VUOLIJOEN KUNTA TALOUSARVIO 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOLIJOEN KUNTA TALOUSARVIO 2006"

Transkriptio

1 VUOLIJOEN KUNTA TALOUSARVIO 2006 TALOUSSUUNNITELMA

2

3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2006 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 1 1 Kansantalouden kehitysnäkymät 1 2 Kunnallistalouden kehitys 2 3 Kainuun aluetalouden kehitys 3 4 Vuolijoen kunnan toimintaympäristö 3 5 Vuolijoen työpaikat ja työllinen työvoima 5 1. KAINUUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET 8 1 Kehittämisen tavoitteet 8 2 Osaamisen vahvistaminen ja innovaatioympäristön kehittäminen 8 3 Elinkeinojen ja tuotantorakenteen kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen 9 4 Elinvoimainen ja uudistuva maaseutu 9 5 Hyvinvoinnin edellytysten parantaminen 9 6 Aluerakenteen ja infrastruktuurin toimintakyvyn vahvistaminen ja ympäristön hoito 9 7 Vuorovaikutuksen lisääminen ja yhteistyön tehostaminen 9 3. VUOLIJOKI-STRATEGIA Vuolijoen visio vuodeksi Visiosta johdetut kunnan kriittiset menestystekijät ja tavoitetasot TALOUSARVIO 2006 JA TALOUSSUUNNITELMA Talouden hallinnan tavoitteet Talousarvion valmistelun perusteet Toimintojen muutokset Tuloslaskelma Rahoituslaskelma KÄYTTÖTALOUS Käyttötalous toimielimittäin Talousarvion rakenne, sitovuus ja käyttösuunnitelmat 27 Keskusvaalilautakunta 29 Tarkastuslautakunta 29 Kunnanvaltuusto 30 Kunnanhallitus 31 Sivistyslautakunta 41 Ympäristötekninen lautakunta 58 Liiketoiminta / Vesi- ja viemärilaitos INVESTOINTIOSA 68

4

5

6 1. TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 1.1. KANSANTALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT Maailmankaupan kasvun merkittävä hidastuminen yhdessä korkealle kohonneen öljyn hinnan kanssa painoivat euroalueen teollisuuden ja kuluttajien luottamusta vuoden 2005 alkupuolella. Etenkin kotimaisen kysynnän heikkouden johdosta talouskasvu jäi sekä muuhun maailmaan että alueen aiempiin suhdannenousuihin nähden vaatimattomaksi. Alkukesästä yritysten odotukset alkoivat kuitenkin vahvistua ja varovaista kysynnän elpymistä on odotettavissa vuoden loppua kohti maailmankaupan hienoisen elpymisen ja euron heikentymisen myötä. Euroalueen ulkopuolella talouskasvu on jatkunut vahvana. Kokonaistuotannon kasvu tänä vuonna, 2 %, perustuu lähes kokonaan kotimaiseen kysyntään metsäteollisuuden seisokkien liitännäisvaikutuksineen leikatessa kasvusta yhden prosenttiyksikön verran. Bruttokansantuotteen kasvuksi ennakoidaan vuonna 2006 noin kolme prosenttia. Yksityisten palveluiden tuotannon kasvu jatkuu sekä kuluvana että tulevana vuonna kokonaistuotantoa nopeampana, kun taas julkisten palvelujen tuotannon kasvu pysyy hitaana. Työllisyyden pari vuotta kestänyt alamäki kääntyi vuoden 2004 jälkipuoliskolla tuntuvaan nousuun. Uusia työpaikkoja on syntynyt alkuvuonna nopeutuvaan tahtiin etenkin rakentamiseen, kauppaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Työttömyysasteen ennustetaan laskevan 8,2 prosenttiin vuonna 2005 ja edelleen 7,5 prosenttiin vuonna Työllisyysasteen kohoaminen riippuu palvelualojen työllistämismahdollisuuksien ohella myös muiden yritysten kysyntänäkymistä ja kannattavuuskehityksestä. Pitkäaikaistyöttömyys pysyy suurena ongelmana. Samalla työmarkkinoiden rakenteelliset kapeikot muodostavat kasvavan riskitekijän talouskasvulle ja sen vakaudelle. Kuluttajahintojen nousu on ollut Suomessa edelleen hidasta, joskin hieman nopeutumassa. Kotimaiset inflaatiopaineet ovat vähäisiä muun muassa lisääntyneen kaupan kilpailun vuoksi. Samaan suuntaan on vaikuttanut korkotason lievä aleneminen. Tänä vuonna kuluttajahinnat nousevat keskimäärin noin prosentin. Ensi vuonna kuluttajahintaindeksi ennakoidaan kohoavan noin 1,5 prosenttia. Pitkät korot ovat pysytelleet pitkään alhaalla keskeisissä teollisuusmaissa. Lainojen viitekorkona yleisesti käytetty 12 kuukauden korko on pysytellyt 2,5 prosentin alapuolella yhtäjaksoisesti jo kaksi vuotta. Myös pitkät korot ovat alhaalla; 10 vuoden obligaatiokorko on noin kolmen prosentin tasolla. Korkojen ei kuitenkaan odoteta enää laskevan, vaan kääntyvän vähitellen hienoiseen nousuun.

7 Seuraavassa taulukossa on eräiden kokonaistaloudellisten muuttujien nykytila ja arvioita tulevasta kehityksestä: Muuttuja Bruttokansantuote Palkkasumma 3,6 2,0 3,0 Ansiotaso 4,5 4,3 3,6 Inflaatio 3,4 3,5 2,5 Työllisyysaste 0, ,3 Työttömyysaste 67,2 68,0 68,2 Verot/BKT 8,8 8,2 7,5 Julkiset menot/bkt 44,2 44,5 44,0 Julkinen velka/bkt 50,8 51,5 51,0 Euribor 3 kk 45,1 44,0 42,5 10 vuoden korko 2,1 2,0 2,5 (Lähde: Kuntatalous 4/2005) 1.2. KUNNALLISTALOUDEN KEHITYS Tulopoliittinen ratkaisu ja kunta-alan palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelma kohottavat kunta-alan palkkasummaa koko sopimuskautena keskimäärin noin seitsemän prosenttia. Kuluvana vuonna kuntien ja kuntayhtymien palkkasumman arvioidaan kasvavan noin 4.5 prosenttia. Ensi vuonna kasvu hidastuu hieman johtuen mm. siitä että sopimuskorotukset ovat tätä vuotta pienemmät. Kainuussa toteutetaan vuosina työnantajan sosiaaliturvanmaksun poistaminen. Työnantajan sosiaaliturvamaksut alenevat seuraavan viiden vuoden aikana euroa vuositasolla nykyiseen verrattuna. Koko kuntasektorin kunnallisverojen tilitysten arvioidaan kohoavan ensi vuonna noin kolme prosenttia. Veropohja kasvaa palkkasumman kasvun myötä juuri tämän verran. Ensi vuodelle kunnallisverotuksessa ei ole odotettavissa taloudellisesti kovin merkittäviä veroperustemuutoksia, joskin esimerkiksi sairausvakuutuksen rahoitukseen liittyvä päivärahamaksun vähennyskelpoisuus vähentää jonkin verran kuntien verotuloja. Samaan suuntaan vaikuttaa metsäverouudistus. Toisaalta vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vähennyskelpoisuuden muuttuminen lisää kuntien verotuloja. Paineet kuntien tuloveroprosenttien korotuksiin ovat kovat. Kuntien vuoden 2006 valtionosuudet lisääntyvät noin 313 miljoonalla eurolla. Arviossa ei ole otettu huomioon valtionosuusuudistusta eikä muita uudistuksia. Kustannustenjaon tarkistuksesta johtuvat valtionosuuksien lisäykset ovat 86 miljoonaa euroa, indeksitarkistuksista (2,4 %, 75 % täydestä) johtuvat lisäykset 154 miljoonaa euroa sekä lisäystä sosiaali- ja terveydenhuoltoon 73 miljoonaa euroa terveyshankkeen, sosiaalihankkeen, sosiaalihuollon täydennyskoulutuksen sekä omaishoidon tuen osalta. Todelliset valtionosuudet lisääntyvät tätä enemmän, mutta myös menot lisääntyvät vastaavasti (esim. työmarkkinatukia) tai tulot vähentyvät (verovähennykset sairausvakuutuksen rahoitusuudistuksesta) Maan hallitus on sopinut kaksivaiheisesta kuntien rahoitusuudistuksen toteuttamisesta.

8 Ensimmäinen vaihe toteutetaan vuoden 2006 alusta. Kuntien valtionosuusuudistuksen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu myös luopuminen nykyisenmuotoisesta kustannustenjaon tarkistamisesta. Sen voimaantulo ajoittuu kuitenkin vuoteen Muutokset koskevat mm. kiinteistöveroprosentin nykyisiä rajoja sekä valtionosuusjärjestelmän eräitä sellaisia perusteita, joihin on arvioitu tarvittavan muutoksia. Kuntakohtaisesti merkittävimmät muutokset aiheutuvat sosiaali- ja terveydenhuollon syrjäisyys- ja sairastavuuskertoimien laskentaperusteiden muutoksista sekä perusopetuksen valtionosuusperusteiden muutoksista. Uudistus on kustannusneutraali valtion ja kuntien kannalta. kuntien erikoissairaanhoidon menoihin on vaikea arvioida. Kuntatalouden kehitys edellyttää kunnilta ratkaisuja menojen kasvun hillitsemiseksi, investointien supistamiseksi, tuloveroprosenteista, palvelurakenteesta ja kuntien välisestä yhteistyöstä KAINUUN ALUETALOUDEN KEHITYS Kainuun tuotannon bruttomääräinen arvonlisäys oli v ennakkotiedon mukaan milj. euroa. Kainuun osuus koko maan arvonlisäyksestä oli 1,1 %. Maakunnan arvonlisäys on pysytellyt viiden viimeisen vuoden aikana paikallaan tai hieman laskenut. Samaan aikaan arvonlisäys koko maassa on kasvanut 29 %:lla ja esim. nopeimmin kasvaneilla alueilla esim. Uudellamaalla 41 %:lla ja Varsinais-Suomessa 45 %:lla. Kainuun on maakunnista viimeisenä mitattuna arvonlisäyksellä asukasta kohti. Kainuun maakuntaohjelmaan kirjattu tavoite koko maan keskimääräisen tason saavuttamisesta vuoteen 2006 mennessä ei toteudu. Toimialoittainen arvonlisäys osoittaa, että Kainuun tuotantorakenne poikkeaa koko maasta. Alkutuotannon osus arvonlisäyksestä on suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Jalostuksen ja yksityisten palveluiden osuudet maakunnan arvonlisäyksestä jäävät koko maan keskimääräisen arvon alapuolelle. Kainuun Kajaanin Koko maa maakunta seutu Alkutuotannon osuus arvonlisäyksestä 10,3 4,5 4,1 Jalostuksen osuus arvonlisäyksestä 24,2 29,0 36,8 Palveluiden osuus arvonlisäyksestä 34,8 36,1 40,3 Julkisen sektorin osuus arvonlisäyksestä 30,6 30,4 18,7 Kajaanin seudun kunnissa arvonlisäys v oli 904 milj. euroa ja Kehys-Kainuussa 400 milj. euroa. Arvonlisäyksen muutos on ollut aleneva viiden vuoden aikana sekä Kajaanin, että Kehys-Kainuun seutukunnissa. 4. VUOLIJOEN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestökehitys Vuolijoen kunnan väkiluku oli henkilöä. Muuttoliikkeen aiheuttama väestön nettotappio oli -46 henkilöä. Luonnollinen väestönmuutos (syntyneiden ja kuolleiden erotus ) oli -15 henkilöä. Maahanmuuton seurauksena kokonaisväkiluku kasvoi

9 kuitenkin 11:llä. Myös vuoden 2005 aikana kokonaisväestön määrä on kasvanut maahanmuuton seurauksena. Kunnan väkiluku oli syyskuun lopussa 2660 henkilöä. Vuolijoen väestökehitys ja väestönmuutostekijät : Syntyneiden Muuttoliike Netto Maahan-mu utto Netto Nettomuutto Väestö Enemmyys I-IX Vuolijoella asuu entisen Jugoslavian sekä Iranin ja Irakin alueilta sekä Sudanista saapuneita kiintiöpakolaisia tällä hetkellä noin 125 henkilöä. Pakolaisten määrä on vaikuttanut ratkaisevasti kunnan väestömäärän kasvuun vuosina 2004 ja Kunnan palvelujen järjestämisen ja mitoituksen kannalta väestön määrässä ja rakenteessa tulevaisuudessa tapahtuvat muutokset ovat tärkeitä. Väestörakenne on muuttunut siten, että alle 15-vuotiaiden määrä on 474, yli 65-vuotiaiden määrä 554 ja työikäisten määrä Tilastokeskuksen ennusteen mukainen Vuolijoen kunnan ikäryhmittäinen väestö on seuraava: Ikäluokk a Yhteensä Vuolijoen kunnan väestön ikärakenne on vielä terve. Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä on korkeampi kuin muissa Kainuun kunnissa. Työikäisen väestön väheneminen näkyy selvästi luvuissa. Toisaalta huoltosuhteen ongelmallisuutta kuvaa se, että työllisten määrä vain ylittää hieman eläkeläisten määrän. Tämä yhdessä korkean työttömyyden ja suuren alle 15-vuotiaiden määrän kanssa pitää huoltosuhteen epäedullisena.

10 Vuolijoen yhdyskuntarakenne on maaseutuvaltainen. Taajamissa asuu hieman yli puolet väestöstä ja asukkaat ovat jakautuneet kahteen taajamaan Otanmäkeen ja kirkonkylään. Haja-asutusalueella asuu huomattava osa vuolijokelaisista Oulujärven rantaviivan tuntumassa. Väestön väheneminen on ollut nopeinta Otanmäessä. Toisaalta kiintiöpakolaiset ovat kasvattaneet Otanmäen osuutta vuodenvaihteen tilanteesta. Vuolijoen väestö kylittäin Kir-k onkyl ä Käkilahti Ojan- Perä Kuusi - Ranta Otanmäki Kytö- Koski Saares mäki Vuott olahti Koski Ounas Muut Yhtee nsä Yht VUOLIJOEN TYÖPAIKAT JA TYÖLLINEN TYÖVOIMA Vuolijoen kunnan työpaikat Vuolijoen työpaikkaomavaraisuus on laskenut parin viime vuoden aikana. Vuoden 2002 ennakkotietojen mukaan Vuolijoen alueella olevien työpaikkojen määrä alentui etupäässä Talgo Oy:n työllisyystilanteen vuoksi vuoden 1995 tasolle. Vuolijoen työpaikoista 52 % on jalostuselinkeinoissa (teollisuudessa ja rakennustoiminnassa). Jalostustyöpaikoista tärkeimpiä alatoimialoja ovat metallituotteiden, kulkuneuvojen, elintarvikkeiden ja sähköteknisten tuotteiden valmistus. Julkisten palvelujen työpaikkoja kunnassa on noin neljännes työpaikoista.

11 Vuolijoen työpaikkakehitys toimialoittain Elinkeinot Alkutuotanto Jalostus Yksityiset palvelut Julkiset palvelut Tuntematon Työpaikat yhteensä Vuolijoen kunnan työllinen työvoima Vuolijoen kunnassa asuva työllinen työvoima vuonna henkilöä. Työllisen työvoiman määrässä ei ole tapahtunut väestön vähenemisestä huolimatta 1990-luvulla suuria muutoksia. Kunnan elinkeinorakenne on muuttunut palveluelinkeinovaltaiseksi.. Palvelut työllistävät kunnan työllisestä työvoimasta pääosan 50 %. Teollisuuden osuus työllisestä työvoimasta on 32 %. Maa- ja metsätaloudessa työskentelevien osuus on 8 % koko työllisestä työvoimasta. Elinkeinot Maa- ja metsätalous Mineraalien kaivu Teollisuus Sähkö- ja vesihuolto Rakennustoiminta Kauppa ja majoitus Kuljetus ja liikenne Rahoitus ja vak Yhteisk. Palvelut Tuntematon Työlliset Työllisen työvoiman kehitys elinkeinoittain vuosina Vuolijoen kunnan työttömyystilanne Vuolijoen työttömyysaste oli vuoden 2005 lokakuussa 15,1 %. Erilaisten työllistämistoimenpiteiden piirissä oli lisäksi % työvoimasta. Työttömyys on alentunut

12 kuluvan vuoden aikana noin kahdella prosenttiyksiköllä edellisvuoden tasosta, mutta on edelleen viisi prosenttiyksikköä maan keskimääräistä työttömyysastetta korkeampi. Tällä hetkellä Vuolijoen työttömyys on kuitenkin selvästi alle Kainuun kuntien keskiarvon. Talgo Oy:n tilauskannan vaihtelusta johtuvat lomautukset ja irtisanomiset sekä maahanmuuttajien työnsaannin vaikeus ovat tärkeimmät syyt korkeaan työttömyyteen. Teollisesta työstä työttömäksi jääneet henkilöt ovatkin suurin työttömien ammattiryhmä Heitä on noin neljännes kaikista työttömistä ja puolet työttöminä olevista miehistä. Naisten kohdalla suurin ammattiryhmä on palvelualalta työttöminä olevat 30 % kaikista naistyöttömistä. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työttömiä oli 20 % työttömistä naisista. Suunnilleen yhtä suuri osuus oli myös hallinto- ja toimistoalan työttömien naisten osuus kaikista työttömänä olevista naisista. Vuolijoen nuorisotyöttömyys on pysynyt alhaisemmalla tasolla kuin Kainuussa keskimäärin. Alle 25-vuotiaita on ollut Vuolijoella työttömänä vuoden 2005 aikana keskimäärin 12 henkilöä eli 7,5 työttömistä. Sen sijaan ikääntyvien työttömien, yli 50-vuotiaiden osuus työttömistä on 47 %, mikä on selvästi korkeampi kuin Kainuussa keskimäärin. Myös pitkäaikaistyöttömien osuus (24,7 %) on korkeampi kuin maakunnassa keskimäärin.

13 Vuolijoen kunta on jäsenenä Kajaanin seudun kuntien yhteisessä Kumppaniksi ry:ssä. Yhdistys toteuttaa kuntien yhteisiä työttömyyden torjuntaan liittyviä hankkeita. Työttömyys on edelleen Vuolijoella keskeinen yhteiskunnallinen ongelma. Työllisyyspoliittisten toimenpiteiden määrää ja suuntaamista tulisi kuitenkin arvioida uudelleen.

14 2. KAINUUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET 2.1. KEHITTÄMISEN TAVOITTEET Kainuun maakuntasuunnitelmassa vuosille 2025 on määritelty pitkän aikavälin tavoitteet ja strategiat. Kainuun kehittämisstrategian yleisenä tavoitteena on vahvistaa Kainuun vetovoimaa ja kilpailukykyä ihmisten asuinpaikkana, yritysten sijaintipaikkana ja vapaa-ajan kohteena. Maakuntaohjelma suuntaa maakuntaan kohdistuvat kehittämistoimenpiteet siten, että maakunnan voimavarat saadaan toteuttamaan maakuntasuunnitelman mukaista strategiaa. Kainuun kehittämisen määrälliset yleistavoitteet ovat seuraavat: Indikaattori Vuonna 2003 Tavoite 2010 Väkiluku Työvoima Työpaikat Työttömyysaste % 18,9 9,6 Työllisyysaste % 55,3 60,3 BKT % (EU=100) 73,8 76,2 Maakunnan strategiset toimintalinjat ovat: 2 OSAAMISEN VAHVISTAMINEN JA INNOVAATIOYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Tähän toimintalinjaan kuuluvia toimenpidekokonaisuuksia ovat osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteen kehittäminen, tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä innovaatiotoiminnan edellytysten parantaminen. Osaamistason nostamisen ja koulutusrakenteen kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä ovat avainklustereita tukevan korkea-asteen koulutuksen kehittäminen, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen kehittäminen vastaamaan työelämän tarpeita sekä koulutusorganisaatioiden välisen yhteistyön lisääminen. Tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntämiseen sisältyviä toimenpiteitä ovat tietoverkkojen saatavuudesta huolehtiminen koko maakunnan alueella, organisaatioiden sisäisten ja ulkoisten prosessien digitalisointi sisältöjen ja palvelujen osalta sekä tietoyhteiskunnan työkalujen omaksumiseen tähtäävän toimintakulttuurin muuttaminen. Innovaatiotoiminnan edellytysten parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä ovat sellaisten innovaatioketjujen luominen, jotka ulottuvat koulutuksesta tutkimukseen, kehitystoiminnan ja osaamisintensiivisen palvelutoiminnan kautta yrityksiin sekä avainklustereita tukevien osaamiskeskittymien muodostaminen.

15 2.3 ELINKEINOJEN JA TUOTANTORAKENTEEN KEHITTÄMINEN JA YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN Toimintalinjaan kuuluvia toimenpidekokonaisuuksia ovat klustereiden kehittäminen ja tuotantorakenteen uudistaminen ja yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen. Klustereiden kehittämisen ja tuotantorakenteen uudistamiseen tähtääviä toimenpiteitä ovat kasvupotentiaalien tunnistaminen ja voimavarojen keskittäminen, luonnonvarojen käytön lisääminen ja jalostusasteen nostaminen, yritysten ja toimialojen sekä yksityisten ja julkisten toimijoiden välisen yhteistyön ja verkottumisen edistäminen sekä koulutetun työvoiman saatavuuden turvaaminen Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistämiseen kohdistuvia toimenpiteitä ovat yritysilmapiirin ja yrittämisen edellytysten parantaminen, yrityspolkujen luominen sekä yritysten kilpailukyvyn, kasvun ja uudistumisen tukeminen. 2.4 ELINVOIMAINEN JA UUDISTUVA MAASEUTU Elinvoimaiseen ja uudistuvaan maaseutuun kohdistuvia toimenpiteitä ovat maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja olemassa olevien yritysten kilpailukyvyn kehittäminen yhteistyön ja verkottumisen tukeminen sekä keskinäisen vuorovaikutuksen tukeminen ja maakunnan luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja uusien mahdollisuuksien etsiminen. 2.5 HYVINVOINNIN EDELLYTYSTEN PARANTAMINEN Hyvinvoinnin edellytysten parantamiseen kuuluvia toimenpidekokonaisuuksia ovat rakennetyöttömyyden purku ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä hyvinvointipalvelut. 2.6 ALUERAKENTEEN JA INFRASTRUKTUURIN TOIMINTAKYVYN VAHVISTAMINEN JA YMPÄRISTÖN HOITO Tähän toimintalinjaan kuuluvia toimenpidekokonaisuuksia ovat perusrakenteiden tason ja toimivuuden parantaminen, hyvä ympäristö, elin- ja kulttuuriympäristö, jätehuolto, luonnonvarat, maatilatalous, kaivannaistoiminta, kiviaineshuolto, energiahuolto, luonnonsuojelu ja luonnon virkistyskäyttö, vesi- ja pohjavesivarat ja vaikutusten arviointi. 2.7 VUOROVAIKUTUKSEN LISÄÄMINEN JA YHTEISTYÖN TEHOSTAMINEN Vuorovaikutuksen lisäämiseen ja yhteistyön tehostamiseen liittyviä toimenpidekokonaisuuksia ovat kansainvälinen ja monikulttuurinen Kainuu, viestintä, kansalaisvaikuttaminen ja kumppanuus.

16 3. VUOLIJOKI-STRATEGIA 3.1. VUOLIJOEN VISIO VUODEKSI 2013 Visio voidaan määritellä organisaation halutuksi tavoitetilaksi. Sen tehtävänä on antaa strategialle suunta, jota pitkin edetä. Se on tavoitteellinen näkemys siitä, millaiselta Vuolijoen halutaan näyttävän tulevaisuudessa. Visio 2013 Vuolijoki on itsenäinen viihtyisän ja turvallisen asumisen, hyvien palveluiden ja menestyvien yritysten monikulttuurinen asuinalue. Vision strategiset päämäärät Vuolijoen visiota 2013 tarkentavat seuraavat vision strategiset päämäärät, jotka kuvaavat tarkemmin visiota: 1. Vuolijoella on asukkaiden tarpeista lähtevät hyvän elämän palvelut 2. Vuolijoella on työtä, asuntoja sekä turvallinen ympäristö 3. Vuolijoki on ystävällinen ja monikulttuurinen asuinalue 4. Vuolijoki tarjoaa monipuoliset sivistys- ja kulttuuripalvelut 5. Vuolijoki toimii seudullisesti 6. Vuolijoella on vakaa talous, joka luo pohjan laadukkaille palveluille ja tulevaisuuden rakentamiselle Vuolijoki tukee omilla hankkeillaan Kainuun kehittämisohjelman ja siihen liittyvän maakunnallisen viestintäsuunnitelman toteutumista. Kunnan kehittämisstrategia sovitetaan suunnittelukaudella yhteen Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen kehittämisohjelmien sekä Kainuun maakuntastrategian kanssa. Kunta pyrkii tukemaan maakunnan tavoitteiden toteutumista ja hyödyntämään maakuntastrategiaa ja aluekehitysohjelmaa omassa toiminnassaan. Vuolijokea pyritään kehittämään asuinkuntana, jolla on monikulttuurinen väestö, edullinen tuloveroprosentti ja edulliset asunnot, Oulujärven rantatontteja sekä kuntalaisille hyvät peruspalvelut. Kehittämisstrategian painopistealueet ovat: Talouden tasapainottaminen Sosiaali- ja terveyspalvelut Koulupalvelut Kuntaliitoksen toteuttaminen Kajaanin kaupungin kanssa Painopistealueita tukevat tavoitteet ja toimenpiteet: * Kunnan talouden tasapainon saavuttaminen pidemmällä aikavälillä. * Kunnan hallinnon tehostaminen mm. johtamisjärjestelmiä kehittämällä, henkilöstöpolitiikkaa edistämällä ja tietotekniikkaa hyödyntämällä. * Kainuun hallintokokeilun hyödyntäminen sekä maakunnallisen ja seudullisen yhteistyön lisääminen. * Kuntakuvan parantaminen asuinkuntana. * Maahanmuuttajapolitiikan jatkaminen ja syventäminen. * Maapolitiikan kehittäminen ja pitkäjänteinen maankäytön suunnittelu ja

17 yhdyskuntarakenteen kehittäminen. * Hanketoiminnan hyödyntäminen. * Kansainvälistyminen * Ympäristön kestävä kehitys Vuolijoen toiminta-ajatus Vuolijoki tarjoaa asukkailleen monipuolisia peruspalveluja tehokkaasti ja taloudellisesti seudullista ja maakunnallista yhteistyötä hyödyntäen. Vuolijoen arvot: Asiakas- ja asukaslähtöisyys Suvaitsevuus ja tasa-arvo Monikulttuurisuus Avoin yhteistyö Kumppanuus ja yhteisöllisyys 3.2. VISIOSTA JOHDETUT KUNNAN KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA TAVOITETASOT Visiosta on johdettu kunnan kriittiset menestystekijät eli ne asiat, joissa kunnan on ehdottomasti onnistuttava, jotta esitetty visio toteutuu. Kriittisille menestystekijöille on edelleen johdettu arviointikriteerit tai -mittarit, joilla kuvataan, miten menestystekijöiden suhteen on onnistuttu. Yhdellä menestystekijällä voi olla useampia arviointikriteereitä. Näiden keskeisten menestystekijöiden ja arviointikriteereiden tulisi jatkossa ohjata päätöksentekoa niin luottamushenkilöstön kuin viranhaltijajohdonkin osalta. Jokaiselle arviointikriteerille on asetettu tavoitetasot/mittarit. Kriittisiä menestystekijöitä määriteltäessä on asiaa tarkasteltu neljästä eri näkökulmasta: Palvelukyky ja vaikuttavuus, joka edustaa päätöksentekijän, kansalaisen ja asiakkaan näkökulmaa Taloudelliset resurssit, joka edustaa resurssien hallinnan näkökulmaa Prosessit ja rakenteet, joka edustaa organisaation toimivuuden näkökulmaa Henkilöstön osaaminen, uudistuminen ja työkyky, joka edustaa henkilöstön ja työyhteisön näkökulmaa

18 TOIMINTA-AJATUS Vuolijoki tarjoaa asukkailleen monipuolisia peruspalveluja tehokkaasti ja taloudellisesti seudullista ja maakunnallista yhteistyötä hyödyntäen. VISIO 2013 Vuolijoki on itsenäinen, viihtyisän ja turvallisen asumisen, hyvien palveluiden ja menestyvien yritysten monikulttuurinen asuinalue. STRATEGISET TAVOITTEET Palvelukyky ja Vaikuttavuus Prosessit ja rakenteet Taloudelliset resurssit Palvelut vastaavat asukkaiden tarpeita ja määrää Syrjäytymisen ehkäiseminen Muuttotappion pysäyttäminen Kehittyvä, elinvoimainen yrityselämä Kunnan toiminta on tehokasta, laadukasta ja asukkaiden kanssa vuorovaikutteista Seudullisen elinkeinoyhteistyön tiivistäminen Monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen edistäminen Tasapainoinen talous pitkällä aikavälillä Kiinteistöjen käyttöasteen parantaminen Henkilöstön osaaminen, uudistuminen ja Työkyky Henkilöstö on osaavaa, motivoitunutta ja tehtäviinsä sitoutunutta Yhtenäinen johtamisjärjestelmä Hyvä työnantajakuva Palveluiden saatavuus ja laatu Seudullisen yhteistyön ja Kainuun hallintokokeilun hyödyntäminen palveluiden järjestämisessä Luodaan edellytykset hyville oppimistulokselle esi- ja perusopetuksessa Yrityselämän toimintaedellytykset ja kehittyvät yritykset KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Verkottuminen ja seudullinen yhteistyö palveluiden järjestämisessä ja elinkeinoelämän kehittämisessä Kunnan kilpailu- ja toimintakyvyn varmistaminen kehittämällä kuntaorganisaation kykyä vastata uusiin palveluhaasteisiin Aktiivinen pakolaispolitiikka Kunnan vakavaraisuus ja kyky selviytyä sitoumuksistaan paranee Menojen ja tulojen kehityksen tasapaino Tulorahoituksen riittävyys pitkällä aikavälillä, investointien tulorahoitus > 100 % Tyhjien asuntojen ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käyttöön saattaminen Johtaminen ja esimiestyö Johtamisen perusosaamisen ja muutosjohtamisen valmiuksien kehittäminen Henkilöstön työkyky ja osaaminen turvataan oikealla henkilöstömitoitukse lla, aktiivisella henkilöstöpolitiikalla sekä työkykyä ylläpitävällä toiminnalla ja koulutuksella Henkilöstön muutosvalmius ja yhteistyökyky Toimivalla henkilöstöstrategialla

19 parannetaan kunnan kilpailukykyä työnantajana

20 Perusopetukseen käytetään vähintään 72 tuntia/oppilas, esiopetukseen 67 tuntia/oppilas vuodessa Pääkirjaston aukiolotunteja vähintään vuodessa (32 tuntia viikossa) Kansalaisopiston opintotunteja enintään vuodessa Työpajatoiminnalla ja tukityöllistämisellä on järjestetty työ-, koulutus- tai harjoittelupaikka vähintään 30 työttömälle Lasten päivähoidossa odotusaika hakemuksesta kasvatuksellisista ja sosiaalisista syistä < 7 vrk, työllisyys- ja opiskelusyistä < 14 vrk ja muista syistä < 120 vrk TOIMINNALLISET TAVOITTEET Taseen omavaraisuusasteen alenemisen pysäyttäminen Velkaantumisen kasvun hidastaminen Vuosikatteen negatiivisuuden alentaminen Verorahoituksen kasvu-% > toimintakatteen kasvu Maksujen ja taksojen tarkistus vähintään kustannustason muutosta vastaavasti Resurssien uudelleen kohdentaminen Maksuvalmius vähintään 2 viikkoa Tuottavuus- ja taloudellisuusmittare iden kehittäminen hallintokunnissa Kunnan visio, strategiat ja tavoitteet määritelty Henkilöstöstrategia Esimieskoulutus käynnistetty Kaikki esimiehet ovat käyneet kehityskeskustelut alaistensa kanssa Uudet työntekijät on perehdytetty perehdyttämisohjelm an mukaisesti Kuntoremontti 10 työntekijälle ja henkilökuntakorttietu udet Työntekijöiden tukeminen atk-hankinnoissa

21 4. TALOUSARVIO 2006 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUDEN HALLINNAN TAVOITTEET Kunnan palvelujen turvaaminen ja kehittäminen sekä talouden hallinta perustuu seuraaville tavoitteille: Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Vuolijoen kunnan alijäämä edellisiltä vuosilta ja kuluvan vuoden arvio ovat seuraavat: Vuosi Yhteensä Kunnanvaltuusto päättää alijäämien kattamisen ja kunnan talouden tasapainottamisen osalta, että alijäämät katetaan pidemmän aikavälin kuluessa vuoteen 2014 mennessä. Kunnan taseessa oli kattamattomia alijäämiä 4,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 alijäämien määrä kasvaa noin 0,9 miljoonalla eurolla ja vuonna 2006 noin 1,4 miljoonalla eurolla, joten talousarviovuoden lopussa kattamattomien alijäämien määrä nousee jo 6,9 miljoonaan euroon. Suunnittelukaudella ei päästä 0-tulokseen. Suunnittelukaudella alijäämää kertyy vuosittain noin 1,5 miljoonaa euroa.

22 Kunnan nykyinen menorakenne edellyttäisi noin viittä prosenttiyksikköä korkeampaa tuloveroprosenttia 0-tulokseen pääsemiseksi. Kunnan velkakanta on kasvanut 8,7 miljoonaan euroon ja kasvu jatkuu nopeana. Negatiivisen tulorahoituksen vuoksi tulorahoituksella ei voida hoitaa lainan korkoja eikä myöskään lainojen lyhennystä, joten rahoitukseen tarvitaan lisälainanottoa. Taseen omavaraisuusaste on kuntakonsernin osalta jo negatiivinen ja peruskunnan osalta omavaraisuusaste muuttunee negatiiviseksi vuoden 2005 aikana. Kunnan talous täyttää kriisitalouden tunnusmerkit. Vuoden 2006 talousarvio syventää talouskriisiä: nettoinvestoinnit joudutaan rahoittamaan lisälainanotolla ja myös käyttötaloutta joudutaan rahoittamaan lisääntyvässä määrin lainarahoituksella. Velkaantuminen nostaa lainanhoitokustannuksia, mikä entisestään kiristää talouden liikkumavaraa ja luo paineita verotuksen korottamiselle. Kunnan lainarasitus pysyy ilman uutta lainanottoa korkealla tasolla seuraavat 20 vuotta. Suureen lainakantaan liittyy myös merkittävä korkoriski. Alijäämien kattamiseen ja kunnan juoksevan toiminnan rahoittamiseen kunnan käytettävissä olevilla tulorahoituksen keinoilla ei ole enää mahdollisuuksia realistisella tuloveroprosentilla. Tästä syystä kunta on päättänyt käynnistää kuntaliitosneuvottelut Kajaanin kaupungin kanssa niin, että kuntaliitos voisi toteutua vuoden 2007 alusta. Viime vuosien suuret investoinnit ovat vaikuttaneet talouden tasapainoon kolmella tavalla: 1) Tulorahoitusta suurempi nettoinvestointimäärä on lisännyt lainanottoa ja korkomenoja. 2) Investointien johdosta tulevien vuosien poistopohja on kasvanut ja lisää poistojen määrää. Poistot merkitään tuloslaskelmaan ja ne pienentävät tilikauden tulosta. 3) Investoinnit lisäävät yleensä myös käyttömenoja. Sopeutuminen edellyttää investointien karsimista, henkilöstömäärän vähentämistä, kunnan hallinnon sisäisen liikkuvuuden lisäämistä ja tukemista palkkauksellisin järjestelyin sekä tehtävien uudelleen organisointia ja palveluiden uudelleen järjestelyjä, Kainuun maakuntahallinnon hyödyntämistä palveluiden järjestämisessä sekä muun seudullisen yhteistyön lisäämistä. Sopeutuminen edellyttää, että suunnittelu- ja tasapainotuskaudella päästään tilanteeseen, jossa toimintakatteen vuosittainen kasvu on selvästi verorahoituksen kasvua hitaampaa. Talouden tasapainon parantamiseksi noudatetaan seuraavia periaatteita: - Vuosikatteen taso vuonna ,0 miljoonaa euroa. 0-tason saavuttaminen suunnittelukauden loppuun mennessä edellyttää noin 1,4 miljoonan euron (12 %) suuruista nettomenojen karsintaa vuosina Vakinaisten vakanssien vähentämistä jatketaan luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen silloin kun se tehtävien hoidon kannalta on mahdollista. Avoimeksi tulevat vakanssit jätetään täyttämättä tai täytetään hallinnon sisäisin siirroin ja suositaan palkattomia lomia. Ennen kuntaliitosta varaudutaan liitoksen edellyttämiin ja mahdollistamiin yhtenäistämistoimiin jättämällä vakansseja täyttämättä tai täyttämällä väliaikaisesti tai yhteisesti tai muuten yhteisesti sopien. Perusopetuksen osalta palkkamenojen leikkausta jatketaan kevätlukukaudella

23 leikkaamalla opetukseen käytettävää tuntimäärää kevään 2005 tasosta viidellä prosentilla. Uusia toimintoja ei käynnistetä, ellei siihen ole lainsäädännöllistä perustetta ja uusia avustuksia ei myönnetä ja entisiä uudelleen arvioidaan. Palvelurakenteita arvioidaan uudelleen sekä lisätään seudullista yhteistyötä. Kajaanin kanssa valmistellaan kuntaliitoksen toteuttamista vuoden 2007 alusta. Menojen kasvun hillitsemiseksi toiminnalliset yhteistyömahdollisuudet hyödynnetään jo ennen mahdollista kuntaliitosta. Sijaisten ja muun tilapäisen henkilökunnan määrää vähennetään. Jos välttämättömät tehtävät sitä edellyttävät, voidaan tehdä vakanssijärjestelyjä tai hoitaa tehtäviä tilapäisen henkilöstön turvin. Avoimeksi tulevien vakanssien osalta täyttökieltoa jatketaan. Täyttökielto koskee kaikkia virkoja ja työsuhteita, myös tilapäistä henkilöstöä. Täyttöluvan antaa kunnanhallitus ja tilapäisten henkilöiden osalta kunnanjohtaja. Palvelutuotannon sisältöä ja rakennetta uudistetaan. Tavoitteena on toiminnan tehostaminen kaikilla tehtäväalueilla vaarantamatta kuitenkaan peruspalveluiden tuotantoa ja saantia. Hallinnon kehittämisen painopiste on organisaation sisäisessä kehittämisessä ja henkilökohtaisen johtajuuden tukemisessa. Tavoitteena on henkilöstön joustava käyttö hallintorajojen yli ja ammatillisten valmiuksien ja osaamisen kehittäminen vastaamaan muuttuvia tehtäviä. Kunnan henkilöstön kansainvälistymisvalmiuksia tuetaan ja kehitetään. Henkilöstön työkykyä ylläpitävää toimintaa kannustetaan. Tuetaan henkilöstön koulutusta, joka tähtää uudelleensijoittumisedellytysten ja muutosvalmiuden parantamiseen sekä uudelleensijoittumisedellytysten parantamiseen toimintojen muutostilanteissa sekä kuntaliitostilanteessa. Palvelutuotannon uudistamisen tavoitteena on noin viiden henkilötyövuoden alennus henkilöstökustannuksissa vuosittain. Elinkeinoelämän kehittämisedellytyksiä parannetaan. Kuntien välistä yhteistyötä lisätään palvelutuotannossa (Kainuun maakuntahallinto ja seutuyhteistyö) TALOUSARVION VALMISTELUN PERUSTEET Talousarvio 2006 ja taloussuunnitelma on rakennettu seuraaville perusteille: 1. Tuloveroprosentti vuosina Tuloveroprosenttia korotetaan 0,75 prosenttiyksiköllä vuonna 2007, mikäli kunta jatkaa itsenäisenä kuntana. Kiinteistöveroprosentit säilyvät vuoden 2005 tasolla. 2. Maksuja tarkistetaan kustannuskehitystä vastaavasti. 3. Menotalous sopeutetaan tuloihin vuosina palvelutuotantoa tehostamalla, tarkistamalla palveluverkostoa ja -rakenteita maakunnallista ja seudullista

24 yhteistyötä lisäämällä. Palvelutuotantoa tehostetaan ja toiminnallisia tavoitteita tarkistetaan vuosittain viidellä prosentilla (= 5 henkilötyövuotta). Uutta teknologiaa kuten sähköisiä palveluja hyödynnetään ja uudistetaan sisäisiä rakenteita. 4. Palkat on laskettu nykyiselle henkilöstölle voimassa olevien sopimusten mukaan. Uusiin sopimuskorotuksiin on varauduttu 2,9 prosentin korotuksella. Palkkojen sivukulut on laskettu 30,4 prosentin mukaisesti lukuun ottamatta opettajia, joiden osalta sivukulut on laskettu 28,2 prosentin mukaisesti. Vuoden 2006 alusta lakkautetaan yksi opettajan virka. 5. Vuonna 2006 ei käynnistetä kunnan tahdonvallassa olevia uusia toimintoja. 6. Verotulojen kasvuksi arvioidaan vuosittain 3 %, valtionosuuksien yksikköhintojen korotukseksi 2,4 %. 7. Maakuntahallinnon kustannussäästöksi on arvioitu vuonna ,8 % ja vuonna %. 8. Jatketaan henkilöstömenojen leikkauksia (5 %) perusopetuksen osalta kevätlukukauden 2006 ajan. 9. Henkilöstö- ja muut kustannukset kohdennetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan kustannuspaikoille TOIMINTOJEN MUUTOKSET Kunnanhallitus Valmistellaan Vuolijoen kunnan ja Kajaanin kaupungin kuntaliitoksen toteuttamista vuoden 2007 alusta. Tyky-toimintaa ja omatoimisen opiskelun tukemista jatketaan. Jatketaan aktiivista pakolaispolitiikkaa pitämällä kunnassa asuvien kiintiöpakolaisten määrä noin 100 pakolaisen tasolla. Uusia pakolaisryhmiä ei vastaanoteta vuoden 2006 aikana. Osallistutaan Monikulttuurinen toimintakeskus Kainuuseen hank-keeseen (MONIKA), jota hyödynnetään kotouttamistoimien järjestämisessä. Kunnan tuella työllistetään 1,8 prosenttia työvoimasta (noin 40 henkeä vuodessa, 20 htv). Nuorten työpajatoiminnassa jatketaan yhteistyötä Kumppaniksi ry:n kanssa. Tuetaan kyliä kyläsuunnitelmien toteuttamisessa (avustus /kylä). Palveluliikennettä jatketaan vuoden 2006 loppuun saakka nykyisessä laajuudessa Jatketaan hammasrahan maksamista (200 euroa) vastasyntyneille vuolijokelaisille vuona Tehostetaan kuntakonsernin ohjausta ja kohdennetaan kustannukset työvälineiden, toimitilojen ja työajankäytön osalta aiheuttamisperiaatteen mukaan.

25 Sivistyslautakunta Lasten päivähoidossa painopiste siirtyy perhepäivähoidosta ryhmäperhepäivähoidon suuntaan. Vuoden 2006 alussa käynnistetään ryhmäperhepäivähoito Kirkonkylässä. Perusopetuksessa jatketaan henkilöstömenoleikkauksia kevätlukukauden 2006 leikkaamalla opetukseen käytettävää tuntimäärää viidellä prosentilla. Musiikkiopistosta ostetaan 15 opintotuntia viikossa ja kansalaisopistolta 1570 opintotuntia vuodessa. Liikuntapalveluiden järjestämisessä jatketaan yhteistyötä Kainuun Liikunta ry:n kanssa. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään kolmessa toimipisteessä Ympäristötekninen lautakunta Vaalan, Paltamon ja Vuolijoen yhteistä aluearkkitehtitoimintaa jatketaan Otanmäen ja Kirkonkylän asemakaavojen sekä rantayleiskaavan tarkistamistyötä jatketaan Katajakankaan lakkautetun kaatopaikan maisemointityöt saatetaan loppuun vuoden 2006 aikana lupaehtojen mukaisesti Kaavateiden talvikunnossapito hoidetaan kolmevuotisen sopimuksen mukaisesti Kirkonkylän ja Otanmäen jätevesiverkoston saneerausta jatketaan ( ), tehdään Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon remontti ( ), rakennetaan kaukoluenta-automaatio Nissilän ja Kirkonkylän välille ( ), Vuolijoentien ja Omakotitien kunnostaminen ( ) Otanmäen altaan patopenkan ja altaan ojituksen kunnostaminen ( ) Tehdään kunnossapitotöitä Otanmäen kirjastossa ( ) sekä Otanmäen päiväkodissa ( ) sekä Kiinteistö Oy Ota-Vuon kosteustekninen remontti ( ) Hankitaan päältä ajettava ruohonleikkuukone ( ) Avustetaan yksityisteiden kunnossapitoa ( ) sekä avustetaan yksityisteiden peruskorjaustoimintaa tapauskohtaisesti. Kiinteistönhoitopalveluita myydään ulkopuolisille asiakkaille

26 4.4. TULOSLASKELMA (1.000 ) TP 2004 TA 2005 TA 2006 TS 2007 TS 2008 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yht Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) Tilikauden ali-/ylijäämä Lisätietoja: Verorahoitus, Verorahoitus, /asukas Vuosikate % -158,5-308,3-382,7-401,3-429,7 Vuosikate /asukas ,5-487,7

27 Tuloslaskelmaosa osoittaa, kattaako tulorahoitus kunnan palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toiminta- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Talousarvion tuloslaskelmaosa sisältää kaikki toiminnan menot ja tulot. Tämä tarkoittaa, että sisäiset suoritukset (ostot ja myynnit) sekä sisäiset vuokrat sisältyvät tuloslaskelmaosan menoihin ja tuloihin. Toimintakate osoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, käyttötalouden valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Vuoden 2006 talousarvion mukaan toimintakate on 11,7 miljoonaa euroa. Kunnan toimintakate on negatiivinen, koska toimintamenojen kattamiseen tarkoitetuilla verotuloilla ja käyttötalouden valtionosuuksilla on merkittävä osuus toiminnan rahoituksessa. Toimintatuotoilla katetaan 19,8 % toiminnan kuluista. Vuosikate kuvaa kunnan rahoitustulosta ja se osoittaa mm. riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuvat menot eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on vuoden 2006 talousarviossa negatiivinen -1,1 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistot on laskettu hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti. Kun vuosikatteesta vähennetään poistot ja satunnaiset menot ja lisätään satunnaiset tulot, saadaan tilikaudelle budjetoitujen menojen ja tulojen erotus eli tilikauden tulos, joka vähentää tai lisää kunnan omaa pääomaa. Vuoden 2006 talousarvion tulos osoittaa alijäämää 1,4 miljoonaa euroa eli kunnan oman pääoman määrä alenee vastaavalla määrällä. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenkäsittelyeriä. Talousarvio ei sisällä tuloksenkäsittelyeriä, joten vuoden 2006 talousarviossa tulos osoittaa alijäämää 1,4 miljoonaa euroa.

28 Toimintatuotot Maksuja ja taksoja korotetaan vähintään kustannustason nousua vastaavasti. Toimintatuotot kasvavat kuluvaan vuoteen eurolla, mikä johtuu maksu- ja myyntituottojen sekä tukien ja avustusten määrän kasvusta. Toimintakulut Palkkausmenot kasvavat yhteensä eurolla (4,0 %). Kasvuun vaikuttavat palkanalennusten jääminen pois, yleiset palkankorotukset sekä lasten päivähoidon palkkamenojen kasvu TP 2004 TA 2005 TA 2006 Toimintakulut Kasvu % 3,4 1,8 3,9 Palkkausmenot Kasvu % -0,7-42,6 4,1 Osuus % toimintamenoista 45,5 25,6 25,7 Toimintamenot /asukas Toimintakate Toimintakate kertoo, kuinka paljon käyttötalouden nettomenoista on katettava valtionosuuksilla ja verotuloilla. Toimintakate heikkenee edellisvuodesta noin eurolla. Käyttötalouden menot ilman suunnitelman mukaisia poistoja (=toimintakulut) ovat vuonna 2006 yhteensä 14,7 miljoonaa euroa. Tämä on euroa (3,9 %) enemmän kuin vuoden 2005 vastaavat menot. Toimintatuottojen määrä on 2,9 miljoonaa euroa, missä on kasvua edelliseen vuoteen euroa eli 10,3 prosenttia. VERORAHOITUS Kunnallisvero Suomen Kuntaliiton tekemien arvioiden mukaan koko maassa palkkasumman kasvu vuodesta 2005 vuoteen 2006 on 4,3 prosenttia. Kun otetaan huomioon muut ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot, kasvavat ansiotulot yhteensä 3,5 prosenttia. Vuolijoella verotulojen kasvua alentaa maan tasoon nähden selvästi korkeampi työttömyysaste, Talgon lomautukset ja irtisanomiset. Veronalaisista tuloista tehtävien vähennysten muutokset päätetään pääosin osana keskitettyä tulopoliittista ratkaisua. Auki on myös se, kompensoidaanko vähennysten aiheuttama verotulomenetys kunnille viime vuoden tapaan. Tässä vaiheessa vähennysten ennakoidaan kasvavan niin, että vähennysaste ansiotuloista kasvaisi 21,28 %:ista 21,80 %:iin. Ansiotulojen ja vähennysten erotuksena syntyvä verotettava tulo kasvaa ennusteen mukaan 3,0 prosenttia. Tilitysjärjestelmästä johtuen verotuloksi kirjattavan määrän kasvuksi arvioidaan 1,0 prosenttia vuoden 2005 ennakoituun kunnallisveron tuottoon verrattuna. Erilaisten verovähennysten kasvu on vienyt kunnallisveroa suuntaan, jossa todellinen

29 veroaste oli maksettavan kunnallisveron suhde ansiotuloista jää yhä kauemmas nimellisestä tuloveroprosentista. Koko kuntasektorilla tämä näkyy siten, että vaikka nimellinen tuloveroprosentti on noussut useiden kuntien korottaessa kunnallisveroprosenttia, on todellinen veroaste laskenut. Koska vähennysten osuus vaihtelee eri tuloluokkien välillä, on kunnallisverossakin todellisuudessa nähtävissä tulojen mukaista porrastusta. Ylemmissä tuloluokissa veroaste on lähempänä vahvistettua tuloveroprosenttia (18,75), kun taas alemmissa tuloluokissa veroaste jää matalammaksi. Vuonna 2004 todellinen veroaste Vuolijoen kunnassa oli 13,80 prosenttia. Talousarviossa kunnallisveron tuotto on laskettu 18,75 prosentin mukaan. Kunnan tuloveron tuotoksi arvioidaan 5,0 miljoonaa euroa, mikä edellyttää noin 2,8 prosentin kasvua vuoden 2005 arvioidusta tasosta. Mikäli kuntaliitos Kajaanin kanssa ei toteudu suunnitellusti vuoden 2007 alusta, tuloveroprosenttia korotetaan vuonna ,75 prosenttiyksiköllä eli 19,50:een. Yhteisövero Yhteisöveron kasvuksi arvioidaan koko maassa ensi vuonna noin 4,5 prosenttia. Ennuste perustuu yhteisöjen varsin maltilliseen tuloskehitykseen. Merkkejä on siitä, että yhteisöjen tuloskehitys voi olla ensi vuonna ennustettua parempaa, mikä heijastuu myös arvioitua parempana yhteisöveron kertymänä. Monikuntaisten yritysten yhteisövero määrätään työpaikkojen suhteessa. Koko maan kertymäksi vuonna 2006 arvioidaan miljoonaa euroa. Talousarviossa yhteisöveron tuotoksi on kirjattu euroa. Kiinteistövero Kiinteistöveron laskentaperusteisiin ei ole tulossa muutoksia. Kiinteistöveron tuoton arvioidaan pysyvän vuoden 2005 tasolla. Kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan. Vuoden 2006 talousarvioon on kiinteistöveron tuotoksi kirjattu euroa. Verotulojen kehitys (1.000 ) Verolaji Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Valtionosuudet Kuntien rahoitusuudistuksen ensimmäinen vaihe toteutuu vuoden 2006 alusta. Uudistuksen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu mm. kiinteistöverojen prosenttien rajojen tarkistukset sekä joitakin valtionosuuksien laskentaperusteiden muutoksia, joista kuntakohtaisesti merkittävimmät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon syrjäisyys- ja sairastavuuskertoimien laskentaperusteiden muutokset sekä perusopetuksen valtionosuusperusteiden muutos. Luopuminen nykyisenmuotoisesta kustannustenjaon tarkistamisesta toteutuu Uudistus on kustannusneutraali valtion ja kuntien kannalta.

30 Kuntien valtionosuudet lisääntyvät vuonna 2006 noin 313 miljoonalla eurolla. Kustannustenjaon tarkistuksista johtuvat lisäykset ovat 86 miljoonaa euroa, indeksitarkistuksista (2,4 %) johtuvat lisäykset 154 miljoonaa euroa ja lisäykset sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin 73 miljoonaa euroa. Todelliset valtionosuudet lisääntyvät tätä enemmän, mutta myös kuntien menot lisääntyvät vastaavasti (esim. työmarkkinatuki) tai tulot vähentyvät (verovähennykset sairausvakuutuksen rahiotusuudistuksesta). Vuoden 2006 valtionosuuksien määräksi arvioidaan 5,1 miljoonaa euroa, joka jakautuu tehtäväalueittain seuraavasti: yleinen valtionosuus sosiaali- ja terveystoimi opetus- ja kulttuuritoimi

31 4.5. RAHOITUSLASKELMA (1.000 ) TP 004 TA TA 2006 TS 2007 TS2008 Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Rahoituslaskelmassa osoitetaan toiminnan rahoitus eli osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ali- tai ylijäämäinen ja kuinka rahoitusrakenteen arvioidaan muuttuvan talousarviovuoden aikana. Rahoitustoiminnan kassavirralla osoitetaan, kuinka alijäämäinen kassavirta katetaan tai miten ylijäämäinen kassavirta on muuttanut rahoitusasemaa. Varsinaisen toiminnan kassavirta Tulorahoitus muodostuu tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, menoista ja tuloista sekä tulorahoituksen korjauseristä. Kunnan varsinaisen toiminnan tulorahoitus on negatiivinen 1,1 miljoonaa euroa, joten tulorahoitusta ei jää investointien rahoittamiseen, vaan investointien nettorahoitustarve joudutaan kattamaan kokonaan lainan otolla. Myös lainojen lyhennykset joudutaan kattamaan uudella lainalla. Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta on 1,4 miljoonaa euroa negatiivinen. Investointien tulorahoitusprosentti pysyy myös vuonna 2006 negatiivisena. Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat sekä osakkeiden ja osuuksien ostoja sekä aineettomia ja aineellisia käyttöomaisuusinvestointeja. Investointimenot ja niihin saadut rahoitusosuudet esitetään rahoituslaskelmassa bruttomääräisinä. Investointien kokonaismäärä vuonna 2006 on euroa.

32 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen muutokset sisältävät kunnan myöntämät lainat ja sijoitukset, kuten joukkovelkakirjalaina- ja muut lainasaamiset sekä muut saamiset. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja lyhennykset. Lainakannan muutokset sisältää arvion siitä, kuinka paljon kunta arvioi ottavansa lisää pitkäaikaista lainaa talousarviovuoden aikana. Pitkäaikaisten lainojen vähennykseen merkitään arvio pitkäaikaisten lainojen lyhennyksistä talousarviovuoden aikana. Pitkäaikaisten lainojen muutos osoittaa lainakannan lisäyksen/vähennyksen. Kunnan pitkäaikaiset lainat ovat kasvaneet viime vuosina jyrkästi. Rahoitustarpeen kattamiseen otetaan talousarviovuonna 1,5 miljoonaa euroa lainaa, entisiä lainoja lyhennetään eurolla, joten nettolainakanta kasvaa 1,1 miljoonalla eurolla. Vuoden 2005 lopussa lainakanta on 8,7 miljoonaa euroa eli euroa asukasta kohti. Vuoden 2006 aikana lainakanta nousee 9,7 miljoonaan euroon (3.678 /asukas). Lainanhoitokate on -1,35. Lainakannan nopea kasvu johtuu tulorahoitukseen nähden liian korkeasta investointitasosta, heikosta verotulokasvusta sekä käyttötalouden menojen kasvusta. Lainakannan nopea kasvu lisää lainanhoitokustannuksia suunnittelukauden loppuvuosina sekä heikentää talouden liikkumavaraa käyttötalouden puolella ja aiheuttaa lisäkarsintapaineita. Pitkäaikaiset lainat Talousarviolainat Lainanotto Lyhennykset Nettolainanotto Lainakanta Hoitokustannukset Lainanhoitokate -1,12-1,24-1,35-1,19-1,12 Lainat /asukas Lainat % verorahoituksesta 76,7 84,2 91,1 105,5 119,4 Negatiivisen vuosikatteen vuoksi tulorahoituksella ei voida rahoittaa lainanlyhennyksiä, vaan käyttötalouden lisäksi lisälainanotolla joudutaan rahoittamaan myös nettoinvestoinnit ja lainanlyhennykset, mikä entisestään kiihdyttää kunnan velkaantumista ja lisää lainarasitusta. Lähivuosina tilanne ei helpotu, koska tulorahoitus pysyy negatiivisena koko suunnitelmakauden. Kunnan lainakanta on vuoden 2006 lopussa 91,1 prosenttia verorahoituksesta.

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 VALTIOVARAINMINISTERIO KIRJE VM/1042/02020601/2014 1(3) 20.5.2014 Kunnan- ja kaupunginhallituksille KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 Kunnan valtionosuutta voidaan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012 HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II JWe 9.8.2012 Ei hyviä uutisia Euro-alueelta Tuotannon kehitys 1990 = 100 Vienti ei vedä

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

tulevaisuuden näkymät

tulevaisuuden näkymät Kaupungin taloustilanne ja tulevaisuuden näkymät 3.2.2011 Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2011 Julkaisuajankohta BKT muutos Inflaatio

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013 Vuoden 2014 talousarviokehys Kaupunginhallitus 3.6.2013 Yleinen talouskehitys ja Valtiontalouden kehys 2014 2017 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016 19.10.2015 Talousjohtaja Patrik Marjamaa Väestönmuutos (ennakkotieto) suurimmissa kaupungeissa tammi-elokuussa 2015 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Oulu Turku Jyväskylä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTIOVARAINMINISTERIÖ KIRJE 20.5.2014 VM/1042/02.02.06.01/2014 1 (3) Kunnan- ja kaupunginhallituksille KUNTIE N HARKINNANVARAI SEN VALT IONOSUUDEN KOROTUKS EN HAKE- MINEN VUONNA 2014 Kunnan valtionosuutta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2011

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2011 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 211 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS Kunnanhallitus 253 05.06.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 talousarviosuunnitelman laadintakehys sekä talouden tasapainottamisohjelman raja-arvojen päivitys 463/02.02.00/2014 >Kunnanhallitus

Lisätiedot