Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa."

Transkriptio

1 1 YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ LIITTYMINEN JÄRJESTETTYYN JÄTTEENKULJETUKSEEN JÄTTEIDEN LAJITTELU, HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ JÄTTEIDEN KERÄYS KIINTEISTÖLLÄ VAARALLISEN JÄTTEEN KERÄYS JÄTTEIDEN KERÄILYVÄLINEET JA NIIDEN HOITO JÄTTEIDEN KERÄILYVÄLINEIDEN SIJOITUS KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENTÄMINEN JA JÄTTEIDEN KULJETUS JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMIS- JA KÄSITTELYPAIKAT MUUT MÄÄRÄYKSET _Toc

2 2 1. YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä sekä muita kunnan/kaupungin antamia ohjeita ja määräyksiä. Nämä määräykset on annettu Jätelain 646/ nojalla. Kunnat, joiden alueella näitä määräyksiä sovelletaan, ovat antaneet Jätelain 93 tarkoittaman jäteneuvonnan Ab Stormossen Oy:n tehtäväksi. Yleiset jätehuoltomääräykset koskevat jätteitä, joista kunta on ensi- ja toissijaisesti vastuussa (jätelaki ) sekä tuottajavastuun piiriin kuluvasta jätteestä (jätelaki 47 ) siltä osin kuin kunta järjestää keräilyä, joka täydentää tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteiden keräystä. Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätejakeiden keräilystä ja lajittelusta on säädetty erikseen. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat näiden jätehuoltomääräysten astuessa voimaan keräyspaperi, romurenkaat, romuajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä osin pakkaukset. Tuottajavastuun laajentuessa koskemaan uusia jätejakeita nämä jätehuoltomääräykset eivät enää ole voimassa kyseisten jätejakeiden osalta. 2 Toimialue Nämä määräykset ovat voimassa Ab Stormossen Oy:n toiminta-alueella, joka kattaa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kuntien sekä Vaasan kaupungin alueet. 3 Tavoite Jätehuoltomääräyksien tavoitteena on ehkäistä jätteiden synty ja ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan siten, että jätteistä mahdollisimman suuri osa ohjautuu hyötykäyttöön. Jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely tulee suorittaa mahdollisimman taloudellisesti ja siten, että ympäristökuormitus on mahdollisimman vähäinen. Varsinaiseen jätteiden käsittelyyn jäävän osan tulee laadultaan ja määrältään soveltua käsittelylaitokselle tai loppusijoituspaikalle käsiteltäväksi. 4 Määritelmät Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan: biojätteellä ruoan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä ruoka-aineksia ja elintarvikkeita sekä ruoan tähteitä; ekopisteellä keräyspaperin, -lasin, -metallin ja paristojen keräyspistettä (erät alle 0,1 m 3) ; erityisjätteellä kudos- ja eläinjätteitä sekä pölyäviä tai muita vastaavia jätteitä, jotka vaativat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana, mutta jotka eivät ole vaarallisia jätteitä; haja-asutusalueella kunnan tai kaupungin laatiman asemakaava-alueen ulkopuolisia alueita sekä ranta-asemakaava-alueita; hyötyjätteellä paperi-, pahvi-, lasi-, metalli-, puu- ym. jätettä, joka ohjataan erilliskeräyksen kautta uudelleenkäyttöön;

3 3 hyötykäyttöasemalla miehitettyä jätteiden vastaanottoasemaa, johon kotitaloudet voivat viedä vaarallista jätteitä ja hyötykäyttöön kelpaavaa jätettä ja suuria esineitä, jotka eivät mahdu normaaleihin jäteastioihin sekä kaatopaikkajätettä (erät 0,1-2m 3 ); järjestetyllä jätteenkuljetuksella 1) kunnan järjestämää asumisessa syntyvän jätteen kuljetusta, joko omana toimintana tai yksityisiä yrityksiä kilpailuttamana tai 2) kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta jossa kiinteistöjen haltijat sopivat asumisessa syntyvän jätteen kuljetuksesta suoraan kuljetusyrityksen kanssa; jätehuollon valvontaviranomaisella kunkin kunnan ympäristönsuojeluviranomaista; jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä; kaatopaikalla paikkaa, johon voimassa olevan ympäristöluvan mukaan saa loppusijoittaa jätettä; keräysastialla astiaa, säiliötä, siirtolavaa tai vastaavaa, johon jäte kerätään kuljetusta odotellessa; keräysmetallilla käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta metallijätettä, joka täyttää hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset; keräyspahvilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua keräyskelpoista pahvia ja voimapaperia, joka täyttää hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset; keräyspaperilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua kierrätyskelpoista paperia; keräyslasilla käytöstä poistettuja tyhjiä värillisiä ja värittömiä lasipakkauksia ja muuta käytöstä poistettua lasia, joka täyttää hyötykäytön asettamat laatuvaatimukset, ei kuitenkaan ikkunalasia; kompostoinnilla biojätteen ja puutarhajätteen käsittelyä asianmukaisessa kompostorissa, niin että se hajoaa ravinteiksi ja mullaksi; kunnan jätehuoltoviranomaisella kuntien yhteistä jätelautakuntaa, joka on perustettu kuntien yhteistyösopimuksen mukaisesti; kunnan vastuulla olevalla jätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, oppilasasuntolassa ja muussa asunnossa syntyvää jätettä mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä. Kunnan jätehuoltovastuun piiriin kuuluu myös asumisessa ja maa- ja metsätaloudessa syntyneen vaarallisen jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä; lietteillä jätevedenpuhdistamolietettä, rasvanerotuskaivojen lietettä; MBT-laitoksella mekaanista ja biologista käsittelylaitosta (MBT = Mechanical and Biological Treatment), jonka tehtävänä on jalostaa biojätteestä energiaa (biokaasu) sekä mädätysjäämää; poltettavalla jätteellä jätettä, joka jää jäljelle hyötyjätteen ja muiden poltettavaan jätteeseen kuulumattomien materiaalien, esim. vaarallisen jätteen, lajittelun jälkeen; pienvenesatamalla tahoa, joka tarjoaa venepaikkoja vapaa-ajan veneilijöille ja saarikiinteistöjen asukkaille; puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää biojätettä; riskijätteellä sairaaloitten, terveyskeskusten ym. viiltäviä, pistäviä ja tartuntavaarallisia jätteitä; sako- ja umpikaivolietteellä asumisessa syntyviä lietteitä, kuten saostussäiliöiden, pienpuhdistamoiden tms. jätevesijärjestelmien lietteitä sekä umpisäiliöiden lietteitä;

4 4 taajama-alueella aluetta, jolla on voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava tai joka on suunnittelutarvealuetta; tuottajalla palvelun tai tavaran tuottajaa; tuottajan vastuulla järjestelmää, jossa tuottaja, myyjä tai maahantuoja vastaa jätehuollon järjestämisestä ja kustannuksista; vaarallisella jätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle; ylijäämämaalla rakennustoiminnan yhteydessä irrotettuja ja siinä käyttämättä jääneitä maaaineksia. 2. LIITTYMINEN JÄRJESTETTYYN JÄTTEENKULJETUKSEEN Asumisessa syntyvä jäte kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Asuinkäytössä olevan kiinteistön samoin kuin sellaisen muun kiinteistön, jolla syntyy mainittua asumisjätteeseen rinnastettavaa jätettä, tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Liittyminen rekisteröidään rekisteriin, josta vastaa kunnan jätehuoltoviranomainen. Kiinteistöllä olevat keräysvälineet voivat olla joko kiinteistökohtaiset tai 7 mukaisesti yhteiset. 5 Asuinkäytössä olevat kiinteistöt Jätteen haltija katsotaan liittyneeksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen 1) kun kiinteistö sijaitsee alueella, jolla kunta hoitaa jätteenkuljetuksen tai 2) kun jätteen haltija on sopinut suullisesti tai kirjallisesti ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin merkityn jätteenkuljetusyrityksen kanssa hallinnassaan olevien kiinteistöjen keräysvälineiden tyhjennyspalvelusta voimassa olevaa jätelakia ja näitä määräyksiä noudattaen (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus). 6 Vapaa-ajan kiinteistöt Vapaa-ajan kiinteistöjen osalta jätteen haltija voi liittyä järjestettyyn jätteen kuljetukseen seuraavilla tavoilla: 1) omat astiat poltettavalle jätteelle vapaa-ajan kiinteistöllä, 2) yhteiset astiat bio- ja poltettavalle jätteelle naapurin kanssa 7 mukaan. Tällöin mökkien sijainnit sekä yhteisastioiden käyttö ilmoitetaan kunnalle, 3) yhtiöjäteastiat bio- ja poltettavalle jätteelle (esim. mökkiyhdistyksen, pienvenesataman tai tiekunnan). Vastuuhenkilö ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle kenellä on oikeus käyttää jäteastioita, 4) muu vastaanottopaikka poltettavalle jätteelle, josta on maksettu käsittelymaksu. Biojäte kompostoidaan kiinteistöllä, 5) bio- ja poltettavat jätteet voi viedä myös vakituiselle asunnolle. Vapaa-ajan kiinteistöissä syntyvät hyöty- ja vaaralliset jätteet toimitetaan Ab Stormossen Oy:n ylläpitämiin vastaanottopisteisiin, joiden sijainnin ja aukioloajat voi tarkistaa Stormossenilta.

5 5 7 Yhteiset keräysvälineet Lähekkäiset kiinteistöt voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää samoja keräysvälineitä. Yhteisen keräysvälineen käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kunnan jätehuoltoviranomainen voi kieltää yhteisen keräysvälineen käytön esimerkiksi jätteiden määrän perusteella. 3. JÄTTEIDEN LAJITTELU, HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 8 Jätteiden lajittelu Jätteiden erilliskeräilyä ja hyötykäyttöön ohjaamista varten suoritetaan jätteiden syntypaikkalajittelua. Jätteen haltija on velvollinen huolehtimaan jätteiden lajittelusta niin, että eri jätejakeet pidetään muista jätteistä erillään ja että jätelajit toimitetaan niille tarkoitetuille vastanotto- ja käsittelypaikoille. 9 Kompostointi Kiinteistöllä saa kompostoida sillä syntyvää biojätettä. Kompostori on sijoitettava ja hoidettava niin, etteivät haittaeläimet pääse siihen ja ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kompostiin ei saa sijoittaa jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostituotteen käyttöä. Kompostorilla tulee olla määrätty hoitaja, joka on vastuussa kompostorin asianmukaisesta hoidosta. Biojätteen ympärivuotinen kompostointi tulee aina tapahtua lämpöeristetyssä kompostisäiliössä. Puutarhajätettä voidaan kompostoida avokompostoinnilla, kuitenkin niin ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle. 10 Käymäläjätteiden kompostointi Käymäläjätettä saa Ab Stormossen Oy:n toiminta-alueella kompostoida ainoastaan tarkoitukseen suunnitellussa kompostointilaitteessa. Tämä määräys ei koske kompostointia, johon on saatu ympäristönsuojelulain mukainen lupa. 11 Sako- ja umpikaivolietteet Sako- ja umpikaivolietteet on toimitettava ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin merkityn jätteenkuljetusyrityksen toimesta laitokselle jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseisiä lietteitä. Maatalouskiinteistöllä asumisessa syntyvien kalkkistabiloimalla tai muulla hyväksytyllä tavalla hygienisoitujen lietteiden levittäminen omalle pellolle on kuitenkin sallittua, mikäli kiinteistön haltija harjoittaa maataloutta. Omatoimisen käsittelyn aloittamisesta ja lopettamisesta on tehtävä ilmoitus jätelautakunnalle. Sako- ja umpikaivolietteiden osalta on muutoin noudatettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeita.

