OAJ & varhaiskasvatus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OAJ & varhaiskasvatus"

Transkriptio

1 OAJ & varhaiskasvatus 2015 Arki täynnä pedagogiikkaa 2 Varhaiskasvatuslaki tuli mikä muuttuu? 5 Oikeus hyvään johtamiseen 6

2 Puheenjohtaja TEIJA SOINI Minna Hakonen, Susanna Haapsamo ja Marianne Pirttiaho korostavat varhaislapsuuden merkitystä elinikäisessä oppimisessa. OAJ & VARHAIS KASVATUS JULKAISIJA Opetusalan Ammattijärjestö OAJ KOONNUT Nina Lahtinen, Ritva Semi, Kristiina Cleve, Kristiina Johansson, Auli Setälä, Timo Mäki TAITTO Pia Koivisto KANNEN KUVA 123RF PAINOPAIKKA Forssa Print AJANKOHTAISTA VARHAISKASVATUKSESSA Varhaiskasvatuslaki ALLE KOULUIKÄISTEN lasten varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta säädetään nyt uudessa varhaiskasvatuslaissa (36/1973). Päivähoitoasetuksen (239/1973) säädökset ovat ennallaan. Ajantasainen lainsäädäntö 36/1973, 239/1973 Pedagogiikka edellä Marianne Pirttiaho ja Minna Hakonen pitävät lastentarhanopettajien maisterikoulutusta tärkeänä. Lastentarhanopettaja Marianne Pirttiaho on työskennellyt Sampolan päiväkodissa Oulussa 19 vuotta. Hänen työparinsa Minna Hakonen valmistui vuosi sitten varhaiskasvatuksen maisteriksi. Molempien mielestä on tärkeää, että päiväkodissa työskentelee korkeasti koulutettuja, pedagogisen koulutuksen saaneita lastentarhanopettajia. Käymme antoisia pedagogisia keskusteluja. Ne tuottavat uusia oivalluksia varhaiskasvatuksen laadun parantamiseksi ja lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimiseksi, Marianne ja Minna sanovat. Kokemukset yhteistyöstä ovat olleet erinomaisia, ja työparit täydentävät oivallisesti toisiaan. Heidän mukaansa varhaislapsuus on merkittävä vaihe, jolloin luodaan elinikäisen oppimisen ja koko elämän perusta. Laadukas varhaiskasvatus edellyttää vahvaa pedagogista osaamista. Osaaminen koostuu pedagogisesta koulutuksesta ja työkokemuksesta. Lastentarhanopettajalla on laajasti tutkimustietoa lapsen eri kehitysvaiheista ja lapselle ominaisista tavoista oppia. Hän Esiopetuksen ops ESIOPETUKSEN opetussuunnitelman perusteiden (2014) pohjalta laaditut paikalliset suunnitelmat tulee ottaa käyttöön viimeistään elokuussa oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/esiopetus https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esiopetus//tiedot osaa myös havainnoida lasta, tehdä yhteistyötä perheiden kanssa ja hyödyntää saamaansa tietoa arjen pedagogisissa ratkaisuissa. Kasvatustieteen maisterin tulo päiväkotiin on entisestään syventänyt oman työn tutkimuksellista otetta ja arviointia. Maisteriopintoihin kuuluvassa pro gradu -tutkielmassa paneudutaan varhaiskasvatukseen syvemmin. Hakosen tutkielma käsitteli lastentarhanopettajan suunnittelemaa, pienryhmissä toteutettavaa pedagogista toimintaa ja sen toteutustapoja. Tätä tutkimustietoa on hyödynnetty Sampolan päiväkodissa. Sampolan päiväkodin johtajan Susanna Haapsamon mukaan korkeasti koulutettu henkilökunta tukee johtajan ydintehtävää, pedagogisen työn johtamista. Lastentarhanopettajat osaavat tukea lapsen luontaista, luovaa oppimishalua ja huomioida yksilölliset tarpeet. He ovat vastuussa ryhmänsä pedagogiikasta. Lastentarhanopettajat osaavat kannustaa ja rohkaista lasta löytämään oppimisen ilon. Sampolasta lähteekin maailmalle iloisia oppijoita! Varhaiskasvatus OPH:lle OPETUSHALLITUS vastaa nyt varhaiskasvatuksen kehittämisestä. Se laatii varhaiskasvatussuunnitelman perusteet niin, että paikalliset suunnitelmat voidaan ottaa käyttöön ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmia voidaan ryhtyä laatimaan viimeistään elokuussa Jokainen lapsen koulutuspolun alkua koskeva päätös on ratkaiseva hänen tulevaisuutensa kannalta. Työtä huomisen hyväksi Koulutuspoliittiset päätökset ovat aina kauaskantoisia. Koulutus- ja kasvatusjärjestelmää koskevien poliittisten päätösten vaikutukset näkyvät kansalaisten elämässä vuosien päästä. Siksi erityisesti koulutuspolitiikassa pitäisi ennen päätöksiä tehdä perusteellisia arvioita siitä, miten nyt tehtävät ratkaisut vaikuttavat tulevaisuudessa lasten ja nuorten elämään. Ilman vaikutusten perusteellista arviointia tämän päivän päätöksistä voi langeta tulevaisuudessa moninkertainen lasku maksettavaksi. Ei ole vastuullista ummistaa silmiä päätöksiä tehtäessä ja vain toivoa parasta. Lapsen ja nuoren koko elämän kannalta ei ole sama, miten varhaiskasvatus, esiopetus ja koulun ensimmäiset vuodet sujuvat. Näinä vuosina luodaan perusta oppimisen intohimolle, itseluottamukselle, asenteille, taidoille toimia toisten kanssa yhdessä. Siksi jokainen lapsen koulutuspolun alkua koskeva päätös on ratkaiseva hänen koko tulevaisuutensa kannalta. Maan hallitus julkaisi kesällä ohjelmansa ja taloutta tasapainottamaan tarkoitetun ns. leikkauslistan. Lista sisälsi useita toimia, jotka kohdistuvat koulutukseen ja varhaiskasvatukseen. Teemat ovat osin tuttuja. Esimerkiksi julkisen sektorin henkilöstön kelpoisuusehtojen väljentäminen on yksi säännöllisesti poliittiselle agendalle nostettu asia. Koulutuksen ja kasvatusjärjestelmämme tuloksellisuudesta Suomi on saanut paljon hyvää mainetta. Kansainvälisten tutkijoiden mukaan juuri opettajien koulutus ja opettajien osaaminen ovat olleet se avain, johon Suomen koulutusjärjestelmän tuloksellisuus perustuu. Siksi on tyrmäävää, että henkilöstön kelpoisuusehtojen tasoa ja merkittävyyttä edes kyseenalaistetaan. Äskettäin julkaistiin selvitys maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimistuloksista. Se on karua luettavaa. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaamisen kehittäminen edellyttää panostusta mm. kielenoppimiseen. Mikä olisikaan lapselle parempi paikka oppia kieli kuin päiväkodin vertaisryhmä? Maassamme on kannettu huolta oppimistulosten eriytymisestä lapsen kotitaustan mukaan. Mutta. Samanaikaisesti varhaisia oppimiskokemuksia ja oppimista rajoitetaan subjektiivista päivähoito-oikeutta supistamalla. Lisäksi myös kotihoidontukijärjestelmä sulkee lapselta pois oikeuden päiväkotien varhaiskasvatukseen. Päiväkotien lapsiryhmien kokoa on päätetty suurentaa. Jatkossa opettajalla on siis entistä vähemmän aikaa yksittäiselle lapselle. Päiväkotitoiminnan rinnalle puuhastellaan niin sanottuja kerhoja; toimintaa, jossa ryhmäkoosta ja henkilöstöstä ei säädetä. Näin koulutuksen ongelmat ja ratkaisut eivät todellakaan kohtaa. Lastentarhanopettajien slogan 1980-luvun alussa kuului: Työtä huomisen hyväksi. Viesti on yhä vahvasti ajankohtainen. Me opettajat teemme työtä huomisen hyväksi. Suomi menestyy vain panostamalla kaikkien kansalaistensa koulutukseen. Hyvä koulutus alkaa laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja korkeasti koulutetuista opettajista. Olli Luukkainen 2 3

3 TE I JA S O I NI Uusi varhaiskasvatuslaki määrittelee varhaiskasvatuksen suunnitelmalliseksi toiminnaksi, jossa korostuu pedagogiikka. Mutta miten sen korostuminen voidaan taata ilman opettajaa? Laki ei ole valmis V arhaiskasvatuslaki tuli voimaan elokuun alussa. Se on kuitenkin edelleen pahasti keskeneräinen. Se on vielä vanhan päivähoitolain ja uuden varhaiskasvatuslain sekoitus. Lain mukaan varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa korostuu pedagogiikka. Tältä osin määritelmä on hyvä ja selkeä. Mutta sen jälkeen alkavatkin ongelmat. Lain mukaan varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa päiväkodin lisäksi perhepäivähoidossa, kerhossa tai puiston leikkitoiminnassa. Herää kysymys, miten pedagogian korostuminen ja varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutuminen voidaan taata näissä ilman pedagogia, opettajaa. Lain säätämisen yhteydessä eduskunta kirjasi tavoitteen, että jatkossa täsmennetään varhaiskasvatuksen määritelmää. Tällöin on turvattava, että pedagogiaa korostavaa varhaiskasvatusta toteuttaa pedagogi, opettaja. Varhaiskasvatuslain voimaantulo ei saa tarkoittaa kunnissa vain päivähoitolain nimenmuutosta. VARHAISKASVATUKSELLE VAATIVAT TAVOITTEET. Lakiin kirjatut varhaiskasvatuksen tavoitteet korostavat elinikäistä oppimista, koulutuksellista tasa-arvoa ja monipuolista pedagogista toimintaa. Tavoitteet ovat vaativat ja edellyttävät opettajalta suunnitelmallisen ja tavoitteellisen toiminnan järjestämistä ja arviointia. Lain mukaan jokaisella lapsella on esimerkiksi oikeus leikkiin, taiteisiin ja monipuolisiin oppimiskokemuksiin. SUUNNITELMALLISUUDELLA TURVATAAN Varhaiskasvatuslain voimaantulo ei saa tarkoittaa kunnissa vain päivähoitolain nimenmuutosta. Sen on muutettava myös toimintakulttuuria. Syksyllä 2017 jokaiselle lapselle on tehtävä lapsikohtainen PEDAGOGINEN TOIMINTA. 4 suunnitelma, kuten Opetushallituksen hyväksymät varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja kuntakohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat määrittelevät. Lapsikohtainen suunnitelma ei ole sosiaalihuoltolain mukainen palvelusopimus, vaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukeva asiakirja. Sen laatimisesta vastaa lain mukaan lastentarhanopettajakelpoinen henkilö. Suunnitelman tekemistä ei voi delegoida pois opettajan tehtävistä. Opettaja ei myöskään voi vastata suunnitelmasta, jos hän ei osallistu sen laatimiseen. LAPSELLA TULEE OLLA OIKEUS VARHAISKASVA Jos maan hallituksen esitykset toteutuvat, lasten oikeutta päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen rajoitetaan , ja kaksikymmentä vuotta voimassa ollut subjektiivinen päivähoito-oikeus kapenee. Jatkossa lapsella olisi oikeus saada vain 20 tuntia viikossa varhaiskasvatuspalveluita, jos hänen vanhempansa on esimerkiksi työtön tai jostain muusta syystä kotona. Miten tämä 20 tunnin palvelu kunnissa järjestetään? Se onkin iso kysymys. Jos ajatellaan lapsen etua, toiminnan on oltava päivittäistä. Laki antaa kuitenkin mahdollisuuden myös siihen, että varhaiskasvatus kuitataan esimerkiksi kahdella kokonaisella päivällä viikossa. Tätä 20 tunnin viikoittaista oikeutta varhaiskasvatukseen on perusteltu muun muassa Ruotsin mallilla. Mutta meidän rajauksestamme unohtui jotakin hyvin oleellista: Ruotsissa toiminta on maksutonta ja päiväkodeissa pedagogia korostuu vahvasti, koska yli puolet hoitoja kasvatushenkilöstöstä on opettajia. TUKSEEN PÄIVITTÄIN. RYHMÄKOON RAJAUS KASVATTI RYHMIÄ? Varhais- kasvatuslaissa tarkennetaan myös ns. ryhmäkokosäädöksiä. Päiväkodin lapsiryhmät tulee muodostaa korkeintaan kolmen hoito-ja kasvatushenkilön ympärille. Enää ei ole mahdollista lisätä ryhmään lapsia samalla kun henkilöstöä lisätään. Hallituksen esityksen mukaan vuonna 2016 lasten ja hoito-ja kasvatushenkilöstön välinen suhdeluku kolme vuotta täyttäneiden lasten ryhmissä nousee yhdellä. Jatkossa yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä kohden on 8 lasta, kun nykyisin lapsia on 7. Lisäksi edelleen ovat voimassa päivähoitoasetuksen sallimat joustot ja poikkeamat. Osapäivähoidossa olevien lasten määrä lisääntyy subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutoksen vuoksi varhaiskasvatuspalveluissa. Osapäivätoiminnassa oleva lapsi vie päiväkodissa vain puolikkaan paikan. Tulevaisuuden päivä kodin lapsiryhmäkoot voivat olla siis moninaisia. Pahimmillaan päiväkodin samaan ryhmään voi kuulua niin osa-ja kokopäivätoiminnassa olevia kuin pari kertaa viikossa osallistuvia lapsia ja vielä muitakin. Tästä on jo nyt paikallisia kokemuksia, ja uudet säädökset voivat pahentaa tilannetta. Miten tämä kaikki sovitetaan lisääntyviin varhaiskasvatukselle asetettuihin tavoitteisiin? Lisävärinsä varhaiskasvatuspalveluihin ja ryhmäkokoihin tuo vielä muun muassa kaupan aukiolojen täydellinen vapautuminen. Ryhmäkoolla on väliä. Varhaiskasvatuslain tavoitteissa korostetaan vahvasti myös lasten osallisuutta. Osallisuus jää jalkoihin, kun ryhmistä tulee liian suuria ja monimuotoisia. KUNNAT OVAT PALJON VARTIJOINA. Varhaiskasvatuslain toteuttaminen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus sekä sen käytännön toteutus antavat kunnille paljon vapautta miettiä, miten toiminta järjestetään. Pienten lasten vanhemmilla on oikeus saada lapselleen laadukkaita pedagogisia varhaiskasvatuspalveluita. Mutta miten perheet osaavat hakea oikeuksiaan, mistä he saavat oikeaa tietoa? Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tehtävä on yrittää vaikuttaa kunnallisen päätöksentekoon niin, että varhaiskasvatuspalvelut toteutetaan laadukkaasti. Ammattilaisten oikeus on myös kertoa eri vaihtoehdoista sekä lasten ja perheiden oikeuksista lasten vanhemmille. Hyvät ja laadukkaat pedagogiset varhaiskasvatuspalvelut voivat olla myös kunnan kilpailuvaltti, jos kunta niin haluaa. 5

4 Ajankohtaista ANNIKA RAUHALA Vain kaksi kättä -mielenilmaus toteutui kuudessa kaupungissa yhtä aikaa. Ei leikkauksille, kyllä kehittämiselle OAJ vastustaa hallituksen varhaiskasvatusleikkauksia ja vaatii varhaiskasvatukseen kehittämistä, joka tuo vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta ja pitkällä aika välillä säästöjä. Oikeus viisi tuntia päivässä osapäiväiseen varhaiskasvatukseen. Osallistumisen tulee olla säännöllistä ja tapahtua lapsen aktiivisen toiminnan aikana. Näin turvataan lapsille päivittäin monipuolinen pedagoginen toiminta, pysyvät ystävyyssuhteet ja lastentarhanopettajan ohjaus. Siten varhaiskasvatukselle laissa säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Viikkotason tuntimäärä ei ole lapsen paras! Hallituksen suunnitelmissa on korvata esiopetus ikäisten säännelty varhaiskasvatus kerhotoiminnalla, josta ei säädetä millään tavalla. Eskarilaisista yli 70 % tarvitsee esiopetusajan lisäksi päivähoitoa. Suuri osa tarvitsee turvallisen, esiopetukseen liitetyn laadukkaan varhaiskasvatuskokonaisuuden useiden tuntien ajan joka päivä. Koko- ja osapäiväisille lapsille säädettävä sama suhdeluku. Näin hillittäisiin lapsiryhmien jatkuvaa paisumista ja muuttumista. Varhaiskasvatuslain mukainen ryhmäkoon rajaus tulee saada käytäntöön. Hallituksen kaavailema suhdeluvun muuttaminen 1/7:stä 1/8:aan aiheuttaa sen, että kolme vuotta täyttäneiden ryhmässä saisi olla 21 kokopäivämitoituksella olevan lapsen sijasta 24 lasta. Kun ryhmässä on osapäiväisiä, määrä voi olla paljon suurempi osapäiväisiä voi yhdessä ryhmässä olla jopa 39. Jos suhdeluvuksi muutetaan 1/8, tulee sen koskea kaikkia kolme vuotta täyttäneitä lapsia. Kaikkien varhaiskasvatukselle on asetettu samat tavoitteet. Lastentarhanopettajien määrää tulee lisätä päiväkodeissa. Henkilöstö on varhaiskasvatuksen merkittävin laatutekijä. Leikkaukset heikentävät toiminnan laatua, ellei henkilöstön koulutus- ja osaamistasoa nosteta. Kansainvälisten suositusten mukaan puolet lapsiryhmän henkilöstöstä on oltava korkeakoulutettuja. Yhdessä olemme enemmän KEVÄÄLLÄ julki tulleet hallituksen suunnitelmat tyrmistyttivät mutta eivät lamauttaneet varhaiskasvatuksen väkeä ja lasten vanhempia. Varhaiskasvatuksen kentän edustajien perustama aktiivinen Vain kaksi kättä -ryhmä otti kantaa kaavailtuihin leikkauksiin tekemällä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Sosiaalisen median avulla ryhmä mm. organisoi seitsemässä kaupungissa yli osallistujaa koonneet mielenilmaukset ja allekirjoitusta keränneen adressin. Ryhmän aktiivinen toiminta jatkuu. Varhaiskasvatuksen paikallinen ja valtakunnallinen vaikuttamistyö jatkuu yhä monimuotoisesti myös OAJ:ssä, yhteistyössä eri tahojen kanssa. Suunnitelmiin ja niiden toteuttamistapaan pitää vaikuttaa ja huonot päätökset pyrkiä muuttamaan. Muistathan olla mukana! oaj.fi Jäsensivuille Joku roti Tuotto Varhaiskasvatus Perusopetus ja toisen asteen opetus TUTKIMUKSET JA selvitykset puoltavat laadukkaiden varhaiskasvatus- ja päivähoitopalvelujen järjestämistä. Ohessa poimintoja tuloksista, jotka puhuvat puolestaan. Korkeakoulutus Varhaiskasvatukseen sijoitettu dollari tuottaa sen 7 10-kertaisena takaisin. Talousnobelisti James Heckmanin monitieteellinen tutkimusohjelma Pitempiaikainen varhaiskasvatukseen osallistuminen näkyy selkeästi 15-vuotiaiden oppimistuloksissa. OECD 2013, Education today Lapset, jotka olivat varhaiskasvatuksessa vuoden, saivat 19 pistettä muita enemmän Pisatutkimuksissa. Lapset, jotka osallistuivat useamman vuoden ajan varhaiskasvatukseen saivat 22 pistettä enemmän. Lärärförbundet Ruotsi, 2005 Lapset, jotka olivat vain vuoden varhaiskasvatuksessa, saivat 30 pistettä enemmän Pisa-lukutaito-arvioinnissa kuin lapset jotka eivät olleet lainkaan varhaiskasvatuksessa. OECD Oppimispelit voivat johtaa kirjoitus- ja lukutaidon oppimiseen reilusti ennen esikoulun alkua. Filosofi, tutkija Lauri Järvilehto Parhaat opettajat pienimmille lapsille; vaikutukset näkyvät mm. lukutaidossa. Tutkija Sypros Konstantopoulus, USA Sosiaalisuus ja liikunnallisuus Sijoitetun pääoman tuotto elinikäisen oppimisen eri tasoilla Aikuiskoulutus Varhaiskasvatus on kannattava investointi Ikä KUVIO: JAMES HECKMAN (2008) edistävät oppimistaitojen kehitystä. OPH Lukutaito määrittää koulumenestystä koulutaipaleen alusta loppuun. Anne Mari Panula, väitös Helsingin yliopistossa Päivähoitoa suosiva yhteiskunta osoittautuu kansantuloa lisääväksi ja todennäköisesti julkisessa taloudessa ylijäämää tuottavaksi. Jouko Kajanoja: Lasten päivähoito investointina 1999, VATT Lasten kotihoidontuen määrä vaikuttaa työllistymispäätöksiin. Tuomas Kososen väitös 2011 Pääsy laadukkaaseen koulutukseen, myös varhaiskasvatukseen, ilmaiseksi on lapsen etu. YK:n yleissopimus lasten oikeuksista 2013 SATUNNAISLUKUJA 3 % kunnallisessa päivähoidossa olevista lapsista on niitä, joiden vanhempi on vanhempain- tai hoitovapaalla ja perheen vanhempi lapsi on kokopäivähoidossa. STM ,5 % 1 2-vuotiaista on päivähoidossa. 70,8 % esiopetusikäisistä on myös päivähoidossa. 7,6 % kaikista päivähoidossa olevista lapsista on yksityisessä päivähoidossa. THL 2013 Oikeus hyvään johtamiseen PÄIVÄKODIN OPETTAJALLA on oikeus saada osaamisensa käyttöön hyvää pedagogista johtamista. Se on työhyvinvoinnin johtamista. Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointi on tuottoisinta työelämän investointia ja kansantaloudellisesti erittäin merkityksellistä. Lisäksi yhteiskunnan investoinnit varhaiskasvatukseen tekevät opettajan laadukkaasta työstä kultakaivoksen. Työhyvinvointia sinänsä ei voi johtaa, ainoastaan siihen liittyviä toimintoja. Siinä on otettava huomioon varhaiskasvatusorganisaation perustehtävä ja tavoitteet sekä opettajaan kohdistuvat vaikutukset kuten työajan käyttö. Varhaiskasvatuksen johdolta vaaditaan laaja-alaista osaamista, jotta se osaa määrittää opetus- ja kasvatustyön sisällöt, tavoitteet ja resurssit. Opettajan työhyvinvoinnin tarpeista ja toimista on oltava yhtei nen ymmärrys. Tarpeiden määrittelyyn ja toimien suunnitteluun tulee ottaa mukaan opettajia ja luottamusmies sekä työsuojeluvaltuutettu. Näin toteutetaan strategiseen henkilöstöjohtamiseen kirjattu tavoite yhteistoiminnasta ja kehittämistyöstä. Opettajien hyvinvoinnin kolme peruspilaria ovat hyvä opetus- ja kasvatustyön johtaminen, työn vaatima osaaminen sekä työyhteisön toimivuus. Työtä ja osaamista johdetaan määrittelemällä selkeästi työn perustehtävä ja vastuut, varmistamalla osaamisen uudistaminen opettajan kehittymistarpeiden mukaan sekä johtamalla opettajia päiväkodin arjessa. Työhyvinvoinnin johtamiseen kannattaa panostaa, koska hyvin johdetut opettajat ovat motivoituneempia ja työkykyisempiä. Opettajien työkyvyn ylläpidosta huolehtimiseen saa apua työsuojelun ja työterveyshuollon vastuullisilta toimijoilta. MIKSI OPETTAJAN JA JOHTAJAN KANNATTAA OLLA OAJ:N JÄSEN? OAJ vaikuttaa OAJ NEUVOTTELEE varhaiskasvatusalan virka- ja työ ehtosopimuksista ja kouluttaa paikallisia luottamusmiehiä. OAJ on vahva kasvatus- ja koulutuspolitiikan vaikuttaja. Luottamusmies tukee PALVELUSSUHTEEN ehdoista ja palkoista voit kysyä luottamusmieheltäsi. Työpaikkasi yhteysopettaja antaa tietoa yhdistyksen toiminnasta. Saat TIETOA JA APUA mm. oikeusturvaan, palvelussuhteeseen ja työsuojeluun liittyviin kysymyksiin OAJ:n jäsensivuilta ja toimiston asiantuntijoilta. turvan lomautuksen ja työttömyyden varalle vakuutusedut: vastuu- ja oikeusturva- sekä vapaaajan matka- ja tapaturmavakuutus yhdistyksesi koulutukset ja tilaisuudet Opettaja-lehdestä sekä jäsensivuilta tuoretta tietoa etuja, alennuksia 6 7

5 Täti, setä vai ope? PUHEKIELESSÄ ja mediassa päiväkodin henkilöstöä, lastentarhanopettajia, lastenhoitajia ja lähihoitajia puhutellaan usein yleisnimellä hoitajat. Kovin tavallista on nimitellä päiväkodin opetus-ja kasvatushenkilöstöä sukupuolen mukaan vain sediksi ja tädeiksi. Liian usein päivähoito- ja varhaiskasvatuskeskusteluissa tämä henkilöstö vielä muuttuu vain käsiksi tai syleiksi, joita päiväkodissa tarvitaan. Lasten vanhemmille ei suinkaan ole sama, kuka heidän lastaan hoitaa, kasvattaa ja opettaa. Siksi päiväkodissakaan ei ole mitään perusteltua syytä peitellä tai häivyttää henkilöstön koulutustaustoja ja ammattinimikkeitä päinvastoin. Päiväkodissa tarvitaan monenlaista osaamista ja erilaisen koulutustaustan omaavia henkilöitä. Jokaiselle on sallittava oikeus olla aidosti ylpeä omasta koulutuksestaan ja omasta ammatistaan. Työtehtävien ja vastuualueiden tulee myös olla koulutustaustan mukaiset. Varhaiskasvatuksen tavoitteisiin kirjattu tehtävä ja varhaiskasvatuksen pedagoginen painotus ei toteudu, jos päiväkodin lapsiryhmässä ei ole lastentarhanopettajaa. Lastentarhanopettaja on opettaja, ja se tulee voida sanoa julki ääneen työyhteisössä, lasten vanhemmille, tiedotusvälineille ja päättäjille. Työtä tehdään työajalla LASTENTARHANOPETTAJA vastaa opetustehtävien lisäksi varhaiskasvatuksen suunnittelusta ja kehittämisestä, yhteistyöstä vanhempien kanssa sekä työtiiminsä pedagogisesta johtamisesta. Kaikkiin tehtäviin on varattava riittävästi aikaa, jotta varhaiskasvatuksen laatu turvataan. Jos koko työaika kuluu lapsiryhmätyöhön, ei työaikamääräyksiä ole noudatettu oikein. Virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti lastentarhanopettajan viikkotyöajasta pitää varata kulloinkin riittävä aika vähintään 8 % lapsiryhmän ulkopuolisiin tehtäviin. Osa työajasta voidaan tehdä esimiehen ohjeen mukaan työpaikan ulkopuolella. Esiopettajalle on lisäksi varattava aikaa esiopetussuunnitelmien tekemiseen ja opetustyöhön osallistuvalle johtajalle esimiestyöhön tarvittavaa aikaa. Jos koko työaika kuluu lapsiryhmätyöhön, ei työaikamääräyksiä ole noudatettu oikein. PÄIVÄKODIN JOHTAJAN JA lastentarhanopettajan oikea työaikamuoto on yleistyöaika. Työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 15 minuuttia viikossa, yksityisellä 38 tuntia 20 minuuttia. Ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää sekä työvuoroluetteloon merkityn työajan että seuraavat ylityörajat: vuorokautinen ylityöraja on 8 tuntia tai tätä korkeampi työvuoroluetteloon merkitty aika, kuitenkin enintään 9 tuntia viikoittainen ylityöraja on 38 h 15 min, yksityisellä 38 h 20 min, tai viikkoa pidemmässä tasoittumisjaksossa kunkin viikon työvuoroluetteloon merkitty säännöllinen viikkotyöaika. Vuorokautinen ja viikoittainen ylityö korvataan sopimusten mukaisesti korottamalla tuntipalkkaa joko 50 tai 100 prosentilla. Myös päiväkodin johtajalla on täysi oikeus työaikakorvauksiin riippumatta siitä, työskenteleekö hän lapsiryhmässä vai ei. Mikäli päiväkodissa on työaikaan liittyviä ongelmia, ole yhteydessä luottamusmieheen! Yksityisille tarvitaan lisää luottamusmiehiä MAASSAMME ON satoja yksityisiä päiväkoteja, mutta niissä toimii vain kourallinen luottamusmiehiä. Työpaikoille on syytä valita luottamusmies, jotta jäsenistömme saa tarvitsemansa paikallisen tuen. Luottamusmies valvoo, että työnantaja noudattaa työehtosopimusta ja kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti. Hän auttaa ongelmatilanteissa, neuvottelee työnantajan kanssa työntekijöitä koskevista asioista ja on mukana kehittämässä työyhteisöä henkilöstön edustajana. Luottamusmies voidaan valita päiväkodeissa, joissa työnantaja kuuluu Sosiaalialan työnantajat- tai Avaintyönantajat-yhdistykseen. Jos työnantaja ei ole lainkaan järjestäytynyt, valitaan luottamusvaltuutettu. OAJ:n jäsensivuilla on vaaliohjeet: Jäsensivut Virka- ja työsuhde Luottamusmiehet Valinta ja toimikausi Yksityinen Lastentarhanopettajien koulutus: LASTENTARHANOPETTAJIA on koulutettu yli 120 vuotta. Yliopistoissa lastentarhanopettajia on koulutettu jo 20 vuotta. Pedagogiikka painopisteeksi OPETUS- JA kulttuuriminis teriön alainen varhaiskasvatuksen neuvottelukunta esittää varhaiskasvatuksen kehittämiselle viisi painopistettä. Neuvottelukunnan mielestä varhaiskasvatuksen kehittämisessä on keskityttävä seuraaviin alueisiin: pedagogiikan kehittäminen, henkilöstön osaamisen vahvistaminen, laadun kehittäminen ja ohjaus -ja palvelujärjestelmän kehittäminen sekä tutkimuksen vahvistaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi esitetään useita toimenpiteitä. Neuvottelukunnan mielestä on muun muassa tärkeää, että tulevat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat johdonmukaisesti ja vahvasti pedagogiikkaa. Lisäksi esitetään, että varhaiskasvatuksessa on vahvistettava johtajuutta ja selkiytettävä kussakin varhaiskasvatuksen tehtävässä tarvittava osaaminen. Nämä ovat samoja asioita, joihin OAJ on viime aikoina vaatinut muutosta ja toimenpiteitä. 8

Lausunto 1 (7) 18.11.2015. Eduskunta Sivistysvaliokunta, kuuleminen 19.11.2015

Lausunto 1 (7) 18.11.2015. Eduskunta Sivistysvaliokunta, kuuleminen 19.11.2015 Lausunto 1 (7) Eduskunta Sivistysvaliokunta, kuuleminen 19.11.2015 Yleistä Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon

Lisätiedot

Rahoituksen riittävyys

Rahoituksen riittävyys Lausunto 1 (7) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto SiV@eduskunta.fi Asia: Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 (HE 30/ 2015vp) Teema: Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Hallituksen esitys 341 / 2014vp lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys 341 / 2014vp lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta Lausunto 1 (5) Eduskunnan sivistysvaliokunta siv@eduskunta.fi Viite: Valiokunnan kuulemistilaisuus 13.2 2015 Asia: Hallituksen esitys 341 / 2014vp lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta Nykyinen

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako?

Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako? Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako? Kuntatalo 10.9.2015 Jarkko Lahtinen Kuntaliitto Twitter: #kuntamarkkinat Voimmeko onnistua? Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta

Lisätiedot

7.4.2015. Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi

7.4.2015. Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Lausunto 1 (6) Opetus-ja kulttuuriministeriö Kirjaamo@minedu.fi Varhaiskasvatuslaki@minedu.fi Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Viite: Lausuntopyyntö OKM 15 / 010 / 2015

Lisätiedot

Lausunto 1 (7) 18.11.2015. Eduskunta Sivistysvaliokunta, kuuleminen 19.11.2015

Lausunto 1 (7) 18.11.2015. Eduskunta Sivistysvaliokunta, kuuleminen 19.11.2015 Lausunto 1 (7) Eduskunta Sivistysvaliokunta, kuuleminen 19.11.2015 Yleistä Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen mahdollisuudet lapsen kasvun tukipylväänä

Varhaiskasvatuksen mahdollisuudet lapsen kasvun tukipylväänä Varhaiskasvatuksen mahdollisuudet lapsen kasvun tukipylväänä Marja-Liisa Akselin, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 24.2.2016 Hyvä elämä foorumi Jyväskylä 24.2.206

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

LTOL - TOIMINTASUUNNITELMA 2016 HALLITUKSEN ESITYS 13.10.2015

LTOL - TOIMINTASUUNNITELMA 2016 HALLITUKSEN ESITYS 13.10.2015 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Vuosi 2016 on Lastentarhanopettajaliiton 97. toimintavuosi. Varhaiskasvatuslain 1. vaihe korostaa pedagogiikkaa ja lastentarhanopettajien vastuuta toiminnasta. Tästä johtuen LTOL:n

Lisätiedot

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon tulee säätää valmisteilla olevassa varhaiskasvatuslaissa

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon tulee säätää valmisteilla olevassa varhaiskasvatuslaissa Lausunto 1 (6) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@mindu.fi, subjektiivinenoikeus@minedu.fi Viite: OKM046:00/2014 Asia: OAJ:n lausunto luonnoksesta hallituksen esityksesi eduskunnalle laeiksi lasten

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausunto 7.10.2015 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n näkemykset luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a ja 11 b :n muuttamisesta

Lisätiedot

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 1 (5) OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.8.2015. Tämä linjaus on voimassa 1.8 alkaen siihen asti kunnes uuden

Lisätiedot

MILLAISTEN PAINEIDEN TAKIA VARHAISKASVATUSTA PYRITÄÄN KEHITTÄMÄÄN JA MITEN

MILLAISTEN PAINEIDEN TAKIA VARHAISKASVATUSTA PYRITÄÄN KEHITTÄMÄÄN JA MITEN MILLAISTEN PAINEIDEN TAKIA VARHAISKASVATUSTA PYRITÄÄN KEHITTÄMÄÄN JA MITEN 30.9.2016 Varhaiskasvatus käännekohdassa seminaari Jyväskylän yliopisto ja Haukkalan säätiö KT, opetusneuvos Kirsi Alila Opetus-

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Marja-Liisa Akselin, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Varhaiskasvatus Marja-Liisa Akselin, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Varhaiskasvatus 2016 Marja-Liisa Akselin, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 1 Kehittämisen keskeiset lähtökohdat Varhaiskasvatuslain I vaiheen uudistukset Perustehtävän

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen Tausta Varhaiskasvatuspalvelut tarvitsevat selkeän lainsäädännön vastatakseen

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017. Teematyöpajat I & II. Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017. Teematyöpajat I & II. Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpajat I & II Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015 Kerro minulle, niin unohdan. Näytä minulle, niin saatan muistaa. Ota minut mukaan, niin ymmärrän Kiinalainen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Kotihoidon tuen puolittaminen Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus Varhaiskasvatuslain uudistaminen Jarkko Lahtinen jarkko.lahtinen@kuntaliitto.fi Syyskuussa

Lisätiedot

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät 20.3.2015 Helsinki Jarkko Lahtinen Päivähoitoa lukuina (2013) Vuonna 2013 0-6 vuotiaista lapsia 424 402 Päivähoidossa yhteensä 229 127 lasta Kokopäivähoidossa oli

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015. Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja

LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015. Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015 Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja ILTAPÄIVÄN OHJELMA Ajankohtaista Elina Anttila ja Anneli Säteri Hankkeen asiantuntija Sirkka Rousu esittelee

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Alkoholi, perhe-ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä Varhaiskasvatuslaki voimaan

Alkoholi, perhe-ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä Varhaiskasvatuslaki voimaan Alkoholi, perhe-ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä 24.11.2015 Varhaiskasvatuslaki voimaan 1.8.2015 Varhaiskasvatus ESAVI:ssa Lasten päivähoidon ohjaus

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

LAUSUNTO 25.9.2015 OPETUS- JA JA KULTTUURIMINISTERIÖ. Viite: Lausuntopyyntö 28.8.2015 OKM/53/010/2015

LAUSUNTO 25.9.2015 OPETUS- JA JA KULTTUURIMINISTERIÖ. Viite: Lausuntopyyntö 28.8.2015 OKM/53/010/2015 LAUSUNTO 25.9.2015 OPETUS- JA JA KULTTUURIMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö 28.8.2015 OKM/53/010/2015 Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain (36/1973)

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Lausunto 1 (8) 16.9.2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lausuntopyyntö OKM/53/010/2015

Lausunto 1 (8) 16.9.2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lausuntopyyntö OKM/53/010/2015 Lausunto 1 (8) Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntopyyntö OKM/53/010/2015 Asia OAJ lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a ja 11 b :n muuttamisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry 14.2.2013 Kettu vaikeni ja katseli kauan pikku prinssiä. - Ole hyvä - kesytä minut! se sanoi. - Kyllähän minä mielelläni, pikku prinssi vastasi, mutta minulla ei ole paljon aikaa. Minun täytyy löytää ystäviä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

12.2.2016. Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi

12.2.2016. Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite OKM/2/010/2016 Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi Pyydettynä lausuntona Opetusalan

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

9.11.2015. Esityksen ristiriitaisuus perustuslain ja YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa

9.11.2015. Esityksen ristiriitaisuus perustuslain ja YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa Lausunto 1 (9) Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta, kuuleminen 10.11.2015 Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon

Lisätiedot

Uusi varhaiskasvatuslaki 1.8.2015. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Titta Tossavainen 5.5.2015

Uusi varhaiskasvatuslaki 1.8.2015. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Titta Tossavainen 5.5.2015 Uusi varhaiskasvatuslaki 1.8.2015 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Titta Tossavainen 5.5.2015 Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistaminen - varhaiskasvatuslaki tulee

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen. Siimapuiston päiväkoti

Varhaiskasvatuksen kehittäminen. Siimapuiston päiväkoti Varhaiskasvatuksen kehittäminen Siimapuiston päiväkoti Nykytila VK:n kehittämisestä yksikön näkökulmasta Valtakunnallisesti koordinoimaton kehittäminen Kunnilla omat / omiin mittareihin perustuva Yksiköillä

Lisätiedot

MITÄ OLEMME OPPINEET VARHAISKASVATUKSESTA. Kohti elinikäistä oppimista 24.9.2015 Päivi Lindberg

MITÄ OLEMME OPPINEET VARHAISKASVATUKSESTA. Kohti elinikäistä oppimista 24.9.2015 Päivi Lindberg MITÄ OLEMME OPPINEET VARHAISKASVATUKSESTA Kohti elinikäistä oppimista 24.9.2015 Päivi Lindberg 1 Esityksen sisältö Varhaiskasvatus 2000 luvulla VASU strategisena ohjauksen välineenä Varhaiskasvatussuunnitelmatyön

Lisätiedot

KOHTI VARHAISKASVATUSLAKIA. Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmä

KOHTI VARHAISKASVATUSLAKIA. Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmä KOHTI VARHAISKASVATUSLAKIA Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmä 21.3.2014 klo 9.00 Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Koulutuspolitiikan osasto Lain uudistamisen lähtökohta Nykyinen

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS 3.3.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU 3.3.2016 KAUPUNGINHALLITUS 2.5.2016 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 0-6-vuotiaiden lasten määrä 2000-2014 Lapsia hoitomuodoittain 2011-2014 Perhepäivähoidon määrä 2010-2015 Yksityisen

Lisätiedot

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Päiväkodinjohtaja. lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Päiväkodinjohtaja. lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Päiväkodinjohtaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka lastentarhanopettaja Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Tehtävänä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä

Lausunto hallituksen esityksestä LAUSUNTO ISAVI/2569/00.02.00/2015 Itä-Suomi Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 25.9.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirjaamo kirjaamo@minedu.fi vakalainmuutos@minedu.fi Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä MLL:n seminaari Päivähoidosta varhaiskasvatukseen 12.9.2014 Tarja Kahiluoto Neuvotteleva virkamies Lain uudistamisen lähtökohtia

Lisätiedot

Varhaiskasvatus murroksessa - haasteita, riskejä ja mahdollisuuksia -

Varhaiskasvatus murroksessa - haasteita, riskejä ja mahdollisuuksia - Varhaiskasvatus murroksessa - haasteita, riskejä ja mahdollisuuksia - LIIKKUMISEN NÄKÖKULMA Ilo kasvaa liikkuen seminaari 10.3.2015 Säätytalolla Päivi Lindberg 09/03/15 Varhaiskasvatus murroksessa / Päivi

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Jorma Kauppinen Johtaja Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus MATKA ALKAA! Asema ja keskeiset lakisääteiset tehtävät Opetushallitus

Lisätiedot

OAJ:n lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä

OAJ:n lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä Lausunto 1 (11) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi varhaiskasvatuslaki@minedu.fi Viite: OKM059:00/2012 OAJ:n lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu hanke ehipsu eskarin tulevaisuusnäyttö - hanke vuosina 2013-2014 OPH:n rahoitus laitehankintoihin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Suomalainen perhepäivähoito 50 vuotta A N N A - L E E N A V Ä L I M Ä K I K T, Y T M, T I E T O K I R J A I L I J A 2 4. 9.

Suomalainen perhepäivähoito 50 vuotta A N N A - L E E N A V Ä L I M Ä K I K T, Y T M, T I E T O K I R J A I L I J A 2 4. 9. Suomalainen perhepäivähoito 50 vuotta A N N A - L E E N A V Ä L I M Ä K I K T, Y T M, T I E T O K I R J A I L I J A 2 4. 9. 2 0 1 4 Juurensa on hyvä tuntea Historia on kiinnostava itsessään On mielenkiintoista

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut. Kemppi Miia 12.04.2015. Liite varhaiskasvatus- ja esiopetuslain muutokset 1.8.2015

Heinolan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut. Kemppi Miia 12.04.2015. Liite varhaiskasvatus- ja esiopetuslain muutokset 1.8.2015 Heinolan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Kemppi Miia 12.04.2015 Liite varhaiskasvatus- ja esiopetuslain muutokset 1.8.2015 Uudet ja muutettavat pykälät Lähteenä käytetty suorina lainauksina Suomen Kuntaliiton

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa Torstai 10.11.2016 Muotoiluakatemia Piispankatu 8 70100 Kuopio Jaana Lappalainen Palvelupäällikkö Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslaki alkaen ja varhaiskasvatusta koskevat tulevat laki- ja asetusmuutokset vuonna 2016

Varhaiskasvatuslaki alkaen ja varhaiskasvatusta koskevat tulevat laki- ja asetusmuutokset vuonna 2016 Varhaiskasvatuslaki 1.8.2015 alkaen ja varhaiskasvatusta koskevat tulevat laki- ja asetusmuutokset vuonna 2016 Marja-Liisa Akselin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Ylitarkastaja (varhaiskasvatus)

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden näkymät

Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden näkymät Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden näkymät Lapsiperhepalveluiden toimijoiden ajankohtaisfoorumi 29.1.2014 Kokemäki Jarkko Lahtinen Kuntaliitto Esityksessä Hallinnonalasiirto 1.1.2013 Varhaiskasvatuslain

Lisätiedot

LIITE: Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

LIITE: Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta 1 LIITE: Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta Sivistysvaliokunta OAJ Misukka ja Semi 13.2.2015 HALLITUKSEN ESITYSVERSIO Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015 vp Asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnalle Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tutkimusmatkalla. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

Tutkimusmatkalla. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Tutkimusmatkalla Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Teemaryhmässä on varhaiskasvatuksen, liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntijoita ja vaikuttajia (12), jotka edustavat merkittäviä sidosryhmiä

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelman päämäärä Tehtävänä ollut rakentaa valtakunnallinen, yksinkertainen ja helposti toteutettava ohjelma. Työmme on osa kansallista

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Johtaminen laadun tuottajana

Johtaminen laadun tuottajana Johtaminen laadun tuottajana Varhaiskasvatuksen seminaari 15.11.2010 Eeva Hujala Tampereen yliopisto 2010 JOHTAJUUS varhaiskasvatuksessa on toimijoiden sitouttamista perustehtävän tavoitteelliseen kehittämiseen

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Osallisuuden paine ja vapaus Oulu 5.5.2011

Osallisuuden paine ja vapaus Oulu 5.5.2011 Osallisuuden paine ja vapaus Oulu 5.5.2011 Anna-Leena Välimäki 5.5.2011 ALV 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 1. periaate toteaa, että lasten mielipiteet

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja perusteprosessi

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja perusteprosessi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja perusteprosessi 25.4.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä 1919 Lapsuus 2010 -luvulla

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Opettajuus ja oppiminen, mihin menossa? Askola 1.12.2014 Rauno Haapaniemi

Opettajuus ja oppiminen, mihin menossa? Askola 1.12.2014 Rauno Haapaniemi Opettajuus ja oppiminen, mihin menossa? Askola 1.12.2014 Rauno Haapaniemi Perusopetuslaki: 2 Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja

Lisätiedot

23.11.2015. Sivistysvaliokunnalle

23.11.2015. Sivistysvaliokunnalle 1 23.11.2015 Sivistysvaliokunnalle Lausunto hallituksen esityksestä (HE 80/2015 vp) eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta.

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot