1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 2 LUKU JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Jätteiden kompostointi 3 Jätteiden poltto 3 Jätteiden hautaaminen maahan 4 3 LUKU JÄTTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖ 4 Hyötyjätteiden lajittelu ja keräilyvälineet 4 Keräyspaperin ja -pahvin hyötykäyttö 5 Polttokelpoisen jätteen hyötykäyttö 5 Biojätteen hyötykäyttö 5 Muiden jätteiden hyötykäyttö 6 4 LUKU JÄTTEIDEN KERÄYS JÄRJESTETYSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA 6 Jätteiden keräilyvälineet ja niiden huolto 6 Jätteiden keräilyvälineiden sijoittaminen 7 Jätteiden sijoittaminen keräilyvälineisiin 7 5 LUKU JÄTTEIDEN KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENNYS JA JÄTTEIDEN KULJETUS 8 Jätteiden keräilyvälineiden tyhjennysvälit 8 Jätteiden kuljetus 9 Jätteiden kuormausajat ja muut määräykset 10 6 LUKU ERITYISJÄTTEIDEN KERÄILY JA KÄSITTELY 10 Erityisjätelajit 10 Erityisjätteiden käsittelypaikat 11 Erityisjätteiden merkintä ja muut määräykset 11 7 LUKU ONGEMAJÄTTEIDEN VARASTOINTI, KERÄILY JA KÄSITTELY 11 Ongelmajätelajit 11 Ongelmajätteiden varastointi ja keräys 12 Ongelmajätteiden vastaanotto 12 Ongelmajätteiden toimitukset ja kirjanpito 13 8 LUKU JÄTTEIDEN JA ONGELMAJÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKAT 13 Jätteiden ja ongelmajätteiden vastaanottopaikat 13 9 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 14 Rekisterin pitäminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyneistä 14 Liittymisvelvollisuus järjestetyssä jätteenkuljetuksessa 14 Poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä 14 Erilliset ohjeet 14 Voimaantulo ja soveltaminen 15

2 1 1 LUKU. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tavoitteet 1 Nämä määräykset on annettu jätelain (1072/93) 17 :n nojalla. Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä. Määräysten ensisijaisena tavoitteena on vähentää muodostuvan jätteen määrää. Jätettä käsiteltäessä on tavoitteena, että jätteestä mahdollisimman suuri osa käytettäisiin hyödyksi, ensisijaisesti raaka-aineena ja toissijaisesti energiana. Jätteille, joita ei voida hyödyntää, pyritään varmistamaan turvallinen käsittely. Jätteistä ja jätehuollosta ei saa missään vaiheessa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Määritelmät 2 Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä, yhdyskuntajätteellä asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä, ei kuitenkaan ongelmajätettä, sekajätteellä yhdyskuntajätettä, jota ei näiden määräysten mukaan kerätä lajikohtaisesti erikseen, polttokelpoisella jätteellä haitattomasti esikäsiteltävää ja poltettavaa jätettä, kuten materiaalihyötykäyttöön soveltumatonta puu-, muovi-, pahvi- ja kartonkijätettä, ongelmajätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, tuottajan vastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille luovuttamiensa tuotteiden ja niistä syntyvien jätteiden uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista, erityisjätteellä jätteitä, joiden keräily, kuljetus tai käsittely määrän tai laadun vuoksi edellyttää erityisiä toimia ja jotka kaatopaikalla on sijoitettava erikseen muusta jätteestä tai toimitettava erityiskaatopaikalle, elintarvikejätteellä ruoan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä ruoka-aineksia ja elintarvikkeita sekä ruoantähteitä samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä elintarvikkeiden kaupassa syntyvää eloperäistä jätettä,

3 2 biojätteellä (eloperäisellä jätteellä), biologisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä, kuten ruokajätettä ja muuta elintarvikejätettä, puutarha- ja puistojätettä sekä eloperäisiä tuotantojätteitä, kierrätyspolttoaineella tarkoitetaan yhdyskuntien ja yritysten polttokelpoisista, kuivista, kiinteistä ja syntypaikalla lajitellusta jätteestä valmistettua polttoainetta, lietteellä tarkoitetaan puhdistamo-, saostus- ja umpikaivolietettä sekä muuta vastaavaa lietettä, lietteen stabiloinnilla tarkoitetaan lietteen käsittelyä mikrobiologisesti turvalliseksi joko kalkitsemalla, kompostoimalla, mädättämällä tai ilmastamalla, puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntynyttä eloperäistä jätettä, kompostoinnilla tarkoitetaan eloperäisen jätteen käsittelyä pieneliöiden avulla hapellisissa olosuhteissa siten, että saavutetaan yli 40 ºC:n lämpötila kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai omistajan vertaista haltijaa taikka kiinteistöä hallitsevaa vuokraoikeuden haltijaa, jätteiden keräilyvälineillä astioita, säiliöitä, syväkeräyssäiliöitä, lavoja, kontteja ja muita vastaavia, joihin jätteet kiinteistöllä kootaan sieltä kuljettamista varten, järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyneellä kiinteistöllä sellaista, joka on tehnyt jätehuoltomääräysten mukaisen sopimuksen alueella jätteitä kuljettavan jätetiedostoon hyväksytyn yrityksen kanssa tai on liittynyt jätehuoltomääräysten mukaisesti yhteiseen jätteiden keräilyvälineeseen, taajama-alueella Pielaveden kirkonkylän asemakaavoitettua aluetta sekä Säviän osayleiskaavaalueella erilliseen karttaliitteeseen merkittyä aluetta, hyötyjätteellä jätettä, jonka raaka-aine tai energiasisältö voidaan käyttää uudelleen, ottaa talteen tai muutoin hyödyntää. Hyötyjätteitä ovat mm: - keräyspahvi - keräyspaperi - kirkas/värillinen lasijäte - keräysmuovi ja -kumi - keräysmetalli - kyllästämätön puujäte - betoni- ja tiilijäte - tekstiilijäte. Kunnan jätehuoltoa järjestävä viranomainen voi asettaa edellä mainituille hyötyjätteille laatuvaatimukset.

4 2 LUKU. JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ Jätteiden kompostointi 3 3 Eloperäisten jätteiden ensisijainen käsittelymenetelmä on kompostointi. Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntynyttä eloperäistä jätettä. Kompostoijan on huolehdittava, että komposti on riittävän ilmava, kostea sekä sisältää sopivasti ravinteita ja että komposti saavuttaa tarvittavan lämpötilan. Kompostiin ei saa laittaa jätteitä, jotka eivät kompostoidu tai haittaavat kompostointia. Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava siten, etteivät haittaeläimet pääse siihen ja ettei siitä aiheudu hajuhaittoja, roskaantumista, vesien pilaantumista tai muuta haittaa terveydelle ja ympäristölle. Kompostia ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa eikä 4 metriä lähemmäksi tontin rajaa ilman naapurin suostumusta. Komposti voidaan kuitenkin sijoittaa hyväksytyissä rakennusluvissa merkittyyn jätehuollolle varattuun tilaan. Taajama-alueella puutarhajäte on kompostoitava seinällisessä kompostorissa, jonka ei kuitenkaan tarvitse olla lämpöeristetty. 4 Elintarvikejätteen, erityisesti kalaa tai lihaa sisältävän jätteen kompostointi on sallittua vain erillisessä kompostorissa (kompostisäiliössä) noudattaen seuraavaa: 5 1) Kompostoinnin on tapahduttava lämpöeristetyssä ja kannellisessa kompostorissa. Siinä tulee olla pohja tai pohjaverkko estämään haittaeläinten pääsyn kompostoriin, mutta joka sallii ilman kierron kompostissa. 2) Kompostoituneiden elintarvikejätteiden tulee olla selvästi kompostoituneita ennen niiden poistamista säiliöstä. Jälkikompostointi on hoidettava niin, ettei se aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Taajama-alueella käymäläjätteiden kompostointiin vaaditaan ilmoitus kunnan jätehuoltoa valvovalle viranomaiselle, joka voi antaa ilmoituksen johdosta määräyksiä. Tällä alueella on käymäläjätteen kompostointi sallittua vain tarkoitukseen varatussa kompostointilaitteessa. Lannan ja lietteiden kompostointi on taajama - alueella kielletty. Nämä määräykset eivät koske kompostointia, johon on saatu ympäristölupa. Jätteiden poltto 6 Taajama-alueella saa polttaa risuja ja oksia sekä puhdasta / kyllästämätöntä ja maalaamatonta / käytöstä poistettua puutavaraa sekä puhdasta paperia ja pahvia samoin kuin poltettavaksi kelpaavaa muovia ja

5 4 muuta niihin verrattavaa jätettä keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa, jollei jäljempänä ole muuta määrätty. Avopoltto sekä muiden jätteiden polttaminen tällä alueella on kielletty. 7 Taajama - alueen ulkopuolella saa polttaa 6 :ssä tarkoitettuja jätteitä, puutarhajätettä sekä maa- ja metsätaloudessa ja puistojen hoidossa syntyviä polttokelpoisia jätteitä kuten hakkuutähteitä ja olkia. Muiden jätteiden poltto on kielletty. Avopolttaa saa ainoastaan puutarhajätettä sekä maa- ja metsätaloudessa ja puistojen hoidossa syntyviä poltettavaksi kelpaavia jätteitä, kuten olkia ja hakkuutähteitä, jos niiden kompostointi ei ole mahdollista. 8 Jätteenpoltto ei saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai terveydelle. Ongelmajätteiden, kyllästetyn puun, PVC - muovin, kumin, nahan ja näihin rinnastettavien jätteiden kaikenlainen poltto on kielletty. Nämä määräykset eivät koske jätteenpolttoa, johon on saatu ympäristölupa. Jätteiden hautaaminen maahan 9 Maahan saa haudata ainoastaan puutarhajätettä ja lemmikkieläimiä sekä vähäisessä määrin puiden kantoja, jos niiden hyödyntäminen ei ole mahdollista. Maahan hautaaminen ei saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai terveydelle. Nämä määräykset eivät koske kotieläinten ruhojen hautaamista, johon on saatu kunnaneläinlääkärin lupa. 3 LUKU. JÄTTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖ Hyötyjätteiden lajittelu ja keräilyvälineet 10 Jätteen tuottaja on velvollinen huolehtimaan jätteiden lajittelusta niin, että hyötyjätteet ja ongelmajätteet pidetään muista jätteistä erillään ja että eri jätelajit toimitetaan niille tarkoitetuille vastaanotto- tai käsittelypaikoille. Kiinteistön haltijan tulee huolehtia siitä, että kiinteistöllä on tarpeellinen määrä kannellisia keräilyvälineitä, muunlaisia keräilyyn sopivia astioita tai säilytykseen sopivaa katettua tilaa hyötyjätteiden keräilyä varten. Keräyspaperille tarkoitetun keräilyvälineen suositellaan olevan väriltään vihreä, polttokelpoiselle jätteelle tarkoitetun keräilyvälineen oranssi ja biojätteelle tarkoitetun keräilyvälineen ruskea. Keräilyväline on merkittävä sisältöä osoittavalla tekstillä. Mikäli hyötyjätteet noudetaan kiinteistöltä, tulee keräilyvälineissä ja niiden hoidossa noudattaa 4 luvun mukaisia määräyksiä.

6 5 Jos kiinteistöllä ei ole omaa hyötyjätteen keräilyvälinettä, tulee siellä syntyneet hyötyjätteet toimittaa lähimpään alueelliseen hyötyjätteen keräyspisteeseen. Hyötyjätteen välivarastointi kiinteistöllä on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Lajitellun jätteen keräilyvälineisiin ei saa koota muuta kuin siihen kerättävää jätettä. Kunnan jätehuoltoa järjestävä ja valvova viranomainen voi tarvittaessa antaa hyötykäyttöä koskevia tarkempia määräyksiä. Keräyspaperin ja -pahvin hyötykäyttö 11 Keräyspaperi tulee pitää erillään muista jätteistä ja sijoittaa sille varattuihin keräilyvälineisiin. Muilla kuin asuinkiinteistöillä on muusta jätteestä erotettava hyötykäyttökelpoinen pahvi, mikäli sitä syntyy enemmän kuin 50 kg / viikko ja kiinteistöllä tulee olla yksi tai useampi keräysväline pahvia varten. Polttokelpoisen jätteen hyötykäyttö 12 Kierrätyspolttoaineen valmistukseen kelpaava polttokelpoinen jäte suositellaan pidettävän erillään muista jätteistä ja kerättävän sille varattuihin keräilyvälineisiin, jos polttokelpoisen jätteen hyötykäyttö on paikkakunnalla järjestetty. Biojätteen hyötykäyttö 13 Taajama-alueella olevassa asuinkiinteistössä, jossa on vähintään kymmenen (10) huoneistoa, tulee biojäte pitää erillään muista jätteistä ja sijoittaa sille varattuun keräilyvälineeseen. Myös muualla kuin asuinkiinteistössä syntyvä biojäte tulee pitää erillään muista jätteistä ja sijoittaa sille varattuun keräilyvälineeseen, jos kiinteistö on taajama-alueella ja siellä syntyy biojätettä vähintään 50 litraa viikossa. Kiinteistöllä, jolla biojäte tulee pitää erillään, tulee olla yksi tai useampi keräilyväline biojätettä varten. Kiinteistön biojätteen keräilyväline, joka on tarkoitettu tyhjennettäväksi puristinlaitteella varustetulla keräysautolla, saa olla tilavuudeltaan korkeintaan 240 litraa. Biojätteen keräilyvälineissä tulee olla biohajoava jätesäkki likaantumisen ehkäisemiseksi. Biojäte tulee olla kääritty biohajoavaan kääreeseen keräilyvälineeseen toimitettaessa. Jos edellä mainituilla kiinteistöillä kompostoidaan biojätteet, tulee siitä tehdä ilmoitus jätehuoltoa valvovalle viranomaiselle.

7 6 Muiden jätteiden hyötykäyttö 14 Rakennustoiminnassa muodostuva betoni- ja tiilijäte, kyllästämätön puujäte, metallijäte sekä puhdas maa- ja kiviaines on pidettävä erillään muista jätteistä ja sijoitettava niille varattuihin keräily- tai kuljetusvälineisiin ja toimitettava hyötykäyttöön. 15 Hyötykäyttökelpoinen lasi-, kumi-, muovi-, tekstiili- ja metallijäte on kerättävä erilleen ja toimitettava hyötykäyttöön, mikäli niiden keräily on paikkakunnalla järjestetty. 4 LUKU. JÄTTEIDEN KERÄYS JÄRJESTETYSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA Jätteiden keräilyvälineet ja niiden huolto 16 Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että yhdyskuntajätteen järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä on tarpeellinen määrä jätteiden keräilyvälineitä ja ne vastaavat kooltaan mahdollisimman hyvin asianomaisen kiinteistön jätehuoltoa. Yhdyskuntajätteen keräilyvälineinä saadaan järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä olevalla kiinteistöllä käyttää: 1) käsin siirrettävissä olevia enintään 660 litran kannellisia tartuntakahvoilla ja taajama-alueella pyörillä varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat jäteautojen koneelliseen kuormaukseen; 2) kannellisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat jäteautojen koneelliseen kuormaukseen tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle; 3) saostus- ja umpikaivoja sekä erotuskaivoja, jotka on rakennettu hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan; 4) maahan upotettavia jätesäiliöitä, joihin sijoitettava jätesäkki voidaan koneellisesti siirtää jäteautoon tai maahan sijoitettuja jätesäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen. Yhdyskuntajätteen keräilyvälineen suositellaan olevan väriltään harmaa ja se on merkittävä sisältöä osoittavalla tekstillä. 17 Keräilyvälineen haltijan on pidettävä keräilyvälineet sellaisessa kunnossa, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja myös kuumapesun kestäviä eivätkä aiheuta terveydellistä haittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaamista. Jätteiden keräilyvälineet on puhdistettava riittävän usein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Käsin siirrettäviksi tarkoitetut keräilyvälineet saavat painaa täysinä enintään 60 kg.

8 7 Jätehuollon järjestämisestä vastaava viranomainen voi sallia muidenkin keräilyvälineiden käytön, mikäli niiden käytöstä ei aiheudu haittaa ympäristölle ja ne soveltuvat kunnan alueella toimivaan kuljetusjärjestelmään. Jätteiden keräilyvälineiden sijoittaminen 18 Jätteiden keräilyvälineet, jotka ovat käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteautolla on esteetön pääsy alle 10 metrin päähän keräilyvälineestä. Jätteiden keräilyvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta. Sijoitettaessa keräilyvälineet ulkotiloihin, on keräilyvälineiden oltava tasaisella alustalla ja ne on tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten aitauksella, istutuksin tai sijoitettava erilliseen katokseen. Sijoituspaikalla on oltava riittävä valaistus. Alueiden ja väylien, joilla keräilyvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Aitausten, istutusten ja katosten sekä alueiden ja väylien tulee lisäksi olla sellaisia, että keräilyvälineitä voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää. Alueet ja väylät eivät saa olla liukkaita. Niiden kaltevuuden tulee olla, mikäli mahdollista alle 1:10. Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräilyvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijoituspaikan kunnossa ja puhtaanapidosta siten, että keräilyvälineet voidaan siirtää ja tyhjentää esteettä. Sijoitettaessa keräilyvälineet asuinrakennuksessa erityiseen jätehuoneeseen, tulee siinä olla riittävä ilmanvaihto ja valaistus. Mahdollisuuksien mukaan jätehuoneeseen on järjestettävä sisäänkäynti suoraan ulkotiloista sekä vesijohto ja viemäri. Jätteiden sijoittaminen keräilyvälineisiin 19 Sekajäte kerätään kiinteistöllä oleviin keräilyvälineisiin, ellei jätehuoltoa järjestävä viranomainen ole jätelain 7 4 momentin nojalla päättänyt, että se on tietyillä päätöksessä mainittavilla alueilla toimitettava alueelle sijoitettuihin yhteisiin keräilyvälineisiin. Vierekkäiset kiinteistöt ja lähinaapurit voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää samoja keräilyvälineitä. Yhteisen keräilyvälineen käytöstä ja siitä luopumisesta tulee ilmoittaa etukäteen kyseistä jätettä kuljettavalle yritykselle. Jätehuoltoa valvova viranomainen voi kieltää yhteisen keräilyvälineen käytön. 20 Jätteet tulee keräilyvälineen likaantumisesta ja pilaantumisesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tarvittaessa pakata ennen sijoittamista keräilyvälineeseen.

9 21 8 Sekajätteen keräilyvälineisiin ei saa laittaa: 22 1) hyötyjätteitä, mikäli niille on järjestetty omat keräilyjärjestelmät tai -välineet; 2) palon tai räjähdyksen vaara aiheuttavia jätteitä, kuten esimerkiksi vähäisinäkään määrinä kuumaa tuhkaa; 3) ongelmajätteitä; 4) esineitä tai aineita, jotka saattavat vahingoittaa jätteenkuljetusajoneuvoa tai keräilyvälinettä taikka jotka saattavat vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista; 5) esineitä tai aineita, jotka saattavat aiheuttaa jätteen tuojalle tai keräilyvälineen käsittelijälle vaaraa, kuten terävät esineet, isohkot lasi- ja metalliesineet tms.; 6) sellaisia painavia esineitä tai aineita, jotka kohtuuttomasti vaikeuttavat jätteen kuormaamista, kuten kiinteistöjen korjausten yhteydessä käytetty betoni, kiviaines tms.; 7) nestemäisiä jätteitä, kuten lietteitä ym. saostuskaivoihin tarkoitettuja jätteitä; 8) käymäläjätettä; 9) erityisjätettä. Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna keräilyvälineeseen, se voidaan tilapäisesti sijoittaa keräilyvälineen välittömään läheisyyteen jätteelle varattuun paikkaan. Tarvittaessa jäte on pakattava siten, ettei se aiheuta roskaantumista, likaantumista tai muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. 5 LUKU. JÄTTEIDEN KERÄILYVÄLINEIDEN TYHJENNYS JA JÄTTEIDEN KULJETUS Jätteiden keräilyvälineiden tyhjennysvälit 23 Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräilyvälineisiin ja keräilyvälineet voidaan aina sulkea. Jätehuollon järjestämisestä vastaava tai sitä valvova viranomainen voivat antaa määräyksiä keräilyvälineiden tyhjennysvälineistä. 24 Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa sekajätteen keräilyvälineet on tyhjennettävä kerran viikossa tai useammin. Omakotitaloissa voidaan keräilyvälineet tyhjentää kerran kahdessa viikossa. Milloin jätteen määrän, laadun tai keräilyvälineen ominaisuuksien salliessa on perusteltua, voi tyhjennysväli olla pidempikin. Pidennetty tyhjennysväli voi tulla kyseeseen sekajätteelle, mikäli

10 9 sekajätteen keräilyvälineeseen ei laiteta eloperäistä jätettä tai jätteen lämpötila keräilyvälineessä on alle +5 ºC. Pisin mahdollinen tyhjennysväli edellä mainitusti varastoidulle jätteille voi olla taajama alueella 4 viikkoa ja taajama - alueen ulkopuolella 16 viikkoa. Vapaa ajan asunnon edellä mainitusti varastoidun jätteen keräilyvälineet voidaan tyhjentää kerran vuodessa, jos asuntoa käytetään vain kesäaikoina. 25 Biojätettä sisältävät keräilyvälineet on tyhjennettävä kerran viikossa tai useammin välisenä aikana. Talviaikaan ( ) keräilyväline voidaan tyhjentää kerran kahdessa viikossa. Syväkeräysastiat on tyhjennettävä kolmen viikon välein tai useammin. 26 Polttokelpoista jätettä sisältävät keräilyvälineet on tyhjennettävä neljän viikon välein tai useammin. 27 Kiinteistöjen saostus- ja hiekanerotuskaivot sekä rasvan- ja öljynerotuskaivojen pintarasva ja -öljy tulee tyhjentää tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Öljynerotuskaivojen pohjasakka tulee tyhjentää vähintään kerran kahdessa vuodessa. Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa hiekanerotuskaivojen, umpi- ja saostuskaivojen sekä öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisajoista ja -paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu. 28 Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteiden kuljetus 29 Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa jätteitä saadaan kuljettaa: 1) umpikorisessa kuljetusvälineessä; 2) keräilyvälineenä käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä; 3) puristinlaittein varustetussa jätesäiliössä tai; 4) avolavaisessa kuljetusvälineessä keräilyvälineen niin salliessa (mm. syväkeräilysäiliöiden säkit).

11 30 10 Sellaisten isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten jätemäärien kuljetuksesta, jotka eivät sovellu kerättäviksi ja kuljetettaviksi yhdessä muiden yhdyskuntajätteiden kanssa, kiinteistön haltijan on sovittava erikseen kuljetuksesta huolehtivan kanssa tai hoidettava kuljetus itse. 31 Jätteet on kerättävä ja kuljetettava niin, ettei keräilystä ja kuljetuksesta aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle eivätkä jätteet pääse kuormauksen ja kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön. Pölyävää jätettä tai pienikokoista ja kevyttä jätettä saa kuljettaa vain umpinaisessa tai kannellisessa säiliössä. Muutoin kuorma on peitettävä tiiviillä verkolla tai peitteellä. Jätteiden kuormausajat ja muut määräykset 32 Jätteiden kuormaaminen taajama-alueella olevalla asuinkiinteistöllä tai sen läheisyydessä on kielletty välisenä aikana. Sunnuntaina tai juhlapyhinä tehtävä kuormaus, joka ei kuitenkaan saa olla asuinkiinteistöjen eikä asuinalueella olevien kauppakiinteistöjen jätteenkuljetusta, on tehtävä mahdollisimman häiriöttömästi. 33 Niillä kiinteistöillä, jotka ovat saaneet vapautuksen järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä, noudatetaan myös soveltuvin osin 4. ja 5. luvun määräyksiä. Jätehuolto kyseessä olevilla kiinteistöillä ei saa aiheuttaa haittaa terveydelle tai ympäristölle. 6 LUKU. ERITYISJÄTTEIDEN KERÄILY JA KÄSITTELY Erityisjätelajit 34 Erityisjätteitä ovat mm: - teurasjätteet - eläinten ruhot - pilaantuneet elintarvike-erät - kuivakäymäläjätteet - puhdistamolietteet - saostus-, umpikaivo- ja jätevesilietteet - kemiallisten käymälöiden käymäläjäte - rasvanerottimien pintarasva ja pohjasakat - isokokoiset jäte-esineet - seuraavat jätteet, jotka tavallisesti luetaan ongelmajätteiksi, mutta jotka eivät poikkeuksellisesti määrän tai laadun vuoksi vaadi käsittelyä ongelmajätteiden käsittelypaikassa. Luokitus ongelmajätteisiin ja erityisjätteisiin selvitetään tapauskohtaisesti:

12 - erityislietteet - nuohouslietteet ja -tuhkat - pilaantuneet maa - ainekset - prosessi- ja tuotantojätteet - eräät sairaalajätteet 11 Erityisjätteiden käsittelypaikat 35 Puhdistamolietteet tulee ohjata hyötykäyttöön, mikäli ne täyttävät hyötykäytölle asetetut laatuvaatimukset. Saostus- ja umpikaivolietteet tulee toimittaa kunnan jätevedenpuhdistamolle. Stabiloidut lietteet voidaan haja - asutusalueella sulan maan aikana levittää pellolle lannoitteena käytettäväksi edellyttäen, että ne mullataan peltoon välittömästi. Kemiallisten käymälöiden käymäläjäte on toimitettava kunnan viemäriverkkoon vesi- ja viemärilaitoksen ohjeiden mukaisesti. Teurasjätteet ja pilaantuneet elintarvike - erät, joita ei tarkoiteta sivutuoteasetuksessa sekä kuivakäymäläjätteet tulee hyödyntää kompostoimalla, mikäli se voidaan toteuttaa niin, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Muiden kuin kompostoivien kuivakäymälöiden jätteet tulee kerätä tiiviisiin pakkauksiin. Taajama-alueelta nämä jätteet tulee kuljettaa kaatopaikalle niille osoitettuun paikkaan, ellei niitä kompostoida erillisessä tiiviissä kompostointilaitteessa. Muut erityisjätteet tulee toimittaa kaatopaikalle niille varattuun paikkaan erillään muusta jätteestä, ellei niitä koskevassa erityislainsäädännössä ole toisin säädetty. Erityisjätteiden merkintä ja muut määräykset 36 Erityisjätteitä sisältäviin pakkauksiin on merkittävä pakkauksen sisältö ja tuojan nimi sekä tarpeelliset varoitusmerkinnät. Erityisjätettä kaatopaikalle toimitettaessa on jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta vaadittaessa esitettävä selvitys jätehuoltoa valvovalle viranomaiselle, joka antaa tarvittaessa määräyksiä jätteen käsittelystä ja kaatopaikalle tuomisesta. 7 LUKU. ONGELMAJÄTTEIDEN VARASTOINTI, KERÄILY JA KÄSITTELY Ongelmajätelajit 37 Ongelmajätteitä ovat mm: - jäte- ja voiteluöljyt - öljy-vesi- tai hiilivety-vesiseokset ja emulsiot - öljy- ja liuotinainepakkaukset - freonia tai öljyä sisältävät kodinkoneet

13 12 - maali-, lakka- ja liimajätteet - hartsit ja lateksit - painovärit ja väriaineet - valokuvauskemikaalit - liuotinjätteet - torjunta-ainejätteet - puunsuojauskemikaalit - lääkejätteet - tartuntavaaralliset ja riskijätteet - akut - romuautot - osa sähköelektroniikkaromusta - asbestijäte - raskasmetalliparistot - elohopealamput, loisteputket ja muut elohopeaa sisältävät jätteet - kiinteät öljyjätteet, öljynsuodattimet ja iskunvaimentimet - hapot, emäkset ym. myrkkyjätteet. Ongelmajätteiden varastointi ja keräys 38 Erilaatuiset ongelmajätteet on kerättävä lajiteltuina omiin keräilyvälineisiinsä. Ongelmajätteet on pidettävä erillään muusta jätteestä. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään. 39 Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt ongelmajätteille tai jollekin niistä keräyksen, tulee näin kerättyjä ongelmajätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, josta jätettä ei voi vapaasti poistaa (keräilypiste). Jokaista keräilypisteeseen toimitettavaa ongelmajätelajia varten tulee olla erillinen selvästi merkitty keräilyväline. Kiinteistön haltijan on asetettava keräilypisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat hyvin kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistön haltijan on lisäksi tiedotettava keräilypisteen käyttäjille siitä, kuinka ongelmajätteiden keräily kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty. 40 Nestemäiset ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa ja tiivispohjaiselle alustalle sijoitetuissa astioissa, joissa on asianmukaiset merkinnät. Käytetyn voiteluaineen keräykseen saa käyttää vain tiiviitä kannellisia säiliöitä, joissa on teksti käytetty voiteluaine. Ongelmajätteiden vastaanotto 41 Niitä kotitalouksien ja maatalouden ongelmajätteiden pieneriä, joita ei koske tuottajan vastuun säädökset, otetaan vastaan yleisissä ongelmajätteiden vastaanottopaikoissa. Vastaanottopaikoista saa

14 13 tarkempia tietoja kunnan jätehuoltoa järjestävältä ja valvovalta viranomaiselta sekä alueellisen kaatopaikan ylläpitäjältä. Ongelmajätteiden toimittaminen vastaanottopaikkoihin edellyttää, että jätteet ovat asianmukaisesti pakattuja ja niiden sisältö on merkitty astioihin. Suositeltavin astia on aineen alkuperäinen pakkaus. Ongelmajätteitä saa toimittaa vastaanottopaikkoihin vain niiden aukioloaikoina. Suuremmat ongelmajäte-erät ja yritystoiminnassa syntyneet ongelmajätteet on toimitettava suoraan ongelmajätteiden käsittelyluvan saaneeseen laitokseen, ellei jätehuollosta vastaavan viranomaisen kanssa ole tehty sopimusta niiden toimittamisesta yleiseen ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. Ongelmajätteiden toimitukset ja kirjanpito 42 Ongelmajätteet on toimitettava säännöllisesti asianmukaisesti hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi. Varastoidut ongelmajätteet on toimitettava käsittelyyn vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa niin usein, että ongelmajätteiden varastoinnista ei aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle. Ongelmajätteiden varastoinnista ja toimituksista on pidettävä kirjaa muilla kuin asuinkiinteistöillä. Jätehuoltoa valvovan viranomaisen määräämien yritysten on lähetettävä vuosittain yhteenveto ongelmajätekirjanpidosta jätehuoltoa valvovalle viranomaiselle. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. 8 LUKU. JÄTTEIDEN JA ONGELMAJÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKAT Jätteiden ja ongelmajätteiden vastaanottopaikat 43 Asumisessa syntynyt jäte sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettava teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyt jäte sekä asumisessa ja maa- ja metsätaloudessa syntynyt ongelmajäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanottopaikkaan. 44 Jätteiden vastaanottopaikkoja ovat alueellinen jätekeskus, kunnan omat ylijäämämaan vastaanottopaikat sekä hyötyjätteiden vastaanotto- ja keräilypaikat sekä ongelmajätteiden vastaanottopaikat. 45 Jätteiden toimittaminen vastaanottopaikoille on sallittu vain vastaanottopaikkaa ylläpitävän toiminnanharjoittajan määrääminä aikoina. Liikuttaessa jätteiden vastaanottopaikalla sekä tyhjennettäessä jätekuormia on noudatettava vastaanottopaikan henkilökunnan antamia ohjeita. Jätekuorman saa tyhjentää vain sille osoitettuun paikkaan.

15 14 Vastaanottopaikan henkilökunnalla on lupa kieltää jätekuorman tyhjentäminen, mikäli jäte ei sovellu käsittelypaikalle tai jos sille on osoitettavissa toimiva hyötykäyttöpaikka. Jätteiden keräily ja kuljettaminen pois jätteiden vastaanottopaikoilta on sallittu vain vastaanottopaikkaa ylläpitävän toiminnanharjoittajan luvalla. 9 LUKU. MUUT MÄÄRÄYKSET Rekisterin pitäminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyneistä 46 Jätteitä kuljettavien yritysten on pidettävä rekisteriä asiakkaistaan kunnan jätehuoltoa järjestävän viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Liittymisvelvollisuus järjestetyssä jätteenkuljetuksessa 47 Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisvelvollisuus koskee koko kunnan aluetta. Mikäli jätteen haltija ei ole liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen eikä ole siitä vapautettu, voidaan jätteen haltija jätehuoltoa valvovan viranomaisen päätöksellä ja tarvittaessa uhkasakon uhalla velvoittaa liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä 48 Kunnan jätehuoltoa valvovan viranomaisen päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa erityisestä syystä poiketa siitä, mitä määräysten luvuissa 2-6 on määrätty. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei toimenpiteestä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Erilliset ohjeet 49 Näiden jätehuoltomääräysten lisäksi voivat kunnan jätehuoltoa järjestävä ja valvova viranomainen antaa erillisiä ohjeita jätteiden käsittelystä, kuljetuksesta tms. Lisäksi alueellista kaatopaikkaa ylläpitävä yhtiö voi antaa jäteneuvontaa.

16 15 Voimaantulo ja soveltaminen 50 Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan Jätteiden keräilyvälineet, joista on määrätty 16 :ssä, on vaihdettava määräysten mukaisiksi niiden uusimisen yhteydessä, kuitenkin viimeistään vuoden 2009 loppuun mennessä, jolloin mm. säkkitelineet viimeistään poistuvat käytöstä. Se, mitä jätehuoltomääräysten 33 ja 47 :ssä on sanottu järjestetystä jätteenkuljetuksesta vapauttamisesta, on voimassa saakka. Jätelakia on muutettu siten, että jätelain 11 :n 2 momentin nojalla myönnetyt vapautukset järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä ja jätelailla kumotun jätehuoltolain (673/1978) 14 :n nojalla tehdyt päätökset kiinteistön jättämisestä järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle lakkaavat olemasta voimassa 1 päivästä tammikuuta 2006 lukien. Näillä määräyksillä kumotaan ennen voimassa olleet Pielaveden kunnan yleiset jätehuoltomääräykset.

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä.

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä. 1 SIIKAISTEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto15.11.2007 65 Voimaantulo 1.1.2008 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo: 01.06.2007 Energiajätteen osalta tulee voimaan 1.6.2011 18 ja 20. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla)

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) Vahvistettu: Kolarin kunnanvaltuusto 29.12.1999 69 Voimaantulo 1.1.2000 Sisällysluettelo Jätehuoltomääräysten soveltamisala ja

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 6 LIIKETOIMI HARJAVALLAN KAUPUNGIN YLEISET 2011 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu) jätelain 17 :n nojalla Hyväksytty kaupunginvaltuusto 27.9.2010/48 Voimaantulo

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun;

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun; EURAJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnan on sen lisäksi,

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa 1(10) VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa Hyväksytty tekn ltk 10.08.2006, khall 6.11.2006, Kvalt 13.11.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SAVONLINNAN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY 5.2.2001 SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty,

Lisätiedot

Jätelautakunta voi antaa täydentäviä ohjeita lajittelusta, keräyksestä ja kuljetuksesta.

Jätelautakunta voi antaa täydentäviä ohjeita lajittelusta, keräyksestä ja kuljetuksesta. Jätehuoltomääräykset SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut 17.5.2005.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut 17.5.2005. ASIKKALAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 tekn. ltk 5.6.2012 35 Liite 35.2 JÄMIJÄRVEN KUNTA Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Määritelmiä 2.LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupunkien sekä Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kuntien yhteinen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 13.8.2003 Voimaantulo:

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Utajärven kunnan jätehuoltomääräykset. Laatijana Lupa- ja valvontalautakunta,

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset

Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset SISÄLLYSLUETTELO Yleisiä säännöksiä 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen 4 Jätteiden ryhmittely JÄTTEIDEN LAJITTELU JA

Lisätiedot

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana.

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty ympäristölautakunnassa 18.10.2000 226 Haukiputaan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset

Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset Page 1 of 9 Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 :n nojalla. Valtuuston hyväksymä 15.11.2006 85 Voimaantulo 1.1.2007 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Jätehuoltomääräysten soveltamisala

Lisätiedot

PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuuston 20.9.2004 hyväksymät. Määräykset astuvat voimaan 1.1.2005 SISÄLTÖ YLEISTÄ...3 MÄÄRITELMÄT...3 JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4 Kompostointi...4

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1/10 HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Tekninen lautakunta on 11.1.2001 4 hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset. Kunnanhallitus on 15.1..2001

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.1. 2007, astuvat voimaan 22.2. 2007 Uuraisten kunta 1 Jätehuoltomääräykset I YLEISET

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Tekninen lautakunta on 14.11.2011 71 hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset ja määrännyt ne tulemaan voimaan 01.01.2012. 1. Luku YLEISET

Lisätiedot

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset - 1 - Someron kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. SISÄLLYS I YLEISTÄ...3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4

Lisätiedot

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun.

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 1 (5) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 18.12.2012 15 Voimaantulo 1.1.2013 1 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 3. Koko Lohjan kaupunki kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin.

Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 3. Koko Lohjan kaupunki kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. LOHJAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 1. LUKU YLEISTÄ 1. Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä ja valvonnasta

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen yleiset JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain nojalla. Kuntakohtaiset määräykset saatavissa kunkin osakaskunnan virastosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie

Lisätiedot

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008.

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. Jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä Jätehuollon järjestämisestä, jätteistä

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T

J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T Hyväksytty Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 25.11.2005 Voimaantulo 01.01.2006 I SOVELTAMISALA...4 1 Jätehuollon järjestämisestä... 4 II YLEISET

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunta Voimaantulo Halikko 1.7.2006 Kiikala 1.1.2007 Kisko 1.9.2006 Kuusjoki 1.6.2006 Muurla 12.6.2006 Paimio 1.1.2007 Perniö 1.9.2006 Pertteli 1.7.2006

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1(21) TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla Hyväksytty ympäristölautakunta 30.12.2008/ 147 kunnanhallitus 02.02.2009 / 71 kunnanvaltuusto 09.03.2009

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1/11 PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Peimarin ympäristönsuojelulautakunnassa 30.5.2006 50. Voimassa 1.1.2007 alkaen 2/11 PAIMION KAUPUNGIN

Lisätiedot

KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET

KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET Hyväksytty Kvalt Muutettu Kvalt 18.03.1997 02.02.2000 KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET Karjalohjan kunnan jätehuoltomääräykset, Annettu jätelain 17 g:n nojalla. 1. LUKU YLEISTA 1 $. Sen lisäksi,

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 1. YLEISET SÄÄNNÖT JA LAIN PERUSKOHDAT Jätelain peruskohdat 2. JÄTTEIDEN

Lisätiedot

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET HAKEMISTO: 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRITELMÄT 1 Tavoitteet................................... 5 2 Soveltamisala................................ 5 3 Yleiset huolehtimisvelvoitteet................... 5

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ANNETTU Jätelain 17 :n nojalla 17 Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunta voi antaa tämän luvun säännösten tai niiden nojalla annettujen valtioneuvoston yleisten määräysten

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Rääkkylän kunnanvaltuusto..20

RÄÄKKYLÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Rääkkylän kunnanvaltuusto..20 RÄÄKKYLÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu Hyväksytty Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Rääkkylän kunnanvaltuusto..20 Sisällysluettelo 1. LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 3 1 Soveltamisala... 3 2

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1/10 1 LUKU SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...2 1 Soveltamisala... 2 2 Määritelmät... 2 2 LUKU

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla 14.12.2009) Simon kunnanvaltuuston 14.12.2009 hyväksymät Voimaantulo 01.02.2010 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 01.02.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11)

KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11) KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11) I. SOVELTAMISALA II. MÄÄRITELMÄT III. JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Kompostointi 4 Jätteiden poltto 5 Jätteiden hautaaminen 6 Puutarhajäte

Lisätiedot

Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.10.2005 Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.11.2005 SISÄLLYSLUETTELO LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 4 1. LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET... 4 1 SOVELTAMISALA... 4 2 TAVOITTEET...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN N:o 2 2008 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 2/2008 25.2.2008 Jätehuoltomääräykset Hämeenlinnan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ANNETTU Jätelain 17 :n nojalla Raahen ympäristölautakunnan päätös 11.12.2007 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010

SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010 SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010 SIPOON KUNTA Iso Kylätie 18, PL 7, 04131 Sipoo, www.sipoo.fi Vaihe 09 23431 Faksi 09 2353 6259 SIBBO KOMMUN Stora Byvägen 18, PB 7, 04131 Sibbo, www.sibbo.fi

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Pelkosenniemen kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Pelkosenniemen kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle

Lisätiedot

JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Joensuun alueellisen jätelautakunnan hyväksymä 28.6.2012 40 Kuulutettu 5.7.2012 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Savukosken kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Savukosken kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco)

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13)

Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13) Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13) Sisältö: KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Naantalin kaupunginvaltuustossa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 1(16) KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 Annettu jätelain 91 perusteella Tekninen lautakunta 10.4.2013, 25 Voimassa 1.5.2013 alkaen Pekka Palokärki on Keuruun kaupungin jätehuollon maskotti.

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2017 alkaen 1 PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa, niiden hyödyntämisessä

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla.

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Ympäristölautakunta vahvistanut 29.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoite

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.12.2007 2007 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla 1 Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Tavoitteet 3 Määritelmät Jätteiden

Lisätiedot

Liite 1/Ympltk 13.11.07 56

Liite 1/Ympltk 13.11.07 56 JANAKKALAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Liite 1/Ympltk 13.11.07 56 Annettu jätelain 17 :n nojalla. Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/93) 17 :n nojalla.

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/93) 17 :n nojalla. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/93) 17 :n nojalla. Kainuun jätehuollon kuntayhtymän (jäljempänä Eko-Kymppi) yhtymäkokous 25.11.2005 on hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset, ja ne otetaan käyttöön

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010

PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010 PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010 Sisällys I YLEISET MÄÄRITELMÄT JA MÄÄRÄYKSET... 2 1... 2 2... 2 3 Kiinteistön haltijan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta hyväksynyt 24.9.2013 Voimaantulopäivä 1.11.2013 SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Petäjäveden kunta (hyväksytty kvalt )

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Petäjäveden kunta (hyväksytty kvalt ) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Petäjäveden kunta (hyväksytty kvalt 19.12.2006 52 ) 2(10) Jätehuoltomääräykset I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä. 3 2 Tavoitteet 3 3 Määritelmiä. 3 II JÄTTEIDEN LAJITTELU, KERÄYS, VARASTOINTI

Lisätiedot

Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset

Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset Hyväksytty Maaseutu- ja ympäristölautakunta 01.12.2009 39 Kunnanhallitus 14.12.2009 278 Kunnanvaltuusto 08.02.2010 2 2 3 SISÄLLYS 1. Yleistä...4 2. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Liite Yt 11/15.11.2005 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Liite Yt 11/15.11.2005 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Liite Yt 11/15.11.2005 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2005 SISÄLLYSLUETTELO 2 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla muutos )

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla muutos ) PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla 15.12.2008 21 muutos 28.9.2010) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Tornio, Keminmaa, Ylitornio, Tervola SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 OUTOKUMMUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 nojalla Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 10.12.2001 135. Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 17.08.2004 108. 1

Lisätiedot

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Jätehuollon vastuut Jätelain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle ELY-keskus ohjaa ja edistää jätelaissa ja sen

Lisätiedot

Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset

Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset Utsjoen kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.7.2014 alkaen 2 (20) Hyvä lukija Utsjoen kunnan yleiset jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Utsjoen asukkaita, yrityksiä

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. voimaantulopvm. 1.2.2008

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. voimaantulopvm. 1.2.2008 Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET voimaantulopvm. 1.2.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa,

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 12.8.2003 166 SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä säädetty

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla Voimaantulo 1.2.2008 Hyvinkään ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa.

Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa. 1 YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.11.2012 Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2010 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 3/2010 6.9.2010 Jätehuoltomääräykset HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 Sisällysluettelo... 1 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2008 Hallitus 11.12.2007/ 144 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: YLEISTÄ...3 1 Soveltamisala...3 2 Tavoitteet...3 3 Määritelmät...3 2. luku: JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LOPEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LOPEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET YMRALA 17.6.2009, 70, LIITE 1 Annettu jätelain 17 :n nojalla 24.6.2009, Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen 17.6.2009, 70 mukaisesti. Voimaantulo

Lisätiedot

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto

Lisätiedot

Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset

Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset Kuntien ympäristöviranomaisten ja Vestia Oy:n yhteisen työryhmän esitys kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi, hyväksytty työryhmässä 6.10.2008 Hyväksytty Kärsämäen

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Inarin kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Inarin kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS. Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012

KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS. Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012 KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012 Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen Savonlinnan kaupunki LÄHTÖKOHDAT: 1. Jätteen syntypaikkalajittelu

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Savo-Pielisen jätelautakunta Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 13.11.2015 Sisällys Yleistä jätehuoltomääräyksistä... 2 Jätehuoltoon liittyminen... 3 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä...

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

Pientalon jätehuolto. Maija Palomäki

Pientalon jätehuolto. Maija Palomäki Pientalon jätehuolto Maija Palomäki 14.3.2018 Sisältö Omakotiasujan jätehuoltopalvelut Jäteastian yhteiskäyttö Kompostointi Risujen käsittely Monilokeroinen jäteastia Lisätietoa jäteasioista Omakotiasujan

Lisätiedot

AVOTULEN TEKOA KOSKEVIA OHJEITA. 1. Avotulella tarkoitetaan. 2. Avotulen tekoa koskevia säädöksiä ovat. TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Riskienhallinta

AVOTULEN TEKOA KOSKEVIA OHJEITA. 1. Avotulella tarkoitetaan. 2. Avotulen tekoa koskevia säädöksiä ovat. TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Riskienhallinta TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Riskienhallinta AVOTULEN TEKOA KOSKEVIA OHJEITA 1. Avotulella tarkoitetaan Tulta, joka voi levitä ympäristöön. Avotulta on esimerkiksi nuotio, risujen poltto, juhannuskokko

Lisätiedot

Tekn.ltk 24.11.2010 liite 1 Kh 7.12.2010 liite n:o 3 Valtuusto 16.12.2010 liite n:o 4 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Pudasjärvi Annettu jätelain 17 :n nojalla

Tekn.ltk 24.11.2010 liite 1 Kh 7.12.2010 liite n:o 3 Valtuusto 16.12.2010 liite n:o 4 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Pudasjärvi Annettu jätelain 17 :n nojalla Tekn.ltk 24.11.2010 liite 1 Kh 7.12.2010 liite n:o 3 Valtuusto 16.12.2010 liite n:o 4 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Pudasjärvi Annettu jätelain 17 :n nojalla JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Pudasjärvi SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte

Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) kiinteistökohtainen keräys b) usean kiinteistön yhteinen keräysväline (kimppa) a)kiinteistön haltija järjestää

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2010

MIKKELIN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2010 MIKKELIN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2010 1. luku: YLEISTÄ Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan tavalla, joka vähentää syntyvän jätteen

Lisätiedot

1 / 23 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty Taipalsaaren Kunnanvaltuustossa 18.3.2009 31

1 / 23 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty Taipalsaaren Kunnanvaltuustossa 18.3.2009 31 1 / 23 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty Taipalsaaren Kunnanvaltuustossa 18.3.2009 31 2 / 23 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 1 Perustelut... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Määritelmät... 4 JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta 15.1.2009 5

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta 15.1.2009 5 1 / 20 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta 15.1.2009 5 2/20 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 1 Perustelut... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Määritelmät... 3 JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunnalliset jätehuoltomääräykset 2 SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 Soveltamisala... 3 Tavoitteet... 3 2. Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely kiinteistöllä... 4 Kompostointi... 4 Jätteiden polttaminen... 4 Jätteiden

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA Tekninen lautakunta lþ S 52. Kunnanhallitus hyväksynyt _l _2017 S. Tekninen ltk

HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA Tekninen lautakunta lþ S 52. Kunnanhallitus hyväksynyt _l _2017 S. Tekninen ltk Tekninen ltk 8.0.20L7 I SZ LIITE 4 HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA..208 Tekninen lautakunta lþ9207 S 52 Kunnanhallitus hyväksynyt _l _207 S 3 HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA..208 ALKAEN S 2S Jätteiden

Lisätiedot