Työttömien terveystarkastukset Pellossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömien terveystarkastukset Pellossa"

Transkriptio

1 Työttömien terveystarkastukset Pellossa - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso Mari Pelkonen

2 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Työttömien terveystarkastukset Pellossa 4 3. Työskentelyjakson tavoitteet 4 4. Toteutus Terveystarkastusten sisältö Terveystarkastusten toteutuminen Havaintoja liittyen Pellolaisten työttömien terveydentilaan 7 5. Arviointi 7 6. Pohdinta 8 Liitteet

3 1. Johdanto 3 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut -hanke (http://www.sosiaalikollega.fi/kaste) on aloittanut ja kestää saakka. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmasta (KASTE). Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja koordinoinnista vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö. PaKasteen Lapin osiossa kehitetään perusterveyden huoltoa, terveyden edistämistä ja sosiaalityötä kuntalähtöisesti. Jokaiselle Lapin kunnalle on annettu mahdollisuus kehittää perusterveydenhuoltoa ja terveyden edistämistä PaKasteen rahoittamilla työskentelyjaksoilla. Kunnat ovat saaneet määritellä PaKasteen tavoitteita tukevat kehittämistyön kohteet ja valita kehittäjätyöntekijät. PaKaste on tukenut kuntia kehittämistyössä järjestämällä työkokouksia ja kehittämispäiviä. Lisäksi PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen suunnittelijat ovat tarvittaessa olleet kuntien työntekijöiden tukena. Pellon kunta haki rahoitusta perusterveydenhuollon työskentelyjaksolle tarkoituksena toteuttaa terveystarkastukset pitkäaikaistyöttömille. Laaja joukko työttömiä jää kokonaan minkäänlaisten terveystarkastusten ulkopuolelle. Tarkoituksena oli tavoittaa kunnan pitkäaikaistyöttömät ja saada heidät terveydenhoitajan vastaanotolle perusterveystarkastukseen. Määräraha myönnettiin terveydenhoitajan palkkaamiseen ajalle sekä työterveyslääkärin palvelujen ostamiseksi, koska kunnassa ei ole omaa työterveyslääkäriä.

4 4 2. Työttömien terveystarkastukset Pellossa Vuonna 2009 Pellon keskimääräinen työttömyys oli16,3%. Vuoden työttömänä olleita oli 40 henkilöä. Lisäksi kunnassa on paljon pätkätöitä tehneitä, lyhyen aikaa työttömänä olleita henkilöitä, jotka ovat vuosia olleet työterveyspalveluiden ulottumattomissa. Työttömien laajamittaisia terveystarkastuksia on toteutettu Pellossa viimeksi 90-luvulla, joten työttömien terveyspalveluiden järjestäminen oli nyt perusteltua ja ajankohtaista. Suomalaisten kansansairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet sekä tyypin 2 diabetes, saattavat pitkään esiintyä työikäisillä piilevinä ja aiheuttaa suuria terveysriskejä. Näiden sairauksien esiasteidenkin havaitsemiseksi on säännöllinen terveydentilan kartoittaminen tarpeen. Varhaisella puuttumisella asiakas voi säästyä vakavammilta seurauksilta. Elämänlaatua voidaan parantaa terveyttä parantamalla ja edistämällä. Kohderyhmän arvioitiin olevan n. 100 henkilöä. Pienellä paikkakunnalla asiakkaat tunnetaan hyvin ja heidän arveltiin olevan tehokkaalla tiedottamisella hyvin tavoitettavissa sekä suhtautuvan positiivisesti tarjottuun palveluun. Tässä tarpeelliseksi nähtiin luoda myös sektorirajoja ylittävää yhteistyötä työvoiman ja sosiaalitoimen kanssa. 3. Työskentelyjakson tavoitteet Tavoitteena oli työttömien terveystarkastusten kautta kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja Pellon kunnassa. Terveystapaamisten tarkoitus oli 1) työkyvyn tukeminen, 2) työkyvyn mahdollisen heikkenemisen toteaminen sekä 3) työkyvyttömyyden havaitseminen ja sairaslomalle tai eläkkeelle siirtymisen edistäminen. Terveystarkastuksessa oli tavoitteena perustutkimuksilla ja verikokeilla kartoittaa asiakkaiden terveydentilaa ja löytää mahdollisia piileviä perussairauksia sekä opastaa ja neuvoa ravitsemukseen, painonhallintaan ja liikuntaan liittyvissä asioissa. Sairastumisriskien kartoituksella ja neuvonnalla ehkäistäisiin Pellolaisten työttömien sairastumista ja edistettäisiin terveyttä ja hyvinvointia. Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 1. Terveystapaamisten toteuttaminen ja työttömien terveydentilan ja työllistymisedellytysten vahvistaminen 2. Terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja työ- ja elinkeinohallinnon yhteistyön tiivistäminen 3. Asiakasohjauskäytäntöjen tehostaminen ja asiakkaiden tietoisuuden ja osallisuuden lisääminen 4. Työkykynäkökulman vahvistaminen 5. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Työskentelyjakson aikana oli tavoitteena luoda kaikkiin kunnan alueella asuviin pitkäaikaistyöttömiin ulottuva pysyvä käytäntö terveyspalveluiden järjestämiseksi. 4. Toteutus PaKaste-hanke myönsi kehittämistyöhön rahoitusta työntekijän palkkakustannuksiin e sekä lisärahoitusta työterveyslääkärin palveluiden ostamiseksi 1 700e. Toteutuneet kustannukset olivat 9954,92 euroa. Muut resurssit, kuten puhelin- ja toimistokulut, laboratorio- ym. tutkimukset sekä työtila tulivat Pellon kunnan kustannettaviksi. Työskentelyjakson ajaksi tehtävään palkattiin kokoaikaisesti sairaanhoitaja Mari Pelkonen, jonka tehtävänä oli yhteistyössä työnvälityksen ja sosiaalitoimen kanssa tavoittaa kohderyhmä sekä suorittaa työttömille henkilöille perusterveystarkastus ja ohjelmoida ja ottaa tarvittavat verikokeet sekä tarvittaessa ohjata asiakas lääkärin, diabeteshoitajan tai astmahoitajan vastaanotolle. Lisäksi työterveyslääkäri Jari Havelan palvelut ostettiin kolmeksi päiväksi Norrmedi Oy:ltä.

5 5 Työtä suunniteltaessa ja toteutettaessa sairaanhoitajan tukena oli ohjausryhmä, johon kuuluivat sosiaalijohtaja Lahja Harju, terveyskeskuksen poliklinikan osaston hoitaja Eija Niva (lähin esimies), työterveyshoitaja Maarit Kivilompolo ja sosiaalityöntekijä Kullervo Linna. Ohjausryhmä kokoontui kerran projektin aikana ensimmäisellä puoliskolla päivittämään kokemuksia toiminnan käynnistymisestä. Sosiaalijohtaja raportoi edelleen johtoryhmälle. Ohjausta ja apua oli aina tarvittaessa saatavilla poliklinikan, neuvolan, laboratorion ja fysioterapian sekä sosiaalitoimen, mielenterveystoimiston ja työvoiman henkilökunnalta. Asiakkaat ohjautuivat terveystarkastukseen alkuvaiheessa suurimmaksi osaksi sosiaalitoimiston ja työvoimatoimiston kautta. Niissä työntekijät asiakkaidensa luvalla varasivat heille vastaanottoajan. Päällekkäisyyksien välttämiseksi hoitaja antoi tietyt ajat kullekin taholle jaettaviksi. Muuten asiakkaat varasivat ajan itse soittamalla suoraan hoitajalle tai joissain tapauksissa terveyskeskuksen ajanvarauksen kautta. Ensimmäisen viikon aikana palvelusta pyrittiin tehokkaasti tiedottamaan. Ilmoituksia vietiin sosiaalitoimistoon, työvoimatoimistoon, työttömien yhdistykselle sekä kirjastoon. Lisäksi ilmoitus julkaistiin paikallislehdessä ja asiasta mainittiin useaan otteeseen Lapin Radiossa. Lisäksi ensimmäisen viikon tehtäviin kuului terveystarkastusten ja toiminnan suunnitteleminen ja tiedonhankinta, aiempaan toimintaan ja taustatietoon, mm. Rovaniemen malliin, tutustuminen sekä yhteistyökuvioiden kartoittaminen. Projektin aikana toiminnasta ilmestyi myös lehtiartikkelit maakunta- ja paikallislehdissä. Sairaanhoitaja suoritti työpäivänään tavallisimmin kolme terveystarkastusta. Lisäksi aamuun oli ohjelmoitu verinäytteiden ottoa. Tavoite oli, että asiakkaat kävisivät verikokeissa etukäteen, jotta vastaukset olisi tarkastuksen yhteydessä nähtävillä. Lähes kaikista asiakkaistaan sairaanhoitaja otti itse verinäytteet ja toimitti ne sitten laboratorioon. Terveystarkastuksessa yhden asiakkaan kanssa aikaa kului 1-2 tuntia. Lisäksi työpäivään kuului asiakastapaamisessa tehtyjen mittausten ja keskustelun kirjaaminen potilaspapereihin sekä puhelimitse ajanvarausasioiden, laboratoriovastausten tai jatkosuunnitelmien asioimista. 4.1 Terveystarkastusten sisältö Terveystarkastukseen saavuttuaan asiakas täytti ensin esitietolomakkeen (LIITE 1), jos ei ollut saanut sitä etukäteen lähettävältä taholta ja täyttänyt valmiiksi. Esitietolomakkeita toimitettiin alussa työvoimatoimistoon ja sosiaalitoimistoon asiakkaille annettavaksi. Esitietolomakkeen pohjalta oli hyvä keskustella asiakkaan elämäntilanteesta, elintavoista ja psyykkisestä ja fyysisestä terveydentilasta. Tässä yhteydessä tarkistettiin rokotusten voimassaolo sekä nykylääkitys. Perustutkimuksena mitattiin verenpaine, pituus, paino, BMI ja vyötärön ympärysmitta. Laboratoriokokeina otettiin rutiinisti lähes kaikilta kolesterolit, ALAT, GT, paastosokeri ja PVK. Harkinnan mukaan määrättiin laajempia kokeita esim. perussairauksien kontrolloinnin tai oireiden selvittämisen vuoksi. Haastattelemalla selvitettiin ja laskettiin 2. tyypin diabeteksen sairastumisriski. AUDIT-kysely tehtiin alkoholin riskikäytön selvittämiseksi lähes kaikille, poikkeuksena ne jotka ilmoittivat olleensa täysin raittiina pidemmän aikaa (yli puoli vuotta). Fagerströmin nikotiiniriippuvuus laskettiin tupakoitsijoille. Lisäksi harkinnan mukaan tehtiin vielä BDI-mielialakysely. Mittaus- ja tutkimustulokset kirjattiin asiakkaalle mukaan annettavaan palautteeseen (LIITE 2). Tapaamisessa keskusteltiin mielialasta ja elämäntilanteesta sekä siihen liittyvistä joskus monimutkaisistakin asioista ja huolista samoin kuin tulevaisuuden näkymistä ja suunnitelmista. Keskustelulle annettiin riittävästi aikaa. Kolesterolien ollessa koholla tai painonhallinnan tarpeellista, keskusteltiin ruokavalion ja liikunnan tärkeydestä. Terveysneuvontaa ja ohjausta annettiin tilanteen mukaan kaikille. Päihteiden käyttö samoin kuin tupakointikin otettiin reilusti puheeksi ja tarvittaessa rohkaistiin vähentämään tai lopettamaan. Tarpeen mukaan asiakas kutsuttiin verenpaineseurantaan, ohjattiin diabetes- tai astmahoitajan vastaanotolle tai mielenterveystoimiston asiakkaaksi. Osa ohjautui lääkärin vastaanotolle. Tarvittaessa konsultoitiin lääkitykseen tai hoitoon liittyvissä asioissa oman terveyskeskuksen lääkäreitä. Rokotusten voimassaolo pyrittiin selvittämään. Jäykkäkouristusrokote oli vanhentunut noin puolella. Osalle asiakkaista oli aiheellista tehdä myös kuulontutkimus. Heidät ohjattiin työterveyshoitajan tai muiden terveydenhoitajien vastaanotolle. Myös suun terveydenhuollosta kysyttiin ja kehotettiin hakeutumaan suuhygienistin vastaan-

6 6 otolle. Hammashuolto on kuitenkin maksullista, jonka vuoksi useimmat eivät olleet halukkaita hoitoon hakeutumaan, vaikka olisi aihetta olutkin. Hankkeeseen olisi voinut kuulua myös maksuton hammastarkastus. 4.2 Terveystarkastusten toteutuminen Terveystarkastuksessa kävi hankkeen aikana 67 asiakasta. Heistä yli viisi vuotta työttömänä olleita oli 4 miestä ja 1 nainen, yli vuoden työttömänä olleita 12 miestä ja 16 naista. Alle vuoden työttömänä olleita 16 miestä ja 18 naista, joista suuri osa oli työllistynyt tukitoimenpiteiden turvin lyhytaikaisesti. Miehiä kävi yhteensä 32 ja naisia 35. Asiakkaat olivat vuotiaita. Alle 35-vuotiaita oli 6,2%, vuotiaita 12,3%, vuotiaita 52,3% ja vuotiaita 29,2%. Varatuista ajoista lähes kaikki toteutuivat. Vain muutama jätti tulematta. Syynä oli joko inhimillinen erehdys/unohdus tai sairastuminen. Heille soitettiin perään ja varattiin uusi aika, jolloin viimeistään saapuivat paikalle. Lääkärille varattuihin aikoihin kaikki saapuivat ajallaan. terveystarkastuksessa käyneiden (67) työttömyysaste kaikki naiset miehet alle vuoden työttömänä yli vuoden työttömänä yli viisi vuotta työttömänä terveystarkastuksessa käyneiden ikäjakauma 6 % 29 % 12 % alle 35-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat 53 % 4.3 Havaintoja liittyen Pellolaisten työttömien terveydentilaan Projektin aikana terveystarkastuksessa käyneistä osalla todettiin hoitamattomia kansansairauksia. Diabeteshoitajan seurantaan ohjautui korkeiden sokeriarvojen seurauksena viisi asiakasta (kaikki miehiä). Korkeita, hoitamattomia kolesteroliarvoja todettiin paljon. Vain muutamalla kokonaiskolesteroli oli alle 5 (suositus). Neljällätoista yli 6 ja seitsemällä yli 7. Kolesterolin hoidoksi annettiin ruokavalio-ohjausta. Ravitsemukseen vaikuttamalla voidaan usein vaikuttaa korkeisiin kolesteroliarvoihin ja useimmat asiakkaat olivat tätä halukkaita yrittämään. Verenpaineseuranta aloitettiin uutena asiana kolmelle, joista kahdelle myös lääkitys.

7 7 Kuusi asiakasta ohjattiin astmahoitajalle kontrolliin. Muutamalla oli diagnosoitu astma, mutta hoito laiminlyöty ja kontrollista vuosia. Kolme ohjautui fysioterapian asiakkaaksi ja kolme psykiatrisen avun piiriin masennuksen tai alkoholiongelman vuoksi. Lääkärin vastaanotolla kävi kaikkiaan 23 asiakasta, joista kahdelle kirjoitettiin eläkelausunto. Loput saivat hoitoa tai neuvoja mm. verenpaineen hoitoon, TULES-vaivoihin, unettomuuteen tai psyykkisiin ongelmiin. Ylipaino on rasva- ja sokeriarvojen rinnalla huomattava terveysriski, johon asiakkaat suhtautuivat vakavuudella. Neljälle asiakkaista painonhallinta olisi erityisen tärkeää ja kaikki he olivat halukkaita osallistumaan marraskuussa Pellon terveyskeskuksessa alkavaan painonhallintaryhmään. Kahdelle muulle aiottiin lisäksi vielä ehdottaa osallistumista. Terveystarkastuksessa käyneistä kolme oli huumeiden käyttäjiä, joista yksi taparikollinen. AUDIT-kyselyn mukaan alkoholin suurkuluttajia, joilla AUDIT-pisteet yli 20, oli asiakkaista 6 miestä ja 1 nainen. AUDIT-pisteitä sai 4 naista ja 4 miestä. Varmaa on, etteivät nämä luvut ole luotettavia. Todellisuudessa ongelmakäyttäjiä on enemmän. Kuitenkaan sitä ei aina vastaanotolla myönnetä, varsinkaan näin lyhyessä hoitosuhteessa kun tapaaminen jää ehkä vain yhteen kertaan. Yksi asiakas halusi apua riippuvuuteen ja ohjattiin mielenterveystoimiston asiakkaaksi. Keskusteluiden pohjalta voi todeta, että työttömyys vaikuttaa ihmisiin passivoivasti ja lisää alkoholin käyttöä ja sen myötä muita ongelmia huomattavasti. 5. Arviointi Kun tavoitteeksi oli asetettu kohderyhmän suuruudeksi n. 100 henkilöä, oli toteutuma näin ollen 67%. Tiedottaminen oli tehokasta ja sillä tavoitettiin hyvin pellolaiset pitkäaikaistyöttömätkin. Asiakkaat ja yhteydenotot vähenivät tuntuvasti viimeisiin viikkoihin päästessä. Näin ollen voisi olettaa, että tällä kolmen kuukauden mittaisella projektilla tavoitettiin kaikki halukkaat ja kiinnostuneet. Suunnitteluvaiheessa oli kohderyhmäksi asetettu pitkäaikaistyöttömät ja sosiaalietuuksien varassa elävät. Tämä laajeni melko alkuvaiheessa koskemaan kaikkia työttömiä työnhakijoita mukaan lukien myös ne, jotka vasta olivat jonkin pätkätyön aloittaneet tai olivat vasta jääneet tai jäämässä työttömäksi. Myös vasta vähän aikaa työttömänä olleiden joukossa oli sellaisia, joilla todettiin moniulotteisia terveys- tai sosiaalisia ongelmia, joihin oli syytä puuttua. Minkäänlaisesta terveydentilan tutkimuksesta saattoi myös olla kulunut useita vuosia. Työskentelyjakson toteuttajana oma kokemukseni terveystapaamisista ja työttömien asiakkaiden kohtaamisesta oli positiivinen ja kannustava. Asiakkaat olivat aktiivisia osapuolia, jotka suhtautuivat myönteisesti tehtyihin tutkimuksiin sekä myös saamaansa ohjaukseen. He olivat pääsääntöisesti kiinnostuneita terveydentilastaan ja siihen vaikuttavista asioista. Yhteistyö muun terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja työ- ja elinkeinohallinnon kanssa oli alusta alkaen mutkatonta ja toimivaa. Pellon kunnassa nämä yhteydet olivat jo valmiiksi olemassa, mutta vahvistuivat varmasti työskentelyjakson aikana. Asiakkaiden tavoittaminen toimi tässä yhteydessä toteutetulla tavalla. Toiminnan ollessa pitempikestoista, olisi varmasti ollut aiheellista Roveniemen mallin mukaisesti ottaa käyttöön lähetekäytäntö, jossa sosiaalitoimen tai työvoiman työntekijä kunkin asiakkaan kanssa sopii terveystarkastukseen lähettämisestä ja täyttää kirjallisen lähetteen (LIITE 3) yhdessä asiakkaan kanssa. Tässä yhteydessä asiakas allekirjoittaa myös suostumuksen tietojen luovuttamiseen (LIITE 4), joka yhdessä lähetteen kanssa lähetetään terveydenhoitajalle. Pellossa kyseeseen voisi tulla työterveyshoitaja, joku muu terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja, joka lähetteen saatuaan ohjelmoisi tarvittavia kokeita ja kutsuisi asiakkaan terveystapaamiseen ilmoittaen kirjeitse laboratorio- ja vastaanottoajan sekä yhteystiedot ajan muuttamista varten tarvittaessa. Salassapitovelvollisuus sitoo eri toimijoita ja rajoittaa reilua yhteistyötä, mikäli asianmukaista suostumusta tietojen luovuttamisesta ei ole. Tässä liitteenä oleva ehdotus suostumukseksi on Rovaniemen hankkeessa käytössä olevasta muokattu. Sen allekirjoitti kaksi asiakasta, kun asioiden eteneminen niin vaati. Muutamassa muussa tapauksessa suostumuksen olemassaolo olisi alusta asti helpottanut yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa. He olivat esim. edellyttäneet asiakkaaltaan tarkastuksessa käymistä ja odottivat myös kuulevansa, oliko asiakas käynyt. Tällaistakaan tietoa ei terveydenhuollon ammattilainen voi yhteistyötaholle luovuttaa, mikäli asiakkaan suostumusta ei ole. Myös mielenterveystoimiston asiakkaiksi ohjautuneilta jouduttiin erikseen kysymään lupa taustatie-

8 8 tojen lähettämiseen. Toiminta olisi ollut helpompaa, mikäli heti asiakkuuden alussa kaikki olisivat suostumuksen allekirjoittaneet. 6. Pohdinta Tässä ei millään tavalla ole kyse työterveyshuollosta, nämä asiakkaat ovat jotakin aivan muuta kuin tyypilliset työterveyshoitajan asiakkaat, totesi työterveyslääkäri pidettyään vastaanottoa projektissamme kaksi päivää. Työttömien terveyspalveluista ei pidä puhua työterveyshuoltona eikä niitä tule muutenkaan rinnastaa keskenään. Sosiaaliset- ja terveysongelmat ovat moninaisia ja niiden hoitamiseksi on tärkeää, että myös terveydenhuoltoalan ammattilainen arvioi tilannetta ja voi olla ohjaamassa tarvittaviin jatkoselvittelyihin tai seurantaan. Nyt 67 asiakasta hakeutui tai ohjautui terveystarkastukseen kolmen kuukauden aikana. Edellisestä vastaavanlaisesta mahdollisuudesta on kulunut kolmetoista vuotta. Näin ollen voisi olettaa, ettei asiakasmäärä olisi kuukautta kohden ylitsepääsemätön, vaikka toiminta jatkuisi edellä kuvatulla tavalla Pellon terveyskeskuksessa. Kun toiminta olisi yhden tietyn työntekijän vastuulla, voisivat sosiaalitoimiston ja työvoimatoimiston työntekijät lähettää asiakkaansa tarvittaessa myös terveydentilan selvittelyyn. Näin voisi toteutua myös projektisuunnitelmassa esitetty tavoite luoda kaikkiin kunnan alueella asuviin pitkäaikaistyöttömiin ulottuva pysyvä käytäntö terveyspalveluiden järjestämiseksi.

9 9 Työttömien terveystarkastuksen esitietolomake asiakkaalle LIITE 1 Lomake täytetään ennen terveystapaamista ja otetaan mukaan varatulle ajalle. Kaikki terveyteesi liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia ja jäävät terveydenhuoltohenkilöstön käyttöön. HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Sähköpostiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton avoliitossa avioliitossa rekisteröity parisuhde eronnut / asumusero leski Huollettavien lasten lukumäärä KOULUTUS, AMMATTI JA TOIMEENTULO Koulutus kansakoulu/ peruskoulu ammatillinen koulutus lukio/ ylioppilas korkea-asteen koulutus muu koulutus tai kurssi, mikä? keskeytynyt/ keskeytyneitä koulutuksia Asevelvollisuus suoritettu suorittamatta lykkäys vapautettu ei koske minua Viimeisin työtehtävä Olen ollut työttömänä alle 6kk 6-12kk yli 1 vuosi yli 5 vuotta Toimeentuloni koostuu tällä hetkellä ansiosidonnainen päiväraha/ työttömyyspäiväraha työmarkkinatuki asumistuki toimeentulotuki sairauspäiväraha/kuntoutustuki ei tuloja muu tulo ELINTAVAT, TERVEYSTOTTUMUKSET JA TERVEYDENTILA Ravitsemus Syötkö lämpimän aterian päivittäin? kyllä en Noudatatko erikoisruokavaliota? en kyllä, mitä/miksi? Oletko tyytyväinen tämän hetkiseen painoosi? kyllä en, miksi et ole? Liikunta ja harrastukset Kuinka usein keskimäärin viikon aikana harrastat kunto- tai hyötyliikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan siten, että hengästyt ja hikoilet? viikossa en kertaakaan Millaisia harrastuksia Sinulla on? Päihteiden käyttö ja riippuvuudet Tupakoitko tai käytätkö nuuskaa? en olen lopettanut nuuskaa savuketta/vrk Käytätkö alkoholia? en käytä kyllä, kuinka monta annosta juot kerralla kuinka usein? 1 annos = pullo keskiolutta/siideriä, 12 cl viiniä, 8 cl väkevää viiniä tai 4 cl viinaa Käytätkö huumausaineita? en käytän olen kokeillut olen lopettanut Käytätkö lääkkeitä muuhun kuin sairauden hoitoon? en käytän olen kokeillut olen lopettanut Tunnetko olevasi riippuvainen jostakin (esim. netti, rahapelit)? en kyllä, mistä? Mieliala Minkälainen mielialasi on ollut viime aikoina? Onko Sinulla ystäviä, joiden kanssa vietät aikaa? Nukutko yösi hyvin?

10 Terveydentila ja työkyky Miten arvioit tämän hetkisen terveydentilasi? 10 erittäin hyvä hyvä kohtalainen huono erittäin huono Oletko huolissasi jostain terveydentilaasi liittyvästä asiasta? Miten arvioit tämän hetkistä työkykyäsi verrattuna siihen työhön, jota tällä hetkellä olet etsimässä? (0=täysin työkyvytön ja 10=työkyky parhaimmillaan) Uskotko, että terveyden puolesta pystyt työskentelemään nykyisessä ammatissa tai siinä työssä jota nyt haet vielä kahden vuoden kuluttua? melko varmasti en ole varma tuskin Rokotukset Ovatko rokotuksesi voimassa (esim. kurkkumätä- jäykkäkouristus)? kyllä ei en tiedä SAIRAUDET JA LÄÄKITYS Onko Sinulla ollut tai onko sinulla nyt joku lääkärin toteamista sairauksista tai vammoista? Tapaturmavamma Tuki- ja liikuntaelinten sairaus Sydänsairaus, verenkiertohäiriö tai korkea verenpaine Hengityselinten sairaus esimerkiksi astma Psyykkinen sairaus, mielenterveyden häiriö, masennus Epilepsia, kouristuksia tai tajunnanhäiriö Migreeni, usein toistuva päänsärky Huimausta, tasapainohäiriöitä tai pyörtymistä Tarkkaavaisuuteen, keskittymiskykyyn tai muistiin vaikuttava sairaus Ruuansulatuselinten sairaus Aistinelinsairauksia (näkö, kuulo) Sukuelinten sairaus Allergia Diabetes Työstä aiheutuneita sairauksia (altisteet esim. asbesti, meluvamma) Leikkauksia tai muita toimenpiteitä Muu sairaus tai vamma, mikä? Onko sinulla tällä hetkellä vaivoja, oireita tai epäily jostakin sairaudesta, johon toivoisit selvittelyä? Onko lähisuvussasi esiintynyt seuraavia sairauksia? allergia, astma diabetes verenpainetauti aivohalvaus sydänsairaus syöpä en tiedä muu, mikä? Mitä lääkkeitä tai luontaislääkkeitä käytät säännöllisesti tai tarvittaessa? TERVEYSPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA OMAT ODOTUKSET Milloin/ minä vuonna olet viimeksi ollut vastaanotolla tai tutkimuksissa? Lääkäri/Terveydenhoitaja Hammaslääkäri/ Suuhygienisti Onko Sinulla vakinaista hoitavaa tahoa, mikä Näöntutkimus Kuulontutkimus Oletko ollut sairaslomalla viimeksi kuluneen 12 kk aikana? en kyllä Oletko ollut kuntoutuksessa tai kuntoutustutkimuksessa? en kyllä, missä ja milloin? Onko Sinulla muita asioita joista haluaisit keskustella terveydenhoitajan kanssa? Päiväys ja allekirjoitus

11 Nimi pvm / / 20 Pituus cm Paino kg BMI kg/m (painoindeksi) < 19,9 alipaino 20-24,9 normaalipaino 25-29,9 lievä ylipaino 30-34,9 merkittävä ylipaino 35-39,9 vaikea ylipaino > 40 sairaalloinen ylipaino Vyötärönmitta cm naiset miehet < 80 cm ei vaaraa cm suurentunut vaara > 88 cm huomattavasti suurentunut vaara < 94 cm ei vaaraa cm suurentunut vaara > 102 cm huomattavasti suurentunut vaara sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin ja tyypin 2 diabetekseen Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriski pistettä > 7 pieni 7-10 jonkin verran lisääntynyt kohtalainen suuri < 20 hyvin suuri 11 LIITE 2 Verenpaine pulssi 1. mittaus / mmhg 2. mittaus / mmhg BDI-21(masennusseula) pistettä 1-9 = ei masennusta = lievä masennus = keskivaikea = vaikea masennus Audit (alkoholin kulutuksen oma arvio) pistettä 0-8 alle riskikäytön 8-20 riskikäyttö hoitoon ohjaus Fagerström (nikotiiniriippuvuus) pistettä 0-1 p = vähäinen 2 p = kohtalainen 3 p = vahva 4-6 p = erittäin vahva < 130 / 85 tavoitetaso / tyydyttävä / lievästi kohonnut / kohtalaisesti kohonnut / huomattavasti kohonnut > 200 / 120 erittäin huomattavasti kohonnut

12 Laboratorio kokeet: NÄYTE TULOS VIITEARVO HUOMIOITA 12 fp-kol fp-kol-hdl fp-trigly fp-kol-ldl fp-gluk 0-5,0 mmol/l >=1,0 mmol/l 0-2,0 mmol/l 0-3,0 mmol/l 4,2-6,1 mmol/l B-hb , P-Alat 10-45, U/l P-GT TERVEYSTARKASTUKSEN MITTAUSTULOKSET JA JATKO-OHJAUS Ohjaus ja neuvonta:

13 13 LÄHETE TERVEYSTARKASTUKSEEN LIITE 3 Nimi: Osoite: Ammatti/koulutus Henkilötunnus: Puhelinnumero: Työttömyyden kesto: Terveystarkastus lähetteen perusteet? Mihin halutaan selvitys? Onko asiakkaalle tehty aiemmin terveyteen liittyviä tutkimuksia esim. erikoissairaanhoidon, työvoimahallinnon, kelan, eläkelaitosten järjestämänä, mitä? Asiakkaan taustatiedot liitteenä Palvelusuunnitelma (liitteeksi työnhakusuunnitelma) Aktivointisuunnitelma Työnhakusuunnitelma Aiemmat lausunnot terveydentilasta/ työkyvystä Mikäli jotain muuta huomioitavaa, voit jatkaa kääntöpuolelle. Lähettäjä ja organisaatio (nimi, puhelinnumero, sähköposti) Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimen selvennys

14 14 LIITE 4 Sosiaali- ja terveystoimi Nimi: Henkilötunnus: SUOSTUMUS Suostun siihen, että Tornionlaakson työ- ja elinkeinotoimiston ja Pellon kunnan sosiaalitoimen ja terveydenhuollon työntekijät voivat luottamuksellisesti vaihtaa keskenään minua koskevia yhteistoiminnan kannalta tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja, jotka liittyvät terveydentilani sekä työ- ja toimintakykyni kartoitukseen. Tornionlaakson työ- ja elinkeinotoimistolla ja Pellon kunnan sosiaali- ja terveystoimella on käytössään omat tietojärjestelmänsä. Suostun siihen, että yllä mainituissa asioissa tietojen vaihto voi koskea Tornionlaakson työ- ja elinkeinotoimiston rekistereihin jo tallennettuja yhteistoiminnan kannalta tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja sekä terveystarkastuksesta syntyviä työ- ja toimintakykyyni ja terveydentilaani liittyviä tietoja. Tietoja voidaan tallentaa sen viranomaisen tietojärjestelmään, joka vastaa ko. asioiden rekisterinpidosta. Rekisterinpitäjä vastaa myös tietojen hävittämisestä laissa säädettyjen ohjeiden mukaan. Jokaisella rekisterinpitäjällä on laissa säädetyt salassapitovelvoitteet. Suostumus tietojen vaihtoon on vapaaehtoinen. Minulle on kerrottu yhteistoiminnan tavoitteista ja sisällöstä. Tässä yhteydessä antamani suostumus on voimassa niin kauan kuin Tornionlaakson työ- ja elinkeinotoimiston ja Pellon kunnan sosiaalitoimen ja terveydenhuollon välinen yhteistyö on tarpeellista asioideni hoitamisen kannalta. Minulle on kerrottu henkilötietolain (523/1999) mukaisesta oikeudesta tarkastaa minua koskevat asiakasrekisteritiedot ja siitä, kuka on toiminnasta vastaava rekisterikirjanpitäjä sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesta oikeudesta saada tieto itseäni koskevasta asiakirjasta Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja minulla on oikeus peruuttaa suostumukseni ilmoittamalla siitä kirjallisesti ao. toimipisteelle. Paikka ja aika Asiakkaan allekirjoitus Suostumuksen vastaanotti: Paikka ja aika vastaanottajan allekirjoitus Suostumuksen

15 15

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti:

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2 Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Asuminen? Onko sinulla lapsia? Koulutus: ( ) asun vanhempien kanssa

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän työttömien terveystarkastukset. - PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 2011

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän työttömien terveystarkastukset. - PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 2011 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän työttömien terveystarkastukset - PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 2011 terveydenhoitaja/projektityöntekijä Raisa Aaltonen 24.3.2011

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 4.10.2013 Pirjo Nevalainen Lähtökohtia kehittämiselle Yhä enemmän työttömiä asiakkaita ohjautuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisiin

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TERVEYDENHUOLTO KEMISSÄ Tuija Teikari

TYÖTTÖMIEN TERVEYDENHUOLTO KEMISSÄ Tuija Teikari TYÖTTÖMIEN TERVEYDENHUOLTO KEMISSÄ 2006-2015 Tuija Teikari 11.4.16 Työttömien terveyspalvelujen kehitystä Kemissä 2006-2016 2006 alkaen Kemin kaupunki palkkasi 50% terveydenhoitajan työttömien terveyspalveluihin.

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

PERUSTIETOLOMAKE Tuo täytetty lomake mukanasi haastatteluun

PERUSTIETOLOMAKE Tuo täytetty lomake mukanasi haastatteluun 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus PELASTUSOPISTO Työterveyshuolto ESITIETOLOMAKE Oppilasvalintatarkastus HENKILÖTIEDOT Etu- ja sukunimi (myös aiempi) Henkilötunnus Osoite PERUSTIEDOT Koulutus Peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen tutkinto

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tutkimusnumero -- tarra SVT+D täydentävä tutkimus ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tallennuspäivä: / 200 Tallennuksen alkuaika: Sukunimi: Etunimi: Syntymäaika: Sukupuoli: Lähiosoite: Postinumero:

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA Vastaa kysymyksiin valitsemalla/rengastamalla sinulle sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Jos vastauksellesi ei ole riittävästi tilaa, niin voit jatkaa kääntöpuolelle.

Lisätiedot

Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön edistäminen. - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010

Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön edistäminen. - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010 Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön edistäminen - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010 Kaisa Aikioniemi-Stenberg 05.11.2010 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Kemin toimintamalli Annika Vaaramaa 13.4.2016 Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Aloitettiin keväällä 2014 KunnonSyyni-toimintamallia soveltaen Asiakkaat

Lisätiedot

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 1. 2. Kuntakoodi Sukupuoli 1 poika 2 tyttö (lapsen asuinkunta) 3-vuotiaan lapsen terveystarkastus 3. Henkilötunnus A 4. Terveystarkastuksen

Lisätiedot

ETÄJUMPPA II. PaKaste työskentelyjakso 2011. Vuontisjärvi Rainer Marjamaa Anri 30.9.2011

ETÄJUMPPA II. PaKaste työskentelyjakso 2011. Vuontisjärvi Rainer Marjamaa Anri 30.9.2011 1 ETÄJUMPPA II PaKaste työskentelyjakso 2011 Vuontisjärvi Rainer Marjamaa Anri 30.9.2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kolarin kunnan työskentelyjakson aihe/ sisältö... 3 3. Tavoite... 4 4. Toteutus...

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113 Eija Takalokastari 12.09.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kittilän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus 3. Tavoitteet

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve 22.2.2011 Raija Kerätär työterv.huollon erik.lääk, kuntoutuksen erityispätevyys www.oorninki.fi Tässä esityksessä Työkyvyn arvio? Työttömien terveys

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE. Sinulle on varattu seuraavat ajat: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle / 20 klo Lääkärin vastaanotolle / 20 klo

OMAHOITOLOMAKE. Sinulle on varattu seuraavat ajat: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle / 20 klo Lääkärin vastaanotolle / 20 klo OMAHOITOLOMAKE Sinulle on varattu seuraavat ajat: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle / 20 klo Lääkärin vastaanotolle / 20 klo OTA VASTAANOTOLLE MUKAAN: Täytetty omahoitolomake + lääkelistasi

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Diabetesriskiseulonnan ja ennaltaehkäisevän Ikihyväryhmätoiminnan. PaKaste - työskentelyjakso 2011

Diabetesriskiseulonnan ja ennaltaehkäisevän Ikihyväryhmätoiminnan. PaKaste - työskentelyjakso 2011 Diabetesriskiseulonnan ja ennaltaehkäisevän Ikihyväryhmätoiminnan kehittäminen PaKaste - työskentelyjakso 2011 Tekijät Kaisa Kuusela Päivämäärä 7.9.2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Diabetesriskiseulonnan

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Terveysneuvonta LIITE 15 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Opiskeluterveydenhuolto Laatija: opiskeluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: opiskeluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti:

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti: MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: Ikä: Osoite: Puhelin: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Ammatti: Elätkö vakituisessa parisuhteessa: Parisuhde vuodesta:

Lisätiedot

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 1 PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Pääotsikko RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Esittelijä Oulun kaupunki Koskelan neuvola 2 Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa

Lisätiedot

Hyvinvointikertomuksen laatiminen Kemiin. PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.10.2010 31.1.2011. Osastonhoitaja Pirjo Leinonen

Hyvinvointikertomuksen laatiminen Kemiin. PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.10.2010 31.1.2011. Osastonhoitaja Pirjo Leinonen Hyvinvointikertomuksen laatiminen Kemiin PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 1.10.2010 31.1.2011 Osastonhoitaja Pirjo Leinonen Sisällysluettelo Johdanto 3 Kemin kaupungin työskentelyjakson

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

Ranuan terveyskeskuksen vastaanoton toiminnan kehittäminen. PaKaste perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksy 2010

Ranuan terveyskeskuksen vastaanoton toiminnan kehittäminen. PaKaste perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksy 2010 Ranuan terveyskeskuksen vastaanoton toiminnan kehittäminen PaKaste perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksy 2010 Terveydenhoitaja Marjatta Pernu ja suunnittelija Jaana Kupulisoja 30.10.2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja 30.10.2013 Kelan tehtävä Elämässä mukana muutoksissa tukena Kela hoitaa

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja:

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: TERVEYSKYSELY Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: Opiskelutyö edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Terveydentilasta ja kunnosta huolehtiminen on yksi elämän perusedellytyksistä. Pysähdy hetkeksi

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

1-vuotiaan lapsen terveystarkastus

1-vuotiaan lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 1. 2. 3. Kuntakoodi Sukupuoli 1 poika 2 tyttö Henkilötunnus (lapsen asuinkunta) 1-vuotiaan lapsen terveystarkastus A 4. Terveystarkastuksen

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

Siviilisääty ( ) avio-/avoliitossa, puolison nimi: ( ) naimaton ( ) eronnut ( ) leski ( ) rekisteröity parisuhde ( ) erillään asuvat (avioliitto)

Siviilisääty ( ) avio-/avoliitossa, puolison nimi: ( ) naimaton ( ) eronnut ( ) leski ( ) rekisteröity parisuhde ( ) erillään asuvat (avioliitto) Tilannearvio SOS-hanke PILOTTI 1. Perustiedot Asiakkaan nimi: Osoite: Työntekijä: Päivämäärä: Henkilötunnus: Puhelinnumero: Siviilisääty ( ) avio-/avoliitossa, puolison nimi: ( ) naimaton ( ) eronnut (

Lisätiedot

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Riikka Hirvasniemi, TtM, projektipäällikkö Anne Rajala, th, projektityöntekijä Kehittämistyön tausta KASTE- ohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007-2017

Lisätiedot

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013 www.oorninki.fi Osallisuus - syrjäytyminen Sosiaalinen inkluusio, mukaan kuuluminen, osallisuus

Lisätiedot

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainsäädäntö Kokonaisvaltainen arviointi Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Minkä sairauden, vamman tai oireen takia olet tai olet ollut työkyvyttömyyseläkkeellä? Kauanko olit Mitä hoitoa sait ja mikä oli

Minkä sairauden, vamman tai oireen takia olet tai olet ollut työkyvyttömyyseläkkeellä? Kauanko olit Mitä hoitoa sait ja mikä oli Optimi/Yritysoptimi (901/801) Laaja terveysselvitys Sopimuksen nro Vakuutettava Henkilötunnus Vakuutussopimus perustuu tässä selvityksessä annettuihin tietoihin. Siksi on ehdottoman tärkeää, että vastaat

Lisätiedot

HUOM! Tämä on 1. vuosikurssin muualla tai aikaisemmin käyneille. Tähän hakemukseen on liitettävä myös pastorin suositus.

HUOM! Tämä on 1. vuosikurssin muualla tai aikaisemmin käyneille. Tähän hakemukseen on liitettävä myös pastorin suositus. 2015 2016 2.Vuosikurssi HUOM! Tämä on 1. vuosikurssin muualla tai aikaisemmin käyneille. Tähän hakemukseen on liitettävä myös pastorin suositus. Hakijalle Iloitsemme halustasi antaa kokonainen vuosi Herralle

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2619 LAPSESTA AIKUISEKSI: 50-VUOTIAIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2619 JYVÄSKYLÄ LONGITUDINAL STUDY OF PERSONALITY AND SOCIAL DEVELOPMENT (JYLS): MEDICAL EXAMINATIONS OF 50-YEAR-OLDS

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Orientaatio harjoitteluun miksi?

Orientaatio harjoitteluun miksi? Orientaatio harjoitteluun miksi? Merkittävä kansanterveydellinen teko on ottaa puheeksi päihde- ja mielenterveysasiat. Tavoite: Päihde- ja mielenterveysasiat tulevat osaksi kokonaisvaltaista toimintakyvyn

Lisätiedot

Kainuun omahoitolomake

Kainuun omahoitolomake Kainuun omahoitolomake Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen tuloasi hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lomake on pohjana, kun yhdessä laadimme Sinulle hoitosuunnitelman, johon kirjaamme

Lisätiedot

HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI

HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Valokuva Henkilötunnus Osoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero (t) Sähköposti 1 Siviilisääty

Lisätiedot

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Sivu 1 / 6 SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Kirjoittakaa vastauksenne selvästi sille varattuun tilaan tai merkitkää x teihin sopivaan vastausvaihtoehtoon Hakijan koko nimi: Syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus:

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty sosiaali-ja terveyslautakunnan kokouksessa x.x.2015 TERVEYDEN JA TYÖKYVYN EDISTÄMINEN JA TUKEMINEN, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys,

Lisätiedot

Kolarin terveyskeskuksen vuodeosaston

Kolarin terveyskeskuksen vuodeosaston Kolarin terveyskeskuksen vuodeosaston moduulityöskentelyn kehittäminen - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2010 Tekijät Seija Jaako Taija Krats Päivämäärä 20.10.2010 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) KUNTA / KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio Sosiaalityön palveluiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden tarpeessa olevan asiakkaan palveluprosessi: Palvelusuunnitelman teko 1 Sosiaalityöntekijä työntekijä 2.Muu työntekijä 4 3 Palvelusuunnitelma

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana

Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana Outi Pohjola Ylilääkäri, avovastaanotto Terveyspalvelukeskus Eija Savelius-Koski vs palveluesimies Nuorten ja aikuisten palvelut

Lisätiedot

Taustatietolomake. Liikuntahistoria v 21-30v 31-40v 41-50v 51-60v 61+ v.

Taustatietolomake. Liikuntahistoria v 21-30v 31-40v 41-50v 51-60v 61+ v. Taustatietolomake Yhteystiedot: Nimi Synt.aika Postiosoite Postinumero ja toimipaikka GSM Puh koti Puhelin työ Sähköposti Liikuntahistoria ❶ Arvioi yleinen liikunnan harjoittelun määrä asteikolla 1-7 (1=

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ilmailualan työterveyshuollossa

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ilmailualan työterveyshuollossa Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 106088 Työsuojelurahaston valvoja Riitta-Liisa Lappeteläinen Raportointikausi 1.1 2006-31.12 2008 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi

Lisätiedot

ELINTAPAOHJAUKSEN PROSESSI JÄRVI-POHJANMAAN TK:SSA

ELINTAPAOHJAUKSEN PROSESSI JÄRVI-POHJANMAAN TK:SSA ELINTAPAOHJAUKSEN PROSESSI JÄRVI-POHJANMAAN TK:SSA Elintapaohjauksen määritelmä: Tavoitteena ylläpitää ja edistää terveyttä ja hyvinvointia Elintapaohjauksella tuetaan riskihenkilöitä tekemään terveyttä

Lisätiedot

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet.

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet. Yleinen luulo on, että syy erektiohäiriöön löytyisi korvien välistä. Tosiasiassa suurin osa erektiohäiriöistä liittyy sairauksiin tai lääkitykseen. Jatkuessaan erektiohäiriö voi toki vaikuttaa mielialaankin.

Lisätiedot

Työttömien terveystarkastukset

Työttömien terveystarkastukset Työttömien terveystarkastukset 5.10.2012 KaiTo -hanke Tuija Holopainen, Mirka Kovalainen, Kirsti Oikarinen ja Raija Tahvanainen 1 KaiTo -hanke Projektikoodi S10073 Toteutusaika 1.3.2008 31.12.2010 31.12.2012

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Helsinkiläisten terveyseroista (1) Helsinkiläisten miesten

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeetikon hoito ja kuntoutus. Vuokko Kallioniemi sisätautien erikoislääkäri diabeteksen hoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys

Tyypin 2 diabeetikon hoito ja kuntoutus. Vuokko Kallioniemi sisätautien erikoislääkäri diabeteksen hoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys Tyypin 2 diabeetikon hoito ja kuntoutus Vuokko Kallioniemi sisätautien erikoislääkäri diabeteksen hoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys Mitä on kuntoutus ja kuntoutuminen? Kuntoutuminen on ihmisen tai

Lisätiedot

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö TYP-toiminnan perusteet Jenni Ketonen,TYP-päällikkö 29.5.2017 1 Satakunnan TYP Satakunnan TYP toimii Porin, Euran, Harjavallan, Honkajoen, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Merikarvian,

Lisätiedot

Hoitotyö terveysasemalla

Hoitotyö terveysasemalla Hoitotyö terveysasemalla Turun terveysasemien asiakasraati 20.9.2017 Eva Antero-Jalava Terveydenhoitaja, TtM Terveysasematyö ja hoitohenkilökunta Terveysasemalla työskentelee sairaanhoitajia, terveydenhoitajia

Lisätiedot

Liite 2. Saate. Sairaanhoitaja. Arvoisa Työterveyshoitaja,

Liite 2. Saate. Sairaanhoitaja. Arvoisa Työterveyshoitaja, Liite 2. Saate Arvoisa Työterveyshoitaja, Olemme hoitotyön opiskelijoita Lahden Ammattikorkeakoulusta täydentämässä aiempaa opistoasteen tutkintoa AMK- tasoiseksi. Opinnäytetyömme aiheena on Seksuaaliterveyden

Lisätiedot

0,5 v ikäisen lapsen terveystarkastus

0,5 v ikäisen lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 1. 2. 3. Kuntakoodi Sukupuoli 1 poika 2 tyttö Henkilötunnus (lapsen asuinkunta) 0,5 v ikäisen lapsen terveystarkastus A 4.

Lisätiedot

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Terveyspalvelut ja kuntoutus Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Esityksen rakenne Terveystarkastukset ja seulontatutkimukset Avosairaanhoito ja lääkärikäynnit Tyytyväisyys terveyspalveluihin Hoidon

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja

Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa 9.11.2015 Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun tunnuslukuja Sosioekonomiset erot terveydessä ja sen taustatekijöissä ovat Kainuussa

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

LiPaKe liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua Lounais-Suomessa

LiPaKe liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua Lounais-Suomessa LiPaKe liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua Lounais-Suomessa Susanna Laivoranta-Nyman ylilääkäri, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Perusturvakuntayhtymä Akseli Tino-Taneli Tanttu terveysliikunnan

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa. Diabeteksen ehkäisy kannattaa- seminaari 27.9.

Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa. Diabeteksen ehkäisy kannattaa- seminaari 27.9. Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa TUTKIJARYHMÄ: Nina Rautio, Pirkanmaan shp, nina.rautio@oulu.fi Jari Jokelainen, Oulun yliopisto Heikki Oksa,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.2.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.2.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 27 19.1.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA KESKI-IKÄISTEN MIESTEN SAIRAUKSIEN ENNALTAEHKÄISEVÄSTÄ TOIMINNASTA Terke 2009-2826 Esityslistan asia TJA/6 TJA

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO Irja Korhonen Työterveys Aalto Anne Onkila Valmet työterveys Esa Leppänen JYTE Jari Ylinen KSSHP Visa Kervinen Terveystalo työterveys Laajavuori 16.6.2017

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMAKE. pvm

HYVINVOINTILOMAKE. pvm HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot