Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys. 25.4.2014 Projektinumero: 305945. WSP Finland Oy"

Transkriptio

1 Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Lähtötiedot ja menetelmät Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa Pienitaajuisen melun laskennallinen arviointi Laskennoissa käytetyt äänitehotasot Äänitehotasot kokonaistasojen laskennassa Pienitaajuisen melun arvioinnissa käytetyt äänitehotasot Ympäristömelun ohjearvot Tulokset Viitteet... 5 Liite 1 Erillisten laskentapisteiden sijainnit loma-asuinrakennuksiin kohdistuvien melutasojen arvioinnissa. Liite 2 Erillisten laskentapisteiden sijainnit pienitaajuisen melun arvioinnissa. Liite 3 Laskennallisesti arvioidut meluvyöhykkeet (LAeq). Liite 4 Laskennallisesti arvioidut melutasot erillisiin laskentapisteisiin (loma-asuinrakennukset) Liite 5 Laskennalliset arvioit pienitaajuisen melun tasoista. WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 FI Helsinki Puh.: Fax: WSP Finland Y-tunnus: Kotipaikka: Helsinki

3 1 (7) 1 Johdanto Kemiönsaaren tekninen lautakunta on päättänyt Gräsbölen osayleiskaavan vireille tulosta kokouksessaan Tuulivoimapuiston suunnittelualueen pinta-ala on noin 255 hehtaaria, ja alue sijaitsee Degerdalin, Gräsbölen, Bogsbölen ja Villkärrin välisellä metsäalueella noin 5 km päässä Kemiön keskustasta luoteeseen (kuva 1). Kuva 1. Gräsbölen tuulipuiston kaava-alueen sijainti ja rajaus. Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastokarttarasteri 1: /2012 aineistoa). Suunniteltu tuulivoimapuisto käsittää 4 turbiinia, joiden teho on arviolta 3.0 megawattia (MW) ja napakorkeus noin 141 metriä maanpinnasta. WSP on laatinut laskennallisen selvityksen suunniteltujen tuulivoimaloiden aiheuttamasta ympäristömelusta. Laskennalliset melutarkastelut on tehty Nordex N117 / 3000 mallin tuulivoimaloille ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti (Ympäristöministeriö 2014: Tuulivoimamelun mallintaminen. Ympäristöhallinnon ohjeita 2 / 2014). Melumallinnuksen ja raportin laskennan tuloksista laativat FM Ilkka Niskanen ja DI Tuukka Lyly WSP Finland Oy:stä. Työ on tehty Lounaisvoima Oy:n toimeksiannosta. Projektinumero:

4 2 (7) 2 Lähtötiedot ja menetelmät 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa Ympäristömelun laskennallinen arviointi tehtiin Cadna A / 4.4 melun laskentamalliohjelmistoon kuuluvalla standardin ISO mukaisella laskentamallilla. Standardi sisältää algoritmit etäisyysvaimennuksen, ilmakehän absorption, maan pinnan vaikutusten ja esteiden arvioimiseen. Laskentamallin asetukset on tehty ympäristöministeriön ohjeen (Ympäristöministeriö 2014) mukaisesti: maanpinnan absorptioarvo 0,4 ja laskentakorkeus 4 m. Laskentamallissa vesistöjen pinnat on mallinnettu kovina, akustisesti heijastavina pintoina. Laskennassa ei ole otettu huomioon mahdollista melun impulssimaisuuden tai kapeakaistaisuuden lisäystä. Laskentamallin maastomalli on laadittu maanmittauslaitoksen avoimen korkeusmalliaineisto pohjalta. Melulaskenta on tehty noin 12,6 km 2 laajuiselle alueelle. Laskentapisteverkossa pisteet sijaitsivat tasaisin välein 10 metrin etäisyydelle toisistaan ja 4 metrin korkeudelle maan pinnan tasosta. Tuulivoimaloiden aiheuttamia melutasoja on laskettu erikseen lähimpien lomaasuinrakennusten kohdalle. Näitä laskentapisteitä on ollut yhteensä 25 kpl (liite 1). 2.2 Pienitaajuisen melun laskennallinen arviointi Tuulivoimaloiden aiheuttaman pienitaajuisen melun tasoja on laskettu ympäristömnisteriön ohjeistuksen mukaisesti 14 laskentapisteeseen (liite 2). Laskenta on tehty alla esitetyn laskentakaavan mukaisesti 1/3-oktaavikaistoittain painottamattomilla äänitehotason arvoilla. = äänen 1/3 oktaavitaso altistuvassa kohteessa (db), = tuulivoimalan 1/3-oktaavikaistan äänitehotaso (db), = tuulivoimalan navan etäisyys altistuvasta kohteesta (m), = heijastavan pinnan tuottama korjaus,, missä = ilmakehän tuottaman vaimennus lämpötilassa 15 o C ja 70 % suhteellisessa kosteudessa (db / km), = tuulivoimalan navan etäisyys altistuvasta kohteesta (km). Kuhunkin altistuskohteeseen on laskettu kaikkien neljän tuulivoimalan aiheuttamat pienitaajuisen melun tasot erikseen ja yhdistetty eri voimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot 1/3-oktaavikaistoittain. Laskennat on tehty 2 metrin korkeudelle maanpinnan tasosta. Heijastavan pinnan korjauksena ja ilmakehän vaimennuksen kertoimina on käytetty ympäristöministeriön ohjeessa esitettyjä arvoja. Laskennassa on käytetty tuulivoimavalmistajan ilmoittamia 1/3-oktaavikaistojen äänitehotasoja tuulen nopeudella 8 m/s. Projektinumero:

5 3 (7) Laskentatulokset on esitetty A-taajuuspainotettuina äänenpainetasoina 1/3- oktaavikaistoittain ja painottamattomina äänenpainetasoina sekä taajuusalueen yhteenlaskettuina äänenpainetasoina. Laskentatulosten perusteella on arvioitu sisällä vallitsevia melutasoja Tanskan ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Sisämelutasojen arvioinnissa on käytetty taulukossa 1 esitetty julkisivujen ääneneristävyyttä kuvaavia äänitasoeroja. Taulukko 1. Pienitaajuisen melun sisällä vallitsevien tasojen laskennassa käytetyt eristävyysarvot rakennusten julkisivuille. (Statutory Order on Noise from Wind Turbines. Translation of Statutory Order no of 15 December 2011). Terssikaista , Äänen eristys (äänitasoero, db) 6,6 8,4 10,8 11,4 13,0 16,6 19,7 21,2 20,2 21,2 21,2(* (* Käytetty samaa eristävyysarvoa kuin terssikaistalle Laskennoissa käytetyt äänitehotasot Äänitehotasot kokonaistasojen laskennassa Projektin lähtötiedot saatiin Lounaisvoima Oy:lta. Melulaskennan lähtöarvoina käytettiin tuulivoimalavalmistajan ilmoittamia äänitehotasoja oktaavikaistoittain (tuulen nopeus 10 metrin korkeudella 8 m/s). Laskennassa käytetyt äänitehotasot eri turbiinityypeille oktaavikaistoittain on esitetty taulukossa 2. Ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti laskennassa käytetyt melupäästöjen takuuarvot sisältävät laskentaan liittyvän epävarmuuden. Nordex Energy GmbH, Finnish Branch on päivätyssä lausunnossa todennut, että meluselvityksessä käytetyt Nordex Energyn toimittamat lähtötiedot ovat oikein ja niillä on Nordex Energyn takuu. Taulukko 2. Turbiinien äänitehotasot (LW lin) oktaavikaistoittain ja kokonaisäänitehotaso (LWA) tuulen nopeudella 8 m/s (painottamattomat arvot). Nordex N117 / , LWA [db] 113,1 110,5 107,8 104,9 101,1 100,9 98,6 96,4 87,5 106, Pienitaajuisen melun arvioinnissa käytetyt äänitehotasot Pienitaajuisen melun arvioinnissa lähtötasoina on käytetty taulukossa 3 esitettyjä tuulivoimavalmistajan ilmoittamia äänitehotasoja 1/3-oktaavikaistoittain taajuusalueelta Ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti laskennassa käytetyt melupäästöjen takuuarvot sisältävät laskentaan liittyvän epävarmuuden. Nordex Energy GmbH, Finnish Branch on päivätyssä lausunnossa todennut, että meluselvityksessä käytetyt Nordex Energyn toimittamat lähtötiedot ovat oikein ja niillä on Nordex Energyn takuu. Projektinumero:

6 4 (7) Taulukko 3. Pienitaajuisen melun laskennassa käytetyt äänitehotasot 1/3- oktaavikaistoittain tuulennopeudella 8 m/s (10 metrin korkeudelta, tuulivoimala Nordex N117/3000). Terssikaista , LW (lin) 109,8 109,7 107,2 107,6 106,7 106,1 103,8 104,6 102,3 101,4 100,9 2.4 Ympäristömelun ohjearvot Tuulivoimarakentamisen suunnittelussa suositellaan käytettävän Tuulivoimarakentamisen suunnittelu-ohjeen suunnitteluohjearvoja (Ympäristöministeriö 2012). Nämä suunnitteluohjearvot perustuvat pääosin muiden maiden kokemuksiin tuulivoimaloiden tuottaman äänen häiriövaikutuksista ja muissa maissa käytössä oleviin tuulivoimalamelulle annettuihin ohjearvoihin (taulukko 4). Taulukko 4. Tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjearvot (Ympäristöministeriö 2012) Alueen kuvaus Päiväajan (klo 7 22) keskiäänitason ohjearvot Ulkona Asumiseen käytettävät alueet, lomaasumiseen käytettävät alueet taajamissa, virkistysalueet Loma-asumiseen käytettävät alueet taajamien ulkopuolella, leirintäalueet, luonnonsuojelualueet 45 db 40 db Yöajan (klo 22 7) keskiäänitason ohjearvot 40 db 35 db 1) Muilla alueilla Ei sovelleta Ei sovelleta 1) Yöarvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Yksityiskohtaisen suunnittelun tavoitteena on, että melun aiheuttama haittavaikutus estyy tai minimoituu. Haittavaikutuksen katsotaan minimoituvan, kun tuulivoimarakentamisen päivä- ja yöajan keskiäänitason suunnitteluohjearvot alittuvat tarkastelupisteessä (Ympäristöministeriö 2012). Ulkomelutason suunnitteluohjearvojen lisäksi asuntojen sisätiloille käytetään asumisterveysohjeen mukaisia ohjearvotasoja, jotka on annettu taajuuspainottamattomia tunnin keskiäänitasoin L eq, 1h terssikaistoittain (taulukko 5). Projektinumero:

7 5 (7) Taulukko 5. Yöaikaisen pienitaajuisen sisämelun ohjearvotasot terssikaistoittain (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003). Terssikaista , Leq, 1h /db Tulokset Laskennallisen arvioinnin perusteella Gräsbölen tuulivoimaloiden aiheuttama 40 db keskiäänivyöhyke ulottui noin 600 metrin etäisyydelle lähimmästä tuulivoimalasta (liite 3). Lähimpiin loma-asuinrakennuksiin kohdistuvat melutasot olivat laskentojen mukaan suurimmillaan noin 33 db. Pääsääntöisesti loma-asuinrakennuksiin kohdistuvat melutasot jäivät alle 30 db tason (liite 4). Laskennallisen arvioinnin perusteella tuulivoimaloiden aiheuttamat melutasot alittivat tuulivoimarakentamiselle annetut suunnitteluohjearvojen tasot lähimpien asuin- ja loma-asuinrakennusten piha-alueilla. Laskennallisesti arvioidut pienitaajuisen melun kokonaistasot lähimmissä asuinkohteissa vaihtelivat välillä db (liite 5). Tuulivoimaloiden aiheuttaman pienitaajuisen melun tasot sisätiloissa olivat laskennallisen arvioinnin perusteella pieniä. Laskennallisesti arvioidut sisämelutasot alittivat kaikkien terssikaistojen osalta yli 11 desibelillä asumisterveysohjeen mukaiset ohjearvot (liite 6). 4 Viitteet Standard ISO Acoustics Attenuation of sound during propagation outdoors, part 2: General method of calculation. Sosiaali- ja terveysministeriö 2003: Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät - Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. Helsinki Statutory Order on Noise from Wind Turbines. Translation of Statutory Order no of 15 December Tanskan ympäristöministeriön ohjeet tuulivoimaloiden melua koskevista määräyksistä ja ohjeet määräysten mukaisten tasojen arvioinnista. Ympäristöministeriö 2012: Tuulivoimarakentamisen suunnittelu - Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012. Ympäristöministeriö 2014: Tuulivoimamelun mallintaminen. Ympäristöhallinnon ohjeita 2 / 2014 Tampere Helsinki Ilkka Niskanen WSP Finland Oy Tuukka Lyly WSP Finland Oy Projektinumero:

8 Y X W T V U A04 F G H A02 S Q R A03 A05 Gräsbölen tuulivoimaloiden meluselvitys. Tuulivoimaloiden O ja erillisten laskentapisteiden sijainnit ja tunnisteet. P L A B C D K M MEL J I Mittakaava 1: (A4 vaaka) N

9 Lf_11 Lf_10 Lf_9 A04 Lf_12 A02 Lf_1 Lf_8 A03 A05 Gräsbölen tuulivoimaloiden meluselvitys. Tuulivoimaloiden ja erillisten laskentapisteiden (pienten taajuuksien laskenta) sijainnit. Lf_7 Lf_6 Lf_5 Lf_14 Lf_4 Lf_13 Lf_3 Lf_2 Mittakaava 1: (A4 vaaka)

10 Gräsbölen tuulivoimaloiden meluselvitys. Turbiinityyppi: Nordex 117/3000. Laskennassa käytetyt äänitehotasot, LWA, tuulen nopeudella 8 m/s: A02, A03, A04, A05 LWA = 106 db, ei vaimennuksia. Laskentamalli ISO Maanpinnan absorptioarvo 0,4. Laskentakorkeus 4 m. Toiminnan aikaiset keskiäänitasot LAeq. 50 > 35.0 db > 40.0 db > 45.0 db > 50.0 db Asuinrakennukset Vapaa-ajan rakennukset Mittakaava 1: (A4 vaaka) WSP Finland Oy

11 Liite 4, 1/1 Gräsbölen tuulivoimaloiden meluselvitys Erillisten reseptorien (Loma-asuinrakennukset) melutasot ISO laskentamallilla. Laskennan asetukset: - maan pinnan absorptioarvo 0,4 - laskentakorkeus 4 m - ilman lämpötila +15 C-astetta - ilman suhteellinen kostesu 70 %. Laskentapiste Koodinaatit LAeq Nimi ID x-koord, y-koord, db A , ,5 29,5 B , ,2 28,2 C , ,0 31,0 D , ,0 29,7 MEL , ,6 28,9 F , ,8 31,3 G , ,3 31,2 H , ,4 25,9 I , ,5 32,8 J , ,8 32,8 K , ,2 28,6 L , ,7 30,0 M , ,0 28,6 N , ,2 29,0 O , ,9 20,3 P , ,7 17,5 Q , ,3 27,9 R , ,7 28,9 S , ,1 23,2 T , ,1 26,5 U , ,0 28,8 V , ,3 30,3 W , ,3 25,3 X , ,1 23,7 Y , ,7 24,8

12 Liite 5. 1/2 Gräbölen tuulivoimaloiden meluselvitys Pienitaajuisen melun laskenta Ympäristöministeriön ohjeen (Ympäristöministeriö 2014: Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. - Ympäristöhallinnon ohjeita 2 / 20 - Ympäristöhallinnon ohjeita 2 / 2014) mukaisesti. Tulokset ovat kaikkien viiden tuulivoimalan yhteenlaskettuja A-taajuuspainotettuja äänenpainetasoja. Laskentakaava: Lp = Lw - 20 db x log (d1/1 m) - 11 db + Agr - Aatm * d2 Laskukaavan vakiotermit ja ilmakehän absortioarvot ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti. Laskennassa on käytetty tuulennopeudelle 8 m/s mitattuja äänitehotasoja. Laskennan lähtötasoihin ei ole tehty lisäyksiä laskentaan liittyvän epävarmuuden huomioon ottamiseksi. A-taajuuspainotetut äänenpainetasot 1/3-oktaavikaistoittain Taajuus- Kohde LF1 Kohde LF2 Kohde LF3 Kohde LF4 Kohde LF5 Kohde LF6 Kohde LF7 kaista LpA, yhteensä LpA, yhteensä LpA, yhteensä LpA, yhteensä LpA, yhteensä LpA, yhteensä LpA, yhteensä dba dba dba dba dba dba dba 20-3,7-3,7-2,6-0,7-2,1-4,5-5,2 25 1,8 1,7 2,9 4,8 3,4 0,9 0,3 31,5 4,3 4,3 5,5 7,3 6,0 3,5 2,8 40 9,3 9,3 10,5 12,3 11,0 8,5 7, ,5 12,5 13,6 15,5 14,1 11,7 11, ,4 15,4 16,6 18,5 17,1 14,6 13, ,1 16,1 17,3 19,2 17,8 15,3 14, ,5 19,5 20,7 22,6 21,2 18,7 18, ,8 18,8 20,0 22,0 20,6 18,0 17, ,5 18,5 19,8 21,8 20,3 17,6 16, ,2 20,1 21,4 23,5 22,0 19,2 18,5 LpA 26,5 26,5 27,7 29,7 28,3 25,6 24,9 A-taajuuspainotetut äänenpainetasot 1/3-oktaavikaistoittain Taajuus- Kohde LF8 Kohde LF9 Kohde LF10 Kohde LF11 Kohde LF12 Kohde LF13 Kohde LF14 kaista LpA, yhteensä LpA, yhteensä LpA, yhteensä LpA, yhteensä LpA, yhteensä LpA, yhteensä LpA, yhteensä dba dba dba dba dba dba dba 20-6,6-4,6-6,3-8,9-4,9-4,1-0,5 25-1,2 0,8-0,8-3,4 0,6 1,3 5,0 31,5 1,4 3,4 1,8-0,8 3,2 3,9 7,6 40 6,4 8,4 6,7 4,1 8,1 8,9 12,6 50 9,5 11,5 9,9 7,3 11,3 12,1 15, ,5 14,5 12,8 10,1 14,2 15,0 18, ,2 15,2 13,5 10,8 14,9 15,7 19, ,5 18,5 16,8 14,1 18,3 19,1 22, ,7 17,8 16,1 13,2 17,6 18,4 22, ,3 17,5 15,7 12,7 17,2 18,1 22, ,8 19,1 17,2 14,0 18,8 19,7 23,8 LpA 23,4 25,5 23,7 20,9 25,2 26,1 30,0

13 Liite 5. 2/2 Painottamattomat äänenpainetasot 1/3-oktaavikaistoittain Taajuus- Kohde LF1 Kohde LF2 Kohde LF3 Kohde LF4 Kohde LF5 Kohde LF6 Kohde LF7 Sisämelukaista Lp, yhteensä Lp, yhteensä Lp, yhteensä Lp, yhteensä Lp, yhteensä Lp, yhteensä Lp, yhteensä ohjearvo (* db db db db db db db db 20 46,8 46,8 47,9 49,8 48,4 46,0 45, ,5 46,4 47,6 49,5 48,1 45,6 45, ,5 43,7 43,7 44,9 46,7 45,4 42,9 42, ,9 43,9 45,1 46,9 45,6 43,1 42, ,7 42,7 43,8 45,7 44,3 41,9 41, ,6 41,6 42,8 44,7 43,3 40,8 40, ,6 38,6 39,8 41,7 40,3 37,8 37, ,6 38,6 39,8 41,7 40,3 37,8 37, ,9 34,9 36,1 38,1 36,7 34,1 33, ,9 31,9 33,2 35,2 33,7 31,0 30, ,1 31,0 32,3 34,4 32,9 30,1 29,4 32 Lp (lin) 52,9 52,8 54,0 55,9 54,5 52,1 51,4 Painottamattomat äänenpainetasot 1/3-oktaavikaistoittain Taajuus- Kohde LF8 Kohde LF9 Kohde LF10 Kohde LF11 Kohde LF12 Kohde LF13 Kohde LF14 Sisämelukaista Lp, yhteensä Lp, yhteensä Lp, yhteensä Lp, yhteensä Lp, yhteensä Lp, yhteensä Lp, yhteensä ohjearvo (* db db db db db db db db 20 43,9 45,9 44,2 41,6 45,6 46,4 50, ,5 45,5 43,9 41,3 45,3 46,0 49, ,5 40,8 42,8 41,2 38,6 42,6 43,3 47, ,0 43,0 41,3 38,7 42,7 43,5 47, ,7 41,7 40,1 37,5 41,5 42,3 46, ,7 40,7 39,0 36,3 40,4 41,2 44, ,7 37,7 36,0 33,3 37,4 38,2 42, ,6 37,6 35,9 33,2 37,4 38,2 42, ,8 33,9 32,2 29,3 33,7 34,5 38, ,7 30,9 29,1 26,1 30,6 31,5 35, ,7 30,0 28,1 24,9 29,7 30,6 34,7 32 Lp (lin) 49,9 51,9 50,3 47,7 51,7 52,5 56,2 (* Sosiaali- ja terveysministeriö 2003: Asumisterveysohje asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. Helsinki 2003.

Nordanå-Lövbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy

Nordanå-Lövbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy Nordanå-Lövbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys 17.6.2014 Projektinumero: 305945 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys 7.12.2015 Projektinumero: 306712 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 2 Lähtötiedot ja menetelmät...1 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...2

Lisätiedot

Pyhäjoen Silovuoren tuulivoimalahankkeen meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy

Pyhäjoen Silovuoren tuulivoimalahankkeen meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy Pyhäjoen Silovuoren tuulivoimalahankkeen meluselvitys 16.9.2014 Projektinumero: 306113 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 2 Lähtötiedot ja menetelmät...2 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...2

Lisätiedot

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Meluselvitys Lounaisvoima Oy 2.4.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 4 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä melusta... 4 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014 19.3.2014 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Äänitehotasojen mittaus... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Meluselvitys Lounaisvoima Oy 24.9.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 3 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä äänestä... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN

TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN VERTAILUA WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 Helsinki tuukka.lyly@wspgroup.fi Tiivistelmä WSP Finland Oy on yhdessä WSP Akustik Göteborgin yksikön kanssa

Lisätiedot

HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET

HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET Vastaanottaja Megatuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.3.2014 Viite 1510011471 HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET HONKAMÄEN TUULIVOIMAHANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.4.2012 Viite 82139905 MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS MUNNINMÄEN TUULIVOIMALAT MELUMALLINNUS Päivämäärä 5.4.2012 Laatija

Lisätiedot

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä Ilkka Niskanen Paljon mielipiteitä, tunnetta, pelkoa, uskomuksia 2 Tuulivoimaa Euroopassa ja Suomessa Maa Pinta-ala km2

Lisätiedot

Varsinais-Suomen energia Oy: NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIPUISTON MELUSELVITYS. 12.9.2012 Projektinumero: 304451. WSP Finland Oy

Varsinais-Suomen energia Oy: NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIPUISTON MELUSELVITYS. 12.9.2012 Projektinumero: 304451. WSP Finland Oy Varsinais-Suomen energia Oy: NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIPUISTON MELUSELVITYS 12.9.2012 Projektinumero: 304451 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21.

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21. LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio - Melumallinnus

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Huittinen-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kiimasuo, Huittinen Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys 6.10.2014 WSP:n projektinumero: 306365 ID: 1 206 972 XVII (Tulli) -316-2 sekä puisto- ja katualuetta, Yliopistonkatu 55, Hotelin rakentaminen

Lisätiedot

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Sivu 1/11 Saunamaa_CG140609-Rev4- meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev3 9.6.2014 Christian Granlund

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Melumallinnus Erkki Heikkola Raportin otsikko ja kirjoittajat Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka - Melumallinnus Erkki Heikkola Numerola Oy Asiakas Ilmatar Luhanka Oy Tiivistelmä

Lisätiedot

Hailuodon lautta Meluselvitys

Hailuodon lautta Meluselvitys Hailuodon lautta Meluselvitys 1.7.2009 Laatinut: Mikko Alanko Tarkastanut: Ilkka Niskanen Hailuodon lautan meluselvitys Meluselvitys 1.7.2009 Tilaaja Metsähallitus Laatumaa Erkki Kunnari Veteraanikatu

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Paholammi, Honkajoki

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Paholammi, Honkajoki Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Paholammi, Honkajoki Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Paholammi - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ SISÄLTÖ Tuulivoimalamelun synty ja ominaisuudet Tuulivoimalamelun mallinnuksen haasteet Olhavan tuulipuiston melumittaukset MELUN SYNTY JA OMINAISUUDET

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO MELUSELVITYKSEN PÄIVI- TYS, KAAVA 1

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO MELUSELVITYKSEN PÄIVI- TYS, KAAVA 1 Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 16.8.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO MELUSELVITYKSEN PÄIVI- TYS, KAAVA 1 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO MELUSELVITYKSEN

Lisätiedot

TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS

TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.5.2015 Viite 1510014407 TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS TETOMIN TUULIVOIMAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Lauttakangas, Jämijärvi

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Lauttakangas, Jämijärvi Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Lauttakangas, Jämijärvi Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Lauttakangas - Melumallinnus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen energia Oy: NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIPUISTON MELUSELVITYS Projektinumero: WSP Finland Oy

Varsinais-Suomen energia Oy: NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIPUISTON MELUSELVITYS Projektinumero: WSP Finland Oy Varsinais-Suomen energia Oy: NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIPUISTON MELUSELVITYS 12.9.2012 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

MUTKALAMMEN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS

MUTKALAMMEN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Prokon Wind Energy Finland Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.5.2015 Viite 1510002089-013 MUTKALAMMEN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 7.5.2015

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen Page 1 of 9 Rajamaenkyla-Pienitaajuinen melu- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Rajamäenkylä Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 10.02.2015

Lisätiedot

TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT

TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT TUULIVOIMALAMELU Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Aiheita Nykyiset melun ohjearvot Tuulivoimalamelu ja sen erityispiirteet Tuulivoimalamelun leviäminen ympäristöön

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2165 1 Sivu 1 (17) TuuliSaimaa Oy Maija Leena Oinonen Turku 15.8.2014 TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Selvitys ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.1.2015 Viite 1510011224 ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

KAUKKORVEN TUULIVOIMA- LAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS

KAUKKORVEN TUULIVOIMA- LAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS Vastaanottaja Tuulisaimaa Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.10.2014 Viite 1510015613 KAUKKORVEN TUULIVOIMA- LAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS KAUKKORVEN TUULIVOIMALAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

Meluselvityksen päivittäminen Anttilanrannan alueella (Tuusulan kunta) 11.10.2012 Projektinumero: 304571. WSP Finland Oy

Meluselvityksen päivittäminen Anttilanrannan alueella (Tuusulan kunta) 11.10.2012 Projektinumero: 304571. WSP Finland Oy Meluselvityksen päivittäminen Anttilanrannan alueella (Tuusulan kunta) 11.10.2012 Projektinumero: 3071 2 (8) Sisällysluettelo 1 Toimeksianto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Laskentamalli ja laskennan

Lisätiedot

Meluraportti, Honkamäki

Meluraportti, Honkamäki Page 1 of 9 Honkamaki_CG140320- Rev1.3-meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Honkamäki Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev1.1 24.3.2014 Christian Granlund, Antti

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

MAASELÄNKANKAAN TUULI- VOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS

MAASELÄNKANKAAN TUULI- VOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS Vastaanottaja wpd Finland Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.4.2014 Viite 1510012267 MAASELÄNKANKAAN TUULI- VOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS

Lisätiedot

NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULI- VOIMAHANKE MELUSELVITYS

NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULI- VOIMAHANKE MELUSELVITYS Vastaanottaja Varsinais-Suomen Energia Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 1.9.2015 Viite 1510020759 002 NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULI- VOIMAHANKE MELUSELVITYS NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULIVOIMAHANKE MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.6.2015 Viite 1510011224 ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

Lisätiedot

ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS

ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS 14.3.2008 ESPOON MATINKYLÄN N KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 HELSINKI Puh. +3 207 864 11 www.wspgroup.fi Ilkka Niskanen ja Laura Gröhn SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto...

Lisätiedot

SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS

SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Somero Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2013 Viite 1510001380-003 SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS SOMERON TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 27.6.2013 Laatija

Lisätiedot

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 PAIMION KAUPUNKI Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (7) Eskelinen Erja Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

TOAS Pappila, Tampere

TOAS Pappila, Tampere Ramboll Finland Oy Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOAS TOAS Pappila, Tampere Meluselvitys 25.11.2016 TOAS Pappila, Tampere Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOAS Meluselvitys 25.11.2016

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

KORPI-MATIN TUULIVOIMA- PUISTO, MERIKARVIA MELUMALLINNUS

KORPI-MATIN TUULIVOIMA- PUISTO, MERIKARVIA MELUMALLINNUS Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014, täyd. 18.9.2014 Viite EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy KORPI-MATIN

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO MELUSELVITYS

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO MELUSELVITYS Vastaanottaja Voimamylly Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.1.2015 Viite 82142159 HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO MELUSELVITYS HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO MELUSELVITYS Päivämäärä 27.1.2015

Lisätiedot

OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS

OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Olofsgård Energi Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.11.2014 Viite 1510001016-003 OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTO, KEMIÖNSAARI

Lisätiedot

RIUTANKALLION TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS

RIUTANKALLION TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Lagerwey Development Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.3.2014 Viite 1510011291 RIUTANKALLION TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS RIUTANKALLION TUULIVOIMAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kantti, Karvia

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kantti, Karvia Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kantti, Karvia Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kantti - Melumallinnus Samir Abboud

Lisätiedot

MUSTAISNEVAN TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS

MUSTAISNEVAN TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Lagerwey Development Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.3.2014 Viite 1510011564 MUSTAISNEVAN TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS MUSTAISNEVAN TUULIVOIMAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Pvm: 5.3.2009 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS

SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Merituuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 9.3.2015 Viite 82127026 SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Päivämäärä 9.3.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE) Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584-001 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

Lisätiedot

NIEMENRANTA 2 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN SUUNNITELTUJEN RAKENNUSTEN JULKISIVUIHIN JA PIHA-ALUEILLE KOHDISTUVIEN MELUN KESKIÄÄNITASOJEN TARKASTELU

NIEMENRANTA 2 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN SUUNNITELTUJEN RAKENNUSTEN JULKISIVUIHIN JA PIHA-ALUEILLE KOHDISTUVIEN MELUN KESKIÄÄNITASOJEN TARKASTELU 1 NIEMENRANTA 2 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN SUUNNITELTUJEN RAKENNUSTEN JULKISIVUIHIN JA PIHA-ALUEILLE KOHDISTUVIEN MELUN KESKIÄÄNITASOJEN TARKASTELU 1 Tausta laatii asemakaavaa Tampereella alueelle. Tämä melutarkastelu

Lisätiedot

OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS

OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Föreningen Konstsamfundet Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.5.2014 Viite 1510001016-003 OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTO, KEMIÖNSAARI

Lisätiedot

TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS

TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510020841 TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS

Lisätiedot

TUULIVOIMALAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

TUULIVOIMALAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 113 Ympäristömelu Raportti PR-Y1877-1 Rajakiiri Oy Turku 23.3.2012 Vaula Väänänen Frilundintie 7 Sivu 1(13) 65170 Vaasa TUULIVOIMALAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kohde: Röyttä, Tornio Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Luvia Eurajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus

Luvia Eurajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 spoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Luvia urajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus wpd Finland Tero lo

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Meluselvitys 17.3.2014 ALKUSANAT Meluselvitys on laadittu Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaavaa varten. Osayleiskaavan tavoitteina ovat

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.12.2013 Viite 1510008051 KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Innopower OY Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23440 Raportti 1 (9) Märsylä Janne Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS Vastaanottaja Haukiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2011 MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS 1 Päivämäärä 30.8.2011 Laatija Marja Pussinen Tarkastaja Sanna Kaikkonen

Lisätiedot

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 12 Ketunperä_Meluselvitys_yhtei svaikutukset-ykjr150528-8_rev3 Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys - Yhteisvaikutukset Versio Päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET 2.12.2010 WSP Finland Oy 302607 2 (8) 1 Toimeksianto / Johdanto...3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...3 2.1 Melua aiheuttavat toiminnot ja laitteistot / Toiminnan

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Meluselvitys 27.3.2014 Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Tuusulan kunta Meluselvitys

Lisätiedot