Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodaly- menetelmillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodaly- menetelmillä"

Transkriptio

1 Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodaly- menetelmillä OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

2 Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu Opetuspaikka: Järvenpää- talo, 2. Kerros Postiosoite: Hallintokatu 4, Järvenpää Rehtori Kaisa Saarikorpi p , Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu on Järvenpään Suzuki- yhdistys ry:n ylläpitämä musiikkikoulu, jossa annetaan harrastepohjaista musiikin perusopetusta pianon, viulun, huilun, sellon ja kitaran soitossa yleisen oppimäärän mukaan. Opetuksessa käytetään Suzuki- ja Kodaly- menetelmiä. Lisäksi koulussa opetetaan laulua. Opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998 ja asetukseen 813/1998 sekä opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin. 2

3 TOIMINTA- AJATUS Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun toiminnan perustana on antaa musiikinopetusta. Se on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Oppilaaksi voidaan ottaa myös aikuisia. Oppilaat otetaan sisään ilman pääsykoetta, ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetus tapahtuu yksilöopetuksena. Musiikin perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa henkiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen musiikin harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Opiskelu koostuu eripituisista opintokokonaisuuksista ja opiskelija saa päättötodistuksen, kun hän on suorittanut vähintään 10 opintokokonaisuutta, joiden yhteenlaskettu tuntimäärä on vähintään 500 tuntia. Yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppilas tarvitsee eri elämänaloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua jatko- opintoihin. ARVOT Opiskelijalähtöisyys Jokaisen lapsen ainutlaatuisuus, sen kunnioittaminen ja huomioon ottaminen opetuksessa. Omien taitojen ja kykyjen mukainen kehittyminen. Rakkaus omaan soittimeen, musiikkiin ja musiikin tekemiseen. Musiikki kuuluu päivittäiseen elämään. Opetus perustuu käsitykseen, että jokainen lapsi voi oppia soittamaan. Oppilaiden musikaalisuutta ei testata, vaan opetuksessa luotetaan motivaation syntymiseen ja siihen, että halu oppia merkitsee eniten. Keskeisiä tavoitteitamme ovat oppilaan luovan ajattelun ja toiminnan tukeminen, oppilaan aisti- ja tunneherkkyyden vahvistaminen ja opiskelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Tavoitteena on myös kehittää eri kulttuurien ymmärtämistä ja niiden musiikin tulkitsemista. Opiskelussa on keskeistä musiikin tekeminen ja sen kokemisen ilo sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita musiikkia persoonallisesti. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset erot ja tuetaan oppilaan kehitystä hänen omista lähtökohdistaan. OPPIMISYMPÄRISTÖ Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu toimii Järvenpää- talon toisessa kerroksessa, kaupungin aikoinaan koulua varten rakentamissa tiloissa. Luokissa on korkealaatuiset pianot soitonopetusta ja säestystä varten. Opetusta annetaan tarvittaessa myös lähialueen kouluilla. 3

4 Koulun opettajat ovat ammattitaitoisia ja työlleen omistautuneita, ja he luovat osaltaan oppimisympäristölle otollisen ilmapiirin. Opiskeluympäristö tukee oppilaan kasvua ja antaa hänelle onnistumisen kokemuksia. Avoin ilmapiiri tuo myönteisyyttä ja on oppilaalle rohkaiseva. Oppilaalle annetaan mahdollisuus asettaa omia tavoitteita ja häntä kannustetaan työskentelemään itsenäisesti ja toisten kanssa. ta tuetaan löytämään sopivia harjoittelutapoja sekä kehittämään taitoja tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun Opiskeluympäristössä otetaan huomioon se, että taiteellinen työskentely on pitkäjänteistä ja soittotaidon oppiminen tapahtuu vähitellen ja vaatii aikaa. Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, suunnitelmallisuuteen ja kykyyn arvioida omaa oppimista. Nuorimpien lasten vanhemmat ovat tiiviisti mukana alkeisopetuksessa. Ennen lasten instrumenttiopetuksen aloittamista on vanhempien koulutusjakso, jossa esitellään lapsen opetuksessa käytettävät työskentelytavat tunnilla ja ideoita kotiharjoittelua kannustavan ilmapiirin luomiseksi sekä mahdollisesti opetellaan soiton alkeita. Alkuvuosina vanhemmat ovat mukana soittotunneilla, seuraavat opetusta ja saavat kotiharjoitteluohjeita. Tällöin lapsen soitonopiskelu on myös lapsen ja vanhemman suhdetta tiivistävä, eikä ainoastaan opettajan ja lapsen välinen kontakti. OPETUKSEN TAVOITTEET Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun tavoitteina on: ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. vahvistaa luovuutta ja sosiaalisia taitoja, sekä esiintymisvalmiutta. luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin pysyvälle harrastamiselle. innostaa ja motivoida oppilaita laadukkaaseen musiikin tekemiseen omalla instrumentilla muiden kanssa. saada vanhemmat mukaan lapsen musiikinharrastukseen, tehdä siitä koko perheen yhteinen harrastus. kehittää musisointiin liittyviä perustaitoja sekä oppilaiden välisiä vuorovaikutustaitoja. kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen elinvoimaisena sekä sen kehittäminen antamalla opiskelijoille laaja- alaista musiikillista yleissivistystä. saada oppilaat osallistumaan aktiivisesti kulttuurielämään niin musiikin tuottajina kuin kuulijoinakin Tavoitteena on myös ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, suunnitelmallisuuteen sekä kykyyn arvioida oppimista. ta ohjataan omaan harjoitteluun ja itsenäiseen työskentelyyn sekä oman edistymisensä ja oppimisensa arviointiin. Häntä myös kannustetaan musisoimaan ja harjoittelemaan yhdessä toisten kanssa sekä osallistumaan erilaisiin esiintymistilaisuuksiin. 4

5 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA OPETUSJÄRJESTELYT Tuusulanjärven avoimessa musiikkikoulussa voi opiskella pääaineena seuraavia oppiaineita: Piano Viulu Klassinen kitara Huilu Sello Laulu Opetus tapahtuu yksilöopetuksena. Oppitunnin pituus voi olla 30 tai 45 minuuttia oppilaan iästä ja tasosta riippuen. Lukukausien pituudet ovat syksyllä 14 opetusviikkoa ja keväällä 15 opetusviikkoa. OPETUKSEN MÄÄRÄ JA OPINTOKOKONAISUUDET Opiskelu koostuu opintokokonaisuuksista, jotka sisältävät moduuleja. Opiskelija saa päättötodistuksen, kun hän on suorittanut vähintään 10 moduulia, joiden yhteenlaskettu tuntimäärä on vähintään 500 tuntia. Moduulien laajuus on tuntia. voi valita opetustarjottimesta itselleen parhaiten sopivat kurssit, joiden avulla hän suorittaa yleisen oppimäärän. Lukukauden alussa ilmoitetaan alkavan lukukauden aikana toteutettavat kurssit. Tuusulanjärven avoimessa musiikkikoulussa musiikin yleisen oppimäärän opintokokonaisuuksia ovat: 1. MITEN OPIN SOITTAMAAN? Pääaineen ja/tai sivuaineen soitinopinnot tai lauluopinnot. Kahdeksan moduulia. Opintokokonaisuudesta suoritetaan vähintään 200 tuntia. 2. MISTÄ MUSIIKKI ON TEHTY? Musiikin teoria- asioiden opiskelua. Opintokokonaisuudesta suoritetaan vähintään 50 tuntia. 3. MITÄ MUSIIKKIA SOITAN? Musiikin historiaa ja tyylilajeja. Opintokokonaisuudesta suoritetaan vähintään 20 tuntia. 4. MITÄ VOI TEHDÄ YHDESSÄ? Yhteissoittoa eri muodoissa. Opintokokonaisuudesta suoritetaan vähintään 20 tuntia. 5. MITÄ KAIKKEA MUSIIKIN KANSSA VOI TEHDÄ? Muita kursseja, muihin taiteenlajeihin tutustumista, retkiä, leirejä ym. Opintokokonaisuudesta suoritetaan vähintään 10 tuntia. Opintokokonaisuuksiin voidaan sisällyttää muissa taiteen perusopetusta antavissa kouluissa suoritettuja kursseja. Opintokokonaisuus voi sisältää sekä lähiopiskelua että omaa harjoittelua. Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja. saa henkilökohtaista ohjausta opiskeluohjelmansa laatimisessa ensimmäisenä opiskeluvuotena ja sen jälkeen joka toisena opiskeluvuotena. Oman pääaineen lisäksi lukuvuoden aikana voi opiskella 60 5

6 tunnin verran muita kursseja ilman erillistä maksua. Leirit ja retket eivät kuulu lukukausimaksuun, vaan niistä maksetaan erikseen. Toisesta soittimesta sivuaineena maksetaan oma lukukausimaksu. Muissa taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa suoritetut moduulit tai kurssit luetaan hyväksi saman laajuisena kuin asianomaisessa koulussa, tai oman koulun vastaavan kurssin laajuisena. Moduulin suoritus ja suorituksen arviointi: Kukin moduuli suoritetaan omalla kurssillaan. Oppilaalle kerrotaan kurssin alussa sen sisältö ja tavoite, samoin kuin se miten poissaolot korvataan. Kurssin lopuksi opettaja ja oppilas pohtivat, onko tavoite saavutettu. Moduuli on suoritettu, kun tavoite yhdessä todetaan saavutetuksi. OPINTOKOKONAISUUKSIEN SISÄLLÖT 1. MITEN OPIN SOITTAMAAN? Pääaineen ja/tai sivuaineen soitinopinnot tai lauluopinnot. Kahdeksan moduulia. Opintokokonaisuudesta suoritetaan vähintään 200 tuntia. Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta musiikillisesti rikkaaseen ja luovaan ilmaisuun. Yksi opintomoduuli: 50 t sisältää lähiopiskelua ja omaa harjoittelua. Opetusaika min./ opetuskerta oppilaan iästä ja tasosta riippuen Pääaineen yhden opintokokonaisuuden kesto on vähintään yksi lukuvuosi. voi valita myös toisen soittimen sivuaineekseen ja suorittaa siitä moduuleja. Toisesta soittimesta maksetaan erillinen lukukausimaksu. MODUULIEN SISÄLLÖT: SOITIN 1 (50 tuntia) - soittaa pieniä kappaleita eri sävellajeissa - saa valmiuksia ulkoa ja kuulonvaraisesti soittamiseen - tunnistaa nuotteja - oppii hyviä harjoittelutapoja SOITIN 2 (50 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi SOITIN 1 on suoritettu. - soittaa kappaleita, jotka ovat tempoiltaan ja tunnelmiltaan erilaisia - saa valmiuksia ulkoa ja kuulonvaraisesti soittamiseen - soittaa yhden asteikon sekä sen kolmisoinnun, pianossa myös kadenssin - osaa soittaa helppoja tehtäviä nuoteista - opettelee harjoittelemaan ja viimeistelemään kappaleensa 6

7 SOITIN 3 (50 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi SOITIN 2 on suoritettu. - soittaa helppoja kappaleita, jotka edustavat eri tyylejä ja tyylikausia - soittaa kaksi asteikkoa sekä niiden kolmisoinnut, pianossa myös kadenssit - oppii soittamaan nuoteista - osaa kuunnella soittoaan ja pyrkii musikaaliseen soittotapaan SOITIN 4 (50 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi SOITIN 3 on suoritettu. - soittaa kappaleita, jotka edustavat eri tyylejä ja tyylikausia - soittaa myös itse valitsemaansa ohjelmistoa - soittaa kaksi asteikkoa sekä niiden kolmisoinnut ja pianossa myös kadenssit - osaa soittaa nuoteista - kykenee tuomaan esiin kappaleen luonnetta ja tunnelmaa - osaa harjoitella itsenäisesti ja säännöllisesti SOITIN 5 (50 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi SOITIN 4 on suoritettu. - soittaa eri tyylisiä kappaleita - soittaa kaksi asteikkoa sekä niiden kolmisoinnut ja pianossa myös kadenssit - kehittää nuotinlukutaitoaan - oppii edelleen harjoittelun peruselementtejä: säännöllisyyttä, monipuolisuutta ja itsenäisyyttä - saa valmiuksia fraseeraukseen sekä teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin SOITIN 6 (50 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi SOITIN 5 on suoritettu. - soittaa eri tyylisiä kappaleita - soittaa kaksi asteikkoa sekä niiden kolmisoinnut ja pianossa myös kadenssit - kehittää nuotinlukutaitoaan - opettelee hahmottamaan harjoittelemiensa teosten musiikillisia rakenteita ja kokonaisuuksia - oppii edelleen harjoittelun peruselementtejä: säännöllisyyttä, monipuolisuutta ja itsenäisyyttä - saa lisää valmiuksia fraseeraukseen sekä teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin - kehittää valmiuksiaan yhteismusisointiin SOITIN 7 (50 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi SOITIN 6 on suoritettu. - soittaa eri tyylisiä kappaleita eri aikakausilta - soittaa kaksi asteikkoa sekä niiden kolmisoinnut ja pianossa myös kadenssit - kehittää nuotinlukutaitoaan - opettelee hahmottamaan harjoittelemiensa teosten musiikillisia rakenteita ja kokonaisuuksia - kehittää valmiuksiaan yhteismusisointiin - harrastaa niin halutessaan musiikin luomista, improvisointia ja säveltämistä 7

8 SOITIN 8 (50 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi SOITIN 7 on suoritettu. - soittaa eri tyylisiä kappaleita eri aikakausilta - soittaa kaksi asteikkoa sekä niiden kolmisoinnut ja pianossa myös kadenssit - kehittää nuotinlukutaitoaan - kehittää valmiuksiaan yhteismusisointiin - harrastaa niin halutessaan musiikin luomista, improvisointia ja säveltämistä - kykenee ylläpitämään ja harjoittamaan soittotaitoaan itsenäisesti - saa valmiuksia elinikäiseen musiikin harrastamiseen LAULU 1 (50 t) - oppii lauluja eri sävellajeissa - saa valmiuksia luontaiseen hyvään äänenkäyttöön - tunnistaa nuotteja - oppii hyviä harjoittelutapoja LAULU 2 (50 t) Edellytyksenä, että kurssi LAULU 1 on suoritettu. - laulaa oman valintansa mukaan lauluja, jotka ovat tempoiltaan ja tunnelmiltaan erilaisia - ohjelmistoon voi sisältyä lastenlauluja ja kansanlauluja - saa valmiuksia luontaiseen hyvään äänenkäyttöön - osaa laulaa helppoja tehtäviä nuoteista - opettelee harjoittelemaan ja viimeistelemään kappaleensa LAULU 3 (50 t) Edellytyksenä, että kurssi LAULU 2 on suoritettu. - laulaa oman valintansa mukaan ohjelmistoa, joka edustaa eri tyylejä ja tyylikausia - ohjelmistoon voi sisältyä musikaalisävelmiä ja laulelmia - oppii laulamaan nuoteista - tutustuu työskentelyyn laulutekstien kanssa LAULU 4 (50 t) Edellytyksenä, että kurssi LAULU 3 on suoritettu. - laulaa oman valintansa mukaan ohjelmistoa, joka edustaa eri tyylejä ja tyylikausia - ohjelmistoon voi sisältyä suomalaista musiikkia - osaa laulaa nuoteista - kykenee tuomaan esiin kappaleen luonnetta ja tunnelmaa - osaa harjoitella itsenäisesti ja säännöllisesti - saa valmiuksia uusien sävellysten oppimiseen 8

9 LAULU 5 (50 t) Edellytyksenä, että kurssi LAULU 4 on suoritettu. - laulaa oman valintansa mukaan eri tyylisiä kappaleita - ohjelmistoon voi sisältyä aikamme musiikkia - kehittää nuotinlukutaitoaan - oppii edelleen harjoittelun peruselementtejä: säännöllisyyttä, monipuolisuutta ja itsenäisyyttä - saa valmiuksia ulkoa laulamiseen ja kuulonvaraiseen oppimiseen - saa valmiuksia fraseeraukseen sekä teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin LAULU 6 (50 t) Edellytyksenä, että kurssi LAULU 5 on suoritettu. - laulaa oman valintansa mukaan eri tyylisiä kappaleita - ohjelmistoon voi sisältyä klassista ohjelmistoa - kehittää nuotinlukutaitoaan - opettelee hahmottamaan harjoittelemiensa teosten musiikillisia rakenteita ja kokonaisuuksia - oppii edelleen harjoittelun peruselementtejä: säännöllisyyttä, monipuolisuutta ja itsenäisyyttä - saa lisää valmiuksia fraseeraukseen sekä teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin - kehittää valmiuksiaan yhteismusisointiin LAULU 7 (50 t) Edellytyksenä, että kurssi LAULU 6 on suoritettu. - laulaa oman valintansa mukaan eri tyylisiä kappaleita eri aikakausilta - kehittää nuotinlukutaitoaan ja prima vista- laulua - opettelee hahmottamaan harjoittelemiensa teosten musiikillisia rakenteita ja kokonaisuuksia - kehittää valmiuksiaan yhteismusisointiin - harrastaa niin halutessaan musiikin luomista, improvisointia ja säveltämistä LAULU 8 (50 t) Edellytyksenä, että kurssi LAULU 7 on suoritettu. - laulaa oman valintansa mukaan eri tyylisiä kappaleita eri aikakausilta - kehittää nuotinlukutaitoaan ja prima vista- laulua - kehittää valmiuksiaan yhteismusisointiin - harrastaa niin halutessaan musiikin luomista, improvisointia ja säveltämistä - kykenee ylläpitämään ja harjoittamaan laulutaitoaan itsenäisesti - saa valmiuksia elinikäiseen musiikin harrastamiseen voi halutessaan suorittaa solistisessa aineessa perustasoja Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton (SML) tasosuoritusvaatimuksien mukaan. Tasosuoritukset eivät ole pakollisia. Opettaja, oppilas ja vanhemmat päättävät yhdessä mahdollisista suorituksista 9

10 2. MISTÄ MUSIIKKI ON TEHTY? Musiikin teoria- asioiden opiskelua. Opintokokonaisuudesta suoritetaan vähintään 50 tuntia. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas oppii nuotinlukutaitoa oppii yhdistämään teoriaopetuksen käytännön musisointiin oppii musiikillista ajattelukykyä ymmärtää musiikillisia lainalaisuuksia oppii jäsentämään musiikkia MODUULIEN SISÄLLÖT: NUOTINLUKU 1 (10 tuntia) Tavoitteena on nuottien tunnistaminen G- ja F- avaimilla. NUOTINLUKU 2 (10 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi NUOTINLUKU 1 on suoritettu. Tavoitteena on nuottien sujuva tunnistaminen G- ja F- avaimilla. Tutustutaan oktaavialoihin ja intervalleihin. Opetellaan tuntemaan sävellajit ja asteikot. RYTMIIKKA 1 (10 tuntia) Perussykkeen hallinta on tärkeä taito, koska se on rytmin ja muodon hahmottamisen edellytys. Musiikillista muotoa luovia tekijöitä rytmin alueella ovat pulssi ja rytmikuviot, kestot ja niiden väliset suhteet. Erilaisia rytmikuvioita harjoitetaan rytmisoittimia hyväksi käyttäen. RYTMIIKKA 2 (10 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi RYTMIIKKA 1 on suoritettu. Jatketaan 1- kurssilla opittujen asioiden hallitsemista. Erilaisia rytmikuvioita harjoitetaan soittaen, kirjoittaen ja lukien sekä melodian yhteydessä että siitä erillisinä elementteinä. Materiaalina käytetään monipuolisia musiikkiesimerkkejä ja oppilaiden omaa ohjelmistoa. HARMONIA (10 tuntia) Harmoniaa opiskellaan itse tuottaen, kuunnellen ja analysoiden. VAPAA SÄESTYS 1 (10 tuntia) Tutustutaan vapaaseen säestykseen. Opetellaan säestämään tutuissa sävellajeissa perusfunktioilla (I- V7). Ohjelmistona käytetään kansan- ja lastenlauluja sekä muuta sopivaa ohjelmistoa. VAPAA SÄESTYS 2 (10 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi VAPAA SÄESTYS 1 on suoritettu. Opetellaan säestämään tutuissa sävellajeissa perusfunktioilla (I- IV- V7) eri tahtilajeissa. Ohjelmistona käytetään kansan- ja lastenlauluja sekä muuta sopivaa ohjelmistoa. LAULURYHMÄ 1 (10 tuntia) Laulutaidolla on suuri merkitys nuotinluvun ja sisäisen kuulon kehittymiselle. Rohkaistaan oppilasta oman äänen käyttämiseen. Kaanon- laulun harjoitteleminen. SÄVELLYS 1 ( 10 tuntia) Oman pienen sävellyksen tekeminen opettajan ohjauksessa. 10

11 TIETOKONEAVUSTEINEN TEORIAN OPISKELU (10 tuntia) Teoriaopiskelua tietokoneohjelmia käyttäen. Vaatii paljon omaa työskentelyä. MUSIIKKITEKNOLOGIA (10 tuntia) Ohjattua työskentelyä musiikkistudiossa. Opetellaan mm. seuraavia taitoja: musiikin tallennus, nuottikirjoitus, sovittaminen ja äänittäminen. MUSIIKIN PERUSTEET 1 (50 tuntia) MUSIIKIN PERUSTEET 2 (50 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi MUSIIKIN PERUSTEET 1 on suoritettu. MUSIIKIN PERUSTEET 3 (50 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi MUSIIKIN PERUSTEET 2 on suoritettu. Perustason musiikin perusteiden opetus sisältää seuraavat osa- alueet: 1. Musiikin peruskäsitteet ja nuottikirjoitus 2. Rytmin luku- ja kirjoitustaito 3. Melodian luku- ja kirjoitustaito 4. Harmonia ja äänenkuljetus 5. Musiikin historiallinen ja tyylillinen tuntemus ja musiikillisten muotojen hahmottaminen Opetus jakaantuu kolmeen kurssiin, musiikin perusteet 1, 2 ja 3, joiden aikana opiskellaan seuraavat asiat: 1. Musiikin peruskäsitteet ja nuottikirjoitus Tavoitteena on nuottien sujuva tunnistaminen G- ja F- avaimilla. Tutustutaan oktaavialoihin ja intervalleihin. Opetellaan tuntemaan sävellajit ja asteikot. Harjaannutaan ymmärtämään ja käyttämään tavallista musiikkiterminologiaa tunnilla opiskeltavan materiaalin ja oman ohjelmiston yhteydessä. Opitaan itsenäiseen tiedonhakuun. 2. Rytmin luku- ja kirjoitustaito Rytmin opiskelussa keskeistä on perussykkeen löytyminen ja pysyminen. Rytmikuviot opitaan suhteessa sykkeeseen. Opitaan hallitsemaan tavallisimmat tahtilajit (2/4, 3/4, 4/4, 6/8) ja yleisimmät rytmikuviot. 3. Melodian luku- ja kirjoitustaito Tunneilla opastetaan luontevaan äänenkäyttöön, fraseeraukseen ja intonaatioon. Tärkeä tavoite on sisäisen kuulon kehittäminen. Oppilaalle tarjotaan tietoisia ongelmanratkaisukeinoja, joiden avulla hän pystyy nuotintamaan kuulemaansa ja harjoittelemaan nuotista laulamista. 4. Harmonia ja äänenkuljetus Harmoniaa opiskellaan itse tuottaen, kuunnellen ja analysoiden. 11

12 3. MITÄ MUSIIKKIA SOITAN? Musiikin historiaa ja tyylilajeja. Opintokokonaisuudesta suoritetaan vähintään 20 tuntia. Tavoitteina ja keskeisenä sisältönä on, että oppilas tuntee länsimaiseen musiikin historiaan liittyviä ilmiöitä tuntee oman musiikkilajinsa keskeistä ohjelmistoa tutustuu myös muihin musiikin tyylilajeihin oppii käymään konserteissa ja saa kannustusta itsenäiseen musiikin kuunteluun ja tiedon hankintaan MUSIIKIN HISTORIA 1 (10 tuntia) saa tietoa siitä, mistä musiikki on alkanut ja miten tähän on historian kulussa tultu. Tavoitteena on musiikin historian kokonaishahmotus. MUSIIKIN HISTORIA 2 (10 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi MUSIIKINHISTORIA 1 on suoritettu. Kurssilla keskitytään eri aikakausiin ja tärkeimpiin säveltäjiin. MUSIIKIN KUUNTELU 1 (10 tuntia) Kurssilla kuunnellaan eri aikakausien tärkeimpien säveltäjien musiikkia. MUSIIKIN KUUNTELU 2 (10 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi MUSIIKIN KUUNTELU 1 on suoritettu. Kurssilla opetellaan tunnistamaan eri aikakausien musiikkia. MUSIIKKITYYLIT 1 (10 tuntia) Kuunnellaan musiikin eri tyylilajeja. MUSIIKKITYYLIT 2 (10 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi MUSIIKKITYYLIT 1 on suoritettu. Opetellaan tunnistamaan musiikin tyylilajeja. MUSIIKKIELOKUVAT (10 tuntia) Katsotaan musiikkielokuvia ja keskustellaan niistä. MUSIIKIN KESKUSTELURYHMÄ(10 tuntia) Keskustellaan soittamisesta, musiikista ja sen harrastamisesta. Tekijävierailuja. KONSERTTIVIERAILUT 1 (10 tuntia) Sisältää kolme konserttikäyntiä ja ennakkovalmistautumisen niihin. KONSERTTIVIERAILUT 2 (10 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi KONSERTTIVIERAILUT 1 on suoritettu. Sisältää kolme konserttikäyntiä ja ennakkovalmistautumisen niihin. SOITTIMIIN TUTUSTUMINEN 1 (10 tuntia) Kurssilla on esiintyjävierailuja. tutustuu eri soittimiin. SOITTIMIIN TUTUSTUMINEN 2 (10 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi SOITTIMIIN TUTUSTUMINEN 1 on suoritettu. 12

13 Kurssilla on esiintyjävierailuja. tutustuu eri soittimiin. Hän oppii tunnistamaan tavallisimmat soittimet erilaisine soittotapoineen. ERI MAIDEN KANSANMUSIIKKI 1 (10 tuntia) tutustuu eri maiden kansamusiikkiin kuunnellen ja itse soittaen. ERI MAIDEN KANSANMUSIIKKI 2 (10 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi ERI MAIDEN KANSANMUSIIKKI 1 on suoritettu. tutustuu lisää eri maiden kansamusiikkiin kuunnellen ja itse soittaen. 4. MITÄ VOI TEHDÄ YHDESSÄ? Yhteissoittoa eri muodoissa. Opintokokonaisuudesta suoritetaan vähintään 20 tuntia. Yhteismusisoinnissa oppilasta ohjataan soittamaan yhdessä muiden kanssa sekä toimimaan ryhmän jäsenenä. saa ryhmästä innostusta musisointiin ja harjoitteluun. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas oppii yhteismusisointia ohjatusti ja itsenäisesti saa valmiuksia yhteissoinnin kehittämiseen oppii musisoimaan yhdessä muiden soittajien kanssa ymmärtää stemmaharjoittelun merkityksen yhteismusisoinnissa kehittää vuorovaikutustaitojaan saa esiintymiskokemusta ja oppii esiintymistaitoja MODUULIEN SISÄLLÖT: OMAN SOITTIMEN RYHMÄTUNNIT 1 (10 tuntia) OMAN SOITTIMEN RYHMÄTUNNIT 2 (10 tuntia) Edellytyksenä, että OMAN SOITTIMEN RYHMÄTUNNIT 1 on suoritettu. OMAN SOITTIMEN RYHMÄTUNNIT 3 (10 tuntia) Edellytyksenä, että OMAN SOITTIMEN RYHMÄTUNNIT 2 on suoritettu. OMAN SOITTIMEN RYHMÄTUNNIT 4 (10 tuntia) Edellytyksenä, että OMAN SOITTIMEN RYHMÄTUNNIT 3 on suoritettu. OMAN SOITTIMEN RYHMÄTUNNIT 5 (10 tuntia) Edellytyksenä, että OMAN SOITTIMEN RYHMÄTUNNIT 4 on suoritettu. OMAN SOITTIMEN RYHMÄTUNNIT 6 (10 tuntia) Edellytyksenä, että OMAN SOITTIMEN RYHMÄTUNNIT 5 on suoritettu. voi osallistua oman soittimensa ryhmätunneille. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas saa esiintymisvarmuutta toisille soittaen 13

14 oppii yhteissoittoa ryhmässä saa lisää motivaatiota soittamiseen tutustuu musiikin perusteiden alkeisiin soittamisen avulla KAMARIMUSIIKKI 1 (10 tuntia) Kamarimusiikkiyhtyeissä soittaminen ja kappaleiden harjoittaminen ja esiintyminen. KAMARIMUSIIKKI 2 (10 tuntia) Edellytyksenä, että KAMARIMUSIIKKI 1 on suoritettu. Kamarimusiikkiyhtyeissä soittaminen ja kappaleiden harjoittaminen ja esiintyminen. KAMARIMUSIIKKI 3 (10 tuntia) Edellytyksenä, että KAMARIMUSIIKKI 2 on suoritettu. Kamarimusiikkiyhtyeissä soittaminen ja kappaleiden harjoittaminen ja esiintyminen. KANSANMUSIIKKI 1 (10 tuntia) Kansanmusiikkiyhtyeessä soittaminen ja kansanmusiikkikappaleiden harjoittaminen ja esittäminen. KANSANMUSIIKKI 2 (10 tuntia) Edellytyksenä, että KANSANMUSIIKKI 1 on suoritettu. Kansanmusiikkiyhtyeessä soittaminen ja kansanmusiikkikappaleiden harjoittaminen ja esittäminen. NELIKÄTISTEN SOITTO 1 (10 tuntia) Nelikätiskappaleiden harjoitteleminen ja esittäminen pianolla. NELIKÄTISTEN SOITTO 2 (10 tuntia) Edellytyksenä, että NELIKÄTISTEN SOITTO 1 on suoritettu. Nelikätiskappaleiden harjoitteleminen ja esittäminen pianolla. NELIKÄTISTEN SOITTO 3 (10 tuntia) Edellytyksenä, että NELIKÄTISTEN SOITTO 2 on suoritettu. Nelikätiskappaleiden harjoitteleminen ja esittäminen pianolla. NELIKÄTISTEN SOITTO 4 (10 tuntia) Edellytyksenä, että NELIKÄTISTEN SOITTO 3 on suoritettu. Nelikätiskappaleiden harjoitteleminen ja esittäminen pianolla. LAULURYHMÄ 2 (10 tuntia) Edellytyksenä, että LAULURYHMÄI 1 on suoritettu (katso sivu 8, opintokokonaisuus 2. Mistä musiikki on tehty?. Opastetaan luontevaan äänenkäyttöön. Kaksiäänisen laulun harjoitteleminen LAULURYHMÄ 3 (10 tuntia) Edellytyksenä, että LAULURYHMÄ 2 on suoritettu. Moniäänisen laulun harjoitteleminen Improvisaatioon tutustuminen laulaen. SOITINYHTYE 1 (10 tuntia) kuuluu vakiintuneeseen soitinyhtyeeseen ja harjoittelee ja esittää sen kanssa ainakin yhden kappaleen. 14

15 SOITINYHTYE 2 (10 tuntia) Edellytyksenä, että SOITINYHTYE 1 on suoritettu. kuuluu vakiintuneeseen soitinyhtyeeseen ja harjoittelee ja esittää sen kanssa ainakin yhden kappaleen. IMPROVISOINTI YHDESSÄ 1 (10 tuntia) tutustuu improvisointiin ja improvisoi omalla soittimellaan yhdessä muiden soittajien kanssa. IMPROVISOINTI YHDESSÄ 2 (10 tuntia) Edellytyksenä, että IMPROVISOINTI YHDESSÄ 1 on suoritettu. tutustuu improvisointiin ja improvisoi omalla soittimellaan yhdessä muiden soittajien kanssa. Harjoituksia eri musiikin parametrejä käyttäen. 5. MITÄ KAIKKEA MUSIIKIN KANSSA VOI TEHDÄ? Muita kursseja, muihin taiteenlajeihin tutustumista, retkiä, leirejä ym. Opintokokonaisuudesta suoritetaan vähintään 10 tuntia. löytää uusia tapoja iloita soittotaidostaan. Hän tutustuu muihinkin taiteenlajeihin. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas oppii löytämään omia tapoja musiikin harrastamiseen löytää soittamisen ilon ja vapauden pääsee nauttimaan leireistä, retkistä ja esiintymisistä MODUULIEN SISÄLLÖT: IMPROVISOINTI 1 (10 tuntia) tutustuu improvisointiin omalla soittimellaan. IMPROVISOINTI 2 (10 tuntia) Edellytyksenä, että IMPROVISOINTI 1 on suoritettu. Improvisointi on luonteva tie säveltämiseen ja sovittamiseen. Sen lähtökohtia voivat olla esim. mielikuvat, sointiväri, rytmi, melodia tai harmonia. SOITINRAKENNUS (10 tuntia) Kurssilla tutustutaan soittimien rakentamiseen ja korjaamiseen vierailuilla soitinverstaisiin. VAPAA SÄESTYS 3 (10 tuntia) Edellytyksenä, että VAPAA SÄESTYS 2 on suoritettu. Opetellaan säestämään tutuissa sävellajeissa perusfunktioilla (I- IV- V7) eri tahtilajeissa. Säestyksessä käytetään erilaisia komppeja. Ohjelmistona käytetään kansan- ja lastenlauluja sekä muuta oppilasta kiinnostavaa ohjelmistoa. SÄVELLYS 2 (10 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi SÄVELLYS 1 on suoritettu. Erimuotoisiin sävellyksiin tutustuminen ja niiden hyödyntäminen omassa sävellyksessä. SÄVELLYS 3 (10 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi SÄVELLYS 2 on suoritettu. 15

16 Eri tahtilajeihin tutustuminen ja sen hyödyntäminen omassa säveltämisessä. SÄVELLYS 4 (10 tuntia) Edellytyksenä, että kurssi SÄVELLYS 3 on suoritettu. Moniäänisen sävellyksen tekeminen. RETKI 1 (10 tuntia) Yhteinen retki jonkun toisen musiikkikoulun vieraaksi ja esiintyminen konsertissa. Erillinen maksu. RETKI 2 (10 tuntia) Yhteinen retki jonkun toisen musiikkikoulun vieraaksi ja esiintyminen konsertissa. Erillinen maksu. LEIRI 1 (10 tuntia) Osallistuminen koulun omalle musiikkileirille. Suorituksen voi korvata osallistumisella muulle musiikkileirille. Erillinen maksu. LEIRI 2 (10 tuntia) Osallistuminen koulun omalle musiikkileirille. Suorituksen voi korvata osallistumisella muulle musiikkileirille. Erillinen maksu. LAULURYHMÄ 4 (10 tuntia) Edellytyksenä, että LAULURYHMÄ 3 on suoritettu. Vaativamman moniäänisen laulun harjoitteleminen. Improvisaatiota. Uuteen tyylilajiin tutustuminen. TANSSI (10 tuntia) oppii tanssin perusasioita ja pääsee harjoittelemaan helpon koreografian tanssiopettajan opastuksella. KUVATAIDE (10 tuntia) Kuvan tekemisen perusasioiden opetteleminen kuvataideopettajan ohjauksessa. MUSIIKKITEATTERI (10 tuntia) Musiikkiteatteriesityksen valmistaminen. osallistuu näytellen, laulaen ja/tai soittaen teatteriohjaajan ohjauksessa. OPPILAAKSI OTTAMINEN JA OPISKELUN KESTO saa opiskelupaikan ilmoittautumisjärjestyksessä ilman pääsykokeita. Opiskelun kestoa ei ole määritelty. Lopettamisesta sovitaan yhdessä opettajan, oppilaan ja vanhempien kanssa. ARVIOINTI Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Arviointi on rohkaisevaa ja kannustavaa ja ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Oppilaan arvioinnilla pyritään kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Lukukauden viimeisellä tunnilla opettaja ja oppilas arvioivat mennyttä kautta. Apuna voi käyttää koulun arviointikaavaketta. Arvioinnissa käydään läpi onnistumisia ja ilon aiheita. Lisäksi opettaja ja oppilas miettivät yhdessä, mihin asioihin opiskelussa seuraavalla kaudella kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota. 16

17 TODISTUKSET Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan vähintään 500 tuntia. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus myös yksittäisistä suoritetuista opintokokonaisuuksista. Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun päättötodistus sisältää seuraavat asiat: koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan oppilaan nimi ja syntymäaika opiskeluaika vuosina oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saaman opetuksen tuntimäärä niissä rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima lainsäädäntö johon koulutus perustuu, opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä tai kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä maininta, että taiteen perusopetus koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta maininta, että opetus on toteutettu. Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaisesti YHTEISTYÖ Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetuksessa korostuu taiteidenvälisyys. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa. Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu tekee yhteistyötä Järvenpäässä toimivien taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa. Tällaisia ovat Järvenpään kuvataidekoulu, Keski- Uudenmaan tanssiopisto, Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto, Rock- koulu ja Järvenpään Opisto. Yhteistyötä tehdään myös muiden suomalaisten musiikkioppilaitosten kanssa. Erityisesti yhteistyössä ollaan muiden Suzuki- menetelmää käyttävien oppilaitosten kanssa. Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu on Suomen Suzuki- yhdistyksen jäsen, Suomen Musiikkioppilaitosten liiton palvelujäsen ja Sivistystyönantajien liiton jäsen. 17

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

HARMONIKKA. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

HARMONIKKA. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas HARMONIKKA TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET Oppilas löytää luontevan soittoasennon ja soittotavan oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä oppii harjoittelun peruselementtejä: mm. säännöllisyyttä,

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN 1 OPETUSSUUNITELMA 1 Kivalo-opiston toiminta-ajatus 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

KLASSINEN KITARA. TASO 1 laajuus 105 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

KLASSINEN KITARA. TASO 1 laajuus 105 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas KLASSINEN KITARA TASO 1 laajuus 105 tuntia löytää luontevan soittoasennon ja soittotavan oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä oppii harjoittelun peruselementtejä: mm. säännöllisyyttä, monipuolisuutta ja

Lisätiedot

VASKISOITTIMET (TRUMPETTI, BARITONITORVI, KÄYRÄTORVI, PASUUNA, TUUBA)

VASKISOITTIMET (TRUMPETTI, BARITONITORVI, KÄYRÄTORVI, PASUUNA, TUUBA) VASKISOITTIMET (TRUMPETTI, BARITONITORVI, KÄYRÄTORVI, PASUUNA, TUUBA) Baritonitorvi Noudatetaan trumpetille tehtyjä sillä tavalla että transponointi korvataan f avaimen opiskelulla Käyrätorvi Noudatetaan

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kitara Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi KITARANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

JOUSISOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA

JOUSISOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO JOUSISOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO Tämä aineopetussuunnitelma koskee Vakka-Suomen musiikkiopistossa annettavan musiikin taiteen

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANON VAPAA SÄESTYS (pop/jazz-piano) PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Huilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Huilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Huilu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi HUILUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Tampereen Suzukikoulu Opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT, YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ... 4 2.1 ARVOT JA YLEISET

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE

AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2010) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Osaavat luovat MAAILMOJA

Osaavat luovat MAAILMOJA Osaavat luovat MAAILMOJA SASKY koulutuskuntayhtymä YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (tiivistelmä) 1 Sisällysluettelo 1. Ylä-Satakunnan musiikkiopisto... 2 1.1. Oppilaitoksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Cembalo Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi CEMBALONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Sello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Sello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Sello Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi SELLONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma 1.8.2015. Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma 1.8.2015. Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä Tampereen Suzukikoulu Opetussuunnitelma 1.8.2015 Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä 2 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT, YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS, OPISKELUYMPÄRISTÖ JA

Lisätiedot

MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1. Sisällön kuvaus:

MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1. Sisällön kuvaus: MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1 Sisällön kuvaus: Oppilas tutustuu instrumenttinsa perustekniikkaan, opiskelee ohjelmistoa ja löytää musiikillisia ilmaisukeinoja henkilökohtaisten edellytystensä

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vakka-Suomen musiikkiopisto Vakka-Suomen musiikkiopisto MUSIIKIN PERUSTEIDEN AINEOPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 15.9.2015. Voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 INTRO Tämä aineopetussuunnitelma koskee

Lisätiedot

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Musiikki Musiikin opetus perustuu opettajan työtään varten määrittelemiin käsityksiin musiikista tiedonalana. Musiikkipedagogiset valinnat opettaja tekee koulun arvoperustan, yleisten oppimis- ja tiedonkäsitysten

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodály-menetelmillä

Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodály-menetelmillä Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodály-menetelmillä www.avoinmusiikkikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 1.8.2018 Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu Opetuspaikka:

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

SAKSOFONI PERUSOPINNOT. "Klarinetti soimaan"

SAKSOFONI PERUSOPINNOT. Klarinetti soimaan SAKSOFONI PERUSOPINNOT "Klarinetti soimaan" TAVOITTEET Esittäminen ja ilmaiseminen löytää luonteva soittotapa saada valmiuksia musiikin ilmaisuun sekä teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin Äänenmuodostus,

Lisätiedot

KÄYRÄTORVI. TASO 1 laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

KÄYRÄTORVI. TASO 1 laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas KÄYRÄTORVI TASO 1 laajuus 70 tuntia osaa ilmaista tunnistaa luonnollisen soinnin ja osaa tuottaa osaa toteuttaa äänen voimakkuuserot hallitsee perustempon, ylläpitää pulssin, osaa tempon hidastamisen ja

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

TUUSULANJÄRVEN AVOIN MUSIIKKIKOULU

TUUSULANJÄRVEN AVOIN MUSIIKKIKOULU TUUSULANJÄRVEN AVOIN MUSIIKKIKOULU opetusta Suzuki- ja Kodály-menetelmillä Opetussuunnitelma MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 1/8/2018 TUUSULANJÄRVEN AVOIN MUSIIKKIKOULU Opetuspaikka: Järvenpää-talo, 2. Kerros

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA HARMONIKKA

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA HARMONIKKA AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA HARMONIKKA Porvoon kaupungin sivistyslautakunta 12.3.2019 1 HARMONIKKA VALMENTAVA HARMONIKANSOITON OPETUS Tavoitteet Oppilas oppii soittimen käsittelyn perusteet ja luontevan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANO Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason tasosuoritusten

Lisätiedot

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Vantaan musiikkiopisto 2015

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Vantaan musiikkiopisto 2015 1 PIANO Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Vantaan musiikkiopisto 2015 PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET 2 Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

SML -Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Harmonikka

SML -Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Harmonikka SML - Harmonikka Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 HARMONIKANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason

Lisätiedot

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien 7.-9. opetussuunnitelma 7-9-luokkien kursivoidut lisätään valtakunnallisen OPS:n tavoitteiden perään Oppiaineen tehtävä Vuosiluokkien 7-9 painotetussa musiikinopetuksessa

Lisätiedot

Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO

Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Kuitinmäen toimipiste: Leppävaaran toimipiste: Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty syksy

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Lyömäsoittimet. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Lyömäsoittimet. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu. SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Lyömäsoittimet Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LYÖMÄSOITINTEN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen

Lisätiedot

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Toiminta-ajatus... 3 2. Arvot... 3 3. Yleiset tavoitteet... 3 4. Oppimiskäsitys... 4 5. Opiskeluympäristö... 4 6. Oppilaaksi ottaminen... 4 7.

Lisätiedot

KÄYRÄTORVI TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

KÄYRÄTORVI TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia KÄYRÄTORVI TAITOTAULU Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme käyrätorvensoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty kevät 2009 OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty kevät 2009 OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Musiikkikoulu Tauko Oy (Rytmimusiikkiopisto Tauko) Kuitinmäen toimipiste: Leppävaaran toimipiste: Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty kevät 2009

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotasolla oppiminen rakentuu perustasolla saavutettujen tietojen ja taitojen varaan. Musiikkiopistotason

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 Muskattilaisten ilmoittautuminen ensi lukuvuoden ryhmiin on ajankohtaista. Ilmoittautuminen tapahtuu ohessa jaettavalla ilmoittautumiskaavakkeella. Kaavakkeeseen

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Viulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Viulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Viulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi VIULUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

LYÖMÄSOITTIMET PERUSOPINNOT

LYÖMÄSOITTIMET PERUSOPINNOT LYÖMÄSOITTIMET PERUSOPINNOT I TAVOITTEET Esittäminen ja ilmaiseminen löytää luonteva soittotapa saada valmiuksia fraseeraukseen sekä teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin kyetä tuomaan esiin kappaleen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

RYTMILAULU. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

RYTMILAULU. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas RYTMILAULU TASO 1 - laajuus 70 tuntia Oppii käyttämään ääntä terveellä tavalla Tutustuu laulamisen perustekniikoihin oppii harjoittelun perusteita: säännöllisyyttä, itsenäisyyttä ja monipuolisuutta saa

Lisätiedot

LYÖMÄSOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA

LYÖMÄSOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO LYÖMÄSOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA Tämä aineopetussuunnitelma koskee Vakka-Suomen musiikkiopistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista

Lisätiedot

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Johdanto Musiikilla on yhteiskunnassa merkittävä asema. Se on korvaamaton osa

Lisätiedot

Hyväksytty (hyvinvointilautakunta 98)

Hyväksytty (hyvinvointilautakunta 98) Hyväksytty 6.6.2018 (hyvinvointilautakunta 98) TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 YLEISTÄ Muhoksen Musiikkikoulu perustettiin 1986 ja se toimi Muhoksen kunnan ylläpitämänä.

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Nokkahuilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Nokkahuilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Nokkahuilu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi NOKKAHUILUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Kotkan seudun musiikkiopisto on musiikkiin erikoistunut taideoppilaitos, joka järjestää musiikin ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen opetusta.

Kotkan seudun musiikkiopisto on musiikkiin erikoistunut taideoppilaitos, joka järjestää musiikin ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen opetusta. 1 Oppilaitoksen toiminta-ajatus Kotkan seudun musiikkiopisto on musiikkiin erikoistunut taideoppilaitos, joka järjestää musiikin ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen opetusta. Musiikkiopiston ensisijainen

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Barokkisello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Barokkisello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Barokkisello Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2008 www.musicedu.fi BAROKKISELLONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA

OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2019 Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä Laadittu Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaan (OPH

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA HARPPU

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA HARPPU AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA HARPPU Porvoon kaupungin sivistyslautakunta 12.3.2019 1 HARPPU HARPUN VALMENNUSOPINNOT Tavoitteet: Tutustutaan harpunsoiton perusteisiin Tutustutaan mm. soiton, leikin ja

Lisätiedot

Huilu 1. Harjoittelu. säännöllinen kotiharjoittelu rauhallisessa ympäristössä vanhempien kannustus ja tuki harjoittelupäiväkirjan täyttäminen

Huilu 1. Harjoittelu. säännöllinen kotiharjoittelu rauhallisessa ympäristössä vanhempien kannustus ja tuki harjoittelupäiväkirjan täyttäminen Huilu 1. Soittimeen tutustuminen huilun rakenne ja osien nimet osien kasaaminen ja purkaminen sekä puhdistaminen miten ääni syntyy luonteva ja ergonominen soittoasento äänen muodostaminen (ansatsi, tasainen

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

KANTELE. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

KANTELE. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas KANTELE TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET Oppilas löytää luontevan soittoasennon ja soittotavan oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä oppii harjoittelun peruselementtejä: mm. säännöllisyyttä,

Lisätiedot

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos,

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, Musiikin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Musiikin laajan ja yleisen oppimäärän johdannoista

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 1 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilasta tulkitsemaan

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2013-2014 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Urut. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Urut. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Urut Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi URKUJENSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

Musiikkipainotuksen opetussuunnitelma Mainingin koulussa

Musiikkipainotuksen opetussuunnitelma Mainingin koulussa Musiikkipainotuksen opetussuunnitelma Mainingin koulussa Mainingin koulun musiikkipainotuksen opetussuunnitelman pohjana on musiikin yleisopetuksen opetussuunnitelma (Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA HARMONIKKA PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma tarkentaa Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen laajan

Lisätiedot

KALLION MUSIIKKIKOULU

KALLION MUSIIKKIKOULU KALLION MUSIIKKIKOULU Opetussuunnitelma MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 1/8/2018 KALLION MUSIIKKIKOULU Osoite: Agricolankatu 4, 00530 Helsinki Rehtori Kaisa Saarikorpi p. 050 350 3755 kaisa.saarikorpi@kallionmusiikkikoulu.fi

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällys 1 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 LINNALAN OPISTO Opetushallitus on vahvistanut taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset opetussuunnitelman perusteet 30.3.2005.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä. Musiikkiopisto Musike Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry

OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä. Musiikkiopisto Musike Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry OPETUSSUUNNITELMA 2018 Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä Musiikkiopisto Musike Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry 1 1 MUSIIKKIOPISTO MUSIKE Musiikkiopisto Musike on Vantaan kaupungin

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA KANTELE

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA KANTELE AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA KANTELE Porvoon kaupungin sivistyslautakunta 12.3.2019 1 KANTELE KANTELEEN VALMENNUSOPINNOT Tavoitteet: Tutustutaan kanteleensoiton perusteisiin Tutustutaan mm. soiton,

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA KANSANMUSIIKKI HARMONIKKA

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA KANSANMUSIIKKI HARMONIKKA AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA KANSANMUSIIKKI HARMONIKKA Porvoon kaupungin sivistyslautakunta 12.3.2019 1 KANSANMUSIIKKI-HARMONIKKA KANSANMUSIIKKI-HARMONIKAN VALMENNUSOPETUS Soiton ilo, kiinnostuksen

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma. Taiteen perusopetus musiikin yleinen oppima a ra

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma. Taiteen perusopetus musiikin yleinen oppima a ra Tampereen Suzukikoulu Opetussuunnitelma Taiteen perusopetus musiikin yleinen oppima a ra 2 Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ARVOT, OPPIMISKÄSITYS JA TYÖTAVAT... 5 2.1 Arvot... 5 1.2 Oppimiskäsitys...

Lisätiedot

Tampereen Suzukikoulu

Tampereen Suzukikoulu Tampereen Suzukikoulu Opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Tampereen kaupungin kulttuurilautakunnan hyväksymä 7.6.2006 Voimassa 1.8.2006 alkaen toistaiseksi 2 SISÄLTÖ 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

HUILU TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

HUILU TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia HUILU TAITOTAULU Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme huilunsoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

PASUUNA TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

PASUUNA TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia PASUUNA TAITOTAULU Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme pasuunansoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot