TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA"

Transkriptio

1 Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 3

2 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään turvallisuusasiakirjan laadintaa tyypillisessä julkisivukorjaushankkeessa. Ohjetta voidaan soveltaa erityisesti tavanomaisiin julkisivukorjauskohteisiin, esim. betoniulkoseinän pinnoitus- ja paikkauskorjaukseen. Laajoissa, pitkäkestoisissa hankkeissa, joissa on useita eri osapuolia ja joissa korjauksia tehdään myös muihin rakenneosiin, ei ohje ole sellaisenaan käyttökelpoinen. Tämä ohjevihkonen on laadittu TTY Talonrakennustekniikan laboratorion tutkimushankkeen Julkisivukorjausten turvallisuus tuloksena. Ohjeen kirjoitustyön on tehnyt DI Matti Haukijärvi. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Muina rahoittajina ovat toimineet Julkisivuyhdistys r.y Suomen rakennussaumausyhdistys r.y Suomen maalarimestariliitto r.y

3 Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS 1.1 YLEISTÄ 1.2 KOHDERYHMÄ 1.3 LAINSÄÄDÄNNÖN VELVOITTEET 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN 2.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMISEN AJANKOHTA 2.2 VASTUU TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMISESTA 2.3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLLÖSTÄ 2.4 LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA 2.5 TIEDONVÄLITYS 3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ 3.1 YLEISTÄ 3.2 KORJATTAVAN KOHTEEN TIEDOT 3.3 KOHTEEN ERITYISPIIRTEET Rakenteet Työalue ja rakennuspaikka 3.4 KORJATTAVAT RAKENNEOSAT SEKÄ KORJAUSMENETELMÄT Korjauksen kohteena olevat rakenneosat Käytettävät korjaustavat 3.5 TERVEYDELLE JA YMPÄRISTÖLLE HAITALLISET AINEET 3.6 PALOTURVALLISUUS 3.7 SÄHKÖTURVALLISUUS 4 CASE ESIMERKKI ASIAKIRJAN LAATIMISESTA

4 1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS 1.1 Yleistä Turvallisuusasiakirjan tarkoituksena on välittää tietoa hankkeen turvallisesta läpiviennistä eri osapuolille. Turvallisuusasiakirja on Valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta (629/1994, muutos 426/2004) mukainen asiakirja, jossa selvitetään ja esitetään rakennushankkeen turvalliseen toteuttamiseen liittyvät keskeisimmät turvallisuustiedot. Turvallisuusasiakirjassa tulee ilmoittaa erityisesti merkittävimmät hankkeen turvalliseen läpiviemiseen liittyvät tiedot. Asiakirjan tarkoituksena ei ole kuvata kaikkea työmaan yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen liittyviä yleisiä asioita, vaan kuvata nimenomaan aina yksittäisen hankkeen sellaiset erikoispiirteet, joita ei voi edellyttää urakoitsijan muutoin tuntevan. 1.2 Kohderyhmä Turvallisuusasiakirjan tarkoituksena tulisi olla ennen kaikkea tiedon välittäminen kohteen erityispiirteistä ja tehdyistä ennakkoselvityksistä. Tieto tulee välittyä niin, että ne ovat hankkeen eri osapuolten tiedossa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jo valmistelun ja suunnittelun aikana tarjouspyynnöissä. Turvallisuusasiakirjassa ei ole tarkoituksenmukaista kuvata kaikkia työmaan yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen liittyviä tekijöitä, kuten riittävään valaistukseen ja yleiseen siistiyteen liittyviä tekijöitä. Mikäli turvallisuuden varmistamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä ei sovita etukäteen, on vaarana toisaalta turvallisuusriskien merkittävä kasvu ja toisaalta kustannusten nousu hankkeen myöhemmissä vaiheissa erilaisten lisäkustannusten myötä. Julkisivukorjauksissa turvallisuusasiakirja voidaan laatia pääasiassa urakoitsijoiden tarpeita ajatellen. Turvallisuusasiakirjaan tulee kuitenkin liittää rakennuttajan vaatimukset, jolloin turvallisuusasiakirja ohjaa myös suunnittelua. Hankkeen suunnittelijat ovat keskeisessä osassa turvallisuusasiakirjan laadinnassa ja siinä tarvittavien taustatietojen hankinnassa (mm. rakenteissa olevat vauriot, vaarallisten aineiden esiintyminen, korjausmenetelmän valinta), eikä turvallisuusasiakirjalla ole siksi merkittävää lisäarvoa suunnittelijoille. 1.3 Lainsäädännön velvoitteet Valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta (629/1994, muutos 426/2004) mukaan turvallisuusasiakirjassa on 1) selvitettävä ja esitettävä vaara- ja haittatekijät sekä rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät turvallisuutta koskevat tiedot; 2) selvitettävä ja esitettävä menettelytapaohjeet 3) otettava huomioon työmaahan liittyvä teollinen toiminta. Turvallisuusasiakirjassa ei tule toistaa lainsäädännön tavoitteita tai sisältöä, eikä vakuutusyhtiöiden laatimia suojeluohjeita. Asetuksen mukaan turvallisuusasiakirja on laadittava hankkeen valmisteluvaiheessa, ja sitä on täydennettävä tarvittaessa hankkeen myöhemmissä vaiheissa. Turvallisuusasiakirjan laadinnassa on otettava huomioon rakennushankkeen vaativuus. Edelleen rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuusasiakirjan sisältämät tiedot ja niistä johtuvat turvallisuustoimenpiteet käsitellään yhteisesti hankkeen eri osapuolten kesken ennen rakennustyön alkua. Valmisteltaessa rakentamisen toteutusta erillisinä urakoina rakennuttajan on määritettävä kirjallisesti eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisen säännöt työntekijöiden ja muiden työmaalla työskentelevien turvallisuuden varmistamiseksi.

5 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN 2.1 Turvallisuusasiakirjan laatimisen ajankohta Turvallisuusasiakirja tulee laatia heti hankkeen alussa. Asiakirjaa tulee täydentää jatkuvasti hankkeen aikana aina tarpeen vaatiessa. 2.2 Vastuu turvallisuusasiakirjan laatimisesta Julkisivukorjauksen luonteesta johtuen perusteellisempi turvallisuusasiakirja voidaan tyypillisesti laatia vasta, kun kuntotutkimukset on tehty, korjaustapa valittu ja varsinainen korjaussuunnittelu on käynnistynyt. Korjaushankkeissa on varsin tyypillistä, että työn aikana joudutaan tekemään suuriakin suunnitelmamuutoksia, jopa muuttamaan korjaustapaa kokonaan. Tällöin vaaratekijät on analysoitava uudelleen, ja tiedot päivitettävä turvallisuusasiakirjaan. Vastuu siitä, että turvallisuusasiakirja laaditaan, on aina yksikäsitteisesti rakennuttajalla eli kiinteistön omistajalla. Turvallisuusasiakirjan laatijalla tulee olla riittävä asiantuntemus. Rakennuttajan ei ole välttämätöntä laatia turvallisuusasiakirjaa itse, vaan asiakirja on pääsääntöisesti suositeltavaa jättää riittävän ammattitaitoisen asiantuntijan tehtäväksi. Julkisivukorjaushankkeessa on suositeltavaa, että turvallisuusasiakirjan laatii joko riittävän ammattitaitoinen, nimenomaan julkisivukorjauksiin perehtynyt asiantuntija (joko rakennesuunnittelija tai rakennuttaja). Ulkopuolisen asiantuntijan käyttämistä edellytetään lainsäädännönkin perusteella tapauksissa, joissa rakennuttajalla ei ole riittävää ammattitaitoa. 2.3 Turvallisuusasiakirjan sisällöstä Turvallisuusasiakirjassa tulee esittää ensisijaisesti ne hanketta koskevat keskeisimmät turvallisuuteen vaikuttavat tekijät, joita urakoitsija ei voi oma ammattitaito huomioiden ottaa huomioon. Turvallisuusasiakirjasta tulee tehdä mahdollisimman lyhyt ja selväsanainen, jolloin sen informaatioarvo on suurin. Turvallisuusasiakirja tulee myös yksilöidä urakkasopimuksessa. Liian pitkässä ja turhan yksityiskohtaisessa asiakirjassa keskeisimmät turvallisuusasiat jäävät helposti huomiotta. Yleiset työmaan järjestykseen liittyvät tekijät (esim. työmaa-alueen valaistus, siivousvelvollisuudet jne.) on suositeltavaa käsitellä muissa asiakirjoissa, esim. urakkaohjelmassa. Tällöin urakoitsijalla tulevat velvollisuudet on esitettynä ainoastaan yhdessä asiakirjassa, eikä asiakirjojen välille pääse syntymään ristiriitaisuuksia. Turvallisuusasiakirja suositellaan tehtäväksi siten, että siitä muodostetaan erillinen asiakirja liitettäväksi urakka-asiakirjoihin. Asiakirjan sisältöä on käsitelty tarkemmin luvussa 4.

6 2.4 Lähtötietojen hankinta Turvallisuusasiakirjan laatiminen edellyttää aina vaaratekijöiden tunnistamista etukäteen. Korjaustavan valintaan vaikuttaa erityisesti julkisivurakenteet sekä niissä esiintyvät vauriot, niiden vaikutukset, syyt ja eteneminen tulevaisuudessa. Näillä tekijöillä on myös merkittävä vaikutus kun arvioidaan korjaustyön turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Vaaratekijät on tunnistettava aina kohdekohtaisesti, yleistä luetteloa julkisivukorjausten vaaroista ei voida antaa. Jotta vaaratekijöitä voidaan arvioida, edellytyksenä on rakenteiden ja niiden kunnon tunteminen. Rakenteista on teetettävä aina perusteellinen kuntotutkimus ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista. Korjaushankkeissa vaaratekijöiden tunnistamisessa tulee tukeutua yleensä asiantuntija-apuun, mm. rakenteiden ja vauriotilanteen selvittämiseksi. 2.5 Tiedonvälitys Korjaushankkeissa tehtäviä erillisselvityksiä ovat mm. - kuntotutkimukset - täydentävät tutkimukset, mm. rakenteiden kantavuuden selvittäminen ja vaurioiden laajuusarvion tarkentaminen - vaarallisten aineiden olemassaolon kartoittaminen o asbestikartoitus (pinnoitteet, asbestisementtilevyt) o saumausmassojen PCB- ja lyijy-yhdisteiden kartoittaminen o PAH-yhdisteiden esiintyminen (esim. vanhat kivihiilipiki-pohjaiset vedeneristeet ja bitumikermit) Rakennuttajan tulee varmistus siitä, että turvallisuusasiakirjassa esitetyt tiedot kulkeutuvat hankkeen osapuolten tietoon. Rakennuttajan tulee määrittää urakkasopimusasiakirjoissa ne toimenpiteet, joilla tiedonkulku varmistetaan. Tiedonkulku on varmistettava myös sellaisessa tapauksessa, että turvallisuusasiakirjaa joudutaan päivittämään. Tiedonkulun varmistamiseksi rakennuttajan tulee esim. - velvoittaa pääurakoitsija välittämään turvallisuusasiakirjan tiedot aliurakoitsijoille - huolehtia siitä, että turvallisuusasiakirja ja sen tiedot käsitellään työmaakokouksissa omana asiakohtanaan. - huolehtia siitä, että korjaustyön aikana tapahtuvat muutokset ja uudet tiedot turvallisuuteen liittyen välittyvät kaikille hankkeen osapuolille. Pelkkä tiedonvälitys ei riitä, vaan tiedottamisen lisäksi turvallisuusasiakirjan keskeisimmät tiedot ja niistä aiheutuvat työturvallisuustoimenpiteet on käsiteltävä esim. urakkaneuvottelujen sekä myöhemmin työmaakokousten yhteydessä yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. Rakennuttajan on myös varmistettava, että turvallisuusasiakirjan tiedot, suunnitelmat ja niistä johtuvat turvallisuustoimenpiteet käsitellään yhteistyössä ennen rakennustyön alkua.

7 3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ 3.1 Yleistä Turvallisuusasiakirjan sisältö on aina kohdekohtainen. Turvallisuusasiakirjan laatijan tulee arvioida aina tapauskohtaisesti, mitä tekijät asiakirjaan liitetään. Sisällön määrittämiseen liittyy olennaisena osana aina riskitekijöiden selvittäminen ennakolta. Seuraavassa on esitetty muistilistanomaisesti erilaisia tekijöitä, joita voidaan tarkastella turvallisuusasiakirjan laadinnassa. Hyvässä turvallisuusasiakirjassa esitetään ainoastaan keskeisimmät korjauksen turvalliseen läpiviemiseen liittyvät tekijät. Siitä ei ole mahdollista laatia yleistä malliasiakirjaa, vaan joka pätisi kaikkiin kohteisiin. Turvallisuusasiakirjan laadinnassa voidaan esittää seuraavia tietoja - korjauskohteesta - korjauskohteen erityispiirteistä, esim. rakenteista, työalueesta ja rakennuspaikasta, esim. ympäröivä maaperä ja maasto, ympäristöolosuhteet (esim. liikenne) - korjattavista rakenneosista sekä korjausmenetelmistä - vanhojen rakenneosien sisältämistä terveydelle ja ympäristölle haitallisista aineista - paloturvallisuudesta - sähköturvallisuudesta. 3.2 Korjattavan kohteen tiedot Korjattavan kohteen tiedot on hyvä esittää lyhyesti turvallisuusasiakirjan alussa, jotta asiakirja voidaan liittää yksikäsitteisesti aina tiettyyn kohteeseen. Korjattavan kohteen tiedoista käydä läpi - kohteen tunnistetiedot - kohteen laajuustiedot - kiinteistön käyttötarkoitus ja käyttöaste korjausten aikana. Kohteen tunnistetietoina esitetään esimerkiksi kiinteistön nimi ja osoite sekä kiinteistön omistajan yhteystiedot. Korjauskohteesta on syytä mainita aina laajuustiedot, kuten kerrosluku, brutto- tai kerrosala sekä tilavuus. Kiinteistön käyttötarkoitus voi vaikuttaa esim. korjaustavan tai työmenetelmien valintaan. Turvallisuusasiakirjassa on syytä mainita siksi kohteen käyttötarkoitus, esim. asuinrakennus, teollisuuskiinteistö (syytä mainita tarkemmin myös teollinen toiminta), koulu, päiväkoti jne,. Jos rakennus on käytössä korjauksen aikana, on tämä mainittava ehdottomasti. Rakennuksen käyttö korjaustyön aikana vaikeuttaa poikkeuksetta korjausten suorittamista. Rakennuksen käytöstä aiheutuvat erikoisvaatimukset on niinikään mainittava (esim. rajotteet piha-alueen käytölle).

8 3.3 Kohteen erityispiirteet Rakenteet Rakenteet on syytä mainita hyvin lyhyesti periaatteellisella tasolla, jolloin urakoitsijalle muodostuva kuva korjauskohteesta ja sen ominaisuuksista selkeytyy edelleen. Ulkoseinistä esitetään rakenteet pintatyyppeineen (esim. pesubetonipintainen betonisandwich-elementti, asbestisementtilevyjulkisivu jne.). Lisäksi ilmoitetaan keskeisimpien rakenneosien kiinnitykseen ja kannatukseen liittyvät tiedot, esim. betoniulkokuorien kannatusrakenteet Työalue ja rakennuspaikka Parvekkeista esitetään parvekkeen rakennetyyppi materiaalitietoineen (esim. betoninen ulokeparveke teräskaiteilla). Lisäksi parvekkeiden kannatusratkaisut on syytä mainita (esim. ulokeparvekkeiden teräskiskot tai ns. konttiparvekkeiden ripustusteräkset). Työalueesta ja rakennuspaikasta tulee tarkastella tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa erityisiä vaaratilanteita tai jotka on muutoin otettava huomioon turvallisuussuunnittelussa Tekijät voivat liittyä - rakennuspaikkaan - ympäröivä maastoon ja maaperään - lähialueen kiinteistöihin - liikennejärjestelyihin. Rakennuspaikasta aiheutuvat turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ovat yleensä rakennuksen käytöstä johtuvia rajoitteita. Tällaisia rajoitteita ovat mm. kielto asuntojen kautta parvekkeille kulkeminen. Rakennuspaikasta johtuvat rajoitteet voivat olla - työmaa-alueen varaamiseen liittyviä rajoitteita - esim. piha-alueesta voidaan ottaa käyttöön vain pieni osa - erilaisiin kulkujärjestelyihin liittyviä rajoitteita, esim. o kulkuteiden järjestäminen rakennukseen sisälle o kielto kulkea asunnoissa sisällä. Maaperää ja ympäröivää maastoa tulee arvioida siltä kannalta, miten ne vaikuttavat korjaustyön suorittamiseen sekä koneiden ja laitteiden valintaan. Tarkastelussa voidaan arvioida esim. - maaperän kantavuutta - maaston korkeuseroja ja kaltevuutta - rakennusalueen rakenteiden kantavuutta o esim. erilaisten pihankansien kantavuus on usein hyvinkin rajallinen Lisäksi tulee selvittää esim. maaperässä olevat saasteet sekä niiden vaikutukset soveltuviin tarvittaviin suojaustoimiin. Lähialueen kiinteistöt voivat aiheuttaa rajoitteita esim. työmaaalueen varaamiselle tai käytölle. Lähialueen kiinteistöt voivat aiheuttaa rajoitteita esim. työmaa-alueen käyttöön (esim. ulkopuolisille tarvittavat suojatut kulkureitit tai oleskelualueet, työaikarajoitteet jne.).

9 Liikennejärjestelyt ovat yleisiä taajamissa sekä muutoin vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla. Erityisesti taajamissa tulee selvittää, onko korjaustyötä varten tarpeen varata erikseen yleistä katu- tai puistoaluetta ja syntyykö yleisen liikennealueen varaamisesta erityisiä suojarakennetarpeita (esim. katetut jalankulkuväylät). 3.4 Korjattavat rakenneosat sekä korjausmenetelmät Mikäli yleistä katualuetta on tarpeen varata työmaan käyttöön, tulee tästä olla maininta turvallisuusasiakirjassa Korjauksen kohteena olevat rakenneosat Turvallisuusasiakirjassa on syytä aina tehdä erillinen lyhyt selvitys korjattavista rakenneosista ja niiden vauriotilanteesta. Korjauksen kohteena olevista rakenneosista selvitetään lyhyesti niiden - perusrakenne - vauriotilanteet - kannatusrakenteet - muut mahdolliset vaaraa aiheuttavat tekijät Tekijöitä arvioidaan erityisesti turvallisuusnäkökulmasta, esim. - miten vauriotilanne vaikuttaa työmenetelmien valintaan, - lisäkuormitusmahdollisuuksiin, - tarvittaviin lisätuentoihin tai suojarakenteisiin - vaaraa aiheuttavat irtonaiset rakenteet tai kappaleet Laajat selvitykset eivät ole tarpeen, vaan yleensä riittää esim. maininta tietyn vaurion olemassaolosta Käytettävät korjaustavat Tässä osassa selvitetään käytettävät korjaustavat sekä annetaan tarvittaessa tarkempia ohjeita työmenetelmien valintaan. Lisäohjeet voivat liittyä vaatimuksiin esim. pölyn syntymisen vähentämiseen tai melutason laskemiseen. Purkavissa korjauksissa voidaan antaa lisäohjeita purkumenetelmien valintaan. Varsinaiset yksityiskohtaiset ohjeet purkumenetelmän valinnasta annetaan kuitenkin purkutyöselostuksessa.

10 3.5 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet Vastuu terveydelle ja ympäristölle vaarallisten aineiden olemassaolon selvittämisestä on aina rakennuttajalla. Mikäli rakenteista löytyy ko. aineita, on turvallisuusasiakirjassa oltava asiasta maininta sekä toimintatapaohjeet esim. viittauksina yleisiin ohjeisiin. Työturvallisuuden lisäksi turvallisuusasiakirjassa on syytä mainita myös jätteenkäsittely. Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten aineiden olemassaolo on selvitettävä aina jo hankkeen valmisteluvaiheessa. Julkisivukorjauksissa tavattavia terveydelle ja ympäristölle haitallisia yhdisteitä ovat tyypillisimmin - asbesti - PCB-yhdisteet - lyijy-yhdisteet - PAH-yhdisteet - mikrobit - kyllästetty puutavara Suositeltavaa on, että selvitykset tehdään kuntotutkimuksen yhteydessä. 3.6 Paloturvallisuus Huomattavaa on, että erilaisten konsulttitoimeksiantojen yhteydessä (esim. kuntotutkimus) on oltava erikseen sopimus aineiden olemassaolon selvittämisestä, selvitystyö ei ole automaattinen osa konsulttitoimeksiantoa. Mikäli korjauksiin sisältyy erityistä palovaaraa aiheuttavia työvaiheita, on paloturvallisuudesta oltava maininta turvallisuusasiakirjassa. Paloturvallisuutta tulee tarkastella seuraavista näkökulmista - käytettävät työmenetelmät - rakennuksessa olemassa olevat materiaalit ja rakenteet 3.7 Sähköturvallisuus Paloturvallisuusriskit lisääntyvät huomattavasti, jos julkisivukorjauksiin sisältyy laikkaleikkausta, polttoleikkeusta, hitsausta tai vedeneristystöitä palovaarallisten materiaalien läheisyydessä. Rakennuksessa olemassa olevat materiaaleja ja rakenteita voidaan tarkastella seuraavista näkökulmista - Materiaali o paloherkät lämmöneristeet (purueristeet, solumuovi jne.) o tuulensuojamateriaalit (erit. puupohjaiset aineet, myös tietyt tuulensuojapinnat ja -kankaat) o erilaiset puurakenteet - Rakenteet o erilaisten tuuletusrakojen yms. hormivaikutus palotilanteessa o sammutusmahdollisuudet o palon leviäminen muihin rakenteisiin Sähköturvallisuuden kannalta on tarvittaessa otettava esille - rakennuksessa olevat vanhat sähkölaitteet tai -järjestelmät - rakennuspaikalla olevat sähkönsiirtolinjat (esim. maakaapelit tai avoilmajohdot) Turvallisuusasiakirjassa on mainittava, jos korjaukseen sisältyvissä rakenneosissa on jännitteisiä sähköjärjestelmiä (esim. parvekkeiden pistokkeet). Niiden jännitteettömyyden varmistaminen tulee sisältyä urakkaan. Rakennuspaikalla sijaitsevien sähkölinjojen sijainti on selvitettävä turvallisuusasiakirjassa tai sen liitteissä. Ilmassa olevat sähkölinjat, erityisesti suur- tai korkeajännitelinjat sekä maakaapelit voivat rajoittaa merkittävästi erilaisten nostokoneiden käyttöä. Normaali työmaan sähköturvallisuus ei kuulu turvallisuusasiakirjassa esitettäviin asioihin.

11 JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN 4 CASE ESIMERKKI ASIAKIRJAN LAATIMISESTA TURVALLISUUSASIAKIRJA Kohde As Oy Mallitalo Lähiökatu Helsinki Isännöitsijä Pekka Tarkka Vahdintie Helsinki puh Kohteen kuvaus 3+1 kerroksinen asuinrakennus, 2 porrasta, yht. 18 huoneistoa Rakennusvuosi 1979 Kiinteistö on asuinkerrostalo, joka on normaalisti käytössä korjausten ajan. Läpikulku asuntojen kautta parvekkeille ei ole mahdollista järjestää. Kiinteistön naapurissa on kunnallinen päiväkoti. (päiväkohdin johtaja p ) Kohteen erityispiirteet Kohteen julkisivut maalattupintaisia sandwich-elementtejä. Parvekkeet ovat itsekantavia pielielementtien varaan tuettuja betonielementtiparvekkeita. Rakenteiden kiinnitykset ja kantavuus on todettu kuntotutkimuksessa riittäväksi (Ins.tsto Esimerkki Oy, raportti 1234/2004). Vanha pinnoite sisältää asbestia ja saumausmassat sisältävät lyijy-yhdisteitä yli 1500 mg/kg. Rakennuksen takana parvekesivustalla on jyrkkä kalliorinne, joka on otettava huomioon telineitä ja nostoja suunniteltaessa. Kiinteistön vieressä kulkee 20 kv sähkölinja (avojohto). Sähkölaitos p Asiakirjan laatija Ins.tsto Esimerkki Oy Jouko Esimerkki Esimerkkikatu 2 DI Helsinki p

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt 1.6T Turvallisuusasiakirja Valtatien 15 (Valkealanväylä) kevyen liikenteen järjestelyt Käyräjoen kohdalla, Kouvola 18.6.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(11) Sisältö 1. Yleistä... 3 1.1 Kohteen tiedot... 3

Lisätiedot

Tutkimuslaitosseminaari

Tutkimuslaitosseminaari Tutkimuslaitosseminaari Rakennushankkeen suojaustason vaikutus hankkeeseen Case ST III Luottamuksellinen tasoisen hankkeen käynnistämis- ja suunnitteluvaihe. Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Tekninen johtaja Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Sisältö Rakli lyhyesti Työturvallisuustavoitteita

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja LIITEASIAKIRJA 4 Hyvinkään kaupunki Päällysteurakan turvallisuusasiakirja Hyvinkään kaupunki SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden yhteensovitus...3

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. 1KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LATURAKAN ASEMAKAAVA-ALUEEN KATUJEN, KEVYEN LII- KENTEEN VÄYLIEN JA ULKOILUREITIN RAKENTAMINEN SEKÄ RAKKAVAARANTIEN SUOJATIEJÄRJESTELYT JÄRVELÄNTIE

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 1 YLEISTÄ... 1-1 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1-1 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Vastaanottaja Sotkamon kunta Asiakirjatyyppi Työturvallisuusasiakirja Päivämäärä 27.1.2017 Viite SOTKAMON KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN Päivämäärä 27.1.2017 Laatija Tarkastaja Kuvaus Teemu Heikkinen Juha Hämäläinen

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen osasto /Kunnallistekniikka Dnro PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA AURAUS- JA LIUKKAUDENTORJUNTAPALVELUJEN PALVELUJEN HANKINTA TALVIKAUSILLE 2016/17 JA 17/18 + OPTIOKAUSILLE 18/19 JA 19/20 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 16.3.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

JUKO-OHJEISTO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIENTIIN

JUKO-OHJEISTO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIENTIIN JUKO-OHJEISTO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIENTIIN JULKISIVU 2007 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki Jukka Lahdensivu erikoistutkija, tekn. lis. Tampereen teknillinen yliopisto Rakennetekniikan laitos SISÄLTÖ

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt ja -säännöt Sivu 1/11 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Yläasteen kaksikerroksisen osan purku-urakka Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt Asiakirjan versiopäivitykset 15.2.2016, Luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1 (5) KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä:

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO Liite urakkaohjelmaan Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 2 0.2 Päätoteuttaja... 2 0.3 Töiden yhteensovittaminen...

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Kuorevirran jalkapallokenttä

Kiuruveden kaupunki Kuorevirran jalkapallokenttä KIURUVEDEN KAUPUNKI 1(10) Pöyry Finland Oy Itkonniemenkatu 13 FI-70500 Kuopio Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8 Tel. +358 10 33450 Fax +358 10 33 45701 www.poyry.fi Kiuruveden kaupunki

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI www.seinajoki.fi 1(11) RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI versio 1.4 www.seinajoki.fi 2(11) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 4 1.2 Päätoteuttaja 4 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYKSEN SEMINAARI JULKISIVU 2007 MESSUT, WANHA SATAMA, Petri Silvennoinen, Tremco illbruck OY

JULKISIVUYHDISTYKSEN SEMINAARI JULKISIVU 2007 MESSUT, WANHA SATAMA, Petri Silvennoinen, Tremco illbruck OY 1 JULKISIVUYHDISTYKSEN SEMINAARI JULKISIVU 2007 MESSUT, WANHA SATAMA, Petri Silvennoinen, Tremco illbruck OY ESITELMÄ AIHEESTA: JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN TALVIKORJAAMINEN 2 JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN Työturvallisuusasiakirja Menettelyohjeet Turvallisuussäännöt 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies.

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. TOT-RAPORTTI 13/03 Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Koulun korjausrakennuskohteessa purettiin ovea karmeineen. Yläpuolinen palkki putosi

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen hoito. Kiimingin alueurakka TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/2467/ /2016

Liikuntapaikkojen hoito. Kiimingin alueurakka TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/2467/ /2016 Liikuntapaikkojen hoito Kiimingin alueurakka TURVALLISUUSASIAKIRJA 17.03.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö TYÖTURVALLISUUSLIITE 11-88 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus Turvallisuusliite

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA Tunturialueen hirsikoulut 2016 27.1.2016 Rakennuttajan turvallisuusasiakirjat: Turvallisuusasiakirja Turvallisuussäännöt Menettelyohjeet 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 4 1.1 HANKKEEN

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Oulun kaupunki TARJOUSRYHMÄ 1 RAKENNUSTEN PURKAMINEN. Turvallisuusasiakirja 1.0

Oulun kaupunki TARJOUSRYHMÄ 1 RAKENNUSTEN PURKAMINEN. Turvallisuusasiakirja 1.0 TARJOUSRYHMÄ 1 RAKENNUSTEN PURKAMINEN Turvallisuusasiakirja 1.0 15.10.2013 15.10.2013 1 (8) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 2 2. TURVALLISUUSASIAKIRJAN LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN... 2 3. TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta. Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus. Kosteusvauriokorjausten lupamenettely

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta. Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus. Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2015 Vastuualueet ja pätevyyden

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU PITKÄNIEMEN KASVIHUONELAITOS PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan ja purkuohjeiden

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

Maaseudun tuetun rakentamisen säännökset

Maaseudun tuetun rakentamisen säännökset Maaseudun tuetun rakentamisen säännökset Varsinais-Suomen maaseudun rahoitus- ja kehittämispäivä Janne Gröndahl 9.6.2015 Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus.

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 1 Asbesti -Kuitumaisten silikaattimineraalien yhteisnimi (0,03-3 μm) -Krysotiili, antofylliitti, amosiitti,

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO URAKKAOHJELMAN LIITE ESPOON KAUPUNKI Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos Asianumero: 1232/10.03.01/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot