Sivistyspedagogiikan johtaminen opistotyössä. Anita Malinen 25. lokakuuta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyspedagogiikan johtaminen opistotyössä. Anita Malinen 25. lokakuuta 2012"

Transkriptio

1 Sivistyspedagogiikan johtaminen opistotyössä Anita Malinen 25. lokakuuta 2012

2 Lähtökohtana toisenlainen ymmärrys oppijasta luottamus oppijan omaan potentiaaliin ja kykyyn ajatella itse itsetoiminnallisuuden vaatimus/odotus

3 Laki vapaasta sivistystyöstä Mitä omaehtoisen oppimisen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden korostaminen tarkoittaa opiston arjessa? Mitä niiden toteutuminen vaatii sivistys - pedagogiikan johtamiselta?

4 Andragogiikan palapeli 1+4 1) Aikuisen oppijan henkilökohtainen, omakohtainen, omaehtoinen (oppimis/kasvu)prosessi 2) Opetus- ja kurssisuunnitelma 3) Pedagogiset rakenteet 4) Ohjaus ja opetus 5) Arviointi

5 Perustana vapaan sivistystyön tehtävä, arvot Mikä on opistomme tulkinta vapaan sivistystyön tehtävästä? Mikä on opistomme arvotavoite?

6 Case APO: arvotavoite Aikuiskouluttajan pedagogisten opintojen tavoitteena on autonominen opettaja / aikuiskouluttaja. Koulutuksen perusideana on aikuisen uinuvan autonomisuuden herättäminen (palauttamalla luottamus omaan ajatteluun).

7 Autonominen opettaja... kykenee omakohtaiseen ja kriittiseen ajatteluun, kykenee arvioimaan omia toimintatapojaan, kykenee tilannekohtaiseen harkintaan ja ottaa vastuuta itsestään, omasta työstään, omasta elämästään, (~ omasta oppimisestaan).

8 Sivistysopettaja Millaisia ovat sivistysopettajat? Mikä erottaa vapaan sivistystyön opettajat muista?

9 1) AIKUISEN OMAKOHTAINEN MUUTOSPROSESSI - HOPS opiskelijalla, portfolio opettajalla? Opiskelijan kokemus HOPSista: En minä osaa määritellä omia tavoitteitani. Ei minulta ole koskaan ennen kysytty, mitä haluan oppia.

10 2) OPETUS- JA KURSSISUUNNITELMA OPS antaa tilaa aikuisen opiskelijan aidoille valinnoille ja omista tarpeista käsin rakentuvalle oppimiselle. Opetussuunnitelmaa muokataan opettajien yhteisenä työnä sekä opiskelijoiden palautteen pohjalta.

11 Case APO: koulutuksen toimintaperiaatteet & temaattinen kehä Oppimisen omakohtaistuminen - pois suorittavasta oppimisesta - kontrollin vähentäminen - vastuun tarjoaminen opiskelijalle Tutkivan asenteen vahvistuminen - tutkivuuden ymmärtäminen laajasti - epäsuoran pedagogiikan periaate - ajattelun taitojen kehittyminen Oppiminen dialogisissa suhteissa - tilan antaminen vastavuoroisille suhteille - dialogisen ilmapiirin tukeminen - yhdessä ajattelemisen taito Laine&Malinen 2009

12 4 Pedagogisen toiminnan monet tiet 5 Tieto, tunteet ja eettisyys 3 Oppimisen teorioista 6 Yhteiskunta- ja kulttuurikritiikki 2 Pedagogiikan omannäköisyys 7 Arviointi 1 1 Apo-pedagogiikka? 8 Vuoden jokeriteema 9 Moniulotteinen andragogiikka

13 3) PEDAGOGISET RAKENTEET Rakenteet antavat mahdollisuuden oman ajattelun aukipuhumiselle ja näkyväksi tekemiselle (omakohtainen tekeminen, ryhmät l. peilisalit ). Miten rakenteet rajaavat ja mahdollistavat opettajien työtä?

14 Case APO: rakenteiden isot linjat Yhdeksän lähijaksoa neljän viikon välein. Lähijaksolla luennot, lukupiirit, oppimisryhmät, valinnaiset teemaryhmät. Lähijaksojen välillä oman työn tutkimista: videoinnit, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, säröily (ja Optima-työskentely).

15 APO elävänä peilisalina Kun pohtii itseään ja yrittää peilata itseään muiden silmin, kuuntelee muiden kokemuksia ja ideoita, tässähän todellakin voi löytää itsensä sekä opettajana että ihmisenä. Myös ne henkilökohtaiset kehittymiskohteetkin löytyvät tällä tavoin...

16 Erityistä kansanopistossa Sivistystehtävän toteuttamisessa keskeisiä kansanopistoinstrumentteja ovat yhteiset opinnot. Internaatti oppimisympäristönä puolestaan mahdollistaa monenlaiset lähestymistavat yhteisten opintojen järjestämiseen. Voisi kysyä, ovatko internaatit muuttumassa pelkiksi opiskelijaasuntoloiksi? Tarjoavatko ne kasvun tukea, ohjausta, yhteisöllisyyden ja osallisuuden oppimisen mahdollisuuksia?...omien opistojen kansanopisto-opintojen kehittäminen voisi saada uutta vauhtia, jos kuulisimme ideoita toinen toisiltamme - millaisia yhteisiä kansanopisto-opintoja muilla on ja millaisia kokemuksia niistä on sekä henkilökunnalla että opiskelijoilla.

17 4) OHJAUS JA OPETUS Ohjaus pyrkii antamaan tilaa oppijan omalle ajattelulle ja ajatusten kehittelylle ( How do you know that, Kalle? Tell it with your own words. ). Ohjaus ja opetus on aikuisen omakohtaisen prosessin tukemista sekä yksilö- että ryhmäkeskusteluin. Miten opettajien työtä (ja muutosta) voi tukea?

18 Opettajuuden olemus vapaassa sivistystyössä Mitä erityistä siinä on? Osaammeko hyödyntää tämän erityisyyden?

19 Opettajana kansanopistossa Olen noussut mäelle ja huomaan, että matkalla on tapahtunut kehitystä verrattuna lähtötilanteeseen. Kun nyt katson mäen toiselle puolelle, huomaan, että siellä on paljon kaikenlaista, mitä haluaisin osata, ehkä liikaakin sellaista mitä tunnen tarvitsevani. Toisaalta tuntuu, että minun pitäisikin kaivaa maata ja suunnata syvemmälle jo osaamissani asioissa. Tuntuu, että olen kadottanut näkemyksen, josko sitä on koskaan ollutkaan.

20 Opettajana kansanopistossa Professiossa, jossa minäkin toimin, on ongelmansa: sen kokemus aliarvostuksesta ja jopa yhteiskunnallisesta mitätöinnistä on yleinen, samoin kokemus jatkuvasta epävarmuudesta. Kouluyhteisöt ovat rakenteeltaan hierarkkisia ja opetussuunnitelman sisällöt määritellään kunnallisissa ja valtiollisissa yhteyksissä ylhäältä päin, opetussuunnitelmat ja tuntijaot tulevat erilaisten hallintokuntien ja ministeriön työryhmien yhä kustannustehokkaammista aivoista. Se on kafkamainen, itseensä eksynyt maailma.

21 Opettajana kansanopistossa Uusiutumisen tarve on ilmeinen. Tuntuu, että olen kadottamassa oman innostukseni ja se ei mielestäni ole oikein opiskelijoita kohtaan. Tässä ammatissa opettajan pitäisi olla liekki joka sytyttää opiskelijat. Mitä pitäisi muuttaa? a) asioiden sisältöjen esitystavan muuttaminen, b) tarvitsisin ehkä ammatillista tutorointia, keskustelua, näkemystä omille ideoille, c) taiteilijuuden olennaisen ymmärtäminen, jotta sen voisi välittää toisille, d) itsensä hyväksyminen e) rohkeutta hypätä tyhjään / ulos omalta mukavuusalueelta

22 Huoli sivistyksen katoamisesta Katso sanaa mitä sille on tapahtumassa. Sana menettää kaiken katsomisen ja kuluttamisen pakkovallassa alkuperäistä merkitystään, ja ihminen sen myötä jää vaille itseilmaisua ja arvoa sellaisena kuin on

23 Onko tämä tie jo kuljettu loppuun ja jos niin, mikä olisi seuraava polku matkalla?

24 Paritehtävä Millaista on sivistysopettajan työn erityislaatu?

25 5) OPPIMISEN ARVIOINTI Ohjausta ja arviointia ei nähdä toisistaan erillisinä asioina. Ohjaaja/opettaja pyrkii kaikin tavoin ohjaamaan itse- ja vertaisarviointiin. Kaiken takana on arviointi. Liisa Lautamatti Mikä on arvioinnin rooli kansanopistossa? Miten opettajat toteuttavat itsearviointia?

26 Case APOn erityisyys: Ohjaajien oma ryhmä Ohjaajat eri tieteenaloilta yhteistä kiinnostus aikuisen oppimiseen ja ohjaamiseen. Ohjaajien oma ryhmä kokoontuu ennen jokaista lähijaksoa ja heti lähijakson päätyttyä (vrt. kehittävä arviointi). Ohjaajaryhmä on yksi oppimisryhmä muiden rinnalla! Voisiko tätä ideaa hyödyntää kansanopistossa?

27 Oppilaitoksen pedagogisen toimintakulttuurin kehittäminen/muutos?

28 Särö oppimisen ja muutoksen välttämättömänä ehtona?

29 Säröt... - häiritsevät arjen rutiineja ja tuttua, turvallista elämänkulkua ~ rikkovat totuttua ajattelu- tai toimintatapaa - ovat kokonaisvaltaisia tuntemuksia, epämääräisiäkin - tuntuvat epämukavuuden tunteina (hämmennys, ahdistus, ärtyminen jne.) - ~ EPÄJATKUVUUTTA

30 Miten särö syntyy? Suojavyö Kova ydin

31 Miten aikuinen suhtautuu säröön? kertoo itselleen ja muille hyvän selityksen särön ohittamiseksi vetäytyy tilanteesta pois joko konkreettisesti tai henkisesti ryhtyy selvittämään säröytymistä l. oppimaan

32 Säröytymisen jälkeen suuntaa määrittävät... - aikuisen vastaanottokyky epävarmoille asioille - särön aiheuttaneen asian merkityksellisyys, tärkeys aikuiselle itselleen - yleisinhimillinen, biologinen turvallisuuden tarve

33 Optimaalista olisi se, että tuttuus ja vieraus olisi juuri sopivasti ristiriidassa, jotta kiinnostus verhon takana olevaan herää EPÄJATKUVUUTTA ei saa olla liikaa!!! (John Dewey: nähdä jonakin, seeing as )

34 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Mitkä asiat voivat olla opistoyhteisössä säröyttäviä?

35 Entä tiimissä, työyhteisössä?

36 Opettaja ja oppijan säröt - hämmennys on ystävä, ei vihollinen - hämmennys on oppimis- tai muutosprosessin alkupiste - hämmennyksessä viipyminen - oppijan levottomuuden, vastustuksen, tarvitsevuuden tai (näennäisen) itsenäisyyden sietäminen

37 Särön jälkeen Säröä seuraa oppimisen kriittis-analyyttinen vaihe. Tahdonmuodostus on oleellinen osa oppimisprosessia: onko uusi asia minulle henkilökohtaisesti merkityksellinen? sitoudunko uuteen tietoon? Oppiminen vaatii aikaa (aikayksikkönä vuosi, kuukausi...).

38 Mitä tästä kaikesta seuraa opiston johtamiselle? 1) 2) 3) 4) 5)

39 Mihin olisi syytä kiinnittää huomiota? - oppimisen ja muutoksen hitauteen - ihmisen perustarpeiden toteutumiseen (turvallinen olo, omanarvontunnon säilyminen) - työpaikan kokonaisvaltaiseen toimintakulttuuriin oppimisen mahdollistajana/estäjänä

40 Konkretiaa 1) Auta oppijaa ajattelemaan itse (Tell the whole story behind it.). 2) Anna oppijan puhua (Tell with your own words). 3) Keskity kuuntelemaan. 4) Mieti, mitä ja miten kysyt (How do you know that,kalle?). 5) Opettele sietämään erilaisuutta. 6) Tutki omaa toimintaasi ja pidä mielessä oppimisen koko elinkaari.

41 Työpaikka oppimisympäristönä 1) sisällöllinen ympäristö (taidot, oppiaines ) 2) sosiaalinen ympäristö (vuorovaikutus) 3) kulttuurinen ympäristö (yhteisön perinteet, arvot, eettismoraaliset käsitykset) 4) fyysinen ympäristö 5) työympäristö kokemuksellisena kokonaisuutena (yksilön esteettinen tulkinta ja arviointi, subjektiivinen mielekkyys) - Eero Ropo - Kansanopisto työpaikkana ja oppimisympäristönä?

42 -GRRRRRRRUUUUUUNDTVIIIIIG!!!

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO Ammattiopisto Lappian lähihoitajaopiskelijoiden kokemuksia työssäoppimisen onnistumiseen vaikuttavista asioista. Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa 1 Kestävän kehityksen opetus auto ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa Kuva: HSY/JenniJustiina Niemi 11/2010 Anne Virtanen Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Johdanto 2 Sisällysluettelo Johdanto...3

Lisätiedot

Sinikka Ojanen. Taustaa

Sinikka Ojanen. Taustaa SINIKKA OJANEN Sinikka Ojanen Ovatko teoria ja käytäntö jo yhdistyneet opetusharjoittelussa? Taustaa Tutkinnonuudistus suuntasi opettajankoulutuksen kehittämistä 1970- ja 1980-luvulla, kun opettajaseminaareista

Lisätiedot

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Leila Friis Kirsi Kaikko Kehittämishankeraportti Maaliskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) FRIIS, Leila KAIKKO,

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ritva Heiskanen Proseminaari / 4.10.2008 Kasvatustieteen aineopinnot 55 op. Helsingin avoin yliopisto/ Vantaan toimipiste KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ohjaaja Professori Merja Ikonen

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi Elina Korhonen Teemaseminaari (8 op) Syksy 2013 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Taide siltana omakohtaisen kokemuksen tavoittamiseen ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen Taiteilija-kehittäjä Elina Aho

Taide siltana omakohtaisen kokemuksen tavoittamiseen ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen Taiteilija-kehittäjä Elina Aho Taide siltana omakohtaisen kokemuksen tavoittamiseen ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen Taiteilija-kehittäjä Elina Aho Unelmani on kehittää pitkäjänteisesti taiteen eri sovelluskäyttöjä, liittyen mm. oppimiseen,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja. viestintäteknologian roolista opettajan työssä

Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja. viestintäteknologian roolista opettajan työssä Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja viestintäteknologian roolista opettajan työssä Jukka Nyrhilä Pro gradu tutkielma Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajaopinnot Syksy 2013

Lisätiedot

Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta

Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta 160 Terhi Takanen Seija Petrow Kohtaamisten voima tarina yhdessäluovasta uudistumisesta Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Aikuiskouluttajan opas

Aikuiskouluttajan opas Aikuiskouluttajan opas Sisältö Lukijalle... 3 Kouluttajan monet roolit... 4 Työelämäyhteistyöllä vaikuttavuutta... 6 Hyvästä kouluttajasta vielä paremmaksi kouluttajaksi... 7 Edistä oppimista panosta ilmapiiriin...

Lisätiedot

+ Palaute työntekijän suoritustasosta; analyysi kohottamistarpeista

+ Palaute työntekijän suoritustasosta; analyysi kohottamistarpeista innovative vocational training approaches in small and micro enterprises Glossary Arviointihaastattelu Arviointihaastattelu on työkalu työntekijöiden opastamista ja arviointi varten. Heidän motivaatiotansa,

Lisätiedot

Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala. KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa

Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala. KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa HAAGA-HELIA PUHEENVUOROJA 3/2012 KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen

Lisätiedot