URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN"

Transkriptio

1 Talonrakennustekniikka URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 5

2

3 URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjevihkosessa käsitellään urakkakilpailun järjestämistä niin, että yhtenä vertailukriteerinä on myös urakoitsijan kyky huolehtia turvallisuuteen liittyvistä velvoitteita. Ohjetta voidaan soveltaa lähinnä tavanomaisiin julkisivukorjauskohteisiin, esim. betoniulkoseinän pinnoitus- ja paikkauskorjaukseen. Laajoissa, pitkäkestoisissa hankkeissa, joissa on useita eri osapuolia, ei ohje ole sellaisenaan käyttökelpoinen. Tämä ohjevihkonen on laadittu Tampereen teknillisen yliopiston Rakennetekniikan laitoksen tutkimushankkeen Julkisivukorjausten turvallisuus tuloksena. Ohjeen kirjoitustyön on tehnyt DI Matti Haukijärvi. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Muina rahoittajan ovat toimineet Julkisivuyhdistys r.y Suomen rakennussaumausyhdistys r.y Suomen maalarimestariliitto r.y - 1 -

4 JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS TELINETYÖT JA HENKILÖNOSTOT JULKISIVUKORJAUSTÖISSÄ - 2 -

5 URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN SISÄLLYSLUETTELO 1 Työturvallisuusasiat urakkakilpailussa Yleistä Työturvallisuuden parantamisesta saavutettavista eduista Vertailun suorittaminen Urakoitsijoiden esivalinta Vertailukriteerit Tarjouskilpailu pelkän hinnan perusteella

6 JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS TELINETYÖT JA HENKILÖNOSTOT JULKISIVUKORJAUSTÖISSÄ 1 TYÖTURVALLISUUSASIAT URAKKAKILPAI- LUSSA 1.1 Yleistä Urakoitsijan valintaa ei tulisi yleensä suorittaa pelkästään hinnan perusteella. Kun urakoitsijaa valittaessa otetaan huomioon myös laadulliset tekijät, luodaan paremmat edellytykset myös korjaushankkeen onnistumiselle kokonaisuutena. Urakkahinnan lisäksi arvosteltavia tekijöitä voi olla mm. - urakoitsijan erikoisosaaminen kyseisestä korjaustavasta o esim. urakoitsijan työnjohdon ja käytettävän työvoiman koulutus ja kokemus o urakoitsijan käytettävissä oleva erikoiskalusto, jonka avulla saavutetaan lopputuloksen kannalta erityistä hyötyä - urakoitsijan tarjoamat lisäedut, esim. pidennetty takuuaika ja takuuajan vakuudet - työturvallisuuteen liittyvät tekijät 1.2 Työturvallisuuden parantamisesta saavutettavista eduista Työturvallisuudesta huolehtiminen on olennainen osa onnistunutta korjaushanketta. Työturvallisuudesta huolehtiminen edellyttää mm. - perusteellista ennakkosuunnittelua o korjausten aikataulujen tarkkuus paranee o korjausten aikana havaittavien muutostarpeiden määrä pienenee - riittävien suojausten ja käyttökelpoisimpien työmenetelmien käyttämistä o korjaustyön laatu paranee Työmaiden turvallisuuden parantuminen näkyy suoraan myös urakoitsijoiden kustannuksissa. Tapaturmavakuutusten kustannukset riippuvat työtapaturmien määrästä, joten mitä pienempi on tapaturmien määrä, sitä alhaisemmat ovat urakoitsijan pakolliset tapaturmavakuutusmaksut, ja sitä kautta myös urakoiden hinnat tulevat laskemaan. Seuraavassa on annettu ohjeet siitä, miten työturvallisuutta voidaan arvioida urakkatarjousvaiheessa. 1.3 Vertailun suorittaminen Urakoitsijoiden esivalinta Lähtökohtana tarjouskilpailun järjestämisessä tulee olla aina se, että tarjouspyynnöt lähetetään vain sellaisille toimijoille, joilla tiedetään olevat todelliset mahdollisuudet toteuttaa korjaushanke. Tarjouspyyntöä ei tule myöskään lähettää sellaiselle toimijalle, jonka tunnetaan mm. jättävän noudattamatta turvallisuusmääräyksiä. Urakoitsijoiden esivalinnassa voidaan käyttää apuna mm. erilaisia rakennusalan järjestöjen ylläpitämiä tietokantoja sellaisista urakoitsijoista, jotka toimivat yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Tällaisia listoja löytyy mm. seuraavilta toimijoilta - Rakentamisen laatu RALA - Rakennusteollisuus RT ry o luettelo jäsenyrityksistä - Julkisivuyhdistys ry - 4 -

7 URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN o luettelo jäsenyrityksistä - Suomen rakennussaumausyhdistys ry o luettelo jäsenyrityksistä o jäsenyritysten laatima saumausalan laatukäsikirja - Suomen maalarimestariliitto ry o luettelo jäsenyrityksistä Lisäksi rakennusalan yrityksille on kehitetty toimintamalleja turvallisuuden omatoimiseen kehittämiseen ja seurantaan. Tällaisia ovat mm. Raksakymppi- ja Turvallisuuskymppi -menetelmät Vertailukriteerit Työturvallisuuden arviointi voidaan tehdä ainakin seuraavien kolmen pääkriteerin avulla - yrityskuva - henkilöstön osaaminen - kalusto Pääkriteerien vertailutekijöitä on esitetty taulukoissa 1, 2 ja 3. Turvallisuusasioiden painoarvo urakoitsijoiden valinnassa riippuu mm. tilaajan tavoitteista, hankkeen koosta, käytettävistä korjausmenetelmistä sekä muista kohdekohtaisista erikoistekijöistä. Jos esim. korjattavassa rakennuksessa on päiväkoti, joka on käytössä myös korjauksen ajan, voi olla hyvinkin perusteltua käyttää työturvallisuudelle korkeampaa painoarvoa. On kuitenkin syytä huomata, että jos työturvallisuudelle annetaan urakkakilpailussa poikkeuksellisen korkea painoarvo, on myös rakennuttajan luotava edellytykset turvallisuuteen panostamiselle korjaustyön aikana (vrt. rakennuttajan velvollisuudet ja tehtävät) Tarjouskilpailu pelkän hinnan perusteella Jos urakkakilpailu järjestetään pelkästään hinnan perusteella (esim. julkiset rakennuttajat), on työturvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja toimintamallit rakennettava sisään urakkatarjouspyyntöasiakirjoihin niin, että kaikki urakoitsijat joutuvat niitä noudattamaan

8 JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS TELINETYÖT JA HENKILÖNOSTOT JULKISIVUKORJAUSTÖISSÄ Taulukko 1 Yrityskuvan arviointikriteerit Yrityskuvan arviointi Arvosteltavat tekijät Arviointikriteerit Yrityksen vakavaraisuus - selvitetään urakoitsijan mahdolliset maksuhäiriöt - vaaditaan toimittamaan todistukset mm. verojen ja työnantajavelvoitteiden hoitamisesta Referenssit Urakoitsijan toteuttamat hankkeet ja korjaustavan osaaminen Yhteistyö kanssa rakennuttajatahon - pyydetään selvitys urakoitsijan aikaisemmista vastaavan tyyppisistä hankkeista - arvioitaessa urakoitsijan soveltuvuutta tulee painottaa nimenomaan kokemusta hoitaa vastaavan tyyppisiä hankkeita - arvioinnissa otettava huomioon mm. käytettävä korjaustapa ja hankkeen koko - selvitetään omat ja muiden rakennuttajien kokemukset sekä aikaisempi yhteistyö urakoitsijan kanssa Aliurakoitsijoiden referenssit - aliurakoitsijan nimeäminen mahdollisuuksien mukaan - vaaditaan selvitys urakoitsijan käyttämien aliurakoitsijoiden referensseistä Pätevyys luvanvaraisiin erikoistöihin Asbestipurkutyöt (asbestipitoisen pinnoitteen poistaminen, asbestisementtilevyjen purkaminen, jos levyjä joudutaan rikkomaan) huom! asbestisementtilevyjen purkamiseen ei tarvita asbestityövaltuutusta, jos purkaminen tehdään levyjä rikkomatta ulkotiloissa. Työ on kuitenkin tehtävä asbestityönä. - varmistetaan, että urakoitsijalla tai sen käyttämällä aliurakoitsijalla on voimassa oleva valtuutus asbestipurkutöihin Yrityksen kyky suoriutua pääurakoitsijan sekä päätoteuttajan tehtävistä Yrityksen toimintatavat korjaushankkeissa Urakoitsijan omat toimintatavat sekä kokemus toimia vastaavan tyyppisissä hankkeissa - verrataan yrityksen kokoa ja liikevaihtoa hankkeen kokoon - jos hankkeen koko on oleellisesti suurempi kuin urakoitsijan aikaisemmat hankkeet, tulee harkita tarkoin urakoitsijan soveltuvuutta johtamaan hanketta - urakoitsijan kokemus vastaavan tyyppisistä hankkeista luo edellytykset löytää ratkaisut hankkeisiin liittyviin erityispiirteisiin, kuten kulkuteiden järjestämiseen, työmaa-alueen rajaamiseen, jätteiden asianmukaiseen hävittämiseen jne. Jätehuollon järjestäminen - pyydetään selvitys jätteiden lajittelusta sekä jätehuollon järjestämisestä - jätteiden osalta erityisesti purkujätteiden ja vaarallisten jätteiden käsittely tärkeää - toimiva jätehuolto on turvallisen työmaan yksi perusedellytyksistä Urakoitsijan oma toiminta työturvallisuuden kehittämiseksi ni- Työsuojeluorganisaation meäminen - selvitys urakoitsijan omatoimisesta kehitystyöstä ja siinä käytettävistä menetelmistä (esim. Raksakymppi, seurantamittaukset) - - selvitys yrityksen työsuojeluorganisaatiosta ja henkilöistä (työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu (jos jo valittu)) - 6 -

9 URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN Taulukko 2 Urakoitsijan osaamisen arviointikriteerit Urakoitsijan osaamisen arviointi Arvosteltavat tekijät Arviointikriteerit Henkilöstön osaaminen Henkilöstön ammattitaito ja kokemus kyseisestä korjaustavasta Henkilöstölle järjestettävä koulutus ja pätevyydestä annetut todistukset - henkilöstön kokemus käytettävistä korjaustavoista vaikuttaa oleellisesti kykyyn arvioida työstä aiheutuvia riskejä etukäteen - pyydetään tarvittaessa selvitykset o työmenetelmiin liittyvä koulutuksesta, esim. alan sisäinen tai yritysten järjestämä korjausjärjestelmiin liittyvä koulutus o työturvallisuuteen liittyvä koulutuksesta, esim. työturvallisuuskorttikoulutus, tulityökorttikoulutus - henkilöstölle järjestettävä koulutus kertoo osaltaan yrityksen halusta kehittää toimintaansa - pyydetään tarvittaessa selvitykset yrityksen sisällä järjestettävästä koulutuksesta Erikoistyömenetelmien osaaminen Erikoistuminen asbestipurkutöihin Erikoistuminen PCB- ja lyijypitoisten saumausmassojen poistamiseen - pyydetään urakoitsijalta selvitys o käytettävästä työmenetelmistä o käytettävästä kalustosta o työhön osallistuvien henkilöstön osaamisesta ja erikoiskoulutuksesta Erikoistuminen rakenneosien purkamiseen, esim. parvekkeiden purkaminen, ulkoseinäelementtien purkaminen, ikkunoiden purkaminen Aliurakoitsijoiden osaaminen Aliurakoitsijoiden henkilöstön osaaminen ja koulutus keskeisimpien henkilöiden tai työntekijäryhmien osalta - varmistetaan, että käytettävällä aliurakoitsijalla on riittävä asiantuntemus korjaustöiden suorittamiseen, erityisesti varmistettava o keskeisimpien ammattiryhmien osaaminen (esim. pinnoitus- ja paikkaustöiden tekeminen, purkutöiden tekeminen) o että aliurakoitsijan henkilöstöllä on riittävä pätevyys Vastuuhenkilön nimeäminen Vastuuhenkilön koulutus, osaaminen ja pätevyydet - vastuuhenkilön osaaminen ja kokemus julkisivukorjaushankkeista on tärkeää - hankittu pätevyys (esim. korjaustyön johtaja) on yksi, joskaan ei ainoa tapa osoittaa henkilön erityisosaaminen Vastuuhenkilön sitoutuminen korjaushankkeeseen - suurissa hankkeissa tulee arvioida erikseen, miten suurella panoksella korjauksen vastuuhenkilön olla sitoutunut hankkeeseen, pienissä hankkeissa ei esim. työnjohto voi olla jatkuvasti paikalla

10 JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS TELINETYÖT JA HENKILÖNOSTOT JULKISIVUKORJAUSTÖISSÄ Taulukko 3 Urakoitsijan kaluston arviointikriteerit Kalusto Arvosteltavat tekijät Arviointikriteerit Yrityksen käytössä oleva kalusto Nostokalusto Telinekalusto Koneet ja laitteet Erikoiskalusto (mm. raskas purkukalusto) - varmistetaan, että urakoitsijalla on työhön soveltuva kalusto käytettävissä - varmistetaan, että kaluston käyttäjillä on riittävä osaaminen kaluston käyttöön - arvioidaan erikoiskaluston vaikutus työsuoritukseen ja sen lopputulokseen (esim. betonielementtien purkamiseen liittyvä kalusto) Aliurakoitsijoiden käytettävissä oleva kalusto - varmistetaan, että käytettävällä aliurakoitsijalla on käytettävissä korjaustyöhön nähden riittävä kalusto ja henkilöstö, joka on riittävän kokenutta Huom! Kaluston painotusarvot riippuvat erityisesti siitä, miltä kalustoa pääurakoitsija käyttää ja mitä aliurakoitsija. Jos esim. betonisandwich-elementtien ulkokuoret puretaan ja tilalle asennetaan uusi levyverhous, on purkukaluston laadulla suurempi merkitys työturvallisuusmielessä kuin uuden levyverhouksen asentamiseen liittyvä kalusto

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 3 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA Talonrakennustekniikka JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 1 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa esitellään

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSSUUNNITTELU päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi, DI Timo Lod Tampereen teknillinen yliopisto, Talonrakennustekniikka

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI

Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI Työtieteen hankeraportteja Project Reports of Work Science Department of Industrial Engineering and Management University of Oulu

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut korjaustavat - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 TkL Jukka Lahdensivu Tampereen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

ProTouch Strategia käytäntöön

ProTouch Strategia käytäntöön Työtieteen hankeraportteja No. 34 Tommi Autio, Venla Räisänen, Jarmo Vorne, Janne Sinisammal ja Paula Naumanen ProTouch Strategia käytäntöön ProTouch hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Hyvä perehdytys -opas

Hyvä perehdytys -opas Sarja B Oppimateriaalia Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä - OR-BITS Hyvä perehdytys -opas Hyvä perehdytys -opas Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja Oppimateriaalia, osa 4 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot