Kunnat ja järjestöt kumppaneina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnat ja järjestöt kumppaneina"

Transkriptio

1 Kunnat ja järjestöt kumppaneina Järjestöt ja kaupungit yhteistyön ytimessä ja hyvinvointia lisäämässä Jyväskylä Sini Toikka, RAY 1

2 Raha-automaattiyhdistyksen arvoketju AVUN/TUEN TARVITSIJA JÄRJESTÖ AVUSTUS- TOIMINTA PELI- TOIMINTA YRITYS- KUMPPANI PELAAJA 2

3 Mikä saa suomalaiset osallistumaan Motiivit ja tietolähteet sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan osallistumisen taustalla ATH-tutkimuksen tuloksia Tuomas Koskela, kehittämispäällikkö, RAY Sini Toikka, erityisasiantuntija, RAY Oona Pentala, tilastotutkija, THL Risto Kaikkonen, kehittämispäällikkö, THL 3

4 Taustaa Suomessa toimii noin rekisteröityä sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan osallistuu ATH-tutkimuksen perusteella säännöllisesti noin joka kymmenes 20 vuotta täyttäneistä suomalaisista (n ihmistä). Uusia toimintamuotoja kehitettäessä on olennaista selvittää, minkä vuoksi ihmiset haluavat olla mukana sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnassa. Myös toiminnasta tiedottamisen tavat ovat huomionarvoisia: tavoittaako tieto juuri sen kohderyhmän, jolle toiminta on suunniteltu. 4

5 Mielekäs tekeminen tärkein syy osallistua 5

6 Sosiaaliset kontaktit ja lehdet tärkeimpiä tietolähteitä Yli puolet sote-järjestötoimintaan osallistuneista ilmoitti saaneensa toiminnasta tietoa joko sukulaisiltaan/ystäviltään/tuttaviltaan tai lehdistä/muusta mediasta. Sukulaisten, ystävien ja tuttujen merkitys tietolähteenä on kaikkein suurin alle 30-vuotiaille miehille. Naisilla sukulaiset, ystävät ja tutut korostuvat alle 40-vuotiaiden lisäksi erityisesti vuotiailla. Suomen kuudesta suurimmasta kaupungista Oulussa (38 %) sukulaisten, ystävien ja tuttujen merkitys järjestötoimintaa koskevana tietolähteenä on selvästi muita kaupunkeja (49 56 %) vähäisempi. Lehdet ja muu media korostuvat tietolähteinä yli 60-vuotiaiden keskuudessa. 6

7 Tiedonsaanti julkisten palvelujen kautta Vain keskimäärin noin joka kymmenes vastaaja on saanut tiedon sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta julkisten palveluiden kautta. Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa noin joka kuudes ja Oulun kaupungissa noin joka viides vastaajista on saanut tiedon terveydenhuollon, sosiaalitoimen tai TE-toimiston kautta. 7

8 RAY:n avustustoiminnan tavoitealueet vuosina

9 Kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö On läpileikkaava teema koko avustusehdotuksessa 2016 Sisältää myös järjestöjen välisen yhteistyön Vältetään päällekkäisyyksiä Haetaan järjestötoiminnalle mielekkäitä aukkoja ihmisten arjessa Halutaan varmistua tiedonkulusta Asiointi selkiytyy Järjestöjen tunnettavuus paranee Hyviä käytäntöjä voi aina monistaa Aina ei ole pakko kehittää uuttaa Hyviä asioita on jo voitu kokeilla 9

10 Kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö Kuntarahoitus on edelleen tärkeä järjestöille Miksi? Toiminnan kannalta Pienellä rahamäärällä saadaan paljon aikaan Osallistuminen paikallisiin tapahtumiin Yhteistyön jatkuvuuden kannalta RAY on mukana vain osassa toimintoja 10

11 Onnistuneen yhteistyön edellytyksiä: tunnettuus Tunnettuus ja oman paikkakunnan /alueen järjestötoiminnan hahmottaminen avainasioita yhteistyön syntymiseksi ja sen ylläpitämiseksi Mitä muita oman organisaation tavoitteita edistäviä toimijoita on alueella? Järjestöt, kunnan eri virastot, oppilaitokset, yritykset? Järjestökenttä on hajanainen ja eri paikoissa erilainen => Järjestöjen verkostot, järjestötalot jne. helpottamaan järjestöjen välistä yhteistyötä ja työtä ulkopuolisiin tahoihin Verkottumalla ja tuntemalla muidenkin järjestöjen toimintaa ajetaan samalla koko järjestökentän asiaa eteenpäin ja puhutaan RAYrahoitteisen järjestelmän puolesta 11

12 Onnistuneen yhteistyön edellytyksiä: rakenteet ja sopimukset Miten järjestötyö nivoutuu kunnan hallinto- ja palvelurakenteisiin? Miten yhteistyö nivoutuu järjestön organisaatiorakenteeseen? Yhteistyölle pitää olla sovittu rakenne Yhteistyön pitää olla juurrutettu organisaatioiden toimintatapoihin Jatkuvuuden kannalta yhteistyön perustana eivät voi olla vain ihmisten henkilökohtaiset suhteet Yhteistyöstä pitää sopia Yhteistyön pitää hyödyttää molempia /kaikkia osapuolia 12

13 Lausunnoista Suositus tarkoittaa, ettei nähdä estettä toiminnalle. Ei kerro muuta. Kokonaisuus tulee kuvata. Hakemuksen lukija kuulee asiasta 1. kertaa Tulee kuvata myös hakemuksessa Eri toimijoiden roolitus on tärkeä kuvata Miten toiminnat liittyvät toisiinsa Mitä saadaan aikaa yhdessä ja mitä kukin erikseen? 13

14 Järjestöjen ja kuntien yhteistyön mahdollisuudet Kunnilla ja järjestöillä on lukuisia yhteisiä tavoitteita, vaikka keinot ovat erilaiset kunnilla palveluiden näkökulmasta yleishyödyllisellä järjestötoiminnalla kansalaisten osallisuuden, toimintakyvyn edistämisen ja toimijuuden vahvistamisen näkökulmasta. Järjestöt väylinä tuomassa esille kansalaisten ääntä esim. kuntapäättäjien suuntaan Kuulemisen väylät riippuvat mm. kunnan toimintakulttuurista Järjestöillä roolia esim. hoito- ja palveluketjua valmisteltaessa tai kuntoutumisvaiheessa: potilaan tukena, tiedon jakajana, kouluttajana, vertaistukihenkilönä Järjestöt mukaan kunnan työryhmiin, kokemusasiantuntijat mukaan palveluiden kehittämiseen Oletettavaa on, että tarve järjestöjen äänitorviroolille vahvistuu kuntakentän keskittyessä 14

15 Avustusosasto, Hilppa Tervonen,

16 Kooste Keski-Suomen tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksistä

17 Keski-Suomen vastaukset Tässä analysoituna on 32 kohteen vastaukset. 21 eri järjestöstä lähetettiin 31 tuloksellisuus- ja vaikutusselvitystä (tvs) ja 1 loppuraportti 29 kohdetta oli Jyväskylästä, 3 muualta Keski-Suomesta Pääasiassa tiedot ovat projektiavustuksista Keski-Suomen tvs-vastauksissa oli seurantavastaavien arvioiden mukaan sekä keskimääräistä tyhjempiä lomakkeita, että muita huolellisemmin täytettyjä. Yhteisesti tarkasteltuna vastaukset eivät olennaisesti poikenneet koko Suomen tvs-vastauksista. 17

18 Avustuksia maksettiin yhteensä Nyt tvs-tarkastelussa olleille keskisuomalaisille kohteille (32 kpl) maksettiin vuonna 2013 yhteensä avustuksia. Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten ja yhden loppuraportin perusteella avustuksina maksetuilla rahoilla Palkattiin 97 työntekijää Tehtiin 70 henkilötyövuotta Harjoittelijoita oli 507 ja vapaaehtoisia 787, joista aktiivisiksi luettiin 443 henkilöä Projektit olivat toki eri kokoisia Työntekijöitä projekteissa oli 1-9, tyypillisimmillään 2 tai 3 Henkilötyövuosia 0,25-6,25, tyypillisimmillään 2 Harjoittelijoita 0-16, yhdellä kohteella 450 Vapaaehtoisia 0-250, joista aktiivisiin lukeutui

19 Toiminnan kohderyhmät Tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksessä tarjottuja kohderyhmiä oltiin rastitettu 1-6, suurin osa kuitenkin 1-3. (N=31) Yksittäiset henkilöt ja kansalaiset Omat työntekijät / oma toiminta Vapaaehtoistoimijat Jäsenyhteisöt Muut yhdistykset ja järjestöt Oppilaitokset / tutkimuslaitokset Kunnat / kuntayhtymät Päätöksentekijät Muu, mikä? 10% 10% 29% 32% 32% 39% 29% 23% 97% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 19

20 Toimintaan osallistuneet 0-6-vuotiaat 7-17-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Yli 80-vuotiaat Ikää ei määritelty Miehiä Naisia Yhteensä avustettuun toimintaan raportoitiin sukupuoli- ja ikäjaottelun mukaan osallistuneen henkilöä. Heistä naisia oli 66 % ja miehiä 34 %. Tarkastelussa on mukana viime vuonna TVS:n lähettäneet 31 kohdetta, eivät kaikki RAY:n rahoittamat keskisuomalaiset toiminnot 20

21 Kehittämistä vaativat asiat hankkeissa/tekniset Tavoitteiden pilkkominen Tuloksia ja vaikutuksia tulee verrata aina tavoitteisiin Toiminnan tulee vastata tavoitteita Tulee löytää tavat kerätä tietoa mitä muutosta saatiin aikaan? Raportointi vain kyseisestä kohteesta Tietoa kerättävä vapaaehtoisilta ja työntekijöiltä ei voi perustua vastaajan mielipiteeseen Volyymeja tulee arvioida jo hakemusvaiheessa niihin palataan seurantavaiheessa Kustannustehokkuus! Tulosten suhteuttaminen avustusmäärään 21

22 Kehittämistä vaativat asiat hankkeissa/ sisällölliset Samankaltaista työtä tekevien järjestöjen tulee oppia toisiltaan ja tulee verkostoitua aidosti Malleja on jo liikaa siis aitoja malleja Mallit tulee pystyä juurruttamaan - myös muualle kuin omaan toimintaan Tarvekartoitus ja juurruttamissuunnitelma Hanke ei voi olla lähtökohtaisesti järjestön perustoimintaa Enemmän fokusointia, ei kaikkea kaikille Materiaali nettiin kaikkien saataville Osa hankkeista on liian ylätasoisia => vaikea kertoa tuloksia Miesten osuus vapaaehtoisissa ja osallistujissa liian pieni Kohderyhmän osallistuminen suunnitteluun! Rohkeampaa kokeilua voi myös epäonnistua 22

23 Perussääntö projektia suunniteltaessa Mitä? tavoitteet oltava mitattavia Kenelle? Kohderyhmä mukaan suunnitteluun Kuinka paljon? Suhteessa edellisiin Mitä saadaan aikaan? Tiedossa jo toiminnan alkaessa 23

24 Hakemuksen käsittelyssä vaikuttavat Lait ja asetukset Sisältö RAY:n linjaukset, Periaatteet ja kriteerit Avustusehdotus Jaettavissa olevat avustusvarat Toimintaympäristö RAY:n valvonta- ja seurantatieto 24

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö rahoittajan näkökulmasta

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö rahoittajan näkökulmasta Yhdessä enemmän käytäntöjä ja kokemuksia kumppanuuden rakentamisesta kuntien ja järjestöjen välillä Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt Järjestöjen ja kuntien yhteistyö rahoittajan näkökulmasta Elina

Lisätiedot

ATH-tutkimuksen tuloksia Järjestökentän tutkimusohjelma TYÖPAPERI 37 2014 37 2014

ATH-tutkimuksen tuloksia Järjestökentän tutkimusohjelma TYÖPAPERI 37 2014 37 2014 Jalava J, Borodulin K, Husu P, Härkönen J, Karvonenn S, Kaskelaa T, Koiso-Kanttila S, Koskela T, Koskinen S, Manderbacka K, Murto J, Mäki-Opas T, Nurmi-Koikk kalainen P, Pentala O, Pitkänen T, Rinne H,

Lisätiedot

Niina Pajari RAY. Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1

Niina Pajari RAY. Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1 Niina Pajari RAY Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1 Tänään käydään läpi: Yleistietoa RAY:stä Avustusten suuntaaminen ja painotukset Avustuslajit Hakuajat Rekisteröinti käytännössä Hakujärjestelmään tutus

Lisätiedot

Tervetuloa! Avustusosasto, 2014 1

Tervetuloa! Avustusosasto, 2014 1 Tervetuloa! 2014 Avustusosasto, 2014 1 Päivän ohjelma: 9.00 Tervetuloa! RAY:n viestinnän terveiset Järjestöjen ja RAY:n avustusosaston yhteydenpito Onnistunut hakemus Avustusten kohdentaminen ja linjaukset

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Sisältö Eloisa ikä avustusohjelma... 3 1 Taustaa... 3 Ohjelman tavoitteet...

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

KOHTI KUMPPANUUTTA? Selvitys yhdistysten yhteistyösuhteiden nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista Kaakkois-Suomessa. Heini Maijanen 2013

KOHTI KUMPPANUUTTA? Selvitys yhdistysten yhteistyösuhteiden nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista Kaakkois-Suomessa. Heini Maijanen 2013 KOHTI KUMPPANUUTTA? Selvitys yhdistysten yhteistyösuhteiden nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista Kaakkois-Suomessa Heini Maijanen 2013 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Seuranta ja itsearvioinnin merkitys

Seuranta ja itsearvioinnin merkitys Seuranta ja itsearvioinnin merkitys Janne Jalava Seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 19.2.2013 1 Seuranta ei valvo vaan kehittää Seurannan tavoitteena on Auttaa löytämään ja levittämään hyviä

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Best Buddies -projekti (RAY 2011 2013), 2013

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Kohti onnistunutta toiminnan arviointia Sosiaalisten tilinpäätösten tarkastelun pohjalta syntyneitä suosituksia Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:lle Eeva

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Uusien avustusten saajien koulutustilaisuus 2.3.2011 Mika Pyykkö, 28.2.2011 1 Yhteiskunnan ja kuluttajan suojeleminen - rikollisuuden

Lisätiedot

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Kehitämme yhdessä suomalaista hyvinvointia RAY:n pelitoiminnan tuotot käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Järjestöbarometri. Järjestöbarometri 2012. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Järjestöbarometri. Järjestöbarometri 2012. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä Järjestöbarometri 2012 Järjestöbarometri 2012 Järjestöbarometri JÄRJESTÖBAROMETRI on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveys järjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteiskunnallisesta

Lisätiedot

OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen

OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen Aalto-Kallio Mervi, Haake Niina & Saarinen Erja (toim.) OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen Sisällys Kiitokset...3 Kirjoittajat ja haastateltavat...4 Avainsanoja...5

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Järjestöt Kouvolan kaupungin yhteispalvelupisteissä. joulukuu 2011

Järjestöt Kouvolan kaupungin yhteispalvelupisteissä. joulukuu 2011 Järjestöt Kouvolan kaupungin yhteispalvelupisteissä joulukuu 2011 Hyvinvointipalvelujen neuvonnan ja järjestöyhteistyön kehittämishanke v. 2011. Hankevuoden toiminta sisältyi Kaakon Sote-Into2 kastehankkeeseen

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

NUORTEN ASIAKASOSALLISUUDEN AREENOITA JA MENETELMIÄ TUTKIMUKSISSA JA KEHITTÄMISHANKKEISSA

NUORTEN ASIAKASOSALLISUUDEN AREENOITA JA MENETELMIÄ TUTKIMUKSISSA JA KEHITTÄMISHANKKEISSA NUORTEN ASIAKASOSALLISUUDEN AREENOITA JA MENETELMIÄ TUTKIMUKSISSA JA KEHITTÄMISHANKKEISSA Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Sosiaalityö Kandidaatin tutkielma ja tutkielmaseminaari

Lisätiedot

AVUSTUSTOIMINNAN JULKAISUJA. Työllistymisen edistäminen RAY:n avustuskohteena

AVUSTUSTOIMINNAN JULKAISUJA. Työllistymisen edistäminen RAY:n avustuskohteena AVUSTUSTOIMINNAN JULKAISUJA Työllistymisen edistäminen RAY:n avustuskohteena 2013 ISBN 978-952-5504-22-4 Esipuhe Raha-automaattiyhdistys (RAY) tukee voittovaroillaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot