LOHJANJÄRVEN 3D-VESISTÖMALLIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOHJANJÄRVEN 3D-VESISTÖMALLIT"

Transkriptio

1 LIFE Environment LOHJANJÄRVEN 3D-VESISTÖMALLIT Arto Inkala Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus (YVA) Oy LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU /

2 LOHJANJÄRVEN 3D-VESISTÖMALLIT Arto Inkala Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus (YVA) Oy LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU / LOHJA 2 1

3 Kansikuva: Lohjanjärvi/Osuniemenlahti Lohjan ympäristölautakunta ISSN ISBN Lohja 2 2

4 Sisällysluettelo 1. Johdanto Menetelmät ja aineistot Mallin matemaattinen kuvaus Virtausmalli Vedenlaatumalli Yksinkertainen vedenlaatumallin kuvaus Happimallin kuvaus Kasviplanktonmallin kuvaus Sedimenttimallin kuvaus Syöttötiedot Lohjanjärvellä Virtausmalli Vedenlaatumalli Yhdistäminen valuma-aluemalleihin Virtausmittaukset Vedenlaatumittaukset Tarkkailuohjelma Vapaaehtoisseuranta Satelliittikuvat Tulokset Mallin kalibrointi ja validointi Mallihila Virtauslaskenta Virtauskenttien vertailu regressiomallin virtauksiin Virtauslaskennan vertailu mittausaikasarjoihin Vedenlaatu Suorat mittaukset Vuorovaikutuksettomat aineet Happi Kasviplankton Satelliittikuvat ja vapaaehtoisseuranta Skenaariot Pitkäniemen ja Loparexin purkuputkien yhdistäminen Maikkalanselän sisäisen kuormituksen vaikutuksen arviointi Päästöjen leviäminen ongelmatilanteissa Ennusteet Yhteenveto, johtopäätökset ja pohdinnat... 4 Viitteet... 7 Liitteet 14 kpl 86 sivua

5 1. Johdanto Lohjanjärven matemaattinen mallintaminen on osa Karjaanjoki-life hanketta, jonka tavoitteena on Lohjanjärven käyttöarvon parantaminen. Hankkeessa toteutettiin myös Lohjanjärven valuma-alueen mallintaminen, satelliittimittauksia ja vapaaehtoisseurantaa, joiden tuloksia käytettiin hyväksi Lohjanjärven mallissa, mutta tässä raportissa käsitellään tarkemmin vain Lohjanjärven virtaus- ja vedenlaatumallia. Lohjanjärven virtaus- ja vedenlaatumallit kalibroitiin Lohjanjärven olosuhteisiin, jolloin tavoitteena on alueen erityispiirteiden ja ongelmien kartoittaminen sekä havainnollistaminen. Kalibroituja malleja voidaan käyttää erilaisten skenaarioiden ja ennusteiden tekemiseen sekä eri kuormituslähteiden suhteellisten osuuksien arviointiin järven eri osissa. 2. Menetelmät ja aineistot 2.1 Mallin matemaattinen kuvaus Matemaattisella mallilla pyritään kuvaamaan ympäristöä mahdollisimman hyvin. Kaikkia luonnossa ilmeneviä prosesseja malliin ei kuitenkaan voida ottaa malliin sellaisenaan, sillä niitä ei joko tiedetä tarkasti (esim. eri raekokoja sisältävän kiintoaineen vajoamisnopeus) tai ne ovat niin pienen mittakaavan ilmiöitä, että laskentatehot eivät tietokoneissa riitä (esim. kasviplankton solun jakaantuminen). Malleissa tehdään siis yksinkertaistuksia. Monimutkaiset ilmiöt kuvataan yksinkertaisten funktioiden ja keskimääräisten parametrien avulla siten, että mallisimulaation tulos kuvaisi mahdollisimman hyvin luonnosta mitattuja arvoja. Mitä vähemmän muuttujiin vaikuttavia tekijöitä on olemassa sitä yksinkertaisempia ja nopeampia malleja voidaan käyttää. Kaikki muuttujat ja vuorovaikutukset sisältävää mallia ei ole mielekästä rakentaa vaan tarvittavien syöttötietojen määrä riippuu tutkittavasta asiasta (esim. jätevesien kulkeutumisen laskentaan tarvitaan vähemmän tietoja kuin sen vaikutusten arviointiin kasviplanktonbiomassaan) ja yksinkertaistusasteesta (esim. virtauksia laskettaessa ei yleensä simuloida leväbiomassaa vaikka se saattaakin joissain tilanteissa lämmittää vettä epäsuorasti säteilyn heijastumista vähentämällä ja sitä kautta vaikuttaa virtauksiin). Lisäksi mallin kuvaamiskykyyn vaikuttaa erotustarkkuus. Lohjanjärven mallissa järvi jaettiin horisontaalisuunnassa 7 m x 7 m hilakoppeihin, jotka olivat vertikaalisuunnassa joidenkin metrien syvyisiä. Erotustarkkuutta pienemmän mittakaavan ilmiöitä mallissa ei voida kuvata (esimerkiksi syvyyden muuttumista tällä alueella) vaan hilakopin alueella käytetään keskimääräisiä arvoja. 4

6 Mallihanketta suunniteltaessa edellä mainitut yksinkertaistukset tulee huomioida. Välttämättä mallilla ei pystytä kuvaamaan kaikkia luonnossa havaittavia ilmiöitä ja monet esimerkiksi kumpuaminen eli alusveden nousu sopivissa tuuliolosuhteissa pintaan voi mallissa jäädä poikkeavalle tasolle. Erityisen tärkeää mallia tehtäessä olisi tietää kaikki mallin tulevat käyttötarkoitukset. Näin malli pystytään suunnittelemaan siten, että tarpeellisia skenaariosimulointeja voidaan toteuttaa sillä. Seuraavissa kappaleissa on selvitetty Lohjanjärvimallin eri laskentamoduleissa (virtaukset, vuorovaikutuksettomat aineet, ekosysteemi- ja sedimenttiosiot) huomioon otettuja vuorovaikutuksia sekä tehtyjä yksinkertaistuksia. Malleissa käytetyt yhtälöt tarkempine kuvauksineen löytyvät liitteistä Virtausmalli Virtausmallilla (Koponen et al. 1992) lasketaan ensisijaisesti virtausnopeudet hilakoppien välillä. Virtausnopeuksien lisäksi mallialueella veden tiheyteen vaikuttavat muuttujat (esim. lämpötila, suolaisuus tai jätevesi) täytyy simuloida, kun lasketaan kerrostuneita tilanteita. Virtaukset määräytyvät niin mallissa kuin luonnossakin reunaehtojen mukaan. Veden pinnalla virtauksiin vaikuttaa tuuli tai talvella jääpeitteen kitka ja pohjalla pohjakitka. Kitkavoimat hidastavat virtausta ja tuulin pintajännitys lisää sitä. Erisuuntaisten voimien takia veteen syntyy liikettä, joka kuitenkin pyrkii tasoittumaan veden sisäisen kitkan eli viskositeetin takia. Kaavakuva virtauksiin vaikuttavista tekijöistä on esitetty kuvassa 1 ja tarkemmat yhtälöt liitteessä 1. Tuuli Säitely ja ilman lämpötila Jääpeite Lähtövirtaamat Reuna-arvot Järvi Jätevedet Tulovirtaamat Tulopitoisuudet Kuva 1. Kaavakuva virtauksiin vaikuttavista ulkoisista tekijöistä. Mustat nuolet kuvaavat suoria vuorovaikutuksia virtauksiin, harvat katkoviivat lämpötaseisiin ja tiheät katkoviivat muihin veden tiheyteen vaikuttaviin muuttujiin.

7 Virtaukset liikuttavat vettä, jolloin altaan eri alueiden välille syntyy pinnankorkeuseroja. Pinnankorkeudet pyrkivät tasoittumaan ja virtauksen kasvu hidastuu ja vakiintuu tietylle tasolle, mikäli sääolosuhteet pysyvät samoina. Mallissa virtauksiin suoraan vaikuttavina syöttötietoina ovat tuulen suunta ja nopeus, jokivirtaamat, pinnankorkeudet tai osa näistä. Joko kitkavoimien tai tiheysmuutosten kautta myös muut säätiedot, ilman lämpötila, säteily, pilvisyys, suhteellinen kosteus, jääpeite ja sadanta vaikuttavat laskentaan. Erityisesti lämmön vaihto veden pinnan ja ilman välillä riippuu vahvasti säätilanteesta. Säätilasta riippumatta mallialueelle voi tulla myös lämpölähteitä tai veden tiheydestä poikkeavia jätevesiä, jotka vaikuttavat tiheyteen ja sitä kautta kulkeutumiseen. Lohjanjärven virtauskenttien laskennassa otettiin huomioon M-realin jäteveden vettä suurempi tiheys, mutta ei muiden pienempien päästölähteiden jätevesien tiheysvaikutuksia eikä Virkkalanlahdelle tulevien jäähdytysvesien vaikutuksia. Lämpötilakerrostuneet kentät laskettiin yhdelle kerrostuneisuustilateelle (pintavesi 17oC, alusvesi 4 oc) ja lisäksi tarvittiin keinotekoista vähentämisetä pinta- ja alusveden sekoittumiselle Vedenlaatumalli Vedenlaatumalli tuottaa laskettavista muuttujista laskettavalta aikajaksolta pitoisuusarvot jokaisessa mallihilan hilakopissa. Hilakopin koko määrittelee mallin erotustarkkuuden. Laskettuja pitoisuuksia voidaan tallettaa aikasarjoina valituista pisteistä, hetkellisenä pitoisuuskenttänä, sekä koko laskenta-ajan keskiarvokenttänä. Laskettuja tuloksia voidaan vertailla esimerkiksi pitoisuusmittauksiin ja satelliittikuviin. Tyypilliset mallinnuksessa laskettavat vedenlaatumuuttujat ovat esimerkiksi ekosysteemimallinnukseen liittyvät liukoinen typpi ja fosfori (DIN, DIP) sekä levien määrää vedessä kuvaavat muuttujat. Vedenlaatumuuttujien pitoisuuksien laskentaa varten tarvitaan virtaustiedot, kuormitustiedot ja laskentaparametrit. Lisäksi mallin tulosten varmistamiseen ja mallin parametrien kalibrointiin on hyvä olla mittaustietoja mallinnettavalta alueelta ja aikajaksolta. Virtaustiedot lasketaan vedenlaatumallille virtausmallilla. Virtaukset lasketaan joukkona staattisia virtauskenttiä (kaksi tuulen suuntaa ja jokikentät), joita olosuhdetietojen perusteella kombinoimalla saadaan aikaiseksi kutakin ajanhetkeä vastaava virtauskenttä. Kuormitusten laskemiseksi lähtötiedoiksi tarvitaan vesistöön tulevat virtaamat, muuttujien pitoisuudet tulovirtaamissa, sekä alueella olevat pistekuormitukset laskettavien muuttujien osalta. Arvot ovat normaalisti ajan suhteen muuttuvia, jolloin voidaan puhua virtaama-, kuormitus-, ja pitoisuusaikasarjoista. Usein kaikkia tarvittavia tietoja ei tunneta kovin suurella tarkkuudella, missä tapauksessa on käytettävä parasta mahdollista saatavilla olevaa arviota. Kun virtaukset ja kuormitukset tunnetaan voidaan muuttujien pitoisuudet laskea. Kaikkien muuttujien laskennassa huomioidaan virtausmalliin ja tuulitietoihin perustuva aineiden kulkeutuminen ja sekoittuminen vesimassaan. Muita laskentaan vaikuttavia 6

8 seikkoja ovat mm. aineiden vajoaminen vesikerroksissa alaspäin ja sedimentoituminen pohjalle. Em. prosessien nopeuksia ja muita mallin laskentaan vaikuttavia arvoja kutsutaan yhteisellä nimellä laskentaparametreiksi. Esim. järvi- ja merialueilla laskentaparametrit ovat hieman erilaisia, joten parametrit on aina sovitettava mallinnettavan alueen mukaan. Virtauskentät (virtausmallista) Tulostusasetukset Laskenta-- parametrit Vedenlaatumalli Laskentaasetukset Pistekuormitukset Reunapitoisuudet Reuna- Tuuli Aikasarjatiedot virtaukset Lasketut aikasarjat Animaatio Pitoisuuskentät Kuva 2. Kaavakuva vedenlaatumallista Yksinkertainen vedenlaatumallin kuvaus Yksinkertaisessa vedenlaatumallissa laskentamuuttujat eivät ole vuorovaikutuksessa keskenään. Virtausten lisäksi laskentamuuttujiin vaikuttavat vajoaminen ja sedimentoituminen, siis aineen ominaisuuksista syntyvä pystysuuntainen kulkeutuminen. Vajoaminen ja sedimentoituminen voivat olla Lohjanjärven mallissa sekä lineaarista (senttiä päivässä) että neliöllistä, jolloin vajoamisparametri kerrotaan pitoisuudella. Neliöllisellä vajoamisella/sedimentoitumisella suuret pitoisuudet vajoavat/sedimentoituvat nopeammin, kun taas pienet taustapitoisuudet eivät vajoa/sedimentoidu kovin nopeasti. Vuorovaikutuksettomia laskentamuuttujia mallissa ovat kiintoaine, sameus, natrium, kokonaisravinteet ja keinotekoisena muuttujana jätevesipitoisuus. Yksinkertaiseen vedenlaatumalliin voidaan vielä liittää aineen hajoaminen (esim. bakteerien kuoleminen tai radioaktiivinen hajoaminen), mutta Lohjanjärven sovelluksessa näitä muuttujia ei laskettu. Mallissa käytetyt yhtälöt löytyvät liitteestä 2. 7

9 Happimallin kuvaus Hapen laskennassa uutena ilmiönä tulee mukaan ilmastuminen ja saturaatiopitoisuus. Ilmastuminen voidaan ajatella "ilmasta tulevaksi happikuormitukseksi", jonka suuruus riippuu tuulen nopeudesta eli tuuli sekoittaa ilmaa ja vettä keskenään sitä enemmän mitä kovemmin tuulee. Saturaatiopitoisuus on maksimaalinen happipitoisuus, joka vedessä voi olla ja se määräytyy veden lämpötilasta. Mitä lämpimämpää vesi on sitä vähemmän siihen voi liueta happea. Nolla asteiseen veteen happea voi liueta eniten ja maksimi happipitoisuus näin ollen on noin 14 mg/l. Ylikyllästystilanteissa happea on vedessä saturaatiopitoisuutta enemmän. Tälläisiä tilanteita voi syntyä, kun veden lämpötila nousee nopeasti tai kasviplanktontuotanto synnyttää veteen happea. Tällöin ilmastuminen ei tuo veteen lisää happea vaan sitä karkaa ilmaan. Lisäksi happi vuorovaikuttaa sitä kuluttavien muuttujien BOD (biologinen hapen kulutus) ja COD (kemiallinen hapen kulutus) kanssa. BOD ja COD hajoavat ja kuluttavat samalla happea, mikäli vedessä vielä on happea jäljellä, muutoin hajoaminen keskeytyy. Todellisuudessa BOD ja COD voivat sisältää eri nopeudella hajoavia komponentteja. Mallintamisen kannalta ei ole väliä, onko hapenkulutus BOD:tä vai COD:tä vaan pikemminkin oleellista on happea kuluttavan aineen hajoamisnopeus. Siksi Lohjanjärven mallissa päädyttiin kuvaamaan jokivesien hitaasti hajoavaa COD:tä yhdellä muuttujalla ja nopeammin (BOD:n nopeudella hajoavaan) happea kuluttavaan muuttujaan sisällytettiin myös teollisuuden ja asumajätevesien COD. Näin happea kuluttavien aineiden pitoisuudet saatiin parhaiten vastaamaan mittauksia. Kun kasviplanktonin laskenta on mallissa mukana, se vaikuttaa myös happitilanteeseen. Kasviplanktonin perustuotanto tuottaa happea ja kasviplanktonin kuoltua se vajoaa pohjalle ja tämän detrituksen hajotessa vastaava määrä happea kuluu. Järven sisäinen kuormitus on myös riippuvainen pohjan happitilanteesta eli se tapahtuu anaerobisissa olosuhteissa. Lisäksi malliin voidaan antaa ylimääräinen hapenkulutus/happea kuluttavan aineen kuormitus pohjalle, jos on perusteltua olettaa, että sedimentti kuluttaa happea nykytilanteesta arvioituja kulutuksia enemmän. Lohjanjärven etelä osaan annettiin ylimääräinen sedimentin hapenkulutus, sillä M-realin vanhojen jätevesien oletettiin vuosien aikana osittain sedimentoituneen pohjalle ja kuluttavan happea vielä nykyisin. 8

10 Ilmastuminen -Tuuli Saturaatiopitoisuus - Lämpötila Kuormitus - piste - pohja BOD COD O2 Levät Ravinteet Detritus Pohjan hapenkulutus - manuaalisesti annettu Pohjan ravinteet - hapettomuus Kuva 3. Kaavakuva happimallista Kasviplanktonmallin kuvaus Ekosysteemimalli (Inkala 21) on rakennettu vedenlaatumallin sisältämän peruslaskennan yhteyteen siten, että vedenlaatumallin muuttujiksi on asetettu leville käyttökelpoiset ravinteet ja eri leväryhmät. Ryhmien vuorovaikutukset ja riippuvuudet ulkoisista tekijöistä ovat monimutkaisia, ja ne on kuvattu vedenlaatumalliin yhdistetyssä ekosysteemimalliosiossa, joka kasviplanktonia laskettaessa korvaa Kuvassa alla mallin tärkeimmän muuttujat ja vuorovaikutukset. 9

11 N-kuorma P-kuorma DINN DIPP Ravinteiden kierrätys ALG1 Kasvu Hävikki ALG2 NDET PDET Sedimentaatio Kuva 4. Ekosysteemimallin rakenne, laskentamuuttujat ja tärkeimmät prosessit. Ekosysteemimallin tärkeimmät muuttujat ovat: DIPP leville käyttökelpoinen fosfori. Fosfori on Lohjanjärvellä tärkein levien kasvua rajoittava ravinne. DIPP:nä käytetään mitattua suodatettua PO 4 pitoisuutta tai sitä voidaan arvioida kokonaisfosforipitoisuuksista. Piste- ja jokikuormitusten osalta käytettiin kokonaisfosforipitoisuuksia, jotka kerrottiin päästölähteestä riippuvalla käyttökelpoisuuskertoimella. DINN leville käyttökelpoinen typpi. Typen merkitys levien kasvua rajoittavana ravinteena on Lohjanjärvellä lähes merkityksetön, sillä liukoisen typenpitoisuudet ovat tyypillisesti satoja g/l kaikkialla järvessä ja koko kasvukauden ajan.. DINN on yleensä epäorgaanisten liukoisten typpiyhdisteiden summa (NO 2 +NO 3 +NH 4 ), mutta pistekuormittajista tulevien päästöjen mukana on usein myös orgaanisiin aineisiin sitoutunutta typpeä, joka voi muuttua leville käyttökelpoiseksi. Pistekuormitusten osalta käyttökelpoisen typen osuus arvioitiin kokonaistyppipitoisuuksien ja käyttökelpoisuuskertoimien avulla. ALG1 kasviplankton lukuun ottamatta sinileviä. Suurin osa perustuotannosta on Lohjanjärvellä lähtöisin ALG1- muuttujasta. Kasviplanktonin kasvua rajoittaa mallissa ravinteiden saatavuus, valo ja lämpötila, joskin lämpötilan merkitys ALG1-muuttujalle on vähäinen. Kuoltuaan planktonlevät muuttuvat laskennassa detritusravinteiksi (PDET, NDET), jotka vajoavat pohjalle ja sedimentoituvat vakionopeudella. ALG2 Sinilevät eroavat mallissa muista planktonlevistä vain siten, että kasvu ja respiraatio ovat voimakkaasti lämpötilan rajoittamaa, käytännössä merkittävää kasvua ei 1

12 tapahdu alle +1 C lämpötilassa. Merimalleilla käytettyä sinilevien ilmakehän typensidontaa ei Lohjanjärven mallin sinilevillä ole, sillä suurimmaksi osaksi Lohjanjärven sinilevälajit eivät kykene sitomaan ilmakehän typpeä tai typensidontaan ei ole tarvetta, sillä ylimääräistä liukoista typpeä järvessä on paljon. Lisäksi mallissa lasketaan detritukseen (kuolleeseen leväbiomassaan) sitoutuneita ravinteita, jotka vaikuttavat ekosysteemin sisäiseen ravinteiden kierrätykseen sekä ravinteiden sedimentoitumiseen. Sitoutuneita ravinteita kuvaavat muuttujat: NDET detritustyppi PDET detritusfosfori Sedimenttimallin kuvaus Sedimenttimalli on kasviplanktonmallin lisämoduli, jonka avulla pyritään mallittamaan sisäistä kuormitusta sekä liitetään hapen ja kasviplanktonin väliset vuorovaikutukset malliin. Se sisältää seuraavat osaprosessit. 1) Kuolleen orgaanisen aineen (detrituksen) vajoaminen kohti pohjaa ja varastoituminen sedimenttiin. 2) Orgaanisten ravinteiden (detritus) mineralisoituminen osittain takaisin liukoiseen. 3) Denitrifikaatio; Nitraattitypen muuttuminen hapettomissa olosuhteissa typpikaasuksi ja palautuminen ilmakehään. 4) Fosforin kemiallinen sitoutuminen sedimenttiin erityisesti rautaan. ) Kemiallisesti sitoutuneen fosforin vapautuminen hapettomissa oloissa sisäisenä kuormituksen veteen. Happitilanne sedimentin pintakerroksessa lasketaan hiilen mineralisaationopeudesta eli CO2 vuosta veteen, joka edelleen riippuu biologisesti aktiivisen hiilen määrästä sedimentissä ja lämpötilasta (bakteeritoiminnan aktiivisuus). Jos hiilidioksidi vuo on suurempi kuin hapen diffuusio vedestä sedimenttiin, muuttuu sedimentti anaerobiseksi, jolloin denitrifikaatio ja sisäinen kuormitus alkaavat ja fosforin kemiallinen sitoutuminen loppuu. Hapellisissa olosuhteissa fosforin kemiallinen saostuminen pohjan ravinnevarastoon jatkuu, eikä sisäistä kuormitusta tapahdu. 11

13 CO2 N2 DIP DIN Vesi Sedimentti 7 PFE 6 4 PDET CDET NDET O PDET CDET NDET Kuva. Sedimenttimallin rakenne, laskentamuuttujat ja pääprosessit: 1 vajoaminen, 2 sedimentoituminen pohjalle, 3 hautaantuminen 4, mineralisaatio, denitrifikaatio, 6 kemiallinen sitoutuminen, 7 sisäinen kuormitus ja 8 detrituksen hapenkulutus Syöttötiedot Lohjanjärvellä Virtausmalli Virtausmittauksiin vertailtaessa virtausmallissa käytettiin ajanjaksojen todellisia sääpakotteita tuulen suuntaa ja nopeutta, ilman lämpötilaa ja säteilyä. Säädataa saatiin Lohjan kaupungilta, Oravannahkatorin mittarista sekä Suomusjärven ja Helsinki-Vantaan mittausasemilta. Jokien tulovirtaamina huomioitiin Väänteenjoki, Nummenjoki, Karstunjoki sekä Outamonjärveen ja Haudavedelle laskevat ojat. Virtaamien suuruudet saatiin Suomen ympäristökeskuksen HBV-mallista. HBV-mallilla tehdään reaaliaikaisia vesistöennusteita ja sitä sovelletaan suurelle osalle Suomen vesistöistä. Toisin kuin HBV-malli virtausmalli ei ota huomioon vedestä tapahtuvaa haihduntaa eikä sadantaa. Tämän takia Peltokosken virtaaman sijaan mallissa käytettiin tässä kohden reunaehtona vedenkorkeutta, jolloin vesimäärä eli pinnankorkeus Lohjanjärvellä tuli kuvatuksi tarkemmin simuloinnin aikana. 12

14 Vedenlaatumalli Staattisia virtauskenttiä laskettaessa todellisia säätietoja ei käytetä vaan virtauksia lasketaan esim. m/s lounaistuulella niin kauan, kunnes virtausvaihtelut vaimenevat riittävän pieniksi. Vastaavat simulaatiot tehtiin luoteistuulelle ja jokivirtaamille, joka jälkeen näitä kenttiä lineaarisesti yhdistelemällä minkä tahansa tuuli ja virtaamatilanteen aiheuttamat virtaukset voidaan arvioida. Vertikaalista sekoittumista tietyn rajapinnan läpi voidaan vielä jälkikäteen muuttaa, mikäli esimerkiksi numeerisista syistä sekoittuminen kentässä on liian suurta. Vedenlaatumallissa virtausmallin syöttötiedoista tarvitaan välttämättä vain tuulen suunta ja nopeus sekä Peltokosken virtaama. Muiden jokien virtaamat tulevat huomioiduksi suhteessa Peltokoskeen. Lohjanjärven vedenlaatumallissa ei lasketa pinnankorkeuden muutosta, joten tulo- ja lähtövirtaamat ovat tasapainossa. Keskimäärin jokien virtaamasuhteet tulevat mallissa huomioiduksi, muttei poikkemaa keskiarvosta. Peltokosken virtaama on saatu Suomen ympäristökeskuksen HBV mallin simulointituloksista. Kasviplanktonmalli tarvitsee vielä lisäksi säteilytiedot. Veden lämpötilan laskennan sijaan vedenlaatumallissa käytetään suoraan vedestä mitattuja lämpötiloja. Olosuhdetietojen lisäksi jokaisesta laskentamuuttujasta tarvitaan kuormitukset. Joista tulevat kuormitukset arvioitiin mitattuhin pitoisuuksiin ja virtaamiin sovitetun regressiomallin avulla ja lähivaluma-alueen kuormitus arvioitiin Karstunjoen laskettujen kuormitusten ja VEPS-järjestelmästä saadusta valuma-alueiden kuormitussuhteista. Ympäristöhallinnon Vahti-tietokannasta saatiin yhdyskuntien (Pitkäkoski, Pitkäniemi, Karjalohja, Kisakallio) ja teollisuuslaitosten (M-real, Loparex, Vivamo) kuormitukset Yhdistäminen valuma-aluemalleihin Valuma-aluemallit (Lauri 2) ja järvimalli eivät ole vuorovaikutuksessa keskenään laskennan aikana. Valuma-aluemallien tuloksia voidaan hyödyntää vedenlaadun laskennassa samalla tavoin kuin virtausmallien esilaskettuja virtauskenttiäkin, antamalla niitä syöttötietoina vedenlaatumallille. Valuma-aluemalleista saadaan laskettua virtaamat sekä jokien tulopitoisuuksia, jotka kertomalla saadaan kuormitus. Valuma-aluemallin laskemat kuormitukset eivät kuitenkaan ollet oleellisesti regressiomallin antamia tuloksia parempia, joten niitä ei käytetty. Valuma-alueella tapahtuvien toimenpiteiden vaikutukset saadaan virtaama- ja kuormitusmuutoksina. Näiden muutosten vaikutukset järvialueella voidaan simuloida vedenlaatumallilla. Tällöin myös vertailun alkutilanteen laskennassa täytyy käyttää valuma-aluemallin laskemia kuormituksia. 13

15 2.2 Virtausmittaukset Mallityön yhteydessä tehtyjä virtausmittauksia käytettiin virtausmallin kalibrointiin ja validointiin. Lohjanjärvellä tehtiin kaksi virtausmittaus jaksoa vuosina 21 ja 22 kahdeksalla mittauspisteellä. Mittauspisteiden sijainti on esitetty kuvassa 6. Kuva 6. Virtausmittauspisteet Lohjanjärvellä 21 ja 22 sekä tulo- ja lähtövirtaamat sekä pinnankorkeusasema, joiden arvoja käytettiin virtausten regressioanalyysissä. Mittausjaksolla käytettiin neljää eri tyyppiä olevia virtausmittareita. 3 kappaletta RCM4:ää, 1 RCM7:n, 6 RCM9:ää ja yksi 2D-ACM. Mittarit RCM4 ja RCM7 perustuvat mekaaniseen pyörimisliikkeeseen sekä evään ja RCM9 sekä 2D-ACM ovat akustisia mittareita, joissa virtausmittaus saadaan heijastuneesta äänestä ja Doppler ilmiöstä. Kaikki käytetyt mittarit tallettavat datan digitaalisesti mittarin muistiin. Mitatut virtaukset analysoitiin lineaariregression avulla, jossa selittävinä muuttujina olivat tuulen pohjois- ja itäkomponentit. Tuulimittauksia käytettiin kolmelta mittausasemalta ilmatieteenlaitoksen mittausasemilta Suomusjärveltä (noin 1 km luoteeseen), Helsinki-Vantaan lentokentältä (noin km itään) sekä Lohjan kaupungin 14

16 mittausasemalta Oravannahkatorilta. Fortumin vedenkorkeusmittauksia Virkkalan mittarilta sekä Fortumin virtaamia Peltokosken voimalalta ja Helsingin Veden virtaamia Väänteenjoen padolta käytettiin lisäksi selittävinä tekijöinä virtausten itä- ja pohjoiskomponenteille. Molemmilla mittausjaksoilla tuuli on keskimäärin noin 2 m/s tuullen enimmäkseen etelälounaasta vuonna 21 ja pohjois-koillisesta 22, maksimi tuulennopeudet olivat noin 6 m/s. Eri mittausasemilla mitatut tuulet korreloivat vahvasti keskenään, joten johtopäätökset tuulen vaikutuksesta olivat samoja. Korrelaatiot vaihtelivat välillä eri mittausasemien tuulen pohjois- ja itäkomponenteille laskettuna. Lohjanjärvi on säännöstelty, joten veden korkeudessa ei tapahtunut mittausjaksoilla kovin suuria muutoksia. Keskimääräisinä vuosina vedenkorkeus putoaa tasaisesti kesän aikana ja alkaa jälleen nousta syyssateiden alkaessa, mutta säännöstelyrajojen sisällä dynamiikan ei tarvitse noudattaa sadannasta luonnollisesti syntyvää dynamiikkaa. Vaihteluväli vuoden 21 mittausjaksolla oli 23 cm ja vuonna 22 7 cm. Lohjanjärveen laskee kuusi puroa tai jokea, joista suurin virtaus tulee järven koillisosaan keskimäärin 13.3 m3/s Väänteenjoen ja Nummenjoen kautta. Muiden tulojokien yhteenlasketun virtaaman ollessa noin 1 m3/s. Ainoa laskujoki virtaa Peltokosken voimalan kautta järven eteläosasta keskimäärin 17.7 m3/s. Taulukko 1. Tilastotietoja virtausmittauksista pisteittäin; mittaus- ja kokonaissyvyys (m), mittaus jakso, keskivirtaama, nopeuden hajonta, maksimivirtaus sekä virtauksen pohjoisja itäkomponentit (cm/s) Mittaus- keski- nopeuden max Piste syvyys Syvyys Mittaus jakso virtaus hajonta virtaus VP VI (m) (m) (cm/s) (cm/s) (cm/s) (cm/s) kesä - 2 elo kesä - 2 elo kesä - 9 elo kesä - 9 elo kesä - 2 elo kesä - 2 elo kesä - 2 elo kesä - 9 elo kesä - 9 elo kesä - 9 elo kesä - 9 elo syys - 3 loka syys - 3 loka syys - 3 loka syys - 3 loka syys - 3 loka syys - 3 loka

17 Taulukko 2. Vuoden 21 regressioyhtälöt. VRK-keskiarvoilla Suomusjärven tuulet tuuliviive ja vkviive piste vakio tn te Q dw R 2 kommentti 1 VN VE VN X 12 VE lievästi X, liev harh. VN lievästi X, liev harh. 1 VE VN VE lievästi X 8 VN lievästi X, heterosked 81 VE ei regressiomallia 9 VN lievästi X 91 VE X 9 VN lievästi X 92 VE VN X, heteroskedastinen 11 VE lievästi X 11 VN lievästi X 111 VE X 11 VN heteroskedast. 112 VE X 11 VN X, liev harhainen 113 VE X Taulukko 3. Vuoden 22 regressioyhtälöt. VRK-keskiarvoilla Suomusjärven tuulet tuuliviive ja vkviive piste vakio tn te Q dw R 2 kommentti VN lievästi heteroskedastinen 1 VE lievästi X VN lievästi X 2 VE lievästi X 12 VN VE lievästi X 12 VN lievästi X, lyhyt jakso 122 VE X 13 VN X 131 VE X 13 VN lievästi X 132 VE lievästi X Q dw vitaama Peltokosken voimalassa vedenlorkeuden vuorokausierotus Virkkalassa Harhainen regressiomalli Heteroskedastisuus ei ole vakio X = esim. riippuvuus ei lineaarista = regressiomalliin liittyvän satunnasvaihtelun keskihajonta = residuaalit eivät ole täysin normaalisti jakautuneita 16

18 Taulukossa 1 on esitetty mittaussyvyydet, -jaksot sekä joitakin tilastosuureita mittauksista. Keskimäärin virtausnopeudet olivat pieniä, useimmilla pisteillä noin 3 cm/s. Vain Lohjanjärvestä Outamonjärveen yhdistyvässä salmessa virtausnopeudet olivat selvästi suurempia, keskimäärin 11.2 cm/s. Taulukon virtauskomponentit on laskettu erikseen jokaisesta virtausmittauksesta, joten ne kertovat enemmänkin keskimääräisestä suunnasta. Komponenttien keskiarvot ovat selvästi virtausnopeuden keskiarvoja pienempiä, joten virtauksen suunta vaihtelee pisteillä paljon. Regressioanalyysi osoitti, että niillä pisteillä, joilla tulo- ja lähtövirtaamalla tai pinnankorkeudella oli tilastollisesti merkittävää vaikutusta, vaikutuksen taso oli samaa suuruusluokkaa tuulen vaikutuksen kanssa. Vain kolmella pisteellä (piste, 6.m, vuonna 21; piste 9, 2 m ja piste 13, 1.m) joko toinen tai molemmat tuulen komponentit olivat ainoat tilastollisesti merkittävät suureet. Outamonjärvestä tulevassa salmessa pisteellä 8 Lohjanjärven tulo- ja lähtövirtaamat selittivät mittauksia paremmin kuin tuulet. Sekä virtaamat pisteellä että selittävät tulo- ja lähtövirtaamat riippuvat luonnollisesti sadannasta, mikä selittänee suurelta osin havaitun riippuvuuden. Kaikenkaikkiaan tuulet, virtaamat ja vedenkorkeudet selittivät noin 4% virtausmittauksista, selitysasteet (R2) vaihtelivat välillä Mikä ei ollut kovin yllättävää, kun ottaa huomioon järven mutkikkaan muodon. Virtausmallin ja regressiomallien vertailusta enemmän kappaleessa Vedenlaatumittaukset Mallin toimivuutta voidaan arvioida sen kyvyllä tuottaa todellisuutta vastaavia simulointituloksia. Todellisen tilanteen arviointiin voidaan käyttää kirjallisuudesta löytyviä yleisluonteisia kuvauksia, pistemittauksia sekä satelliittikuvia tai liikkuvasta aluksesta tehtyjä mittauksia. Mitä paremmin alueen pitoisuudet ja niiden dynamiikka tunnetaan sitä paremmin oleelliset prosessit pystytään ottamaan mallissa huomioon ja kalibroimaan mallin parametrin parhaiten simuloitavaa aluetta kuvaaviksi Tarkkailuohjelma Lohjanjärven vedenlaatua mitataan intensiivisesti pistekuormittajien velvoitetarkkailussa ja lisäksi Uudenmaan ympäristökeskus järveltä seurantanäytteitä, mutta projektin aikana seuranta oli vielä tavallista laajempaa. Kuvassa 7 on esitetty vedenlaadun mittauspisteet ja kuormituslähteet. Mallinnuksessa käytettävistä muuttujista mitattiin lämpötila, kokonais- ja liukoiset muodot typpi- ja fosforiravinteista, kiintoaine, sameus, natrium, happi sekä biologinen ja kemiallinen hapen kulutus. Mittauksia tehtiin kaikista pisteistä pinta- ja pohjakerroksesta sekä syvimmiltä mittauspisteiltä myös välikerroksista. Intensiivisimmin mittauksia tehtiin 17

19 Karstunlahden 24,62, Isoselällän 91, Aurlahden 3, Hermalanselän 27, Hållsnäsfjärdenin 291 mittauspisteillä noin kahden viikon välein. Intensiivimittauspisteillä laskettiin myös kasviplanktonbiomassat, minkä lisäksi pisteillä 291 ja 3 ottettiin viikoittaiset näytteet juhannuksesta seuraavasta viikosta aina lokakuun lopulle asti, joista määritetään vain valtalajit. Kasviplanktonbiomassaa arvioitiin myös klorofylli-a mittauksista. Nummenjoki Väänteenjoki Kisakallio 4 Kisakallio Karstunjoki Hossa 2 Karjalohja 62 Ontamojärveen Karjalohja 24 Ristiselkä Loparex Pappilanselkä 3 Karjalohja Karkalinniemi 77 Isoselkä 91 Liessaari 1 Aurlahti 3 Pitkäniemi Vivamo Isoselkä 16 Ristisalmi 64 Puujärvi Ahtialanselkä Hermalaselkä 27 Ahtialanselkä 28 Hållsnäsfjärden 29 Härkäsaari 78 Virkkala 8 Hållnäsfjärden 31 M-real Peltoniemi Hållnäsfärden 33 Kyrköfjärden 3 Kyrköfjärden 291 Temp Radi Flow wind Bruksträsket 2 Kuva 7. Tarkkailuohjelman mukaisten mittauspisteiden (keltainen laatikko), kuormituspisteiden (punainen ruutu) ja tulojokien (vihreä kolmio) sijainti Lohjanjärvellä 18

20 2.3.2 Vapaaehtoisseuranta Karjaanjoki-Life hankkeessa toteutettiin poikkeuksellisen laajaa vapaaehtoisseurantaa järven tilasta. Vapaaehtoisseurannassa paikalliset mökkiläiset ja asukkaat tekivät mittauksia näkösyvyydestä ja arvioivat kasviplanktonin määrää. Seurannassa saatiin sekä ajan että paikan suhteen tiheitä mittausaikasarjoja, joista voitiin paremmin arvioida näkösyvyyden vaihteluja myös mittauspisteiden välisillä alueilla. Paikallisesti tiheä mittaukset ovat erityisen tarpeellisia myös verrattaessa tuloksia satelliittikuviin, jotka myös kuvaavat koko järvialueen kerralla. Kuvassa 8 on esitetty vapaaehtoisseurannan mittauspisteet. FlowindTemp Radi Kuva 8. Vapaaehtoisseurannan mittauspisteet vuonna 22 19

21 2.3.3 Satelliittikuvat Vuodelta 22 saatiin kaksi satelliittikuvaa 2.. ja 9.9. Satelliittikuvista voitiin arvioida sameutta pintakerroksessa. Satelliittikuvien etuna on runsas datamäärä tietyltä ajan hetkeltä, jolloin niistä saadaan tietoa pitoisuuksien jakautumisesta järven eri osissa tehokkaasti. 3 Tulokset 3.1 Mallin kalibrointi ja validointi Jokaisella sovellusalueella mallin simuloimia tuloksia verrataan saatavissa oleviin mittaustuloksiin. Yhteensopivuutta todellisuuden kanssa pidetään mallin hyvyyden mittana. Ympäristö ja luonto ovat mallinnettavina asioina vuorovaikutuksiltaan monimutkaisia ja kuhunkin tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä on paljon. Mallissa kaikkea ei voida, eikä tarvitsekaan huomioida. Malleilla pyritään yksinkertaistamaan syy-seuraus suhteita ja simulointiin otetaan mukaan vain oleellisimmat tekijät. Erilaisilla alueilla ja eri ajankohtina eri tekijät ja malliparametrit ovat oleellisia simuloinnin kannalta. Esimerkiksi fosforirajoitteisessa järvessä fosforin kierron kuvaaminen on kasviplanktonin kasvun kannalta tärkeämpää kuin typpirajoitteisella alueella ja päinvastoin. Kiintoaineen vajoaminen ja sedimentoituminen riippuu kiintoaineen ja pohjan laadusta, jotka vaihtelevat eri sovellusaluella. Mallin kalibroinnilla tarkoitetaan sovelluskohtaisten parametrien määrittelyä. Se tapahtuu lähtemällä keskimääräisistä arvoista, vertailemalla simuloituja tuloksia mittauksiin ja muuttamalla arvoja niille sopivissa vaihteluväleissä, kunnes parametrien muuttaminen ei enää oleellisesti paranna tuloksia. Kalibroinnin yhteydessä usein löytyy alueita, joissa jokin laskentamuuttuja ei sovi kovin hyvin mittaustuloksiin. Tällöin syynä on usein se, että jotakin vain tälle alueelle ominaista ilmiötä ei mallissa ole onnistuttu kuvaamaan oikein tai sitä ei mallissa ole. Tyypillisiä pienellä alueella vaikuttavia ilmiöitä ovat jokien tuoman samennuksen vaikutukset jokien suu-alueilla kasviplanktonin kasvuun, pohjasta irtoavan aineksen vaikutukset hyvin matalilla alueilla ja sisäisen kuormitukset jyrkät ajalliset ja paikalliset vaihtelut. Jos ongelmallinen ilmiö tai alue on tutkimuksen tavoitteiden kannalta tärkeä täytyy mallin prosesseja muuttaa tai asettaa ylimääräisiä kuormituksia/paikallisia kertoimia ja aloittaa kalibrointi alusta. Muussa tapauksessa voidaan siirtyä mallinnuksen seuraavaan vaiheeseen, tavoitteista riippuen joko skenaarioiden laskentaan tai validointiin. 2

22 Validoinnilla tarkoitetaan mallin toimivuuden testaamista, kun parametrit on sovitettu alueen mukaan edellisessä kalibroitivaiheessa. Validointia varten tarvitaan uutta mittausdataa, jota kalibrointivaiheessa ei ole käytetty. Validointidataksi voidaan joko jättää osa olemassa olevasta datasta tai käyttää tulevien vuosien dataa, jota kalibrointivaiheessa ei vielä ollut edes saatavilla. Myös validointivaiheessa voi selvitä asioita, jotka edellyttävät muutoksia joko malliin tai parametreihin, jolloin mallikehityksessä on otettava askelia taaksepäin. Lohjanjärven kalibrointi ja validointituloksista enemmän seuraavissa eri osatekijöihin keskittyvissä kappaleissa. 3.2 Mallihila Ensimmäinen vaihe mallisovelluksen tekemisessä on mallihilan luominen. Mallin resoluutio määräytyy sen mukaan, minkä kokoisissa mallihilassa käytetyt hilakopit ovat, joten hilakopeista kannattaa tehdä mahdollisimman pieniä. Sopiva hilakoko määräytyy käytettävissä olevan tietokonekapasiteetin mukaan. Rajoittavina tekijöinä tulevat vastaan keskusmuistin suuruus ja simulointiin tarvittavan ajan pituus. Mallihila luodaan digitaalisessa muodossa olevasta syvyysdatasta, joka joko digitoidaan itse paperimuodossa olevista merikorteista tai suunnitelmista, käytetään valmiiksi digitaalisia karttoja tai syvyysmittauksia. Lohjanjärveltä oli käytössä tarkkoja syvyysluotauksia, joista mallihila voitiin tehdä. Kuva 9. Luotausdataa Isoselältä. Sinisellä alueella syvyys on noin metriä ja violetilla metrien suuruusluokkaa. Harmaa alue on maata ja valkoinen vettä, pisteestä, josta ei ole luotausdataa. Pinnan tasona on N

23 Vesipisteiden, joista ei suoraan ollut luotaustietoa, syvyysarvot interpoloitiin tai extrapoloitiin lähimpiä luotaus- tai maapisteistä käyttäen. Tarkasta noin metrin tarkkuudella tehdystä pohjahilasta saatiin lopullinen laskentahila yhdistelemällä pisteitä. Maapisteiden osuuden täytyi olla alle %, jotta hilaruutu olisi vesipiste laskentahilassa ja pienin mahdollinen syvyys laskentahilassa oli määritelty 3 senttimetriksi. Kuva 1. Lohjanjärven 7 m horisontaaliresoluution laskentahila Lohjanjärven laskentahila koko Lohjanjärven pohjoisesta Maikkalanselältä etelään Peltokosten voimalaitokselle ja lännestä Kastunlahdelta ja Haudanvedeltä itään Pappilanselälle. Hilassa horisontaalinen erotustarkkuus on kaikkialla 7 metriä. Vertikaalinen erotustarkkuus vaihtelee siten, että se on pinnalla tarkempi ja suurenee pohjaa kohti mentäessä. Kerrosrajojen syvyydet ovat 1, 2, 4, 7, 1, 13, 18, 2, 4 metriä ja pohja. 22

24 3.3 Virtauslaskenta Vedenlaadun laskentaa varten virtausmallilla laskettiin jokivirtaamien sekä kahden tuulensuunnan (koillinen ja kaakko) synnyttämät virtaukset järvellä. Kuvassa 11 on esitetty kaikkien tulo- ja lähtöjokien keskimääräisillä virtaamilla syntyvät virtausnopeudet Lohjanjärvellä. Kuva 11. Keskimääräisten jokivirtaaminen (Peltokoski 17.6 m3/s) aiheuttama virtauskenttä Lohjanjärvellä pintakerroksessa. Hilakopin mittainen virtausnuoli vastaa nopeutta 1 mm/s. Jokivirtaamat Lohjanjärvellä ovat suurimpien tulo (Nummenjoki ja Väänteenjoki) ja lähtö (Peltokoski) jokien dominoimia. Nämäkin aiheuttavat vain tulo- ja lähtöuomien salmissa ja kapeikoissa suuruusluokaltaan 2-4 cm/s virtauksia. Lohjanselällä virtaus jakaantuu tasaisemmin myös syvemmälle, joten jokien aiheuttamat virtausnopeudet ovat pieniä. Jokivirtaus poistuu Isoselältä pääosin Isosaaren eteläpuolelta Jalassaaren molemmin puolin, mutta myös Isosaaren pohjoispuolelta kiertää suuruusluokaltaan 1 mm/s oleva virtaus. Tulva-aikaan jokivirtaamat voivat olla n. 4- kertaisia. 23

25 Lohjanjärven erikoisuutena virtauslaskennan kannalta on M-realin paperitehdas ja sen jätevesien vaikutukset virtauksiin. Jätevesi on puhdasta vettä raskaampaa, joten se vajoaa pohjalle. Syntynyt kerrostuneisuus yhdessä sopivan jokivirtaaman kanssa aiheuttaa Hållsnäsfjärdiin pohjoisen suuntaisen pohjavirtauksen (Virtanen 2). Kuvassa 12 on esimerkki tästä ilmiöstä. Kuva 12. M-realin jätevesien tiheyserojen ja jokivirtaamien aiheuttama virtaus Kyrkofjärden ja Hållsnäsfjärden alueella 4-7 metrin syvyydessä. Kesäaikaan tuulet ovat pääasiallisia virtausten aiheuttajia Lohjanjärvellä. Tyypillisesti tuuli aiheuttaa pintakerrokseen tuulen suuntaisen virtauksen ja syvemmälle syntyy päinvastainen paluuvirtaus. Syvällä ja myös rantojen lähellä virtaus usein on tuulen suuntaista. Kuvassa 13 ja 14 on esitetty ilmiötä Lohjanjärvellä. 24

26 Kuva 13. Koillistuulen m/s aiheuttama virtauskenttä pintakerroksessa (-1 m). Hilakopin mittainen virtausnuoli vastaa virtausnopeutta 1 cm/s. 2

27 Kuva 14. Koillistuulen m/s aiheuttama virtauskenttä mallihilan kerroksessa 7 (13-18 m). Hilakopin mittainen virtausnuoli vastaa virtausnopeutta 1 cm/s. 26

28 3.3.1 Virtauskenttien vertailu regressiomallin virtauksiin Laskettuja virtauskenttiä voidaan verrata myös regressiomallilla laskettuihin virtauksiin. Mielekkäintä vertailu on sellaisilla mittauspisteillä, joilla virtausnopeudet korreloivat hyvin tuuliin tai jokivirtaamiin. Kuvissa 1 ja 16 on esitetty muutamia regressiomallin parhailla pisteillä laskettuja ja virtausmallilla simuloituja virtauksia. Karkalinniemen edustalla pisteellä 9 ja Aurlahden edustalla pisteellä 1 pintavirtauksen suunta on hyvin saman suuntainen ja suuruinen kuin simuloitukin virtaus. Pisteellä 13 regressio ja simuloitu mittaus eivät vastaa toisiaan. Tällä pisteellä myös regressiomallin selitysasteet eri virtauskomponenteille olivat huonot alle.2. Kuva 1. Pintavirtauskentän ja regressioyhtälöillä (pisteet 13 vasen ja 9 oikea) laskettujen virtausten (punainen pinta, sininen pohja) vertailu Karkalinniemen edustalta. Tuuli on kaakosta m/s. 27

29 Kuva 16. Pintavirtauskentän ja regressioyhtälöillä (piste 1) laskettujen virtausten (punainen pinta, sininen pohja) vertailu Aurlahden edustalta. Tuuli on kaakosta m/s. Kuva 17. Pintavirtauskentän ja regressioyhtälöillä (piste ) laskettujen virtausten (punainen pinta, sininen pohja) vertailu Hållsnäisten niemen edustalta. Tuuli lounaasta m/s. Toinen samanvärisistä nuolista on vuoden 21 ja toinen 22 mittauksista. 28

30 Yleensäkin regressiomallin tulosten vertailu muilla menetelmin saatuihin virtauksiin on mielekästä vain pisteillä, joilla regressiot ovat hyviä, mutta näihinkin tuloksiin täytyy suhtautua varauksellisesti varsinkin, jos mittausjaksot ovat lyhyitä. Kuvassa 17 on esitetty pisteeltä laskettuja regressioita sekä simuloituja virtauksia. Eri vuosilta lasketut regressiovirtaukset ovat lounaistuulella lähes päinvastaiset toisiinsa nähden sekä pinnalla että pohjalla, vaikka virtauksen pohjoissuuntaiselle komponentille korrelaatiot molempina vuosina olivat melko hyvä Virtausmittauksista ei tällä pisteellä voi päätellä juuri muuta kuin sen, että pinnalla ja pohjalla virtaukset ovat päinvastaisiin suuntiin, mikä sekin on tärkeä tieto Virtauslaskennan vertailu mittausaikasarjoihin Vedenlaatumallissa käytetään eri tuulille ja jokivirtaamille laskettuja stabiileja virtauskenttiä, joiden avulla lasketaan kulkeutuminen vedenlaatumallissa. Siksi on mielekkäintä tehdä myös aikasarjavertailut näillä kentillä. Stabiileissa virtauskentissä ainoana selittävänä tekijänä on joko tuuli tai jokivirtaus, joten paras yhteensopivuus mittaustulosten kanssa syntyy niillä pisteillä, joilla myös regressiomallissa tuuli ja jokivirtaus selittävät hyvin virtauksia. Kuvissa 18-2 on vertailtu kolmen pisteen 1, ja 9 (pisteiden sijainnit löytyvät kuvasta 6) sekä pinta- että pohjamittauksia mallilla laskettuihin tuloksiin. Pisteellä 1 vastaavuus on paras. Virtausnopeudet ovat oikeaa suuruusluokkaa ja useilla ajanjaksoilla virtaussuunta tasaantuu lounaan suuntaiseksi sekä mittauksissa että mallissa. Lohjanjärveltä Hållsnäsfjärdiin laskevassa salmessa pisteellä virtauksen suunta vaihtelee salmen suuntaisesti ja on pääasiassa pinnalla eri suuntainen kuin pohjalla sekä mallissa että mittauksissa. Mallissa virtaussuunnan vaihtumiset ovat kuitenkin harvinaisempia, mikä selittynee paikallisilla tuuliolosuhteilla. Lohjanjärvellä on useita kapeahkoja ja pitkiä salmia, joiden rannat joko suojaavat tai ohjaavat tuulta salmen suuntaiseksi. Salmessa havaittava tuuli voi poiketa sekä suunnan että nopeuden osalta Lohjan kaupungilta mitatusta referenssituulesta, mikä voisi selittää asiaa. Pisteellä 9 mallinnettu virtauksen nopeus on pinnalla samaa suuruusluokkaa mitatun kanssa, mutta pohjalla hitaampaa. Pohjalla mitatut virtassuunnat vaihtelevat enimmäkseen lounas-koillinen akselilla. Mallilla simuloidut virtaukset vaihtelevat saman dynamiikan mukaan, mutta virtaussuunnat ovat kääntyneet enemmän itä-länsi suuntaan. Erot voivat selittyä erilaisilla syvyyksillä. Vaikka mallin erotustarkkuus onkin suhteellisen hyvä 7 m, Lohjanjärven kapeisiin salmiin mallissa syntyvät uomat saattavat hyvinkin poiketa kymmeniä asteita joillakin pisteillä. 29

31 Kuva 18. Virtausnopeus (cm/s) ja suunta pisteellä 1. Musta on mittaus ja harmaa mallisimulointi Kuva 19. Virtausnopeus (cm/s) ja suunta pisteellä. Musta on mittaus ja harmaa mallisimulointi 3

32 Kuva 2. Virtausnopeus (cm/s) ja suunta pisteellä 9. Musta on mittaus ja harmaa mallisimulointi 3.4 Vedenlaatu Myös vedenlaadun laskennassa ensimmäisenä tehtävänä on mallitulosten varmistaminen ja vertailu todellisuuteen. Vuorovaikutuksettomat ja liukoiset muuttujat toimivat myös varmistuksena kulkeutumislaskennan oikeellisuudesta. Niiden avulla saadaan lasketuksi jakaumia, jotka kuvaavat keskimääräistä kulkeutumista alueella. Happi- ja kasviplankton malleissa vuorovaikutukset ovat oleellisia. Todellisesta tilanteesta saadaan tietoa mittauksin. Mittauksia voidaan tehdä joko suoraan tutkittavasta muuttujasta tai mittaamalla jotain muita muuttujia (esim. klorofylli-a biomassa tai näkösyvyys kiintoaine, sameus, biomassa), joka kuvaa simuloitavaa suuretta. Satelliitti- ja ilmakuvista saadaan kattavampia 2D jakaumakuvia niistä aineista, jotka näkyvät kuvauksessa käytetyillä aallonpituuksilla. Seuraavissa kappaleissa on tehty vertailuja simuloitujen ja eri keinoin mitattujen datojen kanssa Suorat mittaukset Vuorovaikutuksettomat aineet Vuorovaikutuksettomilla aineilla tarkoitetaan tässä yhteydessä aineita, jotka eivät mallissa reagoi muiden laskentamuuttujien kanssa. Tällaisia muuttujia ovat esimerkiksi kiintoaine, sameus, kokonaisravinteet, natrium ja jätevesipitoisuudet. Todellisuudessa kasviplanktonin kasvu vaikuttaa kokonaisravinnepitoisuuksiin ja sameuteen sekä kiintoainepitoisuus sameuteen ja näin ollen nämä muuttujat ovat todellisuudessa 31

33 vuorovaikutuksessa keskenään, mutta tässä yhteydessä nämä vuorovaikutukset on mallista yksinkertaistettu pois. Vedenlaatumallissa myös hydrodynamiikka on yksinkertaisempaa. Pinnankorkeuden heilahteluja ja muutoksia ei lasketa, vaan kaikki tulojoista tuleva vesi virtaa myös Peltokoskesta pois. Pinnakorkeus mallissa pysyy vakiona, joka on N m eli peruskarttojen ja luotausten pinnankorkeus. Vertailuissa simuloinnit ovat vuoden mittaisia jaksoja, joissa alkutilanne on arvioitu kevään ja alkutalven mittauksista. Kuvissa on aina esitetty kaikki kolme simulointijaksoa peräkkäin. Olosuhdetiedot ovat todellisia vuodelta 22 ja 23. Vuoden 24 tuulet ovat edellisiltä vuosilta, mutta Peltokosken jokivirtaamat samalta vuodelta. Kuormitukset ja veden lämpötilat ovat kaikkina vuosina oikeita. Natriumin suurin kuormittaja Lohjanjärvellä on M-realin paperitehdas, joten natriumpitoisuudet kuvaavat hyvin M-realin paperitehtaan jätevesien kulkeutumista. Sekä mittaus- että mallituloksissa pintaveden pitoisuudet Hermalanselkää kauempana päästölähteestä ovat hyvin lähellä taustapitoisuutta. Keväällä 23 on yksi mittausajankohta, jolloin monilla läntisillä mittauspisteillä (Karstunlahti 24, Karkalinniemi 77 ja Ristisalmi 64) pohjapitoisuus on selvästi korkeampi kuin pinnalla, toisin kuin mallissa /22 1/23 7/23 1/24 7/24 7/22 1/23 7/23 1/24 7/ B /22 1/23 7/23 1/24 7/24 7/22 1/23 7/23 1/24 7/24 Kuva 21. Mitattu ja simuloitu natrium (mg/l) muutamilta Lohjanjärven mittauspisteiltä. Enemmän vertailuja liitteessä 6. Mustat pisteet (mittaukset) ja aikasarjat (simuloinnit) ovat pintakerroksesta ja harmaat pohjalta. 32

34 Vedenlaatumallissa jokien aiheuttama kulkeutuminen lasketaan keskimääräisistä vakiintuneista tilanteista, joten todellisuudessa kulkeutumiseen vaikuttavia hetkellisiä jätevesien tiheysmuutoksia tai jätevesien erilaisia jakaumia ei kulkeutumislaskennassa ole otettu huomioon. Myös mallin 7 m horisontaaliresoluutio ja muutaman metrin vertikaaliresoluutio ovat melko karkeita kuvaamaan Manksön saaren länsipuolista ja Kaurianniemen ja Jalassaaren välistä salmea. Kulkeutumislaskennan yksinkertaistuksista huolimatta Ahtialanselän mittauspisteellä ja Hållsnäsfjärdin pisteellä 29 pintapitoisuuksien dynamiikka kuvautuu melko hyvin. Lähellä kuormituspistettä mitatut pitoisuudet ovat kertaluokkaa suurempia (1-1 mg/l) kuin muilla pisteillä. Myös mallissa pitoisuudet pisteellä 33 ovat selvästi korkeampia, mutta liiallisen sekoittumisen takia mitattuja pienempiä ja vertikaalisuunnassa tasaisemmin sekoittuneita. Natriumpitoisuudet M-realilta Kyrköfjärdenille 291 ja Bruksträsketille 2B kehittyivät mallissa syksyyn asti mittaustulosten tapaan, mutta loppuvuodesta tapahtuvaa pitoisuuden laskua ei mallissa syntynyt. Ilmeisesti M-realin jätevedet kulkeutuvat tuohon vuodenaikaan enemmän pohjanläheisenä virtauksena pohjoiseen päin. Kokonaisfosforin pitoisuudet vastasivat Lohjanjärven pääaltailla Isoselällä, Karstunlahdella, Hållsnäsfjärdillä ja järven lounaisosassa kohtuullisen hyvin mittaustuloksia vuosina 22 ja 23. Vuoden 24 pitoisuustasot olivat mallissa mitattuja korkeampia lähtötilanteen karkean arvioinnin tai mahdollisesti regressiomallista saatavien liian suurten jokikuormitusten takia /22 1/23 7/23 1/24 7/24 7/22 1/23 7/23 1/24 7/ /22 1/23 7/23 1/24 7/ /22 1/23 7/23 1/24 7/24 Kuva 22. Mitattu ja simuloitu kokonaisfosforipitoisuus (g/l) muutamilta Lohjanjärven mittauspisteiltä. Enemmän vertailuja liitteessä 7. Mustat pisteet (mittaukset) ja aikasarjat (simuloinnit) ovat pintakerroksesta ja harmaat pohjalta. 33

35 Maikkalanselän mittauspiste 4 ja Hossan piste 2H kuvaavat jossain määrin myös jokikuormitusten osuvuutta, sillä veden kulkeutuessa näille pisteille sedimentoituminen ei juuri ole ehtinyt vähentää pitoisuuksia. Mallin jokivirtauskentässä on käytetty vakiosuhdetta eri jokien virtaamille. Todellisuudessa jokivirtaamien suhteet voivat vaihdella, mikä joko laimentaa tai vahvistaa jokikuormituksen vaikutusta. Erityisesti Maikkalanselän pisteellä 4 mallin pitoisuudet olivat 24 selvästi mitattuja korkeampia. Mitattuja matalampia simulointituloksia sen sijaan tuli Virkkalanselältä, piste 8. Virkkalanselkä on matalaa ja on todennäköistä, että aallokko nostaa ja sekoittaa pohjasedimenttiä veteen. Mallissa aallokon aiheuttamaa pohjasedimentin sekoitumista ja sen seurauksena tapahtuvaa ravinnekuormitusta ei kuitenkaan ole huomioitu kokonaisravinteita laskettaessa. Lohjanjärven eteläosassa fosforipitoisuudet ovat kohtuullisen hyvin oikealla tasolla. Loppuvuodesta 22 lasketut pitoisuudet ovat pääsääntöisesti mitattuja alempia ja sen jälkeen hieman korkeampia. Lähimpänä M-realin ja Peltoniemen jätevesien purkupaikkoja pisteellä 33 pitoisuuksissa tapahtuu nopeita vaihteluja ja pinta- ja pohjapitoisuuksien välillä on ajoittain suuriakin eroja. Mallissa syntyy liiaksi sekoittumista eikä vertikaalieroja juuri kehity. Keskimäärin pitoisuudet ovat kuitenkin mittausten mukaisella tasolla. Kokonaistypen pitoisuuksissa on monilla mittauspisteillä selvästi havaittavissa vuodenaikaista vaihtelua. Pitoisuudet ovat korkeimmillaan alkutalvesta ja keväällä, jonka jälkeen ne pienenevät kesää ja syksyä kohden sekä mittaus- että mallituloksissa. Keskimäärin kokonaistyppipitoisuudet vaihtelevat vähemmän kuin kokonaisfosforipitoisuudet ja näin ollen myös suhteelliset tasoerot mittausten ja mallitulosten välillä ovat melko pieniä. Vuoden 24 matalampi pitoisuustaso selittyy osittain sillä, että regressiomallin laskema kuormitus on alkuvuodesta ollut jonkin verran mitattua matalammalla tasolla. Myös jokivirtaamien vakiosuhteessa voi vuosien välillä olla joidenkin prosenttien eroja. Tämä näkyy erityisen hyvin Maikkalanselän 4 ja Hossan 2H mittauspisteillä (kuva 23). 34

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 7

BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 7 BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 7 Kemijärven suunnitellun biotuotetehtaan jätevesien kulkeutuminen kuormituspisteeltä P8 Raportti 1.3.217 Arto Inkala,

Lisätiedot

Vertaileva lähestymistapa järven virtauskentän arvioinnissa

Vertaileva lähestymistapa järven virtauskentän arvioinnissa Vertaileva lähestymistapa järven virtauskentän arvioinnissa Vertaileva lähestymistapa järven virtauskentän arvioinnissa Sisältö: 1. Virtauksiin vaikuttavat tekijät 2. Tuulen vaikutus 3. Järven syvyyden

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

Selkämeren taustakuormituksen mallintaminen VELHOn pilottihankkeena

Selkämeren taustakuormituksen mallintaminen VELHOn pilottihankkeena Selkämeren taustakuormituksen mallintaminen VELHOn pilottihankkeena Arto Inkala, YVA Oy Johanna Rinne, Varsinais-Suomen ELY-keskus Harri Helminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Maria Kämäri, Rauman kaupunki

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta

Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta Jari Koskiaho, SYKE Tuusulanjärven tila paremmaksi -seminaari Gustavelund 23.5.2013 Kosteikoissa tapahtuvat vedenpuhdistusprosessit Kiintoaineksen laskeutuminen

Lisätiedot

BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 5

BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 5 BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 5 Liite L1: Sijoituspaikan valinta Versio 2, 30.11.2016 Hannu Lauri, YVA Oy Suunnitellun biotuotetehtaan jätevesi-

Lisätiedot

Humuksen vaikutukset järvien hiilenkiertoon ja ravintoverkostoihin. Paula Kankaala FT, dos. Itä Suomen yliopisto Biologian laitos

Humuksen vaikutukset järvien hiilenkiertoon ja ravintoverkostoihin. Paula Kankaala FT, dos. Itä Suomen yliopisto Biologian laitos Humuksen vaikutukset järvien hiilenkiertoon ja ravintoverkostoihin Paula Kankaala FT, dos. Itä Suomen yliopisto Biologian laitos Hiilenkierto järvessä Valuma alueelta peräisin oleva orgaaninen aine (humus)

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan länsipuolen ja penkereen ruoppausten vaikutukset

Kirjalansalmen sillan länsipuolen ja penkereen ruoppausten vaikutukset Kirjalansalmen sillan länsipuolen ja penkereen ruoppausten vaikutukset Raportti Espoossa 12.2.2016 Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Matti Kiljunen Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku Tekijä: Arto Inkala

Lisätiedot

Hiidenveden vedenlaatu 15.8.2005

Hiidenveden vedenlaatu 15.8.2005 LUODE CONSULTING OY 1636922 4 HIIDENVESIPROJEKTI Hiidenveden vedenlaatu 15.8.2005 Mikko Kiirikki, Antti Lindfors & Olli Huttunen Luode Consulting Oy 24.10.2005 LUODE CONSULTING OY, OLARINLUOMA 15, FIN

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

Vesijärven jäänalaisen lämpötilan ja happipitoisuuden muuttuminen hapetussekoituksen seurauksena

Vesijärven jäänalaisen lämpötilan ja happipitoisuuden muuttuminen hapetussekoituksen seurauksena Vesijärven jäänalaisen lämpötilan ja happipitoisuuden muuttuminen hapetussekoituksen seurauksena Pauliina Salmi ja Kalevi Salonen 2nd Winter Limnology Symposium, Liebenberg, Saksa, 31.5.21 Mukailtu suomeksi

Lisätiedot

KOIVUSAAREN VIRTAUSMALLISELVITYKSEN PÄIVITYS

KOIVUSAAREN VIRTAUSMALLISELVITYKSEN PÄIVITYS KOIVUSAAREN VIRTAUSMALLISELVITYKSEN PÄIVITYS Espoossa 8.10.2014 Tilaaja: Tekijä: Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto Raila Hoivanen PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki (Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki)

Lisätiedot

Näytteenottokerran tulokset

Näytteenottokerran tulokset Ensiäiset vedenlaaturekisteristäe löytyvät tulokset ovat taikuulta 1984. Näytteenottopaikan kokonaissyvyydeksi on tuolloin itattu 7,9, ja näytteet on otettu 1, 3 ja 7 etrin syvyyksiltä. Jäätä on ollut

Lisätiedot

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY TIINA TULONEN, SARI UUSHEIMO, LAURI ARVOLA, EEVA EINOLA Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto Ravinneresurssi päivä 11.4.2017 Mustiala HANKKEEN TAVOITE:

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio 1.12.211 Janne Suomela Varsinais-Suomen päävesistöalueet Kiskonjoki Perniönjoki 147 km 2 Uskelanjoki 566 km 2 Halikonjoki

Lisätiedot

Katsaus Suomenlahden ja erityisesti Helsingin edustan merialueen tilaan

Katsaus Suomenlahden ja erityisesti Helsingin edustan merialueen tilaan Katsaus Suomenlahden ja erityisesti Helsingin edustan merialueen tilaan o Itämeri pähkinänkuoressa o Vedenlaadun kehitys Ulkoinen kuormitus Lämpötila ja suolapitoisuus Mitä on sisäinen kuormitus? Ravinteet

Lisätiedot

Automaattimittarit valuma-alueella tehtävien kunnostustoimien vaikutusten seurannassa

Automaattimittarit valuma-alueella tehtävien kunnostustoimien vaikutusten seurannassa Automaattimittarit valuma-alueella tehtävien kunnostustoimien vaikutusten seurannassa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 14.6.2017 Esityksen sisältö Miksi automaattimittauksia kannattaa

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA

KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA Näytteenotto ja näytteiden analysointi Vesinäytteet on otettu lopputalvella 2006 ja 2007 sekä loppukesällä 2006, 2007 ja 2010

Lisätiedot

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella Hannu Marttila Motivaatio Orgaaninen kiintoaines ja sedimentti Lisääntynyt kulkeutuminen johtuen maankäytöstä. Ongelmallinen etenkin turvemailla, missä

Lisätiedot

peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma

peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma Ravinnehuuhtoumien muodostuminen peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma alueelta Tuloksia vedenlaadun seurannasta RaHa hankkeessa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry RaHahankkeen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 AINEISTO JA METELMÄT 1 4 TULOKSET 4

Lisätiedot

Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017

Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017 Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 11.12.2017 Johdanto Lammin biologinen asema selvitti Tammelan Jäni- ja Heinijärven sekä

Lisätiedot

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 4.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 Karkkilan Hajakassa Kaupinojan valuma-alueella (23.087) sijaitsevan Kaitalammin vesinäytteet otettiin 3.8.2017

Lisätiedot

Päällysveden sekoittuminen Jyväsjärvessä

Päällysveden sekoittuminen Jyväsjärvessä Päällysveden sekoittuminen Jyväsjärvessä WETA151 seminaari Petri Kiuru ja Antti Toikkanen 13.3.2015 Konvektio Päällysveden vertikaaliseen sekoittumiseen vaikuttavia prosesseja ovat konvektio ja tuulen

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

DEE Tuulivoiman perusteet

DEE Tuulivoiman perusteet DEE-53020 Tuulivoiman perusteet Aihepiiri 2 Tuuli luonnonilmiönä: Ilmavirtoihin vaikuttavien voimien yhteisvaikutuksista syntyvät tuulet Globaalit ilmavirtaukset 1 VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT

Lisätiedot

Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään?

Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään? Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään? - Tuloksia vedenlaadun seurannasta RaHahankkeessa Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Esityksen sisältö Vedenlaadun seuranta

Lisätiedot

Vedenlaadun ja virtaaman mittaus Teuron-, Ormi- ja Pohjoistenjoessa syksyllä 2011. Mittausraportti

Vedenlaadun ja virtaaman mittaus Teuron-, Ormi- ja Pohjoistenjoessa syksyllä 2011. Mittausraportti 1 L U O D E C O N S U L T I N G O Y 1 3 9 2 2-4 HÄMEENLINNAN KAUPUNK I Vedenlaadun ja virtaaman mittaus Teuron-, Ormi- ja Pohjoistenjoessa syksyllä 211 Mittausraportti Mikko Kiirikki Luode Consulting Oy

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Toisen luennon aihepiirit VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT TUULET

SMG-4500 Tuulivoima. Toisen luennon aihepiirit VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT TUULET SMG-4500 Tuulivoima Toisen luennon aihepiirit Tuuli luonnonilmiönä: Ilmavirtoihin vaikuttavien voimien yhteisvaikutuksista syntyvät tuulet Globaalit ilmavirtaukset 1 VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT

Lisätiedot

URAJÄRVEN LLR-KUORMITUSVAIKUTUSMALLINNUS

URAJÄRVEN LLR-KUORMITUSVAIKUTUSMALLINNUS URAJÄRVEN LLR-KUORMITUSVAIKUTUSMALLINNUS Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 251/2014 Niina Kotamäki, Suomen ympäristökeskus, SYKE JOHDANTO 30.9.2014 Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa

Lisätiedot

Saarijärven reitin järvien sinileväkartoitus. Iso Suojärvi Pyhäjärvi Kyyjärvi

Saarijärven reitin järvien sinileväkartoitus. Iso Suojärvi Pyhäjärvi Kyyjärvi Saarijärven reitin järvien sinileväkartoitus Iso Suojärvi yhäjärvi Kyyjärvi Sinilevämittari Mittaussyvyys 30 cm Mittausvene Uusi mittarisuojus Kyyjärvellä Mittausmenetelmä äyte 1,5 sekunnin välein GS-Koordinaatit

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS 2014-2015 15.2.2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta ja lähtöainesto 2. Ylivirtaamatilanteet ja niiden määritys 3. Virtaaman vaikutus vedenlaatuun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 32 Espoon vesistötutkimus vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Va.

Lisätiedot

Hapetuksen tarkoitus purkamaan pohjalle kertyneitä orgaanisen aineksen ylijäämiä

Hapetuksen tarkoitus purkamaan pohjalle kertyneitä orgaanisen aineksen ylijäämiä Hapetuksen tarkoitus Hapettamiselle voidaan asettaa joko lyhytaikainen tai pitkäaikainen tavoite: joko annetaan kaloille talvisin mahdollisuus selviytyä pahimman yli tai sitten pyritään hillitsemään järven

Lisätiedot

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen Ilmatieteen laitos 22.9.2016 IL Dnro 46/400/2016 2(5) Terminologiaa Keskituuli Tuulen

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016 .3.16 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Outamonjärven veden laatu Helmikuu 16 Outamonjärven näytteet otettiin 4..16 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostamisen haasteet

Rehevöityneen järven kunnostamisen haasteet Rehevöityneen järven kunnostamisen haasteet , N Hyväkuntoinen terve järvi kestää ravinnekuormitusta varsin hyvin ilman, että veden laatu suuresti muuttuu, koska lukuisat puskurimekanismit ehkäisevät muutosta

Lisätiedot

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014 LUVY/17 28.8.214 Urpo Nurmisto Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy Pappilankuja 4 912 Karjalohja KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 214 Karjalohjan läntisten järvien, Haapjärven,

Lisätiedot

Sekoitushapetus Vesijärven Enonselällä - Kolmen vuoden kokemuksia

Sekoitushapetus Vesijärven Enonselällä - Kolmen vuoden kokemuksia Sekoitushapetus Vesijärven Enonselällä - Kolmen vuoden kokemuksia Limnologipäivät 1.-11..13, Helsinki Pauliina Salmi Lammin biologinen asema Ismo Malin Lahden seudun ympäristöpalvelut Kalevi Salonen Jyväskylän

Lisätiedot

Seabed. Phosphorus from the seabed and water quality in archipelagos. - modeling attempt

Seabed. Phosphorus from the seabed and water quality in archipelagos. - modeling attempt Seabed Phosphorus from the seabed and water quality in archipelagos - modeling attempt 2009 2012 Laajamittaisista vesiensuojelutoimista huolimatta Itämeren vedenlaatu ei ole kohentunut merkittävästi. Fosforin

Lisätiedot

LOHJANJÄRVEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 Väliraportti tammi-maaliskuun tuloksista

LOHJANJÄRVEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 Väliraportti tammi-maaliskuun tuloksista LUVY/004 19.3.2014 LOHJANJÄRVEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 Väliraportti tammi-maaliskuun tuloksista Lohjanjärven pistekuormittajien osalta tarkkailu perustuu oheisessa taulukossa esitettyihin lupavelvoitteisiin:

Lisätiedot

Kruunuvuorenselän ja Sompasaaren edustan virtausja vedenlaatumittaukset

Kruunuvuorenselän ja Sompasaaren edustan virtausja vedenlaatumittaukset 1 L U O D E C O N S U L T I N G O Y 1 6 3 6 9 2 2-4 HELSINGIN KAUPUNKI - KAUPUNKISUUNNITTELUV IRASTO Kruunuvuorenselän ja Sompasaaren edustan virtausja vedenlaatumittaukset Antti Lindfors ja Joose Mykkänen

Lisätiedot

Uudenkaupungin väylän meriläjitysten sedimentaatiotutkimus

Uudenkaupungin väylän meriläjitysten sedimentaatiotutkimus Uudenkaupungin väylän meriläjitysten sedimentaatiotutkimus Vesiväyläpäivä Sito Parhaan ympäristön tekijät Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Läjitysmassojen pysyvyys avainasemassa tutkittaessa meriläjitysten

Lisätiedot

Vesikirput ja hankajalkaiset pulassa Säkylän Pyhäjärvellä vaarantuuko vedenlaatu?

Vesikirput ja hankajalkaiset pulassa Säkylän Pyhäjärvellä vaarantuuko vedenlaatu? Tiedote 3.3.217, julkaisuvapaa 3.3.217 klo 14.3 Vesikirput ja hankajalkaiset pulassa Säkylän Pyhäjärvellä vaarantuuko vedenlaatu? Pyhäjärven vedenlaatu oli vuonna käyttäjien kannalta hyvä, mutta toisinkin

Lisätiedot

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007 PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 27 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 91/27 Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu 1 Johdanto 1 2 Näytteenotto ja sääolot 1 3 Tulokset 2 3.1 Lämpötila

Lisätiedot

Laskentaohjesuositus turvetuotannon tarkkailuihin

Laskentaohjesuositus turvetuotannon tarkkailuihin Laskentaohjesuositus turvetuotannon tarkkailuihin Sirkka Tattari, Jari Koskiaho, Maiju Kosunen TASO hankkeen Loppuseminaari, 11.11.2013 Jyväskylä 1 Virtaama Pitoisuus Kuukausikeskiarvomenetelmä Kuukausikeskiarvomenetelmässä

Lisätiedot

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014 LUVY/121 6.7.215 Anne Linnonmaa Valkjärven suojeluyhdistys ry anne.linnonmaa@anne.fi VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu kesiin 21-214 Sammatin Valkjärvestä otettiin vesinäytteet 25.6.215

Lisätiedot

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 8.9.2016 Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys Mauri Mäntylä Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet otettiin Lahna- ja Suomusjärven suojeluyhdistyksen toimesta 28.8.2016

Lisätiedot

Nurminen Leena 1, Zhu Mengyuan 3, Happo Lauri 1, Zhu Guangwei 3, Wu Tingfeng 3, Deng Jianming 3, Niemistö Juha 1, Ventelä Anne-Mari 2 & Qin Boqiang 3

Nurminen Leena 1, Zhu Mengyuan 3, Happo Lauri 1, Zhu Guangwei 3, Wu Tingfeng 3, Deng Jianming 3, Niemistö Juha 1, Ventelä Anne-Mari 2 & Qin Boqiang 3 Tuulen ja vesikasvillisuuden vaikutus sedimentin resuspensioon ja sisäiseen kuormitukseen Pyhäjärvellä ja Taihulla - näkökulma ilmastonmuutoksen vaikutuksiin Nurminen Leena 1, Zhu Mengyuan 3, Happo Lauri

Lisätiedot

Hydrologiset tarkastelut Satakunnassa

Hydrologiset tarkastelut Satakunnassa Hydrologiset tarkastelut Satakunnassa Tiia Vento, Markus Huttunen Vesikeskus/vesistömalliryhmä Suomen ympäristökeskus 27.01.2015 Sisällys 1 VEMALA-malli... 1 2 Lapinjoki 33... 3 3 Pyhäjoki 34.06... 6 1

Lisätiedot

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin LUVY/121 18.8.215 Lohjan kaupunki Ympäristönsuojelu ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin Sammatin Iso Heilammen länsiosan 6 metrin syvänteeltä otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

Näkösyvyys. Kyyveden havainnoitsijatilaisuus Pekka Sojakka. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Näkösyvyys. Kyyveden havainnoitsijatilaisuus Pekka Sojakka. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Näkösyvyys Kyyveden havainnoitsijatilaisuus 25.5.2011 Pekka Sojakka Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Näkösyvyys eli veden läpinäkyvyys on yksi virallisista veden laatuluokituksen määrityksistä.

Lisätiedot

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti VALUMA loppuseminaari 9.12.214 1 Kosteikkojen toimivuuden

Lisätiedot

MOISION UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI

MOISION UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI MOISION UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI UIMAVESIPROFIILI MOISION UIMARANTA 2 / 12 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 13.12.2016 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin Helsingin yliopiston Lammin

Lisätiedot

Vantaanjoen valuma-alueelta peräisin olevan liuenneen orgaanisen aineksen määrä, laatu ja hajoaminen Itämeressä

Vantaanjoen valuma-alueelta peräisin olevan liuenneen orgaanisen aineksen määrä, laatu ja hajoaminen Itämeressä Vantaanjoen valuma-alueelta peräisin olevan liuenneen orgaanisen aineksen määrä, laatu ja hajoaminen Itämeressä Laura Hoikkala, Helena Soinne, Iida Autio, Eero Asmala, Janne Helin, Yufei Gu, Yihua Xiao,

Lisätiedot

Kakskerranjärven vedenlaadun tutkimukset 2008 Olli Loisa Turun ammattikorkeakoulu 23.3.2009

Kakskerranjärven vedenlaadun tutkimukset 2008 Olli Loisa Turun ammattikorkeakoulu 23.3.2009 Kakskerranjärven vedenlaadun tutkimukset Olli Loisa Turun ammattikorkeakoulu 3.3.9 Sivu 1/9 Kakskerranjärven vedenlaadun tutkimukset Olli Loisa Turun ammattikorkeakoulu 3.3.9 1. Tutkimus Toteutettujen

Lisätiedot

Vesijärven koneellisen sekoittamisen vaikutus jäänalaiseen yhteyttävään pikoplanktoniin

Vesijärven koneellisen sekoittamisen vaikutus jäänalaiseen yhteyttävään pikoplanktoniin Vesijärven koneellisen sekoittamisen vaikutus jäänalaiseen yhteyttävään pikoplanktoniin Pauliina Salmi & Kalevi Salonen 31st Congress of SIL, Kapkaupunki, Etelä-Afrikka, 17.8.21 Mukailtu suomeksi Tavoitteet

Lisätiedot

Vihdin pintavesiseurantaohjelma vuosille 2016-2025

Vihdin pintavesiseurantaohjelma vuosille 2016-2025 9.12.2015 Vihdin pintavesiseurantaohjelma vuosille 2016-2025 Pintavesiseurantaohjelma on tehty Vihdin ympäristönsuojelu- ja valvontayksikön toimeksiannosta. Kunnan toimeksiannosta tehtävä vesistöjen vedenlaatututkimus

Lisätiedot

Harjoitus 9: Excel - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 9: Excel - Tilastollinen analyysi Harjoitus 9: Excel - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen regressioanalyysiin

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 29.2.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 5.9.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan Vuotinaisissa sijaitsevalta Paskolammilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja 8.3.2017 Åke Lillman Kirkniemen kartano 08800 Lohja KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA 2017 Vesinäytteet kahdelta havaintopaikalta otettiin 28.2.2017. Työ tehtiin Kirkniemen kartanon toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kiintoaineen ja humuksen mallintaminen. Markus Huttunen ja Vanamo Seppänen 11/11/2013

Kiintoaineen ja humuksen mallintaminen. Markus Huttunen ja Vanamo Seppänen 11/11/2013 Kiintoaineen ja humuksen Nitrogen loading from forested catchments mallintaminen Markus Huttunen ja Vanamo Seppänen 11/11/213 Marie Korppoo VEMALA catchment meeting, 25/9/212 21.11.213 VEMALA vedenlaatumalli

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit Ilmastonmuutos ja ilmastomallit Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitos FORS-iltapäiväseminaari 2.6.2005 Esityksen sisältö Peruskäsitteitä: luonnollinen kasvihuoneilmiö kasvihuoneilmiön

Lisätiedot

GALLTRÄSKIN KASVIPLANKTONSELVITYS KESÄLLÄ 2011

GALLTRÄSKIN KASVIPLANKTONSELVITYS KESÄLLÄ 2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniasten kaupunki GALLTRÄSKIN KASVIPLANKTONSELVITYS KESÄLLÄ 2011 -P11644 FCG Finnish Consulting Group Oy Kasviplankton v. 2011 I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 2

Lisätiedot

Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto

Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Kokonaiskuormituksesta hajakuormituksen osuus on fosforin osalta n. 60 % ja typen osalta n 80% (SYKE tilastot) Fosfori Typpi Toimenpiteiden kohdentaminen

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom

Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom Sari Väisänen SYKE Järvikalapäivän vesienhoitoseminaari Hollolan Siikaniemessä 31.5.2012 w w w. e n v i r o n m e n t. f i / s y k e /

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS 2011-2015 15.2.2017 Ominaiskuormitusselvityksen taustaa Turvetuotannon vesistöön kohdistuvaa kuormitusta arvioidaan olemassa olevien tarkkailuaineistojen

Lisätiedot

Suomen vesistöjen tummuminen. Antti Räike Suomen ympäristökeskus Merikeskus

Suomen vesistöjen tummuminen. Antti Räike Suomen ympäristökeskus Merikeskus Suomen vesistöjen tummuminen Antti Räike Suomen ympäristökeskus Merikeskus Mitä vesien tummumisella tarkoitetaan? Kuva: Stefan Löfgren Tummumisella käsitetään humuksen lisääntymistä, joka ilmenee veden

Lisätiedot

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Limnologipäivät 11.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Metsätalouden

Lisätiedot

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Annukka Puro-Tahvanainen Saariselkä 18.9.2014 25.9.2014 1 2 Inarijärveen tuleva ravinnekuorma Kokonaisfosfori 55 t/v Kokonaistyppi Piste- ja hajakuormitus

Lisätiedot

Tuulimittausten merkitys ja mahdollisuudet tuulipuiston suunnittelussa ja käytössä

Tuulimittausten merkitys ja mahdollisuudet tuulipuiston suunnittelussa ja käytössä Tuulimittausten merkitys ja mahdollisuudet tuulipuiston suunnittelussa ja käytössä Energiamessut 2010 Tampere Erkki Haapanen, DI erkki.haapanen(at)tuulitaito.fi Miksi tämä esitys Suomessa yleisin tuulivoimalan

Lisätiedot

Ravinnehuuhtoumien mittaaminen. Kirsti Lahti ja Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Ravinnehuuhtoumien mittaaminen. Kirsti Lahti ja Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Ravinnehuuhtoumien mittaaminen Kirsti Lahti ja Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry RaHa-hankkeen loppuseminaari 17.6.2014 18.6.2014 1 Mitä hankkeessa tavoiteltiin? Kehittää

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut Hollolan pienjärvien tila ja seuranta Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pienjärvien seuranta Pienjärvien vedenlaadun seuranta Hollolassa

Lisätiedot

Lumetuksen ympäristövaikutukset

Lumetuksen ympäristövaikutukset Lumetuksen ympäristövaikutukset KeMMI -osatutkimus Lumetus Lumetuksessa vesi paineilman avulla pieniksi pisaroiksi, jotka riittävän kylmässä jäätyvät ennen maahan laskeutumista Mm. IPCC ja OECD huomioineet

Lisätiedot

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi LUVY/109 27.7.2012 Risto Murto Lohjan kaupunki ympäristönsuojelu LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi Näytteenotto liittyy Lohjan kaupungin lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristön

Lisätiedot

Arvio Kollajan altaan vaikutuksesta merialueella

Arvio Kollajan altaan vaikutuksesta merialueella 9M608194 15.1.2009 PVO-Vesivoima Oy Arvio Kollajan altaan vaikutuksesta merialueella 9M608149 PVO-Vesivoima Oy Arvio Kollajan altaan vaikutuksesta merialueella Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 IIJOEN EDUSTAN

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet

Lisätiedot

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan Syvälammen vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Eri maankäyttömuotojen aiheuttaman vesistökuormituksen arviointi. Samuli Launiainen ja Leena Finér, Metsäntutkimuslaitos

Eri maankäyttömuotojen aiheuttaman vesistökuormituksen arviointi. Samuli Launiainen ja Leena Finér, Metsäntutkimuslaitos Eri maankäyttömuotojen aiheuttaman vesistökuormituksen arviointi Samuli Launiainen ja Leena Finér, Metsäntutkimuslaitos Tavoitteena selvittää kuormituslähteet ja kehittää menetelmiä kuormituksen arviointiin

Lisätiedot

Kitkajärvien seuranta ja tilan arviointi

Kitkajärvien seuranta ja tilan arviointi Kitkajärvien seuranta ja tilan arviointi i Mirja Heikkinen 7.12.2009 Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus / Mirja Heikkinen/ Kitka-seminaari 14.12.2009 1 MITÄ, MISSÄ, MIKSI? - Säännöllinen seuranta

Lisätiedot

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 29.8.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 Karkkilan Ahmoossa sijaitsevan Ahmoolammin vesinäytteet otettiin 1.3.2017 ja 2.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 Kari Kainua/4.12.2013 Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 1 1. Taustatiedot Vuonna 2011 perustettu Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys pyrkii parantamaan entisen Kiimingin

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 216 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 216 METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN

Lisätiedot

GALLTRÄSKIN KASVIPLANKTONSELVITYS KESÄLLÄ 2010

GALLTRÄSKIN KASVIPLANKTONSELVITYS KESÄLLÄ 2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten kaupunki GALLTRÄSKIN KASVIPLANKTONSELVITYS KESÄLLÄ 2010 21.1.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy PRT I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tutkimuksen peruste ja vesistökuvaus...

Lisätiedot

LASITEHTAAN (KIRKNIEMEN) UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI

LASITEHTAAN (KIRKNIEMEN) UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI LASITEHTAAN (KIRKNIEMEN) UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI UIMAVESIPROFIILI LASITEHTAAN UIMARANTA 2 / 12 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007

JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007 JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 93/2007 Johanna Ritari & Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu Sisällys 1 Johdanto 1 2 Sääolosuhteet

Lisätiedot

Houhajärvi ry VUOSIKERTOMUS 2014

Houhajärvi ry VUOSIKERTOMUS 2014 Houhajärvi ry VUOSIKERTOMUS 2014 Houhajärvi 2014 yhdistyksen viidestoista toimintavuosi Vedenkorkeus (Liite 1) Vuosi 2014 oli vedenkorkeuden suhteen sikäli poikkeuksellinen, että vähälumisen talven vuoksi

Lisätiedot