- MUISTISAIRAAN LÄÄKEHOIDON SEURANTA HOIVAKODISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- MUISTISAIRAAN LÄÄKEHOIDON SEURANTA HOIVAKODISSA"

Transkriptio

1 WORKSHOP - MUISTISAIRAAN LÄÄKEHOIDON SEURANTA HOIVAKODISSA 1.HOIVAKOTIEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA - Tulee olla jokaisella toimintayksiköllä - Tarkoitus yhtenäistää monenkirjavia käytäntöjä, selkeyttää vastuunjakoa ja määrittää vähimmäisvaatimukset lääkehoitoa toteuttaviin yksiköihin - Henkilöstön rakenne ja tehtävät, lupakäytännöt ja lääkehoitoon liittyvät koulutukset tuodaan tiedettäväksi - Kuvataan yksikön lääkehoidon sisältö ja toimintatavat, riskitekijät,ongelmakohdat, kehittämiskohteet jne. Lääkehuollon osa-alueet käydään läpi, valikoima,tilaaminen,säilyttäminen,antaminen, palauttaminen ja hävittäminen - Lääkehoidon tarkoituksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden arviointi määritellään myös lääkehoitosuunnitelmassa, samoin siitä tulee löytyä dokumentointi- ja tiedonkulkuohjeistus - Seuranta- ja palautejärjestelmät, esim. poikkeamat jne. - Toimintayksikön johdolla vastuu laatimisesta, toteuttamisesta ja seurannasta -yhteistyö koko toimintayksikön kesken laatimisessa tärkeää! - Kaikkien työntekijöiden hyvä lukea välillä lävitse, kerraten. - Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain - Aiheesta lisää mm. "Turvallinen lääkehoito vanhusten palvelutalossa"

2 -Opinnäytetyö, Eija Myllymäki, AMK, sh HYVÄN LÄÄKEHOIDON TOTEUTUMISEN EDELLYTYKSIÄ - Lääkehoitosuunnitelman hallitseminen ja toteuttaminen - Lääkehoidon osaaminen, osaamisen ylläpito ja kehittäminen sekä arviointi - Hoivakodissa -asukkaan taustojen tunteminen - Oikea diagnoosi -yhteistyö moniammatillisen tiimin kesken, mukaanlukien asukkaan omaiset -24h läsnäolo ja havainnointi -lääkehoidon kokonaisarviointi tarvittaessa -herkkyys huomata muutokset asukkaan terveydentilassa - Lääkityksen selvittäminen ja yksinkertaistaminen - Tiedetään lääkkeiden ominaisuudet, haitta- ja yhteisvaikutukset - Sopiva annos - Uusien oireiden selvittäminen - lääkkeestä vai sairaudesta johtuva? - Lääkkeen oikea anto- ja ottotapa - Lääkkeen lopettaminen tarpeettomana/haittavaikutuksia aiheuttavana - Hoitaja seurannan aitiopaikalla -huolehtii oikeinottamisesta, seuraa vaikutuksia, raportoi lääkärille, tarkistaa kokonaisarviointien säännöllisyyden, jne. - Kaikenkaikkiaan lääkehoidon perustana -hoidolle oltava funktio -hoidon tulee vaikuttaa sairauteen tai oireisiin

3 helpottavasti/parantavasti -hoito aiheuttaa mahdollisimman vähän haittavaikutuksia 3. IKÄÄNTYNEEN LÄÄKEHOITO - Vaatii erityisosaamista ja hyvää tietoutta vanhenemisesta ja sen vaikutuksista elimistöön - Lääkehoidon kannalta olennaisimpia muutoksia: *syljen ja suolahapon eritys vähenee, jolloin vatsalaukun ph nousee *ohutsuolen pinta-ala pienenee, jolloin suoliston toiminta hidastuu *elimistön rasva-neste tasapaino muuttuu -kudososa pienenee, vesipitoisuus laskee, rasvan paino-osuus nousee *plasman albumiinipitoisuus laskee *sydämen minuuttitilavuus pienenee *ääreisverisuoniston vastus nousee *maksan verenkierto heikkenee ja maksasolujen määrä vähenee *munuaisten koko pienenee ja verenkierto heikkenee - Vanhenemismuutokset pienentävät lääkkeiden annostarvetta, koska lääkkeet hajoavat ja poistuvat hitaammin ja toisaalta vaikka lääkeaineiden imeytyminen voi hidastua,usein imeytymisen kokonaismäärä ei muutu, joten sietokyky alenee -karkea yleisohje on ettäyli 80-vuotiaan lääkeannos tulisi olla noin puolet normaaliannoksesta, huomioiden yksilölliset erot kuitenkin - Myös monet sairaudet voivat muuttaa lääkkeen vaikutusta, esim. sydämen vajaatoiminnassa lääkkeiden jakaantumistilavuus pienenee ja plasmapitoisuus nousee, jolloin seurauksena voi olla voimakkaatkin lääkevaikutukset. Ja esim.

4 Parkinsonin taudissa neuroleptien käyttö pahentaa taudin oireiluja. - Vanhusten monilääkitys eli polyfarmasia *eri lääkkeet muuttavat toistensa vaikutusmekanismeja keskushermostossa, vaikuttavat toistensa imeytymiseen, jakautumiseen, metaboliaan tai eritykseen *lääkeaineita pidetään yhtenä tärkeimmistä syistä vanhusten ohimeneviin tai palautuviin kognitiivisiin häiriöihin *iäkkäät saavat lääkeaineista haittavaikutuksia useammin kuin nuoremmat -mitä useampia lääkkeitä samanaikaisesti, sitä suurempi riski haitallisille yhteisvaikutuksille - Yleisimmin haittavaikutuksia aiheuttavat lääkkeet: varfariini,tulehduskipulääkkeet,psyykelääkkeet,diureetit,opioidit,antikolinergiset lääkkeet, digoksiini, Parkinsonin taudin lääkkeet, epilepsialääkkeet - Sairaus vai oire lääkkeestä? -Melkein mikä tahansa oire voi olla lääkkeen haittavaikutus - WHO:n suositus korkeintaan 5 lääkettä kerrallaan vanhuksen hoidossa - Yksi hoitava omalääkäri - Lääkkeen oikein ottaminen tärkeää - Aiheesta lisää esim. * 2011 Jouni Ahon väitöskirja; Iäkkäiden lääkehoito ja vältettävät lääkkeet *Sirkka-Liisa Kivelä, Geriatrian erikoislääkäri; Iäkkäiden lääkehoito-kirja 4. MUISTISAIRAAN VANHUKSEN LÄÄKEHOITO - Pitkäaikaishoidon vanhusasukkaista noin kaksi kolmasosaa muistisairaita - noin 80% muistisairaista sairastaa Alzheimerin tautia (AT), joka rappeuttaa hitaasti etenevänä aivoja heikentäen muistia, tiedonkäsittelyä ja toimintakykyä

5 johtaen lopulta kuolemaan - Lääkityksellä pyritään taudin etenemisen hidastamiseen, toimintakyvyn ylläpitämiseen ja oireiden lievittämiseen - Hoivakodeissa yleensä asukkaalla keskivaikea-vaikea AT - Lievä ja keskivaikea AT : AKE-lääkkeet (asetyylikoliiniesteraasin estäjät), donepetsiili, galantamiini ja rivastigmiini - Keskivaikea ja vaikea AT : Memantiini tai AKE-lääke +memantiini - Tarkkaillaan 1-3kk aloituksesta lääkityksen siedettävyyttä, 6-8kk kuluttua oireiden muuttuminen, lääkkeen teho arvioidaan ja hoitovasteen arviointi tehdään 6-12kk välein tai tarvittaessa - AKE-lääkkeiden sivuvaikutuksia voivat olla ; pahoinvointi, lihaskrampit, päänsärky, käytösoireet, sydämensykkeen lasku, rintakipuilu, ihottuma rivastigmin-laastarista - Memantiinin sivuvaikutuksia; ummetus, huimaus,liiallinen aktivoituminen - HAASTAVA KÄYTTÄYTYMINEN *jopa 90% :lla muistisairaista ilmenee käytöshäiriöitä painottuen juuri hoivakodeissa hoidettaviin, keski-ja vaikeanvaiheen muistisairaisiin *lääkkeetön hoito hoitotyön keinoin *lääkehoidon etusijassa asianmukainen AT-lääkitys, siitä hyötyy yli puolet muistisairaista, joilla käytösoireita (AKE-lääkkeet apatiaan, mielialaan, motorisiin oireisiin ja memantiini agitaatioon, ärtyneisyyteen) *kokonaisarvio tilanteesta ja lääkehoidon rauhoittavilla tulisi olla tilapäistä, max.12vko *vaikeisiin psykoosi- ja masennusoireisiin psyykelääkkeet (sertralin,sitalopraami) *psykoosi liittyen muistisairauteen (risperidoni) Huom. AVH-riskin

6 lisääntyminen *muistisairautta sairastavien hoidossa annettavat rauhoittavat voivat nopeasti viedä sekä toiminta- että liikuntakyvyn - unilääkkeiden käyttö yleisin syy unihäiriöihin muistisairailla -suositeltavin melatoniini/mirtazapin, tai ne yhdessä -kaatumisriski ja muistihäiriöt lisääntyvät herkästi - Aiheesta lisää esim. Geriatri Pirkko Jäntti; Muistisairaan lääkitys ja sen seuranta - Duodecim-lehden julkaisu MEDIKALISAATIO -osa laajempaa kulttuurin muutosta? - Vanheneminen, normaalia? Normaali vanheneminen? -ei oikein määriteltävissä - Sairaudet pyritään määrittelemään, ja tämä yleensä onnistuukin -sairauskeskeisyys? - Ylidiagnostiikka? - Toisaalta medikalisaatio apu moniin vanhenemisen tuomiin vaivoihin, toisaalta sopimaton lääkitys aiheuttaa paljon muutenkin vanhenemiseen liittyviä vaivoja, esim. väsymys,vapina,unettomuus,huimaus,muistihäiriöt,sekavuus,jne. - Halu kieltää elämän rajallisuus ja kuolema? - Lääkkeillä palautettu "normaalius"? -erektiolääkkeet, hormonikorvaushoidot, jne. - " Kun tiede korvaa uskonnon ja tradition ihmisen elämän määrittäjänä, kasvaa lääketieteen valta kertoa, mitä vanheneminen on, ja kuinka siihen pitää suhtautua" - Vanhuus ei kelpaa kuoleman syyksi - " Medikalisoitumisen myötä ihmiselämän eksistentiaaliset kysymykset tulkitaan

7 teknisiksi ongelmiksi -niihin ei löydy ratkaisua, koska vaikka eläisimme 150 vuotiaiksi, ovat elämän rajallisuuden ja kuoleman kohtaamisen kysymykset edelleen vastassamme" - vanhenemismuutosten ja sairaalloisten muutosten ero usein tulkinnanvarainen, tuolloin on tärkeä miettiä onko hoidon aloittaminen perusteltua? -Elämänlaatu paranee? -Oireet helpottuvat? -Mitkä ovat resurssit? 6. RYHMÄTYÖ: ESIMERKKIASUKAS "ERKKI" - 80v. ERKKI, entinen maanviljelijä, leski jo 20 vuotta, ei lapsia - TK:n kautta hoivakotiin, sijoituksen syynä kotonapärjäämättömyys, masennus, sekavuus, huimaus ja virtsankarkailu. - Diagnosoituina löytyy verenpainetauti, eturauhasen liikakasvu, kakkostyypin diabetes, korkea kolesteroli. - Lääkityksinä verenpainelääke, verensokeritaudin tabletti -lääke, eturauhasen liikakasvuun lääke, psyykelääke masennukseen, unilääke turvaamaan yöunta, huimauslääke, kolesterolilääke - Pohdi ryhmässä, miten monta lääkitykseen liittyvää muutosta/huomiota/seuranta-aihetta asukkaalla VOISI olla näiden taustatietojen valossa - Keskustellaan aiheesta lopuksi ja todetaan yhdessä, miten moninaiset asiat on huomioitava hoivakodin asukkaiden lääkityksissä

8 KIITOS! Ruusu Ruoslahti, muistihoitaja 2015, Suomen Psykologinen Instituutti Lähteinä kehitystyöni ja sen lähteet (Muistisairaan lääkehoidon seuranta hoivakodissa)

9

Ikääntyneiden lääkehoidon erityispiirteet Geriatri Pirkko Jäntti 17.2.2014 Vanha mies, joka ei pärjää 84- vuotias eo merikapteeni, asuu palvelutalossa Vuodeosastolle: ei pärjää kotona, väsynyt, yö/päivärytmi

Lisätiedot

Muistisairaan lääkitys ja sen seuranta. Geriatri Pirkko Jäntti 6.5.2014

Muistisairaan lääkitys ja sen seuranta. Geriatri Pirkko Jäntti 6.5.2014 Muistisairaan lääkitys ja sen seuranta Geriatri Pirkko Jäntti 6.5.2014 Muistisairauden hoidon kokonaisuus - mitä diagnoosin jälkeen? Hoidon onnistumisen edellytyksenä saumaton yksilöllinen hoitoketju:

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

Milloin, mitä ja kuinka kauan lääkitystä Alzheimerin tautiin?

Milloin, mitä ja kuinka kauan lääkitystä Alzheimerin tautiin? Näin hoidan Kimmo Määttä ja Timo Strandberg Milloin, mitä ja kuinka kauan lääkitystä Alzheimerin tautiin? Alzheimerin tauti on tavallisin vanhuusiän dementian muoto, ja sen etiologia on monitekijäinen.

Lisätiedot

Heinola Anna & Lohilahti Henna TURHAAN VAI TARPEESEEN. Kartoitus ilman kotisairaanhoidon tukea asuvien sotaveteraanien lääkkeidenkäytöstä

Heinola Anna & Lohilahti Henna TURHAAN VAI TARPEESEEN. Kartoitus ilman kotisairaanhoidon tukea asuvien sotaveteraanien lääkkeidenkäytöstä Heinola Anna & Lohilahti Henna TURHAAN VAI TARPEESEEN Kartoitus ilman kotisairaanhoidon tukea asuvien sotaveteraanien lääkkeidenkäytöstä Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

Ohjelehtinen unettomuuden lääkkeellisestä ja lääkkeettömästä hoidosta kotihoidon työntekijöille yhteistyössä Tapiolan apteekin kanssa

Ohjelehtinen unettomuuden lääkkeellisestä ja lääkkeettömästä hoidosta kotihoidon työntekijöille yhteistyössä Tapiolan apteekin kanssa Ohjelehtinen unettomuuden lääkkeellisestä ja lääkkeettömästä hoidosta kotihoidon työntekijöille yhteistyössä Tapiolan apteekin kanssa Jukarainen, Neea Lautaporras, Emma Vironen, Johanna 2011 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ALZHEIMERIN TAUTI Lääkkeetön hoito ja lääkehoito

ALZHEIMERIN TAUTI Lääkkeetön hoito ja lääkehoito ALZHEIMERIN TAUTI Lääkkeetön hoito ja lääkehoito Pirkko Jäppinen & Tiina Teittinen Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia ammattikorkeakoulu Diak Itä, Pieksämäki Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK

Lisätiedot

Ikääntyneiden psyykenlääkkeet

Ikääntyneiden psyykenlääkkeet Näin hoidan Sirpa Hartikainen Ikääntyneiden psyykenlääkkeet Psyykenlääkkeitä käyttää joka kolmas kotona asuva iäkäs ja lähes kaikki laitoksissa asuvat. Suuri osa psyykenlääkkeistä käytetään oireenmukaisesti

Lisätiedot

Tervetuloa tutustumaan Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Ensitietopakettiin!

Tervetuloa tutustumaan Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Ensitietopakettiin! Tervetuloa tutustumaan Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Ensitietopakettiin! Tämä tietopaketti on tarkoitettu Sinulle, joka olet juuri kuullut sairastuneesi muistisairauteen tai olet juuri kuullut läheisesi

Lisätiedot

Parkinsonin tauti ja elämänlaatu

Parkinsonin tauti ja elämänlaatu Parkinsonin tauti ja elämänlaatu Sairaus pakottaa aina ihmisen arvioimaan elämäänsä täysin uudelleen. On asioita, joista on pakko luopua. Riittääkö se, mitä jää? Parkinsonpotilaan elämänlaadun kannalta

Lisätiedot

Susanna Hellén. Tuula Korkia-aho IKÄÄNTYVIEN UNETTOMUUS. Hoidoksi liike vai lääke

Susanna Hellén. Tuula Korkia-aho IKÄÄNTYVIEN UNETTOMUUS. Hoidoksi liike vai lääke Susanna Hellén Tuula Korkia-aho IKÄÄNTYVIEN UNETTOMUUS Hoidoksi liike vai lääke IKÄÄNTYVIEN UNETTOMUUS Hoidoksi liike vai lääke Susanna Hellén & Tuula Korkia-aho Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa. Geriatri Riitta Matero

Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa. Geriatri Riitta Matero Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa Rovaniemi 12.6.2012 Geriatri Riitta Matero Muistisairaudet ja niiden hoito Muistioireiden esiintyvyys Kansallinen muistiohjelma 2012

Lisätiedot

Ajankohtaista muistisairauksista Ensitietoilta. 21.10.2014 Ruusutorpan koulu Heljä Lotvonen Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Ajankohtaista muistisairauksista Ensitietoilta. 21.10.2014 Ruusutorpan koulu Heljä Lotvonen Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Ajankohtaista muistisairauksista Ensitietoilta 21.10.2014 Ruusutorpan koulu Heljä Lotvonen Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Muistisairaudet on kansantauti Joka 3. yli 65-vuotias ilmoittaa

Lisätiedot

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma 1 Tampereen kaupunki LAIJO 31.3.2011 38, LIITE Laitoshoito DNO TRE:2131 /06.02.00/2011 Koukkuniemen vanhainkoti (päivitetty 15.10.2012) Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin

Lisätiedot

OMAHOITAJANA OON POTILAAN ÄÄNITORVI

OMAHOITAJANA OON POTILAAN ÄÄNITORVI OMAHOITAJANA OON POTILAAN ÄÄNITORVI Omahoitajana vaikeita muistisairauksia sairastavien osastolla Akpomuje Oghenemarho & Kabeza Jean Claude Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Mikä on KML on ja miten se diagnosoidaan Yleisyys Syntymekanismi Oireet diagnoosivaiheessa Taudin vaiheet

Sisällysluettelo. Mikä on KML on ja miten se diagnosoidaan Yleisyys Syntymekanismi Oireet diagnoosivaiheessa Taudin vaiheet Toimittanut: Tiina Pelkonen, Unionimedia Oy Kirjoittajat: Perttu Koskenvesa, LL, kliinisen hematologian erikoislääkäri, HYKS Satu Mustjoki, LT, kliinisen kemian erikoislääkäri, HYKS Sisällysluettelo Mikä

Lisätiedot

Alzheimerin tauti ja sen hoito

Alzheimerin tauti ja sen hoito Alzheimerin tauti ja sen hoito Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET- keskus, TYKS Lääkärikeskus Mehiläinen, Turku Menestyksellinen ikääntyminen Ikääntymiseen liittyvät muistimuutokset

Lisätiedot

Sairaudet, lääkkeet ja iäkkäiden toimintakyky liikenteessä

Sairaudet, lääkkeet ja iäkkäiden toimintakyky liikenteessä Sairaudet, lääkkeet ja iäkkäiden toimintakyky liikenteessä Sairaudet, lääkkeet ja iäkkäiden toimintakyky liikenteessä Suomalainen väestö ikääntyy ja entistä useampi liikenteessä liikkuja on yli 65-vuotias.

Lisätiedot

Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet

Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet S O S I A A L I - J A T E R V E Y S M I N I S T E R I Ö Esitteitä 2006:6 1 Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet Ikääntyminen tuo muutoksia

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot

Tanja Laatikainen. Vanhustenhuollon ammattilaisten kokemuksia vanhusten kotona asumisen vaikeutumisesta ja tukemisesta 16 kunnassa 66/2009

Tanja Laatikainen. Vanhustenhuollon ammattilaisten kokemuksia vanhusten kotona asumisen vaikeutumisesta ja tukemisesta 16 kunnassa 66/2009 Tanja Laatikainen Vanhustenhuollon ammattilaisten kokemuksia vanhusten kotona asumisen vaikeutumisesta ja tukemisesta 16 kunnassa 66/2009 Sosiaali- ja terveysturvan selosteita Kelan tutkimusosasto Tanja

Lisätiedot

Lääketietoa lapsiperheille

Lääketietoa lapsiperheille Lääketietoa lapsiperheille Suomen Apteekkariliitto 1 2007 Lukijalle Lääkkeet ovat olennainen osa terveydenhoitoa. Jokaiselle tulee tarve käyttää lääkkeitä jossain elämänvaiheessa, ja joskus lääkkeiden

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä

Muistisairaus työiässä Muistisairaus työiässä Suomessa on 7 000 10 000 etenevää muistisairautta sairastavaa työikäistä ihmistä. Heidän tarpeensa ja elämäntilanteensa ovat erilaisia kuin iäkkäillä muistisairailla, joten he tarvitsevat

Lisätiedot

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY -opas POTILAAN 2012... JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos 2012...

Lisätiedot

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY Parkinsonin taudin dementia Parkinsonin taudin muistisairaus Tietoa Tietoa sairastuneille, sairastuneille, omaisille, läheisille, hoitohenkilökunnalle hoitohenkilökunnalle PARKINSONIN

Lisätiedot

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin Milla Majuri- Voutilainen, Laura Tuunainen E33ASH HAV Kevät 2015 Diakonia ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

MERJA HALLIKAINEN LT, neurologian erikoislääkäri Kliininen tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia

MERJA HALLIKAINEN LT, neurologian erikoislääkäri Kliininen tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia MERJA HALLIKAINEN LT, neurologian erikoislääkäri Kliininen tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia Alzheimerin taudin NYKYLÄÄKEHOITO JA LÄÄKEKEHITYKSEN HAASTEET

Lisätiedot