Työttömien terveystarkastukset Pellossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömien terveystarkastukset Pellossa"

Transkriptio

1 Työttömien terveystarkastukset Pellossa - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso Mari Pelkonen

2 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Työttömien terveystarkastukset Pellossa 4 3. Työskentelyjakson tavoitteet 4 4. Toteutus Terveystarkastusten sisältö Terveystarkastusten toteutuminen Havaintoja liittyen Pellolaisten työttömien terveydentilaan 7 5. Arviointi 7 6. Pohdinta 8 Liitteet

3 1. Johdanto 3 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut -hanke (http://www.sosiaalikollega.fi/kaste) on aloittanut ja kestää saakka. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmasta (KASTE). Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja koordinoinnista vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö. PaKasteen Lapin osiossa kehitetään perusterveyden huoltoa, terveyden edistämistä ja sosiaalityötä kuntalähtöisesti. Jokaiselle Lapin kunnalle on annettu mahdollisuus kehittää perusterveydenhuoltoa ja terveyden edistämistä PaKasteen rahoittamilla työskentelyjaksoilla. Kunnat ovat saaneet määritellä PaKasteen tavoitteita tukevat kehittämistyön kohteet ja valita kehittäjätyöntekijät. PaKaste on tukenut kuntia kehittämistyössä järjestämällä työkokouksia ja kehittämispäiviä. Lisäksi PaKasteen perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen suunnittelijat ovat tarvittaessa olleet kuntien työntekijöiden tukena. Pellon kunta haki rahoitusta perusterveydenhuollon työskentelyjaksolle tarkoituksena toteuttaa terveystarkastukset pitkäaikaistyöttömille. Laaja joukko työttömiä jää kokonaan minkäänlaisten terveystarkastusten ulkopuolelle. Tarkoituksena oli tavoittaa kunnan pitkäaikaistyöttömät ja saada heidät terveydenhoitajan vastaanotolle perusterveystarkastukseen. Määräraha myönnettiin terveydenhoitajan palkkaamiseen ajalle sekä työterveyslääkärin palvelujen ostamiseksi, koska kunnassa ei ole omaa työterveyslääkäriä.

4 4 2. Työttömien terveystarkastukset Pellossa Vuonna 2009 Pellon keskimääräinen työttömyys oli16,3%. Vuoden työttömänä olleita oli 40 henkilöä. Lisäksi kunnassa on paljon pätkätöitä tehneitä, lyhyen aikaa työttömänä olleita henkilöitä, jotka ovat vuosia olleet työterveyspalveluiden ulottumattomissa. Työttömien laajamittaisia terveystarkastuksia on toteutettu Pellossa viimeksi 90-luvulla, joten työttömien terveyspalveluiden järjestäminen oli nyt perusteltua ja ajankohtaista. Suomalaisten kansansairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet sekä tyypin 2 diabetes, saattavat pitkään esiintyä työikäisillä piilevinä ja aiheuttaa suuria terveysriskejä. Näiden sairauksien esiasteidenkin havaitsemiseksi on säännöllinen terveydentilan kartoittaminen tarpeen. Varhaisella puuttumisella asiakas voi säästyä vakavammilta seurauksilta. Elämänlaatua voidaan parantaa terveyttä parantamalla ja edistämällä. Kohderyhmän arvioitiin olevan n. 100 henkilöä. Pienellä paikkakunnalla asiakkaat tunnetaan hyvin ja heidän arveltiin olevan tehokkaalla tiedottamisella hyvin tavoitettavissa sekä suhtautuvan positiivisesti tarjottuun palveluun. Tässä tarpeelliseksi nähtiin luoda myös sektorirajoja ylittävää yhteistyötä työvoiman ja sosiaalitoimen kanssa. 3. Työskentelyjakson tavoitteet Tavoitteena oli työttömien terveystarkastusten kautta kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja Pellon kunnassa. Terveystapaamisten tarkoitus oli 1) työkyvyn tukeminen, 2) työkyvyn mahdollisen heikkenemisen toteaminen sekä 3) työkyvyttömyyden havaitseminen ja sairaslomalle tai eläkkeelle siirtymisen edistäminen. Terveystarkastuksessa oli tavoitteena perustutkimuksilla ja verikokeilla kartoittaa asiakkaiden terveydentilaa ja löytää mahdollisia piileviä perussairauksia sekä opastaa ja neuvoa ravitsemukseen, painonhallintaan ja liikuntaan liittyvissä asioissa. Sairastumisriskien kartoituksella ja neuvonnalla ehkäistäisiin Pellolaisten työttömien sairastumista ja edistettäisiin terveyttä ja hyvinvointia. Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 1. Terveystapaamisten toteuttaminen ja työttömien terveydentilan ja työllistymisedellytysten vahvistaminen 2. Terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja työ- ja elinkeinohallinnon yhteistyön tiivistäminen 3. Asiakasohjauskäytäntöjen tehostaminen ja asiakkaiden tietoisuuden ja osallisuuden lisääminen 4. Työkykynäkökulman vahvistaminen 5. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Työskentelyjakson aikana oli tavoitteena luoda kaikkiin kunnan alueella asuviin pitkäaikaistyöttömiin ulottuva pysyvä käytäntö terveyspalveluiden järjestämiseksi. 4. Toteutus PaKaste-hanke myönsi kehittämistyöhön rahoitusta työntekijän palkkakustannuksiin e sekä lisärahoitusta työterveyslääkärin palveluiden ostamiseksi 1 700e. Toteutuneet kustannukset olivat 9954,92 euroa. Muut resurssit, kuten puhelin- ja toimistokulut, laboratorio- ym. tutkimukset sekä työtila tulivat Pellon kunnan kustannettaviksi. Työskentelyjakson ajaksi tehtävään palkattiin kokoaikaisesti sairaanhoitaja Mari Pelkonen, jonka tehtävänä oli yhteistyössä työnvälityksen ja sosiaalitoimen kanssa tavoittaa kohderyhmä sekä suorittaa työttömille henkilöille perusterveystarkastus ja ohjelmoida ja ottaa tarvittavat verikokeet sekä tarvittaessa ohjata asiakas lääkärin, diabeteshoitajan tai astmahoitajan vastaanotolle. Lisäksi työterveyslääkäri Jari Havelan palvelut ostettiin kolmeksi päiväksi Norrmedi Oy:ltä.

5 5 Työtä suunniteltaessa ja toteutettaessa sairaanhoitajan tukena oli ohjausryhmä, johon kuuluivat sosiaalijohtaja Lahja Harju, terveyskeskuksen poliklinikan osaston hoitaja Eija Niva (lähin esimies), työterveyshoitaja Maarit Kivilompolo ja sosiaalityöntekijä Kullervo Linna. Ohjausryhmä kokoontui kerran projektin aikana ensimmäisellä puoliskolla päivittämään kokemuksia toiminnan käynnistymisestä. Sosiaalijohtaja raportoi edelleen johtoryhmälle. Ohjausta ja apua oli aina tarvittaessa saatavilla poliklinikan, neuvolan, laboratorion ja fysioterapian sekä sosiaalitoimen, mielenterveystoimiston ja työvoiman henkilökunnalta. Asiakkaat ohjautuivat terveystarkastukseen alkuvaiheessa suurimmaksi osaksi sosiaalitoimiston ja työvoimatoimiston kautta. Niissä työntekijät asiakkaidensa luvalla varasivat heille vastaanottoajan. Päällekkäisyyksien välttämiseksi hoitaja antoi tietyt ajat kullekin taholle jaettaviksi. Muuten asiakkaat varasivat ajan itse soittamalla suoraan hoitajalle tai joissain tapauksissa terveyskeskuksen ajanvarauksen kautta. Ensimmäisen viikon aikana palvelusta pyrittiin tehokkaasti tiedottamaan. Ilmoituksia vietiin sosiaalitoimistoon, työvoimatoimistoon, työttömien yhdistykselle sekä kirjastoon. Lisäksi ilmoitus julkaistiin paikallislehdessä ja asiasta mainittiin useaan otteeseen Lapin Radiossa. Lisäksi ensimmäisen viikon tehtäviin kuului terveystarkastusten ja toiminnan suunnitteleminen ja tiedonhankinta, aiempaan toimintaan ja taustatietoon, mm. Rovaniemen malliin, tutustuminen sekä yhteistyökuvioiden kartoittaminen. Projektin aikana toiminnasta ilmestyi myös lehtiartikkelit maakunta- ja paikallislehdissä. Sairaanhoitaja suoritti työpäivänään tavallisimmin kolme terveystarkastusta. Lisäksi aamuun oli ohjelmoitu verinäytteiden ottoa. Tavoite oli, että asiakkaat kävisivät verikokeissa etukäteen, jotta vastaukset olisi tarkastuksen yhteydessä nähtävillä. Lähes kaikista asiakkaistaan sairaanhoitaja otti itse verinäytteet ja toimitti ne sitten laboratorioon. Terveystarkastuksessa yhden asiakkaan kanssa aikaa kului 1-2 tuntia. Lisäksi työpäivään kuului asiakastapaamisessa tehtyjen mittausten ja keskustelun kirjaaminen potilaspapereihin sekä puhelimitse ajanvarausasioiden, laboratoriovastausten tai jatkosuunnitelmien asioimista. 4.1 Terveystarkastusten sisältö Terveystarkastukseen saavuttuaan asiakas täytti ensin esitietolomakkeen (LIITE 1), jos ei ollut saanut sitä etukäteen lähettävältä taholta ja täyttänyt valmiiksi. Esitietolomakkeita toimitettiin alussa työvoimatoimistoon ja sosiaalitoimistoon asiakkaille annettavaksi. Esitietolomakkeen pohjalta oli hyvä keskustella asiakkaan elämäntilanteesta, elintavoista ja psyykkisestä ja fyysisestä terveydentilasta. Tässä yhteydessä tarkistettiin rokotusten voimassaolo sekä nykylääkitys. Perustutkimuksena mitattiin verenpaine, pituus, paino, BMI ja vyötärön ympärysmitta. Laboratoriokokeina otettiin rutiinisti lähes kaikilta kolesterolit, ALAT, GT, paastosokeri ja PVK. Harkinnan mukaan määrättiin laajempia kokeita esim. perussairauksien kontrolloinnin tai oireiden selvittämisen vuoksi. Haastattelemalla selvitettiin ja laskettiin 2. tyypin diabeteksen sairastumisriski. AUDIT-kysely tehtiin alkoholin riskikäytön selvittämiseksi lähes kaikille, poikkeuksena ne jotka ilmoittivat olleensa täysin raittiina pidemmän aikaa (yli puoli vuotta). Fagerströmin nikotiiniriippuvuus laskettiin tupakoitsijoille. Lisäksi harkinnan mukaan tehtiin vielä BDI-mielialakysely. Mittaus- ja tutkimustulokset kirjattiin asiakkaalle mukaan annettavaan palautteeseen (LIITE 2). Tapaamisessa keskusteltiin mielialasta ja elämäntilanteesta sekä siihen liittyvistä joskus monimutkaisistakin asioista ja huolista samoin kuin tulevaisuuden näkymistä ja suunnitelmista. Keskustelulle annettiin riittävästi aikaa. Kolesterolien ollessa koholla tai painonhallinnan tarpeellista, keskusteltiin ruokavalion ja liikunnan tärkeydestä. Terveysneuvontaa ja ohjausta annettiin tilanteen mukaan kaikille. Päihteiden käyttö samoin kuin tupakointikin otettiin reilusti puheeksi ja tarvittaessa rohkaistiin vähentämään tai lopettamaan. Tarpeen mukaan asiakas kutsuttiin verenpaineseurantaan, ohjattiin diabetes- tai astmahoitajan vastaanotolle tai mielenterveystoimiston asiakkaaksi. Osa ohjautui lääkärin vastaanotolle. Tarvittaessa konsultoitiin lääkitykseen tai hoitoon liittyvissä asioissa oman terveyskeskuksen lääkäreitä. Rokotusten voimassaolo pyrittiin selvittämään. Jäykkäkouristusrokote oli vanhentunut noin puolella. Osalle asiakkaista oli aiheellista tehdä myös kuulontutkimus. Heidät ohjattiin työterveyshoitajan tai muiden terveydenhoitajien vastaanotolle. Myös suun terveydenhuollosta kysyttiin ja kehotettiin hakeutumaan suuhygienistin vastaan-

6 6 otolle. Hammashuolto on kuitenkin maksullista, jonka vuoksi useimmat eivät olleet halukkaita hoitoon hakeutumaan, vaikka olisi aihetta olutkin. Hankkeeseen olisi voinut kuulua myös maksuton hammastarkastus. 4.2 Terveystarkastusten toteutuminen Terveystarkastuksessa kävi hankkeen aikana 67 asiakasta. Heistä yli viisi vuotta työttömänä olleita oli 4 miestä ja 1 nainen, yli vuoden työttömänä olleita 12 miestä ja 16 naista. Alle vuoden työttömänä olleita 16 miestä ja 18 naista, joista suuri osa oli työllistynyt tukitoimenpiteiden turvin lyhytaikaisesti. Miehiä kävi yhteensä 32 ja naisia 35. Asiakkaat olivat vuotiaita. Alle 35-vuotiaita oli 6,2%, vuotiaita 12,3%, vuotiaita 52,3% ja vuotiaita 29,2%. Varatuista ajoista lähes kaikki toteutuivat. Vain muutama jätti tulematta. Syynä oli joko inhimillinen erehdys/unohdus tai sairastuminen. Heille soitettiin perään ja varattiin uusi aika, jolloin viimeistään saapuivat paikalle. Lääkärille varattuihin aikoihin kaikki saapuivat ajallaan. terveystarkastuksessa käyneiden (67) työttömyysaste kaikki naiset miehet alle vuoden työttömänä yli vuoden työttömänä yli viisi vuotta työttömänä terveystarkastuksessa käyneiden ikäjakauma 6 % 29 % 12 % alle 35-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat 53 % 4.3 Havaintoja liittyen Pellolaisten työttömien terveydentilaan Projektin aikana terveystarkastuksessa käyneistä osalla todettiin hoitamattomia kansansairauksia. Diabeteshoitajan seurantaan ohjautui korkeiden sokeriarvojen seurauksena viisi asiakasta (kaikki miehiä). Korkeita, hoitamattomia kolesteroliarvoja todettiin paljon. Vain muutamalla kokonaiskolesteroli oli alle 5 (suositus). Neljällätoista yli 6 ja seitsemällä yli 7. Kolesterolin hoidoksi annettiin ruokavalio-ohjausta. Ravitsemukseen vaikuttamalla voidaan usein vaikuttaa korkeisiin kolesteroliarvoihin ja useimmat asiakkaat olivat tätä halukkaita yrittämään. Verenpaineseuranta aloitettiin uutena asiana kolmelle, joista kahdelle myös lääkitys.

7 7 Kuusi asiakasta ohjattiin astmahoitajalle kontrolliin. Muutamalla oli diagnosoitu astma, mutta hoito laiminlyöty ja kontrollista vuosia. Kolme ohjautui fysioterapian asiakkaaksi ja kolme psykiatrisen avun piiriin masennuksen tai alkoholiongelman vuoksi. Lääkärin vastaanotolla kävi kaikkiaan 23 asiakasta, joista kahdelle kirjoitettiin eläkelausunto. Loput saivat hoitoa tai neuvoja mm. verenpaineen hoitoon, TULES-vaivoihin, unettomuuteen tai psyykkisiin ongelmiin. Ylipaino on rasva- ja sokeriarvojen rinnalla huomattava terveysriski, johon asiakkaat suhtautuivat vakavuudella. Neljälle asiakkaista painonhallinta olisi erityisen tärkeää ja kaikki he olivat halukkaita osallistumaan marraskuussa Pellon terveyskeskuksessa alkavaan painonhallintaryhmään. Kahdelle muulle aiottiin lisäksi vielä ehdottaa osallistumista. Terveystarkastuksessa käyneistä kolme oli huumeiden käyttäjiä, joista yksi taparikollinen. AUDIT-kyselyn mukaan alkoholin suurkuluttajia, joilla AUDIT-pisteet yli 20, oli asiakkaista 6 miestä ja 1 nainen. AUDIT-pisteitä sai 4 naista ja 4 miestä. Varmaa on, etteivät nämä luvut ole luotettavia. Todellisuudessa ongelmakäyttäjiä on enemmän. Kuitenkaan sitä ei aina vastaanotolla myönnetä, varsinkaan näin lyhyessä hoitosuhteessa kun tapaaminen jää ehkä vain yhteen kertaan. Yksi asiakas halusi apua riippuvuuteen ja ohjattiin mielenterveystoimiston asiakkaaksi. Keskusteluiden pohjalta voi todeta, että työttömyys vaikuttaa ihmisiin passivoivasti ja lisää alkoholin käyttöä ja sen myötä muita ongelmia huomattavasti. 5. Arviointi Kun tavoitteeksi oli asetettu kohderyhmän suuruudeksi n. 100 henkilöä, oli toteutuma näin ollen 67%. Tiedottaminen oli tehokasta ja sillä tavoitettiin hyvin pellolaiset pitkäaikaistyöttömätkin. Asiakkaat ja yhteydenotot vähenivät tuntuvasti viimeisiin viikkoihin päästessä. Näin ollen voisi olettaa, että tällä kolmen kuukauden mittaisella projektilla tavoitettiin kaikki halukkaat ja kiinnostuneet. Suunnitteluvaiheessa oli kohderyhmäksi asetettu pitkäaikaistyöttömät ja sosiaalietuuksien varassa elävät. Tämä laajeni melko alkuvaiheessa koskemaan kaikkia työttömiä työnhakijoita mukaan lukien myös ne, jotka vasta olivat jonkin pätkätyön aloittaneet tai olivat vasta jääneet tai jäämässä työttömäksi. Myös vasta vähän aikaa työttömänä olleiden joukossa oli sellaisia, joilla todettiin moniulotteisia terveys- tai sosiaalisia ongelmia, joihin oli syytä puuttua. Minkäänlaisesta terveydentilan tutkimuksesta saattoi myös olla kulunut useita vuosia. Työskentelyjakson toteuttajana oma kokemukseni terveystapaamisista ja työttömien asiakkaiden kohtaamisesta oli positiivinen ja kannustava. Asiakkaat olivat aktiivisia osapuolia, jotka suhtautuivat myönteisesti tehtyihin tutkimuksiin sekä myös saamaansa ohjaukseen. He olivat pääsääntöisesti kiinnostuneita terveydentilastaan ja siihen vaikuttavista asioista. Yhteistyö muun terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja työ- ja elinkeinohallinnon kanssa oli alusta alkaen mutkatonta ja toimivaa. Pellon kunnassa nämä yhteydet olivat jo valmiiksi olemassa, mutta vahvistuivat varmasti työskentelyjakson aikana. Asiakkaiden tavoittaminen toimi tässä yhteydessä toteutetulla tavalla. Toiminnan ollessa pitempikestoista, olisi varmasti ollut aiheellista Roveniemen mallin mukaisesti ottaa käyttöön lähetekäytäntö, jossa sosiaalitoimen tai työvoiman työntekijä kunkin asiakkaan kanssa sopii terveystarkastukseen lähettämisestä ja täyttää kirjallisen lähetteen (LIITE 3) yhdessä asiakkaan kanssa. Tässä yhteydessä asiakas allekirjoittaa myös suostumuksen tietojen luovuttamiseen (LIITE 4), joka yhdessä lähetteen kanssa lähetetään terveydenhoitajalle. Pellossa kyseeseen voisi tulla työterveyshoitaja, joku muu terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja, joka lähetteen saatuaan ohjelmoisi tarvittavia kokeita ja kutsuisi asiakkaan terveystapaamiseen ilmoittaen kirjeitse laboratorio- ja vastaanottoajan sekä yhteystiedot ajan muuttamista varten tarvittaessa. Salassapitovelvollisuus sitoo eri toimijoita ja rajoittaa reilua yhteistyötä, mikäli asianmukaista suostumusta tietojen luovuttamisesta ei ole. Tässä liitteenä oleva ehdotus suostumukseksi on Rovaniemen hankkeessa käytössä olevasta muokattu. Sen allekirjoitti kaksi asiakasta, kun asioiden eteneminen niin vaati. Muutamassa muussa tapauksessa suostumuksen olemassaolo olisi alusta asti helpottanut yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa. He olivat esim. edellyttäneet asiakkaaltaan tarkastuksessa käymistä ja odottivat myös kuulevansa, oliko asiakas käynyt. Tällaistakaan tietoa ei terveydenhuollon ammattilainen voi yhteistyötaholle luovuttaa, mikäli asiakkaan suostumusta ei ole. Myös mielenterveystoimiston asiakkaiksi ohjautuneilta jouduttiin erikseen kysymään lupa taustatie-

8 8 tojen lähettämiseen. Toiminta olisi ollut helpompaa, mikäli heti asiakkuuden alussa kaikki olisivat suostumuksen allekirjoittaneet. 6. Pohdinta Tässä ei millään tavalla ole kyse työterveyshuollosta, nämä asiakkaat ovat jotakin aivan muuta kuin tyypilliset työterveyshoitajan asiakkaat, totesi työterveyslääkäri pidettyään vastaanottoa projektissamme kaksi päivää. Työttömien terveyspalveluista ei pidä puhua työterveyshuoltona eikä niitä tule muutenkaan rinnastaa keskenään. Sosiaaliset- ja terveysongelmat ovat moninaisia ja niiden hoitamiseksi on tärkeää, että myös terveydenhuoltoalan ammattilainen arvioi tilannetta ja voi olla ohjaamassa tarvittaviin jatkoselvittelyihin tai seurantaan. Nyt 67 asiakasta hakeutui tai ohjautui terveystarkastukseen kolmen kuukauden aikana. Edellisestä vastaavanlaisesta mahdollisuudesta on kulunut kolmetoista vuotta. Näin ollen voisi olettaa, ettei asiakasmäärä olisi kuukautta kohden ylitsepääsemätön, vaikka toiminta jatkuisi edellä kuvatulla tavalla Pellon terveyskeskuksessa. Kun toiminta olisi yhden tietyn työntekijän vastuulla, voisivat sosiaalitoimiston ja työvoimatoimiston työntekijät lähettää asiakkaansa tarvittaessa myös terveydentilan selvittelyyn. Näin voisi toteutua myös projektisuunnitelmassa esitetty tavoite luoda kaikkiin kunnan alueella asuviin pitkäaikaistyöttömiin ulottuva pysyvä käytäntö terveyspalveluiden järjestämiseksi.

9 9 Työttömien terveystarkastuksen esitietolomake asiakkaalle LIITE 1 Lomake täytetään ennen terveystapaamista ja otetaan mukaan varatulle ajalle. Kaikki terveyteesi liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia ja jäävät terveydenhuoltohenkilöstön käyttöön. HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Sähköpostiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton avoliitossa avioliitossa rekisteröity parisuhde eronnut / asumusero leski Huollettavien lasten lukumäärä KOULUTUS, AMMATTI JA TOIMEENTULO Koulutus kansakoulu/ peruskoulu ammatillinen koulutus lukio/ ylioppilas korkea-asteen koulutus muu koulutus tai kurssi, mikä? keskeytynyt/ keskeytyneitä koulutuksia Asevelvollisuus suoritettu suorittamatta lykkäys vapautettu ei koske minua Viimeisin työtehtävä Olen ollut työttömänä alle 6kk 6-12kk yli 1 vuosi yli 5 vuotta Toimeentuloni koostuu tällä hetkellä ansiosidonnainen päiväraha/ työttömyyspäiväraha työmarkkinatuki asumistuki toimeentulotuki sairauspäiväraha/kuntoutustuki ei tuloja muu tulo ELINTAVAT, TERVEYSTOTTUMUKSET JA TERVEYDENTILA Ravitsemus Syötkö lämpimän aterian päivittäin? kyllä en Noudatatko erikoisruokavaliota? en kyllä, mitä/miksi? Oletko tyytyväinen tämän hetkiseen painoosi? kyllä en, miksi et ole? Liikunta ja harrastukset Kuinka usein keskimäärin viikon aikana harrastat kunto- tai hyötyliikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan siten, että hengästyt ja hikoilet? viikossa en kertaakaan Millaisia harrastuksia Sinulla on? Päihteiden käyttö ja riippuvuudet Tupakoitko tai käytätkö nuuskaa? en olen lopettanut nuuskaa savuketta/vrk Käytätkö alkoholia? en käytä kyllä, kuinka monta annosta juot kerralla kuinka usein? 1 annos = pullo keskiolutta/siideriä, 12 cl viiniä, 8 cl väkevää viiniä tai 4 cl viinaa Käytätkö huumausaineita? en käytän olen kokeillut olen lopettanut Käytätkö lääkkeitä muuhun kuin sairauden hoitoon? en käytän olen kokeillut olen lopettanut Tunnetko olevasi riippuvainen jostakin (esim. netti, rahapelit)? en kyllä, mistä? Mieliala Minkälainen mielialasi on ollut viime aikoina? Onko Sinulla ystäviä, joiden kanssa vietät aikaa? Nukutko yösi hyvin?

10 Terveydentila ja työkyky Miten arvioit tämän hetkisen terveydentilasi? 10 erittäin hyvä hyvä kohtalainen huono erittäin huono Oletko huolissasi jostain terveydentilaasi liittyvästä asiasta? Miten arvioit tämän hetkistä työkykyäsi verrattuna siihen työhön, jota tällä hetkellä olet etsimässä? (0=täysin työkyvytön ja 10=työkyky parhaimmillaan) Uskotko, että terveyden puolesta pystyt työskentelemään nykyisessä ammatissa tai siinä työssä jota nyt haet vielä kahden vuoden kuluttua? melko varmasti en ole varma tuskin Rokotukset Ovatko rokotuksesi voimassa (esim. kurkkumätä- jäykkäkouristus)? kyllä ei en tiedä SAIRAUDET JA LÄÄKITYS Onko Sinulla ollut tai onko sinulla nyt joku lääkärin toteamista sairauksista tai vammoista? Tapaturmavamma Tuki- ja liikuntaelinten sairaus Sydänsairaus, verenkiertohäiriö tai korkea verenpaine Hengityselinten sairaus esimerkiksi astma Psyykkinen sairaus, mielenterveyden häiriö, masennus Epilepsia, kouristuksia tai tajunnanhäiriö Migreeni, usein toistuva päänsärky Huimausta, tasapainohäiriöitä tai pyörtymistä Tarkkaavaisuuteen, keskittymiskykyyn tai muistiin vaikuttava sairaus Ruuansulatuselinten sairaus Aistinelinsairauksia (näkö, kuulo) Sukuelinten sairaus Allergia Diabetes Työstä aiheutuneita sairauksia (altisteet esim. asbesti, meluvamma) Leikkauksia tai muita toimenpiteitä Muu sairaus tai vamma, mikä? Onko sinulla tällä hetkellä vaivoja, oireita tai epäily jostakin sairaudesta, johon toivoisit selvittelyä? Onko lähisuvussasi esiintynyt seuraavia sairauksia? allergia, astma diabetes verenpainetauti aivohalvaus sydänsairaus syöpä en tiedä muu, mikä? Mitä lääkkeitä tai luontaislääkkeitä käytät säännöllisesti tai tarvittaessa? TERVEYSPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA OMAT ODOTUKSET Milloin/ minä vuonna olet viimeksi ollut vastaanotolla tai tutkimuksissa? Lääkäri/Terveydenhoitaja Hammaslääkäri/ Suuhygienisti Onko Sinulla vakinaista hoitavaa tahoa, mikä Näöntutkimus Kuulontutkimus Oletko ollut sairaslomalla viimeksi kuluneen 12 kk aikana? en kyllä Oletko ollut kuntoutuksessa tai kuntoutustutkimuksessa? en kyllä, missä ja milloin? Onko Sinulla muita asioita joista haluaisit keskustella terveydenhoitajan kanssa? Päiväys ja allekirjoitus

11 Nimi pvm / / 20 Pituus cm Paino kg BMI kg/m (painoindeksi) < 19,9 alipaino 20-24,9 normaalipaino 25-29,9 lievä ylipaino 30-34,9 merkittävä ylipaino 35-39,9 vaikea ylipaino > 40 sairaalloinen ylipaino Vyötärönmitta cm naiset miehet < 80 cm ei vaaraa cm suurentunut vaara > 88 cm huomattavasti suurentunut vaara < 94 cm ei vaaraa cm suurentunut vaara > 102 cm huomattavasti suurentunut vaara sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin ja tyypin 2 diabetekseen Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriski pistettä > 7 pieni 7-10 jonkin verran lisääntynyt kohtalainen suuri < 20 hyvin suuri 11 LIITE 2 Verenpaine pulssi 1. mittaus / mmhg 2. mittaus / mmhg BDI-21(masennusseula) pistettä 1-9 = ei masennusta = lievä masennus = keskivaikea = vaikea masennus Audit (alkoholin kulutuksen oma arvio) pistettä 0-8 alle riskikäytön 8-20 riskikäyttö hoitoon ohjaus Fagerström (nikotiiniriippuvuus) pistettä 0-1 p = vähäinen 2 p = kohtalainen 3 p = vahva 4-6 p = erittäin vahva < 130 / 85 tavoitetaso / tyydyttävä / lievästi kohonnut / kohtalaisesti kohonnut / huomattavasti kohonnut > 200 / 120 erittäin huomattavasti kohonnut

12 Laboratorio kokeet: NÄYTE TULOS VIITEARVO HUOMIOITA 12 fp-kol fp-kol-hdl fp-trigly fp-kol-ldl fp-gluk 0-5,0 mmol/l >=1,0 mmol/l 0-2,0 mmol/l 0-3,0 mmol/l 4,2-6,1 mmol/l B-hb , P-Alat 10-45, U/l P-GT TERVEYSTARKASTUKSEN MITTAUSTULOKSET JA JATKO-OHJAUS Ohjaus ja neuvonta:

13 13 LÄHETE TERVEYSTARKASTUKSEEN LIITE 3 Nimi: Osoite: Ammatti/koulutus Henkilötunnus: Puhelinnumero: Työttömyyden kesto: Terveystarkastus lähetteen perusteet? Mihin halutaan selvitys? Onko asiakkaalle tehty aiemmin terveyteen liittyviä tutkimuksia esim. erikoissairaanhoidon, työvoimahallinnon, kelan, eläkelaitosten järjestämänä, mitä? Asiakkaan taustatiedot liitteenä Palvelusuunnitelma (liitteeksi työnhakusuunnitelma) Aktivointisuunnitelma Työnhakusuunnitelma Aiemmat lausunnot terveydentilasta/ työkyvystä Mikäli jotain muuta huomioitavaa, voit jatkaa kääntöpuolelle. Lähettäjä ja organisaatio (nimi, puhelinnumero, sähköposti) Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimen selvennys

14 14 LIITE 4 Sosiaali- ja terveystoimi Nimi: Henkilötunnus: SUOSTUMUS Suostun siihen, että Tornionlaakson työ- ja elinkeinotoimiston ja Pellon kunnan sosiaalitoimen ja terveydenhuollon työntekijät voivat luottamuksellisesti vaihtaa keskenään minua koskevia yhteistoiminnan kannalta tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja, jotka liittyvät terveydentilani sekä työ- ja toimintakykyni kartoitukseen. Tornionlaakson työ- ja elinkeinotoimistolla ja Pellon kunnan sosiaali- ja terveystoimella on käytössään omat tietojärjestelmänsä. Suostun siihen, että yllä mainituissa asioissa tietojen vaihto voi koskea Tornionlaakson työ- ja elinkeinotoimiston rekistereihin jo tallennettuja yhteistoiminnan kannalta tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja sekä terveystarkastuksesta syntyviä työ- ja toimintakykyyni ja terveydentilaani liittyviä tietoja. Tietoja voidaan tallentaa sen viranomaisen tietojärjestelmään, joka vastaa ko. asioiden rekisterinpidosta. Rekisterinpitäjä vastaa myös tietojen hävittämisestä laissa säädettyjen ohjeiden mukaan. Jokaisella rekisterinpitäjällä on laissa säädetyt salassapitovelvoitteet. Suostumus tietojen vaihtoon on vapaaehtoinen. Minulle on kerrottu yhteistoiminnan tavoitteista ja sisällöstä. Tässä yhteydessä antamani suostumus on voimassa niin kauan kuin Tornionlaakson työ- ja elinkeinotoimiston ja Pellon kunnan sosiaalitoimen ja terveydenhuollon välinen yhteistyö on tarpeellista asioideni hoitamisen kannalta. Minulle on kerrottu henkilötietolain (523/1999) mukaisesta oikeudesta tarkastaa minua koskevat asiakasrekisteritiedot ja siitä, kuka on toiminnasta vastaava rekisterikirjanpitäjä sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesta oikeudesta saada tieto itseäni koskevasta asiakirjasta Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja minulla on oikeus peruuttaa suostumukseni ilmoittamalla siitä kirjallisesti ao. toimipisteelle. Paikka ja aika Asiakkaan allekirjoitus Suostumuksen vastaanotti: Paikka ja aika vastaanottajan allekirjoitus Suostumuksen

15 15

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Kemin toimintamalli Annika Vaaramaa 13.4.2016 Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Aloitettiin keväällä 2014 KunnonSyyni-toimintamallia soveltaen Asiakkaat

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113 Eija Takalokastari 12.09.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kittilän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus 3. Tavoitteet

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti:

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti: MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: Ikä: Osoite: Puhelin: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Ammatti: Elätkö vakituisessa parisuhteessa: Parisuhde vuodesta:

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Diabetesriskiseulonnan ja ennaltaehkäisevän Ikihyväryhmätoiminnan. PaKaste - työskentelyjakso 2011

Diabetesriskiseulonnan ja ennaltaehkäisevän Ikihyväryhmätoiminnan. PaKaste - työskentelyjakso 2011 Diabetesriskiseulonnan ja ennaltaehkäisevän Ikihyväryhmätoiminnan kehittäminen PaKaste - työskentelyjakso 2011 Tekijät Kaisa Kuusela Päivämäärä 7.9.2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Diabetesriskiseulonnan

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

Kainuun omahoitolomake

Kainuun omahoitolomake Kainuun omahoitolomake Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen tuloasi hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lomake on pohjana, kun yhdessä laadimme Sinulle hoitosuunnitelman, johon kirjaamme

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI

HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Valokuva Henkilötunnus Osoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero (t) Sähköposti 1 Siviilisääty

Lisätiedot

Taustatietolomake. Liikuntahistoria v 21-30v 31-40v 41-50v 51-60v 61+ v.

Taustatietolomake. Liikuntahistoria v 21-30v 31-40v 41-50v 51-60v 61+ v. Taustatietolomake Yhteystiedot: Nimi Synt.aika Postiosoite Postinumero ja toimipaikka GSM Puh koti Puhelin työ Sähköposti Liikuntahistoria ❶ Arvioi yleinen liikunnan harjoittelun määrä asteikolla 1-7 (1=

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana

Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana Outi Pohjola Ylilääkäri, avovastaanotto Terveyspalvelukeskus Eija Savelius-Koski vs palveluesimies Nuorten ja aikuisten palvelut

Lisätiedot

Työttömien terveystarkastukset

Työttömien terveystarkastukset Työttömien terveystarkastukset 5.10.2012 KaiTo -hanke Tuija Holopainen, Mirka Kovalainen, Kirsti Oikarinen ja Raija Tahvanainen 1 KaiTo -hanke Projektikoodi S10073 Toteutusaika 1.3.2008 31.12.2010 31.12.2012

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2619 LAPSESTA AIKUISEKSI: 50-VUOTIAIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2619 JYVÄSKYLÄ LONGITUDINAL STUDY OF PERSONALITY AND SOCIAL DEVELOPMENT (JYLS): MEDICAL EXAMINATIONS OF 50-YEAR-OLDS

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainsäädäntö Kokonaisvaltainen arviointi Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

ELINTAPAOHJAUKSEN PROSESSI JÄRVI-POHJANMAAN TK:SSA

ELINTAPAOHJAUKSEN PROSESSI JÄRVI-POHJANMAAN TK:SSA ELINTAPAOHJAUKSEN PROSESSI JÄRVI-POHJANMAAN TK:SSA Elintapaohjauksen määritelmä: Tavoitteena ylläpitää ja edistää terveyttä ja hyvinvointia Elintapaohjauksella tuetaan riskihenkilöitä tekemään terveyttä

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Millainen on sinun työhyvinvointisi - syttyykö lamppu?

Millainen on sinun työhyvinvointisi - syttyykö lamppu? Millainen on sinun työhyvinvointisi - syttyykö lamppu? Timo Leino, LT, dos. Ylilääkäri 22.11.2012 Sähköurakoitsijapäivät perhe, ystävät, työtoverit läheiset, naapurit... Sosiaalinen ulottuvuus terveys,

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Taustatietolomake. Yhteystiedot: MUUTA HUOMIOITAVAA: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI:

Taustatietolomake. Yhteystiedot: MUUTA HUOMIOITAVAA: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI: Taustatietolomake Yhteystiedot: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI: PITUUS/PAINO: MUUTA HUOMIOITAVAA: 1 Liikuntahistoria ❶ Arvioi yleinen liikunnan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 1 Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 Tuleskurssit ja avokurssit 2016-2019 2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA Kelan rahoittaman TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksen standardien kehittämistä

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Kempeleen neuvola. Hyvät vanhemmat!

Kempeleen neuvola. Hyvät vanhemmat! Kempeleen neuvola Hyvät vanhemmat! Tervetuloa Kempeleen äitiysneuvolan asiakkaaksi! Neuvolan työntekijöiden tarkoituksena on olla lasta odottavan perheen käytettävissä sekä vauvan että vanhempien hyvinvointiin

Lisätiedot

Hakuohje Nuorten perhekursseille

Hakuohje Nuorten perhekursseille 1(5) Hakuohje Nuorten perhekursseille Norio-keskus järjestää koko perheelle suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja. Kurssit järjestetään Helsingissä Norio-keskuksen tiloissa, jossa osallistujat asuvat

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä

ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä Yhteenveto: Asiakaskysely tehtiin vuonna 2015 75 -vuotta täyttäneille, jotka kävivät Ikäneuvolan terveystarkastuksessa.

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

Urheilijan terveyskysely

Urheilijan terveyskysely Urheilijan terveyskysely Nimi: Sukupuoli: M N Sotu: Laji(t): Valmentaja(t): Osoite: Sähköpostiosoite: Puhelin: Omalääkäri ja toimipaikka: Lähiomainen + puhelinnumero: Mitkä ovat mielestäsi parhaat saavutuksesi

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMAKE. pvm

HYVINVOINTILOMAKE. pvm HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Pihlaja Hyvinkään kaupunki/perhe- ja sosiaalipalvelut Saapunut Pihlajaan pvm PL Hyvinkää

Perhehoitoyksikkö Pihlaja Hyvinkään kaupunki/perhe- ja sosiaalipalvelut Saapunut Pihlajaan pvm PL Hyvinkää HAKEMUS 1 (5) Perhehoitoyksikkö Pihlaja Hyvinkään kaupunki/perhe- ja sosiaalipalvelut Saapunut Pihlajaan pvm PL 46 05801 Hyvinkää Haluaisimme ryhtyä: Pitkäaikaiseksi tai lyhytaikaiseksi sijaisperheeksi

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa.

TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa. Suomalaisten miesten aktivoimiseksi. TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa. Testitulosten yhteenveto Miten tulkitsen kuntoluokkia? Kuntoluokitus

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI. Terveys 2000/2011 laajan johtoryhmän kokous 21.10.2014 / Annamari Lundqvist ja työryhmä

NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI. Terveys 2000/2011 laajan johtoryhmän kokous 21.10.2014 / Annamari Lundqvist ja työryhmä NUORTEN AIKUISTEN TULOSTEN RAPORTOINTI Tavoitteet Julkaista keskeisistä tuloksista muutamia artikkeleita kotimaisissa (ja ulkomaisissa) sarjoissa v. 2014-2015 Otos sukupuolittain ja ikäryhmittäin Miehet

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Ismo Hiljanen KYKY -työkykyprosessin kehittämisohjelman tausta KYKY-hankkeen (työkykyprosessin kehittämisohjelma

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus. - PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010

Sähköinen hyvinvointikertomus. - PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 Sähköinen hyvinvointikertomus - PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 Tekijät Sini Peteri Päivämäärä 16.8-30.10.2010 lisää tähän oman kuntasi vaakuna Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 12.09.2016 Työkyvyn arvioinnin tiimi Työkykykoordinaattori

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille kuntoutus Riikka Shemeikka VTT, erikoistutkija Hanna Rinne VTM, tutkija Erja Poutiainen FT, dosentti, tutkimusjohtaja Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille Lääkärien mielestä kuntoutusta

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ Paula Vilpponen YTHS, Savonlinnan toimipiste Kuninkaankartanonkatu 7 57100 Savonlinna LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 LÄHDE LIIKKUMAAN

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Päivi Pesola 11.9.2012 Kajaani VISIO miksi Oulun Omahoitopalvelu Palvelut ovat kuntalaisten saatavilla 24/7, ilman että tarvitsee lähteä kotoa asioimaan tai jonottaa

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA Suvi Peltola Kandidaatintutkielma (keväältä 2011) Kansanterveystiede Ohjaajat: Markku Myllykangas ja Tiina Rissanen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Tampereen BIOPANKKI. Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten

Tampereen BIOPANKKI. Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten Tampereen BIOPANKKI Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten Pyydämme sinulta suostumusta näytteiden ja sinua koskevien tietojen keräämiseksi Tampereen Biopankkiin ja käytettäväksi biopankkitutkimukseen.

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

Asbestialtistuneen muistilista

Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. Vaikka asbestin käyttö on kielletty, sille altistuneita on edelleen noin 50 000 60 000.

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

terveyden tila - PaKasteen - perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010

terveyden tila - PaKasteen - perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 terveyden tila - PaKasteen - perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 Tekijä Timo Kilpijärvi Päivämäärä 31.10.2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. X-kunnan työskentelyjakson

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 1 TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2013 Jaana Vallivaara-Puttonen terveydenhoitaja 23.8.2013 INARIN KUNTA 99800 Ivalo 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Inarin kunnan

Lisätiedot

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi?

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? E.H. Opas alkoholin riskikäytön tunnistamiseen ja vähentämiseen. Sait täyttämästäsi AUDIT-C -testistä yhteensä pistettä. o Mies saitko 6 pistettä tai enemmän? Tutustu tähän

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Näkökulmia kansanterveysyhteistyöhön Ritva Halila Lääketieteellisen etiikan dosentti Helsingin yliopisto, Hjelt-Instituutti

Näkökulmia kansanterveysyhteistyöhön Ritva Halila Lääketieteellisen etiikan dosentti Helsingin yliopisto, Hjelt-Instituutti Näkökulmia kansanterveysyhteistyöhön Ritva Halila Lääketieteellisen etiikan dosentti Helsingin yliopisto, Hjelt-Instituutti ritva.halila@helsinki.fi www.helsinki.fi/yliopisto Mitä terveys on? WHO: täydellisen

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä. Tukevasti kotona

Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä. Tukevasti kotona Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä Tukevasti kotona Iäkkäiden suun terveydenhuollon palvelujen nivominen kiinteäksi osaksi muita iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluita sekä erityisasiantuntemuksen

Lisätiedot

Ihan tavallisia asioista? Keinoja asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi

Ihan tavallisia asioista? Keinoja asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi Ihan tavallisia asioista? Keino asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi TYÖPAJA: Mukautetuista opinnoista mukautetuille työmarkkinoille? - Tulevaisuuden visiointia 27.11.2012 Työvoimaoha Kristiina Tuikkanen,

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa)

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa) 1 Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa) HAKEMUS / ESITIETOLOMAKE KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN KUNTOUTTAVIIN TUKIASUMISPALVELUIHIN Etunimet

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

HAKEMUSLOMAKE TYÖTOIMINTAYKSIK- KÖ TERVAPAJALLE

HAKEMUSLOMAKE TYÖTOIMINTAYKSIK- KÖ TERVAPAJALLE Keskipohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Kokkolan Päivä- ja Työtoimintakeskus HAKEMUSLOMAKE TYÖTOIMINTAYKSIK- KÖ TERVAPAJALLE Vastaanottaja täyttää: Hakija: Hakemus nro: / Saapunut: Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työttömyys, terveys ja hyvinvointi Työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat

Lisätiedot

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto HYVINKÄÄN KAUPUNKI Asukkaita 46000 Perusturva, jossa mm Koti- ja laitospalvelut

Lisätiedot

Seniorisyyni. Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113. Marjut Lokka 1.9.2012-28.2.2013. SODANKYLÄ Lapin tähtikunta

Seniorisyyni. Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113. Marjut Lokka 1.9.2012-28.2.2013. SODANKYLÄ Lapin tähtikunta Seniorisyyni Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113 Marjut Lokka 1.9.2012-28.2.2013 SODANKYLÄ Lapin tähtikunta Sisällysluettelo Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113... 1 Johdanto...

Lisätiedot