Sairaudet ja lääkkeet kilpirauhasongelmien aiheuttajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaudet ja lääkkeet kilpirauhasongelmien aiheuttajana"

Transkriptio

1 Niina Matikainen KILPIRAUHANEN Sairaudet ja lääkkeet kilpirauhasongelmien aiheuttajana Kilpirauhashormonien säätelyjärjestelmän tasapaino häiriintyy herkästi, jos vaikea sairaus tai lääkehoito vaikuttaa hypotalamuksen, aivolisäkkeen tai kilpirauhasen toimintaan. Vakavan yleissairauden seurauksena syntyvä matalan -arvon oireyhtymä on huonon ennusteen merkki. Trijodityroniinilla tehdyt hoitotutkimukset ovat antaneet ristiriitaisia tuloksia. Lääkehoidon tai eräiden sairauksien aiheuttamat kilpiraushasongelmat ilmenevät joko pysyvänä hypo- tai hypertyreoosina tai ohimenevänä tyreoidiittina. Joskus kyse on laboratoriotuloksen poikkeavuudesta ilman kliinistä häiriötä. Hypotyreoosin korvaushoito ja kilpirauhasen autovastaaineet lisäävät alttiutta kilpirauhashäiriölle sairauden tai uuden lääkkeen vaikutuksesta. Kilpirauhasen toiminnan seurantaa vaativia lääkkeitä ovat esimerkiksi amiodaroni, interferoni, litium sekä protoni pumpun ja tyrosiinikinaasin estäjät. Tyroksiinihoidon aikana annoksen tai tyreotropiinipitoisuuden muutos antaa aiheen pohtia, voiko uusi lääkeaineinteraktio tai sairaus häiritä kilpirauhashormonien aineenvaihduntaa. Oireettoman potilaan tyreotropiiniarvon kasvu voi johtua myös ohimenevästä sairaudesta, ja arvo tulee tarkistaa ennen tyroksiinihoidon aloitusta. Kilpirauhashormoneilla on kaikkien solujen energia-aineenvaihdunnan säätelijänä keskeinen vaikutus hyvinvointiin. Kilpirauhashormonien tyroksiinin ( ) ja trijodityroniinin ( ) ja pitoisuus riippuu hypotalamuksen erittämästä tyreotropiinin vapauttajahormonista (TRH) ja aivolisäkkeen erittämästä tyreotropiinista (), kilpirauhasen hormonisynteesin toimivuudesta ja tyroksiinia sitovien kan- tajavalkuaisten lähinnä tyroksiinia sitovan globuliinin (TBG) määrästä sekä tasapainosta sitoutuneen ja vapaan hormoni fraktion välillä. Kohdesolujen dejodinaasientsyymit 1 3 (DIO 1 3) huolehtivat :n, :n ja inaktiivisen käänteis- :n (r ) kudos spesifisestä tasapainosta. Kilpirauhashormonien lopullinen vaikutuskohde on tuman kilpirauhashormonireseptori, jonka saavuttaminen vaatii kilpirauhashormonien aktiivisen kuljetuksen solukalvon läpi. on tärkein kilpirauhashormoni. Sen aktiivisuus :ään verrattuna on kolminkertainen. :n poistuminen voi lisääntyä enterohepaattisen kierron katkea misen, maksan mikrosomaalisten entsyy mien induktion tai proteinurian vuoksi, jolloin -pitoisuus pienenee (Larsen ym. 2007). Kuvassa esitetään kilpirauhashormonien aineenvaihdunnan pääpiirteet sekä lääkkeiden ja sairauksien aiheuttamien pysyvien ja ohi menevien kilpirauhashaittojen mekanismit. Tyroksiinihoidossa olevien potilaiden kilpirauhashormonitasapaino on edellä kuvattujen tekijöiden lisäksi riippuvainen tyroksiinin imeytymisestä ja :n perifeerisestä konver siosta :ksi DIO-entsyymien vaikutuksesta. Hypotyreoosin hoitolinjat on kuvattu perusteellisesti hiljattain (Välimäki 2010). Tyroksiinihoidossa lääkeannos ja -pitoisuus pysyvät tavallisesti vakiintuneella tasolla. Kliinikon on hyvä muistaa, että äkilliset muutokset -pitoisuudessa tai tyroksiinin annoksessa voivat johtua uudesta sairaudesta tai lääkeaineinteraktiosta. Vakava sairaus vaikuttaa kilpirauhashormonien aineenvaihduntaan Vaikeat sairaudet, hengenvaaralliset traumat, laajat kirurgiset toimenpiteet ja paasto muut Duodecim 2010;126:

2 KILPIRAUHANEN Pysyvä häiriö Sentraalinen hypotyreoosi T3v Viitealue Kilpirauhasperäinen hypotyreoosi T3v Hypertyreoosi T3v Aivolisäke DIO 2 Hypotalamus DIO 2 TRH Kilpirauhanen DIO 1+2 Kudosten DIO 1 3 T4 (T3) T4 T3 rt3 Dynaaminen häiriö Yleissairaus Tyreoidiitti rt3 T4 T3 Lievä Vaikea Toipuminen Tyreotoksikoosi Aika Hypotyreoosi Viitealue Kuva. Kilpirauhashormonien säätelyjärjestelmään kuuluvat hypotalamus, aivolisäke ja kilpirauhanen. Kilpirauhasen tuottaman tyroksiinin ( ) dejodinaatio trijodityroniiniksi ( ) tai inaktiiviseksi r :ksi riippuu kudostasolla dejodinaasientsyymien (DIO 1 3) toiminnasta. Punaiset nuolet kuvastavat kilpirauhashormonien negatiivista palautevaikutusta hypotalamukseen ja aivolisäkkeeseen. Yleissairaus tai lääkehoito voi aiheuttaa pysyvän hypertyreoosin tai hypotyreoosin. Tyreotropiinin () pitoisuutta pienentävät lääkkeet saavat aikaan myös sentraalista hypotyreoosia. Yleissairauden aiheuttama matalan -arvon oireyhtymä on ohimenevä häiriö ja korjaantuu perustaudin paranemisen myötä. Lääkkeen tai sairauden aiheuttama tyreoidiitti on tyypillisesti kaksivaiheinen: tyreotoksikoosivaihetta seuraa hypotyreoosi, joka vain harvoin jää pysyväksi. TRH = tyreotropiinin vapauttajahormoni tavat kilpirauhashormonien tasapainoa ilman hypotalamus-aivolisäke-kilpirauhasakselin sairautta. Tämä ilmiö tunnetaan englanninkielisillä nimillä euthyroid sick syndrome, nonthyroidal illness syndrome ja low -syndrome. Suomenkielisessä endokrinologian oppikirjassa nimenä on matalan -arvon oireyhtymä. Tilalle tyypillisiä muutoksia ovat normaali tai lievästi pienentynyt -pitoisuus, :n erityspulssien vaimeneminen, dejodinaasientsyymien aktiivisuuden muutokset, vapaan :n ( v) normaali pitoisuus, vapaan :n ( v) pitoisuuden pieneneminen ja r :n pitoisuuden suurentuminen kuvan mukaisesti. TRH-kokeessa -vaste on joko normaali tai pienentynyt. Tilanne korjautuu sairauden paranemisvaiheessa, kun -pitoisuus kasvaa hetkellisesti jopa normaalia suuremmaksi, stimuloi :n erittymistä ja entinen tasa painotila palautuu (Välimäki ja Schalin-Jäntti 2009). Muutoksen mekanismit ja merkitys ovat pääosin tuntemattomia. Sytokiinit, erityisesti interleukiinit, voivat aiheuttaa koe-elämille tai terveille koehenkilöille matalan -arvon oireyhtymän. Muitakin mekanismeja lienee, koska aliravitsemuksen aikana muutos syntyy ilman sytokiiniaktivaatiota. Oletetaan, että - pitoisuuden pienentyminen heijastelee fysiologista adaptaatiota voimakkaaseen stressiin tai aliravitsemukseen vähentäen kudosten ennen muuta sydämen ja lihaksiston hapenkulutusta (Koenig 2008). Tilanteen yleisyyttä sairaalapotilailla kuvastaa espanjalainen tutkimus, jossa analysoitiin kilpirauhasen toiminta jokaiselta tiettyyn sairaalaan vuonna 2005 otetulta yli 60-vuotiaalta potilaalta. Tutkituista N. Matikainen

3 447 potilaasta peräti 62 %:lla todettiin matalan -arvon oireyhtymä, joka oli yhteydessä korkeaan ikään ja kuolemanriskiin (Iglesias ym. 2009). Milloin matalan -arvon oireyhtymä on haitallinen sairaudesta toipumisen kannalta? Vaikka oireyhtymä on itsenäinen kuoleman ennustaja useassa kroonisessa sairaudessa ja tehohoitopotilailla, ovat hoitotutkimusten tulokset olleet ristiriitaisia. Kapteinin ym. (2009) systemoituun kirjallisuuskatsaukseen löytyi vain seitsemän laatukriteerit täyttävää hoitotutkimusta. Niiden perusteella tyroksiini- tai trijodityroniinihoito ei ole estänyt kuolemia tai parantanut hemodynaamisia muuttujia kriittisesti sydänsairailla tai palovammapotilailla. Munuaisten akuuttia vajaatoimintaa sairastavilla tyroksiinihoito suurensi kuolleisuuden 3,3-kertaiseksi. Toisaalta pienen - pitoisuuden korjaamisen lyhytaikaisesti trijodityroniinilla on ajateltu parantavan kriittisesti sairaiden sydämen pumppaustoimintaa (Pingitore ym. 2008, Choi ym. 2009). Kun perustauti paranee, korjaantuu myös kilpirauhashäiriö, ja toimintakokeita tehdään esimerkiksi 4 8 viikon välein. Nykyisen käsityksen mukaan tyroksiinihoitoa ei ole suositeltavaa aloittaa, mutta trijodityroniinihoidosta hyötyvän potilasryhmän määrittämiseksi kaivataan vielä lisätutkimuksia. Kroonisiin sairauksiin yhdistyviä kilpirauhashäiriötä Edellä kuvatun matalan -arvon oireyhtymän lisäksi joissakin sairauksissa esiintyy kilpirauhasen toiminnan spesifisiä muutoksia. Geneettiset tekijät lisäävät kilpirauhashäiriöiden esiintymistä mm. Turnerin oire yhtymässä ja autoimmuunisairauksissa, kuten tyypin 1 diabeteksessa, Addisonin taudissa, MS-taudissa ja keliakiassa. Esimerkiksi keliakiaa sairastavilla todettiin yli ihmistä käsittäneessä väestötutkimuksessa 4,4-kertainen hypotyreoosin riski ja myös merkittävä 2,9-kertainen hypertyreoosin riski taustaväestöön verrattuna (Elfstrom ym. 2008). Immunomoduloivien sairauksien yhteydessä kilpirauhashäiriöt ovat yleisiä. HIV-infektioon liittyy tuntemattomalla mekanismilla syntyvä erikoinen toimintakokeiden löydös, jossa TBG- ja kokonais- ovat suu rentuneet, v:n pitoisuus on normaali ja r -arvo pienentynyt (Hoffmann ja Brown 2007). Krooniseen C-hepatiittiin liittyy vielä hieman epävarmasti osoitettu kilpirauhassairauksien riski. Syynä on interferonihoidon ohella mahdollisesti kilpirauhassolujen virusinfektio (Tomer ja Menconi 2009). Kroonisiin munuaissairauksiin on epidemiologisissa tutkimuksissa yhdistetty hypotyreoosin, struuman ja kilpirauhassyöpien lievästi suurentunut riski. Syyksi epäillään pienentynyttä jodineritystä virtsaan, jolloin ylimäärä kertyy kilpirauhaseen. Munuaisten vaikeassa vajaatoiminnassa ureemiset toksiinit ja asidoosi häiritsevät laajasti kilpirauhashormonien aineenvaihduntaa mm. vähentäen :n ja :n eritystä ja kuljetusta maksasoluun, konversiota :stä :ksi, aktiivisen :n määrää kohdesolussa sekä vaikutusta kilpirauhashormonireseptoriin ja geenitranskriptioon. Toistaiseksi tyroksiini- tai trijodityroniinihoitoa ei suositella niihin liittyneiden kiihtyneen proteiinikatabolian ja sydän-verisuonihaittojen vuoksi, vaikka lipidiprofiilin muutokset ovat olleet suotuisia (Amato ym. 2008). Maksan vajaatoiminnassa maksasolun DIO 1 -aktiivisuus vähenee pienentäen v:n pitoisuutta. Akuutissa hepatiitissa TBG-pitoisuus suurenee muiden akuutin vaiheen proteiinien mukana ja v:n sekä v:n osuus pienenee. Maksan autoimmuunisairauksiin liittyy kilpirauhasen autoimmuunisairauksien lisääntynyt ilmentyminen (Malik ja Hodgson 2002). Suoliston imeytymishäiriöitä ja vatsan hapottomuutta aiheuttavat sairaudet häiritsevät tyroksiinin imeytymistä. Atrofisen gastriitin ja helikobakteeri-infektion havaittiin lisäävän tyroksiinin tarvetta noin 25 % (Centanni ym. 2006). Laktoosi-intoleranssi, ohutsuolen tulehduksellinen sairaus tai jejunoileaalinen ohitus saattavat vähentää tyroksiinin imeytymistä (Liwanpo ja Hershman 2009). Uusi potilasryhmä, ohutsuolen ohitusleikkauksen sairaalloisen lihavuuden hoitona läpikäyneet tarvitsee yleensä tyroksiiniannoksen säätöä, koska sekä tyroksiinin tarve laihtumisen myötä että 2441 Sairaudet ja lääkkeet kilpirauhasongelmien aiheuttajana

4 KILPIRAUHANEN 2442 imeytyminen voivat muuttua. Moulin de Moraesin ym. (2005) tutkimuksessa sub kliininen hypotyreoosi korjaantui vuodessa laihdutusleikkauksen jälkeen painon laskun myötä. Psykiatristen häiriöiden aiheuttamat kilpirauhashäiriöt tunnetaan huonosti. Erityisesti masennuspotilailla tyroksiinihoitoa käytetään lievässäkin hypotyreoosissa (Fountoulakis ym. 2006), ja onpa masennusta hoidettu trijodityroniinilla ilman selvää hypotyreoosiakin (Kelly ja Lieberman 2009). Lääkehoito kilpirauhasongelmien aiheuttajana Lääkehoito voi vaikuttaa kaikkiin kilpirauhashormonien aineenvaihdunnan vaiheisiin. Monilla lääkkeillä on useita vaikutuskohtia (taulukko 1). Lääkehoidon aiheuttamista kilpirauhasongelmista tärkeimmät ovat hypotyreoosi ja hypertyreoosi, joka syntyy joko ohimenevän tulehduksen (tyreoidiitin) aiheuttaman tyreotoksikoosin tai pysyvän liikatoiminnan mekanismilla (kuva). :n pitoisuutta muuttavat lääkkeet. Glukokortikoidit, dopamiiniagonistit ja somatostatiinianalogit vaikuttavat joko hypotalamukseen tai hypofyysiin vähentäen yleensä ohimenevästi :n eritystä (taulukko 1). Sentraalinen hypotyreoosi on mahdollinen, jos esimerkiksi vakava sairaus aiheuttaa lisäksi matalan -arvon oireyhtymän. Muutamien tutkimusten pohjalta on epäilty, että karbamatsepiinilla, okskarbatsepiinilla ja met formiinilla on myös :ta laskeva vaikutus (Haugen 2009). Metformiini vähentää :ta kuitenkin vain hypotyreoosia sairastavilla muttei eutyreoottisilla diabeetikoilla (Cappelli ym. 2009). Uusi retinoidien syöpälääkeryhmään kuuluva beksaroteeni vähentää voimakkaasti mutta ilmeisesti reversiibelisti β-alayksikön transkriptiota ja aiheuttaa sentraalisen hypotyreoosin %:lle potilaista. Yksi annos pienensi lumekontrolloidussa kokeessa seitsemän terveen koehenkilön joukosta kuudella -arvon alle viite alueen (Golden ym. 2007, Smit ym. 2007). Metoklopramidi ja muut dopamiini antagonistit suu rentavat -pitoisuutta. Kilpirauhashormonien eritykseen vaikuttavat lääkkeet voivat aiheuttaa hypotyreoosia (taulukko 1). Sama vaikutus on tyreostaateilla sekä joskus vaikean hypertyreoosin hoidossa käytettävillä glukokortikoideilla ja jodia sisältävillä röntgenvarjoaineilla. Jodipitoiset lääkkeet voivat kiihdyttää hormonisynteesiä ja aiheuttaa hypertyreoosin, kun hormonisynteesin akuutti estovaikutus (Wolff Chaikoffin ilmiö) on ohi (Fontanilla ym. 2001). T₄:n dejodinaatiota T₃:ksi vähentävät lääkkeet on esitetty taulukossa 1. Tyroksiinia sitovan globuliinin pitoisuutta muuttavat sukupuolihormonit on esitetty taulukossa 1. Lisäksi TBG:n pitoisuutta suurentavat klofibraatti, fluorourasiili, kapesitabiini, mitotaani ja opioidit ja sitä pienentävät nikotiinihappo ja glukokortikoidit. Kantajaproteiinien sitoutumisaste määrää v:n osuutta plasmassa. Esimerkiksi furosemidi, salisylaatit, diklofenaakki, mefenaamihappo, fenytoiini, mitotaani ja hepariini syrjäyttävät :aa ja :a TBG:stä ja albumiinista suoraan tai vapaiden rasvahappojen pitoisuuden suurentumisen välityksellä. Pitkäaikaisessa lääkehoidossa vapaan hormonifraktion suureneminen pienentää hetkellisesti :n pitoisuutta, mutta säätelyjärjestelmä mukautuu nopeasti uuteen tasapainoon. Ongelmia voi syntyä suuren v-pitoisuuden tulkinnassa akuutisti sairaalla tehohoitopotilaalla esimerkiksi hepariini- tai suuriannoksisen furosemidihoidon aikana. Tulokset saatetaan erheellisesti tulkita hypertyreoottisiksi (Stockigt ja Lim 2009). Maksan :n ja :n eliminaatiota lisääviä lääkkeitä ovat mm. entsyymi-induktorit, jotka on esitetty taulukossa 1. Lääkehoito ja sairaudet muuttavat tyroksiinin imeytymistä taulukon 1 mukaisesti. Tyroksiiniannos tulisi ottaa aamulla kymmenen minuuttia ennen ruokailua, jotta imeytyminen on tasaista ja mahdollisimman täydellistä. Ravintokuitu ja kahvi saattavat heikentää tyroksiinin imeytymistä (Liwanpo ja Hershman 2009). Monet lääkkeet muodostavat suolistossa tyroksiinin kanssa imeytymättömän kompleksin. Tämän vuoksi raudan, kalsiumsuolojen ja resiinien (kolestyramiini, kolesevelaami) ot- N. Matikainen

5 Taulukko 1. Kilpirauhasen toimintaan tai toimintakokeiden tuloksiin vaikuttavia lääkkeitä. Samalla lääkkeellä saattaa olla useita vaikutuskohteita. Epävarma vaikutus on kirjattu sulkeisiin. Muunneltu Välimäen ja Schalin-Jäntin (2009) artikkelin pohjalta. :n eritys Vähenee Lisääntyy Kilpirauhasen hormonieritys Vähenee Lisääntyy Sitoutuneen :n ja :n osuutta muuntavat TBG-pitoisuus pienenee TBG-pitoisuus suurenee Sitoutuminen kantajaproteiineihin vähenee :n ja :n metaboliaa muuntavat :n muuntuminen :ksi vähenee Maksan kautta poistuminen lisääntyy Kilpirauhastulehdusta aiheuttavat Tyroksiinin imeytymistä vähentävät Mekanismi epäselvä Dopamiini, dobutamiini, levodopa, dopamiiniagonistit (kabergoliini, bromokriptiini), glukokortikoidit, somatostatiinianalogit, beksaroteeni, fenytoiini, mitotaani, inter leukiinit 1β ja 6, (karbamatsepiini, okskarbatsepiini), (metformiini*) Metoklopramidi ja dopamiiniantagonistit Karbimatsoli, propyylitiourasiili, litium, jodi ja sitä sisältävät röntgenvarjoaineet, amiodaroni, aminoglutemidi, sulfonamidit, etionamidi Jodi ja sitä sisältävät lääkkeet Amiodaroni Androgeenit, anaboliset steroidit, nikotiinihappo, glukokortikoidit, L-asparaginaasi Estrogeenit ja selektiiviset estrogeenireseptorin muuntajat (SERM), heroiini, metadoni, fluorourasiili, kapesitabiini, mitotaani Salisylaatit, diklofenaakki, mefenaamihappo, furosemidi, hepariini, fenytoiini, mitotaani Propyylitiourasiili, jodia sisältävät röntgenvarjoaineet, amiodaroni, beetasalpaajat, glukokortikoidit Fenobarbitaali, fenytoiini, rifampisiini, karbamatsepiini, sertraliini, imatinibi, mitotaani Amiodaroni, litium, interferoni, sunitinibi, sorafenibi, alfa- ja beetainterferoni, interleukiini 2, granulosyyttimakrofagikasvutekijä, alemtutsumabi Resiinit, rautasulfaatti, sukralfaatti, kalsiumvalmisteet, alumiihihydrokloridi, sevelameeri, lantaanikarbonaatti, raloksifeeni, protonipumpunsalpaajat, orli staatti, (siprofloksasiini), (statiinit) Stavudiini, talidomidi, alemtutsumabi * Vaikutus ainoastaan tyroksiinihoidossa olevilla. = tyreotropiini, = tyroksiini, = trijodityroniini, TBG = tyroksiinia sitova globuliini toväli tyroksiiniin nähden tulisi olla vähintään neljä tuntia. Uudemmista lääkkeistä, kuten fosfaatinsitojista lantaanikarbonaatista ja sevelameerista, ei tosin ole riittävästi tutkimuksia (Liwanpo ja Hershman 2009). Centannin ym. (2006) tutkimuksessa tyroksiinin tarve kasvoi 37 %, kun potilaille aloitettiin omepratsolihoito ja estettiin tyroksiinin imeytymistä edistävien vatsahappojen eritys. Siprofloksasiinihoidon aikaisesta -pitoisuuden kasvusta on kirjallisuudessa kuvattu kaksi tapausta (Cooper ym. 2005). Tyreoidiitin kehittyminen on mahdollista sekä autoimmuniteetin että toksisen mekanismin pohjalta. Kuvassa näkyy tyypillisen tyreoidiitin kulku, jossa kudostuhon aiheuttamaa tyreotoksikoosijaksoa seuraa hypotyreoosi ja lopuksi tilanteen korjaantuminen. Kilpirauhasen radiojodikertymä on pieni tyreoidiitissa toisin kuin pysyvässä hypertyreoosissa. Tyreodiitti liittyy amiodaroniin, interferoniin, litiumiin, interleukiini-2:een, granulosyytti-makrofagikasvutekijään ja osaan tyrosiinikinaasin estäjistä, erityisesti sunitinibiin Sairaudet ja lääkkeet kilpirauhasongelmien aiheuttajana

6 KILPIRAUHANEN 2444 Eräistä yleisesti kilpirauhashäiriöitä aiheuttavista lääkkeistä Tyrosiinikinaasin estäjät on uusi, mielenkiintoinen syöpälääkeryhmä. Osa tämän lääkeryhmän valmisteista lisää tyroksiinin kataboliaa ja mahdollisesti vähentää sen imeytymistä. Kirjallisuudessa on kuvattu tarvetta tyroksiiniannoksen suurentamiseen imatinibi- ja motesanibihoidon aikana. Sunitinibi ja sorafenibi voivat aiheuttaa aiemmin eutyreoottiselle potilaalle tyreoidiittia, johon liittyy ensin lyhytaikainen -suppressio solutuhon aiheuttaman kilpirauhashormonien vapautumisen vuoksi ja sitten pitkäkestoinen hypotyreoosivaihe (kuva) (Illouz ym. 2009, Sherman 2009). Tapausselostusten perusteella sunitinibihoidon seurauksena kilpirauhanen on kutistunut ja on kehittynyt pysyvä hypotyreoosi (Rogiers ym. 2010). Kilpirauhasen toiminta on syytä tutkia ennen tyrosiinikinaasi-inhibiittorin käytön aloitusta ja säännöllisesti hoidon aikana, koska suurimmasta osasta kliinisessä käytössä olevista valmisteista ei ole tutkimustietoa kilpirauhasvaikutusten osalta. Alfainterferonilla on sekä suoria sytotoksisia että immunologisia vaikutuksia kilpirauhaseen. Interferoni aiheuttaa jopa 10 %:lle käyttäjistä tyreoidiitin, ja tapauksista noin puolet syntyy autoimmuniteetin ja puolet toksisen mekanismin pohjalta. Tyreoidiitille ovat erityisen alttiita tyroideaperoksidaasi- eli TPO-vasta-ainepositiiviset henkilöt. Myös %:lle ilmaantuu uusia TPO-vasta-aineita interferonihoidon aikana. Yleensä auto immuunityreoidiitti johtaa hypotyreoosiin, ja ohimenevä tyreotoksikoosi on käytännössä aina kudostuhon aiheuttama, mutta myös todellinen Basedowin hypertyreoosi on mahdollinen. Toksisella mekanismilla syntyvä tyreoidiitti paranee yleensä itsestään (kuva ). Pysyvä hypotyreoosi jää 5 %:lle potilaista (Tomer ja Menconi 2009). Beetainterferonin ja interleukiini-2:n aiheuttamat muutokset tunnetaan huonommin, mutta ne ovat samankaltaisia kuin alfainterferonin aiheuttamat. Monoklonaalisen CD52- vasta-aineen alemtutsumabin on myös kuvattu aiheuttavan tyreoidiittia, hypotyreoosia ja hypertyreoosia (Coles ym. 2008). Litiumin tärkein vaikutus kilpirauhaseen on hormonierityksen estyminen, jonka seurauksena syntyy struuma jopa 40 %:lle ja hypotyreoosi 20 %:lle litiumlääkitystä käyttävistä. Hypotyreoosin riskitekijöitä ovat naissukupuoli, ikä ja ennen hoitoa positiiviset kilpirauhasvasta-aineet. Litiumhoito vaikuttaa laaja-alaisesti kilpirauhasen toimintaan, ja kliinistä kuvaa muuntelee sen kertyminen kilpirauhasen lisäksi aivolisäkkeeseen ja hypotalamukseen. :n peruspitoisuus ja vaste TRH-stimulaatioon voivat suurentua. Lisäksi litium vaikuttaa jonkin verran myös dejodinaatioprosessiin. Hoidon seurauksena hypotyreoosin lisäksi ilmenee tyreoidiittia, ja myös hypertyreoositapauksia ja silmäoireita on kuvattu (Lazarus 2009). Amiodaroni hoitoannoksella lisää, sisältämänsä jodin vuoksi, päivittäistä jodin saantia 7 21 mg:aan eli kertaiseksi vuorokaudessa. Amiodaroni estää dejodinaasientsyymejä, joten :n konversio :ksi vähenee ja konversio r :ksi lisääntyy. Hoidon aikana ilmenee kilpirauhashormoniresistenssiä, koska hormonien kuljetus kohdesoluun vähenee. Negatiivisen palautejärjestelmän kautta pitoisuus suurenee hoidon alkuvaiheessa noin kolmen kuukauden ajaksi. Myöhemmin se palaa normaaliksi, v-pitoisuus jää suurentuneeksi ja v-arvo viitealueen alarajalle. Taulukossa 2 on kuvattu eutyreoottisten amiodaronia käyttävien potilaiden laboratorioviitearvojen muutoksia (Eskes ja Wiersinga 2009). Amiodaronilla on suoria sytotoksisia ja autoimmuuni-ilmiöitä lisääviä vaikutuksia kilpirauhaseen. Amiodaroni aiheuttaa hyper- tai hypotyreoosin %:lle käyttäjistä. Hypotyreoosi ilmaantuu yleensä 6 18 kuukauden kuluttua hoidon aloituksesta. TPO-vasta-ainepositiivisuus ja naissukupuoli suurentavat hypotyreoosiriskin 13,5-kertaiseksi amiodaronin käyttäjillä. Amiodaronin indusoima tyreotoksikoosi (AIT) jaetaan todelliseen hypertyreoosiin (tyyppi 1) ja toksiseen kudostuhoon subakuutin tyreoidiitin tyyppisesti (tyyppi 2). Tyyppi 1 ilmenee subkliinistä Basedowin tautia tai kyhmystruumaa sairastavilla amiodaronin käyttäjillä. Tyyppi 2 esiintyy myös aiemmin terveessä kilpirauhasessa (Eskes ja Wiersinga 2009). N. Matikainen

7 Dronedaroni on uusi selektiivisesti kilpirauhashormonireseptori α 1 :een vaikuttava antiarytminen lääke, joka ei sisällä jodia. Amiodaroniin liittyviä kilpirauhashäiriöitä ei ilmene, mutta van Beerenin ym. (2003) pienessä aineistossa v:n ja :n pitoisuudet pienenivät hiukan. Sukupuolihormonit muuttavat eutyreoottisella potilaalla ensisijaisesti TBG:n pitoisuutta. Estrogeeni suurentaa sitä, mutta kilpirauhashormonien vapaan fraktion väheneminen on nopeasti ohimenevä muutos. Uusi tasapainotila syntyy noin kahdeksassa viikossa, eikä hypotyreoosia kehity ilman piilevää kilpirauhassairautta. Subkliinisessä hypotyreoosissa on varminta mitata ja v estrogeenihoidon aloituksen jälkeen. Tyroksiinin käyttäjillä oraalisen estrogeenihoidon aloitus (tai raskaus) pienentää v:n ja suurentaa :n pitoisuutta, joten tyroksiinin annosta tulee lisätä. Menopaussinjälkeisen estrogeenihoidon lopettamiseen voi TBG:n pitoisuuden pienenemisen myötä liittyä tyroksiinin tarpeen väheneminen. Transdermaaliseen estrogeenihoitoon ei liity vastaavaa TBG-pitoisuuden muutosta, mutta SERM-lääkkeisiin kuten tamoksifeeniin kylläkin. Tyroksiinin tarve suurenee noin % rintasyövän antiestrogeenihoidon alkaessa. Vastaavasti androgeenihoito pienentää TBG:n pitoisuutta (Tahboub ja Arafah 2009). SERM-lääkeryhmään kuuluva raloksifeeni voi vähentää tyroksiinin imeytymistä (Siraj ym. 2003). Sairauksiin ja lääkityksiin liittyy laboratoriovirheiden mahdollisuus Tärkeimmät laboratoriomääritysmenetelmien ongelmat liittyvät v:n mittaamiseen polyfarmasian aikana, raskauden loppupuoliskossa ja munuaisten vajaatoiminnassa. Kuten edellä on kuvattu, useat lääkkeet ja vapaat rasvahapot voivat syrjäyttää :ää TBG:stä, jolloin v-pitoisuus kasvaa. Jos v:n pitoisuus on epäsuhdassa kliinisten löydösten tai arvon kanssa, kannattaa -pitoisuus tarkistaa dialyysimenetelmällä. Kultaisena standardina pidettyyn dialyysimääritysmenetelmään liittyy ongelmia munuaisten kroonista vajaatoi- Taulukko 2. Kilpirauhashormonien vapaan tyroksiinin ( v) ja vapaan trijodityroniinin ( v) sekä tyreotropiinin () pitoisuuksien viitearvot pitkäaikaisen amiodaronihoidon aikana. Kolmen ensimmäisen hoitokuukauden aikana -pitoisuus suurenee ohimenevästi (Newman ym. 1998). Tutkimus Väestö Eutyreoottiset amiodaronihoidossa v (pmol/l) v (pmol/l) 3 5,6 2,5 5,1 (mu/l) 0,35 4,3 0,35 4,3 mintaa sairastavilla, koska ureemiset toksiinit voivat dialysaatissa sitoa :ää ja pienentää in vitro -pitoisuutta (Stockigt ja Lim 2009). Hoitolinjoja Lääkehoidon tai sairauden aiheuttama hypotyreoosi hoidetaan yleensä tyroksiinilla tavanomaiseen tapaan (Välimäki 2010). Tarpeellista lääkitystä ei tarvitse keskeyttää, mutta ylimääräinen -pitoisuuden mittaus voi olla tarpeen annosmuutosten jälkeen. Autoimmuuni sairauksia potevilta kannattaa määrittää TPO-vasta-aineet ja harvakseltaan kilpirauhashormonit. TPO-vasta-ainepositiivisilla korvaushoito voidaan aloittaa -arvon suurentuessa viitealueen yläpuolelle toistuvasti. Poikkeuksena tähän on hypokortisolismi, joka kiihdyttää aivolisäkkeen -eritystä. Tällöin aloitetaan ensin korvaushoito kortikosteroideilla ja odotetaan, normaalistuuko -arvo. Tyreoidiitin tyreotoksikoosivaihe rauhoitetaan beetasalpaajilla. Tyreostaateista tai kortikosteroideista ei ole apua (amiodaronin aiheuttamaa tyypin 2 AIT:tä lukuun ottamatta). Tyreoidiitin hypotyreoosivaihe jää harvoin pysyväksi ja usein seuranta riittää. Pitkittyneessä tilanteessa aloitetaan tyroksiinihoito. Interferonin laukaisemassa tyreoidiitissa käytetään ohimenevän tyreotoksikoosin hoitona betasalpaajaa eikä interferonihoitoa tarvitse lopettaa. Tyreoidiittia selvästi harvinaisemmassa pysyvässä hypertyreoosissa harkitaan ensisijaisesti radiojodia tai tyreoidektomiaa, ellei interferonihoidon keskeyttäminen ole mahdollista. Pitkäaikaisen tyreostaattihoi Sairaudet ja lääkkeet kilpirauhasongelmien aiheuttajana

8 KILPIRAUHANEN 2446 YDINASIAT 88Matalan -arvon oireyhtymä syntyy vakavan yleissairauden pohjalta ja on huonon ennusteen merkki. 88Tulokset tyroksiini- ja trijodityroniinihoidosta ovat ristiriitaisia. 88Lääkehoito voi aiheuttaa hypotyreoosin, hypertyreoosin tai ohimenevän tyreoidiitin. 88Yleisiä kilpirauhashäiriöiden aiheuttajia ovat88litium, interferoni, mitotaani, tyrosiinikinaasin estäjät, protonipumpun salpaajat ja jodipitoiset lääkkeet, kuten amiodaroni. Niiden käytön aikana kilpirauhasen toimintaa tulee seurata säännöllisesti. 88Lääkkeiden kilpirauhashaitoille ovat herkkiä tyroksiinihoitoa saavat ja TPO-vasta-ainepositiiviset henkilöt. 88Yleisimmät tyroksiinin tarvetta muuttavat tai imeytymistä häiritsevät lääkkeet ovat rauta, kalsium, estrogeenit, protonipumpun salpaajat ja maksaentsyymi-induktorit. don pelätään aiheuttavan maksahaittoja C-hepatiittia sairastaville. Litiumhoidon aikana tulee muistaa kilpirauhasen koon ja toiminnan säännöllinen seuraaminen. Hoitoa voidaan lähes aina jatkaa vaikka kilpirauhashäiriö kehittyisi. Hoitolinjat vastaavat enimmäkseen kilpirauhassairauksien yleisiä hoitokäytäntöjä. Osa tyreotoksikoositapauksista voi vaatia kortikosteroidihoitoa tyreoidiitin rauhoittamiseksi. Litiumhoidon aikana eutyreoottisen struuman kasvu saattaa pysähtyä tyroksiinihoidolla, jota myös käytetään aina litiumin aiheuttaman hypotyreoosin hoitona (Lazarus 2009). Amiodaronin tai röntgenvarjoaineiden aiheuttama hypertyreoosi (tyypin 1 AIT) kestää yli 3 5 kuukautta amiodaronilääkityksen lopettamisen jälkeen ja saattaa jäädä pysyväksi. Hoito vaatii suuria tyreostaattiannoksia, jotka voidaan yhdistää kilpirauhasen jodipitoisuutta pienentävään kaliumperkloraattiin. Radiojodista ei ole apua, ellei kertymämittauksen perusteella todeta jodinoton palautuneen. Rekombinantti-:ta on käytetty jodin ottoa tehostamaan. Jos sydänsairaus ei salli amiodaronihoidon lopettamista, voidaan tyreoidektomiaa harkita hankalissa tapauksissa. Tyypin 2 AIT:ssä lieviä tapauksia voidaan seurata ja vaikeammat hoidetaan kortikosteroidilla annosta hitaasti pienentäen. Amiodaronin käytön lopettaminen ei ole välttämätöntä. Erotusdiagnostiikka tyyppien 1 ja 2 AIT:n välillä on haasteellista, ja hoito aloitetaankin usein kortikosteroidin ja tyreostaatin yhdistelmällä kliinistä kuvaa seuraten (Eskes ja Wiersinga 2009). Lopuksi Sairauksien yhteydessä kilpirauhashormonien mittaustulosten tulkintaan ja hoitopäätöksiin liittyy monia sudenkuoppia ja avoimia kysymyksiä. :n ja v:n pitoisuudet kannattaakin mitata vain harkiten kilpirauhassairauden kliinisen epäilyn tai aiemmin aloitetun kilpirauhaslääkityksen tarkistamiseksi. Matalan -arvon oireyhtymän hoidosta saadaan toivottavasti lisää tietoa tulevissa tutkimuksissa. Kilpirauhasen odottamattomissa toimintahäiriöissä tai ristiriitaisten tutkimustulosten yhteydessä kliinikon on tärkeää pitää mielessä lääkeaineiden ja sairauksien mahdollisuus ongelman syynä. Tämän katsauksen ulkopuolelle jäävät noin 150 tunnettua elinympäristömme teollista kemikaalia (endocrine disruptors), joiden tiedetään vaikuttavan kilpirauhasen hormonitasapainoon (Diamanti-Kandarakis ym. 2009). Niina Matikainen, LT, erikoislääkäri HUS:n endokrinologian klinikka Peijaksen sairaala PL 900, HUS Sidonnaisuudet NIINA MATIKAINEN: Kirjoittaja on saanut luentopalkkioita ja osallistunut ulkomaan kongressimatkoihin lääkealan eri yritysten rahoittamana (Amgen, Novo Nordisk, Novartis, Ipsen) sekä toiminut lääkealan yritysten asiantuntijana (Novartis, Orion). N. Matikainen

9 Kirjallisuutta Amato AA, Santos GM, Neves Fde A. Thyroid hormone action in chronic kidney disease. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2008;15: Cappelli C, Rotondi M, Pirola I, ym. -lowering effect of metformin in type 2 diabetic patients: differences between euthyroid, untreated hypothyroid, and euthyroid on L-T4 therapy patients. Diabetes Care 2009;32: Centanni M, Gargano L, Canettieri G, ym. Thyroxine in goiter, Helicobacter pylori infection, and chronic gastritis. N Engl J Med 2006;354: Choi YS, Kwak YL, Kim JC, Chun DH, Hong SW, Shim JK. Peri-operative oral triiodothyronine replacement therapy to prevent postoperative low triiodothyronine state following valvular heart surgery. Anaesthesia 2009;64: Coles AJ, Compston DA, Selmaj KW, ym. Alemtuzumab vs. interferon beta-1a in early multiple sclerosis. N Engl J Med 2008;359: Cooper JG, Harboe K, Frost SK, Skadberg O. Ciprofloxacin interacts with thyroid replacement therapy. BMJ 2005;330:1002. Diamanti-Kandarakis E, Bourguignon JP, Giudice LC, ym. Endocrine-disrupting chemicals: an Endocrine Society scientific statement. Endocr Rev 2009;30: Elfstrom P, Montgomery SM, Kampe O, Ekbom A, Ludvigsson JF. Risk of thyroid disease in individuals with celiac disease. J Clin Endocrinol Metab 2008;93: Eskes SA, Wiersinga WM. Amiodarone and thyroid. Baillieres Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009;23: Fontanilla JC, Schneider AB, Sarne DH. The use of oral radiographic contrast agents in the management of hyperthyroidism. Thyroid 2001;11: Fountoulakis K, Kantartzis S, Siamouli M, ym. Peripheral thyroid dysfunction in depression. World J Biol Psychiatry 2006; 7: Golden WM, Weber KB, Hernandez TL, Sherman SI, Woodmansee WW, Haugen BR. Single-dose rexinoid rapidly and specifically suppresses serum thyrotropin in normal subjects. J Clin Endocrinol Metab 2007;92: Haugen BR. Drugs that suppress or cause central hypothyroidism. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009;23: Hoffmann CJ, Brown TT. Thyroid function abnormalities in HIV-infected patients. Clin Infect Dis 2007;45: Iglesias P, Munoz A, Prado F, ym. Alterations in thyroid function tests in aged hospitalized patients: prevalence, aetiology and clinical outcome. Clin Endocrinol (Oxf) 2009;70: Illouz F, Laboureau-Soares S, Dubois S, Rohmer V, Rodien P. Tyrosine kinase inhibitors and modifications of thyroid function tests: a review. Eur J Endocrinol 2009;160: Kaptein EM, Beale E, Chan LS. Thyroid hormone therapy for obesity and nonthyroidal illnesses: a systematic review. J Clin Endocrinol Metab 2009;94: Kelly TF, Lieberman DZ. Long term augmentation with T3 in refractory major depression. J Affect Disord 2009;115: Koenig RJ. Modeling the nonthyroidal illness syndrome. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2008;15: Larsen JR, Davies TF, Schlumberg M, Hay ID. Thyroid physiology and diagnostic evaluation of patients with thyroid dis orders. Kirjassa Kronenberg HM, Melmed S, Polonsky KS, Larsen JR, toim. Williams Textbook of Endocrinology. Saunders, 11. painos 2007, s Lazarus JH. Lithium and thyroid. Baillieres Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009;23: Liwanpo L, Hershman JM. Conditions and drugs interfering with thyroxine absorption. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009;23: Malik R, Hodgson H. The relationship between the thyroid gland and the liver. QJM 2002;95: Moulin de Moraes CM, Mancini MC, de Melo ME, ym. Prevalence of subclinical hypothyroidism in a morbidly obese population and improvement after weight loss induced by Roux-en-Y gastric bypass. Obes Surg 2005;15: Newman CM, Price A, Davies DW, Gray TA, Weetman AP. Amiodarone and the thyroid: a practical guide to the management of thyroid dysfunction induced by amiodarone therapy. Heart 1998;79: Pingitore A, Galli E, Barison A, ym. Acute effects of triiodothyronine (T3) replacement therapy in patients with chronic heart failure and low-t3 syndrome: a randomized, placebo-controlled study. J Clin Endocrinol Metab 2008;93: Rogiers A, Wolter P, de Beeck KO, Thijs M, Decallonne B, Schoffski P. Shrinkage of thyroid volume in sunitinib-treated patients with renal-cell carcinoma: a potential marker of irreversible thyroid dysfunction? Thyroid 2010;20: Sherman SI. Tyrosine kinase inhibitors and the thyroid. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009;23: Siraj ES, Gupta MK, Reddy SS. Raloxifene causing malabsorption of levothyroxine. Arch Intern Med 2003;163: Smit JW, Stokkel MP, Pereira AM, Romijn JA, Visser TJ. Bexarotene-induced hypothyroidism: bexarotene stimulates the peripheral metabolism of thyroid hormones. J Clin Endocrinol Metab 2007;92: Stockigt JR, Lim CF. Medications that distort in vitro tests of thyroid function, with particular reference to estimates of serum free thyroxine. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009;23: Tahboub R, Arafah BM. Sex steroids and the thyroid. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009;23: Tomer Y, Menconi F. Interferon induced thyroiditis. Baillieres Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009;23: Välimäki MJ. Hypotyreoosin hoito useim miten helppoa, joskus vaikeaa. Suom Lääkäril 2010;65: Välimäki MJ, Schalin-Jäntti C. Kilpirauhanen. Kirjassa: Välimäki MJ, Sane T, Dunkel L, toim. Endokrinologia. Kustannus Oy Duodecim 2009, s Van Beeren HC, Jong WM, Kaptein E, Visser TJ, Bakker O, Wiersinga WM. Dronerarone acts as a selective inhibitor of 3,5,3 -triiodothyronine binding to thyroid hormone receptor-alpha1: in vitro and in vivo evidence. Endocrinology 2003;144: Summary Diseases and medicaments underlying thyroid problems Equilibrium of thyroid function easily becomes disturbed, if a severe disease or pharmacological therapy affects the function of the hypothalamus, pituitary or thyroid gland. Thyroid problems caused by pharmacological therapy or certain diseases are manifested either as permanent hypoor hyperthyroidism or transient thyroiditis. Replacement therapy of hypothyroidism, and thyroid autoantibodies increase the susceptibility to thyroid disorders caused by a disease or a new drug. Medications requiring monitoring of the thyroid function include for instance amiodarone, interferon, lithium, proton pump inhibitors and tyrosine kinase inhibitors Sairaudet ja lääkkeet kilpirauhasongelmien aiheuttajana

HYPO- JA HYPERTYREOOSIN DIAGNOSTIIKKA KLIINIKON KANNALTA. Pasi Nevalainen, ayl LT, sisätautien ja endokrinologian el TAYS

HYPO- JA HYPERTYREOOSIN DIAGNOSTIIKKA KLIINIKON KANNALTA. Pasi Nevalainen, ayl LT, sisätautien ja endokrinologian el TAYS HYPO- JA HYPERTYREOOSIN DIAGNOSTIIKKA KLIINIKON KANNALTA Pasi Nevalainen, ayl LT, sisätautien ja endokrinologian el TAYS TULKINTAAN VAIKUTTAA Kliininen tila: eu-, hypo- vai hypertyreoottinen Kilpirauhasen

Lisätiedot

Kilpirauhasvasta-aineet: milloin määritys on tarpeen? Dosentti, oyl Anna-Maija Haapala 7.2.2014

Kilpirauhasvasta-aineet: milloin määritys on tarpeen? Dosentti, oyl Anna-Maija Haapala 7.2.2014 Kilpirauhasvasta-aineet: milloin määritys on tarpeen? Dosentti, oyl Anna-Maija Haapala 7.2.2014 Kilpirauhasvasta-aineet - Tyreoideaperoksidaasi (TPO), vasta-aineet - Tyreoglobuliini (Tygl), vasta-aineet

Lisätiedot

Lääkehoidot endokriinisen diagnostiikan sudenkuoppina. Ritva Kauppinen-Mäkelin 21.10.2005

Lääkehoidot endokriinisen diagnostiikan sudenkuoppina. Ritva Kauppinen-Mäkelin 21.10.2005 Lääkehoidot endokriinisen diagnostiikan sudenkuoppina Ritva Kauppinen-Mäkelin 21.10.2005 Amiodaronipotilas 40-v nainen, hypertrofinen kardiomyopatia Amiodaroni eteisvärinätaipumuksen vuoksi v.96 alkaen

Lisätiedot

ENDOKRINOLOGISTEN LABORATORIOTUTKIMUSTEN KARIKKOJA. Pia Jaatinen ja Tapani Ebeling Endopäivät 2010

ENDOKRINOLOGISTEN LABORATORIOTUTKIMUSTEN KARIKKOJA. Pia Jaatinen ja Tapani Ebeling Endopäivät 2010 ENDOKRINOLOGISTEN LABORATORIOTUTKIMUSTEN KARIKKOJA Pia Jaatinen ja Tapani Ebeling Endopäivät 2010 Endokriininen laboratoriodiagnostiikka hormonitasoihin vaikuttavia tekijöitä vuorokausivaihtelu, kuukautiskierto,

Lisätiedot

Kilpirauhassairaudet ja niiden diagnostiikka. Leila Risteli LKT, FM, dosentti Johtava lääkäri 14.2.2015

Kilpirauhassairaudet ja niiden diagnostiikka. Leila Risteli LKT, FM, dosentti Johtava lääkäri 14.2.2015 Kilpirauhassairaudet ja niiden diagnostiikka Leila Risteli LKT, FM, dosentti Johtava lääkäri 14.2.2015 Kilpirauhassairaudet ovat yleisiä diagnosoidut kilpirauhasen toimintahäiriöt ovat endokrinologisista

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpirauhasen sairauksista. Vesa Ilvesmäki 28.1.2009

Ajankohtaista kilpirauhasen sairauksista. Vesa Ilvesmäki 28.1.2009 Ajankohtaista kilpirauhasen sairauksista Vesa Ilvesmäki 28.1.2009 Esityksen sisältö Yleistä kilpirauhasesta Kilpirauhanen ja raskaus Kilpirauhaskyhmy Kilpirauhasen syöpä Yleistä kilpirauhasesta Kilpirauhasen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hypotyreoosi. Hypertyreoosi (preoperatiivisessa käytössä yhdessä tyreostaatin kanssa). Kretinismi.

VALMISTEYHTEENVETO. Hypotyreoosi. Hypertyreoosi (preoperatiivisessa käytössä yhdessä tyreostaatin kanssa). Kretinismi. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Thyroxin 25 mikrog tabletti Thyroxin 100 mikrog tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Thyroxin 25 mikrog: Yksi tabletti sisältää 28,6 mikrog levotyroksiininatriumia

Lisätiedot

EI-NEOPLASTISET KILPIRAUHASSAIRAUDET- MITÄ PATOLOGIN TULEE TIETÄÄ? Saara Metso, TAYS 21.11.2012

EI-NEOPLASTISET KILPIRAUHASSAIRAUDET- MITÄ PATOLOGIN TULEE TIETÄÄ? Saara Metso, TAYS 21.11.2012 EI-NEOPLASTISET KILPIRAUHASSAIRAUDET- MITÄ PATOLOGIN TULEE TIETÄÄ? Saara Metso, TAYS 21.11.2012 Sidonnaisuudet Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri LT, dosentti: Tampereen yliopisto Päätoimi:

Lisätiedot

Aikuispotilaan kilpirauhasen vajaatoiminta

Aikuispotilaan kilpirauhasen vajaatoiminta Katsaus CAMILLA SCHALIN-JÄNTTI Aikuispotilaan kilpirauhasen vajaatoiminta Väsymys, kuiva iho, palelu, muistihäiriöt, ummetus ja painonnousu ovat hypotyreoosipotilaan klassisia oireita, mutta huomattavalla

Lisätiedot

Aikuisten kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnostiikka

Aikuisten kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnostiikka Tieteessä katsaus verkossa ensin Julkaistu 1.4.2015 www.laakarilehti.fi Pasi Salmela dosentti, vastuualuejohtaja OYS, Medisiininen tulosalue, sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualue pasi.salmela@ppshp.fi

Lisätiedot

Vatsan turvottelun ja lihavuuden endokrinologiset syyt. Juha Alanko, dosentti Sisätautien ja endokrinologian el

Vatsan turvottelun ja lihavuuden endokrinologiset syyt. Juha Alanko, dosentti Sisätautien ja endokrinologian el Vatsan turvottelun ja lihavuuden endokrinologiset syyt Juha Alanko, dosentti Sisätautien ja endokrinologian el 30.11.2018 Lihavuus 1) Hypotyreoosi? 2) Hypogonadismi - matala testosteroni? 3) Cushingin

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Kilpirauhasen toiminnan häiriöt ja raskaus. Pekka Leinonen

Kilpirauhasen toiminnan häiriöt ja raskaus. Pekka Leinonen Näin hoidan Kilpirauhasen toiminnan häiriöt ja raskaus Pekka Leinonen Kilpirauhasen toiminnan häiriöitä esiintyy joka kymmenennessä raskaudessa. Istukkagonadotropiini kykenee stimuloimaan äidin kilpirauhasen

Lisätiedot

PULLO PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ. Tee tilaa. kolesterolia alentavalle täydennykselle potilaittesi ruokavalioon

PULLO PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ. Tee tilaa. kolesterolia alentavalle täydennykselle potilaittesi ruokavalioon PULLO PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ Tee tilaa kolesterolia alentavalle täydennykselle potilaittesi ruokavalioon Lähteet 1. Catapano et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Atherosclerosis 2016;

Lisätiedot

Mikä puuttuu. potilaasi kolesterolia alentavasta ruokavaliosta?

Mikä puuttuu. potilaasi kolesterolia alentavasta ruokavaliosta? Mikä puuttuu potilaasi kolesterolia alentavasta ruokavaliosta? Alentaa 1-4 kolesterolia todistetun tehokkaasti Terveysvaikutteiset elintarvikkeet, joihin on lisätty kasvistanolia*, tarjoavat tehokkaan

Lisätiedot

KÄYPÄ HOITO. Basedowin taudin hypertyreoosi. Matti J. Välimäki

KÄYPÄ HOITO. Basedowin taudin hypertyreoosi. Matti J. Välimäki KÄYPÄ HOITO Basedowin taudin hypertyreoosi Matti J. Välimäki Basedowin taudin hypertyreoosin hoidossa vaihtoehdot ovat tänään samat kuin eilen: pitkäaikainen 18 kuukauden tyreostaattilääkitys, radiojodihoito

Lisätiedot

Niina Matikainen Sidonnaisuudet

Niina Matikainen Sidonnaisuudet Niina Matikainen Sidonnaisuudet Asiantuntijapalkkiot: Novo Nordisk, Novartis, Sanofi Aventis, BMS Kokousmatkoja useiden eri lääkeyhtiöiden kustantamana Yksityislääkäri: Lääkärikeskus Aava 1 Nainen ja kilpirauhanen

Lisätiedot

Kilpirauhassairauksien hoidon aloittaminen ja seuranta. Yleislääkäripäivät

Kilpirauhassairauksien hoidon aloittaminen ja seuranta. Yleislääkäripäivät Kilpirauhassairauksien hoidon aloittaminen ja seuranta Yleislääkäripäivät 24.11.2016 Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri LT, dosentti: Tampereen yliopisto Päätoimi: oyl, TAYS, sisätautien vastuualue

Lisätiedot

Aikuisen primaarisen hypotyreoosin hoito

Aikuisen primaarisen hypotyreoosin hoito Aikuisen primaarisen hypotyreoosin hoito Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2016;132(1):33-42 Pasi Salmela, Saara Metso, Leena Moilanen, Leo Niskanen, Pirjo Nuutila ja Camilla Schalin-Jäntti Katsaus

Lisätiedot

2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Forthyron vet 200 mikrog tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää 200 mikrogrammaa levotyroksiininatriumia, joka vastaa 194 mikrogrammaa

Lisätiedot

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia Neurofarmakologia Farmakologian perusteiden kertausta Pekka Rauhala Syksy 2012 Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8. painos, 2012 Kappaleet 11-30 (pois kappale 18) tai vastaavat asiat muista oppikirjoista n.

Lisätiedot

TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes?

TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes? TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes? Sisällys Mitä tarkoittaa tyypin 2 diabetes (T2D)? Mihin T2D vaikuttaa? Miten T2D hoidetaan? T2D hoidon seuranta Mitä nämä kokeet ja tutkimukset kertovat? Muistiinpanot

Lisätiedot

Kilpirauhasen toimintahäiriöt ja raskaus

Kilpirauhasen toimintahäiriöt ja raskaus Kilpirauhasen toimintahäiriöt ja raskaus Frigård, Riina 2017 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Kilpirauhasen toimintahäiriöt ja raskaus Riina Frigård Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö Helmikuu, 2017

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol. 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala

Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol. 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala Lisämunuaisen toiminnan tutkimiseen käytettävät t hormonitutkimukset Tutkimusaihe Perustutkimus Rasituskokeet Hyperkortisolismi

Lisätiedot

umpieritysjärjestelmä

umpieritysjärjestelmä umpieritysjärjestelmä Umpieritysjärjestelmä Kaikki hormoneja tuottavat solut ja kudokset Tuotteet kulkevat veren välityksellä (vertaa avorauhaset) hormonit sitoutuvat reseptoriin ja saavat aikaan vasteen

Lisätiedot

2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Forthyron Smak vet 200 mikrog tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: 200 mikrogrammaa levotyroksiininatriumia, joka vastaa 194 mikrogrammaa

Lisätiedot

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa Vatsa 4: maksa 1. Akuutti maksan vajaatoiminta 2. Hepatiitti B ja C: tartunta, taudinkulku ja näiden vertailu 3. Kroonisen hepatiitin syyt 4. Maksakirroosin syyt, oireet ja hoito 5. Maksabiopsian aiheet

Lisätiedot

B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina:

B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina: B12-vitamiini B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina: solujen jakautumiseen kudosten muodostumiseen

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

Miten munuaistauti vaikuttaa diabeteksen hoitoon?

Miten munuaistauti vaikuttaa diabeteksen hoitoon? Miten munuaistauti vaikuttaa diabeteksen hoitoon? Kim Pettersson-Fernholm LT, Sisätautien ja Nefrologian Erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia Valtakunnallinen Diabetespäivä 17.11.2015 Sidonnaisuudet

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Kabergoliini ja sydän

Kabergoliini ja sydän Kabergoliini ja sydän Mirja Tiikkainen LT, Sisätautien el, endokrinologian sl HUS, Endokrinologia ENDOPÄIVÄT 30.-31.10.2008 Biomedicum, Helsinki 15.8.2008 PROLAKTINOOMAN HOIDOSSA KÄYTETTÄVÄT DOPAMIINIAGONISTIT

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Thyroxanil vet 200 mikrogrammaa tabletit koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 tabletti sisältää:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Thyroxanil vet 200 mikrogrammaa tabletit koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 tabletti sisältää: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI vet 200 mikrogrammaa tabletit koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Levotyroksiininatrium (vastaa levotyroksiinia 200

Lisätiedot

Potilasesite. Jinarc (tolvaptaani)

Potilasesite. Jinarc (tolvaptaani) Jinarc (tolvaptaani) Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Tärkeää tietoa GILENYA (fingolimodi) -hoidosta

Tärkeää tietoa GILENYA (fingolimodi) -hoidosta Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tärkeää tietoa GILENYA (fingolimodi) -hoidosta Vanhemmille/huoltajille Ensimmäisen annoksen jälkeen lääkäri pyytää lasta jäämään vastaanotolle vähintään kuuden

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

Lower is better miten alas LDL-kolesterolin voi painaa? Mikko Syvänne Professori, kardiologi, sisätautiopin dosentti Yleislääkäripäivät

Lower is better miten alas LDL-kolesterolin voi painaa? Mikko Syvänne Professori, kardiologi, sisätautiopin dosentti Yleislääkäripäivät Lower is better miten alas LDL-kolesterolin voi painaa? Mikko Syvänne Professori, kardiologi, sisätautiopin dosentti Sidonnaisudet Entinen työnantaja: Suomen Sydänliitto ry. Osakeomistus: RemoteA Oy, PlusTerveys

Lisätiedot

Lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle lähetettävät tiedot Bupropion Sandoz 150 mg ja 300 mg säädellysti vapauttavista tableteista

Lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle lähetettävät tiedot Bupropion Sandoz 150 mg ja 300 mg säädellysti vapauttavista tableteista Lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle lähetettävät tiedot Bupropion Sandoz 150 mg ja 300 mg säädellysti vapauttavista tableteista Valmisteyhteenveto on luettava huolellisesti ennen Bupropion Sandoz -valmisteen

Lisätiedot

Mitä uutta sepsiksen biomarkkereista? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS Infektioyksikkö

Mitä uutta sepsiksen biomarkkereista? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS Infektioyksikkö Mitä uutta sepsiksen biomarkkereista? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS Infektioyksikkö Mitä kaikkea me vaadimme hyvältä sepsiksen biomarkkerilta? Ennustetta parantavan hoidon

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Exviera-valmisteen (dasabuviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Exviera-valmisteen (dasabuviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775993/2014 Exviera-valmisteen (dasabuviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Exviera-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA ESPANJANVESIKOIRILLA projektin satoa

KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA ESPANJANVESIKOIRILLA projektin satoa KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA ESPANJANVESIKOIRILLA projektin satoa Kilpirauhasen vajaatoiminta on koirien yleisin sisäerityssairaus. Kilpirauhasen vajaatoiminnassa kilpirauhanen ei toimi normaalisti, vaan

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

HIV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun

HIV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun HIV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun HIV-positivisilla potilailla on suurentunut munuaisten vajaatoiminnan riski, joka edellyttää

Lisätiedot

Yleislääkäripäivät Munuaispotilaan lääkehoito. Risto Tertti Sisät. ja nefrol. el, dos. UTU/Vaasan keskussairaala, sisätaudit

Yleislääkäripäivät Munuaispotilaan lääkehoito. Risto Tertti Sisät. ja nefrol. el, dos. UTU/Vaasan keskussairaala, sisätaudit Yleislääkäripäivät 2018 Munuaispotilaan lääkehoito Risto Tertti Sisät. ja nefrol. el, dos. UTU/Vaasan keskussairaala, sisätaudit Munuaispotilaan lääkehoito? Miten määrätä lääkkeitä potilaille, joilla on

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Tapani Ebeling ja Pia Jaatinen 29.10.2010

Tapani Ebeling ja Pia Jaatinen 29.10.2010 Tapani Ebeling ja Pia Jaatinen 29.10.2010 1 Oikeaan osuminen edellyttää, että näytteenotto tapahtuu asianmukaisesti tulokset osataan oikein tulkita laboratorio-ohjeistus ja virhelähteet tulee tuntea (sähköiset

Lisätiedot

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä LT Marja Aira Helsinki 19.9.2013 Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä reseptilääkettä Vuonna 2011 65 84-vuotiaista

Lisätiedot

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ 11.5.2017 MPU UEF 1 SIDONNAISUUDET UEF kardiologian kliininen opettaja KYS konsultoiva kardiologi, Medisiininen keskus Osallistunut

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA 5 HORMONIT OVAT ELIMISTÖN TOIMINTAA SÄÄTELEVIÄ VIESTIAINEITA Avainsanat aivolisäke hormoni hypotalamus kasvuhormoni kortisoli palautesäätely rasvaliukoinen hormoni reseptori stressi

Lisätiedot

Potilasesite. Jinarc (tolvaptaani)

Potilasesite. Jinarc (tolvaptaani) Jinarc (tolvaptaani) Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Hormonit. Elina Itkonen

Hormonit. Elina Itkonen Hormonit Elina Itkonen Yleistä hormoneista Hormoni = kemiallinen viesti- eli signaaliaine Leviää verenkierron mukana koko elimistöön, mutta vaikuttaa vain soluihin, joissa on sen reseptori Reseptorien

Lisätiedot

Mitä ikääntyessä tapahtuu?

Mitä ikääntyessä tapahtuu? Mitä ikääntyessä tapahtuu? Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, kehonkoostumus Rami Oravakangas LL, Liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri ODL Liikuntaklinikka Hormonitoiminta Endokriininen järjestelmä

Lisätiedot

Katsaus tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen lääkehoidon uusiin tuuliin. LT Merja Laine Tampere

Katsaus tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen lääkehoidon uusiin tuuliin. LT Merja Laine Tampere Katsaus tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen lääkehoidon uusiin tuuliin LT Merja Laine 23.1.2018 Tampere Eriksson, Laine. Duodecim 2016 Tyypin 2 diabeteksen patofysiologia Nykyisten perusinsuliinien rajoi8eet

Lisätiedot

Kilpirauhashormonit ja tyreostaatit

Kilpirauhashormonit ja tyreostaatit 41. Kilpirauhashoronit ja tyreostaatit Kilpirauhashoronit ja tyreostaatit Kilpirauhashoronien synteesi Kilpirauhasen horonituotannossa on useita vaiheita: 1) veressä olevan jodidi-ionin (I ) konsentroituinen

Lisätiedot

OMAHOITO-OHJE KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTAA SAIRASTAVALLE

OMAHOITO-OHJE KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTAA SAIRASTAVALLE OMAHOITO-OHJE KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTAA SAIRASTAVALLE Anni Korhonen ja Petra Vartiainen Diakonia-ammattikorkeakoulu Opinnäytetyö, kevät 2015 Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset johtopäätökset Kun otetaan huomioon lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRACin) arviointiraportti

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

Asiakastiedote 26/2014

Asiakastiedote 26/2014 Arvoisa asiakas, Asiakastiedote Sivu 1/5 Muutoksia reniini- ja aldosteronimäärityksiin sekä uusi tutkimus Aldosteroni-reniini, suhde fp-reniini, konsentraatio fp-reninm ATK 22100 P -Reniini, konsentraatio

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Vanhuksen monilääkityksen väylät ja karikot Paula Viikari LT, Geriatrian erikoislääkäri Turun kaupunginsairaala

Vanhuksen monilääkityksen väylät ja karikot Paula Viikari LT, Geriatrian erikoislääkäri Turun kaupunginsairaala Vanhuksen monilääkityksen väylät ja karikot 15.3.2017 Paula Viikari LT, Geriatrian erikoislääkäri Turun kaupunginsairaala Lääkityksen tavoite (Koti ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen) Hoitopäätösten

Lisätiedot

Kilpirauhanen. Taneli Raivio, prof. lastenendokrinologi, HYKS Lastenklinikka ja BLL/fysiologia

Kilpirauhanen. Taneli Raivio, prof. lastenendokrinologi, HYKS Lastenklinikka ja BLL/fysiologia Kilpirauhanen Taneli Raivio, prof. lastenendokrinologi, HYKS Lastenklinikka ja BLL/fysiologia Käsiteltävät aiheet Kehitys ja sen säätely Kehityksellinen etiologia/ sairaudet Anatomia pielessä Funktio pielessä

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

Hengenahdistus palliatiivisessa ja saattohoitovaiheessa

Hengenahdistus palliatiivisessa ja saattohoitovaiheessa Hengenahdistus palliatiivisessa ja saattohoitovaiheessa Hengenahdistus on yleistä monien sairauksien loppuvaiheessa (kuva 1 ja 2). Hengenahdistuksen syyt ovat moninaisia (taulukko 1) ja ne on tärkeä selvittää,

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

ADHD:N LÄÄKEHOIDON SEURANTA PERUSTASOLLA (TERVEYSKESKUS/KOULUTERVEYDENHUOLTO)

ADHD:N LÄÄKEHOIDON SEURANTA PERUSTASOLLA (TERVEYSKESKUS/KOULUTERVEYDENHUOLTO) ADHD:N LÄÄKEHOIDON SEURANTA PERUSTASOLLA (TERVEYSKESKUS/KOULUTERVEYDENHUOLTO) Yleistä - ADHD:n lääkehoitoa on tutkittu paljon ja näyttö lääkehoidon tehosta on vahva - lääkkeiden vaikutus perustuu ADHD:ssa

Lisätiedot

Lääkkeen vaikutukset. Lääkemuodot ja antotavat

Lääkkeen vaikutukset. Lääkemuodot ja antotavat Lääkkeen vaikutukset Johanna Holmbom Farmaseutti Onni apteekki Lääkemuodot ja antotavat Tabletti Depottabletti Resoribletti Poretabletti Imeskelytabletti Kapseli Annosjauhe Oraaliliuos Tippa Peräpuikko

Lisätiedot

Aliravitsemus Kotisairaanhoidossa jopa 90 % on aliravittuja tai aliravitsemusriskissä Yksipuolinen ruokavalio Yksinäisyys, ruokaa yhdelle?

Aliravitsemus Kotisairaanhoidossa jopa 90 % on aliravittuja tai aliravitsemusriskissä Yksipuolinen ruokavalio Yksinäisyys, ruokaa yhdelle? Ikääntyminen Senioreilla noin kolmasosalla jonkin asteinen mahalaukun limakalvon surkastuminen, joka voi vaikuttaa vitamiinien imeytymiseen Makuaisti ja hajuaisti heikkenevät Huonot hampaat, sopimaton

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA LAPSUUS ON VOIMAKKAAN KASVUN JA KEHITYKSEN AIKAA Pitkän lapsuusajan uskotaan vähentävän lapsikuolleisuutta. Lapsuus on pitkä ajanjakso ihmisen elämässä. Se on yhteydessä aivojen kehittymiseen

Lisätiedot

ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA

ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA ANNEX I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMESTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA 1 JODOKASEIINIA/TIAMIINIA SISÄLTÄVÄT LÄÄKEVALMISTEET, JOILLA ON MYYNTILUPA

Lisätiedot

Pfapa Eli Jaksoittainen Kuume, Johon Liittyy Aftainen Nielu- Ja Imusolmuketulehdus

Pfapa Eli Jaksoittainen Kuume, Johon Liittyy Aftainen Nielu- Ja Imusolmuketulehdus https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Pfapa Eli Jaksoittainen Kuume, Johon Liittyy Aftainen Nielu- Ja Imusolmuketulehdus Versio 2016 1. MIKÄ ON PFAPA? 1.1 Mikä se on? PFAPA on lyhenne englannin

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Adrenaliini Mistä erittyy? Miten/Mihin vaikuttaa? Muita huomioita?

Adrenaliini Mistä erittyy? Miten/Mihin vaikuttaa? Muita huomioita? Hormonitaulukko Adrenaliini Lisämunuainen Erittyy suorituskykyä vaativissa stressitilanteissa. Vaikuttaa moniin elintoimintoihin fyysistä suorituskykyä lisäten, kuten kiihdyttää sydämen toimintaa, laajentaa

Lisätiedot

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tärkeää tietoa GILENYA (fingolimodi) -hoidosta

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tärkeää tietoa GILENYA (fingolimodi) -hoidosta Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tärkeää tietoa GILENYA (fingolimodi) -hoidosta Ensimmäisen annoksen jälkeen lääkärisi pyytää sinua jäämään vastaanotolle vähintään kuuden tunnin ajaksi, jotta

Lisätiedot

Maito ravitsemuksessa

Maito ravitsemuksessa Maito ravitsemuksessa Sisältö Ravitsemussuositukset kehottavat maidon juontiin Maidon ravintoaineet Mihin kalsiumia tarvitaan? Kalsiumin saantisuositukset Kuinka saadaan riittävä annos kalsiumia? D-vitamiinin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Medithyrox 25 mikrog tabletit ovat valkoisia pyöreitä kaksoiskuperia tabletteja, joiden halkaisija on

VALMISTEYHTEENVETO. Medithyrox 25 mikrog tabletit ovat valkoisia pyöreitä kaksoiskuperia tabletteja, joiden halkaisija on VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Medithyrox 25 mikrog tabletit Medithyrox 50 mikrog tabletit Medithyrox 75 mikrog tabletit Medithyrox 100 mikrog tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Lisätiedot

seuranta mitä ja missä?

seuranta mitä ja missä? KILPIRAUHANEN Hanna O. Mäenpää ja Matti J. Välimäki Papillaarisen ja follikulaarisen kilpirauhassyövän seuranta mitä ja missä? Papillaarisen ja follikulaarisen kilpirauhassyövän ennuste on useimmiten erinomainen,

Lisätiedot

vauriotyypit Figure 5-17.mhc.restriktio 9/24/14 Autoimmuniteetti Kudosvaurion mekanismit Petteri Arstila Haartman-instituutti Patogeeniset mekanismit

vauriotyypit Figure 5-17.mhc.restriktio 9/24/14 Autoimmuniteetti Kudosvaurion mekanismit Petteri Arstila Haartman-instituutti Patogeeniset mekanismit vauriotyypit Kudosvaurion mekanismit Autoimmuniteetti Petteri Arstila Haartman-instituutti Antigeenin tunnistus HLA:ssa pitää sisällään autoimmuniteetin riskin: jokaisella on autoreaktiivisia lymfosyyttejä

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Vanhukset ja psyykenlääkehoito Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Sidonnaisuudet Luentopalkkio: Medivir, Professio, Pfizer Advisory board: Servier, Takeda Palkkaa/palkkioita: Fimea, Valvira, Kustannus

Lisätiedot

AMGEVITA (adalimumabi)

AMGEVITA (adalimumabi) AMGEVITA (adalimumabi) Potilaskortti - Lapset Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuustietoja Amgevitavalmisteesta. Huom: Näytä tämä kortti aina, kun asioit lapsesi lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilöstön

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

Adrenaliini. Mistä erittyy? Miten/Mihin vaikuttaa? Muita huomioita?

Adrenaliini. Mistä erittyy? Miten/Mihin vaikuttaa? Muita huomioita? Hormonitaulukko Adrenaliini Lisämunuaisesta kortikotropiinin aktivoimana Parantaa suorituskykyä laajentamalla keuhkoputkea. Kiihdyttää aineenvaihduntaa ja happi kulkee nopeammin. Nostaa verenpainetta Toimii

Lisätiedot

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Tavoitteet Oireet ja löydökset Periaatteet ja menetelmät Diagnostiset kriteerit Erotusdiagnostiikka Seulonta Lähde:

Lisätiedot

SAV? Milloin CT riittää?

SAV? Milloin CT riittää? SAV? Milloin CT riittää? Evl Akuuttilääketiede To Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia 1 Potilastapaus 28- vuotias nainen vastaanotolla klo 12 Hypotyreoosi, hyvässä hoitotasapainossa Lääkityksenä Thyroxin

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot