TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA"

Transkriptio

1 Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 3

2 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään turvallisuusasiakirjan laadintaa tyypillisessä julkisivukorjaushankkeessa. Ohjetta voidaan soveltaa erityisesti tavanomaisiin julkisivukorjauskohteisiin, esim. betoniulkoseinän pinnoitus- ja paikkauskorjaukseen. Laajoissa, pitkäkestoisissa hankkeissa, joissa on useita eri osapuolia ja joissa korjauksia tehdään myös muihin rakenneosiin, ei ohje ole sellaisenaan käyttökelpoinen. Tämä ohjevihkonen on laadittu TTY Talonrakennustekniikan laboratorion tutkimushankkeen Julkisivukorjausten turvallisuus tuloksena. Ohjeen kirjoitustyön on tehnyt DI Matti Haukijärvi. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Muina rahoittajina ovat toimineet Julkisivuyhdistys r.y Suomen rakennussaumausyhdistys r.y Suomen maalarimestariliitto r.y

3 Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS 1.1 YLEISTÄ 1.2 KOHDERYHMÄ 1.3 LAINSÄÄDÄNNÖN VELVOITTEET 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN 2.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMISEN AJANKOHTA 2.2 VASTUU TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMISESTA 2.3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLLÖSTÄ 2.4 LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA 2.5 TIEDONVÄLITYS 3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ 3.1 YLEISTÄ 3.2 KORJATTAVAN KOHTEEN TIEDOT 3.3 KOHTEEN ERITYISPIIRTEET Rakenteet Työalue ja rakennuspaikka 3.4 KORJATTAVAT RAKENNEOSAT SEKÄ KORJAUSMENETELMÄT Korjauksen kohteena olevat rakenneosat Käytettävät korjaustavat 3.5 TERVEYDELLE JA YMPÄRISTÖLLE HAITALLISET AINEET 3.6 PALOTURVALLISUUS 3.7 SÄHKÖTURVALLISUUS 4 CASE ESIMERKKI ASIAKIRJAN LAATIMISESTA

4 1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS 1.1 Yleistä Turvallisuusasiakirjan tarkoituksena on välittää tietoa hankkeen turvallisesta läpiviennistä eri osapuolille. Turvallisuusasiakirja on Valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta (629/1994, muutos 426/2004) mukainen asiakirja, jossa selvitetään ja esitetään rakennushankkeen turvalliseen toteuttamiseen liittyvät keskeisimmät turvallisuustiedot. Turvallisuusasiakirjassa tulee ilmoittaa erityisesti merkittävimmät hankkeen turvalliseen läpiviemiseen liittyvät tiedot. Asiakirjan tarkoituksena ei ole kuvata kaikkea työmaan yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen liittyviä yleisiä asioita, vaan kuvata nimenomaan aina yksittäisen hankkeen sellaiset erikoispiirteet, joita ei voi edellyttää urakoitsijan muutoin tuntevan. 1.2 Kohderyhmä Turvallisuusasiakirjan tarkoituksena tulisi olla ennen kaikkea tiedon välittäminen kohteen erityispiirteistä ja tehdyistä ennakkoselvityksistä. Tieto tulee välittyä niin, että ne ovat hankkeen eri osapuolten tiedossa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jo valmistelun ja suunnittelun aikana tarjouspyynnöissä. Turvallisuusasiakirjassa ei ole tarkoituksenmukaista kuvata kaikkia työmaan yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen liittyviä tekijöitä, kuten riittävään valaistukseen ja yleiseen siistiyteen liittyviä tekijöitä. Mikäli turvallisuuden varmistamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä ei sovita etukäteen, on vaarana toisaalta turvallisuusriskien merkittävä kasvu ja toisaalta kustannusten nousu hankkeen myöhemmissä vaiheissa erilaisten lisäkustannusten myötä. Julkisivukorjauksissa turvallisuusasiakirja voidaan laatia pääasiassa urakoitsijoiden tarpeita ajatellen. Turvallisuusasiakirjaan tulee kuitenkin liittää rakennuttajan vaatimukset, jolloin turvallisuusasiakirja ohjaa myös suunnittelua. Hankkeen suunnittelijat ovat keskeisessä osassa turvallisuusasiakirjan laadinnassa ja siinä tarvittavien taustatietojen hankinnassa (mm. rakenteissa olevat vauriot, vaarallisten aineiden esiintyminen, korjausmenetelmän valinta), eikä turvallisuusasiakirjalla ole siksi merkittävää lisäarvoa suunnittelijoille. 1.3 Lainsäädännön velvoitteet Valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta (629/1994, muutos 426/2004) mukaan turvallisuusasiakirjassa on 1) selvitettävä ja esitettävä vaara- ja haittatekijät sekä rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät turvallisuutta koskevat tiedot; 2) selvitettävä ja esitettävä menettelytapaohjeet 3) otettava huomioon työmaahan liittyvä teollinen toiminta. Turvallisuusasiakirjassa ei tule toistaa lainsäädännön tavoitteita tai sisältöä, eikä vakuutusyhtiöiden laatimia suojeluohjeita. Asetuksen mukaan turvallisuusasiakirja on laadittava hankkeen valmisteluvaiheessa, ja sitä on täydennettävä tarvittaessa hankkeen myöhemmissä vaiheissa. Turvallisuusasiakirjan laadinnassa on otettava huomioon rakennushankkeen vaativuus. Edelleen rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuusasiakirjan sisältämät tiedot ja niistä johtuvat turvallisuustoimenpiteet käsitellään yhteisesti hankkeen eri osapuolten kesken ennen rakennustyön alkua. Valmisteltaessa rakentamisen toteutusta erillisinä urakoina rakennuttajan on määritettävä kirjallisesti eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisen säännöt työntekijöiden ja muiden työmaalla työskentelevien turvallisuuden varmistamiseksi.

5 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN 2.1 Turvallisuusasiakirjan laatimisen ajankohta Turvallisuusasiakirja tulee laatia heti hankkeen alussa. Asiakirjaa tulee täydentää jatkuvasti hankkeen aikana aina tarpeen vaatiessa. 2.2 Vastuu turvallisuusasiakirjan laatimisesta Julkisivukorjauksen luonteesta johtuen perusteellisempi turvallisuusasiakirja voidaan tyypillisesti laatia vasta, kun kuntotutkimukset on tehty, korjaustapa valittu ja varsinainen korjaussuunnittelu on käynnistynyt. Korjaushankkeissa on varsin tyypillistä, että työn aikana joudutaan tekemään suuriakin suunnitelmamuutoksia, jopa muuttamaan korjaustapaa kokonaan. Tällöin vaaratekijät on analysoitava uudelleen, ja tiedot päivitettävä turvallisuusasiakirjaan. Vastuu siitä, että turvallisuusasiakirja laaditaan, on aina yksikäsitteisesti rakennuttajalla eli kiinteistön omistajalla. Turvallisuusasiakirjan laatijalla tulee olla riittävä asiantuntemus. Rakennuttajan ei ole välttämätöntä laatia turvallisuusasiakirjaa itse, vaan asiakirja on pääsääntöisesti suositeltavaa jättää riittävän ammattitaitoisen asiantuntijan tehtäväksi. Julkisivukorjaushankkeessa on suositeltavaa, että turvallisuusasiakirjan laatii joko riittävän ammattitaitoinen, nimenomaan julkisivukorjauksiin perehtynyt asiantuntija (joko rakennesuunnittelija tai rakennuttaja). Ulkopuolisen asiantuntijan käyttämistä edellytetään lainsäädännönkin perusteella tapauksissa, joissa rakennuttajalla ei ole riittävää ammattitaitoa. 2.3 Turvallisuusasiakirjan sisällöstä Turvallisuusasiakirjassa tulee esittää ensisijaisesti ne hanketta koskevat keskeisimmät turvallisuuteen vaikuttavat tekijät, joita urakoitsija ei voi oma ammattitaito huomioiden ottaa huomioon. Turvallisuusasiakirjasta tulee tehdä mahdollisimman lyhyt ja selväsanainen, jolloin sen informaatioarvo on suurin. Turvallisuusasiakirja tulee myös yksilöidä urakkasopimuksessa. Liian pitkässä ja turhan yksityiskohtaisessa asiakirjassa keskeisimmät turvallisuusasiat jäävät helposti huomiotta. Yleiset työmaan järjestykseen liittyvät tekijät (esim. työmaa-alueen valaistus, siivousvelvollisuudet jne.) on suositeltavaa käsitellä muissa asiakirjoissa, esim. urakkaohjelmassa. Tällöin urakoitsijalla tulevat velvollisuudet on esitettynä ainoastaan yhdessä asiakirjassa, eikä asiakirjojen välille pääse syntymään ristiriitaisuuksia. Turvallisuusasiakirja suositellaan tehtäväksi siten, että siitä muodostetaan erillinen asiakirja liitettäväksi urakka-asiakirjoihin. Asiakirjan sisältöä on käsitelty tarkemmin luvussa 4.

6 2.4 Lähtötietojen hankinta Turvallisuusasiakirjan laatiminen edellyttää aina vaaratekijöiden tunnistamista etukäteen. Korjaustavan valintaan vaikuttaa erityisesti julkisivurakenteet sekä niissä esiintyvät vauriot, niiden vaikutukset, syyt ja eteneminen tulevaisuudessa. Näillä tekijöillä on myös merkittävä vaikutus kun arvioidaan korjaustyön turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Vaaratekijät on tunnistettava aina kohdekohtaisesti, yleistä luetteloa julkisivukorjausten vaaroista ei voida antaa. Jotta vaaratekijöitä voidaan arvioida, edellytyksenä on rakenteiden ja niiden kunnon tunteminen. Rakenteista on teetettävä aina perusteellinen kuntotutkimus ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista. Korjaushankkeissa vaaratekijöiden tunnistamisessa tulee tukeutua yleensä asiantuntija-apuun, mm. rakenteiden ja vauriotilanteen selvittämiseksi. 2.5 Tiedonvälitys Korjaushankkeissa tehtäviä erillisselvityksiä ovat mm. - kuntotutkimukset - täydentävät tutkimukset, mm. rakenteiden kantavuuden selvittäminen ja vaurioiden laajuusarvion tarkentaminen - vaarallisten aineiden olemassaolon kartoittaminen o asbestikartoitus (pinnoitteet, asbestisementtilevyt) o saumausmassojen PCB- ja lyijy-yhdisteiden kartoittaminen o PAH-yhdisteiden esiintyminen (esim. vanhat kivihiilipiki-pohjaiset vedeneristeet ja bitumikermit) Rakennuttajan tulee varmistus siitä, että turvallisuusasiakirjassa esitetyt tiedot kulkeutuvat hankkeen osapuolten tietoon. Rakennuttajan tulee määrittää urakkasopimusasiakirjoissa ne toimenpiteet, joilla tiedonkulku varmistetaan. Tiedonkulku on varmistettava myös sellaisessa tapauksessa, että turvallisuusasiakirjaa joudutaan päivittämään. Tiedonkulun varmistamiseksi rakennuttajan tulee esim. - velvoittaa pääurakoitsija välittämään turvallisuusasiakirjan tiedot aliurakoitsijoille - huolehtia siitä, että turvallisuusasiakirja ja sen tiedot käsitellään työmaakokouksissa omana asiakohtanaan. - huolehtia siitä, että korjaustyön aikana tapahtuvat muutokset ja uudet tiedot turvallisuuteen liittyen välittyvät kaikille hankkeen osapuolille. Pelkkä tiedonvälitys ei riitä, vaan tiedottamisen lisäksi turvallisuusasiakirjan keskeisimmät tiedot ja niistä aiheutuvat työturvallisuustoimenpiteet on käsiteltävä esim. urakkaneuvottelujen sekä myöhemmin työmaakokousten yhteydessä yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. Rakennuttajan on myös varmistettava, että turvallisuusasiakirjan tiedot, suunnitelmat ja niistä johtuvat turvallisuustoimenpiteet käsitellään yhteistyössä ennen rakennustyön alkua.

7 3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ 3.1 Yleistä Turvallisuusasiakirjan sisältö on aina kohdekohtainen. Turvallisuusasiakirjan laatijan tulee arvioida aina tapauskohtaisesti, mitä tekijät asiakirjaan liitetään. Sisällön määrittämiseen liittyy olennaisena osana aina riskitekijöiden selvittäminen ennakolta. Seuraavassa on esitetty muistilistanomaisesti erilaisia tekijöitä, joita voidaan tarkastella turvallisuusasiakirjan laadinnassa. Hyvässä turvallisuusasiakirjassa esitetään ainoastaan keskeisimmät korjauksen turvalliseen läpiviemiseen liittyvät tekijät. Siitä ei ole mahdollista laatia yleistä malliasiakirjaa, vaan joka pätisi kaikkiin kohteisiin. Turvallisuusasiakirjan laadinnassa voidaan esittää seuraavia tietoja - korjauskohteesta - korjauskohteen erityispiirteistä, esim. rakenteista, työalueesta ja rakennuspaikasta, esim. ympäröivä maaperä ja maasto, ympäristöolosuhteet (esim. liikenne) - korjattavista rakenneosista sekä korjausmenetelmistä - vanhojen rakenneosien sisältämistä terveydelle ja ympäristölle haitallisista aineista - paloturvallisuudesta - sähköturvallisuudesta. 3.2 Korjattavan kohteen tiedot Korjattavan kohteen tiedot on hyvä esittää lyhyesti turvallisuusasiakirjan alussa, jotta asiakirja voidaan liittää yksikäsitteisesti aina tiettyyn kohteeseen. Korjattavan kohteen tiedoista käydä läpi - kohteen tunnistetiedot - kohteen laajuustiedot - kiinteistön käyttötarkoitus ja käyttöaste korjausten aikana. Kohteen tunnistetietoina esitetään esimerkiksi kiinteistön nimi ja osoite sekä kiinteistön omistajan yhteystiedot. Korjauskohteesta on syytä mainita aina laajuustiedot, kuten kerrosluku, brutto- tai kerrosala sekä tilavuus. Kiinteistön käyttötarkoitus voi vaikuttaa esim. korjaustavan tai työmenetelmien valintaan. Turvallisuusasiakirjassa on syytä mainita siksi kohteen käyttötarkoitus, esim. asuinrakennus, teollisuuskiinteistö (syytä mainita tarkemmin myös teollinen toiminta), koulu, päiväkoti jne,. Jos rakennus on käytössä korjauksen aikana, on tämä mainittava ehdottomasti. Rakennuksen käyttö korjaustyön aikana vaikeuttaa poikkeuksetta korjausten suorittamista. Rakennuksen käytöstä aiheutuvat erikoisvaatimukset on niinikään mainittava (esim. rajotteet piha-alueen käytölle).

8 3.3 Kohteen erityispiirteet Rakenteet Rakenteet on syytä mainita hyvin lyhyesti periaatteellisella tasolla, jolloin urakoitsijalle muodostuva kuva korjauskohteesta ja sen ominaisuuksista selkeytyy edelleen. Ulkoseinistä esitetään rakenteet pintatyyppeineen (esim. pesubetonipintainen betonisandwich-elementti, asbestisementtilevyjulkisivu jne.). Lisäksi ilmoitetaan keskeisimpien rakenneosien kiinnitykseen ja kannatukseen liittyvät tiedot, esim. betoniulkokuorien kannatusrakenteet Työalue ja rakennuspaikka Parvekkeista esitetään parvekkeen rakennetyyppi materiaalitietoineen (esim. betoninen ulokeparveke teräskaiteilla). Lisäksi parvekkeiden kannatusratkaisut on syytä mainita (esim. ulokeparvekkeiden teräskiskot tai ns. konttiparvekkeiden ripustusteräkset). Työalueesta ja rakennuspaikasta tulee tarkastella tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa erityisiä vaaratilanteita tai jotka on muutoin otettava huomioon turvallisuussuunnittelussa Tekijät voivat liittyä - rakennuspaikkaan - ympäröivä maastoon ja maaperään - lähialueen kiinteistöihin - liikennejärjestelyihin. Rakennuspaikasta aiheutuvat turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ovat yleensä rakennuksen käytöstä johtuvia rajoitteita. Tällaisia rajoitteita ovat mm. kielto asuntojen kautta parvekkeille kulkeminen. Rakennuspaikasta johtuvat rajoitteet voivat olla - työmaa-alueen varaamiseen liittyviä rajoitteita - esim. piha-alueesta voidaan ottaa käyttöön vain pieni osa - erilaisiin kulkujärjestelyihin liittyviä rajoitteita, esim. o kulkuteiden järjestäminen rakennukseen sisälle o kielto kulkea asunnoissa sisällä. Maaperää ja ympäröivää maastoa tulee arvioida siltä kannalta, miten ne vaikuttavat korjaustyön suorittamiseen sekä koneiden ja laitteiden valintaan. Tarkastelussa voidaan arvioida esim. - maaperän kantavuutta - maaston korkeuseroja ja kaltevuutta - rakennusalueen rakenteiden kantavuutta o esim. erilaisten pihankansien kantavuus on usein hyvinkin rajallinen Lisäksi tulee selvittää esim. maaperässä olevat saasteet sekä niiden vaikutukset soveltuviin tarvittaviin suojaustoimiin. Lähialueen kiinteistöt voivat aiheuttaa rajoitteita esim. työmaaalueen varaamiselle tai käytölle. Lähialueen kiinteistöt voivat aiheuttaa rajoitteita esim. työmaa-alueen käyttöön (esim. ulkopuolisille tarvittavat suojatut kulkureitit tai oleskelualueet, työaikarajoitteet jne.).

9 Liikennejärjestelyt ovat yleisiä taajamissa sekä muutoin vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla. Erityisesti taajamissa tulee selvittää, onko korjaustyötä varten tarpeen varata erikseen yleistä katu- tai puistoaluetta ja syntyykö yleisen liikennealueen varaamisesta erityisiä suojarakennetarpeita (esim. katetut jalankulkuväylät). 3.4 Korjattavat rakenneosat sekä korjausmenetelmät Mikäli yleistä katualuetta on tarpeen varata työmaan käyttöön, tulee tästä olla maininta turvallisuusasiakirjassa Korjauksen kohteena olevat rakenneosat Turvallisuusasiakirjassa on syytä aina tehdä erillinen lyhyt selvitys korjattavista rakenneosista ja niiden vauriotilanteesta. Korjauksen kohteena olevista rakenneosista selvitetään lyhyesti niiden - perusrakenne - vauriotilanteet - kannatusrakenteet - muut mahdolliset vaaraa aiheuttavat tekijät Tekijöitä arvioidaan erityisesti turvallisuusnäkökulmasta, esim. - miten vauriotilanne vaikuttaa työmenetelmien valintaan, - lisäkuormitusmahdollisuuksiin, - tarvittaviin lisätuentoihin tai suojarakenteisiin - vaaraa aiheuttavat irtonaiset rakenteet tai kappaleet Laajat selvitykset eivät ole tarpeen, vaan yleensä riittää esim. maininta tietyn vaurion olemassaolosta Käytettävät korjaustavat Tässä osassa selvitetään käytettävät korjaustavat sekä annetaan tarvittaessa tarkempia ohjeita työmenetelmien valintaan. Lisäohjeet voivat liittyä vaatimuksiin esim. pölyn syntymisen vähentämiseen tai melutason laskemiseen. Purkavissa korjauksissa voidaan antaa lisäohjeita purkumenetelmien valintaan. Varsinaiset yksityiskohtaiset ohjeet purkumenetelmän valinnasta annetaan kuitenkin purkutyöselostuksessa.

10 3.5 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet Vastuu terveydelle ja ympäristölle vaarallisten aineiden olemassaolon selvittämisestä on aina rakennuttajalla. Mikäli rakenteista löytyy ko. aineita, on turvallisuusasiakirjassa oltava asiasta maininta sekä toimintatapaohjeet esim. viittauksina yleisiin ohjeisiin. Työturvallisuuden lisäksi turvallisuusasiakirjassa on syytä mainita myös jätteenkäsittely. Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten aineiden olemassaolo on selvitettävä aina jo hankkeen valmisteluvaiheessa. Julkisivukorjauksissa tavattavia terveydelle ja ympäristölle haitallisia yhdisteitä ovat tyypillisimmin - asbesti - PCB-yhdisteet - lyijy-yhdisteet - PAH-yhdisteet - mikrobit - kyllästetty puutavara Suositeltavaa on, että selvitykset tehdään kuntotutkimuksen yhteydessä. 3.6 Paloturvallisuus Huomattavaa on, että erilaisten konsulttitoimeksiantojen yhteydessä (esim. kuntotutkimus) on oltava erikseen sopimus aineiden olemassaolon selvittämisestä, selvitystyö ei ole automaattinen osa konsulttitoimeksiantoa. Mikäli korjauksiin sisältyy erityistä palovaaraa aiheuttavia työvaiheita, on paloturvallisuudesta oltava maininta turvallisuusasiakirjassa. Paloturvallisuutta tulee tarkastella seuraavista näkökulmista - käytettävät työmenetelmät - rakennuksessa olemassa olevat materiaalit ja rakenteet 3.7 Sähköturvallisuus Paloturvallisuusriskit lisääntyvät huomattavasti, jos julkisivukorjauksiin sisältyy laikkaleikkausta, polttoleikkeusta, hitsausta tai vedeneristystöitä palovaarallisten materiaalien läheisyydessä. Rakennuksessa olemassa olevat materiaaleja ja rakenteita voidaan tarkastella seuraavista näkökulmista - Materiaali o paloherkät lämmöneristeet (purueristeet, solumuovi jne.) o tuulensuojamateriaalit (erit. puupohjaiset aineet, myös tietyt tuulensuojapinnat ja -kankaat) o erilaiset puurakenteet - Rakenteet o erilaisten tuuletusrakojen yms. hormivaikutus palotilanteessa o sammutusmahdollisuudet o palon leviäminen muihin rakenteisiin Sähköturvallisuuden kannalta on tarvittaessa otettava esille - rakennuksessa olevat vanhat sähkölaitteet tai -järjestelmät - rakennuspaikalla olevat sähkönsiirtolinjat (esim. maakaapelit tai avoilmajohdot) Turvallisuusasiakirjassa on mainittava, jos korjaukseen sisältyvissä rakenneosissa on jännitteisiä sähköjärjestelmiä (esim. parvekkeiden pistokkeet). Niiden jännitteettömyyden varmistaminen tulee sisältyä urakkaan. Rakennuspaikalla sijaitsevien sähkölinjojen sijainti on selvitettävä turvallisuusasiakirjassa tai sen liitteissä. Ilmassa olevat sähkölinjat, erityisesti suur- tai korkeajännitelinjat sekä maakaapelit voivat rajoittaa merkittävästi erilaisten nostokoneiden käyttöä. Normaali työmaan sähköturvallisuus ei kuulu turvallisuusasiakirjassa esitettäviin asioihin.

11 JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN 4 CASE ESIMERKKI ASIAKIRJAN LAATIMISESTA TURVALLISUUSASIAKIRJA Kohde As Oy Mallitalo Lähiökatu Helsinki Isännöitsijä Pekka Tarkka Vahdintie Helsinki puh Kohteen kuvaus 3+1 kerroksinen asuinrakennus, 2 porrasta, yht. 18 huoneistoa Rakennusvuosi 1979 Kiinteistö on asuinkerrostalo, joka on normaalisti käytössä korjausten ajan. Läpikulku asuntojen kautta parvekkeille ei ole mahdollista järjestää. Kiinteistön naapurissa on kunnallinen päiväkoti. (päiväkohdin johtaja p ) Kohteen erityispiirteet Kohteen julkisivut maalattupintaisia sandwich-elementtejä. Parvekkeet ovat itsekantavia pielielementtien varaan tuettuja betonielementtiparvekkeita. Rakenteiden kiinnitykset ja kantavuus on todettu kuntotutkimuksessa riittäväksi (Ins.tsto Esimerkki Oy, raportti 1234/2004). Vanha pinnoite sisältää asbestia ja saumausmassat sisältävät lyijy-yhdisteitä yli 1500 mg/kg. Rakennuksen takana parvekesivustalla on jyrkkä kalliorinne, joka on otettava huomioon telineitä ja nostoja suunniteltaessa. Kiinteistön vieressä kulkee 20 kv sähkölinja (avojohto). Sähkölaitos p Asiakirjan laatija Ins.tsto Esimerkki Oy Jouko Esimerkki Esimerkkikatu 2 DI Helsinki p

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Tutkija, dipl.ins. Saija Varjonen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennetekniikan laitos Julkisivuyhdistyksen seminaari JULKISIVU 2007 1. Julkisivukorjausten

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAT KONSULTTIEN TOIMEKSIANNOISSA

TURVALLISUUSASIAT KONSULTTIEN TOIMEKSIANNOISSA Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAT KONSULTTIEN TOIMEKSIANNOISSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 2 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään työturvallisuusasioiden

Lisätiedot

URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN

URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN Talonrakennustekniikka URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 5 URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA Talonrakennustekniikka JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 1 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa esitellään

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSTYÖMAAN TURVALLISUUS - ASUKASTURVALLISUUS

JULKISIVUKORJAUSTYÖMAAN TURVALLISUUS - ASUKASTURVALLISUUS Talonrakennustekniikka JULKISIVUKORJAUSTYÖMAAN TURVALLISUUS - ASUKASTURVALLISUUS JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 6 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään asukasturvallisuuden

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Turvallisuusasiakirja 10.6.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. TURVALLISUUSASIAKIRJAN LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN 3 3. TURVALLISUUSASIAKIRJAN TIETOJEN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Neitsytmäen kunnallistekniikka

Neitsytmäen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Neitsytmäen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turvallisuusasiakirja 1 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 1(6) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4 Yhdyshenkilöt... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Rovaniemen seurakunta, Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen seurakunta, Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi kesäkuu 2007 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuttajan tehtävänä on laatia kohteesta turvallisuusasiakirja, jossa esitetään rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat erityiset

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja Sillanrakentamisurakka 9.4.2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori PORVOON KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt A-Insinöörit Suunnittelu Oy 22.08.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA URAKKATIE 2 URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RHK Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RH Turvallisuusvastuut ja

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI HANKESUUNNITTELU päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen teknillinen yliopisto, Talonrakennustekniikka JUKO-ohjeistokansio

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 1(6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KATUJEN- JA KEVYENLIIKENTEENVÄYLIEN TALVI- JA KESÄHOITO Kokonaishintaurakka SISÄLLYSLUETTELO Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 2(6)

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Energia Oy 1 (6) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja TURVALLISUUSASIAKIRJA MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA LIITE 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2 (6) Sisällysluettelo Sisällysluettelo.......................................... 2 1 YLEISTÄ.........................

Lisätiedot

Julkisivukorjausten turvallisuus

Julkisivukorjausten turvallisuus Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennetekniikan laitos. Tutkimusraportti 133 Tampere University of Technology. Institute of Structural Engineering. Research Report 133 Matti Haukijärvi, Saija Varjonen

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

VAARA VAANII KAIVANNOSSA

VAARA VAANII KAIVANNOSSA VAARA VAANII KAIVANNOSSA 22.5.2015 Vaara Vaanii Kaivannossa Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? TAUSTA Vuonna 2009 turvallisuuslainsäädäntö kiristyi kaivantojen osalta VNa 205/2009 Rakennustyön turvallisuudesta

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

TILAAJAN TAVAT VAINKO LAKISÄÄTEISET VELVOITTEET

TILAAJAN TAVAT VAINKO LAKISÄÄTEISET VELVOITTEET TILAAJAN TAVAT VAINKO LAKISÄÄTEISET VELVOITTEET Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt 28.10.2008 1 Senaatti-kiinteistöt lyhyesti 2007 Kiinteistöomaisuus 5,7 Mrd n. 12 800 rakennusta n. 8,4 milj. m 2 Liikevaihto

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

JUKO ON APUVÄLINE ONNISTUNEEN JULKISIVUKORJAUKSEN LÄPIVIEMISEEN

JUKO ON APUVÄLINE ONNISTUNEEN JULKISIVUKORJAUKSEN LÄPIVIEMISEEN JUKO ON APUVÄLINE ONNISTUNEEN JULKISIVUKORJAUKSEN LÄPIVIEMISEEN Betonin toimitus Oppaassa on esitelty myös erilaiset julkisivu- ja parvekerakenteet sekä niiden korjauksiin käytettävät menetelmät valintaedellytyksineen.

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 5 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt 1.6T Turvallisuusasiakirja Valtatien 15 (Valkealanväylä) kevyen liikenteen järjestelyt Käyräjoen kohdalla, Kouvola 18.6.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(11) Sisältö 1. Yleistä... 3 1.1 Kohteen tiedot... 3

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja LIITEASIAKIRJA 4 Hyvinkään kaupunki Päällysteurakan turvallisuusasiakirja Hyvinkään kaupunki SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden yhteensovitus...3

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ

KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Isännöinti Ilkka Saarinen Oy, hallitusjäsenten koulutusilta Suomalainen klubi, Tampere 30.1.2014 Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy KORJAUSHANKKEEN

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Tekninen johtaja Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Sisältö Rakli lyhyesti Työturvallisuustavoitteita

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 10.11.2014 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Matti Orrainen 2.2. 1 Säädöksissä vaaditus turvallisuusasiakirjat 2.2.1. 1 Suunnittelun ja valmistelun turvallisuusasiakirja Valtioneuvoston asetuksessa (205/2006)

Lisätiedot

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU Laajasalo 21.5.2013 21.5.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 Hankkeen suunnittelijat Putkisuunnittelu, pääsuunnittelija Insinööritoimisto

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI HANKESUUNNITTELU Viranomaisohjaus julkisivukorjaushankkeessa päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio

Lisätiedot

Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi

Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi LIIKENNEVIRASTO KÄYTTÖOHJE 2 (9) Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi Tämä ohje sisältää toimintamallin turvallisuusselvitykseen ja turvallisuusasiakirjaan tehtävästä vaara- ja

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1.2.2008 Sivu 1/7 Tilaaja: SY-Invest Oy Kalevankatu 56 a A 00180 Helsinki Hanke: KOY Köydenpunoja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/8 KOY KÖYDENPUNOJA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä...3 1.1. Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto Utsunkulma, kadut TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus Turvallisuusliite on Valtioneuvoston päätöksen rakennustyön

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Tarveselvityksestä takuuaikaan

Tarveselvityksestä takuuaikaan Korjausrakentaminen 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Tutkimuslaitosseminaari

Tutkimuslaitosseminaari Tutkimuslaitosseminaari Rakennushankkeen suojaustason vaikutus hankkeeseen Case ST III Luottamuksellinen tasoisen hankkeen käynnistämis- ja suunnitteluvaihe. Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

ASUNTO OY HAUKKALINNA HANKKEEN ALOITUSINFO

ASUNTO OY HAUKKALINNA HANKKEEN ALOITUSINFO ASUNTO OY HAUKKALINNA HANKKEEN ALOITUSINFO 15.3.2017 Esa Niemi 28.2.2017 1 PÄÄTÖKSENTEKO JA SUUNNITTELUN ETENEMINEN KORJAUSHANKKEESSA LUPAHAKEMUS SOVITTAESSA 1 2 3 4 5 KUNTOTUTKIMUS TYÖN SISÄLLÖN SOPIMINEN

Lisätiedot

Julkisivujen korjaussuunnittelu ja korjausten hintatietous

Julkisivujen korjaussuunnittelu ja korjausten hintatietous KIMU työpaja VTT, 25.5.2010 Jussi Mattila, Julkisivuyhdistys Toimitusjohtaja, tekn. toht. Julkisivujen korjaussuunnittelu ja korjausten hintatietous Jussi Mattila 1(13) Korjausprosessi 1. Korjaustarpeen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus 11.2.2013 Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja Punkalaitumen kunta Tekninen toimi 22.3.2017 PUNKALAITUMEN KUNTA 2(6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS...

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus päivittyy kuntotutkimus Miia Pitkäranta FT [mikrobiologi],

Lisätiedot

Nivan yritysalueen pihan saneeraus

Nivan yritysalueen pihan saneeraus Nivan yritysalueen pihan saneeraus Sisällys 0.1 RAKENNUTTAJA... 3 0.2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIJA... 3 0.3 KOHDE... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 4 1.2 Toteutusmuoto ja päätoteuttajan

Lisätiedot