TURVALLISUUSASIAT KONSULTTIEN TOIMEKSIANNOISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSASIAT KONSULTTIEN TOIMEKSIANNOISSA"

Transkriptio

1 Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAT KONSULTTIEN TOIMEKSIANNOISSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 2

2

3 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään työturvallisuusasioiden huomioon ottamista konsulttien toimeksiantojen laatimisessa. Ohje on laadittu tyypillisestä julkisivukorjaushankkeetta ajatellen. Ohjetta voidaan soveltaa lähinnä tavanomaisiin julkisivukorjauskohteisiin, esim. betoniulkoseinän pinnoitus- ja paikkauskorjaukseen. Laajoissa, pitkäkestoisissa hankkeissa, joissa on useita eri osapuolia, ei ohje ole sellaisenaan käyttökelpoinen. Tämä ohjevihkonen on laadittu Tampereen teknillisen yliopiston Talonrakennustekniikan laboratorion tutkimushankkeen Julkisivukorjausten turvallisuus tuloksena. Ohjeen kirjoitustyön on tehnyt DI Matti Haukijärvi TTY Talonrakennustekniikan laboratoriosta. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Muina rahoittajan ovat toimineet Julkisivuyhdistys r.y Suomen rakennussaumausyhdistys r.y Suomen maalarimestariliitto r.y - 1 -

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 Julkisivukorjaushankkeen asiantuntijat Yleistä Ulkopuolisten asiantuntijoiden tehtävämäärittelyt Konsulttien työturvallisuustehtävät Rakennuttajan tehtävistä Suunnittelijoiden tehtävistä Kuntotutkija Rakennesuunnittelija Pääsuunnittelija

5 1 JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN ASIAN- TUNTIJAT 1.1 Yleistä Julkisivukorjaushankkeisiin liittyy tyypillisimmin seuraavia asiantuntijoita - rakennuttaja - kuntotutkija - rakennesuunnittelija (päärakennesuunnittelija) - pääsuunnittelija - arkkitehti - työmaavalvoja - muut suunnittelijat Korjaushankkeisiin on syytä yleensä kiinnittää ulkopuolisia, nimenomaan julkisivukorjauksiin erikoistuneita asiantuntijoita, ellei rakennuttajan oma ammattitaito ole muutoin riittävä. 1.2 Ulkopuolisten asiantuntijoiden tehtävämäärittelyt Sopimusehtoina käytetään Konsulttitoiminnan sopimusehtoja KSE 95. Ulkopuolisten konsulttien kanssa tehtävissä sopimuksissa on suositeltavaa käyttää valmiita sopimuslomakkeita - RT Konsulttisopimus (laajemmat hankkeet) - RT Konsulttitoimeksiannon tilaus / tilausvahvistus / sopimus (pienemmät hankkeet) Sopimuslomakkeissa määritetään tarkemmin hankkeeseen kiinnitettävien konsulttien tehtävät. Tehtävämäärityksissä voidaan käyttää valmiita tehtäväluetteloita - rakennuttamisen tehtäväluettelo RAP 95 - rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 95 - arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK 95 - pääsuunnittelijan tehtäväluettelo PS Konsulttien työturvallisuustehtävät Valmiita tehtäväluetteloita on syytä täydentää sopimusasiakirjoissa mm. työturvallisuustehtävien osalta. Kaikkien osapuolien työturvallisuustehtävät tulee määritellä yksikäsitteisesti jo sopimusvaiheessa, jotta hankkeen myöhemmässä vaiheessa ei synny epäselvyyksiä siitä, kenelle tehtävä kuuluvat. Erityisesti seuraavat tehtävät tulee määritellä - päätoteuttajan tehtävät (sellaisessa tapauksessa, että päätoteuttajaksi ei voida määritellä pääurakoitsijaa) - turvallisuusasiakirjan laatiminen ja päivittäminen sekä tiedonvälityksen varmistaminen - suunnitteluaineiston riittävyyden, ristiriidattomuuden sekä suunnitteluun liittyvän tiedonvälityksen riittävyyden varmistaminen. Seuraavassa taulukossa on lueteltu tiivistetysti julkisivukorjaushankkeen konsulttien työturvallisuuteen liittyvät tehtävät. Lisäksi luvussa 2 on käsitelty lyhyesti kutakin hankkeen vaihetta ja työturvallisuustehtäviä tarkemmin

