HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset Projektinumero: WSP Finland Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset. 25.10.2011 Projektinumero: 302786. WSP Finland Oy"

Transkriptio

1 HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset WSP Finland Oy

2 Sisällysluettelo 1 Toimeksianto Lähtötiedot ja menetelmät Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä melusta Mittausten toteutus Mittauskalusto Mittausten aikaiset sääolosuhteet Ympäristömelumittausten epävarmuus Ympäristömelun ohjearvot Tulokset Voimaloiden käyntitiedot lyhytaikaisten mittausten aikana Lyhytaikaisten mittausten tulokset Tuulivoimaloiden aiheuttaman melun taajuusjakauma ja jaksollisuus Pitkäaikaisten mittausten tulokset Johtopäätökset Viitteet Liite 1. Mittausjaksojen aikaiset säähavainnot Liite 2. Pitkäaikaisten mittausjaksojen tulokset , , , , ja Liite 3. Mittaustulokset tehdyistä mittauksista WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 FI Helsinki Puh.: Fax: WSP Finland Y-tunnus: Kotipaikka: Helsinki

3 1 1 Toimeksianto WSP Finland Oy on Haminan Energia Oy:n toimeksiannosta mitannut tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua. Melumittauksilla on selvitetty Haminan Summan tehdasalueella ja Paksuniemen satama-alueella sijaitsevan neljän tuulivoimalan aiheuttamia ympäristömelutasoja. Mittausten tavoitteena on arvioida tuulivoimaloiden aiheuttamia keskiäänitasoja lähimpien asuinkohteiden piha-alueilla ja tuulivoimaloiden läheisyydessä, sekä tuulivoimaloiden aiheuttaman melun vaihtelua ja melun ominaisuuksia. Mittaukset tehtiin marraskuun 2010 ja syyskuun 2011 välisenä aikana. DI Tuukka Lyly teki suurimman osan selvityksen mittauksista. Ilkka Rekola ja Ilkka Niskanen olivat mukana tekemässä viimeisiä mittauksia Tulosten käsittelyyn ja raportin kirjoittamiseen ovat osallistuneet Mikko Alanko, Tuukka Lyly, Ilkka Rekola ja Ilkka Niskanen. 2 Lähtötiedot ja menetelmät 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä melusta Tuulivoimalaitosten käyntiääni koostuu pääosin laajakaistaisesta lapojen aerodynaamisesta melusta sekä hieman kapeakaistaisemmista sähköntuotantokoneiston yksittäisten osien melusta (mm. vaihteisto, generaattori). Näistä aerodynaaminen melu on hallitsevin lapojen suuren vaikutuspinta-alan ja jaksollisen ns. amplitudimoduloituneen (äänen voimakkuus vaihtelee jaksollisesti ajan funktiona) vuoksi (Di Napoli 2007). Tuulivoimalaitosten jaksollinen käyntiääni on seurausta siiven pyörimisestä, jossa aerodynaamisen melun taso vaihtelee lavan pyörimisnopeuden mukaan. Lavan ohittaessa maston, siiven aerodynaaminen melu aiheuttaa sekä äänen heijastumisen että uuden äänen lavan ja tornin väliin jäävän ilmakerroksen puristuessa. Maston ja lavan välinen ohitusmelu on sitä voimakkaampaa mitä lähempänä lapa on mastoa. Jaksollisuus voi olla jopa noin 6 db luokkaa. Tuulivoimalan lavan yli tapahtuva ilman turbulenttisuus on sitä voimakkaampaa mitä suurempi on lavan profiilin muutos (paksuus) pitkin profiilin pituutta. Lisäksi turbulenssia lisäävät jättöreunan geometria sekä kohtaavan ilman turbulenssi ja nopeus. Koska turbulenssin määrä on suoraan suhteessa kohinamaisen melun määrään, on turbulenssin kokonaishallinnalla merkittävä rooli lapaprofiilisuunnittelussa. Lavan kärkinopeus, joka nykyturbiineissa on noin m/s, sekä aerodynaamisen melun taajuus, kasvavat lavan pituuden ja pyörimisnopeuden mukaan. Tällöin kasvaa myös ilman turbulenssi lavan jättöreunalla ja siten myös aerodynaaminen melu. Aivan lavan kärjessä lavan pinta-ala kapenee moderneissa lapaprofiileissa voimakkaasti, jolloin suurimman meluntuoton onkin osoitettu olevan lähellä kärkeä kohdassa, jossa profiili on noin 75 95% jänteen pituudesta. Aerodynaaminen melu kuullaan usein viheltävänä tai viuhuvana äänenä ja on puhtailla lapapinnoilla tasoltaan matalampaa, koska likainen pinta lisää rosoisuutta, josta seuraa turbulenssin kasvu. Generaattorin muuntaja emittoi matalataajuista ja kapeakaistaista melua, mutta voimakkuudeltaan se on yleensä alhaista (Di Napoli 2007). Uusissa lapakulmasäätöisissä laitoksissa voidaan muuttaa lapakulman lisäksi myös pyörimisnopeutta, jolloin molemmilla toiminnoilla on melua vähentävä vaikutus. 2.2 Mittausten toteutus Ympäristömelumittauksia tehtiin kaikkiaan 7 mittauspaikassa, joista 5 sijaitsee tuulivoimalaitosten koillispuolella Hillonkylän ja Petkeleen asuinalueilla. Kaksi mittauspaik-

4 2 kaa sijoitettiin tuulivoimaloiden luoteispuolelle Mäkelänkankaan ja Neuvottoman alueille. Mittauspaikkojen ja tuulivoimaloiden sijainnit on esitetty kuvassa 1. Lyhytaikaisten mittausten pituus oli kullakin mittauspaikalla vähintään 24 tuntia. Mittausaikana voimalat pyrittiin sammuttamaan, jotta niiden meluvaikutusta voitiin paremmin tutkia. Mittauspaikoilla 1, 2 ja 4 suoritettiin lyhytaikaisten mittausten lisäksi 1 kuukauden kestävät pitkäaikaismittaukset. Kuva 1. Mittauspaikkojen ja tuulivoimaloiden sijainnit. Voimaloiden sijainnit on esitetty punaisilla tähdillä ja mittauspaikkojen keltaisilla ympyröillä. Mittauspaikoilla 1, 2 ja 4 tehtiin lyhytaikaisten mittausten lisäksi pitkäaikaiset, 1kk kestävät mittaukset. Mittaukset suoritettiin seuraavina ajankohtina: , Mittauspaikat , Mittauspaikka , Mittauspaikat 1-3 ja , Mittauspaikka , Mittauspaikat 1-4 Pitkäaikaiset mittaukset tehtiin ajalla mittauspaikoilla 1,2 ja Mittauskalusto Tuulivoimaloiden aiheuttamia ympäristömelutasoja mitattiin Norsonic 140, Norsonic 131, Rion NL-32, Larson-Davis 842 ja B&K 2250-äänitasomittareita, jotka täyttävät standardien SFS 2877 / IEC651 ja IEC 804 vaatimukset tarkkuusluokan 1 mittareille. Norsonic 140-, B&K ja Larson-Davis-äänianalysaattoreilla melun tunnusluvut tallennettiin terssikaistoittain 10 sekunnin jaksoina mittarin muistiin. Mittarit kalibroitiin ennen mittauksia ulkoisella kalibraattorilla. Ympäristömelumittauksissa mittarit asetettiin kolmijalalla noin 1,5 metrin korkeuteen ja ne varustettiin tuulisuojalla.

5 3 Mittauspaikoilla 1, 2 ja 4 tehdyt 1 kuukauden pituiset pitkäaikaismittaukset tehtiin yhtäaikaisesti Aures-mittausjärjestelmän laitteistoilla, jotka pystyvät toimimaan itsenäisesti maastossa päivän ajan. Pitkäaikaismittausten mittaustulokset tallennettiin laitteistojen muistiin 10 sekunnin keskiäänitasoina. Mittauspaikalla 1 sijainneella Aures 2.0-mittarilla voitiin keskiäänitason lisäksi tallentaa äänen taajuussisältö sekä nauhoittaa ympäristön äänet koko mittausajalta. 2.3 Mittausten aikaiset sääolosuhteet Lyhytaikaiset ympäristömelumittaukset pyrittiin suorittamaan ympäristömelun mittausohjeen mukaisissa olosuhteissa (Ympäristöministeriö 1995). Mittausten aikana tuulen suunta tulisi olla 45 asteen sektorissa tuulivoimaloista mittauspaikkojen suuntaan ja tuulen nopeuden tulisi olla alle 5 m/s. Tällöin mittauspaikkojen 1-5 mittaukset tuli suorittaa etelä-/lounaistuulella ja mittauspaikkojen 6-7 itä-/kaakkoistuulella. Mittausten aikaiset sääolosuhteet on esitetty liitteessä 1. Liitteen 1 taulukoista 1 ja 2 havaitaan, että ja suoritettujen mittausten aikana on vallinnut etelän/ lounaan puoleinen tuuli. Näin ollen tuulen suunta täyttää mittausohjeen määräyksen. Liitteen 1 taulukosta 3 havaitaan, että suoritettujen mittausten aikana on vallinnut lännen/ kaakon puoleinen tuuli. Näin ollen tuulen suunta täyttää mittausohjeen määräyksen mittauspaikalle 6. Syyskuussa 2011 tehtyjen mittausten aikaiset sääolosuhteet on raportoitu liitteessä Ympäristömelumittausten epävarmuus Ympäristömelumittausten epävarmuus lisääntyy etäisyyden kasvaessa. Ympäristöministeriön mittausohjeen mukaan yksittäisen mittauksen tuloksen epävarmuus on 2 db 30 metrin mittausetäisyydellä, 4 db 100 metrin mittausetäisyydellä ja 7 db 500 metrin etäisyydellä. Mikäli mittausohjeen mukaiset olosuhteet eivät toteudu tai mittausetäisyydet ovat suuremmat kuin ohjeessa esitetyt suurimmat mittausetäisyydet katsotaan mittausepävarmuudeksi 10 db (Ympäristöministeriö 1995). Tuulivoimalat sijaitsivat noin metrin etäisyydellä mittauspaikoista, joten mittausetäisyyden perusteella arvioitu mittausepävarmuus olisi 5-10 db. Mittausohjeen mukaan taustamelun aiheuttama äänitasoindikaatio tulisi olla vähintään 10 db alle mitattavan äänitason. Tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua mitattaessa tämä vaatimus voi käytännössä toteutua käytännössä vain, mikäli mittauspaikka sijaitsee tuulivoimalan välittömässä läheisyydessä alle 100 metrin etäisyydellä tuulivoimalasta. 2.5 Ympäristömelun ohjearvot Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) on annettu maankäytön ja rakentamisen, liikenteen suunnittelussa ja rakentamisen lupamenettelyssä sovellettavat melutason ohjearvot. Näitä ohjearvoja sovelletaan myös ympäristölupaharkinnassa (taulukko 1). Melutason ohjearvot on annettu erikseen päiväaikaiselle keskiäänitasolle (klo 7 22) ja yöaikaiselle keskiäänitasolle (klo 22 7). Taulukko 1. Melutason yleiset ohjearvot (Vnp 993/1992). Ulkona Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet Alueen kuvaus Päiväajan (klo 7 22) keskiäänitason ohjearvot Yöajan (klo 22 7) keskiäänitason ohjearvot

6 4 taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet Sisällä Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 55 db db 45 db 40 db 3) 35 db 30 db Opetus- ja kokoustilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleensä käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista ohjearvoon. 1) 2) 3 Tulokset 3.1 Voimaloiden käyntitiedot lyhytaikaisten mittausten aikana Jotta tuulivoimaloiden ympäristöön aiheuttamaa melua voitaisiin paremmin tulkita, pyrittiin voimalat pysäyttämään mittausten aikana noin tunnin ajaksi. Näin ollen on mahdollista tutkia alueella vallitsevaa taustamelutasoa. Mittaus 1: , Mittauspaikat 1, 2, 3 ja 4 Mittaukset aloitettiin n klo ja ne lopetettiin n klo Mittausten alkaessa tuulivoimalat olivat sammutettuina ja kolme voimalaa käynnistettiin seuraavasti: WT klo 16:40 16:50 WT2 - ei käynnissä WT klo 16:20 16:30 WT klo 16:40 16:50 Säätietojen mukaan (liite 1) mittausaikana satoi vettä n klo alkaen ja tuulen nopeus oli yli 5 m/s klo 21:00 eteenpäin.wt2-voimalan pysähdyksissä olo oli sinänsä harmillista, sillä se sijaitsi lähinnä mittauspaikkaa 1, jonne etäisyyttä oli vain noin 300 metriä. Tämän takia mittaus uusittiin toisella mittauskerralla. Mittaus 2: , Mittauspaikat 1, 2, 3 ja 5 Mittaukset aloitettiin klo 14:30 ja lopetettiin klo 23:30. Mittausten alkaessa tuulivoimalat olivat käynnissä. Tuulivoimalat pysäytettiin ajalla 22:18 23:00 taustamelutasojen selvittämistä varten.

7 5 WT1 WT2 WT3 WT klo Pysähtynyt klo 14:40 14:50 Käynnistys klo 22:20 Pysäytys klo 23:00 Käynnistys klo Käynnissä klo 14:00 14:10 Pysäytys klo 14:50 15:00 Käynnistys klo 22:20 Pysäytys klo 23:00 Käynnistys klo Käynnissä klo 22:20 Pysäytys klo 23:00 Käynnistys klo Käynnissä klo 22:20 Pysäytys klo 23:00 Käynnistys Säätietojen mukaan mittausaikana tuuli oli lounaan suuntainen, eli voimaloista mittauspisteisiin päin (liite 1). Tuulen nopeus oli koko mittauksen ajan voimakas. Voimakas tuuli aiheuttaa sen, että voimalaitokset toimivat tehokkaammin ja niiden aiheuttama melupäästö on myös suurempi. Toisaalta, tuulen aiheuttama taustamelu on tällöin myös suurempi. Mittaus 3: , Mittauspaikka 6 Mittaus aloitettiin n klo 11:30 ja lopetettiin n klo 10:00. Mittauksen aikana tuulivoimalat olivat käynnissä lukuun ottamatta klo 20:57 22:06 välistä aikaa, jolloin voimalat sammutettiin. Tilaajalta saadun tiedon mukaan tuulivoimalat olivat käynnissä koko muun mittausajan. Säätietojen mukaan (liite 1 taulukko 3) mittausaikana tuuli oli idän ja kaakon suuntainen, eli voimaloista mittauspisteeseen päin. Tuulen nopeus oli koko mittauksen ajan noin 3-5 m/s. 3.2 Lyhytaikaisten mittausten tulokset Mittauspaikka 1 Mittauspaikka 1 sijaitsi Matinsaarentien läheisyydessä noin 300 metrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta teiden risteyksessä. Havaintojen perusteella tuulivoimalan melu erottui taustamelusta matalana jaksottaisena huminana. Mittauspaikassa 1 mitattiin sekä että , koska ensimmäisellä mittauskerralla ei saatu kunnollista tietoa voimaloiden päällä olon vaikutuksesta melutasoon.

8 6 Mittauspaikalla mitatut keskiäänitasot on esitetty kuvassa 2 ja mitatut keskiäänitasot kuvassa 3. Kuvaan 3 on myös merkitty ajankohta, jolloin voimalat pysäytettiin. Tämä ajankohta on esitetty tarkempana kuvassa 4. Lasketut keskiäänitasot kummaltakin mittauskerralta on esitetty taulukossa 2. Säätietojen mukaan tuulen nopeus klo 21 jälkeen oli yli 5 m/s. Lisäksi mittausaikana alkoi sataa n klo 4:00. Nämä muuttujat selittävät keskiäänitason nousun klo 21:00 alkaen. Säästä aiheutuvaa keskiäänitason nousua voidaan havaita muidenkin mittauspaikkojen (paikat 1-4) tuloksissa. Kuva 2. Mittauspaikan 1 keskiäänitasot (10 sekunnin jaksojen keskiäänitaso) Nuoli osoittaa ajankohdan, jolloin voimalat WT1, WT3 ja WT4 käynnistyivät. WT2 ei ollut käynnissä mittauksen aikana. Kuva 3. Mittauspaikan 1 keskiäänitasot (10 sekunnin jaksojen keskiäänitaso) toisella mittauskerralla Voimaloiden pysäyttämisen hetki on osoitettu sinisellä nuolella. Toisella mittauskerralla mitattu päiväaikainen keskiäänitaso mittauspaikassa 1 ennen voimaloiden pysäytystä oli 59,1 db. 40 minuutin jaksolla ennen voimaloiden pysäytystä klo 22:20 mittauspaikalla 1 mitattu keskiäänitaso oli 52,6 db. Voimalat

9 7 olivat pysähtyneinä yhteensä noin 40 minuutin ajan. Tällä ajanjaksolla mittauspaikalla 1 mitattu keskiäänitaso oli 50,6 db. Kyseisenä ajankohtana keskiäänitason arvo putosi siis noin 2 desibeliä mittauspaikalla 1. Kuvassa 4 on tarkasteltu voimaloiden pysäyttämisen ajankohtaa lyhyemmältä tarkastelujaksolta. Kuvasta voidaan havaita, että sammutuksen ansiosta keskiäänitaso (pohjataso) putoaa silmämääräisesti noin 3-4 db mittauspaikalla 1. Mittaustuloksista nähdään myös, että voimalaitoksen pysäytyksen aikana esiintyy hetkellisiä melutapahtumia, joiden keskiäänitasot nousevat yli 55 db tason. Nämä huiput eivät ole tuulivoimaloiden aiheuttamia. Edellä mainittu havainto pätee kaikkiin mittauspaikoilla 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 tehtyihin mittaustuloksiin: tuulivoimaloiden vaikutukset kokonaismelutasoissa näkyvät vain suotuisissa olosuhteissa äänenpaineen pohjatasojen nousuna mittaustuloksissa esiintyvät hetkelliset yli db tasot aiheutuvat muista melulähteistä Kuva 4. Voimalan pysäyttämisen vaikutus keskiäänitasoon (10 sekunnin jaksojen keskiäänitaso) mittauspaikassa 1. Voimalat olivat pysähtyneinä nuolien väliin jäävän ajankohdan. Taulukko 2. Keskiäänitasot molemmilta mittauskerroilta mittauspaikalla 1. Päivämäärä LAeq [db] LAeq, päiväaika, ,0 LAeq, yöaika, ,7 LAeq, päiväaika, ,7 LAeq, päiväaika, (* 59,1 LAeq, klo 21:40 22:20 52,6 LAeq, klo 22:20 23:00 (Voimalat pysähtyneinä) 50,6 (* voimakas tuuli nosti ääneitasoa! Mittauspaikka 2 Mittauspaikka 2 sijaitsi Hillontien päässä, noin 600 metrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta koilliseen. Havaintojen perusteella tuulivoimalan melu erottui heikosti taustamelusta. Mittauspaikassa 2 mitattiin sekä , että , koska ensimmäisellä mittauskerralla ei saatu kunnollista tietoa voimaloiden päällä olon vaikutuksesta melutasoon.

10 8 Mittauspaikan 2 mittaustulokset on esitetty kuvissa 5, 6 ja 7. Mittausjaksojen keskiäänitasot on esitetty taulukossa 3. Kuvat 5,6 ja 7. Mittauspaikan 2 keskiäänitasot (10 sekunnin jaksojen keskiäänitaso) Nuolella on merkitty ajankohta, jolloin WT1, WT3 ja WT4 käynnistyivät.

11 9 Taulukko 3. Mittaustulokset mittauspaikalta LAeq [db] LAeq, päiväaika, ,6 LAeq, yöaika, ,0 LAeq, päiväaika, ,4 Toisella mittauskerralla tutkittiin voimaloiden pysäytyksen vaikutusta keskiäänitason arvoon. Kuvassa 8 on esitetty tilanne, jolloin voimalat ovat pysäytetty ja jälleen käynnistetty (voimalat pysähtyneinä nuolien välisen ajan). Kuvasta havaitaan keskiäänitason vähäinen putoaminen, joskaan tason pudotus ei ole kovinkaan merkittävä. Voimalat olivat pysähtyneinä ajalla 22:18 23:00 (merkitty kuvaan nuolilla). Kuva 8. Voimaloiden pysäytyksen vaikutus LAeq-tasoihin (10 sekunnin jaksot) mittauspaikassa 2. Mittauspaikka 3 Mittauspaikka 3 sijaitsi Bernerintien päässä noin 1000 metrin päässä lähimmästä voimalasta pohjoiseen. Havaintojen perusteella tuulivoimalan melu erottui heikosti taustamelusta, jota aiheutti mm. läheinen tieliikenne ja tuulen havina puissa. Mittauspaikan 3 keskiäänitasot on esitetty kuvassa 9 ja taulukossa 4. Taulukko 4. Keskiäänitasot mittauspaikassa LAeq [ db] LAeq, päiväaika, ,4 LAeq, yöaika, ,1 LAeq, päiväaika, ,6

12 10 Kuva 9. Mittauspaikan 3 keskiäänitasot (10 sekunnin jaksojen keskiäänitaso) Nuolella on merkitty ajankohta, jolloin WT1, WT3 ja WT4 käynnistyivät. Mittauspaikka 4 Mittauspaikka 4 sijaitsi Itälahdentien päästä alkavan huolto-/hiekkatien varrella noin 500 metrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Läheisessä metsässä toimi metsuri, jonka moottorisahan ääni kantautui mittauspaikalle. Kuvassa 10 ja taulukossa 5 on esitetty mittausdata ajalta, jolloin moottorisahan ääni ei häirinnyt. Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänet eivät erottuneet mittausten aikana. Kuva 10. Mittauspaikan 4 keskiäänitasot (10 sekunnin jaksojen keskiäänitaso) Nuolella on merkitty ajankohta, jolloin WT1, WT3 ja WT4 käynnistyivät.

13 11 Taulukko 5 Keskiäänitasot mittauspaikassa LAeq [ db] LAeq, päiväaika, ,7 LAeq, yöaika, ,7 Tuuli ja sade nostivat keskiäänitasoa klo 21:00 alkaen. Mittauspaikka 5 Mittauspaikka 5 sijaitsi Karhunkierroksen ja Itälahdentien välisellä metsäalueella noin 1000 metrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Mittaukset tehtiin Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänet eivät erottuneet mittausten aikana. Kuva 11. Mittauspaikan 5 keskiäänitasot (10 sekunnin jaksojen keskiäänitaso) Voimalat pysäytettiin nuolen osoittamassa ajankohdassa. Voimaloiden pysäyttämisen vaikutuksia keskiäänitasoihin on tarkasteltu kuvassa 12. Kuvasta voidaan havaita, että keskiäänitasot eivät merkittävästi muuttuneet voimaloiden pysäyttämisen vaikutuksesta mittauspaikalla 5. Taulukko 6. Keskiäänitasot mittauspaikassa LAeq [db] LAeq, päiväaika, ,2 LAeq, yöaika, ,5 LAeq, päiväaika, ,5

14 12 Kuva 12. Voimaloiden pysäytyksen vaikutus keskiäänitasoon mittauspaikassa 5. Voimalat olivat pysähtyneinä nuolien välisenä aikana. Mittauspaikka 6 Mittauspaikka 6 sijaitsi Summanlahden länsirannalla noin 900 metrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Voimalan ja mittauspaikan väliin jäävä alue on suurimmaksi osaksi merenlahtea. Tuulivoimaloiden aiheuttama melu erottui mittauspaikalle selkeästi johtuen osittain erittäin hyvistä mittausolosuhteista ja matalasta taustamelutasosta. Kuva 14. Mittauspaikan 6 keskiäänitasot (10 sekunnin jaksojen keskiäänitaso) Voimalat olivat pysähtyneinä nuolien välisen ajan. Mittausaikana voimalat pysäytettiin n klo 20:57. Pysäytyksen vaikutusta keskiäänitasoon on esitetty kuvassa 15. Voimalat olivat pysähdyksissä nuolien väliin jäävän ajan. Kuvasta 15 havaitaan, että voimaloiden pysäytys laski keskiäänitasoa silmämääräisesti arvioituna parilla desibelillä. Laskentojen perusteella keskiäänitason arvo putosi voimaloiden pysäyttämisen seurauksena noin yhden desibelin.

15 13 Taulukko 7. Keskiäänitasot mittauspaikassa LAeq [db] LAeq, päiväaika, ,6 LAeq, yöaika, ,0 LAeq, päiväaika, ,6 Kuva 15. Voimalan pysäytyksen vaikutus keskiäänitasoon (10 sekunnin jaksojen keskiäänitaso) mittauspaikalla 6. Mittauspaikalla 6 mittaustulokset tallennettiin 1 sekunnin jaksoina mittalaitteen muistiin. 1 sekunnin keskiäänitasoja mitattaessa oli mahdollista havaita tuulivoimalan melulle tyypillistä jaksollisuutta (amplitudimodulaatiota) (kuva 17). Kuva 17. Tuulivoimalan amplitudimodulaatiota mittauspaikalla 6 (1 sekunnin keskiäänitaso).

16 14 Mittauspaikka 7 Mittauspaikka 7 sijaitsi Mäkelänkankaalla noin 3 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista. Havaintojen perusteella mittauspaikalla vallitseva melu on peräisin pääosin Mäkelänkankaalla sijaitsevasta sahalaitoksesta. Muita äänilähteitä alueella olivat mm. liikenne ja elämisen äänet (koirat, lapset). Mittauspaikalle ei havaittu tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua. Koska mittauspaikalle 7 kantautuu melua selkeästi muista lähteistä kuin Summan tuulivoimaloista, emme näe tarpeelliseksi käsitellä mittauspaikan tuloksia. Syyskuussa 2011 tehtyjen mittausten tulokset on raportoitu liitteessä Tuulivoimaloiden aiheuttaman melun taajuusjakauma ja jaksollisuus Tuulivoimaloiden sammutuksen aikana voitiin analysoida voimaloiden aiheuttaman melun taajuuksia vertaamalla käynnissä olon ja sammutuksen aikana mitattuja äänitasoja toisiinsa. Parhaiten tuulivoimaloiden melun ominaisuudet saatiin selville lähellä voimalaa mitatusta pisteestä, kauempana sijaitsevissa mittauspisteissä näkyivät lähinnä melun voimakkaimmat, matalataajuiset komponentit. Mittauspaikalla 1 mitatuissa tuloksissa näkyi selvästi tuulivoimalan melun aiheuttamat komponentit (kuva 16). Tuulivoimalan aiheuttama melu erottuu taustaäänistä erityisesti 100 Hz ja 125 Hz terssikaistoilla. A-painotus leikkaa matalat taajuudet melutasoista, sen vuoksi A-painotettujen melutasojen ero on ainoastaan 0,5 db, mikä johtuu tosin suurimmaksi osaksi korkeahkosta taustamelutasosta. Painottamattomien keskiäänitasojen L Feq erotus oli 4 db. Kuva 16. Mittauspaikalla 1 mitatut, taajuuspainottamattomat keskiäänitasot terssikaistoittain voimalaitosten ollessa käynnissä sekä sammutettuina. Tuulivoimalan aiheuttama melu on luonteeltaan matalataajuista, alle 1 khz melua, joka näkyy kuvassa korkeina, sinisinä palkkeina. Painottamattomien keskiäänitasojen erotus on 4 db. Mittauspaikalla 3 mitatuissa tuloksissa (kuva 17) havaitaan tuulivoimalan vaikutus 100 Hz ja 125 Hz terssikaistoilla. Painottamattomien keskiäänitasojen L Feq erotus oli 2 db. Mittauspaikalla 5 mitatuissa tuloksissa (kuva 18) voitiin tuulivoimalan vaikutus havaita vain 125 Hz taajuuskaistalla. Painottamattomien keskiäänitasojen erotuksessa ei vaikutusta kuitenkaan havaittu. Mittauspaikalla 6 mitatuissa tuloksissa näkyi selvästi tuulivoimalan melun aiheuttamat komponentit 100 Hz ja 125 Hz terssikaistoilla (kuva 19). Painottamattomien keskiäänitasojen erotus oli 2 db.

17 15 Kuva 17. Mittauspaikalla 3 mitatut taajuuspainottamattomat keskiäänitasot terssikaistoittain voimalaitosten ollessa käynnissä sekä sammutettuina. Tällä mittauspaikalla erottuvat selvimmin 100 Hz ja 125 Hz taajuuspiikit. Painottamattomien keskiäänitasojen erotus oli 2 db. Kuva 18. Mittauspaikalla 5 mitatut taajuuspainottamattomat keskiäänitasot terssikaitoittain voimalaitosten ollessa käynnissä sekä sammutettuina. Mittauspisteeseen erottuu heikosti 125 Hz terssikaistalla voimalaitoksen toimiessa. Kuva 19. Mittauspaikalla 6 mitatut, taajuuspainottamattomat keskiäänitasot terssikaistoittain voimalaitosten ollessa käynnissä sekä sammutettuina. Painottamattomien keskiäänitasojen erotus oli 2 db.

18 Pitkäaikaisten mittausten tulokset Haminan Summassa suoritettiin pitkäaikaisia mittauksia ajalla Pitkäaikaismittausten tavoitteena oli seurata tuulen suunnan ja nopeuden, sekä voimaloiden tehotason vaikutusta melutasoihin lähialueilla. Pitkäaikaismittaukset suoritettiin mittauspaikoilla 1,2 ja 4. Kuvassa 20 on esitetty pitkäaikaisten mittausten tunnin jaksojen keskiäänitasot, jotka vaihtelivat välillä db. Pitkäaikaiset keskiäänitasot olivat suurimmat tuulivoimaloiden lähellä sijainneella mittauspaikalla 1 (taulukko 8). Taulukko 8. Pitkäaikaisen mittausjakson keskimääräiset ja suurimmat päivä- ja yöaikaiset keskiäänitasot mittauspaikoilla 1, 2 ja 4. Mittaus- Keskimäärin Suurimmat paikka LAeq 7-22 LAeq 22-7 LAeq 7-22 LAeq 22-7 MP MP MP Tunnin keskiäänitasojen vaihtelumittauspaikoilla oli varsin laajaa (± 30 db) ja suuri osa äänenpainetason vaihtelusta aiheutui muusta kuin tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta. Kuvassa 20 esitetty mittauspaikkojen keskiäänitasot, tuulennopeudet sekä ajankohdat, jolloin tuulen suunta on ollut tuulivoimaloilta mittauspaikan suuntaan. Mittaustuloksista voidaan tehdä seuraavia havaintoja: Mittauspaikalla 1 mitatut äänenpainetasot ovat suurempia kuin paikoilla 2 ja 4 Tuulen nopeus vaikuttaa mitattuihin äänenpainetasoihin kaikilla mittauspaikoilla. Erityisen selvästi tämä näkyy mittausjakson alussa ja jakson lopussa , jolloin tuulen suunnat ovat olleet epäsuotuisat mittausten kannalta. Suotuissa olosuhteissa mitatut melutasot eivät poikkea merkittävästi muissa tilanteissa mitatuista tasoista. Mittauspaikalla 1 tuulivoimaloiden aiheuttama melu näkyy mittaustuloksissa todennäköisesti ja jaksoilla. Mittauspaikalla 2 mitatuissa äänenpainetasoissa ei ole suurta vaihtelua, eivätkä voimalaitosten pysäytysten vaikutukset erotu mittaustuloksissa Mittauspaikalla 4 voimalaitosten todennäköiset vaikutukset erottuvat ja jaksojen tuloksissa, jolloin tunnin keskiäänitasot vaihtelivat voimalaitoksen toimiessa (WT4) välillä db

19 17 Kuva 20. Tunnin keskiäänitasot (db) ja keskimääräiset tuulennopeudet (m/s) mittauspaikoilla Mustilla vaakaviivoilla on esitetty ajankohdat, joilloin tuulen suunta on ollut tuulivoimaloista mittauspaikan suuntaan. Värillisillä viivoilla on merkitty jaksot, jolloin tuulivoimalat eivät olleet käynnissä.

20 18 Liitteeseen 2 on poimittu yksittäisten mittauspäivien tuloksia tarkempaan tarkasteluun. Poimittujen päivien aikana tuulen suunta on ollut etelän puoleinen. Tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, että mitatuista äänenpainetasoista ei voida erottaa tuulen aiheuttaman taustakohinan osuutta tuulivoimaloiden aiheuttamasta äänestä Tuulen nopeus on ollut 3-6 m/s ja suunta etelän ja kaakon välinen. Tässä tilanteessa melu kantautuu ensisijaisesti voimaloista WT2 ja WT3 kohti mittauspaikkaa 1. Liitteen 2 sivulta 1 havaitaan, että voimalat WT2 ja WT4 ovat toimineet voimaloista suurimmilla tehotasoilla (jopa 3000 W aikana 16:00 23:00) ja WT3 noin 2000 W tehotasolla. Vastaavalla ajanjaksolla tuulen nopeus on kasvanut noin 6 m/s:iin. Voimaloiden ja tuulen synnyttämä keskiäänitaso on noussut alle 50 db tasolta noin 55 db:iin mittauspaikassa 1. Mittauspaikoissa 3 ja 4 nousu on maltillisempaa tuulen suunta on ollut etelän-kaakon puoleinen ja tuulen nopeus on ollut noin 3 m/s lukuun ottamatta iltaa (n klo 18 ->) jolloin tuuli on tyyntynyt. Tuulivoimaloiden tehotaso on päivän aikana pudonnut tasaisesti, kunnes ne ovat pysähtyneet n klo Mitatuissa keskiäänitasoissa havaitaan tasojen tasainen putoaminen voimaloiden tehotasojen pudotessa. Mittauspaikan 1 tulokset ovat hyvinkin tarkasti linjassa voimaloiden WT2 ja WT3 tehotasojen kanssa (nämä voimalat sijainneet myötätuulessa mittareihin nähden). Mittauspaikalla 1 tunnin keskiäänitasot putoavat tasolta 55 db tasolle 45 db. Myös mittauspaikka 4 sijaitsee myötätuulen suunnassa voimaloista WT2 ja WT3 ja myös tässä mittauspaikassa havaitaan tasojen tasaista putoamista. Mittauspaikassa 4 tunnin keskiäänitasot putoavat tasolta n 50 db tasolle 45 db tyynen yön jälkeen tuulen nopeus on noussut noin 6-7 m/s:iin noin klo 07:00 alkaen. Tuulen suunta on ollut etelän ja lounaan välinen. Tässä tilanteessa melu kantautuu ensisijaisesti voimaloista WT2 ja WT4 kohti mittauspaikkoja 1 ja 2. Voimalasta WT1 melu kantautuu mittauspaikalle 4. Mittaustuloksista havaitaan, että kaikki voimalat ovat ajalla 00:00 10:00 pyörineet matalalla teholla <1400W, mutta niiden tehotasot ovat nousseet n klo 10 alkaen. Tuulen nopeuden ja voimaloiden tehotason kasvu havaitaan kaikissa mittauspaikoissa keskiäänitason kasvuna. Mittauspaikalla 1 keskiäänitaso nousee tasolta 45 db tasolle 55 db. Mittauspaikoilla 2 ja 4 keskiäänitasot nousevat alle 40 db tasolta tasolle yli 45 db tuulen suunta on ollut etelän ja lounaan välinen ja tuulen nopeus on ollut noin 3-5 m/s. Voimaloiden tehotaso on laskenut yön aikana, kunnes taso on noussut n klo 10 alkaen (lukuun ottamatta voimalaa WT3, joka on ollut loppupäivän pysähdyksissä). Voimaloiden tehotason nousu havaitaan mittauspaikkojen 1 ja 2 keskiäänitasoissa tason pienenä nousuna. Mittauspaikalla 4 tason nousu on matalampaa tuulen suunta on ollut ajalla 00:00-16:00 ollut etelänpuoleinen, jonka jälkeen tuuli on kääntynyt kohti länttä ja sen nopeus on laskenut noin 4 m/s:stä 1 m/s:iin. Vastaavana ajankohtana voimaloiden tehotaso on pudonnut ja lopulta voimalat ovat pysähtyneet. Tuulen nopeuden ja voimaloiden tehotason putoaminen havaitaan myös mittauspaikkojen 1 ja 4 keskiäänitasoissa, joissa tasot putoavat vastaavina ajankohtina.

21 Liitteen 2 viimeisellä sivulla on esitetty keskiäänitasojen arvot, kun tuulivoimalat ovat olleet pysähtyneinä koko vuorokauden ajan tuulen nopeus on pysynyt alle 3 m/s tasolla ja sen suunta on vaihdellut. Tuulen nopeuden muutokset voidaan havaita mittauspaikan 1 keskiäänitason tuloksista. Tuloksista voidaan havaita, että tyynenä päivänä, jolloin tuulivoimalat eivät ole käytössä, keskiäänitaso Summan alueella on noin db. 4 Johtopäätökset Tuulivoimaloiden aiheuttama ääni oli selvästi kuultavissa ja mittauksin todennettavissa lähimmässä mittauspaikassa, joka sijaitsi noin 300 metrin etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta. Tällä mittauspaikalla tuulivoimalan aiheuttamasta melusta voitiin havaita äänen jaksottaisuutta ja matalataajuiset komponentit. Tällä lähimmällä mittauspaikalla voitiin myös erottaa tuulivoimalan vaikutukset melun kokonaistasoihin ja tuulivoimalan todettiin nostavan taustaäänitasoa noin 3 5 db. Tuulivoimaloiden aiheuttamien äänien vaikutukset kokonaismelutasoihin eivät erottuneet lyhytaikaisissa mittauksissa mittauspaikoilla 2, 3, 4 ja 5 (etäisyydet tuulivoimalaitoksiin metriä). Mittauspaikkojen 1, 2 ja 3 tuloksista voitiin erottaa tuulivoimaloiden äänen aiheuttama taustatasosta poikkeavat taajuushuiput 125 ja 200 Hz terssikaistoilla. Mittaustuloksista hetkellisesti erottuva kapeakaistainen komponentti ei kuitenkaan kuulohavaintojen perusteella erottunut selvästi. Mittauspaikalla 6 tuulivoimalan aiheuttama poikkeava taajuusjakauma voitiin myös todeta mittaustuloksista, vaikka äänenpainetasot olivat matalia (alle 40 db). Sekä lyhyt- että pitkäaikaismittauksista havaittiin, että keskiäänitasojen arvot noudattelevat tuulen nopeuden ja voimalan tehotason kanssa samaa käyrämuotoa. Tuulen nopeuden ollessa korkea voimalan tuottaa sähköä korkeammalla teholla ja voimalan roottori pyörii nopeammin. Mittauksen kannalta ongelmallista on se, että tuuli itsessään aiheuttaa taustaääntä, joka yli 500 metrin etäisyydellä tuulivoimaloista peittää useimmissa tilanteissa alleen tuulivoimalan aiheuttaman äänen. Tuulivoimalat synnyttävät matalataajuista ääntä, joka voidaan suotuisissa sääolosuhteissa kuulla ja todentaa mittauksilla ainakin kilometrin etäisyydellä. Näillä etäisyyksillä tuulivoimaloiden aiheuttaman äänen havaitseminen ja todentaminen mittauksilla edellyttää hyviä sääolosuhteita ja matalaa taustaäänitasoa. Useimmissa tilanteissa ja useimmissa paikoissa jo heikko tuuli (< 5 m/s) aiheuttaa itsessään (puusto, maaston esteet, veden äänet) yli 40 db taustaäänitason, joka peittää tuulivoimaloiden aiheuttaman äänen. Asuinrakennusten läheisyydessä mitatut keskiäänitasot eivät ylittäneet asuinalueille asetettuja melun ohjearvotasoja (L Aeq db, L Aeq dB). Mittaustulosten perusteella näyttää mahdolliselta, että suotuissa olosuhteissa tuulivoimaloiden aiheuttama A-taajuuspainotettu keskiäänitaso lähimpien asuinkohteiden läheisyydessä voi olla melun leviämiselle suotuisissa olosuhteissa db. 5 Viitteet Ympäristöministeriö 2007: Tuulivoimaloiden melun syntytavat ja leviäminen, Carlo Di Napoli, Suomen ympäristö 4 / 2007 Ympäristöministeriö 1995: Ympäristömelun mittaaminen - Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto. Ohje 1/1995. Valtioneuvoston päätös 993/1992

22 Liite 1 Mittausten aikaiset säätiedot 1 (2) Taulukko 1. Sääolosuhteet Säätiedot saatu Ilmatieteenlaitokselta (Kotka Rankin havaintoasema). Klo Lämpötila C Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta astetta kosteus % :00 5,6 1, :00 5,7 1, :00 5,8 1, :00 5,5 1, :00 5 2, :00 5,4 3, :00 5,2 3, :00 5,2 3, :00 5,5 3, :00 5,6 4, :00 6,4 8, :00 6,1 7, :00 6,4 7, :00 6,6 7, :00 6,6 7, :00 6,6 9, :00 6,2 10, :00 5,9 9, sade alkoi 6:00 6,2 9, :00 6,5 9, :00 6,8 8, : sade loppui 10:00 7,3 10, :00 7,3 8, :00 7, :00 7, L:\2000\302786_HAMINA_TUULIPUISTO\8_Raportit\Liite 1 - Säädata.doc Mall: Allmän - Stående dot ver 1.0 WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 FI Helsinki Puh.: Fax: WSP Finland Y-tunnus: Kotipaikka: Helsinki

23 2 (2) Taulukko 2. Sääolosuhteet Säätiedot saatu Ilmatieteenlaitokselta (Kouvolan Utin havaintoasema). Aika Lämpötila [ C] Tuulen nopeus [m/s] Tuulen suunta [ ] Kosteus % :00 0,3 5, :00 0,3 5, :00 0,8 5, :00 0,9 5, :00 1,1 7, :00 0,8 5, :00 0,4 5, :00 0 5, :00 0,3 4, :00 1 5, :00 0,9 5, :00 0,6 4, :00 0,4 6, :00 0,5 5, :00 0 7, :00 0,1 7, :00 0,1 7, :00-0,1 6, :00-0,7 4, L:\2000\302786_HAMINA_TUULIPUISTO\8_Raportit\Liite 1 - Säädata.doc Mall: Allmän - Stående dot ver 1.0 Taulukko 3. Säätiedot Säätiedot saatu Ilmatieteenlaitokselta (Kouvolan Utin havaintoasema). Aika Lämpötila [ C] Tuulen nopeus [m/s] Tuulen suunta [ ] Kosteus % :00-0,9 3, :00 1,5 3, :00 1,6 4, :00-0,1 2, :00-1,7 3, :00-2,9 3, :00-2,8 3, :00-3,2 5, :00-4,1 3, :00-5,8 3, :00-4,2 4, :00-0,2 3,

24 C:\Documents\fiin01403\My Documents\Projekteja\Haminan_tuulivoimalat\Liite2_Yksittäiset_päivät.doc Mall: Allmän - Liggande dot ver 1.0 Liite 2. Yksittäisten päivien mittaustulokset ja taustamuuttujat. 1 (6)

25 C:\Documents\fiin01403\My Documents\Projekteja\Haminan_tuulivoimalat\Liite2_Yksittäiset_päivät.doc Mall: Allmän - Liggande dot ver 1.0 Liite 2. Yksittäisten päivien mittaustulokset ja taustamuuttujat. 2 (6)

26 C:\Documents\fiin01403\My Documents\Projekteja\Haminan_tuulivoimalat\Liite2_Yksittäiset_päivät.doc Mall: Allmän - Liggande dot ver 1.0 Liite 2. Yksittäisten päivien mittaustulokset ja taustamuuttujat. 3 (6)

27 C:\Documents\fiin01403\My Documents\Projekteja\Haminan_tuulivoimalat\Liite2_Yksittäiset_päivät.doc Mall: Allmän - Liggande dot ver 1.0 Liite 2. Yksittäisten päivien mittaustulokset ja taustamuuttujat. 4 (6)

28 C:\Documents\fiin01403\My Documents\Projekteja\Haminan_tuulivoimalat\Liite2_Yksittäiset_päivät.doc Mall: Allmän - Liggande dot ver 1.0 Liite 2. Yksittäisten päivien mittaustulokset ja taustamuuttujat. 5 (6)

29 C:\Documents\fiin01403\My Documents\Projekteja\Haminan_tuulivoimalat\Liite2_Yksittäiset_päivät.doc Mall: Allmän - Liggande dot ver 1.0 Liite 2. Yksittäisten päivien mittaustulokset ja taustamuuttujat. 6 (6)

30 Liite 3. Page 1 of 10 Liite 3. Mittaukset Johdanto Raportissa mainittujen mittausten lisäksi suoritettiin välisenä aikana vuorokauden kestävät lisämittaukset selventämään vuodenaikojen vaikutusta voimaloiden aiheuttamaan meluun. Mittaukset suoritettiin mittauspaikoilla 1-5 ja niissä noudatettiin samoja periaatteita kuin raportissa esitellyissä aikaisemmissa lyhytaikaisissa mittauksissa. Voimalat sammutettiin mittausten aikana yhdeksi tunniksi ( n klo ), jonka lisäksi voimalat sammuivat yön aikana myös vähäisen tuulen vaikutuksesta. 2. Mittausolosuhteet 2.1. Mittausten aikaiset sääolosuhteet Sääolosuhteiden mittaamista varten mittauksissa oli mukana oma säähavaintoasema, joka oli sijoitettu mittauspaikan 1 läheisyyteen. Säähavainnot tehtiin noin 2 metrin korkeudelta maan pinnan tasosta. Mittausten aikaiset sääolosuhteet on esitetty taulukossa 4 tämän liitteen lopussa. Taulukosta 4 havaitsemme, että tuulen suunta mittausten aikana on vallinnut lännen/ lounaan suuntainen tuuli. Näin ollen tuulen suunta täyttää mittausohjeen määräyksen mittauspaikoille 1 ja Voimaloiden käyntitiedot mittausten aikana Voimaloiden käyntitiedot mittausten ajalta esitetty taulukossa 5 tämän liitteen lopussa. 3. Tulokset 3.1. Keskiäänitasot mittauspaikoilla Mittauspaikka 1 Mittauspaikalla 1 mitatut keskiäänitasot on esitetty kuvassa 1, johon on myös merkitty voimaloiden pysäytys- ja käynnistysajankohdat nuolilla. Pysäytysajan tarkempi tarkastelu on esitetty kuvassa 2. Lasketut keskiäänitasot on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Keskiäänitasot mittauspaikalla 1. LA eq [db] LA eq päiväaika (7-22) 44,3 LA eq yöaika (22-7) 39,4 LA eq päivä, myllyt pysähtyneenä 38,7 Mittausten perusteella voimaloitten ollessa käynnissä mittauspisteen 1 keskiäänitaso on noin 44 db. Voimalat pysäytettiin noin tunnin ajaksi. Tällä ajanjaksolla keskiäänitasoksi saatiin mitattua 39 db. Kyseisenä ajankohtana keskiäänitaso putosi siis noin 5 db. Kuvassa 2 on tarkastelut tarkemmin ajankohtaa voimalan seisottamisen aikana. Kuvasta voidaan havaita silmämääräisesti, että keskiäänitaso (pohjataso) laskee sammutuksen seurauksena noin 3-5 db. Sekä kuvassa 1 että 2 on havaittavissa pohjatason lisäksi yksittäisiä melutapahtumia, joiden keskiäänitasot nousevat yli 55 db tason. Nämä huiput eivät kuitenkaan ole tuulivoimalan aiheuttamia.

31 Liite 3. Page 2 of 10 Kuva 1. Sekunnin keskiäänitasot (L Aeq) mittauspaikalla 1. Punainen nuoli osoittaa voimaloiden pysäytys- ja sininen nuoli käynnistysajankohdan. Kuvassa olevat yksittäiset melupiikit eivät ole tuulivoimaloiden aiheuttamia. Kuva 2. Voimalan pysäyttämisen vaikutus sekunnin keskiäänitasoihin (L Aeq) mittauspaikalla 1. Punainen nuoli osoittaa voimaloiden pysäytys- ja sininen nuoli käynnistysajankohdan. Kuvassa olevat yksittäiset melupiikit eivät ole tuulivoimaloiden aiheuttamia.

32 Liite 3. Page 3 of 10 Mittauspaikka 2 Mittauspaikalla 2 mitatut keskiäänitasot on esitetty kuvassa 3, johon on myös merkitty voimaloiden pysäytys- ja käynnistysajankohdat nuolilla. Pysäytysajan tarkempi tarkastelu on esitetty kuvassa 4. Lasketut keskiäänitasot on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Keskiäänitasot mittauspaikalla 2. LA eq [db] LA eq päiväaika (7-22) 39,9 LA eq yöaika (22-7) 35,5 LA eq päivä, myllyt pysähtyneenä 37,1 Tuloksista voidaan havaita keskiäänitason mittauspaikalla 2 olevan noin 40 db voimaloiden ollessa päällä. Pysäytyksen vaikutuksesta keskiäänitaso laskee noin 37 db tasolle, joten laskua tulee noin 3 db. Kuvaajista 3 ja 4 keskiäänitason muutosta on kuitenkin vaikea havaita. Voimalat olivat pysähtyneenä 19:00 20:00 välisenä aikana. Kuva 3. Sekunnin keskiäänitasot (L Aeq) mittauspaikalla 2. Punainen nuoli osoittaa voimaloiden pysäytys- ja sininen nuoli käynnistysajankohdan. Kuvassa olevat yksittäiset melupiikit eivät ole tuulivoimaloiden aiheuttamia.

33 Liite 3. Page 4 of 10 Kuva 4. Voimalan pysäyttämisen vaikutus sekunnin keskiäänitasoihin (L Aeq) mittauspaikalla 2. Punainen nuoli osoittaa voimaloiden pysäytys- ja sininen nuoli käynnistysajankohdan. Kuvassa olevat yksittäiset melupiikit eivät ole tuulivoimaloiden aiheuttamia. Mittauspaikka 3 Mittauspaikalla 3 mitatut keskiäänitasot on esitetty kuvassa 5, johon on myös merkitty voimaloiden pysäytys- ja käynnistysajankohdat nuolilla. Lasketut keskiäänitasot on esitetty taulukossa 3. Tuulivoimalasta aiheutuva melu oli vaivoin kuultavissa taustamelun alta ja voimaloiden pysäyttämisestä ja käynnistämisestä aiheutuvaa muutosta ei ole selkeästi nähtävissä kuvasta 5. Pysäytysajan tarkempaa tarkastelua ei näin ollen ole nähty tarpeelliseksi. Kuva 5. Sekunnin keskiäänitasot (L Aeq) mittauspaikalla 3. Punainen nuoli osoittaa voimaloiden pysäytys- ja sininen nuoli käynnistysajankohdan. Kuvassa olevat yksittäiset melupiikit eivät ole tuulivoimaloiden aiheuttamia.

34 Liite 3. Page 5 of 10 Taulukko 3. Keskiäänitasot mittauspaikalla 3. LA eq [db] LA eq päiväaika (7-22) 40,1 LA eq yöaika ( ,1 LA eq päivä, myllyt pysähtyneenä 39,1 Mittauspaikka 4 Mittauspaikalla 4 voimalasta aiheutuva melu oli vaivoin kuultavissa eikä sen vaikutusta ole nähtävissä kuvassa 6 esitetyssä mittauspaikan keskiäänitasossa. Hetkittäin kuulunut tuulimyllyn ääni peittyi suurimmalta osalta Mäkelänkankaan suunnalta tuleviin teollisuuden ääniin. Kuva 5. Sekunnin keskiäänitasot (L Aeq) mittauspaikalla 4. Punainen nuoli osoittaa voimaloiden pysäytys- ja sininen nuoli käynnistysajankohdan. Kuvassa olevat yksittäiset melupiikit eivät ole tuulivoimaloiden aiheuttamia. Mittauspaikka 5 Mittaukset suoritettiin myös mittauspaikalla 5, mutta tältä mittauspaikalta ei saatu selkeitä mittaustuloksia eikä myllyjen ääni ollut havaittavissa mittausten aikana. Mittaukset tältä paikalta on näin ollen jätetty tässä esittelemättä Tuulivoimaloiden aiheuttaman melun taajuusjakauma ja jaksollisuus Mittauspisteiden 1 ja 2 mittauksista tehtiin myös spektrianalyysi, joista näkee voimaloiden aiheuttaman melun taajuusjakauman terssikaistoittain. Poiketen vuoden 2011 alussa tehdyistä mittauksista, nyt tehtyjen mittausten tuloksissa voimalasta aiheutuva piikki taajuusjakaumaan painottuisi 200 Hz terssikaistan kohdalle, kun talvella tehdyissä mittauksissa piikki osui 125 Hz terssikaistalle. Nyt saadut tulokset myös osoittavat melun jakautuvan suuremmalle taajuuskaistalle (100 Hz 400 Hz) kuin aikaisemmin. Mittauspisteiden 1 ja 2 spektrit on esitetty kuvaajissa 6 ja 7.

35 Liite 3. Page 6 of 10 Mittauspaikalla 1 melu on luokiteltavissa kapeakaistaiseksi sillä 200 Hz terssikaistan keskiäänitaso poikkeaa sen viereisten kaitojen keskimääräisestä äänenpainetasosta 6,4 db. Mittauspaikalla 2 vastaavaa ero 200 Hz ja sen viereisten terssikaistojen välillä oli 4 db. Kuva 6. Mittauspaikalla 1 mitatut taajuuspainottamattomat keskiäänitasot terssikaistoittain voimalaitosten ollessa käynnissä sekä sammutettuina. Selvimmin erottuvat 160 Hz ja 200 Hz taajuuspiikit. 200 Hz terssikaistan poikkeaa sen viereisten kaistojen keskiarvosta 6,4 db. Arvot laskettu yhden minuutin ajalta. Kuva 7. Mittauspaikalla 2 mitatut taajuuspainottamattomat keskiäänitasot terssikaistoittain voimalaitosten ollessa käynnissä sekä sammutettuina. Selvimmin erottuvat 160 Hz ja 200 Hz taajuuspiikit. 200 Hz terssikaistan poikkeaa sen viereisten kaistojen keskiarvosta 4 db. Arvot laskettu yhden minuutin ajalta.

36 Liite 3. Page 7 of 10 Taulukko 4. Säähavainnot mittausten aikana Säähavaintoasema sijaitsi mittauspaikan 1 lähellä. Havainnot on tehty 2 metrin korkeudelta maan pinnan tasosta. ilman ilman tuulen tuulen ilman lämpötila kosteus nopeus suunta paine pvm klo C-aste % m/s mb : WSW : SW : SW : WSW : SSW : WSW : SW : WSW : WSW : WSW : WSW : SW : WSW : WSW : SW : SW : WSW : SSW : SW : WSW : WSW : WSW : WSW : WSW : WSW : SW : W : W : W : WSW : WSW : WSW : W : W : WSW : WSW : WSW : WSW

37 ilman ilman tuulen tuulen ilman lämpötila kosteus nopeus suunta paine pvm klo C-aste % m/s mb : WSW : WSW : WSW : WSW : WSW : WSW : WSW : WSW : WSW : W : WSW : WSW : WSW : WSW : WSW : W : W : WSW : WSW : W : WSW : WSW : W : W : WSW : WSW : W : W : WSW : W : WSW : WSW : WSW : WSW : W : WSW : W : WSW : WSW : WSW Liite 3. Page 8 of 10

38 ilman ilman tuulen tuulen ilman lämpötila kosteus nopeus suunta paine pvm klo C-aste % m/s mb : SW : WSW : W : WNW : SW : SW : SSW : : SSW : SSW : SSW : W : WSW : W : W : W : : : : : : : W : E : E : : S : SSE : S : SSW Liite 3. Page 9 of 10

39 Kuva 8. Voimaloiden käyntitiedot mittausten aikana Tiedot saatu Haminan energialta Liite 3. Page 10 of 10

RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET 2.12.2010 WSP Finland Oy 302607 2 (8) 1 Toimeksianto / Johdanto...3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...3 2.1 Melua aiheuttavat toiminnot ja laitteistot / Toiminnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys 6.10.2014 WSP:n projektinumero: 306365 ID: 1 206 972 XVII (Tulli) -316-2 sekä puisto- ja katualuetta, Yliopistonkatu 55, Hotelin rakentaminen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI 1. Yleistä Räjäytyskonsultit Oy on suorittanut louhinta- ja maanrakennustyökohteen, Tolkkinen II, Porvoo ympäristömelumittausta perustuen 8.5.2014 laatimaamme

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Vastaanottaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.3.2015 Viite 1510022103 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Päivämäärä 4.3.2015

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy 9.12.2013 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT... 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja West Express Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.8.2015 MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Päivämäärä 17.8.2015 Laatija Tarkastaja Ville Virtanen Arttu Ruhanen

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Mittausaika:

Mittausaika: Raportti_1295_B /2013/OP 1(15) Tilaaja: Endomines Oy Pampalon kaivos Anne Simanainen Anne.Simanainen@endomines.com Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010 666 7818 olli.parjala@symo.fi ENDOMINES OY, PAMPALO:

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

Mervento Oy Vaasa Tuulivoimalan ympäristömelumittaukset Projektinumero: Projektinumero:

Mervento Oy Vaasa Tuulivoimalan ympäristömelumittaukset Projektinumero: Projektinumero: Mervento Oy Vaasa Tuulivoimalan ympäristömelumittaukset 9 13.12.13 7.3.14 Projektinumero: 3683 Projektinumero: 3683 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 1 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden

Lisätiedot

Vastaanottaja Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä

Vastaanottaja Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.4.16 TERRAFAMEN KAIVOS, SOTKAMO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET SYYS-LOKAKUU 15 Laatija Sakari Ruokolainen Tarkastaja Niko Karjalainen Kuvaus Sotkamon

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o 1 / 6 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO Jokikatu 7 80220 Joensuu JOENSUN UKONLAHDEN SYVÄSATAMAN MELUMITTAUKSET TAUSTAA Mittaukset suoritettiin liittyen Ukonlahden syväsataman ympäristölupaan.

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen 1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 28.8.2014 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

APL SYSTEMS MITTAUSRAPORTTI FENNOVOIMA OY HANHIKIVI PYHÄJOKI

APL SYSTEMS MITTAUSRAPORTTI FENNOVOIMA OY HANHIKIVI PYHÄJOKI APL SYSTEMS MITTAUSRAPORTTI FENNOVOIMA OY HANHIKIVI PYHÄJOKI 14.7. 11.8.2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Toiminnan ja ympäristön kuvaus... 4 Mittaukset... 5 Kuvaajat...13 Mittaustulokset...16 Melumittausalueen

Lisätiedot

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki eluselvitys vt 4 lakorkalo- Niskanperä eluselvitys Helmikuu 2007 eluselvitys vt 4 lakorkalo-niskanperä Helmikuu 2007 iite ersio 1 Pvm 20.2.2007 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset

Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset Pitkäkoski Oy/Kemoran moottorirata Sito-Yhtiöt Juha Korhonen 29.6.2012 2 (9) 29.6.2012 Kemoran moottoriradan meluselvitys SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Melun

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS

ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS Huhtikuu 2013 ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS Päivämäärä 2.4.2013 Laatija Olli-Matti Luhtinen Ramboll Säterinkatu 6 P.O.Box 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen energia Oy: NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIPUISTON MELUSELVITYS. 12.9.2012 Projektinumero: 304451. WSP Finland Oy

Varsinais-Suomen energia Oy: NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIPUISTON MELUSELVITYS. 12.9.2012 Projektinumero: 304451. WSP Finland Oy Varsinais-Suomen energia Oy: NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIPUISTON MELUSELVITYS 12.9.2012 Projektinumero: 304451 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Kortteli Takahuhti, Tampere

Kortteli Takahuhti, Tampere Rambøll Finland Oy Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Viite 82113653 Versio 2 Pvm

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9)

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9) 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1498 Keravan kaupunki Keravan kaupunki Turku 24.1.2010 Liisa Vaahtera Sivu 1(9) EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS Keravan kaupunki Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Mikonkeitaan tuulivoimaloiden matalataajuinen melu

Mikonkeitaan tuulivoimaloiden matalataajuinen melu SUUNNITTEU JA TEKNIIKKA OTSOTUUI OY Mikonkeitaan tuulivoimaloiden matalataajuinen melu Raportti FCG SUUNNITTEU JA TEKNIIKKA OY P20181 Raportti 1 (6) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Säädökset... 1 2 ähtötiedot...

Lisätiedot

Vt7 (K18) Koskenkylä Loviisa - Kotka Tiesuunnitelman ja tiesuunnitelman täydennyssuunnitelman laatiminen Täydennysmelumittaukset 15.9.

Vt7 (K18) Koskenkylä Loviisa - Kotka Tiesuunnitelman ja tiesuunnitelman täydennyssuunnitelman laatiminen Täydennysmelumittaukset 15.9. Vt7 (K1) Koskenkylä Loviisa - Kotka Tiesuunnitelman ja tiesuunnitelman täydennyssuunnitelman laatiminen Täydennysmelumittaukset 15.9.1 VT7 (K1) KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA; TIESUUNNITELMAN JA TIESUUNNITELMAN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset)

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ympäristömeluselvitys 12.11.2007 Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Meluselvitys 12.11.2007 Viite 82117377

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy, Infra Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab ovat maa-aineslupa- ja

Lisätiedot

HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Melumittausraportti

HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Melumittausraportti Vastaanottaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 23.2.2017 Viite 1510018805 HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2011 AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS AKAAN KAUPUNKI Tarkastus Tiina Kumpula Päivämäärä 18.4.2011

Lisätiedot

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 2.melumittaukset

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 2.melumittaukset Raportti 60O601.01.Q860-002 26.3.2009 TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 2.melumittaukset 60O601.01 Päiväys 26.3.2009 Sivu 1 (5) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 2 MELUMITTAUKSET 2 2.1 Käytetyt mittauslaitteet

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.3.2012 SIILINJÄRVEN KUNTA PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 6.3.2012 Laatija

Lisätiedot

Leinelän asemakaava Vantaa

Leinelän asemakaava Vantaa Ramboll Finland Oy Vantaan kaupunki Leinelän asemakaava Vantaa Ympäristömeluselvitys 10.3.2008 Vantaan kaupunki Leinelän asemakaava Vantaa Meluselvitys 10.3.2008 Viite 82120185 Versio 1 Pvm 10.3.2008 Hyväksynyt

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys 7.12.2015 Projektinumero: 306712 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 2 Lähtötiedot ja menetelmät...1 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...2

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli

Lisätiedot

Liponkuja Tampere Kaavamuutokseen liittyvä meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy

Liponkuja Tampere Kaavamuutokseen liittyvä meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy Liponkuja Tampere Kaavamuutokseen liittyvä meluselvitys 14.3.2013 Projektinumero: 305003 WSP Finland Oy 2 (8) Sisällysluettelo 1 Toimeksianto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Laskentamalli ja

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio - Melumallinnus

Lisätiedot

RAPORTTI 16ENN Q TALVIVAARA SOTKAMO OY Taattolan melumittaus

RAPORTTI 16ENN Q TALVIVAARA SOTKAMO OY Taattolan melumittaus RAPORTTI 16ENN0083.110.Q860-001 7.11.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY Taattolan melumittaus Sotkamo 21.8. 4.9.2012 Päiväys 7.11.2012 Sivu 1 (1) Yhteenveto Pöyry Finland Oy mittasi Taattola nimisellä kiinteistöllä

Lisätiedot

Melumittaus Laaksolahdessa

Melumittaus Laaksolahdessa Melumittaus Laaksolahdessa 7.6 11.12.27 Mittaus siirrettävällä mittausasemalla Melumittaus Laaksolahdessa 7.6-11.12.27 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. MITTAUSASEMAN SIJAINTI... 3 3. LENTOREITTIEN

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 6 x V136 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26596 6 x V136 x HH182

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden melun mallinnus, mittaaminen ja tulosten vertailtavuus

Tuulivoimaloiden melun mallinnus, mittaaminen ja tulosten vertailtavuus Tuulivoimaloiden melun mallinnus, mittaaminen ja tulosten vertailtavuus Meluntorjuntapäivät 2015 Mauno Aho Tuulivoimaloiden melun mallinnus ja mittaus Mallinnus Ympäristöhallinon ohjeen 2/2014 mukaisesti

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 216 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 216 METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

Nordanå-Lövbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy

Nordanå-Lövbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy Nordanå-Lövbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys 17.6.2014 Projektinumero: 305945 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...

Lisätiedot

Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi

Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi Melumallinnus 367/2007 1(10) Tilaaja: Käsittelijä: Iisalmen kaupunki Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi Jussi Kärtevä Symo

Lisätiedot

3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1. Tsunamin synty. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.

3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1. Tsunamin synty. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut. Akustiikan perussuureita, desibelit. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Tsunamin synty 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 2 1 Tasoaallon synty 3.1.2013

Lisätiedot

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA 31.8.2005 LUONNOS L. Liikonen/M.Alanko 31.8.2005 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tarkoitus...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...5

Lisätiedot

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 4.melumittaukset

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 4.melumittaukset Raportti 60O60146.01.Q860-004 27.5.2010 TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 4.melumittaukset 60O60146.01 Päiväys 27.5.2010 Sivu 1 (5) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 2 MELUMITTAUKSET 2 2.1 Käytetyt mittauslaitteet

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto LIITE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P214 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kantti, Karvia

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kantti, Karvia Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kantti, Karvia Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kantti - Melumallinnus Samir Abboud

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

TAMPEREEN KANSI JA KESKUSAREENA RAKENNUSTÖIDEN AIHEUTTAMA MELU

TAMPEREEN KANSI JA KESKUSAREENA RAKENNUSTÖIDEN AIHEUTTAMA MELU TAMPEREEN KANSI JA KESKUSAREENA RAKENNUSTÖIDEN AIHEUTTAMA MELU.10.2010 WSP Finland Oy 22 2 (11) 1 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 1.1 Suunnittelualue... 3 1.2 Lähtötiedot... 3 1.3 Laskentamalli... 4 1.4

Lisätiedot

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.12.2013 Viite 1510008051 KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 29 x RD160 x HH170 Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja Leipiö

Lisätiedot

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LAGERWEY DEVELOPMENT OY Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane Lagerwey L100 x 2 x hh135m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.3.2015 P26678 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Hiukkavaaran ampumarata, Oulu

Hiukkavaaran ampumarata, Oulu Rambøll Finland Oy Oulun Sotilasläänin Esikunta, Oulun kaupunki 3.10.2007 Oulun kaupunki, Oulun Sotilasläänin Esikunta Viite 82110340-11 Versio Pvm 3.10.2007 Hyväksynyt Tarkistanut JHs Kirjoittanut JKO,

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 13.3.2013 40 -isojen ja keskisuurten konserttien järjestäjiltä asiantuntijan tekemä melun mittaussuunnitelmaa meluilmoituksen liitteeksi - mikäli ilmoituksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS E26275 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Kaavarajat vaihdettu ja raportti päivitetty 5.1.2015 Hannele Kemppi Hannele

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V136 x 6 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.6.2016 P26596 V136 x 6 x HH182

Lisätiedot

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki CPC LAKIAKANGAS I OY Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47.3.6 P7 Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47 7) Vadbäck Hans.3.6 Sisällysluettelo Lähtötiedot... Näkemäalueanalyysi...

Lisätiedot

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 3. MITTAUS- KIERROS

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 3. MITTAUS- KIERROS Vastaanottaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 19.12.13 Viite 1510002875 VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 3. MITTAUS- KIERROS

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Anni Mikkonen

Kommenttipuheenvuoro. Anni Mikkonen Kommenttipuheenvuoro Anni Mikkonen 30.9.2014 Tuulivoimatilanne Suomessa suhteessa tavoitteisiin Tilanne 31.12.2013 448 MW Tuotanto 777 GWh/a (2013) Suomen energia- ja ilmastostrategia 2020 tavoite: 6 TWh

Lisätiedot

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS E27852 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Oona-Lina Alila Elisa Huotari Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.2.2016 SIILINJÄRVEN KUNTA ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 5.2.2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21463 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Portin tuulivoimapuisto

Portin tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Portin tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24112015 2 9) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 24112015 Portin tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN OY AB Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Valokuvasovitteet Vestas V126 x 22 x hh137m FCG

Lisätiedot

Hirvinevan tuulivoimahanke

Hirvinevan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6305 (8) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 6305 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

Yliopistonkatu (Kaava nro 8447), Tampere

Yliopistonkatu (Kaava nro 8447), Tampere Ramboll Finland Oy Rakennustoimisto Pohjola Oy Yliopistonkatu 50 52 (Kaava nro 8447), Tampere Meluselvitys 2.5.2013 Yliopistonkatu 50 52 (Kaava nro 8447),Tampere Rakennustoimisto Pohjola Oy Meluselvitys

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

PRnN1ETH41 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI. Kiviaineksen murskaus, Metsälä , Sastamala. Ympäristömelumittaus l I. Turku 30.5.

PRnN1ETH41 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI. Kiviaineksen murskaus, Metsälä , Sastamala. Ympäristömelumittaus l I. Turku 30.5. PRnN1ETH41 Ympäristömelu Raportti PR3075-Y01 Sivu 1 (9j Destia Oy Maarit Salonoja Turku 30.5.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Kiviaineksen murskaus, Metsälä 790-468-4-11, Sastamala Ympäristömelumittaus

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Yhteismallinnukset

Lisätiedot