Kunnan kompleksisuus tietohallinnon näkökulmasta. Harri Ihalainen HTT, FM, tietohallintojohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan kompleksisuus tietohallinnon näkökulmasta. Harri Ihalainen HTT, FM, tietohallintojohtaja"

Transkriptio

1 Kunnan kompleksisuus tietohallinnon näkökulmasta Harri Ihalainen HTT, FM, tietohallintojohtaja

2 Esityksen tavoitteet Kompleksisuus Mitä se tietohallinto tarkoittaa? Kunta ja tietohallinto Kunnan kompleksinen toimintaympäristö tietohallinnon näkökulmasta Tietohallinnon strategiset valinnat kompleksisen kunnan eduksi Yhteenveto

3 Kompleksisuus on joskus sitä, että yksinkertaisista asioista tehdään vaikeasti ymmärrettäviä (osa)kokonaisuuksia. Luopumisen vaikeutta? Kuntalaisella on kuitenkin oikeus siihen, että kunta käyttää tulot mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti sekä tasapaino saavutettava tehokkaasti. (Sinervo 2009). Palveluiden automatisointi sopivissa tehtävissä.

4 Mitä se tietohallinto tarkoittaa? Tietohallinto on aina jossain muodossa kunnassa; tunnistettuna tai ei-tunnistettuna. Tietohallinto usein liitetään ICT:n järjestämisvastuihin ja/tai ICT:n tilaajan asemaan, mutta myös atk-toimintaan, voitko katsoa kun tämä laite ei toimi! Havaittavissa, että tietohallinnon rooli on mahdollisesti muuttumassa myös kuntatoimintojen kehittämisen veturiksi. Tietohallinto kuntatoiminnan arvoketjussa (vrt. Porter 1991)

5 (Porter 1991)

6 Mitä se tietohallinto tarkoittaa? Tietohallinto voidaan määritellä ja asemoida kunnan päätös- ja johtotasolla, missä tietohallinto: 1. Oheis- ja tukitoiminta otteena 2. Osatoiminta otteena 3. Ydintoiminta otteena 4. Muutos ja innovaatio otteena (Porter 1991, Syväjärvi & Ihalainen 2011)

7 Kunta ja tietohallinto Oheis- ja tukitoiminta otteena Ymmärrys hajanaista kunnassa ja usein kiinnittyy teknologisiin välttämättömyyksiin ja kustannuksiin. Tietohallinnon ja toimijoiden vastuut epäselvät Tietohallinto kohdentuu ICT-teknologisiin vastuihin Teknologia vielä määräävässä asemassa

8 Kunta ja tietohallinto Osatoiminta otteena Käsitteellinen ymmärrys ja asemointi yhdenmukaista, mutta kiinnittyy vielä sähköisiin palveluihin ja teknologiaan Tietohallinnolta odotetaan talous- ja toimintakeskeistä suunnittelua ja toteutusta Strategiset valinnat vielä keskeneräisiä

9 Kunta ja tietohallinto Ydintoiminta otteena Kunnan johto määrittelee tietohallinnon strategiseksi kumppaniksi Kiinteänä osana kuntatoimintaa Talousarviosuunnittelussa tiiviisti mukana ja strategisessa toiminnassa. Kustannus-panos hyötysuhteet, mitattavuus ja kypsyysarvo Tietohallinnon neutraalisuus etuna?

10 Kunta ja tietohallinto Muutos ja innovaatio otteena Tietohallinto edustaa muutostoimijaa kuntaorganisaatiossa Mandaatti selkeästi määritelty muutostoiminnan toteuttamiseen Innovatiiviset toiminta-ajatukset ja otteet Avauksia uusista toimintamalleista

11 Kunta ja tietohallinto Tietohallinnon strateginen ymmärrys rakentuu Manageria-, Kognitio-, teknologianäkökulmista. Manageriassa korostuvat prosessit, toteutus, johtaminen, resurssit, ICT mahdollisuuksien markkinointi (joskus jarrutus). Kognitiossa korostuvat tiedon tarpeet, tietotoimijat, tiedon louhinta ja etsintä sekä tiedon jakaminen ja käyttö. Teknologiassa korostuvat ICT:n rakenteelliset valinnat, toimintaan liittyvät tietojärjestelmät ja sopimuksellisuus ja sopimusvastuut kasvavat yhä enenemissä määrin. Tietohallinnon perusta perustuu sopimuksellisuus seikkoihin toimijoihin nähden. KOMMENTTI VALMISTEILLA OLEVASTA TIETOHALLINTOLAISTA Tietohallintolaissa korostuvat valtiovarainministeriön ohjausrooli julkiseen tietohallintoon, sisältää myös kuntien tietohallinnon. Laissa korostuu kokonaisarkkitehtuuri ja julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuus. Lakia ei sovelleta Kela:aan. Käytännössä on mielenkiintoista seurata esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektorin Kanta-hankkeen toteuttamista, jossa potilaan tiedonhallintapalvelun rekisterin pitäjänä on Kela. Edelleen laki sähköisestä lääkemääräyksestä, jossa on useita toimijoita mm. apteekit ja kunnat.

12 Kunnan kompleksinen toimintaympäristö tietohallinnon näkökulmasta Talouden globalisaatio ja tietoyhteiskuntakehitys näkyy kysymysten ja ongelmien monimutkaistumisena, jonka johdosta asiantuntijuuden tarve ja merkitys kasvaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Monimutkaisuudessa on kyse myös systeemin tasapainoon saattamisesta, jossa toimijoiden vuorovaikutus tulee korostumaan (Jalonen, 2007). Julkishallintoon liittyy vahvasti sen monimutkaisuus, joka tarjoaa yhteiskuntatieteisiin uusia mahdollisuuksia, tietohallinto? (Harisalo 2008) Hallinnollis-tietotekniset verkostoitujat ovat tyypillisesti aloittelevia perusasteen (rehtorit) miesjohtajia, jotka edustavat uutta johtajasukupolvea. (Pietiläinen 2010) Voidaan arvioida kuinka monimutkaiset systeemit voidaan yksinkertaistaa vrt. Google-hakukone. Käyttäjälle hyvin yksinkertainen, mutta taustalla todennäköisesti hyvin monimutkainen systeemi. Tässä tulee korostumaan asiantuntijuus, jossa kunnan toiminta arvioidaan kuntalaisen näkökulmasta, mutta myös osaamisesta.

13 Toimintaa pidetään kompleksisena, kun se koostuu monista toisiinsa kytkeytyvistä toimijoista (Jalonen 2007). Kuntaympäristö koostuu (toivottavasti) toiminnan tarpeista ja vastuista, missä mm. osaaminen, prosessit, tieto, teknologia, tietotoimijat ja juridiikka näkyvät tietohallinnon silmin. (vrt. Huotari & Savolainen 2003, Krone 2007) Tietohallinnon näkökulmasta kompleksuusongelmaa voidaan ratkaista aidolla vuoropuhelulla, selkeillä päätöksillä ja tehtävien uudenlaisilla vastuujaoilla. Esimerkiksi kompleksisuus näkyy myös kuntalaiselle; missä on kunnan palvelukatalogi, jossa on määritelty palvelun laatu, saatavuus, saavutettavuus ja vastuut? Edelleen, kuinka kunnassa erotellaan asiakasja asiantuntijapalvelut toisistaan, joilla on mahdollisesti vaikutusta kunnan toiminta- ja kustannusrakenteeseen.

14 Louis Shallal, 2011(Canada)

15 Tasapainoilua strategisten valintojen suhteessa arjen onnistumiseen Kunnan strategisilla valinnoilla on merkitystä siihen, kuinka valot pysyvät päällä asukkaan ja kuntakäyttäjän näkökulmasta. Tasapainoiluun tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteisymmärrystä yhteisistä tavoitteista. Esim. tietohallinto ymmärtää ja on kiinnostunut terveydenhoidon ongelmista ja terveyshuolto ymmärtää on myös kiinnostunut tietohallinnon ongelmista.

16 Yhteenveto Kunnan on hyvä ymmärtää ja määritellä tietohallinnon strategista merkitystä Kunnan kompleksisuudessa korostuu asiantuntijuuden tarve, joka liittyy yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja (tieto)yhteiskunnan hyvinvointiin. Tietohallinnon ulottuvuudet kompleksisessa kunnassa liittyvät manageria-, kognitio-, ja teknologia näkökulmien osaamiseen ja hallintaan. Kunnan ja tietohallinnon strategiset valinnat vaikuttavat arjen tasapainoluun mm. ICT-toimintojen ylläpidossa ja kehittämisessä.

17 Kiitos!

18 Lähteet Harisalo, R. (2008). Organisaatioteoriat. Tampere University Press. Tampere. Ihalainen, H. (2010). Tietohallinto osana julkishallinnon sähköistyvää muutosta. Akateeminen väitöskirja. Lapin yliopisto. Jalonen, H. (2007). Talouden globalisaatio ja tietoyhteiskuntakehitys näkyy kysymysten ja ongelmien monimutkaistumisena, jonka johdosta asiantuntijuuden tarve ja merkitys. Akateeminen väitöskirja. Tampereen tekninen yliopisto. Tampere. Pietiläinen. V. (2010). Johtajan ammatillisten kompetenssien profiloituminen kompleksisessa toimintaympäristössä Tapausesimerkkinä opetustoimen alaiset oppilaistosorganisaatiot. Akateeminen väitöskirja. Lapin yliopisto. Porter, M. (1991). Kansakuntien kilpailuetu. Englanninkielinen alkuteos The Competitive Advantage of Nations. Kustannusyhtiö Otava. Helsinki. Shallal, S. (2011). The Role of IT Enabling Municipal Transformation. Worldwide Government Solutions Forum Canada. Sinervo, L-M. (2009). Monitulkintaisuus ja kuntatalouden tasapaino. (teoks. Paras mahdollinen julkishallinto? Tehokkuuden monet tulkinat. Toim. Vakkuri j.) Gaudeamus. Hki. Syväjärvi, A. & Ihalainen, H. (2011). Tietohallinto osana kunnallista itsehallintoa valinnat ja strategisuus keskiössä. Teoksessa Haveri, A. Stenvall, J & Majoinen, K. (toim.) Kunnallisen itsehallinnon peruskivet, Acta 224,

Näkökulmia Kuntien strategiseen tietohallintoon

Näkökulmia Kuntien strategiseen tietohallintoon Kaurahalme Olli-Pekka Lapin yliopisto, Hallintotiede Kuntatutkijan seminaari 25.5. Rovaniemi Näkökulmia Kuntien strategiseen tietohallintoon Tämä paperi käsittelee tietohallintostrategian suhdetta kuntien

Lisätiedot

TIETOHALLINTO OSANA JULKISHALLINNON SÄHKÖISTYVÄÄ MUUTOSTA

TIETOHALLINTO OSANA JULKISHALLINNON SÄHKÖISTYVÄÄ MUUTOSTA Harri Ihalainen TIETOHALLINTO OSANA JULKISHALLINNON SÄHKÖISTYVÄÄ MUUTOSTA Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Sanna Juutinen TIETOHALLINNON STRATEGISEN ASEMAN KEHITTÄMINEN KUNNISSA. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Syksy 2014

Sanna Juutinen TIETOHALLINNON STRATEGISEN ASEMAN KEHITTÄMINEN KUNNISSA. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Syksy 2014 Sanna Juutinen TIETOHALLINNON STRATEGISEN ASEMAN KEHITTÄMINEN KUNNISSA Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Tietohallinnon strategisen

Lisätiedot

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin kehittäminen Toteutusohje Versio 1.0 7.3.2014 Valtiovarainministeriö 2 (56) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin versiohistoria... 3 1. Ohjeen tiivistelmä... 4

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Raila Peltola ENNAKOIVA TALOUSTIETO JOHTAMISTYÖSSÄ -case Lapin sairaanhoitopiiri Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2014

Raila Peltola ENNAKOIVA TALOUSTIETO JOHTAMISTYÖSSÄ -case Lapin sairaanhoitopiiri Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Raila Peltola ENNAKOIVA TALOUSTIETO JOHTAMISTYÖSSÄ -case Lapin sairaanhoitopiiri Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Ennakoiva taloustieto

Lisätiedot

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA Ritva Reponen Pro gradu-tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen

Lisätiedot

Strategiatyö kuntien muutoksessa ja näkökulmia tietojohtamiseen

Strategiatyö kuntien muutoksessa ja näkökulmia tietojohtamiseen Strategiatyö kuntien muutoksessa ja näkökulmia tietojohtamiseen 23.4.2012 Antti Syväjärvi, HTT FT Hallintotieteen professori 1 Sisältö I Strategiaa, suunnittelua ja johtamista II Muutos ja positiivisen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen sosiaalipolitiikka kunnassa miten johtaa, miten oppia johtamaan?

Kokonaisvaltainen sosiaalipolitiikka kunnassa miten johtaa, miten oppia johtamaan? 1 Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari IX Bruno Sarlin työseminaari, Helsinki 21.11.2013 KUNNALLISEN SOSIAALIPOLITIIKAN TILA JA TULEVAISUUS - Haasteet opetukselle ja tutkimukselle Professori Vuokko

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ TIETOHALLINNON PORTFOLION HALLINTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

DIPLOMITYÖ TIETOHALLINNON PORTFOLION HALLINTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ TIETOHALLINNON PORTFOLION HALLINTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Diplomityön aihe on hyväksytty 13.1.2010 Tarkastaja:

Lisätiedot

Hyvinvoinnin luovat ratkaisut kunnissa

Hyvinvoinnin luovat ratkaisut kunnissa Lotta-Maria Sinervo (toim.) Hyvinvoinnin luovat ratkaisut kunnissa Seminaarikirja 43. Kunnallistieteen päivät 43. Kunnallistieteen päivät 25.-26.9.2014 Itä-Suomen yliopisto, Kuopio Päivien järjestäjä ja

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Heikki Meriläinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä

Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä Julkaisu 693 Publication 693 Harri Jalonen Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä Tampere 2007 Tampereen

Lisätiedot

KONSERNIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

KONSERNIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Kirsi Koski KONSERNIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Case Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 12/2010 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja A

Lisätiedot

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA Elisa Penders Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

JOHTAJUUKSIEN RAJAPINNAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA

JOHTAJUUKSIEN RAJAPINNAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA TIETEELLINEN ARTIKKELI HELENA HÄRKÖNEN JENNI AIRAKSINEN JOHTAJUUKSIEN RAJAPINNAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA Johdanto Tämä artikkeli käsittelee paikallista sosiaalija terveyspalveluiden johtamista

Lisätiedot

PUHETTA TUOTANNOSSA - TUOTANTOJOHTAJIEN NÄKEMYKSIÄ TAMPEREEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLISTA

PUHETTA TUOTANNOSSA - TUOTANTOJOHTAJIEN NÄKEMYKSIÄ TAMPEREEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLISTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Hallintotiede PUHETTA TUOTANNOSSA - TUOTANTOJOHTAJIEN NÄKEMYKSIÄ TAMPEREEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLISTA Hallintotiede Pro gradu tutkielma Helmikuu 2014 Ohjaaja: Juha

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita kilpailutettaessa

OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita kilpailutettaessa LAUREA-AMMATTIKORKEKOULUN JULKAISUSARJA B 28 Susanna Kivelä, Irmeli Koponen ja Irma Vahvaselkä (toim.) OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINTA OSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEET JA TOIMINTAMALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA TERVEYS /HYVINVOINTI TEKNOLOGIAYRITYSTEN YHTEISTYÖLLE SELVITYSRAPORTTI

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin haasteet ja hyödyt. Ari Wahlstedt, KTT Jyväskylän kaupunki

Kokonaisarkkitehtuurin haasteet ja hyödyt. Ari Wahlstedt, KTT Jyväskylän kaupunki Kokonaisarkkitehtuurin haasteet ja hyödyt Ari Wahlstedt, KTT Jyväskylän kaupunki Taustaa Tietohallintolaki edellyttää kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä kokonaisarkkitehtuurin suunnittelua ja kuvaamista.

Lisätiedot