6 Taulukko 1 Konsulttien työturvallisuustehtävät HANKESUUNNITTELU SUUNNITTELUVAIHE RAKENNUTTAJA KORJAUSHANKKEEN KÄYN- NISTÄMINEN LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA (MM. KUNTOTUTKIMUKSET) KORJAUSTAVAN VALINTA TILAAJAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY KONSULTTIEN VALINTA TURVALLISUUSRISKIEN SEL- VITTÄMINEN ENNAKOLTA LAADINTA SUUNNITTELUSSA TARVIT- TAVIEN TIETOJEN VÄLITTÄ- MINEN SUUNNITTELUORGANISAA- TION KOKOAMINEN KORJAUSSUUNNITTELU - ARKKITEHTISUUNNITTE- LU - RAKENNESUUNNITTELU - MUU SUUNNITTELU TILAAJAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY SUUNNITTE- LUUN SUUNNITELMIEN SOPIMUK- SENMUKAISUUDEN VALVON- TA PÄIVITTÄMINEN SUUNNITTELUSSA TARVIT- TAVIEN TIETOJEN VÄLITTÄ- MINEN - TIEDONVÄLITYKSEN VARMISTAMINEN KUNTOTUTKIJA RAKENNESUUNNITTELIJA TURVALLISUUSRISKIEN SEL- VITTÄMINEN - VAURIOTILANNE - KANTAVUUDEN VAR- MISTAMINEN - VAARALLISTEN AINEI- DEN OLEMASSAOLO KORJAUSVAIHTOEHTOJEN TARKASTELU TURVALLI- SUUSNÄKÖKULMISTA KORJAUSVAIHTOEHTOJEN TARKASTELU TURVALLI- SUUSNÄKÖKULMISTA (HUOM! RAKENNESUUNNITTELI- JA KIINNITETÄÄN YLEENSÄ HANKKEESEEN VASTA SUUN- NITTELUVAIHEESSA) KUNTOTUTKIMUKSEN TU- LOSTEN ESITTELY HANK- KEEN MUILLE OSAPUOLILLE PÄIVITTÄMINEN (1) SUUNNITTELUN TOTEUTTA- MINEN TILAAJAN TAVOITTEI- DEN MUKAISESTI TYÖMENETELMIEN OHJEIS- TAMINEN TURVALLISUUS- ASIAT HUOMIOON OTTAEN TARPEELLISTEN LISÄTUTKI- MUSTEN TEKEMINEN PÄÄSUUNNITTELIJA - SUUNNITELMIEN RISTIRII- DATTOMUUDEN VARMISTA- MINEN SUUNNITELMIEN RIITTÄVÄ- YYDEN VARMISTAMINEN MYÖS TURVALLISUUDEN OSALTA SUUNNITTELUTIETOJEN VÄ- LITTÄMINEN MUILLE OSA- PUOLILLE MUUT SUUNNITTELIJAT ARKKITEHTI, LVI, ST - SUUNNITTELUN TOTEUTTA- MINEN TILAAJAN TAVOITTEI- DEN MUKAISESTI (1) JOS SISÄLLYTETTY SOPIMUKSEEN - 4 -

7 Taulukko 1 (JATKOA) Konsulttien työturvallisuustehtävät RAKENTAMISEN VALMISTELUVAIHE URAKKAMUODON VALINTA URAKKAKILPAILUN JÄRJES- TÄMINEN URAKOITSIJAN VALINTA RAKENTAMISPÄÄTÖS RAKENTAMISVAIHE VARSINAINEN RAKENTAMI- NEN VASTAANOTTO URAKAN VASTAANOTTO PUUTTEIDEN JA VIRHEIDEN KORJAAMINEN TOTEUTUSMUOTOJEN VER- TAILU JA VALINTA TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJO- JEN VALMISTELU URAKKAKILPAILUN JÄRJES- TÄMINEN URAKOITSIJAN VALINTA URAKKANEUVOTTELUJEN JOHTAMINEN URAKKA-ASIAKIRJOJEN VAL- MISTELU PÄÄTOTEUTTAJAN NIMEÄMI- NEN VIRANOMAISYHTEISTYÖ RAKENNUS- JA KORJAUS- TYÖN VALVONTA - SIS. TYÖMAAVALVONTA PÄIVITTÄMINEN LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN SUUNNITTELUTTAMINEN, TI- LAAMINEN JA VALVONTA MAKSULIIKENTEEN HOITAMI- NEN SUUNNITELMIEN TARKASTA- MINEN PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLI- SUUDET (1) KORJAUSTYÖN VASTAANOT- TO JA TARKASTUS PÄIVITTÄMINEN (1) TOTEUTUSSUUNNITELMIEN LAATIMINEN/VIIMEISTELY TURVALLISUUSASIAT HUOMI- OIDEN PÄIVITTÄMINEN (1) TOTEUTUSSUUNNITELMIEN VIIMEISTELY TURVALLISUUS- ASIAT HUOMIOIDEN ERIKOISSUUNNITELMIEN TARKASTAMINEN TURVALLI- SUUSNÄKÖKULMISTA KORJAUSTYÖN VASTAANOT- TO JA TARKASTUS SUUNNITELMIEN RISTIRII- DATTOMUUDEN VARMISTA- MINEN SUUNNITELMIEN RIITTÄVÄ- YYDEN VARMISTAMINEN MYÖS TURVALLISUUDEN OSALTA SUUNNITTELUTIETOJEN VÄ- LITTÄMINEN MUILLE OSA- PUOLILLE SUUNNITTELUN VIIMEISTELY TILAAJAN TAVOITTEIDEN MU- KAISESTI LISÄSUUNNITELMIEN RISTI- RIIDATTOMUUDEN VARMIS- TAMINEN LISÄSUUNNITELMIEN RIITTÄ- VÄYYDEN VARMISTAMINEN MYÖS TURVALLISUUDEN OSALTA SUUNNITTELUTIETOJEN VÄ- LITTÄMINEN MUILLE OSA- PUOLILLE LISÄSUUNNITELMIEN TO- TEUTTAMINEN TILAAJAN TA- VOITTEIDEN MUKAISESTI KORJAUSTYÖN VASTAANOT- TO JA TARKASTUS KORJAUSTYÖN VASTAANOT- TO JA TARKASTUS (1) JOS SISÄLLYTETTY SOPIMUKSEEN - 5 -

8 2 RAKENNUTTAJAN TEHTÄVISTÄ Rakennuttajalla tulee olla riittävä asiantuntemus julkisivukorjaushankkeen läpiviemiseksi. Jos rakennushankkeeseen ryhtyvän oma ammattitaito ei ole riittävä, tulee rakennuttajaksi palkata riittävän ammattitaitoinen, julkisivukorjauksiin perehtynyt ulkopuolinen asiantuntija. Rakennuttajan keskeisimmät tehtävät julkisivukorjaushankkeessa työturvallisuuteen liittyen ovat - korjaushankkeen tavoitteiden määrittely työturvallisuusnäkökulmasta - turvallisuusasiakirjan laadinta - lähtötietojen hankinta heti hankkeen alussa - hankkeeseen liittyvien turvallisuusriskien tunnistaminen ennakolta - asiakirjan laadinta tai laadinnasta huolehtiminen - päivittäminen hankkeen myöhemmässä vaiheessa - turvallisuusasioiden huomioon ottaminen konsulttien ja urakoitsijoiden valinnassa - valintakriteerien määrittely - tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu - urakkakilpailun järjestäminen - sopimusasiakirjojen valmistelu - suunnitelmien sopimuksen- ja tavoitteenmukaisuuden valvonta ja tarkastaminen - tiedon saannin ja tiedonvälityksen varmistaminen hankkeen osapuolten välillä - riittävien lähtötietojen hankinta - tiedonvälityksen varmistaminen hankkeen eri vaiheissa - toteutusmuotojen vertailu työturvallisuusnäkökulmasta - rakennus- ja korjaustyön valvonta - työmaavalvonta - maksuliikenteen hoitaminen - korjaustyön vastaanotto ja tarkastus - päätoteuttajan tehtävät - jos päätoteuttajan tehtäviä ei voida määrittää pääurakoitsijan tehtäviksi esim. selkeän pääurakoitsijan puuttuessa tai jos työ toteutetaan samanaikaisina osaurakoina - viranomaisyhteistyö - korjaushankkeelle asetettavien erityisvaatimusten selvittäminen - tarvittavien lupien hankinta Korjaushankkeen tavoitteiden määrittely heti hankkeen alussa selkeyttää hankkeen läpivientiä. Tavoitteiden määrittely auttaa mm. korjaustavan valinnassa sekä konsulttien tehtävien ja urakkaasiakirjojen sisällön määrittelyssä. Tavoitteet voivat olla mm. pitkäikäinen ja varma korjaustapa niin, että korjaustyön aikana rakennuksen käyttäjille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriöitä. Rakennuttajan velvollisuutena on varmistaa, että hankkeen valmistelua ja suunnittelua varten laaditaan turvallisuusasiakirja. Jos rakennuttajan oma ammattitaito ei ole asiakirjan laatimiseksi riittävä, tulee asiakirjan laadinta antaa riittävän ammattitaitoisen tahon tehtäväksi. Rakennuttajan tulee kerätä riittävät tiedot asiakirjan laatimiseksi jo hankesuunnitteluvaiheessa. Tämä edellyttää poikkeuksetta hankkeeseen liittyvien turvallisuusriskien selvittämistä ennakolta. Mitä laajempi ja vaativampi korjaushanke on, sitä perusteellisempi turvallisuusriskien selvittämisen tulee olla. Turvallisuusasiakirjaa tulee päivittää hankkeen aikana. Rakennuttajan tulee lisäksi varmistaa, että myös päivitetty turvallisuusasiakirja ja sen tiedot tulevat kaikkien osapuolten tietoon. Rakennuttajan tulee osaltaan varmistaa, että suunnitteluvaiheessa ja myöhemmin toteutusvaiheessa tiedonkulku on riittävää ja että kaikki hankkeen osapuolet saavat tarpeelliset tiedot niin, että hanke voidaan toteuttaa turvallisesti. Rakennuttajan tulee myös varmistaa, että osapuolilla on riittävät tiedot käytettävissä, tarvittaessa on tehtävä lisäselvityksiä. Vaikka urakoitsijalla on velvoite tutustua kohteeseen tuotanto-olosuhteiden selvittämiseksi, on rakennuttajan kuitenkin omalta osaltaan tehtävä riittävät ennakkoselvitykset

9 Rakennuttajan tulee ottaa huomioon turvallisuusasiat konsulttien ja urakoitsijoiden valinnassa. Konsulttien osalta tavanomaisten tehtävien lisäksi toimeksiannoissa tulee yksilöidä myös konsulttien tehtävät korjausten turvallisuuden varmistamiseksi (vrt. taulukko 1). Turvallisuustehtävät ja tilaajan tavoitteet tulee varmistaa myös sopimusneuvotteluissa. Rakennuttajan tulee lisäksi valvoa, että tehtävät suunnitelmat täyttävät sopimusehdot myös työturvallisuusnäkökulmasta ja että mm. tilaajan tavoitteet on otettu huomioon. Tarpeellisten lisä- ja muutostöiden tilaamisessa ja suunnitteluttamisessa on varmistettava myös työturvallisuusasiat. Rakennuttajan tulee vertailla erilaisia toteutusmuotoja (urakkamuotoja) työturvallisuusnäkökulmasta siten, että kaikki oleelliset työmaatehtävät tulevat hoidetuksi tarkoituksenmukaisimmalla tavalla siten, että tilaajan tavoitteet täytetään ja että kutakin tehtävää hoitaa taho, jolla on siihen parhaimmat mahdollisuudet. Urakkakilpailun järjestämisessä tulee tarjouspyynnöt lähettää ainoastaan sellaisille urakoitsijoille, joilla tiedetään ennakolta olevan kyky ja tahto toteuttaa kohde työturvallisuus huomioiden. Valintakriteereinä tulee olla myös työturvallisuus. Urakka-asiakirjat tulee laatia niin, että maksuliikenteen osalta on sovittava myös selkeistä santioista, jos urakoitsija tai vaihtoehtoisesti tilaaja ei noudata urakkasopimuksen ehtoja (tässä yhteydessä sanktiot on sovittava erityisesti turvallisuusrikkeistä). Urakkaneuvotteluissa tulee varmistaa, että urakoitsija on ymmärtänyt kohteen erikoispiirteet ja että urakoitsijalla on mahdollisuus myös korjauksen turvalliseen toteutukseen. Urakkaneuvotteluissa on omana kohtanaan käsiteltävä korjauksen turvallisuus. Rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluu myös viranomaisyhteistyö, johon liittyen on mm. varmistettava eri viranomaisten (rakennusvalvonta-, työsuojelu- ja ympäristöviranomaiset) korjaustyölle asetettavat erityisvaatimukset ja tarvittaessa lupien hakeminen. Rakennuttajan tulee mm. selvittää erityisvaatimukset suunnittelijoille korjaushankkeen vaativuus huomioiden. Viranomaisyhteistyöhön liittyy yhteydenpito mm. rakennusvalvontaan sekä työ- ja ympäristösuojeluviranomaisiin. Rakennuttajalle voi kuulua myös päätoteuttajan tehtävät esim. selkeän pääurakoitsijan puuttuessa. Päätoteuttaja vastaa mm. työmaan yleis- ja turvallisuussuunnittelusta, ennakkoilmoituksesta työsuojeluviranomaisille, rakennustöiden yleisjohdosta, työmaan yhteistoiminnan järjestämisestä sekä työntekijöiden perehdyttämisestä jne

10 3 SUUNNITTELIJOIDEN TEHTÄVISTÄ 3.1 Kuntotutkija Kuntotutkijan tulee kuntotutkimuksen yhteydessä selvittää ja ottaa kantaa seuraaviin yksityiskohtiin - rakenteiden turvallisuusriskien selvittäminen - vauriotilanne ja sen vaikutus turvallisuuteen - kantavuuden varmistaminen (esim. kiinnitysten ja kannatusten kunto, parvekkeiden pystyrakenteiden kunto jne.) - erilaisten vaarallisten aineiden olemassaolo - korjausvaihtoehtojen tarkastelu turvallisuusnäkökulmista Vauriotilanteen ja kantavuuden osalta tulee tarkastella turvallisuutta rakennuksen käyttäjän kannalta (esim. mikrobivaurioiden vaikutus sisäilmaan, julkisivulta irtoavat kappaleet jne.) sekä toisaalta myös vaurioiden vaikutuksesta korjaustyön turvallisuuteen (esim. pinnoitteen asbestipitoisuuden vaikutus työmenetelmiin tai jätteenkäsittelyyn sekä rakenteiden lisäkuormitusmahdollisuus). Julkisivuissa tyypillisimmin esiintyvät terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet ovat - pinnoitteiden tai levytuotteiden asbesti - saumausmassojen PCB- ja lyijy-yhdisteet - vanhojen kivihiiliterva- ja bitumipohjaisten vedeneristystuotteiden PAH-yhdisteet - lämmöneristeiden mikrobikasvustot Kuntotutkimukset tulokset tulee esittää aina soveltuvien korjausvaihtoehtojen muodossa. Kuntotutkimusta koskevassa toimeksiannossa tulee edellyttää, että korjausvaihtoehtoja tarkastellaan myös turvallisuusnäkökulmasta. 3.2 Rakennesuunnittelija Rakennesuunnittelijan tehtäväluetteloon on syytä lisätä maininta työturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä - turvallisuusasiakirjan tietojen päivittäminen - suunnitelmien laatiminen ja viimeistely tilaajan tavoitteiden mukaisesti - työmenetelmien valinnan ohjeistaminen niin, etteivät turvallisuusriskit kasva oleellisesti - tarvittavien lisätutkimusten selvittäminen ja tekeminen Turvallisuusasiakirjan tietojen päivittäminen voidaan sisällyttää rakennesuunnittelijan tehtäviin. Käytännössä juuri rakennesuunnittelijalla on julkisivukorjaushankkeissa parhaimmat mahdollisuudet turvallisuusriskien selvittämiseen. Varsinainen turvallisuusasiakirjan pitäminen ajantasalla ja tietojen välittäminen muille osapuolille on kuitenkin syytä säilyttää rakennuttajan tehtävänä. Suunnittelu on viimeisteltävä tilaajan tavoitteiden mukaisesti ottaen huomioon myös tilaajan tavoitteet työturvallisuuden osalta. Nämä voivat liittyä mm. työmenetelmien valintaan (esim. pölyn vähentäminen). Toteutussuunnitelmat tulee laatia investointipäätöksen pohjalta Rakennesuunnittelijan tulee selvittää, onko korjauksen turvalliseen toteuttamiseen liittyvät tiedot selvitetty riittävissä määrin jo valmisteluvaiheessa. Tarvittaessa hänen tulee määrittää, mitä lisätutkimuksia on tarpeen esim. rakenteiden kantavuuden varmistamiseksi ja rakenteiden lujuuden varmistamiseksi. Huomattavaa on kuitenkin, että lisätutkimuksista tulee aina tehdä erillinen sopimus, eivätkä ne automaattisesti kuulu rakennesuunnittelijan tehtäviin

11 3.3 Pääsuunnittelija JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS Pääsuunnittelijan tehtävistä työturvallisuuden kannalta keskeisimpiä ovat - suunnitelmien ristiriidattomuuden varmistaminen - suunnitelmien riittävyyden ja yksityiskohtaisuuden varmistaminen myös turvallisuuden osalta - suunnittelutietojen välittäminen muille osapuolille Pääsuunnittelijaksi tulisi julkisivukorjauskohteissa valita sellainen henkilö, jolla on tehtävään nähden parhaimmat edellytykset tehtävien suorittamiseen. Koska julkisivukorjaushankkeissa edellytetään yleensä varsin perusteellista korjausmenetelmien osaamista, tulisi julkisivukorjauskohteissa pyrkiä siihen, että pääsuunnittelijaksi valittaisiin rakennesuunnittelija. Pääsuunnittelijan tulee tarkastaa, että suunnitelmat ovat ristiriidattomia keskenään ja että suunnitelmat ovat sisällöltään riittävän yksityiskohtaisia niin, että työ voidaan toteuttaa turvallisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. purku-, teline- ja muiden erikoissuunnitelmien tarkastuksesta huolehtimista niin, että tarkastuksen tekee riittävän ammattitaitoinen henkilö (joko pääsuunnittelija itse tai muu ulkopuolinen taho suunnitelmien vaativuudesta riippuen). Pääsuunnittelijan tulee varmistaa riittävä tiedonkulku suunnittelijoiden välillä. Tiedonkulku tulee varmistaa myös suunnitelmamuutosten osalta. Suunnitelmamuutokset ovat varsin tavanomaisia korjaushankkeissa. Suunnitelmamuutosten osalta on syytä selvittää ennakolta, miten tiedonkulku varmistetaan

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 3 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA Talonrakennustekniikka JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 1 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa esitellään

Lisätiedot

URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN

URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN Talonrakennustekniikka URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 5 URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN

Lisätiedot

Rakennuttajan työturvallisuusrooli rakennushankkeessa Eeva Rantanen, diplomi-insinööri Tutkija, VTT eeva.rantanen@vtt.fi

Rakennuttajan työturvallisuusrooli rakennushankkeessa Eeva Rantanen, diplomi-insinööri Tutkija, VTT eeva.rantanen@vtt.fi Rakennuttajan työturvallisuusrooli rakennushankkeessa Eeva Rantanen, diplomi-insinööri Tutkija, VTT eeva.rantanen@vtt.fi Tarja Mäkelä, diplomi-insinööri Tutkija, VTT RIL turvallisuustoimikunnan jäsen tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa

Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-10714-06 15.11.2006 Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa Kirjoittajat Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Simo Sauni Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Jukka Lindholm Opinnäytetyö Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskoordinaattorin ohje Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI HANKESUUNNITTELU Korjaustarpeen selvittäminen ja kuntotutkimukset päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Tutkija, dipl.ins. Saija Varjonen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennetekniikan laitos Julkisivuyhdistyksen seminaari JULKISIVU 2007 1. Julkisivukorjausten

Lisätiedot

PIENTALOTYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS

PIENTALOTYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS PIENTALOTYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS Tilaajan opas Rakentamisen turvallisuuden kehittäminen -hanke, RATUKE Tämä ohje on tehty Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry:lle Työsuojelurahaston avustuksella vuoden

Lisätiedot

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma PS PRO 2014 Tutkielma Henna Ehramaa Suomen Talokeskus Oy Helsinki 26.8.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Rakennuttajakonsultti turvallisuuskoordinaattorina 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Seppo Lappalainen R-Insinöörit Oy Mikkeli 19.10.2012 Aalto University Professional

Lisätiedot

Pientalotyömaan työturvallisuus. Tilaajan opas

Pientalotyömaan työturvallisuus. Tilaajan opas Pientalotyömaan työturvallisuus Tilaajan opas Pientalotyömaan työturvallisuus, tilaajan opas 2. uudistettu painos Ohjausryhmä Olavi Kajasoja Jari Raukko Ahti Junttila Reijo S Lehtinen Rakennusmestarit

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät kohteessa Fazer Suklaa Oy tehdaslaajennus

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät kohteessa Fazer Suklaa Oy tehdaslaajennus Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät kohteessa Fazer Suklaa Oy tehdaslaajennus 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma/raportti Satu Salonsaari Lappeenranta 5.11.2012 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENTAMISVAIHE Rakennusvaiheen organisaatio, urakkamuodot ja toteutus päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

34. Rakennuttajakoulutuksen. tutkielmat

34. Rakennuttajakoulutuksen. tutkielmat Aalto University Professional Development - Aalto PRO 34. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat Aaltonen M., Heiskanen T., Kanervo T., Lappalainen S., Latvala J., Lehtonen J., Markkanen R., Pietarinen J.,

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko

Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko Kouluttaja Noora Viranko Vahanen Oy, Kiinteistönpidon asiantuntijapalvelut tiimiesimies Projektipäällikkö Koulutus Teknillinen Korkeakoulu, Diplomi-insinööri

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENNUKSEN YLLÄPITO päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu

Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu Pääsuunnittelija PS Pro -tutkielma Sasu Hälikkä Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy Espoossa

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot