Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset"

Transkriptio

1 Isonkyrön kunnan yleiset jätehuolto- määräykset SISÄLLYSLUETTELO

2 Yleisiä säännöksiä 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen 4 Jätteiden ryhmittely JÄTTEIDEN LAJITTELU JA KERÄILYVÄLINEET 5 Jätteiden lajittelu ja kiinteistöllä tarvittavat jätteiden keräilyvälineet 6 Jätteiden keräilyvälineet ja niiden hoito 7 Jätteiden keräilyvälineiden väritunnukset 8 Jätteiden keräilyvälineiden sijoitus 9 Jätteiden sijoittaminen keräilyvälineisiin 10 Jätteiden keräilyvälineiden tyhjennys 11 Kiinteistöjen yhteinen jätteiden keräilyväline 12 Isokokoisten yksittäisten jätteiden keräily JÄTTEIDEN KULJETUS JA KERÄILY 13 Jätteiden kuljetus 14 Jätteiden keräily ja kuormaaminen JÄTTEIDEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 15 Jätteiden kompostointi 16 Jätteiden poltto kiinteistöllä YLEISET JÄTTEIDEN KÄSITTELY- JA VASTAANOTTOPAIKAT 17 Yleiset jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikat 18 Jätteiden toimittaminen jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikalle 19 Jätteiden keräily jätteiden vastaanottopaikalla MUUT MÄÄRÄYKSET 20 Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä 21 Ohjeet jätteiden lajittelusta ja hyötykäytöstä 22 Jätehuoltomääräysten voimaantulo

3 YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä jätehuollon järjestämisestä ja valvonnasta on säädetty tai määrätty, on noudatettava näitä jätelain 17 :n nojalla annettuja jätehuoltomääräyksiä. 2 Tavoitteet Jätehuoltomääräyksen tavoitteena on ehkäistä jätteiden synty ja ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan siten, että jätteistä mahdollisimman suuri osa ohjautuu hyötykäyttöön. Varsinaiseen jätteiden käsittelyyn jäävän osan tulee laadultaan ja määrältään soveltua käsittelylaitoksella tai loppusijoituspaikalla käsiteltäväksi. 3 Liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen Asuin- ja loma-asuntokiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Loma-asunnon liittäminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen edellyttää, että liittyminen tieyhteyksien puolesta on mahdollista ja että se on tarkoituksenmukaista ja tarpeellista. Kunta voi myöntää kiinteistölle vapautuksen järjestetystä jätteenkuljetuksesta kirjallisen anomuksen perusteella. Anomus tulee sisältää selvityksen kiinteistön menetelmistä käsitellä jätteensä. Myönnetty erillisvapaus on voimassa enintään kolme vuotta. 4 Jätteiden ryhmittely Yhdyskuntajäte on jätettä, joka syntyy kotitalouksissa, myymälöissä ja toimistoissa kertyvistä talousjätteistä sekä niihin verrattavista jätteistä samoin kuin teollisuuden, rakennustoiminnan ja maa- ja metsätalouden jätteistä. Yhdyskuntajäte jaotellaan jätteen syntypaikan ja käsittelytavan mukaan seuraavasti: Keittiöjäte - Ab Avfallsservice Stormossen Jätehuolto Oy:n (ASJ) biokaasulaitoksen käsittelyyn soveltuva ruoka- ja pakkausjäte Karkeajäte - ASJ:n kaatopaikalle loppusijoitettava biokaasulaitokselle soveltumaton jäte, jolle ei ole hyötykäyttöä Biojäte - myymälöissä, toimistoissa ym. kiinteistöissä syntyvä pääosin eloperäinen jäte Poltettava jäte - Ewapowerin laitoksessa käsiteltävä polttokelpoinen energiajäte Muita jätejakeita ovat jätteet, jotka ohjataan hyötykäyttöön, kierrätykseen tai erikoiskäsittelyyn.

4 Tämänlaatuisia jätteitä ovat seuraavat: Hyötyjäte - hyötyjätteellä tarkoitetaan paperi-, pahvi-, lasi-, metalli- ym. jätettä, joka ohjataan erilliskeräyksen kautta uudelleenkäyttöön. - kierrätykseen kelpaava jäte on sellaista käytöstä poistettua tavaraa tai materiaalia, jota voidaan uudelleenkäyttää joko sellaisenaan, pienin korjaus- ja/tai muutostöin tai esikäsittelyn jälkeen. Hyötykäyttöön soveltuvat, käytöstä poistetut hyväkuntoiset tavarat ohjataan kierrätykseen kunnan alueella järjestettävin kierrätystempauksin, kuten romunkeräyskampanjat tai muilla keinoin. Ongelmajätteet - ongelmajätteitä ovat mm. raskasmetallia sisältävät paristot, akut, maalit, liuottimet, öljyt, loisteputket, vanhat lääkkeet, kuumemittarit, hapot, öljy- ja liuotinpitoiset jätteet (mm. öljynerotuskaivojen pintakerros ja liete). - ongelmajätteet kerätään erikseen ja toimitetaan käsiteltäväksi käsittelylaitokseen. Ylijäämämaat ja lietteet - kaivutöissä syntyvät maa-ainekset ohjataan hyötykäyttöön erilaisiin täyttöihin tai suoranaisiin rakenteisiin ASJ:n tai kunnan osoittamiin paikkoihin. - jätevedenpuhdistamoliete, rasvan- ja hiekanerotuskaivojen liete sekä sako- ja umpikaivojen liete ohjataan käsiteltäväksi ASJ:n osoittamaan paikkaan. Riskijätteet - riskijätettä ovat sairaaloitten, terveyskeskusten ym. viiltävät, pistävät ja tartuntavaaralliset jätteet. JÄTTEIDEN LAJITTELU JA KERÄILYVÄLINEET 5 Jätteiden lajittelu ja kiinteistöllä tarvittavat jätteiden keräilyvälineet Jätteiden erilliskeräilyä ja hyötykäyttöön ohjaamista varten suoritetaan jätteiden syntypaikkalajittelua. Jätteen haltija on velvollinen huolehtimaan jätteiden lajittelusta niin, että keittiöjätteet, biojätteet, karkeajätteet, poltettavat jätteet, hyötyjätteet ja ongelmajätteet pidetään muista jätteistä erillään ja että eri jätelajit toimitetaan niille tarkoitetuille vastaanotto- tai käsittelypaikoille. Lajittelun toteuttamiseksi kiinteistöillä tulee olla jätteiden keräilyvälineitä seuraavasti:

5 1) Asuinkiinteistöt, joissa huoneistoja on vähemmän kuin viisi - keräilyastia keittiöjätteelle - keräilyastia karkeajätteelle Kiinteistöjen keräyskelpoisille paperijätteelle, keräysmetallille sekä lasijätteelle on järjestetty ASJ:n ylläpitämiä yleisiä keräilyastioita eli ekopisteitä. Kiinteistöillä syntyvät ongelmajätteet on toimitettava ongelmajätteiden keräilyasemille. 2) Asuinkiinteistöt, joissa on huoneistoja viisi tai enemmän - keräilyastia keittiöjätteelle - keräilyastia karkeajätteelle - keräilyastia keräyspaperille - keräilyastia keräysmetallille - keräilyastia keräyslasille - keräilyastia tai tila paristoille, loisteputkille ja -lampuille 3) Kauppaliikkeet, oppilaitokset, virastot, teollisuus- ja muut vastaavat kiinteistöt - keräilyastia keittiöjätteelle tai biojätteelle, jos on keittiö tai jos muodostuu biojätettä yli 40 kg kahdessa viikossa - keräilyastia karkeajätteelle - keräilyastia keräyspaperille ja/tai -pahville, jos jätettä syntyy yli 40 kg kahdessa viikossa - keräilyastia keräysmetallille, jos metallijätettä syntyy yli 40 kg kahdessa viikossa - keräilyastia poltettavalle jätteelle, jos ko. jätettä syntyy yli 40 kg kahdessa viikossa - keräilyastia keräyslasille, jos lasijätettä syntyy yli 5 kg kahdessa viikossa - keräilyastia loisteputkille ja -lampuille sekä paristoille 4) Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätteet on lajiteltava rakennuspaikalla seuraaviin jakeisiin - keittiöjätteeseen, jos on keittiö - karkeajätteeseen (esim. kyllästetty puu, vuorivilla, PVC-muovi, tasolasi ym.) - poltettavaan jätteeseen, jos ko. jätettä syntyy yli 40 kg kahdessa viikossa - keräyspahviin, jos jätettä syntyy yli 40 kg kahdessa viikossa - styroksiin, jos jätettä syntyy yli 1 m3 kahdessa viikossa Rakennustoiminnassa, jossa syntyy rakennusjätettä yli 5 tonttia tai maa-ainesjätettä yli 800 tonnia on lisäksi lajiteltava erikseen - betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijäte - puujäte (kyllästämätön) - metallijäte - maa-, kivi- ja ruoppausjäte 5) Eläinten ruhojen hävittäminen Eläinten ruhot haudataan maahan. Mikäli Rehutehdas Findest Protein Oy Kaustisilta kehittää järjestelmän kuolleitten eläinten keräämisestä ja käsittelemisestä, liittyy Isonkyrön kunta ko. keräilyjärjestelmään. Maa- ja metsätalouden jätteisiin sovelletaan kohdan 5/3 määräyksiä. Mikäli jätettä syntyy vähemmän kuin em. kohdassa on mainittu, sovelletaan

6 kohtia 5/1 ja 5/2. Poltettava jäte kuten pakkaus- tai muu poltettava muovijäte on tällöin toimitettava hyötykäyttöasemalle. 6 Jätteiden keräilyvälineet ja niiden hoito Jätteiden keräilyastiat tai välineet ja jätehuone on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei niistä aiheudu hajua tai muuta terveyshaittaa ja etteivät eläimet pääse niihin. Kiinteille jätteille tarkoitettuihin astioihin ei saa koota nestemäistä jätettä. Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä on tarpeellinen määrä jätteiden keräilyvälineitä, joihin jätteet kootaan. Jätteiden keräilyvälineinä voidaan käyttää seuraavia astioita tai säiliöitä: 1. koneellisesti kuormattavat, käsin siirrettävät jäteastiat Jäteastioiden tulee olla kannellisia ja soveltua puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen. Jäteastiat on varustettava kiinteillä astian siirtoon soveltuvilla pyörillä. Säkkitelineen käyttö jäteastiana on kielletty, ellei sen käyttöön ole erityisiä perusteita. 2. koneellisesti kuormattavat ja siirtolavarakenteiset jätesäiliöt Jäteastioiden tulee soveltua jätteen keräilyyn ja tyhjennykseen sekä olla helposti puhdistettavia. Yli kuuden kuution konekuormauskonttien käyttö jäteastiana on kielletty työturvallisuussyistä. 3. muut jätteen keräilyyn tarkoitetut säiliöt, kaivot ym. keräilyrakenteet Kunta voi sallia muiden keräilyvälineiden käytön kiinteistöillä, jotka kuuluvat järjestetyn jätekuljetuksen piiriin edellyttäen, että tällaisten astioiden käyttö ei aiheuta haittaa ympäristölle ja että ne soveltuvat alueella toimivaan kuljetusjärjestelmään. Nämä rakenteet toteutetaan erikseen hyväksyttävien suunnitelmien mukaisesti. 4. ongelmajätteiden keräilyvälineet Ongelmajätteet tulee pitää erillään muista jätteistä keräilyn ja kuljetuksen aikana. Ongelmajäte on kerättävä erillisiin ko. ongelmajätteille sopiviin astioihin ja toimitettava asianmukaiseen ongelmajätteiden keräily- ja käsittelypaikkaan. Milloin vähäiset määrät jätettä eivät erityisestä syystä mahdu keräilyvälineisiin, ne voidaan sijoittaa keräilyvälineiden välittömään läheisyyteen. Tällöin kiinteistön haltijan on huolehdittava siitä, että jätteet eivät aiheuta haittaa ympäristölle ja että jätteet kuljetetaan kiinteistöltä järjestetyn jätteenkuljetuksen yhteydessä. Jäteastioiden ulkopuolelle ei saa koota pilaantuvaa tai terveydelle haitallista jätettä. Jäteastioiden ja -säiliöiden tulee olla tiiviitä ja kuormauskäsittelyn ja kuumapesun kestäviä.

7 Astiat eivät saa olla haitallisesti syöpyneitä eivätkä ruostuneita. Jäteastioiden kansien tulee olla riittävän tiiviitä ja sellaisia, ettei niiden käytöstä aiheudu kohtuutonta melua. Keräilyvälineiden omistajan on huolehdittava keräilyvälineiden korjauksesta ja kunnossapidosta sekä tarvittaessa puhdistamisesta. Jäteastiat on vähintään kerran vuodessa pestävä. 7 Jätteiden keräilyvälineiden väritunnukset Jäteastioiden ja -säiliöiden väritunnukset ohjaavat jätteiden lajittelua. Jäteastioiden ja -säiliöiden väritunnukset ovat seuraavat: 1) keittiöjäte ja biojäte ruskea 2) keräyskelpoinen paperi- ja pahvijäte vihreä 3) karkeajäte harmaa 4) keräyskelpoinen lasijäte sininen 5) keräysmetalli sininen 6) poltettava jäte oranssi 7) ongelmajätteet punainen Jäteastiat on merkittävä väritunnuksilla ja jätelaadun nimellä. Jäteastiat on tarvittaessa merkittävä niiden tunnistamiseksi tarvittavalla kooditunnistimella. 8 Jätteiden keräilyvälineiden sijoitus Jäteastiat, jotka ovat käsin siirrettävissä, on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että jätteenkuljetusajoneuvolla on esteetön pääsy 10 metrin päähän tai lähemmäksi. Kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastioille johtavasta kulkuväylästä siten, että astioiden tyhjentäminen ja vaihtaminen voidaan suorittaa joustavasti kaikkina vuodenaikoina. Jätesäiliöt, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jätteenkuljetusneuvolla on esteetön pääsy niiden välittömään läheisyyteen. Sijoitettaessa keräilyvälineet ulkotiloihin, on ne sijoitettava mahdollisuuksien mukaan auringolta suojaiseen paikkaan. Keräilyvälineiden on oltava tasaisella alustalla ja ne on tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksin. Keräilyvälineiden alustan rakenteessa on otettava huomioon puhtaanapitoon ja sadeveden poisjohtamiseen vaikuttavat seikat. Sisätiloihin rakennettu jätehuone on sijoitettava siten, että sen ovi avautuu suoraan ulos tai milloin erityiset syyt niin vaativat, kellarikäytävään. Käytävä on tällöin erotettava ovella muusta kellaritilasta eikä siitä saa olla yhteyttä talous- tai muihin niihin verrattaviin kellaritiloihin. Puhtaanapitoa varten tulee jätehuoneessa tai sen välittömässä läheisyydessä olla vesijohtovettä vaivattomasti saatavissa sekä jätehuoneessa lattiakaivolla varustettu viemäri. Jätteiden keräilyvälineen sijoitus jätehuoneeseen edellyttää, että jätehuoneessa on riittävä ilmanvaihto ja että jätehuone on pidettävä puhtaana. Keräilyvälineiden on oltava tarkoituksenmukaisia. Tarvittaessa jätehuone tulee olla jäähdytetty.

8 9 Jätteiden sijoittaminen keräilyvälineisiin Keräilyvälineen likaantumisen ja pilaantumisesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi jätteet tulee tarvittaessa pakata ennen sijoittamista keräilyvälineeseen. Hyötyjätteitä, kuten keräyspaperia, -pahvia, lasia ja metallia ei kuitenkaan saa pakata vieraaseen pakkausmateriaaliin keräilyvälineeseen sijoitettaessa. Keräilyvälineisiin ei saa panna 1) palon tai räjähdyksen vaaraa aiheuttavia jätteitä 2) ongelmajätteitä 3) esineitä tai aineita, jotka saattavat vahingoittaa jätteenkuljetusajoneuvoa, jätteenkäsittelylaitoksia tai niiden prosessia 4) aineita tai esineitä, jotka saattavat aiheuttaa jätteen tuojille, keräilyvälineen käsittelijöille, jätteenkäsittelylaitoksien henkilökunnalle tai muille jätteen käsittelyyn osallistuville henkilöille vaaraa 5) sellaisia painavia aineita tai esineitä, jotka kohtuuttomasti vaikeuttavat jätteen kuormaamista eikä 6) nestemäisiä jätteitä, kuten esim. lietettä ym. sakokaivoihin tarkoitettua jätettä. 10 Jätteiden keräilyvälineiden tyhjennys Jätteiden keräilyvälineet on tyhjennettävä seuraavasti: 1) keittiö- ja biojätettä sisältävät jäteastiat on tyhjennettävä kerran kahdessa viikossa tai useammin 2) muut jäteastiat on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa 3) saostus- ja umpikaivot ja jätevesisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa 4) öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivot on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kiinteistön omistajan on pidettävä kirjaa tyhjennyksistä.

9 Keittiö- tai biojäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä päättää tapauskohtaisesti kunta kirjallisen ilmoituksen perusteella. Kesäaikana pidempi tyhjennysväli edellyttää jätteen omatoimista käsittelyä. Tyhjennysvälin pidentäminen ei saa aiheuttaa haittaa ympäristölle, eikä jätekuljetusyritysten tai jätteenkäsittelylaitosten henkilökunnalle. 11 Kiinteistöjen yhteinen jätteiden keräilyväline Kiinteistöt voiva käyttää yhteisiä jätteiden keräilyvälineitä. Yhteisistä astioista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnalle. 12 Isokokoisten yksittäisten jätteiden keräily Isokokoisten jäte-esineiden (esim. televisiot, jääkaapit ja keittiökaapistot) tai poikkeuksellisen suurten tai painavien jätemäärien kuljetuksesta, jotka eivät sovellu kerättäväksi ja kuljetettaviksi yhdessä muiden jätejakeiden kanssa, kiinteistön haltijan on sovittava erikseen kuljetusyrittäjän kanssa. JÄTTEIDEN KULJETUS JA KERÄILY 13 Jätteiden kuljetus Jätteitä saadaan kuljettaa 1) umpikorisessa kuljetusvälineessä 2) keräilyvälineenä käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä 3) avokuljetuksena kuljetusvälineessä, jossa kuorma on suojattu peitteellä Edellä 1 momentissa määrätyn lisäksi järjestetyssä jätteenkuljetuksessa saadaan tilapäisesti sekä 12. kohdan tarkoittamissa tapauksissa kuljettaa jätteitä muutoinkin. Tällöin on huolehdittava siitä, ettei jätteitä pääse kuormauksen tai kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön. Talous- ja niihin verrattavia jätteitä ei saa tilapäisestikään kuljettaa peittämättä kuormaa. Jätteiden keräilyssä ja kuljetuksessa on noudatettava jätteen käsittelypaikan mukaista jaottelua. Eri jätejakeet on pidettävä keräilyn ja kuljetuksen aikana erillään. Jätteet on kuljetettava siten, että niistä ei aiheudu haittaa ympäristölle. Jätekuljetusyrityksen on vuosittain ilmoitettava kunnan ympäristöviranomaiselle tiedot kuljettamiensa jätteiden määrästä, laadusta ja käsittelypaikasta. 14 Jätteiden keräily ja kuormaaminen Jätteiden kuormaaminen ei saa aiheuttaa tarpeetonta melua tai muuta häiriötä.

10 JÄTTEIDEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 15 Jätteiden kompostointi a) Kiinteistöllä saa kompostoida sillä syntyvää biojätettä kuten ruohoa, puiden lehtiä ja muita niihin verrattavia jätteitä ilman varsinaista kompostoria. Taajamaalueella on lannan ja lietteiden kompostointi kuitenkin kielletty. Käymäläjätettä saa tällä alueella kompostoida ainoastaan tarkoitukseen suunnitellussa kompostointilaitteessa. Käymäläjätteen kompostoinnin aloittamisesta on ilmoitettava ympäristölautakunnalle, joka antaa tarvittaessa täydentäviä määräyksiä kompostoinnista. Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, etteivät haittaeläimet pääse siihen ja ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. b) Elintarvikejätteen ympärivuotisen kompostoinnin tulee tapahtua lämpöeristetyssä kompostointisäiliössä. Taajama-alueella elintarvikejätteen kompostoinnin tulee aina tapahtua lämpöeristetyssä kompostointisäiliössä. Kompostiin ei saa sijoittaa jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostituotteen käyttöä. Elintarvikejätteen kompostoinnin aloittamisesta on ilmoitettava ympäristölautakunnalle, joka antaa tarvittaessa täydentäviä määräyksiä kompostoinnista. Tämä määräys ei koske kompostointia, johon on saatu jätelain mukainen lupa. 16 Jätteiden poltto kiinteistöllä a) Taajama-alueella saa polttaa risuja ja oksia sekä puhdasta/kyllästämätöntä/ maalaamatonta/käytöstä poistettua puutavaraa sekä puhdasta paperia ja pahvia samoin kuin poltettavaksi kelpaavaa muovia ja muuta niihin verrattavaa jätettä keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa, jollei jäljempänä ole muuta määrätty. Muu jätteenpoltto tällä alueella on kielletty. b) Taajama-alueen ulkopuolella saa polttaa 16 a) kohdassa tarkoitettuja jätteitä, puutarhajätettä sekä maa- ja metsätaloudessa ja puistojen hoidossa syntyviä poltettavaksi kelpaavia jätteitä, kuten olkia ja hakkuutähteitä. Muiden jätteiden poltto on kielletty. c) Avopolton osalta on noudatettava, mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty. Tämä määräys ei koske jätteen polttoa, johon on saatu jätelain mukainen lupa.

11 YLEISET JÄTTEIDEN KÄSITTELY- JA VASTAANOTTOPAIKAT 17 Yleiset jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikat Stormossenin jätteenkäsittelylaitos Laitos käsittelee keittiöjätettä, biojätettä, rasvanerotuskaivojen ja jätevedenpuhdistamojen lietettä. Jätteessä ei saa olla vaarallisia tai laitoksen toiminnan kannalta haitallisia jätteitä. Ewapowerin pelletöintilaitos Laitoksella valmistetaan keittiöjätteestä erotellusta RDF-jätteestä sekä erilliskerätystä polttokelpoisesta jätteestä energiapellettejä. Kaatopaikka Kaatopaikka käsitellään tai sinne loppusijoitetaan teollisuuden, rakennustoiminnan ja kiinteistöjen hyötykäyttöön soveltumatonta karkeajätettä ja maa-aineksia. Jätteessä ei saa olla ongelmajätteitä. ASJ antaa tarkempia ohjeita eri jätejakeiden käsittelystä ja vastaanotosta kaatopaikalla. Ylijäämämaa-ainesten vastaanottopaikat Kunnan ylläpitämillä maa-aineskaatopaikoilla käsitellään maa-aineksia, joka ei sisällä puutavaraa, lasia, styroksia ym. epäpuhtauksia eikä ongelmajätteitä. Sako- ja umpikaivolietteen vastaanotto Sako- ja umpikaivolietettä vastaanotetaan Hyyriän pumppaamolla. Sako- ja umpikaivolietettä voidaan myös levittää pellolle sulan maan aikana edellytyksellä, että etäisyys lähimpään asuinrakennukseen on vähintään 500 m ja että liete välittömästi kynnetään maahan sekä muutoin noudattamalla kunnan ympäristöviranomaisen antamia ohjeita. Hyötyjätteen vastaanotto Kierrätykseen kelpaavat jätteet toimitetaan esim. ASJ:n kierrätyskeskukseen eli Ekokeskukseen. Hyötyjätteet, joiden keräily on järjestetty, ohjataan jätehuoltoyritysten kautta kierrätykseen. Muut hyötyjätteet, joiden keräilyä ei ole yleisesti järjestetty, toimitetaan ASJ:n keräilypisteisiin eli ekopisteisiin tai kierrätysasemille (hyötykäyttöasema). Ekopisteessä vastaanotetaan kotitalouksien hyötyjätteiden (keräyslasi, keräyspaperi, pienmetalli) pieneriä (alle 0,1 m3). Kierrätysasemilla otetaan vastaan isompia jäteeriä (0,1-4 m3). Kierrätysasemilla vastaanotetaan kotitalouksien, teollisuuden ja rakennustoiminnan hyötyjätettä, karkeajätettä ja ongelmajätteitä. Kierrätysasemille saa tuoda jätettä vain niiden aukioloaikoina. Yli 4 m3:n hyötyjäte-erät tulee toimittaa suoraan hyötyjätteiden keräilijöille ja karkeajäte-erät ASJ:n kaatopaikalle. Ongelmajätteiden vastaanotto

12 Ongelmajätteiden pienerät sekä öljyä ja liuottimia erottelevien kaivojen jätteet toimitetaan ongelmajätteiden keräysasemille. Paristojen, lääkkeiden ja akkujen keräily on järjestetty alan liikkeiden kanssa yhteistyössä. Lisäksi paristojen keräämiseksi on erillisiä yleisiä keräilypisteitä. Suuremmat ongelmajäte-erät toimitetaan suoraan ongelmajätteiden käsittelylaitokselle. Ongelmajätteiden toimittaminen vastaanottopaikkoihin edellyttää, että jätteiden alkuperä ja laatu sekä sen vaarallisuus ympäristölle selviää joko alkuperämerkinnöistä tai se ilmoitetaan muuten. Luokittelemattoman jätteen sekä riskijätteen vastaanotto ASJ sekä kunnan ympäristöviranomainen päättää jätteen vastaanotosta sen jälkeen kun jätteen laatu on selvitetty. 18 Jätteiden toimittaminen jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikalle Jätteiden toimittaminen yleisille jätteiden käsittelypaikoille on sallittu vain erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Jätteiden käsittelypaikalla on noudatettava käsittelypaikan vastaavan hoitajan ohjeita. 19 Jätteiden keräily jätteiden vastaanottopaikalla Jätteiden keräily yleisellä jätteiden vastaanottopaikalla ja kuljettaminen pois sieltä on sallittu vain käsittelypaikan vastaavan hoitajan luvalla. MUUT MÄÄRÄYKSET 20 Poikkeaminen jätehuoltomäääryksistä Kunnan ympäristöviranomaisen päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa erityisestä syytä poiketa siitä, mitä määräyksen 2-5 luvuissa on määrätty. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei toimenpiteestä aiheudu haittaa ympäristölle. 21 Ohjeet jätteiden lajittelusta ja hyötykäytöstä ASJ antaa jätteiden lajittelua, hyötykäyttöä ja kuljetusta koskevat yksityiskohtaiset ohjeet. 22 Jätehuoltomääräysten voimaantulo Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan

13 Näillä määräyksillä kumotaan Isonkyrön kunnanvaltuuston , 52 hyväksymä jätteenkäsittelytaksa..

14

LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LAIHIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.11.2005 SISÄLLYSLUETTELO LAIHIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 4 1. LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET... 4 1 SOVELTAMISALA... 4 2 TAVOITTEET...

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SAVONLINNAN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY 5.2.2001 SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty,

Lisätiedot

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä.

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä. 1 SIIKAISTEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto15.11.2007 65 Voimaantulo 1.1.2008 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 2 LUKU JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Jätteiden kompostointi 3 Jätteiden poltto 3 Jätteiden hautaaminen maahan 4

Lisätiedot

Jätelautakunta voi antaa täydentäviä ohjeita lajittelusta, keräyksestä ja kuljetuksesta.

Jätelautakunta voi antaa täydentäviä ohjeita lajittelusta, keräyksestä ja kuljetuksesta. Jätehuoltomääräykset SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty

Lisätiedot

Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa.

Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa. 1 YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.11.2012 Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ...

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 6 LIIKETOIMI HARJAVALLAN KAUPUNGIN YLEISET 2011 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu) jätelain 17 :n nojalla Hyväksytty kaupunginvaltuusto 27.9.2010/48 Voimaantulo

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla)

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) Vahvistettu: Kolarin kunnanvaltuusto 29.12.1999 69 Voimaantulo 1.1.2000 Sisällysluettelo Jätehuoltomääräysten soveltamisala ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo: 01.06.2007 Energiajätteen osalta tulee voimaan 1.6.2011 18 ja 20. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun;

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun; EURAJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnan on sen lisäksi,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset

Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset Page 1 of 9 Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 :n nojalla. Valtuuston hyväksymä 15.11.2006 85 Voimaantulo 1.1.2007 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Jätehuoltomääräysten soveltamisala

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.1. 2007, astuvat voimaan 22.2. 2007 Uuraisten kunta 1 Jätehuoltomääräykset I YLEISET

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun.

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 1 (5) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 18.12.2012 15 Voimaantulo 1.1.2013 1 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 1(16) KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 Annettu jätelain 91 perusteella Tekninen lautakunta 10.4.2013, 25 Voimassa 1.5.2013 alkaen Pekka Palokärki on Keuruun kaupungin jätehuollon maskotti.

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Pelkosenniemen kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Pelkosenniemen kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1/10 1 LUKU SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...2 1 Soveltamisala... 2 2 Määritelmät... 2 2 LUKU

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN N:o 2 2008 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 2/2008 25.2.2008 Jätehuoltomääräykset Hämeenlinnan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu

Lisätiedot

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 1. YLEISET SÄÄNNÖT JA LAIN PERUSKOHDAT Jätelain peruskohdat 2. JÄTTEIDEN

Lisätiedot

PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuuston 20.9.2004 hyväksymät. Määräykset astuvat voimaan 1.1.2005 SISÄLTÖ YLEISTÄ...3 MÄÄRITELMÄT...3 JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4 Kompostointi...4

Lisätiedot

ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunta Voimaantulo Halikko 1.7.2006 Kiikala 1.1.2007 Kisko 1.9.2006 Kuusjoki 1.6.2006 Muurla 12.6.2006 Paimio 1.1.2007 Perniö 1.9.2006 Pertteli 1.7.2006

Lisätiedot

KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS. Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012

KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS. Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012 KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012 Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen Savonlinnan kaupunki LÄHTÖKOHDAT: 1. Jätteen syntypaikkalajittelu

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET HAKEMISTO: 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRITELMÄT 1 Tavoitteet................................... 5 2 Soveltamisala................................ 5 3 Yleiset huolehtimisvelvoitteet................... 5

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Utajärven kunnan jätehuoltomääräykset. Laatijana Lupa- ja valvontalautakunta,

Lisätiedot

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008.

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. Jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä Jätehuollon järjestämisestä, jätteistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MÄNTYHARJUN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Tekninen lautakunta on 14.11.2011 71 hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset ja määrännyt ne tulemaan voimaan 01.01.2012. 1. Luku YLEISET

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1/11 PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Peimarin ympäristönsuojelulautakunnassa 30.5.2006 50. Voimassa 1.1.2007 alkaen 2/11 PAIMION KAUPUNGIN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11)

KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11) KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11) I. SOVELTAMISALA II. MÄÄRITELMÄT III. JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Kompostointi 4 Jätteiden poltto 5 Jätteiden hautaaminen 6 Puutarhajäte

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.12.2007 2007 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla 1 Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Tavoitteet 3 Määritelmät Jätteiden

Lisätiedot

Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Turun kaupunki KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.10.2005 Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa 1(10) VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa Hyväksytty tekn ltk 10.08.2006, khall 6.11.2006, Kvalt 13.11.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana.

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty ympäristölautakunnassa 18.10.2000 226 Haukiputaan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Liite 1/Ympltk 13.11.07 56

Liite 1/Ympltk 13.11.07 56 JANAKKALAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Liite 1/Ympltk 13.11.07 56 Annettu jätelain 17 :n nojalla. Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa, niiden hyödyntämisessä

Lisätiedot

TOIMIVAN JÄTETILAN OPAS

TOIMIVAN JÄTETILAN OPAS TOIMIVAN JÄTETILAN OPAS JÄTETILA JÄTETILAN SIJAINTI Jätetila Vaasassa jätekatoksille ja rakennelmille tarvitaan toimenpidelupa tai rakennuslupa. Jätetila on yleensä aitaus, katos tai huone. Toimiva jätetila

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 tekn. ltk 5.6.2012 35 Liite 35.2 JÄMIJÄRVEN KUNTA Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Määritelmiä 2.LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1(21) TOHMAJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla Hyväksytty ympäristölautakunta 30.12.2008/ 147 kunnanhallitus 02.02.2009 / 71 kunnanvaltuusto 09.03.2009

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupunkien sekä Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kuntien yhteinen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 13.8.2003 Voimaantulo:

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 12.8.2003 166 SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä säädetty

Lisätiedot

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Jätehuollon vastuut Jätelain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle ELY-keskus ohjaa ja edistää jätelaissa ja sen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13)

Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13) Naantalin kaupunki Jätehuoltomääräykset 1.12.2010 alkaen 1(13) Sisältö: KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Naantalin kaupunginvaltuustossa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut 17.5.2005.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut 17.5.2005. ASIKKALAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 3. Koko Lohjan kaupunki kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin.

Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 3. Koko Lohjan kaupunki kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. LOHJAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. 1. LUKU YLEISTÄ 1. Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä ja valvonnasta

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T

J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T Hyväksytty Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 25.11.2005 Voimaantulo 01.01.2006 I SOVELTAMISALA...4 1 Jätehuollon järjestämisestä... 4 II YLEISET

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010

SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010 SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010 SIPOON KUNTA Iso Kylätie 18, PL 7, 04131 Sipoo, www.sipoo.fi Vaihe 09 23431 Faksi 09 2353 6259 SIBBO KOMMUN Stora Byvägen 18, PB 7, 04131 Sibbo, www.sibbo.fi

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla Voimaantulo 1.2.2008 Hyvinkään ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. voimaantulopvm. 1.2.2008

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. voimaantulopvm. 1.2.2008 Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET voimaantulopvm. 1.2.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa,

Lisätiedot

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset - 1 - Someron kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. SISÄLLYS I YLEISTÄ...3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen yleiset JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain nojalla. Kuntakohtaiset määräykset saatavissa kunkin osakaskunnan virastosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla.

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Ympäristölautakunta vahvistanut 29.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoite

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Savukosken kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Savukosken kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco)

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1/10 HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Tekninen lautakunta on 11.1.2001 4 hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset. Kunnanhallitus on 15.1..2001

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Rääkkylän kunnanvaltuusto..20

RÄÄKKYLÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Rääkkylän kunnanvaltuusto..20 RÄÄKKYLÄN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu Hyväksytty Jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Rääkkylän kunnanvaltuusto..20 Sisällysluettelo 1. LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 3 1 Soveltamisala... 3 2

Lisätiedot

SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla 14.12.2009) Simon kunnanvaltuuston 14.12.2009 hyväksymät Voimaantulo 01.02.2010 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 01.02.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Pientalon jätehuolto. Maija Palomäki

Pientalon jätehuolto. Maija Palomäki Pientalon jätehuolto Maija Palomäki 14.3.2018 Sisältö Omakotiasujan jätehuoltopalvelut Jäteastian yhteiskäyttö Kompostointi Risujen käsittely Monilokeroinen jäteastia Lisätietoa jäteasioista Omakotiasujan

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SIIKAJOEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ANNETTU Jätelain 17 :n nojalla 17 Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunta voi antaa tämän luvun säännösten tai niiden nojalla annettujen valtioneuvoston yleisten määräysten

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010

PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010 PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010 Sisällys I YLEISET MÄÄRITELMÄT JA MÄÄRÄYKSET... 2 1... 2 2... 2 3 Kiinteistön haltijan

Lisätiedot

Liite Yt 11/15.11.2005 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Liite Yt 11/15.11.2005 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Liite Yt 11/15.11.2005 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2005 SISÄLLYSLUETTELO 2 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Petäjäveden kunta (hyväksytty kvalt )

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Petäjäveden kunta (hyväksytty kvalt ) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Petäjäveden kunta (hyväksytty kvalt 19.12.2006 52 ) 2(10) Jätehuoltomääräykset I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä. 3 2 Tavoitteet 3 3 Määritelmiä. 3 II JÄTTEIDEN LAJITTELU, KERÄYS, VARASTOINTI

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LOPEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LOPEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET YMRALA 17.6.2009, 70, LIITE 1 Annettu jätelain 17 :n nojalla 24.6.2009, Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen 17.6.2009, 70 mukaisesti. Voimaantulo

Lisätiedot

Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset

Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset Toholammin kunnan jätehuoltomääräykset Hyväksytty Maaseutu- ja ympäristölautakunta 01.12.2009 39 Kunnanhallitus 14.12.2009 278 Kunnanvaltuusto 08.02.2010 2 2 3 SISÄLLYS 1. Yleistä...4 2. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Inarin kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Inarin kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

Isännöitsijän jäteopas

Isännöitsijän jäteopas Isännöitsijän jäteopas www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Jätejakeet... 5 Hyötyjätteet... 5 Biojäte... 5 Kuivajäte / Sekajäte... 5 Erikseen kuljetettavat jätejakeet...

Lisätiedot

YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 OUTOKUMMUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 nojalla Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 10.12.2001 135. Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 17.08.2004 108. 1

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot

KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET

KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET Hyväksytty Kvalt Muutettu Kvalt 18.03.1997 02.02.2000 KARJALOHJAN KUNNAN ÄTENUOLTOMÄÄNÄYTSET Karjalohjan kunnan jätehuoltomääräykset, Annettu jätelain 17 g:n nojalla. 1. LUKU YLEISTA 1 $. Sen lisäksi,

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAUMAN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tekninen lautakunta hyväksynyt 24.9.2013 Voimaantulopäivä 1.11.2013 SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset

Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset Kärsämäen Kunnan jätehuoltomääräykset Kuntien ympäristöviranomaisten ja Vestia Oy:n yhteisen työryhmän esitys kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi, hyväksytty työryhmässä 6.10.2008 Hyväksytty Kärsämäen

Lisätiedot

Juhani Koivusaari JÄRVENPÄÄN JÄTEHUOLLON MUUTOKSET ALKAEN

Juhani Koivusaari JÄRVENPÄÄN JÄTEHUOLLON MUUTOKSET ALKAEN Juhani Koivusaari 28.12.2004 JÄRVENPÄÄN JÄTEHUOLLON MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN Järvenpään uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.1.2005. Määräykset on laadittu tukemaan kaupunginvaltuuston hyväksymää

Lisätiedot

Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset

Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset Utsjoen kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.7.2014 alkaen 2 (20) Hyvä lukija Utsjoen kunnan yleiset jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Utsjoen asukkaita, yrityksiä

Lisätiedot

JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Joensuun alueellisen jätelautakunnan hyväksymä 28.6.2012 40 Kuulutettu 5.7.2012 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 11.2.2013 (Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle on toimitettu lausuttavaksi versio, johon on tehty muutoksia vielä 31.1.2013) PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN

Lisätiedot

Suupohjan jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset

Suupohjan jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Suupohjan jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 4.2.2014 Voimaantulo: 1.4.2014 2 Sivu Suupohjan jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 7.8.2012 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET muutokset ja lisäykset voimassa olevin jätehuoltomääräyksiin on tehty punaisella ja poistettavat yliviivattu JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA Tekninen lautakunta lþ S 52. Kunnanhallitus hyväksynyt _l _2017 S. Tekninen ltk

HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA Tekninen lautakunta lþ S 52. Kunnanhallitus hyväksynyt _l _2017 S. Tekninen ltk Tekninen ltk 8.0.20L7 I SZ LIITE 4 HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA..208 Tekninen lautakunta lþ9207 S 52 Kunnanhallitus hyväksynyt _l _207 S 3 HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA..208 ALKAEN S 2S Jätteiden

Lisätiedot