6 6 12 Poltto Jätteiden hävittäminen kiinteistöllä polttamalla on kielletty. Kiinteistöllä voidaan keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa polttaa sekä puhdasta, kyllästämätöntä ja maalaamatonta puutavaraa sekä lähinnä sytykkeenä pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia. Polton yhteydessä syntyvät savukaasut eivät saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapureille. Elintarvikkeita, kumia, muovia, jäteöljyä, nahkaa, kyllästettyä puuta ja jäteliuottimia tai niihin verrattavia aineita ei saa polttaa kiinteistöllä. Avopolton (nuotiot, kokkotulet) osalta on noudatettava mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty. Tämä määräys ei koske jätteen polttoa, johon on saatu ympäristönsuojelulain mukainen lupa. 13 Maahan hautaaminen Maahan saa haudata ainoastaan samalla kiinteistöllä syntynyttä puutarhajätteitä sekä luonnonvaraisia eläimiä ja lemmikkieläimiä, jotka eivät ole kuolleet tarttuviin tauteihin. Hautaamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Hautaamisesta ei saa aiheutua haittaa terveydelle taikka ympäristölle. Kuolleiden eläinten hävittämisestä antavat ohjeita kuntien eläinlääkärit. Kuolleet tuotantoeläimet tulee toimittaa niitä varten järjestettyyn keräykseen. 4. JÄTTEIDEN KERÄYS KIINTEISTÖLLÄ 14 Kiinteistökohtainen keräys Jätteen haltijan (kiinteistön) on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen, jos kiinteistön jätehuolto kuuluu kunnan vastuulle. 15 Kiinteistökohtaiset keräysvälineet Asuinkiinteistöllä tulee sen huoneistojen lukumäärän ja muilla kiinteistöillä syntyvän jätteen määrän perusteella olla keräysvälineitä seuraavasti: 1) biojätteelle, jos kiinteistössä on vähintään viisi (5) huoneistoa. Erillistä keräilyä ei tarvita, jos biojäte kompostoidaan kiinteistöllä ympäri vuoden. Kiinteistöt, joilla on alle viisi huoneistoa, voivat liittyä järjestelmään, jossa käytetään yhteistä keräilyastiaa tai omaa biojäteastiaa. 2) poltettavalle jätteelle 3) lasille, jos kiinteistössä on vähintään viisi (5) huoneistoa 4) metallille, jos kiinteistössä on vähintään viisi (5) huoneistoa 5) keräyspaperille, jos kiinteistössä on vähintään viisi (5) huoneistoa 6) paristoille ja loisteputkille, astia tai tila jos kiinteistössä on vähintään viisi (5) huoneistoa 7) mahdolliselle muulle hyödyntämiskelpoiselle jätelajille sen mukaan mitä kunnan jätehuoltoviranomainen päättää kiinteistökohtaisesta keräämisestä. Keräysvälineeseen saa laittaa vain sellaista jätettä, jota varten keräysväline on tarkoitettu. Keräysväline tulee voida tyhjentää turvallisesti ja riskittömästi.

7 7 16 Muut kuin asuinkiinteistöt Seuraavien jätteen haltijoiden tulee säilyttää jätteet erillään muista jätteistä ja toimittaa ne hyötykäyttöön, mikäli toimiva keräysjärjestelmä on olemassa: - yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelun sekä koulutuspalvelun kiinteistöt, - valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sosiaali- ja terveyspalvelun tai koulutustoiminnan kiinteistöt, - julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt sekä, - liikehuoneistot, jotka keräävät jätteensä joko asuinkiinteistön tai edellä mainittujen toimintojen kanssa samoihin astioihin. Jätteet on sijoitettava niille varattuihin erillisiin, kiinteistökohtaisiin keräysvälineisiin. Kiinteistönhaltijan on huolehdittava näiden jätteiden hyötykäyttöön toimittamisesta. 1) biojäte, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 40 kg viikossa 2) poltettava jäte, 3) lasi, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 5 kg kahdessa viikossa 4) metalli, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 40 kg kahdessa viikossa, 5) loisteputket, energiasäästölamput ja paristot, 6) keräyspaperi, 7) keräyspahvi, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 20 kg kahdessa viikossa. 17 Yleisötilaisuudet Ulkona pidettävissä yleisötilaisuuksissa tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava tilaisuuden jätehuollosta. Alueella tulee olla riittävä määrä asianmukaisia keräysvälineitä, vähintään poltettavalle jätteelle, ja ne on sijoitettava tarkoituksenmukaisesti sekä pidettävä moitteettomassa kunnossa. Yli vuorokauden kestävien tilaisuuksien jätehuollon järjestämisestä on tehtävä suunnitelma kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Ab Stormossen Oy:lle. Yleisötilaisuuksissa järjestäjä on vastuussa hyötyjätteiden erottelua koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta. 18 Erikseen kerättävät jakeet Asumisessa syntyvän jätteen keräysvälineisiin ei saa panna: 1) palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä, 2) nestemäisiä jätteitä, 3) vaarallisia jätteitä, 4) käymäläjätettä, 5) erityisjätettä, 6) hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia, 7) kuolleita eläimiä, 8) aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineiden käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville henkilöille, 9) esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat vahingoittaa keräysvälinettä tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista, eikä 10) jätteitä, jotka eivät laadultaan ja ominaisuuksiltaan vastaa ko. keräysvälineeseen kerättävää jätelajia.

8 8 Edellä mainitut jätteet on kiinteistön haltijan kuljetettava joko omatoimisesti tai kuljetusyrittäjän kanssa tehtävällä sopimuksella niille tarkoitettuihin vastaanotto- tai käsittelypaikkoihin. 19 Tuhka ja noki Tuhkaa ja nokea saa panna poltettavan jätteen keräysvälineeseen. Tällöin tuhkan on oltava kauttaaltaan kytemätöntä ja jäähtynyttä. 5. VAARALLISEN JÄTTEEN KERÄYS 20 Sekoittamiskielto Erilaatuiset vaaralliset jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. Vaarallisten jätteiden sekoittamisesta toisiinsa tai muihin jätteisiin säädetään jätelain 17 :ssä. 21 Alkuperä Vaarallisten jätteiden toimittaminen vastaanottopaikkaan edellyttää, että jätteiden alkuperä ja laatu sekä niiden vaarallisuus ympäristölle selviää joko alkuperämerkinnöistä tai se ilmoitetaan muuten. 22 Kiinteistökohtainen keräily Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt vaarallisille jätteille keräyksen, tulee näin kerättäviä vaarallisia jätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista jätettä ei voi vapaasti poistaa (keräyspiste). Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa jätelajia varten tulee olla erillinen selvästi merkitty keräysväline. Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat hyvin kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistönhaltijan on lisäksi tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty. 23 Jäteöljyt Nestemäiset öljyiset jätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa öljylle tarkoitetuissa astioissa, jotka on sijoitettu tiivispohjaiselle reunakorokkein varustetulle alustalle. Jäteöljyn keräykseen saa käyttää vain tiiviitä kannellisia säiliöitä, joissa on teksti Jäteöljyä. 24 Lääkkeet Lääkkeet toimitetaan apteekkeihin, jotka toimittavat lääkkeet asianmukaiseen käsittelyyn. 25 Paristot ja akut Paristojen ja akkujen keräily on järjestetty yhteistyössä alan liikkeiden kanssa. Paristoille on oltava erillinen keräysastia kiinteistöissä joissa on vähintään (5) huoneistoa. Kiinteistöt, joissa on enintään neljä (4) asuntoa, toimittavat paristot ekopisteeseen, hyötykäyttöasemalle tai alan liikkeeseen. Alan liikkeiden lisäksi myös hyötykäyttöasemilla vastaanotetaan akkuja.

9 9 26 Asbestijäte Pienemmät määrät (tilavuudeltaan alle 50 litraa) asbestijätettä voidaan toimittaa asianmukaisessa pakkauksessa kaikille hyötykäyttöasemille. Tätä suuremmat määrät voidaan toimittaa ainoastaan Ab Stormossen Oy:n jätekeskukseen. Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja lujia pakkauksia tai säiliöitä. Ne on merkittävä selvästi erottuvalla tekstillä Asbestijätettä. Pölyn hengittäminen vaarallista. / Asbestavfall. Farligt att inandas. 27 Suurehkot vaarallisen jätteen toimitukset Määrältään yli 100 kg:n tai tilavuudeltaan yli 100 litran vaarallisen jätteen toimituksista on aina sovittava etukäteen vastaanottopisteen henkilökunnan kanssa, tai otettava yhteyttä valtuutettuun ongelmajäteyhtiöön. 6. JÄTTEIDEN KERÄILYVÄLINEET JA NIIDEN HOITO 28 Yleistä keräysvälineistä ja -paikoista Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössä riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä. Jätteiden keräysvälineiden, -paikkojen ja -tilojen tulee olla niiden säilyttämiseen, kuormaukseen ja kuljetukseen sopivia, eikä niistä saa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 29 Keräysvälineiden hoito Keräysvälineet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä, kuormauskäsittelyn kestäviä eivätkä aiheuta terveydellistä haittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Keräysvälineiden on oltava myös kuumapesun kestäviä. 30 Hyväksytyt keräysvälineet Jätteiden keräilyvälineinä voidaan käyttää alla mainittuja astioita tai säiliöitä. Keräysvälineet on valittava siten, että ne soveltuvat kerättävälle jätelajille. 1) Käsin siirrettävissä olevia enintään 700 litran kannellisia, pyörin ja tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen. 2) Koneellisesti kuormattavia tai siirtolavarakenteisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat jätteen keräilyyn ja tyhjennykseen ja jotka ovat helposti puhdistettavia. Yli kuuden (6) kuution pikakonttien käyttö jäteastiana on kielletty työturvallisuussyistä. 3) Muut jätteen keräilyyn tarkoitetut säiliöt, kaivot ym. keräilyrakenteet. Keräilyvälineiden käyttö voidaan hyväksyä edellyttäen, että tällaisten astioiden käyttö ei aiheuta haittaa ympäristölle ja että ne soveltuvat alueella toimivaan kuljetusjärjestelmään. Nämä rakenteet toteutetaan erikseen hyväksyttävien suunnitelmien mukaisesti. 4) Vaarallisten jätteiden keräilyvälineet. Vaaralliset jätteet on kerättävä erillisiin ko. vaarallisille jätteille sopiviin astioihin ja toimitettava asianmukaiseen vaarallisten jätteiden keräily- tai käsittelypaikkaan.

10 10 Käsin siirrettävää keräysvälinettä ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, keräysvälineen rakenteen tai jätteen painon vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin. 31 Erityiset olosuhteet Milloin vähäiset määrät jätettä eivät erityisestä syystä mahdu keräysvälineeseen, se voidaan tilapäisesti sijoittaa keräysvälineen läheisyyteen jätteelle varattuun paikkaan. Jäte on tässä tapauksessa pakattava niin, että jäteauton kuljettaja saa sen yksin turvallisesti ja helposti kuormattua. Muu kuin jätepussissa oleva kerättäväksi tarkoitettu jäte on selvästi merkittävä lisäjätteeksi. Tällöin kiinteistönhaltijan on huolehdittava siitä, että jätteet eivät aiheuta haittaa ympäristölle ja että jätteet kuljetetaan kiinteistöltä järjestetyn jätteenkuljetuksen yhteydessä. 32 Keräysvälineiden merkitseminen Eri jätelajien keräysastiat erotetaan toisistaan merkitsemällä ne värein seuraavasti: 1) biojäte ruskea 2) keräyskelpoinen paperi- ja pahvijäte vihreä 3) poltettava jäte oranssi 4) keräyskelpoinen lasijäte sininen 5) keräysmetalli sininen 6) vaarallinen jäte punainen Jäteastiat on merkittävä asianmukaisella tarramerkillä, jossa on taulukon mukainen väritunnus ja jätelaadun nimi. Jäteastiat on tarvittaessa merkittävä niiden tunnistamiseksi tarvittavilla kooditunnistimella. Jäteastioissa voi olla tyhjennyksestä vastaavan nimi ja yhteystiedot, sekä tieto siitä minne tyhjennystä koskevista epäkohdista voi ilmoittaa. 33 Keräysvälineiden huolto Keräysvälineen haltijan on huolehdittava keräysvälineen huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta. Jäteastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa. 7. JÄTTEIDEN KERÄILYVÄLINEIDEN SIJOITUS 34 Sijoituspaikat ulkona Jäteastiat, jotka ovat käsin siirrettävissä, on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että jätteenkuljetusajoneuvolla on aina, vuodenajasta riippumatta, oltava esteetön pääsy 10 metrin päähän tai tätä lähemmäksi. Jätesäiliöt, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jätteenkuljetusajoneuvolla on esteetön pääsy niiden välittömään läheisyyteen ja että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta. Ulkona keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle alustalle, mahdollisuuksien mukaan auringolta suojaiseen paikkaan ja tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksin. Sijoituspaikalla on oltava riittävä valaistus. Keräilyvälineiden alustan rakenteessa on otettava huomioon puhtaanapitoon ja sadeveden poisjohtamiseen vaikuttavat seikat.

11 11 Keräysvälineiden sijoittamisessa on huomioitava keräilyvälineisiin kohdistuvan ilkivallan, kuten tuhopolton ja palon leviämisen vaara. Sijoituksessa on noudatettava pelastusviranomaisen ohjeita. 35 Jätehuone Sisätiloihin rakennettu jätehuone on sijoitettava siten, että sen ovi avautuu suoraan ulos tai, milloin erityiset syyt niin vaativat, kellarikäytävään. Käytävä on tällöin erotettava ovella muusta kellaritilasta, eikä siitä saa olla yhteyttä talous- tai muihin niihin verrattaviin kellaritiloihin. Puhtaanapitoa varten tulee jätehuoneessa tai sen välittömästä läheisyydessä olla vesijohtovettä vaivattomasti saatavissa sekä jätehuoneessa lattiakaivolla varustettu viemäri. Jätteiden keräilyvälineiden sijoitus jätehuoneeseen edellyttää, että jätehuoneessa on riittävä ilmanvaihto ja valaistus. Keräilyvälineiden on oltava tarkoituksenmukaisia. Jätehuone on pidettävä puhtaana ja tarvittaessa jätehuone tulee olla jäähdytetty. Jätetilaa ei saa käyttää muuna varastona. 36 Keräilyvälineiden siirtoväylät Alueiden ja väylien, joilla keräysvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Aitausten, istutusten ja katosten sekä alueiden ja väylien tulee lisäksi olla sellaisia, että keräysvälineitä voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää. Alueet ja väylät eivät saa olla liukkaita. Niiden kaltevuuden tulee, mikäli mahdollista, olla alle 1:10. Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijoituspaikan kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, että keräysvälineet voidaan siirtää ja tyhjentää esteettä. 8. KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENTÄMINEN JA JÄTTEIDEN KULJETUS 37 Tyhjennysvälit Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Jätteitä ei saa kuljettaa muihin kuin kunnan jätehuoltoviranomaisen tai Ab Stormossen Oy:n osoittamiin paikkoihin. Eri jätteiden keräysvälineet on tyhjennettävä vähintään seuraavin määrävälein: Vakituinen asunto ja vapaa-ajanasunto Taajama-alue Haja-asutusalue Tyhjennysväli, viikkoja min. * max. min.* max. Biojäte Biojäte, syväkeräyssäiliö Poltettava jäte ** Lasi ja metalli Harmaavesisäiliö tarvittaessa 52 tarvittaessa 52 Sako- ja umpikaivot, jätevesisäiliöt tarvittaessa 52 tarvittaessa 52 Öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivot tarvittaessa 52 tarvittaessa 52 * Kuljetusyrityksen kanssa voidaan sopia tiheämmästä tyhjennysvälistä ** Edellyttää biojätteen erilliskeräilyä/kompostointia

12 12 38 Yleisötilaisuudet Ulkona pidettävissä yleisötilaisuuksissa alueen puhdistus ja keräysvälineiden tyhjennys on suoritettava päivittäin tarpeen mukaan ja aina keräysvälineiden täyttyessä sekä välittömästi tilaisuuden päätyttyä. 39 Keräyspaperi Keräyspaperi on noudettava kiinteistöltä ja alueellisista keräyspaikoista niin usein, ettei astioiden ylitäyttymisestä aiheudu roskaantumista ja keräyspaperin sijoittamista muiden jätteiden keräysvälineisiin. 40 Vaarallisille jätteille tarkoitettujen astioiden tyhjennys Kerätyt vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, asianmukaisesti hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. 41 Isokokoiset yksittäiset jätteet Isokokoisten jäte-esineiden (esim. kalusteet ja keittiökaapistot) tai poikkeuksellisen suurten tai painavien jätemäärien kuljetuksesta, jotka eivät sovellu kerättäväksi ja kuljetettavaksi yhdessä muiden jätejakeiden kanssa, on kiinteistön haltijan sovittava erikseen kuljetusyrittäjän kanssa tai vaihtoehtoisesti huolehdittava omatoimisesta kuljetuksesta asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. 42 Kuljetuskalusto Jätteenkuljetukseen on käytettävä siihen sopivaa kalustoa. Jätettä ei saa kuljetuksen aikana joutua tielle tai ympäristöön. Jätteitä saa kuljettaa 1) umpikuorisessa kuljetusvälineessä, 2) keräilyvälineenä käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä ja 3) avokuljetuksena kuljetusvälineessä, jossa kuorma on suojattu peitteellä. Edellä 1 momentissa määrätyn lisäksi järjestetyssä jätteenkuljetuksessa voidaan tilapäisesti sekä kuljetettaessa 41 :n tarkoittamissa tapauksissa, kuljettaa jätteitä muutoinkin, kuitenkin niin, ettei jätteitä kuljetuksen tai kuormauksen aikana pääse leviämään ympäristöön. 43 Syntypaikkalajitellun jätteen kuljetus Jätteiden keräilyssä ja kuljetuksessa on noudatettava jätteen käsittelypaikalla käytettäviä lajitteluperiaatteita. Eri jätejakeet on pidettävä keräilyn ja kuljetuksen aikana erillään. 44 Aikarajoitukset Keräysvälineiden kuormaaminen asuinkiinteistöillä tai niiden lähistöllä on kielletty arkisin klo välisenä aikana sekä sunnuntaisin ja arkipyhinä. Keräysvälineiden tyhjentäminen ei saa aiheuttaa tarpeetonta melua tai muuta häiriötä.

13 13 45 Jätteenkuljetusyrityksen selvilläolovelvollisuus Jätteenkuljetusyritys on velvollinen ottamaan selvää voimassa olevista lajittelumääräyksistä. Jätteenkuljetusyritys vastaa jätteentuottajille antamansa tiedon oikeellisuudesta. 46 Jätteenkuljetusyrityksen ilmoitusvelvollisuus Jätekuljetusyrityksen on Jätelain 39 :n mukaisesti vähintään kerran vuodessa (kalenterivuosi) viimeistään kunkin raportointijakson päättymisestä seuraavan kuukauden loppuun mennessä ilmoitettava edellisen jakson osalta kunnan jätehuoltoviranomaiselle tiedot kuljettamiensa kunnan vastuulla olevien jätteiden määrästä, laadusta, kuljetukseen liittyneistä kiinteistöistä ja liittyjien yhteystiedot, kiinteistökohtaisista jäteastiamääristä, niiden koosta ja jäteastioiden tyhjennysväleistä sekä siitä, mihin jäte on kuljetettu hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Uudet ja päättyneet asiakassuhteet on ilmoitettava neljännesvuosittain kunkin vuosineljänneksen päättymisestä seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Jos kunta perii jätteen käsittelystä jätemaksun Jätelain 37 :ssä tarkoitetulta kuljettajalta 80 :n 2 momentin mukaisesti, on kuljettajan pidettävä kirjaa jätteen käsittelystä asiakkailtaan perityistä jätemaksuista sekä annettava näitä koskevat tiedot pyynnöstä kunnan jätehuoltoviranomaisen nähtäväksi. Kunnan jätehuoltoviranomainen voi myös vaatia tiedot kuljetusyritykseltä kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden ja elinkeinoelämän jätteiden osuuksista jätekuormissa. 9. JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMIS- JA KÄSITTELYPAIKAT 47 Ab Stormossen Oy Ab Stormossen Oy vastaanottaa hyötykäyttöön ja käsittelyyn yhdyskuntajätettä, siihen verrattavissa olevaa jätettä teollisuudesta ja elinkeinoelämästä, talouksien vaarallista jätettä ja saostus- tai umpikaivojen lietettä. Vaarallista jätettä, joka on maa- ja metsätaloudesta aiheutuvaa, Stormossen vastaanottaa, jollei kysymyksessä ole kohtuuttomasta määrästä. Sopimuksen mukaan Stormossen vastaanottaa myös muuta jätettä. 48 Muut vastaanotto- ja käsittelypaikat Kiinteistöillä jätteitä voidaan hyödyntää ja/tai käsitellä näiden määräysten 8-13 lueteltujen periaatteiden mukaisesti. Jätteet, joilta ei jätelain ja näiden määräysten mukaisesti hyödynnetä tai käsitellä kiinteistöllä, tulee toimittaa Ab Stormossen Oy:n ylläpitämiin vastaanottopaikkoihin. Ab Stormossen Oy:n kotisivulle (www.stormossen.fi) on koottu tietoa jätteiden vastaanottopaikoista, sijainnista, aukioloajoista sekä niihin jätettävistä jätteistä. 49 Jätteiden toimitusajankohdat Jätteitä saa toimittaa yleisille hyödyntämis- ja käsittelypaikoille vain erikseen ilmoitettavina ajankohtina. 50 Turvallisuusohjeet Liikuttaessa jätteiden hyödyntämis- ja vastaanottopaikoilla on noudatettava siellä olevan henkilökunnan ohjeita sekä olosuhteisiin nähden muutoinkin riittävää varovaisuutta. Jätteet on sijoitettava henkilökunnan osoittamaan paikkaan.

14 14 51 Kaatopaikkakelpoisuus Teollisuusjätettä tai erikoiskäsiteltävää jätettä kaatopaikalle tuotaessa on vaadittaessa esitettävä selvitys jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta. Jos jätettä säännöllisesti kaatopaikalle toimittava jätteen tuottaja on sopinut vastaanotosta kirjallisesti kaatopaikanpitäjän kanssa, ei tarvita kuormakohtaista kaatopaikkakelpoisuusselvitystä. Kaatopaikkakelpoisuuden selvittämistä varten tarvittavista analyysikustannuksista vastaa jätteen haltija. Jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta päättää ympäristölupaviranomainen valtakunnallisten ohjeiden perusteella. 10. MUUT MÄÄRÄYKSET 52 Kirjanpitovelvollisuus Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa 37 :ssä tarkoitettujen umpi- ja saostuskaivojen samoin kuin öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisajankohdista ja paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu. 53 Kiinteistön haltijan tiedottamisvelvollisuus Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä. 54 Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen Kunnan jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen näistä määräyksistä. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei toimenpiteestä aiheudu haittaa ympäristölle. 55 Yksityiskohtaiset ohjeet Ab Stormossen Oy antaa jätteiden lajittelua, hyötykäyttöä ja kuljetusta koskevat yksityiskohtaiset ohjeet. 11. VOIMAANTULO 56 Voimaantulo Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan ja niillä kumotaan kaikki aikaisemmin annetut kunnalliset jätehuoltomääräykset. Määräykset tulevat voimaan mahdollisista valituksista huolimatta. Yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelun sekä koulutuspalvelun kiinteistöt siirretään kuntien vastuualueen piiriin Kun jätehuoltomääräykset tulevat voimaan, kunnan toimivaltainen viranomainen käyttää kunnan jätehuoltoviranomainen toimivaltaa kunnes yhteinen jätelautakunta aloittaa toimintansa. (päiväys) (viranomainen)

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupunkien sekä Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kuntien yhteinen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 13.8.2003 Voimaantulo:

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 tekn. ltk 5.6.2012 35 Liite 35.2 JÄMIJÄRVEN KUNTA Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Määritelmiä 2.LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana.

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty ympäristölautakunnassa 18.10.2000 226 Haukiputaan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008.

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. Jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä Jätehuollon järjestämisestä, jätteistä

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Inarin kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Inarin kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 Sisällysluettelo... 1 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ANNETTU Jätelain 17 :n nojalla Raahen ympäristölautakunnan päätös 11.12.2007 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset. Lakeuden jätelautakunta. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi.

Yleiset jätehuoltomääräykset. Lakeuden jätelautakunta. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi. Yleiset jätehuoltomääräykset Lakeuden jätelautakunta Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi. Yleiset jätehuoltomääräykset 3 Sisällysluettelo Yleiset jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1(21) TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla Hyväksytty ympäristölautakunta 30.12.2008/ 147 kunnanhallitus 02.02.2009 / 71 kunnanvaltuusto 09.03.2009

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Savo-Pielisen jätelautakunta Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 13.11.2015 Sisällys Yleistä jätehuoltomääräyksistä... 2 Jätehuoltoon liittyminen... 3 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä...

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo Sisältö 1 Yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4 1.2 Etusijajärjestys... 4 1.3 Kunnan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA

Kunnalliset jätehuoltomääräykset SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA Kunnalliset jätehuoltomääräykset SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA Hyv. 24.11.2015 25 Voimaantulo 1.1.2016 Savo-Pielisen jätelautakunta 2016 Sisältö 1. YLEINEN OSA 8 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2010 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 3/2010 6.9.2010 Jätehuoltomääräykset HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten perustelut

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten perustelut Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten perustelut Sisällys 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Jätehuollon tavoitteet... 1 2 Luku

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Hyväksytty16.12.201527 Voimaantulo1.2.2016 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1. Yleinenosa... 1.1 Yleistäjätehuoltomääräyksistäjaniidenmerkityksestä...

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Johdanto 2 1 Soveltamisala 2 2 Jätehuollon tavoitteet 2 Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen 3 3 Velvollisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltolautakunta LUONNOS pp.kk.vvvv 1 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1. Yleinenosa...4 1.1 Yleistäjätehuoltomääräyksistäjaniidenmerkityksestä... 1.2 Etusijajärjestys...

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 Jätehuoltomääräykset Siikajoki Taustatietoa jätehuoltomääräyksille Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 sivu 1 Lisätietoja Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa Finlex-palvelussa osoitteessa www.finlex.fi

Lisätiedot

YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 OUTOKUMMUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 nojalla Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 10.12.2001 135. Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 17.08.2004 108. 1

Lisätiedot

LAITILAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LAITILAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LAITILAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 SOVELTAMINEN... 2 2 TAVOITE... 2 2 LUKU KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄ... 2 3 VELVOLLISUUS LIITTYÄ KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN... 2 4 ELINKEINOTOIMINNAN

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa 4.2.2016, 4

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa 4.2.2016, 4 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa XX.XX. 2013 Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa,

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla muutos )

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla muutos ) PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla 15.12.2008 21 muutos 28.9.2010) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Tornio, Keminmaa, Ylitornio, Tervola SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2017 Hyväksytty: Pohjanmaan jätelautakunta, 13.12.2016, 22 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset 0 Yleiset jätehuoltomääräykset Yleiset jätehuoltomääräykset Voimassa 1.6.2016 alkaen toistaiseksi Yleiset jätehuoltomääräykset 1 Hyväksytty Järviseudun jätelautakunnassa 12.5.2016. Voimassa 1.6.2016 alkaen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa xx.xx.2014, xx. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa 1.1.2015

Lisätiedot

i SISÄLLYSLUETTELO JATEHJAO, 3.9.2013 15:00, Pöytäkirja 36 Jätehuoltomääräysten hyväksyminen... 1 Pykälän liite: Liite 2 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet... 2 Pykälän liite: Liite 3 Uusi Rovaniemen

Lisätiedot

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Yleinen osa Yleisessä osassa kerrotaan jätehuoltomääräysten taustalla olevista

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

KUUSAMON KAUPUNKI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET KUUSAMON KAUPUNKI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.4.2012 57 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.11.2012 185 muutettu pykälät: 3,5/8,6,14,15,24,34,35,37,39,46 ja voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 0 2013 ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ SEKÄ RANUAN RANUAN JA PEL JA PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 [Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015

Jätehuoltomääräykset 2015 Kangasniemen K kunnan Jätehuoltomääräykset 2015 1 Yleinen osa 2 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 2 1.Yleinen osa 2 1. Yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4 1.1

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI

Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI sivu 1 Johdanto Osassa 1 kerrotaan jätelainsäädäntöön ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Siikajoen jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kv liite

HANKASALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kv liite HANKASALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kv liite 1 13.2.2006 Annettu jätelain 17 ':n (1072/1993) nojalla SOVELTAMISALA 1 ' Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN JA KUHMOISTEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET VOIMAAN 1.1.2016

JÄMSÄN KAUPUNGIN JA KUHMOISTEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET VOIMAAN 1.1.2016 JÄMSÄN KAUPUNGIN JA KUHMOISTEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET VOIMAAN 1.1.2016 Jämsän Jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitosten johtokunta Hyväksytty 11.11.2015 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET VELVOITTEET JA

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 1.2.2016 2 Sisällys Yleistä... 3 Jätehuoltoon liittyminen... 4 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä... 5 Jäteastioihin soveltumattomat jätteet...

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

EHDOTUS LOVIISAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla.

EHDOTUS LOVIISAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla. EHDOTUS LOVIISAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI 19.1.2009 Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla. Muutosten perustelut on esitetty sinisellä fontilla.

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet... 4 2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään

Lisätiedot

Jätetaksa alkaen

Jätetaksa alkaen Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Jätetaksa 1.1.2015 alkaen LUONNOS Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä 2015 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto Oy hoitaa omistajakuntiensa

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla

Joensuun alueellisen jätelautakunnan JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Joensuun alueellisen jätelautakunnan JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Määräykset on hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 10.12.2015 49 Kuulutettu 17.12.2015 Voimaantulo

Lisätiedot

Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen

Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen kehittämisinsinööri Tuulia Innala projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Hankkeen tausta eli miksi jätehuoltomääräysohjeet vaativat tarkistamista?

Lisätiedot

JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA

JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kannus, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Siikalafua, Toholampi, Ylivieska

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa xx.xx.2014 xx

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa xx.xx.2014 xx Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset (Luonnos 15.9.2014) Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki,

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Hyväksytty 16.12.2015 27 0 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon

Lisätiedot

Jätehuollon palvelutaso Vaasan seudun jätelautakunnan toiminta-alueella Valmisteltavana oleva ehdotus

Jätehuollon palvelutaso Vaasan seudun jätelautakunnan toiminta-alueella Valmisteltavana oleva ehdotus Jätehuollon palvelutaso Vaasan seudun jätelautakunnan toiminta-alueella 2017 2019 Valmisteltavana oleva ehdotus 23.11.2016 Camilla Enell-Öst 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä jätehuollon palvelutasosta..3

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1/ 13 JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Käsittely: Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Hyväksyminen: Voimaantulo: 1.1.2013 1 YLEISTÄ 1 Soveltamisalue Tätä taksaa sovelletaan Lappeenrannan kaupungissa

Lisätiedot

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015 Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa Sisältö

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten päivityksen luonnos Tekn.ltk , liite 10 1 Jätehuollon neuvottelukunta

Jätehuoltomääräysten päivityksen luonnos Tekn.ltk , liite 10 1 Jätehuollon neuvottelukunta 1 Tekstivärit: Ei muutosta, Poistetaan, Lisätään Perustelut kursivoituna SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1. LUKU: YLEISTÄ 2 1 Soveltamisala 2 2 Määritelmät 2 2. LUKU: JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio. Perämeren jätelautakunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio. Perämeren jätelautakunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio Perämeren jätelautakunta Sisällys 1 KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 3 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 3 1 Soveltamisala 3

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko. PALVELUHINNASTO Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2017 alkaen Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.fi/ omakukko MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 1. JOHDANTO Tässä palvelutasomäärittelyssä esitetään Lakeuden Etappi Oy:n tarjoamat palvelut kuntalaisille. Tarkoituksena on määrittää ne yleiset periaatteet

Lisätiedot

. + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI

. + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI . + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI sivu 1 Sisällysluettelo: Johdanto.... 2 Osa 1 Yleistä jätehuollosta..2 Vastuu jätehuollon järjestämisestä.2 Kunnan järjestämä jätehuolto.3 Jätteiden keräys kiinteistöillä..3

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskuntien JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Lausunto luonnos yhdistetyistä jätehuoltomääräyksistä Luonnos hyväksytty Forssan kaupungin jätelautakunnassa 13.12.2016, 81. Sisällys 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Äänekosken kaupunki

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Äänekosken kaupunki (35) 0 Tekninen lautakunta 7.9.2016 LIITE 1 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Äänekosken kaupunki Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 7.9.2016. Voimassa 1.10.2016 alkaen Äänekosken kaupungin alueella. Sisällys 1 Luku

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1/(16) Ehdotus kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi

Sisällysluettelo. 1/(16) Ehdotus kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi 1/(16) Ehdotus kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 I Yleistä...2 1 Soveltamisala...2 2 Määritelmät...2 II Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen...4 3 Velvollisuus

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LAITILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LAITILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Yleinen osa Laitilan kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan jätehuoltomääräysten

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

LUONNOS. Kunnalliset jätehuoltomääräykset. Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.2017 xx. Voimassa xx.xx.

LUONNOS. Kunnalliset jätehuoltomääräykset. Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.2017 xx. Voimassa xx.xx. LUONNOS Kunnalliset jätehuoltomääräykset Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.2017 xx Voimassa xx.xx.2017 alkaen Sisältö Yleinen osa... 4 1. Jätehuoltomääräykset yleisesti... 4 2. Jätehuollon

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LIITE 1 Tekn. ltk 18.12.12 144 TAIVALKOSKEN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta 18.12.2012 144 1 Sisällysluettelo TAIVALKOSKEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 2 I SOVELTAMISALA, TAVOITTEET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhdyskuntalautakunta Jätehuoltomääräykset

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhdyskuntalautakunta Jätehuoltomääräykset SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhdyskuntalautakunta 03.09.2013 427 Jätehuoltomääräykset 427 Jätehuoltomääräykset... 1 Jätehuoltomääräykset Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä... 4 Sivu

Lisätiedot