KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-20:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 123 Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaava Kaavoitusviranomaisen lausunto Karhumaan tuulivoimahankkeen YVA-tarpeeseen / ELY-keskus 125 Maa-alueiden vaihto Kalajoen kaupunki / Kensapuu Oy Maa-alueiden vaihto Kalajoen kaupunki / Hovila Jani Maa-alueiden osto Kreetta Paasilalta Tonttien hinnoittelu 2015 / asuin-, liike- ja teollisuustontit Kalajoen Juhannus -tapahtuman majoitusalue , Camping Aurinkohiekat 130 Mt 7780 Kalajoen taajamatien parantaminen urakoitsijan valinta 131 Hillilän koulun myynti MRL 171 :n mukainen poikkeaminen/ Rakennusliike Keskisipilät Oy 133 Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan virkavaalin vahvistaminen Talousjohtajan viran täyttäminen Kutsuntalautakunnan edustajan valinta vuodeksi Tilin lopettaminen pankissa Potilas- ja sosiaaliasiamieskertomus 2014 ja toiminnan jatkaminen Raahen hyvinvointikuntayhtymän kanssa 138 Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 139 Esitykset myönnettävistä kunniamerkeistä Eron myöntäminen Hanna Halmeenpäälle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta ja teknisen lautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valitseminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 141 Hyvinvointipalveluissa avautuneet virat ja tehtävät Valtuuston työjärjestyksen 2 :n tarkistaminen Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Muut asiat 48

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Alho Sirkka jäsen Niemelä Kullervo jäsen Pahkala Eija jäsen Puusaari Alpo varapj Tuliniemi Juha jäsen Untinen Jorma jäsen Ojala Tapani varajäsen Märsylä Pekka valt.pj Heikkilä Miika valt. I vpj klo Arvo Jouko valt. II vpj Tilus Riitta A. valt. III vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri POISSA Rahja Mikko jäsen Saari Hanna jäsen MUU Saine Elina Ramboll Oy klo Matkaselkä Ari maanmittausteknikko klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Raili Myllylä Puheenjohtaja Otso Juvonen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Ojala ja Kullervo Niemelä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Tapani Ojala Kullervo Niemelä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Toimistosihteeri Minna Roiko Kokouksen aluksi viestintä- ja markinnoitikoordinaattori Tiina Koivuranta esittäytyi kaupunginhallitukselle

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaava 311/ /2014 ElMaTmk Khall (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kaavoitusohjelmassa 2014 on esitetty Läntisnevan/Maijankallion tuu li voima puis ton osayleiskaavoitus. Alue sijoittuu Etelänkylän ja Kurikkalan kylien väliselle alueelle. Tuulivoimapuistoalue on esitetty Poh jois-poh janmaan joulukuussa 2013 hyväksytyssä ensimmäisessä vai he maa kun ta kaavas sa. Winda Invest Oy on jättänyt Kalajoen kaupungille kaavanlaadintaesityksen Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta linjasi ( ), että tuuli voi ma hank keen esittämistä tutkitaan kaavoituskatsauksen 2014 yh teydes sä. Kaavahanke esitettiin kaavoituskatsauksessa 2014 (kh ja valtuusto ). Osakeyhtiö jätti tarkennetun kaa van laa din ta esi tyksen tämän jälkeen Tarkennetun kaavanlaadintaesityksen jälkeen kaavoituspäällikkö on pyytänyt yhtiötä neuvottelemaan siitä to teu tetaan ko hanke Tuuliwatti Oy:n kanssa samanaikaisesti. Molemmat toimijat ovat kattavasti laatineet sopimuksia alueen maanomistajien kanssa. Hankkeet eivät toteudu yhdenaikaisesti. Hankkeen osalta on tehty YVA-tar vehar kin ta yhdeksälle voimalalle. Tuulivoimapuistohankkeeseen on so vel letta va YVA-menettelyä (ELY-keskuksen päätös ).Tämän jälkeen yh tiö on jatkanut maanhankintaa. Tällä hetkellä tuulivoimapuistoon tut kitaan osayleiskaavassa noin 20 voimalan osoittamista. Oheismateriaalina on kaavanlaadintaesitys ja erillinen kartta. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kau pun gin hal li tuk sel le, että kaavanlaadintaesitys hyväksytään ja kaavoituksesta kau pun gil le aiheutuvat kulut peritään tuulivoimatoimijalta kaa voi tus so pi muk sel la. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle, että osayleiskaavahanke saatetaan vireille. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Merkittiin, että Väinö Hietala poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on kaavanlaadintaesitys ja erillinen kartta. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy kaavanlaadintaesityksen ja kaavoituksesta kaupungille aiheutuvat kulut peritään tuulivoimatoimijalta

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kvalt kaa voi tus so pu muk sel la. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Läntisen tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus saatetaan vireille Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavasuunnittelija Riina Jorasmaa osallistui tämän asian kä sit te lyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteenä on kaavanlaadintaesitys ja erillinen kartta. ElMaTmk Kaupunginvaltuusto: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian kä sit te lyyn klo Merkittiin, että valtuutettu Väinö Hietala ilmoitti olevansa esteellinen ja pois tui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelija: kaavasuunnittelija Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaava on tullut vireille kau pun gin valtuus ton päätöksellä Hankkeesta on tehty kaa voi tus so pimus Kalajoen kaupungin ja Winda Invest Oy:n välillä. Hankkeen osalta on saa tu päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) so vel ta mises ta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta Hankkeeseen sovel le taan YVA-menettelyä. Tuulivoimapuistohankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja ar vioin ti suun nitel ma on valmistunut. Winda Invest Oy suunnittelee yk sik kö te holtaan 3-5 MW:n tuulivoimalan tuulivoimapuiston rakentamista Kalajoelle Län tis ten alueelle, Etelänkylän ja Kurikkalan kylien väliselle alueelle. Hanke alue on pääasiassa yksityisten maanomistajien omistuksessa. Tuu li voima puis to alue on 20,6 km2. Tuulivoimapuisto on alustavasti suunniteltu liitet tä väk si hankealueen läpi kulkevaan Fingridin voimajohtoon Jylkän sähkö ase mal la, jota varten rakennetaan nykyisen voimajohtokäytävän yh teyteen uusi voimajohto. Tavoitteellisesti kaavaluonnos olisi nähtävillä lop puvuon na 2015 ja kaavaehdotus loppukeväästä Oheismateriaalina on osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelma. Kaavasuunnittelija: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että Län tis ten tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan näh tä vil le.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Väinö Hietala poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on Läntisen tuulivoimapuiston osallistumisja arviointisuunnitelma. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeino- ja maan käyt tö toi mi kun nan esi tyksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että Elina Saine Ramboll Oy:stä osallistui tämän asian kä sit telyyn asiantuntijana klo Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Miika Heikkilä saapui kokouk seen tämän asian käsittelyn aikana klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaavoitusviranomaisen lausunto Karhumaan tuulivoimahankkeen YVA-tarpeeseen / ELY-keskus 121/ /2015 Khall (Valmistelija: kaavasuunnittelija Riina Jorasmaa) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt Kalajoen kaupungilta lausun toa YVA-menettelyn tarveharkintaan liittyen Kalajoen Karhumaalle suun ni tel tuun viiden tuulivoimalan hankkeeseen. Hanketta kehittää NWE Sa les Oy. Karhumaan alue sijoittuu Kalajoen kunnan länsiosiin noin 8-9 ki lo met riä Kalajoen keskustasta lounaaseen, Kourinkankaan poh ja ve si alueel le Siiponjoen varteen. Alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi viisi noin 3,0-3,3 MW:n tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on noin 210 metriä. Pöytäkirjan liit tee nä on kaavoitusviranomaisen lausunto ja oheis ma te ri aali na lau sun to pyyn tö. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus lausuu kaa voi tus vi ran omai se na asi aan liitteen mu kaises ti. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Kaavoitusviranomaisen lausunto Karhumaan tuulivoimahankkeen YVA-tarpeeseen / ELY-keskus / KH

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Maa-alueiden vaihto Kalajoen kaupunki / Kensapuu Oy 113/ /2015 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko) Kalajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kannuskylän asemakaavan muu tok sen kokouksessaan Kaavamuutoksen keskeisenä ta voit tee na on ollut Kannuskylän teollisuusalueen korttelialueiden laa jen tami nen sekä liikennejärjestelyjen turvallisuuden ja toimivuuden pa ran ta minen. Kaavamuutoksen myötä alueella on ilmennyt tarvetta maanvaihtoihin, jot ta alueella toimivien yritysten maanomistus saataisiin muodostettua asema kaa van mukaisiksi tonteiksi. Maanvaihtojen myötä kaupunki pyrkii hank ki maan omistukseensa kaava-alueelle sijoittuvien katualueiden maapoh jat. Kensapuu Oy:n tuotanto- ja toimistotilat ovat keskittyneet tällä hetkellä Kan nus ky län teollisuusalueen korttelin 332 tontille nro 6. Kalajoen kau punki omistaa kyseisen tontin alueelle sijoittuvia maa-alueita yhteensä noin 6936 m2. Tontin alueelle sijoittuvat kaupungin omistamat maa-alueet kuulu vat seuraaviin kiinteistöihin: Harakangas RN:o 2:42 (kiinteistötunnus ), Teollisuusmaa RN:o 70:1 (kiinteistötunnus ) ja Pikkujoki RN:o 3:102 (kiinteistötunnus ). Kensapuu Oy omistaa osan, yhteensä noin 2629 m2 korttelin 331 tontti 1 ja korttelin 332 tontti 1 alueista sekä osan Targantie ja Haratie nimisten ka tu aluei den maapohjista. Edellä mainitut maa-alueet kuuluvat seuraaviin kiin teis töi hin: Maaranta RN:o 42:5 (kiinteistötunnus ), Vanha-Ha ra nie mi RN:o 2:116 (kiinteistötunnus ), Paavola RN:o 2:66 (kiinteistötunnus ) ja Kensamaa RN:o 70:2 (kiin teis tötun nus Kalajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan ( ) asuin-, liike- ja teollisuustonttien hinnoittelun, jossa ovat myös mukana kau pun gin omistamat Kannuskylän teollisuusalueen tontit ja tontinosat. Val tuus to on vahvistanut tontinosien hinnaksi 3,50 tontilla nro 6 kort te lissa 332. Neuvotteluissa on sovittu, että vaihdettavien maa-alueiden ne liöhin ta on kaikilta osin sama noin 3,50 /m2. Esityksen oheismateriaalina on karttaliite vaihdettavista maa-alueista. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, Kalajoen kaupunki ja Kensapuu Oy vaihtavat maa-alueita seu raa vas ti: 1. Kalajoen kaupunki luovuttaa vaihdossa Kensapuu Oy:lle seuraavat maa-alu eet: noin 206 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Ha ra kangas RN:o 2:42 (kiinteistötunnus ), noin 3978 m2 suu ruinen määräala kiinteistöstä Teollisuusmaa RN:o 70:1 (kiinteistötunnus

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ ) ja noin 2752 suuruinen määräala kiinteistöstä Pikkujoki RN:o 3:102 (kiinteistötunnus ) 2. Kensapuu Oy luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille seuraavat maa-alu eet: noin 276 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Maaranta RN:o 42:5 (kiinteistötunnus ), noin 261 m2 suuruinen mää rä ala kiinteistöstä Vanha-Haraniemi RN:o 2:116 (kiinteistötunnus ), noin 2031 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Paavo la RN:o 2:66 (kiinteistötunnus ) ja noin 61 m2 suu ruinen määräala kiinteistöstä Kensamaa RN:o 70:2 (kiinteistötunnus Kensapuu Oy maksaa vaihdossa välirahaa Kalajoen kaupungille vii sitois ta tu hat ta seit se män kym men tä vii si (15 075,00) euroa 4. Kalajoen kaupunki vastaa vaihdosta aiheutuvista kiin teis tön muo dostus ku luis ta (lohkominen) Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on karttaliite vaihdettavista maa-alueista. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki ja Kensapuu Oy vaihtavat maa-alueita seu raavas ti: 1. Kalajoen kaupunki luovuttaa vaihdossa Kensapuu Oy:lle seuraa vat maa-alueet: noin 206 m2 suuruinen määräala kiin teis töstä Harakangas RN:o 2:42 (kiinteistötunnus ), noin 3978 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Teollisuusmaa RN:o 70:1 (kiinteistötunnus ) ja noin 2752 suuruinen mää rä ala kiinteistöstä Pikkujoki RN:o 3:102 (kiinteistötunnus ). 2. Kensapuu Oy luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille seu raavat maa-alueet: noin 276 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Maa ran ta RN:o 42:5 (kiinteistötunnus ), noin 261 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Vanha-Haraniemi RN:o 2:116 (kiinteistötunnus ), noin 2031 m2 suuruinen mää rä ala kiinteistöstä Paavola RN:o 2:66 (kiinteistötunnus ) ja noin 61 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Ken sa maa RN:o 70:2 (kiinteistötunnus Kensapuu Oy maksaa vaihdossa välirahaa Kalajoen kaupungille vii si tois ta tu hat ta seit se män kym men tä vii si (15 075,00) euroa. 4. Kalajoen kaupunki vastaa vaihdosta aiheutuvista kiin teis tönmuo dos tus ku luis ta (lohkominen.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian kä sit te lyyn asiantuntijana klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Maa-alueiden vaihto Kalajoen kaupunki / Hovila Jani 114/ /2015 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko) Jani Hovila on esittänyt Kalajoen kaupungille maa-alueiden vaihtamista Himan gan Sepänmäen teollisuusalueella. Jani Hovila omistaa alueella si jaitse van kiinteistön Kasipuu RN:o 1:53 ja kiinteistöllä toimivan Hovipelti -ni misen yrityksen. Kiinteistö Kasipuu RN:o 1:53 muodostaa osan korttelin 324 teollisuusrakennusten (TY-2) tontista nro 3. Lisäksi kiinteistön alueeseen kuu luu osa Sepänmäentien ja Linjatien katualueista, autopaikkojen kort te lialuet ta (LPA) ja maatalousaluetta. Jani Hovilan tekemän maan vaih to esityk sen tavoitteena on saada asemakaavan mukainen tontti ko ko nai suudes saan yrityksensä omistukseen ja käyttöön. Kalajoen kaupunki omistaa alueella Uusiperuna RN:o 1:45 nimisen kiinteis tön, joka muodostaa osan (noin 375 m2) korttelin 324 teollisuusrakennusten (TY-2) tontista nro 3. Neuvotteluissa Jani Hovila / Ari Matkaselkä on sovittu, että Jani Hovila luovut taa vaihdossa Kalajoen kaupungille yhteensä noin 2901 m2 suuruisen mää rä alan Kalajoen kaupungissa sijaitsevasta kiinteistöstä Kasipuu RN:o 1:53. Kiinteistötunnus Kalajoen kaupunki luovuttaa vaih dossa Jani Hovilalle Kalajoen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Uusiperuna RN:o 1:45. Kiinteistötunnus Kiinteistön pinta-ala ala on kiinteis tö re kis te rin mukaan 375 m2. Kalajoen kaupunki maksaa vaihdossa väli ra haa kolmetuhattaviisikymmentä euroa (3 050,00). Esityksen oheismateriaalina on kartta 1:2000 vaihdettavista maa-alueis ta. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kalajoen kaupunki ja Jani Tuomas Hovila vaihtavat maa-aluei ta seuraavasti: 1. Kalajoen kaupunki luovuttaa vaihdossa Jani Tuomas Hovilalle Ka lajoen kaupungissa sijaitsevan Uusiperuna RN:o 1:45 nimisen kiin teistön. Kiinteistötunnus on Jani Hovila luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille yhteensä noin 2901 m2 suuruisen määräalan Kalajoen kaupungissa sijaitsevasta kiin teis tös tä Kasipuu RN:o 1:53. Kiinteistötunnus on Kalajoen kaupunki maksaa vaihdossa välirahaa Jani Hovilalle kol me tuhat ta vii si kym men tä (3 050,00) euroa. 4. Kalajoen kaupunki vastaa vaihdosta aiheutuvista kiin teis tön muo dostus ku luis ta (lohkominen). Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Khall (Valmistelija: Kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on kartta 1:2000 vaihdettavista maa-alueista. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki ja Jani Tuomas Hovila vaihtavat maa-alueita seu raa vas ti: 1. Kalajoen kaupunki luovuttaa vaihdossa Jani Tuomas Hovilalle Ka la joen kaupungissa sijaitsevan Uusiperuna RN:o 1:45 ni misen kiinteistön. Kiinteistötunnus on Jani Hovila luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille yhteensä noin 2901 m2 suuruisen määräalan Kalajoen kaupungissa si jaitse vas ta kiinteistöstä Kasipuu RN:o 1:53. Kiinteistötunnus on Kalajoen kaupunki maksaa vaihdossa välirahaa Jani Hovilalle kol me tu hat ta vii si kym men tä (3 050,00) euroa. 4. Kalajoen kaupunki vastaa vaihdosta aiheutuvista kiin teis tönmuo dos tus ku luis ta (lohkominen). Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian kä sit te lyyn asiantuntijana klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Maa-alueiden osto Kreetta Paasilalta 112/ /2015 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko) Kreetta Paasila tarjonnut Kalajoen kaupungille ostettavaksi eräitä Kalajoen kau pun gis sa sijaitsevia maa-alueita. Myyntitarjouksen kohteena on So peva RN:o 66:11 niminen kiinteistö, jonka pinta-ala on 4,492 ha sekä noin 7,70 ha suuruinen määräala kiinteistöstä Särkelä RN:o 26:11. Kiinteistö So pe va RN:o 66:11 muodostuu kahdesta palstasta, joista toinen muo dostaa osan (noin 2,2477 ha) Säikänpuisto nimisestä puistoalueesta Hi mangan keskustassa sekä Lajuksentien varteen asemakaava-alueen ul ko puolel le sijoittuvasta noin 2,3486 ha suuruisesta palstasta. Määräala kiin teistös tä Särkelä RN:o 26:11 on noin 7,70 ha suuruinen metsäpalsta, joka sijaitsee Ylisuon metsätien varrella noin 4 km Pöntiöstä Kärkisen suuntaan. Lestijoen tulvasuojeluhankkeen suunnitelmassa Säikänpuiston alueelle on esi tet ty rakennettavaksi sivu-uoma tulvahuippujen tasaamiseksi. Säi känpuis ton alueelle on suunnitelmassa esitetty myös läjitettäväksi merkittävä mää rä (n m3) tulvansuojeluhankkeen toteuttamisen yhteydessä syn ty viä kaivumassoja. Säikänpuiston alueelle suunnitellut toimenpiteet luo vat hyvät edellytykset rakentaa Himangan keskustaan Lestijoen varrelle viih tyi sä puistoalue. Lajuksentienvarteen on aiemmin rakentunut noin 20 kpl omakotitaloja tonteille, joiden pinta-ala vaihtelee m2. Lajuk sen tien alueella ei ole asemakaavaa, eikä alue ole mukana kaa voi tusoh jel mas sa vuosille Kaupungin aiemman alueelle koh dis tuneen maanhankinnan yhteydessä on linjattu, että Lajuksentien alueelle on mah dol lis ta osoittaa haja-asutusmaisesti väljemmän tonttikoon ra ken nuspaik ko ja, eikä aluetta tulla tässä vaiheessa kaavoittamaan. Uusille ra kennus pai koil le suunnitellut rakennushankkeet asemakaava-alueen ul ko puolel la edellyttävät pääsääntöisesti tapauskohtaista suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa. Määräala kiinteistöstä Särkelä RN:o 26:11 puusto on pääosin nuorta kasva tus met sää ja uudistuskypsää metsikköä. Kaupungin maanhankinnan pai no pis te ja keskeisimmät tavoitteet ovat kaavoitettavan raakamaan hankin nas sa. Metsätilojen ja -palstojen merkitys erilaisten maakauppojen yhtey des sä nousee usein esille vaihtomaana. Neuvottelujen kohteena ollut mää rä ala kiinteistöstä Särkelä RN:o 26:11 on sijaintinsa ja puustonsa vuok si hyvä lisäalue kaupungin maaomaisuuteen ja vaihtomaareserviin. Esityksen oheismateriaalina on kartta 1 kiinteistön Sopeva RN:o 66:11 ja liitekartta 2 määräala kiinteistöstä Särkelä RN:o 26:11 sijainnista. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kalajoen kaupunki ostaa Kreetta Mailis

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Paa si lal ta: 1. Kalajoen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Sopeva RN:o 66:11. Kiinteis tö tun nus Noin 7,70 ha suuruisen määräalan Kalajoen kaupungissa sijaitsevasta kiin teis tös tä Särkelä RN:o 26:11. Kiinteistötunnus Kauppahinta on viisikymmentäseitsemäntuhattaviisisataa (57 500,00) eu roa. 4. Kauppahintaan sisältyy kiinteistölle kiinteistölle Sopeva RN:o 66:11 kiin teis tö re kis te riin merkityt osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuk siin. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on kartta 1 kiinteistön Sopeva RN:o 66:11 ja liitekartta 2 määräala kiinteistöstä Särkelä RN:o 26:11 sijainnista. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki ostaa Kreetta Mailis Paasilalta: 1. Kalajoen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Sopeva RN:o 66:11. Kiinteistötunnus Noin 7,70 ha suuruisen määräalan Kalajoen kaupungissa si jaitse vas ta kiinteistöstä Särkelä RN:o 26:11. Kiinteistötunnus Kauppahinta on viisikymmentäseitsemäntuhattaviisisataa (57 500,00) euroa. 4. Kauppahintaan sisältyy kiinteistölle kiinteistölle Sopeva RN:o 66:11 kiinteistörekisteriin merkityt osuudet yhteisiin alueisiin ja eri tyi siin etuuksiin. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn asiantuntijana klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Tonttien hinnoittelu 2015 / asuin-, liike- ja teollisuustontit 18/ /2015 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko) Asuin-, liike- ja teollisuustonttien hinnoittelu on viimeksi vahvistettu val tuustos sa Hinnoittelua tarkistetaan vuosittain poistamalla siitä myy dyt tontit ja lisäämällä uudet kaava-alueet ja tontit sekä tehdään mahdol li set hintojen tarkistukset. Asuintonteissa merkittävin tonttivaranto on tällä hetkellä Kotipuiston ja San ta hol man sekä Himangan alueella Meri-Himangan, Kärmekallion ja Pik ku-man si kan kaava-alueilla. Kaupungilla on tällä hetkellä myytävänä ase ma kaa van mukaisia vapaita asuintontteja (AO, AP ja AR) yhteensä 173 kpl. Teollisuustonttien tarjonnan osalta tilanne on tällä hetkellä hyvä Ka la joen pohjois- ja eteläosissa. Liike- ja teollisuustontteja on vapaana yhteen sä 46 kpl. Hinnoittelussa pyritään tonttikohtaiseen hintaan. Tonttikohtaisia hintoja ei loh ko mis toi mi tuk sen (määräalat) jälkeen tarkisteta puolin eikä toisin. Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle ja hä nen valtuuttamalleen oikeuden allekirjoittaa kaupungin puolesta, valtuus ton vahvistamilla tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla laaditut vuokraja kauppakirjat asuin-, liike- ja teollisuustonttien osalta sekä antaa oi keuden maanmittausteknikolle allekirjoittaa vuokra- ja kauppakirjat kaupungin puo les ta asuintonttien osalta kaupunginvaltuuston vahvistamilla tont ti kohtai sil la ja neliömetrihinnoilla. Esityslistan oheismateriaalina on luettelo asuin-, liike- ja teollisuustonttien hin noit te lus ta kaupungin maanomistuksen mukaisesti. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle 1. että kaupungin myymättömille tonteille vahvistetaan tonttikohtaiset tai ne liö met ri hin nat liitteenä olevan hinnoitteluesityksen mukaisina. Tont tikoh tai sia hintoja ei lohkomistoimituksen (määräalat) jälkeen tarkisteta puo lin eikä toisin. 2. Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle ja hänen valtuuttamalleen oikeuden allekirjoittaa kaupungin puolesta, val tuus ton vahvistamilla tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla laaditut vuok ra- ja kauppakirjat asuin-, liike- ja teollisuustonttien osalta sekä an taa oikeuden maanmittausteknikolle allekirjoittaa asuintonttien osalta vuokra- ja kauppakirjat kaupungin puolesta kaupungin- valtuuston vah vis ta mil la tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla. 3. että myytävästä tai vuokrattavasta tontista on mahdollista tehdä ton tin-

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ myyn tiä koskeva esisopimus (varaus) vuodeksi (1 v) jolta ajalta varaus mak su on viisi (5 %) prosenttia tontin myyntihinnasta. Va raus maksu vähennetään tontin myyntihinnasta, mikäli kauppa tehdään vuoden (1 v) kuluessa varaussopimuksen allekirjoituksesta. Tonttia koskevan varaussopimuksen voimassaolo päättyy sopimuksen mu kai ses ti ilman erillisiä toimenpiteitä, mikäli lopullista kauppakirjaa tai vuokrasopimusta ei ole tehty varaussopimuksen voi mas sa olo ai kana. 4. että vuokra-aika on vuotta ja vuosivuokra viisi (5 %) prosenttia ton tin myyntihinnasta. Vuosivuokraa tarkistetaan elin kus tan nus in deksin mukaisesti. 5. että Kauppahinnan suoritukselle on mahdollisuus saada maksuaikaa enin tään viisi (5) vuotta jolloin maksamattomalle kauppahinnalle las kute taan viiden (5 %) prosentin vuotuinen korko ja 6. että vuokralaisella on oikeus vuokra-aikana ostaa tontti omaksi. Myynti hin ta on kaupanteko hetkellä voimassa oleva, indeksillä tarkistettu, vuo si vuok ra kerrottuna kahdellakymmenellä ( 20 x vuosivuokra = myyn ti hin ta). Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on luettelo asuin-, liike- ja teollisuustonttien hin noit te lus ta kaupungin maanomistuksen mukaisesti. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että kaupungin myymättömille tonteille vahvistetaan tonttikohtaiset tai ne liö met ri hin nat liitteenä olevan hinnoitteluesityksen mukaisina. Tontti koh tai sia hintoja ei lohkomistoimituksen (määräalat) jälkeen tar kis teta puolin eikä toisin. 2) että kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle, kau pun gin johta jal le ja hänen valtuuttamalleen oikeuden allekirjoittaa kaupungin puo les ta, valtuuston vahvistamilla tonttikohtaisilla ja ne liö met ri hin noilla laaditut vuokra- ja kauppakirjat asuin-, liike- ja teollisuustonttien osal ta sekä antaa oikeuden maanmittausteknikolle allekirjoittaa asuintont tien osalta vuokra- ja kauppakirjat kaupungin puolesta kaupunginval tuus ton vahvistamilla tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla. 3) että myytävästä tai vuokrattavasta tontista on mahdollista tehdä tontin myyn tiä koskeva esisopimus (varaus) vuodeksi (1 v) jolta ajalta varaus mak su on viisi (5 %) prosenttia tontin myyntihinnasta. Va rausmak su vähennetään tontin myyntihinnasta, mikäli kauppa tehdään vuo den (1 v) kuluessa varaussopimuksen allekirjoituksesta. Tonttia koskevan varaussopimuksen voimassaolo päättyy so pi muksen mukaisesti ilman erillisiä toimenpiteitä, mikäli lopullista kaup pa kirjaa tai vuokrasopimusta ei ole tehty varaussopimuksen voi mas sa oloai ka na. 4) että vuokra-aika on vuotta ja vuosivuokra viisi (5 %) prosenttia ton tin myyntihinnasta. Vuosivuokraa tarkistetaan elin kus tan nus in deksin mukaisesti. 5) että kauppahinnan suoritukselle on mahdollisuus saada maksuaikaa

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ enin tään viisi (5) vuotta jolloin maksamattomalle kauppahinnalle lasku te taan viiden (5 %) prosentin vuotuinen korko ja 6) että vuokralaisella on oikeus vuokra-aikana ostaa tontti omaksi. Myyn ti hin ta on kaupanteko hetkellä voimassa oleva, indeksillä tar kistet tu, vuosivuokra kerrottuna kahdellakymmenellä ( 20 x vuosivuokra = myyntihinta). Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn asiantuntijana klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kalajoen Juhannus -tapahtuman majoitusalue , Camping Aurinkohiekat 104/ /2015 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko) Antti Rantala on tehnyt kaupungille Hotelli Rantakallan Camping Au rin kohiek ko jen puolesta käyttölupahakemuksen tien ja tiealueiden käyt tö oi keuden luovuttamisesta Kalajoen Juhannus 2015 tapahtuman ma joi tus alueek si. Suunniteltu majoituksen järjestäminen alueella kuuluu osana Ka lajoen Juhannus 2015 tapahtuman kokonaisuuteen. Kalajoen Juhannus 2015 tapahtuman järjestää Pohjoismaiden ViihdeApu Oy. Esityksen mukaan Jäkälätie suljettaisiin yleiseltä liikenteeltä ja se va rat taisiin palo- ja pelastustieksi Camping Aurinkohiekkojen alueella majoittuville asiak kail le. Hakija on esittänyt, että kulku Pikkukoukkuun, Verkkotielle, Katis ka tiel le, Pyydys-, Sumppu- ja Mertakujalle ohjataan Rysätien kautta. Haki ja esittää, että esitetty lisämajoitusalue, joka sijoittuu asemakaavan mukai sel le lähivirkistysalueelle (VL) aidataan tapahtuman ajaksi. Hakija on jät tä nyt myös kaupungin ympäristölautakunnalle leirintäalueilmoituksen, jon ka mukaan Jäkälätien alueelle sekä viereiselle lähivirkistysalueelle majoit tui si 20 matkailuautoa ja 50 telttaa. Kalajoen tekninen lautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää Jäkälätien sulke mi ses ta yleiseltä liikenteeltä ja sen varaamisesta pelastustieksi ju hannus juh lien aikana. Ympäristölautakunta käsittelee ja päättää Camping Aurin ko hiek ko jen leirintäalueilmoitukseen liittyvästä leirintäluvasta. Kau pungin hal li tuk sen toimivaltaan kuuluu päättää Jäkälätien katualueen ja sen vie rei sen lähivirkistysalueen käyttöoikeuden luovuttaminen hakemuksessa esi te tyn mukaisesti. Esityksen oheismateriaalina on Camping Aurinkohiekkojen käyt tö lu pa hake mus karttaliitteineen sekä ote Hiekkasärkkien asemakaavasta ha ke muksen mukaisilla aluerajauksilla täydennettynä. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, et tä Hotelli Rantakallan Camping Aurinkohiekkojen esitys Jäkälätien ja sen vie rei sen lähivirkistysalueen käyttöoikeutta ei myönnetä Kalajoen Ju hannus 2015 tapahtuman majoituksen järjestämiseen. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: Kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on Camping Aurinkohiekkojen käyt tö lu pa hake mus karttaliitteineen sekä ote Hiekkasärkkien asemakaavasta ha ke muksen mukaisilla aluerajauksilla täydennettynä.

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeino- ja maan käyt tö toi mi kun nan esi tyksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallitui tämän asian käsittelyyyn asiantuntijana klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Mt 7780 Kalajoen taajamatien parantaminen urakoitsijan valinta 475/ /2011 Khall (Valmistelija: tekninen johtaja Marko Raiman) ELY-keskus on kilpailuttanut Mt 7780 Kalajoen taajamatien parantaminen, Ka la jo ki niminen rakennusurakan. Urakkakohde koskee Kalajoentien uudel leen rakentamista välillä Merenojantie Pohajankyläntie (n.1,5km). Raken nus hank keen toimenpiteinä ovat mm. kevyenliikenteen tilan ja tur val lisuu den parantaminen, ajonopeuksien hillitseminen hidastein, pysäköinnin pa ran ta mi nen, tievalaistuksen parantaminen ja esteettömyyttä edistävät toi men pi teet. Hankkeen tavoitteena on liikenneympäristön parantaminen ja kau pun ki ku van kohentaminen sekä liikenneturvallisuuden lisääminen. Hankinnan suunnittelua ja kilpailutusta on toteuttanut ELY -keskus, joka myö hem min toimii hankkeen rakennuttajana. Rakennusurakka kilpailutettiin rajoitetulla menettelyllä. Tarjouspyyntö lä hetet tiin hyväksytyille tarjoajille Hyväksyttyjä tarjouksia saatiin 4 kpl, joista vertailuhinnaltaan (urakkahinta + 10% muutoshintaluettelo) halvin oli Lemminkäinen Infra Oy. Urakan kokonaishinta on Esityslistan oheismateriaalina on tarjouksien vertailutaulukko ja ELY:n teke mä han kin ta pää tös. Kalajoen keskustan kauppakatujakson liikenneympäristön hekittäminen hank kee seen on varattu talousarviossa (v = ja v = ). Kalajoen kaupungin on hakenut EAKR-hankerahoitusta "Kalajoen kes kustan kauppakatujakson liikenneympäristön kehittäminen" hankkeelle. EAKR-hank keen rahoitus on saanut hyväksynnän maakunnan yh teis työryh mäs sä, mutta lopullinen rahoituspäätös saadaan vasta lähiviikkoina. Han kin nan toteutuminen ja sopimuksen solmiminen edellyttää ra hoi tuspää tök sen saamista. Mikäli hyväksyttyä rahoituspäätöstä ei saada, voidaan sopimus jättää solmimatta. Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän päätök sen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella. Tar jous kil pailun voittaja kutsutaan sopimuskatselmukseen erillisellä kutsulla. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy "Mt 7780 Kalajoen taa ja ma tien parantaminen, Ka la jo ki" -urakan käydyssä tarjouskilpailussa ver tai lu hin nal taan halvimman tar jouk sen antaneen Lemminkäinen Infra Oy:n tar jouk sen. Lemminkäinen In fra Oy:n tarjouksen veroton (ei sis.alv) ver tai lu hin ta on (alv 0 %). Tarjouksen urakkahinnan osuus on (alv 0 %). Hankinnan toteutuminen ja sopimuksen solmiminen edellyttää ra hoi tuspää tök sen saamista.

22 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

23 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Hillilän koulun myynti 242/ /2013 Khall (Valmistelija: talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo) Kalajoen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan ai emmin Kalajoen teknisen lautakunnan ja Kalajoen kaupunginhallituksen kä sitte le män kiinteistöjen myynnin. Kaupungin on tarkoitus luopua vähällä käytöl lä olevista, sekä ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavista kiinteistöistä. Kalajoen kaupungin valtuusto teki päätöksen kahden osa ke huo neis ton ja kolmen kiinteistön myymisestä. Hillilän koulurakennus ja tontilla sijaitseva asuinrakennus asetettiin myyntiin alkaen ja on ollut siitä lähtien myynnissä Laak so jen kiin teistö kes kus Oy LKV:ssä. Kiinteistön pyyntihintana oli Kiinteistön pyyn ti hin ta laskettiin huhtikuun alussa :oon. Kiinteistöstä saapui ostotarjous Markku Liukku tarjoutui ostamaan koulun kiinteistön hintaan Tarjouk ses saan os ta ja on valmis tarjoamaan Hillilän kyläyhdistykselle yh teistoi min taa mahdollisuuksien mukaan, unohtamatta kannattavuuspuolta. Osta jan tarkoitus on saada tilat tuottamaan vuokraus ym. yritystoiminnalla. Hillilän koulun kirjanpitoarvo oli ,80. Kiinteistö myydään ilman irtaimistoa. Esityslistan oheismateriaalina on kartta 1:2000. Talonrakennuspäällikkö: Kaupunginhallitus päättää ja edelleen esittää kau pun gin val tuus tol le, että: 1) Kaupunki myy Markku Tuomo Tapani Liukulle, osoite Länsitie 142, LAIHIA Hillilän en ti sen koulukiinteistön ja vieressä sijaitsevan 4- asuntoisen asuintalon. Maa poh jaan kuuluu n m2 määräala ti las ta Koulula, kiinteistötunnus sekä m2 tila Koulu koi vik ko, kiinteistötunnus Molemmat Kalajoen kaupun gin Hillilän kylässä osoit tees sa Kannustie 501. Kauppahinta kolme kym men tä vii si tu hat ta ( ) euroa. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) Kaupunki myy Markku Tuomo Tapani Liukulle, osoite Länsitie 142, LAIHIA Hillilän en ti sen koulukiinteistön ja vieressä sijaitsevan 4- asuntoisen asuintalon. Maa poh jaan kuuluu n m2 määräala ti las ta Koulula, kiinteistötunnus sekä m2 tila Koulu koi vik ko, kiinteistötunnus Molemmat Kalajoen kaupun gin Hillilän kylässä osoit tees sa Kannustie 501. Kauppahinta kolme kym men tä vii si tu hat ta ( ) euroa.

24 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

25 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus MRL 171 :n mukainen poikkeaminen/ Rakennusliike Keskisipilät Oy 123/ /2015 Khall (Valmistelija: rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen) Rakennushanke: Loma-asunnot 4kpl 150 kerrosneliömetriä Poikkeamishakemuksessa on esitetty neljän Piccolo-rakennuksen (33 k-m2) toteuttaminen tontille. Tontille esitetty kokonaisrakennusoikeus (150 k-m2) ei ylity. Yksi rakennuksista on Loma-asuntomessuilla esittelyssä ollut rakennus. Rakennusten yhteydessä on esitetty osassa rakennuksia auto ka tos. Tontille on osoitettu kolme erillistä ajoneuvoliittymää. Ra ken nustyyp pi soveltuu parhaiten vuokrattavaksi loma-asunnoksi. Rakennuspaikka: Kylä: Etelänkylä Tila: Terveleppä RN:o 5:452 Rakennuspaikan pinta-ala on 1028 m2 Kaavallinen tilanne: Asemakaava Hankealueelle on vuonna 2012 hyväksytty Aurinkohiekkojen asemakaava. Ase ma kaa vas sa on esitetty rakentamista ranta-alueen lisäksi hakemuksen mu kai sel le metsäalueelle. Yksittäisten loma-asuntotonttien lisäksi on asema kaa vas sa esitetty matkailua palvelevan rakentamisen korttelialueita, jois sa rakentamisen tehokkuus on loma-asuntotontteja suurempi. Poik keamis ha ke mus ta koskeva tontti on Aurinkotien päähän sijoittuvassa kort te lissa 320. Kortteli sijoittuu Aurinkotien ja Matkailutien väliselle alueelle, mänty met sän keskelle. Matkailukeskuksen pääkokoojakatu on Matkailutie. Kort te li näkyy Matkailutielle. Korttelin 320 itäpuolella on suuri mat kai lu raken ta mi sen kortteli. Poikkeamispäätöksen tarpeellisuus: Rakennusliike Keskisipilät Oy hakee poikkeamista asemakaavan kaa vamer kin näs tä Kalajoen Hiekkasärkkien alueella. Poikkeaminen koskee asema kaa va kort te lin 320 tontin 1 kaavamerkintää. Asemakaavassa on esi tetty loma-asuntojen korttelialue, jonka tontille saa rakentaa yhden yk siasuntoi sen loma-asunnon, yhden saunarakennuksen sekä yhden ta lous ra kennuk sen. Hakemuksessa tontille on esitetty neljän erillisen lo ma-asuin raken nuk sen ryhmä. Kyseessä on poikkeaminen asemakaavassa esitetystä ra ken nus ten lukumäärästä. Asemakaavan rakennusoikeus ei ylity. Poikkeamisen edellytykset: Poikkeamisen edellytykset MRL:n 172 :n mukaisesti ovat: 1. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavoituksen to teut ta mi sel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. 2. Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saa vutta mis ta.

26 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. 4. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan mer kit tävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympä ris tö- tai muita vaikutuksia. Naapureiden kuuleminen: Kalajoen ympäristölautakunta on kuullut naapureita kirjeitse. Huo mau tus ta ei ole jätetty. Kaavoittajan lausunto: Kaavoituspäällikkö on todennut lausunnossaan seuraavaa: "Poikkeamishakemusta koskeva tontti rajoittuu alueeseen, jossa on ke sällä 2014 ollut Suomen Asuntomessujen ja Kalajoen kaupungin järjestämät Lo ma-asun to mes sut Alueen rakennuskanta poikkeaa mat kai lu keskuk sen keskivertaisesta rakentamisesta kerrosluvun, rakentamisen te hokkuu den, rakennustavan ja materiaalien, teknisten ratkaisujen, kattavien me ri nä ky mien sekä uima-allas- ja terassirakenteiden johdosta. Messualue si joit tui pääosin ranta-alueelle, mikä sekin on poikkeuksellista. Ra ken nuslii ke Keskisipilät Oy:n Loma-asuntomessuilla 2014 lanseeraama uusi raken nus tyyp pi Piccolo oli esillä messuilla. Aurinkohiekkojen messualueen yhteyteen, metsäalueelle, soveltuvat hyvin pic co lo-ra ken nuk set. Loma-asuntomessualue on tulevina vuosinakin merki tyk sel li nen ja tärkeä alue matkailukeskuksessa. Rakentamisen uudet inno vaa tiot kuten rakennustyypit tukevat alueen imagoa mat kai lu ra ken ta misen edelläkävijänä. Tämä tietenkin edellyttää tiettyjen rajaehtojen täyt tymis tä. Loma-asuntomessualue pitää sisällään monia erityispiirteitä, jotka toi saal ta mahdollistavat tietyn väljyyden, mutta toisaalta asettavat reu naeh to ja toteutukselle. Voidaan ajatella, että useampi pieni rakennus voidaan sijoittaa tontille, kun niiden ilme ja väritys ovat yhtenevät. Tämä vaatii kui ten kin piha-alueilta ja tontin liikennejärjestelyiltä selkeyttä. Hanke sijoittuu asemakaavoitetulle tontille, joten se ei vaikeuta luon nonsuo je lun tavoitteiden saavuttamista tai rakennetun ympäristön suo je le mista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei tässä ta paukses sa johda suoranaisesti vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai ai heu ta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poik kea minen ei erityisesti vaikeuta kaavan toteutumista muilta osin. Tehokas ra kenta mi nen sijoittuu pääosin (havainnekuva paremmasta rakennusten si joit tami ses ta tontilla) rakentamisalueen sisälle. Ympäröivien tonttien suunnittelu ei hankkeen johdosta esty tai vaikeudu. Aurinkotien pohjoispuolen tonttien pi ha-alu eet sijoittuvat osin tonttien etelä- ja pohjoispuolelle. Terassialueet on rajattu pääosin aidoin ja rimoituksin jo nykyisellään katualueesta. Rakennusryhmän soveltumisen vuoksi ympäristöönsä totean seuraavaa: 1) Tontin sisäisiä kulkuyhteyksiä ei tule toteuttaa asfaltoituina. Ne voidaan toteuttaa metsäisinä ajoyhteyksinä esimerkiksi kivituhkalla. 2) Tontille ei ole tarpeellista toteuttaa tonttiliittymiä kahta enempää. Tätä useammat liittymät muuttavat Aurinkotien päätteen epämääräisesti ra jau tu vak si katutilaksi.

27 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ ) Rakennusten tulee sijoittua paremmin tontilla esitetylle ra ken ta misalu eel le, esimerkiksi oheisen havainnekuvan mukaisesti 4) Tontille ei saa osoittaa pysäköintikenttää, vaan pysäköinti tulee liittää ajo yh teyk sien yhteyteen huomaamattomasti. 5) Tontilla tulee säilyttää mahdollisimman paljon puustoa. Mikäli puustoa joudutaan poistamaan, tulee ne korvata havupuilla tai -pensailla, jot ta tontti säilyy vihreänä ja metsäisenä. 6) Matkailutielle suuntautuvien julkisivupintojen materiaalina on lasi. Teras si la si tuk sis sa ei ole suositeltavaa käyttää tummia tai heijastavia la si pin to ja. 7) Rakennusten väritys tulee erikseen sopia alueelle soveltuvaksi. Tavoit tee na on rakennusten sulautuminen metsään, ei yhtenäinen jul kisi vu vä ri tys muihin Aurinkotien loma-asuinrakennuksiin." Poikkeamisluvan päätäntä: Asemakaavan kaavamerkinnästä poikkeamisesta päättää Kalajoen kaupun ki maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaisesti. Karttaote sekä asemapiirros ovat esityslistan oheismateriaalina. Rakennustarkastaja (jl): Rakennustarkastaja esittää kaupunginhallitukselle, että Rakennusliike Kes kisipi lät Oy:n poikkeuslupahakemukseen suostutaan, koska poik keami nen: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle. - ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voit teiden saavuttamista. - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheu ta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä hakijan tulee huomioida ja tehdä tar vit ta vat korjaukset suunnitelmiin, jotta kaavoituspäällikön lausunnossa esi te tyt asiat rakennusryhmän soveltuvuudesta ympäristöönsä toteutuvat. Hakemus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 172 :ssä poikkeamiselle asetetut edellytykset. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy rakennustarkastajan esi tyk sen. Tämä lupa on voi mas sa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lu kien. Tänä aikana ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryh ty mis tä hankkeelle on haet ta va rakennuslupa. Tämä päätös annetaan jul ki pa non jälkeen. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 2 Rakennusliike Keskisipilät Oy, asemapiirros 3 Rakennusliike Keskisipilät Oy, karttote

28 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan virkavaalin vahvistaminen 12/ /2013 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kaupunginhallitus valitsi Kalajoki Akatemian kulttuuri- ja va paa-ai ka joh ta jan virkaan Anita Ohtamaan. Samalla kaupunginhallitus hy väk syi, että valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus ter veyden ti las taan ennen viran vastaanottamista ja virassa noudatetaan 4 kuukau den koeaikaa. Timo Suni on vaatinut oikaisuvaatimuksessaan päätöksen oikaisemista. Kau pun gin hal li tus on päätöksellään hylännyt Sunin oi kaisu vaa ti muk sen. Timo Suni on valittanut kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan virkavaalista Pohjois-Suo men hallinto-oikeuteen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätök sel lään nro 15/0208/2 hy län nyt Timo Sunin valituksen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole jätetty mää rä ajan kuluessa valitusta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus vahvistaa Kalajoen Akatemian kult tuu ri- ja va paa-ai kajoh ta jan virkavaalin. Kaupunginhallitus toteaa, että Ani ta Ohtamaa on toimittanut hy väk syt tä vän lää kä rin lau sun non ter vey den ti las taan. Todetaan, että Anita Ohtamaa on aloit ta nut Viran täy tös sä käytettiin 4 kuukauden koeaikaa. Koeajan voidaan katsoa alkaneen kulua lähtien. Näin ollen Anita Ohta maan koeaika katsotaan päättyneeksi Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

29 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Talousjohtajan viran täyttäminen 68/ /2015 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kaupunginhallitus on päättänyt, että talousjohtajan virka julis te taan haettavaksi. Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi kor kea kou lutut kin to sekä kokemusta tuloksellisesta johtamisesta, liiketoiminnan tun temus ta, analyyttistä työotetta ja hyviä ihmissuhdetaitoja. Talousjohtajalta edel ly te tään myös hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Hallintosäännön 47 :n mukaan valtuusto valitsee talousjohtajan. Talousjohtajan tehtäviin kuuluu mm. seuraavat kokonaisuudet: - vastaa kaupungin talouden suunnittelusta, ohjauksesta ja val vonnas ta - vastaa kaupungin talousraportoinnista sekä sen kehittämisestä - vastaa kaupungin talouden ja toiminnan sekä väestö- ja elin kei no raken teen tietohuollosta - seuraa ja valvoo kaupungin keskeisiä tulolähteitä ja tukee kaupungin ylin tä johtoa niitä koskevien ratkaisujen valmistelussa, - valmistelee kaupungin lainarahoituksen hankinnan, - seuraa ja valvoo sijoitusvarallisuuden hoitoa - osallistuu kaupungin muun varallisuuden hoitoon, - huolehtii kaupungin taloudellisten riskien hallinnasta, - huolehtii kaupungin maksuvalmiudesta, - tukee kaupunginvaltuustoa ja -hallitusta sekä kaupunginjohtajaa talou del li ses sa ja strategisessa johtamisessa, - toimii talousohjauksen esimiehenä. Talousjohtajan virka on ollut haettavana klo mennes sä. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin ilmoitustaululla, kuntarekryssä, kau pun gin kotisivuilla, työministeriön sivuilla, Kuntaleh dessä, Hel singin Sano mis sa, Kalevassa sekä Kes ki-poh jan maassa. Talousjohtajan viran haku il moi tus on esityslistan oheis ma te ri aa li na. Yhdistelmä talousjohtajan virkaan hakijoista on esityslistan oheis ma te riaa li na. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää haastatteluun kutsuttavista. Kaupunginhallitus päättää, että haastatteluryhmän muodostavat valtuuston pu heen joh ta ja, hallituksen puheenjohtaja, neljän suurimman val tuus to ryhmien puheenjohtajat sekä kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus päätti kutsua seuraavat henkilöt haastatteluun: Marja Mä ki ta lo, Hannu Haapala, Pirjo Männistö, Jaana Kylmälä ja Virpi Siipo.

30 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus päätti, että haastatteluryhmän muodostavat valtuuston pu heen joh ta ja, hallituksen puheenjohtaja, neljän suurimman val tuus to ryhmien eli Keskustan, kokoomuksen, vasemmiston ja pro Kalajoen pu heenjoh ta jat sekä kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja.

31 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kutsuntalautakunnan edustajan valinta vuodeksi / /2015 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kainuun prikaati, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto on lä het tänyt kirjeen, jossa Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun kuntia pyydetään ni meä mään nuoriso - tai sosiaalityöhön perehtyneitä edustajia ja näiden varahenkilöitä vuoden 2015 kut sun ta lauta kun tiin. Kut suntalauta kuntaan ni metään yksi kun nan edustaja ja tar peelli nen mää rä varahenki löitä. Il moi tus pyydetään lä hettä mään mennes sä. Kutsuntatilaisuudet ovat Kalajoella keskiviikkona (Aaa - Myl) ja tors tai na (Mym - Ööö), alkaen klo 9.00 seurakun takodilla, Seura kun ta tie 1. Vuodeksi 2014 kaupunginhallitus nimesi kutsuntalauta kun taan Kalajoen kau pun gin edustajaksi Kullervo Niemelän ja varaedusta jiksi Pekka Märsy län ja Esko Valikaisen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus nimeää kutsuntalautakuntaan Ka lajoen kaupungin edusta jan ja varaedustajat vuodeksi Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus nimesi kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2015 Kalajoen kau pun gin edustajaksi Kullervo Niemelän ja varaedustajiksi Pekka Mär sy län ja Esko Valikaisen.

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582 Kaupunginhallitus Aika 22.09.2014 klo 18:00-22:33 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Maa-alueen vuokraaminen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto Aika 26.08.2014 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223 Kaupunginhallitus Aika 07.04.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222 Kaupunginvaltuusto Aika 24.09.2013 klo 18:30-18:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310 Kaupunginhallitus Aika 12.05.2014 klo 16:30-17:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 129 Kaavoitusviranomaisen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot