Inforadapt2europe - Metodologinen opas koulutussuunnitelman toteuttamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inforadapt2europe - Metodologinen opas koulutussuunnitelman toteuttamiseen"

Transkriptio

1 Inforadapt2europe - Metodologinen opas koulutussuunnitelman toteuttamiseen 1 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

2 1 Johdanto Project Inforadapt2Europe Tiedota, Kouluta ja Sopeuta Yrityksiä Parempaan Työturvallisuuteen Arvioidut tulokset Koulutusohjelma Johdanto Perustelut Aikuiskoulutus Koulutustarpeiden arviointi Aikataulutus Johdanto Henkilöstön liikkuvuus (Koulutukseen valinta) Kohdeyleisö Vaadittava pedagoginen tuki Pedagogiset menetelmät Menetelmänvalinnan kriteerejä Neuvottelu yrityksen kanssa Toteutus Koulutusta kouluttajille Tavoitteet Toimintaan osallistujat Käytettävä metodologia Koulutussuunnitelma Koulutusta yrittäjille Johdanto Tavoitteet Toiminnan kuvaus Inforadapt2Europe -projektin kehitysyhteistyökumppanit valitsivat seuraavan koulutussuunnitelman Koulutusta työntekijöille Johdanto Työturvallisuus- ja terveyskoulutus työntekijöille osa II Tavoitteet Toiminnan kuvaus Koulutuksen toimintasuunnitelma ja siihen osallistujat Työssäoppiminen Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

3 4.5.1 Metodologia I Neljän askelen metodologia Metodologia II MAGICA Ensiavun jatkokoulutus Tavoitteet Toiminnan kuvaus Toimintasuunnitelma ja osallistujat Arviointi Johdanto Arvioinnin tavoitteet Miksi arviointeja tehdään? Strategia Tulosten arvioiminen Kuinka arvioida Mitä pitäiis arvioida? Kenen pitäisi tehdä arviointi? Opiskelijoiden osallistuminen arviointiin Koska pitäisi arvioida? Johtopäätökset Arviointidokumentit Kouluttajien arviointi koulutuksen laadusta Kouluttajien arvio koulutuksen laadusta Moduulin arviointilomake Arviointitaulukko Muita dokumentteja kouluttajan käytettäväksi Pedagoginen aikataulu Tekninen sivu Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

4 1 JOHDANTO Alkuvaiheessa tämä oppaan tehtävä on ennen kaikkea tarjota tietoa ja koulutusta projektikumppaniyritysten henkilöstölle ja työnantajille työturvallisuus- ja työhygieniaalan (S.H.W.) yhteisöllisestä aloitteesta, Equal-Inforadaptista. Tämä päämäärä tulisi huomioida opasta lukiessa ja arvioidessa. Inforadapt2Europe projekti on modernisointia ja yritysinnovaatioita kannustava yhteisöllinen aloite tiedottaa, kouluttaa ja sopeuttaa yrityksiä kohti parempaa työturvallisuutta, -terveyttä- ja Toisessa vaiheessaan tämä opas auttaa kehittämään koulutusjaksoja yrityksissä. Tässä on käytetty mallina lähinnä portugalilaisiin yrityksiin liittyviä mahdollisuuksia. Tätä opasta voidaan käyttää esimerkkinä muissa yrityksissä, jotka aikovat kokeilla ja ottaa käyttöön samoja koulutusmenetelmiä. Oppaan perustana on tiedon jakaminen, mikä antaa työntekijälle ja työnantajalle mahdollisuuden oppia reagoimaan uusilla tavoilla käytännön työssä sen sijaan, että turvauduttaisiin vanhoihin malleihin, sovinnaisuuteen ja välinpitämättömyyteen. Voidaankin sanoa, että kouluttautuminen on tärkeässä asemassa niiden strategioiden ja työvälineiden joukossa, joilla aikaansaadaan muutos yrityksen sisällä. Koulutus vastaa yhtä aikaa sekä yksilöiden että yritysten kehittymistarpeisiin. Inforadapt-projektin kehittämiskumppanit, Epralima Alto Liman ammattikoulu ja ACIAB Arcos de Valdevezin ja Ponte da Barcan Kaupan ja yritysten liitto, myöntävät, että menettelytapojen käyttöönoton tasolla voi esiintyä epäedullisia yhteyksiä niissä yrityksissä, jotka aikovat tämä projektin avulla lisätä työturvallisuus- ja terveystietoutta ja -taitoja yrityksessä. Projekti edistää aloitteita, jotka pyrkivät parantamaan tilannetta: - Työturvallisuuden ja terveyden parantaminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä; - Työolojen parantaminen, työtapaturmien ja ammattitautien poistaminen tai vähentäminen; - Tietoisuuden lisääminen työturvallisuudesta hyötynäkökohtana eikä kustannuksena; - Kehityskumppanien ja muiden koulutusstrategian käyttöönottavien instituutioiden opetussuunnitelmien parantaminen ja levittäminen. 4 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

5 Inforadapt2Europe projekti: Tiedota, Kouluta ja Sopeuta Yrityksiä Parempaan Työturvallisuuteen 5 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

6 2 PROJECT INFORADAPT2EUROPE TIEDOTA, KOULUTA JA SOPEUTA YRITYKSIÄ PAREMPAAN TYÖTURVALLISUUTEEN Aikuiskoulutuksessa ei voida käyttää tarkkoja järkiperäisiä koulutusmalleja, joissa tieto siirretään luennoimalla kouluttajalta oppijalle, vaan on luotava ympäristö, joka rohkaisee aktiivisia yksilöitä, suosii yksilöllistä koulutusta, hyväksyy erilaisuuden, tunnistaa oikeuden olla väärässä, sietää epätäydellisyyttä, rohkaisee hengen avoimuutta ja itseluottamusta, kannustaa kunnioittamaan ja hyväksymään muut, helpottaa oivaltamista, tähdentää itsearviointia ja yhteistyötä sekä takaa ajatusten vastakkainasettelun. Olemme varmoja, että näin opimme luovasti. 2.1 ARVIOIDUT TULOKSET Yrittäjä- ja työntekijätasolla - Tiedottaminen osallistujille turvallisuuskulttuurin kehittämisestä työpaikalla; - Työturvallisuus- ja työterveyslakien muutoksien yrityksille tuottamien uusien haasteiden tiedostaminen; - Työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvien johtamisen muuttujien tiedostaminen; - Tietoisuuden lisääminen työturvallisuudesta hyötynäkökohtana eikä kustannuksena; - Integroidun työturvapolitiikan käyttöönoton edistäminen yrityksissä; - Teknisten taitojen työssäoppiminen työturvallisuuden käyttöönotossa; - Työturvallisuuden ja hygienian perusnäkökulmien välittäminen ja yksilöiden auttaminen ottamaan käyttöön oppimiaan konsepteja rakentavalla ja ennaltaehkäisevällä tavalla päivittäisissä ammattitilanteissa; - Työntekijöiden suurempi osallisuus yrityksen sisäisten ja ulkoisten tavoitteiden saavuttamisessa; - Jatkuvaan, elinikäiseen oppimiseen suhtautuminen avoimin mielin; - Työtapaturmien vähentäminen ja työolojen parantaminen; - Vastuun ottaminen työturvallisuuden käyttöönottotasolla; - Parempi motivaatio ja suurempi tuottavuus; - Työllistymisen ja työntekijöiden töihinpalaamisen parantaminen työsidonnaisten tapaturmien tai sairauksien jälkeen. Organisaatiotasolla - Innovatiivisten organisaatiomallien esittäminen ja kehittäminen; - Yrityssuunnitelmista ja strategioista keskustelemisen ja tietojen vaihtamisen kehittäminen paikallisten yritysten välillä; - Johtamiskeinojen kehittäminen; - Avoin suhtautuminen jatkuvaan oppimiseen ja työntekijöiden mukautumiskyvyn edistämiseen; - Työturvallisuuden esitteleminen ja käyttöönotto työympäristöissä; - Tuottavuuden, laadun ja kilpailukyvyn parantaminen; 6 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

7 - Paremmat tiedot ja taidot työturvallisuusvälineistä, -säädöksistä ja velvollisuuksista; - Innovaatioiden ja modernisoinnin tukeminen sisäisissä rakenteissa; - Dynaamisempi instituutio; - Lisää kokemusta johtotasolla ja vastaavien projektien aloittaminen tulevaisuudessa; - Enemmän tieto- ja viestintätekniikan ja teknisen tiedon välittämisen tuomaa interventiota alueellisesti ja sektoreissa; - Paremmat asenteet joustavuutta ja muuntautumiskykyä kohtaan erilaisten kokemusten ja tilanteiden kohtaamisen kautta. Yritysorganisaatiotasolla, kehityskumppaneilla ja projektissa mukana olevilla tahoilla - Opetussuunnitelmien, pedagogisten sisältöjen ja metodologian kehittyminen yrityskontakteista saatujen oppien kautta; - Korkeammat opetuksen ja opettajakunnan laatustandardit: projektin kautta opettajat voivat päivittää tietojaan ja toimintatapojaan sekä oppia arvostamaan uudella tavalla opetuksen soveltamista käytännön tilanteisiin; - Parempi maine ja dynaaminen institutionalismi; - Lisäkokemusta yrityskontaktitasolla, samankaltaisten projektien johtotasolla ja kansainvälisen yhteistyön tasolla; - Koulutusinstituutioiden roolin vahvistaminen suhteessa organisaatioihin; - Parempaa yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden välillä. 7 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

8 Koulutusohjelma Training Programme 8 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

9 3 KOULUTUSOHJELMA 3.1 JOHDANTO Inforadapt2Europe projektissa kehitettiin tämä koulutussuunnitelma työnantajien ja tekijöiden yhdistämiseksi työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden varjelemista koskevien perusoikeuksien taakse 1989 määritettyjen periaatteiden mukaan. Tähän sisältyi tiedotusta, koulutusta ja tasapuolista neuvontaa, sekä työntekijöiden osallistumista, joilla pyrittiin seuraaviin päämääriin: - Levittämään hyviä hygieniakäytäntöjä, jotka toimivat mittapuuna turvallisen, tuottavan ja tuottoisan työympäristön luomisessa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin; - Neuvomaan ja kouluttamaan työnantajia ja tekijöitä tavalla, joka parantaa työn organisointia; - Tuottamaan yrityssektorille resursseja ja teknistä tietoutta johtamisvälineiden muuttamiseksi paremman työturvallisuuden käyttöönoton näkökulmasta; - Voittamaan vastustuksen ja tuottamaan muutoksen organisaatiokulttuurissa työturvallisuus- ja -terveystasolla; - Parantamaan työntekijöiden asuinoloja; - Tuottamaan opettajille ja työturvallisuus- ja terveysteknikoille työkaluja, välineitä ja sisältöjä pedagogisten käytäntöjen ja koulutussisältöjen jatkuvaan päivittämiseen PERUSTELUT Ammatillinen koulutus on maailmanlaajuinen ja kestävä prosessi, joka auttaa ihmisiä saavuttamaan ja kehittämään kykyjään ja taitojaan ammatin tai ammattien harjoittamisessa, mukautumaan helpommin teknologiassa ja organisaatioissa tapahtuviin muutoksiin ja vahvistamaan työllistyvyyttään. Voimme tehdä tavoitteista seuraavanlaisen yhteenvedon: - Suorituskyvyn puutteiden väheneminen; - Vanhentuneiden tutkintojen väheneminen; - Yhteistyökumppanien työpanosten ja joustavuuden lisääntyminen; - Muutoksen käyttäytymisessä; - Uusien yhteistyökumppanien vastaanottaminen ja joukkoon sulauttaminen; - Yhteistyökumppanien henkilökohtaisten ja ammatillisten kasvutarpeiden tyydyttäminen. Jos yrityksissä tehdyt koulutustarve- ja turvallisuustilannediagnoosit vahvistavat odotetusti alhaisen tietoisuuden työturvallisuusasioista, voimme sanoa, että koulutussuunnitelman toteuttaminen tulee olemaan elintärkeässä asemassa kehitettäessä työturvallisuus- ja terveystaitoja näissä yrityksissä. Koulutussuunnitelman tarkoitus on tarjota sopivia kursseja, ottaen kaiken aikaa huomioon viime vuosina tapahtuneet tekniikan kehitysaskeleet ja jo käytössä olevat käytännön kokemukset. Tämä koulutus tulee perustumaan jatkuvaan tutkimustyöhön, olkoon se sitten teknologia- ja innovaatioperustaista tai systemaattista ongelmiin pureutumista, jossa tarpeet ovat kenties tarkemmin määriteltyjä ja vaativat sopivaa metodologiaa suurta olemassaolevan tiedon määrää käsiteltäessä. Tämän projektin toteutuminen on elintärkeää, sillä se auttaa kehittämään hyödyllisiä työkaluja työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvien käytäntöjen, sisältöjen ja opetusmenetelmien muuttamiseksi. 9 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

10 Tämä projekti perustuu paikallisten ja alueellisten synergioiden yhdistämiseen yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi kehityksen voimavarat muodostavien eri toimijoiden yhteistyöllä sekä kansainvälisten kumppanien pysyvään yhteistyöhön niiden hyvien käytäntöjen ja kokemusten ymmärtämiseksi. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tulosten jakelusuunnitelmaa ja niiden kokeilua pitäen kiinni kansainvälisestä hengestä ja filosofiasta, joka on hyvin tärkeää projektin vaikutuksen maksimoimiseksi. Projektin kehittämisen aikana syntyy lisäarvoa useilla alueilla, ei kuitenkaan enempää kuin kumppanien välistä yhteistyötä samojen päämäärien saavuttamiseksi AIKUISKOULUTUS JOHDANTO Aikuiskoulutuksessa on otettava aina huomioon, että aikuiset kouluttautuvat yleensä vain siksi, että he todella tarvitsevat lisäkoulutusta, tai että, kuten useimmiten, yrityksen johto vaatii sitä. Useimmat aikuiset vastustavat alitajuisesti kaikenlaista opetusta ja kokevat koulutuksen tunkeutumisena heidän ammatilliseen ja henkilökohtaiseen elämäänsä. Jotta koulutuksesta saataisiin kaikki hyöty, oppijoiden innostaminen ja koulutuksen tarjoamien konkreettisten hyötyjen osoittaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Aikuiset lannistuvat helposti, ellei koulutus tuota käsinkosketeltavia tuloksia, tai jos he ajattelevat, että koulutus ei vastaa heidän tarpeitaan NEUVOJA JA TIETOJA KOULUTTAJILLE Jokaisessa koulutusmoduuleja muodostavassa didaktisessa yksikössä näyttää olevan tärkeää, että kouluttajat noudattavat seuraavia vaatimuksia: - Anna osallistujille selkeä käsitys siitä, millaista tietoa he tulevat saamaan; - Esitä jokaisen didaktisen yksikön päämäärä ja rohkaise osallistumaan aktiivisesti keskusteluun; - Yritä saada kaikki osallistujat tuntemaan olevansa toimijoita oppimisprosessissa, eikä vain tiedon vastaanottajia; - Innosta osallistujia ilmaisemaan omia kokemuksiaan ja tietojaan, korostaen ajatusta että niistä koostuu tärkeä tiedonlähde; - Innosta osallistujien tutustumista toisiinsa, antaen heidän muodostaa verkostoja, joista voi olla hyötyä tulevassa yhteistyössä KUINKA HERÄTTÄÄÄ OSALLISTUJIEN KIINNOSTUS On selvää, että opiskelijoiden kiinnostuksen herättäminen on koulutuksen peruskysymyksiä. Heidän huomiotaan ei saada pelkästään kertomalla, mitä heidän pitäisi tehdä. Siksi ehdotamme, että pitäisi käyttää toimintatapoja, jotka saattavat, huolimatta yleisluontoisuudestaan, olla hyödyksi. 1. Viittaa aina osallistujiin: mainitse mahdollisimman usein kokemuksia ja ongelmia, joista he itse ovat kertoneet. Tämä saa heidät tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja todistaa, että heidän osallistumisensa on tärkeää. 2. Anna konkreettisia esimerkkejä: pyri puhumaan yleisluontoisista tai teoreettisista asioista kertomalla konkreettisia esimerkkejä, mieluiten päivittäisistä työtilanteista, jotka auttavat ymmärtämään asian sisältöä; 10 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

11 3. Tartu hetkeen: hyödynnä viimeaikaisia tapahtumia ryhmässä tai osallistujien työpaikoilla, tai tapahtumia, joita osallistujat ovat nähneet tai joista he ovat kuulleet; 4. Anna omakohtaisia esimerkkejä: puhu epämuodollisesti, aktiivisesti ja rennosti, yritä luoda jakamisen ja yhteistoiminnan ilmapiiri, joka voi auttaa osallistujia ymmärtämään käsiteltävää asiaa; 5. Esitä kysymyksiä: älä anna täydellisiä vastauksia käsiteltävään asiaan, se saattaa hillitä osallistumista. Yritä luoda tilannekuvia, esimerkiksi kuinka kehittää tiettyjä tilanteita osallistujien omilla työpaikoilla; 6. Tarkkaile reaktioita: tiedosta osallistujien reaktiot arvioidaksesi, onko tarpeen muuttaa etenemisvauhtia, esitystapaa tai keskustelutapaa, tai pitäisikö joitakin asioita käsitellä yksityiskohtaisemmin SELKEYS JA YTIMEKKYYS Erityisesti ryhmissä, jotka eivät osallistu koulutukseen säännöllisesti, selkeys ja ytimekkyys ovat alusta lähtien hyvin tärkeitä myös esittämissämme toiminnallisissa kokoontumisissa. Tässä joitakin ehdotuksia: 1. Älä yritä kertoa kaikkea lyhyessä ajassa: selitä asiasi tärkeimmät kohdat tiivistetysti ja jätä kertomatta epäoleelliset yksityiskohdat. 2. Älä kiirehdi: esitä asiasi selkeästi ja rennosti. Kerro tiedot selvästi, pidä pieniä taukoja puhuessasi ja esitä osallistujille kysymyksiä, jotta näet heidän ymmärtäneen. 3. Puhu yksinkertaisesti: yritä käyttää lyhyitä lauseita, mukauta sanastosi osallistujien tasolle. 4. Pidä säännöllisesti taukoja asioiden selventämistä varten: epäselvyydet on helpointa selvittää saman tien. Rohkaise osallistujia esittämään kysymyksiä ja vastaa niihin positiivisesti. 5. Kerro esimerkkejä: esimerkkien avulla asioita voidaan selittää osoittamalla yhteneväisyydet teorian ja käytännön välillä, tehden niitä näin tutummiksi. 6. Hyödynnä audiovisuaalisia välineitä oikein: koska audiovisuaaliset esitykset ovat mielenkiintoisia, kokeile niitä etukäteen, jotta esityksesi on selkeä ja hyvin organisoitu. 7. Tee yhteenvetoja: esitä välillä yhteenveto oppitunnin pääasioista. Toistaminen auttaa osallistujia sisäistämään asian. 8. Vastaa ytimekkäästi: jos vastaat kysymykseen pitkästi ja kierrellen, osallistujat voivat lannistua ja lakata kyselemästä. Kaikkia osallistujien kommentteja pitäisi kohdella samalla kunnioituksella, joten varmista, että sinulla on aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin. 3.2 KOULUTUSTARPEIDEN ARVIOINTI Ennen koulutusohjelman aloittamista organisaation yksilölliset tarpeet tulisi selvittää. Tässä voidaan käyttää metodologisia välineitä, jotka auttavat yrityksen tarpeiden mittaamisessa ja edistävät myöhempien koulutusjaksojen onnistumista. Olemme varmoja, että: Jokaisessa koulutusohjelmassa tulisi ensin selvittää koulutustarpeet. Tämä ehdotus pyrkii oikaisemaan tarvetta luottaa ehkä epäedullisiin yhteensattumiin työturvallisuus- ja terveysasioiden soveltamisessa käytännön tasolla. 11 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

12 Analyysien avulla voidaan tutkia, ovatko yritykset ottaneet huomioon työturvallisuus- ja terveysasiat ja onko työturvallisuusohjelma otettu käyttöön. Työturvallisuus- ja terveysasioiden koulutustarvearviointia tulisi täydentää tekemällä yrityksen sisäisen turvallisuustilanteen arviointi. Tässä oppaassa ei esitetä koulutustarvearviointia, mutta kylläkin kehityskumppanien käyttämä kehys, jota voidaan käyttää vastaavien aloitteiden toteuttamisen tukena. Koulutustarvearviointiin liittyvään dokumentointiin voi tutustua oppaan liitteessä AIKATAULUTUS JOHDANTO Tällä koulutusohjelmalla on projektin toimintasuunnitelmassa määritelty ennakkorajaus, joka toimii taitojen hankkimisen, kykyjen ja taitojen päivittämisen sekä ammatillisen etenemisen lähtökohtana. Se on tarkoitettu dynaamiseksi koulutusvälineeksi, jota on testattu ja kehitetty hyvien työturvallisuus- ja terveyskoulutuskäytäntöjen mukaisesti. Koulutussuunnitelma on suunnattu johtajille ja osastopäälliköille (yhdestä neljään henkilöä/yritys) sekä työntekijöiden koulutukseen (noin 20 % yrityksen työntekijöistä). Tämän vuoksi oli tarpeen muotoilla kaksi strategiaa, kaksi alisuunnitelmaa, jotta koulutuksesta saataisiin todellista lisäarvoa ja sijoitukselle saataisiin tuottoa, oli se sitten yhteistyökumppanien tai yrittäjien tasolla. On tärkeää tiedostaa sekä organisaation- (resurssien käyttö), tieteelliset- (kouluttajien valinta, ohjelman sisällön määrittely, koulutussuunnitelmat) että teknis-pedagogiset (käytettävien taitojen, menetelmien ja tekniikoiden luonnehdinta sekä arviointimekanismit) osa-alueet HENKILÖSTÖN MOBILISOINTI (KOULUTUKSEEN VALINTA) Teknisiä- ja viestintätaitoja omaavien kouluttajien lisäksi kaikki koulutus tarvitsee onnistuakseen oppituntien pätevää valmistelua. Siksi on hyvin tärkeää tuntea koulutettavat ja heidän tarpeensa, jotta pystytään antamaan heille teoreettisen tiedon lisäksi kyky reagoida käytännön tilanteissa. Tässä osiossa kuvailemme lyhyesti profiilia, jollainen teknisiltä ryhmiltä vaaditaan, jotta he pystyisivät toteuttamaan tällaisen koulutusjakson. Inforadapt2Europe projektin metodologiaa käyttävän koulutusjakson toteuttamiseksi vaaditaan ryhmä, jossa on ainakin: - Koulutuskoordinaattori; - Yrittäjä, jonka yrityksessä noudatetaan työturvallisuus- ja terveyssääntöjä; - Pätevä työturvallisuusteknikko; - Ensiapukoulutuksen tekninen asiantuntija; - Paloturvallisuuskoulutuksen tekninen asiantuntija. Huom: Inforadapt-projektin koulutussuunnitelman yhteydessä tehtiin sopimus kahden korkean tason työturvallisuusteknikon kanssa, sekä yhden yrittäjän, jonka yrityksessä noudatetaan työturvallisuussääntöjä. 12 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

13 3.3.3 KOHDEYLEISÖ Koulutuksen ohjelman ja päämäärien määrittelemiseksi ja rajaamiseksi on tarpeen tutkia kohderyhmää (se yrittäjien ja työntekijöiden joukko, joille koulutus on tarkoitettu). Koulutussuunnitelma on kehitetty johtajille ja osastopäälliköille sekä yrityksen työntekijöille kaikilta organisaation tasoilta, mukaan lukien työntekijät jotka liittyvät paloturvallisuus- ja ensiapuryhmiin VAADITTAVA PEDAGOGINEN TUKI LUOKKAHUONE Luokkahuoneen on oltava tätä tarkoitusta varten suunniteltu tila, jossa on sopivasti tilaa, hyvä valaistus, riittävästi pöytiä ja tuoleja, dataprojektori, ja tarvittaessa seinätilaa julisteita, esitteitä, muistiinpanoja ja listoja varten. Luokassa tulisi myös olla liitu- tai tussitaulu YMPÄRISTÖTEKIJÄT Väärä huonelämpötila ja meteli voivat aiheuttaa minkä tahansa koulutuksen epäonnistumisen. Siksi on tärkeää valita meluton alue tai riittävästi äänieristetty huone, jossa on ilmastointi, ellei ilmanvaihto toimi luonnollisesti. 40 db:n ylittävä äänenvoimakkuus haittaa keskittymistä. Valaistus on aivan yhtä tärkeää. Luonnonvalo on parasta, ja sitä pitää tarvittaessa täydentää keinovalolla. Hyvän valaistuksen pitäisi auttaa näkemään työsuunnitelma. Valonlähteen ei pitäisi olla suoraan kouluttajan takana. Pitää myös ottaa huomioon, että työpaikalla tapahtuvassa käytännön koulutuksessa huono valaistus voi aiheuttaa tapaturmia. Huoneen lämpötilan pitäisi olla 20 C ja 23 C välillä ja suhteellisen kosteuden 30 % ja 70 % välillä. Kuuma ympäristö aiheuttaa uneliaisuutta ja kylmyys aiheuttaa levottomuutta, joka haittaa keskittymistä KALUSTUS Kaikilla osallistujilla ja kouluttajalla pitäisi olla oma tuoli. Koska osallistujat istuvat pitkiä aikoja, heillä tulisi olla tuolit, jotka noudattavat selän luonnollista kaarta ja joita voidaan säätää, jotta reidet ja sääret voivat olla luonnollisessa asennossa ja veri pääsee kiertämään normaalisti. Pöytien pitäisi olla melko pieniä, jotta niitä on helppo liikutella, ja niiden pinnan tulisi olla sileä ja valoa heijastamaton KALUSTEIDEN SIJOITTELU Luokan kalusteet tulisi sijoittaa niin, että sekä opiskelijoilla että kouluttajalla on hyvä näköyhteys taululle ja valkokankaalle. Pöytien pitäisi sijaita niin, että kaikki pystyvät kirjoittamaan. Pöytien sijoittelussa voidaan valita toinen kahdesta tekniikasta, opetusmenetelmän mukaan: perinteinen luokkamuoto esityksiä varten tai dynaamisempi ympyrämuoto AUDIOVISUAALINEN MATERIAALI Tällaisissa koulutuksissa tarvitaan seuraavanlaisia välineitä: - Liitu- tai tussitaulu tai vastaava; - Piirtoheitin; - Diaprojektori, videolaite tai elokuvaprojektori, tai dataprojektori 13 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

14 3.3.5 PEDAGOGISET MENETELMÄT Tämä koulutussuunnitelma koottiin kaikkien osapuolten; projektin yhteistyökumppanien, kouluttajien ja kohderyhmän, keskustelun ja osallistumisen tuloksena. Käytetyt menetelmät valittiin esitettävän sisällön ja kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Koska ihmiset muistavat kuulemastaan tiedosta vain viidesosan, ja audiovisuaalisen tuen (kuuleminen ja näkeminen) avulla vain puolet, käyttöön otettiin erilaisia opetusmenetelmiä rohkaisemaan osallistumista ryhmän keskusteluihin ja osallistujien herkistämiseksi TIETOKONEAVUSTEINEN KOULUTUS Tietokoneavusteinen koulutus antaa oppijan osallistua opetukseen. Osallistuja saa visuaalista ja audiovisuaalista tietoa ja saatu tieto voidaan varmistaa kysymyksillä. Kaikki tieto esitetään järjestyksessä, uusi tieto liittyy aina edelliseen TOISTAMALLA OPETTAMINEN Toistamalla opettaminen perustuu jatkuvaan toistoon, jonka tarkoituksena on luoda tapa tai refleksi. Tällaista opetusta käytetään usein teknisen toiminnan ja mekaanisten liikkeiden opettamisessa. Tämä opetusmetodi tuo mieleen robottimaisen työläisen, mistä työntekijät eivät yleensä pidä, ja joka saattaa aiheuttaa vaaraa, koska työntekijä ei osaa tehdä päätöksiä oikeasta toiminnasta joutuessaan ennalta-arvaamattomaan tilanteeseen OIVALTAMALLA OPETTAMINEN Tämä opetusmenetelmä tuottaa hyviä tuloksia muistamisen ja motivaation saralla, mutta se on melko aikaavievää, joten sitä ei voi käyttää kaikessa opetuksessa AKTIIVISET MENETELMÄT Aktiiviset menetelmät antavat osallistujan muuttua älyllisellä tasolla, muuttavat käyttäytymistä ja opettavat uusia tapoja. Yleensä käytetään draamatekniikoita, ryhmätoimintaa jne AUTODIDAKTISET MENETELMÄT Tässä menetelmässä osallistuja on vastuussa omasta koulutuksestaan. Hän voi valita asiat, mitä haluaa oppia, välttää asioita, joista ei välitä, ja opiskella missä, miten ja milloin haluaa. Riittävän oppimateriaalin tai asiantuntevien neuvojen saaminen voi tuntua vaikealta. Kaikilla osallistujilla ei ole riittäviä perustietoja, jotka auttaisivat heitä toteuttamaan tällaisen koulutuksen. Tämä tekniikka ei ole hyödyksi käsiteltäessä käytännön toimia tai käytöksen muutoksia, kuten tässä Inforadapt2Europe - koulutusohjelmassa MENETELMÄNVALINNAN KRITEEREJÄ Menetelmiä valitessa tulisi ottaa huomioon tiettyjä kriteerejä: - Käytettävissä oleva aika Aika, jonka työnantaja voi antaa työntekijöidensä olla pois työstä, ja tämän ajan kustannukset. Aktiiviset menetelmät vaativat enemmän aikaa, mutta ovat tehokkaampia. Kun on tarpeen antaa paljon tietoa lyhyessä ajassa, on viisainta käyttää klassista luentomenetelmää, esitysten kera tai ilman. 14 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

15 - Osallistujien määrä Menetelmän valinta riippuu aina osallistujien määrästä tiettynä aikana. Jos ryhmässä on alle 15 osallistujaa, voidaan käyttää aktiivisia menetelmiä, kun taas suurille ryhmille täytyy käyttää luentomenetelmiä (konferenssi, näyttely, esitys jne). Jos demonstraatioharjoitukseen osallistuu kaksi henkilöä, se kestää kaksi kertaa niin kauan kuin yhden henkilön demonstraatio. - Koulutuksen päämäärät Koulutus voidaan toteuttaa eri tavoilla tarjottaessa tietoa, käytännön harjoituksia tai käytösmalleja. Jos on tarpeen välittää sääntöjä, periaatteita tms., voidaan pitää luento ja jakaa papereita. Jos opetetaan osallistujaa sammuttamaan tuli sammuttimella, käytetään menetelmiä, jotka opettavat mekaanisia refleksitoimintoja. Jos taas tarkoituksena on opettaa työntekijälle, miten reagoida vaaratilanteessa, pitää käyttää aktiivisia menetelmiä, jotka auttavat yksilöä tai ryhmää oppimaan päättäväistä toimintaa. - Menetelmän tehokkuus Passiivinen osallistuja muistaa: 10% lukemastaan, 20% kuulemastaan, 30% näkemästään, 50% siitä, mitä nähdään ja kuullaan yhtä aikaa. Aktiivisesti toimiva osallistuja muistaa: 80% itse sanomastaan ja 90% siitä, mitä hän itse sanoo samalla, kun tekee jotain asiaan liittyvää. - Budjetti koulutukseen käytettävissä oleva budjetti vaikuttaa suoraan käytettävän opetusmenetelmän valintaan NEUVOTTELU YRITYKSEN KANSSA Koulutuksella on yrityksen toimintoihin suuri vaikutus, mikä on selvää osastopäälliköille, jotka joutuvat päivittäin tekemisiin näiden asioiden kanssa. Yrityksen tuottavuus riippuu osastopäälliköiden organisaatiosta ja heidän ryhmiensä suorituskyvystä. Kaikkien yhdessä työskentelevien työn laatua ja ammattitaitoa voidaan parantaa kahdella tavalla; motivaatiota lisäämällä, tai yksilöiden kykyjä lisäämällä, mihin koulutus voi vaikuttaa. Yrityksissä pitäisi kouluttaa henkilöstöä kaikilla tasoilla, johtajista päälliköiden kautta työntekijöihin. Johtajien ja päälliköiden vastuulla on kannustaa koulutusta ja sitoutua saavutettuihin tuloksiin. Tätä koulutussuunnitelmaa toteutettaessa on tärkeää neuvotella riittävästi yrityksen johdon kanssa, määritellä koulutuspäivät ja koulutukseen osallistuvien työntekijöiden aikataulut. Tämä neuvotteluprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: Ensimmäinen vaihe Varataan päivät ja valitaan osallistujat, jotta määrä täyttää Inforadapt2Europen (yhdestä neljään johtajaa ja 20 % työntekijöistä yritystä kohti) ja ESF:n Euroopan Sosiaalirahaston koulutussuunnitelman määritelmät. On tärkeää korostaa, että jos osallistujia ei ole tarpeeksi, koulutusryhmään on otettava lisää osallistujia jostain toisesta yrityksestä, jotta vaatimukset täyttyvät. Kaikki suunnitellut koulutuskerrat tulisi hyväksyttää osastopäälliköillä (heitä ei pidä nähdä vihollisina, vaan pikemminkin liittolaisina tehostettaessa alaisten työntekoa). On tärkeää neuvotella niiden työntekijöiden kanssa, jotka tulevat opiskelemaan työajalla, koska tämä sekä motivoi työntekijää että osoittaa yrityksen sitoutumista ja kiinnostusta. Johtajien ja osastopäälliköiden koulutus voidaan pitää työajan jälkeen, koska silloin heillä on paremmin aikaa kouluttautua. Toinen vaihe Koulutussuunnitelman laatimisessa ei voida unohtaa taloudellisia näkökohtia. Siksi on hyvin tärkeää analysoida tarvittava budjetti ja tutkia mahdollisuutta saada Euroopan Sosiaalirahaston tukea. 15 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

16 Kolmas vaihe Koska tämä koulutussuunnitelma on yritysten välinen, mikäli yhdestä yrityksestä ei saada riittävää määrää osallistujia ryhmän muodostamiseksi, tulisi harkita seuraavia kysymyksiä: osallistujien pääsyvaatimukset, ennalta arvioitu kohderyhmä ja käytettävissä olevat resurssit. On tärkeää, että ryhmän osallistujat ovat suunnilleen samalla akateemisella tasolla, sillä se helpottaa oppimisprosessia. 16 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

17 Toteutus 17 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

18 4 TOTEUTUS Koulutussuunnitelman strategia: koulutussuunnitelma on jaettu kolmeen perusosaan kohderyhmän ja aiottujen päämäärien mukaan, kuten näemme alla olevasta kaaviosta. Nämä ovat: koulutusta kouluttajille, koulutusta johtajille, päälliköille ja yrittäjille sekä koulutusta työntekijöille. 4.1 KOULUTUSTA KOULUTTAJILLE Huomautus aluksi Inforadapt2Europe projektin alkuperäinen tarkoitus oli kehittää kouluttajan opas, joka ilmeisesti tarkkoja sääntöjä määräämättä ehdottaa jokaiselle kurssimoduulille koulutuksen päämääriin, moduulin sisältöön ja osallistujien ominaisuuksiin sopivaa opetus- ja arviointimenetelmien yhdistelmää, joka parhaiten auttaa pääsemään alkuperäisiin päämääriin. Täten keskustelu käytettävistä menetelmistä ottaen huomioon kouluttajien aikaisemmat koulutukset sai meidät uskomaan, että menetelmien tulisi perustua käytännön toimintaan, joka syntyy keskusteluista, yrityksen tuntemisesta, ohjelmallisesta sisällöstä ja tällä välin valituista osallistujista. Nykyinen opas tuotettiin kaikkien kurssien toteuttamisessa mukana olevien kouluttajien keskustelujen ja osallistumisen tuloksena. Päätimme sisällyttää myös joukon suosituksia ja tietoja, joita toivoimme kunnioitettavan, huolimatta niiden yhteneväisyydestä menetelmiin, joita voidaan käyttää koulutettaessa. Olemme osoittaneet esimerkein, millaisiin päämääriin kunkin moduulin yhteydessä pyritään, jotta saataisiin perusta, joka tukee metodologian 18 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

19 rakentamista. Seuraavat kappaleet vastaavat siis käsikirjaa, joka kaikille kouluttajille jaettiin heidän koulutustensa päätteeksi TAVOITTEET Inforadapt2Europe koulutus kouluttajille koulutussuunnitelma on hyvin tärkeä projektin onnistumiselle. Sen tarkoituksena on: - Antaa osallistujille puuteanalyysi, jota on käytetty yhteistyökumppanien yrityksissä; - Esitellä koulutussuunnitelma ja kehitysyhteistyökumppanien tasolla kehitetyt strategiat; - Antaa kouluttajille etukäteen koulutusoppaat ja kouluttajien perehdytysoppaat; - Oppia tuntemaan valitut osallistujat ja heidän yrityksensä ja vierailla niissä; - Keskustella käytettävästä strategiasta ja parannella sitä, mikäli mahdollista TOIMINTAAN OSALLISTUJAT Kouluttaja: -Projektin koordinaattori Koulutettavat: - Osallistuja A - Osallistuja B -, enintään 6 osallistujaa KÄYTETTÄVÄ METODOLOGIA Projektin koordinaattorin tulisi kouluttaa Inforadapt2Europe toimintatapahtumat kouluttajille. Hänen tulisi tuntea perusteellisesti kaikki metodologiat ja omata koulutusta työturvallisuuden ja terveyden alueella. Kouluttajien toimintatapahtumissa tulisi olla kaksi vaihetta: ensinnäkin yhteistyöyrityksiin käytetyn puuteanalyysin tulosten esittely, kehitysyhteistyökumppanien tasolla kehitetyt koulutussuunnitelma ja strategia, sekä tutustumiskäynnit yhteistyöyrityksiin. 19 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

20 Tämä ensimmäinen vaihe kestää 16 tuntia, neljän tunnin jaksoihin jaettuna, ja se suunnitellaan osallistujien omien aikataulujen mukaan. Toinen vaihe toteutetaan sen jälkeen, kun yhteistyöyritysten työntekijöille on pidetty 20 tunnin alkukoulutusjakso. Toinen vaihe kestää 14 tuntia, ja sen päämääränä on keskustella koulutusstrategiasta ja siihen mahdollisesti tehtävistä parannuksista. Tämän koulutustapahtuman jakaminen kahteen osaan on kehitysyhteistyökumppanien mielestä erittäin tärkeää, koska siihen sisältyy väliaika, jonka aikana työntekijät saavat ensimmäisen koulutusjaksonsa. Näin työntekijät saavat aktiivisen roolin koulutussuunnitelman loppuosan kokoamisessa, ja sen lisäksi kouluttajat saavat tutustua kohderyhmäänsä ja heidän tarpeisiinsa, mikä auttaa heitä parantamaan koulutusstrategiaa ja tuomaan siihen uusia innovaatioita. 20 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

21 2. Koulutus-strategia Kouluttaja: projektin koordinaattori 1. Koulutussuunnitelma Kouluttaja: projektin koordinaattori Kouluttaja: projektin koordinaattori Project inforadapt2europe_ kohti parempaa työturvallisuutta, terveyttä- ja KOULUTUSSUUNNITELMA Inforadapt2Europe Koulutustapahtuma kouluttajille Kohderyhmä: Inforadpt2Europe -projektin kouluttajat Osallistujien määrä 6 Aika ja paikka Kesto: 22 oppituntia + 8 tuntia työssäoppimista Päämäärät: Antaa kouluttajille yhteistyöyritysten puuteanalyysin tulokset; Esitellä koulutussuunnitelma ja kaikki kehitysyhteistyökumppanien tasolla kehitetyt strategiat; Antaa kouluttajille jo etukäteen koulutusoppaat ja kouluttajien perehdytysoppaat; Vierailla valituissa yrityksissä ja oppia tuntemaan ne ja valitut osallistujat; Keskustella käytettävästä strategiasta ja mikäli mahdollista, parantaa sitä. Moduulin nro/ didaktinen yksikkö Teoriakoulutus Työssäoppiminen Tuntimäärä Kouluttaja Tuntimäärä Kouluttaja 1.1 Yritysanalyysien esittely Koulutussuunnitelman esittely Yhteistyökumppanien kehittämä kootun koulutussuunnitelman 1 strategia. 1.4 Retket yhteistyöyrityksiin 1.5 Yhteistyöyrityksissä 4 havaittujen olosuhteiden arviointi Ensimmäisen koulutustapahtuman, työturvallisuuskoulutuksen alkeet työntekijöille, analyysi ja arviointi. 2.2 Keskustelua mukautetusta strategiasta. Strategian kehittäminen havaittujen todellisten olojen mukaan Tason IV koulutus 4.2 KOULUTUSTA YRITTÄJILLE JOHDANTO Pidimme jo alun alkaen yrittäjien ja johtajien koulutusta elintärkeänä, sillä he ovat tärkeässä asemassa otettaessa käyttöön työturvallisuus- ja terveysasioiden muutoksia. Työturvallisuuslaki /738 ja asetukset määrittelevät työnantajien tai heidän edustajiensa yleiset velvollisuudet, joita ovat mm. työntekijöiden turvallisuudesta, hygieniasta ja terveydellisistä oloista huolehtiminen kaikissa työhön liittyvissä asioissa. 21 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

22 Työturvallisuuden ja terveyden koulutus yrityksessä riippuu monesta tahosta, Työterveyslaitoksesta yrityksen työterveyslääkäriin ja työntekijöiden edustajiin. Paras tapa suoriutua tehtävästä on tiimityöskentely. Jotta koulutus olisi tehokasta, ongelmia tulisi tutkia laajasti ja moniammatillisesti arvojärjestyksen mukaan, johtajasta työntekijöihin. On muistettava, että kaikkien osapuolten yhteistyö parantaa toiminnan laatua. Tämä ajatus sai vahvistusta kansainvälisessä kokouksessa, jossa selvisi, että ranskalaiset yhteistyökumppanit olivat saaneet saman ajatuksen, ja kertoivat esimerkkejä kokemuksistaan. Siten koulutus suunniteltiin seuraavasti: TAVOITTEET Johtajien ja osastopäälliköiden koulutuksen päämäärät ovat seuraavat: - Saada yritysten työturvallisuus- ja -terveyslakien muutoksista johtuviin uusiin haasteisiin vaikuttavaa tietoa; - Tutkia työturvallisuus- ja -terveysasioihin liittyviä muuttujia johdon kannalta; - Auttaa ottamaan käyttöön työturvallisuus- ja terveyslinjauksia pk- yrityksissä; - Kehittää työskentelyolosuhteita työtapaturmien ja ammattitautien suhteen; - Kehittää tietoisuutta työturvallisuusasioista hyötynä eikä kustannuseränä TOIMINNAN KUVAUS Johtajien ja päälliköiden koulutus, toisin kuin työntekijöiden koulutus, voidaan järjestää työajan jälkeen, mikäli osallistujat niin haluavat, koska heillä on lyhyemmät työajat kuin työntekijöillä. Johtajien ja päälliköiden koulutus kestää 30 tuntia. Koulutus jaetaan kolmeen osaan; ensin kutsutaan puhumaan alueella toimiva yrittäjä, joka on ottanut yrityksessään käyttöön työturvallisuusjärjestelmän sen synergiaetuja kuvaavalla tavalla. Toiseksi keskustellaan työturvallisuuteen lähimmin liittyvistä teoreettisista konsepteista ja kolmanneksi, viiden tunnin pituisessa moduulissa, jokainen yrittäjä arvioi yhdessä kouluttajan kanssa omassa yrityksessään vallitsevia työturvallisuusoloja ja ehdottaa niihin parannuksia TEORIAOSUUS Teoreettinen osuus alkaa turvallisuuden ja hygienian yhteisetuihin keskittyvän moduulin esittelyllä. Tämän moduulin esittelijänä tulisi olla konsultti tai yrittäjä, joka tuntee pk-yritysten maailman, osaa toimia empaattisesti, esittää työturvallisuuden etuna eikä kustannuksena sekä luo luottamuksen ilmapiirin projektista hyötyvien osapuolten välille. Tämä osuus jatkuu työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvien teknisen sisällön esittelyllä. 22 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

23 KÄYTÄNNÖN OSUUS Tämän jälkeen esitellään harjoitusmoduuli, jossa yrittäjä toimii yrityksen terveys- ja turvallisuusasioiden tilintarkastajana, joka inventoi yrityksessä esiintyvät riskit. Tässä tapauksessa yrittäjän mukana on kouluttaja, joka avustaa saavuttamaan päämäärät: kaikkien potentiaalisten riskien rekisteröiminen kiireellisyysjärjestyksessä, jotta saadaan tehtävien korjaustoimenpiteiden aikataulu KOULUTUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA JA SIIHEN OSALLISTUJAT Tämä koulutus kestää 30 tuntia, josta 25 tuntia teoriaosuutta ja viisi tuntia työssäoppimista joka yrityksessä. Osallistujat: Kouluttajat: Tätä koulutusosiota voi vetää kaksi kouluttajaa: työturvallisuus- ja terveysasioihin erikoistunut asiantuntija sekä alueella toimiva yrittäjä, joka on ottanut yrityksessään käyttöön työturvallisuusjärjestelmän. Inforadapt2Europe projektin kehitysyhteistyökumppanit käyttivät seuraavissa moduuleissa neljää kouluttajaa koulutuksen rikastuttamiseksi: - Alueella toimiva yrittäjä, joka on ottanut yrityksessään käyttöön työturvallisuusjärjestelmän, puhumaan sijoituksen synergiaeduista ja selittämään projektin yrittäjille, että työturvallisuus- ja terveysasiat tulisi nähdä etuina eikä pelkästään kuluina; - Työturvallisuus- ja terveysasioihin erikoistunut asiantuntija opettamaan Yleisten riskien ja niiden ehkäisemisen moduulia; - Sähkötekniikkainsinööri opettamaan seuraavia osa-alueita: Työturvallisuuden ja terveyden peruskäsitteet, Riskinhallinnan perusteet, Erityiset riskit ja niiden välttäminen yrityksen toiminta-alueilla. - Biologian tutkinnon suorittanut henkilö opettamaan terveyteen liittyviä osioita. Opiskelijat Koska tämän tapainen koulutus on yritystenvälistä, tähän koulutusryhmään otetaan yhdestä neljään johtajaa tai osastopäällikköä jokaisesta yrityksestä. - Johtaja A - Johtaja B - Enintään 12 osallistujaa. 23 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

24 4.2.5 INFORADAPT2EUROPE -PROJEKTIN KEHITYSYHTEISTYÖKUMPPANIT VALITSIVAT SEURAAVAN KOULUTUSSUUNNITELMAN Työturvallisuuskurssi projektin yhteistyöyritysten johtajille Kohderyhmä Inforadpt2Europe projektin yhteistyöyritysten johtajat ja osastopäälliköt Osallistujien määrä: osallistujaa Aika ja Koulutuksen teoriaosuus tulisi opettaa sopivassa luokkatilassa, työssäoppimisen paikka: osuus kunkin yrityksen tai osaston toimitiloissa Kesto: 25 tuntia teoriaosuutta + 5 tuntia työssäoppimista Päämäärät: Tunnistaa tärkeät tiedot työturvallisuus- ja -terveyslakien muutoksista johtuvista uusista haasteista yrityksille; Pohtia työturvallisuus- ja terveysaiheiden hallinnan muuttujia; Edistää yhtenäisen työturvallisuus- ja terveyskäytännön käyttöönottoa pk-yrityksissä; Parantaa työolosuhteita työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyen; Edistää tietoisuutta työturvallisuusasioista etuna eikä pelkkänä kustannuseränä. Moduulin nro / didaktinen yksikkö Tuntimäärä Kouluttaja Moduuli 1: Työturvallisuus- ja terveyspalvelujen synergiaedut 2 Yrittäjä Moduuli II: Työturvallisuuden ja terveyden peruskäsitteet. 1. Johdanto ammattiriskien välttämiseen 2 Sähkötekniikkainsinööri 2. Ammattiriskien ehkäisemisen lakiperusteet. 1 Sähkötekniikkainsinööri Moduuli III: Yleisten riskien välttäminen 1. Turvallisuusoloihin liittyvät riskit. 2 Työturvallisuusasiantuntija 2. Työympäristöön liittyvät riskit. 2 Työturvallisuusasiantuntija 3. Työn kuormittavuus, uupuminen ja 1 tyytymättömyys työhön. Työturvallisuusasiantuntija 4. Yksilölliset ja yleiset riskeiltä suojautumisen 3 peruskontrollijärjestelmät. Työturvallisuusasiantuntija 5. Hätätapauksissa toimimisen ja evakuoinnin 3 Työturvallisuusasiantuntija perusteet. 6. Ensiapu. 3 Työturvallisuusasiantuntija 7. Työterveystarkastukset 2 Biologi Moduuli IV: Riskien välttämisen perusteet johdon näkökulmasta 1 Riskien välttämisen organisointi yrityksissä. 3 Sähkötekniikkainsinööri 2. Työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvät julkiset tahot 1 Sähkötekniikkainsinööri Moduuli V: Tunnetut riskit ja niiden välttäminen yrityksen omalla toimialueella. Työssäoppiminen Sektorien osioiden analyysin kriteerit: osallistujat valmistavat yrityksen sisäisen raportin, jossa rekisteröidään kaikki tunnetut riskit ja niiden välttäminen kyseisellä toiminta-alueella. 5 tuntia x 5 yritystä = 25 tuntia Tason II koulutus 24 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

25 4.3 KOULUTUSTA TYÖNTEKIJÖILLE JOHDANTO Kaikilla työntekijöillä on oikeus työskennellä terveellisissä ja turvallisissa olosuhteissa ja oikeus saada ajankohtaista tietoa esimerkiksi seuraavista aiheista: - Turvallisuus- ja terveysriskit, niihin liittyvät turvallisuus- ja riskinvälttämismenetelmät ja miten ne on otettu käytäntöön työpisteessä ja työtehtävissä, yrityksessä tai toimialalla; - Vakavassa vaaratilanteessa käytettävät toimet ja toimintaohjeet; - Ensiaputoimet, palonsammutus ja työntekijöiden evakuointi, tai ketkä ovat vastuussa näiden toimista; Lisäksi kaikilla työntekijöillä on oikeus saada riittävää, työtehtäviinsä soveltuvaa koulutusta työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvissä asioissa. Tämän vuoksi kehitettiin työntekijöiden koulutussuunnitelma, joka riskeistä ja turvallisuustoimenpiteistä tiedottamisen lisäksi auttaa luomaan jokaiseen projektissa mukana olevaan yritykseen ensiavusta ja ensisammutuksesta vastaavan ryhmän. Työntekijöiden koulutus jakautuu neljään toiminta-alueeseen: Työturvallisuus- ja terveysasioiden peruskoulutus työntekijöille, Työturvallisuus- ja terveyskoulutus työntekijöille osa II, Työssäoppiminen sekä Ensiavun jatkokoulutus. Työturvallisuus- ja terveysasioiden peruskoulutus työntekijöille Ensimmäisen osion aikana tulisi opettaa työturvallisuuden ja terveyden peruskäsitteitä. Tällä osiolla on kolme tärkeää päämäärää: murtaa aiheeseen liittyvä muutosvastarinta, tutustuttaa osallistujat aiheeseen liittyvään sanastoon ja käsitteisiin sekä tarjota osallistujille perustavanlaatuisia avainkäsityksiä, joiden avulla he voivat ymmärtää tulevia koulutusmoduuleja. Työturvallisuus- ja terveyskoulutus työntekijöille osa II Toisessa osiossa tarjotaan yksityiskohtaisempaa teoriatietoa työturvallisuudesta ja terveydestä. Työssäoppiminen Kolmas osio tehdään työpaikalla ja siinä käyettään kahta eri metodologiaa, tässä Metodologiat I ja II. Osallistujien ryhmä jaettiin kahtia, ja kummankin ryhmän opetuksessa käytettiin eri metodologiaa. 25 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

26 Ensiavun jatkokoulutus Tämän osion tarkoitus on kouluttaa niitä työntekijöitä, jotka muodostavat ensiapuryhmät. Päämääränä on tarjota yritykselle koulutettuja ja päteviä ensiavun antamiseen pystyviä työntekijöitä TYÖTURVALLISUUS- JA TERVEYSASIOIDEN PERUSKOULUTUS TYÖNTEKIJÖILLE TAVOITTEET - Lisätä osallistujien tietoisuutta työturvallisuuskulttuurin kehittämisestä; - Murtaa luontainen muutosvastarinta työturvallisuus- ja terveysasioiden suhteen; - Antaa osallistujille yleistietoa työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä näkökohdista; - Lisätä osallistujien tietoisuutta heidän työpisteissään mahdollisesti olevista vaaranpaikoista, jotta he voisivat esittää niihin parannusehdotuksia TOIMINNAN KUVAUS Tämä koulutus tulisi antaa 20 prosentille yritysten työntekijöistä, vaikkakin, koska kyseessä ovat pk-yritykset, tämä määrä saattaa olla riittämätön koulutusryhmän aikaansaamiseksi ja ryhmään on yhdistettävä osallistujia kahdesta tai useammasta yrityksestä. Tämä voi joskus olla hyödyksi, sillä yritykset, joissa on yli 50 työntekijää, jakavat vaaditut 20 prosenttia työntekijöistä kahteen ryhmään, jotta yrityksen normaali toiminta ei vaarantuisi koulutuksen aikana. Näin saamme ryhmiä, joissa on osallistujia useammasta yrityksestä. Tämä koulutusosio, joka kestää 20 tuntia, on luonteeltaan työturvallisuusasioihin tutustuttava, joten koulutussuunnitelma on yleisluontoinen ja käsittää laajan kirjon toimintoja, koska jokaisessa ryhmässä on osallistujia eri yrityksistä KOULUTUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA JA SIIHEN OSALLISTUJAT Tämä koulutusosio kestää 20 tuntia ja on tarkoitettu osallistujille, jotka tulevat eri yrityksistä. 26 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

27 Osallistujat: Kouluttajat: Tämän koulutusosion voi opettaa yksi kouluttaja, joka tuntee työturvallisuusalan. Inforadapt2Europe projekti käytti eri kouluttajia joka koulutusosiossa, tässä tapauksessa kolmea. Tämä ei mielestämme ole oleellista koulutussuunnitelman toteuttamisen onnistumiseksi. Osallistujat: Inforadapt2Europe -projektissa oli tarpeen luoda kolme erillistä koulutusryhmää, jottei ESF:n lainsäädännössä ennustettua osallistujamäärää ylitettäisi. Jotta suuri määrä työntekijöitä ei olisi poissa työpaikoiltaan yhtä aikaa, jaoimme jokaiseen ryhmään osallistujia eri yrityksistä. Nämä kolme koulutusosiota suoritettiin kolmena eri päivänä, jotta yllämainitut tavoitteet voitiin täyttää. Ryhmä 1 Osallistuja A Yritys 1 Osallistuja B Yritys 2.. Enintään 16 osallistujaa Ryhmä 2 Ryhmä 27 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

28 Inforadapt2Europe -projektin kehitysyhteistyökumppanit valitsivat seuraavan koulutussuunnitelman Työturvallisuus- ja terveysasioiden peruskoulutus työntekijöille Kohderyhmä Osallistujien määrä Aika ja paikka Kesto: Yritysten työntekijät Enintään 16 osallistujaa per osio Luokkahuone (mahdollisesti vuokratila) 20 teoriatuntia Tavoitteet: Lisätä osallistujien tietoisuutta työturvallisuuskulttuurin kehittämisestä; Murtaa luontainen muutosvastarinta työturvallisuus- ja terveysasioiden suhteen; Antaa osallistujille yleistietoa työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä näkökohdista; Lisätä osallistujien tietoisuutta heidän työpisteissään mahdollisesti olevista vaaranpaikoista, jotta he voisivat esittää niihin parannusehdotuksia. Teoriakoulutus Moduulin numero / didaktinen yksikkö Tuntimäärä Kouluttaja 1. Työturvallisuuden ja terveyden määritelmiä. Työtapaturmat Ammattitaudit Työterveydenhuolto Terveystarkastukset Tavoitteet Työhöntulotarkastukset Ajoittaiset terveystarkastukset Vaaralliset aineet ja niiden vaikutus ihmiseen Työterveys Työturvallisuus Onnettomuudet työssä 10 Kouluttaja A Työhygienia Määritelmä: Mistä työhygienia alkaa? Työntekijä Itsenäinen ammatinharjoittaja Työntekijöiden edustaja Työnantaja tai työnantajayritys Työympäristö Työn materiaalit ja raaka-aineet Vaarat Ammattiriskit 2. Työturvallisuuden elementtejä Ennaltaehkäisyn periaatteita Ennaltaehkäisyn tavoitteita 2 Kouluttaja A 3. Turvallisuuden ja hygienian perusnäkökohtia henkilön ja organisaation kannalta Luottamusmies ja työturvallisuuskeskus Työturvallisuuslaitos Työntekijän velvollisuuksia Työturvallisuus- ja terveyspalveluiden eri tyyppejä Työturvallisuuden ja terveyden tavoitteet 4. Työtapaturmat ja ammattitaudit Korvaukset työtapaturmista Tapaturman määrittely työtapaturmaksi Työkyvyttömyys Työtapaturmien syitä Työtapaturmista ilmoittaminen Työtapaturmista johtuvat kulut Tapaturmien seuraukset Tason II koulutus 4 Kouluttaja A 4 Kouluttaja A 28 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

29 4.4 TYÖTURVALLISUUS- JA TERVEYSKOULUTUS TYÖNTEKIJÖILLE OSA II TAVOITTEET - Tarjota osallistujille yleistietoa työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä näkökohdista, jotta he pystyisivät havaitsemaan vaaranpaikkoja työpaikallaan; - Tiedottaa osallistujille työturvallisuuden ja terveyden perustavista avainkäsitteistä, mikä antaa heille kyvyn käyttää oppimiaan käsitteitä rakentavasti omassa työympäristössään; - Tiedottaa osallistujille työturvallisuuskulttuurin kehittymisestä; - Antaa osallistujille yleistietoa tulipalojen ensisammutuksesta ja ensiavusta TOIMINNAN KUVAUS Tähän koulutukseen osallistuvat ryhmät jaetaan kolmeen osaan, joissa kussakin on osallistujia eri yrityksistä, samoin kuin Työturvallisuus- ja terveysasioiden peruskoulutuksessa työntekijöille, sijoitettuna eri viikonpäiville. Tämä koulutusosio, joka kestää 40 tuntia, on teoreettiselta sisällöltään jatkoa Työturvallisuus- ja terveysasioiden peruskoulutukselle työntekijöille ja syventää aikaisemmin opittua tietoa KOULUTUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA JA SIIHEN OSALLISTUJAT Koulutukseen osallistujat: Kouluttajat Tässä koulutusosiossa tulisi olla kouluttajia, jotka tuntevat työturvallisuus- ja terveysalan, ensiavun ja tulipalojen sammuttamisen. Inforadpt2Europe projekti käytti samoja kouluttajia jokaisessa kolmessa koulutusosiossa. Moduuli 1 - Biologi - Sähkötekniikkainsinööri 29 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15 1 Sisällysluettelo 0 ESIPUHE 5 1 JOHDANTO 7 1.1 Miksi ohjekirja koulun laatujärjestelmästä 7 1.2 Miksi ottaa käyttöön laatujärjestelmä koulussa 7 1.3 Kuka voi tehdä aloitteen koulun laadun kehittämisestä

Lisätiedot

Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle. Roope Hauhio

Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle. Roope Hauhio Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle Roope Hauhio Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys 18.5.2015 Tekijä(t) Roope Hauhio Koulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA

Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työterveys ja työturvallisuus työntekijöille Peruskurssi ensikertalaisille

Työterveys ja työturvallisuus työntekijöille Peruskurssi ensikertalaisille Työterveys ja työturvallisuus työntekijöille Peruskurssi ensikertalaisille 1 Työterveys ja työturvallisuus työntekijöille, peruskurssi ensikertalaisille Johdanto... 4 1.1 Työtapaturma... 6 1.2 Ammattitaudit...

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille

Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille Seinäjoki toukokuu 2009 1 Sisältö 1.Johdanto... 3 1.1. Miksi tämä koulutusmateriaali?... 3 1.2. Miksi Eco-Destinet

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

ESIPUHE 5 1 JOHDANTO 7. 1.1 Muutos vai ajattelun muutos 7. 1.2 Ajattelun muutos opetuksessa ja oppimisessa 8

ESIPUHE 5 1 JOHDANTO 7. 1.1 Muutos vai ajattelun muutos 7. 1.2 Ajattelun muutos opetuksessa ja oppimisessa 8 1 Sisällysluettelo ESIPUHE 5 1 JOHDANTO 7 1.1 Muutos vai ajattelun muutos 7 1.2 Ajattelun muutos opetuksessa ja oppimisessa 8 1.3 Haasteena opiskelijoiden motivaation lisääminen 9 1.4 Oppimisen aktivointi

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ Niina Kokko, Merituuli Herrala, Marika Ahola, Stina Immonen, Milla Hailikari ja Antti Salminen Euroopan sosiaalirahasto SAATESANAT Hyvät käytännöt -julkaisusarjassa

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

BENCHMARKING-TUTKIMUS

BENCHMARKING-TUTKIMUS Sisältö Johdanto... 3 Tarina Turku 1 -klubityön kulusta... 5 Ensimmäinen kokous syksyllä 2014... 5 Toinen kokous... 5 Kolmas kokous... 6 Seuraavat kokoukset... 7 BENCHMARKING-TUTKIMUS 1 Määrittele benchmarking-kohde...

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Suvi Kulmala 2014 Johtamisen laitos

Lisätiedot

Training. Käyttöönoton strategia. Strategian käyttöönotto. www.strategy train.eu

Training. Käyttöönoton strategia. Strategian käyttöönotto. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli V Luku 9 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Käyttöönoton strategia Strategian käyttöönotto Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa

Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Linda Pokki 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu AALTO-YLIOPISTON

Lisätiedot

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella. (Viittaus: 517741LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) Tämä julkaisu käsittelee aihetta ainoastaan tekijän näkökulmasta

Lisätiedot