Terveydenhuollon kansallinen arkistopalvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveydenhuollon kansallinen arkistopalvelu"

Transkriptio

1 Katsaus Kari Harno ja Riitta Alkula Terveydenhuollon kansallinen arkistopalvelu Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut terveydenhuoltoon Terveydenhuoltoon luodaan lainsäädännön (Suomen säädöskokoelma 159/2007) perusteella kansallisesti yhtenäinen sähköinen asiointi- ja arkistointijärjestelmä edistämään potilasturvallisuutta ja tehostamaan palvelujen tuottamista. Näiden valtakunnallisten palveluiden tulee olla käytettävissä neljän vuoden siirtymäajan jälkeen. Liittymisvelvoite koskee julkisten palvelujen tuottajien ohella niitä yksityissektorin toimijoita, jotka arkistoivat potilasasiakirjansa sähköisesti. Myös täysi-ikäinen potilas saa katseluyhteyden keskeisimpiin tietoihinsa, ja palvelujärjestelmää tullaan muokkaamaan asiakaskeskeisempään suuntaan. Terveydenhuollon sähköisessä tiedonvälityksessä hyödynnettiin alkuun sanomanvälitystä, jolla lähetteitä, palautteita tai tuloksia siirrettiin määrämuotoisesti kahden palveluntuottajan välillä. Seuraavassa vaiheessa toisen toimintayksikön tietoja voitiin luovuttaa katseltavaksi mutta ei siirtää osaksi tietojärjestelmää. Tätä aluetietojärjestelmien toimintaympäristöä ollaan laajentamassa kansalliseksi, ja luokitellun tiedon avulla parannetaan tiedon hakemista ja hyödyntämistä. T erveydenhuollossa muutos sähköiseen tiedonkäsittelyyn on tapahtunut vaiheittain viimeisen 25 vuoden aikana. Ensin terveyskeskukset siirtyivät käyttämään sähköisiä potilaskertomuksia, mutta myös erikoissairaanhoito ja yksityissektori ovat viime vuosina ottaneet kattavasti käyttöön uudet sähköiset välineet (Hämäläinen ym. 2007). Terveydenhuollon organisaatiot ovat omista lähtökohdistaan valinneet eri tuottajien valmistamia tietojärjestelmiä, eikä niiden keskinäistä yhteensopivuutta ole pidetty valintaperusteena, vaikka sitä on pitkään korostettu sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisenä tavoitteena (Välimäki ym. 1995). Aki Rovasalon pääkirjoitus s Tuottavuuden heikkeneminen julkisessa terveydenhuollossa 2000-luvulla viittaa siihen, ettei tieto- ja viestintätekniikan käyttö ole merkittävästi tehostanut mitattuja palvelusuoritteita, kuten potilaskäyntejä (Mäkitalo ja Ruottinen 2006). Koska toisiaan täydentävien tuotteiden ja teknisten välineiden pitäisi parantaa tuottavuutta, voidaan tästä päätellä, etteivät tietojärjestelmät tehosta nykyisiä toimintamalleja ilman palvelujen uudistamista tai tietojärjestelmien hyödyntäminen on niiden käytettävyyteen liittyvien tekijöiden johdosta muuten puutteellista. Jos otetaan vain käyttöön uutta tekniikkaa, mutta ei samalla uudisteta organisaatiota, tuottavuus ei kasva vaan voi jopa heiketä (Himanen 2007). Tehokkuushyötyjen syntyminen edellyttää palveluprosessien ja rakenteiden muutoksia sekä tiedon ja osaamisen siirtämistä toimintaan, jota Duodecim 2008;124: K. Harno ja R. Alkula

2 tieto- ja viestintätekniikan uudistaminen eri toimijoita yhdistelemällä on luomassa. Mahdollisuus käyttää sähköisessä muodossa olevaa potilastietoa yli organisaatiorajojen on eräs edellytys palvelujen asiakaslähtöiselle ja tehokkaalle tuottamiselle (Harno ym. 2000). Terveydenhuollon tiedonvälityksen laajeneminen kansalliseksi edellyttää onnistuakseen potilastiedon laajaa sähköistämistä, eri toimijatahojen yhteistoimintaa ja verkottumista tiedon jakamiseksi, kansalaisten vahvaa luottamusta kansalliseen järjestelmään ja taloudellisesti kestävää, palvelujärjestelmän kantokykyyn mitoitettua ratkaisua (Thornewill ja Esterhay 2007). Suomessa tietotekniikan käyttö on riittävän laajaa. Sen sijaan alueellinen tietoyhteistyö on vasta kypsymässä, sillä verkoston hallintaan tarvitaan paitsi ajatteluun ja vuorovaikutukseen vaikuttamista myös yhteisiä toimintamalleja ja riittävää sosiaalista pääomaa strategisen kumppanuuden etujen oivaltamiseksi. Kansalaisten luottamus yksityisyyden suojaan keskitetyssä arkistointijärjestelmässä on ansaittava noudattamalla kansallisia sähköisen tiedon käsittelyyn liittyviä säädöksiä arkaluonteisten terveystietojen osalta. Nämä tietosuojakäytännöt ovat yhteneviä useiden muiden EU-maiden ja Yhdysvaltain HIPAA-lainsäädännön (Health Insurance Portability and Accountability Act) linjauksien kanssa (Maheu ym. 2001). Kansallisen potilasrekisterin rakentamiskustannukset eivät vielä ole tiedossa. Toimintayksikkökohtaisesta tiedonvaihdosta alueellisiin tietopalveluihin Terveydenhuollon sähköisessä tiedonvälityksessä hyödynnettiin alkuun tekniikkaa, jolla lähetteitä, palautteita tai tuloksia siirrettiin määrämuotoisesti kahden palveluntuottajan välillä. Ratkaisu sopi yhteen Suomessa jo siihen aikaan laajalti käytetyn HL7-standardiperheen käytön kanssa. Alueellista yhteistyötä toteutettiin varsinkin kuvantamisen, laboratoriotutkimusten ja lähete-palautetietojen siirrossa. Seuraavassa vaiheessa toisen rekisterinpitäjän tai toimintayksikön tietoja voitiin luvanvaraisesti luovuttaa katseltavaksi mutta ei siirtää osaksi Terveydenhuollon kansallinen arkistopalvelu toista tietojärjestelmää. Alueelliset toteutukset aloitettiin vuonna 1999 Satakunnassa Makropilotti-kokeiluhankkeella ja jatkuivat myöhemmin saumattoman palveluketjun kokeilulain perusteella eräissä muissa sairaanhoitopiireissä. Alueellisten tietojärjestelmien integraatiohankkeiden toteuttamistavat vaihtelevat alueellisista viitetietokantapalvelimista maakuntayhtymän malliin Kainuussa ja yhden toimittajan potilastietojärjestelmän tuotteisiin yhteistoiminta-alueella. Näiden lisäksi kehitettiin alueellisia kuvantamisverkkoja (esim. HUSPacs ja RATU). Valtioneuvoston periaatepäätökseen terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamisesta vuodelta 2002 sisältyi terveydenhuollon tietohallinnon kehittäminen osana toimintojen ja rakenteiden uudistamista. Päätöksen mukaan vuoden 2007 loppuun mennessä otetaan käyttöön valtakunnallinen sähköinen sairauskertomus. Tämä olisi edellyttänyt, että terveydenhuollossa on kyseisenä ajankohtana käytössä sähköisiä potilastietojärjestelmiä, jotka ovat sisällöltään, rakenteeltaan ja tekniseltä toteutustavaltaan riittävän yhdenmukaisia. Tämä perusedellytys ei kuitenkaan täyttynyt suunnitellussa aikataulussa. Keskeiseksi kysymykseksi nousi, miten varmistetaan, että alueelliset ratkaisut tulevat myös kansallisesti yhdessä toimivaksi ja kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi. Sosiaali- ja terveysministeriön sähköisten potilasasiakirjajärjestelmien sekä niitä tukevien kansallisten palveluiden toimeenpanoa ohjaava työryhmä linjasi siirtymistä valtakunnalliseen ratkaisuun, joka mahdollistaa digitaalisten potilastietojen säilytyksen ja turvallisen luovutuksen (Itkonen ym. 2006). Tämän perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon sähköisestä käsittelystä valmisteltuun lakiin (jäljempänä laki sähköisestä asiakastiedosta) esitettiin myöhemmin samana vuonna valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden perustamista vuoteen 2011 mennessä ja käynnistettiin terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmän rakenteen suunnittelu. Pääosa eurooppalaisista terveydenhuollon tiedonsiirtoverkoista on alueellisia, mutta kansallisia ratkaisuja on otettu käyttöön useissa maissa, mm. Isossa-Britanniassa (National Health Service, Connected for Health), Itävallassa (Ein- 743

3 führung der elektronischen Gesundheitsakte, ELGA), Hollannissa ja Pohjoismaissa, esimerkiksi MedCom tai CareLink (GEANT2, 2007). Myös Yhdysvalloissa on menossa kilpailutus kansallisesta terveysverkosta (Rishel ym. 2007). Kuitenkin eräät yhdysvaltalaiset asiantuntijat suhtautuvat jopa varauksellisesti terveydenhuollon alueellisten verkkojen laajaan ja nopeaan kehitykseen, koska palvelujärjestelmä toimii hajautetusti ja markkinavoimat vaikeuttavat verkostotoimintaa operatiivis-taktisista syistä (Glaser 2007). Kansallinen arkistopalvelu Laissa sähköisestä asiakastiedosta määritettiin valtakunnallisten palveluiden toteuttajat: Kansaneläkelaitos vastaa arkistopalveluiden, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus varmennepalveluiden ja Stakes koodistopalvelun sisällön kehittämisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköillä julkisella ja yksityisellä puolella on laaja liittymisvelvoite, joten kansallisen arkistointipalvelun avulla potilastiedot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöiden saatavilla riippumatta siitä, missä organisaatiossa hoitoa annetaan. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan kansallisen sähköisen arkiston avulla potilastietojen lainmukainen sähköinen säilytysjärjestelmä. Sen avulla taataan asiakirjojen säilyttäminen eheinä ja alkuperäisinä myös sähköisessä muodossa, jolloin paperien arkistointia ei enää tarvita. Samalla voidaan varmistaa, ettei potilaan tietosuojaa loukata, kun tietoa siirretään eri organisaatioiden välillä. Näin luodaan perusta, jonka päälle myöhemmin on mahdollista tuottaa kansalaisille asiointipalveluja (SAINI-ratkaisuehdotus 2007), joilla he voivat hallita omia terveystietojaan. Keskitetyn ratkaisun avulla tietojen varmistukset ja tietoturvaratkaisut pyritään tuottamaan edullisemmin kuin yksittäisen organisaation toimin. Kansallisen sähköisen asiointi- ja arkistopalvelun (KANTA-palvelut) toteutus on käynnistynyt, ja vuonna 2008 kirjoitetaan sähköisiä reseptejä kahdella kokeilupaikkakunnalla, Kotkassa ja Turussa. Kansaneläkelaitos perustaa kansallisen Reseptikeskuksen, jonne sähköiset reseptit välittyvät toimintayksiköistä, ja paikalliset apteekit toimittavat nämä reseptit. Tavoitteena on lääkkeen määräämisen ja lääketurvallisuuden parantaminen. KANTA-palveluista aletaan vuonna 2009 kokeilla potilastiedon säilytystä ja luovutusta, mutta toteuttamisjärjestys on vielä määrittämättä. Todennäköisesti alkuvaiheen toteutuksiin sisältyvät koosteet sekä henkilö-, riski- ja lääkitystiedot. Näiden kokeilujen perusteella rakentuu suunnitelma kansallisesta potilastietoarkistosta. Nykyiset potilastietojärjestelmät, joihin potilastiedot vastakin tallennetaan, on otettava huomioon, ja siirtymisen on tapahduttava hallitusti vaiheittain. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja palvelujärjestelmää koskevat Kansallisen arkiston tietotekniseen toteutukseen liittyvien yksityiskohtien tuntemista ei edellytetä terveydenhuollon ammattihenkilöitä, mutta arkiston toimintaperiaatteet sekä niiden oikeudelliset vaikutukset suhteessa potilaaseen ja omaan toimintaan on syytä tuntea. Potilaan antamien suostumusten ja kieltojen hallintaa sekä potilasasiakirjojen kopioiden luovutusta on tarkennettu nykyisestä (Alkula 2007). y d i n a s i a t Terveydenhuoltoon luodaan vuoteen 2011 mennessä kansallisesti yhtenäinen sähköisten tietojen käsittely- ja arkistointijärjestelmä. Liittymisvelvollisuus koskee kaikkia julkisia palvelujen tuottajia ja yksityisiä, jotka säilyttävät potilasasiakirjat sähköisinä. Täysi-ikäisille kansalaisille luodaan katseluyhteys omiin potilastietoihin ja suunnitellaan yhdistetty kansalaisen sähköinen terveys- ja arkistopalvelu. 744 K. Harno ja R. Alkula

4 Potilastietojen tallentamisessa eli tehtäessä merkintöjä potilastietojärjestelmiin on oleellista, että terveydenhuollon ammattihenkilö tekee merkinnät rakenteisessa muodossa, jotta näitä tietoja on myöhemmin helppo hakea ja tiedot löytyvät helposti. Tämän on nähty olevan edellytys sille, että tietojärjestelmät saadaan palvelemaan toiminnan kehittämistä ja hoidon laadun parantamista (Tolppanen 2007). Yhteisten tietorakenteiden ja käsitteiden avulla merkinnät saadaan keskenään yhdenmukaisiksi ja yhteiskäyttöisiksi. Näin kertaalleen kirjattua tietoa voidaan hyödyntää muissa organisaatioissa ja muissa yhteyksissä, mikä vähentää tarvetta kopioida tietoja. ja reseptien sähköinen allekirjoitus tulee muuttamaan tähänastisia käytäntöjä. Tätä varten terveydenhuollon ammattihenkilö saa käyttöönsä toimikortin, jossa on Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ammattivarmenne, ja siihen liittyvän PIN-koodin. Kun potilastietojärjestelmään tallennetuista merkinnöistä on tehtävä asiakirja, järjestelmä pyytää vahvistamaan asiakirjaan tulevat merkinnät syöttämällä varmenteeseen liittyvän PIN-koodin. Käytäntö vastaa pitkälle sähköisen pankkitoiminnan menettelyjä. Muilla toimialoilla jen yhdenmukaistamisen ja tietojärjestelmien yhteiskäyttöisyyden merkitys on ymmärretty aikaisemmin, mutta myös terveydenhuollossa on pyritty vastaamaan muutosvaatimuksiin verkottumiskehityksessä (Saranummi ym. 2005). Kun tutkimusyksiköissä, kuten laboratorioissa ja kuvantamisyksiköissä, palvelutuotantoa on keskitetty, on potilas tähän saakka siirtynyt tietojensa kera sinne, missä on tarvittava osaaminen. Käytännössä potilaan hoitoa voidaan verkostoitumisen avulla tehostaa, vaikka palvelut tuotetaan monenkeskisesti, kunhan tarvittavat tiedot ja taidot ovat saatavilla. KANTA-palveluista syntyviä hyötyjä Sähköistä asiakastietoa koskevan lain tarkoituksena on toteuttaa potilastietojen yhtenäisen sähköisen käsittely- ja arkistointijärjestelmän avulla terveydenhuollon palvelut potilaiden kannalta Terveydenhuollon kansallinen arkistopalvelu turvallisesti ja tehokkaasti. Tämä vastaa kansainvälisen terveyspolitiikan ja kirjallisuuden näkemyksiä terveydenhuollossa käytettävän tietoja viestintätekniikan merkityksestä (Stroetmann ym. 2006, 2007), sillä 80 % terveydenhuollossa tapahtuvista virheistä liittyy väärinkäsityksiin taikka virheellisiin tai puuttuviin potilastietoihin. Pelkästään lääkehoidon haittavaikutukset aiheuttavat 5 % kaikista päivystyskäynneistä Hollannissa ja 4 % sairaalapaikkojen käytöstä Englannissa. Vaikka Suomessa ei ole tehty epidemiologisia selvityksiä sairaaloissa tapahtuvista virheistä ja hoitovahingoista, on täysi syy olettaa, että muualta saadut tulokset kuvastavat myös tilannetta Suomessa (Pasternack 2006). Koska potilastietojen asiakirjarakenne ja esitystapa (esitystapoja voi olla useampia) voidaan irrottaa toisistaan, sisällön hallinta tulee paranemaan. Tämä kuitenkin vaatii tietosisällön jakamista yksiköihin, joista käsittelysääntöjen avulla voidaan koostaa uusia yhdistelmiä. Tietojen tallennus jäsennellysti on edellytys sille, että tietoja pystytään myöhemmin hyödyntämään. Suurin hyöty potilastietojärjestelmistä saavutetaan, kun tietoa voidaan käyttää muissa toiminnoissa (Wang ym. 2003), esimerkiksi päätöksentuessa tai tutkimuksessa. Jäsennetyn tai rakenteisen tiedon osuutta potilastiedoista ei tunneta tarkasti, ja siksi rakenteisuuden asteen tulisi ainakin aluksi olla rajallinen (Taylor 2006). Kertomusmuotoisesta tekstistä, joka vastaa pääosin nykyistä sähköisen potilaskertomuksen asiakirjamuotoa, ei näitä etuja saada. Rakenteiset ydintiedot Pelkästään lääkehoidon haittavaikutukset aiheuttavat 5 % kaikista päivystyskäynneistä Hollannissa Tietojen jäsentämisessä ja käsittelyssä pyritään säilyttämään nykyisen toiminnan hyvät piirteet, kuten jatkuvan potilaskertomuksen periaate, joka auttaa löytämään eri ammattihenkilöiden tuottamasta tiedosta erikoisalan näkemyksen kautta keskeiset asiat. 745

5 Potilastietojärjestelmä A Asiakirjan luovutus Merkinnät Potilastietojärjestelmä B Merkintöjen (tietojen) poiminta tietokannasta Tietojen muuntaminen yhteisiin ydinkäsitteisiin (mapping) Asiakirjan metatietojen lisäys Asiakirjan allekirjoitus Valmis asiakirja Asiakirjan muodostaminen ja siirtäminen arkistoon Asiakirja Tietojen esittäminen järjestelmän omalla tavalla Merkintöjen purkaminen ja muunnos ydinkäsitteistä (mapping) Asiakirjan luovutus Tietojen haku Kansallinen terveydenhuollon arkisto KANTA Asiakirja Kuva 1. Tietojärjestelmien yhteisten ydinkäsitteiden soveltaminen. Kun asiakirja lähetetään oman tietojärjestelmän ulkopuolelle, kukin tietojärjestelmä muuntaa omat tietonsa yhteisesti sovittujen käsitteiden mukaisiksi. Yhteisten ydinkäsitteiden avulla tehdään mahdolliseksi semanttinen yhteensopivuus, eli tieto siirretään tietojärjestelmästä toiseen siten, että tiedon merkitys säilyy. Näin eri tietojärjestelmien tuottamat tiedot ovat keskenään yhdenmukaisia. Vastaavasti jokainen tietojärjestelmä pystyy kääntämään ydinkäsitteiden mukaiset tiedot takaisin»omalle kielelleen», kun se saa asiakirjoja arkistosta. Rakenteiset tiedot perustuvat Kansallisessa terveyshankkeessa Suomen Kuntaliiton johdolla yhteisesti sovittuihin sanastoihin ja luokituksiin ja ovat yleensä ilmaistavissa määrämuotoisesti. Vuonna 2008 useat järjestelmien toimittajat tuovat käyttöön yhdenmukaisen tavan esittää hoidon oleelliset tiedot samalla tavoin eri järjestelmissä. Näiden tietojen avulla voidaan pääpiirteissään muodostaa kokonaiskuva henkilön terveys- ja sairaushistoriasta sekä siihen liittyvistä tutkimuksista ja hoidoista. Rakenteiset tiedot auttavat terveydenhuollon ammattilaista löytämään nopeasti suuresta tietomäärästä oleelliset tiedot, ja ne toimivat linkkinä potilaskertomuksen muihin osiin. Potilaskertomuksen rakenteista tietoa voivat täydentää vapaamuotoinen teksti, röntgen- ja muut kuvat, biosignaalit ja multimedia. Rakenteiset tiedot mahdollistavat sen, että sama tieto on tarpeen kirjata vain kerran ja että kertaalleen kirjattu tieto on automaattisesti käytettävissä hoitotiivistelmiin, lääkärintodistuksiin ja muihin sähköisiin lomakkeisiin. Synonyymisanastot ja hakuohjelmat helpottavat kirjaamista. Tietojen rakenteisuus edistää tarpeellisten tietojen siirtämistä tietojärjestelmästä toiseen ja siten myös yksityisyyden suojaa (kuva 1). Tietojen rakenteisuus mahdollistaa myös automaattisen päätöksentuen tuomisen kliinikon päivittäisen työn avuksi. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi lääkeinteraktioista varoittavat järjestelmät tai erilaisista diagnoosi- tai ongelmaryhmistä tuotetut Käypä hoito suositukset ja alueelliset hoito-ohjelmat. Sähköiseen potilaskertomukseen liittyviä hallinnollisia järjestelmiä on kehitetty. Rakenteisena kirjattua tietoa voidaan hyödyntää hoidon laadun seurantaan ja toiminnan vaikuttavuuden 746 K. Harno ja R. Alkula

6 Vastaanottokäynti Röntgen Laboratorio Puhelu Merkintä / kirjaukset Kuva + lausunto Laboratoriotulokset Merkintä / kirjaukset Palvelutapahtuman asiakirjat Hakutieto Kuva 2. Esimerkki yksinkertaisesta perusterveydenhuollon sta. sekä organisaatioiden väliseen tuloksellisuuden ja hoidon saatavuuden arviointiin. Palvelutapahtumat ja -kokonaisuudet Terveydenhuollon kansallinen arkistopalvelu Palvelutapahtumalla tarkoitetaan palvelunantajan ja potilaan välistä yksittäistä tapahtumaa perusterveydenhuollossa (kuva 2) tai erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntiä. Tarkastelukulma lähtee potilaan eikä palvelujen tuottajan näkökulmasta. Kaikki kansalliseen arkistoon tallennettavat asiakirjat, joiden pienin sisältöyksikkö on merkintä tai kirjaus ja jonka terveydenhuollon ammattihenkilö tekee tai mittalaite tuottaa tiettynä ajankohtana tietystä asiasta, liitetään johonkin an. Palvelukokonaisuus on yhden tai useamman terveydenhuollon palveluntuottajan tuottamien palvelutapahtumien kokonaisuus, joka voidaan muodostaa kroonisten sairauksien (esimerkiksi diabetes) tai hoitojen (esimerkiksi leikkaus) pohjalta. Perusterveydenhuollossa tehty lähete voi saada palvelukokonaisuustunnuksen, joka sitoo lähetteen perusteella sairaalassa annetun hoidon jatkohoitoon joko lähettävässä toimintayksikössä tai jossain muussa paikassa, esimerkiksi kuntoutusyksikössä (kuva 3). Diabeteksen tai jonkin muun kroonisen sairauden seuranta ja lisäsairauksien hoito voidaan palvelukokonaisuustunnuksella liittää yhteen ja muodostaa kokonaiskuva potilaan hoitotilanteesta. Terveydenhuollon toimintayksiköt voivat vastakin käyttää nykyisiä lähete-palautejärjestelmiä, kunhan alkuperäiset asiakirjat löytyvät KANTA-palvelusta (kuva 4). Lähetteen tai hoitopalautteen toimittamiseen jatkohoitoa varten riittää suullinen tai asiayhteydessä annettu suostumus, joka kirjataan potilaskertomukseen. Tulevaisuudessa voidaan KANTA-palvelulla toimittaa vastaanottajalle ainoastaan linkki KAN- TA-palveluissa oleviin asiakirjoihin. Potilastietojen luovutus Luovutuspyyntöön perustuva potilasasiakirjojen luovuttaminen toiselle yksikölle tapahtuu kansallisen arkiston hakemistopalvelun avulla (kuva 5). Hakemistopalvelu muistuttaa kirjan sisällysluetteloa ja kertoo, mistä toimintayksiköistä potilaan tietoja voi löytää. Luovutus perustuu 747

7 Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuolto Käynti = Kirurgian poliklinikka Käynti = Kirurginen osasto Teho-osasto Sisätautiosasto Osastohoitojakso = Sisätautien poliklinikka Käynti = Käynti = Palvelukokonaisuus Kuva 3. Esimerkki usean palvelujenantajan muodostamasta palvelukokonaisuudesta (sekä perusterveydenhuolto että erikoissairaanhoito). hakemistopalvelun hakutietoihin, ja siinä käytetään n tai -kokonaisuuden yksilöiviä tietoja. Suostumusasiakirja liitetään luovutuspyyntöön, ja sitä täydennetään potilastietojärjestelmän potilashallinnon varmenteen antamalla vahvistuksella hoitosuhteen olemassa- olosta. Suostumuksen perusteella kaikilla kyseisen toimintayksikön hoitoon osallistuvilla henkilöillä on oikeus käsitellä luovutettujen asiakirjojen kopioita. Potilaalla on oikeus kieltää hakutietojensa näkyminen täysin tai rajattuina kansallisen arkis- 2 Palvelujen antaja B 1 Lähete 3 Lähete Palvelujen antaja A Luovutusilmoitus Kansallinen terveydenhuollon arkisto KANTA Kuva 4. Lähetteiden ja hoitopalautteiden arkistointi nykyisen järjestelmän kautta (Alkula 2007). 1) Terveydenhuollon palvelujen antaja lähettää lähetteen esimerkiksi erikoissairaanhoidon»postilaatikkoon» välityspalvelussa. 2) Vastaanottaja hakee lähetteen. 3) Vastaanottaja hyväksyy lähetteen ja lähettää lähetteen ja sitä täydentävät merkinnät KANTA-palveluun. Lähettäjä lähettää KANTA-palveluun luovutusilmoituksen luovutusten seurantaa varten 748 K. Harno ja R. Alkula

8 Potilaskertomukset pyytänyt toimintayksikkö Käyttöloki Luovutuspyyntö-, varmenne- ja suostumusasiakirja Luovutetut hakutiedot tai asiakirjat Kansallinen arkisto Arkistoloki Kuva 5. Kaikki luovutuspyyntöön perustuva luovutus tapahtuu keskitetyn arkistopalvelun avulla. ton hakemistopalvelun kautta. Kielto ei koske potilastietojen käyttöä siinä terveydenhuollon yksikössä, jossa ne ovat syntyneet. Lisäksi potilaalla on mahdollisuus yksilöidä kielto koskemaan a tai kokonaisuutta, tiettyä palvelunantajaa tai rekisteriä. Kielto ei koske kuitenkaan tilannetta, jossa suostumusta ei ole mahdollista saada, kuten tajuttomuutta tai muuta kriittistä hoitotilannetta. Tavoitteena on taata terveydenhuollon asiakkaalle hyvä tietosuoja, vaikka hänen tietonsa periaatteessa ovat kaikkien terveydenhuollon ammattihenkilöiden ulottuvilla. Nykyistä suostumuskäytäntöä on arvosteltu monimutkaiseksi (Lääveri 2007). Kitkaa vähentäisi suostumuskäytäntöjen suunnitteleminen mahdollisimman yksinkertaisiksi ja selkeiksi, jotta ne eivät hidasta käytännön hoitoa. Erityissuojattaviksi tiedoiksi on asetuksen valmisteluvaiheessa esitetty psykiatriaan, sukupuolitauteihin ja raskaudenkeskeytykseen liittyviä tietoja, geneettisiä tietoja sekä seksuaaliterapeuttien potilastietoja. Niiden katselu on käyttötarpeen mukaisesti hoitovastuussa olevalle mahdollista mutta edellyttää käyttäjältä vahvistusta, jonka perusteella käyttölokiin muodostuu katselusta merkintä. Terveydenhuollon kansallinen arkistopalvelu Kansalaisen katseluyhteys Täysi-ikäisen kansalaisen katseluyhteys omiin potilastietoihin toteutetaan osana KANTA-palveluita. Sähköistä asiakastietoa koskevassa laissa on määritetty, mitkä tiedot voidaan näyttää katseluyhteyden kautta asiakkaalle. Ennen kuin arkistossa olevat tiedot tulevat potilaan tarkasteltaviksi, tulee hoidosta vastaavan ammattihenkilön tarkistaa tulokset ja tehdä tarvittavat merkinnät päätöksistä asiakirjoihin. Kolmen tietoryhmän (kuvantaminen, laboratorio, biosignaalit) määritystyö on valmistumassa, ja käytännöt tarkentuvat työryhmien raporttien perusteella. KANTA-palvelun katseluyhteyden kautta on tarkoitus liittää toisiinsa potilastietojärjestelmän tiedot ja kansalaisen terveydenhuoltoa tukeva asiointi sekä vuorovaikutteiset verkkopalvelut (SAINI-ratkaisuehdotus 2007). Kansallinen arkistopalvelu sisältää virallisen potilasasiakirjajärjestelmän sähköiset tiedot, joita potilas voi katsella ja tallentaa omaan käyttöönsä, mutta hän ei pääse muuttamaan KANTA-palveluiden ä. Lopuksi Kansalaisen sähköiset terveyspalvelut, jotka sisältävät mm. terveyskertomuksen (personal health record PHR), ovat vasta suunnitteluasteella. Ne tulevat sekä täydentämään että korvaamaan nykyisiä palveluita ja siten asteittain muuttamaan palvelurakennetta asiakaskeskeisemmäksi (Pagliari ym. 2007). PHR:n hyödyt potilaiden terveyden kannalta ovat vielä avoimet (Cross 2007), mutta yksimielisiä ollaan siitä, että sen avulla ihmiset voivat osallistua oman terveytensä edistämiseen ja hoitoon aikaisempaa enemmän. On arveltu, että kansalaisten sähköisiä terveyspalveluita käyttäisi etupäässä väestön tervein osa, mutta laaja tutkimus viittaakin siihen, että käyttäjillä on enemmän sairauksia kuin muilla ja he käyttävät terveyspalveluja muita enemmän (Miller ym. 2007). Niin tai näin, entisen muotoisia palveluita tarvitaan sellaisten potilaiden käyttöön, jotka eivät joko osaa tai halua käyttää sähköisiä terveyspalveluita. Näiden henkilöiden osuus tulee kuitenkin asteittain vähenemään. 749

9 Kirjallisuutta Alkula R. KANTA-jatkomäärittely. Sosiaali- ja terveysministeriön Ydindokumentti Cross M. House of cards. Will private initiatives allowing patients to access their health records threaten the UK s national programme for IT? BMJ 2007;334: Glaser J. The Advent of RHIO 2.0. The Country s strategy of creating clinical data exchanges is about to undergo a difficult shift from RHIO 1.0 to RHIO 2.0. J Healthc Inf Manag 2007;21:7 9 Harno K, Paavola T, Carlson C, Viikinkoski P. Improvement of health care process between secondary and primary care with telemedicine assessment of an intranet referral system on effectiveness and cost analysis. J Telemed Telecare 2000;6: Himanen P. Luovuusloikat tuottavuuden työkaluiksi. Visio 2007;2:21 2. Hämäläinen P, Reponen J, Winblad I. ehealth of Finland. Helsinki: Stakes, pdf Itkonen P, Iivari A, Ruotsalainen P. Terveydenhuollon valtakunnallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin periaatteet. Alueellisista ratkaisuista kansalliseen kokonaisuuteen. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:8. Lääveri T. Onks tietoo? Suom Lääkäril 2007;34:2987 Maheu MM, Whitten P, Allen A, toim. E-Health, telehealth and telemedicine. Jossey-Bass Inc., Miller H, Vandenbosch B, Ivanov D, Black P. Determinants of personal health record use. A large population study at Cleveland Clinic. Health Inf Manag 2007;21:44 8. Mäkitalo R, Ruottinen J. Julkisen talouden kestävyys ja palvelutuotannon tuottavuus. Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto 2006, keskustelualoitteita no 74. Pagliari C, Detmer D, Singleton P. Electronic personal health records. Emergence and implications for the UK. Nuffield Trust, Pasternack A. Hoitovirheet ja hoidon aiheuttamat haitat. Duodecim 2006;122: Rishel W, Riehl V, Blanton C. Summary of the NHIN Prototype architecture contracts. A report for the Office of the National Coordinator for Health IT, Saranummi N, Kivisaari S, Väyrynen E, Hyppönen H, Perälä M-L, Saalasti-Koskinen U. Terveydenhuollon uudistaminen. Systeemiset innovaatiot ja asiantuntijapalvelut muutoksen ajureina. TEKES, Teknologiakatsaus 180/2005. SAINI. Kansalaisen terveydenhuollon sähköisen asioinnin ja interaktiivisten verkkopalvelujen konsepti. htm Stroetmann KA, Jones T, Dobrev A, Stroetmann VN. ehealth is worth it. The economic benefits of implemented ehealth solutions at ten European sites. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, Stroetmann VN, Thierry J-P, Stroetmann KA, Dobrev A. ehealth for safety. Impact of ICT on patient safety and risk management. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, Suomen säädöskokoelma 159/2007. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä. Taylor P, toim. From patient data to medical knowledge. The principles and practice of health informatics. Blackwell Publishing Ltd, UK, Thornewill J, Esterhay RJ. Capitalizing the NHIN. A strategy for funding an integrated nationwide network of community HIEs. JHIM 2007;21:18-24 Tolppanen Esa-Matti. Kliinisten luokitusten peruskunnostusta ei voi enää siirtää. Suom Lääkäril 2007;33:2833. Välimäki K, Ruotsalainen P, Antti-Poika M, Vallimies-Patomäki M. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian hyödyntämistrategia. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 1995:27. Wang SJ, Middleton B, Prosser LA, ym. A cost-benefit analysis of electronic medical records in primary care. Am J Med 2003;114: KARI HARNO, dosentti, ylilääkäri HYKS PL 100, HUS Riitta Alkula, YTT, FM, erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysministeriö Snellmaninkatu 13, Helsinki PL 33, Valtioneuvosto Sidonnaisuudet: Ei ilmoitusta sidonnaisuuksista 750

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet 27.5.2009 Maritta Korhonen PSSHP 11.5.2009 1 Mitä ei tässä PP-esityksessä käsitellä mutta mikä nousee keskustelussa aina esille Lainsäädännön

Lisätiedot

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5. Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.2006 Mikkeli Normatiiviset vaatimukset ja lähteet lait standardit julkaisut

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Yksilön terveyden selittäjät McGinnis et al., Health Affairs 21(2), 2002 Sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen Painopiste Taltioni Potilastiedot Taltioni

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä

Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä Annakaisa Iivari Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä Kansalaisen omat terveystiedot muodostuvat laajasti tarkasteltuna hyvin monimuotoisista ja eri tavalla säädellyistä tietolähteistä.

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietohallintostrategia Suomessaonko sitä ja millainen sen tulisi olla?

Terveydenhuollon tietohallintostrategia Suomessaonko sitä ja millainen sen tulisi olla? Terveydenhuollon tietohallintostrategia Suomessaonko sitä ja millainen sen tulisi olla? Kansliapäällikkö Kari Välimäki 6.11.2008 Stakes auditorio Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiset linjaukset 2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 1 Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 6.9.2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko 2 PERUSLÄHTÖKOHDAT SEKTORIMINISTERIÖILLÄ PERUSVASTUU

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

Poimintoja lainsäädännöstä

Poimintoja lainsäädännöstä Poimintoja lainsäädännöstä Perustuslaki 731/1999 6 7 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,

Lisätiedot

Kohti paperitonta potilaskertomusta. Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP Tietohallinto

Kohti paperitonta potilaskertomusta. Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP Tietohallinto Kohti paperitonta potilaskertomusta Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP Tietohallinto Nykytilanne Paperin käyttö Esteet ja hyödyt Tavoite Paperittomuus Sähköinen potilaskertomus Rakenteinen kirjaaminen

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

KanTa-kokonaisuus ja kunnat

KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa earkisto: kansallinen sähköinen arkisto- ja välityspalvelu potilasasiakirjoille eresepti ekatselu kansalaisen katseluyhteys omiin tietoihinsa perustuu lainsäädäntöön liittymisvelvoite

Lisätiedot

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Potilastietojen käyttö ja luovutus Henkilötietolaissa (22.4.1999/523) Rekisterinpitäjän velvollisuus suojata henkilörekistereitä riittävin teknisin

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Kanta-palvelut käytössä

Kanta-palvelut käytössä Kanta-palvelut käytössä -vaikutukset toimintaan Atk-päivät 12-13.5.2015 Taustaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen yhteisessä tietokannassa (EP-Potti) mukana omina rekisterinpitäjinään Suupohjan

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä 20.5.2014 Itä-Savon sairaanhoitopiiri Terveydenhuoltopiiri, joka hoitaa alueensa kuntien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN?

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? Kauko Hartikainen Sähköiset tietojärjestelmät - apu vai uhka terveydenhuollossa? STAS ry:n seminaari 6.11.2008 PAPERINEN ARKISTO SORTUU DIGITAALISEN VALLANKUMOUKSEN

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Kanta-palveluiden näkökulmasta Tellu+ Sohvi, Jyväskylä Riitta Konttinen Mistä on kysymys? Suostumukset Kanta-palveluissa Suostumus Reseptikeskuksen

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Navitas. ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen. Aluetietojärjestelmän ytimessä

Navitas. ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen. Aluetietojärjestelmän ytimessä Navitas ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen Aluetietojärjestelmän ytimessä Terveydenhuollon ATK-päivät 2003 Elisa Solutions Oy Navitas Aluetietojärjestelmän ytimessä Navitas

Lisätiedot

Kansallinen terveysprojektin tulokset ja niiden hyödyntäminen alueellisissa hankkeissa

Kansallinen terveysprojektin tulokset ja niiden hyödyntäminen alueellisissa hankkeissa Kansallinen terveysprojektin tulokset ja niiden hyödyntäminen alueellisissa hankkeissa Sähköisten potilasasiakirjajärjestelmien valtakunnallinen määrittely ja toimeenpano Suomen lääninhallitus 1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B10: Tietosuoja SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B10 Tietosuoja 1 (14) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Lopullisen

Lisätiedot

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Pegasos - klusteri Terveydenhuollon atk-päivät Turku 29.-30.5.2007 Kuopion kaupunki sosiaali- ja terveyskeskus Juhani Ahola Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Sähköisen suostumuksen kansalliset suositukset

Sähköisen suostumuksen kansalliset suositukset Sähköisen suostumuksen kansalliset suositukset Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tuire Mikola Terveydenhuollon atk-päivät 11.5.2004 Esityksen sisältö Tavoitteet ja rajaus Suostumus ja luovutusten

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 31.5.2007 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Tavoitteet edelleen voimassa

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori Henrietta Linde 5.2.2013 Proviisori Sähköinen lääkemääräys (eresepti) Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmä-palveluille, joita ovat

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Sote-uudistukset ja yksityinen sektori Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiskatsaus 25.11.2015 Joensuu Riitta Häkkinen THL Sisältö Kansallisten

Lisätiedot

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Kaija Saranto, professori Kuopion yliopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma ainoa laatuaan Suomessa, vuodesta 2000 monitieteinen, sosiaali-

Lisätiedot

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Alueellisia kokemuksia elektronisen kertomuksen käytöstä

Alueellisia kokemuksia elektronisen kertomuksen käytöstä TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Anita Kokkola Suomen Kuntaliitto Elektroninen kertomus - Valtakunnallinen kertomusmaarittelytyö Alueellisia kokemuksia

Lisätiedot

Ajankohtaista KanTa-hankkeesta. Erkki Aaltonen 18.5.2010

Ajankohtaista KanTa-hankkeesta. Erkki Aaltonen 18.5.2010 Ajankohtaista KanTa-hankkeesta Erkki Aaltonen 18.5.2010 Esityksen sisältö Yleistä Kelan sähköisten palvelujen kehittämisestä KanTa-palvelut Katsaus KanTa-kehitystyöhön Sähköinen arkistopalvelu Kela KanTa-palvelujen

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Kuntatalo 26.10.2011 26.10.2011 Heikki Virkkunen 1 Tiedot sähköiseksi > Toimintatavat muuttuvat Sähköisen tiedon käyttö muuttaa toimintatapoja Alkuun vaatii

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Reseptit ja potilastiedot kansalaisten saataville

Reseptit ja potilastiedot kansalaisten saataville Reseptit ja potilastiedot kansalaisten saataville Terveydenhuollon atk-päivät 2007 Turku 29.5.2007 Markku Kiiski Kela KanTo -hanke Lait voimaan 1.4.2007 ja 1.7.2007 Laki sähköisestä lääkemääräyksestä Kela

Lisätiedot

annakaisa.iivari@stm.fi 22.10.2009 Kattava

annakaisa.iivari@stm.fi 22.10.2009 Kattava annakaisa.iivari@stm.fi 22.10.2009 Kattava Miksi arkkitehtuuria pitää pohtia? Arkkitehtuurin ylläpito, muutostarpeiden havaitseminen ja reagointi Päästävä kestävään kehitykseen ja järkeviin migraatiopolkuihin,

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 1 (6) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 2 (6) Sisältö 1 TIETOVARANTOJEN JÄSENNYS 3 2 PERUSTIETOVARANTOJEN VIITEARKKITEHTUURIN SUHDE LOOGISIIN TIETOVARANTOIHIN

Lisätiedot

TALTIONI BIOPANKKITALLETTAJAN VERKKOPANKKI

TALTIONI BIOPANKKITALLETTAJAN VERKKOPANKKI TALTIONI BIOPANKKITALLETTAJAN VERKKOPANKKI Biopankkitoiminnan tavoitteet ja periaatteet Edistää lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä sekä toimia henkilökohtaisen lääketieteen veturina Turvata

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09)

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Medinet mahdollistaa sähköisen hoidon ammattilaisen ja potilaan välillä. Medinet toimii myös

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa?

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Lainsäädäntö ja siihen liittyvä ohjeistus Kuntamarkkinat 10.9.2014, Kuntatalo 10.9.2014 Tanja Stormbom, lakimies, THL

Lisätiedot

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille LÄNSI-POHJASSA SAIRAANHOITOPIIRI TARJOAA TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille Alueellisten hankevastaavien seminaari 14.09.2009

Lisätiedot

Palveluprosessien uudistaminen sosiaalitoimessa. KUPOS3 Aki Heiskanen

Palveluprosessien uudistaminen sosiaalitoimessa. KUPOS3 Aki Heiskanen Palveluprosessien uudistaminen sosiaalitoimessa KUPOS3 Aki Heiskanen Taustaa uudistuksille STM: sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian hyödyntämisstrategia 1996 (Päivitettiin 1998) Odotettiin uusia

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9. Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston käyttöönotto julkisessa

Lisätiedot

Taltioni Ekosysteemit yritysten näkökannalta

Taltioni Ekosysteemit yritysten näkökannalta Taltioni Ekosysteemit yritysten näkökannalta Esityksen rakenne Mikä on terveystaltio, mikä on Taltioni? Millainen on Taltioni ekosysteemi? Ekosysteemistä, eri näkökulmia Vielä Taltionista, mitä palveluita

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

Miten tiedon hyödyntämistä voisi kehittää?

Miten tiedon hyödyntämistä voisi kehittää? Miten tiedon hyödyntämistä voisi kehittää? Kohti sote-johtamisen valtakunnallisia tietopalveluja Tietojohtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa seminaari 6.6.2016 6.6.2016 6.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Eeva Heiro & Reetta Raitoharju Terveydenhuollon atk-päivät 2009 Terveydenhuoltoorganisaatioiden välinen tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Tutkimuksen taustaa 2 Lääkitystiedon

Lisätiedot

Kanta. Liittyjät-ohje v. 1.06

Kanta. Liittyjät-ohje v. 1.06 1 (16) Kanta Liittyjät-ohje v. 1.06 2 (16) Sisältö Säädöstausta... 3 1 Kanta-palveluun liittyjät... 3 2 Terveydenhuollon toimintayksikkö... 5 1. Kansanterveyslain mukainen terveyskeskus... 5 2. Erikoissairaanhoitolain

Lisätiedot

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Kari J. Antila, LKT, dos. IT-kehitysjohtaja, Mehiläinen Oyj Stakesin ja Länsi-Suomen lääninhallituksen

Lisätiedot