J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T"

Transkriptio

1 J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T Hyväksytty Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa Voimaantulo

2 I SOVELTAMISALA Jätehuollon järjestämisestä... 4 II YLEISET SÄÄNNÖKSET Tavoitteet Yleisiä määräyksiä... 4 III MÄÄRITELMÄT Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:... 4 Jätteet... 5 Välineet ja kuljettajat... 6 Menetelmät... 6 IV JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ Kompostointi Maahan hautaaminen Polttaminen Keräysvälineet ja niiden ylläpito Jätteiden sijoitus keräysvälineisiin... 8 V SEKAJÄTTEIDEN KERÄYS Liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen Keräysvälineet Keräysvälineisiin sijoitettavat jätteet Jätemylly Tuhka ja noki... 9 VI HYÖDYNNETTÄVIEN JÄTTEIDEN KÄSITTELY JA KERÄYS Jätteiden lajittelu ja erilliskeräily kiinteistöllä Rakennus-, liike- ja teollisuustoiminta VII ONGELMAJÄTTEIDEN KERÄYS Kiinteistökohtainen keräys Ongelmajätteen toimittaminen käsittelyyn Öljyt ja nesteet VIII KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENTÄMINEN Tyhjennysvälit Haitalliset jätteet Lietteet Kuormausajat Suuret jätemäärät IX JÄTTEIDEN TOIMITTAMINEN HYÖDYNNETTÄVÄKSI TAI KÄSITELTÄVÄKSI Käsittely ja vastaanotto Eko-Kympin jätteiden vastaanottopaikat Erityisjätteet Vastaanotosta kieltäytyminen X MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedotus Poikkeukset Tarkentavat ohjeet ja määräykset

3 XI VOIMAANTULO Voimaantulo ja voimassaolo LIITE Keräysvälineitä, -paikkoja ja -tiloja koskevat tekniset perusvaatimukset järjestetyssä jätteenkuljetuksessa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi Viestitie Kajaani puhelin (08) telefax (08) web: 3

4 Kainuun jätehuollon kuntayhtymän jätehuoltomääräykset Annettu jätelain (1072/93) 17 :n nojalla. Kainuun jätehuollon kuntayhtymän (jäljempänä Eko-Kymppi) yhtymäkokous on hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset, ja ne otetaan käyttöön koko kuntayhtymän toimialueella. I SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisestä Jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon järjestämisessä ja valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä. II YLEISET SÄÄNNÖKSET 2 Tavoitteet Jätehuoltomääräyksillä ohjataan jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteen mukaan. Tavoitteena on lisätä tuotteen elinkaariajattelun omaksumista, ehkäistä jätteiden syntyä, lisätä jätteiden lajittelua ja hyötykäyttöä, vähentää jätteiden haitallisuutta sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja. 3 Yleisiä määräyksiä Sekajätteet, hyötyjätteet, ongelmajätteet ja erityisjätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa ja toimitettava asianmukaisiin vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana. Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteiden käsittelystä peritään Eko-kympin yhtymäkokouksessa hyväksytyn taksan mukainen maksu. III MÄÄRITELMÄT 4 Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan: Järjestetyllä jätteenkuljetuksella: Jätteen haltija sopii asumisessa syntyneen jätteen sekä siihen rinnastettavan jätteen kuljetuksesta jätteenkäsittelypaikkaan suoraan hyväksytyn jätteenkuljettajan kanssa tai kuuluu aluekeräyspisteverkoston asiakkaaksi. Järjestetyn jätteenkuljetuksen alueella: Alue, jolla jätteenhaltijan on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Järjestetyn jätteenkuljetuksen alueesta päättää Eko-Kympin yhtymäkokous. Kokouksissaan ja yhtymäkokous on määrittänyt järjestetyn jätteenkuljetuksen alueeksi kuntayhtymän koko toimialueen. Aluekeräyspisteellä: Alueilla, joissa sopimusperusteiseen jätteenkuljetukseen liittyminen ei kohtuukustannuksin tai muista syistä onnistu, Eko-Kymppi on järjestänyt 4

5 yhteisiä jätteiden keräyspisteitä, joihin näiden alueiden kiinteistöt voivat tuoda erilaiset tavanomaiset jätteensä. Ekopisteellä hyödynnettävien jätteiden keräyspaikkaa, jossa kerätään erilaisia hyödynnettäviä jätteitä, kuten paperia, keräyskuitua, metallia, lasia, mutta ei sekajätettä. Lajitteluasemalla: Kuntakohtainen vastaanotto- ja varastointipaikka eri jätelajikkeille, jotka myöhemmin kuljetetaan joko hyötykäyttöön tai asianmukaiseen käsittelyyn. Sopimusperusteisella jätteenkuljetuksella tarkoitetaan järjestelyä, jossa jätteenhaltija sopii suoraan hyväksytyn jätteenkuljettajan kanssa asumisessa syntyvän sekä siihen rinnastettavan jätteen kuljetuksesta jätteenkuljetuspaikkaan. Taajama-alueella asemakaava-aluetta tai muuta taajaan asuttua aluetta. Haja-asutusalueella muuta kuin taajama- tai rantakaava-aluetta. Jätteet Jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. yhdyskuntajätteellä pakattua tai pakkaamatonta asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä, ei kuitenkaan ongelmajätettä, sekajätteellä yhdyskuntajätettä, jota ei näiden määräysten perusteelle kerätä lajikohtaisesti erikseen, rakennusjätteellä rakennus- ja purkutoiminnassa tai rakennusteollisuudessa syntyvää lajittelematonta jätettä, lajitellulla rakennusjätteellä rakennus- ja purkutoiminnassa tai rakennusteollisuudessa syntyvää jätettä, josta on syntypaikkalajittelulla poistettu puu-, energia- ja metallijakeet, teollisuusjätteellä teollisuuden toiminnassa tai tuotannossa syntyvää muuta, kuin asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettavaa jätettä, erityisjätteellä jätettä, joka ei ole ongelmajätettä, mutta joka vaatii erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten kuljetushenkilöstön suojautumisen tai jätteen välitöntä peittämistä kaatopaikalla, lietteellä saostus- ja umpikaivolietettä, hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivolietettä, puhdistamolietteitä ja muita käsittelyn kannalta vastaavia nestemäisessä muodossa olevia jätteitä, käymäläjätteellä kuivakäymälöissä syntyvää ulosteperäistä jätettä ongelmajätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Ongelmajätteitä ovat mm. liima-, maali- ja liuotinainejätteet, ohenteet, puunsuoja- ja kyllästysaineet ja niillä käsitelty puu, kasvinsuojeluaineet, tuhoeläinmyrkyt, paristot, akut, elohopealamput, öljyjätteet ja öljyä sisältävät jätteet, lääkkeet, sähkö- ja elektroniikkaromu ja saastuneet maa-ainekset. öljyisillä jätteillä jätteitä, jotka sisältävät öljykomponetteja tai ovat saastuneet öljykomponenteilla, hyödyntämiskelpoisella jätteellä jätettä, joka voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan, tai jonka sisältämä materiaali tai energia voidaan hyödyntää, ja jolle on osoitettu vastaanottopaikka. 5

6 keräyskartongilla käytöstä poistettua, keräyskelpoista aaltopahvia, (ruskeaa ja pakkaus-) kartonkia, voimapaperia ja nestepakkauskartonkia keräysmetallilla käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta metallijätettä keräysmuovilla käytöstä poistettuja muovipakkauksia ja muuta käytöstä poistettua keräyskelpoista muovia keräyspaperilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua, keräyskelpoista paperia lasijätteellä käytöstä poistettuja tyhjiä lasipakkauksia ja muuta käytöstä poistettua lasia energiajätteellä jätettä, joka voidaan hyödyntää energiana ilman haittaa tai vaaraa (pakkausjätteet, muovi, puu yms.) kiviainespohjaisella jätteellä puhtaita, lajiteltuja betoni-, tiili-, klinkkeri-, kipsilevy- yms. jätettä, joiden irtopalakoko on alle 150 mm. ylijäämämaalla rakennustoiminnan yhteydessä irrotettuja ja siinä käyttämättä jääneitä maa-aineksia, joka sisältää halkaisjaltaan yli 150 mm kiviä, kantoja tms. epäpuhtauksia puhtaalla ylijäämämaalla rakennustoiminnan yhteydessä irrotettuja ja siinä käyttämättä jääneitä kivettömiä, kannottomia ja muista jätteistä puhtaita maaaineksia, kompostoituvalla jätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä, joka voi olla: biojätettä eli ruoka- tai siihen verrattavaa eloperäistä jätettä tai entistä elintarviketta, joka joko kerätään erikseen järjestetyssä jätteenkuljetuksessa tai kompostoidaan kiinteistökohtaisesti, puutarhajätettä eli risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää kompostijätettä. kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevalla ruokajätteellä lento- tai junaliikenteen kautta tulevaa elintarvikejätettä, joka koostuu nautittavaksi tarkoitetun ruuan tähteistä, ruuan valmistuksessa syntyvästä jätteestä sekä verovapaan myynnin elintarvikejätteestä, jätteen kaatopaikkakelpoisuudella valtioneuvoston päätöksen (861/1997 VnP kaatopaikoista) mukaista todistusta päätöksessä tarkoitetusta kaatopaikkakelpoisuustestiä koskevasta asiakirjasta tai mahdollisesta asiantuntija-arviosta, jäteverolla jäteverolain (495/96) tarkoittamaa valtiolle kerättävää veroa kaatopaikalle tuodusta jätteestä, tuottajan vastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille luovuttamiensa tuotteiden ja niistä johtuvien jätteiden uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. Välineet ja kuljettajat Jätteiden keräilyvälineillä astioita, erotuskaivoja, säiliöitä, lavoja ja muita vastaavia välineitä, joihin jätteet kootaan kuljetusta tai käsittelyä varten. Hyväksytyllä jätteenkuljettajalla jätteiden kuljettajaa, jolla on jätelain 49 :n mukainen jätteen ammattimaisesta kuljettamisesta tehty ilmoitus Kainuun ympäristökeskukselle jätetiedostoon. Menetelmät Jätteen kotipoltolla tarkoitetaan jätteiden polttamista kiinteän polttoaineen polttoon tarkoitetussa keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa. 6

7 Jätteen laitospoltolla tarkoitetaan palavan jätteen polttamista kiinteän polttoaineen polttoon soveltuvassa tähän tarkoitukseen hyväksytyssä energialaitoksessa. Kaatopaikkakäsittelyllä tarkoitetaan kaatopaikkakelpoisten jätteiden lopullista sijoittamista (läjitystä) tarkoitukseen varatulle alueelle. Kompostoinnilla eloperäisen jätteen yhteenkokoamista, sekoittamista ja muita toimenpiteitä, joilla edistetään sen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa. IV JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 5 Kompostointi Kiinteistöllä saa kompostoida puutarhajätteitä, kuten ruohoa, puiden lehtiä ja muita niihin verrattavia jätteitä ilman varsinaista kompostoria. Komposti on suojattava niin, että se ei roskaa ympäristöä. Kiinteistöllä saa kompostoida myös ruokajätettä, mutta se on kompostoitava suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Kompostori on suojattava haittaeläinten pääsyltä. Taajama-alueella kompostorin tulee olla lämpöeristetty tai muuten jäätymiseltä suojattu. Taajama-alueella käymäläjätteen kompostointi on kielletty. Kompostoinnista on tehtävä kirjallinen ilmoitus Eko-Kympille. Kompostia ei saa sijoittaa viittätoista (15) metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta eikä ilman naapurin suostumusta 3 (kolmea) metriä lähemmäksi tontin rajaa. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa ilman erillistä naapurin suostumusta hyväksytyissä rakennusluvissa merkittyyn jätehuollolle varattuun tilaan. 6 Maahan hautaaminen Taajama-alueella saa yksittäiset pienikokoiset eläimet ja haja-asutusalueella myös muut eläimet haudata sopivaan paikkaan, mikäli se voidaan tehdä aiheuttamatta vaaraa tai haittaa ympäristölle ja terveydelle, eikä hautaamista ole muilla määräyksillä kielletty. Haaskan pidossa syntyvien jätteiden käsittelyssä on noudatettava Kainuun ympäristökeskuksen haaskan käyttöä koskevaa ohjeistusta. Polttamisessa on kuitenkin noudatettava, mitä 7 :ssä on määrätty. Muun jätteen hautaaminen maahan on kielletty. 7 Polttaminen Lämmityksen yhteydessä keskuslämmityskattilassa tai vastaavassa kiinteässä lämmityslaitteessa saa polttaa paperia, pahvia, kartonkia ja käsittelemätöntä jätepuuta. Pieniä määriä muovia voi polttaa muun kiinteän polttoaineen kanssa, mikäli merkinnällä on osoitettu muovin soveltuvan polttoon. Risujen, oksien, lehtien yms. puujätteen avopoltto on sallittu vain haja-asutusalueella. Jätteiden poltosta ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Muun jätteen polttaminen kiinteistöllä on kielletty. 8 Keräysvälineet ja niiden ylläpito 7 Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineen huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta. Jätteiden keräysastiat tulee pestä tarvittaessa. Myös keräilyastioiden ympäristön siisteydestä on huolehdittava.

8 9 Jätteiden sijoitus keräysvälineisiin Jätteet, joita ei hyödynnetä tai käsitellä kiinteistöllä, tulee sijoittaa niille varattuihin keräysvälineisiin. Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voida laittaa keräysvälineeseen, se voidaan tilapäisesti sijoittaa keräysvälineen välittömään läheisyyteen jätteille varattuun paikkaan. V SEKAJÄTTEIDEN KERÄYS 10 Liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen Järjestetyn jätteenkuljetuksen alueella kiinteistön haltijan on tehtävä sopimus jätteenkuljetuksesta hyväksytyn jätehuoltourakoitsijan kanssa. Asuin- ja lomakiinteistön haltijalla on kuitenkin mahdollisuus kiinteistön sijainnin, poikkeuksellisen vähäisen jätemäärän tms. syyn vuoksi olla tekemättä jätteenkuljetussopimusta. jolloin kiinteistö kuuluu ilman erillistä sopimusta Eko-Kympin aluekeräysjärjestelmään. 11 Keräysvälineet Jätteet on kerättävä kiinteistöllä oleviin keräysvälineisiin. Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä. Jätteiden keräysvälineiden, -paikkojen ja -tilojen tulee täyttää liitteessä 1 esitetyt tekniset perusvaatimukset. Vierekkäiset tai välittömässä läheisyydessä olevat kiinteistöt ja lähinaapurit voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää samoja keräysvälineitä (ns. kimppaastia). Ilmoitus jäteastian yhteiskäytöstä on toimitettava kaikkien osapuolien allekirjoittamana sekä jätehuoltourakoitsijalle että Eko-Kympille Eko-Kympin toimialueella ei saa käyttää kiinteistön sekajätteen keräilyvälineenä jätesäkkitelineitä. 12 Keräysvälineisiin sijoitettavat jätteet Yhdyskuntajätteen keräysvälineisiin ei saa sijoittaa: 1. palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä, 2. nestemäisiä jätteitä, 3. ongelmajätteitä, 4. käymäläjätettä, 5. erityisjätettä, 6. hiekoitushiekkaa tai siihen verrattavia maa-aineksia, 7. aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineiden käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuvalle henkilöille, eikä 8. esineitä tai ainetta, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat vahingoittaa keräysvälinettä tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista. 8

9 13 Jätemylly Jätemyllyn asentaminen yleiseen viemäriverkkoon liitetyn kiinteistön viemärilaitteisiin, ja jauhetun eloperäisen jätteen johtaminen yleiseen viemäriin on kielletty ellei viemäriverkon omistaja anna siihen erikseen kirjallista lupaa. 14 Tuhka ja noki Tuhkaa ja nokea saa sijoittaa yhdyskuntajätteen keräysastiaan ja toimittaa vastaanottopaikkaan vain tiiviisti ja kestävästi pakattuna. Tuhkan on oltava kauttaaltaan kytemätöntä ja jäähtynyttä. VI HYÖDYNNETTÄVIEN JÄTTEIDEN KÄSITTELY JA KERÄYS 15 Jätteiden lajittelu ja erilliskeräily kiinteistöllä Kiinteistöllä on oltava kerättäville jätejakeille keräysvälineet seuraavasti: Asuinkiinteistöt, huoneistoja: sekajäte biojäte palava jäte 1 3 X X 4 X X X Asuinkiinteistön biojäte on ensisijaisesti kompostoitava kiinteistöllä. Mikäli kiinteistöllä ei kompostoida, on kiinteistön kompostoituva jäte toimitettava biojätteen erilliskeräykseen, mikäli se on järjestetty. Myös edellä mainittuja pienempien asuinkiinteistöjen tulee toimittaa hyötyjätteet mahdollisuuksien mukaan hyödynnettäväksi. Muut kiinteistöt, kuten toimisto-, liike-, teollisuus-, koulu- ja ravintolakiinteistöt: biojäte, mikäli kiinteistöllä on ruokala, elintarvikemyymälä tai vastaava lasijäte, mikäli sitä syntyy yli 50 kiloa viikossa metallijäte, mikäli sitä syntyy yli 10 kiloa viikossa, palava jäte, mikäli sitä syntyy yli 0,5 m³ viikossa ja palavan jätteen keräys on järjestetty Muun kuin asuinkiinteistön kompostoituva jäte on joko kompostoitava kiinteistöllä tai toimitettava biojätteen erilliskeräykseen, mikäli se on järjestetty. Keräyspaperia ei saa sijoittaa syntypaikkalajitellun jätteen (seka- tai palava jäte) sekaan. Kiinteistön haltijan on järjestettävä käytöstä poistettujen paperituotteiden keräystä varten tarvittavat tilat ja keräysvälineet asuinkiinteistölle ja sellaiselle kiinteistölle jossa on toimisto- tai palvelutiloja. Määräys ei koske pientalo- tai haja asutusalueita. Kansainvälisestä liikenteestä peräisin oleva ruokajäte on toimitettava erilliskerättynä ja kuljetettuna vastaanottopaikkaan. Näiden kuormien tuonnista on tehtävä ennakkoilmoitus vastaanottopaikkaan. Lisäksi kuljetuksen aikana on mukana oltava kaupallinen asiakirja, joka sisältää tiedot kuljetettavan aineksen alkuperästä, keräysajankohdasta, laadusta, määrästä, kuljettajasta ja vastaanottopaikasta. Kaupallinen asiakirja on laadittava kolmena kappaleena, joista alkuperäinen on jätettävä lopulliseen määräpaikkaan ja kopiot jäävät lähettäjälle ja kuljettajalle. 9

10 Muut hyötyjätteet, joille on osoitettu vastaanottopaikka sekä suuret kertaerät on ohjattava hyötykäyttöön. Tuottajavastuun alaiset jätejakeet (esim. autonrenkaat, romuautot, keräyspaperi, keräyskartonki, sähkö- ja elektroniikkaromu) on toimitettava tuottajayhteisöjen osoittamiin keräyspaikkoihin. Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoite koskee myös yleisötilaisuuksia. 16 Rakennus-, liike- ja teollisuustoiminta Rakennus-, liike- ja teollisuustoiminnan tuotanto- ja purkujäte on lajiteltava ja kerättävä erikseen, mikäli ao. jätelajille on osoitettu jätehuoltoviranomaisen hyväksymä vastaanottopaikka, seuraavasti: asfaltti ja öljysora kiviaines ja siihen verrattava betoni ja tiili sekä kiviaineiset materiaalit (laattakeramiikka- ja kipsijätteet) kyllästetty puuaines maalattu puuaines metalli paperi ja keräyskartonki palava jäte puhdas puuaines sekajäte ylijäämämaa muu hyötykäyttöön soveltuva jäte VII ONGELMAJÄTTEIDEN KERÄYS 17 Kiinteistökohtainen keräys Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt ongelmajätteille tai joillekin niistä keräyksen, tulee näin kerättäviä ongelmajätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista jätettä ei voi vapaasti poistaa (keräyspiste). Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa ongelmajätelajia varten tulee olla erillinen selvästi merkitty keräysväline. Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat hyvin kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistön haltijan on lisäksi tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka ongelmajätteiden keräys kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty. 18 Ongelmajätteen toimittaminen käsittelyyn Asumisessa ja maa- ja metsätaloudessa syntyneet ongelmajätteet on toimitettava kuljetusta varten Eko-Kympin järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Muussa kuin asumisessa ja maa- ja metsätaloudessa syntyneet ongelmajätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa asianmukaisen luvan omaavaan käsittelypaikkaan tai Eko-Kympin suostumuksella Eko-Kympin järjestämään vastaanottopaikkaan. Suurehkoista (yli 200 kiloa) ongelmajätetoimituksista on aina sovittava etukäteen vastaanottopisteen henkilökunnan kanssa. Ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa, josta käy ilmi niiden määrä, laatu ja se, mihin jäte on kuljetettu. Tiedot on pyydettäessä esitettävä jätehuoltoa valvovalle viranomaiselle. 10

11 19 Öljyt ja nesteet Nestemäiset öljyiset jätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa, vain öljylle tarkoitetuissa ja tiivispohjaiselle, reunakorokkein varustetulle alustalle sijoitetuissa astioissa, joissa on sisällön ilmaiseva teksti. VIII KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENTÄMINEN 20 Tyhjennysvälit Jätteitä on noudettava kiinteistöiltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Eri jätteiden keräysvälineet on tyhjennettävä järjestetyssä jätteenkuljetuksessa vähintään seuraavin määrävälein: Maanpäälliset keräysastiat: jätelaji pisin tyhjennysväli kesäaikana ( ) talviaikana ( ) sekajäte 4 viikkoa 8 viikkoa sekajäte, 1-3 huoneiston kiinteistöt 8 viikkoa 8 viikkoa biojäte 1 viikko 3 viikkoa biojäte, 1-3 huoneiston kiinteistöt 2 viikkoa 3 viikkoa kuiva ja puhdas hyötyjäte tarvittaessa Kesäajan katsotaan alkavan, kun vuorokauden keskilämpötila on yli + 5 o C vähintään viitenä vuorokautena peräkkäin (keskimäärin 6. toukokuuta). Talviajan katsotaan alkavan, kun vuorokauden keskilämpötila on alle + 5 o C vähintään viitenä vuorokautena peräkkäin (keskimäärin 2. lokakuuta). Osittain maanalaiset keräysastiat: jätelaji sekajäte biojäte kuiva ja puhdas hyötyjäte pisin tyhjennysväli 3 kuukautta 1 kuukausi tarvittaessa Keräyspaperi on noudettava kiinteistöiltä tai alueellisista keräyspaikoista niin usein, ettei astioiden ylitäyttymisestä aiheudu roskaantumista ja keräyspaperin sijoittumista muiden jätejakeiden keräysvälineisiin. 21 Haitalliset jätteet Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn. 22 Lietteet Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivot, umpikaivot ja saostuskaivojen lietetilat on tyhjennettävä tarvittaessa. Mikäli jätevesijärjestelmän lietettä ei hyväksyttävällä tavalla hyödynnetä kiinteistöllä, on se kuljetettava käsiteltäväksi asianomaisen luvan omaavaan paikkaan. Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa umpi- ja saostuskaivojen samoin kuin öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisajoista sekä paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu. 11

12 23 Kuormausajat Jätteiden kuormaaminen taajama-alueella olevalla asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on kielletty klo välisenä aikana. 24 Suuret jätemäärät Isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten jätemäärien kuljetuksen järjestämisestä on jätteen haltijan huolehdittava itse silloin, kun kysymyksessä olevat jätteet eivät sovellu kerättäväksi ja kuljetettaviksi muiden jätteiden kanssa. IX JÄTTEIDEN TOIMITTAMINEN HYÖDYNNETTÄVÄKSI TAI KÄSITELTÄVÄKSI 25 Käsittely ja vastaanotto Jätteitä, joita ei käsitellä tai hyödynnetä kiinteistöllä, saa toimittaa vain yleiselle jätteiden vastaanotto-, käsittely- tai hyötykäyttöpaikalle tai muulle kiinteistölle, jolla niiden käsittely, varastointi tai hyötykäyttö on sallittua. 26 Eko-Kympin jätteiden vastaanottopaikat Tiedot kulloinkin käytössä olevista jätteiden vastaanottopaikoista ja niiden aukiolosta saa Eko-Kympin toimistosta, puh. (08) tai internetistä osoitteesta sekä toimialueen ao. kunnasta. 27 Erityisjätteet Erityiskäsittelyä vaativien jätteiden, kuten teollisuus-, sairaala-, teuras- ja asbestijätteiden sekä lietteiden kaatopaikkakelpoisuudesta päättää tapauskohtaisesti Eko- Kymppi valtakunnallisten ohjeiden ja tehtyjen selvitysten perusteella. Tarvittavista selvityskustannuksista vastaa jätteen haltija. 28 Vastaanotosta kieltäytyminen Eko-Kympillä on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan kaatopaikkakelvotonta jätettä tai jätettä, jonka kaatopaikkakelpoisuutta ei ole luotettavasti selvitetty. X MUUT MÄÄRÄYKSET 29 Tiedotus Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä. 30 Poikkeukset Eko-Kymppi voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen näistä määräyksistä. 31 Tarkentavat ohjeet ja määräykset Eko-Kymppi voi antaa näitä määräyksiä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä. XI VOIMAANTULO 32 Voimaantulo ja voimassaolo Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan , ja niillä kumotaan kaikki Eko-Kympin aikaisemmat jätehuoltomääräykset. Määräykset ovat voimassa toistaiseksi. 12

13 LIITE 1. Keräysvälineitä, -paikkoja ja -tiloja koskevat tekniset perusvaatimukset järjestetyssä jätteenkuljetuksessa. 1. Keräysvälineen haltijan on pidettävä keräysvälineet asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja myös kuumapesun kestäviä, eivätkä aiheuta terveydellistä haittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. 2. Yhdyskuntajätteen keräysvälineinä saadaan vaihtoehtoisesti käyttää: a) Käsin siirrettävissä olevia enintään 700 litran kannellisia, pyörin ja tartuntakahvoin varustettuja astioita, jotka soveltuvat puristuslaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen, b) biojätteen erilliskeräilyyn enintään 240 litran vetoisia astioita, jotka soveltuvat jäteautojen koneelliseen kuormaukseen, c) kannellisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat puristuslaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen, tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle, d) osittain maahan upotettavia jätesäiliöitä, joihin sijoitettava jätesäkki tai joihin sijoitettu jätesäiliön sisältö voidaan koneellisesti siirtää jäteautoon tai soveltuu puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen. Ko. astioita voidaan käyttää myös biojätteen keräysvälineenä e) poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen muita tarkoitukseen soveltuvia keräysvälineitä. 3. Eri jätejakeille tarkoitetut jäteastiat tulee merkitä värein seuraavasti: Harmaa Sekajäte Vihreä Paperi Ruskea Biojäte Punainen Ongelmajäte Sininen Metalli Oranssi Palava jäte Keltainen Muovijäte Mikäli keräysvälineen väri ei ole kerättävän jätejakeen mukainen, tulee se varustaa kanteen ja etuseinään kiinnitettävällä suurella keräysvälineen käyttötarkoitusta osoittavalla kyseisen jätejakeen keräysvälineen värisellä tekstitarralla. Kaikissa keräysvälineissä tulee olla tyhjentäjän nimi ja yhteystiedot, sekä tieto siitä, minne tyhjennyksiä koskevista epäkohdista voi ilmoittaa. 4. Käsin siirrettäväksi tarkoitetut keräysvälineet saavat täysinä painaa enintään 60 kg. 5. Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalla. Jäteautoille tulee olla esteetön pääsy vähintään 5 metrin päähän jäteastioista.

14 6. Ulkona keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle alustalle ja tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksin. Sijoituspaikalla on oltava riittävä valaistus. Sijoituspaikasta ei saa aiheuta kohtuutonta haittaa naapureille. 7. Milloin keräysvälineet sijoitetaan asuinrakennuksessa erityiseen jätehuoneeseen, tulee siellä olla riittävä muusta ilmanvaihdosta erotettu ilmanvaihto sekä vesijohto, viemäri ja valaistus. 8. Alueiden ja väylien, joilla keräysvälineitä siirretään jätteiden kuormasta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Aitausten, istutusten ja katosten sekä alueiden ja väylien tulee lisäksi olla sellaisia, että keräysvälineitä voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää. Alueet ja väylät eivät saa olla liukkaita. Niiden kaltevuuden tulee, mikäli mahdollista, olla alle 1: Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijoituspaikan kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, että keräysvälineet voidaan siirtää ja tyhjentää esteettä. 10. Muut kuin kompostoivat kuivakäymälät on varustettava kertakäyttöisillä tiiviillä pakkauksilla. Käymälä, jonka luo päästään kuorma-autolla, voidaan varustaa myös vedenpitävällä imutyhjennettävällä astialla. Käymäläastiaan ei saa laittaa muuta kuin käymäläjätettä.

15

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/93) 17 :n nojalla.

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/93) 17 :n nojalla. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/93) 17 :n nojalla. Kainuun jätehuollon kuntayhtymän (jäljempänä Eko-Kymppi) yhtymäkokous 25.11.2005 on hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset, ja ne otetaan käyttöön

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä.

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä. 1 SIIKAISTEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto15.11.2007 65 Voimaantulo 1.1.2008 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

Jätelautakunta voi antaa täydentäviä ohjeita lajittelusta, keräyksestä ja kuljetuksesta.

Jätelautakunta voi antaa täydentäviä ohjeita lajittelusta, keräyksestä ja kuljetuksesta. Jätehuoltomääräykset SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty

Lisätiedot

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana.

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty ympäristölautakunnassa 18.10.2000 226 Haukiputaan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun;

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun; EURAJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnan on sen lisäksi,

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 6 LIIKETOIMI HARJAVALLAN KAUPUNGIN YLEISET 2011 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu) jätelain 17 :n nojalla Hyväksytty kaupunginvaltuusto 27.9.2010/48 Voimaantulo

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla)

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) Vahvistettu: Kolarin kunnanvaltuusto 29.12.1999 69 Voimaantulo 1.1.2000 Sisällysluettelo Jätehuoltomääräysten soveltamisala ja

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupunkien sekä Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kuntien yhteinen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 13.8.2003 Voimaantulo:

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Utajärven kunnan jätehuoltomääräykset. Laatijana Lupa- ja valvontalautakunta,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo: 01.06.2007 Energiajätteen osalta tulee voimaan 1.6.2011 18 ja 20. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset

Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset Page 1 of 9 Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 :n nojalla. Valtuuston hyväksymä 15.11.2006 85 Voimaantulo 1.1.2007 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Jätehuoltomääräysten soveltamisala

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1/11 PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Peimarin ympäristönsuojelulautakunnassa 30.5.2006 50. Voimassa 1.1.2007 alkaen 2/11 PAIMION KAUPUNGIN

Lisätiedot

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Jätehuollon vastuut Jätelain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle ELY-keskus ohjaa ja edistää jätelaissa ja sen

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa 1(10) VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa Hyväksytty tekn ltk 10.08.2006, khall 6.11.2006, Kvalt 13.11.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunta Voimaantulo Halikko 1.7.2006 Kiikala 1.1.2007 Kisko 1.9.2006 Kuusjoki 1.6.2006 Muurla 12.6.2006 Paimio 1.1.2007 Perniö 1.9.2006 Pertteli 1.7.2006

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1/10 1 LUKU SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...2 1 Soveltamisala... 2 2 Määritelmät... 2 2 LUKU

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut 17.5.2005.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut 17.5.2005. ASIKKALAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut

Lisätiedot

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset - 1 - Someron kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. SISÄLLYS I YLEISTÄ...3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4

Lisätiedot

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET HAKEMISTO: 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRITELMÄT 1 Tavoitteet................................... 5 2 Soveltamisala................................ 5 3 Yleiset huolehtimisvelvoitteet................... 5

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen yleiset JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain nojalla. Kuntakohtaiset määräykset saatavissa kunkin osakaskunnan virastosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Rääkkylän kunnanvaltuusto..20

RÄÄKKYLÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Rääkkylän kunnanvaltuusto..20 RÄÄKKYLÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu Hyväksytty Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Rääkkylän kunnanvaltuusto..20 Sisällysluettelo 1. LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 3 1 Soveltamisala... 3 2

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11)

KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11) KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11) I. SOVELTAMISALA II. MÄÄRITELMÄT III. JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Kompostointi 4 Jätteiden poltto 5 Jätteiden hautaaminen 6 Puutarhajäte

Lisätiedot

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun.

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 1 (5) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 18.12.2012 15 Voimaantulo 1.1.2013 1 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset

Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset Hyväksytty Maaseutu- ja ympäristölautakunta 01.12.2009 39 Kunnanhallitus 14.12.2009 278 Kunnanvaltuusto 08.02.2010 2 2 3 SISÄLLYS 1. Yleistä...4 2. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuuston 20.9.2004 hyväksymät. Määräykset astuvat voimaan 1.1.2005 SISÄLTÖ YLEISTÄ...3 MÄÄRITELMÄT...3 JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4 Kompostointi...4

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Pelkosenniemen kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Pelkosenniemen kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.1. 2007, astuvat voimaan 22.2. 2007 Uuraisten kunta 1 Jätehuoltomääräykset I YLEISET

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1(21) TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla Hyväksytty ympäristölautakunta 30.12.2008/ 147 kunnanhallitus 02.02.2009 / 71 kunnanvaltuusto 09.03.2009

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 tekn. ltk 5.6.2012 35 Liite 35.2 JÄMIJÄRVEN KUNTA Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Määritelmiä 2.LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Joensuun alueellisen jätelautakunnan hyväksymä 28.6.2012 40 Kuulutettu 5.7.2012 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 3. Koko Lohjan kaupunki kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin.

Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 3. Koko Lohjan kaupunki kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. LOHJAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 1. LUKU YLEISTÄ 1. Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä ja valvonnasta

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta hyväksynyt 24.9.2013 Voimaantulopäivä 1.11.2013 SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ANNETTU Jätelain 17 :n nojalla Raahen ympäristölautakunnan päätös 11.12.2007 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle

Lisätiedot

Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset

Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset Kuntien ympäristöviranomaisten ja Vestia Oy:n yhteisen työryhmän esitys kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi, hyväksytty työryhmässä 6.10.2008 Hyväksytty Kärsämäen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Tekninen lautakunta on 14.11.2011 71 hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset ja määrännyt ne tulemaan voimaan 01.01.2012. 1. Luku YLEISET

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ANNETTU Jätelain 17 :n nojalla 17 Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunta voi antaa tämän luvun säännösten tai niiden nojalla annettujen valtioneuvoston yleisten määräysten

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN N:o 2 2008 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 2/2008 25.2.2008 Jätehuoltomääräykset Hämeenlinnan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu

Lisätiedot

Liite Yt 11/15.11.2005 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Liite Yt 11/15.11.2005 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Liite Yt 11/15.11.2005 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2005 SISÄLLYSLUETTELO 2 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 1(16) KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 Annettu jätelain 91 perusteella Tekninen lautakunta 10.4.2013, 25 Voimassa 1.5.2013 alkaen Pekka Palokärki on Keuruun kaupungin jätehuollon maskotti.

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Savukosken kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Savukosken kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco)

Lisätiedot

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 2 LUKU JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Jätteiden kompostointi 3 Jätteiden poltto 3 Jätteiden hautaaminen maahan 4

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1/10 HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Tekninen lautakunta on 11.1.2001 4 hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset. Kunnanhallitus on 15.1..2001

Lisätiedot

KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET

KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET Hyväksytty Kvalt Muutettu Kvalt 18.03.1997 02.02.2000 KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET Karjalohjan kunnan jätehuoltomääräykset, Annettu jätelain 17 g:n nojalla. 1. LUKU YLEISTA 1 $. Sen lisäksi,

Lisätiedot

Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.10.2005 Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon

Lisätiedot

SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla 14.12.2009) Simon kunnanvaltuuston 14.12.2009 hyväksymät Voimaantulo 01.02.2010 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 01.02.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008.

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. Jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä Jätehuollon järjestämisestä, jätteistä

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SAVONLINNAN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY 5.2.2001 SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty,

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.11.2005 SISÄLLYSLUETTELO LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 4 1. LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET... 4 1 SOVELTAMISALA... 4 2 TAVOITTEET...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa, niiden hyödyntämisessä

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13)

Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13) Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13) Sisältö: KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Naantalin kaupunginvaltuustossa

Lisätiedot

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 1. YLEISET SÄÄNNÖT JA LAIN PERUSKOHDAT Jätelain peruskohdat 2. JÄTTEIDEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010

PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010 PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010 Sisällys I YLEISET MÄÄRITELMÄT JA MÄÄRÄYKSET... 2 1... 2 2... 2 3 Kiinteistön haltijan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.12.2007 2007 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla 1 Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Tavoitteet 3 Määritelmät Jätteiden

Lisätiedot

Liite 1/Ympltk 13.11.07 56

Liite 1/Ympltk 13.11.07 56 JANAKKALAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Liite 1/Ympltk 13.11.07 56 Annettu jätelain 17 :n nojalla. Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä,

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunnalliset jätehuoltomääräykset 2 SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 Soveltamisala... 3 Tavoitteet... 3 2. Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely kiinteistöllä... 4 Kompostointi... 4 Jätteiden polttaminen... 4 Jätteiden

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010

SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010 SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010 SIPOON KUNTA Iso Kylätie 18, PL 7, 04131 Sipoo, www.sipoo.fi Vaihe 09 23431 Faksi 09 2353 6259 SIBBO KOMMUN Stora Byvägen 18, PB 7, 04131 Sibbo, www.sibbo.fi

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla.

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Ympäristölautakunta vahvistanut 29.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoite

Lisätiedot

Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa.

Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa. 1 YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.11.2012 Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ...

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Inarin kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Inarin kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset

Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset SISÄLLYSLUETTELO Yleisiä säännöksiä 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen 4 Jätteiden ryhmittely JÄTTEIDEN LAJITTELU JA

Lisätiedot

1 / 23 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty Taipalsaaren Kunnanvaltuustossa 18.3.2009 31

1 / 23 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty Taipalsaaren Kunnanvaltuustossa 18.3.2009 31 1 / 23 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty Taipalsaaren Kunnanvaltuustossa 18.3.2009 31 2 / 23 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 1 Perustelut... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Määritelmät... 4 JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta 15.1.2009 5

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta 15.1.2009 5 1 / 20 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta 15.1.2009 5 2/20 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 1 Perustelut... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Määritelmät... 3 JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Enontekiön kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Enontekiön kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco)

Lisätiedot

Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset

Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset Utsjoen kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.7.2014 alkaen 2 (20) Hyvä lukija Utsjoen kunnan yleiset jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Utsjoen asukkaita, yrityksiä

Lisätiedot

2. LUKU: JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...

2. LUKU: JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ... Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 2 1 SOVELTAMISALA... 2 2 MÄÄRITELMÄT... 2 2. LUKU: JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. voimaantulopvm. 1.2.2008

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. voimaantulopvm. 1.2.2008 Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET voimaantulopvm. 1.2.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa,

Lisätiedot

Tekn.ltk 24.11.2010 liite 1 Kh 7.12.2010 liite n:o 3 Valtuusto 16.12.2010 liite n:o 4 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Pudasjärvi Annettu jätelain 17 :n nojalla

Tekn.ltk 24.11.2010 liite 1 Kh 7.12.2010 liite n:o 3 Valtuusto 16.12.2010 liite n:o 4 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Pudasjärvi Annettu jätelain 17 :n nojalla Tekn.ltk 24.11.2010 liite 1 Kh 7.12.2010 liite n:o 3 Valtuusto 16.12.2010 liite n:o 4 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Pudasjärvi Annettu jätelain 17 :n nojalla JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Pudasjärvi SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.2014 64 Voimaan 1.1.2015 1 Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT... 4 LUKU 1 SOVELTAMISALA JA YLEISET VELVOITTEET...

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla Voimaantulo 1.2.2008 Hyvinkään ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

Kymenlaakson ja Lapinjärven. Jätehuoltomääräykset

Kymenlaakson ja Lapinjärven. Jätehuoltomääräykset 1 Kymenlaakson ja Lapinjärven Jätehuoltomääräykset 2 Sisällysluettelo Yleiset jätehuoltomääräykset Soveltamisala Määräysten pääsisältö 1 Määritelmät Jätteiden keräys, hyödyntäminen ja käsittely kiinteistöllä

Lisätiedot

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Petäjäveden kunta (hyväksytty kvalt )

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Petäjäveden kunta (hyväksytty kvalt ) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Petäjäveden kunta (hyväksytty kvalt 19.12.2006 52 ) 2(10) Jätehuoltomääräykset I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä. 3 2 Tavoitteet 3 3 Määritelmiä. 3 II JÄTTEIDEN LAJITTELU, KERÄYS, VARASTOINTI

Lisätiedot

Suupohjan jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset

Suupohjan jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Suupohjan jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 4.2.2014 Voimaantulo: 1.4.2014 2 Sivu Suupohjan jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2008 Hallitus 11.12.2007/ 144 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: YLEISTÄ...3 1 Soveltamisala...3 2 Tavoitteet...3 3 Määritelmät...3 2. luku: JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2010 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 3/2010 6.9.2010 Jätehuoltomääräykset HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 7.8.2012 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET muutokset ja lisäykset voimassa olevin jätehuoltomääräyksiin on tehty punaisella ja poistettavat yliviivattu JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset. Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset Jätehuoltomääräykset Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset 1 2 Sisällysluettelo sivu Hyvä lukija 4 Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset 8 Soveltamisala

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 17.11.2008 508 Muutokset

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla muutos )

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla muutos ) PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla 15.12.2008 21 muutos 28.9.2010) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Tornio, Keminmaa, Ylitornio, Tervola SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LOPEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LOPEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET YMRALA 17.6.2009, 70, LIITE 1 Annettu jätelain 17 :n nojalla 24.6.2009, Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen 17.6.2009, 70 mukaisesti. Voimaantulo

Lisätiedot

Tampereen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Kaupunginvaltuusto 14.12.2005

Tampereen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Kaupunginvaltuusto 14.12.2005 PERUSTELUT 1 (5) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Soveltamisala Näissä jätehuoltomääräyksissä annetaan jätelainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä ja toimintaohjeita. Jätelain muutoksessa syyskuussa 2004

Lisätiedot