- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET"

Transkriptio

1 HAKEMISTO: 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRITELMÄT 1 Tavoitteet Soveltamisala Yleiset huolehtimisvelvoitteet Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 5 Jätteiden lajittelu Kompostointi kiinteistöllä Jätteen poltto kiinteistöllä Muita ohjeita jätteen käsittelystä kiinteistöllä BIOJÄTTEET 9 Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) Biojätteen lajittelu Lajittelun voimaantulo Biojätteen käsittely Erilliskeräys RAKENNUSJÄTTEET 14 Lajittelu ja hyödyntäminen Isot rakennustyömaat Pienet kohteet ONGELMAJÄTTEET 17 Ongelmajätteiden keräys Ongelmajätteiden varastointi kiinteistöllä Öljynerotuskaivot Asbestijäte JÄTTEIDEN KERÄYSVÄLINEET 21 Kiinteistön haltija huolehtii keräysvälineistä Jätteiden keräysvälineet asuinkiinteistöllä Jätteiden keräysvälineet muilla kuin asuinkiinteistöillä

2 7. KERÄYSVÄLINEIDEN SIJOITTAMINEN JA HUOLTO 24 Jäteastian sijoittaminen kiinteistöllä Kiinteistön keräysvälineen ja sen sijoituspaikan huolto Hyötyjätteiden aluekeräyspisteet JÄTTEIDEN SIJOITTAMINEN 27 Jätteen sijoittaminen keräysvälineeseen Jäteastioiden enimmäispainot Yhdyskuntajätteen keräysvälineisiin ei saa laittaa KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENTÄMINEN 30 Jäteastioiden tyhjentäminen kiinteistöllä Erotuskaivojen lietteet Jätteiden kuormaaminen taaja-alueella JÄTTEIDEN KULJETUS 33 Järjestetty jätteenkuljetus Muu jätteenkuljetus YLEISET JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPISTEET 35 Jätteiden vastaanotto Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Purkulupa Vastaanottopisteiden sijainti MUUT MÄÄRÄYKSET 39 Määräyksistä poikkeaminen Kirjanpitovelvollisuus Valvonta Tiedonantovelvollisuus kunnalle

3 YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt Kuulutettu Noudatetaan YLEISET SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRITELMÄT 1 Tavoitteet Jätehuoltomääräyksillä pyritään ohjaamaan jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan, jolloin tavoitteena on: ehkäistä jätteiden syntymistä, vähentää jätteiden määrää ja haitallisuutta ja edistää jätteiden hyödyntämistä sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja 2 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä. 3 Yleiset huolehtimisvelvoitteet Kaikessa toiminnassa on huolehdittava, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän

4 Jätteen tuottajan on ensisijaisesti toimitettava hylkäämänsä käyttökelpoiset tuotteet, kuten tekstiilit, kodinkoneet ja vastaavat tuotteet hyödynnettäväksi niitä vastaanottaviin paikkoihin. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Jätteet on kerättävä, kuljetettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu roskaantumista, hajua eikä muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle, terveydelle tai viihtyisyydelle. 4 Määritelmät Näissä määräyksissä tarkoitetaan: kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai omistajan vertaista haltijaa tai tontin vuokra- tai maanvuokrasopimuksen nojalla kiinteistöä hallitsevaa; jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai toiminnan järjestäjää, taikka muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallussa jäte on; jätteen tuottajalla sitä, jonka toiminnasta syntyy jätettä; kompostoinnilla biojätteen yhteen kokoamista, sekoittamista ja muita toimenpiteitä, jolla edistetään jätteen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa; hyötyjätteellä sellaista käytöstä poistettua käyttökelpoista paperi-, pahvi-, nestekartonki-, puu-, lasi-, vaate-, metallijätettä tai muuta vastaavaa jätettä, jonka kierrätykselle tai uusiokäytölle on olemassa edellytykset ja joille on osoitettu vastaanottopaikka; - 6 -

5 keräysvälineillä jätteiden keräyksessä käytettäviä välineitä; hyötyjätteiden erilliskeräyspisteellä paikkaa, johon on sijoitettu yhteiseen käyttöön tarkoitettuja keräysvälineitä eri jätelaatuja varten; lajittelulla ongelmajätteiden, biojätteiden ja muiden hyödynnettävien jätteiden erottelua muusta jätteestä niiden syntypaikalla ja toimittamista niille tarkoitettuihin keräysvälineisiin tai vastaanottopisteisiin; yhdyskuntajätteellä asumisessa syntynyttä jätettä, sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastuvaa teollisuus- tai palvelutoiminnassa, tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä, ei kuitenkaan ongelmajätettä eikä käymäläjätettä; sekajätteellä yhdyskuntajätettä, joka ei sisällä sellaista hyödyntämiskelpoista jätettä, jolle on kaupungin alueella järjestetty vastaanottopaikka, esim. hyötyjätteen aluekeräyspiste, tai jota ei näiden määräysten mukaan tarvitse kerätä lajikohtaisesti erikseen; teollisuusjätteellä sellaista teollisuus- tai palvelutoiminnassa, tai muussa toiminnassa syntyvää jätettä, jota jätteen määrän tai laadun vuoksi ei voida käsitellä yhdyskuntajätteen tavoin; rakennusjätteellä rakennustoiminnan rakennus- tai purkujätettä; biojätteellä eloperäistä elintarvike- ja puutarhajätettä, joka on kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä; elintarvikejätteellä ruuan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä ruoka-aineksia ja elintarvikkeita sekä ruuan tähteitä, samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä elintarvikkeiden kaupassa syntyvää biojätettä; puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää biojätettä; - 7 -

6 keräyspaperilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua keräyskelpoista paperia; keräyspahvilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua keräyskelpoista aaltopahvia, ruskeata kartonkia ja voimapaperia; keräyskartongilla materiaalihyötykäyttöön soveltuvaa puhdasta ja kuivaa paperista, kartonkista ja pahvista pakkausjätettä; keräysmetallilla käytöstä poistettuja tyhjiä metallipakkauksia ja muuta puhdasta metallia; keräyslasilla tyhjiä lasipakkauksia; kompostorilla umpinaista ja ilmastoitua astiaa, johon biojätteet laitetaan; sähkö- ja elektroniikkaromulla elektronisia laitteita ja koneita; (SER) käytöstä poistettuja ongelmajätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle ja joka on sellaiseksi määritelty ympäristöministeriön päätöksessä (1129/2001); erityisjätteellä jätettä, joka ei ole ongelmajätettä, mutta vaatii erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten jätteen välitöntä peittämistä kaatopaikalla. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi viiltävät ja pistävät jätteet, kudosjätteet tai niihin verrattavat jätteet, erityislietteet, hiekanerotuskaivojen pohjasakat, eläinten ruhot ja teurasjätteet, eläinrasvat sekä niiden kaltaisten aineiden käsittelyssä syntyvät jätteet

7 2. JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIIN- TEISTÖLLÄ 5 Jätteiden lajittelu Jätteen haltijan on huolehdittava jätteiden lajittelusta niin, että ongelma-, bio-, hyöty- ja erityisjätteet pidetään erillään muista jätteistä ja toisistaan ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Kaikki hyötyjätteet, joille ei ole kiinteistökohtaista keräysvälinettä tai joita ei käsitellä omatoimisesti (6-7 ), on lajiteltava ja ohjattava hyötykäyttöön hyötyjätteiden erilliskeräyspisteeseen tai muuhun asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. 6 Kompostointi kiinteistöllä Kiinteistöllä saa kompostoida puutarhajätteitä, kuten ruohoa, puiden lehtiä ja muita niihin verrattavia jätteitä, ilman varsinaista kompostoria, asianmukaisessa kehikossa tai kasassa. Komposti on suojattava niin, ettei se roskaa ympäristöä. Kompostoimattomat puutarhajätteet on toimitettava kaupungin osoittamaan vastaanottopaikkaan. Piha- ja puutarhajätteen vieminen yleisille puisto- ja viheralueille on kielletty. Elintarvikejäte tulee kompostoida lämpöeristetyssä ja haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa. Kompostointi ei saa aiheuttaa missään tilanteessa haittaa ympäristölle eikä terveydelle. Elintarvikejätteen kompostoinnista on tehtävä kirjallinen ilmoitus kaupungin jäterekisterin pitäjälle

8 Muun, kuin puutarhajätteen kompostoria ei saa sijoittaa viittätoista (15) metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta eikä ilman naapurin suostumusta viittä (5) metriä lähemmäksi tontin rajaa. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa ilman erillistä naapurin suostumusta hyväksytyssä rakennusluvassa merkittyyn, jätehuollolle varattuun tilaan. 7 Jätteen poltto kiinteistöllä Jätteiden poltto kiinteistöllä on kielletty. Kiinteistöllä saa kuitenkin lämmityksen yhteydessä muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa, asuinkiinteistön ja saunan lämmitykseen käytettävässä tulipesässä, polttaa vähäisiä määriä hyötykäyttöön kelpaamatonta kuivaa paperia, pahvia ja käsittelemätöntä puuta, jossa ei ole liimaa, lakkaa, kyllästysainetta tai maalia, eikä muita haitallisia aineita. Kuivia risuja ja oksia saa polttaa paloviranomaisen luvalla avotulella. Poltosta ei saa koitua haittaa naapureille. Muun puutarhajätteen poltto on kielletty. 8 Muita ohjeita jätteen käsittelystä kiinteistöllä Haravointijätteitä ja risuja saa haudata maahan. Muun jätteen hautaaminen maahan on kielletty. Kuolleiden eläinten hautaamisesta ja eläinjätteen käsittelystä on määrätty erikseen ja siitä antaa ohjeita kaupungineläinlääkäri. Jätemyllyn asentaminen yleiseen viemäriverkkoon liitetyn kiinteistön viemärilaitteisiin ja jauhetun eloperäisen jätteen johtaminen yleiseen viemäriin on kielletty

9 3. BIOJÄTTEET 9 Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) Kaatopaikalle ei saa sijoittaa sellaista asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan ja koostumukseltaan siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä, josta suurinta osaa biohajoavasta jätteestä ei ole kerätty talteen erillään muusta jätteestä hyödyntämistä varten alkaen. 10 Biojätteen lajittelu Biojäte on lajiteltava syntypaikallaan erilleen muusta jätteestä siten, että se voidaan haitatta kompostoida kiinteistön omassa kompostorissa tai kompostoida tai mädättää laitosmaisesti. 11 Lajittelun voimaantulo Biojätteen lajittelun on oltava toiminnassa kaikissa vähintään kuuden huoneiston kiinteistöissä mennessä. Pienemmissä kiinteistöissä suositellaan kiinteistökohtaista kompostointia tai kiinteistöjen yhteisiä biojäteastioita. 12 Biojätteen käsittely Kaupungissa noudatetaan kaupungin valtuuston hyväksymän jätepolitiikan ja jätehuoltostrategian mukaista biojätteen käsittelyvaihtoehtoa eli kiinteistökohtaista kompostointia. Tämä on suositeltavin vaihtoehto kaikille kiinteistöille

10 13 Erilliskeräys Sellaisten vähintään kuuden huoneiston kiinteistöjen, joissa ei ole mahdollista toteuttaa kompostointia asianmukaisesti, tulee liittyä biojätteen erilliskeräykseen. 4. RAKENNUSJÄTTEET 14 Lajittelu ja hyödyntäminen Rakennusjäte on lajiteltava rakennuspaikalla siten, että käyttökelpoinen materiaali voidaan käyttää hyödyksi. Purkutyömaalla rakennusten käyttökelpoiset osat on kerättävä erikseen uudelleenkäyttöä varten, ellei niitä synny erittäin vähäisiä määriä. 15 Isot rakennustyömaat Rakennuskohteissa, joissa maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteen määrä on yli 800 tonnia tai muiden rakennusjätteiden määrä yli 5 tonnia on rakentaminen suunniteltava ja toteutettava sekä rakennusjätteet kerättävä ja kuljetettava siten, että hyödynnettävät ja seuraavat jätelajit pidetään erillään toisistaan ja muista rakennusjätteistä ja -aineista: 1. betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet; 2. kyllästämättömät puujätteet; 3. metallijätteet; sekä 4. maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteet Lajitellut ainekset on toimitettava hyväksyttyihin käsittely- ja hyödyntämispaikkoihin

11 16 Pienet kohteet Pienillä rakennustyömailla ja remonttien yhteydessä syntyvät hyödyntämiskelpoiset jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyödynnettäväksi niitä vastaanottaviin paikkoihin, mikäli kaupungin alueella niitä on. 5. ONGELMAJÄTTEET 17 Ongelmajätteiden keräys Erilaatuiset ongelmajätteet on kerättävä ja pidettävä erillään. Ongelmajätteet on pakattava ja merkittävä siten, että niissä on kuljetusta, varastointia ja käsittelyä varten riittävät tiedot eikä niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Koti- ja maatalouksien ongelmajätteet, kuten akut, loistelamput, jäteöljy ja muut öljyiset jätteet, lääkkeet, kylmälaitteet, TV:t, asbesti, painekyllästetty puutavara, maalit ja liimat on toimitettava kaupungin osoittamaan paikkaan. Muiden kuin asuinkiinteistöjen ongelmajätteet on toimitettava asianmukaisen luvan omaavaan keräily- tai käsittelypaikkaan säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt kiinteistöllä syntyville ongelmajätteille tai joillekin niistä keräyksen, tulee näin kerättäviä ongelmajätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista jätettä ei voi vapaasti poistaa (keräyspiste). Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa ongelmajätelajia varten tulee olla erillinen selvästi merkitty keräysväline. Kiinteistön haltijan on tiedotettava ongelmajätteiden keräyksestä kiinteistöllä ja huolehdittava kuljetuksen järjestämisestä

12 18 Ongelmajätteiden varastointi kiinteistöllä Eri ongelmajätteille varattujen keräysvälineiden on oltava katetussa, tiivispohjaisessa, lukitussa tai muuten valvotussa tilassa. Keräysvälinettä ei saa sijoittaa tilaan, jossa on lattiakaivo tai josta ongelmajäte voi päästä viemäriin. Kiinteistön haltijan on merkittävä keräysvälineet asianmukaisesti ja huolehdittava näkyvistä jätteiden sijoittamisohjeista sijoituspaikalla. Keräysvälineiden on oltava sellaisia, etteivät jätteet voi haihtua, vuotaa tai päästä muuten ympäristöön. Nestemäistä ongelmajätettä sisältävien keräysvälineiden on oltava tiiviitä astioita. 19 Öljynerotuskaivot Öljynerotuskaivoja ja hiekanerotuskaivojen pohjalietteitä, joihin on sekoittunut öljyä saa tyhjentää vain asianmukaiset luvat omaava toiminnanharjoittaja. Tyhjentämisajoista ja paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu, on pidettävä kirjaa. 20 Asbestijäte Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja, lujia pakkauksia tai säiliöitä. Ne on merkittävä selvästi erottuvalla tekstillä: Asbestijätettä. Pölyn hengittäminen vaarallista, sekä asbestivaltuutetun yrityksen nimi. Pakkauksia ja säiliöitä on rikkoontumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen

13 6. JÄTTEIDEN KERÄYSVÄLINEET 21 Kiinteistön haltija huolehtii keräysvälineistä Kiinteistön haltijan on huolehdittava siitä, että kiinteistöllä on tarpeelliset keräysvälineet lajitelluille jätelajeille ja tiedotettava jätteiden keräyksestä kiinteistöllä. Haltijan on myös huolehdittava keräysvälineisiin liittyvistä luvista, jos niitä tarvitaan. Keräysvälineet on valittava siten, että ne vastaavat tarkoituksenmukaista jätehuollon järjestämistä ja että ne tyhjennysväli huomioon ottaen ovat aina suljettavissa. Niistä ei saa aiheutua haju- tai muuta haittaa. Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää yhteisiä keräysvälineitä. Kiinteistön haltijoiden on ilmoitettava kirjallisesti yhteisestä bio- tai sekajätteen keräysvälineestä, vastuullisesta yhteyshenkilöstä, laskutustiedoista ja em. muutoksista Järvenpään kaupungin jätehuoltorekisterin pitäjälle ja muiden jätteiden osalta jätteen kerääjälle. Järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuuluvalla kiinteistöllä tulee käyttää seuraavia keräysvälineitä: 1. käsin siirrettävissä olevia 240, 330 tai 600 litran kannellisia pyörin ja kahvoin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen; 2. biojätteen keräilyssä kiinteistöllä tulee käyttää 120/140 tai 240 litran kannellisia pyörin ja tartuntakahvoin varustettuja, koneelliseen kuormaukseen soveltuvia jäteastioita, joihin haittaeläinten pääsy on estetty; 3. kannellisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaiteautojen koneelliseen kuormaukseen tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle; 4. syväkeräyssäiliöitä; 5. pahvin keräyksessä tulee käyttää rullakkoa tai sopivaa paalainta tai muuta erillistä pahvinkeräykseen soveltuvaa astiaa

14 Keräysvälineiden värit eri jätelajeille ovat seuraavat: harmaa sekajäte ruskea biojäte punainen ongelmajäte sininen kartonki vihreä paperi Keräysvälineen kannessa, tai muussa käyttäjälle näkyvässä paikassa tulee olla kerättävän jätelajin mukainen tekstitarra tai merkintä sekä kerääjän yhteystiedot. 22 Jätteiden keräysvälineet asuinkiinteistöllä Seuraavat jätejakeet on sijoitettava niille varattuihin kiinteistökohtaisiin tai kiinteistöjen yhteisiin keräysvälineisiin, mikäli toimiva keräysjärjestelmä niille on olemassa: 1. keräyspaperi, jos kiinteistöllä on vähintään neljä (4) huoneistoa 2. biojäte mukaisesti 3. keräyskartonki, jos kiinteistöllä on vähintään kymmenen (10) huoneistoa 4. sekajäte 5. mahdollinen muu hyödyntämiskelpoinen jätelaji, sen mukaan, miten valvontaviranomainen päättää kiinteistökohtaisesta keräämisestä. Edellä mainittuja pienempien asuinkiinteistöjen tulee mahdollisuuksien mukaan kompostoida biojäte ja toimittaa muu hyödynnettävissä oleva jäte niille järjestettyihin aluekeräyspisteisiin. Kiinteistö voi halutessaan järjestää muillekin hyötyjätteille erilliskeräyksen. Kiinteistön haltija sopii tällöin kuljetusliikkeen kanssa keräysvälineestä, sen tyhjentämisestä, hinnasta ja lajitteluohjeista. Mikäli kiinteistöllä kertyy hyödynnettäviä jätejakeita sellaisia määriä, että ne vaikeuttaisivat alueellisen hyötyjätekeräyspisteen toimintaa, on kiinteistön varattava sellaisille jätejakeille oma keräysastia

15 23 Jätteiden keräysvälineet muilla kuin asuinkiinteistöillä Toimisto-, liike-, teollisuus-, koulu-, ravintola- ja muilla vastaavilla kiinteistöillä tulee seuraavat jätteet säilyttää erillään muista jätteistä ja toimittaa hyötykäyttöön, mikäli toimiva keräysjärjestelmä on olemassa. Jätteille on järjestettävä kiinteistöllä omat keräysvälineet ja tyhjennys 30 mukaisesti: 1. keräyspaperi, jos sitä syntyy yli 20 kg / vko tai yleisötilaisuus 2. toimistopaperi, jos sitä syntyy yli 20 kg / vko tai yleisötilaisuus 3. keräyspahvi tai keräyskartonki, jos sitä syntyy yli 20 kg / vko tai yleisötilaisuus 4. biojäte, jos sitä syntyy yli 20 kg / vko tai yleisötilaisuus 5. keräysmetalli, jos sitä syntyy yli 20 kg / vko tai yleisötilaisuus 6. keräyslasi, jos sitä syntyy yli 50 kg / vko tai yleisötilaisuus 7. puhdas (kyllästämätön ja ilman pintakäsittelyä) puutavara, jos sitä syntyy yli 50kg / vko tai yleisötilaisuus 8. sekajäte Kiinteistö voi lisäksi halutessaan järjestää tarpeilleen sopivan erilliskeräyksen muillekin jätteille. Edellä esitettyjä keräyspaperin, keräyspahvin, keräyskartongin, lasin ja metallin lajitteluvelvoiterajoja pienemmät määrät voidaan toimittaa aluekeräyspisteeseen. Mikäli kiinteistöllä kertyy hyödynnettäviä jätejakeita sellaisia määriä, että ne vaikeuttaisivat alueellisen hyötyjätekeräyspisteen toimintaa, on kiinteistön varattava sellaisille jätejakeille oma keräysastia. 7. KERÄYSVÄLINEIDEN SIJOITTAMINEN JA HUOLTO 24 Jäteastian sijoittaminen kiinteistöllä Jäteautojen on päästävä esteettömästi ja turvallisesti vähintään kymmenen metrin päähän käsin siirrettävistä jäteastioista. Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten,

16 että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta. Keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle, tukevalle ja kulutusta kestävälle alustalle, jonka kaltevuuden tulee olla, jos mahdollista, alle 1:10. Keräysvälineet on sijoitettava myös siten, ettei niistä aiheudu vältettävissä olevaa haittaa naapureille tai muille kiinteistön asukkaille. Keräysvälineet voidaan sijoittaa myös erilliseen, tyhjennys huomioiden riittävän tilavaan, jätehuoneeseen tai jätekatokseen, joihin on mahdollisuuksien mukaan suoraan ulkotiloista sisäänkäynti ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Tila on mitoitettava siten, että jokainen keräysväline voidaan ottaa tyhjennettäväksi siirtämättä muita keräysvälineitä. Jätetilan rakenteen on oltava riittävän luja ja asianmukainen, niin ettei keräysvälineiden siirto aiheuta vaurioita rakenteisiin. Ovissa on oltava laitteet, joilla ne saadaan pysymään auki. 25 Kiinteistön keräysvälineen ja sen sijoituspaikan huolto Keräysvälineen sijoituspaikalle tulee olla esteetön pääsy. Kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastioille johtavasta kulkuväylästä ja sen kunnossapidosta samoin kuin keräysvälineen sijoituspaikasta siten, että astiat voidaan tyhjentää esteettä. Kiinteistön haltijan on huolehdittava jätehuoneen ja jätekatoksen puhtaanapidosta. Jätehuonetta ja katosta ei saa käyttää muuna varastona, mutta tavaranvaihtotilan perustaminen sinne on sallittu. Jätehuoneessa tulee olla riittävä ilmanvaihto, valaistus ja mahdollisuuksien mukaan vesijohto ja viemäri. Keräysvälineen haltijan on huolehdittava mahdollisten hygienia- ja hajuhaittojen ehkäisemisestä sekä keräysvälineiden puhdistamisesta, kunnossapidosta ja korjauksesta. Keräysvälineiden tulee olla jatkuvasti ehjiä ja tiiviitä sekä kuormauskäsittelyn ja kuumapesun kestäviä

17 26 Hyötyjätteiden aluekeräyspisteet Keräysvälineen haltijan on huolehdittava keräysvälineensä kunnossapidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, ettei se aiheuta terveyshaittaa eikä ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Keräysvälineestä ei saa aiheutua turvallisuusriskiä käyttäjälle eikä sen tyhjentäjälle. Keräysvälineessä tulee olla keräyksestä vastaavan yrityksen tai yhteisön tiedot. 8. JÄTTEIDEN SIJOITTAMINEN 27 Jätteen sijoittaminen keräysvälineeseen Jätteet, joita ei hyödynnetä kiinteistöllä, on sijoitettava niille varattuihin keräysvälineisiin. Jos jäte ei mahdu siihen, se voidaan sijoittaa keräysvälineen välittömään läheisyyteen edellyttäen, että se määränsä ja laatunsa puolesta soveltuu säännöllisesti järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jäte on merkittävä lisäjätteeksi. Keräysvälineen ulkopuolelle ei saa kuitenkaan sijoittaa elintarvikejätettä. Keräysvälineeseen saa panna ainoastaan sitä jätelajia, jonka keräykseen keräysväline on tarkoitettu. Keräysvälineen läheisyyteen ei saa sijoittaa sellaista jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu vietäväksi jätteenkäsittelypaikalle tai hyödynnettäväksi. Jätteet tulee keräysvälineen likaantumisen ja pilaantumisesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tarvittaessa pakata ennen niiden sijoittamista keräysvälineeseen

18 28 Jäteastioiden enimmäispainot Keräysvälineeseen saa sijoittaa jätettä enintään: * 120/ l astiat 30 kg * 330 l astiat 35 kg * 600 l astiat 60 kg * koneellisesti kuormattavat kontit enintään 100 kg/m3 29 Yhdyskuntajätteen keräysvälineisiin ei saa laittaa: 1. ongelmajätettä 2. palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä 3. esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tms. syyn takia saattavat vahingoittaa keräysvälinettä tai jäteautoa tai jotka saattavat vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkausta 4. jätteen tuojalle, keräysvälineen käsittelijälle tai jätteenkäsittelypaikan henkilökunnalle vaaraa aiheuttavia esineitä tai ainetta 5. nestemäistä, lietemäistä tai muutoin vaikeasti käsiteltävää jätettä 6. erityisjätettä 7. käymäläjätettä 8. sähkö- ja elektroniikkaromua 9. ajoneuvojen renkaita Em. (1-9) tarkoitettujen jätteiden keräyksessä, kuljetuksessa ja käsittelyssä on noudatettava erikseen annettuja säännöksiä, sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten jätemäärien kuljetuksen järjestämisestä on jätteen haltijan huolehdittava itse, kun kysymyksessä olevat jätteet eivät sovellu kerättäviksi ja kuljetettaviksi muiden jätteiden kanssa. Hiekkaa, tuhkaa ja nokea voidaan panna keräysvälineeseen, jos ne ovat kylmiä ja tarkoituksenmukaisesti pakattuja, eikä keräysvälineiden enimmäispaino ylity

19 9. KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENTÄMINEN 30 Jäteastioiden tyhjentäminen kiinteistöllä Jätteet on noudettava kiinteistöltä niin usein, että ne sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Kaupungin järjestämän jätteenkuljetuksen astiakohtaiset tyhjennystaksat sisältävät jätteen keräilyn, kuljetuksen, kotitalouksien ongelmajätehuollon, hallinnon, neuvonnan, jätteiden käsittelyn ja jätehuollon kehittämisen sekä kaatopaikan sulkemisen ja jälkihoidon sekä biojäteastian puhdistuksen 2xvuodessa. Tyhjennysväli on enintään: jätelaji tyhjennysväli enintään kesäaikana (touko-syyskuu) talviaikana (loka-huhtikuu) biojäte 1 viikko 2 viikkoa sekajäte, jossa ei ole biojätettä sekajäte, jossa on biojätettä hyötyjäte 4 viikkoa 2 viikkoa sovittava palvelun järjestäjän kanssa Keräysvälineenä käytettävät tarkoitukseen soveltuvat puristimet tulee mitoittaa niin, että tyhjennysväli on edellä mainittu. Jäterekisterin pitäjä voi yksittäistapauksessa päättää pidemmästä tyhjennysvälistä, jos jätteen määrä on poikkeuksellisen vähäinen ja jos jätteenhaltija toimittaa hyötyjätteet kierrätykseen sekä huolehtii keittiön biojätteiden käsittelystä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tyhjennykseen voi saada tilapäisen keskeytyksen jäterekisterin pitäjältä (pyydettävä vähintään 4 viikkoa ennen keskeytyksen alkamista). Asuinkiinteistön keskeytyksen tulee kestää yli kaksi (2) kuukautta, eikä kiinteistöä saa sinä aikana käyttää

20 asumiseen. Muun kiinteistön tai laitoksen keskeytysajan tulee olla vähintään neljä (4) viikkoa, jonka ajan kiinteistön tai laitoksen tulee olla keskeytyneenä. Erityisestä syystä keskeytysaika voi olla lyhyempi tai voimassa toistaiseksi. Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn. 31 Erotuskaivojen lietteet Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivot, umpikaivot ja saostuskaivojen lietetilat on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään seuraavasti: - hiekanerotuskaivo tarpeen mukaan; - rasvanerotuskaivo 6 kk - saostuskaivo 12 kk - öljynerotuskaivo 12 kk Viimeinen tyhjennysajankohta pitää pystyä tarvittaessa todistamaan. 32 Jätteiden kuormaaminen taajama-alueella: Kuormauksen on tapahduttava arkisin välisenä aikana. Poikkeustapauksissa kuormausta voidaan tehdä lauantaisin ja pyhäpäivisin Kuormaus on tehtävä mahdollisimman häiriöttömästi

21 10. JÄTTEIDEN KULJETUS 33 Järjestetty jätteenkuljetus Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa kuljetetaan 4 :ssä tarkoitettua yhdyskuntajätettä. Muuta jätettä voidaan kuljettaa erillisestä sopimuksesta. Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa jätteitä saa kuljettaa: 1. umpikorisessa pakkaavassa kuljetusvälineessä 2. puristuslaittein varustetussa jätesäiliössä 3. keräysvälineenä käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä. 34 Muu jätteenkuljetus Jätteenkuljetuksessa on lisäksi noudatettava seuraavaa: * nestemäisiä jätteitä saa kuljettaa vain tiiviissä jätesäiliössä * muu jäte on kuljetettava hyvin peitettynä 11. YLEISET JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPISTEET 35 Jätteiden vastaanotto Jätteiden toimittaminen yleiselle jätteiden käsittely- tai vastaanottopaikalle on sallittu käsittely- tai vastaanottopaikanpitäjän ohjeiden mukaisesti. Käsittely- tai vastaanottopaikanpitäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, joka ei vastaa näitä jätehuoltomääräyksiä

22 Yleisillä jätteiden käsittely- tai vastaanottopaikoilla on noudatettava käsittely- tai vastaanottopaikanpitäjän ohjeita. Jätteen saa tyhjentää vain sille osoitettuun paikkaan. Jätteiden keräily yleisillä jätteiden käsittely- tai vastaanottopaikoilla ja jätteiden kuljettaminen sieltä pois on sallittu vain käsittely- tai vastaanottopaikanpitäjän luvalla. 36 Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Teollisuusjätettä, lietettä tai erityisjätettä kaatopaikalle tuotaessa on esitettävä selvitys jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta (vnp 861/1997). Tarvittavista analyysikustannuksista vastaa jätteen haltija. Jos kaatopaikalle tuodaan toistuvasti saman jätteentuottajan samanlaatuista jätettä, riittää, että asiakirjat annetaan ennen kuin ensimmäinen jäte-erä toimitetaan kaatopaikalle. Jos jätteestä on tehtävä kaatopaikkakelpoisuustesti, on jätteen haltijan seurattava jätteen laatua ja esitettävä tiedot kaatopaikan pitäjälle vuoden välein, jos jätettä tuodaan edelleen kaatopaikalle. 37 Purkulupa Vietäessä rakennusjätettä kaatopaikalle, tarvitaan hyväksytyn rakennus- tai purkamisluvan tai purkamisilmoituksen yhteydessä tehty selvitys syntyvistä jätejakeista, niiden määrästä, lajittelusta ja mahdollisesta hyötykäytöstä, jollei jätteen määrä ole vähäinen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 139, maankäyttö- ja rakennusasetus 55 )

23 38 Vastaanottopisteiden sijainti Teknisen lautakunnan määräämä viranhaltija osoittaa paikat sekä hyötyjätteiden aluekeräyspisteille että ongelmajätteiden vastaanottopisteille. 12. MUUT MÄÄRÄYKSET 39 Määräyksistä poikkeaminen Valvontaviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen näistä määräyksistä tai antaa näitä määräyksiä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä. 40 Kirjanpitovelvollisuus Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa umpi- ja saostuskaivojen samoin kuin rasvanerotuskaivojen tyhjentämisajoista ja -paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu. Yritysten on pidettävä ongelmajätteistä kirjaa, josta käy ilmi niiden määrä, laatu ja se, mihin jäte on kuljetettu. Tiedot on säilytettävä kolme (3) vuotta ja pyydettäessä esitettävä jätehuoltoa valvovalle viranomaiselle. 41 Valvonta Näiden määräysten noudattamista valvoo Järvenpään kaupungin ympäristölautakunta. Jäterikkomuksista voi olla seurauksena mm. jätelain mukainen rangaistus

24 Jäteauton kuljettaja seuraa ensisijaisesti, että jätteet on sijoitettu oikeaan keräysastiaan oikealla tavalla. Kiinteistökohtaista astiaa ei tyhjennetä jos siellä on sinne kuulumatonta jätettä. 42 Tiedonantovelvollisuus kunnalle Jätteenkuljetuksia ja jätteiden vastaanottoa hoitavan yrittäjän on tarvittaessa annettava jätehuollon valvontaan liittyviä tietoja kunnan valvontaviranomaiselle

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 6 LIIKETOIMI HARJAVALLAN KAUPUNGIN YLEISET 2011 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu) jätelain 17 :n nojalla Hyväksytty kaupunginvaltuusto 27.9.2010/48 Voimaantulo

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä.

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä. 1 SIIKAISTEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto15.11.2007 65 Voimaantulo 1.1.2008 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle

Lisätiedot

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun;

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun; EURAJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnan on sen lisäksi,

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset

Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset Page 1 of 9 Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 :n nojalla. Valtuuston hyväksymä 15.11.2006 85 Voimaantulo 1.1.2007 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Jätehuoltomääräysten soveltamisala

Lisätiedot

Juhani Koivusaari JÄRVENPÄÄN JÄTEHUOLLON MUUTOKSET ALKAEN

Juhani Koivusaari JÄRVENPÄÄN JÄTEHUOLLON MUUTOKSET ALKAEN Juhani Koivusaari 28.12.2004 JÄRVENPÄÄN JÄTEHUOLLON MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN Järvenpään uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.1.2005. Määräykset on laadittu tukemaan kaupunginvaltuuston hyväksymää

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

Jätelautakunta voi antaa täydentäviä ohjeita lajittelusta, keräyksestä ja kuljetuksesta.

Jätelautakunta voi antaa täydentäviä ohjeita lajittelusta, keräyksestä ja kuljetuksesta. Jätehuoltomääräykset SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11)

KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11) KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11) I. SOVELTAMISALA II. MÄÄRITELMÄT III. JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Kompostointi 4 Jätteiden poltto 5 Jätteiden hautaaminen 6 Puutarhajäte

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1/10 1 LUKU SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...2 1 Soveltamisala... 2 2 Määritelmät... 2 2 LUKU

Lisätiedot

ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunta Voimaantulo Halikko 1.7.2006 Kiikala 1.1.2007 Kisko 1.9.2006 Kuusjoki 1.6.2006 Muurla 12.6.2006 Paimio 1.1.2007 Perniö 1.9.2006 Pertteli 1.7.2006

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1/11 PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Peimarin ympäristönsuojelulautakunnassa 30.5.2006 50. Voimassa 1.1.2007 alkaen 2/11 PAIMION KAUPUNGIN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010

PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010 PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010 Sisällys I YLEISET MÄÄRITELMÄT JA MÄÄRÄYKSET... 2 1... 2 2... 2 3 Kiinteistön haltijan

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Utajärven kunnan jätehuoltomääräykset. Laatijana Lupa- ja valvontalautakunta,

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN N:o 2 2008 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 2/2008 25.2.2008 Jätehuoltomääräykset Hämeenlinnan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu

Lisätiedot

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana.

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty ympäristölautakunnassa 18.10.2000 226 Haukiputaan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut 17.5.2005.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut 17.5.2005. ASIKKALAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut

Lisätiedot

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla)

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) Vahvistettu: Kolarin kunnanvaltuusto 29.12.1999 69 Voimaantulo 1.1.2000 Sisällysluettelo Jätehuoltomääräysten soveltamisala ja

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa 1(10) VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa Hyväksytty tekn ltk 10.08.2006, khall 6.11.2006, Kvalt 13.11.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa, niiden hyödyntämisessä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo: 01.06.2007 Energiajätteen osalta tulee voimaan 1.6.2011 18 ja 20. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.12.2007 2007 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla 1 Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Tavoitteet 3 Määritelmät Jätteiden

Lisätiedot

Liite 1/Ympltk 13.11.07 56

Liite 1/Ympltk 13.11.07 56 JANAKKALAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Liite 1/Ympltk 13.11.07 56 Annettu jätelain 17 :n nojalla. Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä,

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupunkien sekä Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kuntien yhteinen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 13.8.2003 Voimaantulo:

Lisätiedot

Liite Yt 11/15.11.2005 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Liite Yt 11/15.11.2005 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Liite Yt 11/15.11.2005 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2005 SISÄLLYSLUETTELO 2 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 1(16) KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 Annettu jätelain 91 perusteella Tekninen lautakunta 10.4.2013, 25 Voimassa 1.5.2013 alkaen Pekka Palokärki on Keuruun kaupungin jätehuollon maskotti.

Lisätiedot

J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T

J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T Hyväksytty Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 25.11.2005 Voimaantulo 01.01.2006 I SOVELTAMISALA...4 1 Jätehuollon järjestämisestä... 4 II YLEISET

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. voimaantulopvm. 1.2.2008

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. voimaantulopvm. 1.2.2008 Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET voimaantulopvm. 1.2.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuuston 20.9.2004 hyväksymät. Määräykset astuvat voimaan 1.1.2005 SISÄLTÖ YLEISTÄ...3 MÄÄRITELMÄT...3 JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4 Kompostointi...4

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 tekn. ltk 5.6.2012 35 Liite 35.2 JÄMIJÄRVEN KUNTA Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Määritelmiä 2.LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Tekninen lautakunta on 14.11.2011 71 hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset ja määrännyt ne tulemaan voimaan 01.01.2012. 1. Luku YLEISET

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen yleiset JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain nojalla. Kuntakohtaiset määräykset saatavissa kunkin osakaskunnan virastosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla Voimaantulo 1.2.2008 Hyvinkään ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla.

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Ympäristölautakunta vahvistanut 29.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoite

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.1. 2007, astuvat voimaan 22.2. 2007 Uuraisten kunta 1 Jätehuoltomääräykset I YLEISET

Lisätiedot

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Jätehuollon vastuut Jätelain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle ELY-keskus ohjaa ja edistää jätelaissa ja sen

Lisätiedot

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 2 LUKU JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Jätteiden kompostointi 3 Jätteiden poltto 3 Jätteiden hautaaminen maahan 4

Lisätiedot

Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.10.2005 Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1/10 HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Tekninen lautakunta on 11.1.2001 4 hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset. Kunnanhallitus on 15.1..2001

Lisätiedot

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset - 1 - Someron kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. SISÄLLYS I YLEISTÄ...3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1(21) TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla Hyväksytty ympäristölautakunta 30.12.2008/ 147 kunnanhallitus 02.02.2009 / 71 kunnanvaltuusto 09.03.2009

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Pelkosenniemen kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Pelkosenniemen kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Joensuun alueellisen jätelautakunnan hyväksymä 28.6.2012 40 Kuulutettu 5.7.2012 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010

SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010 SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010 SIPOON KUNTA Iso Kylätie 18, PL 7, 04131 Sipoo, www.sipoo.fi Vaihe 09 23431 Faksi 09 2353 6259 SIBBO KOMMUN Stora Byvägen 18, PB 7, 04131 Sibbo, www.sibbo.fi

Lisätiedot

Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset

Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset Hyväksytty Maaseutu- ja ympäristölautakunta 01.12.2009 39 Kunnanhallitus 14.12.2009 278 Kunnanvaltuusto 08.02.2010 2 2 3 SISÄLLYS 1. Yleistä...4 2. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2010 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 3/2010 6.9.2010 Jätehuoltomääräykset HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Tekninen lautakunta hyväksynyt 25.11.2008 Voimaantulo 1.1.2009 1 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 3. Koko Lohjan kaupunki kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin.

Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 3. Koko Lohjan kaupunki kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. LOHJAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 1. LUKU YLEISTÄ 1. Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä ja valvonnasta

Lisätiedot

KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET

KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET Hyväksytty Kvalt Muutettu Kvalt 18.03.1997 02.02.2000 KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET Karjalohjan kunnan jätehuoltomääräykset, Annettu jätelain 17 g:n nojalla. 1. LUKU YLEISTA 1 $. Sen lisäksi,

Lisätiedot

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun.

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 1 (5) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 18.12.2012 15 Voimaantulo 1.1.2013 1 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13)

Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13) Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13) Sisältö: KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Naantalin kaupunginvaltuustossa

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Rääkkylän kunnanvaltuusto..20

RÄÄKKYLÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Rääkkylän kunnanvaltuusto..20 RÄÄKKYLÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu Hyväksytty Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Rääkkylän kunnanvaltuusto..20 Sisällysluettelo 1. LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 3 1 Soveltamisala... 3 2

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LOPEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LOPEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET YMRALA 17.6.2009, 70, LIITE 1 Annettu jätelain 17 :n nojalla 24.6.2009, Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen 17.6.2009, 70 mukaisesti. Voimaantulo

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset. Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset Jätehuoltomääräykset Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset 1 2 Sisällysluettelo sivu Hyvä lukija 4 Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset 8 Soveltamisala

Lisätiedot

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008.

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. Jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä Jätehuollon järjestämisestä, jätteistä

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.11.2005 SISÄLLYSLUETTELO LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 4 1. LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET... 4 1 SOVELTAMISALA... 4 2 TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Savukosken kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Savukosken kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco)

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta hyväksynyt 24.9.2013 Voimaantulopäivä 1.11.2013 SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ANNETTU Jätelain 17 :n nojalla Raahen ympäristölautakunnan päätös 11.12.2007 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle

Lisätiedot

1 / 23 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty Taipalsaaren Kunnanvaltuustossa 18.3.2009 31

1 / 23 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty Taipalsaaren Kunnanvaltuustossa 18.3.2009 31 1 / 23 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty Taipalsaaren Kunnanvaltuustossa 18.3.2009 31 2 / 23 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 1 Perustelut... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Määritelmät... 4 JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta 15.1.2009 5

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta 15.1.2009 5 1 / 20 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta 15.1.2009 5 2/20 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 1 Perustelut... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Määritelmät... 3 JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ANNETTU Jätelain 17 :n nojalla 17 Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunta voi antaa tämän luvun säännösten tai niiden nojalla annettujen valtioneuvoston yleisten määräysten

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

Tekn.ltk 24.11.2010 liite 1 Kh 7.12.2010 liite n:o 3 Valtuusto 16.12.2010 liite n:o 4 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Pudasjärvi Annettu jätelain 17 :n nojalla

Tekn.ltk 24.11.2010 liite 1 Kh 7.12.2010 liite n:o 3 Valtuusto 16.12.2010 liite n:o 4 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Pudasjärvi Annettu jätelain 17 :n nojalla Tekn.ltk 24.11.2010 liite 1 Kh 7.12.2010 liite n:o 3 Valtuusto 16.12.2010 liite n:o 4 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Pudasjärvi Annettu jätelain 17 :n nojalla JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Pudasjärvi SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset

Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset Kuntien ympäristöviranomaisten ja Vestia Oy:n yhteisen työryhmän esitys kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi, hyväksytty työryhmässä 6.10.2008 Hyväksytty Kärsämäen

Lisätiedot

Isännöitsijän jäteopas

Isännöitsijän jäteopas Isännöitsijän jäteopas www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Jätejakeet... 5 Hyötyjätteet... 5 Biojäte... 5 Kuivajäte / Sekajäte... 5 Erikseen kuljetettavat jätejakeet...

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset

Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset SISÄLLYSLUETTELO Yleisiä säännöksiä 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen 4 Jätteiden ryhmittely JÄTTEIDEN LAJITTELU JA

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/93) 17 :n nojalla.

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/93) 17 :n nojalla. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/93) 17 :n nojalla. Kainuun jätehuollon kuntayhtymän (jäljempänä Eko-Kymppi) yhtymäkokous 25.11.2005 on hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset, ja ne otetaan käyttöön

Lisätiedot

SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla 14.12.2009) Simon kunnanvaltuuston 14.12.2009 hyväksymät Voimaantulo 01.02.2010 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 01.02.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot

Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset

Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset Utsjoen kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.7.2014 alkaen 2 (20) Hyvä lukija Utsjoen kunnan yleiset jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Utsjoen asukkaita, yrityksiä

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

LUONNOS 14.2.2013 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUONNOS 14.2.2013 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 14.2.2013 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Tornio, Keminmaa, Ylitornio, Tervola SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala... 2

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Petäjäveden kunta (hyväksytty kvalt )

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Petäjäveden kunta (hyväksytty kvalt ) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Petäjäveden kunta (hyväksytty kvalt 19.12.2006 52 ) 2(10) Jätehuoltomääräykset I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä. 3 2 Tavoitteet 3 3 Määritelmiä. 3 II JÄTTEIDEN LAJITTELU, KERÄYS, VARASTOINTI

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SAVONLINNAN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY 5.2.2001 SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty,

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunnalliset jätehuoltomääräykset 2 SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 Soveltamisala... 3 Tavoitteet... 3 2. Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely kiinteistöllä... 4 Kompostointi... 4 Jätteiden polttaminen... 4 Jätteiden

Lisätiedot

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 1. YLEISET SÄÄNNÖT JA LAIN PERUSKOHDAT Jätelain peruskohdat 2. JÄTTEIDEN

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 7.8.2012 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET muutokset ja lisäykset voimassa olevin jätehuoltomääräyksiin on tehty punaisella ja poistettavat yliviivattu JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 OUTOKUMMUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 nojalla Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 10.12.2001 135. Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 17.08.2004 108. 1

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2008 Hallitus 11.12.2007/ 144 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: YLEISTÄ...3 1 Soveltamisala...3 2 Tavoitteet...3 3 Määritelmät...3 2. luku: JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 Sisällysluettelo... 1 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa.

Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa. 1 YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.11.2012 Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ...

Lisätiedot

LIITE 1. Keräysvälineitä, -paikkoja ja - tiloja koskevat tekniset perusvaatimukset 15

LIITE 1. Keräysvälineitä, -paikkoja ja - tiloja koskevat tekniset perusvaatimukset 15 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 LUKU YLEISTÄ 2 1 Perustelut 2 2 Soveltamisala 2 3 Määritelmät 2 2 LUKU JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 5 4 Kompostointi

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Tampereen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Kaupunginvaltuusto 14.12.2005

Tampereen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Kaupunginvaltuusto 14.12.2005 PERUSTELUT 1 (5) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Soveltamisala Näissä jätehuoltomääräyksissä annetaan jätelainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä ja toimintaohjeita. Jätelain muutoksessa syyskuussa 2004

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot