1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 2 LUKU JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Jätteiden kompostointi 3 Jätteiden poltto 3 Jätteiden hautaaminen maahan 4 3 LUKU JÄTTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖ 4 Hyötyjätteiden lajittelu ja keräilyvälineet 4 Keräyspaperin ja -pahvin hyötykäyttö 5 Polttokelpoisen jätteen hyötykäyttö 5 Biojätteen hyötykäyttö 5 Muiden jätteiden hyötykäyttö 6 4 LUKU JÄTTEIDEN KERÄYS JÄRJESTETYSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA 6 Jätteiden keräilyvälineet ja niiden huolto 6 Jätteiden keräilyvälineiden sijoittaminen 7 Jätteiden sijoittaminen keräilyvälineisiin 7 5 LUKU JÄTTEIDEN KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENNYS JA JÄTTEIDEN KULJETUS 8 Jätteiden keräilyvälineiden tyhjennysvälit 8 Jätteiden kuljetus 9 Jätteiden kuormausajat ja muut määräykset 10 6 LUKU ERITYISJÄTTEIDEN KERÄILY JA KÄSITTELY 10 Erityisjätelajit 10 Erityisjätteiden käsittelypaikat 11 Erityisjätteiden merkintä ja muut määräykset 11 7 LUKU ONGEMAJÄTTEIDEN VARASTOINTI, KERÄILY JA KÄSITTELY 11 Ongelmajätelajit 11 Ongelmajätteiden varastointi ja keräys 12 Ongelmajätteiden vastaanotto 12 Ongelmajätteiden toimitukset ja kirjanpito 13 8 LUKU JÄTTEIDEN JA ONGELMAJÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKAT 13 Jätteiden ja ongelmajätteiden vastaanottopaikat 13 9 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 14 Rekisterin pitäminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyneistä 14 Liittymisvelvollisuus järjestetyssä jätteenkuljetuksessa 14 Poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä 14 Erilliset ohjeet 14 Voimaantulo ja soveltaminen 15

2 1 1 LUKU. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tavoitteet 1 Nämä määräykset on annettu jätelain (1072/93) 17 :n nojalla. Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä. Määräysten ensisijaisena tavoitteena on vähentää muodostuvan jätteen määrää. Jätettä käsiteltäessä on tavoitteena, että jätteestä mahdollisimman suuri osa käytettäisiin hyödyksi, ensisijaisesti raaka-aineena ja toissijaisesti energiana. Jätteille, joita ei voida hyödyntää, pyritään varmistamaan turvallinen käsittely. Jätteistä ja jätehuollosta ei saa missään vaiheessa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Määritelmät 2 Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä, yhdyskuntajätteellä asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä, ei kuitenkaan ongelmajätettä, sekajätteellä yhdyskuntajätettä, jota ei näiden määräysten mukaan kerätä lajikohtaisesti erikseen, polttokelpoisella jätteellä haitattomasti esikäsiteltävää ja poltettavaa jätettä, kuten materiaalihyötykäyttöön soveltumatonta puu-, muovi-, pahvi- ja kartonkijätettä, ongelmajätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, tuottajan vastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille luovuttamiensa tuotteiden ja niistä syntyvien jätteiden uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista, erityisjätteellä jätteitä, joiden keräily, kuljetus tai käsittely määrän tai laadun vuoksi edellyttää erityisiä toimia ja jotka kaatopaikalla on sijoitettava erikseen muusta jätteestä tai toimitettava erityiskaatopaikalle, elintarvikejätteellä ruoan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä ruoka-aineksia ja elintarvikkeita sekä ruoantähteitä samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä elintarvikkeiden kaupassa syntyvää eloperäistä jätettä,

3 2 biojätteellä (eloperäisellä jätteellä), biologisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä, kuten ruokajätettä ja muuta elintarvikejätettä, puutarha- ja puistojätettä sekä eloperäisiä tuotantojätteitä, kierrätyspolttoaineella tarkoitetaan yhdyskuntien ja yritysten polttokelpoisista, kuivista, kiinteistä ja syntypaikalla lajitellusta jätteestä valmistettua polttoainetta, lietteellä tarkoitetaan puhdistamo-, saostus- ja umpikaivolietettä sekä muuta vastaavaa lietettä, lietteen stabiloinnilla tarkoitetaan lietteen käsittelyä mikrobiologisesti turvalliseksi joko kalkitsemalla, kompostoimalla, mädättämällä tai ilmastamalla, puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntynyttä eloperäistä jätettä, kompostoinnilla tarkoitetaan eloperäisen jätteen käsittelyä pieneliöiden avulla hapellisissa olosuhteissa siten, että saavutetaan yli 40 ºC:n lämpötila kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai omistajan vertaista haltijaa taikka kiinteistöä hallitsevaa vuokraoikeuden haltijaa, jätteiden keräilyvälineillä astioita, säiliöitä, syväkeräyssäiliöitä, lavoja, kontteja ja muita vastaavia, joihin jätteet kiinteistöllä kootaan sieltä kuljettamista varten, järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyneellä kiinteistöllä sellaista, joka on tehnyt jätehuoltomääräysten mukaisen sopimuksen alueella jätteitä kuljettavan jätetiedostoon hyväksytyn yrityksen kanssa tai on liittynyt jätehuoltomääräysten mukaisesti yhteiseen jätteiden keräilyvälineeseen, taajama-alueella Pielaveden kirkonkylän asemakaavoitettua aluetta sekä Säviän osayleiskaavaalueella erilliseen karttaliitteeseen merkittyä aluetta, hyötyjätteellä jätettä, jonka raaka-aine tai energiasisältö voidaan käyttää uudelleen, ottaa talteen tai muutoin hyödyntää. Hyötyjätteitä ovat mm: - keräyspahvi - keräyspaperi - kirkas/värillinen lasijäte - keräysmuovi ja -kumi - keräysmetalli - kyllästämätön puujäte - betoni- ja tiilijäte - tekstiilijäte. Kunnan jätehuoltoa järjestävä viranomainen voi asettaa edellä mainituille hyötyjätteille laatuvaatimukset.

4 2 LUKU. JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ Jätteiden kompostointi 3 3 Eloperäisten jätteiden ensisijainen käsittelymenetelmä on kompostointi. Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntynyttä eloperäistä jätettä. Kompostoijan on huolehdittava, että komposti on riittävän ilmava, kostea sekä sisältää sopivasti ravinteita ja että komposti saavuttaa tarvittavan lämpötilan. Kompostiin ei saa laittaa jätteitä, jotka eivät kompostoidu tai haittaavat kompostointia. Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava siten, etteivät haittaeläimet pääse siihen ja ettei siitä aiheudu hajuhaittoja, roskaantumista, vesien pilaantumista tai muuta haittaa terveydelle ja ympäristölle. Kompostia ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa eikä 4 metriä lähemmäksi tontin rajaa ilman naapurin suostumusta. Komposti voidaan kuitenkin sijoittaa hyväksytyissä rakennusluvissa merkittyyn jätehuollolle varattuun tilaan. Taajama-alueella puutarhajäte on kompostoitava seinällisessä kompostorissa, jonka ei kuitenkaan tarvitse olla lämpöeristetty. 4 Elintarvikejätteen, erityisesti kalaa tai lihaa sisältävän jätteen kompostointi on sallittua vain erillisessä kompostorissa (kompostisäiliössä) noudattaen seuraavaa: 5 1) Kompostoinnin on tapahduttava lämpöeristetyssä ja kannellisessa kompostorissa. Siinä tulee olla pohja tai pohjaverkko estämään haittaeläinten pääsyn kompostoriin, mutta joka sallii ilman kierron kompostissa. 2) Kompostoituneiden elintarvikejätteiden tulee olla selvästi kompostoituneita ennen niiden poistamista säiliöstä. Jälkikompostointi on hoidettava niin, ettei se aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Taajama-alueella käymäläjätteiden kompostointiin vaaditaan ilmoitus kunnan jätehuoltoa valvovalle viranomaiselle, joka voi antaa ilmoituksen johdosta määräyksiä. Tällä alueella on käymäläjätteen kompostointi sallittua vain tarkoitukseen varatussa kompostointilaitteessa. Lannan ja lietteiden kompostointi on taajama - alueella kielletty. Nämä määräykset eivät koske kompostointia, johon on saatu ympäristölupa. Jätteiden poltto 6 Taajama-alueella saa polttaa risuja ja oksia sekä puhdasta / kyllästämätöntä ja maalaamatonta / käytöstä poistettua puutavaraa sekä puhdasta paperia ja pahvia samoin kuin poltettavaksi kelpaavaa muovia ja

5 4 muuta niihin verrattavaa jätettä keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa, jollei jäljempänä ole muuta määrätty. Avopoltto sekä muiden jätteiden polttaminen tällä alueella on kielletty. 7 Taajama - alueen ulkopuolella saa polttaa 6 :ssä tarkoitettuja jätteitä, puutarhajätettä sekä maa- ja metsätaloudessa ja puistojen hoidossa syntyviä polttokelpoisia jätteitä kuten hakkuutähteitä ja olkia. Muiden jätteiden poltto on kielletty. Avopolttaa saa ainoastaan puutarhajätettä sekä maa- ja metsätaloudessa ja puistojen hoidossa syntyviä poltettavaksi kelpaavia jätteitä, kuten olkia ja hakkuutähteitä, jos niiden kompostointi ei ole mahdollista. 8 Jätteenpoltto ei saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai terveydelle. Ongelmajätteiden, kyllästetyn puun, PVC - muovin, kumin, nahan ja näihin rinnastettavien jätteiden kaikenlainen poltto on kielletty. Nämä määräykset eivät koske jätteenpolttoa, johon on saatu ympäristölupa. Jätteiden hautaaminen maahan 9 Maahan saa haudata ainoastaan puutarhajätettä ja lemmikkieläimiä sekä vähäisessä määrin puiden kantoja, jos niiden hyödyntäminen ei ole mahdollista. Maahan hautaaminen ei saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai terveydelle. Nämä määräykset eivät koske kotieläinten ruhojen hautaamista, johon on saatu kunnaneläinlääkärin lupa. 3 LUKU. JÄTTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖ Hyötyjätteiden lajittelu ja keräilyvälineet 10 Jätteen tuottaja on velvollinen huolehtimaan jätteiden lajittelusta niin, että hyötyjätteet ja ongelmajätteet pidetään muista jätteistä erillään ja että eri jätelajit toimitetaan niille tarkoitetuille vastaanotto- tai käsittelypaikoille. Kiinteistön haltijan tulee huolehtia siitä, että kiinteistöllä on tarpeellinen määrä kannellisia keräilyvälineitä, muunlaisia keräilyyn sopivia astioita tai säilytykseen sopivaa katettua tilaa hyötyjätteiden keräilyä varten. Keräyspaperille tarkoitetun keräilyvälineen suositellaan olevan väriltään vihreä, polttokelpoiselle jätteelle tarkoitetun keräilyvälineen oranssi ja biojätteelle tarkoitetun keräilyvälineen ruskea. Keräilyväline on merkittävä sisältöä osoittavalla tekstillä. Mikäli hyötyjätteet noudetaan kiinteistöltä, tulee keräilyvälineissä ja niiden hoidossa noudattaa 4 luvun mukaisia määräyksiä.

6 5 Jos kiinteistöllä ei ole omaa hyötyjätteen keräilyvälinettä, tulee siellä syntyneet hyötyjätteet toimittaa lähimpään alueelliseen hyötyjätteen keräyspisteeseen. Hyötyjätteen välivarastointi kiinteistöllä on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Lajitellun jätteen keräilyvälineisiin ei saa koota muuta kuin siihen kerättävää jätettä. Kunnan jätehuoltoa järjestävä ja valvova viranomainen voi tarvittaessa antaa hyötykäyttöä koskevia tarkempia määräyksiä. Keräyspaperin ja -pahvin hyötykäyttö 11 Keräyspaperi tulee pitää erillään muista jätteistä ja sijoittaa sille varattuihin keräilyvälineisiin. Muilla kuin asuinkiinteistöillä on muusta jätteestä erotettava hyötykäyttökelpoinen pahvi, mikäli sitä syntyy enemmän kuin 50 kg / viikko ja kiinteistöllä tulee olla yksi tai useampi keräysväline pahvia varten. Polttokelpoisen jätteen hyötykäyttö 12 Kierrätyspolttoaineen valmistukseen kelpaava polttokelpoinen jäte suositellaan pidettävän erillään muista jätteistä ja kerättävän sille varattuihin keräilyvälineisiin, jos polttokelpoisen jätteen hyötykäyttö on paikkakunnalla järjestetty. Biojätteen hyötykäyttö 13 Taajama-alueella olevassa asuinkiinteistössä, jossa on vähintään kymmenen (10) huoneistoa, tulee biojäte pitää erillään muista jätteistä ja sijoittaa sille varattuun keräilyvälineeseen. Myös muualla kuin asuinkiinteistössä syntyvä biojäte tulee pitää erillään muista jätteistä ja sijoittaa sille varattuun keräilyvälineeseen, jos kiinteistö on taajama-alueella ja siellä syntyy biojätettä vähintään 50 litraa viikossa. Kiinteistöllä, jolla biojäte tulee pitää erillään, tulee olla yksi tai useampi keräilyväline biojätettä varten. Kiinteistön biojätteen keräilyväline, joka on tarkoitettu tyhjennettäväksi puristinlaitteella varustetulla keräysautolla, saa olla tilavuudeltaan korkeintaan 240 litraa. Biojätteen keräilyvälineissä tulee olla biohajoava jätesäkki likaantumisen ehkäisemiseksi. Biojäte tulee olla kääritty biohajoavaan kääreeseen keräilyvälineeseen toimitettaessa. Jos edellä mainituilla kiinteistöillä kompostoidaan biojätteet, tulee siitä tehdä ilmoitus jätehuoltoa valvovalle viranomaiselle.

7 6 Muiden jätteiden hyötykäyttö 14 Rakennustoiminnassa muodostuva betoni- ja tiilijäte, kyllästämätön puujäte, metallijäte sekä puhdas maa- ja kiviaines on pidettävä erillään muista jätteistä ja sijoitettava niille varattuihin keräily- tai kuljetusvälineisiin ja toimitettava hyötykäyttöön. 15 Hyötykäyttökelpoinen lasi-, kumi-, muovi-, tekstiili- ja metallijäte on kerättävä erilleen ja toimitettava hyötykäyttöön, mikäli niiden keräily on paikkakunnalla järjestetty. 4 LUKU. JÄTTEIDEN KERÄYS JÄRJESTETYSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA Jätteiden keräilyvälineet ja niiden huolto 16 Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että yhdyskuntajätteen järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä on tarpeellinen määrä jätteiden keräilyvälineitä ja ne vastaavat kooltaan mahdollisimman hyvin asianomaisen kiinteistön jätehuoltoa. Yhdyskuntajätteen keräilyvälineinä saadaan järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä olevalla kiinteistöllä käyttää: 1) käsin siirrettävissä olevia enintään 660 litran kannellisia tartuntakahvoilla ja taajama-alueella pyörillä varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat jäteautojen koneelliseen kuormaukseen; 2) kannellisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat jäteautojen koneelliseen kuormaukseen tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle; 3) saostus- ja umpikaivoja sekä erotuskaivoja, jotka on rakennettu hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan; 4) maahan upotettavia jätesäiliöitä, joihin sijoitettava jätesäkki voidaan koneellisesti siirtää jäteautoon tai maahan sijoitettuja jätesäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen. Yhdyskuntajätteen keräilyvälineen suositellaan olevan väriltään harmaa ja se on merkittävä sisältöä osoittavalla tekstillä. 17 Keräilyvälineen haltijan on pidettävä keräilyvälineet sellaisessa kunnossa, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja myös kuumapesun kestäviä eivätkä aiheuta terveydellistä haittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaamista. Jätteiden keräilyvälineet on puhdistettava riittävän usein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Käsin siirrettäviksi tarkoitetut keräilyvälineet saavat painaa täysinä enintään 60 kg.

8 7 Jätehuollon järjestämisestä vastaava viranomainen voi sallia muidenkin keräilyvälineiden käytön, mikäli niiden käytöstä ei aiheudu haittaa ympäristölle ja ne soveltuvat kunnan alueella toimivaan kuljetusjärjestelmään. Jätteiden keräilyvälineiden sijoittaminen 18 Jätteiden keräilyvälineet, jotka ovat käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteautolla on esteetön pääsy alle 10 metrin päähän keräilyvälineestä. Jätteiden keräilyvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta. Sijoitettaessa keräilyvälineet ulkotiloihin, on keräilyvälineiden oltava tasaisella alustalla ja ne on tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten aitauksella, istutuksin tai sijoitettava erilliseen katokseen. Sijoituspaikalla on oltava riittävä valaistus. Alueiden ja väylien, joilla keräilyvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Aitausten, istutusten ja katosten sekä alueiden ja väylien tulee lisäksi olla sellaisia, että keräilyvälineitä voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää. Alueet ja väylät eivät saa olla liukkaita. Niiden kaltevuuden tulee olla, mikäli mahdollista alle 1:10. Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräilyvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijoituspaikan kunnossa ja puhtaanapidosta siten, että keräilyvälineet voidaan siirtää ja tyhjentää esteettä. Sijoitettaessa keräilyvälineet asuinrakennuksessa erityiseen jätehuoneeseen, tulee siinä olla riittävä ilmanvaihto ja valaistus. Mahdollisuuksien mukaan jätehuoneeseen on järjestettävä sisäänkäynti suoraan ulkotiloista sekä vesijohto ja viemäri. Jätteiden sijoittaminen keräilyvälineisiin 19 Sekajäte kerätään kiinteistöllä oleviin keräilyvälineisiin, ellei jätehuoltoa järjestävä viranomainen ole jätelain 7 4 momentin nojalla päättänyt, että se on tietyillä päätöksessä mainittavilla alueilla toimitettava alueelle sijoitettuihin yhteisiin keräilyvälineisiin. Vierekkäiset kiinteistöt ja lähinaapurit voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää samoja keräilyvälineitä. Yhteisen keräilyvälineen käytöstä ja siitä luopumisesta tulee ilmoittaa etukäteen kyseistä jätettä kuljettavalle yritykselle. Jätehuoltoa valvova viranomainen voi kieltää yhteisen keräilyvälineen käytön. 20 Jätteet tulee keräilyvälineen likaantumisesta ja pilaantumisesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tarvittaessa pakata ennen sijoittamista keräilyvälineeseen.

9 21 8 Sekajätteen keräilyvälineisiin ei saa laittaa: 22 1) hyötyjätteitä, mikäli niille on järjestetty omat keräilyjärjestelmät tai -välineet; 2) palon tai räjähdyksen vaara aiheuttavia jätteitä, kuten esimerkiksi vähäisinäkään määrinä kuumaa tuhkaa; 3) ongelmajätteitä; 4) esineitä tai aineita, jotka saattavat vahingoittaa jätteenkuljetusajoneuvoa tai keräilyvälinettä taikka jotka saattavat vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista; 5) esineitä tai aineita, jotka saattavat aiheuttaa jätteen tuojalle tai keräilyvälineen käsittelijälle vaaraa, kuten terävät esineet, isohkot lasi- ja metalliesineet tms.; 6) sellaisia painavia esineitä tai aineita, jotka kohtuuttomasti vaikeuttavat jätteen kuormaamista, kuten kiinteistöjen korjausten yhteydessä käytetty betoni, kiviaines tms.; 7) nestemäisiä jätteitä, kuten lietteitä ym. saostuskaivoihin tarkoitettuja jätteitä; 8) käymäläjätettä; 9) erityisjätettä. Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna keräilyvälineeseen, se voidaan tilapäisesti sijoittaa keräilyvälineen välittömään läheisyyteen jätteelle varattuun paikkaan. Tarvittaessa jäte on pakattava siten, ettei se aiheuta roskaantumista, likaantumista tai muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. 5 LUKU. JÄTTEIDEN KERÄILYVÄLINEIDEN TYHJENNYS JA JÄTTEIDEN KULJETUS Jätteiden keräilyvälineiden tyhjennysvälit 23 Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräilyvälineisiin ja keräilyvälineet voidaan aina sulkea. Jätehuollon järjestämisestä vastaava tai sitä valvova viranomainen voivat antaa määräyksiä keräilyvälineiden tyhjennysvälineistä. 24 Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa sekajätteen keräilyvälineet on tyhjennettävä kerran viikossa tai useammin. Omakotitaloissa voidaan keräilyvälineet tyhjentää kerran kahdessa viikossa. Milloin jätteen määrän, laadun tai keräilyvälineen ominaisuuksien salliessa on perusteltua, voi tyhjennysväli olla pidempikin. Pidennetty tyhjennysväli voi tulla kyseeseen sekajätteelle, mikäli

10 9 sekajätteen keräilyvälineeseen ei laiteta eloperäistä jätettä tai jätteen lämpötila keräilyvälineessä on alle +5 ºC. Pisin mahdollinen tyhjennysväli edellä mainitusti varastoidulle jätteille voi olla taajama alueella 4 viikkoa ja taajama - alueen ulkopuolella 16 viikkoa. Vapaa ajan asunnon edellä mainitusti varastoidun jätteen keräilyvälineet voidaan tyhjentää kerran vuodessa, jos asuntoa käytetään vain kesäaikoina. 25 Biojätettä sisältävät keräilyvälineet on tyhjennettävä kerran viikossa tai useammin välisenä aikana. Talviaikaan ( ) keräilyväline voidaan tyhjentää kerran kahdessa viikossa. Syväkeräysastiat on tyhjennettävä kolmen viikon välein tai useammin. 26 Polttokelpoista jätettä sisältävät keräilyvälineet on tyhjennettävä neljän viikon välein tai useammin. 27 Kiinteistöjen saostus- ja hiekanerotuskaivot sekä rasvan- ja öljynerotuskaivojen pintarasva ja -öljy tulee tyhjentää tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Öljynerotuskaivojen pohjasakka tulee tyhjentää vähintään kerran kahdessa vuodessa. Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa hiekanerotuskaivojen, umpi- ja saostuskaivojen sekä öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisajoista ja -paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu. 28 Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteiden kuljetus 29 Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa jätteitä saadaan kuljettaa: 1) umpikorisessa kuljetusvälineessä; 2) keräilyvälineenä käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä; 3) puristinlaittein varustetussa jätesäiliössä tai; 4) avolavaisessa kuljetusvälineessä keräilyvälineen niin salliessa (mm. syväkeräilysäiliöiden säkit).

11 30 10 Sellaisten isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten jätemäärien kuljetuksesta, jotka eivät sovellu kerättäviksi ja kuljetettaviksi yhdessä muiden yhdyskuntajätteiden kanssa, kiinteistön haltijan on sovittava erikseen kuljetuksesta huolehtivan kanssa tai hoidettava kuljetus itse. 31 Jätteet on kerättävä ja kuljetettava niin, ettei keräilystä ja kuljetuksesta aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle eivätkä jätteet pääse kuormauksen ja kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön. Pölyävää jätettä tai pienikokoista ja kevyttä jätettä saa kuljettaa vain umpinaisessa tai kannellisessa säiliössä. Muutoin kuorma on peitettävä tiiviillä verkolla tai peitteellä. Jätteiden kuormausajat ja muut määräykset 32 Jätteiden kuormaaminen taajama-alueella olevalla asuinkiinteistöllä tai sen läheisyydessä on kielletty välisenä aikana. Sunnuntaina tai juhlapyhinä tehtävä kuormaus, joka ei kuitenkaan saa olla asuinkiinteistöjen eikä asuinalueella olevien kauppakiinteistöjen jätteenkuljetusta, on tehtävä mahdollisimman häiriöttömästi. 33 Niillä kiinteistöillä, jotka ovat saaneet vapautuksen järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä, noudatetaan myös soveltuvin osin 4. ja 5. luvun määräyksiä. Jätehuolto kyseessä olevilla kiinteistöillä ei saa aiheuttaa haittaa terveydelle tai ympäristölle. 6 LUKU. ERITYISJÄTTEIDEN KERÄILY JA KÄSITTELY Erityisjätelajit 34 Erityisjätteitä ovat mm: - teurasjätteet - eläinten ruhot - pilaantuneet elintarvike-erät - kuivakäymäläjätteet - puhdistamolietteet - saostus-, umpikaivo- ja jätevesilietteet - kemiallisten käymälöiden käymäläjäte - rasvanerottimien pintarasva ja pohjasakat - isokokoiset jäte-esineet - seuraavat jätteet, jotka tavallisesti luetaan ongelmajätteiksi, mutta jotka eivät poikkeuksellisesti määrän tai laadun vuoksi vaadi käsittelyä ongelmajätteiden käsittelypaikassa. Luokitus ongelmajätteisiin ja erityisjätteisiin selvitetään tapauskohtaisesti:

12 - erityislietteet - nuohouslietteet ja -tuhkat - pilaantuneet maa - ainekset - prosessi- ja tuotantojätteet - eräät sairaalajätteet 11 Erityisjätteiden käsittelypaikat 35 Puhdistamolietteet tulee ohjata hyötykäyttöön, mikäli ne täyttävät hyötykäytölle asetetut laatuvaatimukset. Saostus- ja umpikaivolietteet tulee toimittaa kunnan jätevedenpuhdistamolle. Stabiloidut lietteet voidaan haja - asutusalueella sulan maan aikana levittää pellolle lannoitteena käytettäväksi edellyttäen, että ne mullataan peltoon välittömästi. Kemiallisten käymälöiden käymäläjäte on toimitettava kunnan viemäriverkkoon vesi- ja viemärilaitoksen ohjeiden mukaisesti. Teurasjätteet ja pilaantuneet elintarvike - erät, joita ei tarkoiteta sivutuoteasetuksessa sekä kuivakäymäläjätteet tulee hyödyntää kompostoimalla, mikäli se voidaan toteuttaa niin, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Muiden kuin kompostoivien kuivakäymälöiden jätteet tulee kerätä tiiviisiin pakkauksiin. Taajama-alueelta nämä jätteet tulee kuljettaa kaatopaikalle niille osoitettuun paikkaan, ellei niitä kompostoida erillisessä tiiviissä kompostointilaitteessa. Muut erityisjätteet tulee toimittaa kaatopaikalle niille varattuun paikkaan erillään muusta jätteestä, ellei niitä koskevassa erityislainsäädännössä ole toisin säädetty. Erityisjätteiden merkintä ja muut määräykset 36 Erityisjätteitä sisältäviin pakkauksiin on merkittävä pakkauksen sisältö ja tuojan nimi sekä tarpeelliset varoitusmerkinnät. Erityisjätettä kaatopaikalle toimitettaessa on jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta vaadittaessa esitettävä selvitys jätehuoltoa valvovalle viranomaiselle, joka antaa tarvittaessa määräyksiä jätteen käsittelystä ja kaatopaikalle tuomisesta. 7 LUKU. ONGELMAJÄTTEIDEN VARASTOINTI, KERÄILY JA KÄSITTELY Ongelmajätelajit 37 Ongelmajätteitä ovat mm: - jäte- ja voiteluöljyt - öljy-vesi- tai hiilivety-vesiseokset ja emulsiot - öljy- ja liuotinainepakkaukset - freonia tai öljyä sisältävät kodinkoneet

13 12 - maali-, lakka- ja liimajätteet - hartsit ja lateksit - painovärit ja väriaineet - valokuvauskemikaalit - liuotinjätteet - torjunta-ainejätteet - puunsuojauskemikaalit - lääkejätteet - tartuntavaaralliset ja riskijätteet - akut - romuautot - osa sähköelektroniikkaromusta - asbestijäte - raskasmetalliparistot - elohopealamput, loisteputket ja muut elohopeaa sisältävät jätteet - kiinteät öljyjätteet, öljynsuodattimet ja iskunvaimentimet - hapot, emäkset ym. myrkkyjätteet. Ongelmajätteiden varastointi ja keräys 38 Erilaatuiset ongelmajätteet on kerättävä lajiteltuina omiin keräilyvälineisiinsä. Ongelmajätteet on pidettävä erillään muusta jätteestä. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään. 39 Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt ongelmajätteille tai jollekin niistä keräyksen, tulee näin kerättyjä ongelmajätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, josta jätettä ei voi vapaasti poistaa (keräilypiste). Jokaista keräilypisteeseen toimitettavaa ongelmajätelajia varten tulee olla erillinen selvästi merkitty keräilyväline. Kiinteistön haltijan on asetettava keräilypisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat hyvin kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistön haltijan on lisäksi tiedotettava keräilypisteen käyttäjille siitä, kuinka ongelmajätteiden keräily kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty. 40 Nestemäiset ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa ja tiivispohjaiselle alustalle sijoitetuissa astioissa, joissa on asianmukaiset merkinnät. Käytetyn voiteluaineen keräykseen saa käyttää vain tiiviitä kannellisia säiliöitä, joissa on teksti käytetty voiteluaine. Ongelmajätteiden vastaanotto 41 Niitä kotitalouksien ja maatalouden ongelmajätteiden pieneriä, joita ei koske tuottajan vastuun säädökset, otetaan vastaan yleisissä ongelmajätteiden vastaanottopaikoissa. Vastaanottopaikoista saa

14 13 tarkempia tietoja kunnan jätehuoltoa järjestävältä ja valvovalta viranomaiselta sekä alueellisen kaatopaikan ylläpitäjältä. Ongelmajätteiden toimittaminen vastaanottopaikkoihin edellyttää, että jätteet ovat asianmukaisesti pakattuja ja niiden sisältö on merkitty astioihin. Suositeltavin astia on aineen alkuperäinen pakkaus. Ongelmajätteitä saa toimittaa vastaanottopaikkoihin vain niiden aukioloaikoina. Suuremmat ongelmajäte-erät ja yritystoiminnassa syntyneet ongelmajätteet on toimitettava suoraan ongelmajätteiden käsittelyluvan saaneeseen laitokseen, ellei jätehuollosta vastaavan viranomaisen kanssa ole tehty sopimusta niiden toimittamisesta yleiseen ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. Ongelmajätteiden toimitukset ja kirjanpito 42 Ongelmajätteet on toimitettava säännöllisesti asianmukaisesti hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi. Varastoidut ongelmajätteet on toimitettava käsittelyyn vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa niin usein, että ongelmajätteiden varastoinnista ei aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle. Ongelmajätteiden varastoinnista ja toimituksista on pidettävä kirjaa muilla kuin asuinkiinteistöillä. Jätehuoltoa valvovan viranomaisen määräämien yritysten on lähetettävä vuosittain yhteenveto ongelmajätekirjanpidosta jätehuoltoa valvovalle viranomaiselle. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. 8 LUKU. JÄTTEIDEN JA ONGELMAJÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKAT Jätteiden ja ongelmajätteiden vastaanottopaikat 43 Asumisessa syntynyt jäte sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettava teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyt jäte sekä asumisessa ja maa- ja metsätaloudessa syntynyt ongelmajäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanottopaikkaan. 44 Jätteiden vastaanottopaikkoja ovat alueellinen jätekeskus, kunnan omat ylijäämämaan vastaanottopaikat sekä hyötyjätteiden vastaanotto- ja keräilypaikat sekä ongelmajätteiden vastaanottopaikat. 45 Jätteiden toimittaminen vastaanottopaikoille on sallittu vain vastaanottopaikkaa ylläpitävän toiminnanharjoittajan määrääminä aikoina. Liikuttaessa jätteiden vastaanottopaikalla sekä tyhjennettäessä jätekuormia on noudatettava vastaanottopaikan henkilökunnan antamia ohjeita. Jätekuorman saa tyhjentää vain sille osoitettuun paikkaan.

15 14 Vastaanottopaikan henkilökunnalla on lupa kieltää jätekuorman tyhjentäminen, mikäli jäte ei sovellu käsittelypaikalle tai jos sille on osoitettavissa toimiva hyötykäyttöpaikka. Jätteiden keräily ja kuljettaminen pois jätteiden vastaanottopaikoilta on sallittu vain vastaanottopaikkaa ylläpitävän toiminnanharjoittajan luvalla. 9 LUKU. MUUT MÄÄRÄYKSET Rekisterin pitäminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyneistä 46 Jätteitä kuljettavien yritysten on pidettävä rekisteriä asiakkaistaan kunnan jätehuoltoa järjestävän viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Liittymisvelvollisuus järjestetyssä jätteenkuljetuksessa 47 Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisvelvollisuus koskee koko kunnan aluetta. Mikäli jätteen haltija ei ole liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen eikä ole siitä vapautettu, voidaan jätteen haltija jätehuoltoa valvovan viranomaisen päätöksellä ja tarvittaessa uhkasakon uhalla velvoittaa liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä 48 Kunnan jätehuoltoa valvovan viranomaisen päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa erityisestä syystä poiketa siitä, mitä määräysten luvuissa 2-6 on määrätty. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei toimenpiteestä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Erilliset ohjeet 49 Näiden jätehuoltomääräysten lisäksi voivat kunnan jätehuoltoa järjestävä ja valvova viranomainen antaa erillisiä ohjeita jätteiden käsittelystä, kuljetuksesta tms. Lisäksi alueellista kaatopaikkaa ylläpitävä yhtiö voi antaa jäteneuvontaa.

16 15 Voimaantulo ja soveltaminen 50 Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan Jätteiden keräilyvälineet, joista on määrätty 16 :ssä, on vaihdettava määräysten mukaisiksi niiden uusimisen yhteydessä, kuitenkin viimeistään vuoden 2009 loppuun mennessä, jolloin mm. säkkitelineet viimeistään poistuvat käytöstä. Se, mitä jätehuoltomääräysten 33 ja 47 :ssä on sanottu järjestetystä jätteenkuljetuksesta vapauttamisesta, on voimassa saakka. Jätelakia on muutettu siten, että jätelain 11 :n 2 momentin nojalla myönnetyt vapautukset järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä ja jätelailla kumotun jätehuoltolain (673/1978) 14 :n nojalla tehdyt päätökset kiinteistön jättämisestä järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle lakkaavat olemasta voimassa 1 päivästä tammikuuta 2006 lukien. Näillä määräyksillä kumotaan ennen voimassa olleet Pielaveden kunnan yleiset jätehuoltomääräykset.

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupunkien sekä Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kuntien yhteinen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 13.8.2003 Voimaantulo:

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 tekn. ltk 5.6.2012 35 Liite 35.2 JÄMIJÄRVEN KUNTA Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Määritelmiä 2.LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana.

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty ympäristölautakunnassa 18.10.2000 226 Haukiputaan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008.

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. Jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä Jätehuollon järjestämisestä, jätteistä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ANNETTU Jätelain 17 :n nojalla Raahen ympäristölautakunnan päätös 11.12.2007 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1(21) TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla Hyväksytty ympäristölautakunta 30.12.2008/ 147 kunnanhallitus 02.02.2009 / 71 kunnanvaltuusto 09.03.2009

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2010 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 3/2010 6.9.2010 Jätehuoltomääräykset HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Savo-Pielisen jätelautakunta Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 13.11.2015 Sisällys Yleistä jätehuoltomääräyksistä... 2 Jätehuoltoon liittyminen... 3 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä...

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 Sisällysluettelo... 1 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 OUTOKUMMUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 nojalla Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 10.12.2001 135. Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 17.08.2004 108. 1

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla muutos )

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla muutos ) PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla 15.12.2008 21 muutos 28.9.2010) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Tornio, Keminmaa, Ylitornio, Tervola SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Inarin kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Inarin kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset. Lakeuden jätelautakunta. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi.

Yleiset jätehuoltomääräykset. Lakeuden jätelautakunta. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi. Yleiset jätehuoltomääräykset Lakeuden jätelautakunta Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi. Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi. Yleiset jätehuoltomääräykset 3 Sisällysluettelo Yleiset jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio. Perämeren jätelautakunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio. Perämeren jätelautakunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio Perämeren jätelautakunta Sisällys 1 KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 3 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 3 1 Soveltamisala 3

Lisätiedot

i SISÄLLYSLUETTELO JATEHJAO, 3.9.2013 15:00, Pöytäkirja 36 Jätehuoltomääräysten hyväksyminen... 1 Pykälän liite: Liite 2 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet... 2 Pykälän liite: Liite 3 Uusi Rovaniemen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa 4.2.2016, 4

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa 4.2.2016, 4 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

KUUSAMON KAUPUNKI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET KUUSAMON KAUPUNKI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.4.2012 57 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.11.2012 185 muutettu pykälät: 3,5/8,6,14,15,24,34,35,37,39,46 ja voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kv liite

HANKASALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kv liite HANKASALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kv liite 1 13.2.2006 Annettu jätelain 17 ':n (1072/1993) nojalla SOVELTAMISALA 1 ' Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 Jätehuoltomääräykset Siikajoki Taustatietoa jätehuoltomääräyksille Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 sivu 1 Lisätietoja Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa Finlex-palvelussa osoitteessa www.finlex.fi

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten perustelut

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten perustelut Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten perustelut Sisällys 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Jätehuollon tavoitteet... 1 2 Luku

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Johdanto 2 1 Soveltamisala 2 2 Jätehuollon tavoitteet 2 Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen 3 3 Velvollisuus

Lisätiedot

EHDOTUS LOVIISAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla.

EHDOTUS LOVIISAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla. EHDOTUS LOVIISAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI 19.1.2009 Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla. Muutosten perustelut on esitetty sinisellä fontilla.

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset 0 Yleiset jätehuoltomääräykset Yleiset jätehuoltomääräykset Voimassa 1.6.2016 alkaen toistaiseksi Yleiset jätehuoltomääräykset 1 Hyväksytty Järviseudun jätelautakunnassa 12.5.2016. Voimassa 1.6.2016 alkaen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 0 2013 ROVANIEMEN KAUPUNGIN SEKÄ SEKÄ RANUAN RANUAN JA PEL JA PELLON LON KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 25.4.2013 [Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN JA KUHMOISTEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET VOIMAAN 1.1.2016

JÄMSÄN KAUPUNGIN JA KUHMOISTEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET VOIMAAN 1.1.2016 JÄMSÄN KAUPUNGIN JA KUHMOISTEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET VOIMAAN 1.1.2016 Jämsän Jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitosten johtokunta Hyväksytty 11.11.2015 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET VELVOITTEET JA

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo Sisältö 1 Yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4 1.2 Etusijajärjestys... 4 1.3 Kunnan

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa xx.xx.2014 xx

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa xx.xx.2014 xx Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset (Luonnos 15.9.2014) Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki,

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI

Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI sivu 1 Johdanto Osassa 1 kerrotaan jätelainsäädäntöön ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Siikajoen jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2017 Hyväksytty: Pohjanmaan jätelautakunta, 13.12.2016, 22 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015

Jätehuoltomääräykset 2015 Kangasniemen K kunnan Jätehuoltomääräykset 2015 1 Yleinen osa 2 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 2 1.Yleinen osa 2 1. Yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4 1.1

Lisätiedot

EHDOTUS KUNNALLISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

EHDOTUS KUNNALLISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA 1/(15) Kunnalliset jätehuoltomääräykset EHDOTUS KUNNALLISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA YLEISET PERUSTELUT Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA

Kunnalliset jätehuoltomääräykset SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA Kunnalliset jätehuoltomääräykset SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA Hyv. 24.11.2015 25 Voimaantulo 1.1.2016 Savo-Pielisen jätelautakunta 2016 Sisältö 1. YLEINEN OSA 8 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä

Lisätiedot

LAITILAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LAITILAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LAITILAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 SOVELTAMINEN... 2 2 TAVOITE... 2 2 LUKU KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄ... 2 3 VELVOLLISUUS LIITTYÄ KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN... 2 4 ELINKEINOTOIMINNAN

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Yleinen osa Yleisessä osassa kerrotaan jätehuoltomääräysten taustalla olevista

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla

Joensuun alueellisen jätelautakunnan JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Joensuun alueellisen jätelautakunnan JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Määräykset on hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 10.12.2015 49 Kuulutettu 17.12.2015 Voimaantulo

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

. + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI

. + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI . + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI sivu 1 Sisällysluettelo: Johdanto.... 2 Osa 1 Yleistä jätehuollosta..2 Vastuu jätehuollon järjestämisestä.2 Kunnan järjestämä jätehuolto.3 Jätteiden keräys kiinteistöillä..3

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LIITE 1 Tekn. ltk 18.12.12 144 TAIVALKOSKEN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta 18.12.2012 144 1 Sisällysluettelo TAIVALKOSKEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 2 I SOVELTAMISALA, TAVOITTEET

Lisätiedot

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätetaksa 2014 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä 1 Johdanto Kunnan on järjestettävä jätelain mukaisesti sille kuuluva jätehuolto. Kunnan vastuu jätehuollon järjestämisessä perustuu

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 1.2.2016 2 Sisällys Yleistä... 3 Jätehuoltoon liittyminen... 4 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä... 5 Jäteastioihin soveltumattomat jätteet...

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltolautakunta LUONNOS pp.kk.vvvv 1 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1. Yleinenosa...4 1.1 Yleistäjätehuoltomääräyksistäjaniidenmerkityksestä... 1.2 Etusijajärjestys...

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Hyväksytty 16.12.2015 27 0 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltomääräykset Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Hyväksytty16.12.201527 Voimaantulo1.2.2016 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1. Yleinenosa... 1.1 Yleistäjätehuoltomääräyksistäjaniidenmerkityksestä...

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa xx.xx.2014, xx. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa 1.1.2015

Lisätiedot

JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA

JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kannus, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Siikalafua, Toholampi, Ylivieska

Lisätiedot

LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa XX.XX. 2013 Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa,

Lisätiedot

ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA

ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA PERUSTELUMUISTIO 1 (11) ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA YLEISET PERUSTELUT Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan 1.5.2012 voimaan tulleen jätelain

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten päivityksen luonnos Tekn.ltk , liite 10 1 Jätehuollon neuvottelukunta

Jätehuoltomääräysten päivityksen luonnos Tekn.ltk , liite 10 1 Jätehuollon neuvottelukunta 1 Tekstivärit: Ei muutosta, Poistetaan, Lisätään Perustelut kursivoituna SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1. LUKU: YLEISTÄ 2 1 Soveltamisala 2 2 Määritelmät 2 2. LUKU: JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

SEURANTARAPORTTI 7/2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

SEURANTARAPORTTI 7/2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS SEURANTARAPORTTI 7/2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan tehtävänä on, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle:

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhdyskuntalautakunta Jätehuoltomääräykset

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhdyskuntalautakunta Jätehuoltomääräykset SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhdyskuntalautakunta 03.09.2013 427 Jätehuoltomääräykset 427 Jätehuoltomääräykset... 1 Jätehuoltomääräykset Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä... 4 Sivu

Lisätiedot

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta HEINÄVESI: Jätevesiä ja käymälän sijoittamista koskevat määräykset rantakaavoissa (TARKASTA AJANTASAISUUS RAKENNUSVALVONNASTA) EK / TP 2011 Kaava ja rakennusten etäisyydet Ruoppausta, rannan käsittelyä

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015 Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa Sisältö

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten perustelumuistio

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten perustelumuistio Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten perustelumuistio Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (26.10.2015) 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskuntien JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Lausunto luonnos yhdistetyistä jätehuoltomääräyksistä Luonnos hyväksytty Forssan kaupungin jätelautakunnassa 13.12.2016, 81. Sisällys 1 Soveltamisala

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio Luonnos Perämeren jätelautakunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio Luonnos Perämeren jätelautakunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio Luonnos 20.10.2015 Perämeren jätelautakunta Sisällys 1 KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 3 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet...

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2017 Sisältö Yleistä jätehuoltomääräyksistä 3 Jätehuoltoon liittyminen 5 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä 9

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Jätetaksa alkaen

Jätetaksa alkaen Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Jätetaksa 1.1.2015 alkaen LUONNOS Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä 2015 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto Oy hoitaa omistajakuntiensa

Lisätiedot

Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen

Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen kehittämisinsinööri Tuulia Innala projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Hankkeen tausta eli miksi jätehuoltomääräysohjeet vaativat tarkistamista?

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot