KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013"

Transkriptio

1 1(16) KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 Annettu jätelain 91 perusteella Tekninen lautakunta , 25 Voimassa alkaen Pekka Palokärki on Keuruun kaupungin jätehuollon maskotti.

2 2(16) KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA Yleistä Tavoitteet Määritelmät JÄTTEIDEN LAJITTELU JA KERÄILY Yleinen lajitteluvelvoite Jätteiden lajittelu ja erilliskeräys kiinteistöllä Elinkeinotoiminnan jätteiden lajittelu ja keräys Rakennus- ja purkujäte Keräysvälineet Yhteiset keräysvälineet Keräysvälineiden merkitseminen Keräysvälineiden sijoitus ja kulkuväylien kunnossapito Keräysvälineiden kunnossapito ja puhdistaminen Jätteiden sijoittaminen keräysvälineisiin VAARALLISET- JA ERITYISJÄTTEET Vaarallisten jätteiden keräily ja säilyttäminen kiinteistöllä Öljyjätteet Asbestijäte Erotuskaivolietteet Kuolleet eläimet KERÄILYVÄLINEIDEN TYHJENTÄMINEN JA JÄTTEIDEN KULJETUS Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus (järjestetty jätteenkuljetus) Jätteiden kuljettaminen ja kuljetusvälineet Kuljetusajat Keräysvälineiden tyhjentäminen JÄTTEIDEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ Kompostointi Jätteiden maahan hautaaminen Jätteen poltto JÄTTEIDEN TOIMITTAMINEN HYÖDYNNETTÄVÄKSI TAI KÄSITELTÄVÄKSI Jätteiden toimittaminen hyväksyttyihin jätteen vastaanottopaikkoihin YLEISÖTILAISUUDET Yleisötilaisuuksien jätehuolto MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedotus kiinteistön asukkaille ja siellä työskenteleville Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen Voimaantulo LIITE 1 JÄTTEENKULJETUKSEN VYÖHYKKEET... 16

3 3(16) 1 SOVELTAMISALA 1. Yleistä Keuruun kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Näitä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava kaikessa jätehuollossa Keuruun kaupungin alueella. Jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätejakeiden (keräyspaperi, romurenkaat, romuajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkaromu, akut ja paristot sekä osin pakkaukset) käsittelyyn niiltä osin, kun niiden keräilystä ja lajittelusta on säädetty erikseen. 2. Tavoitteet Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan sekä edistää jätteiden yleistä hyötykäyttöä ja biojätteen kompostointia kiinteistöillä. Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Syntypaikkalajittelun jälkeen tulee jäljelle jäävän jätteen laadultaan ja määrältään soveltua käsittelylaitoksella tai loppusijoituspaikalla käsiteltäväksi. 3. Määritelmät Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan: 1) yhdyskuntajätteellä yleisnimikkeenä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä, ei kuitenkaan vaarallista jätettä 2) kaatopaikkajätteellä yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun jätteestä on sen syntypaikalla kerätty erilleen bio-, hyöty-, vaaralliset- ja erityisjätteet (viedään kaatopaikalle tai käsittelylaitokseen) 3) sekajätteellä lajittelematonta yhdyskunta-, rakennus-, teollisuus-, ja erityisjätettä, joka sisältää hyöty- ja kaatopaikkajätettä 4) energiajätteellä polttokelpoista jätettä, jota ei voida hyödyntää materiaalina pakkausmuovit (ei PVC), puu (ei kyllästetty), styroksi, likainen paperi ja pahvi

4 4(16) 5) keräyspaperilla puhdasta ja kuivaa uusiokäyttöön soveltuvaa keräyskelpoista paperia 6) keräyspahvilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua keräyskelpoista uusiokäyttöön soveltuvaa pahvia, ruskeaa kartonkia ja voimapaperia 7) keräyskartongilla erikseen kerättyjä kuitupakkauksia kuten maito- ja mehutölkkejä, paperi- ja kartonkipakkauksia yms., jotka voidaan hyödyntää 8) keräyslasilla käytöstä poistettuja ja tyhjiä lasipakkauksia sekä muuta kierrätyskelpoista lasia 9) keräysmetallilla käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta metalliromua 10) biojätteellä kompostiin soveltuvaa biologisesti hajoavaa, kiinteää, myrkytöntä jätettä kuten ruokajätettä ja muuta elintarvikejätettä 11) puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää biojätettä 12) puujätteellä haitattomasti poltettavaa käsittelemätöntä puujätettä kuten rakennus- ja tuotantotoiminnan puujätettä, kierrätyskelvottomia kuormalavoja ja pienpuuta 13) erityisjätteellä jätteitä, jotka vaativat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana kuten jätteen välitöntä peittämistä loppusijoitusalueella, mutta jotka eivät ole vaarallisia jätteitä (esim. eläinjäte tai erityisen haiseva tai pölyävä jäte) 14) öljyjätteellä kokonaan tai osittain mineraaliöljystä tai synteettisestä öljystä koostuvaa, alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa soveltumatonta voiteluainetta tai teollisuusöljyä taikka muuta öljyä sisältävää jätettä 15) vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus). Vaarallisia jätteitä ovat mm. maalit, liuottimet, öljyiset jätteet, raskasmetalliparistot, akut, räjähteet, elohopealamput ja -loisteputket, lääkkeet sekä asbesti. 16) lietteellä saostus- ja umpisäiliölietettä sekä muita käsittelyn kannalta vastaavia juoksevassa muodossa olevia lietteitä 17) rakennus- ja purkujätteillä rakentamisessa, korjaamisessa, purkamisessa sekä maa- ja vesirakentamisessa syntyviä käytöstä poistettuja rakennus- ja purkujätteitä sekä käyttämättä jääneitä aineksia

5 5(16) 18) jätteiden keräilyvälineillä astioita, säiliöitä, lavoja ja muita vastaavia välineitä, joihin jätteet kiinteistöillä kootaan kuljettamista varten 19) kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella (järjestetty jätteenkuljetus) jätelain 32 :n mukaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piirissä olevaa yhdyskuntajätteen kuljetusta 20) tuottajavastuulla sitä, että tuottaja on velvollinen edistämään tuotteen uudelleenkäyttöä sekä järjestämään jätteenä käytöstä poistettavan tuotteen tai sen osan uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon sekä vastaamaan siitä aiheutuvista kustannuksista 21) taajama-alueella aluetta, jolla on voimassa oleva asemakaava 22) jätteen tuottajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka toiminnassa syntyy jätettä 23) kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai omistajan vertaista haltijaa taikka kiinteistöä hallitsevaa vuokraoikeuden haltijaa 2 JÄTTEIDEN LAJITTELU JA KERÄILY 4. Yleinen lajitteluvelvoite Jätteen tuottajan on huolehdittava jätteiden lajittelusta niin, että kaatopaikka-, bio-, hyöty-, vaaralliset- ja erityisjätteet voidaan pitää erillään muista jätteistä ja toimittaa hyödynnettäviksi tai erilliskäsittelyyn näiden jätehuoltomääräysten mukaan. 5. Jätteiden lajittelu ja erilliskeräys kiinteistöllä Kiinteistöillä on oltava keräysastiat eri jätteille (ei kuitenkaan biojätteelle, jos se kompostoidaan 23 :n mukaisesti) seuraavasti: 1) Asuinkiinteistöt ja loma-asunnot, joissa huoneistoja on alle viisi * keräysastia biojätteelle * keräysastia kaatopaikkajätteelle 2) Asuinkiinteistöt, joissa on huoneistoja vähintään viisi * keräysastia biojätteelle * keräyspahville tai -kartongille * keräysastia metallille * keräysastia lasille * keräysastia kaatopaikkajätteelle

6 6(16) 3) Muut kiinteistöt * keräysastia biojätteelle * keräysastia pahville tai kartongille * keräysastia metallille * keräysastia lasille * keräysastia kaatopaikkajätteelle Mikäli kiinteistöllä ei tarvitse olla omaa keräysastiaa joillekin hyötyjätteille, niiden poikkeuksellisen vähäisen määrän takia, tulee ne toimittaa hyötyjätepisteisiin tai pienjäteasemalle kierrätystä varten. Keräyspaperit, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä muut tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet lajitellaan erikseen ja toimitetaan joko kiinteistön omiin keräysastioihin tai tuottajayhteisöjen osoittamiin vastaanottopaikkoihin. 6. Elinkeinotoiminnan jätteiden lajittelu ja keräys Yrityksissä syntyvät jätteet kuuluvat jätteen haltijan järjestämisvelvollisuuden piiriin. Tämä tarkoittaa, että yrityksen ja yhteisön tehtävänä on tunnistaa, lajitella ja varastoida sekä toimittaa toiminnassaan syntyneet jätteet ja vaaralliset jätteet asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, jolla on siihen tarvittavat luvat. Kunnan yleiset jätehuoltomääräykset koskevat myös yrityksiä. Lisäksi mahdollisessa ympäristöluvassa on usein jätehuoltoon liittyviä määräyksiä. Elinkeinotoiminnassa syntyviä hyötyjätteitä ei saa laittaa kaupungin ylläpitämiin keräyspisteisiin, vaan yritysten on järjestettävä itse koko jätehuoltonsa. 7. Rakennus- ja purkujäte Rakennus- ja purkujätteistä on lajiteltava erilleen: * betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet, * kyllästämättömät puujätteet, * metallijätteet sekä * maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteet Lajitellut rakennus- ja purkujätteet on toimitettava hyväksyttyihin käsittely- ja hyödyntämispaikkoihin. 8. Keräysvälineet Kiinteistöillä on oltava tarpeellinen määrä jäteastioita tai -säiliöitä, joihin jätteet kootaan. Jätteet on kerättävä asianmukaisiin tiiviisiin astioihin niin, ettei jätteistä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle.

7 7(16) Keräysvälineinä saadaan käyttää kannellisia jäteastioita ja -säiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle. Astioiden tulee olla pyörällisiä astian siirtämisen helpottamiseksi. Biojätteen keräysvälineiden tulee olla enintään 240 litran kannellisia jäteastioita, johon hyönteisten ja muiden haittaeläinten pääsy on estetty. Astia voi olla ns. ilmastoitu malli, jolloin biojätteet on pakattava paperiin ennen astiaan sijoitusta. Astia voi olla myös ns. tavallinen malli, jolloin astiassa on käytettävä maatuvaa jätesäkkiä likaantumisen estämiseksi. Kaupungin jätehuoltoviranomainen voi sallia muidenkin keräysvälineiden käytön, mikäli niiden käytöstä ei aiheudu terveys- ja ympäristöhaittoja ja ne soveltuvat kaupungin alueella toimivaan kuljetusjärjestelmään. 9. Yhteiset keräysvälineet Kiinteistöt voivat käyttää yhteisiä keräysvälineitä. Yhteisen keräysvälineen käytöstä on tehtävä sopimus jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Sopimuksessa tulee olla luettelo yhteissäiliöön kuuluvista kiinteistöistä (kiinteistöjen haltijat osoitetietoineen), henkilömäärä, säiliön sijaintitieto ja yhteissäiliön vastuuhenkilön nimi. Yhteissäiliöiden koon ja määrän sekä tyhjennysvälien tulee olla asianmukaisesti henkilömäärään nähden mitoitettuja niin, ettei roskaantumis- tai muita haittoja aiheudu. 10. Keräysvälineiden merkitseminen Erilliskerättävien jätteiden ja vaarallistenjätteiden keräysastiat on merkittävä kyseistä jätelajia koskevalla tekstitarralla ja mahdollisuuksien mukaan värillä. Väri voidaan osoittaa koko astialla, kannella tai tarralla. Keräysvälineiden ohjeelliset värit eri jätejakeille ovat: * punainen: vaarallinen jäte * harmaa: kaatopaikkajäte * vihreä: keräyspaperi ja -pahvi * sininen: lasi * musta: metalli * ruskea: biojäte * oranssi: energiajäte Keräysvälineiden tyhjennyksistä huolehtivan tulee varmistua, että keräysvälineissä tai niiden välittömässä läheisyydessä on tyhjennyksistä vastaavan yhteystiedot.

8 8(16) 11. Keräysvälineiden sijoitus ja kulkuväylien kunnossapito Jäteastiat on sijoitettava siten, että ne voidaan täyttää, tyhjentää ja kuormata ongelmitta. Jäteautoilla tulee olla esteetön ja turvallinen pääsy vähintään viiden (5) metrin päähän jäteastioista. Jätesäiliöt, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteautot pääsevät niiden välittömään läheisyyteen. Keräysvälineen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätteenkuljetusajoneuvon paino: ajoväylän tulee olla kantavuudeltaan sellainen, että se kestää tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Ajoväylän tulee olla raskaalle ajokalustolle esteetön, riittävän leveä ja kantava. Mikäli keräysvälineet on sijoitettu päättyvän ajoväylän varteen, on jäteautolle oltava kääntömahdollisuus keräysvälineiden läheisyydessä. Kiinteistön haltijan tulee huolehtia myös keräysvälineille johtavien kulkuväylien kunnossapidosta. Keräysvälineet on oltava tyhjennettävissä talvellakin. Sijoitettaessa jäteastiat ulkotiloihin tulee jäteastioiden olla tasaisella mieluummin varjoisalla alueella ja astiat on tarvittaessa suojattava aitauksella tai muulla näköesteellä. Keräysvälineet voidaan sijoittaa myös erilliseen jätehuoneeseen tai -katokseen. Tilaan on oltava sisäänkäynti suoraan ulkotiloista ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Kiinteistönhaltijan on huolehdittava jätehuoneen tai -katoksen puhtaanapidosta. Jätehuoneessa tulee olla riittävä ilmanvaihto, valaistus ja mahdollisuuksien mukaan myös vesijohto ja viemäri. 12. Keräysvälineiden kunnossapito ja puhdistaminen Keräysvälineen haltijan tai yhteissäiliön vastuuhenkilön on huolehdittava keräysvälineen huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta, elleivät kiinteistön haltija ja kuljetusliike erikseen muuta sovi. Keräysvälineen tulee olla jatkuvasti tiivis, kuormauskäsittelyn kestävä eikä se saa aiheuttaa hygieenistä tai esteettistä haittaa. Keräysvälineet on suojattava haittaeläimiltä. Puhdistaminen ja desinfioiminen on tehtävä niin usein, ettei likaisuudesta aiheudu ympäristöön haju- tai viihtyisyyshaittaa. Kaatopaikkajäteastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa. Biojäteastiat on pestävä ja desinfioitava vähintään kaksi kertaa vuodessa. 13. Jätteiden sijoittaminen keräysvälineisiin Keräysvälineeseen saa laittaa vain sellaista jätettä, jota varten keräysväline on tarkoitettu. Jätteet tulee sijoittaa keräysvälineeseen niin, ettei keräysväline likaannu tai rikkoonnu. Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muuten voida sijoittaa keräysvälineisiin, se voidaan kuljetusliikkeen kanssa erikseen sovittuna poikkeuksellisesti sijoittaa keräysvälineen välittömään läheisyyteen asianmukaisesti pakattuna ja selvästi jätteenä poiskuljetettavaksi merkittynä. Tällöin on huolehdittava, että jätteet eivät aiheuta terveyshaittoja tai ympäristön roskaantumista.

9 9(16) Keräysvälineisiin ei saa laittaa: - palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä, - vaarallisia jätteitä, - nestemäisiä jätteitä ja lietteitä, - käymäläjätettä, - erityisjätteitä, - hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia, - aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineiden käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville tai - aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa työturvallisuusriskin tyhjentäjälle tai vahingoittaa keräysvälinettä tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista. Jätteen haltijan tulee itse huolehtia näiden jätteiden toimittamisesta hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan. Isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten jätemäärien kuljetuksesta on sovittava erikseen kuljetusyrittäjän kanssa. Tuhkaa ja nokea voidaan laittaa kaatopaikkajätteen keräysvälineeseen, jos ne ovat kylmiä, kauttaaltaan kytemättömiä ja tarkoituksenmukaisesti pakattuja. 3 VAARALLISET- JA ERITYISJÄTTEET 14. Vaarallisten jätteiden keräily ja säilyttäminen kiinteistöllä Erilaatuiset vaaralliset jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. Vaarallisen jätteen tuottajan on huolehdittava, että vaaralliset jätteet kerätään ja säilytetään huolellisesti tiiviissä ja asianmukaisesti merkityissä astioissa. Vaarallisen jätteen pakkaukseen on aina merkittävä tieto sen sisällöstä sekä muut tarpeelliset tiedot kuljetusta, varastointia ja käsittelyä varten. Kotitalouksien vaaralliset jätteet tulee ensisijaisesti säilyttää alkuperäispakkauksissaan. Vaaralliset jätteet on säilytettävä tiiviillä alustalla katetussa tilassa niin, ettei vaarallinen jäte aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä nestettä läpäisemättömällä allastetulla alustalla, tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa siten, ettei vaarana ole jätteen joutuminen maaperään tai viemäriin. Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt keräyksen joillekin vaarallisille jätteille, tulee niitä varten olla erillinen lukittava tai jatkuvasti valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista jätettä ei voi vapaasti poistaa (keräyspiste). Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa vaarallisen jätteenlajia varten tulee olla erillinen merkitty keräysväline. Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet kaikkien käyttäjien nähtäville sekä tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty.

10 10(16) Jos vaarallinen jäte kokonsa tai muun ominaisuutensa (esim. vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava romuauto) on perusteltua kerätä ja säilyttää toisin kuin edellä 2 ja 3 kappaleissa määrätään, on vaarallinen jäte kerättävä ja säilytettävä niin, ettei se aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa sellaiseen paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ko. jätettä. Kotitalouksien vaaralliset jätteet tulee toimittaa Yliahon pienjäteasemalle tai muuhun teknisen lautakunnan hyväksymään vastaanottopisteeseen. Yritysten tulee pitää kirjaa toiminnassaan syntyneiden vaarallisten jätteiden määristä, laadusta, varastoinnista sekä edelleen toimittamisesta. Määräykset eivät koske vaarallisen jätteen keräilyä ja säilyttämistä tapauksissa, joissa siihen on tapauskohtaisesti saatu ympäristönsuojelulainsäädännön mukainen hyväksyminen. Räjähteet (ilotulitteet, räjähdysaineet) luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja niiden hävittäminen on sovittava tapauskohtaisesti Poliisin kanssa. Keuruun kaupunki järjestää vuosittain keväällä haja-asutusalueen vaarallisen jätteen keräyksen. 15. Öljyjätteet Öljyvahingoissa syntyneet öljyiset maamassat ja imeytysjätteet on toimitettava ELYkeskuksen tai muun toimivaltaisen viranomaisen (Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto, Pelastuslaitos) antamien ohjeiden mukaisesti ja määräämään paikkaan. Hydrauli- ja voiteluöljyjätteet (käytetyt hydrauliikka-, moottori-, vaihteistoöljyt jne) on kerättävä ehjiin astioihin joissa on selvä merkintä sisällöstä. Näiden sekaan ei saa laittaa esim. vettä, pakkasnestettä, liuotinaineita, trasseleita eikä muitakaan vieraita aineita. 16. Asbestijäte Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja lujia pakkauksia tai säiliöitä. Asbestijätettä ei saa olla jätekuormassa sekoitettuna muihin jätteisiin. Asbestipakkauksiin ja säiliöihin on merkittävä selvästi erottuvalla tekstillä "Asbestijätettä, pölyn hengittäminen vaarallista". Pakkauksia ja säiliöitä on rikkoontumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen.

11 11(16) 17. Erotuskaivolietteet Umpi- ja saostussäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivot on tarkistettava ja mitattava (öljy- tai rasvapinnan ja pohjasakan korkeus) säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Tarkastuksista ja mittauksista tulee laatia mittauspöytäkirja, josta selviää vähintään mittauksen tulos, mittauksen päivämäärä ja mittaajan allekirjoitus. Tyhjennyksistä tulee laatia jätelain mukaiset siirtoasiakirjat. Mittauspöytäkirjat sekä siirtoasiakirjat tulee säilyttää kolme (3) vuotta. Lietteet tulee toimittaa teknisen lautakunnan osoittamaan käsittelypaikkaan tai muuhun paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ko. jätettä. Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa umpi- ja saostussäiliöiden sekä öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisajoista ja -paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu. Nämä tiedot on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle. 18. Kuolleet eläimet Kuolleiden eläinten hautaamisesta ja eläinjätteen käsittelystä on säädetty erikseen ja siitä antaa ohjeita kaupungin eläinlääkäri. 4 KERÄILYVÄLINEIDEN TYHJENTÄMINEN JA JÄTTEIDEN KULJETUS 19. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus (järjestetty jätteenkuljetus) Kiinteistön haltija sopii kaatopaikka- ja biojätteenkuljetuksesta alueen jäteurakoitsijoiden kanssa. Jätteenkuljetuksen voi hoitaa yhden tai useamman kiinteistön keräysastialla tai - paikalla. Mikäli kiinteistö huolehtii itse biojätteen asianmukaisesta kompostoinnista, ei järjestettyyn jätteenkuljetukseen biojätteen osalta tarvitse liittyä. Järjestetty jätteenkuljetus koskee koko Keuruun kaupungin aluetta. Kuljetusmatkan perusteella Keuruu on jaettu kahteen vyöhykkeeseen liitteen 1 mukaisesti. Jäteastioiden enimmäistyhjennys-maksut vyöhykkeille päättää Tekninen lautakunta. Jätteen haltija vastaa järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin kuulumattoman jätteen (hyöty- ja vaaralliset jätteet) kuljetuksesta asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. 20. Jätteiden kuljettaminen ja kuljetusvälineet Jätteet on kerättävä ja kuljetettava niin, ettei keräilystä ja kuljetuksesta aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle eivätkä jätteet pääse kuormauksen ja kuljetuksen aikana

12 12(16) leviämään ympäristöön. Kaikenlainen pölyävä ja pienikokoinen kevyt jäte on kuormattava ja kuljetettava umpinaisissa säiliöissä niin, etteivät jätteet pääse leviämään ympäristöön. Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa jätteitä saadaan kuljettaa: - umpikorisessa kuljetusvälineessä ja - keräysvälineenä käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä. Edellä määrätyn lisäksi järjestetyssä jätteenkuljetuksessa saadaan tilapäisesti jätteitä kuljettaa muutoinkin. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei jätteitä pääse kuormauksen tai kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön. Kuljetettaessa rakennustoiminnassa syntyvää tai muuta vastaavankaltaista jätettä avolavalla, on jätekuorma peitettävä niin, etteivät jätteet aiheuta tapaturmavaaraa eikä jätteitä pääse kuormauksen tai kuljetuksen aikana ympäristöön. 21. Kuljetusajat Jätteiden kuormaaminen taajama-alueella olevalla asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on kielletty klo välisenä aikana, sekä sunnuntaisin ja muina pyhäpäivinä klo välisenä aikana. Kuljetusajoista voidaan tilapäisesti poiketa, mikäli se on tarpeen jätehuollon toimivuuden varmistamiseksi. Luvan poikkeamaan antaa kirjallisesti tai suullisesti jätehuoltoviranomaisen edustaja. 22. Keräysvälineiden tyhjentäminen Keräysvälineet on tyhjennettävä niin usein, ettei niistä aiheudu roskaantumista tai muuta haittaa ympäristölle tai terveydelle. Hyötyjätteiden keräysvälineet on lisäksi tyhjennettävä niin usein, ettei astioiden ylitäyttymisestä aiheudu hyötyjätteiden sijoittamista muiden jätteiden joukkoon. Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on kuljetettava viipymättä asianmukaiseen käsittelyyn. Järjestetyn jätteenkuljetuksen alueella jätteiden keräysastiat on tyhjennettävä säännöllisesti vähintään seuraavasti: - biojäte: kerran viikossa, talvella välisenä aikana 2 viikon välein. Alle viiden huoneiston kiinteistöillä tyhjennyksen voi suorittaa kerran kahdessa viikossa, talvella välisenä aikana 4 viikon välein. - kaatopaikkajäte: kerran neljässä viikossa tai useammin - pahvi/kartonki, metalli ja lasi: tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa

13 13(16) Jos kaatopaikkajätteen määrä on hyvin vähäinen, Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto voi hakemuksesta päättää edellä mainitusta poikkeavasta tyhjennysvälistä. Keräysvälineen tyhjennysväli ei kuitenkaan saa olla pidempi kuin kahdeksan viikkoa. 5 JÄTTEIDEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 23. Kompostointi Kiinteistöllä saa avokompostoida puutarhajätteet ja kompostorilla muut biojätteet. Kompostiin ei saa sijoittaa jätteitä, jotka eivät kompostoidu tai haittaavat kompostointia tai kompostituotteen käyttöä. Kompostoinnin tulee tapahtua niin, ettei siitä aiheudu hajua ja valumia maaperään eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Avokompostia ja kompostoria ei ilman naapurin suostumusta saa sijoittaa neljää (4) metriä lähemmäksi tontin rajaa eikä kymmentä (10) metriä lähemmäksi kaivoa. Kompostorin on oltava lämpöeristetty, kannellinen ja estettävä eläinten pääsy sisälle. Taajama-alueella käymäläjätteen kompostoinnin tulee tapahtua sitä varten erikseen suunnitellussa kompostorissa. Biojätteen kompostoinnin aloittamisesta tai lopettamisesta kiinteistöllä on tehtävä kirjallinen ilmoitus Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimistoon. Biojätteen kompostoinnin aloittamista koskevasta ilmoituksesta tulee käydä ilmi kiinteistön omistaja ja haltija, osoite, kompostorin tyyppi, kompostoinnin vastuuhenkilö ja kompostointiin osallistuvien huoneistojen lukumäärä. Määräykset eivät koske kompostointia, johon on tapauskohtaisesti saatu ympäristönsuojelulainsäädännön mukainen hyväksyntä. 24. Jätteiden maahan hautaaminen Jätteiden maahan hautaaminen on kielletty lukuun ottamatta samalla kiinteistöllä syntynyttä vähäistä määrää puutarhajätettä. Kuolleiden eläinten hautaamisesta on voimassa, mitä siitä erikseen määrätään. Määräykset eivät koske jätteiden sijoittamista maaperään tai maan pinnalle tapauksissa, joissa siihen on saatu ympäristönsuojelulainsäädännön mukainen hyväksyminen. 25. Jätteen poltto Jätteiden poltto kiinteistöllä on kielletty lukuun ottamatta tässä pykälässä mainittuja

14 14(16) poikkeuksia. Puhdasta, kuivaa, kyllästämätöntä ja maalamatonta tai muuten käsittelemätöntä käytöstä poistettua puutavaraa saa polttaa keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa. Paperia ja pahvia/kartonkia saa polttaa vain sytykkeenä. Muun jätteen polttaminen on kielletty. Taajama-alueen ulkopuolella saa avotulella polttaa risuja, oksia, olkia, kantoja, lehtiä ja puhdasta puuta paloviranomaisen ohjeita noudattaen ja ottaen huomioon, mitä poltosta muuten on säädetty. Kaikessa polttamisessa on otettava huomioon, etteivät polton yhteydessä syntyvät savukaasut saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapureille. Nämä määräykset eivät koske laitosmaista jätteenpolttoa, johon on myönnetty ympäristölupa. 6 JÄTTEIDEN TOIMITTAMINEN HYÖDYNNETTÄVÄKSI TAI KÄSITELTÄVÄKSI 26. Jätteiden toimittaminen hyväksyttyihin jätteen vastaanottopaikkoihin Jätteitä, joita ei käsitellä tai hyödynnetä kiinteistöllä, saa toimittaa vain hyväksyttyihin jätteiden vastaanotto-, käsittely- tai hyötykeräyspisteisiin. Jätteiden vastaanottopaikoissa on noudatettava paikan ylläpitäjän ilmoittamia käyttöä koskevia määräyksiä. 7 YLEISÖTILAISUUDET 27. Yleisötilaisuuksien jätehuolto Tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava yleisötilaisuuksissa asianmukaisesta jätehuollosta. Yleisötapahtuma-alueella tulee olla riittävästi keräysvälineitä ja roskakoreja. Ne on sijoitettava tarkoituksenmukaisesti ja pidettävä moitteettomassa kunnossa. Alueen puhdistus ja keräysvälineiden tyhjennys on suoritettava välittömästi tilaisuuden päätyttyä ja lisäksi aina keräysvälineiden täyttyessä tai tarpeen mukaan. Monipäiväisissä tilaisuuksissa alue on puhdistettava päivittäin. Yleisötilaisuuksissa tulee muusta yhdyskuntajätteestä erotella hyötykäyttöön soveltuvista jätteistä ainakin biojäte ja pahvi, jos niitä syntyy yli 50 kiloa tapahtuman aikana. Yleisötapahtuman järjestäjä on vastuussa hyötyjätteiden erottelua koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta.

15 15(16) 8 MUUT MÄÄRÄYKSET 28. Tiedotus kiinteistön asukkaille ja siellä työskenteleville Kiinteistön haltijan tai isännöitsijän on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätteiden lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä. 29. Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen Teknisen lautakunnan tai vähäisissä asioissa Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimiston päätöksellä voidaan yksittäistapauksissa erityisestä syystä poiketa näistä määräyksistä. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei toimenpiteestä aiheudu haittaa ympäristölle. 30. Voimaantulo Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan Määräyksillä kumotaan teknisen lautakunnan hyväksymät jätehuoltomääräykset.

16 16(16) LIITE 1 JÄTTEENKULJETUKSEN VYÖHYKKEET Ykkösmaksuvyöhyke on merkittynä vihreällä. Kakkosmaksuvyöhyke on merkittynä keltaisella.

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 6 LIIKETOIMI HARJAVALLAN KAUPUNGIN YLEISET 2011 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu) jätelain 17 :n nojalla Hyväksytty kaupunginvaltuusto 27.9.2010/48 Voimaantulo

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 tekn. ltk 5.6.2012 35 Liite 35.2 JÄMIJÄRVEN KUNTA Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Määritelmiä 2.LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut 17.5.2005.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut 17.5.2005. ASIKKALAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut

Lisätiedot

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008.

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. Jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä Jätehuollon järjestämisestä, jätteistä

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.1. 2007, astuvat voimaan 22.2. 2007 Uuraisten kunta 1 Jätehuoltomääräykset I YLEISET

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11)

KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11) KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11) I. SOVELTAMISALA II. MÄÄRITELMÄT III. JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Kompostointi 4 Jätteiden poltto 5 Jätteiden hautaaminen 6 Puutarhajäte

Lisätiedot

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä.

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä. 1 SIIKAISTEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto15.11.2007 65 Voimaantulo 1.1.2008 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Tekninen lautakunta on 14.11.2011 71 hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset ja määrännyt ne tulemaan voimaan 01.01.2012. 1. Luku YLEISET

Lisätiedot

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun;

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun; EURAJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnan on sen lisäksi,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010

PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010 PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010 Sisällys I YLEISET MÄÄRITELMÄT JA MÄÄRÄYKSET... 2 1... 2 2... 2 3 Kiinteistön haltijan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo: 01.06.2007 Energiajätteen osalta tulee voimaan 1.6.2011 18 ja 20. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunta Voimaantulo Halikko 1.7.2006 Kiikala 1.1.2007 Kisko 1.9.2006 Kuusjoki 1.6.2006 Muurla 12.6.2006 Paimio 1.1.2007 Perniö 1.9.2006 Pertteli 1.7.2006

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1/11 PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Peimarin ympäristönsuojelulautakunnassa 30.5.2006 50. Voimassa 1.1.2007 alkaen 2/11 PAIMION KAUPUNGIN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1/10 1 LUKU SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...2 1 Soveltamisala... 2 2 Määritelmät... 2 2 LUKU

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1/10 HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Tekninen lautakunta on 11.1.2001 4 hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset. Kunnanhallitus on 15.1..2001

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset

Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset Page 1 of 9 Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 :n nojalla. Valtuuston hyväksymä 15.11.2006 85 Voimaantulo 1.1.2007 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Jätehuoltomääräysten soveltamisala

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupunkien sekä Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kuntien yhteinen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 13.8.2003 Voimaantulo:

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN N:o 2 2008 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 2/2008 25.2.2008 Jätehuoltomääräykset Hämeenlinnan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.11.2005 SISÄLLYSLUETTELO LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 4 1. LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET... 4 1 SOVELTAMISALA... 4 2 TAVOITTEET...

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Petäjäveden kunta (hyväksytty kvalt )

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Petäjäveden kunta (hyväksytty kvalt ) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Petäjäveden kunta (hyväksytty kvalt 19.12.2006 52 ) 2(10) Jätehuoltomääräykset I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä. 3 2 Tavoitteet 3 3 Määritelmiä. 3 II JÄTTEIDEN LAJITTELU, KERÄYS, VARASTOINTI

Lisätiedot

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla)

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) Vahvistettu: Kolarin kunnanvaltuusto 29.12.1999 69 Voimaantulo 1.1.2000 Sisällysluettelo Jätehuoltomääräysten soveltamisala ja

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa 1(10) VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa Hyväksytty tekn ltk 10.08.2006, khall 6.11.2006, Kvalt 13.11.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

Jätelautakunta voi antaa täydentäviä ohjeita lajittelusta, keräyksestä ja kuljetuksesta.

Jätelautakunta voi antaa täydentäviä ohjeita lajittelusta, keräyksestä ja kuljetuksesta. Jätehuoltomääräykset SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty

Lisätiedot

Liite Yt 11/15.11.2005 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Liite Yt 11/15.11.2005 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Liite Yt 11/15.11.2005 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2005 SISÄLLYSLUETTELO 2 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Pelkosenniemen kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Pelkosenniemen kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle

Lisätiedot

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET HAKEMISTO: 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRITELMÄT 1 Tavoitteet................................... 5 2 Soveltamisala................................ 5 3 Yleiset huolehtimisvelvoitteet................... 5

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Utajärven kunnan jätehuoltomääräykset. Laatijana Lupa- ja valvontalautakunta,

Lisätiedot

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Jätehuollon vastuut Jätelain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle ELY-keskus ohjaa ja edistää jätelaissa ja sen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta hyväksynyt 24.9.2013 Voimaantulopäivä 1.11.2013 SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.12.2007 2007 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla 1 Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Tavoitteet 3 Määritelmät Jätteiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa, niiden hyödyntämisessä

Lisätiedot

Liite 1/Ympltk 13.11.07 56

Liite 1/Ympltk 13.11.07 56 JANAKKALAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Liite 1/Ympltk 13.11.07 56 Annettu jätelain 17 :n nojalla. Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen yleiset JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain nojalla. Kuntakohtaiset määräykset saatavissa kunkin osakaskunnan virastosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset

Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset SISÄLLYSLUETTELO Yleisiä säännöksiä 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen 4 Jätteiden ryhmittely JÄTTEIDEN LAJITTELU JA

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1(21) TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla Hyväksytty ympäristölautakunta 30.12.2008/ 147 kunnanhallitus 02.02.2009 / 71 kunnanvaltuusto 09.03.2009

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Savukosken kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Savukosken kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco)

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T

J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T Hyväksytty Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 25.11.2005 Voimaantulo 01.01.2006 I SOVELTAMISALA...4 1 Jätehuollon järjestämisestä... 4 II YLEISET

Lisätiedot

PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuuston 20.9.2004 hyväksymät. Määräykset astuvat voimaan 1.1.2005 SISÄLTÖ YLEISTÄ...3 MÄÄRITELMÄT...3 JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4 Kompostointi...4

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset

Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset Hyväksytty Maaseutu- ja ympäristölautakunta 01.12.2009 39 Kunnanhallitus 14.12.2009 278 Kunnanvaltuusto 08.02.2010 2 2 3 SISÄLLYS 1. Yleistä...4 2. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset - 1 - Someron kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. SISÄLLYS I YLEISTÄ...3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4

Lisätiedot

Tampereen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Kaupunginvaltuusto 14.12.2005

Tampereen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Kaupunginvaltuusto 14.12.2005 PERUSTELUT 1 (5) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Soveltamisala Näissä jätehuoltomääräyksissä annetaan jätelainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä ja toimintaohjeita. Jätelain muutoksessa syyskuussa 2004

Lisätiedot

Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.10.2005 Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon

Lisätiedot

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana.

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty ympäristölautakunnassa 18.10.2000 226 Haukiputaan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Rääkkylän kunnanvaltuusto..20

RÄÄKKYLÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Rääkkylän kunnanvaltuusto..20 RÄÄKKYLÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu Hyväksytty Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Rääkkylän kunnanvaltuusto..20 Sisällysluettelo 1. LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 3 1 Soveltamisala... 3 2

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SAVONLINNAN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY 5.2.2001 SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty,

Lisätiedot

Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa.

Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa. 1 YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.11.2012 Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ...

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla Voimaantulo 1.2.2008 Hyvinkään ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla.

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Ympäristölautakunta vahvistanut 29.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoite

Lisätiedot

JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Joensuun alueellisen jätelautakunnan hyväksymä 28.6.2012 40 Kuulutettu 5.7.2012 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. voimaantulopvm. 1.2.2008

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. voimaantulopvm. 1.2.2008 Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET voimaantulopvm. 1.2.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa,

Lisätiedot

Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset

Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset Utsjoen kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.7.2014 alkaen 2 (20) Hyvä lukija Utsjoen kunnan yleiset jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Utsjoen asukkaita, yrityksiä

Lisätiedot

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 2 LUKU JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Jätteiden kompostointi 3 Jätteiden poltto 3 Jätteiden hautaaminen maahan 4

Lisätiedot

Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 3. Koko Lohjan kaupunki kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin.

Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 3. Koko Lohjan kaupunki kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. LOHJAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 1. LUKU YLEISTÄ 1. Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä ja valvonnasta

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13)

Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13) Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13) Sisältö: KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Naantalin kaupunginvaltuustossa

Lisätiedot

Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset

Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset Kuntien ympäristöviranomaisten ja Vestia Oy:n yhteisen työryhmän esitys kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi, hyväksytty työryhmässä 6.10.2008 Hyväksytty Kärsämäen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset. Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset Jätehuoltomääräykset Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset 1 2 Sisällysluettelo sivu Hyvä lukija 4 Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset 8 Soveltamisala

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LOPEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LOPEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET YMRALA 17.6.2009, 70, LIITE 1 Annettu jätelain 17 :n nojalla 24.6.2009, Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen 17.6.2009, 70 mukaisesti. Voimaantulo

Lisätiedot

KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET

KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET Hyväksytty Kvalt Muutettu Kvalt 18.03.1997 02.02.2000 KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET Karjalohjan kunnan jätehuoltomääräykset, Annettu jätelain 17 g:n nojalla. 1. LUKU YLEISTA 1 $. Sen lisäksi,

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEUDUN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SAARIJÄRVEN SEUDUN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Saarijärven seudun jätelautakunta YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSET Kannonkosken kunta Karstulan kunta Kinnulan kunta Kivijärven kunta Saarijärven kaupunki SAARIJÄRVEN SEUDUN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä

Lisätiedot

Suupohjan jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset

Suupohjan jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Suupohjan jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 4.2.2014 Voimaantulo: 1.4.2014 2 Sivu Suupohjan jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 1. YLEISET SÄÄNNÖT JA LAIN PERUSKOHDAT Jätelain peruskohdat 2. JÄTTEIDEN

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kaskisten kalarantapäivät / Merja Rosendal

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kaskisten kalarantapäivät / Merja Rosendal Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kaskisten kalarantapäivät 30.6.2018 / Merja Rosendal TIETOA YHTIÖSTÄ Kahdeksan kunnan vuonna 1996 perustama jätelaitos Jurva liitetty Kurikkaan 2009 Pinta-ala 4825 km 2

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kv liite

HANKASALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kv liite HANKASALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kv liite 1 13.2.2006 Annettu jätelain 17 ':n (1072/1993) nojalla SOVELTAMISALA 1 ' Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 (LUONNOS

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 (LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013(LUONNOS (Heinävesi,Joroinen,Juva,LeppävirtajaVarkaus JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTENTAVOITTEENAONOHJATA DENMUKAANTAVALLA,JOKAVÄHENTÄÄSYNTYVÄN JÄTEHUOLTOAKESTÄVÄNKEHITYKSENPERIAATTEI- JÄTTEENMÄÄRÄÄ,EDISTÄÄJÄTTEIDENHYÖTYKÄYT-

Lisätiedot

1) Biojäte = kompostointiin soveltuvaa, biologisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä, kuten ruokajätettä ja muuta elintarvikejätettä.

1) Biojäte = kompostointiin soveltuvaa, biologisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä, kuten ruokajätettä ja muuta elintarvikejätettä. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Kaupunkirakennelautakunta on ne hyväksynyt 11.12.2012 ja määrännyt

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 Sisällysluettelo... 1 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2010 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 3/2010 6.9.2010 Jätehuoltomääräykset HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010

SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010 SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010 SIPOON KUNTA Iso Kylätie 18, PL 7, 04131 Sipoo, www.sipoo.fi Vaihe 09 23431 Faksi 09 2353 6259 SIBBO KOMMUN Stora Byvägen 18, PB 7, 04131 Sibbo, www.sibbo.fi

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2008 Hallitus 11.12.2007/ 144 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: YLEISTÄ...3 1 Soveltamisala...3 2 Tavoitteet...3 3 Määritelmät...3 2. luku: JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY

Lisätiedot

Yleiset Jätehuoltomääräykset Heinävesi, Joroinen, Juva, Leppävirta, Varkaus

Yleiset Jätehuoltomääräykset Heinävesi, Joroinen, Juva, Leppävirta, Varkaus Yleiset Jätehuoltomääräykset Heinävesi, Joroinen, Juva, Leppävirta, Varkaus Voimassa 1.1.2014 alkaen toistaiseksi Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015. Tekninen

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunnalliset jätehuoltomääräykset 2 SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 Soveltamisala... 3 Tavoitteet... 3 2. Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely kiinteistöllä... 4 Kompostointi... 4 Jätteiden polttaminen... 4 Jätteiden

Lisätiedot

Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin

Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin Sivu 1 / 8 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Määritelmässä (2, s. 5) kuljetusjärjestelmäpäätös todetaan seuraavasti: Jos päätöstä ei ole, on jätehuoltomääräysten

Lisätiedot

Isännöitsijän jäteopas

Isännöitsijän jäteopas Isännöitsijän jäteopas www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Jätejakeet... 5 Hyötyjätteet... 5 Biojäte... 5 Kuivajäte / Sekajäte... 5 Erikseen kuljetettavat jätejakeet...

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Inarin kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Inarin kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Enontekiön kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Enontekiön kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco)

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Pientalon jätehuolto. Maija Palomäki

Pientalon jätehuolto. Maija Palomäki Pientalon jätehuolto Maija Palomäki 14.3.2018 Sisältö Omakotiasujan jätehuoltopalvelut Jäteastian yhteiskäyttö Kompostointi Risujen käsittely Monilokeroinen jäteastia Lisätietoa jäteasioista Omakotiasujan

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.2014 64 Voimaan 1.1.2015 1 Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT... 4 LUKU 1 SOVELTAMISALA JA YLEISET VELVOITTEET...

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ANNETTU Jätelain 17 :n nojalla 17 Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunta voi antaa tämän luvun säännösten tai niiden nojalla annettujen valtioneuvoston yleisten määräysten

Lisätiedot

1 / 23 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty Taipalsaaren Kunnanvaltuustossa 18.3.2009 31

1 / 23 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty Taipalsaaren Kunnanvaltuustossa 18.3.2009 31 1 / 23 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty Taipalsaaren Kunnanvaltuustossa 18.3.2009 31 2 / 23 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 1 Perustelut... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Määritelmät... 4 JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta 15.1.2009 5

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta 15.1.2009 5 1 / 20 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta 15.1.2009 5 2/20 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 1 Perustelut... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Määritelmät... 3 JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...

Lisätiedot

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot