportoinnissa ei tarvitse ilmoittaa, mitä osallistuminen on todellisuudessa maksanut, vaan ainoastaan etäisyystaulukon mukainen tuki. ONKO ORGANISAATION SIJAINTI VAI OMAN TOIMIPISTEEN SIJAINTI? Vastaus: Ensisijaisesti hankekokoukset tulee järjestää organisaatioiden omassa toimipisteessä. Muualla kuin organisaatioiden sijaintipaikassa pidettävistä kokouksista pyydettävä etukäteen lupa CIMOsta. Muutokset hyväksytään tapauskohtaisesti. Jos partnerikokous pidetään muualla kuin partnereiden toimipisteessä, niin raportointia varten on kerättävä matkustustositteet. VOIVATKO PARTNERIT KOKOONTUA JOSSAIN MUUSSA MAASSA KUIN HANKKEEN PARTNERIN KOTIMAASSA? Vastaus : E+ sääntöjen mukaan partnerikokous pitää olla partnerimaassa ja partneriorganisaatiossa. Muutos on mahdollista perustelluista syistä ainoastaan, jos asiasta on sovittu etukäteen NA:n kanssa. RIITTÄÄKÖ OSALLISTUMISTODISTUS MATKAKULUJEN DOKUMENTOINNILLE? Vastaus: Normaalitapauksessa matkat todennetaan osallistumistodistuksella tai osallistujalistalla, jossa on osallistujien allekirjoitukset. Poikkeus: jos kokouspaikka on eri kuin organisaation sijaintipaikka pyydettäessä tulee toimittaa tositteet matkasta (esim. e lippu, matkatoimiston lasku, boarding pass). ONKO OSALLISTUMISTODISTUKSELLE SAATAVILLA VALMIS POHJA?

3 Vastaus: Malli osallistumistodistukselle löytyy kumppanuushankkeiden osallistujalle sivulta. TULEEKO KOORDINAATTORIN KERÄTÄ PARTNEREIDEN MATKOISTA TOSITTEET? Vastaus: Matkatositteita kysytään vain, jos kokouspaikka on eri kuin organisaation sijaintipaikka. pyydettäessä tulee toimittaa tositteet matkasta (esim. e lippu, matkatoimiston lasku, boarding pass). Tuotteiden tekeminen (intellectual outputs) VOIKO TYÖPÄIVIÄ SIIRTÄÄ PALKKAKATEGORIOIDEN VÄLILLÄ? Vastaus: Kyllä voi, paitsi manager ja administrative luokkiin, jos niihin ei ole alkuperäisessä hankebudjetissa hyväksytty työpäiviä. MITEN MANAGERI TASO MÄÄRITELLÄÄN? Vastaus: Henkilön palkkakategoria määräytyy sen mukaan mikä on henkilön tehtävä omassa organisaatiossa. Manager luokkaan kuuluvat esimerkiksi organisaation johtotehtävissä toimivat, koulutuspäällikköt ym. Hankkeen projektipäälliköt/vetäjät eivät kuulu manager luokkaan elleivät toimi normaalisti johtotehtävissä omassa organisaatiossaan. MITEN TUOTTEIDEN TEKEMISEN HENKILÖSTÖKULUT RAPORTOIDAAN? Vastaus: Palkkakulut raportoidaan tehtyjen työpäivien ja henkilön palkkakategorian mukaan. MITEN TARKAT OVAT TIMESHEETIT TYÖAJAN SEURANTAAN? Vastaus: Ks. CIMOn malli työajanseurantalomaakkeesta kumppanuushankkeiden osallistujalle sivuilta. VOIKO KÄYTTÄÄ OMAA TYÖAJANSEURANTAA (ESIM. REPOTRONIC OHJELMA), JOS SAMAT ASIAT KÄYVÄT ILMI NIISTÄ? Vastaus: kyllä voi ja suositellaan oman työaikaseurannan hyödyntämistä, mutta tiedot pitää siirtää raportointityökaluun MT+:aan. Huom. myös partnereiden pitää seurata työajankäyttöä, jos on budjetoitu henkilöstökuluja. MITEN TYÖPÄIVÄN PITUUS LASKETAAN? Vastaus: Työpäivän pituus lasketaan kunkin organisaation normaalin käytännön mukaan. MITEN LASKETAAN OPETTAJIEN TYÖAIKA, JOS EI OLE SÄÄNNÖLLISTÄ TYÖAIKAA? Vastaus: Työpäivän pituuden laskemisessa voidaan käyttää työpäivän keskimääräistä pituutta esimerkiksi edellisen vuoden työajan perusteella. MITÄ JOS PÄIVÄKOHTAINEN PALKKA EI RIITÄ KATTAMAAN HENKILÖN PALKKAKULUA? Vastaus: Päiväkohtaisen palkan yli menevä osuus jää organisaation omarahoitukseksi. KENEN TYÖAIKAA VOI RAPORTOIDA INTELLECTUAL OUTPUTS KULULUOKASSA? Hankkeen tuotteita voi tehdä ainoastaan partneriorganisaation henkilökunta. Esim. työelämäyhteistyökumppanin työaikaa ei voida raportoida tässä budjettiluokassa, jos ei ole tehty työsopimusta kyseisen henkilön ja partneriorganisaation välillä.

4 Tilaisuuksien/seminaarien järjestäminen (Multiplier events) MITEN TILAISUUDET RAPORTOIDAAN? Vastaus: Raportointia varten tulee kerätä kunkin osallistujan allekirjoittama osallistujalista, tilaisuuden ohjelma ja muu materiaali sekä osallistujilta kerätty palautekysely. MIHIN TUKEA VOI KÄYTTÄÄ? Vastaus: Tuki on tarkoitettu tuotteiden (intellectual outputs) levittämiseen tähtäävien tilaisuuksien järjestämiseen. Jos hankkeessa ei tehdä tuotteita, ei voi myöskään raportoida levitystilaisuuksien kuluja. Tukea voi käyttää esim. tilavuokriin, puhujien matka ja majoituskuluihin, seminaarimateriaaleihin. Tuella voi kattaa myös partneriryhmän ulkopuolisten osallistujien matka /majoituskuluja mikäli perusteltua. MITÄ JOS LEVITYSTAPAHTUMAAN EI TULE NIIN PALJON OSALLISTUJIA KUIN BUDJETISSA ON MÄÄRITELTY JA MINKÄ PERUSTEELLA KO. TUKI ON MYÖNNETTY? Vastaus: Lopullinen tuki hyväksytään toteutuneen osallistujamäärän mukaan. Jos osallistujia on vähemmän kuin budjetoitu, hanke raportoi pienemmän määrän osallistujia ja saa pienemmän tuen tässä budjettiluokassa. VOIKO LEVITYSTAPAHTUMIIN MYÖNNETTYÄ TUKEA SIIRTÄÄ MUIHIN KATEGORIOIHIN, JOS OSALLISTUJIA EI TULEKAAN? Vastaus: Kyllä voi siirtää, mutta vaatii mahdollisesti sopimusmuutoksen. VOIKO MUISSA BUDJETTILUOKISSA SÄÄSTYNEITÄ RAHOJA KÄYTTÄÄ LOPPUSEMINAARIN KULUIHIN, VAIKKA EI OLE BUDJETOITU? Vastaus: Ylimääräisistä kokouksista, tapahtumista ja muista työsuunnitelman muutoksista ole yhteydessä hankkeen yhteyshenkilöön. Workshopit/koulutustilaisuudet opettajille/opiskelijoille (Transnational learning/teaching/training activities) JOS JOKU MATKOISTA TULEE HALVEMMAKSI JA SEURAAVAT MATKAT TAAS KALLIIMMAKSI, NIIN ONKO SILLÄ VÄLIÄ, JOS KOKONAISUUTENA MATKOIHIN MENEE ENEMMÄN KUIN MITÄ SAADAAN? Vastaus: Tuki määräytyy osallistujien lukumäärän, matkojen etäisyyden ja niiden kestojen mukaan, ei todellisten kustannusten perusteella. Osa matkoista voi olla halvempia, osa kalliimpia. MITÄ VOIDAAN TEHDÄ NIILLE MATKUSTUKSEEN VARATUILLE RAHOILLE, JOTKA MAHDOLLISESTI JÄÄVÄT KÄYTTÄMÄTTÄ JOS JOKU PARTNERI EI LÄHETÄKÄÄN JOKA WORKSHOPPIIN NELJÄÄ EDUSTAJAA KUTEN OLI BUDJETOITU? VOIVATKO TOISET KUMPPANIT KÄYTTÄÄ RAHAA JA LÄHETTÄÄ ENEMMÄN EDUSTAJIA? Vastaus: Osallistujien määriä voidaan jakaa uudelleen partneriryhmässä. Partneriryhmän pitää kuitenkin sopia asiasta keskenään ja mielellään kirjallisesti. Suuremmista muutoksista kannattaa keskustella aina ensin NA:n kanssa. VOIKO OSALLISTUMISTODISTUKSEN TEHDÄ RYHMÄLLE?

5 Vastaus: Kyllä voi. Osallistumistodistuksessa tulee olla workshopin/koulutustilaisuuden järjestäjän allekirjoitus. VOIKO WORKSHOPIN PAIKAN VAIHTAA TOISEEN MAAHAN? Vastaus: Työsuunnitelmamuutoksissa ole yhteydessä yhteyshenkilöön NA:ssa. LASKETAANKO MATKUSTUSPÄIVÄT MUKAAN? Vastaus: Kahdelta matkustuspäivältä voi raportoida myös elinkustannustukea. Workshopin pituus tulee olla kuitenkin minimissään 5pv ohjelmaa. Muut erityiset kulut hankkeissa (Exceptional costs) VOIKO TUOTETTA TEHDÄ ALIHANKINTANA? Vastaus: Erityisissä kuluissa voi raportoida työtä, jota ei voida toteuttaa partneriryhmän voimin. Alihankintaa voi raportoida ainoastaan, jos tähän on budjetissa myönnetty tukea. MITEN KULUT RAPORTOIDAAN? Vastaus: Kulut raportoidaan todellisten kustannusten mukaan huomioiden organisaatioiden ALVkäytänteet. Hyväksytään ainoastaan 75% kokonaiskulusta.

Hankkeen talous (päivitetty 4.12.2014)

Hankkeen talous (päivitetty 4.12.2014) KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous (päivitetty 4.12.2014) Erasmus+ taloussäännöt kumppanuushankkeille (1/2) Hakuvaiheessa Erasmus+ Programme Guide Kumppanuushankkeet: Kululuokat, rahoitussäännöt

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous Lähtökohta: Erasmus+ -raportointi - Yksikkökustannus & vs. Oman kunnan kirjanpidon säännöt 2 Taloussäännöt hankkeille Hankkeen sopimus: Artikla I.3.

Lisätiedot

Hankkeen talous [ 17.9.2015 TP TV ]

Hankkeen talous [ 17.9.2015 TP TV ] KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous [ 17.9.2015 TP TV ] Erasmus+ taloussäännöt kumppanuushankkeille (1/2) Hakuvaiheessa Erasmus+ Programme Guide (2015): Kumppanuushankkeet: Kululuokat,

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous Erasmus+ taloussäännöt kumppanuushankkeille (1/2) Hakuvaiheessa Erasmus+ Programme Guide Kumppanuushankkeet: Kululuokat, rahoitussäännöt ja summat s.

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 4_05/02/2015 Ammatillisen koulutuksen kumppanuushankkeet Erasmus+ ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA 5.2.2015 HAKULOMAKE, PIC, HAKEMINEN Kuinka monta hakemusta yksi koulutuksenjärjestäjä / oppilaitos

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi Hanketyöpaja osa III ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ budjetointisäännöt Huom. Erilaiset kululuokat strategisissa kumppanuushankkeissa (SP) ja alakohtaisissa

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi. Kyselytunti korkeakoulutukselle 9.4.2014

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi. Kyselytunti korkeakoulutukselle 9.4.2014 KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: budjetointi Kyselytunti korkeakoulutukselle 9.4.2014 10/2013 Erasmus+ budjetointisäännöt Erasmus+ Programme Guide http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/documents/erasmus-plus-programmeguide_en.pdf

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

TOI-hankkeiden talouden väli- ja loppuraportointi

TOI-hankkeiden talouden väli- ja loppuraportointi TOI-hankkeiden talouden väli- ja loppuraportointi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Raportointikausi: Väli- ja loppuraportti v. 2013 Vuonna 2013 hyväksytyt hankkeet: Sopimuskausi: 1.10.2013

Lisätiedot

Yleistä taloushallinnoinnista

Yleistä taloushallinnoinnista Taloushallintoa talla pohjassa Suunnitelmista toteutukseen vuoden 2013 innovaation siirto hankkeiden aloituskoulutus 2.10.2013 Hannele Nevalampi ja Outi Lindroos Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

Raportointikausi: Väli- ja loppuraportti

Raportointikausi: Väli- ja loppuraportti TOI-hankkeiden taloushallinnosta ja raportoinnista Taloushallinto 7.6.2011kuntoon Leonardo-kesäpäivät 2011 Raportointikausi: Väli- ja loppuraportti ESIM: Vuonna 2010 hyväksytyt hankkeet: Sopimuskausi:

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeiden koulutus 2013 Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2013 31.5.2015 2014 2015 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus Mahdollinen

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Mutkat suoriksi - perehtymistä taloushallintoon

Mutkat suoriksi - perehtymistä taloushallintoon Mutkat suoriksi - perehtymistä taloushallintoon Suunnitelmista toteutukseen vuoden 2011 innovaation siirto hankkeiden aloituskoulutus 13.10.201110 Hannele Nevalampi ja Tiina Pärnänen Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 17/2/2015 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Hakijan PIC koodi Kysymys: Onko PIC koodi kuntayhtymän vai oppilaitostason tunnus? Vastaus: PIC

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Hakuohje II. Tämä hakuohje. Vain. Hakukierroksen 2013 ... 4

Hakuohje II. Tämä hakuohje. Vain. Hakukierroksen 2013 ... 4 Leonardo da Vinci ohjelman kumppanuushankkeet Hakuohje 2013 Tämä hakuohje on tarkoitettu Leonardo da Vincii kumppanuushankkeen hakemistaa varten. CIMOn verkkosivuille www.cimo.fi/leonardo on koottu yleistää

Lisätiedot

Väliraporttiohjeistus: sisältö ja talous. päivitetty 25.10.2010

Väliraporttiohjeistus: sisältö ja talous. päivitetty 25.10.2010 Väliraporttiohjeistus: sisältö ja talous päivitetty 25.10.2010 Väliraporttilomakkeet Käytössä sähköinen väliraporttipohja (hankkeille toimitettu linkki raporttipohjaan) Varsinainen väliraporttilomake jätetään

Lisätiedot

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Päivitetty 26.9.2008 Tätä koostetta päivitetään viranomaisohjeiden täydentymisen mukaan PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö

Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2015: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Hankkeiden toteutuksessa noudatetaan aina ensisijaisesti rahoittajan ohjeistusta, mikäli se poikkeaa tästä ohjeesta.

PROJEKTIOHJE. Hankkeiden toteutuksessa noudatetaan aina ensisijaisesti rahoittajan ohjeistusta, mikäli se poikkeaa tästä ohjeesta. PROJEKTIOHJE Hankkeet toteutetaan Hankeprosessin (H4) mukaisesti. Projektiohje sisältää rahoittajakohtaisia ohjeistuksia projektin eri vaiheisiin projektin vetäjälle ja muille projektissa toimijoille.

Lisätiedot

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 TUENSAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Tuensaaja a) on vastuussa hankkeen toteuttamisesta tämän sopimuksen määräysten mukaisesti;

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1/11 MH 27.8.2014 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ. Kysymys hakuasiakirjojen julkisuudesta:

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ. Kysymys hakuasiakirjojen julkisuudesta: USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ Kysymys hakuasiakirjojen julkisuudesta: - Kysymys: Ovatko suunnitelmat julkisia hakukierroksen jälkeen? - Vastaus: Hakemukset liitteineen ovat päätöksenteon jälkeen julkisia

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot