KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013"

Transkriptio

1 1(16) KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 Annettu jätelain 91 perusteella Tekninen lautakunta , 25 Voimassa alkaen Pekka Palokärki on Keuruun kaupungin jätehuollon maskotti.

2 2(16) KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA Yleistä Tavoitteet Määritelmät JÄTTEIDEN LAJITTELU JA KERÄILY Yleinen lajitteluvelvoite Jätteiden lajittelu ja erilliskeräys kiinteistöllä Elinkeinotoiminnan jätteiden lajittelu ja keräys Rakennus- ja purkujäte Keräysvälineet Yhteiset keräysvälineet Keräysvälineiden merkitseminen Keräysvälineiden sijoitus ja kulkuväylien kunnossapito Keräysvälineiden kunnossapito ja puhdistaminen Jätteiden sijoittaminen keräysvälineisiin VAARALLISET- JA ERITYISJÄTTEET Vaarallisten jätteiden keräily ja säilyttäminen kiinteistöllä Öljyjätteet Asbestijäte Erotuskaivolietteet Kuolleet eläimet KERÄILYVÄLINEIDEN TYHJENTÄMINEN JA JÄTTEIDEN KULJETUS Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus (järjestetty jätteenkuljetus) Jätteiden kuljettaminen ja kuljetusvälineet Kuljetusajat Keräysvälineiden tyhjentäminen JÄTTEIDEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ Kompostointi Jätteiden maahan hautaaminen Jätteen poltto JÄTTEIDEN TOIMITTAMINEN HYÖDYNNETTÄVÄKSI TAI KÄSITELTÄVÄKSI Jätteiden toimittaminen hyväksyttyihin jätteen vastaanottopaikkoihin YLEISÖTILAISUUDET Yleisötilaisuuksien jätehuolto MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedotus kiinteistön asukkaille ja siellä työskenteleville Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen Voimaantulo LIITE 1 JÄTTEENKULJETUKSEN VYÖHYKKEET... 16

3 3(16) 1 SOVELTAMISALA 1. Yleistä Keuruun kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Näitä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava kaikessa jätehuollossa Keuruun kaupungin alueella. Jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätejakeiden (keräyspaperi, romurenkaat, romuajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkaromu, akut ja paristot sekä osin pakkaukset) käsittelyyn niiltä osin, kun niiden keräilystä ja lajittelusta on säädetty erikseen. 2. Tavoitteet Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan sekä edistää jätteiden yleistä hyötykäyttöä ja biojätteen kompostointia kiinteistöillä. Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Syntypaikkalajittelun jälkeen tulee jäljelle jäävän jätteen laadultaan ja määrältään soveltua käsittelylaitoksella tai loppusijoituspaikalla käsiteltäväksi. 3. Määritelmät Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan: 1) yhdyskuntajätteellä yleisnimikkeenä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä, ei kuitenkaan vaarallista jätettä 2) kaatopaikkajätteellä yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun jätteestä on sen syntypaikalla kerätty erilleen bio-, hyöty-, vaaralliset- ja erityisjätteet (viedään kaatopaikalle tai käsittelylaitokseen) 3) sekajätteellä lajittelematonta yhdyskunta-, rakennus-, teollisuus-, ja erityisjätettä, joka sisältää hyöty- ja kaatopaikkajätettä 4) energiajätteellä polttokelpoista jätettä, jota ei voida hyödyntää materiaalina pakkausmuovit (ei PVC), puu (ei kyllästetty), styroksi, likainen paperi ja pahvi

4 4(16) 5) keräyspaperilla puhdasta ja kuivaa uusiokäyttöön soveltuvaa keräyskelpoista paperia 6) keräyspahvilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua keräyskelpoista uusiokäyttöön soveltuvaa pahvia, ruskeaa kartonkia ja voimapaperia 7) keräyskartongilla erikseen kerättyjä kuitupakkauksia kuten maito- ja mehutölkkejä, paperi- ja kartonkipakkauksia yms., jotka voidaan hyödyntää 8) keräyslasilla käytöstä poistettuja ja tyhjiä lasipakkauksia sekä muuta kierrätyskelpoista lasia 9) keräysmetallilla käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta metalliromua 10) biojätteellä kompostiin soveltuvaa biologisesti hajoavaa, kiinteää, myrkytöntä jätettä kuten ruokajätettä ja muuta elintarvikejätettä 11) puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää biojätettä 12) puujätteellä haitattomasti poltettavaa käsittelemätöntä puujätettä kuten rakennus- ja tuotantotoiminnan puujätettä, kierrätyskelvottomia kuormalavoja ja pienpuuta 13) erityisjätteellä jätteitä, jotka vaativat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana kuten jätteen välitöntä peittämistä loppusijoitusalueella, mutta jotka eivät ole vaarallisia jätteitä (esim. eläinjäte tai erityisen haiseva tai pölyävä jäte) 14) öljyjätteellä kokonaan tai osittain mineraaliöljystä tai synteettisestä öljystä koostuvaa, alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa soveltumatonta voiteluainetta tai teollisuusöljyä taikka muuta öljyä sisältävää jätettä 15) vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus). Vaarallisia jätteitä ovat mm. maalit, liuottimet, öljyiset jätteet, raskasmetalliparistot, akut, räjähteet, elohopealamput ja -loisteputket, lääkkeet sekä asbesti. 16) lietteellä saostus- ja umpisäiliölietettä sekä muita käsittelyn kannalta vastaavia juoksevassa muodossa olevia lietteitä 17) rakennus- ja purkujätteillä rakentamisessa, korjaamisessa, purkamisessa sekä maa- ja vesirakentamisessa syntyviä käytöstä poistettuja rakennus- ja purkujätteitä sekä käyttämättä jääneitä aineksia

5 5(16) 18) jätteiden keräilyvälineillä astioita, säiliöitä, lavoja ja muita vastaavia välineitä, joihin jätteet kiinteistöillä kootaan kuljettamista varten 19) kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella (järjestetty jätteenkuljetus) jätelain 32 :n mukaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piirissä olevaa yhdyskuntajätteen kuljetusta 20) tuottajavastuulla sitä, että tuottaja on velvollinen edistämään tuotteen uudelleenkäyttöä sekä järjestämään jätteenä käytöstä poistettavan tuotteen tai sen osan uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon sekä vastaamaan siitä aiheutuvista kustannuksista 21) taajama-alueella aluetta, jolla on voimassa oleva asemakaava 22) jätteen tuottajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka toiminnassa syntyy jätettä 23) kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai omistajan vertaista haltijaa taikka kiinteistöä hallitsevaa vuokraoikeuden haltijaa 2 JÄTTEIDEN LAJITTELU JA KERÄILY 4. Yleinen lajitteluvelvoite Jätteen tuottajan on huolehdittava jätteiden lajittelusta niin, että kaatopaikka-, bio-, hyöty-, vaaralliset- ja erityisjätteet voidaan pitää erillään muista jätteistä ja toimittaa hyödynnettäviksi tai erilliskäsittelyyn näiden jätehuoltomääräysten mukaan. 5. Jätteiden lajittelu ja erilliskeräys kiinteistöllä Kiinteistöillä on oltava keräysastiat eri jätteille (ei kuitenkaan biojätteelle, jos se kompostoidaan 23 :n mukaisesti) seuraavasti: 1) Asuinkiinteistöt ja loma-asunnot, joissa huoneistoja on alle viisi * keräysastia biojätteelle * keräysastia kaatopaikkajätteelle 2) Asuinkiinteistöt, joissa on huoneistoja vähintään viisi * keräysastia biojätteelle * keräyspahville tai -kartongille * keräysastia metallille * keräysastia lasille * keräysastia kaatopaikkajätteelle

6 6(16) 3) Muut kiinteistöt * keräysastia biojätteelle * keräysastia pahville tai kartongille * keräysastia metallille * keräysastia lasille * keräysastia kaatopaikkajätteelle Mikäli kiinteistöllä ei tarvitse olla omaa keräysastiaa joillekin hyötyjätteille, niiden poikkeuksellisen vähäisen määrän takia, tulee ne toimittaa hyötyjätepisteisiin tai pienjäteasemalle kierrätystä varten. Keräyspaperit, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä muut tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet lajitellaan erikseen ja toimitetaan joko kiinteistön omiin keräysastioihin tai tuottajayhteisöjen osoittamiin vastaanottopaikkoihin. 6. Elinkeinotoiminnan jätteiden lajittelu ja keräys Yrityksissä syntyvät jätteet kuuluvat jätteen haltijan järjestämisvelvollisuuden piiriin. Tämä tarkoittaa, että yrityksen ja yhteisön tehtävänä on tunnistaa, lajitella ja varastoida sekä toimittaa toiminnassaan syntyneet jätteet ja vaaralliset jätteet asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, jolla on siihen tarvittavat luvat. Kunnan yleiset jätehuoltomääräykset koskevat myös yrityksiä. Lisäksi mahdollisessa ympäristöluvassa on usein jätehuoltoon liittyviä määräyksiä. Elinkeinotoiminnassa syntyviä hyötyjätteitä ei saa laittaa kaupungin ylläpitämiin keräyspisteisiin, vaan yritysten on järjestettävä itse koko jätehuoltonsa. 7. Rakennus- ja purkujäte Rakennus- ja purkujätteistä on lajiteltava erilleen: * betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet, * kyllästämättömät puujätteet, * metallijätteet sekä * maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteet Lajitellut rakennus- ja purkujätteet on toimitettava hyväksyttyihin käsittely- ja hyödyntämispaikkoihin. 8. Keräysvälineet Kiinteistöillä on oltava tarpeellinen määrä jäteastioita tai -säiliöitä, joihin jätteet kootaan. Jätteet on kerättävä asianmukaisiin tiiviisiin astioihin niin, ettei jätteistä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle.

7 7(16) Keräysvälineinä saadaan käyttää kannellisia jäteastioita ja -säiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle. Astioiden tulee olla pyörällisiä astian siirtämisen helpottamiseksi. Biojätteen keräysvälineiden tulee olla enintään 240 litran kannellisia jäteastioita, johon hyönteisten ja muiden haittaeläinten pääsy on estetty. Astia voi olla ns. ilmastoitu malli, jolloin biojätteet on pakattava paperiin ennen astiaan sijoitusta. Astia voi olla myös ns. tavallinen malli, jolloin astiassa on käytettävä maatuvaa jätesäkkiä likaantumisen estämiseksi. Kaupungin jätehuoltoviranomainen voi sallia muidenkin keräysvälineiden käytön, mikäli niiden käytöstä ei aiheudu terveys- ja ympäristöhaittoja ja ne soveltuvat kaupungin alueella toimivaan kuljetusjärjestelmään. 9. Yhteiset keräysvälineet Kiinteistöt voivat käyttää yhteisiä keräysvälineitä. Yhteisen keräysvälineen käytöstä on tehtävä sopimus jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Sopimuksessa tulee olla luettelo yhteissäiliöön kuuluvista kiinteistöistä (kiinteistöjen haltijat osoitetietoineen), henkilömäärä, säiliön sijaintitieto ja yhteissäiliön vastuuhenkilön nimi. Yhteissäiliöiden koon ja määrän sekä tyhjennysvälien tulee olla asianmukaisesti henkilömäärään nähden mitoitettuja niin, ettei roskaantumis- tai muita haittoja aiheudu. 10. Keräysvälineiden merkitseminen Erilliskerättävien jätteiden ja vaarallistenjätteiden keräysastiat on merkittävä kyseistä jätelajia koskevalla tekstitarralla ja mahdollisuuksien mukaan värillä. Väri voidaan osoittaa koko astialla, kannella tai tarralla. Keräysvälineiden ohjeelliset värit eri jätejakeille ovat: * punainen: vaarallinen jäte * harmaa: kaatopaikkajäte * vihreä: keräyspaperi ja -pahvi * sininen: lasi * musta: metalli * ruskea: biojäte * oranssi: energiajäte Keräysvälineiden tyhjennyksistä huolehtivan tulee varmistua, että keräysvälineissä tai niiden välittömässä läheisyydessä on tyhjennyksistä vastaavan yhteystiedot.

8 8(16) 11. Keräysvälineiden sijoitus ja kulkuväylien kunnossapito Jäteastiat on sijoitettava siten, että ne voidaan täyttää, tyhjentää ja kuormata ongelmitta. Jäteautoilla tulee olla esteetön ja turvallinen pääsy vähintään viiden (5) metrin päähän jäteastioista. Jätesäiliöt, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteautot pääsevät niiden välittömään läheisyyteen. Keräysvälineen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätteenkuljetusajoneuvon paino: ajoväylän tulee olla kantavuudeltaan sellainen, että se kestää tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Ajoväylän tulee olla raskaalle ajokalustolle esteetön, riittävän leveä ja kantava. Mikäli keräysvälineet on sijoitettu päättyvän ajoväylän varteen, on jäteautolle oltava kääntömahdollisuus keräysvälineiden läheisyydessä. Kiinteistön haltijan tulee huolehtia myös keräysvälineille johtavien kulkuväylien kunnossapidosta. Keräysvälineet on oltava tyhjennettävissä talvellakin. Sijoitettaessa jäteastiat ulkotiloihin tulee jäteastioiden olla tasaisella mieluummin varjoisalla alueella ja astiat on tarvittaessa suojattava aitauksella tai muulla näköesteellä. Keräysvälineet voidaan sijoittaa myös erilliseen jätehuoneeseen tai -katokseen. Tilaan on oltava sisäänkäynti suoraan ulkotiloista ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Kiinteistönhaltijan on huolehdittava jätehuoneen tai -katoksen puhtaanapidosta. Jätehuoneessa tulee olla riittävä ilmanvaihto, valaistus ja mahdollisuuksien mukaan myös vesijohto ja viemäri. 12. Keräysvälineiden kunnossapito ja puhdistaminen Keräysvälineen haltijan tai yhteissäiliön vastuuhenkilön on huolehdittava keräysvälineen huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta, elleivät kiinteistön haltija ja kuljetusliike erikseen muuta sovi. Keräysvälineen tulee olla jatkuvasti tiivis, kuormauskäsittelyn kestävä eikä se saa aiheuttaa hygieenistä tai esteettistä haittaa. Keräysvälineet on suojattava haittaeläimiltä. Puhdistaminen ja desinfioiminen on tehtävä niin usein, ettei likaisuudesta aiheudu ympäristöön haju- tai viihtyisyyshaittaa. Kaatopaikkajäteastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa. Biojäteastiat on pestävä ja desinfioitava vähintään kaksi kertaa vuodessa. 13. Jätteiden sijoittaminen keräysvälineisiin Keräysvälineeseen saa laittaa vain sellaista jätettä, jota varten keräysväline on tarkoitettu. Jätteet tulee sijoittaa keräysvälineeseen niin, ettei keräysväline likaannu tai rikkoonnu. Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muuten voida sijoittaa keräysvälineisiin, se voidaan kuljetusliikkeen kanssa erikseen sovittuna poikkeuksellisesti sijoittaa keräysvälineen välittömään läheisyyteen asianmukaisesti pakattuna ja selvästi jätteenä poiskuljetettavaksi merkittynä. Tällöin on huolehdittava, että jätteet eivät aiheuta terveyshaittoja tai ympäristön roskaantumista.

9 9(16) Keräysvälineisiin ei saa laittaa: - palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä, - vaarallisia jätteitä, - nestemäisiä jätteitä ja lietteitä, - käymäläjätettä, - erityisjätteitä, - hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia, - aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineiden käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville tai - aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa työturvallisuusriskin tyhjentäjälle tai vahingoittaa keräysvälinettä tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista. Jätteen haltijan tulee itse huolehtia näiden jätteiden toimittamisesta hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan. Isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten jätemäärien kuljetuksesta on sovittava erikseen kuljetusyrittäjän kanssa. Tuhkaa ja nokea voidaan laittaa kaatopaikkajätteen keräysvälineeseen, jos ne ovat kylmiä, kauttaaltaan kytemättömiä ja tarkoituksenmukaisesti pakattuja. 3 VAARALLISET- JA ERITYISJÄTTEET 14. Vaarallisten jätteiden keräily ja säilyttäminen kiinteistöllä Erilaatuiset vaaralliset jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. Vaarallisen jätteen tuottajan on huolehdittava, että vaaralliset jätteet kerätään ja säilytetään huolellisesti tiiviissä ja asianmukaisesti merkityissä astioissa. Vaarallisen jätteen pakkaukseen on aina merkittävä tieto sen sisällöstä sekä muut tarpeelliset tiedot kuljetusta, varastointia ja käsittelyä varten. Kotitalouksien vaaralliset jätteet tulee ensisijaisesti säilyttää alkuperäispakkauksissaan. Vaaralliset jätteet on säilytettävä tiiviillä alustalla katetussa tilassa niin, ettei vaarallinen jäte aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä nestettä läpäisemättömällä allastetulla alustalla, tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa siten, ettei vaarana ole jätteen joutuminen maaperään tai viemäriin. Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt keräyksen joillekin vaarallisille jätteille, tulee niitä varten olla erillinen lukittava tai jatkuvasti valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista jätettä ei voi vapaasti poistaa (keräyspiste). Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa vaarallisen jätteenlajia varten tulee olla erillinen merkitty keräysväline. Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet kaikkien käyttäjien nähtäville sekä tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty.

10 10(16) Jos vaarallinen jäte kokonsa tai muun ominaisuutensa (esim. vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava romuauto) on perusteltua kerätä ja säilyttää toisin kuin edellä 2 ja 3 kappaleissa määrätään, on vaarallinen jäte kerättävä ja säilytettävä niin, ettei se aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa sellaiseen paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ko. jätettä. Kotitalouksien vaaralliset jätteet tulee toimittaa Yliahon pienjäteasemalle tai muuhun teknisen lautakunnan hyväksymään vastaanottopisteeseen. Yritysten tulee pitää kirjaa toiminnassaan syntyneiden vaarallisten jätteiden määristä, laadusta, varastoinnista sekä edelleen toimittamisesta. Määräykset eivät koske vaarallisen jätteen keräilyä ja säilyttämistä tapauksissa, joissa siihen on tapauskohtaisesti saatu ympäristönsuojelulainsäädännön mukainen hyväksyminen. Räjähteet (ilotulitteet, räjähdysaineet) luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja niiden hävittäminen on sovittava tapauskohtaisesti Poliisin kanssa. Keuruun kaupunki järjestää vuosittain keväällä haja-asutusalueen vaarallisen jätteen keräyksen. 15. Öljyjätteet Öljyvahingoissa syntyneet öljyiset maamassat ja imeytysjätteet on toimitettava ELYkeskuksen tai muun toimivaltaisen viranomaisen (Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto, Pelastuslaitos) antamien ohjeiden mukaisesti ja määräämään paikkaan. Hydrauli- ja voiteluöljyjätteet (käytetyt hydrauliikka-, moottori-, vaihteistoöljyt jne) on kerättävä ehjiin astioihin joissa on selvä merkintä sisällöstä. Näiden sekaan ei saa laittaa esim. vettä, pakkasnestettä, liuotinaineita, trasseleita eikä muitakaan vieraita aineita. 16. Asbestijäte Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja lujia pakkauksia tai säiliöitä. Asbestijätettä ei saa olla jätekuormassa sekoitettuna muihin jätteisiin. Asbestipakkauksiin ja säiliöihin on merkittävä selvästi erottuvalla tekstillä "Asbestijätettä, pölyn hengittäminen vaarallista". Pakkauksia ja säiliöitä on rikkoontumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen.

11 11(16) 17. Erotuskaivolietteet Umpi- ja saostussäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivot on tarkistettava ja mitattava (öljy- tai rasvapinnan ja pohjasakan korkeus) säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Tarkastuksista ja mittauksista tulee laatia mittauspöytäkirja, josta selviää vähintään mittauksen tulos, mittauksen päivämäärä ja mittaajan allekirjoitus. Tyhjennyksistä tulee laatia jätelain mukaiset siirtoasiakirjat. Mittauspöytäkirjat sekä siirtoasiakirjat tulee säilyttää kolme (3) vuotta. Lietteet tulee toimittaa teknisen lautakunnan osoittamaan käsittelypaikkaan tai muuhun paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ko. jätettä. Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa umpi- ja saostussäiliöiden sekä öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisajoista ja -paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu. Nämä tiedot on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle. 18. Kuolleet eläimet Kuolleiden eläinten hautaamisesta ja eläinjätteen käsittelystä on säädetty erikseen ja siitä antaa ohjeita kaupungin eläinlääkäri. 4 KERÄILYVÄLINEIDEN TYHJENTÄMINEN JA JÄTTEIDEN KULJETUS 19. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus (järjestetty jätteenkuljetus) Kiinteistön haltija sopii kaatopaikka- ja biojätteenkuljetuksesta alueen jäteurakoitsijoiden kanssa. Jätteenkuljetuksen voi hoitaa yhden tai useamman kiinteistön keräysastialla tai - paikalla. Mikäli kiinteistö huolehtii itse biojätteen asianmukaisesta kompostoinnista, ei järjestettyyn jätteenkuljetukseen biojätteen osalta tarvitse liittyä. Järjestetty jätteenkuljetus koskee koko Keuruun kaupungin aluetta. Kuljetusmatkan perusteella Keuruu on jaettu kahteen vyöhykkeeseen liitteen 1 mukaisesti. Jäteastioiden enimmäistyhjennys-maksut vyöhykkeille päättää Tekninen lautakunta. Jätteen haltija vastaa järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin kuulumattoman jätteen (hyöty- ja vaaralliset jätteet) kuljetuksesta asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. 20. Jätteiden kuljettaminen ja kuljetusvälineet Jätteet on kerättävä ja kuljetettava niin, ettei keräilystä ja kuljetuksesta aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle eivätkä jätteet pääse kuormauksen ja kuljetuksen aikana

12 12(16) leviämään ympäristöön. Kaikenlainen pölyävä ja pienikokoinen kevyt jäte on kuormattava ja kuljetettava umpinaisissa säiliöissä niin, etteivät jätteet pääse leviämään ympäristöön. Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa jätteitä saadaan kuljettaa: - umpikorisessa kuljetusvälineessä ja - keräysvälineenä käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä. Edellä määrätyn lisäksi järjestetyssä jätteenkuljetuksessa saadaan tilapäisesti jätteitä kuljettaa muutoinkin. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei jätteitä pääse kuormauksen tai kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön. Kuljetettaessa rakennustoiminnassa syntyvää tai muuta vastaavankaltaista jätettä avolavalla, on jätekuorma peitettävä niin, etteivät jätteet aiheuta tapaturmavaaraa eikä jätteitä pääse kuormauksen tai kuljetuksen aikana ympäristöön. 21. Kuljetusajat Jätteiden kuormaaminen taajama-alueella olevalla asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on kielletty klo välisenä aikana, sekä sunnuntaisin ja muina pyhäpäivinä klo välisenä aikana. Kuljetusajoista voidaan tilapäisesti poiketa, mikäli se on tarpeen jätehuollon toimivuuden varmistamiseksi. Luvan poikkeamaan antaa kirjallisesti tai suullisesti jätehuoltoviranomaisen edustaja. 22. Keräysvälineiden tyhjentäminen Keräysvälineet on tyhjennettävä niin usein, ettei niistä aiheudu roskaantumista tai muuta haittaa ympäristölle tai terveydelle. Hyötyjätteiden keräysvälineet on lisäksi tyhjennettävä niin usein, ettei astioiden ylitäyttymisestä aiheudu hyötyjätteiden sijoittamista muiden jätteiden joukkoon. Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on kuljetettava viipymättä asianmukaiseen käsittelyyn. Järjestetyn jätteenkuljetuksen alueella jätteiden keräysastiat on tyhjennettävä säännöllisesti vähintään seuraavasti: - biojäte: kerran viikossa, talvella välisenä aikana 2 viikon välein. Alle viiden huoneiston kiinteistöillä tyhjennyksen voi suorittaa kerran kahdessa viikossa, talvella välisenä aikana 4 viikon välein. - kaatopaikkajäte: kerran neljässä viikossa tai useammin - pahvi/kartonki, metalli ja lasi: tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa

13 13(16) Jos kaatopaikkajätteen määrä on hyvin vähäinen, Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto voi hakemuksesta päättää edellä mainitusta poikkeavasta tyhjennysvälistä. Keräysvälineen tyhjennysväli ei kuitenkaan saa olla pidempi kuin kahdeksan viikkoa. 5 JÄTTEIDEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 23. Kompostointi Kiinteistöllä saa avokompostoida puutarhajätteet ja kompostorilla muut biojätteet. Kompostiin ei saa sijoittaa jätteitä, jotka eivät kompostoidu tai haittaavat kompostointia tai kompostituotteen käyttöä. Kompostoinnin tulee tapahtua niin, ettei siitä aiheudu hajua ja valumia maaperään eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Avokompostia ja kompostoria ei ilman naapurin suostumusta saa sijoittaa neljää (4) metriä lähemmäksi tontin rajaa eikä kymmentä (10) metriä lähemmäksi kaivoa. Kompostorin on oltava lämpöeristetty, kannellinen ja estettävä eläinten pääsy sisälle. Taajama-alueella käymäläjätteen kompostoinnin tulee tapahtua sitä varten erikseen suunnitellussa kompostorissa. Biojätteen kompostoinnin aloittamisesta tai lopettamisesta kiinteistöllä on tehtävä kirjallinen ilmoitus Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimistoon. Biojätteen kompostoinnin aloittamista koskevasta ilmoituksesta tulee käydä ilmi kiinteistön omistaja ja haltija, osoite, kompostorin tyyppi, kompostoinnin vastuuhenkilö ja kompostointiin osallistuvien huoneistojen lukumäärä. Määräykset eivät koske kompostointia, johon on tapauskohtaisesti saatu ympäristönsuojelulainsäädännön mukainen hyväksyntä. 24. Jätteiden maahan hautaaminen Jätteiden maahan hautaaminen on kielletty lukuun ottamatta samalla kiinteistöllä syntynyttä vähäistä määrää puutarhajätettä. Kuolleiden eläinten hautaamisesta on voimassa, mitä siitä erikseen määrätään. Määräykset eivät koske jätteiden sijoittamista maaperään tai maan pinnalle tapauksissa, joissa siihen on saatu ympäristönsuojelulainsäädännön mukainen hyväksyminen. 25. Jätteen poltto Jätteiden poltto kiinteistöllä on kielletty lukuun ottamatta tässä pykälässä mainittuja

14 14(16) poikkeuksia. Puhdasta, kuivaa, kyllästämätöntä ja maalamatonta tai muuten käsittelemätöntä käytöstä poistettua puutavaraa saa polttaa keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa. Paperia ja pahvia/kartonkia saa polttaa vain sytykkeenä. Muun jätteen polttaminen on kielletty. Taajama-alueen ulkopuolella saa avotulella polttaa risuja, oksia, olkia, kantoja, lehtiä ja puhdasta puuta paloviranomaisen ohjeita noudattaen ja ottaen huomioon, mitä poltosta muuten on säädetty. Kaikessa polttamisessa on otettava huomioon, etteivät polton yhteydessä syntyvät savukaasut saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapureille. Nämä määräykset eivät koske laitosmaista jätteenpolttoa, johon on myönnetty ympäristölupa. 6 JÄTTEIDEN TOIMITTAMINEN HYÖDYNNETTÄVÄKSI TAI KÄSITELTÄVÄKSI 26. Jätteiden toimittaminen hyväksyttyihin jätteen vastaanottopaikkoihin Jätteitä, joita ei käsitellä tai hyödynnetä kiinteistöllä, saa toimittaa vain hyväksyttyihin jätteiden vastaanotto-, käsittely- tai hyötykeräyspisteisiin. Jätteiden vastaanottopaikoissa on noudatettava paikan ylläpitäjän ilmoittamia käyttöä koskevia määräyksiä. 7 YLEISÖTILAISUUDET 27. Yleisötilaisuuksien jätehuolto Tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava yleisötilaisuuksissa asianmukaisesta jätehuollosta. Yleisötapahtuma-alueella tulee olla riittävästi keräysvälineitä ja roskakoreja. Ne on sijoitettava tarkoituksenmukaisesti ja pidettävä moitteettomassa kunnossa. Alueen puhdistus ja keräysvälineiden tyhjennys on suoritettava välittömästi tilaisuuden päätyttyä ja lisäksi aina keräysvälineiden täyttyessä tai tarpeen mukaan. Monipäiväisissä tilaisuuksissa alue on puhdistettava päivittäin. Yleisötilaisuuksissa tulee muusta yhdyskuntajätteestä erotella hyötykäyttöön soveltuvista jätteistä ainakin biojäte ja pahvi, jos niitä syntyy yli 50 kiloa tapahtuman aikana. Yleisötapahtuman järjestäjä on vastuussa hyötyjätteiden erottelua koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta.

15 15(16) 8 MUUT MÄÄRÄYKSET 28. Tiedotus kiinteistön asukkaille ja siellä työskenteleville Kiinteistön haltijan tai isännöitsijän on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätteiden lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä. 29. Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen Teknisen lautakunnan tai vähäisissä asioissa Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimiston päätöksellä voidaan yksittäistapauksissa erityisestä syystä poiketa näistä määräyksistä. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei toimenpiteestä aiheudu haittaa ympäristölle. 30. Voimaantulo Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan Määräyksillä kumotaan teknisen lautakunnan hyväksymät jätehuoltomääräykset.

16 16(16) LIITE 1 JÄTTEENKULJETUKSEN VYÖHYKKEET Ykkösmaksuvyöhyke on merkittynä vihreällä. Kakkosmaksuvyöhyke on merkittynä keltaisella.

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1(21) TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla Hyväksytty ympäristölautakunta 30.12.2008/ 147 kunnanhallitus 02.02.2009 / 71 kunnanvaltuusto 09.03.2009

Lisätiedot

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana.

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty ympäristölautakunnassa 18.10.2000 226 Haukiputaan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kv liite

HANKASALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kv liite HANKASALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kv liite 1 13.2.2006 Annettu jätelain 17 ':n (1072/1993) nojalla SOVELTAMISALA 1 ' Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Inarin kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Inarin kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa 4.2.2016, 4

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa 4.2.2016, 4 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

i SISÄLLYSLUETTELO JATEHJAO, 3.9.2013 15:00, Pöytäkirja 36 Jätehuoltomääräysten hyväksyminen... 1 Pykälän liite: Liite 2 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet... 2 Pykälän liite: Liite 3 Uusi Rovaniemen

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

KUUSAMON KAUPUNKI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET KUUSAMON KAUPUNKI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.4.2012 57 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.11.2012 185 muutettu pykälät: 3,5/8,6,14,15,24,34,35,37,39,46 ja voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 0 2013 ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ SEKÄ RANUAN RANUAN JA PEL JA PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 [Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä

Lisätiedot

YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 OUTOKUMMUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 nojalla Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 10.12.2001 135. Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 17.08.2004 108. 1

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

LAITILAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LAITILAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LAITILAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 SOVELTAMINEN... 2 2 TAVOITE... 2 2 LUKU KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄ... 2 3 VELVOLLISUUS LIITTYÄ KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN... 2 4 ELINKEINOTOIMINNAN

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset 0 Yleiset jätehuoltomääräykset Yleiset jätehuoltomääräykset Voimassa 1.6.2016 alkaen toistaiseksi Yleiset jätehuoltomääräykset 1 Hyväksytty Järviseudun jätelautakunnassa 12.5.2016. Voimassa 1.6.2016 alkaen

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 1.2.2016 2 Sisällys Yleistä... 3 Jätehuoltoon liittyminen... 4 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä... 5 Jäteastioihin soveltumattomat jätteet...

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla muutos )

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla muutos ) PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla 15.12.2008 21 muutos 28.9.2010) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Tornio, Keminmaa, Ylitornio, Tervola SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Hyväksytty16.12.201527 Voimaantulo1.2.2016 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1. Yleinenosa... 1.1 Yleistäjätehuoltomääräyksistäjaniidenmerkityksestä...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 2.5.2016

LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 2.5.2016 LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 2.5.2016 SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 Jätehuoltomääräysten yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI

Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI sivu 1 Johdanto Osassa 1 kerrotaan jätelainsäädäntöön ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Siikajoen jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

. + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI

. + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI . + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI sivu 1 Sisällysluettelo: Johdanto.... 2 Osa 1 Yleistä jätehuollosta..2 Vastuu jätehuollon järjestämisestä.2 Kunnan järjestämä jätehuolto.3 Jätteiden keräys kiinteistöillä..3

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten päivityksen luonnos Tekn.ltk , liite 10 1 Jätehuollon neuvottelukunta

Jätehuoltomääräysten päivityksen luonnos Tekn.ltk , liite 10 1 Jätehuollon neuvottelukunta 1 Tekstivärit: Ei muutosta, Poistetaan, Lisätään Perustelut kursivoituna SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1. LUKU: YLEISTÄ 2 1 Soveltamisala 2 2 Määritelmät 2 2. LUKU: JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltolautakunta LUONNOS pp.kk.vvvv 1 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1. Yleinenosa...4 1.1 Yleistäjätehuoltomääräyksistäjaniidenmerkityksestä... 1.2 Etusijajärjestys...

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhdyskuntalautakunta Jätehuoltomääräykset

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhdyskuntalautakunta Jätehuoltomääräykset SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhdyskuntalautakunta 03.09.2013 427 Jätehuoltomääräykset 427 Jätehuoltomääräykset... 1 Jätehuoltomääräykset Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä... 4 Sivu

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LAITILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LAITILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Yleinen osa Laitilan kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan jätehuoltomääräysten

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

EHDOTUS LOVIISAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla.

EHDOTUS LOVIISAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla. EHDOTUS LOVIISAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI 19.1.2009 Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla. Muutosten perustelut on esitetty sinisellä fontilla.

Lisätiedot

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma KOKOEKO-seminaari 2016 Jätehuollon uudistuvat toimintamallit Itä- Suomessa Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus 22.2.2016 Mielikuva rakennusjätehuollon

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

LUONNOS. Kunnalliset jätehuoltomääräykset. Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.2017 xx. Voimassa xx.xx.

LUONNOS. Kunnalliset jätehuoltomääräykset. Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.2017 xx. Voimassa xx.xx. LUONNOS Kunnalliset jätehuoltomääräykset Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.2017 xx Voimassa xx.xx.2017 alkaen Sisältö Yleinen osa... 4 1. Jätehuoltomääräykset yleisesti... 4 2. Jätehuollon

Lisätiedot

LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa XX.XX. 2013 Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa,

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015 Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa Sisältö

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2017 Hyväksytty: Pohjanmaan jätelautakunta, 13.12.2016, 22 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille

Lisätiedot

Lausuntopyyntö kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamisesta

Lausuntopyyntö kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamisesta Lausuntopyyntö 1 (2) 6.2.2017 D/259/14.06.02/2017 Lausuntopyyntö kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamisesta Jätelain mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen voi antaa jätelakia ja -asetusta paikallisesti

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Hyväksytty 16.12.2015 27 0 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset Lounais-Suomessa

Jätehuoltomääräykset Lounais-Suomessa Luonnos 17.1.2017 Salon kaupunki Saapunut 17.1.2017 167/14.06.00.02/2017 Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 xx Jätehuoltomääräykset Lounais-Suomessa Määräykset ovat voimassa x.x.2017 lähtien

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LIITE 1 Tekn. ltk 18.12.12 144 TAIVALKOSKEN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta 18.12.2012 144 1 Sisällysluettelo TAIVALKOSKEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 2 I SOVELTAMISALA, TAVOITTEET

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1/(16) Ehdotus kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi

Sisällysluettelo. 1/(16) Ehdotus kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi 1/(16) Ehdotus kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 I Yleistä...2 1 Soveltamisala...2 2 Määritelmät...2 II Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen...4 3 Velvollisuus

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskuntien JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Lausunto luonnos yhdistetyistä jätehuoltomääräyksistä Luonnos hyväksytty Forssan kaupungin jätelautakunnassa 13.12.2016, 81. Sisällys 1 Soveltamisala

Lisätiedot

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA

ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA PERUSTELUMUISTIO 1 (11) ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA YLEISET PERUSTELUT Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan 1.5.2012 voimaan tulleen jätelain

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen

Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen kehittämisinsinööri Tuulia Innala projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Hankkeen tausta eli miksi jätehuoltomääräysohjeet vaativat tarkistamista?

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio Luonnos Perämeren jätelautakunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio Luonnos Perämeren jätelautakunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio Luonnos 20.10.2015 Perämeren jätelautakunta Sisällys 1 KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 3 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet...

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Äänekosken kaupunki

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Äänekosken kaupunki (35) 0 Tekninen lautakunta 7.9.2016 LIITE 1 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Äänekosken kaupunki Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 7.9.2016. Voimassa 1.10.2016 alkaen Äänekosken kaupungin alueella. Sisällys 1 Luku

Lisätiedot

Jätetaksa alkaen

Jätetaksa alkaen Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Jätetaksa 1.1.2015 alkaen LUONNOS Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä 2015 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto Oy hoitaa omistajakuntiensa

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2015

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2015 HSY:n jätehuollon vuositilasto 215 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2017 Sisältö Yleistä jätehuoltomääräyksistä 3 Jätehuoltoon liittyminen 5 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä 9

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten perustelumuistio

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten perustelumuistio Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten perustelumuistio Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (26.10.2015) 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 5.4.2013 Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin jätelaki (646/2011) 6 1 mom. 10 kohta, 100 valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012),

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET, Raahe. Luonnos

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET, Raahe. Luonnos JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET, Raahe Luonnos Tekninen lautakunta 17.11.2016 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 5 1. YLEINEN OSA 6 1.1 Jätehuoltomääräysten tavoitteet 6 1.2 Etusijajärjestys 6 1.3 Vastuu jätehuollon

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MUUTOKSET TALOYHTIÖISSÄ

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MUUTOKSET TALOYHTIÖISSÄ JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MUUTOKSET TALOYHTIÖISSÄ Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen, Joensuun alueellinen jätelautakunta Anna Kettunen 15.11.2016 1 JOENSUUN ALUEELLINEN

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunnalliset jätehuoltomääräykset SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNTA Hyv. 23.11.2016 22 Voimaantulo 1.1.2017 Savo-Pielisen jätelautakunta 2017 Sisältö 1. YLEINEN OSA 8 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 4/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 4/2013 Pöytäkirja Ote 1 (13) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 4/2013 Aika 20.11.2013 kello 17:00-19:00 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnalliset jätehuoltomääräykset Savo-Pielisen jätelautakunta Hyv. 23.11.2016 22 Voimaantulo 1.1.2017 Sisällys 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

PERUSTELUAINEISTO JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSILLE, Raahen kaupunki

PERUSTELUAINEISTO JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSILLE, Raahen kaupunki PERUSTELUAINEISTO JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSILLE, Raahen kaupunki Jätehuoltomääräykset hyväksytty teknisessä lautakunnassa xx.xx. 2016 Voimassa 1.1.2017 alkaen Raahen kaupungin alueella 1 Sisältö 1 Luku Soveltamisala

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko. PALVELUHINNASTO Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2017 alkaen Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.fi/ omakukko MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA

Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO HOITAA JÄTEHUOLTOSI Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on kunnallinen jätehuoltoyhtiö, joka järjestää

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

RTS 15:8 ASUINKIINTEISTÖN JÄTEHUOLTO 1 JOHDANTO SISÄLLYSLUETTELO 2 KÄSITTEITÄ

RTS 15:8 ASUINKIINTEISTÖN JÄTEHUOLTO 1 JOHDANTO SISÄLLYSLUETTELO 2 KÄSITTEITÄ ASUINKIINTEISTÖN JÄTEHUOLTO OHJE-EHDOTUS 30.6.2015 1 (8) korvaa RT 69-10584 KH 73-00210 Tässä ohjeessa käsitellään asuinkiinteistöllä syntyvien yhdyskuntajätteiden lajittelua, keräystä ja kuljetuksen järjestelyitä.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella.

Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella. Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella. Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Eeva Summanen 4.2.2013 Selvityksen tarkoitus ja tavoite Selvityksen tarkoituksena

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän Kunnallisten jätehuoltomääräysten vertailu

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän Kunnallisten jätehuoltomääräysten vertailu Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräyksien ja Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän Kunnallisten jätehuoltomääräysten vertailu LHJ jätelautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut Lajitteluratkaisut eri tiloissa Kampus- ja tilapalvelut Kerättävät jätteet eri tiloissa Nimetty työpiste, jaettu työpiste: paperi, energiajäte Neuvotteluhuoneet: paperi, energiajäte (tarvittaessa biojäte)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

LUONNOS. Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio. Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.2017 xx

LUONNOS. Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio. Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.2017 xx LUONNOS Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.2017 xx 1 1 YLEISET PERUSTELUT Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan

Lisätiedot