JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET"

Transkriptio

1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen yleiset JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain nojalla. Kuntakohtaiset määräykset saatavissa kunkin osakaskunnan virastosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie 127, Forssa p , fax

2 SISÄLLYS I YLEISTÄ 3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 5 III JÄTTEIDEN KERÄYS 6 IV JÄTTEIDEN KERÄYSVÄLINEET 9 V ONGELMAJÄTTEET JA ERITYISJÄTTEET 12 VI JÄTTEIDEN KULJETUS 13 VII YLEISET JÄTTEIDEN KÄSITTELY- JA VASTAANOTTOPAIKAT 14 VIII MUUT MÄÄRÄYKSET 15 IX POIKKEAMINEN 15 KUNTIEN JÄTEHUOLTOYHTIÖN YHTEYSTIETOJA 16 Neuvontaa ja ohjeita Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Puhelin (03) Sähköposti: Internet: 2

3 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Nämä jätehuoltomääräykset ovat periaatteiltaan yhtenäiset Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskuntien kanssa. 2 Määritelmät Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan: aluekeräyspisteellä kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella olevien kiinteistöjen käytössä olevia jätteenkeräyspaikkoja; biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä; elintarvikejätteellä ruoan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä ruoka-aineksia ja elintarvikkeita sekä ruoan tähteitä samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä elintarvikkeiden kaupassa syntyvää biojätettä; energiajätteellä erikseen kerättyä energiantuotannossa hyödyntämiskelpoista jätettä, joka ei sisällä PVC:tä tai muita haitallisia aineita; erityisjätteellä jätteitä, jotka vaativat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten jätteen välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta jotka eivät ole ongelmajätteitä (esim. asbesti, pistävät ja viiltävät jätteet, kuivakäymäläjätteet) haja-asutusalueella muita kuin taajama-alueita sekä ranta-asemakaava-alueita; hyötyjätepisteellä paikkaa, johon on sijoitettu yhteiseen käyttöön tarkoitettuja ke-räysvälineitä eri hyödyntämiskelpoisia jätelaatuja varten; hyötyjätteellä sellaista osaa jätteestä, jota voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai jonka sisältämä raaka-aine voidaan hyödyntää ja joille on olemassa vastaanottaja; jätehuollolla jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja käsittelyä sekä näiden toimintojen tarkkailua ja käsittelypaikan jälkihoitoa; jätehuoltoa järjestävällä viranomaisella kuntaa tai kunnan toimielintä, jolle tehtävä on johtosäännöllä määrätty; jätehuoltoa valvovalla viranomaisella kunnan ympäristönsuojeluviranomaista; jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä; jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai toiminnan järjestäjää taikka muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallinnassa jäte on; jätteen tuottajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka toiminnassa syntyy jätettä; keräysmetallilla käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta metallijätettä, joka täyttää hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset; 3

4 keräyspaperilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua keräyskelpoista paperia, joka täyttää hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset; keräyspahvilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua keräyskelpoista pahvia, kartonkia ja voimapaperia, joka täyttää hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset; kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai omistajan vertaista haltijaa taikka kiinteistöä hallitsevaa vuokraoikeuden haltijaa; kimppa-astialla useamman kuin yhden talouden käyttämää yhteistä jäteastiaa; kompostoinnilla biojätteen yhteen kokoamista, sekoittamista ja muita toimenpiteitä, joilla edistetään sen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa; keräyslasilla käytöstä poistettuja tyhjiä värittömiä ja värillisiä lasipakkauksia ja muuta käytöstä poistettua lasia, joka täyttää hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset; lietteellä sako- ja umpikaivolietteitä, hiekan- ja rasvanerotuskaivolietteitä, puhdistamolietteitä ja muita käsittelyn kannalta vastaavia juoksevassa muodossa olevia jätteitä; nestekartongilla kierrätettäviä kartonkisia maito-, piimä-, jogurtti-, mehu-, yms. pakkauksia (myös alumiinilla vuorattuja); ongelmajätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteitä ovat mm. maali- ja liuotinaineet, raskasmetalliparistot, akut, elohopealamput ja loisteputket, öljyjätteet ja lääkkeet. Ongelmajätteitä koskevia määräyksiä sovelletaan myös koneisiin ja laitteisiin, jotka sisältävät ongelmajätteiksi luokiteltavia aineita esim. romuajoneuvot ja sähkö- ja elektroniikkaromu; puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää biojätettä; rakennus- ja purkujätteellä uudis- tai korjausrakentamisessa, purkamisessa sekä maa- ja vesirakentamisessa syntyviä käytöstä poistettuja rakennusmateriaaleja sekä käyttämättä jääneitä aineksia, jotka eivät sisällä terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita; sekajätteellä yhdyskuntajätettä, jota ei näiden määräysten mukaan kerätä lajikohtaisesti erikseen; sähkö- ja elektroniikkaromulla käytöstä poistettuja elektronisia laitteita ja koneita; taajama-alueella asemakaava-aluetta ja muuta taajaan rakennettua aluetta; yhdyskuntajätteellä asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä, ei kuitenkaan ongelmajätettä; ylijäämämaalla rakennustoiminnan yhteydessä irrotettuja ja siinä käyttämättä jääneitä puhtaita maa-aineksia, jotka eivät sisällä kantoja ja muita jätteitä; 4

5 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Kompostointi Kiinteistöllä saa kompostoida kiinteistöllä syntyvää biojätettä. Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, etteivät haittaeläimet pääse siihen ja ettei siitä aiheudu hajua tai muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Muun kuin puutarhajätteen kompostointia ei saa sijoittaa 15 m lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta eikä ilman naapurin suostumusta kolmea metriä lähemmäksi tontin rajaa. Komposti voidaan kuitenkin sijoittaa ilman naapurin suostumusta vahvistetussa kaavassa tai hyväksytyissä rakennuslupakuvissa merkittyyn jätehuollolle varattuun tilaan. Vierekkäiset kiinteistöt / lähinaapurit voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää samaa lämpöeristettyä kompostoria. Elintarvikejätteen ympärivuotisen kompostoinnin tulee taajama-alueella tapahtua lämpöeristetyssä kompostointisäiliössä. Kompostiin ei saa sijoittaa jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostituotteen käyttöä. Kompostiin ei saa sijoittaa jätteitä, jotka eivät kompostoidu tai haittaavat kompostointia tai lopputuotteen käyttöä. Komposti muuttuu lopputuotteeksi (ruokamullaksi) sen jälkeen, kun siitä ei voida havaita yksittäisiä biojätteitä. Lannan ja lietteiden yms. ammattimaiseen ja laitosmaiseen kompostointiin on haettava ympäristölupa. 4 Käymäläjätteen, jätevesijärjestelmän lietteen ja jätevesijärjestelmän umpikaivon jätteen käsittely kiinteistöllä Kuivakäymäläjätettä saa taajama-alueella kompostoida vain asianmukaisessa lämpöeristetyssä kompostointisäiliössä. Käsittelemättömän jätevesijärjestelmän lietteen ja jätevesijärjestelmän umpisäiliön jätteen kompostointi ja muu hyötykäyttö taajama-alueella on kielletty. Kuivakäymäläjätteen ja jätevesijärjestelmän lietteen kompostointi haja-asutusalueella omalla kiinteistöllä on sallittua. Käymäläjätteen ja jätevesijärjestelmän lietteen kompostoinnissa on käytettävä riittävästi runkoainetta ja kuiviketta siten, ettei nestepäästöjä synny. 5 Jätteiden poltto Taajama-alueella saa polttaa risuja ja oksia sekä puhdasta, kyllästämätöntä ja maalaamatonta käytöstä poistettua puuta sekä sytykkeenä pieniä määriä puhdasta paperia, pahvia ja kartonkia keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa, jollei jäljempänä ole muuta määrätty. Muu jätteenpoltto taajama-alueella on kielletty. Taajama-alueen ulkopuolella saa lisäksi avotulella polttaa 1 momentissa tarkoitettuja jätteitä, puutarhajätettä sekä maa- ja metsätaloudessa ja puistojen hoidossa syntyviä poltettavaksi kelpaavia jätteitä, kuten olkia ja hakkuutähteitä. Muiden jätteiden poltto on kielletty. Avopolton osalta on noudatettava, mitä siitä on erikseen pelastuslaissa (468/2003) säädetty tai määrätty. Poltosta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille ja siitä tulee sopia heidän kanssaan ennen polton aloittamista. Tämä määräys ei koske jätteen polttoa, johon on saatu ympäristölupa. 5

6 6 Maahan hautaaminen Maahan saa haudata ainoastaan puutarhajätteitä sekä yksittäisiä kuolleita lemmikkieläimiä. Jätteiden hautaamisesta ei saa aiheutua haittaa ympäristölle ja terveydelle. Hautaamisessa tulee ottaa huomioon maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1374/2004) eläinjätteiden käsittelystä säätämät rajoitukset. Tuotantoeläimet tulee toimittaa aina niitä varten järjestettyyn keräykseen. Kunnan eläinlääkärit antavat tarkempia ohjeita ja määräyksiä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämisestä. 7 Muu jätteiden käsittely Jätevedenpuhdistamon toimintaa ja viemäriverkostoa haittaavien jätteiden laskeminen viemäriin on kielletty. Ylijäämämaat, ellei niitä muutoin voida käyttää hyödyksi, on toimitettava ylijäämämaan läjitysalueelle. Pilaantuneet maamassat on toimitettava ja käsiteltävä tapauskohtaisesti annettavien erillisten määräysten mukaan. Kotitalous saa hyödyntää toiminnassaan syntyvää kiviainespohjaista jätettä, maaainesjätettä ja maanrakennusjätettä rakentamisessa ja kulkuyhteyksien parantamisessa silloin, kun niillä voidaan korvata maa-aineksen käyttöä. 8 Yritystoiminnan jätteiden hyötykäyttö Yrityksen omassa toiminnassa syntyvää jätettä saa käsitellä ja hyötykäyttää edellä 3-7 mainituilla tavoilla silloin, kun hyödynnettävän jätteen laatu ja määrä vastaa kotitaloudessa syntyvän jätteen määrää ja laatua. Jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn on oltava lupa (ympäristölupa). III JÄTTEIDEN KERÄYS 9 Jätteenkeräyksen järjestäminen Koko kaupunki / kunta kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Jätteenkeräysjärjestelmä on sopimusperusteinen. Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa kuljetetaan asumisessa syntyneet jätteet sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavat teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntyneet jätteet. Kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen kuulumattomalla kiinteistöllä jätteen haltijan on vietävä jätteensä asianmukaisesti lajiteltuna aluekeräyspisteeseen. Yhdyskuntajätteen keräämistä ja kuljettamista harjoittavat alueellisen ympäristökeskuksen ylläpitämään jätetiedostoon yhdyskuntajätteen kerääjiksi hyväksytyt kuljettajat. 10 Jätteiden lajittelu Jätteen tuottajan on huolehdittava jätteiden lajittelusta niin, että hyötyjätteet, ongelmajätteet ja erityisjätteet voidaan pitää erillään muista jätteistä ja toimittaa hyödynnettäväksi tai erilliskäsittelyyn tämän luvun määräysten mukaisesti. 6

7 11 Liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen Jätteen haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätteen haltijan on toimitettava jätteet järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä olevaan joko oman kiinteistön kiinteistökohtaiseen keräysastiaan, saman jätteenkeräysvälineen käyttäjien yhteenliittymään (kimppa-astia) tai Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n järjestämään aluekeräyspisteeseen. Jätteiden keräysvälineitä tulee olla käytössään riittävä määrä. Jätteiden keräysvälineiden, -paikkojen ja -tilojen tulee täyttää näissä jätehuoltomääräyksissä esitetyt tekniset perusvaatimukset. Jätteiden keräysvälineiden, -paikkojen ja tilojen tulee olla jätteiden säilyttämiseen, kuormaukseen ja kuljetukseen sopivia eikä niistä saa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Jätteen haltijan on toimitettava jätteet järjestetyn jätteenkeräyksen piirissä olevaan jäteastiaan tai keräyspaikkaan, lukuun ottamatta niitä jätteitä, jotka jätteen haltija jätelain, sen nojalla annettujen säädösten ja näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti hyödyntää tai käsittelee itse. 12 Yhden kiinteistön käytössä oleva jätteenkeräysväline Yhden kiinteistön käytössä olevan jätteenkeräysvälineen tulee pääsääntöisesti sijaita kyseisen kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Mikäli huonot kulkuyhteydet tai muut perustellut syyt edellyttävät, voidaan yhden kiinteistön jätteenkeräysväline sijoittaa muualle kuin kiinteistön välittömään läheisyyteen. 13 Saman jätteenkeräysvälineen käyttäjien yhteenliittymä (kimppa-astia) Vierekkäiset kiinteistöt/lähinaapurit voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää samoja keräysvälineitä (jäljempänä kimppa-astia) Jokaisella tällaisella kimppa-astialla pitää olla yhteyshenkilö. Yhteyshenkilön tulee jätteenkuljetussopimusta tehtäessä toimittaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:ön omien yhteystietojensa lisäksi seuraavat tiedot kimppa-astiassa mukana olevista: yhteisen jäteastian/jäteastioiden sijainti, jokaisen kimppa-astiassa mukana olevan kiinteistön osoite ja kiinteistön haltijan/omistajan nimi ja yhteystiedot sekä asuntotyyppi (vakituinen asunto/loma-asunto). Vähintään viiden asunnon kimppa-astian osalta em. tiedot tulee ilmoittaa vuosittain, viimeistään mennessä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle. Pienempien yhteenliittymien osalta em. ilmoitus tulee tehdä siinä tapauksessa, että vuoden aikana on tiedoissa tapahtunut muutoksia, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Samaa jäteastiaa käyttävä vakituinen tai vapaa-ajan asunto saa sijaita kulkutietä korkeintaan kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta. Edellä esitetystä poiketen kimppa-astia voi sijaita kauempanakin, mikäli se on lähempänä asuntoa kuin kaupungin/kunnan järjestämä aluekeräyspiste. Saman yksityisen tien varrella olevat kiinteistöt voivat aina käyttää kimppa-astiaa etäisyydestä huolimatta. Myös vapaa-ajan asunnot, joilla on venepaikka sellaisessa venesatamassa, johon on sijoitettu kimppa-astia, voivat etäisyydestä huolimatta käyttää kyseistä jäteastiaa. 7

8 14 Aluekeräysjärjestelmä 8 Kiinteistö, joka ei ole liittynyt alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen, ohjataan automaattisesti toimittamaan jätteensä aluekeräyspisteeseen, jota ylläpitää Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Järjestelmään liitetyltä kiinteistöltä peritään kunnan määräämän jätetaksan suuruista vuosimaksua. Aluekeräyspisteiden käytöstä ja siitä luopumisesta on sovittava Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa etukäteen. Aluekeräyspisteeseen saa jättää vain jätettä, joka on ilmoitettu sinne vastaanotettavaksi. 15 Vapautus keräysjärjestelmään kuulumisesta Kiinteistön velvollisuudesta liittyä näiden jätehuoltomääräysten 11 :ssä määrättyyn järjestettyyn jätteenkuljetukseen ei voi myöntää vapautusta. Aikaisemmat, muutetun jätelain 11 :n 2 momentin nojalla aiemmin myönnetyt vapautukset järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä ja jätelailla kumotun jätehuoltolain (673/1978) 14 :n nojalla tehdyt päätökset kiinteistön jättämisestä järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle lakkaavat olemasta voimassa 1. päivästä tammikuuta 2006 lukien. 16 Lietteenkeräyksen järjestäminen Jäteveden käsittelyjärjestelmissä syntyvät lietteet tulee toimittaa hajajätevesiasetuksen (VNa 542/2003) mukaisesti jätevedenpuhdistamolle tai asianmukaisen luvan omaavalle vastaanottajalle, jollei niitä käsitellä kiinteistöllä ympäristöluvan mukaisesti. 17 Hyödynnettävien jätteiden keräys Alempana mainitut jätteet tulee pitää erillään muista jätteistä. Ne on sijoitettava niille varattuihin keräysvälineisiin. Asuinkiinteistöllä tulee sen huoneistojen lukumäärän ja muilla kiinteistöillä syntyvän jätteen määrän perusteella olla keräysvälineitä seuraavasti: Jätelaji Asuinkiinteistö /huoneistojen lkm. Muu kiinteistö /jätteen määrä biojäte 5 tai enemmän > 20 kg/vko lasi > 20 kg/vko metalli aina Biojätteen erillistä keräysvälinettä ei tarvita, jos biojäte kompostoidaan kiinteistöllä ympärivuotisesti) Biojätteen erilliskeräilyyn liittyneet kiinteistöt voivat pakata puutarhajätteen maatuviin säkkeihin, jotka tulee merkitä selkeästi ja sijoittaa biojäteastioiden viereen. Keräyspaperi tulee pitää erillään muista jätteistä ja sijoittaa sille varattuihin keräilyvälineisiin. Muut hyödyntämiskelpoiset jätteet on ohjattava niille osoitettuihin käsittely- ja hyödyntämispaikkoihin. 18 Rakennusjätteen keräys Kohteissa, joissa syntyvän maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteen määrä on vähintään 800 tonnia tai muun kuin edellä mainitun rakennusjätteen määrä on vähintään 5 tonnia, on rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujäte kerättävä ja

9 kuljetettava siten, että hyödynnettävät ja seuraavat jätelajit pidetään erillään tai lajitellaan erilleen toisistaan ja muista rakennusjätteistä ja -aineista: 1. betoni-, tiili-, laatta-, keramiikka- ja kipsijätteet 2. kyllästämätön puujäte ja muu energiana hyödynnettävä jäte 3. metallijätteet sekä 4. maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteet. Purettavista rakennuksista on tehtävä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) määrätty purkamislupahakemus. Purkulupahakemuksen ja -ilmoituksen yhteydessä on kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle annettava selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta, lajittelusta sekä toimittamisesta hyödynnettäväksi, käsiteltäväksi tai loppusijoitettavaksi (maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999, 55 ) sekä tehtävä ilmoitus terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta tai ominaisuuksiensa vuoksi erityisiä toimia jätehuollolle aiheuttavista rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä. 19 Muu lajitellun jätteen kuljetus Milloin kunta on järjestänyt lajitellun jätteen kuljetuksen tai sopinut sen järjestämisestä jonkun yrityksen tai yhteisön kanssa, lajitellun jäteraaka-aineen kuljettajalla on oikeus jätehuoltoa valvovan viranomaisen määräämin ehdoin sijoittaa keräysvälineensä kiinteistölle erikseen sovitulla tavalla tai kunnan osoittamalle paikalle. Urakoitsijalla tai yhteisöllä on oikeus käyttää hyväkseen keräilyvälineisiin kertyvä jäte. Lajitellun jätteen keräilyvälineeseen ei saa koota muita kuin keräyksen kohteena olevia jätteitä. Muilla kuin keräilyn suorittajilla ei ole lupaa käyttää keräilyvälineeseen kertyneitä jätteitä hyväkseen. IV JÄTTEIDEN KERÄYSVÄLINEET 20 Keräysvälineen sijoittaminen Keräysvälineiden, -paikkojen ja tilojen tulee olla jätteiden säilyttämiseen, kuormaukseen ja kuljetukseen sopivia, eikä niistä saa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Käsin siirrettävät jäteastiat ja -säkit on sijoitettava kadun tai ajotien läheisyyteen siten, että jäteautoilla on esteetön pääsy vähintään 10 metrin päähän. Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta. Ulkona keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle alustalle ja tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksin. Sijoituspaikalla on oltava riittävä valaistus. Milloin keräysvälineet sijoitetaan asuinrakennuksessa erityiseen jätehuoneeseen, tulee siellä olla asianmukainen valaistus sekä riittävä muusta ilmanvaihdosta erotettu ilmanvaihto. Tilaan on oltava suoraan ulkotiloista lukitsematon sisäänkäynti sekä mahdollisuuksien mukaan vesijohto ja viemäri. Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijoituspaikan kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, että keräysvä- 9

10 lineet voidaan siirtää ja tyhjentää esteettä. Kuivakäymälä, jossa jätettä ei kompostoida, on varustettava tiiviillä käymäläastialla. Käymälä, jonka luo päästään kuorma-autolla, voidaan varustaa myös vedenpitävällä imutyhjennettävällä astialla. Käymäläastiaan ei saa panna muuta kuin käymäläjätettä. 21 Keräysvälineet järjestetyssä jätteenkuljetuksessa Yhdyskuntajätteen keräysvälineinä saadaan vaihtoehtoisesti käyttää: 1) 150/200 litran märkälujasta paperista tai muovista valmistettuja lujia jätesäkkejä; säkit on sijoitettava kannellisiin telineisiin ja suojattava sateelta sekä muulta kastumiselta ja eläimiltä; 2) käsin siirrettävissä olevia enintään 700 litran kannellisia, tarvittaessa pyörin ja tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen; 3) kannellisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen, tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle; 4) maahan upotettavia jätesäiliöitä, joihin sijoitettava jätesäkki voidaan koneellisesti siirtää jäteautoon, tai joihin sijoitettu jätesäiliö soveltuu puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen; ja 5) poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen muita tarkoitukseen soveltuvia keräysvälineitä. Keräysvälineeseen saa laittaa jätettä enintään: - alle 240 litran astiat: 20 kg litran astiat: 80 kg - koneellisesti kuormattavat kontit: 100 kg/m3 22 Keräysvälineiden merkitseminen Keräysvälineet on merkittävä jätelajin mukaan. Kaikissa keräysvälineissä on oltava tyhjentäjän nimi ja yhteystiedot. Jätelajimerkinnöistä vastaa keräysvälineen omistaja, tyhjennystiedoista kuljetusliike. Keräysvälineiden (tai kansien tai tarramerkintöjen) ohjeelliset värit eri jätelajeille ovat: Keräyspaperi vihreä Pahvi sininen Lasi valkoinen Metalli musta Ongelmajäte punainen Sekajäte harmaa Biojäte ruskea Energiajäte oranssi Muu hyötyjäte keltainen 23 Keräysvälineiden, keräyspaikan ja kulkuyhteyksien kunnossapito 10

11 Kiinteistön haltijan / keräysvälineen omistajan on huolehdittava keräysvälineen huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta. Keräysvälineet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja jätesäkkejä lukuun ottamatta myös kuumapesun kestäviä eivätkä aiheuta terveydellistä haittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Keräysastiat tulee pestä tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Biojätteen keräysastiat tulee pestä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Keräysastiat on tarvittaessa desinfioitava. Alueiden ja väylien, joilla keräysvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Aitausten, istutusten ja katosten sekä alueiden ja väylien tulee lisäksi olla sellaisia, että keräysvälineitä voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää. Alueet ja väylät eivät saa olla liukkaita. Niiden kaltevuuden tulee, mikäli mahdollista, olla alle 1: Jätteiden laittaminen keräysvälineisiin Jätteet, joita ei hyödynnetä tai käsitellä kiinteistöllä, tulee sijoittaa niille varattuihin keräysvälineisiin. Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voida panna keräysvälineeseen, se voidaan tilapäisesti sijoittaa keräysvälineen välittömään läheisyyteen jätteelle varattuun paikkaan asianmukaisesti pakattuna ja merkittynä edellyttäen, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteet tulee keräysvälineen likaantumisen ja pilaantumisesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tarvittaessa pakata ennen niiden keräysvälineeseen laittamista. 25 Jätteet, joita ei saa laittaa keräysvälineisiin Yhdyskuntajätteen keräysvälineisiin ei saa panna: 1) palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä; 2) nestemäisiä jätteitä ja lietteitä; 3) ongelmajätteitä; 4) käymäläjätettä; 5) erityisjätettä; 6) hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia; 7) aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineiden käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville henkilöille; eikä 8) esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat vahingoittaa keräysvälinettä tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista. Edellä mainitut jätteet on jätteen haltijan kuljetettava muista jätteistä erillään joko omatoimisesti tai kuljetusyrittäjän kanssa tehtävällä sopimuksella niille tarkoitettuihin jätteenkäsittelypaikkoihin. Tuhkaa ja nokea saa panna yhdyskuntajätteen keräysvälineeseen ja toimittaa edelleen vastaanottopaikkaan vain tiiviissä ja kestävässä pakkauksessa. Silloinkin tuhkan on oltava kauttaaltaan kytemätöntä ja jäähtynyttä. 11

12 Kaikkien öljyjen tuhkat on säilytettävä palamattomassa kannellisessa tuhka-astiassa ja toimitettava yleiseen ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan, ongelmajätteiden käsittelyluvan saaneeseen paikkaan tai hyväksytyn ympäristöluvan mukaiseen paikkaan. V ONGELMAJÄTTEET JA ERITYISJÄTTEET 26 Ongelmajätteiden kerääminen, pakkaaminen ja merkintä Erilaatuiset ongelmajätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä, ellei sekoittaminen ole jätteiden hyödyntämisen tai käsittelyn kannalta välttämätöntä. Ongelmajätteiden sekoittamisesta toisiinsa tai muihin jätteisiin säädetään jätelain 6 :n 8) kohdassa. Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt ongelmajätteille tai joillekin niistä keräyksen, tulee näin kerättäviä ongelmajätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, josta jätettä ei voi vapaasti poistaa (keräyspiste). Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa ongelmajätelajia varten tulee olla erillinen selvästi merkitty keräysväline. Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat hyvin kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistönhaltijan on lisäksi tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka ongelmajätteiden keräys kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty. Ongelmajätteet on pakattava ja merkittävä siten, että niistä on kuljetusta, varastointia ja käsittelyä varten riittävät tiedot. Lisäksi on täytettävä jätteitä koskeva siirtokirja, jonka täyttää ensisijaisesti ongelmajätteen haltija. Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että kunnan vastaanottovelvollisuuden piiriin kuuluvat sekä muut kunnan vastaanotettavaksi hyväksytyt ongelmajätteet toimitetaan kunnan osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Kunnan vastaanottovelvollisuuden ulkopuolelle jäävistä kiinteistöllä muodostuvista ongelmajätteistä vastaa jätteen tuottaja. Ongelmajätteet on toimitettava laitokseen, jolla on asianmukainen lupa tai ympäristönsuojelulain mukaiseen paikkaan. Muussa kuin asumisessa muodostuvien ongelmajätteiden määristä ja niiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelypaikkaan on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on pyydettäessä toimitettava valvontaviranomaiselle. Nestemäiset öljyiset jätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa öljylle tarkoitetuissa ja tiivispohjaiselle reunakorokkein varustetulle alustalle sijoitetuissa astioissa. Jäteöljyn keräykseen saa käyttää vain tiiviitä kannellisia säiliöitä, joissa on teksti Jäteöljyä. 27 Asbestijätteen varastointi ja kuljetus Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja lujia pakkauksia tai säiliöitä. Ne on merkittävä selvästi erottuvalla tekstillä Asbestijätettä. Pölyn hengittäminen vaarallista. Pakkauksia ja säiliöitä on rikkoontumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen. Jätteen käsittelypaikalla asbestijäte on purettava sille osoitettuun paikkaan. 12

13 28 Terveydenhuollon erityisjätteet Sairaaloiden terveyskeskusten ym. laitosten biologisten, pistävien ja viiltävien jätteiden lajittelussa ja keräyksessä noudatetaan terveydensuojeluviranomaisen ja kaatopaikan pitäjän antamia ohjeita ja määräyksiä. 29 Erityisjätteiden käsittelyyn toimittaminen Erityisjätteiden toimittamisesta käsiteltäväksi on sovittava etukäteen jätteen vastaanottajan kanssa ennen jätteenkuljetuksen aloittamista. VI JÄTTEIDEN KULJETUS 30 Keräysvälineiden tyhjentämistä koskevat määräykset Keräysvälineet on tyhjennettävä ja jätteet kuljetettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Jätteiden kuormaaminen asuinalueella olevalla kiinteistöllä tai sen lähistöllä on kielletty kello välisenä aikana sekä sunnuntaisin ja juhlapyhinä. 31 Keräysvälineiden tyhjennysväli järjestetyssä jätteenkuljetuksessa Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Eri jätteiden keräysvälineet on tyhjennettävä vähintään seuraavin määrävälein: jätelaji pisin tyhjennysväli biojäte 1 viikko, ajalla viikkoa sekajäte 2 viikkoa taajama-alueella, 4 viikkoa muualla Mikäli biojäte kompostoidaan kiinteistöllä asianmukaisessa kompostorissa, sekajätteen tyhjennysväli voi jätehuoltoa valvovan viranomaisen päätöksellä olla pitempi, kuitenkin enintään neljä viikkoa taajama-alueella ja kahdeksan viikkoa muualla. Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn. 32 Keräysvälineiden tyhjennysväli muussa jätehuollossa Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivot, umpikaivot, saostuskaivojen lietetilat sekä jätevesijärjestelmän lietteenpoisto-, saostus- ja erotussäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa. Tyhjennyskirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. 33 Ongelmajätteet Kerätyt ongelmajätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, asianmukaisesti hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. 34 Järjestettyä jätteenkuljetusta koskevat määräykset Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa jätteitä saadaan kuljettaa: 1. umpikuorisessa kuljetusvälineessä, 13

14 2. puristinlaittein varustetussa jätesäiliössä tai 3. keräysvälineenä käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä tai säkissä. Jos jätettä kuljetetaan avolavoilla, tulee erityisesti huolehtia siitä, että jätettä ei pääse kuormauksen ja kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön. Kuorma on peitettävä esim. riittävän tiheällä verkolla tai kuormapeitteellä. Pölyävää jätettä tai pienikokoista kevyttä jätettä ei saa kuljettaa muutoin kuin umpinaisessa tai kannellisissa säiliöissä. Isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten jätemäärien kuljetuksen järjestämisestä on jätteen haltijan huolehdittava itse silloin, kun kysymyksessä olevat jätteet eivät sovellu kerättäviksi ja kuljetettaviksi muiden jätteiden kanssa. VII YLEISET JÄTTEIDEN KÄSITTELY- JA VASTAANOTTOPAIKAT 35 Jätteiden toimittaminen hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi Asumisessa syntynyt sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettava teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyt jäte on kuljetettava kunnan järjestämiin Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. 36 Kunnan jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikat Kunnan jätteiden hyödyntämis- tai käsittelypaikalle jätteitä saa toimittaa vain ilmoitettuina aukiolo-aikoina. Liikuttaessa kunnan jätteiden hyödyntämis- tai vastaanottopaikalla on noudatettava siellä olevan henkilökunnan ohjeita sekä olosuhteisiin nähden muutoinkin riittävää varovaisuutta. Jätteet on sijoitettava henkilökunnan osoittamaan paikkaan. Jätettä valvottuun vastaanottopaikkaan tuotaessa on ilmoitettava jätteen syntypaikka, laatu ja määrä. Määrää ei tarvitse ilmoittaa, mikäli vastaanottopaikassa on vaaka. Pyydettäessä ilmoitus on annettava kirjallisena siirtoasiakirjaa käyttäen. Jätteiden keräily kunnan jätteiden käsittely- tai vastaanottopaikalla sekä niiden poiskuljettaminen on sallittu vain käsittelypaikan hoitajan luvalla. VIII MUUT MÄÄRÄYKSET 37 Kiinteistön haltijan tiedottamisvelvollisuus Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä. 14

15 38 Selvilläolovelvollisuus Jätteen haltijan on oltava riittävän hyvin selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä, lajista, laadusta, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. IX POIKKEAMINEN 39 Poikkeusvalta Jätehuoltoa valvova viranomainen voi yksittäistapauksissa erityisestä syystä poiketa siitä, mitä näissä määräyksissä on sanottu. 15

16 Lisätietoja jätehuoltoasioissa antavat kunkin kunnan ympäristönsuojelusihteerit tai ympäristöasioista vastaavat sekä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskunnat: Akaan kaupunki (03) Forssan kaupunki (03) Humppilan kunta (03) Jokioisten kunta (03) Kiikoisten kunta Kosken Tl kunta (02) Loimaan kaupunki (02) Oripään kunta (02) Punkalaitumen kunta (02) Someron kaupunki (02) Tammelan kunta (03) Urjalan kunta (03) Sastamalan kaupunki (03) Pöytyä, Yläneen toimipiste (02) Ypäjän kunta (02) Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteystietoja keskus (03) toimitusjohtaja Immo Sundholm viestintäpäällikkö Pasi Kaskinen vaaka (03) Loimaan jäteasema (02) Someron jäteasema Toijalan jäteasema Urjalan jäteasema Vammalan jäteasema (03)

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 2 LUKU JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Jätteiden kompostointi 3 Jätteiden poltto 3 Jätteiden hautaaminen maahan 4

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (18) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, 18.12.2012 165, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI)

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) Kunnanhallitus 9.3.2009 95 LIITE NRO 17 Valtuusto 16.3.2009 29 LIITE NRO 6 MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 17.11.2008 508 Muutokset

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.1. 2007, astuvat voimaan 22.2. 2007 Uuraisten kunta 1 Jätehuoltomääräykset I YLEISET

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo. Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö. Draivi-projekti

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo. Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö. Draivi-projekti JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö Draivi-projekti Suomen ympäristöopisto SYKLI Rauno Leván 27.9.2010 Hyria Oy Sakonkatu 1 E Jätehuoltosuunnitelma

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015 A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1. Yleistä 1 Kunnan vastuulle kuuluvan syntyvän jätteen keräys Asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa,

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa Jätetaksa 1.1.2013 A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ

LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ Liite A 89 YMJ 5.6.2013 LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ Luonnos YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Mustasaari, Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki Hyväksytty Mustasaaren kunnanvaltuustossa..2013 Hyväksytty Närpiön

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija.

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija. Mäntyharjun jätetaksa 2015 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelumääräykset

KALAJOEN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelumääräykset KALAJOEN KAUPUNKI Ympäristönsuojelumääräykset Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.1.2008 Kalajoen kaupunki Ympäristönsuojelumääräykset 2 KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot