Positiivinen pedagogiikka lasten kaverisuhteita edistämässä. Kristiina Kumpulainen Helsingin yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Positiivinen pedagogiikka lasten kaverisuhteita edistämässä. Kristiina Kumpulainen Helsingin yliopisto"

Transkriptio

1 Positiivinen pedagogiikka lasten kaverisuhteita edistämässä Kristiina Kumpulainen Helsingin yliopisto

2 Kivaa, että kaveri on se on niin hauskaa, kun saa kaverin kanssa leikkiä. Me leikitään kaikkialla. Michael 6v.

3 Mitä tiedämme yksinäisyydestä? Yksinäisyyden tunne johtuu ihmisen sosiaalisissa suhteissa ilmenevistä laadullisista tai määrällisistä puutteista. Yksinäisyys on aina subjektiivinen kokemus, eli vain ja ainoastaan henkilö itse voi kokea olevansa yksinäinen. Yksinäisyys on suhteellisen riippumaton todellisista sosiaalisista verkostoista ja fyysisistä välimatkoista - ihminen voi olla yksin olematta silti yksinäinen tai hän voi olla yksinäinen ollessaan muiden seurassa. Yksinäisyys, toisin kuin yksin oleminen, on kokemuksena aina epämiellyttävä ja ahdistava. (Junttila, 2015)

4 Positiivisen pedagogiikan tutkimus- ja koulutustiimi: Kristiina Kumpulainen Lasse Lipponen Jaakko Hilppö Antti Rajala Anna Mikkola Saara Salmi Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

5 Luennon runko: Miksi Positiivista Pedagogiikkaa? Mitä on Positiivinen Pedagogiikka? Miten toteuttaa Positiivista Pedagogiikkaa? Positiivinen Pedagogiikkaa käytännössä

6 Miksi positiivista pedagogiikkaa?

7 PEDAGOGIIKAN YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS edistää kestävää hyvinvointia yhteisöissä ja yksilöissä kehittää syrjäytymistä ehkäiseviä toimintamalleja hyvinvointitaitojen kehittymisen tukeminen

8 o Aikaisempi tutkimus lasten psykologisesta hyvinvoinnista on kohdistunut riskitekijöiden kartoittamiseen (Boekarts, 1993; Hascher, 2003)

9 o Jatkuvasti muuttuvat elinympäristöt haastavat lasten sosioemotionaalisen hyvinvoinnin (Cooper & Cefai, 2009; Layard & Dunn, 2009)

10 Psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen vaatii uutta otetta. Yhteisöllisyys, osallisuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet ovat mielenterveyden rakennuspalikoita. (HS , Kristian Wahlbeck, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

11 ENTÄ UUSI OPPILASHUOLTOLAKI? antaa työkaluja toteuttaa ennaltaehkäisevää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa osana koulun normaalia arkea ja pedagogiikkaa lapsen toimijuuden korostaminen on yhdenmukainen lainmuutoksessa korostuneen lapsen päätösvallan ja aseman kanssa antaa käsitteitä kuvaamaan, analysoimaan ja kehittämään tätä työtä

12 TAI OPS 2016 PERUSTEET? Vastaa hyvin yleisen osan pedagogisiin tavoitteisiin, kuten: - OPSIN oppimiskäsitykseen - oppilaiden osallistamiseen, - hyvinvoivan ja turvallisen sekä rohkaisevan toimintakulttuurin rakentamiseen - Kasvatusyhteistyön kodin ja muiden ammattilaisten kanssa

13 Mitä on positiivinen pedagogiikka?

14 Teoreettiset perusteet (1) Sosiokulttuurinen näkemys, joka korostaa oppimisen ja kehityksen sosiaalista, emotionaalista ja kulttuurista ulottuvuutta. Keskeistä on kulttuuristen työkalujen välittämä vuorovaikutus ja merkityksenanto. Jaetut käytännöt ja toimintaan liittyvät välineet sitovat yhteisön jäseniä toisiinsa sekä tukevat yksilön ajattelua, oppimista ja hyvinvointia.

15 Teoreettiset perusteet (2) Positiivisen psykologian tutkimuskohteita ovat yksilön myönteiset kokemukset, ominaisuudet sekä positiiviset instituutiot. Riskitekijöiden kartoittamisen sijaan kasvatustoiminnan lähtökohtana ovat ne asiat, jotka kannattelevat lapsia, tekevät oppimisesta mielekästä ja saavat lapset tuntemaan oppimisen iloa.

16 Teoreettiset perusteet (3) Humanistinen psykologia näkee ihmisen aktiivisena, luovana, kokeilevana ja itsenäisesti valintoja suorittavana yksilönä. Korostaa yksilön kokemusten ja elämysten subjektiivisuutta ja merkityksellisyyttä. Yksilön ymmärtäminen ilman hänen kokemuksiensa huomioimista eri tilanteissa on mahdotonta.

17 Positiivinen pedagogiikka määrittelee lapsen sosioemotionaalisen hyvinvoinnin mahdollisuutena tunteiden ja kokemusten ilmaisuun, itsensä toteuttamiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja merkityksenantoon sekä sosiaalisiin suhteisiin ja pääomaan. Positiivinen pedagogiikka painottaa sosiaalisten suhteiden ja yhteisöjen merkitystä oppimisessa.

18 o Hyvä ei lisäänny (vain) pahaa vastustamalla; hyvä lisääntyy myös hyvää lisäämällä. o Vahvuuksien ja positiivisuuden voima (Aspinwall & Staudinger, 2006; Seligman et al., 2009)

19 o Positiiviset tunteet ja kokemukset edistävät kekseliäisyyttä, luovuutta, ongelmanratkaisua sekä parantavat ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta (esim. Estrada ym. 1994; Isen ym. 1987; Isen, Johnson, Mertz & Robinson 1985)

20 o Tutkimukset ovat tuoneet esiin pienten asioiden merkityksellisyyden hyvinvoinnin edistämisessä (Fattore ym., 2007; Johnson, 2008; Puroila, Estola & Syrjälä, 2012) o Positiivinen tunne ei ole harvinaislaatuinen tai vaikeasti saavutettavissa oleva tila (Fredrickson & Kurtz, 2011)

21 o Toistuvat kokemukset myönteisistä tunteista voivat kasautua ja luoda lumipalloefektin (Fredrickson, 2005; Fredrickson & Kurtz, 2011)

22 o Jaetut myönteisten tunteiden kokemukset luovat keskinäistä hyvää oloa ja sosiaalisia resursseja, kuten ystävyyttä tai perhesiteitä (Fredrickson, 1998)

23 POSITIIVISEN PEDAGOGIIKAN PERIAATTEET Yhteisöllinen, myönteinen toimintakulttuuri vahvistaa sosiaalisia suhteita, oppimista ja hyvinvointia. Kasvatus- ja opetustyön lähtökohtana on lapsen toimijuus ja osallisuus Myönteiset tunteet ovat oppimisen ja hyvinvoinnin voimavaroja. Lapsen vahvuuksien tunnistaminen on oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen edellytys. Kasvatuskumppanuus rakentuu luottamuksellisessa ja arvostavassa vuorovaikutuksessa.

24 Miten toteuttaa positiivista pedagogiikkaa?

25 Positiivisen pedagogiikan vaiheet Mari Keso

26 1. Ankkurointi o Toiminta kytketään lapsen kokemusmaailmaan ja lapselle tärkeisiin ilmiöihin o Lapsia puhuttelevan havainnollistavan esimerkin hyödyntämistä myönteisten kokemusten tunnistamisessa o Menetelmiin keskittymisen sijaan on viisaasta pysähtyä miettimään lasten arkista kokemusmaailmaa. Positiivinen pedagogiikka

27 2. Havainnointi o Omien myönteisten kokemusten tunnistaminen ja niihin liittyvä merkityksenanto voivat kasautua ja laukaista myönteisten tunteiden kierteen o Korostetaan iloa ja hyvää oloa tuottavia asioita sekä asioita, jotka saavat lapset innostumaan ja luottamaan itseensä o Myös muut voivat tehdä havaintoja lapsesta: opettajat, vanhemmat, vertaiset. Positiivinen pedagogiikka

28 3. Dokumentointi o Ilmiöt, tapahtumat, tunnelmat, pulmat, oivallukset, ristiriidat ja kohtaamiset muutetaan näkymättömästä näkyviksi o Visuaalinen dokumentointi ja sen tuoma symbolinen etäisyys mahdollistavat kokemusten ja tunteiden käsittelyn o Piirtämisen ja kuvaamisen lisäksi dokumentointia voi toteuttaa esimerkiksi kirjoittamalla. Positiivinen pedagogiikka

29 4. Jakaminen o Lapselle tulisi antaa mahdollisuus jakaa ja käsitellä tunteitaan ja kokemuksiaan sosiaalisessa. o Kokemusten ja tunteiden yhteinen käsittely voi synnyttää yhteisöllisyyttä ja tunteen ryhmään kuulumisesta. o Kokemuksista keskusteleminen ja muiden kokemusten kuuleminen opettavat tarkastelemaan omia kokemuksia uudesta ja laajemmasta näkökulmasta. Positiivinen pedagogiikka

30 o Lasten ja nuorten myönteisen kokemusmaailman tukeminen arjen keskellä ei vaadi suuria tekoja vaan herkkyyttä myönteisten kokemusten havainnoimiseen, kykyä auttaa lapsia ja nuoria näiden kokemusten tunnistamisessa sekä halua kehittää arkeen sopivia kuulemisen ja kertomisen käytäntöjä. Positiivinen pedagogiikka

31 Case Kytöniitty Tarve: " Uuden ryhmähengen luominen ja sen haasteet" Arat ja ujot lapset ja vahvuudet esiin. " Suun auki saaminen viskareilla, erohetket vanhempien vaikuttaa" Kannustaminen ja rohkaisu" " Resussit: " Kamerat ja digikehykset mahdollisuutena"

32 - Inspiroiva - Ryhmäyttävä - Yhteistoiminnallisuutta lisäävä - Kasvatuskumppanuutta vahvistava - Lapsituntemusta lisäävä - Kasvatustavoitteiden saavuttamista - Ryhmän ilmapiiri oli Iloinen ja energinen - Hauska - Haastava - Motivoiva - Lisäsi työkaluja työntekoon - Eheä ja integroitu toiminta - Koko päiväkodin kiinnostus projektia kohtaan

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen Vapaa-ajanohjaus Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1 LASTEN JA NUORTEN ERITYISPIIRTEITÄ 4 1.1

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa. Oikoluettu 10.6.2005

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa. Oikoluettu 10.6.2005 Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa Oikoluettu 10.6.2005 Hyväksytty Sipoon suomenkielisessä koulujaostossa 4.3.2005 2 1. 3HUXVWHHW 4 1.1. Arvot ja toiminta-ajatus 1.2. Yleiset kasvatuksen

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Olisipa minullakin edes yksi ystävä.

Olisipa minullakin edes yksi ystävä. Olisipa minullakin edes yksi ystävä. Yksinäisyys lasten silmin Ida-Maria Spets, 0308171 Pro gradu -tutkielma Kevät 2014 Sosiaalityö Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskunta tieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA

Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 01.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. ESIOPETUS JA SEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET 1 2. ESIOPETUS PORISSA 2 2.1. Esiopetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Hauskan oppimisen sivutuotteena vahva itsetunto?

Hauskan oppimisen sivutuotteena vahva itsetunto? Hauskan oppimisen sivutuotteena vahva itsetunto? Laura Viljamaa Lopputyö Tammikuu 2015 Erilliset erityisopettajaopinnot, ELO Erityispedagogiikka, OKL Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO Ammattiopisto Lappian lähihoitajaopiskelijoiden kokemuksia työssäoppimisen onnistumiseen vaikuttavista asioista. Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa TYÖPAPERI Mielenterveyden edistäminen kouluissa 24 2013 Työpaperi 24/2013 Mielenterveyden edistäminen kouluissa Tämä on suora, lyhennetty käännös alkuperäisestä käsikirjasta Mental Health Promotion Handbook

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Lapsen voimavarat hyvinvoinnin edistäjinä

Lapsen voimavarat hyvinvoinnin edistäjinä Lapsen voimavarat hyvinvoinnin edistäjinä Alle kouluikäisten lasten hyvinvoinnin tukeminen vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyöllä Saara Salmi ja Lasse Lipponen Työpapereita 2013:1 LAPSEN VOIMAVARAT

Lisätiedot

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi Elina Korhonen Teemaseminaari (8 op) Syksy 2013 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma 2011

Mäntsälän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma 2011 Mäntsälän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma 2011 Sivistyslautakunta 10.8.2011 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 3 1.1 Tehtävä 3 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 3

Lisätiedot

LIIKUNNASTA ILOA LIIKUNTALEIKKIPUSSILLA! Liikunnan kehittämishanke Vantaan NMKY:n iltapäiväkerhoissa

LIIKUNNASTA ILOA LIIKUNTALEIKKIPUSSILLA! Liikunnan kehittämishanke Vantaan NMKY:n iltapäiväkerhoissa LIIKUNNASTA ILOA LIIKUNTALEIKKIPUSSILLA! Liikunnan kehittämishanke Vantaan NMKY:n iltapäiväkerhoissa Tessa Turkulainen LIIKUNNASTA ILOA LIIKUNTALEIKKIPUSSILLA! Liikunnan kehittämishanke Vantaan NMKY:n

Lisätiedot

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.1 YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.2 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

Saara Laatinen SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA

Saara Laatinen SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA Saara Laatinen SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA Opinnäytetyö CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 TIIVISTELMÄ Yksikkö Ylivieska Koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA Marjatta Väisänen Artikkeli Korkeanasteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Gerontologinen erityisosaaminen (30 op) Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Arjen ylistys Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Sisältö 1. NÄIN SYNTYI JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 2. JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 5 3. ONNELLINEN JA HYVINVOIVA LAPSI

Lisätiedot