Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa.

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa."

Transkriptio

1 1 YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ LIITTYMINEN JÄRJESTETTYYN JÄTTEENKULJETUKSEEN JÄTTEIDEN LAJITTELU, HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ JÄTTEIDEN KERÄYS KIINTEISTÖLLÄ VAARALLISEN JÄTTEEN KERÄYS JÄTTEIDEN KERÄILYVÄLINEET JA NIIDEN HOITO JÄTTEIDEN KERÄILYVÄLINEIDEN SIJOITUS KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENTÄMINEN JA JÄTTEIDEN KULJETUS JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMIS- JA KÄSITTELYPAIKAT MUUT MÄÄRÄYKSET _Toc

2 2 1. YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä sekä muita kunnan/kaupungin antamia ohjeita ja määräyksiä. Nämä määräykset on annettu Jätelain 646/ nojalla. Kunnat, joiden alueella näitä määräyksiä sovelletaan, ovat antaneet Jätelain 93 tarkoittaman jäteneuvonnan Ab Stormossen Oy:n tehtäväksi. Yleiset jätehuoltomääräykset koskevat jätteitä, joista kunta on ensi- ja toissijaisesti vastuussa (jätelaki ) sekä tuottajavastuun piiriin kuluvasta jätteestä (jätelaki 47 ) siltä osin kuin kunta järjestää keräilyä, joka täydentää tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteiden keräystä. Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätejakeiden keräilystä ja lajittelusta on säädetty erikseen. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat näiden jätehuoltomääräysten astuessa voimaan keräyspaperi, romurenkaat, romuajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä osin pakkaukset. Tuottajavastuun laajentuessa koskemaan uusia jätejakeita nämä jätehuoltomääräykset eivät enää ole voimassa kyseisten jätejakeiden osalta. 2 Toimialue Nämä määräykset ovat voimassa Ab Stormossen Oy:n toiminta-alueella, joka kattaa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kuntien sekä Vaasan kaupungin alueet. 3 Tavoite Jätehuoltomääräyksien tavoitteena on ehkäistä jätteiden synty ja ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan siten, että jätteistä mahdollisimman suuri osa ohjautuu hyötykäyttöön. Jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely tulee suorittaa mahdollisimman taloudellisesti ja siten, että ympäristökuormitus on mahdollisimman vähäinen. Varsinaiseen jätteiden käsittelyyn jäävän osan tulee laadultaan ja määrältään soveltua käsittelylaitokselle tai loppusijoituspaikalle käsiteltäväksi. 4 Määritelmät Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan: biojätteellä ruoan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä ruoka-aineksia ja elintarvikkeita sekä ruoan tähteitä; ekopisteellä keräyspaperin, -lasin, -metallin ja paristojen keräyspistettä (erät alle 0,1 m 3) ; erityisjätteellä kudos- ja eläinjätteitä sekä pölyäviä tai muita vastaavia jätteitä, jotka vaativat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana, mutta jotka eivät ole vaarallisia jätteitä; haja-asutusalueella kunnan tai kaupungin laatiman asemakaava-alueen ulkopuolisia alueita sekä ranta-asemakaava-alueita; hyötyjätteellä paperi-, pahvi-, lasi-, metalli-, puu- ym. jätettä, joka ohjataan erilliskeräyksen kautta uudelleenkäyttöön;

3 3 hyötykäyttöasemalla miehitettyä jätteiden vastaanottoasemaa, johon kotitaloudet voivat viedä vaarallista jätteitä ja hyötykäyttöön kelpaavaa jätettä ja suuria esineitä, jotka eivät mahdu normaaleihin jäteastioihin sekä kaatopaikkajätettä (erät 0,1-2m 3 ); järjestetyllä jätteenkuljetuksella 1) kunnan järjestämää asumisessa syntyvän jätteen kuljetusta, joko omana toimintana tai yksityisiä yrityksiä kilpailuttamana tai 2) kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta jossa kiinteistöjen haltijat sopivat asumisessa syntyvän jätteen kuljetuksesta suoraan kuljetusyrityksen kanssa; jätehuollon valvontaviranomaisella kunkin kunnan ympäristönsuojeluviranomaista; jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä; kaatopaikalla paikkaa, johon voimassa olevan ympäristöluvan mukaan saa loppusijoittaa jätettä; keräysastialla astiaa, säiliötä, siirtolavaa tai vastaavaa, johon jäte kerätään kuljetusta odotellessa; keräysmetallilla käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta metallijätettä, joka täyttää hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset; keräyspahvilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua keräyskelpoista pahvia ja voimapaperia, joka täyttää hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset; keräyspaperilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua kierrätyskelpoista paperia; keräyslasilla käytöstä poistettuja tyhjiä värillisiä ja värittömiä lasipakkauksia ja muuta käytöstä poistettua lasia, joka täyttää hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset, ei kuitenkaan ikkunalasia; kompostoinnilla biojätteen ja puutarhajätteen käsittelyä asianmukaisessa kompostorissa, niin että se hajoaa ravinteiksi ja mullaksi; kunnan jätehuoltoviranomaisella kuntien yhteistä jätelautakuntaa, joka on perustettu kuntien yhteistyösopimuksen mukaisesti; kunnan vastuulla olevalla jätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, oppilasasuntolassa ja muussa asunnossa syntyvää jätettä mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä. Kunnan jätehuoltovastuun piiriin kuuluu myös asumisessa ja maa- ja metsätaloudessa syntyneen vaarallisen jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä; lietteillä jätevedenpuhdistamolietettä, rasvanerotuskaivojen lietettä; MBT-laitoksella mekaanista ja biologista käsittelylaitosta (MBT = Mechanical and Biological Treatment), jonka tehtävänä on jalostaa biojätteestä energiaa (biokaasu) sekä mädätysjäämää; poltettavalla jätteellä jätettä, joka jää jäljelle hyötyjätteen ja muiden poltettavaan jätteeseen kuulumattomien materiaalien, esim. vaarallisen jätteen, lajittelun jälkeen; pienvenesatamalla tahoa, joka tarjoaa venepaikkoja vapaa-ajan veneilijöille ja saarikiinteistöjen asukkaille; puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää biojätettä; riskijätteellä sairaaloitten, terveyskeskusten ym. viiltäviä, pistäviä ja tartuntavaarallisia jätteitä; sako- ja umpikaivolietteellä asumisessa syntyviä lietteitä, kuten saostussäiliöiden, pienpuhdistamoiden tms. jätevesijärjestelmien lietteitä sekä umpisäiliöiden lietteitä;

4 4 taajama-alueella aluetta, jolla on voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava tai joka on suunnittelutarvealuetta; tuottajalla palvelun tai tavaran tuottajaa; tuottajan vastuulla järjestelmää, jossa tuottaja, myyjä tai maahantuoja vastaa jätehuollon järjestämisestä ja kustannuksista; vaarallisella jätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle; ylijäämämaalla rakennustoiminnan yhteydessä irrotettuja ja siinä käyttämättä jääneitä maaaineksia. 2. LIITTYMINEN JÄRJESTETTYYN JÄTTEENKULJETUKSEEN Asumisessa syntyvä jäte kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Asuinkäytössä olevan kiinteistön samoin kuin sellaisen muun kiinteistön, jolla syntyy mainittua asumisjätteeseen rinnastettavaa jätettä, tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Liittyminen rekisteröidään rekisteriin, josta vastaa kunnan jätehuoltoviranomainen. Kiinteistöllä olevat keräysvälineet voivat olla joko kiinteistökohtaiset tai 7 mukaisesti yhteiset. 5 Asuinkäytössä olevat kiinteistöt Jätteen haltija katsotaan liittyneeksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen 1) kun kiinteistö sijaitsee alueella, jolla kunta hoitaa jätteenkuljetuksen tai 2) kun jätteen haltija on sopinut suullisesti tai kirjallisesti ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin merkityn jätteenkuljetusyrityksen kanssa hallinnassaan olevien kiinteistöjen keräysvälineiden tyhjennyspalvelusta voimassa olevaa jätelakia ja näitä määräyksiä noudattaen (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus). 6 Vapaa-ajan kiinteistöt Vapaa-ajan kiinteistöjen osalta jätteen haltija voi liittyä järjestettyyn jätteen kuljetukseen seuraavilla tavoilla: 1) omat astiat poltettavalle jätteelle vapaa-ajan kiinteistöllä, 2) yhteiset astiat bio- ja poltettavalle jätteelle naapurin kanssa 7 mukaan. Tällöin mökkien sijainnit sekä yhteisastioiden käyttö ilmoitetaan kunnalle, 3) yhtiöjäteastiat bio- ja poltettavalle jätteelle (esim. mökkiyhdistyksen, pienvenesataman tai tiekunnan). Vastuuhenkilö ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle kenellä on oikeus käyttää jäteastioita, 4) muu vastaanottopaikka poltettavalle jätteelle, josta on maksettu käsittelymaksu. Biojäte kompostoidaan kiinteistöllä, 5) bio- ja poltettavat jätteet voi viedä myös vakituiselle asunnolle. Vapaa-ajan kiinteistöissä syntyvät hyöty- ja vaaralliset jätteet toimitetaan Ab Stormossen Oy:n ylläpitämiin vastaanottopisteisiin, joiden sijainnin ja aukioloajat voi tarkistaa Stormossenilta.

5 5 7 Yhteiset keräysvälineet Lähekkäiset kiinteistöt voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää samoja keräysvälineitä. Yhteisen keräysvälineen käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kunnan jätehuoltoviranomainen voi kieltää yhteisen keräysvälineen käytön esimerkiksi jätteiden määrän perusteella. 3. JÄTTEIDEN LAJITTELU, HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 8 Jätteiden lajittelu Jätteiden erilliskeräilyä ja hyötykäyttöön ohjaamista varten suoritetaan jätteiden syntypaikkalajittelua. Jätteen haltija on velvollinen huolehtimaan jätteiden lajittelusta niin, että eri jätejakeet pidetään muista jätteistä erillään ja että jätelajit toimitetaan niille tarkoitetuille vastanotto- ja käsittelypaikoille. 9 Kompostointi Kiinteistöllä saa kompostoida sillä syntyvää biojätettä. Kompostori on sijoitettava ja hoidettava niin, etteivät haittaeläimet pääse siihen ja ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kompostiin ei saa sijoittaa jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostituotteen käyttöä. Kompostorilla tulee olla määrätty hoitaja, joka on vastuussa kompostorin asianmukaisesta hoidosta. Biojätteen ympärivuotinen kompostointi tulee aina tapahtua lämpöeristetyssä kompostisäiliössä. Puutarhajätettä voidaan kompostoida avokompostoinnilla, kuitenkin niin ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle. 10 Käymäläjätteiden kompostointi Käymäläjätettä saa Ab Stormossen Oy:n toiminta-alueella kompostoida ainoastaan tarkoitukseen suunnitellussa kompostointilaitteessa. Tämä määräys ei koske kompostointia, johon on saatu ympäristönsuojelulain mukainen lupa. 11 Sako- ja umpikaivolietteet Sako- ja umpikaivolietteet on toimitettava ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin merkityn jätteenkuljetusyrityksen toimesta laitokselle jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseisiä lietteitä. Maatalouskiinteistöllä asumisessa syntyvien kalkkistabiloimalla tai muulla hyväksytyllä tavalla hygienisoitujen lietteiden levittäminen omalle pellolle on kuitenkin sallittua, mikäli kiinteistön haltija harjoittaa maataloutta. Omatoimisen käsittelyn aloittamisesta ja lopettamisesta on tehtävä ilmoitus jätelautakunnalle. Sako- ja umpikaivolietteiden osalta on muutoin noudatettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeita.

6 6 12 Poltto Jätteiden hävittäminen kiinteistöllä polttamalla on kielletty. Kiinteistöllä voidaan keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa polttaa sekä puhdasta, kyllästämätöntä ja maalaamatonta puutavaraa sekä lähinnä sytykkeenä pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia. Polton yhteydessä syntyvät savukaasut eivät saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapureille. Elintarvikkeita, kumia, muovia, jäteöljyä, nahkaa, kyllästettyä puuta ja jäteliuottimia tai niihin verrattavia aineita ei saa polttaa kiinteistöllä. Avopolton (nuotiot, kokkotulet) osalta on noudatettava mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty. Tämä määräys ei koske jätteen polttoa, johon on saatu ympäristönsuojelulain mukainen lupa. 13 Maahan hautaaminen Maahan saa haudata ainoastaan samalla kiinteistöllä syntynyttä puutarhajätteitä sekä luonnonvaraisia eläimiä ja lemmikkieläimiä, jotka eivät ole kuolleet tarttuviin tauteihin. Hautaamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Hautaamisesta ei saa aiheutua haittaa terveydelle taikka ympäristölle. Kuolleiden eläinten hävittämisestä antavat ohjeita kuntien eläinlääkärit. Kuolleet tuotantoeläimet tulee toimittaa niitä varten järjestettyyn keräykseen. 4. JÄTTEIDEN KERÄYS KIINTEISTÖLLÄ 14 Kiinteistökohtainen keräys Jätteen haltijan (kiinteistön) on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen, jos kiinteistön jätehuolto kuuluu kunnan vastuulle. 15 Kiinteistökohtaiset keräysvälineet Asuinkiinteistöllä tulee sen huoneistojen lukumäärän ja muilla kiinteistöillä syntyvän jätteen määrän perusteella olla keräysvälineitä seuraavasti: 1) biojätteelle, jos kiinteistössä on vähintään viisi (5) huoneistoa. Erillistä keräilyä ei tarvita, jos biojäte kompostoidaan kiinteistöllä ympäri vuoden. Kiinteistöt, joilla on alle viisi huoneistoa, voivat liittyä järjestelmään, jossa käytetään yhteistä keräilyastiaa tai omaa biojäteastiaa. 2) poltettavalle jätteelle 3) lasille, jos kiinteistössä on vähintään viisi (5) huoneistoa 4) metallille, jos kiinteistössä on vähintään viisi (5) huoneistoa 5) keräyspaperille, jos kiinteistössä on vähintään viisi (5) huoneistoa 6) paristoille ja loisteputkille, astia tai tila jos kiinteistössä on vähintään viisi (5) huoneistoa 7) mahdolliselle muulle hyödyntämiskelpoiselle jätelajille sen mukaan mitä kunnan jätehuoltoviranomainen päättää kiinteistökohtaisesta keräämisestä. Keräysvälineeseen saa laittaa vain sellaista jätettä, jota varten keräysväline on tarkoitettu. Keräysväline tulee voida tyhjentää turvallisesti ja riskittömästi.

7 7 16 Muut kuin asuinkiinteistöt Seuraavien jätteen haltijoiden tulee säilyttää jätteet erillään muista jätteistä ja toimittaa ne hyötykäyttöön, mikäli toimiva keräysjärjestelmä on olemassa: - yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelun sekä koulutuspalvelun kiinteistöt, - valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sosiaali- ja terveyspalvelun tai koulutustoiminnan kiinteistöt, - julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt sekä, - liikehuoneistot, jotka keräävät jätteensä joko asuinkiinteistön tai edellä mainittujen toimintojen kanssa samoihin astioihin. Jätteet on sijoitettava niille varattuihin erillisiin, kiinteistökohtaisiin keräysvälineisiin. Kiinteistönhaltijan on huolehdittava näiden jätteiden hyötykäyttöön toimittamisesta. 1) biojäte, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 40 kg viikossa 2) poltettava jäte, 3) lasi, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 5 kg kahdessa viikossa 4) metalli, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 40 kg kahdessa viikossa, 5) loisteputket, energiasäästölamput ja paristot, 6) keräyspaperi, 7) keräyspahvi, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 20 kg kahdessa viikossa. 17 Yleisötilaisuudet Ulkona pidettävissä yleisötilaisuuksissa tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava tilaisuuden jätehuollosta. Alueella tulee olla riittävä määrä asianmukaisia keräysvälineitä, vähintään poltettavalle jätteelle, ja ne on sijoitettava tarkoituksenmukaisesti sekä pidettävä moitteettomassa kunnossa. Yli vuorokauden kestävien tilaisuuksien jätehuollon järjestämisestä on tehtävä suunnitelma kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Ab Stormossen Oy:lle. Yleisötilaisuuksissa järjestäjä on vastuussa hyötyjätteiden erottelua koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta. 18 Erikseen kerättävät jakeet Asumisessa syntyvän jätteen keräysvälineisiin ei saa panna: 1) palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä, 2) nestemäisiä jätteitä, 3) vaarallisia jätteitä, 4) käymäläjätettä, 5) erityisjätettä, 6) hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia, 7) kuolleita eläimiä, 8) aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineiden käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville henkilöille, 9) esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat vahingoittaa keräysvälinettä tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista, eikä 10) jätteitä, jotka eivät laadultaan ja ominaisuuksiltaan vastaa ko. keräysvälineeseen kerättävää jätelajia.

8 8 Edellä mainitut jätteet on kiinteistön haltijan kuljetettava joko omatoimisesti tai kuljetusyrittäjän kanssa tehtävällä sopimuksella niille tarkoitettuihin vastaanotto- tai käsittelypaikkoihin. 19 Tuhka ja noki Tuhkaa ja nokea saa panna poltettavan jätteen keräysvälineeseen. Tällöin tuhkan on oltava kauttaaltaan kytemätöntä ja jäähtynyttä. 5. VAARALLISEN JÄTTEEN KERÄYS 20 Sekoittamiskielto Erilaatuiset vaaralliset jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. Vaarallisten jätteiden sekoittamisesta toisiinsa tai muihin jätteisiin säädetään jätelain 17 :ssä. 21 Alkuperä Vaarallisten jätteiden toimittaminen vastaanottopaikkaan edellyttää, että jätteiden alkuperä ja laatu sekä niiden vaarallisuus ympäristölle selviää joko alkuperämerkinnöistä tai se ilmoitetaan muuten. 22 Kiinteistökohtainen keräily Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt vaarallisille jätteille keräyksen, tulee näin kerättäviä vaarallisia jätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista jätettä ei voi vapaasti poistaa (keräyspiste). Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa jätelajia varten tulee olla erillinen selvästi merkitty keräysväline. Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat hyvin kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistönhaltijan on lisäksi tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty. 23 Jäteöljyt Nestemäiset öljyiset jätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa öljylle tarkoitetuissa astioissa, jotka on sijoitettu tiivispohjaiselle reunakorokkein varustetulle alustalle. Jäteöljyn keräykseen saa käyttää vain tiiviitä kannellisia säiliöitä, joissa on teksti Jäteöljyä. 24 Lääkkeet Lääkkeet toimitetaan apteekkeihin, jotka toimittavat lääkkeet asianmukaiseen käsittelyyn. 25 Paristot ja akut Paristojen ja akkujen keräily on järjestetty yhteistyössä alan liikkeiden kanssa. Paristoille on oltava erillinen keräysastia kiinteistöissä joissa on vähintään (5) huoneistoa. Kiinteistöt, joissa on enintään neljä (4) asuntoa, toimittavat paristot ekopisteeseen, hyötykäyttöasemalle tai alan liikkeeseen. Alan liikkeiden lisäksi myös hyötykäyttöasemilla vastaanotetaan akkuja.

9 9 26 Asbestijäte Pienemmät määrät (tilavuudeltaan alle 50 litraa) asbestijätettä voidaan toimittaa asianmukaisessa pakkauksessa kaikille hyötykäyttöasemille. Tätä suuremmat määrät voidaan toimittaa ainoastaan Ab Stormossen Oy:n jätekeskukseen. Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja lujia pakkauksia tai säiliöitä. Ne on merkittävä selvästi erottuvalla tekstillä Asbestijätettä. Pölyn hengittäminen vaarallista. / Asbestavfall. Farligt att inandas. 27 Suurehkot vaarallisen jätteen toimitukset Määrältään yli 100 kg:n tai tilavuudeltaan yli 100 litran vaarallisen jätteen toimituksista on aina sovittava etukäteen vastaanottopisteen henkilökunnan kanssa, tai otettava yhteyttä valtuutettuun ongelmajäteyhtiöön. 6. JÄTTEIDEN KERÄILYVÄLINEET JA NIIDEN HOITO 28 Yleistä keräysvälineistä ja -paikoista Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössä riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä. Jätteiden keräysvälineiden, -paikkojen ja -tilojen tulee olla niiden säilyttämiseen, kuormaukseen ja kuljetukseen sopivia, eikä niistä saa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 29 Keräysvälineiden hoito Keräysvälineet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä, kuormauskäsittelyn kestäviä eivätkä aiheuta terveydellistä haittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Keräysvälineiden on oltava myös kuumapesun kestäviä. 30 Hyväksytyt keräysvälineet Jätteiden keräilyvälineinä voidaan käyttää alla mainittuja astioita tai säiliöitä. Keräysvälineet on valittava siten, että ne soveltuvat kerättävälle jätelajille. 1) Käsin siirrettävissä olevia enintään 700 litran kannellisia, pyörin ja tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen. 2) Koneellisesti kuormattavia tai siirtolavarakenteisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat jätteen keräilyyn ja tyhjennykseen ja jotka ovat helposti puhdistettavia. Yli kuuden (6) kuution pikakonttien käyttö jäteastiana on kielletty työturvallisuussyistä. 3) Muut jätteen keräilyyn tarkoitetut säiliöt, kaivot ym. keräilyrakenteet. Keräilyvälineiden käyttö voidaan hyväksyä edellyttäen, että tällaisten astioiden käyttö ei aiheuta haittaa ympäristölle ja että ne soveltuvat alueella toimivaan kuljetusjärjestelmään. Nämä rakenteet toteutetaan erikseen hyväksyttävien suunnitelmien mukaisesti. 4) Vaarallisten jätteiden keräilyvälineet. Vaaralliset jätteet on kerättävä erillisiin ko. vaarallisille jätteille sopiviin astioihin ja toimitettava asianmukaiseen vaarallisten jätteiden keräily- tai käsittelypaikkaan.

10 10 Käsin siirrettävää keräysvälinettä ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, keräysvälineen rakenteen tai jätteen painon vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin. 31 Erityiset olosuhteet Milloin vähäiset määrät jätettä eivät erityisestä syystä mahdu keräysvälineeseen, se voidaan tilapäisesti sijoittaa keräysvälineen läheisyyteen jätteelle varattuun paikkaan. Jäte on tässä tapauksessa pakattava niin, että jäteauton kuljettaja saa sen yksin turvallisesti ja helposti kuormattua. Muu kuin jätepussissa oleva kerättäväksi tarkoitettu jäte on selvästi merkittävä lisäjätteeksi. Tällöin kiinteistönhaltijan on huolehdittava siitä, että jätteet eivät aiheuta haittaa ympäristölle ja että jätteet kuljetetaan kiinteistöltä järjestetyn jätteenkuljetuksen yhteydessä. 32 Keräysvälineiden merkitseminen Eri jätelajien keräysastiat erotetaan toisistaan merkitsemällä ne värein seuraavasti: 1) biojäte ruskea 2) keräyskelpoinen paperi- ja pahvijäte vihreä 3) poltettava jäte oranssi 4) keräyskelpoinen lasijäte sininen 5) keräysmetalli sininen 6) vaarallinen jäte punainen Jäteastiat on merkittävä asianmukaisella tarramerkillä, jossa on taulukon mukainen väritunnus ja jätelaadun nimi. Jäteastiat on tarvittaessa merkittävä niiden tunnistamiseksi tarvittavilla kooditunnistimella. Jäteastioissa voi olla tyhjennyksestä vastaavan nimi ja yhteystiedot, sekä tieto siitä minne tyhjennystä koskevista epäkohdista voi ilmoittaa. 33 Keräysvälineiden huolto Keräysvälineen haltijan on huolehdittava keräysvälineen huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta. Jäteastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa. 7. JÄTTEIDEN KERÄILYVÄLINEIDEN SIJOITUS 34 Sijoituspaikat ulkona Jäteastiat, jotka ovat käsin siirrettävissä, on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että jätteenkuljetusajoneuvolla on aina, vuodenajasta riippumatta, oltava esteetön pääsy 10 metrin päähän tai tätä lähemmäksi. Jätesäiliöt, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jätteenkuljetusajoneuvolla on esteetön pääsy niiden välittömään läheisyyteen ja että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta. Ulkona keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle alustalle, mahdollisuuksien mukaan auringolta suojaiseen paikkaan ja tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksin. Sijoituspaikalla on oltava riittävä valaistus. Keräilyvälineiden alustan rakenteessa on otettava huomioon puhtaanapitoon ja sadeveden poisjohtamiseen vaikuttavat seikat.

11 11 Keräysvälineiden sijoittamisessa on huomioitava keräilyvälineisiin kohdistuvan ilkivallan, kuten tuhopolton ja palon leviämisen vaara. Sijoituksessa on noudatettava pelastusviranomaisen ohjeita. 35 Jätehuone Sisätiloihin rakennettu jätehuone on sijoitettava siten, että sen ovi avautuu suoraan ulos tai, milloin erityiset syyt niin vaativat, kellarikäytävään. Käytävä on tällöin erotettava ovella muusta kellaritilasta, eikä siitä saa olla yhteyttä talous- tai muihin niihin verrattaviin kellaritiloihin. Puhtaanapitoa varten tulee jätehuoneessa tai sen välittömästä läheisyydessä olla vesijohtovettä vaivattomasti saatavissa sekä jätehuoneessa lattiakaivolla varustettu viemäri. Jätteiden keräilyvälineiden sijoitus jätehuoneeseen edellyttää, että jätehuoneessa on riittävä ilmanvaihto ja valaistus. Keräilyvälineiden on oltava tarkoituksenmukaisia. Jätehuone on pidettävä puhtaana ja tarvittaessa jätehuone tulee olla jäähdytetty. Jätetilaa ei saa käyttää muuna varastona. 36 Keräilyvälineiden siirtoväylät Alueiden ja väylien, joilla keräysvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Aitausten, istutusten ja katosten sekä alueiden ja väylien tulee lisäksi olla sellaisia, että keräysvälineitä voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää. Alueet ja väylät eivät saa olla liukkaita. Niiden kaltevuuden tulee, mikäli mahdollista, olla alle 1:10. Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijoituspaikan kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, että keräysvälineet voidaan siirtää ja tyhjentää esteettä. 8. KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENTÄMINEN JA JÄTTEIDEN KULJETUS 37 Tyhjennysvälit Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Jätteitä ei saa kuljettaa muihin kuin kunnan jätehuoltoviranomaisen tai Ab Stormossen Oy:n osoittamiin paikkoihin. Eri jätteiden keräysvälineet on tyhjennettävä vähintään seuraavin määrävälein: Vakituinen asunto ja vapaa-ajanasunto Taajama-alue Haja-asutusalue Tyhjennysväli, viikkoja min. * max. min.* max. Biojäte Biojäte, syväkeräyssäiliö Poltettava jäte ** Lasi ja metalli Harmaavesisäiliö tarvittaessa 52 tarvittaessa 52 Sako- ja umpikaivot, jätevesisäiliöt tarvittaessa 52 tarvittaessa 52 Öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivot tarvittaessa 52 tarvittaessa 52 * Kuljetusyrityksen kanssa voidaan sopia tiheämmästä tyhjennysvälistä ** Edellyttää biojätteen erilliskeräilyä/kompostointia

12 12 38 Yleisötilaisuudet Ulkona pidettävissä yleisötilaisuuksissa alueen puhdistus ja keräysvälineiden tyhjennys on suoritettava päivittäin tarpeen mukaan ja aina keräysvälineiden täyttyessä sekä välittömästi tilaisuuden päätyttyä. 39 Keräyspaperi Keräyspaperi on noudettava kiinteistöltä ja alueellisista keräyspaikoista niin usein, ettei astioiden ylitäyttymisestä aiheudu roskaantumista ja keräyspaperin sijoittamista muiden jätteiden keräysvälineisiin. 40 Vaarallisille jätteille tarkoitettujen astioiden tyhjennys Kerätyt vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, asianmukaisesti hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. 41 Isokokoiset yksittäiset jätteet Isokokoisten jäte-esineiden (esim. kalusteet ja keittiökaapistot) tai poikkeuksellisen suurten tai painavien jätemäärien kuljetuksesta, jotka eivät sovellu kerättäväksi ja kuljetettavaksi yhdessä muiden jätejakeiden kanssa, on kiinteistön haltijan sovittava erikseen kuljetusyrittäjän kanssa tai vaihtoehtoisesti huolehdittava omatoimisesta kuljetuksesta asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. 42 Kuljetuskalusto Jätteenkuljetukseen on käytettävä siihen sopivaa kalustoa. Jätettä ei saa kuljetuksen aikana joutua tielle tai ympäristöön. Jätteitä saa kuljettaa 1) umpikuorisessa kuljetusvälineessä, 2) keräilyvälineenä käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä ja 3) avokuljetuksena kuljetusvälineessä, jossa kuorma on suojattu peitteellä. Edellä 1 momentissa määrätyn lisäksi järjestetyssä jätteenkuljetuksessa voidaan tilapäisesti sekä kuljetettaessa 41 :n tarkoittamissa tapauksissa, kuljettaa jätteitä muutoinkin, kuitenkin niin, ettei jätteitä kuljetuksen tai kuormauksen aikana pääse leviämään ympäristöön. 43 Syntypaikkalajitellun jätteen kuljetus Jätteiden keräilyssä ja kuljetuksessa on noudatettava jätteen käsittelypaikalla käytettäviä lajitteluperiaatteita. Eri jätejakeet on pidettävä keräilyn ja kuljetuksen aikana erillään. 44 Aikarajoitukset Keräysvälineiden kuormaaminen asuinkiinteistöillä tai niiden lähistöllä on kielletty arkisin klo välisenä aikana sekä sunnuntaisin ja arkipyhinä. Keräysvälineiden tyhjentäminen ei saa aiheuttaa tarpeetonta melua tai muuta häiriötä.

13 13 45 Jätteenkuljetusyrityksen selvilläolovelvollisuus Jätteenkuljetusyritys on velvollinen ottamaan selvää voimassa olevista lajittelumääräyksistä. Jätteenkuljetusyritys vastaa jätteentuottajille antamansa tiedon oikeellisuudesta. 46 Jätteenkuljetusyrityksen ilmoitusvelvollisuus Jätekuljetusyrityksen on Jätelain 39 :n mukaisesti vähintään kerran vuodessa (kalenterivuosi) viimeistään kunkin raportointijakson päättymisestä seuraavan kuukauden loppuun mennessä ilmoitettava edellisen jakson osalta kunnan jätehuoltoviranomaiselle tiedot kuljettamiensa kunnan vastuulla olevien jätteiden määrästä, laadusta, kuljetukseen liittyneistä kiinteistöistä ja liittyjien yhteystiedot, kiinteistökohtaisista jäteastiamääristä, niiden koosta ja jäteastioiden tyhjennysväleistä sekä siitä, mihin jäte on kuljetettu hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Uudet ja päättyneet asiakassuhteet on ilmoitettava neljännesvuosittain kunkin vuosineljänneksen päättymisestä seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Jos kunta perii jätteen käsittelystä jätemaksun Jätelain 37 :ssä tarkoitetulta kuljettajalta 80 :n 2 momentin mukaisesti, on kuljettajan pidettävä kirjaa jätteen käsittelystä asiakkailtaan perityistä jätemaksuista sekä annettava näitä koskevat tiedot pyynnöstä kunnan jätehuoltoviranomaisen nähtäväksi. Kunnan jätehuoltoviranomainen voi myös vaatia tiedot kuljetusyritykseltä kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden ja elinkeinoelämän jätteiden osuuksista jätekuormissa. 9. JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMIS- JA KÄSITTELYPAIKAT 47 Ab Stormossen Oy Ab Stormossen Oy vastaanottaa hyötykäyttöön ja käsittelyyn yhdyskuntajätettä, siihen verrattavissa olevaa jätettä teollisuudesta ja elinkeinoelämästä, talouksien vaarallista jätettä ja saostus- tai umpikaivojen lietettä. Vaarallista jätettä, joka on maa- ja metsätaloudesta aiheutuvaa, Stormossen vastaanottaa, jollei kysymyksessä ole kohtuuttomasta määrästä. Sopimuksen mukaan Stormossen vastaanottaa myös muuta jätettä. 48 Muut vastaanotto- ja käsittelypaikat Kiinteistöillä jätteitä voidaan hyödyntää ja/tai käsitellä näiden määräysten 8-13 lueteltujen periaatteiden mukaisesti. Jätteet, joilta ei jätelain ja näiden määräysten mukaisesti hyödynnetä tai käsitellä kiinteistöllä, tulee toimittaa Ab Stormossen Oy:n ylläpitämiin vastaanottopaikkoihin. Ab Stormossen Oy:n kotisivulle ( on koottu tietoa jätteiden vastaanottopaikoista, sijainnista, aukioloajoista sekä niihin jätettävistä jätteistä. 49 Jätteiden toimitusajankohdat Jätteitä saa toimittaa yleisille hyödyntämis- ja käsittelypaikoille vain erikseen ilmoitettavina ajankohtina. 50 Turvallisuusohjeet Liikuttaessa jätteiden hyödyntämis- ja vastaanottopaikoilla on noudatettava siellä olevan henkilökunnan ohjeita sekä olosuhteisiin nähden muutoinkin riittävää varovaisuutta. Jätteet on sijoitettava henkilökunnan osoittamaan paikkaan.

14 14 51 Kaatopaikkakelpoisuus Teollisuusjätettä tai erikoiskäsiteltävää jätettä kaatopaikalle tuotaessa on vaadittaessa esitettävä selvitys jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta. Jos jätettä säännöllisesti kaatopaikalle toimittava jätteen tuottaja on sopinut vastaanotosta kirjallisesti kaatopaikanpitäjän kanssa, ei tarvita kuormakohtaista kaatopaikkakelpoisuusselvitystä. Kaatopaikkakelpoisuuden selvittämistä varten tarvittavista analyysikustannuksista vastaa jätteen haltija. Jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta päättää ympäristölupaviranomainen valtakunnallisten ohjeiden perusteella. 10. MUUT MÄÄRÄYKSET 52 Kirjanpitovelvollisuus Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa 37 :ssä tarkoitettujen umpi- ja saostuskaivojen samoin kuin öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisajankohdista ja paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu. 53 Kiinteistön haltijan tiedottamisvelvollisuus Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä. 54 Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen Kunnan jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen näistä määräyksistä. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei toimenpiteestä aiheudu haittaa ympäristölle. 55 Yksityiskohtaiset ohjeet Ab Stormossen Oy antaa jätteiden lajittelua, hyötykäyttöä ja kuljetusta koskevat yksityiskohtaiset ohjeet. 11. VOIMAANTULO 56 Voimaantulo Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan ja niillä kumotaan kaikki aikaisemmin annetut kunnalliset jätehuoltomääräykset. Määräykset tulevat voimaan mahdollisista valituksista huolimatta. Yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelun sekä koulutuspalvelun kiinteistöt siirretään kuntien vastuualueen piiriin Kun jätehuoltomääräykset tulevat voimaan, kunnan toimivaltainen viranomainen käyttää kunnan jätehuoltoviranomainen toimivaltaa kunnes yhteinen jätelautakunta aloittaa toimintansa. (päiväys) (viranomainen)

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupunkien sekä Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kuntien yhteinen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 13.8.2003 Voimaantulo:

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset

Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset SISÄLLYSLUETTELO Yleisiä säännöksiä 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen 4 Jätteiden ryhmittely JÄTTEIDEN LAJITTELU JA

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 6 LIIKETOIMI HARJAVALLAN KAUPUNGIN YLEISET 2011 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu) jätelain 17 :n nojalla Hyväksytty kaupunginvaltuusto 27.9.2010/48 Voimaantulo

Lisätiedot

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla)

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) Vahvistettu: Kolarin kunnanvaltuusto 29.12.1999 69 Voimaantulo 1.1.2000 Sisällysluettelo Jätehuoltomääräysten soveltamisala ja

Lisätiedot

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Jätehuollon vastuut Jätelain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle ELY-keskus ohjaa ja edistää jätelaissa ja sen

Lisätiedot

Jätelautakunta voi antaa täydentäviä ohjeita lajittelusta, keräyksestä ja kuljetuksesta.

Jätelautakunta voi antaa täydentäviä ohjeita lajittelusta, keräyksestä ja kuljetuksesta. Jätehuoltomääräykset SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty

Lisätiedot

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä.

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä. 1 SIIKAISTEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto15.11.2007 65 Voimaantulo 1.1.2008 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun;

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun; EURAJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnan on sen lisäksi,

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Suupohjan jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset

Suupohjan jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Suupohjan jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 4.2.2014 Voimaantulo: 1.4.2014 2 Sivu Suupohjan jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo: 01.06.2007 Energiajätteen osalta tulee voimaan 1.6.2011 18 ja 20. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Pelkosenniemen kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Pelkosenniemen kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 1(16) KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 Annettu jätelain 91 perusteella Tekninen lautakunta 10.4.2013, 25 Voimassa 1.5.2013 alkaen Pekka Palokärki on Keuruun kaupungin jätehuollon maskotti.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11)

KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11) KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11) I. SOVELTAMISALA II. MÄÄRITELMÄT III. JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Kompostointi 4 Jätteiden poltto 5 Jätteiden hautaaminen 6 Puutarhajäte

Lisätiedot

TOIMIVAN JÄTETILAN OPAS

TOIMIVAN JÄTETILAN OPAS TOIMIVAN JÄTETILAN OPAS JÄTETILA JÄTETILAN SIJAINTI Jätetila Vaasassa jätekatoksille ja rakennelmille tarvitaan toimenpidelupa tai rakennuslupa. Jätetila on yleensä aitaus, katos tai huone. Toimiva jätetila

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa 1(10) VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa Hyväksytty tekn ltk 10.08.2006, khall 6.11.2006, Kvalt 13.11.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuuston 20.9.2004 hyväksymät. Määräykset astuvat voimaan 1.1.2005 SISÄLTÖ YLEISTÄ...3 MÄÄRITELMÄT...3 JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4 Kompostointi...4

Lisätiedot

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana.

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty ympäristölautakunnassa 18.10.2000 226 Haukiputaan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset

Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset Page 1 of 9 Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 :n nojalla. Valtuuston hyväksymä 15.11.2006 85 Voimaantulo 1.1.2007 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Jätehuoltomääräysten soveltamisala

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1/10 1 LUKU SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...2 1 Soveltamisala... 2 2 Määritelmät... 2 2 LUKU

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Savukosken kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Savukosken kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco)

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 tekn. ltk 5.6.2012 35 Liite 35.2 JÄMIJÄRVEN KUNTA Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Määritelmiä 2.LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T

J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T Hyväksytty Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 25.11.2005 Voimaantulo 01.01.2006 I SOVELTAMISALA...4 1 Jätehuollon järjestämisestä... 4 II YLEISET

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.11.2005 SISÄLLYSLUETTELO LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 4 1. LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET... 4 1 SOVELTAMISALA... 4 2 TAVOITTEET...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1/11 PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Peimarin ympäristönsuojelulautakunnassa 30.5.2006 50. Voimassa 1.1.2007 alkaen 2/11 PAIMION KAUPUNGIN

Lisätiedot

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset - 1 - Someron kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. SISÄLLYS I YLEISTÄ...3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Utajärven kunnan jätehuoltomääräykset. Laatijana Lupa- ja valvontalautakunta,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010

PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010 PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010 Sisällys I YLEISET MÄÄRITELMÄT JA MÄÄRÄYKSET... 2 1... 2 2... 2 3 Kiinteistön haltijan

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunta Voimaantulo Halikko 1.7.2006 Kiikala 1.1.2007 Kisko 1.9.2006 Kuusjoki 1.6.2006 Muurla 12.6.2006 Paimio 1.1.2007 Perniö 1.9.2006 Pertteli 1.7.2006

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen yleiset JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain nojalla. Kuntakohtaiset määräykset saatavissa kunkin osakaskunnan virastosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie

Lisätiedot

Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.10.2005 Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

Liite Yt 11/15.11.2005 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Liite Yt 11/15.11.2005 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Liite Yt 11/15.11.2005 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2005 SISÄLLYSLUETTELO 2 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13)

Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13) Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13) Sisältö: KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Naantalin kaupunginvaltuustossa

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Tekninen lautakunta on 14.11.2011 71 hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset ja määrännyt ne tulemaan voimaan 01.01.2012. 1. Luku YLEISET

Lisätiedot

Limingan kunta Muhoksen kunta Tyrnävän kunta Utajärven kunta

Limingan kunta Muhoksen kunta Tyrnävän kunta Utajärven kunta 2019 Limingan kunta Muhoksen kunta Tyrnävän kunta Utajärven kunta Hyväksytty jätehuoltoviranomaisen :n kokouksessa 24.10.2018. Voimassa 1.1.2019 alkaen 2 1 Yleistä jätetaksasta Jätelain 646/2011 78 :n

Lisätiedot

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET HAKEMISTO: 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRITELMÄT 1 Tavoitteet................................... 5 2 Soveltamisala................................ 5 3 Yleiset huolehtimisvelvoitteet................... 5

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut 17.5.2005.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut 17.5.2005. ASIKKALAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010

SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010 SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010 SIPOON KUNTA Iso Kylätie 18, PL 7, 04131 Sipoo, www.sipoo.fi Vaihe 09 23431 Faksi 09 2353 6259 SIBBO KOMMUN Stora Byvägen 18, PB 7, 04131 Sibbo, www.sibbo.fi

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta hyväksynyt 24.9.2013 Voimaantulopäivä 1.11.2013 SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Joensuun alueellisen jätelautakunnan hyväksymä 28.6.2012 40 Kuulutettu 5.7.2012 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 3. Koko Lohjan kaupunki kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin.

Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 3. Koko Lohjan kaupunki kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. LOHJAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 1. LUKU YLEISTÄ 1. Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä ja valvonnasta

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Inarin kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Inarin kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Tampereen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Kaupunginvaltuusto 14.12.2005

Tampereen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Kaupunginvaltuusto 14.12.2005 PERUSTELUT 1 (5) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Soveltamisala Näissä jätehuoltomääräyksissä annetaan jätelainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä ja toimintaohjeita. Jätelain muutoksessa syyskuussa 2004

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.2014 64 Voimaan 1.1.2015 1 Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT... 4 LUKU 1 SOVELTAMISALA JA YLEISET VELVOITTEET...

Lisätiedot

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 2 LUKU JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Jätteiden kompostointi 3 Jätteiden poltto 3 Jätteiden hautaaminen maahan 4

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kaskisten kalarantapäivät / Merja Rosendal

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kaskisten kalarantapäivät / Merja Rosendal Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kaskisten kalarantapäivät 30.6.2018 / Merja Rosendal TIETOA YHTIÖSTÄ Kahdeksan kunnan vuonna 1996 perustama jätelaitos Jurva liitetty Kurikkaan 2009 Pinta-ala 4825 km 2

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 1. YLEISET SÄÄNNÖT JA LAIN PERUSKOHDAT Jätelain peruskohdat 2. JÄTTEIDEN

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008.

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. Jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä Jätehuollon järjestämisestä, jätteistä

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SAVONLINNAN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY 5.2.2001 SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty,

Lisätiedot

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun.

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 1 (5) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 18.12.2012 15 Voimaantulo 1.1.2013 1 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Enontekiön kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Enontekiön kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco)

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.1. 2007, astuvat voimaan 22.2. 2007 Uuraisten kunta 1 Jätehuoltomääräykset I YLEISET

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.12.2007 2007 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla 1 Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Tavoitteet 3 Määritelmät Jätteiden

Lisätiedot

Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset

Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset Utsjoen kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.7.2014 alkaen 2 (20) Hyvä lukija Utsjoen kunnan yleiset jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Utsjoen asukkaita, yrityksiä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

Liite 1/Ympltk 13.11.07 56

Liite 1/Ympltk 13.11.07 56 JANAKKALAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Liite 1/Ympltk 13.11.07 56 Annettu jätelain 17 :n nojalla. Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN N:o 2 2008 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 2/2008 25.2.2008 Jätehuoltomääräykset Hämeenlinnan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa, niiden hyödyntämisessä

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1/10 HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Tekninen lautakunta on 11.1.2001 4 hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset. Kunnanhallitus on 15.1..2001

Lisätiedot

Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset

Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset Hyväksytty Maaseutu- ja ympäristölautakunta 01.12.2009 39 Kunnanhallitus 14.12.2009 278 Kunnanvaltuusto 08.02.2010 2 2 3 SISÄLLYS 1. Yleistä...4 2. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1(21) TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla Hyväksytty ympäristölautakunta 30.12.2008/ 147 kunnanhallitus 02.02.2009 / 71 kunnanvaltuusto 09.03.2009

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2012

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2012 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2012 Kunnat ovat hyväksyneet nämä jätehuoltomääräykset noudatettavaksi Askolassa, Loviisassa, Pornaisissa, Porvoossa ja Sipoossa. SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA... 3 2 MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset

Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset Kuntien ympäristöviranomaisten ja Vestia Oy:n yhteisen työryhmän esitys kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi, hyväksytty työryhmässä 6.10.2008 Hyväksytty Kärsämäen

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset. Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset Jätehuoltomääräykset Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset 1 2 Sisällysluettelo sivu Hyvä lukija 4 Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset 8 Soveltamisala

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET

KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET Hyväksytty Kvalt Muutettu Kvalt 18.03.1997 02.02.2000 KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET Karjalohjan kunnan jätehuoltomääräykset, Annettu jätelain 17 g:n nojalla. 1. LUKU YLEISTA 1 $. Sen lisäksi,

Lisätiedot

Vaasan seudun jätelautakunta VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015

Vaasan seudun jätelautakunta VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015 VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015 1 SISÄLLYS 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 2 luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen... 5 3 luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä...

Lisätiedot

EHDOTUS.KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI 29.11.2011. Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla.

EHDOTUS.KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI 29.11.2011. Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla. LIITE 3 EHDOTUS.KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI 29.11.2011 Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla. Muutosten perustelut on kursivoitu ja esitetty sinisellä

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Kymenlaakson ja Lapinjärven. Jätehuoltomääräykset

Kymenlaakson ja Lapinjärven. Jätehuoltomääräykset 1 Kymenlaakson ja Lapinjärven Jätehuoltomääräykset 2 Sisällysluettelo Yleiset jätehuoltomääräykset Soveltamisala Määräysten pääsisältö 1 Määritelmät Jätteiden keräys, hyödyntäminen ja käsittely kiinteistöllä

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla 14.12.2009) Simon kunnanvaltuuston 14.12.2009 hyväksymät Voimaantulo 01.02.2010 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 01.02.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunnalliset jätehuoltomääräykset Eura, Huittinen, Köyliö ja Säkylä Alueellinen jätelautakunta Hyväksytty 10.12.2014 11 2 SISÄLTÖ 1. luku: Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 4 1 Soveltamisala...4 2

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. voimaantulopvm. 1.2.2008

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. voimaantulopvm. 1.2.2008 Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET voimaantulopvm. 1.2.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa,

Lisätiedot

EHDOTUS.KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI 29.11.2011. Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla.

EHDOTUS.KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI 29.11.2011. Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla. LIITE 3 EHDOTUS.KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI 29.11.2011 Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla. Muutosten perustelut on kursivoitu ja esitetty sinisellä

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla.

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Ympäristölautakunta vahvistanut 29.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoite

Lisätiedot