Inforadapt2europe - Metodologinen opas koulutussuunnitelman toteuttamiseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inforadapt2europe - Metodologinen opas koulutussuunnitelman toteuttamiseen"

Transkriptio

1 Inforadapt2europe - Metodologinen opas koulutussuunnitelman toteuttamiseen 1 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

2 1 Johdanto Project Inforadapt2Europe Tiedota, Kouluta ja Sopeuta Yrityksiä Parempaan Työturvallisuuteen Arvioidut tulokset Koulutusohjelma Johdanto Perustelut Aikuiskoulutus Koulutustarpeiden arviointi Aikataulutus Johdanto Henkilöstön liikkuvuus (Koulutukseen valinta) Kohdeyleisö Vaadittava pedagoginen tuki Pedagogiset menetelmät Menetelmänvalinnan kriteerejä Neuvottelu yrityksen kanssa Toteutus Koulutusta kouluttajille Tavoitteet Toimintaan osallistujat Käytettävä metodologia Koulutussuunnitelma Koulutusta yrittäjille Johdanto Tavoitteet Toiminnan kuvaus Inforadapt2Europe -projektin kehitysyhteistyökumppanit valitsivat seuraavan koulutussuunnitelman Koulutusta työntekijöille Johdanto Työturvallisuus- ja terveyskoulutus työntekijöille osa II Tavoitteet Toiminnan kuvaus Koulutuksen toimintasuunnitelma ja siihen osallistujat Työssäoppiminen Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

3 4.5.1 Metodologia I Neljän askelen metodologia Metodologia II MAGICA Ensiavun jatkokoulutus Tavoitteet Toiminnan kuvaus Toimintasuunnitelma ja osallistujat Arviointi Johdanto Arvioinnin tavoitteet Miksi arviointeja tehdään? Strategia Tulosten arvioiminen Kuinka arvioida Mitä pitäiis arvioida? Kenen pitäisi tehdä arviointi? Opiskelijoiden osallistuminen arviointiin Koska pitäisi arvioida? Johtopäätökset Arviointidokumentit Kouluttajien arviointi koulutuksen laadusta Kouluttajien arvio koulutuksen laadusta Moduulin arviointilomake Arviointitaulukko Muita dokumentteja kouluttajan käytettäväksi Pedagoginen aikataulu Tekninen sivu Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

4 1 JOHDANTO Alkuvaiheessa tämä oppaan tehtävä on ennen kaikkea tarjota tietoa ja koulutusta projektikumppaniyritysten henkilöstölle ja työnantajille työturvallisuus- ja työhygieniaalan (S.H.W.) yhteisöllisestä aloitteesta, Equal-Inforadaptista. Tämä päämäärä tulisi huomioida opasta lukiessa ja arvioidessa. Inforadapt2Europe projekti on modernisointia ja yritysinnovaatioita kannustava yhteisöllinen aloite tiedottaa, kouluttaa ja sopeuttaa yrityksiä kohti parempaa työturvallisuutta, -terveyttä- ja Toisessa vaiheessaan tämä opas auttaa kehittämään koulutusjaksoja yrityksissä. Tässä on käytetty mallina lähinnä portugalilaisiin yrityksiin liittyviä mahdollisuuksia. Tätä opasta voidaan käyttää esimerkkinä muissa yrityksissä, jotka aikovat kokeilla ja ottaa käyttöön samoja koulutusmenetelmiä. Oppaan perustana on tiedon jakaminen, mikä antaa työntekijälle ja työnantajalle mahdollisuuden oppia reagoimaan uusilla tavoilla käytännön työssä sen sijaan, että turvauduttaisiin vanhoihin malleihin, sovinnaisuuteen ja välinpitämättömyyteen. Voidaankin sanoa, että kouluttautuminen on tärkeässä asemassa niiden strategioiden ja työvälineiden joukossa, joilla aikaansaadaan muutos yrityksen sisällä. Koulutus vastaa yhtä aikaa sekä yksilöiden että yritysten kehittymistarpeisiin. Inforadapt-projektin kehittämiskumppanit, Epralima Alto Liman ammattikoulu ja ACIAB Arcos de Valdevezin ja Ponte da Barcan Kaupan ja yritysten liitto, myöntävät, että menettelytapojen käyttöönoton tasolla voi esiintyä epäedullisia yhteyksiä niissä yrityksissä, jotka aikovat tämä projektin avulla lisätä työturvallisuus- ja terveystietoutta ja -taitoja yrityksessä. Projekti edistää aloitteita, jotka pyrkivät parantamaan tilannetta: - Työturvallisuuden ja terveyden parantaminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä; - Työolojen parantaminen, työtapaturmien ja ammattitautien poistaminen tai vähentäminen; - Tietoisuuden lisääminen työturvallisuudesta hyötynäkökohtana eikä kustannuksena; - Kehityskumppanien ja muiden koulutusstrategian käyttöönottavien instituutioiden opetussuunnitelmien parantaminen ja levittäminen. 4 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

5 Inforadapt2Europe projekti: Tiedota, Kouluta ja Sopeuta Yrityksiä Parempaan Työturvallisuuteen 5 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

6 2 PROJECT INFORADAPT2EUROPE TIEDOTA, KOULUTA JA SOPEUTA YRITYKSIÄ PAREMPAAN TYÖTURVALLISUUTEEN Aikuiskoulutuksessa ei voida käyttää tarkkoja järkiperäisiä koulutusmalleja, joissa tieto siirretään luennoimalla kouluttajalta oppijalle, vaan on luotava ympäristö, joka rohkaisee aktiivisia yksilöitä, suosii yksilöllistä koulutusta, hyväksyy erilaisuuden, tunnistaa oikeuden olla väärässä, sietää epätäydellisyyttä, rohkaisee hengen avoimuutta ja itseluottamusta, kannustaa kunnioittamaan ja hyväksymään muut, helpottaa oivaltamista, tähdentää itsearviointia ja yhteistyötä sekä takaa ajatusten vastakkainasettelun. Olemme varmoja, että näin opimme luovasti. 2.1 ARVIOIDUT TULOKSET Yrittäjä- ja työntekijätasolla - Tiedottaminen osallistujille turvallisuuskulttuurin kehittämisestä työpaikalla; - Työturvallisuus- ja työterveyslakien muutoksien yrityksille tuottamien uusien haasteiden tiedostaminen; - Työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvien johtamisen muuttujien tiedostaminen; - Tietoisuuden lisääminen työturvallisuudesta hyötynäkökohtana eikä kustannuksena; - Integroidun työturvapolitiikan käyttöönoton edistäminen yrityksissä; - Teknisten taitojen työssäoppiminen työturvallisuuden käyttöönotossa; - Työturvallisuuden ja hygienian perusnäkökulmien välittäminen ja yksilöiden auttaminen ottamaan käyttöön oppimiaan konsepteja rakentavalla ja ennaltaehkäisevällä tavalla päivittäisissä ammattitilanteissa; - Työntekijöiden suurempi osallisuus yrityksen sisäisten ja ulkoisten tavoitteiden saavuttamisessa; - Jatkuvaan, elinikäiseen oppimiseen suhtautuminen avoimin mielin; - Työtapaturmien vähentäminen ja työolojen parantaminen; - Vastuun ottaminen työturvallisuuden käyttöönottotasolla; - Parempi motivaatio ja suurempi tuottavuus; - Työllistymisen ja työntekijöiden töihinpalaamisen parantaminen työsidonnaisten tapaturmien tai sairauksien jälkeen. Organisaatiotasolla - Innovatiivisten organisaatiomallien esittäminen ja kehittäminen; - Yrityssuunnitelmista ja strategioista keskustelemisen ja tietojen vaihtamisen kehittäminen paikallisten yritysten välillä; - Johtamiskeinojen kehittäminen; - Avoin suhtautuminen jatkuvaan oppimiseen ja työntekijöiden mukautumiskyvyn edistämiseen; - Työturvallisuuden esitteleminen ja käyttöönotto työympäristöissä; - Tuottavuuden, laadun ja kilpailukyvyn parantaminen; 6 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

7 - Paremmat tiedot ja taidot työturvallisuusvälineistä, -säädöksistä ja velvollisuuksista; - Innovaatioiden ja modernisoinnin tukeminen sisäisissä rakenteissa; - Dynaamisempi instituutio; - Lisää kokemusta johtotasolla ja vastaavien projektien aloittaminen tulevaisuudessa; - Enemmän tieto- ja viestintätekniikan ja teknisen tiedon välittämisen tuomaa interventiota alueellisesti ja sektoreissa; - Paremmat asenteet joustavuutta ja muuntautumiskykyä kohtaan erilaisten kokemusten ja tilanteiden kohtaamisen kautta. Yritysorganisaatiotasolla, kehityskumppaneilla ja projektissa mukana olevilla tahoilla - Opetussuunnitelmien, pedagogisten sisältöjen ja metodologian kehittyminen yrityskontakteista saatujen oppien kautta; - Korkeammat opetuksen ja opettajakunnan laatustandardit: projektin kautta opettajat voivat päivittää tietojaan ja toimintatapojaan sekä oppia arvostamaan uudella tavalla opetuksen soveltamista käytännön tilanteisiin; - Parempi maine ja dynaaminen institutionalismi; - Lisäkokemusta yrityskontaktitasolla, samankaltaisten projektien johtotasolla ja kansainvälisen yhteistyön tasolla; - Koulutusinstituutioiden roolin vahvistaminen suhteessa organisaatioihin; - Parempaa yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden välillä. 7 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

8 Koulutusohjelma Training Programme 8 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

9 3 KOULUTUSOHJELMA 3.1 JOHDANTO Inforadapt2Europe projektissa kehitettiin tämä koulutussuunnitelma työnantajien ja tekijöiden yhdistämiseksi työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden varjelemista koskevien perusoikeuksien taakse 1989 määritettyjen periaatteiden mukaan. Tähän sisältyi tiedotusta, koulutusta ja tasapuolista neuvontaa, sekä työntekijöiden osallistumista, joilla pyrittiin seuraaviin päämääriin: - Levittämään hyviä hygieniakäytäntöjä, jotka toimivat mittapuuna turvallisen, tuottavan ja tuottoisan työympäristön luomisessa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin; - Neuvomaan ja kouluttamaan työnantajia ja tekijöitä tavalla, joka parantaa työn organisointia; - Tuottamaan yrityssektorille resursseja ja teknistä tietoutta johtamisvälineiden muuttamiseksi paremman työturvallisuuden käyttöönoton näkökulmasta; - Voittamaan vastustuksen ja tuottamaan muutoksen organisaatiokulttuurissa työturvallisuus- ja -terveystasolla; - Parantamaan työntekijöiden asuinoloja; - Tuottamaan opettajille ja työturvallisuus- ja terveysteknikoille työkaluja, välineitä ja sisältöjä pedagogisten käytäntöjen ja koulutussisältöjen jatkuvaan päivittämiseen PERUSTELUT Ammatillinen koulutus on maailmanlaajuinen ja kestävä prosessi, joka auttaa ihmisiä saavuttamaan ja kehittämään kykyjään ja taitojaan ammatin tai ammattien harjoittamisessa, mukautumaan helpommin teknologiassa ja organisaatioissa tapahtuviin muutoksiin ja vahvistamaan työllistyvyyttään. Voimme tehdä tavoitteista seuraavanlaisen yhteenvedon: - Suorituskyvyn puutteiden väheneminen; - Vanhentuneiden tutkintojen väheneminen; - Yhteistyökumppanien työpanosten ja joustavuuden lisääntyminen; - Muutoksen käyttäytymisessä; - Uusien yhteistyökumppanien vastaanottaminen ja joukkoon sulauttaminen; - Yhteistyökumppanien henkilökohtaisten ja ammatillisten kasvutarpeiden tyydyttäminen. Jos yrityksissä tehdyt koulutustarve- ja turvallisuustilannediagnoosit vahvistavat odotetusti alhaisen tietoisuuden työturvallisuusasioista, voimme sanoa, että koulutussuunnitelman toteuttaminen tulee olemaan elintärkeässä asemassa kehitettäessä työturvallisuus- ja terveystaitoja näissä yrityksissä. Koulutussuunnitelman tarkoitus on tarjota sopivia kursseja, ottaen kaiken aikaa huomioon viime vuosina tapahtuneet tekniikan kehitysaskeleet ja jo käytössä olevat käytännön kokemukset. Tämä koulutus tulee perustumaan jatkuvaan tutkimustyöhön, olkoon se sitten teknologia- ja innovaatioperustaista tai systemaattista ongelmiin pureutumista, jossa tarpeet ovat kenties tarkemmin määriteltyjä ja vaativat sopivaa metodologiaa suurta olemassaolevan tiedon määrää käsiteltäessä. Tämän projektin toteutuminen on elintärkeää, sillä se auttaa kehittämään hyödyllisiä työkaluja työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvien käytäntöjen, sisältöjen ja opetusmenetelmien muuttamiseksi. 9 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

10 Tämä projekti perustuu paikallisten ja alueellisten synergioiden yhdistämiseen yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi kehityksen voimavarat muodostavien eri toimijoiden yhteistyöllä sekä kansainvälisten kumppanien pysyvään yhteistyöhön niiden hyvien käytäntöjen ja kokemusten ymmärtämiseksi. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tulosten jakelusuunnitelmaa ja niiden kokeilua pitäen kiinni kansainvälisestä hengestä ja filosofiasta, joka on hyvin tärkeää projektin vaikutuksen maksimoimiseksi. Projektin kehittämisen aikana syntyy lisäarvoa useilla alueilla, ei kuitenkaan enempää kuin kumppanien välistä yhteistyötä samojen päämäärien saavuttamiseksi AIKUISKOULUTUS JOHDANTO Aikuiskoulutuksessa on otettava aina huomioon, että aikuiset kouluttautuvat yleensä vain siksi, että he todella tarvitsevat lisäkoulutusta, tai että, kuten useimmiten, yrityksen johto vaatii sitä. Useimmat aikuiset vastustavat alitajuisesti kaikenlaista opetusta ja kokevat koulutuksen tunkeutumisena heidän ammatilliseen ja henkilökohtaiseen elämäänsä. Jotta koulutuksesta saataisiin kaikki hyöty, oppijoiden innostaminen ja koulutuksen tarjoamien konkreettisten hyötyjen osoittaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Aikuiset lannistuvat helposti, ellei koulutus tuota käsinkosketeltavia tuloksia, tai jos he ajattelevat, että koulutus ei vastaa heidän tarpeitaan NEUVOJA JA TIETOJA KOULUTTAJILLE Jokaisessa koulutusmoduuleja muodostavassa didaktisessa yksikössä näyttää olevan tärkeää, että kouluttajat noudattavat seuraavia vaatimuksia: - Anna osallistujille selkeä käsitys siitä, millaista tietoa he tulevat saamaan; - Esitä jokaisen didaktisen yksikön päämäärä ja rohkaise osallistumaan aktiivisesti keskusteluun; - Yritä saada kaikki osallistujat tuntemaan olevansa toimijoita oppimisprosessissa, eikä vain tiedon vastaanottajia; - Innosta osallistujia ilmaisemaan omia kokemuksiaan ja tietojaan, korostaen ajatusta että niistä koostuu tärkeä tiedonlähde; - Innosta osallistujien tutustumista toisiinsa, antaen heidän muodostaa verkostoja, joista voi olla hyötyä tulevassa yhteistyössä KUINKA HERÄTTÄÄÄ OSALLISTUJIEN KIINNOSTUS On selvää, että opiskelijoiden kiinnostuksen herättäminen on koulutuksen peruskysymyksiä. Heidän huomiotaan ei saada pelkästään kertomalla, mitä heidän pitäisi tehdä. Siksi ehdotamme, että pitäisi käyttää toimintatapoja, jotka saattavat, huolimatta yleisluontoisuudestaan, olla hyödyksi. 1. Viittaa aina osallistujiin: mainitse mahdollisimman usein kokemuksia ja ongelmia, joista he itse ovat kertoneet. Tämä saa heidät tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja todistaa, että heidän osallistumisensa on tärkeää. 2. Anna konkreettisia esimerkkejä: pyri puhumaan yleisluontoisista tai teoreettisista asioista kertomalla konkreettisia esimerkkejä, mieluiten päivittäisistä työtilanteista, jotka auttavat ymmärtämään asian sisältöä; 10 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

11 3. Tartu hetkeen: hyödynnä viimeaikaisia tapahtumia ryhmässä tai osallistujien työpaikoilla, tai tapahtumia, joita osallistujat ovat nähneet tai joista he ovat kuulleet; 4. Anna omakohtaisia esimerkkejä: puhu epämuodollisesti, aktiivisesti ja rennosti, yritä luoda jakamisen ja yhteistoiminnan ilmapiiri, joka voi auttaa osallistujia ymmärtämään käsiteltävää asiaa; 5. Esitä kysymyksiä: älä anna täydellisiä vastauksia käsiteltävään asiaan, se saattaa hillitä osallistumista. Yritä luoda tilannekuvia, esimerkiksi kuinka kehittää tiettyjä tilanteita osallistujien omilla työpaikoilla; 6. Tarkkaile reaktioita: tiedosta osallistujien reaktiot arvioidaksesi, onko tarpeen muuttaa etenemisvauhtia, esitystapaa tai keskustelutapaa, tai pitäisikö joitakin asioita käsitellä yksityiskohtaisemmin SELKEYS JA YTIMEKKYYS Erityisesti ryhmissä, jotka eivät osallistu koulutukseen säännöllisesti, selkeys ja ytimekkyys ovat alusta lähtien hyvin tärkeitä myös esittämissämme toiminnallisissa kokoontumisissa. Tässä joitakin ehdotuksia: 1. Älä yritä kertoa kaikkea lyhyessä ajassa: selitä asiasi tärkeimmät kohdat tiivistetysti ja jätä kertomatta epäoleelliset yksityiskohdat. 2. Älä kiirehdi: esitä asiasi selkeästi ja rennosti. Kerro tiedot selvästi, pidä pieniä taukoja puhuessasi ja esitä osallistujille kysymyksiä, jotta näet heidän ymmärtäneen. 3. Puhu yksinkertaisesti: yritä käyttää lyhyitä lauseita, mukauta sanastosi osallistujien tasolle. 4. Pidä säännöllisesti taukoja asioiden selventämistä varten: epäselvyydet on helpointa selvittää saman tien. Rohkaise osallistujia esittämään kysymyksiä ja vastaa niihin positiivisesti. 5. Kerro esimerkkejä: esimerkkien avulla asioita voidaan selittää osoittamalla yhteneväisyydet teorian ja käytännön välillä, tehden niitä näin tutummiksi. 6. Hyödynnä audiovisuaalisia välineitä oikein: koska audiovisuaaliset esitykset ovat mielenkiintoisia, kokeile niitä etukäteen, jotta esityksesi on selkeä ja hyvin organisoitu. 7. Tee yhteenvetoja: esitä välillä yhteenveto oppitunnin pääasioista. Toistaminen auttaa osallistujia sisäistämään asian. 8. Vastaa ytimekkäästi: jos vastaat kysymykseen pitkästi ja kierrellen, osallistujat voivat lannistua ja lakata kyselemästä. Kaikkia osallistujien kommentteja pitäisi kohdella samalla kunnioituksella, joten varmista, että sinulla on aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin. 3.2 KOULUTUSTARPEIDEN ARVIOINTI Ennen koulutusohjelman aloittamista organisaation yksilölliset tarpeet tulisi selvittää. Tässä voidaan käyttää metodologisia välineitä, jotka auttavat yrityksen tarpeiden mittaamisessa ja edistävät myöhempien koulutusjaksojen onnistumista. Olemme varmoja, että: Jokaisessa koulutusohjelmassa tulisi ensin selvittää koulutustarpeet. Tämä ehdotus pyrkii oikaisemaan tarvetta luottaa ehkä epäedullisiin yhteensattumiin työturvallisuus- ja terveysasioiden soveltamisessa käytännön tasolla. 11 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

12 Analyysien avulla voidaan tutkia, ovatko yritykset ottaneet huomioon työturvallisuus- ja terveysasiat ja onko työturvallisuusohjelma otettu käyttöön. Työturvallisuus- ja terveysasioiden koulutustarvearviointia tulisi täydentää tekemällä yrityksen sisäisen turvallisuustilanteen arviointi. Tässä oppaassa ei esitetä koulutustarvearviointia, mutta kylläkin kehityskumppanien käyttämä kehys, jota voidaan käyttää vastaavien aloitteiden toteuttamisen tukena. Koulutustarvearviointiin liittyvään dokumentointiin voi tutustua oppaan liitteessä AIKATAULUTUS JOHDANTO Tällä koulutusohjelmalla on projektin toimintasuunnitelmassa määritelty ennakkorajaus, joka toimii taitojen hankkimisen, kykyjen ja taitojen päivittämisen sekä ammatillisen etenemisen lähtökohtana. Se on tarkoitettu dynaamiseksi koulutusvälineeksi, jota on testattu ja kehitetty hyvien työturvallisuus- ja terveyskoulutuskäytäntöjen mukaisesti. Koulutussuunnitelma on suunnattu johtajille ja osastopäälliköille (yhdestä neljään henkilöä/yritys) sekä työntekijöiden koulutukseen (noin 20 % yrityksen työntekijöistä). Tämän vuoksi oli tarpeen muotoilla kaksi strategiaa, kaksi alisuunnitelmaa, jotta koulutuksesta saataisiin todellista lisäarvoa ja sijoitukselle saataisiin tuottoa, oli se sitten yhteistyökumppanien tai yrittäjien tasolla. On tärkeää tiedostaa sekä organisaation- (resurssien käyttö), tieteelliset- (kouluttajien valinta, ohjelman sisällön määrittely, koulutussuunnitelmat) että teknis-pedagogiset (käytettävien taitojen, menetelmien ja tekniikoiden luonnehdinta sekä arviointimekanismit) osa-alueet HENKILÖSTÖN MOBILISOINTI (KOULUTUKSEEN VALINTA) Teknisiä- ja viestintätaitoja omaavien kouluttajien lisäksi kaikki koulutus tarvitsee onnistuakseen oppituntien pätevää valmistelua. Siksi on hyvin tärkeää tuntea koulutettavat ja heidän tarpeensa, jotta pystytään antamaan heille teoreettisen tiedon lisäksi kyky reagoida käytännön tilanteissa. Tässä osiossa kuvailemme lyhyesti profiilia, jollainen teknisiltä ryhmiltä vaaditaan, jotta he pystyisivät toteuttamaan tällaisen koulutusjakson. Inforadapt2Europe projektin metodologiaa käyttävän koulutusjakson toteuttamiseksi vaaditaan ryhmä, jossa on ainakin: - Koulutuskoordinaattori; - Yrittäjä, jonka yrityksessä noudatetaan työturvallisuus- ja terveyssääntöjä; - Pätevä työturvallisuusteknikko; - Ensiapukoulutuksen tekninen asiantuntija; - Paloturvallisuuskoulutuksen tekninen asiantuntija. Huom: Inforadapt-projektin koulutussuunnitelman yhteydessä tehtiin sopimus kahden korkean tason työturvallisuusteknikon kanssa, sekä yhden yrittäjän, jonka yrityksessä noudatetaan työturvallisuussääntöjä. 12 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

13 3.3.3 KOHDEYLEISÖ Koulutuksen ohjelman ja päämäärien määrittelemiseksi ja rajaamiseksi on tarpeen tutkia kohderyhmää (se yrittäjien ja työntekijöiden joukko, joille koulutus on tarkoitettu). Koulutussuunnitelma on kehitetty johtajille ja osastopäälliköille sekä yrityksen työntekijöille kaikilta organisaation tasoilta, mukaan lukien työntekijät jotka liittyvät paloturvallisuus- ja ensiapuryhmiin VAADITTAVA PEDAGOGINEN TUKI LUOKKAHUONE Luokkahuoneen on oltava tätä tarkoitusta varten suunniteltu tila, jossa on sopivasti tilaa, hyvä valaistus, riittävästi pöytiä ja tuoleja, dataprojektori, ja tarvittaessa seinätilaa julisteita, esitteitä, muistiinpanoja ja listoja varten. Luokassa tulisi myös olla liitu- tai tussitaulu YMPÄRISTÖTEKIJÄT Väärä huonelämpötila ja meteli voivat aiheuttaa minkä tahansa koulutuksen epäonnistumisen. Siksi on tärkeää valita meluton alue tai riittävästi äänieristetty huone, jossa on ilmastointi, ellei ilmanvaihto toimi luonnollisesti. 40 db:n ylittävä äänenvoimakkuus haittaa keskittymistä. Valaistus on aivan yhtä tärkeää. Luonnonvalo on parasta, ja sitä pitää tarvittaessa täydentää keinovalolla. Hyvän valaistuksen pitäisi auttaa näkemään työsuunnitelma. Valonlähteen ei pitäisi olla suoraan kouluttajan takana. Pitää myös ottaa huomioon, että työpaikalla tapahtuvassa käytännön koulutuksessa huono valaistus voi aiheuttaa tapaturmia. Huoneen lämpötilan pitäisi olla 20 C ja 23 C välillä ja suhteellisen kosteuden 30 % ja 70 % välillä. Kuuma ympäristö aiheuttaa uneliaisuutta ja kylmyys aiheuttaa levottomuutta, joka haittaa keskittymistä KALUSTUS Kaikilla osallistujilla ja kouluttajalla pitäisi olla oma tuoli. Koska osallistujat istuvat pitkiä aikoja, heillä tulisi olla tuolit, jotka noudattavat selän luonnollista kaarta ja joita voidaan säätää, jotta reidet ja sääret voivat olla luonnollisessa asennossa ja veri pääsee kiertämään normaalisti. Pöytien pitäisi olla melko pieniä, jotta niitä on helppo liikutella, ja niiden pinnan tulisi olla sileä ja valoa heijastamaton KALUSTEIDEN SIJOITTELU Luokan kalusteet tulisi sijoittaa niin, että sekä opiskelijoilla että kouluttajalla on hyvä näköyhteys taululle ja valkokankaalle. Pöytien pitäisi sijaita niin, että kaikki pystyvät kirjoittamaan. Pöytien sijoittelussa voidaan valita toinen kahdesta tekniikasta, opetusmenetelmän mukaan: perinteinen luokkamuoto esityksiä varten tai dynaamisempi ympyrämuoto AUDIOVISUAALINEN MATERIAALI Tällaisissa koulutuksissa tarvitaan seuraavanlaisia välineitä: - Liitu- tai tussitaulu tai vastaava; - Piirtoheitin; - Diaprojektori, videolaite tai elokuvaprojektori, tai dataprojektori 13 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

14 3.3.5 PEDAGOGISET MENETELMÄT Tämä koulutussuunnitelma koottiin kaikkien osapuolten; projektin yhteistyökumppanien, kouluttajien ja kohderyhmän, keskustelun ja osallistumisen tuloksena. Käytetyt menetelmät valittiin esitettävän sisällön ja kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Koska ihmiset muistavat kuulemastaan tiedosta vain viidesosan, ja audiovisuaalisen tuen (kuuleminen ja näkeminen) avulla vain puolet, käyttöön otettiin erilaisia opetusmenetelmiä rohkaisemaan osallistumista ryhmän keskusteluihin ja osallistujien herkistämiseksi TIETOKONEAVUSTEINEN KOULUTUS Tietokoneavusteinen koulutus antaa oppijan osallistua opetukseen. Osallistuja saa visuaalista ja audiovisuaalista tietoa ja saatu tieto voidaan varmistaa kysymyksillä. Kaikki tieto esitetään järjestyksessä, uusi tieto liittyy aina edelliseen TOISTAMALLA OPETTAMINEN Toistamalla opettaminen perustuu jatkuvaan toistoon, jonka tarkoituksena on luoda tapa tai refleksi. Tällaista opetusta käytetään usein teknisen toiminnan ja mekaanisten liikkeiden opettamisessa. Tämä opetusmetodi tuo mieleen robottimaisen työläisen, mistä työntekijät eivät yleensä pidä, ja joka saattaa aiheuttaa vaaraa, koska työntekijä ei osaa tehdä päätöksiä oikeasta toiminnasta joutuessaan ennalta-arvaamattomaan tilanteeseen OIVALTAMALLA OPETTAMINEN Tämä opetusmenetelmä tuottaa hyviä tuloksia muistamisen ja motivaation saralla, mutta se on melko aikaavievää, joten sitä ei voi käyttää kaikessa opetuksessa AKTIIVISET MENETELMÄT Aktiiviset menetelmät antavat osallistujan muuttua älyllisellä tasolla, muuttavat käyttäytymistä ja opettavat uusia tapoja. Yleensä käytetään draamatekniikoita, ryhmätoimintaa jne AUTODIDAKTISET MENETELMÄT Tässä menetelmässä osallistuja on vastuussa omasta koulutuksestaan. Hän voi valita asiat, mitä haluaa oppia, välttää asioita, joista ei välitä, ja opiskella missä, miten ja milloin haluaa. Riittävän oppimateriaalin tai asiantuntevien neuvojen saaminen voi tuntua vaikealta. Kaikilla osallistujilla ei ole riittäviä perustietoja, jotka auttaisivat heitä toteuttamaan tällaisen koulutuksen. Tämä tekniikka ei ole hyödyksi käsiteltäessä käytännön toimia tai käytöksen muutoksia, kuten tässä Inforadapt2Europe - koulutusohjelmassa MENETELMÄNVALINNAN KRITEEREJÄ Menetelmiä valitessa tulisi ottaa huomioon tiettyjä kriteerejä: - Käytettävissä oleva aika Aika, jonka työnantaja voi antaa työntekijöidensä olla pois työstä, ja tämän ajan kustannukset. Aktiiviset menetelmät vaativat enemmän aikaa, mutta ovat tehokkaampia. Kun on tarpeen antaa paljon tietoa lyhyessä ajassa, on viisainta käyttää klassista luentomenetelmää, esitysten kera tai ilman. 14 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

15 - Osallistujien määrä Menetelmän valinta riippuu aina osallistujien määrästä tiettynä aikana. Jos ryhmässä on alle 15 osallistujaa, voidaan käyttää aktiivisia menetelmiä, kun taas suurille ryhmille täytyy käyttää luentomenetelmiä (konferenssi, näyttely, esitys jne). Jos demonstraatioharjoitukseen osallistuu kaksi henkilöä, se kestää kaksi kertaa niin kauan kuin yhden henkilön demonstraatio. - Koulutuksen päämäärät Koulutus voidaan toteuttaa eri tavoilla tarjottaessa tietoa, käytännön harjoituksia tai käytösmalleja. Jos on tarpeen välittää sääntöjä, periaatteita tms., voidaan pitää luento ja jakaa papereita. Jos opetetaan osallistujaa sammuttamaan tuli sammuttimella, käytetään menetelmiä, jotka opettavat mekaanisia refleksitoimintoja. Jos taas tarkoituksena on opettaa työntekijälle, miten reagoida vaaratilanteessa, pitää käyttää aktiivisia menetelmiä, jotka auttavat yksilöä tai ryhmää oppimaan päättäväistä toimintaa. - Menetelmän tehokkuus Passiivinen osallistuja muistaa: 10% lukemastaan, 20% kuulemastaan, 30% näkemästään, 50% siitä, mitä nähdään ja kuullaan yhtä aikaa. Aktiivisesti toimiva osallistuja muistaa: 80% itse sanomastaan ja 90% siitä, mitä hän itse sanoo samalla, kun tekee jotain asiaan liittyvää. - Budjetti koulutukseen käytettävissä oleva budjetti vaikuttaa suoraan käytettävän opetusmenetelmän valintaan NEUVOTTELU YRITYKSEN KANSSA Koulutuksella on yrityksen toimintoihin suuri vaikutus, mikä on selvää osastopäälliköille, jotka joutuvat päivittäin tekemisiin näiden asioiden kanssa. Yrityksen tuottavuus riippuu osastopäälliköiden organisaatiosta ja heidän ryhmiensä suorituskyvystä. Kaikkien yhdessä työskentelevien työn laatua ja ammattitaitoa voidaan parantaa kahdella tavalla; motivaatiota lisäämällä, tai yksilöiden kykyjä lisäämällä, mihin koulutus voi vaikuttaa. Yrityksissä pitäisi kouluttaa henkilöstöä kaikilla tasoilla, johtajista päälliköiden kautta työntekijöihin. Johtajien ja päälliköiden vastuulla on kannustaa koulutusta ja sitoutua saavutettuihin tuloksiin. Tätä koulutussuunnitelmaa toteutettaessa on tärkeää neuvotella riittävästi yrityksen johdon kanssa, määritellä koulutuspäivät ja koulutukseen osallistuvien työntekijöiden aikataulut. Tämä neuvotteluprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: Ensimmäinen vaihe Varataan päivät ja valitaan osallistujat, jotta määrä täyttää Inforadapt2Europen (yhdestä neljään johtajaa ja 20 % työntekijöistä yritystä kohti) ja ESF:n Euroopan Sosiaalirahaston koulutussuunnitelman määritelmät. On tärkeää korostaa, että jos osallistujia ei ole tarpeeksi, koulutusryhmään on otettava lisää osallistujia jostain toisesta yrityksestä, jotta vaatimukset täyttyvät. Kaikki suunnitellut koulutuskerrat tulisi hyväksyttää osastopäälliköillä (heitä ei pidä nähdä vihollisina, vaan pikemminkin liittolaisina tehostettaessa alaisten työntekoa). On tärkeää neuvotella niiden työntekijöiden kanssa, jotka tulevat opiskelemaan työajalla, koska tämä sekä motivoi työntekijää että osoittaa yrityksen sitoutumista ja kiinnostusta. Johtajien ja osastopäälliköiden koulutus voidaan pitää työajan jälkeen, koska silloin heillä on paremmin aikaa kouluttautua. Toinen vaihe Koulutussuunnitelman laatimisessa ei voida unohtaa taloudellisia näkökohtia. Siksi on hyvin tärkeää analysoida tarvittava budjetti ja tutkia mahdollisuutta saada Euroopan Sosiaalirahaston tukea. 15 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

16 Kolmas vaihe Koska tämä koulutussuunnitelma on yritysten välinen, mikäli yhdestä yrityksestä ei saada riittävää määrää osallistujia ryhmän muodostamiseksi, tulisi harkita seuraavia kysymyksiä: osallistujien pääsyvaatimukset, ennalta arvioitu kohderyhmä ja käytettävissä olevat resurssit. On tärkeää, että ryhmän osallistujat ovat suunnilleen samalla akateemisella tasolla, sillä se helpottaa oppimisprosessia. 16 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

17 Toteutus 17 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

18 4 TOTEUTUS Koulutussuunnitelman strategia: koulutussuunnitelma on jaettu kolmeen perusosaan kohderyhmän ja aiottujen päämäärien mukaan, kuten näemme alla olevasta kaaviosta. Nämä ovat: koulutusta kouluttajille, koulutusta johtajille, päälliköille ja yrittäjille sekä koulutusta työntekijöille. 4.1 KOULUTUSTA KOULUTTAJILLE Huomautus aluksi Inforadapt2Europe projektin alkuperäinen tarkoitus oli kehittää kouluttajan opas, joka ilmeisesti tarkkoja sääntöjä määräämättä ehdottaa jokaiselle kurssimoduulille koulutuksen päämääriin, moduulin sisältöön ja osallistujien ominaisuuksiin sopivaa opetus- ja arviointimenetelmien yhdistelmää, joka parhaiten auttaa pääsemään alkuperäisiin päämääriin. Täten keskustelu käytettävistä menetelmistä ottaen huomioon kouluttajien aikaisemmat koulutukset sai meidät uskomaan, että menetelmien tulisi perustua käytännön toimintaan, joka syntyy keskusteluista, yrityksen tuntemisesta, ohjelmallisesta sisällöstä ja tällä välin valituista osallistujista. Nykyinen opas tuotettiin kaikkien kurssien toteuttamisessa mukana olevien kouluttajien keskustelujen ja osallistumisen tuloksena. Päätimme sisällyttää myös joukon suosituksia ja tietoja, joita toivoimme kunnioitettavan, huolimatta niiden yhteneväisyydestä menetelmiin, joita voidaan käyttää koulutettaessa. Olemme osoittaneet esimerkein, millaisiin päämääriin kunkin moduulin yhteydessä pyritään, jotta saataisiin perusta, joka tukee metodologian 18 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

19 rakentamista. Seuraavat kappaleet vastaavat siis käsikirjaa, joka kaikille kouluttajille jaettiin heidän koulutustensa päätteeksi TAVOITTEET Inforadapt2Europe koulutus kouluttajille koulutussuunnitelma on hyvin tärkeä projektin onnistumiselle. Sen tarkoituksena on: - Antaa osallistujille puuteanalyysi, jota on käytetty yhteistyökumppanien yrityksissä; - Esitellä koulutussuunnitelma ja kehitysyhteistyökumppanien tasolla kehitetyt strategiat; - Antaa kouluttajille etukäteen koulutusoppaat ja kouluttajien perehdytysoppaat; - Oppia tuntemaan valitut osallistujat ja heidän yrityksensä ja vierailla niissä; - Keskustella käytettävästä strategiasta ja parannella sitä, mikäli mahdollista TOIMINTAAN OSALLISTUJAT Kouluttaja: -Projektin koordinaattori Koulutettavat: - Osallistuja A - Osallistuja B -, enintään 6 osallistujaa KÄYTETTÄVÄ METODOLOGIA Projektin koordinaattorin tulisi kouluttaa Inforadapt2Europe toimintatapahtumat kouluttajille. Hänen tulisi tuntea perusteellisesti kaikki metodologiat ja omata koulutusta työturvallisuuden ja terveyden alueella. Kouluttajien toimintatapahtumissa tulisi olla kaksi vaihetta: ensinnäkin yhteistyöyrityksiin käytetyn puuteanalyysin tulosten esittely, kehitysyhteistyökumppanien tasolla kehitetyt koulutussuunnitelma ja strategia, sekä tutustumiskäynnit yhteistyöyrityksiin. 19 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

20 Tämä ensimmäinen vaihe kestää 16 tuntia, neljän tunnin jaksoihin jaettuna, ja se suunnitellaan osallistujien omien aikataulujen mukaan. Toinen vaihe toteutetaan sen jälkeen, kun yhteistyöyritysten työntekijöille on pidetty 20 tunnin alkukoulutusjakso. Toinen vaihe kestää 14 tuntia, ja sen päämääränä on keskustella koulutusstrategiasta ja siihen mahdollisesti tehtävistä parannuksista. Tämän koulutustapahtuman jakaminen kahteen osaan on kehitysyhteistyökumppanien mielestä erittäin tärkeää, koska siihen sisältyy väliaika, jonka aikana työntekijät saavat ensimmäisen koulutusjaksonsa. Näin työntekijät saavat aktiivisen roolin koulutussuunnitelman loppuosan kokoamisessa, ja sen lisäksi kouluttajat saavat tutustua kohderyhmäänsä ja heidän tarpeisiinsa, mikä auttaa heitä parantamaan koulutusstrategiaa ja tuomaan siihen uusia innovaatioita. 20 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

21 2. Koulutus-strategia Kouluttaja: projektin koordinaattori 1. Koulutussuunnitelma Kouluttaja: projektin koordinaattori Kouluttaja: projektin koordinaattori Project inforadapt2europe_ kohti parempaa työturvallisuutta, terveyttä- ja KOULUTUSSUUNNITELMA Inforadapt2Europe Koulutustapahtuma kouluttajille Kohderyhmä: Inforadpt2Europe -projektin kouluttajat Osallistujien määrä 6 Aika ja paikka Kesto: 22 oppituntia + 8 tuntia työssäoppimista Päämäärät: Antaa kouluttajille yhteistyöyritysten puuteanalyysin tulokset; Esitellä koulutussuunnitelma ja kaikki kehitysyhteistyökumppanien tasolla kehitetyt strategiat; Antaa kouluttajille jo etukäteen koulutusoppaat ja kouluttajien perehdytysoppaat; Vierailla valituissa yrityksissä ja oppia tuntemaan ne ja valitut osallistujat; Keskustella käytettävästä strategiasta ja mikäli mahdollista, parantaa sitä. Moduulin nro/ didaktinen yksikkö Teoriakoulutus Työssäoppiminen Tuntimäärä Kouluttaja Tuntimäärä Kouluttaja 1.1 Yritysanalyysien esittely Koulutussuunnitelman esittely Yhteistyökumppanien kehittämä kootun koulutussuunnitelman 1 strategia. 1.4 Retket yhteistyöyrityksiin 1.5 Yhteistyöyrityksissä 4 havaittujen olosuhteiden arviointi Ensimmäisen koulutustapahtuman, työturvallisuuskoulutuksen alkeet työntekijöille, analyysi ja arviointi. 2.2 Keskustelua mukautetusta strategiasta. Strategian kehittäminen havaittujen todellisten olojen mukaan Tason IV koulutus 4.2 KOULUTUSTA YRITTÄJILLE JOHDANTO Pidimme jo alun alkaen yrittäjien ja johtajien koulutusta elintärkeänä, sillä he ovat tärkeässä asemassa otettaessa käyttöön työturvallisuus- ja terveysasioiden muutoksia. Työturvallisuuslaki /738 ja asetukset määrittelevät työnantajien tai heidän edustajiensa yleiset velvollisuudet, joita ovat mm. työntekijöiden turvallisuudesta, hygieniasta ja terveydellisistä oloista huolehtiminen kaikissa työhön liittyvissä asioissa. 21 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

22 Työturvallisuuden ja terveyden koulutus yrityksessä riippuu monesta tahosta, Työterveyslaitoksesta yrityksen työterveyslääkäriin ja työntekijöiden edustajiin. Paras tapa suoriutua tehtävästä on tiimityöskentely. Jotta koulutus olisi tehokasta, ongelmia tulisi tutkia laajasti ja moniammatillisesti arvojärjestyksen mukaan, johtajasta työntekijöihin. On muistettava, että kaikkien osapuolten yhteistyö parantaa toiminnan laatua. Tämä ajatus sai vahvistusta kansainvälisessä kokouksessa, jossa selvisi, että ranskalaiset yhteistyökumppanit olivat saaneet saman ajatuksen, ja kertoivat esimerkkejä kokemuksistaan. Siten koulutus suunniteltiin seuraavasti: TAVOITTEET Johtajien ja osastopäälliköiden koulutuksen päämäärät ovat seuraavat: - Saada yritysten työturvallisuus- ja -terveyslakien muutoksista johtuviin uusiin haasteisiin vaikuttavaa tietoa; - Tutkia työturvallisuus- ja -terveysasioihin liittyviä muuttujia johdon kannalta; - Auttaa ottamaan käyttöön työturvallisuus- ja terveyslinjauksia pk- yrityksissä; - Kehittää työskentelyolosuhteita työtapaturmien ja ammattitautien suhteen; - Kehittää tietoisuutta työturvallisuusasioista hyötynä eikä kustannuseränä TOIMINNAN KUVAUS Johtajien ja päälliköiden koulutus, toisin kuin työntekijöiden koulutus, voidaan järjestää työajan jälkeen, mikäli osallistujat niin haluavat, koska heillä on lyhyemmät työajat kuin työntekijöillä. Johtajien ja päälliköiden koulutus kestää 30 tuntia. Koulutus jaetaan kolmeen osaan; ensin kutsutaan puhumaan alueella toimiva yrittäjä, joka on ottanut yrityksessään käyttöön työturvallisuusjärjestelmän sen synergiaetuja kuvaavalla tavalla. Toiseksi keskustellaan työturvallisuuteen lähimmin liittyvistä teoreettisista konsepteista ja kolmanneksi, viiden tunnin pituisessa moduulissa, jokainen yrittäjä arvioi yhdessä kouluttajan kanssa omassa yrityksessään vallitsevia työturvallisuusoloja ja ehdottaa niihin parannuksia TEORIAOSUUS Teoreettinen osuus alkaa turvallisuuden ja hygienian yhteisetuihin keskittyvän moduulin esittelyllä. Tämän moduulin esittelijänä tulisi olla konsultti tai yrittäjä, joka tuntee pk-yritysten maailman, osaa toimia empaattisesti, esittää työturvallisuuden etuna eikä kustannuksena sekä luo luottamuksen ilmapiirin projektista hyötyvien osapuolten välille. Tämä osuus jatkuu työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvien teknisen sisällön esittelyllä. 22 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

23 KÄYTÄNNÖN OSUUS Tämän jälkeen esitellään harjoitusmoduuli, jossa yrittäjä toimii yrityksen terveys- ja turvallisuusasioiden tilintarkastajana, joka inventoi yrityksessä esiintyvät riskit. Tässä tapauksessa yrittäjän mukana on kouluttaja, joka avustaa saavuttamaan päämäärät: kaikkien potentiaalisten riskien rekisteröiminen kiireellisyysjärjestyksessä, jotta saadaan tehtävien korjaustoimenpiteiden aikataulu KOULUTUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA JA SIIHEN OSALLISTUJAT Tämä koulutus kestää 30 tuntia, josta 25 tuntia teoriaosuutta ja viisi tuntia työssäoppimista joka yrityksessä. Osallistujat: Kouluttajat: Tätä koulutusosiota voi vetää kaksi kouluttajaa: työturvallisuus- ja terveysasioihin erikoistunut asiantuntija sekä alueella toimiva yrittäjä, joka on ottanut yrityksessään käyttöön työturvallisuusjärjestelmän. Inforadapt2Europe projektin kehitysyhteistyökumppanit käyttivät seuraavissa moduuleissa neljää kouluttajaa koulutuksen rikastuttamiseksi: - Alueella toimiva yrittäjä, joka on ottanut yrityksessään käyttöön työturvallisuusjärjestelmän, puhumaan sijoituksen synergiaeduista ja selittämään projektin yrittäjille, että työturvallisuus- ja terveysasiat tulisi nähdä etuina eikä pelkästään kuluina; - Työturvallisuus- ja terveysasioihin erikoistunut asiantuntija opettamaan Yleisten riskien ja niiden ehkäisemisen moduulia; - Sähkötekniikkainsinööri opettamaan seuraavia osa-alueita: Työturvallisuuden ja terveyden peruskäsitteet, Riskinhallinnan perusteet, Erityiset riskit ja niiden välttäminen yrityksen toiminta-alueilla. - Biologian tutkinnon suorittanut henkilö opettamaan terveyteen liittyviä osioita. Opiskelijat Koska tämän tapainen koulutus on yritystenvälistä, tähän koulutusryhmään otetaan yhdestä neljään johtajaa tai osastopäällikköä jokaisesta yrityksestä. - Johtaja A - Johtaja B - Enintään 12 osallistujaa. 23 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

24 4.2.5 INFORADAPT2EUROPE -PROJEKTIN KEHITYSYHTEISTYÖKUMPPANIT VALITSIVAT SEURAAVAN KOULUTUSSUUNNITELMAN Työturvallisuuskurssi projektin yhteistyöyritysten johtajille Kohderyhmä Inforadpt2Europe projektin yhteistyöyritysten johtajat ja osastopäälliköt Osallistujien määrä: osallistujaa Aika ja Koulutuksen teoriaosuus tulisi opettaa sopivassa luokkatilassa, työssäoppimisen paikka: osuus kunkin yrityksen tai osaston toimitiloissa Kesto: 25 tuntia teoriaosuutta + 5 tuntia työssäoppimista Päämäärät: Tunnistaa tärkeät tiedot työturvallisuus- ja -terveyslakien muutoksista johtuvista uusista haasteista yrityksille; Pohtia työturvallisuus- ja terveysaiheiden hallinnan muuttujia; Edistää yhtenäisen työturvallisuus- ja terveyskäytännön käyttöönottoa pk-yrityksissä; Parantaa työolosuhteita työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyen; Edistää tietoisuutta työturvallisuusasioista etuna eikä pelkkänä kustannuseränä. Moduulin nro / didaktinen yksikkö Tuntimäärä Kouluttaja Moduuli 1: Työturvallisuus- ja terveyspalvelujen synergiaedut 2 Yrittäjä Moduuli II: Työturvallisuuden ja terveyden peruskäsitteet. 1. Johdanto ammattiriskien välttämiseen 2 Sähkötekniikkainsinööri 2. Ammattiriskien ehkäisemisen lakiperusteet. 1 Sähkötekniikkainsinööri Moduuli III: Yleisten riskien välttäminen 1. Turvallisuusoloihin liittyvät riskit. 2 Työturvallisuusasiantuntija 2. Työympäristöön liittyvät riskit. 2 Työturvallisuusasiantuntija 3. Työn kuormittavuus, uupuminen ja 1 tyytymättömyys työhön. Työturvallisuusasiantuntija 4. Yksilölliset ja yleiset riskeiltä suojautumisen 3 peruskontrollijärjestelmät. Työturvallisuusasiantuntija 5. Hätätapauksissa toimimisen ja evakuoinnin 3 Työturvallisuusasiantuntija perusteet. 6. Ensiapu. 3 Työturvallisuusasiantuntija 7. Työterveystarkastukset 2 Biologi Moduuli IV: Riskien välttämisen perusteet johdon näkökulmasta 1 Riskien välttämisen organisointi yrityksissä. 3 Sähkötekniikkainsinööri 2. Työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvät julkiset tahot 1 Sähkötekniikkainsinööri Moduuli V: Tunnetut riskit ja niiden välttäminen yrityksen omalla toimialueella. Työssäoppiminen Sektorien osioiden analyysin kriteerit: osallistujat valmistavat yrityksen sisäisen raportin, jossa rekisteröidään kaikki tunnetut riskit ja niiden välttäminen kyseisellä toiminta-alueella. 5 tuntia x 5 yritystä = 25 tuntia Tason II koulutus 24 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

25 4.3 KOULUTUSTA TYÖNTEKIJÖILLE JOHDANTO Kaikilla työntekijöillä on oikeus työskennellä terveellisissä ja turvallisissa olosuhteissa ja oikeus saada ajankohtaista tietoa esimerkiksi seuraavista aiheista: - Turvallisuus- ja terveysriskit, niihin liittyvät turvallisuus- ja riskinvälttämismenetelmät ja miten ne on otettu käytäntöön työpisteessä ja työtehtävissä, yrityksessä tai toimialalla; - Vakavassa vaaratilanteessa käytettävät toimet ja toimintaohjeet; - Ensiaputoimet, palonsammutus ja työntekijöiden evakuointi, tai ketkä ovat vastuussa näiden toimista; Lisäksi kaikilla työntekijöillä on oikeus saada riittävää, työtehtäviinsä soveltuvaa koulutusta työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvissä asioissa. Tämän vuoksi kehitettiin työntekijöiden koulutussuunnitelma, joka riskeistä ja turvallisuustoimenpiteistä tiedottamisen lisäksi auttaa luomaan jokaiseen projektissa mukana olevaan yritykseen ensiavusta ja ensisammutuksesta vastaavan ryhmän. Työntekijöiden koulutus jakautuu neljään toiminta-alueeseen: Työturvallisuus- ja terveysasioiden peruskoulutus työntekijöille, Työturvallisuus- ja terveyskoulutus työntekijöille osa II, Työssäoppiminen sekä Ensiavun jatkokoulutus. Työturvallisuus- ja terveysasioiden peruskoulutus työntekijöille Ensimmäisen osion aikana tulisi opettaa työturvallisuuden ja terveyden peruskäsitteitä. Tällä osiolla on kolme tärkeää päämäärää: murtaa aiheeseen liittyvä muutosvastarinta, tutustuttaa osallistujat aiheeseen liittyvään sanastoon ja käsitteisiin sekä tarjota osallistujille perustavanlaatuisia avainkäsityksiä, joiden avulla he voivat ymmärtää tulevia koulutusmoduuleja. Työturvallisuus- ja terveyskoulutus työntekijöille osa II Toisessa osiossa tarjotaan yksityiskohtaisempaa teoriatietoa työturvallisuudesta ja terveydestä. Työssäoppiminen Kolmas osio tehdään työpaikalla ja siinä käyettään kahta eri metodologiaa, tässä Metodologiat I ja II. Osallistujien ryhmä jaettiin kahtia, ja kummankin ryhmän opetuksessa käytettiin eri metodologiaa. 25 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

26 Ensiavun jatkokoulutus Tämän osion tarkoitus on kouluttaa niitä työntekijöitä, jotka muodostavat ensiapuryhmät. Päämääränä on tarjota yritykselle koulutettuja ja päteviä ensiavun antamiseen pystyviä työntekijöitä TYÖTURVALLISUUS- JA TERVEYSASIOIDEN PERUSKOULUTUS TYÖNTEKIJÖILLE TAVOITTEET - Lisätä osallistujien tietoisuutta työturvallisuuskulttuurin kehittämisestä; - Murtaa luontainen muutosvastarinta työturvallisuus- ja terveysasioiden suhteen; - Antaa osallistujille yleistietoa työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä näkökohdista; - Lisätä osallistujien tietoisuutta heidän työpisteissään mahdollisesti olevista vaaranpaikoista, jotta he voisivat esittää niihin parannusehdotuksia TOIMINNAN KUVAUS Tämä koulutus tulisi antaa 20 prosentille yritysten työntekijöistä, vaikkakin, koska kyseessä ovat pk-yritykset, tämä määrä saattaa olla riittämätön koulutusryhmän aikaansaamiseksi ja ryhmään on yhdistettävä osallistujia kahdesta tai useammasta yrityksestä. Tämä voi joskus olla hyödyksi, sillä yritykset, joissa on yli 50 työntekijää, jakavat vaaditut 20 prosenttia työntekijöistä kahteen ryhmään, jotta yrityksen normaali toiminta ei vaarantuisi koulutuksen aikana. Näin saamme ryhmiä, joissa on osallistujia useammasta yrityksestä. Tämä koulutusosio, joka kestää 20 tuntia, on luonteeltaan työturvallisuusasioihin tutustuttava, joten koulutussuunnitelma on yleisluontoinen ja käsittää laajan kirjon toimintoja, koska jokaisessa ryhmässä on osallistujia eri yrityksistä KOULUTUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA JA SIIHEN OSALLISTUJAT Tämä koulutusosio kestää 20 tuntia ja on tarkoitettu osallistujille, jotka tulevat eri yrityksistä. 26 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

27 Osallistujat: Kouluttajat: Tämän koulutusosion voi opettaa yksi kouluttaja, joka tuntee työturvallisuusalan. Inforadapt2Europe projekti käytti eri kouluttajia joka koulutusosiossa, tässä tapauksessa kolmea. Tämä ei mielestämme ole oleellista koulutussuunnitelman toteuttamisen onnistumiseksi. Osallistujat: Inforadapt2Europe -projektissa oli tarpeen luoda kolme erillistä koulutusryhmää, jottei ESF:n lainsäädännössä ennustettua osallistujamäärää ylitettäisi. Jotta suuri määrä työntekijöitä ei olisi poissa työpaikoiltaan yhtä aikaa, jaoimme jokaiseen ryhmään osallistujia eri yrityksistä. Nämä kolme koulutusosiota suoritettiin kolmena eri päivänä, jotta yllämainitut tavoitteet voitiin täyttää. Ryhmä 1 Osallistuja A Yritys 1 Osallistuja B Yritys 2.. Enintään 16 osallistujaa Ryhmä 2 Ryhmä 27 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

28 Inforadapt2Europe -projektin kehitysyhteistyökumppanit valitsivat seuraavan koulutussuunnitelman Työturvallisuus- ja terveysasioiden peruskoulutus työntekijöille Kohderyhmä Osallistujien määrä Aika ja paikka Kesto: Yritysten työntekijät Enintään 16 osallistujaa per osio Luokkahuone (mahdollisesti vuokratila) 20 teoriatuntia Tavoitteet: Lisätä osallistujien tietoisuutta työturvallisuuskulttuurin kehittämisestä; Murtaa luontainen muutosvastarinta työturvallisuus- ja terveysasioiden suhteen; Antaa osallistujille yleistietoa työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä näkökohdista; Lisätä osallistujien tietoisuutta heidän työpisteissään mahdollisesti olevista vaaranpaikoista, jotta he voisivat esittää niihin parannusehdotuksia. Teoriakoulutus Moduulin numero / didaktinen yksikkö Tuntimäärä Kouluttaja 1. Työturvallisuuden ja terveyden määritelmiä. Työtapaturmat Ammattitaudit Työterveydenhuolto Terveystarkastukset Tavoitteet Työhöntulotarkastukset Ajoittaiset terveystarkastukset Vaaralliset aineet ja niiden vaikutus ihmiseen Työterveys Työturvallisuus Onnettomuudet työssä 10 Kouluttaja A Työhygienia Määritelmä: Mistä työhygienia alkaa? Työntekijä Itsenäinen ammatinharjoittaja Työntekijöiden edustaja Työnantaja tai työnantajayritys Työympäristö Työn materiaalit ja raaka-aineet Vaarat Ammattiriskit 2. Työturvallisuuden elementtejä Ennaltaehkäisyn periaatteita Ennaltaehkäisyn tavoitteita 2 Kouluttaja A 3. Turvallisuuden ja hygienian perusnäkökohtia henkilön ja organisaation kannalta Luottamusmies ja työturvallisuuskeskus Työturvallisuuslaitos Työntekijän velvollisuuksia Työturvallisuus- ja terveyspalveluiden eri tyyppejä Työturvallisuuden ja terveyden tavoitteet 4. Työtapaturmat ja ammattitaudit Korvaukset työtapaturmista Tapaturman määrittely työtapaturmaksi Työkyvyttömyys Työtapaturmien syitä Työtapaturmista ilmoittaminen Työtapaturmista johtuvat kulut Tapaturmien seuraukset Tason II koulutus 4 Kouluttaja A 4 Kouluttaja A 28 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

29 4.4 TYÖTURVALLISUUS- JA TERVEYSKOULUTUS TYÖNTEKIJÖILLE OSA II TAVOITTEET - Tarjota osallistujille yleistietoa työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä näkökohdista, jotta he pystyisivät havaitsemaan vaaranpaikkoja työpaikallaan; - Tiedottaa osallistujille työturvallisuuden ja terveyden perustavista avainkäsitteistä, mikä antaa heille kyvyn käyttää oppimiaan käsitteitä rakentavasti omassa työympäristössään; - Tiedottaa osallistujille työturvallisuuskulttuurin kehittymisestä; - Antaa osallistujille yleistietoa tulipalojen ensisammutuksesta ja ensiavusta TOIMINNAN KUVAUS Tähän koulutukseen osallistuvat ryhmät jaetaan kolmeen osaan, joissa kussakin on osallistujia eri yrityksistä, samoin kuin Työturvallisuus- ja terveysasioiden peruskoulutuksessa työntekijöille, sijoitettuna eri viikonpäiville. Tämä koulutusosio, joka kestää 40 tuntia, on teoreettiselta sisällöltään jatkoa Työturvallisuus- ja terveysasioiden peruskoulutukselle työntekijöille ja syventää aikaisemmin opittua tietoa KOULUTUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA JA SIIHEN OSALLISTUJAT Koulutukseen osallistujat: Kouluttajat Tässä koulutusosiossa tulisi olla kouluttajia, jotka tuntevat työturvallisuus- ja terveysalan, ensiavun ja tulipalojen sammuttamisen. Inforadpt2Europe projekti käytti samoja kouluttajia jokaisessa kolmessa koulutusosiossa. Moduuli 1 - Biologi - Sähkötekniikkainsinööri 29 Inforadapt2europe-Metodologinen koulutussuunnitelman toteuttamisopas

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan tehtävät. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

Työpaikkaohjaajan tehtävät. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaajan tehtävät momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaaja voi monin tavoin auttaa opiskelijan oppimista työssäoppimisjaksoilla. Ohjaaja voi ottaa huomioon oppimisen

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Kehitetään työhyvinvointia yhdessä TTK Työhyvinvointipalveluista tukea Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Mitä hyötyä? Hyöty on osoitettu tutkimuksin ja kehittämishankkeissa Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM Mitä prosessissa kehitetään Pohjana esim. CMM Prosessin kehittäminen Projektien hallinta Prosessin kuvaus, toimintaohjeet Laadunvarmistus Mentelmät Riskinhallinta Yms. Kehittämisen tavoitteita Tuotannon

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa

KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa Aiheita Osallistumisen alkuun Onnistumisen avaimia Osallistumisen hyötyjä ja haasteita Osallisuuden käsitteitä Lasten osallisuus päiväkodissa Keskiössä yhteisössä

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! -projektin tarkoituksena tuottaa kriteerit logistiikka-alan pk-yrityksiin nuoren työntekijän perehdyttämiseen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

- ja tänä elinikäisen oppimisen aikakautena myös aikuiset..

- ja tänä elinikäisen oppimisen aikakautena myös aikuiset.. 1 - ja tänä elinikäisen oppimisen aikakautena myös aikuiset.. 2 - koulutus = - kasvatuksen osa-alue; - tapa järjestää opetus; - prosessi hankkia tutkinto; - se, jokin, johon hakeudutaan oppimaan ja opiskelemaan;

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa - tutkimushankkeen tulosseminaari

Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa - tutkimushankkeen tulosseminaari Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa - tutkimushankkeen tulosseminaari 14.3.2017 Henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger Koulutuskeskus Salpaus Henkilöstön työturvallisuusvastuut

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot - Community Media Applications and Participation Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot Projektin partnerit: Freiburgin yliopisto, Saksa (projektin koordinaattori) Sunderlandin yliopisto,

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1 Liite 2 Työssäoppimisen alueellisen yhteistyösopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan tällä

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos ASLAK ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus Kohderyhmä: työntekijät,

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa

KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa Aiheet Osallistumisen alkuun Onnistumisen avaimia Toiminnan arviointi Osallistumisen hyötyjä ja haasteita Osallisuuden käsitteitä Oppilaiden osallisuus koulussa

Lisätiedot

Opiskelijan taitojen ja työn vaativuuden yhteensovittaminen (Melba/Imbaarviointimenetelmä)

Opiskelijan taitojen ja työn vaativuuden yhteensovittaminen (Melba/Imbaarviointimenetelmä) Mahis työhön projektiseminaarin työpaja Opiskelijan taitojen ja työn vaativuuden yhteensovittaminen (Melba/Imbaarviointimenetelmä) 1 Työpajan sisältö projektimme Melba/Imba kokeilun tavoitteista ja toteuttamisesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA KULTTUURI JA KOULUTUS OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA TUTKIMUS

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 1 Työpaikan laatu on yhteydessä lähes kaikkiin työelämän ilmiöihin ja aina niin, että laadukkailla työpaikoilla asiat ovat muita paremmin.

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Yleisopas Suomi IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Sisältö 1 Yleistietoutta työssäoppimisesta... 3 2 Osapuolten

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA 2012 1 STRATEGIA Koulutusyhtymän kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on, että opiskelijalla on meiltä valmistuessaan oikea asenne erilaisia kulttuureita, eri kieliä

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot