Lopen kunta TALOUSARVIO 2011 I OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lopen kunta TALOUSARVIO 2011 I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4."

Transkriptio

1 Lopen kunta I OSAVUOSIKATSAUS

2 1 1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS tilanne 30.4., Tuotot Kulut Vuosikate Tilikauden tulos Kaavio vertailee kunnan talouden kehitystä eräiden tunnuslukujen kautta vuosina tilanteessa ilman jaksotuksia. Tuottojen ja kulujen osalta eri vuosien välistä vertailua hankaloittaa lomatoimen siirtyminen vuoden 2011 alusta lukien Hämeenlinnan kaupungin hoidettavaksi ja sen johdosta sekä tuottojen että kulujen kokonaismäärä on kuluvana vuonna vähentynyt. Vuosikatteella ja tuloksella mitaten kuluva vuosi on alkanut tarkasteluvuosista parhaiten, mutta sen perusteella ei vielä voi tehdä johtopäätöksiä vuositasolla. Esimerkiksi inflaatiokehitys on vauhdittumassa, yleisen korkotason nousuvauhdin jyrkkyyteen liittyy epävarmuutta ja eräissä arvailuissa kuntasektorin verotilityksissä ennakoidaan olevan rytmihäiriö, jonka oikaiseminen leikkaisi kunnille tilitettäviä verotuloja. Toimintatuotot ovat edellä todetusta lomatoimen siirrosta johtuen alkuvuoden aikana vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 16,9 %. Lomatoimen vaikutus näkyy etenkin myyntituottojen vähentymisenä. Muut tuottolajit ovat lisääntyneet ja euromääräisesti merkittävintä kasvua on ollut maksutuotoissa, tukien ja avustusten osalta erilaisissa valtiolta erillisten hakujen perusteella saaduissa avustuksissa sekä käyttöomaisuuden myyntivoittokirjauksissa. Toimintakulut ovat vähentyneet 1,7 % viime vuoden tammi-huhtikuuhun verrattuna. Niiden kertymä on budjetoituun nähden hyvä ja kululajeittain tarkastellen esimerkiksi henkilöstökulujen määrärahavaraukset näyttävät kokonaisuutena olevan talousarviossa oikeantasoiset. Kasvua on ollut materiaalin ostoissa, joissa etenkin sähkökuluissa ja kaluston hankintakuluissa on ollut huomattavaa kasvua, vuokrakuluissa Kiinteistö Oy Lopen Terveystalon asuntojen käyttöönotosta johtuen sekä muissa toimintakuluissa paljolti sen takia, että Läyliäisten nuorisotilasta luopuminen aiheutti myyntitappiokirjauksen. Vuoden 2011 talousarvioon verrattuna toimintakulujen toteutuma on 33,1 % (vuonna ,3 %) ja tulojen toteutuma 32,4 % (31,9 %). arvion tehtäväalueittaista toteutumista on tarkasteltu jäljempänä. Kuluvan vuoden ensimmäisen vuosikolmanneksen vuosikate on lähes euroa parempi kuin viime vuonna ja tulos euroa ylijäämäinen, mikä on tarkasteluvuosien paras ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen. Merkittävä tekijä tässä on ollut rahoituksellisten erien hyvä toteutuma budjetoituun verrattuna.

3 2 Verotulot 30.4., Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana kunnan verotulokertymä kasvoi edellisvuoteen verrattuna prosentuaalisesti 5,7 %, minkä perusteella talousarvion verotuloarvio näyttäisi toteutuvan. On kuitenkin todettava, että eräissä arvioissa kuntasektorin ryhmäosuuden verotuloista on ennakoitu olevan liian korkea ja sen oikaisu tulisi loppuvuoden aikana pienentämään tilityksiä. Toisaalta vuoden 2010 verotuksen alustavat tiedot ennakoivat sitä, että kunnallisverotuksen tulos olisi Lopelle keskimääräistä parempi, mikä oikaisisi tilityksiä kunnalle myönteisemmäksi. Lisäksi kunnan työttömyysaste on jatkuvasti ollut keskimääräistä parempi, millä myös on positiivinen vaikutus kunnallisverotuloihin. Kunnallisveron kertymä on alkuvuonna ollut 6,2 % parempi kuin vuotta aikaisemmin. Ennakonpidätyksissä on kasvua 3,8 %, aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tilitykset, kuten viimeksi valmistuneen verotuksen perusteella saadut jäännösverot, ovat kasvaneet 9,1 %. Yhteisöveron tuotto on vähentynyt 7,0 %, mutta sen euromääräinen vaikutus on kunnallisverotuloon verrattuna pieni. Yllä olevan kaavion tarkastelu osoittaa, että yhteisöveron alkuvuoden kertymä ei ole merkittävästi poikennut viime vuosien normaalitilanteesta. Yhteisövero maksetaan vielä kuluvan vuoden ajan kunnille korotettuna ryhmäosuuden väliaikaisen 10 prosenttiyksikön korotuksen myötä. arvioon verrattuna kunnallisveroa on kertynyt 38,6 % (vuonna ,2 %) ja yhteisöveroa 21,9 % (26,6 %) budjetoidusta. Kiinteistöveron tuotto on vielä tässä vaiheessa vähäinen. Valtionosuudet 30.4., Valtionosuudet yht

4 3 Vuoden 2010 alusta lukien toteutettiin valtionosuusuudistus, joka oli askel kohti yhden valtionosuuden järjestelmää. Valtionosuudet ovat ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 3,9 %. arvioon verrattuna valtionosuuksien kertymä on ollut 33,6 % (vuonna ,6 %), joten talousarvio tulee valtionosuustulojen osalta toteutumaan. Kunnan velkaantuneisuuden takia yleisen korkotason kehityksellä on suuri merkitys. Korkokulut ovat vähentyneet edellisvuodesta neljänneksen sen ansiosta, että kunnan velkamäärää on saatu vähennettyä ja toisaalta siksi, että yleinen korkotaso on yhä historiallisen alhaisella tasolla. Korkotaso on noussut, mutta siihen on nykynäkymin varauduttu riittävästi. Esimerkiksi kuuden kuukauden euribor-korko on noin 0,7 % korkeampi kuin vuosi sitten, kun talousarviossa on varauduttu noin prosentin korkotason nousuun. Alkuvuoden aikana ei ole otettu uutta pitkäaikaista lainaa, mutta maksuvalmiutta on jouduttu turvaamaan lyhytaikaisin lainoin kuntatodistusohjelman puitteissa. Kunnanhallituksella on valtuudet kaikkiaan 3,5 miljoonan euron lainanottoon. Kahden viime vuoden hyvät tulokset ja alkuvuoden hyvä toteutuma eivät saa harhauttaa johtopäätökseen, että kunnan talouden ongelmat olisi voitettu ja talouden suunta olisi pysyvästi saatu käännettyä tasapainoiseksi. Saavutettuihin tuloksiin on päästy rahoituksellisten erien hyvän toteutuman lisäksi sen ansiosta, että palvelujen kysynnän viime aikojen kehitys etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueella on ollut kunnalle myönteinen. Kunnan talouden liikkumavaran kapeuden johdosta tilanne on herkästi haavoittuvainen ja saattaa muuttua hyvinkin nopealla aikajänteellä. Ja kuten edellä on todettu, mm. verotulokehitykseen sisältyy epävarmuustekijöitä. Taloudelliset tulokset ovat olleet hyviä, mutta kunnan keskeinen ongelma on velkaantuneisuus. Sitä osoittavat kunnan taseen kautta laskettavat tunnusluvut. Tase kuvaa kunnan talouden kestokykyä pitemmällä aikajänteellä, joten taserakenteen parantaminen on välttämätöntä. Se vaatii velkamäärän saamista tuntuvasti pienemmäksi, mikä taas edellyttää selvästi ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, jotta investoinnit saadaan rahoitettua oman tulorahoituksen kautta. On muistettava, että kunnan nettoinvestointien määrä on viime vuosina monesti ollut 2-3-kertainen poistojen määrään verrattuna. Kunnan talouden kokonaistilannetta kuvaa myös se, että kriisikunnan talouden seitsemästä tunnusluvusta täyttyy Lopella yhä kolme: keskimääräistä korkeampi tuloveroprosentti, omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus. Kahdessa viimeksi mainitussa tunnusluvussa velkamäärä on keskeinen laskentatekijä. Päätöksenteossa on talouteen vaikuttavat tekijät pidettävä jatkuvasti keskeisinä esillä, jotta kehityksen myönteistä suuntaa ei katkaista.

5 4 2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT Valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä kansanäänestysten paikalliset järjestelytehtävät. Toteutuma Eduskuntavaalit järjestettiin sunnuntaina , ennakkoäänestys Vaalien järjestelyt toteutettiin voimassa olevat lait ja säädökset huomioiden. Vaalitulos vahvistettiin määräajassa virheettömänä. Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,9 Poistot Arvio talousarvion toteutumisesta Lopen kunnan ainoana ennakkoäänestyspaikkana oli Lopen kunnantalon Yhteispalvelupiste Rosamunda ja ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoina käytettiin kunnantalon toimistohenkilöstöä (neljä vaalitoimitsijaa ja yksi varahenkilö). Ennakkoon Lopella äänesti 26,7 % äänioikeutetuista (koko maa 31,7 %). Varsinaisen vaalipäivän äänestys tapahtui Lopella neljällä äänestysalueella ja vaalitoimitukset sujuivat moitteettomasti. Vaalien äänestysprosentti Lopen kunnassa oli 71,4 % (koko maa 70,5 %). Poikkeamat talousarvioon 2011 Valtiolta saatava korvaus vaalien järjestämisestä kertyy myöhemmin. Korvauksen suuruus tulee olemaan noin

6 5 TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSTOIMI Kuntalain 9. luvussa on määritelty tarkastustoimen tehtävät, joita lautakunta ja tilintarkastaja toteuttavat: Tarkastuksen organisointi sekä tavoitteiden toteutumisen ja talouden tilan arviointi (Kuntalaki 71 ) Hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen laillisuuden sekä valtionosuusperusteiden oikeellisuuden ja sisäisen valvonnan toimivuuden varmistaminen (Kuntalaki 73 ja 75 ). 1. Kunnan toiminnan lainmukaisuuden ja luotettavuuden varmistaminen 2. Valtuuston ja lautakuntien asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointi Päätösten, tilinpäätöksen ja toiminnan laillisuustarkastus ja vastuuhenkilöiden kuuleminen Vuotuinen toimintakertomus ja tilinpäätös, vastuuhenkilöiden kuuleminen, vertailutietojen hyödyntäminen Tarkastuslautakunta on suorittanut tarkastustoimintaa työohjelmansa mukaisesti. Lautakunnan vuoden 2010 arvioinnin painopistealueet olivat ajankohtaisten asioiden seurannan lisäksi sivistyslautakunnan alaiset tehtäväalueet, sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan toimivuuden arviointi, talouden tasapainottamistoimenpiteiden seuranta sekä investointien toteuttaminen. Tarkastuslautakunta on jättänyt arviointikertomuksensa vuoden 2010 toiminnasta ja taloudesta. Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,7 Poistot

7 6 KUNNANHALLITUS KESKUSHALLINTO Huolehtia osaltaan kunnan kehittämisestä, edunvalvonnasta ja johtamisjärjestelmän toimivuudesta sekä kunnan resursseista, joita tarvitaan kunnan kehittämisessä, virnaomaistoimintojen hoidossa ja kunnan palvelutuotannossa. Sitovat tavoitteet 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita koskeva selvitys ja sen pohjalta tehtävä päätös tulevaisuuden palvelurakenteesta 2. Varhaiskasvatusselvitys ja sen pohjalta tehtävien organisatoristen muutosten täytäntöönpano 3. Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut organisaatiorakenneja palvelutuotannon muutoksiin liittyen toteutettu Päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenteesta Varhaiskasvatusselvitys ja päätös varhaiskasvatuksen tulevaisuuden organisaatiomallista Neuvottelut käyty hyvissä ajoin ennen päätösten täytäntöönpanoa kunnanjohtaja kunnanjohtaja henkilöstöpäällikkö Vuoden 2010 alusta lukien käynnissä ollut sosiaali- ja terveydenhuollon seutukunnalliseen integraatioon tähtäävä ns. muutoskuntayhtymähanke keskeytettiin kuluvan vuoden alussa Riihimäen kaupungin vetäydyttyä hankkeesta. Lopen ja Hausjärven valtuustot ovat päättäneet Riihimäen kaupungin päätöksestä poiketen jatkaa sosiaali- ja terveystoimen integraation valmistelua kuntayhtymämallin pohjalta. Lopen ja Hausjärven kuntien yhteisen sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän perussopimus on tavoitteena hyväksyä elokuun 2011 loppuun mennessä. Toiminnallinen valmistelu käynnistetään syksyllä 2011 hallintomallia koskevan päätöksen jälkeen. Lopen kunnan varhaiskasvatusselvitys laadittiin sivistystoimenjohtajan johtaman työryhmän toimesta valtuuston asettaman määräajan puitteissa kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus käsitteli selvitystä kokouksessaan ja päätti samalla organisatorisista muutoksista selvityksen pohjalta talousarvion puitteissa. Varhaiskasvatus siirtyy valtuuston päätöksen mukaisesti perusturvatoimesta sivistystoimen alaisuuteen Kuntaan perustettuun varhaiskasvatuspäällikön virkaan valittu tulee vastaamaan kunnan varhaiskasvatuskokonaisuudesta ja toimii lisäksi Kirkonkylän päiväkodin johtajana. Kahta muuta päiväkotia johtaa päiväkodinjohtajat, joille on lisäksi määritelty tietyt varhaiskasvatuksen alaan kuuluvat erityisvastuualueet. Toteutuma 3 Varhaiskasvatus siirtyy sivistystoimen alaisuuteen lukien. Organisaatiomuutoksen valmistelua on jatkettu alkuvuosi yhteistoimintalain mukaisesti tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Päivähoito- ja koulutoimen henkilöstölle on järjestetty muutokseen liittyen tiedotus- ja keskustelutilaisuus Alueellisille päiväkodinjohtajille, joiden työnkuvaan organisaatiomuutos vaikuttaa, on järjestetty yhteistoiminta- ja viranhaltijalain mukaisesti kuulemistilaisuudet Sivistystoimenjohtaja ja henkilöstöpäällikkö ovat lisäksi kevään aikana vierailleet kaikilla päivähoitoalueilla keskustelemassa henkilöstön kanssa tulevasta muutoksesta.

8 7 1. Väkiluvun kasvu 0,5-1 % Toteutunut väkiluvun kasvu kunnanjohtaja 2. Perusturvan keskeisimmät Hinnat määritelty talousjohtaja suoritteet hinnoiteltu 3. Investoinnit = poistot Tilinpäätös talousjohtaja 4. Henkilöstöresursseja arvioidaan palvelutuotannon tarpeen näkökulmasta Henkilöstömäärä/hallintokunta vrt henkilöstöpäällikkö talousjohtaja Lopen kunnan väkiluku on kasvanut tammi-huhtikuun aikana 27 henkilöllä eli 0,33 %, väkiluku Toteutetaan yhdessä perusturvan kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon integraation selvitystyöhön liittyen. Toteutuma 3 Vuoden 2011 talousarviossa investointien määrä alittaa poistojen määrän ja talousarvio on hyväksytty ylijäämäisenä. Toteutuma 4 Henkilöstöresurssien arviointia tehdään jatkuvasti tarkoituksena löytää palvelutuotannon kannalta mahdollisimman toimivat ratkaisut. Työ on käynnissä mm. kunnantalolla. Toimintatuotot , ,9 Valmistus omaan käyttöön 4-100,0 Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,5 Poistot Hankkeet Hankkeet ovat edenneet projektisuunnitelmien mukaisesti: HÄJY 011-projektin projektiyritykset esittelivät toimintaansa ja tuotteitansa MATKA messuilla kunnan osastolla tammikuussa. Reitistötöiden viimeistely käynnistyi lumien lähdettyä ja etenee maastossa suunnitellusti. Alueen reiteille on jo osin toimitettu ja tullaan toimittamaan satoja uudistettuja opaskylttejä. Hämeen Järviylängön retkeily- ja matkailumahdollisuuksia esiteltiin RETKI-messuilla maaliskuussa. Projektiyrityksille suunnattu alueen omiin yrityksiin suuntautunut tutustumismatka toteutettiin Syksyllä toteutettavan kansainvälisten matkanjärjestäjien alueeseen tutustumisen valmistelut etenevät suunnitellusti, samoin projektin tapahtumaksi valitun Erävaelluksen suomenmestaruuskilpailun valmistelut. TOIMELIAAT KYLÄT -hankkeen kuluessa on saatu hyvät yhteydet sekä kyliin että kyliltä hankkeen suuntaan, tuloksena mm. kyläsuunnitelmien päivittäminen kahdeksassa kylässä. Kylien kehittäminen hankerahoituksella tai muulla talkoo- ja yhteistyöllä on käynnissä yhdeksässä kylässä. Kylien ja kuntien yhteistyön kehittämistä on viety eteenpäin kuntailtojen ja nettikyselyn avulla. Hanke kokosi alueen yhteisöjen omistamat ja vuokraamat tilat uuteen Juhlataloesitteeseen ja tuotti Kotikylä lehden. Lehti esittelee kyliä, yhdistyksiä ja sisältää tapahtumakalenterin sekä palvelupörssin.

9 8 KYLÄLTÄ KIRKOLLE, KAUPPAAN JA KOULUUN seudullisen joukkoliikennekoordinaattorihankkeen toimesta on laadittu omat kotisivut tukemaan joukkoliikenteen käyttöä, Muutoin hankkeen alkuvaiheessa ongelmallisinta on ollut projektipäätöksen edellyttämän yksityisen rahoituksen saanti. KOKO-ohjelman MAL-työryhmän toimeksiannosta konsulttityönä tilattu seudun kuntalogistiikkaselvitys on valmistunut. Selvitys antaa hyvän kuvan logistiikkapalvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista ja on siten hyvä pohja koordinaattorihankkeen jatkotyölle.

10 9 KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstökoulutus, yhteistoiminta, työsuojelu, työterveyshuolto, tyky-toiminta, työllistäminen ja palkkavaraukset. Lopen kunnan keskitetty henkilöstöhallinto ja henkilöstöpolitiikan kehittäminen. Sitovat tavoitteet 1. Toimiva varhaisen puuttumisen malli 2. Tuottavuutta ja tuloksellisuutta mittaava kriteeristö luotu Malli otettu käyttöön Sairauspoissaolojen määrä pienempi kuin vuonna 2010 Kriteeristö hyväksytty ja otettu käyttöön henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö Varhaisen tuen toimintamalli on hyväksytty henkilöstöasiaintoimikunnassa Esimiehille on järjestetty aiheeseen liittyen koulutustilaisuus yhteistyössä Kuntien eläkevakuutuksen kanssa Esimiehiä on tuettu yksittäistapauksissa työkykypulmiin puuttumisessa. Lopen kunnan tuloksellisuus-mittaristo on otettu käyttöön ja sitä on sovellettu tulleen paikallisen järjestelyerän jaossa. Kaikki työpaikat ovat laatineet tuloksellisuus-kriteerien suhteen alkuarviot sekä suunnitelmat tuloksellisuuden edistämiseksi kaudella Esimiesinfoja vähintään 4 kpl / Esimiesinfojen lukumäärä henkilöstöpäällikkö vuosi 2. Sähköinen rekrytointijärjestelmä Sähköisen järjestelmän käyttöönotto henkilöstöpäällikkö käytössä elokuussa Rekrytointiohje Hyväksytty ohje henkilöstöpäällikkö 4. Suunnitelmallinen tyky-toiminta Toimintasuunnitelman toteutuminen henkilöstöpäällikkö toimintasuunnitelman laatiminen 5. Perehdytysopas Opas hyväksytty ja otettu käyttöön henkilöstöpäällikkö Kevätkaudella on toteutettu kaksi esimiesinfoa sekä lisäksi esimieskoulutusta talousjohtamisesta sekä esimiehen roolista työnantajan edustajana. Jokaiselle toimialalle on nimetty rekrytointivastaavat, jotka on koulutettu sähköisen rekrytointijärjestelmän eli Kuntarekryn käyttöön Kuntarekry-järjestelmä on otettu käyttöön jo kevään aikana kaikilla toimialoilla. Elokuussa tullaan järjestämään esimiehille koulutusta järjestelmään kuuluvan sijaisrekrytoinnin osalta, joka otetaan käyttöön syksyn aikana lyhytaikaisia sijaisia tarvitsevilla toimialoilla.

11 10 Toteutuma 3 Rekrytointi- ja perehdyttämisohje on hyväksytty henkilöstöasiaintoimikunnassa Ohje on myös käsitelty kevään esimiesinfossa. Toteutuma 4 Työkykyä ylläpitävää eli Tyky-toimintaa on järjestetty voimassa olevan suunnitelman mukaisesti kevätkauden aikana. Toiminnan arvioimiseksi sekä uuden toimintakauden suunnittelun pohjaksi on laadittu kysely henkilöstölle ja Tyky-työryhmä käsittelee tulokset syyskauden alkaessa. Toteutuma 5 Rekrytointi- ja perehdyttämisohje on hyväksytty henkilöstöasiaintoimikunnassa Ohje on käsitelty kevään esimiesinfossa. Toimintatuotot , ,1 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,8 Poistot Arvio talousarvion toteutumisesta Henkilöstön työterveyshuoltopalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti niin ennaltaehkäisevän työterveyshuollon (terveystarkastukset, työpaikkaselvitykset) kuin sairaanhoidon osalta. Keskitettyä henkilöstö- sekä esimieskoulutusta on järjestetty kevätkauteen painottuen. Lakisääteiseen ensiapuhenkilöstön nimeämiseen liittyen on järjestetty kaksi ea1-tasoista koulutusta (yhteensä 40 osallistujaa) sekä lisäksi Kuntarekryn käyttöönottoon liittyvää koulutusta. Poikkeamat talousarvioon 2011 Työnantajan KELA:lta saatavat korvaukset työterveyshuoltokulusta (noin ) eivät näy vielä toteumassa, mutta työterveyshuoltokustannukset vastaavat alkuvuonna budjetoituja. Henkilöstöhallinnon kustannuksiksi kirjautuu talousarviosta poikkeavasti eläkemenoperusteiset KuELmaksut siltä osin kuin niitä ei voida kohdistaa millekään kustannuspaikalle aiheuttamisperiaatteeseen perustuen. Muille hallintokunnille kohdentamattomia eläkemenoperusteisia maksuja sisältyy alkuvuoden toteumaan noin Osa ko. kuluista liittyy maatalouslomituksen kustannuksiin, jotka tullaan laskuttamaan Hämeenlinnan kaupungilta vuoden 2011 aikana. Koko vuoden osalta eläkemenoperusteisten maksujen määräksi tullee jäämään noin

12 11 KUNNANHALLITUS MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS Huolehtia kunnan alueen suunnitelmallisesta maankäytöstä yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen avulla siten, että kunnan alueen asumisen, yrittämisen, erilaisten palvelutoimintojen ja vapaa-ajan toiminta- ja sijoittumisedellytykset pystytään turvaamaan arvostaen ja huomioiden kunnan luonto- ja kulttuurimaisemalliset arvot. Sitovat tavoitteet 1. Vanhakosken alueen Hyväksytty kaava maankäyttöpäällikkö asemakaavoitus 2. Launonen-Kormu yleiskaava Lainvoimainen yleiskaava kunnanjohtaja 3. Kaikissa kunnan taajamissa myynnissä omakotitalotontteja 15 myytyä/vuokrattua tonttia kehittämispäällikkö / maankäyttöpäällikkö Vanhakosken alueen asemakaavoitus on käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti. Kaavaprosessi on luonnosvaiheessa ja tulee etenemään ehdotusvaiheeseen alkusyksystä Launonen-Kormu -osayleiskaavan valmistelua on jatkettu talven aikana. Valtuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan Toteutuma 3 Kaikissa kolmessa taajamassa on myynnissä/vuokrattavana kunnan kaavoittamia omakotitalotontteja. Huhtikuun loppuun mennessä kunta on myynyt 7 ja vuokrannut 4 omakotitalotonttia. 1. Sujuva kaavoitusprosessi Kaavoitukseen osallistuvien viranhaltijoiden kunnanjohtaja päivitetyt tehtävänkuvat 2. Maankäyttö- ja kaavoitussuunnitelma Suunnitelman laatiminen käynnistetty kunnanjohtaja Osallistuminen maankäytön MRL, YSL, LSL maankäyttöpäällikkö kehityskuvan laadintaan 4. Kaavoitusprosessiin osallistuminen Hyväksytyt kaavat maankäyttöpäällikkö Kaavoitukseen osallistuvien henkilöiden tehtävänkuvat, vastuualueet ja rooli kaavoitusprosessissa on käyty läpi tammi-helmikuun aikana käydyissä tulos- ja kehittämiskeskusteluissa. Kunnan sisäinen kaavoitusprosessi on selkiytynyt tehtävänkuvien päivityksen myötä. Maankäyttö- ja kaavoitussuunnitelman laatiminen käynnistetään syksyllä 2011.

13 12 Toteutuma 3 Maankäyttö- ja kaavoitussuunnitelman laatiminen käynnistetään syksyllä Maankäytön kehityskuva sisältyy maankäyttö- ja kaavoitussuunnitelmaan. Toteutuma 4 Kaavoitusprosessit etenevät kaavoitusohjelman 2011 mukaisesti. Toimintatuotot ,7 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , Toimintakate , ,5 Poistot

14 13 KUNNANHALLITUS MAA- JA METSÄTILAT Metsätalouden harjoittaminen talousmetsien osalta metsätaloussuunnitelman mukaisesti mahdollisimman hyvää taloudellista tulosta tehden. Kaava-alueiden puistometsiä hoidetaan luonto- ja virkistysarvoja sekä moninaiskäyttöä korostaen ja kuntalaisten toiveita kuunnellen. Sitovat tavoitteet 1. Vuosien metsätaloussuunnitelman noudattaminen 2. Vuosittaisten hakkuiden toteuttaminen Suunnitelman toteuttaminen vuoden 2011 osalta Hakkuiden nettotulo kunnanjohtaja kunnanjohtaja Metsänhakkuita on toteutettu alkuvuoden osalta vuoden 2011 suunnitelman mukaisesti. Kuluvalle vuodelle suunnitellut hakkuut toteutetaan pääosin kesän ja syksyn aikana. Hakkuutuotot kohdentuvat syyskaudelle. 1. Kirkonkylän risteysalueen maisemallinen uudistaminen Risteysalueen maisemallinen kunnostaminen suoritettu kehittämispäällikkö Toteutuma Risteysalueen maisemallinen kunnostaminen aloitetaan alkuvuoden aikana laaditun suunnitelman pohjalta niin, että työ saadaan valmiiksi kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Toimintatuotot , ,6 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,2 Poistot

15 14 KUNNANHALLITUS RUOKAPALVELUT Tuottaa monipuolista, terveellistä ja maittavaa ruokaa asiakkaille taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti sekä ohjata oikeisiin ruokatottumuksiin ja -tapoihin. Sitovat tavoitteet 1. n toteuttaminen Ruokalistat, budjetin seuranta, asiakaspalaute ruokapalvelupäällikkö Toteutuma n toteutus on sujunut suunnitelmien ja talousarvion mukaisesti. 1. Kasarin uusien työntekijöiden perehdyttäminen ja sitouttaminen työtehtäviin 2. Kasarin henkilökunnan tehtävänkuvien tarkistaminen 3. Päiväkotien jakelukeittiöiden työntekijöiden tehtävänkuvien tarkistaminen Rutiininomainen toiminta Tehtävänkuvaukset Tehtävänkuvaukset Kasarin henkilöstö ruokapalvelupäällikkö ruokapalvelupäällikkö Perehdyttämistä ja sitouttamista on tehty tavoitteen mukaisesti. Kesällä aloittaa vielä yksi uusi työntekijä eli työ jatkuu. Tehtäväkuvat ovat tarkastelun alla ja laaditaan syksyllä kirjalliseen muotoon. Toteutuma 3 Tarkistamiset tehdään loppuvuodesta.

16 15 Toimintatuotot , ,8 Valmistus omaan käyttöön 380 Toimintakulut , Toimintakate , ,7 Poistot , Arvio talousarvion toteutumisesta Elintarvikkeiden hinnat ovat korottuneet tammikuussa ja monilla toimittajilla uudelleen touko-kesäkuussa. Pesuaineiden kilpailutus on käynnissä, uudet hinnat eivät vielä ole tiedossa. Näiden kustannusten osalta voi tulla haasteita loppuvuoden aikana.

17 16 KUNNANHALLITUS MAATALOUDEN OHJAUS EU:n yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän (IACS) paikallisviranomaistehtävät. Maatalouden tulo-, tuotanto- ja rakennepoliittiset tehtävät. Sitovat tavoitteet 1. Valtuuston hyväksymä sopimus yhteistoiminta-alueesta Hyväksytty ja allekirjoitettu sopimus kunnanjohtaja Toteutuma Valtuusto on hyväksynyt sopimuksen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostumisesta sekä maaseutuhallinnon palvelun tuottamisesta ja ostamisesta. Päätöksen mukaan Lopen kunta liittyy vuoden 2013 alusta lukien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen, jossa Janakkalan kunta toimii isäntäkuntana ja jossa yksikön kustannuksista kukin liittyvä kunta vastaa oman osuutensa osalta. 1. Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen laadukas tuottaminen 2. Määräajassa tallennetut hakemukset Kuntatarkastukset Hakemusten lkm / määräajassa tallennetut hakemukset maataloussihteeri maataloussihteeri Kuntatarkastukset tapahtuvat vähintään joka viides vuosi. Toiminta on tarkkaa ja huolellista myös välivuosina. Vuoden päätukihaku päättyi huhtikuun lopulla. Sähköisesti jätettiin 60 hakemusta. Lisäys edelliseen vuoteen verrattuna on 46 %. Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,1 Poistot Arvio talousarvion toteutumisesta Toiminta on talousarvion puitteissa.

18 17 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA RAKENNUSVALVONTA Rakentamisen ohjaaminen siten, että saavutetaan mahdollisimman onnistunut rakennushanke käyttäjän ja ympäristön kannalta katsoen ja siten, että rakentaminen tapahtuu lainsäädännön, rakentamismääräysten, kaavoituksen ja tasapuolisen kohtelun vaatimusten mukaisesti. Sitovat tavoitteet 1. Asiakaspalvelun / ajankäytön tehostaminen Laatukriteerit määritelty rakennustarkastaja Laatukriteerien laatiminen on aloitettu kartoittamalla rakennusvalvonnan tehtäviä ja niiden suorittamisen toimintatapoja. 1. Neuvonta ja ohjeistus päivitetään Päivitys tehty rakennustarkastaja 2. Asiakastyytyväisyyskysely Kysely toteutettu rakennustarkastaja Ohjeita rakentajalle jaetaan sekä paperiversiona rakennusvalvontatoimistosta että rakennusvalvonnan sivuilla internetissä. Ohjemonistetta on päivitetty viimeksi helmikuussa - muutoksia tehdään, kun tarvetta siihen ilmenee. Suunnittelijoiden kanssa käydään keskusteluja toimintatavoista joustavan ja tehokkaan palvelun edistämiseksi. Kyselyn toteuttamista on siirretty, koska kunnantalolla suoritettiin yleinen asiakastyytyväisyyskysely.

19 18 Mittarit ja tunnusluvut Rakennus- ja toimenpidelupapäätöksissä vaaditut katselmukset katselmusten lukumäärä/lupapäätös 3,08 3,55 3,13 3,35 3,62 Rakennusluvat omakotitalot asemakaava-alueet muut alueet loma-asunnot ranta-asemakaava-alueet muut alueet Toimenpideluvat Toimenpideilmoitukset Poikkeamispäätökset Suunnittelutarveratkaisut Poikkeamislausunnot ympäristökeskukselle Resurssien asettaman vaatimuksen mukaan rakennusaikaisia katselmuksia on pyritty vähentämään ja jättämään rakentamisen seuranta vastaavan työnjohtajan varaan. Katselmusten määrä myönnettyä rakennus- ja toimenpidelupaa kohti on tänä vuonna ollut 3,62 kpl. Määrään on vaikuttanut vuonna 2000 tulleet aloituskokoukset ja vuonna 2004 tulleet rakennusten ulkopuoliset jätevesijärjestelmien katselmukset. Vähennystä on tapahtunut perustus-, rakenne- ja hormikatselmusten osalla. Rakennuslupien määrä on kasvanut ja lähestymässä edellisten vuosien tasoa. Asuinrakennusten osalta on todettavissa asemakaava-alueen rakentamisen lisääntyminen kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatuotot , ,3 Valmistus omaan käyttöön ,0 Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,1 Poistot Arvio talousarvion toteutumisesta Tulot ovat alkuvuodesta jääneet arvioitua pienemmiksi, mutta vireillä olevien hakemusten valossa on ennustettavissa tuloarvion toteutuvan koko vuoden osalta.

20 19 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELU Hoitaa ne tehtävät, jotka laissa ympäristönsuojelun hallinnosta (6 ) on asetettu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi. Sitovat tavoitteet 1. Lopen kunnan ympäristön tilan seurantajärjestelmän kehittäminen Seurantajärjestelmän kehittämistä jatketaan ympäristöpäällikkö Seurantajärjestelmän kehittämistä on jatkettu ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Kehittämistyön on tarkoitus edetä siten, että ympäristönsuojelun tehtäväalueen olemassa olevaa luvanvaraisten toimintojen valvontasuunnitelmaa laajennetaan ja tarkennetaan. Mukaan pyritään ottamaan sellaisia ympäristön tilaa kuvaavia luontoindikaattoreita, joita lainsäädännössä kunnilta edellytetään ja joiden seurantaan kunnan ympäristötoimessa on osoitettavissa resurssit. Seurantajärjestelmän kehittämistä on jatkettu talousarviossa asetetun sitovan tavoitteen ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. 1. Lopen ilmastonmuutoksen toimenpidesuositukset 2. Materiaalien käytön ja hankinnan ohjeistuksen laatiminen Lopen ilmastonmuutoksen toimenpidesuositusten tekeminen käynnissä Ohjeistuksen laadintaa jatketaan ympäristöpäällikkö ympäristöpäällikkö Toimenpidesuositustyötä on jatkettu keräämällä aineistoa kuntien mahdollisuuksista ehkäistä ilmastonmuutosta omilla toimillaan. Tausta-aineistojen avulla on tarkoitus koostaa asiakokonaisuus, josta on mahdollista muotoilla suositukset sellaisista toimenpiteistä, jotka Lopen kunnan henkisessä ja fyysisessä infrastruktuurissa ovat loppilainen tapa vastustaa ilmastonmuutosta. Toimenpidesuositusten laatimista on jatkettu talousarviossa asetetun tavoitteen ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Ohjeistuksen laatimista on jatkettu keräämällä tausta-aineistoa kuntien materiaalitehokkuudesta ja materiaalien kestävästä käytöstä. Ohjeistuksen laadintaa on jatkettu talousarviossa asetetun tavoitteen ja käytettävissä olleiden resurssien mukaisesti.

21 20 Toimintatuotot , ,5 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,0 Poistot Arvio talousarvion toteutumisesta Ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella ympäristönsuojelun tehtäväalueen talousarvio näyttää olevan toteutumassa melko hyvin. Alkuvuodesta tarkistettujen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja kunnan maa-ainestaksan mukaisia tuloja ei ole ensimmäisellä vuosikolmanneksella kertynyt, mutta käsiteltävänä ja tiedossa olevien lupahakemusten ja toukokuun kuluessa laskutettavien maa-ainesten oton valvontamaksujen perusteella talousarvioon merkityt tulot tulevat toteutumaan budjetoidusti. Ympäristönsuojelun menot, etenkin tutkimus- ja valvontatehtävien ostossa, toteutuvat tyypillisesti takapainotteisesti vuoden loppupuolella. Tämä huomioon ottaen talousarvio näyttää menojen osalta olevan toteutumassa budjetoidusti.

22 21 PERUSTURVALAUTAKUNTA TERVEYDENHUOLTO Huolehtia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuudesta kunnan osoittamien taloudellisten resurssien puitteissa. 1. Hoitotakuun toteutuminen Hoitoonpääsyaika 2. Terveydenhuollon ja perusturvan Joustava asiakaspalvelu yhteistyö 3. Toimiva perusterveydenhuolto Terveydenhuoltopalvelujen saatavuus 4. Oikea hoidon porrastus Pienet sakkomaksut Tilanne : soittajista 62,8 % pääsi puhelinoperaattorin tilaston mukaan ensi yrittämällä Lopen terveysaseman vastaanotolle. Aamulla klo 8-9 ja iltapäivällä klo puhelimet ruuhkautuvat. Valvova viranomainen on asettanut tavoitteeksi 80 %. Kuntayhtymässä keskimäärin yhteydensaanti onnistui 78,3 %. Kuntayhtymässä on siirrytty lokakuussa 2010 pääterveysaseman itäsolussa kokeiluluontoisesti nk. takaisinsoittojärjestelmän käyttöön. Kokeilusta on saatu hyviä kokemuksia, joten tavoitteena on laajentaa järjestelmä syksyllä 2011 koko kuntayhtymän alueelle. Päiväkotien ja neuvoloiden yhteistyö toteutuu päiväkotikohtaisesti, mukana neuvotteluissa alueen terveydenhoitaja ja päiväkodin henkilökuntaa. Yhteistyö on erityisesti parantunut Launosten päiväkodin ja kouluterveydenhuollon välillä. Lapsiperheverkosto, johon osallistuu erityistyöntekijöitä, terveydenhoitajia ja psykiatrinen sairaanhoitaja, ei ole kokoontunut alkuvuodesta Kouluterveydenhuollon ja koulutoimen yhteistyönä toteutetaan oppilashuoltoa. Yhteistyö koulun ja kouluterveydenhoitajien välillä toimii hyvin. Ikäihmisten palveluluissa SAS (selvitä, arvioi, sijoita) -työryhmä toimii hyvin. Lopen terveystaloon valmistuneet yhteiset tilat ovat tiivistäneet kotihoitotiimien yhteistyötä. Kotisairaanhoidossa lääkäri toimii osastolta käsin. Yhteyssairaanhoitaja ja kokopäiväinen kotisairaanhoidon fysioterapeutti aloittivat työnsä huhtikuussa Yhteyshoitajan kautta kotiutettiin vuonna 2010 yhteensä 78 erikoissairaanhoidon potilasta suoraan kotiin, ilman hoitojaksoa terveyskeskussairaalassa. Toteutumat 3 ja 4 Jatkohoidon odotuksen lasketut hoitopäivät ja kustannukset ajalla : Lopen kunta 0 pv 0 euroa Kuntayhtymä yht. 24 pv euroa Palveluketju erikoissairaanhoidosta perustason palveluihin toimii Lopella erinomaisesti.

23 22 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,3 Poistot Arvio talousarvion toteutumisesta arvion tasaisen kertymän toteumaprosentti olisi 33,3 %. Lopella perusterveydenhuollon kustannuspaikkojen talousarvion toteumaprosentit ovat seuraavat: Tulot Menot Terveyden edistäminen 31,3 % 31,1 % Lopen hammashuolto 32,0 % 33,4 % Lopen osastohoito 31,8 % 29,9 % Lopen kotisairaanhoito 32,7 % 30,5 % Hankkeet Terveyskeskuskuntayhtymä on mukana Kaste-ohjelmaan kuuluvassa kahdessa eri hankkeessa. CCM (Chronic Care Model) hankkeessa kehitetään lääkäri- ja hoitajavastaanottojen toimintaa kuudella eri osa-alueella. Hanketta ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö. Toinen Kaste- ohjelmaan kuuluva hanke on nimeltään VeTe hanke eli Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto hanke. Kuntayhtymä on mukana sen yhdessä neljästä alahankkeesta. Siinä on kehitetty henkilöstöhallinnon, erityisesti henkilöstömitoituksen tunnuslukuja ja menetelmiä. Lisäksi terveyskeskuskuntayhtymä on mukana valmistelemassa eresepti sovellusta, potilaskertomusjärjestelmän yhteiskäyttöä ja sähköistä KantaArkistoa yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja muiden Kanta- Hämeen terveyskeskusten kanssa.

24 23 PERUSTURVALAUTAKUNTA YLEISET SOSIAALIPALVELUT Vastata koko sosiaalitoimen hallinnosta sekä tuottaa ja järjestää kuntalaisten tarvitsemat sosiaalihuollon lakisääteiset palvelut. Sitovat tavoitteet 1. Lasten ja nuorten hyvinvointistrategia Lasten ja nuorten hyvinvointistrategiatyö valmis perusturvajohtaja Toteutuma Lakisääteistä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on työstetty yhdessä seutukunnan muiden kuntien kanssa velvoite sisältyy vuoden 2008 alussa voimaan tulleeseen lastensuojelulakiin. Loppuvaiheen kokoamistyö on ostettu Sosiaalikehitys Oy:ltä. Työ on valmis ja etenee valtuuston hyväksyttäväksi syksyn aikana. 1. Mielenterveyskuntoutujien avohuollon tukitoimien tehostaminen 2. Aikuisten pitkäaikaistyöttömien työpajatoiminta osana seudullista toimintaa 3. Nuorten työpajatoiminnan käynnistäminen seudullisesti 4. Palkkatuella työllistetään 5 henkilöä vuoden aikana 5. Päihdeongelmaisten tuettu asuminen 6. Työllistettävien kokonaistilanteen arviointi yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa 7. Hallinto-, alue- ja kuntarajat ylittävä yhteistyö Ostopalvelupaikkojen määrä vähenee ja kustannukset alenevat vähintään 10 % vuoteen 2010 verrattuna Selvitetään käynnistymisedellytykset, selvitys valmis Toiminta käynnistynyt Työmarkkinatuen kuntaosuus vähenee Päihdehuollon laitoshoidon kustannukset eivät kasva Työmarkkinatuen kuntaosuus vähenee Sosiaalitoimen osallistuminen kaavoitusprosessiin perusturvajohtaja vanhustenhuollon sosiaalityöntekijä perusturvajohtaja, vanhustenhuollon sosiaalityöntekijä vanhustenhuollon sosiaalityöntekijä johtava sosiaalityöntekijä/perusturvajohtaja vanhustenhuollon sosiaalityöntekijä perusturvajohtaja Toimialan yhteiset tavoitteet: 8. Toimialan yhteiset koulutustilaisuudet Koulutussuunnitelman toteuttaminen perusturvajohtaja 9. Lähiesimiestyön kehittäminen Lähiesimiehille kurssi esimiestyöstä perusturvajohtaja 10. Seutukunnallisesti vertailukelpoiset maksut ja taksat Tarkistetut maksut ja taksat käytössä perusturvajohtaja

25 24 Mielenterveyskuntoutujien avohuollon tukitoimia on tehostettu mm. tarjoamalla tuettua asumista palveluasumisen vaihtoehtona asiakkaille, jotka eivät tarvitse tehostettua palveluasumista. Alkuvuonna ostopalvelupaikkojen määrä on vähentynyt tavoitteen mukaisesti. Kustannukset eivät ole kuitenkaan vielä tasapainossa varatun määrärahan kanssa, koska loppuvuonna 2010 palvelun piiriin tuli uusia asiakkaita, joiden palveluihin ei ole varattu määrärahaa. Aikuisten työpajatoiminnan yhdistämiselle osaksi nuorten seudullista työpajaa on periaatteellinen hyväksyntä ja asia selvitetään työpajatoiminnan suunnittelun yhteydessä. Toteutuma 3 Toiminta käynnistyy Toteutuma 4 Palkkatuella on alkuvuonna työllistetty kuusi henkilöä. Työmarkkinatuen kuntaosuus on laskenut edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 36,5 %. Varsinkin tammi-maaliskuun työmarkkinatuen osuus on pieni. Huhtikuussa kunnan osuus työmarkkinatuesta näyttää olevan kasvusuunnassa, mutta kunnassa käynnistyy kesäkuussa pitkäaikaistyöttömille tarkoitettua aktivointia, joka pienentää kunnan kustannusosuutta. Toteutuma 5 Päihdehuoltoa kunnassa on tehostettu alkuvuonna. Osa aikuissosiaalityönohjaajan työpanoksesta ohjautuu päihdetyöhön. Lisäksi kunta on tukenut eurolla Hyria koulutuksen työpajan (Sadonkorjuuhanke) ja A-kilta -toiminnan jatkumista Lopella ja Hausjärvellä yhdessä Hausjärven kunnan kanssa. Toteutuma 6 Alkuvuonna on tehty 97 aktivointisuunnitelmaa pitkäaikaistyöttömille yhdessä työvoiman palvelukeskuksen kanssa. Toteutuma 7 Alkuvuonna ei ole osallistuttu kaavoitusprosessiin. Toteutuma 8 Koulutussuunnitelma seuraavalle vuodelle laaditaan syksyllä. Tällä hetkellä on meneillään esimiehille ja talousasioista vastaaville Kustannustietoinen johtaminen koulutus (Palmenia). Koulutusta järjestetään viisi kertaa puoli päivää vuoden aikana. Lisäksi koulutukseen kuuluu omaan työhön liittyvä kehitystehtävä. Toteutuma 9 Esimiehille on meneillään talousosaamiseen painottuvaa koulutusta. 0 Maksut ja taksat tarkistetaan syksyllä.

26 25 Toimintatuotot , ,6 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,3 Poistot Arvio talousarvion toteutumisesta Yleiset sosiaalipalvelut -tehtäväalueen menojen toteutumisprosentti (30,8 %) on hiukan alle talousarvion tasaisen toteutuman mukaisen kulutuksen. Määrärahojen käyttö on myös pienempi kuin edellisenä vuoden vastaavana kautena. Nyt näyttää siltä, että määrärahat tulevat riittämään tehtäväalueen menoihin. Yleiset sosiaalipalvelut -tehtäväalueeseen sisältyy kuitenkin kalliita ostopalveluja, joiden osalta palvelutarvetta koko vuoden tasolla ei tammi-huhtikuun käytön perusteella vielä voi arvioida. Poikkeamat talousarvioon 2011 Lastensuojelun avohuollon tukitoiminnan määrärahoista on käytetty alkuvuonna vain 13,4 %. Hankkeet Ankkuri-hankkeeseen on saatu rahoitus kaudelle Lopen osuus kustannuksista on 1.256,46 euroa. Ankkuritoiminnan tavoitteena on varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen ja nopea puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan.

27 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA KEHITYSVAMMAHUOLTO Tuottaa ja järjestää loppilaisten kehitysvammaisten tarvitseman palveluohjauksen, kuntoutuksen, perhehoidon, työ- ja päivätoiminnan sekä asumispalvelut. 1. Kehitysvammaisten työtoiminnan kehittäminen 2. Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto Yhteistyö Etevan yksikön kanssa Palautelomake käytössä johtava ohjaaja johtava ohjaaja Etevan liikkuva päivätoiminta on aloittanut maaliskuussa toimintansa kunnantalon tiloissa. Kunnan kehitysvammahuollon työntekijät tiedottavat Etevan yksikköä omista tapahtumista, jolloin tapahtumia tai retkiä voidaan järjestää yhteisesti. Mm. pääsiäiskirkossa käyminen toteutui yhteisesti suunnitellen. Toimintakeskuksen henkilöstö on kouluttautunut kehitysvammaisen henkilön yksilökeskeiseen elämänsuunnitteluun. Koulutuksen pohjalta kehitetään työskentelytapa, jolla toimintakeskuksen asiakkaiden mielipiteet saadaan kuuluviin ja sen pohjalta suunnitellaan päivätoimintaa. Alkuvuonna asiakkaiden omat toiveet on kartoitettu haastattelemalla. Toimintakeskuksen asiakkaiden omaisille tehdään asiakastyytyväisyyskysely joka syksy. Toimintatuotot , ,6 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,4 Poistot , Arvio talousarvion toteutumisesta Tammi-huhtikuun toteutuman perusteella kehitysvammahuollon tehtäväalueella menot ylittyvät hiukan ja tulot alittuvat. Menojen kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on noin 4,3 %. Alkuvuonna toteutuneet tutkimus- ja kriisijaksot Etevan yksikössä ovat osaltaan kasvattaneet menoja arvioitua enemmän. Määrärahojen riittävyys koko vuoden tasolla voidaan arvioida vasta elokuun toteutuman perusteella. Poikkeamat talousarvioon 2011 Merkittävä poikkeama kriisi- ja tutkimusjaksojen kohdalla: tilikohdan määräraha on ylittynyt noin

28 27 PERUSTURVALAUTAKUNTA LASTEN PÄIVÄHOITO Päivähoidon tehtävänä on tarjota turvallinen ja virikkeellinen päivähoitoympäristö lapselle. Sitovat tavoitteet 1. Kasvatuksen ja koulutuksen organisaatiomuutoksen toteuttaminen 2. Kestävää kehitystä tukevan toimintamallin luominen Organisaatiomuutos toteutettu Varhaiskasvatuksellinen toimintamalli kestävään kehitykseen luotu perusturvajohtaja, päiväkodinjohtajat päiväkodinjohtajat Organisaatiomuutos toteutetaan Varhaiskasvatus siirtyy perusturvasta sivistystoimen alaisuuteen. Varhaiskasvatuspäällikön virka on täytetty. Suunniteltu koulutus varhaiskasvatushenkilöstölle toteutunee syksyllä Luontoesikoulu-pilotti Luontoesikoulu suunnitellaan aloitettavaksi Asiakastyytyväisyys yli 3 Asiakaskysely TAK-arviointikyselyn asteikolla 1-5 mukaisena 3. Kotihoidon ja yksityisen hoidon Tukisummia korotetaan ja määrärahaa tukeminen lisätään siten, että noin 12 perhettä enemmän saa kotihoidontuen kuntalisää (Loppi-lisä) vuosittain, yksityisen hoidon tuen määrärahan tukisummia korotetaan ja varataan 2-3:en lapsen 4. Hallinto-, alue- ja kuntarajat ylittävä yhteistyö tukea vastaavasti lisää määrärahaa Päivähoitoresurssien joustava käyttö / päivähoitoalueiden yhteistyö päiväkodinjohtajat päiväkodinjohtajat perusturvajohtaja päiväkodinjohtajat Toimitaan suunnitelman mukaisesti. TAK-arviointikysely on toteutettu varhaiskasvatuksen asiakkaille keväällä Asiakastyytyväisyys oli yli 3 asteikolla 1-5. Toteutuma 3 Tällä hetkellä 50 perhettä saa kotihoidontuen kuntalisää (Loppi-lisä) eli 16 enemmän kuin viime vuonna. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän saajia on 2 enemmän kuin vuoden 2010 lopussa.

29 28 Toteutuma 4 Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään resursseja yli aluerajojen mm. vuorohoidon osalta. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle on järjestetty yhteistyössä erilaisia koulutustapahtumia. Päiväkodinjohtajien tiimityöskentely on suunnitelmallista ja säännöllistä. Toimintatuotot , ,4 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,0 Poistot , ,7 Arvio talousarvion toteutumisesta Varhaiskasvatuksessa talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Poikkeamat talousarvioon 2011 Lastenhoidon tuen (lakisääteinen) kustannukset ovat edelleen kasvussa. Osaltaan tämä johtuu siitä, että kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisien kysyntä on kasvanut ja se lisää aina myös lakisääteisen tuen käyttöä.

30 29 PERUSTURVALAUTAKUNTA ESIOPETUS PERUSTURVASSA Järjestää esiopetusta vähintään 700 h lukuvuodessa esiopetukseen ilmoittautuneille kuusivuotiaille lapsille. 1. Kustannustehokas esiopetus Esiopetuksen kustannukset maaseutumaisten kuntien keskiarvoa 2. Asiakastyytyväisyys yli 3 Asiakaskysely TAK-arviointikyselyn asteikolla 1-5 mukaisena perusturvajohtaja päiväkodinjohtajat Vertailevaa tunnuslukua vuodelta 2010 ei ole vielä saatavilla. Esiopetuksessa asiakastyytyväisyysarviointi on toteutettu TAK-arviointimenetelmän mukaisesti keväällä 2011, tulokset yli 4. Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,9 Poistot , ,3 Arvio talousarvion toteutumisesta arvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

31 30 PERUSTURVALAUTAKUNTA VANHUSTENHUOLTO Tuottaa tai järjestää ikäihmisten tarvitsemat kotipalvelut, tukipalvelut, asumispalvelut, päiväkeskustoiminnan ja vanhainkotitoiminnan sekä myöntää omaishoidontuen. Sitovat tavoitteet 1. Vanhusneuvolatoiminnan aloittaminen Vanhusneuvolatoiminta alkaa vanhustenhuollonjohtaja Vanhusneuvolan toimintamalli on valmistunut ja vanhusneuvolan toiminta on käynnistetty helmikuussa Toimiva hoitoketju Siirtoviivemaksu, RAVA-indeksi vanhustenhuollonjohtaja 2. Tehostetun palveluasumisen Uusi malli käytössä 2012 vanhustenhuollonjohtaja uuden mallin käyttöönoton valmistelu (esitellään vanhuspoliittisessa strategiassa) 3. Toimiva ja tarpeita vastaava omaishoito Määrärahat ja kriteerit vastaavat toisiaan sosiaalityöntekijä (vanhustenhuolto) 4. Yksi innovaatio kehitetään Yksi innovaatiotoiminto vuosittain on vanhustenhuollonjohtaja otettu käyttöön 5. Kartoitetaan tarve palvelusetelin käyttöönottamiselle Palveluseteli otetaan käyttöön esim. vaihtoehtona lisähenkilökunnan palkkaamiselle vuonna 2012 vanhustenhuollonjohtaja Sakkomaksupäiviä ei ole kertynyt lainkaan ajalla Tavoitteena on enintään 25 sakkomaksupäivää vuodessa. RAVA-tuloksia tarkastellaan SAS-kokouksissa. Laitostamisastetta pyritään pienentämään siten, että 75 vuotta täyttäneistä olisi laitoshoidossa enintään 3 %. Palveluasumista pyritään lisäämään siten, että tehostetussa palveluasumisessa on enintään 5 % 75 vuotta täyttäneistä. Lähelle näitä lukuja päästään muuttamalla Palvelukeskus Eedilän paikkajakaumaa siten, että 26 laitoshoidon paikkaa muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi ja 15 paikkaa jää laitoshoidon paikoiksi. Kokonaispaikkamäärä (41) säilyy ennallaan. Muutosprosessi on käynnissä ja paikkamuutokset on tarkoitus toteuttaa vuoden 2012 alusta. Toteutuma 3 Vuosittain tehdään yhteistyötä seutukunnan muiden kuntien kanssa omaishoidontuen kriteerien ja palkkioiden tason määrittelyssä. Tällä hetkellä Lopella on kunnassa asuvien vanhusten määrään nähden määräraha kohdallaan ja seutukunnallisesti tarkastellen hyvällä tasolla.

32 31 Toteutuma 4 Uuden teknologian sovelluksia on selvitetty (mm. erilaisia hälytysjärjestelmiä). Toistaiseksi uusia sovelluksia ei ole otettu käyttöön. Toteutuma 5 Ei ole vielä kartoitettu. Seudullisesti on kiinnostusta tehdä selvitys yhdessä. Näyttää siltä, että palveluntarve pystytään täyttämään toistaiseksi nykyisillä resursseilla. Toimintatuotot , ,6 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,1 Poistot , ,8 Arvio talousarvion toteutumisesta Ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella näyttää siltä, että talousarviossa vanhustenhuollolle asetettu toimintakatetavoite saavutetaan etenkin hyvän tulokehityksen avulla. Hankkeet IKÄ-KASTE -hankkeeseen kuuluu Kanta-Hämeessä toimiva Polkka-hanke. Lopen vanhustenhuollon henkilöstö osallistuu hankkeen puitteissa ikääntyvien perhehoidon, päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon kehittämiseen ja saa koulutusta. Ikääntyvien perhehoidon kehittäminen. Toiminnan sisällön kuvaus, perhehoidon kriteerit ja maksuperusteet on valmisteltu ja käsitelty perusturvalautakunnassa maaliskuussa Perhehoidosta kiinnostuneille järjestettiin alkuvuodesta tiedotustilaisuus. Lopelta on lähdössä yksi henkilö perhehoitajan koulutukseen Polkka-hankkeen kautta huhti-toukokuussa Hänelle järjestetään tarvittaessa toiminnan ohjaus ja tuki. Päivätoimintaa on kehitetty tavoitteellisemmaksi ja kuntouttavammaksi toiminnaksi kouluttamalla päivätoiminnan ohjaajia. Lyhytaikaishoidon kehittäminen kuntouttavaksi ja asiakkaiden arkea aktivoivaksi toiminnaksi. Seudullinen lyhytaikaishoidon määrällisen tarpeen ja käytännön järjestelyjen, asiakkaiden kohdentumista ja tuloprosessia sekä lyhytaikaishoidon roolia palvelurakenteessa selvittävä tutkimus on valmistunut ja käsitelty seudullisesti loppuvuodesta Seudulliset lyhytaikaishoidon kriteerit -vihkonen on valmistunut alkuvuodesta Hoitohenkilöstön koulutusta kuntouttavan ja toimintakykyä tukevan työotteen käyttöön hoitotyössä ja henkilöstön omien voimavarojen käyttöön arjessa. Lisäksi saadaan pienemmille, yhtenäisille henkilöstöryhmille räätälöityjä koulutuksia.

Lopen kunta TALOUSARVIO 2011 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.

Lopen kunta TALOUSARVIO 2011 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Lopen kunta II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. 1 1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS Yleinen taloustilanne on kuluvana vuonna kriisiytynyt uudelleen ennen kuin edellisestä taantumasta on ennätetty kunnolla

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Lopen kunta TALOUSARVIO 2012 I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.

Lopen kunta TALOUSARVIO 2012 I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Lopen kunta TALOUSARVIO 2012 I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. 1 1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS Taloustilanne 30.4., 1 000 15 000 11 000 7 000 3 000-1 000 Tuotot Kulut Vuosikate Tilikauden tulos 2008

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 22.01.2010 klo 9.00 15.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja vanhainkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Lopen kunta TALOUSARVIO 2012 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.

Lopen kunta TALOUSARVIO 2012 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Lopen kunta TALOUSARVIO 2012 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. 1 1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS Vuotta 2012 on eletty kansainvälisesti hyvin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa ja epävarmuus jatkuu.

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 7/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 30.11.2012 klo 8.00 13.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II Mäkitie 2 asunnot tutustumiskäynti Kasari,

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelujen tukipalvelut on eriytetty omaksi talousarviokohdakseen vuoden 2015 talousarvioon. Tiedot eivät ole

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Pohjois-Karjalan kuntajohtajatilaisuus Pohjois-Karjalan TE toimisto 18.3.2015 TYP toiminnan organisointi: mitä on tehty ja miten tästä eteenpäin? Alustavat

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 6/2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 11.11.2011 klo 9.00 12.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2013 1 Kokousaika Ti 9.4.2013 klo 16.00-17.44. Kokouspaikka Kinnulan kunnantalon valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Ohjelman sisältö Uuden tyyppiset, asiakaslähtöiset palvelujen tuotantotavat ja -konseptit Asiakkuuksien hallinta ja johtaminen

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006 Varhaiskasvatuksen strategia Opla 48 10.05.2006 Visio 2013 Lohjan varhaiskasvatus tarjoaa 2800 lapselle perheen tarpeisiin vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Palvelutoimintaa toteuttaa

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVIO

VUODEN 2008 TALOUSARVIO VUODEN 2008 TALOUSARVIO Tyrnävän talousarvio 2008 2008 2007 Asukasluku 6280 6100 Tuloveroprosentti 19 19 Toimintamenot milj. 26,8 24,6 Investoinnit milj. 2,9 1,9 Vuosikate 1000 994 882 Lainat kunta /asukas

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1

Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1 Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1 Eurajoen kunta. Henkilöstön tulospalkkiomallin tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015. NÄKÖKULMA TAVOITE TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN MITTARI TAVOITETASO PAINO-

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot