KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA"

Transkriptio

1 Versio 4_05/02/2015 Ammatillisen koulutuksen kumppanuushankkeet Erasmus+ ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA HAKULOMAKE, PIC, HAKEMINEN Kuinka monta hakemusta yksi koulutuksenjärjestäjä / oppilaitos voi jättää KA2 toiminnossa? Vastaus: Kumppanuushankkeissa ei hakemusmäärää ole rajoitettu. Huom. kuitenkaan sama partneriryhmä ei voi jättää kuin yhden kumppanuushankehakemuksen. Alakohtaisissa osaamisyhteenlittymissä (Sector Skills Alliances) hakemusten määrä on rajattu (ks. Ohjelmaopas) Mitkä ovat hakemuksen merkkirajoitukset? Vastaus: Hakulomakkeen avovastausten merkkirajoitus on 5000 merkkiä. Jos on jo aikaisemmin hankkinut PIC koodin, pitääkö tehdä se uudelleen? Vastaus: Ei, yhdellä organisaatiolla on yksi PIC koodi, jota käytetään kaikissa Erasmus+ ohjelman hauissa. Miten hakulomaketta voi työstää partnereiden kesken? Saako sen ladattua sähköpostitettavaan muotoon? Vastaus: Hakulomakkeen kysymyksiä kannattaa työstää esim. word dokumentissa, jota on helpompi lähettää partnereille ja työstää. Varsinainen hakulomake on pdf lomake, joka soveltuu huonosti tekstien yhteiseen työstämiseen. Lähettääkö kumppanuushankkeessa vain koordinaattori hakemuksen? Vastaus: Kyllä, hankkeen koordinaattori täyttää ja lähettää yhden sähköisen hakulomakkeen koko partneriryhmän puolesta. Partnerit eivät lähetä hakemusta oman maansa kansalliseen toimistoon. Onko parempi valita hankkeelle enemmän vai vähemmän teemoja ja/tai painopisteitä? Vastaus: Painopisteitä (priorities) voi valita enintään 2 ja teemoja (topics) enintään 3. Kannattaa valita vain ne, jotka keskeisimmin liittyvät hankkeeseen. Voiko Intellectual Outputs kohdan jättää tyhjäksi, jos pienimuotoinen prosessiorientoitunut hanke? Vastaus: Kyllä, pienten prosessiorientoituneiden hankkeiden tulokset ja tuotokset kuvataan hakulomakkeen kohdassa D (kysymys What results are expected during the project and on its completion?). Onko Leonardo da Vinci nimenä haudattu, kun nyt puhutaan Erasmus + ammatilliselle koulutukselle eikä Erasmus + /LdV? Vastaus: Leonardo on edelleen käytössä ns. brändinimenä

2 Onko GANTT Chart pakollinen hakemuksen liite myös pienissä hankkeissa? Vastaus: Erillinen aikataululiite on pakollinen kaikissa hankkeissa, mutta voi käyttää myös muuta aikataulumallia kuin GANTT Chartia. Missä vaiheessa hakemuksen liitteet lisätään hakemukseen? Vastaus: Liitteet voi liittää hakulomakkeeseen missä tahansa vaiheessa, viimeistään ennen kuin lähettää lomakkeen sähköisesti. PARTNERIRYHMÄ Voiko hankkeessa olla mukana silent partnereita (partnereita, jotka eivät hae rahoitusta)? Vastaus: Voi olla, mutta hiljaisia partnereita/tukipartnereita tms. ei listata hankehakemuksen partnerilistaan. Silent partnerit voi mainita tekstissä partneriorganisaatioiden kuvauksen yhteydessä. Jos mukana on yrityksiä silent partnerina pitääkö olla mandaattikirjeet? Vastaus: Ei tarvitse. Mandaattikirjeet tulee pyytää vain niiltä partnereilta, jotka on listattu hakemuslomakkeeseen virallisiksi partnereiksi. Voiko kumppanuushankkeessa olla useampia kotimaisia partnereita? Vastaus: Samassa hankkeessa voi olla useampia suomalaisia mukana, mutta pitää huolehtia siitä, että kansainvälisyys säilyy eikä hankkeesta tule liian Suomi painotteinen. Pitääkö kumppanuushankkeessa olla nimenomaan ammatillinen oppilaitos mukana? Vastaus: Ei välttämättä, mutta ammatillisen koulutuksen kumppanuushankkeiden tulee kehittää ammatillista perus tai täydennyskoulutusta. Hyvässä hankkeessa on mukana myös kohderyhmän edustus. Voiko hankkeessa olla mukana myös muita koulutusasteita? Vastaus: Kyllä voi. Voivatko ammatillisen koulutuksen kumppanuushankkeet olla kahdenvälisiä hankkeita? Vastaus: Eivät voi. Kahdenvälisiä hankkeita voi hakea ainoastaan yleissivistävän sektorin kumppanuushankkeissa. Tehdäänkö vielä partnerisopimus, vaikka on tehty mandaattikirje? Vastaus: CIMO suosittelee, että hankkeen alussa tehdään partnerisopimukset, jossa sovitaan tarkemmin tehtävistä. Voiko hankkeessa olla partnereita ilman PIC koodia? Tuleeko hallintokulu partnerille, jolla ei ole PIC koodia? Vastaus: Tukipartneri (esim. yritys) voi olla ilman PIC koodia, mutta silloin partneria ei listata hakemuksessa partnerilistaan. Tukipartneri voidaan mainita tekstissä partneriorganisaatioiden kuvauksen yhteydessä. Partnerille, jolla ei ole PIC koodia/jota ei ole listattu partnerilistaan ei tule hallintokulua. Voiko kumppanina olla yritys? Vastaus: Kyllä voi, työelämän mukanaolo on erittäin toivottavaa ammatillisen sektorin hankkeissa. Onko työelämäpartneri pakollinen? Vastaus: Ei ole pakollinen, mutta työelämän mukanaolo on erittäin toivottavaa ammatillisen sektorin hankkeissa. Partneriryhmän kokoonpano tulee miettiä hankkeen teemasta käsin: 2

3 millainen partneriryhmä parhaiten tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Voiko partneriryhmässä olla budjetittomia partnereita lisäämässä esim. vaikuttavuutta? Vastaus: Kyllä voi, kaikilla partnereilla ei tarvitse olla budjettiosuutta. Jos ohjelman ulkopuolinen maa on partnerina kumppanuushankkeessa, haetaanko hanketta kansalliselta toimistolta vai keskitetysti? Vastaus: Strategisia kumppanuushankkeita haetaan kansalliselta toimistolta riippumatta partneriryhmän kokoonpanosta. HANKKEEN HALLINTO JA TOTEUTUS Voiko hallintoon kuitenkin laskea työpäiviä, kun siihen on ne pienet könttäsummat? Vastaus: Kaikki projektin hallintoon, levitykseen, partneriyhteistyöhön yms. liittyvät tehtävät katetaan budjettiluokasta Hankkeen hallinto ja toteutus (Project Management and Implementation). Hanketta suunniteltaessa tulisi arvioida myös yllä mainittuihin tehtäviin liittyvien työpäivien määrää, jotta kaikki tarvittavat resurssit tulevat näkyviksi projektin toteuttajille. Hankesuunnitelmassa näitä resursseja ei kuitenkaan kysytä. PARTNERIKOKOUKSET Voiko hankkeeseen budjetoida kotimaan matkoja? Vastaus: Kyllä voi, jos kyseessä on kv partnerikokous ja etäisyys kokouspaikalle on yli 100 km. Muut kansalliset matkat (esim. kansalliset levitystilaisuudet tai kokoukset) katetaan projektin hallinto ja toteutus budjettiluokasta tai omarahoituksella. Budjettia laadittaessa on kuitenkin hyvä huomioida myös mahdolliset kotimaassa tehtävät matkat. Katetaanko partnerikokousten matkakuluista myös ylläpitokustannukset (majoitus ym.)? Vastaus: Kyllä. Partnerikokoukset budjettiluokan (transnational project meetings) tukisummasta katetaan sekä matkat että elinkustannukset. Budjetoinnissa tulee huomioida, että myönnettävä tuki ei välttämättä kata kaikkia syntyviä kustannuksia ja osa kustannuksista jää katettavaksi omarahoituksella. Tästä syystä on myös tärkeää tehdä hankkeelle todellinen budjetti ja katsoa miten paljon syntyvistä kuluista jäisi omarahoituksen piikkiin. Mikä on projektikokouksen minimikesto? Vastaus: Projektikokouksille (transnational project meetings) ei ole minimikestoa, mutta opettajien/opiskelijoiden workshopeille/koulutustilaisuuksille (budjettiluokka transnational learning/teaching activities ) on määritelty vähimmäis ja enimmäiskestot. Ks. Ohjelmaopas. Miten budjetoidaan, jos samaan matkaan liittyy sekä projektikokous että opiskelijoiden workshop? Vastaus: Opiskelijoiden matkakulut budjetoidaan kategoriasta blended mobility of students, trainees, adult learners. Jos opettajan matkan sisältö muistuttaa enemmän partnerikokousta, tulee opettajien matkakulut budjetoida hankekokouksiin tarkoitetusta kategoriasta (transnational project meetings). Jos opettajan rooli liittyy erityistarpeita omaavien opiskelijoiden ohjaamiseen tai vastaavaan, opettaja merkitään hakulomakkeella tukihenkilöksi ( accompanying person ) opiskelijoiden liikkuvuuksien yhteyteen. Jos opettajat osallistuvat vähintään 5 päivän pituisiin opettajille suunnattuihin työpajoihin/koulutuksiin, haetaan työpajoihin tarkoitetusta kategoriasta 3

4 (joint staff training events). Katso kuvaukset opettajien ja opiskelijoiden työpajoista ohjelmaoppaan sivuilta Voiko workshoppien yhteydessä järjestää partnerikokouksen, jolloin yrittäjien ei tarvitsisi välttämättä käyttää koko viikkoa? Voi pitää samaan aikaan, mutta tarkkaan määriteltävä, kuka tulee partnerikokouksen tuella ja kuka työpajaosallistujan tuella. Mihin kuvataan partnerikokousten määrä? Vastaus: Partnerikokousten määrä kuvataan matkabudjetissa ja aikataulussa. Myös Implementation ja Project management kohdissa on hyvä kertoa tekstin sisällä kokousten määrä ja missä ne pidetään. Kuinka vakavaa on jos partnerikokouksen kokouspaikka vaihtuu suunnitellusta, mutta kulut pysyvät suurin piirtein samana? Vastaus: Paikan vaihdos on ok. On parempi, että on suunnitelma, jotta voidaan seurata onko pysytty suunnitellussa, vaikka yksityiskohtiin tulisikin pieniä muutoksia. Onkin tärkeää suunnitella kuinka usein kokouksia on. Mikäli paikan vaihdoksia tulee, kannattaa kuitenkin huomioda distance bandin mahdollinen vaikutus matkakuluihin. Voiko projektikokouksia järjestää maassa, johon ollaan levittämässä tuotetta, mutta joka ei ole hankkeen partnerimaa? Vastaus: Ohjelmamaiden ulkopuolisessa maassa ei voi pitää projektikokouksia, mutta perustellusti voi pitää myös muussa ohjelmamaassa kuin hankkeen partnereiden maissa. Esim. jonkin konferenssin yhteydessä järjestäminen voisi olla perusteltua tällaisessa maassa. Voiko hanketta hakea aiempien hankkeiden tulosten levittämiseen? Vastaus: Hankkeen toimintojen tulee sisältää myös uuden kehittämistä, pelkkää levitystoimintaa ei tueta. Hankkeen uutuusarvo ratkaisee. TUOTTEIDEN TEKEMINEN Voiko hankkeen hallinnointikuluja kattaa tuotteiden tekemiseen varatusta kategoriasta? Vastaus: Tuotteiden tekemiseen varattua budjettia ei ole tarkoitettu hallinnointikuluihin. Hallintokulujen kattamiseen on oma budjettikategoria (projektin hallinto ja toteutus). TILAISUUKSIEN/SEMINAARIEN JÄRJESTÄMINEN Ohjelmaoppaassa sanotaan, että tilaisuuksia ei voi järjestää kumppanimaissa (partner countries). Vastaus: Termi kumppanimaa (partner country) tarkoittaa ohjelmaoppaassa Erasmus+ ohjelman ulkopuolisia maita, joissa ei voi järjestää hankkeen tilaisuuksia/seminaareja. Jos järjestetään levitysseminaareja (multiplier events), mihin myönnettävää tukea voi käyttää? Vastaus: Tukea voi käyttää esimerkiksi tilavuokriin, tarjoiluihin, puhujien palkkioihin/matkakuluihin ym. Saako tukea siihen, että osallistuu muiden järjestämiin tilaisuuksiin esittelemään tuloksia? Vastaus: Muiden järjestämiin tilaisuuksiin osallistumiseen ei saa erillistä tukea levitykseen 4

5 liittyvät kustannukset katetaan budjettiluokasta hankkeen hallinto ja toteutus (project management and implementation). Pitääkö levitystilaisuuden olla täysin oma voiko useampi hanke yhdistää voimansa? Vastaus: Tilaisuuksia voi järjestää yhdessä muiden hankkeiden kanssa tämä on erittäin suositeltavaa. Onko tilaisuuksien/seminaarien (multiplier events) määrää rajoitettu? Vastaus: Ei ole rajoitettu mutta euromääräisenä rajana seminaarien järjestämiselle / hanke on euroa. Voiko tilaisuus/seminaari olla maksullinen? Kyllä, osallistujilta voidaan pyytää osallistumismaksu WORKSHOPIT/KOULUTUSTILAISUUDET OPETTAJILLE/OPISKELIJOILLE Voiko KA2 hankkeessa liikkua myös opiskelijat kuten LLP ohjelman kumppanuushankkeissa? Vastaus: Kyllä voi. Kumppanuushankkeiden liikkuvuuden tulee tukea hankkeen tavoitteita. Kumppanuushankkeiden liikkuvuus ei kuitenkaan ole tarkoitettu esimerkiksi työssäoppimisen toteuttamiseen tätä tulisi toteuttaa liikkuvuustoiminnon (KA1) alla. Ks. jaksojen tarkempi sisältö ohjelmaoppaasta (Blended mobility of learners). Onko KA2 hankkeissa liikkuvuuksien määrille jotain rajoituksia (määrä, kesto)? Vastaus: "Liikkuvuutta" voi hankkeessa olla monenlaista: hankekokousten kestolle ei ole rajoitusta, mutta esim. opiskelijoiden työpajan kesto on vähintään 5pv. Ks. Ohjelmaoppaan sivu 112 Eligible activities, short term joint staff training events / blended mobility of learners sekä Annex I sivu Onko opettajien työpajoille minimikestoa? Vastaus: Kyllä, opettajien työpajojen kesto on vähintään 5 päivää ja enintään 2 kk (short term joint staff training events). Sisältääkö työpajojen minimikesto 5 pv matkapäivät? Vastaus: 5pv pitää olla sisällöllistä ohjelmaa. Lisäksi voi hakea tukea matkustuspäiville. Pitääkö ohjelmaa olla koko päivän vai riittääkö puoli päivää? Vastaus: Kannattaa suunnitella laadukasta toimintaa työpajan kaikille päiville, joille tukea haetaan. Tuntimäärä ei ole ratkaiseva tuen myöntöperuste. Onko kattosummaa Learning/Teaching/training events kohtaan? Vastaus: Ei ole, mutta tilaisuuksien määrän ja osallistujamäärien tulee olla realistisesti mitoitettu. Jos opiskelijoita lähetetään yksittäisille liikkuvuusjaksoille pilotointimielessä, pitääkö vastaanottavien yrittäjien olla partnereita vai riittääkö, että jaksot ovat partnerikoulujen järjestämiä? 5

6 Vastaus: Riittää, että jakso on partnerikoulun järjestämä, jolloin partnerikoulu vastaa paikallisista järjestelyistä. Opiskelijan liikkuvuusjakso ei kuitenkaan voi olla tavallinen työssäoppimisjakso, vaan opiskelijan liikkuvuusjakson tulee liittyä hankkeen tavoitteisiin ja tukea niiden saavuttamista. MUUT ERITYISET KULUT HANKKEESSA Mitä kuluja voi ostaa alihankintana? Vastaus: Alihankintakuluja voivat olla esimerkiksi tuotteiden kääntäminen partnerikielille, painatuskuluja, asiantuntijapalvelujen hankkimista yms. Pitääkö alihankinta kilpailuttaa ja jos niin millä eurorajalla? Ohjelmasäännöt eivät vaadi kilpailutusta. Voitko hakemuksessa hakea rahoitusta esim. pelialustan lisenssikustannuksiin? Kyllä voi, jos perusteltavissa ja alusta välttämätön hankkeen tavoitteiden näkökulmasta 6

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous Lähtökohta: Erasmus+ -raportointi - Yksikkökustannus & vs. Oman kunnan kirjanpidon säännöt 2 Taloussäännöt hankkeille Hankkeen sopimus: Artikla I.3.

Lisätiedot

Hankkeen talous (päivitetty 4.12.2014)

Hankkeen talous (päivitetty 4.12.2014) KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous (päivitetty 4.12.2014) Erasmus+ taloussäännöt kumppanuushankkeille (1/2) Hakuvaiheessa Erasmus+ Programme Guide Kumppanuushankkeet: Kululuokat, rahoitussäännöt

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Hankkeen talous Erasmus+ taloussäännöt kumppanuushankkeille (1/2) Hakuvaiheessa Erasmus+ Programme Guide Kumppanuushankkeet: Kululuokat, rahoitussäännöt ja summat s.

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Grundtvig-workshopit aikuisille Hakuohje 2010

Grundtvig-workshopit aikuisille Hakuohje 2010 22.1.2010 Grundtvig-workshopit aikuisille Hakuohje 2010 Tämän hakuohjeen tarkoituksena on auttaa Grundtvig-workshopeja hakevia organisaatioita hakulomakkeen täyttämisessä. Tutustu ensin Grundtvig-workshopien

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

Erasmus-intensiivikurssien hakuneuvonta 11.2.2013. Hakukierroksen 2013 reunaehdot Outi Jäppinen

Erasmus-intensiivikurssien hakuneuvonta 11.2.2013. Hakukierroksen 2013 reunaehdot Outi Jäppinen Erasmus-intensiivikurssien hakuneuvonta 11.2.2013 Hakukierroksen 2013 reunaehdot Outi Jäppinen Hakukierroksen alustava budjetti Budjetti vuoden 2013-14 hakuun: n. 880 000 osuus kansallisesta Erasmus-budjetista

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö

Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö Aasia-toiminnot koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2015: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa Horst Trodler Opas työpaikoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta ABB TCR, Saksa 1 Sisällysluettelo Esipuhe 1. Vaihto-ohjelmien edut 2. Koulutushenkilöstön / työpaikkakouluttajien

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012. Arviointiraportti

Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012. Arviointiraportti Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012 Arviointiraportti 2012 International Organization for Migration Tämä raportti on Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Helsingin toimiston tuottama. Raportti

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeiden koulutus 2013 Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2013 31.5.2015 2014 2015 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus Mahdollinen

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Yleistä taloushallinnoinnista

Yleistä taloushallinnoinnista Taloushallintoa talla pohjassa Suunnitelmista toteutukseen vuoden 2013 innovaation siirto hankkeiden aloituskoulutus 2.10.2013 Hannele Nevalampi ja Outi Lindroos Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot