Terveydenhuollon kansallinen arkistopalvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveydenhuollon kansallinen arkistopalvelu"

Transkriptio

1 Katsaus Kari Harno ja Riitta Alkula Terveydenhuollon kansallinen arkistopalvelu Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut terveydenhuoltoon Terveydenhuoltoon luodaan lainsäädännön (Suomen säädöskokoelma 159/2007) perusteella kansallisesti yhtenäinen sähköinen asiointi- ja arkistointijärjestelmä edistämään potilasturvallisuutta ja tehostamaan palvelujen tuottamista. Näiden valtakunnallisten palveluiden tulee olla käytettävissä neljän vuoden siirtymäajan jälkeen. Liittymisvelvoite koskee julkisten palvelujen tuottajien ohella niitä yksityissektorin toimijoita, jotka arkistoivat potilasasiakirjansa sähköisesti. Myös täysi-ikäinen potilas saa katseluyhteyden keskeisimpiin tietoihinsa, ja palvelujärjestelmää tullaan muokkaamaan asiakaskeskeisempään suuntaan. Terveydenhuollon sähköisessä tiedonvälityksessä hyödynnettiin alkuun sanomanvälitystä, jolla lähetteitä, palautteita tai tuloksia siirrettiin määrämuotoisesti kahden palveluntuottajan välillä. Seuraavassa vaiheessa toisen toimintayksikön tietoja voitiin luovuttaa katseltavaksi mutta ei siirtää osaksi tietojärjestelmää. Tätä aluetietojärjestelmien toimintaympäristöä ollaan laajentamassa kansalliseksi, ja luokitellun tiedon avulla parannetaan tiedon hakemista ja hyödyntämistä. T erveydenhuollossa muutos sähköiseen tiedonkäsittelyyn on tapahtunut vaiheittain viimeisen 25 vuoden aikana. Ensin terveyskeskukset siirtyivät käyttämään sähköisiä potilaskertomuksia, mutta myös erikoissairaanhoito ja yksityissektori ovat viime vuosina ottaneet kattavasti käyttöön uudet sähköiset välineet (Hämäläinen ym. 2007). Terveydenhuollon organisaatiot ovat omista lähtökohdistaan valinneet eri tuottajien valmistamia tietojärjestelmiä, eikä niiden keskinäistä yhteensopivuutta ole pidetty valintaperusteena, vaikka sitä on pitkään korostettu sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisenä tavoitteena (Välimäki ym. 1995). Aki Rovasalon pääkirjoitus s Tuottavuuden heikkeneminen julkisessa terveydenhuollossa 2000-luvulla viittaa siihen, ettei tieto- ja viestintätekniikan käyttö ole merkittävästi tehostanut mitattuja palvelusuoritteita, kuten potilaskäyntejä (Mäkitalo ja Ruottinen 2006). Koska toisiaan täydentävien tuotteiden ja teknisten välineiden pitäisi parantaa tuottavuutta, voidaan tästä päätellä, etteivät tietojärjestelmät tehosta nykyisiä toimintamalleja ilman palvelujen uudistamista tai tietojärjestelmien hyödyntäminen on niiden käytettävyyteen liittyvien tekijöiden johdosta muuten puutteellista. Jos otetaan vain käyttöön uutta tekniikkaa, mutta ei samalla uudisteta organisaatiota, tuottavuus ei kasva vaan voi jopa heiketä (Himanen 2007). Tehokkuushyötyjen syntyminen edellyttää palveluprosessien ja rakenteiden muutoksia sekä tiedon ja osaamisen siirtämistä toimintaan, jota Duodecim 2008;124: K. Harno ja R. Alkula

2 tieto- ja viestintätekniikan uudistaminen eri toimijoita yhdistelemällä on luomassa. Mahdollisuus käyttää sähköisessä muodossa olevaa potilastietoa yli organisaatiorajojen on eräs edellytys palvelujen asiakaslähtöiselle ja tehokkaalle tuottamiselle (Harno ym. 2000). Terveydenhuollon tiedonvälityksen laajeneminen kansalliseksi edellyttää onnistuakseen potilastiedon laajaa sähköistämistä, eri toimijatahojen yhteistoimintaa ja verkottumista tiedon jakamiseksi, kansalaisten vahvaa luottamusta kansalliseen järjestelmään ja taloudellisesti kestävää, palvelujärjestelmän kantokykyyn mitoitettua ratkaisua (Thornewill ja Esterhay 2007). Suomessa tietotekniikan käyttö on riittävän laajaa. Sen sijaan alueellinen tietoyhteistyö on vasta kypsymässä, sillä verkoston hallintaan tarvitaan paitsi ajatteluun ja vuorovaikutukseen vaikuttamista myös yhteisiä toimintamalleja ja riittävää sosiaalista pääomaa strategisen kumppanuuden etujen oivaltamiseksi. Kansalaisten luottamus yksityisyyden suojaan keskitetyssä arkistointijärjestelmässä on ansaittava noudattamalla kansallisia sähköisen tiedon käsittelyyn liittyviä säädöksiä arkaluonteisten terveystietojen osalta. Nämä tietosuojakäytännöt ovat yhteneviä useiden muiden EU-maiden ja Yhdysvaltain HIPAA-lainsäädännön (Health Insurance Portability and Accountability Act) linjauksien kanssa (Maheu ym. 2001). Kansallisen potilasrekisterin rakentamiskustannukset eivät vielä ole tiedossa. Toimintayksikkökohtaisesta tiedonvaihdosta alueellisiin tietopalveluihin Terveydenhuollon sähköisessä tiedonvälityksessä hyödynnettiin alkuun tekniikkaa, jolla lähetteitä, palautteita tai tuloksia siirrettiin määrämuotoisesti kahden palveluntuottajan välillä. Ratkaisu sopi yhteen Suomessa jo siihen aikaan laajalti käytetyn HL7-standardiperheen käytön kanssa. Alueellista yhteistyötä toteutettiin varsinkin kuvantamisen, laboratoriotutkimusten ja lähete-palautetietojen siirrossa. Seuraavassa vaiheessa toisen rekisterinpitäjän tai toimintayksikön tietoja voitiin luvanvaraisesti luovuttaa katseltavaksi mutta ei siirtää osaksi Terveydenhuollon kansallinen arkistopalvelu toista tietojärjestelmää. Alueelliset toteutukset aloitettiin vuonna 1999 Satakunnassa Makropilotti-kokeiluhankkeella ja jatkuivat myöhemmin saumattoman palveluketjun kokeilulain perusteella eräissä muissa sairaanhoitopiireissä. Alueellisten tietojärjestelmien integraatiohankkeiden toteuttamistavat vaihtelevat alueellisista viitetietokantapalvelimista maakuntayhtymän malliin Kainuussa ja yhden toimittajan potilastietojärjestelmän tuotteisiin yhteistoiminta-alueella. Näiden lisäksi kehitettiin alueellisia kuvantamisverkkoja (esim. HUSPacs ja RATU). Valtioneuvoston periaatepäätökseen terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamisesta vuodelta 2002 sisältyi terveydenhuollon tietohallinnon kehittäminen osana toimintojen ja rakenteiden uudistamista. Päätöksen mukaan vuoden 2007 loppuun mennessä otetaan käyttöön valtakunnallinen sähköinen sairauskertomus. Tämä olisi edellyttänyt, että terveydenhuollossa on kyseisenä ajankohtana käytössä sähköisiä potilastietojärjestelmiä, jotka ovat sisällöltään, rakenteeltaan ja tekniseltä toteutustavaltaan riittävän yhdenmukaisia. Tämä perusedellytys ei kuitenkaan täyttynyt suunnitellussa aikataulussa. Keskeiseksi kysymykseksi nousi, miten varmistetaan, että alueelliset ratkaisut tulevat myös kansallisesti yhdessä toimivaksi ja kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi. Sosiaali- ja terveysministeriön sähköisten potilasasiakirjajärjestelmien sekä niitä tukevien kansallisten palveluiden toimeenpanoa ohjaava työryhmä linjasi siirtymistä valtakunnalliseen ratkaisuun, joka mahdollistaa digitaalisten potilastietojen säilytyksen ja turvallisen luovutuksen (Itkonen ym. 2006). Tämän perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon sähköisestä käsittelystä valmisteltuun lakiin (jäljempänä laki sähköisestä asiakastiedosta) esitettiin myöhemmin samana vuonna valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden perustamista vuoteen 2011 mennessä ja käynnistettiin terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmän rakenteen suunnittelu. Pääosa eurooppalaisista terveydenhuollon tiedonsiirtoverkoista on alueellisia, mutta kansallisia ratkaisuja on otettu käyttöön useissa maissa, mm. Isossa-Britanniassa (National Health Service, Connected for Health), Itävallassa (Ein- 743

3 führung der elektronischen Gesundheitsakte, ELGA), Hollannissa ja Pohjoismaissa, esimerkiksi MedCom tai CareLink (GEANT2, 2007). Myös Yhdysvalloissa on menossa kilpailutus kansallisesta terveysverkosta (Rishel ym. 2007). Kuitenkin eräät yhdysvaltalaiset asiantuntijat suhtautuvat jopa varauksellisesti terveydenhuollon alueellisten verkkojen laajaan ja nopeaan kehitykseen, koska palvelujärjestelmä toimii hajautetusti ja markkinavoimat vaikeuttavat verkostotoimintaa operatiivis-taktisista syistä (Glaser 2007). Kansallinen arkistopalvelu Laissa sähköisestä asiakastiedosta määritettiin valtakunnallisten palveluiden toteuttajat: Kansaneläkelaitos vastaa arkistopalveluiden, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus varmennepalveluiden ja Stakes koodistopalvelun sisällön kehittämisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköillä julkisella ja yksityisellä puolella on laaja liittymisvelvoite, joten kansallisen arkistointipalvelun avulla potilastiedot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöiden saatavilla riippumatta siitä, missä organisaatiossa hoitoa annetaan. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan kansallisen sähköisen arkiston avulla potilastietojen lainmukainen sähköinen säilytysjärjestelmä. Sen avulla taataan asiakirjojen säilyttäminen eheinä ja alkuperäisinä myös sähköisessä muodossa, jolloin paperien arkistointia ei enää tarvita. Samalla voidaan varmistaa, ettei potilaan tietosuojaa loukata, kun tietoa siirretään eri organisaatioiden välillä. Näin luodaan perusta, jonka päälle myöhemmin on mahdollista tuottaa kansalaisille asiointipalveluja (SAINI-ratkaisuehdotus 2007), joilla he voivat hallita omia terveystietojaan. Keskitetyn ratkaisun avulla tietojen varmistukset ja tietoturvaratkaisut pyritään tuottamaan edullisemmin kuin yksittäisen organisaation toimin. Kansallisen sähköisen asiointi- ja arkistopalvelun (KANTA-palvelut) toteutus on käynnistynyt, ja vuonna 2008 kirjoitetaan sähköisiä reseptejä kahdella kokeilupaikkakunnalla, Kotkassa ja Turussa. Kansaneläkelaitos perustaa kansallisen Reseptikeskuksen, jonne sähköiset reseptit välittyvät toimintayksiköistä, ja paikalliset apteekit toimittavat nämä reseptit. Tavoitteena on lääkkeen määräämisen ja lääketurvallisuuden parantaminen. KANTA-palveluista aletaan vuonna 2009 kokeilla potilastiedon säilytystä ja luovutusta, mutta toteuttamisjärjestys on vielä määrittämättä. Todennäköisesti alkuvaiheen toteutuksiin sisältyvät koosteet sekä henkilö-, riski- ja lääkitystiedot. Näiden kokeilujen perusteella rakentuu suunnitelma kansallisesta potilastietoarkistosta. Nykyiset potilastietojärjestelmät, joihin potilastiedot vastakin tallennetaan, on otettava huomioon, ja siirtymisen on tapahduttava hallitusti vaiheittain. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja palvelujärjestelmää koskevat Kansallisen arkiston tietotekniseen toteutukseen liittyvien yksityiskohtien tuntemista ei edellytetä terveydenhuollon ammattihenkilöitä, mutta arkiston toimintaperiaatteet sekä niiden oikeudelliset vaikutukset suhteessa potilaaseen ja omaan toimintaan on syytä tuntea. Potilaan antamien suostumusten ja kieltojen hallintaa sekä potilasasiakirjojen kopioiden luovutusta on tarkennettu nykyisestä (Alkula 2007). y d i n a s i a t Terveydenhuoltoon luodaan vuoteen 2011 mennessä kansallisesti yhtenäinen sähköisten tietojen käsittely- ja arkistointijärjestelmä. Liittymisvelvollisuus koskee kaikkia julkisia palvelujen tuottajia ja yksityisiä, jotka säilyttävät potilasasiakirjat sähköisinä. Täysi-ikäisille kansalaisille luodaan katseluyhteys omiin potilastietoihin ja suunnitellaan yhdistetty kansalaisen sähköinen terveys- ja arkistopalvelu. 744 K. Harno ja R. Alkula

4 Potilastietojen tallentamisessa eli tehtäessä merkintöjä potilastietojärjestelmiin on oleellista, että terveydenhuollon ammattihenkilö tekee merkinnät rakenteisessa muodossa, jotta näitä tietoja on myöhemmin helppo hakea ja tiedot löytyvät helposti. Tämän on nähty olevan edellytys sille, että tietojärjestelmät saadaan palvelemaan toiminnan kehittämistä ja hoidon laadun parantamista (Tolppanen 2007). Yhteisten tietorakenteiden ja käsitteiden avulla merkinnät saadaan keskenään yhdenmukaisiksi ja yhteiskäyttöisiksi. Näin kertaalleen kirjattua tietoa voidaan hyödyntää muissa organisaatioissa ja muissa yhteyksissä, mikä vähentää tarvetta kopioida tietoja. ja reseptien sähköinen allekirjoitus tulee muuttamaan tähänastisia käytäntöjä. Tätä varten terveydenhuollon ammattihenkilö saa käyttöönsä toimikortin, jossa on Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ammattivarmenne, ja siihen liittyvän PIN-koodin. Kun potilastietojärjestelmään tallennetuista merkinnöistä on tehtävä asiakirja, järjestelmä pyytää vahvistamaan asiakirjaan tulevat merkinnät syöttämällä varmenteeseen liittyvän PIN-koodin. Käytäntö vastaa pitkälle sähköisen pankkitoiminnan menettelyjä. Muilla toimialoilla jen yhdenmukaistamisen ja tietojärjestelmien yhteiskäyttöisyyden merkitys on ymmärretty aikaisemmin, mutta myös terveydenhuollossa on pyritty vastaamaan muutosvaatimuksiin verkottumiskehityksessä (Saranummi ym. 2005). Kun tutkimusyksiköissä, kuten laboratorioissa ja kuvantamisyksiköissä, palvelutuotantoa on keskitetty, on potilas tähän saakka siirtynyt tietojensa kera sinne, missä on tarvittava osaaminen. Käytännössä potilaan hoitoa voidaan verkostoitumisen avulla tehostaa, vaikka palvelut tuotetaan monenkeskisesti, kunhan tarvittavat tiedot ja taidot ovat saatavilla. KANTA-palveluista syntyviä hyötyjä Sähköistä asiakastietoa koskevan lain tarkoituksena on toteuttaa potilastietojen yhtenäisen sähköisen käsittely- ja arkistointijärjestelmän avulla terveydenhuollon palvelut potilaiden kannalta Terveydenhuollon kansallinen arkistopalvelu turvallisesti ja tehokkaasti. Tämä vastaa kansainvälisen terveyspolitiikan ja kirjallisuuden näkemyksiä terveydenhuollossa käytettävän tietoja viestintätekniikan merkityksestä (Stroetmann ym. 2006, 2007), sillä 80 % terveydenhuollossa tapahtuvista virheistä liittyy väärinkäsityksiin taikka virheellisiin tai puuttuviin potilastietoihin. Pelkästään lääkehoidon haittavaikutukset aiheuttavat 5 % kaikista päivystyskäynneistä Hollannissa ja 4 % sairaalapaikkojen käytöstä Englannissa. Vaikka Suomessa ei ole tehty epidemiologisia selvityksiä sairaaloissa tapahtuvista virheistä ja hoitovahingoista, on täysi syy olettaa, että muualta saadut tulokset kuvastavat myös tilannetta Suomessa (Pasternack 2006). Koska potilastietojen asiakirjarakenne ja esitystapa (esitystapoja voi olla useampia) voidaan irrottaa toisistaan, sisällön hallinta tulee paranemaan. Tämä kuitenkin vaatii tietosisällön jakamista yksiköihin, joista käsittelysääntöjen avulla voidaan koostaa uusia yhdistelmiä. Tietojen tallennus jäsennellysti on edellytys sille, että tietoja pystytään myöhemmin hyödyntämään. Suurin hyöty potilastietojärjestelmistä saavutetaan, kun tietoa voidaan käyttää muissa toiminnoissa (Wang ym. 2003), esimerkiksi päätöksentuessa tai tutkimuksessa. Jäsennetyn tai rakenteisen tiedon osuutta potilastiedoista ei tunneta tarkasti, ja siksi rakenteisuuden asteen tulisi ainakin aluksi olla rajallinen (Taylor 2006). Kertomusmuotoisesta tekstistä, joka vastaa pääosin nykyistä sähköisen potilaskertomuksen asiakirjamuotoa, ei näitä etuja saada. Rakenteiset ydintiedot Pelkästään lääkehoidon haittavaikutukset aiheuttavat 5 % kaikista päivystyskäynneistä Hollannissa Tietojen jäsentämisessä ja käsittelyssä pyritään säilyttämään nykyisen toiminnan hyvät piirteet, kuten jatkuvan potilaskertomuksen periaate, joka auttaa löytämään eri ammattihenkilöiden tuottamasta tiedosta erikoisalan näkemyksen kautta keskeiset asiat. 745

5 Potilastietojärjestelmä A Asiakirjan luovutus Merkinnät Potilastietojärjestelmä B Merkintöjen (tietojen) poiminta tietokannasta Tietojen muuntaminen yhteisiin ydinkäsitteisiin (mapping) Asiakirjan metatietojen lisäys Asiakirjan allekirjoitus Valmis asiakirja Asiakirjan muodostaminen ja siirtäminen arkistoon Asiakirja Tietojen esittäminen järjestelmän omalla tavalla Merkintöjen purkaminen ja muunnos ydinkäsitteistä (mapping) Asiakirjan luovutus Tietojen haku Kansallinen terveydenhuollon arkisto KANTA Asiakirja Kuva 1. Tietojärjestelmien yhteisten ydinkäsitteiden soveltaminen. Kun asiakirja lähetetään oman tietojärjestelmän ulkopuolelle, kukin tietojärjestelmä muuntaa omat tietonsa yhteisesti sovittujen käsitteiden mukaisiksi. Yhteisten ydinkäsitteiden avulla tehdään mahdolliseksi semanttinen yhteensopivuus, eli tieto siirretään tietojärjestelmästä toiseen siten, että tiedon merkitys säilyy. Näin eri tietojärjestelmien tuottamat tiedot ovat keskenään yhdenmukaisia. Vastaavasti jokainen tietojärjestelmä pystyy kääntämään ydinkäsitteiden mukaiset tiedot takaisin»omalle kielelleen», kun se saa asiakirjoja arkistosta. Rakenteiset tiedot perustuvat Kansallisessa terveyshankkeessa Suomen Kuntaliiton johdolla yhteisesti sovittuihin sanastoihin ja luokituksiin ja ovat yleensä ilmaistavissa määrämuotoisesti. Vuonna 2008 useat järjestelmien toimittajat tuovat käyttöön yhdenmukaisen tavan esittää hoidon oleelliset tiedot samalla tavoin eri järjestelmissä. Näiden tietojen avulla voidaan pääpiirteissään muodostaa kokonaiskuva henkilön terveys- ja sairaushistoriasta sekä siihen liittyvistä tutkimuksista ja hoidoista. Rakenteiset tiedot auttavat terveydenhuollon ammattilaista löytämään nopeasti suuresta tietomäärästä oleelliset tiedot, ja ne toimivat linkkinä potilaskertomuksen muihin osiin. Potilaskertomuksen rakenteista tietoa voivat täydentää vapaamuotoinen teksti, röntgen- ja muut kuvat, biosignaalit ja multimedia. Rakenteiset tiedot mahdollistavat sen, että sama tieto on tarpeen kirjata vain kerran ja että kertaalleen kirjattu tieto on automaattisesti käytettävissä hoitotiivistelmiin, lääkärintodistuksiin ja muihin sähköisiin lomakkeisiin. Synonyymisanastot ja hakuohjelmat helpottavat kirjaamista. Tietojen rakenteisuus edistää tarpeellisten tietojen siirtämistä tietojärjestelmästä toiseen ja siten myös yksityisyyden suojaa (kuva 1). Tietojen rakenteisuus mahdollistaa myös automaattisen päätöksentuen tuomisen kliinikon päivittäisen työn avuksi. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi lääkeinteraktioista varoittavat järjestelmät tai erilaisista diagnoosi- tai ongelmaryhmistä tuotetut Käypä hoito suositukset ja alueelliset hoito-ohjelmat. Sähköiseen potilaskertomukseen liittyviä hallinnollisia järjestelmiä on kehitetty. Rakenteisena kirjattua tietoa voidaan hyödyntää hoidon laadun seurantaan ja toiminnan vaikuttavuuden 746 K. Harno ja R. Alkula

6 Vastaanottokäynti Röntgen Laboratorio Puhelu Merkintä / kirjaukset Kuva + lausunto Laboratoriotulokset Merkintä / kirjaukset Palvelutapahtuman asiakirjat Hakutieto Kuva 2. Esimerkki yksinkertaisesta perusterveydenhuollon sta. sekä organisaatioiden väliseen tuloksellisuuden ja hoidon saatavuuden arviointiin. Palvelutapahtumat ja -kokonaisuudet Terveydenhuollon kansallinen arkistopalvelu Palvelutapahtumalla tarkoitetaan palvelunantajan ja potilaan välistä yksittäistä tapahtumaa perusterveydenhuollossa (kuva 2) tai erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntiä. Tarkastelukulma lähtee potilaan eikä palvelujen tuottajan näkökulmasta. Kaikki kansalliseen arkistoon tallennettavat asiakirjat, joiden pienin sisältöyksikkö on merkintä tai kirjaus ja jonka terveydenhuollon ammattihenkilö tekee tai mittalaite tuottaa tiettynä ajankohtana tietystä asiasta, liitetään johonkin an. Palvelukokonaisuus on yhden tai useamman terveydenhuollon palveluntuottajan tuottamien palvelutapahtumien kokonaisuus, joka voidaan muodostaa kroonisten sairauksien (esimerkiksi diabetes) tai hoitojen (esimerkiksi leikkaus) pohjalta. Perusterveydenhuollossa tehty lähete voi saada palvelukokonaisuustunnuksen, joka sitoo lähetteen perusteella sairaalassa annetun hoidon jatkohoitoon joko lähettävässä toimintayksikössä tai jossain muussa paikassa, esimerkiksi kuntoutusyksikössä (kuva 3). Diabeteksen tai jonkin muun kroonisen sairauden seuranta ja lisäsairauksien hoito voidaan palvelukokonaisuustunnuksella liittää yhteen ja muodostaa kokonaiskuva potilaan hoitotilanteesta. Terveydenhuollon toimintayksiköt voivat vastakin käyttää nykyisiä lähete-palautejärjestelmiä, kunhan alkuperäiset asiakirjat löytyvät KANTA-palvelusta (kuva 4). Lähetteen tai hoitopalautteen toimittamiseen jatkohoitoa varten riittää suullinen tai asiayhteydessä annettu suostumus, joka kirjataan potilaskertomukseen. Tulevaisuudessa voidaan KANTA-palvelulla toimittaa vastaanottajalle ainoastaan linkki KAN- TA-palveluissa oleviin asiakirjoihin. Potilastietojen luovutus Luovutuspyyntöön perustuva potilasasiakirjojen luovuttaminen toiselle yksikölle tapahtuu kansallisen arkiston hakemistopalvelun avulla (kuva 5). Hakemistopalvelu muistuttaa kirjan sisällysluetteloa ja kertoo, mistä toimintayksiköistä potilaan tietoja voi löytää. Luovutus perustuu 747

7 Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuolto Käynti = Kirurgian poliklinikka Käynti = Kirurginen osasto Teho-osasto Sisätautiosasto Osastohoitojakso = Sisätautien poliklinikka Käynti = Käynti = Palvelukokonaisuus Kuva 3. Esimerkki usean palvelujenantajan muodostamasta palvelukokonaisuudesta (sekä perusterveydenhuolto että erikoissairaanhoito). hakemistopalvelun hakutietoihin, ja siinä käytetään n tai -kokonaisuuden yksilöiviä tietoja. Suostumusasiakirja liitetään luovutuspyyntöön, ja sitä täydennetään potilastietojärjestelmän potilashallinnon varmenteen antamalla vahvistuksella hoitosuhteen olemassa- olosta. Suostumuksen perusteella kaikilla kyseisen toimintayksikön hoitoon osallistuvilla henkilöillä on oikeus käsitellä luovutettujen asiakirjojen kopioita. Potilaalla on oikeus kieltää hakutietojensa näkyminen täysin tai rajattuina kansallisen arkis- 2 Palvelujen antaja B 1 Lähete 3 Lähete Palvelujen antaja A Luovutusilmoitus Kansallinen terveydenhuollon arkisto KANTA Kuva 4. Lähetteiden ja hoitopalautteiden arkistointi nykyisen järjestelmän kautta (Alkula 2007). 1) Terveydenhuollon palvelujen antaja lähettää lähetteen esimerkiksi erikoissairaanhoidon»postilaatikkoon» välityspalvelussa. 2) Vastaanottaja hakee lähetteen. 3) Vastaanottaja hyväksyy lähetteen ja lähettää lähetteen ja sitä täydentävät merkinnät KANTA-palveluun. Lähettäjä lähettää KANTA-palveluun luovutusilmoituksen luovutusten seurantaa varten 748 K. Harno ja R. Alkula

8 Potilaskertomukset pyytänyt toimintayksikkö Käyttöloki Luovutuspyyntö-, varmenne- ja suostumusasiakirja Luovutetut hakutiedot tai asiakirjat Kansallinen arkisto Arkistoloki Kuva 5. Kaikki luovutuspyyntöön perustuva luovutus tapahtuu keskitetyn arkistopalvelun avulla. ton hakemistopalvelun kautta. Kielto ei koske potilastietojen käyttöä siinä terveydenhuollon yksikössä, jossa ne ovat syntyneet. Lisäksi potilaalla on mahdollisuus yksilöidä kielto koskemaan a tai kokonaisuutta, tiettyä palvelunantajaa tai rekisteriä. Kielto ei koske kuitenkaan tilannetta, jossa suostumusta ei ole mahdollista saada, kuten tajuttomuutta tai muuta kriittistä hoitotilannetta. Tavoitteena on taata terveydenhuollon asiakkaalle hyvä tietosuoja, vaikka hänen tietonsa periaatteessa ovat kaikkien terveydenhuollon ammattihenkilöiden ulottuvilla. Nykyistä suostumuskäytäntöä on arvosteltu monimutkaiseksi (Lääveri 2007). Kitkaa vähentäisi suostumuskäytäntöjen suunnitteleminen mahdollisimman yksinkertaisiksi ja selkeiksi, jotta ne eivät hidasta käytännön hoitoa. Erityissuojattaviksi tiedoiksi on asetuksen valmisteluvaiheessa esitetty psykiatriaan, sukupuolitauteihin ja raskaudenkeskeytykseen liittyviä tietoja, geneettisiä tietoja sekä seksuaaliterapeuttien potilastietoja. Niiden katselu on käyttötarpeen mukaisesti hoitovastuussa olevalle mahdollista mutta edellyttää käyttäjältä vahvistusta, jonka perusteella käyttölokiin muodostuu katselusta merkintä. Terveydenhuollon kansallinen arkistopalvelu Kansalaisen katseluyhteys Täysi-ikäisen kansalaisen katseluyhteys omiin potilastietoihin toteutetaan osana KANTA-palveluita. Sähköistä asiakastietoa koskevassa laissa on määritetty, mitkä tiedot voidaan näyttää katseluyhteyden kautta asiakkaalle. Ennen kuin arkistossa olevat tiedot tulevat potilaan tarkasteltaviksi, tulee hoidosta vastaavan ammattihenkilön tarkistaa tulokset ja tehdä tarvittavat merkinnät päätöksistä asiakirjoihin. Kolmen tietoryhmän (kuvantaminen, laboratorio, biosignaalit) määritystyö on valmistumassa, ja käytännöt tarkentuvat työryhmien raporttien perusteella. KANTA-palvelun katseluyhteyden kautta on tarkoitus liittää toisiinsa potilastietojärjestelmän tiedot ja kansalaisen terveydenhuoltoa tukeva asiointi sekä vuorovaikutteiset verkkopalvelut (SAINI-ratkaisuehdotus 2007). Kansallinen arkistopalvelu sisältää virallisen potilasasiakirjajärjestelmän sähköiset tiedot, joita potilas voi katsella ja tallentaa omaan käyttöönsä, mutta hän ei pääse muuttamaan KANTA-palveluiden ä. Lopuksi Kansalaisen sähköiset terveyspalvelut, jotka sisältävät mm. terveyskertomuksen (personal health record PHR), ovat vasta suunnitteluasteella. Ne tulevat sekä täydentämään että korvaamaan nykyisiä palveluita ja siten asteittain muuttamaan palvelurakennetta asiakaskeskeisemmäksi (Pagliari ym. 2007). PHR:n hyödyt potilaiden terveyden kannalta ovat vielä avoimet (Cross 2007), mutta yksimielisiä ollaan siitä, että sen avulla ihmiset voivat osallistua oman terveytensä edistämiseen ja hoitoon aikaisempaa enemmän. On arveltu, että kansalaisten sähköisiä terveyspalveluita käyttäisi etupäässä väestön tervein osa, mutta laaja tutkimus viittaakin siihen, että käyttäjillä on enemmän sairauksia kuin muilla ja he käyttävät terveyspalveluja muita enemmän (Miller ym. 2007). Niin tai näin, entisen muotoisia palveluita tarvitaan sellaisten potilaiden käyttöön, jotka eivät joko osaa tai halua käyttää sähköisiä terveyspalveluita. Näiden henkilöiden osuus tulee kuitenkin asteittain vähenemään. 749

9 Kirjallisuutta Alkula R. KANTA-jatkomäärittely. Sosiaali- ja terveysministeriön Ydindokumentti Cross M. House of cards. Will private initiatives allowing patients to access their health records threaten the UK s national programme for IT? BMJ 2007;334: Glaser J. The Advent of RHIO 2.0. The Country s strategy of creating clinical data exchanges is about to undergo a difficult shift from RHIO 1.0 to RHIO 2.0. J Healthc Inf Manag 2007;21:7 9 Harno K, Paavola T, Carlson C, Viikinkoski P. Improvement of health care process between secondary and primary care with telemedicine assessment of an intranet referral system on effectiveness and cost analysis. J Telemed Telecare 2000;6: Himanen P. Luovuusloikat tuottavuuden työkaluiksi. Visio 2007;2:21 2. Hämäläinen P, Reponen J, Winblad I. ehealth of Finland. Helsinki: Stakes, pdf Itkonen P, Iivari A, Ruotsalainen P. Terveydenhuollon valtakunnallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin periaatteet. Alueellisista ratkaisuista kansalliseen kokonaisuuteen. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:8. Lääveri T. Onks tietoo? Suom Lääkäril 2007;34:2987 Maheu MM, Whitten P, Allen A, toim. E-Health, telehealth and telemedicine. Jossey-Bass Inc., Miller H, Vandenbosch B, Ivanov D, Black P. Determinants of personal health record use. A large population study at Cleveland Clinic. Health Inf Manag 2007;21:44 8. Mäkitalo R, Ruottinen J. Julkisen talouden kestävyys ja palvelutuotannon tuottavuus. Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto 2006, keskustelualoitteita no 74. Pagliari C, Detmer D, Singleton P. Electronic personal health records. Emergence and implications for the UK. Nuffield Trust, Pasternack A. Hoitovirheet ja hoidon aiheuttamat haitat. Duodecim 2006;122: Rishel W, Riehl V, Blanton C. Summary of the NHIN Prototype architecture contracts. A report for the Office of the National Coordinator for Health IT, Saranummi N, Kivisaari S, Väyrynen E, Hyppönen H, Perälä M-L, Saalasti-Koskinen U. Terveydenhuollon uudistaminen. Systeemiset innovaatiot ja asiantuntijapalvelut muutoksen ajureina. TEKES, Teknologiakatsaus 180/2005. SAINI. Kansalaisen terveydenhuollon sähköisen asioinnin ja interaktiivisten verkkopalvelujen konsepti. htm Stroetmann KA, Jones T, Dobrev A, Stroetmann VN. ehealth is worth it. The economic benefits of implemented ehealth solutions at ten European sites. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, Stroetmann VN, Thierry J-P, Stroetmann KA, Dobrev A. ehealth for safety. Impact of ICT on patient safety and risk management. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, Suomen säädöskokoelma 159/2007. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä. Taylor P, toim. From patient data to medical knowledge. The principles and practice of health informatics. Blackwell Publishing Ltd, UK, Thornewill J, Esterhay RJ. Capitalizing the NHIN. A strategy for funding an integrated nationwide network of community HIEs. JHIM 2007;21:18-24 Tolppanen Esa-Matti. Kliinisten luokitusten peruskunnostusta ei voi enää siirtää. Suom Lääkäril 2007;33:2833. Välimäki K, Ruotsalainen P, Antti-Poika M, Vallimies-Patomäki M. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian hyödyntämistrategia. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 1995:27. Wang SJ, Middleton B, Prosser LA, ym. A cost-benefit analysis of electronic medical records in primary care. Am J Med 2003;114: KARI HARNO, dosentti, ylilääkäri HYKS PL 100, HUS Riitta Alkula, YTT, FM, erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysministeriö Snellmaninkatu 13, Helsinki PL 33, Valtioneuvosto Sidonnaisuudet: Ei ilmoitusta sidonnaisuuksista 750

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet 27.5.2009 Maritta Korhonen PSSHP 11.5.2009 1 Mitä ei tässä PP-esityksessä käsitellä mutta mikä nousee keskustelussa aina esille Lainsäädännön

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä 20.5.2014 Itä-Savon sairaanhoitopiiri Terveydenhuoltopiiri, joka hoitaa alueensa kuntien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt

Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt Terveydenhuollon Atk-päivät 2008 Lahden Sibeliustalossa 19.5.2008 Antero Ensio, toimitusjohtaja HL7 teknisen komitean co-chair

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela 31.5.2005 Sisällysluettelo 1. Alueelliset tietovarastot Kytkös sähköisien potilaskertomuksien arkistointiin Kytkös organisaatiorajat

Lisätiedot

Kansallinen terveysprojektin tulokset ja niiden hyödyntäminen alueellisissa hankkeissa

Kansallinen terveysprojektin tulokset ja niiden hyödyntäminen alueellisissa hankkeissa Kansallinen terveysprojektin tulokset ja niiden hyödyntäminen alueellisissa hankkeissa Sähköisten potilasasiakirjajärjestelmien valtakunnallinen määrittely ja toimeenpano Suomen lääninhallitus 1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Sähköisen suostumuksen kansalliset suositukset

Sähköisen suostumuksen kansalliset suositukset Sähköisen suostumuksen kansalliset suositukset Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tuire Mikola Terveydenhuollon atk-päivät 11.5.2004 Esityksen sisältö Tavoitteet ja rajaus Suostumus ja luovutusten

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Kanta-palveluiden näkökulmasta Tellu+ Sohvi, Jyväskylä Riitta Konttinen Mistä on kysymys? Suostumukset Kanta-palveluissa Suostumus Reseptikeskuksen

Lisätiedot

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA Terttu Luojukoski Salpahankkeen projektipäällikkö Satakunnan sairaanhoitopiiri Salpahanke www.salpahanke.fi terttu.luojukoski@satshp.fi 044 707 7665

Lisätiedot

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille 16.10.2013 Voimassa olevat säädökset sähköisen lääkemääräyksen suhteen Määrittää mm. seuraavat seikat sähköisen lääkemääräyksen laadinnan

Lisätiedot

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Kaija Saranto, professori Kuopion yliopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma ainoa laatuaan Suomessa, vuodesta 2000 monitieteinen, sosiaali-

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä Yksityisen sektorin Kanta-liityntä 1.9.2014 Maritta Korhonen Rekisterinpitäjyys ja arkistointipalvelu Huhti-kesäkuussa yhteistyö viranomaisten ja yksityisen sektorin edustajien välillä STM, THL, Kela,

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Miten tiedon hyödyntämistä voisi kehittää?

Miten tiedon hyödyntämistä voisi kehittää? Miten tiedon hyödyntämistä voisi kehittää? Kohti sote-johtamisen valtakunnallisia tietopalveluja Tietojohtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa seminaari 6.6.2016 6.6.2016 6.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Sote-uudistukset ja yksityinen sektori Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiskatsaus 25.11.2015 Joensuu Riitta Häkkinen THL Sisältö Kansallisten

Lisätiedot

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa?

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Lainsäädäntö ja siihen liittyvä ohjeistus Kuntamarkkinat 10.9.2014, Kuntatalo 10.9.2014 Tanja Stormbom, lakimies, THL

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano 2 18.5.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sotepalvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa Digitaalinen kuvantaminen -hanke Digitaalisella kuvantamisella tarkoitetaan tuotantoprosessia, jossa kuvaus, diagnostinen tarkastelu,

Lisätiedot

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät SosKes - MediKes Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008, Lahti Projektipäällikkö Pirkko Uuttu, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09)

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari - Sohvi-Tellu 2015 Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9. Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston käyttöönotto julkisessa

Lisätiedot

Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa

Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa Anne Kallio pp, yl Medi-IT Oy Medi-IT Oy Kymshp:n ja E-KSHP:n omistama kunnallinen osakeyhtiö Medi-IT Oy tukee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajien

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät. Avauspuheenvuoro. Tampere Timo Valli

Terveydenhuollon ATK-päivät. Avauspuheenvuoro. Tampere Timo Valli Terveydenhuollon ATK-päivät Avauspuheenvuoro Tampere 25.5.2010 Timo Valli Terveyspalvelujen toimialalla on väliä Kuulumisia ja asiakokonaisuuksia Kirjaamisesta tietovarastoon Tietotekniikkakeskuksen kilpailuttaminen

Lisätiedot

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa 1/6 Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa Kirjaudu Omakantaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Valitse vasemman reunan valikosta Suostumus ja kiellot Jos informointi on saatu tai

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään KASTE-ohjelma on sosiaali- ja

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat Pia-Liisa Heiliö STM

Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat Pia-Liisa Heiliö STM Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat 13.5.2015 Pia-Liisa Heiliö STM Esityksen sisältö Jo toteutunutta lainsäädäntöä Sote-palvelurakenneuudistus vaihtoehtoja ja reunaehtoja Kanta, Kansa ja

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-seminaari 5.4.2005 Säätytalo Tommi Karttaavi, JUHTA JUHTA Asetettu valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki / Popsterhankkeen asiantuntija/ Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa. Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 18.5.

Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa. Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 18.5. Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 19.5.2016 Oulu 18.5.2016 Minna Angeria 1 Esityksen sisältö Tilannekuva Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

Mitä tutkijat ehdottavat

Mitä tutkijat ehdottavat Mitä tutkijat ehdottavat Maijaliisa Junnila, johtava asiantuntija Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen -seminaari Valinnanvapaudelle asetettavien tavoitteiden tulee olla selkeitä

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 29.9.2010 29.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

Apotti - yhtenäisempi, turvallisempi, laadukkaampi ja kustannustehokkaampi, miten

Apotti - yhtenäisempi, turvallisempi, laadukkaampi ja kustannustehokkaampi, miten Apotti - yhtenäisempi, turvallisempi, laadukkaampi ja kustannustehokkaampi, miten 17.2.2016 Antti Iivanainen Yleislääketieteen erikoislääkäri, LT Toiminnan kehitysjohtaja Oy Apotti Ab Oy Apotti Ab VISIO

Lisätiedot

Kela kansallisena toimijana (KanTo) Erkki Aaltonen

Kela kansallisena toimijana (KanTo) Erkki Aaltonen Kela kansallisena toimijana (KanTo) 14.11.2006 Erkki Aaltonen 1 Missä ollaan nyt? Lait voimaan mahdollisimman pian ( 1.3.2007) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisestä asioinnista (HE 253/2006) Laki

Lisätiedot

Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt

Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016 Riitta Konttinen, Juha Mykkänen THL/OPER 1 Tässä esityksessä

Lisätiedot

Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot

Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot ellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot 19.4.2011 Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/tietojarj-sahkoiset-palv/tapas/

Lisätiedot

TIKESOS-TUOTTEET TUOTTEET THL

TIKESOS-TUOTTEET TUOTTEET THL TIKESOS-TUOTTEET TUOTTEET KÄYTÄNTÖÖN Jarmo KärkiK THL TIKESOS-TUOTTEET TUOTTEET KÄYTTK YTTÖÖN SEURAUKSET SOSIAALIHUOLLON KÄYTÄNNÖISSÄ? Nykyisin Sosiaalihuollon kansallinen it-kehittäminen ja strateginen

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin. Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja Maarit Rötsä, THL/OPER

Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin. Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja Maarit Rötsä, THL/OPER Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin I-vaiheessa Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja 8.6.2016 Maarit Rötsä, THL/OPER 8.6.2016 THL/OPER 1 Teitä pohdituttanut

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Kuopio 7.9.2010 Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / sosiaali- ja terveysosasto / terveyspalveluryhmä Esityksen sisältö Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 1. KÄYTTÖTARKOITUS JA MÄÄRITELMIÄ Näissä yleisissä ehdoissa määrätään ehdoista ja seikoista, joilla HYKSin kliiniset palvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot