TULOKSELLISUUS- JA VAIKUTUS- SELVITYKSEN RAPORTOINTIOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULOKSELLISUUS- JA VAIKUTUS- SELVITYKSEN RAPORTOINTIOHJE"

Transkriptio

1 Avustustoiminta TULOKSELLISUUS- JA VAIKUTUS- SELVITYKSEN RAPORTOINTIOHJE 2013 Ohje koskee lomakkeita RAY 3780a ja RAY 3780b 1

2 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY

3 Sisältö Mikä on tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys?...4 Mitä tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksessä kysytään?...4 Henkilökohtaista neuvontaa selvityksen täyttämisestä...5 Kysymyskohtaiset ohjeet lomake 3780a...5 Avustuksen saajan tiedot...5 I Arvio tavoitteiden saavuttamisesta ja avustettuun toimintaan liittyvistä kehittämistarpeista...5 II Toiminnan määrää ja laajuutta kuvaavat tiedot...6 III Työntekijöiden näkökulma...8 IV Vapaaehtoistoimijoiden näkökulma...8 V Osallistuja- / kohderyhmänäkökulma...9 VI Yhteistyökumppaneiden näkökulma...10 Yleiset ohjeet lomakkeen 3780b täyttämiseen...12 Kysymyskohtaiset ohjeet lomake 3780b...12 Sanastoa

4 Mikä on tuloksellisuusja vaikutusselvitys? Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään lomakkeilla 3780a ja 3780b, ja se koskee viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Esimerkki: Keväällä 2013 raportoidaan vuoden 2012 toiminnasta. Huomatkaa, että kaikista avustuskohteista ei pyydetä selvitystä joka vuosi. Selvityksen tekeminen kannattaakin aloittaa tarkastamalla mistä kohteesta selvitystä on pyydetty. Jos selvitystä pyydetään useasta avustuskohteesta, täytetään jokaisesta kohteesta erilliset selvityslomakkeet. Esimerkki: Jos selvitystä on pyydetty avustuskohteista Ak 5 ja Ak 8, tulee molemmista täyttää erilliset lomakkeet. Lomakkeiden kysymykset koskevat vain toimintaa, johon on saatu ja käytetty RAY:n avustusta. Mitä tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksessä kysytään? Lomakkeessa 3780a on kuusi osiota: I Arvio tavoitteiden saavuttamisesta ja avustettuun toimintaan liittyvistä kehittämistarpeista II Toiminnan määrää ja laajuutta kuvaavat tiedot III Työntekijöiden näkökulma IV Vapaaehtoistoimijoiden näkökulma V Osallistujien ja/tai kohderyhmän näkökulma VI Yhteistyökumppaneiden näkökulma Tarkoitus on raportoida vain todennettavaa tietoa. Toiminnan sisältö, tavoitteet ja tulokset kannattaa kuvata mahdollisimman konkreettisesti. Voitte myös täydentää lomakkeella esitettyjä tietoja liittämällä vastaukseen taulukoita, kaavioita, väliraportteja tai arviointeja. Liitteet eivät ole pakollisia, ja niiden lisäksi on aina täytettävä lomakkeen kysymyskentät. Lomakkeessa 3780b kysytään toiminnan määrää ja laajuutta kuvaavia tietoja. Lomakkeen ensimmäisellä sivulla kysytään yli 30 valmiiksi määriteltyä indikaattoria. Tarkoituksena ei ole vastata kaikkiin kohtiin, vaan täytettävistä indikaattoreista valitaan raportoitavan kohteen osalta oleelliset, kohteen toiminnan määrää ja laajuutta parhaiten kuvaavat kohdat, jotka täytetään. Jos käytössä on muita kuin lomakkeessa ehdotettuja indikaattoreita, on niitä mahdollisuus raportoida lomakkeen 3780b sivulla 2. 4

5 Henkilökohtaista neuvontaa selvityksen täyttämisestä I Arvio tavoitteiden saavuttamisesta ja avustettuun toimintaan liittyvistä kehittämistarpeista Tästä ohjeesta löydätte kysymyskohtaiset neuvot selvityksen täyttämiseen. Tutustukaa selvityslomakkeisiin ja raportointiohjeeseen hyvissä ajoin ennen selvityksen jättämisen määräaikaa. Vastaamiseen liittyvissä ongelmatilanteissa auttavat myös RAY:n avustusosaston seurantavastaavat: Anne Merjovaara Samuli Koiso-Kanttila Satu Niemelä Tuomas Koskela Ulla Hartvig Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Tässä osiossa on tarkoitus arvioida avustuskohteen toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Kertokaa lyhyesti viimeksi päättyneen toimintakauden tuloksista ja toiminnasta sekä analysoikaa onnistumiset, epäonnistumiset ja kehitystarpeet. Kysymyskohtaiset ohjeet ovat numeroituina alla: 1. Tiivis kuvaus avustetun toiminnan sisällöstä vuonna Kuvailkaa mitä avustetussa toiminnassa on tehty, miksi ja kenelle. Kuvailkaa toiminnan tavoittama kohderyhmä, toteutunut toiminta-alue, toteutuneet toimintamuodot ja mahdolliset rajaukset muiden järjestämään toimintaan. Keskittykää tiivistämään toiminnan olennainen toteutunut sisältö. Kysymyskohtaiset ohjeet lomake 3780a Avustuksen saajan tiedot Täydentäkää tähän osioon vähintään järjestön nimi ja raportoitavan avustuskohteen kohdetunnus, käyttötarkoitusteksti sekä vastaajan tiedot. Avustuskohdetta koskevat tiedot löydätte avustuspäätöksestä. Vastaajan tietoihin täytetään lomakkeen täyttäneen henkilön yhteystiedot. Jos lomak keen tiedoissa on kysyttävää tai täsmennettävää, olemme RAY:ltä ensisijaisesti yhteydessä henkilöön, jonka tiedot on ilmoitettu tässä kohdassa. Ole konkreettinen, tiivistä. Meillä riittää luettavaa! 5

6 2. Arvio tarkastelukauden tavoitteiden toteutumisesta vuonna Valitse yksi vaihtoehto. Peilatkaa hakemuksessa asetettuja tavoitteita toimintakauden saavutettuihin tuloksiin. Valitkaa vaihtoehdoista toimintaanne parhaiten kuvaava vaihtoehto. 3. Mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että asetetut tavoitteet saavutettiin / ylitettiin / jäivät saavuttamatta? Analysoikaa avustushakemuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista vuonna Pohtikaa mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että tavoitteet on saavutettu / ylitetty / alitettu. Jos toiminnalla on ollut useita tavoitteita, analysoikaa jokainen tavoite erikseen. Samoin jos toiminta sisältää eri osa-alueita, joilla on erilliset tavoitteet. Kertokaa myös jos tavoitteita on ollut tarpeen määritellä uudestaan tai täsmentää kesken toimintakauden. 4. Tiivis kuvaus avustetulla toiminnalla aikaansaaduista tuloksista ja vaikutuksista vuonna 2012 Tuloksilla ja vaikutuksilla tarkoitetaan niitä asioita ja kehitystä, jota toiminnalla on saatu aikaan, ei tekemistä tai toimenpiteitä. Toimenpidetason tavoitteiden toteutumisesta voitte kertoa kohdassa 2. Kertokaa tuloksista ja vaikutuksista tiiviisti ja mahdollisimman konkreettisella tasolla. Kertokaa myös jos tulosten saavuttaminen on kesken. Voitte verrata edistymistä toiminnan aikatauluun ja osatavoitteisiin. Voitte myös kuvata millaista hyötyä avustetulla toiminnalla on saatu aikaan ja kenelle. 5. Toiminnan kehittämisehdotukset lyhyellä aikavälillä Lyhyellä aikavälillä tarkoitetaan seuraavaa toimintavuotta. Onko toiminnassa havaittu sellaisia kehittämistarpeita joihin on syytä / mahdollista reagoida? Miten kehitystarpeet ja kehitysehdotukset on tarkoitus jalostaa toiminnaksi tulevalla kaudella? Ottakaa tässä arvioinnissa huomioon myös eri sidosryhmiltä kerätty palaute ja toteuttamiskelpoiset kehittämisehdotukset. Jos toiminnassa ei ole havaittu kehittämistarpeita, tuokaa sekin esille. 6. Toiminnan kehittämisehdotukset pitkällä aikavälillä Pitkällä aikavälillä tarkoitetaan toimintaa aika-akselilla 2-5 vuotta. Erityisesti jatkuvaluonteisten avustusten (Ay ja Ak) kohdalla on perusteltua tehdä myös tällaista pohdintaa. Toimintaa voi peilata tiedossa oleviin toimintaympäristömuutoksiin, jotka saattavat vaatia toiminnan sopeuttamista tai painopistealueen muuttamista. 7. Kokonaisarvio toiminnasta Tiivistäkää tähän toiminnan havaitut vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja kehittämisehdotukset. II Toiminnan määrää ja laajuutta kuvaavat tiedot 8. Avustuskohteella työskennelleiden henkilöiden lukumäärä vuonna 2012 Tässä kysytään vain raportoitavalla avustuskohteella työskennelleitä henkilöitä. Ilmoittakaa ne henkilöt, joiden työpanosta on kohdistunut kyseisen avustuskohteen tehtäviin. Henkilötyövuosi tarkoittaa kokopäiväisen henkilön vuodessa tekemää työmäärää. Jos kohteella työskentelee kaksi osa-aikaista työntekijää 50 % työajalla, tarkoittaa tämä, että kohteella on palkattuja henkilöitä yhden henkilötyövuoden verran. Vapaaehtoistoimijoiden ilmoittaminen: lomakkeella on mahdollista ilmoittaa aktiiviset vapaaehtoistoimijat erillään vapaaehtoistoimijoiden kokonaismäärästä. Lähtökohtaisesti aktiivisilla vapaaehtoistoimijoilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat työskennelleet avustuskohteen tehtävissä päättyneellä toimintakaudella. Toiminnan luonteesta johtuen aktiivisuus voidaan määritellä myös muulla tavalla. 6

7 Yhdistyslain mukaan hallitus on vastuussa yhdistyksen toiminnasta. Päätöksenteko ja hallinnollisten asioiden hoitaminen on siten yhteisön hallituksen lakisääteinen velvollisuus, eikä se näin ollen ole yksittäiseen RAY:n avustuskohteeseen kohdistuvaa vapaaehtoistyötä. Jos hallituksen jäsen kuitenkin työskentelee vapaaehtoisena avustuskohteen varsinaisissa työtehtävissä, voidaan hänet laskea kohteen vapaaehtoistoimijaksi. Lisätietoja -kohdassa voit tarkentaa mm. miten olet laskenut vapaaehtoisten määrän sekä millaisissa tehtävissä ja kuinka paljon vapaaehtoistoimijat työskentelevät. 9. Avustuskohteella työskennelleiden palkattujen työntekijöiden nimikkeet ja tehtävänkuvat vuonna 2012 Kysymys koskee vain tämän avustuskohteen palkkaa saavia työntekijöitä. Kertokaa myös lyhyesti henkilöiden keskeiset työtehtävät. 10. Mitkä olivat avustetun toiminnan keskeisimmät kohderyhmät vuonna 2012? Valitse yksi tai useampi avustetun toiminnan kohdentumista kuvaava vaihtoehto. Kohderyhmällä tarkoitetaan sitä ryhmää, jonka hyväksi toimintaa tehdään. Jos kohderyhmä ei ole valikossa, voitte lisätä sen alimmalle riville. Huomatkaa, että kohdassa kysytään vain kyseessä olevan avustuskohteen kohderyhmää. 11. Toiminnan laajuus tarkastelujaksolla Toiminnan laajuutta kuvaavia lukuja kysytään lisää lomakkeella 3780b. Järjestön jäsenmäärä ilmoitetaan vuoden lopun jäsenrekisteritietojen mukaan. Kertokaa lisätietoja -kohdassa onko kyseessä jäsenmaksun suorittaneet jäsenet vai jäsenrekisteriin kirjattujen jäsenten kokonaismäärä. Lisätietoja kohdassa voi myös tarkentaa keitä on laskettu toimintaan osallistuviksi. Jos avustuskohteen toiminnassa on useita merkittäviä osatoimintoja, kertokaa lisätietoja -kohdassa mitkä osallistujaluvut kuuluvat mihinkin osatoimintoon. Esimerkki. Avustuskohteella on toteutettu 4 kurssia ja 2 yleisötilaisuutta. Osallistujia on kaikkiaan ollut 300, joista 45 osallistui kursseille ja loput yleisötilaisuuksiin. Kurssiosallistujat olivat ympäristökuntien omaishoitajia. Yleisötilaisuudet järjestettiin Seinäjoella ja Tampereella, kävijät olivat pääasiassa paikallisia asukkaita. 12. Avustettuun toimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärä ikäluokittain Toimintaan osallistuneista kysytään sekä ikä että sukupuolitieto. Raportoikaa yksi osallistuja vain yhden kerran. Tarkoituksena ei ole kertoa käyntikertojen lukumäärää vaan henkilöiden määrä. Tähän kohtaan vastaaminen edellyttää, että tiedot on pystytty keräämään jollakin luotettavalla tavalla. Jos ikäryhmätietoa ei ole saatavilla, voitte vastata ainoastaan naisia yhteensä tai miehiä yhteensä -riveille. Lisätietoja osiossa voitte antaa tarkennuksia. Kertokaa tässä esimerkiksi jos osallistujien sukupuoli- ja / tai ikäjakauma on mahdollista ilmoittaa vain osasta toimintaa, tai jos kyseisiä tietoja ei ole kerätty lainkaan. 13. Avustettuun toimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärä työelämästatuksen mukaan, kpl Yksi henkilö = yksi osallistuja. Tarkoituksena ei ole raportoida käyntikertojen määrää vaan henkilöiden määrä. Huomatkaa, että taulukossa on myös vaihtoehtona rivi: työelämästatus ei tiedossa. Lisätietoja -kentässä voitte esittää tarkennuksia, kuten mistä osasta toimintaa osallistujien työelämästatustiedot on kerätty, tai miksi tietoja ei ole kerätty lainkaan. 7

8 III Työntekijöiden näkökulma Tässä osiossa on tarkoitus raportoida avustuskohteen työntekijöiltä kerättyjä näkemyksiä toiminnan toteuttamisesta. Vastausten tulee perustua avustuskohteen työntekijöiden näkemyksiin. Työntekijätietoa kertyy esimerkiksi viikko/kuukausipalavereissa. 14. Tiivis kuvaus miten avustuskohteen työntekijöiltä on kerätty näkemyksiä ja tietoa avustettuun toimintaan, sen kehittämistarpeisiin sekä aikaansaatuihin tuloksiin ja vaikutuksiin liittyen. Kuvatkaa myös miten kerättyä tietoa on käsitelty ja hyödynnetty toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Työntekijöillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat työskennelleet avustuskohteella tarkastelukaudella ja saaneet työstä rahallisen korvauksen. Kertokaa millä tavalla työntekijöiden näkemyksiä on kartoitettu. Jos avustetulla kohteella ei ole palkattua henkilöstöä, kertokaa se vastauksena tähän kysymykseen. Jos työntekijöiden näkemyksiä ei ole kerätty eikä käsitelty, kertokaa se vastauksena tähän kysymykseen ja jättäkää vastaamatta kysymyksiin Perustelkaa myös, miksi työntekijöiden näkemyksiä ei ole kartoitettu. Kertokaa myös miten työntekijäpalautetta on käsitelty, ja miten palaute on vaikuttanut organisaation päätöksentekoon. 15. Työntekijöiden näkemykset avustetun toiminnan sisällöstä ja toteutustavasta. Raportoikaa tässä toiminnan vahvuudet ja onnistumiset sekä mahdolliset epäonnistumiset ja heikkoudet. Mikä arjen työssä toimi hyvin, mikä huonommin? Huomatkaa, että tässä kysytään kohteen työntekijöiden näkemyksiä! Osallistujien mielipiteet kartoitetaan myöhemmin kysymyksissä Työntekijöiden näkemykset avustetun toiminnan keskeisimmistä tuloksista ja vaikutuksista. Millaisia tuloksia ja vaikutuksia avustetulla toiminnalla on saatu aikaan? Miten kohderyhmä on hyötynyt toiminnasta? Onko toimintakaudella syntynyt konkreettisia tuotoksia tai tuloksia? Voidaanko toiminnalla nähdä olevan pidemmän aikavälin vaikutuksia? Huomatkaa edelleen, että kysymys koskee työntekijöiden näkemyksiä. 17. Työntekijöiden näkemykset avustetun toiminnan kehittämistarpeista. Ehdotukset voivat koskea esimerkiksi toiminnan organisointia, sisältöä ja järjestämistapaa, kohderyhmän määrittelyä, priorisointia, yhteistyömahdollisuuksia tai resursointia. Nostakaa toteuttamiskelpoiset ajatukset esille myös analyysiosiossa I, kohdissa 5 tai 6. IV Vapaaehtoistoimijoiden näkökulma Tässä osiossa on tarkoitus raportoida avustuskohteen vapaaehtoistoimijoilta kerättyjä näkemyksiä toiminnasta. Vastausten kysymyksiin tulee perustua avustuskohteen vapaaehtoisten toimijoiden näkemyksiin. Vapaaehtoistoimija on määritelty kysymyksen 8 ohjetekstissä. 8

9 18. Tiivis kuvaus, miten avustuskohteen vapaaehtoistoimijoilta on kerätty näkemyksiä ja tietoa avustettuun toimintaan, sen kehittämistarpeisiin sekä aikaansaatuihin tuloksiin ja vaikutuksiin liittyen. Kuvatkaa myös, miten kerättyä tietoa on käsitelty ja hyödynnetty toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Kuvatkaa millä tavalla ja kuinka laajalla otoksella vapaaehtoistoimijoiden näkemyksiä on kartoitettu. Miten vapaaehtoisilta kerättyä tietoa on prosessoitu, ja onko se vaikuttanut organisaation päätöksentekoon? Jos avustuskohteen toiminnassa ei ole mukana vapaaehtoisia, kertokaa se vastauksena tähän kysymykseen ja jättäkää vastaamatta kysymyksiin Jos vapaaehtoisia on ollut toiminnassa mutta heiltä ei ole kerätty palautetta, kertokaa se vastauksena tähän kysymykseen ja jättäkää vastaamatta kysymyksiin Avustetun toiminnan keskeisimmät tulokset ja vaikutukset. Vapaaehtoistoimijoiden näkemys siitä, millaisia tuloksia ja vaikutuksia avustetulla toiminnalla on saatu aikaan? Miten kohderyhmä on hyötynyt toiminnasta? Onko toimintakaudella syntynyt konkreettisia tuotoksia tai tuloksia? Voidaanko toiminnalla nähdä olevan pidemmän aikavälin vaikutuksia? V Osallistuja- / kohderyhmänäkökulma Tässä osiossa on tarkoitus raportoida avustuskohteen osallistujilta kerättyjä näkemyksiä toiminnan toteuttamisesta. Vastausten kysymyksiin tulee perustua avustuskohteen osallistujilta / kohderyhmien edustajilta kerättyyn tietoon. 19. Millaista tukea ja koulutusta vapaaehtoistoimijat ovat saaneet tehtäviensä hoitamiseen? Vapaaehtoistoimijat tarvitsevat usein tukea ja koulutusta tehtäviensä hoitamiseen. Kuvatkaa vapaaehtoistoimijoille tarjotun tuen sisältö, laatu ja laajuus. Kokivatko vapaaehtoistoimijat saaneensa riittävästi tukea ja tietoa tehtäviensä hoitamiseksi? 20. Avustetun toiminnan sisältö, toteutustavat ja kehittämistarpeet. Vastauksessa on tarkoitus raportoida vapaaehtoistoimijoilta kerättyä tietoa toiminnan käytännön toteuttamisesta. Tuntevatko vapaaehtoiset toiminnan tavoitteet? Tehdäänkö oikeita asioita? Tavoitetaanko oikea kohderyhmä? Onko työn määrä ja ajoittuminen sopiva? Ovatko työtehtävät sisällöllisesti mielekkäitä? Onko resursoinnissa tai tukitoimissa kehitettävää? Toteuttamiskelpoiset kehittämisehdotukset voitte nostaa esiin kyselyn analyysiosiossa I, kohdissa 5 tai 6. Kerro myös mitä on kysytty! 22. Tiivis kuvaus, miten avustettuun toimintaan osallistuneilta on kerätty näkemyksiä ja tietoa toimintaan, sen kehittämistarpeisiin sekä aikaansaatuihin tuloksiin ja 9

10 vaikutuksiin liittyen. Kuvatkaa myös, miten kerättyä tietoa on käsitelty ja hyödynnetty toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Kuvatkaa, keitä osallistujat ovat ja millä tavalla heiltä on tietoja kerätty. Kertokaa myös, jos tietoja on kerätty vain osalta osallistujia. Kuvatkaa otoksen koko, ja mihin toimintoihin osallistuneisiin tiedon kerääminen kohdistuu. Jos toiminnassa ei ole varsinaisia osallistujia, tai heiltä ei ole kerätty palautetta, kertokaa se vastauksena tähän kysymykseen. VI Yhteistyökumppaneiden näkökulma Tässä osiossa on tarkoitus raportoida avustuskohteen yhteistyökumppaneilta kerättyjä näkemyksiä toiminnan toteuttamisesta. Vastausten kysymyksiin tulee perustua avustuskohteen yhteistyökumppaneilta kerättyyn tietoon. 23. Osallistujapalaute toiminnan sisällöstä ja toteuttamistavasta. Osallistujien näkemykset ja kokemukset siitä, onko toiminnan sisältö ollut mielekästä ja hyödyllistä ja onko toimintaan ollut helppo osallistua? Onko osallistujien tarpeet ja valmiudet huomioitu toiminnassa? Vastasiko toiminta osallistujien odotuksia? 24. Osallistujapalaute toiminnan hyödyistä ja vaikutuksista. Osallistujien kokemuksia ja havaintoja siitä, millaista hyötyä he kokevat saavansa toiminnasta. Jos toiminnasta on tehty pidemmän aikavälin seurantaa, voitte kertoa myös siitä saatuja havaintoja. Esittäkää raportoitavan avustusvuoden tiedot kuitenkin selkeästi erillään pitkän aikavälin seurantatiedosta. 25. Osallistujien odotukset / ideat toiminnan kehittämiseksi. Millaisia toiveita ja ehdotuksia osallistujilla on toiminnan kehittämiseksi? Onko osallistujien ideoita toteutettu kuluneella toimintakaudella? Jos toimintaa on tarkoitus kehittää osallistujien ehdotusten pohjalta, kertokaa siitä kyselyn analyysiosiossa I, kohdissa 5 ja 6. Aito kumppanuus hyödyttää molempia osapuolia. 26. Keskeiset kumppanit ja niiden rooli avustetun toiminnan toteuttamisessa? Keitä kumppanit ovat olleet? Mitä kumppanit ovat tarjonneet toiminnalle ja miten ne ovat itse hyötyneet toiminnasta? Kumppanuus voi olla esimerkiksi tilojen tarjoamista, näkyvyyden lisäämistä, tiedon tai asiakkaiden välittämistä. Huomaa, että tässä kysytään yhden avustuskohteen kumppaneita, ei koko järjestön yhteistyösuhteita ja verkostoja. 10

11 Esimerkki: Ympäristökuntien seurakunnat ovat antaneet tiloja vertaisryhmätoiminnan (Ak1) käyttöön. 27. Tiivis kuvaus, miten yhteistyökumppaneilta on kerätty näkemyksiä ja tietoa avustettuun toimintaan, sen kehittämistarpeisiin sekä aikaansaatuihin tuloksiin ja vaikutuksiin liittyen. Kuvatkaa myös miten kerättyä tietoa on käsitelty ja hyödynnetty toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Mikäli avustuskohteella ei ole yhteistyökumppaneita, kertokaa se vastauksena tähän kysymykseen ja jättäkää vastaamatta kysymyksiin 28 ja Avustetun toiminnan keskeisimmät tulokset ja vaikutukset. Tuntevatko yhteistyökumppanit toiminnan tavoitteet ja tulokset? Miten yhteistyökumppanit arvioivat toiminnan tuloksia? Onko toiminnalla ollut yhteistyökumppanien mielestä näkyviä vaikutuksia? Millaisia? Raportoikaa tässä vain kumppaneilta kerättyä tietoa. Omat näkemyksenne voitte esittää kyselyn alussa analyysiosiossa I, kohdassa 5 tai Yhteistyön kehittämistarpeet Millaisia mahdollisuuksia kumppanit näkevät toiminnan kehittämiselle? Kertokaa, onko kumppaneiden esille nostamilla kehittämisehdotuksilla ollut vaikutusta toimintaan ja ovatko ne vaikuttaneet organisaationne päätöksen tekoon. Jos kehittämisehdotuksia on tarkoitus viedä käytäntöön, nostakaa ne esiin myös kyselyn analyysiosiossa I, kohdissa 5 ja 6. 11

12 Yleiset ohjeet lomakkeen 3780b täyttämiseen Tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen toisella lomakkeella kysytään toiminnan laajuutta ja määrää kuvaavia lukuja. Lomake on kohdekohtainen, joten yhdellä lomakkeella on tarkoitus raportoida vain yhden avustuskohteen lukuja. Tarkoituksena ei ole vastata kaikkiin lomakkeessa kysyttyihin kohtiin. Kysyttävät luvut on ryhmitelty lomakkeella kahdeksaan eri toimintakokonaisuuteen. Lähtökohtaisesti yhden avustuskohteen osalta tulee vastata ainakin yhteen kysymysosioon, joka sisältää noin 4 kysymystä. Käytä lisätietoja-saraketta selventämään lukujen taustatietoa. Esimerkki: Järjestöllä on Akl-avustus tukihenkilötoimintaan ja neuvontapuhelimen ylläpitämiseen. Järjestö ilmoittaa osiossa Yhteydenotot ja asiakaskontaktit kysytyt luvut (4 kysymystä). Esimerkki: Järjestöllä on Ak3 avustus, jolla ylläpidetään matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa ja järjestetään säännöllistä vertaisryhmätoimintaa. Järjestö ilmoittaa osiossa Matalan kynnyksen toiminta kysytyt luvut (5 lukua), sekä vertaisryhmätoiminnan osalta Kurssi- ja ryhmätoiminta -osiossa kysytyt luvut (4 lukua). Lomakkeessa on eri sarakkeet kerättyjä ja arvioituja tietoja varten. Lisätietoja-sarakkeessa voitte tarkentaa antamianne tietoja. Lisätietoja-saraketta on hyvä käyttää myös siinä tapauksessa, että luvut on pystytty keräämään esimerkiksi vain osasta toimintaa. Samoin jos ilmoitatte arvioituja lukuja, on lisätiedoissa hyvä kertoa, mihin arvio perustuu. Sivulla 2 on mahdollisuus raportoida järjestön omia toiminnan laajuutta kuvaavia indikaattoreita. Kysymyskohtaiset ohjeet lomake 3780b Toimintaan osallistuneet järjestöt: Vastatkaa tähän, jos avustettu toiminta kohdistuu ensisijaisesti järjestötoimijoihin. Esimerkiksi järjestötalojen ylläpitoon tarkoitetuista avustuksista raportoidaan nämä luvut. Ilmoittakaa erikseen oman organisaationne jäsenjärjestöt ja muut toimintaan osallistuneet järjestöt. Yhteydenotot ja asiakaskontaktit: Tämä osio koskee erityisesti yksilöllistä tukea tarjoavia avustuskohteita. Vastatkaa tähän, jos henkilökohtainen kontakti toiminnan osallistujiin on merkittävä osa avustuskohteen toiminnan tavoitteiden toteuttamista. 12

13 Yksilöllistä tukea ovat esimerkiksi tukihenkilötoiminta, ystävätoiminta ja neuvontapuhelimet. Ryhmämuotoisen tuen luvut on kysytty erillisessä osiossa. Tiedotus- ja viestintätoiminta: Tämä osio koskee erityisesti avustuksia, jotka on myönnetty tiedotukseen ja viestintään. Kerätkää ja raportoikaa luvut, kun avustetun toiminnan tavoitteet ja painopistealueet ovat viestintätoimenpiteiden toteuttamisessa tai tiedottamisessa. Kurssi- ja ryhmätoiminta: Tässä osiossa ilmoitetaan RAY:n avustuksella toteutettuja sopeutumisvalmennuskurssien lukumäärä ja sopeutumisvalmennuskursseille osallistuneiden henkilöiden lukumäärä. Kurssitoiminnan luvut on ilmoitettava aina silloin, kun RAY on myöntänyt avustusta kurssitoiminnan järjestämiseen. Mikäli kurssit ovat vain pieni osa jonkin muun avustuskohteen toimintaa, on lukujen ilmoittaminen avustuksen saajan omassa harkinnassa. Jokainen henkilö on tarkoitus laskea yhden kerran. Huomatkaa, että tässä ei ilmoiteta Kelan kurssien määrää eikä osallistujia. Erikseen ilmoitetaan muut kurssit ja muille kursseille osallistuneet henkilöt. Matalan kynnyksen toiminta: Tässä osiossa ilmoitetaan avustuksella ylläpidettyjen matalan kynnyksen osallistumisja kohtaamispaikkojen toimintaan liittyvät luvut. Epäselvissä tapauksissa neuvoa voi kysyä RAY:n seurantavastaavilta. Koulutustilaisuudet ja tapahtumat: Antakaa näitä tietoja, jos avustuskohteen toiminnan tavoitteet painottuvat koulutuksellisten tilaisuuksien tai tapahtumien järjestämiseen. Loma- ja leiritoiminta: Loma- ja leiritoiminnasta on aina raportoitava lomakkeella kysytyt luvut. Loma- ja leiritoimintaa avustuksella järjestäviltä organisaatioilta edellytetään näiden lukujen keräämistä ja raportointia. Asumisen tuki ja edistäminen: Nämä luvut on esitettävä avustuskohteilta, joissa avustaminen kohdistuu kokonaan tai merkittävässä määrin asumisen tukitoimiin. Asumisen tukeen avustusta saavilta organisaatioilta edellytetään näiden lukujen keräämistä ja raportointia. Raportoi toiminnan kannalta olennaiset luvut. Epäselvissä tapauksissa neuvoa voi kysyä RAY:n seurantavastaavilta. 13

14 SANASTOA Arvioinnilla tarkoitetaan tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnalla aikaansaaduista tuloksista ja vaikutuksista. Usein arvioidaan toiminnan onnistumista sekä aikaansaatuja tuloksia ja vaikutuksia suhteessa toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Avustuskohde tarkoittaa yhtä RAY:n avustusta. Avustuskohteet on nimetty kirjaintunnuksilla, jotka kertovat avustuslajin, ja numerotunnuksilla, jotka erottavat kohteet toisistaan. Esimerkki: Projektiavustus C1. Avustuslajeista on lisätietoa RAY:n hakuoppaassa, joka löytyy RAY:n nettisivuilta aineistopankista. Itsearvioinnilla tarkoitetaan järjestön itse, omana toimintana, toteuttamaa arviointia. Itsearvioinnin avulla saadaan selville toimijoiden näkemykset mm. toiminnan vahvuuksista, toimintaan liittyvistä kehittämistarpeista sekä aikaansaaduista tuloksista ja kehityksestä. Juurruttaminen on toimintaa, jossa toiminnan tuloksia pyritään liittämään osaksi jo olemassa olevia järjestö-, kunta- tai palvelurakenteita. Kohderyhmällä tarkoitetaan sitä ryhmää, jonka hyväksi toimintaa tehdään. Avustetun toiminnan kohderyhmä kuvataan yleensä avustushakemuksessa. Resursseilla tarkoitetaan toimintaan varattuja/käytettävää rahamäärää sekä mukana olevien toimijoiden (esim. työntekijät, yhteistyökumppanit) määrää. Tavoitteet kuvaavat sitä tai niitä asioita, joita pyritte edistämään tai saamaan aikaiseksi toiminnalla. Olette esittäneet tavoitteet rahoitushakemuksessa ja mahdollisesti täsmentäneet niitä sen jälkeen. Toimenpiteillä tarkoitetaan sitä käytännön tekemistä sekä niitä keinoja ja tapoja tehdä työtä, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. Toimijoilla tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka ovat mukana toteuttamassa käytännön toimenpiteitä. Kyse voi olla palkatuista työntekijöistä tai vapaaehtoistoimijoista. Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on vuosiselvityksen yhteydessä annettava raportti avustuskohteen toiminnan saavutetuista tuloksista ja vaikutuksista. Selvitys koskee päättynyttä avustusvuotta. Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys koskee yhtä avustuskohdetta. Selvitys pyydetään C-avustuskohteilta joka vuosi, Ak-kohteilta joka toinen vuosi ja Ay- ja B-avustuskohteilta harvemmin. Tuloksilla ja vaikutuksilla tarkoitetaan niitä asioita ja kehitystä, joita toiminnalla on saatu aikaiseksi. Oleellista on kyetä erottamaan toimenpiteet tuloksista ja vaikutuksista. Tuloksia ja vaikutuksia tulisi tarkastella erityisesti suhteessa toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Vuosiselvitys on lakisääteinen selvitys avustuksen käytöstä. Vuosiselvitys annetaan päättyneeltä avustusvuodelta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Lisätietoja saatte vuosiselvitysohjeesta, joka löytyy RAY:n nettisivuilta aineistopankista. 14

15 Yhteistyökumppaneilla tarkoitetaan niitä tahoja (esim. muut järjestöt, kunnat, oppilaitokset, hankkeet) ja henkilöitä, jotka ovat aktiivisesti mukana toiminnassa, mutta jotka eivät ole varsinaisesti vastuussa toiminnasta. Kumppanuus voi olla esimerkiksi tilojen tarjoamista, näkyvyyden lisäämistä, tiedon tai asiakkaiden välittämistä, jne. 15

16

Voit täyttää lomakkeen osissa. Muista tallentaa tekemäsi muutokset ennen kuin poistut järjestelmästä, tai jos poistut koneelta pitemmäksi aikaa.

Voit täyttää lomakkeen osissa. Muista tallentaa tekemäsi muutokset ennen kuin poistut järjestelmästä, tai jos poistut koneelta pitemmäksi aikaa. Väliraportti Väliraportti on osa vuosiselvitystä. Raportti tehdään tällä lomakkeella, ja se koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Selvitys koskee ainoastaan sitä avustuskohdetta, jonka tiedot

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Selvitys koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Selvitys koskee ainoastaan sitä avustuskohdetta, joka on nimetty lomakkeella.

Selvitys koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Selvitys koskee ainoastaan sitä avustuskohdetta, joka on nimetty lomakkeella. Väliraportti Selvitys koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Selvitys koskee ainoastaan sitä avustuskohdetta, joka on nimetty lomakkeella. Pyri raportoimaan vain kerättyä ja todennettavissa olevaa

Lisätiedot

Loppuraportti koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Raportti koskee ainoastaan sitä hanketta, joka on nimetty loppuraporttilomakkeella.

Loppuraportti koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Raportti koskee ainoastaan sitä hanketta, joka on nimetty loppuraporttilomakkeella. Loppuraportti Loppuraportti koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Raportti koskee ainoastaan sitä hanketta, joka on nimetty loppuraporttilomakkeella. Pyri raportoimaan vain kerättyä ja todennettavissa

Lisätiedot

Selvitys avustusten käytöstä vuodelta 2015

Selvitys avustusten käytöstä vuodelta 2015 Selvitys avustusten käytöstä vuodelta 2015 Pyydämme arvioimaan yhdistyksenne perustoiminta-avustuksen, sen lisäosan ja mahdollisen kehittämisavustuksen käyttöä, tuloksellisuutta ja vaikutuksia vuodelta

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? 15.-16.3.2012 Ulla Hartvig, seurantavastaava, KTM Avustusosasto, Janne Jalava, 27.1.2011 1 Lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön on huolehdittava

Lisätiedot

Seuranta ja itsearvioinnin merkitys

Seuranta ja itsearvioinnin merkitys Seuranta ja itsearvioinnin merkitys Janne Jalava Seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 19.2.2013 1 Seuranta ei valvo vaan kehittää Seurannan tavoitteena on Auttaa löytämään ja levittämään hyviä

Lisätiedot

Hankkeiden toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi

Hankkeiden toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi Hankkeiden toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi TURVALLINEN HUOMINEN RAKENNETAAN TÄNÄÄN Rikoksentorjuntaseminaari turvallisesta kaupunkiympäristöstä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä Avustusosasto, Tuomas

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Pisteytystaulukko / toimintatavat (CAF)

Pisteytystaulukko / toimintatavat (CAF) STEA CAF-kriteerit Pisteytystaulukko / toimintatavat (CAF) Toiminta-arviointialueiden pisteytystaulukko Emme ole toimineet aktiivisesti ja järjestelmällisesti tässä asiassa. Ei tietoja /ei näyttöä arviointialueelta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

Yleisavustuksen tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys. Selvitysten pisteytys

Yleisavustuksen tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys. Selvitysten pisteytys Yleisavustuksen tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Selvitysten pisteytys Yleisavustuksen tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen pisteytyskriteerit Saatteeksi Arviointi perustuu tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksellä

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

Itsearviointi Osakokonaisuus 1: Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA)

Itsearviointi Osakokonaisuus 1: Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA) Itsearviointi Osakokonaisuus 1: Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA) OHJEITA VASTAAJALLE Kyselyn kaikki kysymykset koskevat ESTER-hankkeen Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA) - osakokonaisuuden toteutusta

Lisätiedot

KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (6) KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 Luennon sisältö Mitä sosiaalinen tilinpito tarkoittaa? Keskeisiä käsitteitä sosiaaliseen tilinpitoon liittyen Sosiaalisen tilinpidon prosessi: tavoitteiden

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Avustusten maksaminen RAY:n verkkoasioinnissa

Avustusten maksaminen RAY:n verkkoasioinnissa Avustusten maksaminen RAY:n verkkoasioinnissa Raha-automaattiavustusten maksaminen tapahtuu osoitteessa https://asiointi.ray.fi. Käytössä olevat maksutavat: Automaattimaksatus Maksusuunnitelma Maksupyyntö

Lisätiedot

Kunnat ja järjestöt kumppaneina

Kunnat ja järjestöt kumppaneina Kunnat ja järjestöt kumppaneina Järjestöt ja kaupungit yhteistyön ytimessä ja hyvinvointia lisäämässä Jyväskylä 17.2.2015 Sini Toikka, RAY 1 Raha-automaattiyhdistyksen arvoketju AVUN/TUEN TARVITSIJA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Kehitämme yhdessä suomalaista hyvinvointia RAY:n pelitoiminnan tuotot käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Kehitämme yhdessä suomalaista hyvinvointia RAY:n pelitoiminnan tuotot käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan!

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! Arvoisa vastaaja Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! 1) Tämä on vapaaehtoistoiminnan paikalliseen infrastruktuuriin liittyvä kartoitus, joka toteutetaan joulutammikuun

Lisätiedot

Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen Invalidiliitto

Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen Invalidiliitto Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen 12.12.2017 1 1. Yleisiä periaatteita yhdistyksen hankehakemuksen tekemiseen 2. Invalidiliiton hankeavustus 2018 3. Ohjeita hankeavustuslomakkeen täyttämiseen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINNAN TULOSTEN JA VAIKUTUSTEN SEURANNAN MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET JÄRJESTÖILLE

TOIMINNAN TULOSTEN JA VAIKUTUSTEN SEURANNAN MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET JÄRJESTÖILLE TOIMINNAN TULOSTEN JA VAIKUTUSTEN SEURANNAN MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET JÄRJESTÖILLE 2016 SEURANTA SAMULI KOISO-KANTTILA 2 SEURANTA SAMULI KOISO-KANTTILA 3 SÄÄDÖKSET LUOVAT PERUSTAN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISELLE

Lisätiedot

Seurannan sisältö ja kehittäminen

Seurannan sisältö ja kehittäminen Seurannan sisältö ja kehittäminen Janne Jalava seurantapäällikkö RAY/avustusosasto Avustusosasto, Janne Jalava, 10.2.2011 1 Lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Hankkeen arviointisuunnitelma

Hankkeen arviointisuunnitelma 1 VERKOTTAJA 2013-2016 Hankkeen arviointisuunnitelma Tiina Saarinen 14.9.2013 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3 4 Hankkeen kohderyhmät 3 5 Hankkeessa tavoiteltavat

Lisätiedot

1. Perustiedot järjestöstä

1. Perustiedot järjestöstä 1. Perustiedot järjestöstä Huom! Vastatkaa KOKO lomakkeeseen oman järjestönne näkökulmasta. Eli paikallisjärjestön kohdalla paikallisesta näkökulmasta ja valtakunnallisen järjestön kohdalla valtakunnallisesta.

Lisätiedot

Avustuspäätöksestä, selvitysvaiheesta sekä avustusten valvonnasta. Viivi Lajunen, OKM

Avustuspäätöksestä, selvitysvaiheesta sekä avustusten valvonnasta. Viivi Lajunen, OKM Avustuspäätöksestä, selvitysvaiheesta sekä avustusten valvonnasta Viivi Lajunen, OKM Agenda Valtionavustusten valvonnasta Valtionavustuksen saaminen Ajankohtaista huomioitavaa Mitä selvitys sisältää? Kysymyksiä

Lisätiedot

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö 7.6.2016 RAY:N TULOKSELLISUUS- JA VAIKUTUSSEURANTA RAY:n tulee seurata avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia

Lisätiedot

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Ylöjärven Ilves ry Petri Puronaho SPL Tampereen piiri 19.2015 Seuratutoroinnin tavoite Tavoitteena on: Auttaa, tukea ja ohjata seuran pidemmän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Uusien vuosiraporttien satoa

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Uusien vuosiraporttien satoa Terveysosasto Kuntoutusryhmä Uusien vuosiraporttien satoa Esityksen sisältö Vuosiraporttikokeilu 2011 Toteutus Tulokset Tiedon hyödyntäminen Vuoden 2012 raportointi Vanha malli Uusi malli: missä käytössä,

Lisätiedot

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Jos olette tehnyt hakemuksen aikaisemmin, löydätte vanhan hakemuksenne kirjoittamalla rekisterinumeronne tai y-tunnuksenne. Jos olette uusi

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE LIITTEITÄ ASIKKAIDEN OSALLISTUMISEN TOIMINTAMALLI LOPPURAPORTTIIN Liite 1. Kyselylomake maakuntien työpajoihin osallistuneille, syksy 2016 Liite 2. Loppuarviointilomake maakuntien kokeilujen yhdyshenkilöille,

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Asumissosiaalisen työn teemapäivä

Asumissosiaalisen työn teemapäivä Asumissosiaalisen työn teemapäivä 28.3.2017 MEISTÄ Hanke käynnistyi vuonna 2014, näillä näkymin rahoitus vuoden 2018 loppuun Toiminta STEAn (ent. RAY) rahoittamaa, maksuton palvelu Taustalla yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Jäsenrekisterin käytön perusteet

Jäsenrekisterin käytön perusteet Jäsenrekisterin käytön perusteet Tästä oppaasta löydät ohjeet: Uudet jäsenet Yksittäisen jäsenen etsiminen Jäsenen eropäivän merkintä Yhdistys ei poista jäsentä keskitetysti liitosta Raportit Raportin

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS Tuomas Koskela RAY:n avustuslinjaukset 2016-2019 7.10.2016 JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖLLÄ PYSYVIÄ TULOKSIA Korostamme järjestöjen ja kuntien

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2007

OPETUSMINISTERIÖ VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2007 OPETUSMINISTERIÖ VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2007 Nuorisoyksikkö OPETUSMINISTERIÖN LOMAKE 36 HAKIJAN TIEDOT OPM:n diaarinro Yhteisön nimi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero Telekopionumero www-sivut

Lisätiedot

Avustusten hakeminen vuodelle 2016 verkkoasioinnin kautta. Avustusosasto, N.Pajari,

Avustusten hakeminen vuodelle 2016 verkkoasioinnin kautta. Avustusosasto, N.Pajari, Avustusten hakeminen vuodelle 2016 verkkoasioinnin kautta Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1 Hakeminen verkkoasioinnissa käynnistyy 14.4. Uudet hakemukset tulee jättää toukokuun loppuun mennessä Ei ole

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

ONNISTUNEEN HAKEMUKSEN PROSESSI

ONNISTUNEEN HAKEMUKSEN PROSESSI ONNISTUNEEN HAKEMUKSEN PROSESSI Yhteistyöllä hyvinvointia - Järjestöt hyvinvointia lisäämässä Kainuussa - 9.11.2015 Avustusosasto Sini Toikka 9.11.2015 1 VUODEN 2015 AVUSTUKSET MAAKUNNITTAIN MAAKUNTA RAY

Lisätiedot

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Kehitämme yhdessä suomalaista hyvinvointia RAY:n pelitoiminnan tuotot käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 Kuinka selviä työyhteisöllenne ovat sen tarkoitus, arvot, visio, prosessit ja roolit? Tämä mittaus soveltuu käytettäväksi esimerkiksi pidemmän valmennuskokonaisuuden alku-

Lisätiedot

Seurakysely toimintavuodelta 2014

Seurakysely toimintavuodelta 2014 16.1.2015 9.18 Seurakysely toimintavuodelta 2014 Taustatiedot Seura Valitse vaihtoehto... Seuramme tiedot antoi Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Matkapuhelin Vastaajan asema seurassa Puheenjohtaja Päätoiminen/osa-aikainen

Lisätiedot

VERKOSTOANALYYSI raportti

VERKOSTOANALYYSI raportti Verkostosta Voimaa -projekti VERKOSTOANALYYSI raportti Net Effect Oy 1 Sisällys Yleisiä havaintoja Kysymyksenasettelu Koko verkosto, kaikki yksittäiset toimijat, kaikki suhteet (myös yksisuuntaiset) Aineiston

Lisätiedot

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg Mikä on projekti? järjestökonsultti Järjestöhautomo Hanke eli projekti aikataulutettu tietyillä panoksilla kestäviin tuloksiin pyrkivä tehtäväkokonaisuus sillä on oma projektiorganisaatio omat, juuri kyseistä

Lisätiedot

Hakijayhteisön rekisteröintivuosi ja numero TAI Y-tunnus:

Hakijayhteisön rekisteröintivuosi ja numero TAI Y-tunnus: Tampereen kaupungin toiminta-avustushakemus vuodelle 2017 Vuoden 2017 toiminta-avustusta haetaan 31.1.2017 klo 15.45 mennessä. Hakemus tulee toimittaa E- lomakkeella sähköiseen tietokantaan tai kirjallisesti

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

1. TUTUSTUKAA YK:N UUSIIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN. 2. VALITKAA KARTALTA YKSI SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖN PITKÄAIKAINEN KUMPPANIMAA.

1. TUTUSTUKAA YK:N UUSIIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN. 2. VALITKAA KARTALTA YKSI SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖN PITKÄAIKAINEN KUMPPANIMAA. pari pari 1. TUTUSTUKAA YK:N UUSIIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN. POHTIKAA...miten niiden toteutuminen vaikuttaa Naomin/Dain elämään....mitä tapahtuu, jos tavoitteet eivät toteudukaan....miten tavoitteiden

Lisätiedot

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi.

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi. 1 (6) Yleiskulujen Avustuksen saajilla, jotka eivät saa yleisavustusta, Ak- ja C-avustusten kuluiksi voidaan hyväksyä tämän ohjeen mukaisesti yleiskuluja. Kulujen on oltava selkeästi ja perustellusti kohdennettuja,

Lisätiedot

Vapaaehtoiset ja perheet - neuvoja, apua, tukea Petri Paju

Vapaaehtoiset ja perheet - neuvoja, apua, tukea Petri Paju Vapaaehtoiset ja perheet - neuvoja, apua, tukea Petri Paju Emma & Elias Tuhti-ryhmän kysely Tavoitteena kerätä keskitetysti raportointiin tarvittavat tiedot vapaaehtoisilta Kerätä aineisto, joka tarjoaa

Lisätiedot

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus:

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Miksi ja mihin? Nostaa osaamisen tasoa tavoitteena kansainvälinen kärki Luo edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle Valmistelee tutkimustulosten kaupallistamista Parantaa

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Pysähdy! Nyt on syytä miettiä tämä asia uudelleen. Kiinnitä huomiosi tähän. Hienoa, jatka samaan malliin. Innokylän arviointimittari

Pysähdy! Nyt on syytä miettiä tämä asia uudelleen. Kiinnitä huomiosi tähän. Hienoa, jatka samaan malliin. Innokylän arviointimittari Innokylän arviointimittari Innokylän arviointimittari on kehittämistoiminnan itse- ja vertaisarvioinnin työkalu, jonka avulla arvioidaan kehittämisprosessia ja kehittämisen tavoitteiden saavuttamista.

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Aikuisten yhteisen vastuun vahvistaminen

Aikuisten yhteisen vastuun vahvistaminen Ohjelma-asiakirja 1 (12) Emma ja Elias -avustusohjelma 1 Taustaa Emma & Elias -avustusohjelman (2012 2017) avulla kehitetään, vahvistetaan ja monipuolistetaan yleishyödyllisille järjestöille soveltuvia

Lisätiedot

RAYn avustusjärjestelmä ja sen kehittäminen. Järjestöpäällikköverkosto, Sanna Kaijanen,

RAYn avustusjärjestelmä ja sen kehittäminen. Järjestöpäällikköverkosto, Sanna Kaijanen, RAYn avustusjärjestelmä ja sen kehittäminen Järjestöpäällikköverkosto, Sanna Kaijanen, 10.9.2013 MEIDÄN KAIKKIEN RAY KESTÄVÄ KASVU JA TEHOKAS TOIMINTA LAAJA YHTEISKUNTAVASTUU VIIHDYTTÄVIÄ JA TUOTTAVIA

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS

KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS 1/10 KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS Yleistä Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työterveyshuollon palvelujärjestelmän kehityksen ja toiminnan seurannasta.

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin:

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: 1 (6) RAY:n avustuslajikohtaiset periaatteet ja avustuskriteerit Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 1 Yleisavustus (Ay)... 1 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)... 2 Investointiavustus (B)...

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus.

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus. Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi Vuosi 20 Kohdeavustus Toiminta-avustus Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus Saapunut:.. (käsittelijä täyttää)

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen ytimessä -tilaisuus tutkimus- ja arviointiverkostolle, , Paasitorni/Helsinki

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen ytimessä -tilaisuus tutkimus- ja arviointiverkostolle, , Paasitorni/Helsinki Tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen ytimessä -tilaisuus tutkimus- ja arviointiverkostolle, 1.10.2013, Paasitorni/Helsinki RAY:n seurannan asiantuntijoiden vastauksia tuloksellisuus- ja vaikutusselvitystä

Lisätiedot

Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa

Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa liikunta- ja vaikeavammaisten lasten kuntoutuksen suunnittelussa lastenneurologisella osastolla vuodesta 2010 vanhemmat ja lapsi

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot