SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET"

Transkriptio

1 SAVONLINNAN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä. 2 Näitä jätehuoltomääräyksiä noudatetaan soveltuvin osin myös maa- ja metsätalouden, teollisuuden ja rakennustoiminnan jätteisiin edellyttäen, että niiden kuljetus ja käsittely jätteiden laadun ja määrän takia voidaan hoitaa muun yhdyskuntajätteen tavoin. Nämä määräykset koskevat soveltuvin osin myös epäpuhtauksia sisältävää lunta, joka on aurattu tai muutoin koottu kuljettamista varten sekä rakennus- tai siihen rinnastettavan muun toiminnan yhteydessä syntynyttä ja siinä käyttämättä jäänyttä maankamaran tai rakennuksen ainesta. 3 Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan 1 yhdyskuntajätteellä kotitalouksissa, oppilaitoksissa, majoitus- ja kokoontumistiloissa, myymälöissä ja toimistoissa kertyviä roskia ja talousjätteitä sekä niihin kuljetuksen ja käsittelyn kannalta verrattavia jäteaineita samoin kuin maa- ja metsätalouden, teollisuuden ja rakennustoiminnan jätteitä, mikäli niiden kuljetus ja käsittely jätteiden laadun ja määrän takia ei aiheuta erityisiä toimenpiteitä. Käsittelytavaltaan poikkeavia yhdyskuntajätteitä ovat jätevedet, jätevesilietteet, kuivakäymälöiden jätteet ja niihin rinnastettavat jätteet. 2 Hyötyjätteellä jätettä, jonka raaka-aine tai energiasisältö voidaan uudelleen käyttää, talteenottaa tai muutoin hyödyntää.

2 2 Hyötyjätteitä ovat mm. - keräyskelpoinen paperi - keräyskelpoinen pahvi, kartonki ja voimapaperi - keräyskelpoinen pakkausjäte mm. lasi, muovi - keräyskelpoinen metallijäte - hyödyntämiskelpoinen puujäte - biojäte ( kompostikelpoinen jäte ) 3 Biojätteellä lähinnä kotitalouksissa, oppilaitoksissa, majoitus- ja kokoontumistiloissa ja myymälöissä sekä näiden piha-alueilla syntyviä eloperäisiä jätteitä, poislukien käymäläjätteet. Biojätteitä ovat mm. - ruuantähteet - käyttökelvottomaksi käyneet elintarvikkeet - ruuanvalmistuksen jätteet kuten juuresten ja hedelmien kuoret - puutarhajätteet kuten ruohon- pensaiden- ja puidenleikkuujätteet - puiden lehdet 4 Ongelmajätteellä myrkyllisyytensä tai muun laatunsa takia vaikeasti vaarattomaksi tehtävää tai käsiteltävää taikka muutoin ympäristölle erityisen haitallista jätettä. 5 Riskijätteellä viiltäviä ja pistäviä jätteitä, kudosjätteitä tai näihin verrattavia jätteitä, haisevia tai pölyäviä sekä muita vastaavia jätteitä, jotka eivät ole ongelmajätteitä, mutta vaativat erikseen sovittavan käsittelyn. 6 Erityisjätteellä sellaisia ympäristölle tai terveydelle haitallisia jätteitä, jotka eivät ole ongelma- tai riskijätteitä, mutta vaativat erikseen sovittavan käsittelyn. Erityisjätteitä ovat mm. - asbestijätteet - jätevedenpuhdistamon välppäysjätteet - hyötykelvoton lasijäte 7 Lietteellä sako- ja umpikaivolietettä sekä muita käsittelyn kannalta vastaavia aineita.

3 3 8 Lannalla karjataloudesta peräisin olevaa kuivike- ja lietelantaa sekä virtsaa. 9 Jätteiden keräilyvälineillä säkkejä, astioita, säiliöitä, lavoja ja muita vastaavia, joihin jätteet kiinteistöillä kootaan sieltä kuljettamista varten. 10 Jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai toiminnan järjestäjää taikka muuta henkilöä, jonka hallinnassa jäte on. 4 Jätteen haltijan on liityttävä jätelain 10 :n tarkoittamaan järjestettyyn jätteenkuljetukseen - sopimusperusteisesti joko kiinteistökohtaisesti tai yhdessä muiden kiinteistöjen kanssa 8 liittymällä esimerkiksi tiekunnan tai kylätoimikunnan järjestämään jätteenkeräykseen ) - taikka alueellisen jätteenkeräyksen kautta. 2 LUKU Jätteiden lajittelu, sijoittaminen ja hyötykäyttö 5 Jätteen tuottajan on huolehdittava jätteiden lajittelusta niin, että hyötyjätteet, ongelmajätteet ja muut erilliseen käsittelyyn toimitettavat jätteet pidetään toisistaan erillään. 6 Jätteet on sijoitettava niille varattuihin astioihin ja tarvittaessa pakattava niin, että ne eivät aiheuta hajuhaittaa, haittaa terveydelle tai ympäristölle eivätkä likaa keräilyvälineitä. 7 Hyötykäyttöön ohjattavien ja tavanomaiselle kaatopaikalle kuljetettavien jätteiden keräilyvälineisiin ei saa laittaa 1 palon tai räjähdyksen vaaraa aiheuttavia jätteitä 2 ongelmajätteitä, kuten esimerkiksi - lääkkeitä - alkali- ja raskasmetalliparistoja - akkuja - maali-, liima- kja liuotinainejätteitä - öljyjätteitä - öljynsuodattimia

4 4 - elohopealamppuja, loisteputkia, elohopeakuumemittareita jne. - torjunta- ja suojausainejätteitä - myrkkyjätteitä 3 jätteitä, jotka saattavat vahingoittaa jätteen tuojaa, keräilijää, kaatopaikan työntekijöitä tai jätteenkuljetusajoneuvoa 4 sellaisia painavia aineita tai esineitä, jotka kohtuuttomasti vaikeuttavat jätteen kuormaamista 5 juoksevia jätteitä, lietteitä, maa-aineksia tai linta 6 riskijätteitä., ellei niiden vaarallisuutta ole erikseen käsittelemälle olennaisesti vähennetty 7 erityisjätteitä Edellä kohdissa 1-7 mainitun laajuiset jätteet on jätteen haltijan joko omatoimisesti tai kuljetusyrittäjän kanssa tehtävällä sopimuksella toimitettava niille tarkoitettuihin jätteenkäsittelypaikkoihin, joita ovat: - ongelmajätteille tarkoitetut vastaanottopaikat - yleisen jätteenkäsittelypaikan yhteydessä olevat vastaanottopaikat - muut erikseen ilmoitettavat vastaanottopaikat Nestemäisten ongelmajätteiden säilytysastiat on toimitettava ongelmajätteille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin, ellei astioita ole pesty tai kuivatettu tai niille ole järjestetty erilliskeräystä. Teknisiä liuottimia sisältävien astioihin kuivattaminen haihduttaminen on kuitenkin kielletty. Sako- ja umpikaivojen tyhjennysjätteet on toimitettava kunnan jätevedenpuhdistamolle. Haja-asutusalueella voidaan kuitenkin ilman ammattimaisilta jätteenkäsittelijöiltä vaadittavaa ympäristölupaa käyttää jätteen haltijan omalla kiinteistöllä syntyvät sako- ja umpikaivojen tyhjennysjätteet myös peltojen lannoitteeksi sulan maan aikana. Mikäli levityspaikka on 300 m lähempänä asuttua rakennusta, tyhjennysjätteet on mullattava välittömästi. Tyhjennysjätteiden levittäminen pellolle 50 m lähemmäksi asuttua rakennusta, käytössä olevaa talousvesikaivoa tai vesistöä on kielletty.

5 5 Jätteenä poiskuljetettavaa lunta varten on kunnassa omat yleiset jätteenkäsittelypaikkansa Ylijäämämaat ja rakennusten purkujätteet on toimitettava kunnan kulloinkin osoittamaan paikkaan. 8 Siltä osin kuin ongelmajätteiden keräily teollisuuskiinteistöllä tai vastaavalla järjestetään keskitetysti, tulee keräilyä varten olla erillinen lukittava tila, jossa ongelmajätelajit on pidettävä erillään toisistaan selvästi merkityissä asianmukaisissa keräilyvälineissä. Jätteen haltijan tulee vastata, että tila, sen käyttö ja hoito vastaa kaikilta osin ongelmajätteiden varastoinnista ja käsittelystä annettuja sekä muita turvallisuuteen liittyviä säännöksiä ja määräyksiä. Tilan käyttöä koskevat ohjeet on oltava käyttäjien nähtävissä. Jätteen haltijan on tiedotettava tilan käyttäjille, kuinka ongelmajätteiden toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty. Jätteen haltijan on huolehdittava ongelmajätteiden toimittamisesta edelleen käsiteltäviksi. Jätteen haltija vastaa kunnan vastaanottovelvollisuuden ulkopuolelle jäävien ongelmajätteiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. 9 Asuinkiinteistöllä on muusta jätteestä eroteltava hyötykäyttöön soveltuva: - keräyskelpoinen paperi - keräyskelpoinen pahvi kiinteistöillä, joilla on vähintään 30 asuntoa - biojäte Jätteen haltijan on ensisijaisesti järjestettävä biojätteen kompostointi kiinteistöllä, jolla biojäte syntyy, mikäli sitä ei toimiteta esimerkiksi eläinten ruuaksi. Jätteen haltijan on järjestettävä biojätteen kuljetus kiinteistöiltä, joilla ei kompostoida, kunnan osoittamaan paikkaan. Muualla kuin asuinkiinteistöllä on muusta jätteestä eroteltava 3 :n 2 kohdan tarkoittamat hyötyjätteet, jos kyseisen jätteen keräilyjärjestelmä on olemassa. Mikäli kiinteistöllä on voimassa oleva ympäristölupa, noudatetaan siinä olevia lajittelumääräyksiä.

6 6 10 Rakennustoiminnan hyötykäyttöön soveltuva tuotanto- ja purkujäte on kerättävä erikseen ja toimitettava niille osoitettuihin käsittelypaikkoihin. 11 Milloin kunta on järjestänyt lajitellun jätteenkuljetuksen tai sopinut sen järjestämisestä jonkun urakoitsijan tai yhteisön kanssa, on lajitellun jäteraaka-aineen kerääjällä oikeus kunnan määräämin ehdoin sijoittaa keräilyvälineensä kiinteistöllä syntyvien jätteiden lajittelua varten kiinteistön haltijan kanssa sovittavaan paikkaan ja käyttää hyväkseen astioihin kertyvä lajiteltu jäte. Muilla kuin keräilyn suorittajalla ei ole lupa käyttää astiaan kertyneitä jätteitä hyväkseen. Keräilyvälineestä ei saa aiheutua sanottavaa haittaa kiinteistö käytölle. Näiden keräilyvälineiden osalta otettava huomioon, mitä muualla näissä määräyksissä jätteiden keräilyvälineistä on määrätty. 3 LUKU Jätteiden keräily 12 Kaikille jätelajeille, joille kiinteistön haltija järjestää keräilyn, on varattava sellaiset keräilyvälineet ja paikat, että ne täyttävät jätteiden keräilemiselle ja kuormaukselle asetettavat vaatimukset ja tarpeet ja että niistä ei aiheudu haittaa tai vaaraa ihmisille, ympäristölle taikka kiinteistön käytölle. 13 Keräilyvälineinä saadaan järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä olevalla kiinteistöllä käyttää 1 jätesäkkejä, jotka ovat märkälujasta paperista tai muovista ja jotka on sijoitettu kannellisiin telineisiin 2 kannellisia jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen; tarpeen mukaan jäteastioiden tulee olla pyörällisiä 3 kannellisia jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle. Muitakin keräilyvälineitä voidaan käyttää, mikäli siitä ei aiheudu haittaa ympäristölle ja niille on luotu toimiva kuljetusjärjestelmä.

7 7 Keräilyvälinettä on käytettävä siten, että ympäristön roskaamista ei tapahdu. Keräilyvälineen on estettävä sateen, kosteuden ja eläinten pääsy jätteeseen. Milloin vähäiset määrät jätteitä eivät erityisestä syystä mahdu keräilyvälineisiin, ne voidaan sijoittaa keräilyvälineiden välittömään läheisyyteen. Tällöin jätteen haltijan on huolehdittava etteivät jätteet aiheuta haittaa ympäristölle. 14 Kiinteistöllä syntyvä tuhka on säilytettävä palamattomasta aineesta tehdyissä, kannellisissa tuhka-astioissa, joiden sisältö saadaan laittaa kostutettuna, tiiviissä ja kestävässä pakkauksessa yhdyskuntajätteiden keräilyvälineeseen, mikäli sitä ei hyödynnetä kiinteistöllä. Tuhka ei saa aiheuttaa palovaaraa. 15 Lajiteltujen jätteiden keräilyn tarkoitetut erilliset keräilyvälineet on merkittävä jätelajin mukaan. Tarpeet mukaan keräilyvälineessä on oltava tyhjentäjän nimi ja yhteystiedot. Lajittelun jätteen keräilyvälineisiin ei saa sijoittaa muita kuin keräyksen kohteena olevia jätteitä. 4 LUKU Keräilyvälineiden sijoittaminen 16 Jäteastiat ja säkit, jotka ovat käsin siirrettävissä, on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että jäteautoilla on esteetön pääsy kymmenen ( 10 ) metrin päähän niistä tai tätä lähemmäksi. Jätesäiliöt, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteautoilla on esteetön pääsy niiden välittömään läheisyyteen. 17 Sijoitettaessa keräilyvälineet ulkotiloihin on keräilyvälineiden oltava tasaisella alustalla ja ne on suojattava siten, että koirien, kissojen, lintujen, rottien ja niihin verrattavien eläinten pääsy keräilyvälineisiin on estetty.

8 8 Pientalokiinteistöjä lukuun ottamatta kiinteistöillä, joissa ei ole erillistä jätehuonetta, jäteastiat on sijoitettava seinälliseen ja kovapohjaiseen katokseen. Aitausten ja katosten ulkopuolelle sijoitetut keräilyvälineet sekä kompostorit on tarvittaessa suojattava myös näköesteellä kuten aitauksella tai istutuksilla. Aitaukset ja katokset on mitoittava riittävän väljiksi ja mahdolliset kynnykset on rakennettava niin mataliksi, että keräilyvälineet voidaan tyhjentää joustavasti. 18 Sijoitettaessa keräilyvälineet jätehuoneeseen siinä tulee olla riittävä ilmanvaihto ja valaistus. Jätehuoneeseen on järjestettävä suoraan ulkotiloista lukitsematon sisäänkäynti sekä vesijohto ja viemäri. 19 Kiinteistön haltijan on huolehdittava jätteiden keräilyvälineille johtavista kulkuväylistä siten, että astioiden ja säkkien tyhjentäminen ja vaihtaminen voidaan suorittaa joustavasti. Talviaikana kulkuväylien ja keräilyvälineiden ympäristön lumen- ja liukkaudenpoistoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. 20 Keräilyvälineiden omistajan on huolehdittava keräily välineiden korjauksesta ja kunnossapidosta. Jäteastiat ja jätesäiliöt tulee pestä kaksi kertaa vuodessa ja desinfioida tarvittaessa. Biojätteen erilliskeräilyssä keräilyvälineen pesemisestä huolehtii kuitenkin keräilyvälineen tyhjentäjä. Biojätteen keräilyvälineessä on oltava märkäluja paperisäkki. Keräilyvälineen likaantumisen ja pilaantumisesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi jätteet tulee tarvittaessa pakata ennen sijoittamista keräilyvälineeseen. Kosteat biojätteet tulee niiden erilliskeräyksessä pakata biohajoavaan materiaaliin kuten paperiin. 5 LUKU Jätteiden keräilyvälineiden tyhjentäminen ja jätteenkuljetus 21 Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa keräilyvälineet on tyhjennettävä säännöllisesti taaja-asutusalueella neljän viikon välein tai tätä useammin ja haja-asutusalueella kahdeksan viikon välein tai tätä useammin. Biojätteen erilliskeräyksessä keräilyvälineen tyhjennysväli on toukokuun ja lokakuun välisenä aikana yksi viikko ja muulloin kaksi viikkoa tai näitä useammin.

9 9 Jos jätteet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle tai ympäristölle, on jätteen haltijan huolehdittava niiden välittömästä kuljetuksesta asianmukaiseen käsittelyyn. 22 Sako-, öljynerotus-, hiekanerotus- ja rasvanerotuskaivot on tyhjennettävä tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Öljyn- ja rasvanerotuskaivojäte on toimittava ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. Umpikaivot ja muut vastaavat kaivot on tyhjennettävä riittävän usein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Ympäristöluvassa voidaan tyhjennysvälit määrätä toisin. 23 Jos järjestetyssä jätteenkuljetuksessa olevat kiinteistöt käyttävät yhteisiä jätteiden keräilyvälineitä, on kiinteistön haltijoiden ilmoitettava tästä kunnan jätehuollon valvontaviranomaiselle. 24 Sellaisten isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten jätemäärien kuljetuksesta, jotka eivät sovellu kerättäviksi ja kuljetettaviksi yhdessä muiden yhdyskuntajätteiden kanssa, on jätteen haltijan sovittava erikseen kuljetusyrityksen kanssa. 25 Sellaiset käytössä poistettavat tavarat ja esineet, jotka voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai korjattuina, tulisi toimittaa kuntien osoittamiin kierrätyspaikkoihin. Kyseessä oleviin paikkoihin ei saa toimittaa hyödyntämiskelvottomia jätteitä. 26 Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa jätteet on kuljetettava joko 1 umpikorisessa keräilyvälineessä, ellei jäte ole huolellisesti pakattuna esimerkiksi säkkeihin 2 Puristinlaittein varustetussa jätesäiliössä tai 3 Keräilyvälineenä käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä Lisäksi järjestetyssä jätteenkuljetuksessa saadaan tilapäisesti sekä jätehuoltomääräysten 24 :n tarkoittamissa tapauksissa jätteitä kuljettaa muutoinkin. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei jätteitä pääse kuormauksen tai kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön.

10 10 27 Jätteiden kuormaaminen asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on kielletty kello 21 6 välisenä aikana.. Jätteenä poiskuljetettava lunta voidaan kuitenkin kuormata myös mainittuna aikana. 6 LUKU Jätteiden omatoiminen käsittely kiinteistöllä 28 Taaja-asutusalueella sijaitsevalla kiinteistöllä pelkästään puutarhajätteitä kuten ruohoa, puiden lehtiä ja muita niihin verrattavia biojätteitä voidaan kompostoida, mikäli kompostin ympärille rakennetaan kehikko esim: laudoista, ja komposti hoidetaan asianmukaisesti eikä siitä ole haittaa ympäristölle. Elintarvikejätteitä sisältävää biojätettä kompostoitaessa taajaasutusalueella sijaitsevalla kiinteistöllä on käytettävä rakenteeltaan ja materiaaliltaan sellaista kompostoria, joka estää haittaeläinten, kuten rottien, hiirien ja lintujen pääsyn kompostiin, mutta sallii ilmankierron kompostissa. Ympärivuotisessa elintarvikejätteiden kompostoinnissa on käytettävä lämpöeristettyä kompostoria. Sikäli kuin käymäläjätteen kompostointiin ei tarvita terveydensuojeluviranomaisen lupaa, on viemärillä varustamattoman käymälän jäte aina kompostoitava lukuun ottamatta niitä maatiloja, joilla se voidaan käsitellä asianmukaisesti karjanlannan mukana. Nesteen imeyttämiseksi sekä kärpästen ja hajun vähentämiseksi on tällaisessa käymälässä ulosteet peitettävä välittömästi soveltuvalla lisäaineella. Käymälä on lisöksi varustettava tiiviillä alusastialla tai kaukalolla. Käymäläjätekomposti on hoidettava erityisellä huolella käyttäen lisäaineena riittävää määrää kasvijätettä kuten olkia, puutarhajätettä, purua, turvetta tai puunkuorijätettä. Kompostista ei saa valua nesteitä, jotka voivat pilat pinta- tai pohjavesiä. Komposti ei myöskään saa aiheuttaa ympäristön roskaantumista. Kompostia ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa eikä ilman naapurin suostumusta 5 metriä lähemmäksi tontin rajaa. Muutoin on kompostoinnissa noudatettava kunnan antamia kompostointiohjeita.

11 11 29 Kiinteistöllä saadaan käyttää kiinteistön lämmitykseen samassa uunissa yhdessä muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa polttokelpoisia yhdyskuntajätteitä kuten paperia, pahvia, kyllästämätöntä puuta ja polttokelpoiseksi merkittyä muovia edellyttäen, että savukaasut eivät aiheuta haittaa ympäristölle. Ongelmajätteiden polttaminen on ehdottomasti kielletty. Kyllästetyn puun, muun kuin polttokelpoiseksi merkityn muovin ja muiden näihin rinnastettavien jätteiden poltto on kielletty. Puutarhajätteiden sekä oksien, risujen yms. avopoltossa on noudatettava, mitä kuntien järjestyssäännöissä säädetty, sekä paloviranomaisten antamia määräyksiä. 30 Säilörehun valmistuksessa syntyvän puristenesteen sekä lannan levittämisestä maahan tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta ( 931 / 2000 ). Tilapäistä varastointia varten lietelanta ja virtsa imeyttää riittävään määrään kuiviketurvetta. Seos on varastoitava kuten kuivikelanta. 31 Muu jätteiden käsittely ja jätteiden maahan hautaaminen on kielletty. Kuitenkin biojätteitä, mikäli se sisältää vain hyvin vähäisiä määriä elintarvikejätteitä, voidaan haudata tai peittää maahan edellyttäen, että siitä ei aiheudu haittaa ympäristölle. 7 LUKU Yleiset jätteiden käsittelypaikat 32 Yleisiä jätteiden käsittelypaikkoja ovat 1 kaatopaikat tai jätteiden käsittelylaitokset 2 erityiskaatopaikat 3 lumenkaatopaikat 4 jätteiden välivarastot ja jätteiden siirtokuormauspaikat 5 ongelmajätteiden vastaanottopaikat 33 Jätteiden toimittaminen yleisille jätteiden käsittelypaikoille on sallittu vain ilmoitettuina aukioloaikoina.

12 12 34 Liikuttaessa yleisellä jätteiden käsittelypaikalla sekä tyhjennettäessä jätekuorma on noudatettava käsittelypaikan henkilökunnan antamia ohjeita. 35 Jätteiden keräily yleisellä jätteiden käsittelypaikalla ja sieltä poiskuljettaminen on sallittu vain johtosäännöllä tai muualla päätöksellä määrätyn kunnan jätehuollon järjestämisestä vastaavan viranomaisen tai jätelaitosyhtiön luvalla ja sen määräämin ehdoin. 8 LUKU Erinäiset määräykset 36 Ulkona pidettävissä yleisötilaisuuksissa on tilaisuuden järjestäjän huolehdittava alueen puhtaudesta. Alueen puhdistus ja jätteiden keräilyvälineiden tyhjennys on tehtävä välittömästi tilaisuuden päätyttyä, kuitenkin aina keräilyvälineiden täyttyessä. Monipäiväisessä tilaisuuksissa on alueen puhdistus tehtävä joka päivä tilaisuuden päätyttyä. Alueella tulee olla jätteidenkeräilyvälineitä riittävästi ja ne on sijoitettava tarkoituksenmukaisesti sekä pidettävä moiteettomassa kunnossa. Alueella on lisäksi oltava riittävä määrä roskakoreja. 37 Johtosäännöllä tai muulla päätöksellä määrätty kunnan jätehuollon valvontaviranomainen voi yksittäistapauksessa päättää, kun jätteen määrän tai laadun vuoksi on tarpeen 1 jätteiden keräilyvälineen säännöllisen tyhjennysvälin pidentämisestä 21 :ssä määrätystä 2 yksittäisen jätteen haltijan vapautumisesta järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä jätelain 11 2 momentin perusteella. Tyhjennysvälin pidentäminen sekä vapauttaminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä myönnetään henkilö- ja jätemäärän sekä omatoimisen jätteenkäsittelyasteen perusteella. Jätteistä ei tällöinkään saa aiheutua roskaantumis- haju- tms ympäristöhaittoja.

13 13 Kunnan jätehuollon valvontaviranomainen voi päättää lisäksi yksittäistapauksessa erityisestä syystä 2 7 lukujen määräyksistä poikkeamisesta. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, ettei toimenpiteestä aiheudu haittaa ympäristölle. 38 Nämä jätehuoltomääräykset astuvat voimaan Nämä jätehuoltomääräykset on hyväksytty - Enonkosken kunnanvaltuustossa Kerimäen kunnanvaltuustossa Punkaharjun kunnanvaltuustossa Rantasalmen kunnanvaltuustossa Savonlinnan liikelaitosten keskuksen johtokunnassa Savonrannan kunnanvaltuustossa Sulkavan kunnanvaltuustossa Ja näillä määräyksillä kumotaan - Enonkosken kunnanvaltuuston päätöksellä Kerimäen kunnanvaltuuston päätöksellä Punkaharjun kunnanvaltuuston päätöksellä Rantasalmen kunnanvaltuuston päätöksellä Savonlinnan teknisen lautakunnan päätöksellä Savonrannan kunnanvaltuuston päätöksellä Sulkavan kunnanvaltuuston päätöksellä annetut yleiset jätehuoltomääräykset em. kunnissa.

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 12.8.2003 166 SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä säädetty

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS. Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012

KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS. Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012 KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012 Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen Savonlinnan kaupunki LÄHTÖKOHDAT: 1. Jätteen syntypaikkalajittelu

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 tekn. ltk 5.6.2012 35 Liite 35.2 JÄMIJÄRVEN KUNTA Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Määritelmiä 2.LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä.

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä. 1 SIIKAISTEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto15.11.2007 65 Voimaantulo 1.1.2008 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo: 01.06.2007 Energiajätteen osalta tulee voimaan 1.6.2011 18 ja 20. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset

Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset SISÄLLYSLUETTELO Yleisiä säännöksiä 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen 4 Jätteiden ryhmittely JÄTTEIDEN LAJITTELU JA

Lisätiedot

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun;

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun; EURAJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnan on sen lisäksi,

Lisätiedot

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 2 LUKU JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Jätteiden kompostointi 3 Jätteiden poltto 3 Jätteiden hautaaminen maahan 4

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun.

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 1 (5) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 18.12.2012 15 Voimaantulo 1.1.2013 1 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut 17.5.2005.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut 17.5.2005. ASIKKALAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla)

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) Vahvistettu: Kolarin kunnanvaltuusto 29.12.1999 69 Voimaantulo 1.1.2000 Sisällysluettelo Jätehuoltomääräysten soveltamisala ja

Lisätiedot

Jätelautakunta voi antaa täydentäviä ohjeita lajittelusta, keräyksestä ja kuljetuksesta.

Jätelautakunta voi antaa täydentäviä ohjeita lajittelusta, keräyksestä ja kuljetuksesta. Jätehuoltomääräykset SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty

Lisätiedot

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana.

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty ympäristölautakunnassa 18.10.2000 226 Haukiputaan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunta Voimaantulo Halikko 1.7.2006 Kiikala 1.1.2007 Kisko 1.9.2006 Kuusjoki 1.6.2006 Muurla 12.6.2006 Paimio 1.1.2007 Perniö 1.9.2006 Pertteli 1.7.2006

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa 1(10) VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa Hyväksytty tekn ltk 10.08.2006, khall 6.11.2006, Kvalt 13.11.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen yleiset JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain nojalla. Kuntakohtaiset määräykset saatavissa kunkin osakaskunnan virastosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 6 LIIKETOIMI HARJAVALLAN KAUPUNGIN YLEISET 2011 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu) jätelain 17 :n nojalla Hyväksytty kaupunginvaltuusto 27.9.2010/48 Voimaantulo

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Utajärven kunnan jätehuoltomääräykset. Laatijana Lupa- ja valvontalautakunta,

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset

Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset Page 1 of 9 Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 :n nojalla. Valtuuston hyväksymä 15.11.2006 85 Voimaantulo 1.1.2007 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Jätehuoltomääräysten soveltamisala

Lisätiedot

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset - 1 - Someron kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. SISÄLLYS I YLEISTÄ...3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1/11 PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Peimarin ympäristönsuojelulautakunnassa 30.5.2006 50. Voimassa 1.1.2007 alkaen 2/11 PAIMION KAUPUNGIN

Lisätiedot

SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla 14.12.2009) Simon kunnanvaltuuston 14.12.2009 hyväksymät Voimaantulo 01.02.2010 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 01.02.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.10.2005 Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1/10 1 LUKU SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...2 1 Soveltamisala... 2 2 Määritelmät... 2 2 LUKU

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Rääkkylän kunnanvaltuusto..20

RÄÄKKYLÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Rääkkylän kunnanvaltuusto..20 RÄÄKKYLÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu Hyväksytty Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Rääkkylän kunnanvaltuusto..20 Sisällysluettelo 1. LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 3 1 Soveltamisala... 3 2

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13)

Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13) Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13) Sisältö: KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Naantalin kaupunginvaltuustossa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 1(16) KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 Annettu jätelain 91 perusteella Tekninen lautakunta 10.4.2013, 25 Voimassa 1.5.2013 alkaen Pekka Palokärki on Keuruun kaupungin jätehuollon maskotti.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN N:o 2 2008 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 2/2008 25.2.2008 Jätehuoltomääräykset Hämeenlinnan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Joensuun alueellisen jätelautakunnan hyväksymä 28.6.2012 40 Kuulutettu 5.7.2012 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Tekninen lautakunta on 14.11.2011 71 hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset ja määrännyt ne tulemaan voimaan 01.01.2012. 1. Luku YLEISET

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1(21) TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla Hyväksytty ympäristölautakunta 30.12.2008/ 147 kunnanhallitus 02.02.2009 / 71 kunnanvaltuusto 09.03.2009

Lisätiedot

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008.

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. Jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä Jätehuollon järjestämisestä, jätteistä

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010

PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010 PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010 Sisällys I YLEISET MÄÄRITELMÄT JA MÄÄRÄYKSET... 2 1... 2 2... 2 3 Kiinteistön haltijan

Lisätiedot

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 1. YLEISET SÄÄNNÖT JA LAIN PERUSKOHDAT Jätelain peruskohdat 2. JÄTTEIDEN

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.11.2005 SISÄLLYSLUETTELO LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 4 1. LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET... 4 1 SOVELTAMISALA... 4 2 TAVOITTEET...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11)

KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11) KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11) I. SOVELTAMISALA II. MÄÄRITELMÄT III. JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Kompostointi 4 Jätteiden poltto 5 Jätteiden hautaaminen 6 Puutarhajäte

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla.

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Ympäristölautakunta vahvistanut 29.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoite

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1/10 HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Tekninen lautakunta on 11.1.2001 4 hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset. Kunnanhallitus on 15.1..2001

Lisätiedot

PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuuston 20.9.2004 hyväksymät. Määräykset astuvat voimaan 1.1.2005 SISÄLTÖ YLEISTÄ...3 MÄÄRITELMÄT...3 JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4 Kompostointi...4

Lisätiedot

J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T

J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T Hyväksytty Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 25.11.2005 Voimaantulo 01.01.2006 I SOVELTAMISALA...4 1 Jätehuollon järjestämisestä... 4 II YLEISET

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla Voimaantulo 1.2.2008 Hyvinkään ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 3. Koko Lohjan kaupunki kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin.

Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 3. Koko Lohjan kaupunki kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. LOHJAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 1. LUKU YLEISTÄ 1. Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä ja valvonnasta

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.12.2007 2007 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla 1 Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Tavoitteet 3 Määritelmät Jätteiden

Lisätiedot

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET HAKEMISTO: 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRITELMÄT 1 Tavoitteet................................... 5 2 Soveltamisala................................ 5 3 Yleiset huolehtimisvelvoitteet................... 5

Lisätiedot

Liite 1/Ympltk 13.11.07 56

Liite 1/Ympltk 13.11.07 56 JANAKKALAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Liite 1/Ympltk 13.11.07 56 Annettu jätelain 17 :n nojalla. Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä,

Lisätiedot

Pientalon jätehuolto. Maija Palomäki

Pientalon jätehuolto. Maija Palomäki Pientalon jätehuolto Maija Palomäki 14.3.2018 Sisältö Omakotiasujan jätehuoltopalvelut Jäteastian yhteiskäyttö Kompostointi Risujen käsittely Monilokeroinen jäteastia Lisätietoa jäteasioista Omakotiasujan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa, niiden hyödyntämisessä

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Pelkosenniemen kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Pelkosenniemen kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ANNETTU Jätelain 17 :n nojalla 17 Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunta voi antaa tämän luvun säännösten tai niiden nojalla annettujen valtioneuvoston yleisten määräysten

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta hyväksynyt 24.9.2013 Voimaantulopäivä 1.11.2013 SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupunkien sekä Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kuntien yhteinen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 13.8.2003 Voimaantulo:

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA Tekninen lautakunta lþ S 52. Kunnanhallitus hyväksynyt _l _2017 S. Tekninen ltk

HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA Tekninen lautakunta lþ S 52. Kunnanhallitus hyväksynyt _l _2017 S. Tekninen ltk Tekninen ltk 8.0.20L7 I SZ LIITE 4 HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA..208 Tekninen lautakunta lþ9207 S 52 Kunnanhallitus hyväksynyt _l _207 S 3 HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA..208 ALKAEN S 2S Jätteiden

Lisätiedot

SAVONLINNAN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.9.2013 ALKAEN

SAVONLINNAN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.9.2013 ALKAEN 1 SAVONLINNAN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.9.2013 ALKAEN Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Savonlinnan alueellinen jätelautakunta - ympäristöpäällikön luonnos 22.4.2013

Lisätiedot

Tampereen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Kaupunginvaltuusto 14.12.2005

Tampereen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Kaupunginvaltuusto 14.12.2005 PERUSTELUT 1 (5) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Soveltamisala Näissä jätehuoltomääräyksissä annetaan jätelainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä ja toimintaohjeita. Jätelain muutoksessa syyskuussa 2004

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.1. 2007, astuvat voimaan 22.2. 2007 Uuraisten kunta 1 Jätehuoltomääräykset I YLEISET

Lisätiedot

Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset

Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset Hyväksytty Maaseutu- ja ympäristölautakunta 01.12.2009 39 Kunnanhallitus 14.12.2009 278 Kunnanvaltuusto 08.02.2010 2 2 3 SISÄLLYS 1. Yleistä...4 2. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Jätehuollon vastuut Jätelain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle ELY-keskus ohjaa ja edistää jätelaissa ja sen

Lisätiedot

Isännöitsijän jäteopas

Isännöitsijän jäteopas Isännöitsijän jäteopas www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Jätejakeet... 5 Hyötyjätteet... 5 Biojäte... 5 Kuivajäte / Sekajäte... 5 Erikseen kuljetettavat jätejakeet...

Lisätiedot

Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset

Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset Kuntien ympäristöviranomaisten ja Vestia Oy:n yhteisen työryhmän esitys kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi, hyväksytty työryhmässä 6.10.2008 Hyväksytty Kärsämäen

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. voimaantulopvm. 1.2.2008

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. voimaantulopvm. 1.2.2008 Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET voimaantulopvm. 1.2.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa,

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010

SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010 SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010 SIPOON KUNTA Iso Kylätie 18, PL 7, 04131 Sipoo, www.sipoo.fi Vaihe 09 23431 Faksi 09 2353 6259 SIBBO KOMMUN Stora Byvägen 18, PB 7, 04131 Sibbo, www.sibbo.fi

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla muutos )

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla muutos ) PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla 15.12.2008 21 muutos 28.9.2010) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Tornio, Keminmaa, Ylitornio, Tervola SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Savukosken kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Savukosken kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco)

Lisätiedot

Tekn.ltk 24.11.2010 liite 1 Kh 7.12.2010 liite n:o 3 Valtuusto 16.12.2010 liite n:o 4 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Pudasjärvi Annettu jätelain 17 :n nojalla

Tekn.ltk 24.11.2010 liite 1 Kh 7.12.2010 liite n:o 3 Valtuusto 16.12.2010 liite n:o 4 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Pudasjärvi Annettu jätelain 17 :n nojalla Tekn.ltk 24.11.2010 liite 1 Kh 7.12.2010 liite n:o 3 Valtuusto 16.12.2010 liite n:o 4 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Pudasjärvi Annettu jätelain 17 :n nojalla JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Pudasjärvi SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 OUTOKUMMUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 nojalla Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 10.12.2001 135. Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 17.08.2004 108. 1

Lisätiedot

SAVONLINNAN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2014 ALKAEN

SAVONLINNAN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2014 ALKAEN 1 SAVONLINNAN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2014 ALKAEN Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Savonlinnan alueellinen jätelautakunta 27.11.2013 37 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2010 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 3/2010 6.9.2010 Jätehuoltomääräykset HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LOPEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LOPEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET YMRALA 17.6.2009, 70, LIITE 1 Annettu jätelain 17 :n nojalla 24.6.2009, Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen 17.6.2009, 70 mukaisesti. Voimaantulo

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunnalliset jätehuoltomääräykset 2 SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 Soveltamisala... 3 Tavoitteet... 3 2. Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely kiinteistöllä... 4 Kompostointi... 4 Jätteiden polttaminen... 4 Jätteiden

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 7.8.2012 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET muutokset ja lisäykset voimassa olevin jätehuoltomääräyksiin on tehty punaisella ja poistettavat yliviivattu JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ANNETTU Jätelain 17 :n nojalla Raahen ympäristölautakunnan päätös 11.12.2007 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset

Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset Utsjoen kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.7.2014 alkaen 2 (20) Hyvä lukija Utsjoen kunnan yleiset jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Utsjoen asukkaita, yrityksiä

Lisätiedot

LUONNOS 14.2.2013 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUONNOS 14.2.2013 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 14.2.2013 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Tornio, Keminmaa, Ylitornio, Tervola SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala... 2

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Inarin kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Inarin kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 11.2.2013 (Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle on toimitettu lausuttavaksi versio, johon on tehty muutoksia vielä 31.1.2013) PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 Sisällysluettelo... 1 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEUDUN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SAARIJÄRVEN SEUDUN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Saarijärven seudun jätelautakunta YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSET Kannonkosken kunta Karstulan kunta Kinnulan kunta Kivijärven kunta Saarijärven kaupunki SAARIJÄRVEN SEUDUN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä

Lisätiedot

Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa.

Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa. 1 YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.11.2012 Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ...

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 Jätehuoltomääräykset Siikajoki Taustatietoa jätehuoltomääräyksille Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 sivu 1 Lisätietoja Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa Finlex-palvelussa osoitteessa www.finlex.fi

Lisätiedot

Kymenlaakson ja Lapinjärven. Jätehuoltomääräykset

Kymenlaakson ja Lapinjärven. Jätehuoltomääräykset 1 Kymenlaakson ja Lapinjärven Jätehuoltomääräykset 2 Sisällysluettelo Yleiset jätehuoltomääräykset Soveltamisala Määräysten pääsisältö 1 Määritelmät Jätteiden keräys, hyödyntäminen ja käsittely kiinteistöllä

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.2014 64 Voimaan 1.1.2015 1 Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT... 4 LUKU 1 SOVELTAMISALA JA YLEISET VELVOITTEET...

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Savo-Pielisen jätelautakunta Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 13.11.2015 Sisällys Yleistä jätehuoltomääräyksistä... 2 Jätehuoltoon liittyminen... 3 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä...

Lisätiedot