Professori Pekka Neittaanmäki MUISTIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "21.2.2014 Professori Pekka Neittaanmäki MUISTIO"

Transkriptio

1 Professori Pekka Neittaanmäki MUISTIO Saarijärven kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle. Analyysi riskeistä ja toteuttamismahdollisuuksista 1. Kaupunginjohtaja Timo Rusasen viesti muille kunnanjohtajille Hei, tiedoksenne Saarijärven kaupunginhallituksen yksimielinen päätös: Saarijärven kaupunki osallistuu maakunnalliseen laajakaistahankkeeseen sillä ehdolla, että Keski-Suomen kunnat ja Keski-Suomen liitto yhdessä asiasta vastaavien valtion viranomaisten kanssa valmistelevat laajakaistahankkeen tavalla, joka on riskittömämpi ja kustannustehokkaampi kuin nyt esitetty toteuttamistapa. Saarijärven kaupunki edellyttää, että verkko-osuuskunta Kuuskaista ei ole mukana Keski- Suomen Valokuituverkot Oy:ssä eikä liiketoimintakauppaa tehdä esitetyssä muodossa. Samalla on selvitettävä uusia mahdollisuuksia EU:n ja valtion tukien hyödyntämiseksi. 2. Saarijärven asettamien ehtojen täyttymisen realistisuus Saarijärven ehtojen täyttäminen edellyttää asetusmuutosta, jos halutaan saada kaikki 15 kuntaa uudelleen valmisteltavaksi esitettyyn järjestelyyn mukaan. Tämä johtuu siitä, että aikaa uusiin selvityksiin ei ole niillä viidellä kunnalla, joiden tuki tulee EU:lta (Pihtipudas, Viitasaari, Karstula, Kyyjärvi, Toivakka). Kaivu-urakoitsijat ovat kirjallisesti tammikuussa ilmoittaneet kunnanjohtajille, että suoriutuvat laajakaistatukien edellyttämässä aikataulussa verkkojen rakentamisesta, kun kunnat saavat lainvoimaiset päätökset helmi-maaliskuussa. Em. kunnille myönnetyt EU-tuet, noin 5 milj. euroa, palautuvat EU:lle, jos niiden kuntien verkot eivät valmistu v Saarijärven esittämä ehto johtaa näin ollen EU tukien menetykseen. Menetys tulee näille kunnille korvata. Saarijärvi ei menetystä korvaa, joten asetusmuutoksella em. kunnat tulee siirtää valtion tuen piiriin ja menetetty EUtuki pitää saada valtion lisätalousarvioon. Lisäksi on lähes varmaa, että Saarijärven asettamat ehdot johtavat Kuuskaistan konkurssiin ennen kuin löytyy uutta ratkaisua ja siitä kuntien päätökset saadaan. Kun Kuuskaista näin ajettaisiin konkurssiin, niin kaikki 15 kuntaa joutuisivat maksamaan kunta-avustukset mahdolliselle uudelle operaattorille toiseen 1

2 kertaan. Samoin tilaajat, noin 4500 kpl, joutuisivat maksamaan uudelleen jo maksamansa liittymämaksut. Eli on varmaa, että kunnat eivät enää lähde antamaan vaadittua laajakaistatukea yhdellekään uudelle operaattorille, vaikka tarvittava asetusmuutos tulisikin ja valtio osoittaisi lisärahoitusta hankkeillemme. Eri rahoitus- ja organisointimahdollisuudet on selvitysryhmä ja Inspira Oy kartoittanut viime kuukausien aikana ja pöydällä oleva on paras mitä käteen on jäänyt. Viimeksi asiasta oli keskisuomalaisten kansanedustajien ja ministeri Viitasen kesken neuvottelu, eikä siinä saatu mitään lisälupauksia. Saarijärven menetykset konkurssissa Konkurssissa Saarijärvi menettäisi Kuuskaistalle jo maksamansa reilut euroa. Lisäksi Saarijärvi saattaa jäädä ilman valtion laajakaistatukea, jota kilpailutuksen perusteella olisi Saarijärvelle tulollaan 1,1 milj. euroa haja-alueen runkoverkkoon. Uuden verkkoyhtiön, sekä holdingyhtiön, molempien kotipaikaksi on esitetty päätöspapereissa Saarijärveä. Tämä ei toteudu, jos kaupunki ei lähde mukaan. Verotulomenetyksiä ja toteutumattomia työpaikkoja. Rakentamisen aikainen työllisyysvaikutus 15 kunnassa on noin 100 htv. Töitä on tehnyt toistakymmentä suunnittelu- ja urakointifirmaa, osa Saarijärvellä. Riskinä on, että hankkeen kaatuminen johtaa muutaman aliurakoitsijan (kaivuriurakoitsijoita yms.) suuriin talousvaikeuksiin, jopa konkursseja odotettavissa. Kuuskaistan konkurssipesän pitäisi myydä Saarijärven verkkohanke uudelle operaattorille, joka ottaa laajakaistatukilain velvoitteet hoitaakseen, jotta valtion tuki sille voitaisiin aikanaan verkon valmistuttua maksaa. Konkurssipesä saattaa kuitenkin myydä kaikki 15 verkkohanketta operaattorille, joka ei ota laajakaistatukivastuita eikä jatka Saarijärven verkon rakentamista. Tukien saaminen edellyttää sitten uutta kilpailuttamista yms. ja valtion tukirahat lienevät siinä vaiheessa jo loppuneet. Hankkeita on jo nyt jonossa enemmän kuin valtiolla on rahaa jaossa. 3. Riskittömyyden ja kustannustehokkuuden parantaminen Riskittömyyden parantaminen vaatii, että tukea tai yksityistä rahoitusta pitää saada vielä lisää ja kuntien takausvastuuta pienemmäksi. Kustannustehokuutta ja riskienhallintaa voidaan parantaa verkkoyhtiön päätöksin mm. hyödyntämällä uusinta tekniikkaa. Verkkoyhtiö on kuntien määräysvallassa, joten Saarijärven vaatimat toimenpiteet toteutetaan yhtiön toiminnan aikana kuntien omistajaohjauksella. Verkkokokonaisuutena hanke muodostuu seuraavista osista: a) alkuperäisestä laajakaistalain tarkoittamasta valtion ja kuntien avustamasta haja-asutusalueen runkoverkosta, sen lisäksi b) kunnan ja operaattorin keskenään sopimista tilaajan omarahoitusvastuulla olevista haja-alueen tilaajayhteyksistä, sekä c) ns. tukikelvottomien kylien ja taajamien verkoista. a) ja b) muodostavat yhdessä ns. 1-vaiheen ja c) ns. 2-vaiheen. Haja-alueen runkoverkkoon, a), on käytettävissä alkuperäisen laajakaistatukilain mukaisia valtion ja kunnan tukia enintään 66 % eli jo nyt tehtyjen päätösten enimmäismäärä. Tämä enimmäismäärä on laajakaistalailla ja EU-notifioinnilla määrätty. Verkkoyhtiön omarahoituksen on oltava vähintään 34 %. Tämä operaattorin omarahoitus runkoverkkoon katetaan lainarahalla ja tulorahoituksella kuten tilaajien kuukausimaksuilla. 2

3 Tilaajaverkkojen b) + c) rahoitus on sitten erillinen ja vapaammin ratkaistava asia. Sitä tilaajat, kunnat ja ELY voivat tukea. Vuonna 2014 alkaneella uudella EU-ohjelmakaudella ei laajoja runkoverkkohankkeita enää voida rahoittaa. Pieniin kyläverkkoihin EU-tukea sen sijaan ELY-keskus voi myöntää ja nämä mahdollisuudet verkkoyhtiö yhdessä kuntien kanssa käyttää hyödyksi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi kylä- tai kuntakohtaisina hankkeina. Tällöin kuntayhtiön lainanottotarve ja riski edelleen pienenee. Kyläverkkohankkeet voivat käyttää hyväksi jo laadittuja kuntien verkkoyhtiön verkkosuunnitelmia. Myös oma työ käy vaadituksi osarahoitukseksi. Näin verkkoja on toteutettu useita eri puolella maata ja toteutustavan on todettu parantavan myös asukkaiden yhteisöllisyyttä. Selvitysryhmän päätösesitys kunnille perustuu varovaisuusperiaatteen mukaisesti tehtyihin laskelmiin. Kuten kunnanvaltuutetuille pidetyissä esittelytilaisuuksissa on kerrottu (Inspira Oy/Jon Forssell), laskelmat on tehty varman päälle. Laskelmien pohjana olevien oletusten (ne on jaettu kunnille) mukaan kunnille esitetty verkkoyhtiön rahoituslaskelma ja sen mukaiset takausvastuut ovat enimmäismääriä. Käytännössä verkko on mahdollista toteuttaa halvemmallakin. Toteutustavat päättää kuntien verkkoyhtiö yhdessä osakaskuntien kanssa. Takausvastuu realisoituu vain tarvittavaa lainasummaa vastaavaan määrään, jonka vastavakuutena on kunnan verkko. Kustannuksia alentaa ja yhtiön talouteen vaikuttaa mm. se, että verkkoyhtiö jättää epätaloudellisimmat tilaajayhteydet rakentamatta, palauttaa ennakkomaksut tai rakentaminen niiden osalta siirretään myöhempään ajankohtaan. Tämä tuo kustannussäästöä laskelmiin verrattuna ja parantaa yhtiön taloutta alkuvuosina. Kannattavuutta parannetaan myös sillä, että verkkoyhtiö toteuttaa etupainoisesti, mieluiten heti runkoverkon valmistuttua, taajamien kaikki ne tilaajayhteydet, joilla tilaajan maksama liittymämaksu kattaa tai lähes kattaa rakentamiskustannuksen. Tämä varmistaa entisestään yhtiön tulosta, koska yhtiö saa näin huomattavasti kuukausimaksuja. Kustannussäästöjä kuntien verkkoyhtiö saa lisäksi yhteisrakentamisella. Yhteisrakentaminen ja sen suunnittelu aikataulujen yhteensovituksineen helpottuu, kun verkkoyhtiö on kuntien omistama. Esimerkiksi Kinnulan kunta on rakennuttanut edullisesti runsaasti valokuituverkkoja vesihuoltohankkeiden yhteydessä. Teknologisilla valinnoilla voidaan saavuttaa lisää kustannussäästöjä. Kuntien verkkoyhtiö käyttää mahdollisuuksien mukaan ja tapauskohtaisesti hyväkseen uusinta ja taloudellisinta tekniikkaa, esim. uutta passiivivalokuituyhteystekniikkaa. Tällä valokuitujen uudella haaroitustekniikalla saavutettava kustannussäästö tilaajayhteyksissä voi olla merkittävä, noin %, verrattuna vielä pari vuotta sitten käytettyyn kuituverkkotekniikkaan (Kuva 1). 3

4 Kuva 1: Passiivivalokuituyhteystekniikka. Laitetilasta lähtee point-to-pointtina kuvan mukaisesti 96k määrä kaapelia, joka sitten vähitellen pienenee laidoille päin. Viemällä splittereitä kaivoihin kuituja saadaan vapautettua huomattava määrä esim. alkupään kaupallisen alueen rakentamiseen. Runkoverkosta voidaan siirtää tietoa loppuasiakkaalle jaettua kuitukaapelia pitkin tai langattomasti kuvan 2 mukaisesti. Kuva 2: Passiivivalokuituyhteystekniikan hyödyntämismahdollisuudet lähtien runkoverkosta (kuvassa runkoverkko on katkoviivalla). Saarijärven asettamat riskittömyyden ja kustannustehokkuuden parantamisvaatimukset voidaan täyttää jo nyt päätettävänä olevalla mallilla edellä esitettyjen esimerkkien mukaisesti. Kuntien määräysvallassa oleva verkkoyhtiö toteuttaa ne kuntien omistajaohjauksella. 4

5 4. Kuuskaista ei ole mukana Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä eikä liiketoimintakauppaa tehdä esitetyssä muodossa. Kunnanvaltuutetuille välitetyn tiedon mukaan Kuuskaista on ilmoittanut vastauksena selvitysryhmän tiedusteluun osuuskunnan hallituksen linjauksen, että Kuuskaista voi luopua omistusosuudestaan kokonaan 3,75 MEUR:n hintaan. Kunnilla ei selvitysryhmän kunnista saaman käsityksen mukaan ole valmiuksia tuon hinnan maksamiseen. Esitetty omistusmuutos ei toisi myöskään mitään parannusta verkkoyhtiön rahoitukseen, kannattavuuteen tai talouteen. Muutos esitettyyn liiketoimintakauppaan toisi kuntien verkkoyhtiölle lisäksi velvollisuuden järjestää kokonaan uudelleen verkon rakentamisvaihe. Se tarkoittaisi pitkällisiä rakennushankkeiden kilpailuttamisia ja sopimusneuvotteluita kymmenien eri osapuolien kanssa. Tilanne ajautuisi käytännössä samaan, jota on käsitelty jo edellä kohdassa 2. Hankkeen toteuttaminen tarvitsee rakennuttamiskonsultin, joka vastaa projektinjohdosta ja hankehallinnoinnista sekä teknisestä suunnittelusta, laitetilojen ja verkon varustelusta, kuitujen ja aktiivilaitteiden kytkennöistä tilaajalle saakka ym., jotta saadaan valot päälle eli datayhteydet teknisesti toimintaan. Kuuskaistan Palvelut Oy:llä on siihen valmiudet ja selvitysryhmä on neuvotellut hinnoittelun osaksi liiketoimintakauppaa. Laadittu sopimus ei sisällä mitään operaattoritehtäviä. Ne kuntien verkkoyhtiö kilpailuttaa erikseen. Operaattoriosuus on jätetty kuntien mm. Saarijärven vaatimuksesta pois palvelusopimuksesta. Sopimus Kuuskaistan Palvelut Oy:n kanssa kestää vain rakentamisvaiheen ajan eli kunnes urakoitsijoiden kanssa tehdyn kokonaispalvelusopimuksen mukainen verkko on kuntien verkkoyhtiön puolelta hyväksytty ja vastaanotettu. Sopimus siis päättyy sitä mukaa kun verkkoa valmistuu ja jatkovastuuta siirtyy verkkoyhtiön erikseen kilpailuttamalle operaattoripalvelun tarjoajalle. Nyt kunnat tavallaan käyttävät osuuskunnan hädänalaista tilaa hyödyksi liiketoimintakaupassa. Jos osuuskunta menee konkurssiin, ei kunnilla jatkossa ole vastaavaa neuvotteluetua. 5. Miksi huippunopea laajakaista Saarijärvellä on keskusteltu langattomista teknologioista. EU ja kansallinen strategia pohjautuu valokuituverkkoon. Kuvasta 3 ilmenee nopeudet. Keski-Suomeen Kuuskaistan rakentaman valokuituverkon nopeus tulee olemaan 1000 Mbit/s eli kymmenkertainen kuin mihin radioyhteyksillä parhaimmillaan päästään (100 Mbit/s). Alcatel-Lucent ja BT ovat äskettäin testanneet Lontoossa kaikkien aikojen nopeinta laajakaistayhteyttä ja saavuttaneet testissään huiman vauhdin: 1,4 teratavua sekunnissa (14000 x 1000 Mbit/s). 5

6 Kuva 3: Kaistojen nopeudet. Lisäksi langattomiin tekniikoihin liittyy epävarmuustekijöitä ja turvallisuusriskejä, kuten liitteenä 2 ja 3 olevista muistioista käy ilmi. 6. Maakunnallinen verkko on strateginen investointi Kyseessä on maantie-, sähkö- ja vesiverkkoa vastaavasta investoinnista. Kunnille ja muulle julkishallinnolle rakennetaan tietoturvallinen ja suurikapasiteettinen (1000 Mbit/s) operaattoreista vapaa "sisäverkko", jossa on täysi valmius ottaa vastaan ja toteuttaa tulevia julkishallinnon tietojärjestelmähankkeita. Kansallinen ja maakunnallinen strategia pohjautuu kiinteään huippunopeaa kuituverkkoa hyödyntävään palveluväylään (Liite 3). Valtion, kuntien ja yritysten palveluissa (Valtori, SADe-ohjelmat) voidaan hyödyntää kuntien omistamaa verkkoa (maakunnan sisäistä palveluverkkoa) eikä sisäisessä palveluväylässä tietoliikennekuluja tarvitse maksaa ulkopuolisille. Kustannussäästö on merkittävä. Kaikkia kansalaisia tasapuolisesti kohtelevat palvelut eivät voi perustua kaupallisten operaattoreiden tarjoamiin, dataliikennepohjaiseen laskutukseen perustuviin, ja palvelutasoltaan vaihteleviin langattomiin verkkoihin. 6

7 Kuva 4: Keski-Suomen laajakaistaan pohjautuva palveluväylä ja julkisten palveluiden sisäinen intranet 7

Laajakaista informaatioteknologian vuosisadan strateginen investointi Saarijärvi. Pekka Neittaanmäki Jukka Valkonen Martti Lehto 3.3.

Laajakaista informaatioteknologian vuosisadan strateginen investointi Saarijärvi. Pekka Neittaanmäki Jukka Valkonen Martti Lehto 3.3. Laajakaista informaatioteknologian vuosisadan strateginen investointi Saarijärvi Pekka Neittaanmäki Jukka Valkonen Martti Lehto 3.3.2014 Tilanne- ja riskianalyysi 1. Suomessa, maakunnassa ja kunnassa Valtion

Lisätiedot

Kunnanhallitus 89 07.04.2014

Kunnanhallitus 89 07.04.2014 Kunnanhallitus 89 07.04.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä Kh

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson. 1. Taustaa ja asian valmistelu

Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson. 1. Taustaa ja asian valmistelu Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Kunnanhallitus 41 17.02.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkko

Lisätiedot

KUNNAN PÄÄOMASIJOITUS KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:SSÄ SEKÄ TAKAUS JA VÄLILLINEN OSALLISTUMINEN MÄÄRÄYSVALTAAN KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:SSÄ

KUNNAN PÄÄOMASIJOITUS KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:SSÄ SEKÄ TAKAUS JA VÄLILLINEN OSALLISTUMINEN MÄÄRÄYSVALTAAN KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:SSÄ Kaupunginhallitus 32 17.02.2014 KUNNAN PÄÄOMASIJOITUS KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:SSÄ SEKÄ TAKAUS JA VÄLILLINEN OSALLISTUMINEN MÄÄRÄYSVALTAAN KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:SSÄ 1/03/031/2014 KH 32 Liitteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 32 03.02.2014

Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkko Oy:ssä Kh 32 Valmistelija:

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 18:30-21:24 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 44 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi Kunnanhallitus 184 01.07.2013 Kunnanvaltuusto 80 01.07.2013 Kunnanhallitus 192 08.08.2013 Kunnanvaltuusto 86 15.08.2013 Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomen laajakaistastrategia

Keski-Suomen laajakaistastrategia Keski-Suomen laajakaistastrategia Keski-Suomen liitto Maakuntahallitus 20.10.2004 2 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Yhteydet:

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

Yhteenveto. Sisällysluettelo

Yhteenveto. Sisällysluettelo 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 26.6.2013 LAAJAKAISTAHANKKEEN TOINEN VÄLIARVIOINTI; KESKUSTELUMUISTIO Yhteenveto Laajakaista kaikille 2015 hankkeen ensimmäinen väliarviointi valmistui alkuvuodesta 2012.

Lisätiedot

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella.

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. LAAJAKAISTA 2015 YPÄJÄN HANKEALUE Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. Hanke-ehdotuksina saatujen hakemusten

Lisätiedot

Huippunopea kiinteä laajakaistaverkko - informaatioteknologian strateginen infrastruktuuri-investointi

Huippunopea kiinteä laajakaistaverkko - informaatioteknologian strateginen infrastruktuuri-investointi Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 13/2014 Martti Lehto, Pekka Neittaanmäki Huippunopea kiinteä laajakaistaverkko - informaatioteknologian strateginen infrastruktuuri-investointi Informaatioteknologian

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA 1 Lnro 2340A OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA Koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan myönnetyistä lisävaroista rahoitettavia

Lisätiedot

Mikko Polvinen LAAJAKAISTAPALVELUJEN TARJONTA JA TULEVAISUUS KUHMOSSA

Mikko Polvinen LAAJAKAISTAPALVELUJEN TARJONTA JA TULEVAISUUS KUHMOSSA Mikko Polvinen LAAJAKAISTAPALVELUJEN TARJONTA JA TULEVAISUUS KUHMOSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikka ja liikenne Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma (ylempi AMK) 20.5.2014

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

Ohje 2. VALTION TUEN EDELLYTYSTEN HUOMIOIMINEN PILOTTIHANKKEEN KILPAILUTUKSESSA

Ohje 2. VALTION TUEN EDELLYTYSTEN HUOMIOIMINEN PILOTTIHANKKEEN KILPAILUTUKSESSA Ohje 1 (6) Viestintämarkkinat ja -palvelut Yleispalvelun valvonta OHJE PILOTTIHANKKEIDEN KILPAILUTTAMISEKSI () 1. TAUSTA Valtioneuvosto on 4.12.2008 antamallaan periaatepäätöksellä asettanut hankkeen,

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden laajakaistatuen hakumenettely on kaksivaiheinen. Tämä hakuilmoitus koskee hakumenettelyn ensimmäistä vaihetta.

Haja-asutusalueiden laajakaistatuen hakumenettely on kaksivaiheinen. Tämä hakuilmoitus koskee hakumenettelyn ensimmäistä vaihetta. HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4 Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2 2 Kuitu kotiin asti... 4 3 Valokuitu ja sen vaihtoehdot miksi juuri kuitu eikä langaton yhteys?... 6 3.1 Mikä valokuitu ja mikä valokuituverkko?...

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA

ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA LAAJAKAISTAISET TIETOLIIKENNEYHTEYDET MAAKUNTAAN Etelä-Pohjanmaan liitto 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET KÄSITTEET JA LYHENTEET...4 2. KANSALLINEN LAAJAKAISTASTRATEGIA...6

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Tekijät Seppo Alatörmänen Aimo Honkavuori Antero Isola Jussi Rantamo Jukka Rinne 2014 Kuvat Antero Isola Jussi Rantamo Fotolia.com Taitto 3D Verstas / Janne Juopperi

Lisätiedot

Infopaketti valokuituverkon laajentumisesta

Infopaketti valokuituverkon laajentumisesta Infopaketti valokuituverkon laajentumisesta Tämän tietopaketin tarkoituksena on tarjota kättä pidempää valokuituverkon laajentumisesta kiinnostuneille henkilöille. Tietopakettiin on pyritty kokoamaan perustiedot

Lisätiedot

Pölpänet-verkkosuunnitelmahanke loppuraportti

Pölpänet-verkkosuunnitelmahanke loppuraportti Pölpänet-verkkosuunnitelmahanke loppuraportti Lahden Tiede- ja Yrityspuisto Oy Reijo Salminen, 2011 - 2-1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...- 2-2 Tiivistelmä...- 5-3 Alueverkkohankkeen alustavat valmistelut...-

Lisätiedot