KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-20:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 123 Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaava Kaavoitusviranomaisen lausunto Karhumaan tuulivoimahankkeen YVA-tarpeeseen / ELY-keskus 125 Maa-alueiden vaihto Kalajoen kaupunki / Kensapuu Oy Maa-alueiden vaihto Kalajoen kaupunki / Hovila Jani Maa-alueiden osto Kreetta Paasilalta Tonttien hinnoittelu 2015 / asuin-, liike- ja teollisuustontit Kalajoen Juhannus -tapahtuman majoitusalue , Camping Aurinkohiekat 130 Mt 7780 Kalajoen taajamatien parantaminen urakoitsijan valinta 131 Hillilän koulun myynti MRL 171 :n mukainen poikkeaminen/ Rakennusliike Keskisipilät Oy 133 Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan virkavaalin vahvistaminen Talousjohtajan viran täyttäminen Kutsuntalautakunnan edustajan valinta vuodeksi Tilin lopettaminen pankissa Potilas- ja sosiaaliasiamieskertomus 2014 ja toiminnan jatkaminen Raahen hyvinvointikuntayhtymän kanssa 138 Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 139 Esitykset myönnettävistä kunniamerkeistä Eron myöntäminen Hanna Halmeenpäälle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta ja teknisen lautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valitseminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 141 Hyvinvointipalveluissa avautuneet virat ja tehtävät Valtuuston työjärjestyksen 2 :n tarkistaminen Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Muut asiat 48

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Alho Sirkka jäsen Niemelä Kullervo jäsen Pahkala Eija jäsen Puusaari Alpo varapj Tuliniemi Juha jäsen Untinen Jorma jäsen Ojala Tapani varajäsen Märsylä Pekka valt.pj Heikkilä Miika valt. I vpj klo Arvo Jouko valt. II vpj Tilus Riitta A. valt. III vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri POISSA Rahja Mikko jäsen Saari Hanna jäsen MUU Saine Elina Ramboll Oy klo Matkaselkä Ari maanmittausteknikko klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Raili Myllylä Puheenjohtaja Otso Juvonen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Ojala ja Kullervo Niemelä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Tapani Ojala Kullervo Niemelä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Toimistosihteeri Minna Roiko Kokouksen aluksi viestintä- ja markinnoitikoordinaattori Tiina Koivuranta esittäytyi kaupunginhallitukselle

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaava 311/ /2014 ElMaTmk Khall (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kaavoitusohjelmassa 2014 on esitetty Läntisnevan/Maijankallion tuu li voima puis ton osayleiskaavoitus. Alue sijoittuu Etelänkylän ja Kurikkalan kylien väliselle alueelle. Tuulivoimapuistoalue on esitetty Poh jois-poh janmaan joulukuussa 2013 hyväksytyssä ensimmäisessä vai he maa kun ta kaavas sa. Winda Invest Oy on jättänyt Kalajoen kaupungille kaavanlaadintaesityksen Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta linjasi ( ), että tuuli voi ma hank keen esittämistä tutkitaan kaavoituskatsauksen 2014 yh teydes sä. Kaavahanke esitettiin kaavoituskatsauksessa 2014 (kh ja valtuusto ). Osakeyhtiö jätti tarkennetun kaa van laa din ta esi tyksen tämän jälkeen Tarkennetun kaavanlaadintaesityksen jälkeen kaavoituspäällikkö on pyytänyt yhtiötä neuvottelemaan siitä to teu tetaan ko hanke Tuuliwatti Oy:n kanssa samanaikaisesti. Molemmat toimijat ovat kattavasti laatineet sopimuksia alueen maanomistajien kanssa. Hankkeet eivät toteudu yhdenaikaisesti. Hankkeen osalta on tehty YVA-tar vehar kin ta yhdeksälle voimalalle. Tuulivoimapuistohankkeeseen on so vel letta va YVA-menettelyä (ELY-keskuksen päätös ).Tämän jälkeen yh tiö on jatkanut maanhankintaa. Tällä hetkellä tuulivoimapuistoon tut kitaan osayleiskaavassa noin 20 voimalan osoittamista. Oheismateriaalina on kaavanlaadintaesitys ja erillinen kartta. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kau pun gin hal li tuk sel le, että kaavanlaadintaesitys hyväksytään ja kaavoituksesta kau pun gil le aiheutuvat kulut peritään tuulivoimatoimijalta kaa voi tus so pi muk sel la. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle, että osayleiskaavahanke saatetaan vireille. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Merkittiin, että Väinö Hietala poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on kaavanlaadintaesitys ja erillinen kartta. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy kaavanlaadintaesityksen ja kaavoituksesta kaupungille aiheutuvat kulut peritään tuulivoimatoimijalta

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kvalt kaa voi tus so pu muk sel la. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Läntisen tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus saatetaan vireille Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavasuunnittelija Riina Jorasmaa osallistui tämän asian kä sit te lyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteenä on kaavanlaadintaesitys ja erillinen kartta. ElMaTmk Kaupunginvaltuusto: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian kä sit te lyyn klo Merkittiin, että valtuutettu Väinö Hietala ilmoitti olevansa esteellinen ja pois tui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelija: kaavasuunnittelija Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaava on tullut vireille kau pun gin valtuus ton päätöksellä Hankkeesta on tehty kaa voi tus so pimus Kalajoen kaupungin ja Winda Invest Oy:n välillä. Hankkeen osalta on saa tu päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) so vel ta mises ta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta Hankkeeseen sovel le taan YVA-menettelyä. Tuulivoimapuistohankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja ar vioin ti suun nitel ma on valmistunut. Winda Invest Oy suunnittelee yk sik kö te holtaan 3-5 MW:n tuulivoimalan tuulivoimapuiston rakentamista Kalajoelle Län tis ten alueelle, Etelänkylän ja Kurikkalan kylien väliselle alueelle. Hanke alue on pääasiassa yksityisten maanomistajien omistuksessa. Tuu li voima puis to alue on 20,6 km2. Tuulivoimapuisto on alustavasti suunniteltu liitet tä väk si hankealueen läpi kulkevaan Fingridin voimajohtoon Jylkän sähkö ase mal la, jota varten rakennetaan nykyisen voimajohtokäytävän yh teyteen uusi voimajohto. Tavoitteellisesti kaavaluonnos olisi nähtävillä lop puvuon na 2015 ja kaavaehdotus loppukeväästä Oheismateriaalina on osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelma. Kaavasuunnittelija: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että Län tis ten tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan näh tä vil le.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Väinö Hietala poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on Läntisen tuulivoimapuiston osallistumisja arviointisuunnitelma. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeino- ja maan käyt tö toi mi kun nan esi tyksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että Elina Saine Ramboll Oy:stä osallistui tämän asian kä sit telyyn asiantuntijana klo Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Miika Heikkilä saapui kokouk seen tämän asian käsittelyn aikana klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaavoitusviranomaisen lausunto Karhumaan tuulivoimahankkeen YVA-tarpeeseen / ELY-keskus 121/ /2015 Khall (Valmistelija: kaavasuunnittelija Riina Jorasmaa) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt Kalajoen kaupungilta lausun toa YVA-menettelyn tarveharkintaan liittyen Kalajoen Karhumaalle suun ni tel tuun viiden tuulivoimalan hankkeeseen. Hanketta kehittää NWE Sa les Oy. Karhumaan alue sijoittuu Kalajoen kunnan länsiosiin noin 8-9 ki lo met riä Kalajoen keskustasta lounaaseen, Kourinkankaan poh ja ve si alueel le Siiponjoen varteen. Alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi viisi noin 3,0-3,3 MW:n tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on noin 210 metriä. Pöytäkirjan liit tee nä on kaavoitusviranomaisen lausunto ja oheis ma te ri aali na lau sun to pyyn tö. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus lausuu kaa voi tus vi ran omai se na asi aan liitteen mu kaises ti. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Kaavoitusviranomaisen lausunto Karhumaan tuulivoimahankkeen YVA-tarpeeseen / ELY-keskus / KH

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Maa-alueiden vaihto Kalajoen kaupunki / Kensapuu Oy 113/ /2015 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko) Kalajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kannuskylän asemakaavan muu tok sen kokouksessaan Kaavamuutoksen keskeisenä ta voit tee na on ollut Kannuskylän teollisuusalueen korttelialueiden laa jen tami nen sekä liikennejärjestelyjen turvallisuuden ja toimivuuden pa ran ta minen. Kaavamuutoksen myötä alueella on ilmennyt tarvetta maanvaihtoihin, jot ta alueella toimivien yritysten maanomistus saataisiin muodostettua asema kaa van mukaisiksi tonteiksi. Maanvaihtojen myötä kaupunki pyrkii hank ki maan omistukseensa kaava-alueelle sijoittuvien katualueiden maapoh jat. Kensapuu Oy:n tuotanto- ja toimistotilat ovat keskittyneet tällä hetkellä Kan nus ky län teollisuusalueen korttelin 332 tontille nro 6. Kalajoen kau punki omistaa kyseisen tontin alueelle sijoittuvia maa-alueita yhteensä noin 6936 m2. Tontin alueelle sijoittuvat kaupungin omistamat maa-alueet kuulu vat seuraaviin kiinteistöihin: Harakangas RN:o 2:42 (kiinteistötunnus ), Teollisuusmaa RN:o 70:1 (kiinteistötunnus ) ja Pikkujoki RN:o 3:102 (kiinteistötunnus ). Kensapuu Oy omistaa osan, yhteensä noin 2629 m2 korttelin 331 tontti 1 ja korttelin 332 tontti 1 alueista sekä osan Targantie ja Haratie nimisten ka tu aluei den maapohjista. Edellä mainitut maa-alueet kuuluvat seuraaviin kiin teis töi hin: Maaranta RN:o 42:5 (kiinteistötunnus ), Vanha-Ha ra nie mi RN:o 2:116 (kiinteistötunnus ), Paavola RN:o 2:66 (kiinteistötunnus ) ja Kensamaa RN:o 70:2 (kiin teis tötun nus Kalajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan ( ) asuin-, liike- ja teollisuustonttien hinnoittelun, jossa ovat myös mukana kau pun gin omistamat Kannuskylän teollisuusalueen tontit ja tontinosat. Val tuus to on vahvistanut tontinosien hinnaksi 3,50 tontilla nro 6 kort te lissa 332. Neuvotteluissa on sovittu, että vaihdettavien maa-alueiden ne liöhin ta on kaikilta osin sama noin 3,50 /m2. Esityksen oheismateriaalina on karttaliite vaihdettavista maa-alueista. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, Kalajoen kaupunki ja Kensapuu Oy vaihtavat maa-alueita seu raa vas ti: 1. Kalajoen kaupunki luovuttaa vaihdossa Kensapuu Oy:lle seuraavat maa-alu eet: noin 206 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Ha ra kangas RN:o 2:42 (kiinteistötunnus ), noin 3978 m2 suu ruinen määräala kiinteistöstä Teollisuusmaa RN:o 70:1 (kiinteistötunnus

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ ) ja noin 2752 suuruinen määräala kiinteistöstä Pikkujoki RN:o 3:102 (kiinteistötunnus ) 2. Kensapuu Oy luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille seuraavat maa-alu eet: noin 276 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Maaranta RN:o 42:5 (kiinteistötunnus ), noin 261 m2 suuruinen mää rä ala kiinteistöstä Vanha-Haraniemi RN:o 2:116 (kiinteistötunnus ), noin 2031 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Paavo la RN:o 2:66 (kiinteistötunnus ) ja noin 61 m2 suu ruinen määräala kiinteistöstä Kensamaa RN:o 70:2 (kiinteistötunnus Kensapuu Oy maksaa vaihdossa välirahaa Kalajoen kaupungille vii sitois ta tu hat ta seit se män kym men tä vii si (15 075,00) euroa 4. Kalajoen kaupunki vastaa vaihdosta aiheutuvista kiin teis tön muo dostus ku luis ta (lohkominen) Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on karttaliite vaihdettavista maa-alueista. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki ja Kensapuu Oy vaihtavat maa-alueita seu raavas ti: 1. Kalajoen kaupunki luovuttaa vaihdossa Kensapuu Oy:lle seuraa vat maa-alueet: noin 206 m2 suuruinen määräala kiin teis töstä Harakangas RN:o 2:42 (kiinteistötunnus ), noin 3978 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Teollisuusmaa RN:o 70:1 (kiinteistötunnus ) ja noin 2752 suuruinen mää rä ala kiinteistöstä Pikkujoki RN:o 3:102 (kiinteistötunnus ). 2. Kensapuu Oy luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille seu raavat maa-alueet: noin 276 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Maa ran ta RN:o 42:5 (kiinteistötunnus ), noin 261 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Vanha-Haraniemi RN:o 2:116 (kiinteistötunnus ), noin 2031 m2 suuruinen mää rä ala kiinteistöstä Paavola RN:o 2:66 (kiinteistötunnus ) ja noin 61 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Ken sa maa RN:o 70:2 (kiinteistötunnus Kensapuu Oy maksaa vaihdossa välirahaa Kalajoen kaupungille vii si tois ta tu hat ta seit se män kym men tä vii si (15 075,00) euroa. 4. Kalajoen kaupunki vastaa vaihdosta aiheutuvista kiin teis tönmuo dos tus ku luis ta (lohkominen.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian kä sit te lyyn asiantuntijana klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Maa-alueiden vaihto Kalajoen kaupunki / Hovila Jani 114/ /2015 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko) Jani Hovila on esittänyt Kalajoen kaupungille maa-alueiden vaihtamista Himan gan Sepänmäen teollisuusalueella. Jani Hovila omistaa alueella si jaitse van kiinteistön Kasipuu RN:o 1:53 ja kiinteistöllä toimivan Hovipelti -ni misen yrityksen. Kiinteistö Kasipuu RN:o 1:53 muodostaa osan korttelin 324 teollisuusrakennusten (TY-2) tontista nro 3. Lisäksi kiinteistön alueeseen kuu luu osa Sepänmäentien ja Linjatien katualueista, autopaikkojen kort te lialuet ta (LPA) ja maatalousaluetta. Jani Hovilan tekemän maan vaih to esityk sen tavoitteena on saada asemakaavan mukainen tontti ko ko nai suudes saan yrityksensä omistukseen ja käyttöön. Kalajoen kaupunki omistaa alueella Uusiperuna RN:o 1:45 nimisen kiinteis tön, joka muodostaa osan (noin 375 m2) korttelin 324 teollisuusrakennusten (TY-2) tontista nro 3. Neuvotteluissa Jani Hovila / Ari Matkaselkä on sovittu, että Jani Hovila luovut taa vaihdossa Kalajoen kaupungille yhteensä noin 2901 m2 suuruisen mää rä alan Kalajoen kaupungissa sijaitsevasta kiinteistöstä Kasipuu RN:o 1:53. Kiinteistötunnus Kalajoen kaupunki luovuttaa vaih dossa Jani Hovilalle Kalajoen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Uusiperuna RN:o 1:45. Kiinteistötunnus Kiinteistön pinta-ala ala on kiinteis tö re kis te rin mukaan 375 m2. Kalajoen kaupunki maksaa vaihdossa väli ra haa kolmetuhattaviisikymmentä euroa (3 050,00). Esityksen oheismateriaalina on kartta 1:2000 vaihdettavista maa-alueis ta. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kalajoen kaupunki ja Jani Tuomas Hovila vaihtavat maa-aluei ta seuraavasti: 1. Kalajoen kaupunki luovuttaa vaihdossa Jani Tuomas Hovilalle Ka lajoen kaupungissa sijaitsevan Uusiperuna RN:o 1:45 nimisen kiin teistön. Kiinteistötunnus on Jani Hovila luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille yhteensä noin 2901 m2 suuruisen määräalan Kalajoen kaupungissa sijaitsevasta kiin teis tös tä Kasipuu RN:o 1:53. Kiinteistötunnus on Kalajoen kaupunki maksaa vaihdossa välirahaa Jani Hovilalle kol me tuhat ta vii si kym men tä (3 050,00) euroa. 4. Kalajoen kaupunki vastaa vaihdosta aiheutuvista kiin teis tön muo dostus ku luis ta (lohkominen). Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Khall (Valmistelija: Kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on kartta 1:2000 vaihdettavista maa-alueista. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki ja Jani Tuomas Hovila vaihtavat maa-alueita seu raa vas ti: 1. Kalajoen kaupunki luovuttaa vaihdossa Jani Tuomas Hovilalle Ka la joen kaupungissa sijaitsevan Uusiperuna RN:o 1:45 ni misen kiinteistön. Kiinteistötunnus on Jani Hovila luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille yhteensä noin 2901 m2 suuruisen määräalan Kalajoen kaupungissa si jaitse vas ta kiinteistöstä Kasipuu RN:o 1:53. Kiinteistötunnus on Kalajoen kaupunki maksaa vaihdossa välirahaa Jani Hovilalle kol me tu hat ta vii si kym men tä (3 050,00) euroa. 4. Kalajoen kaupunki vastaa vaihdosta aiheutuvista kiin teis tönmuo dos tus ku luis ta (lohkominen). Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian kä sit te lyyn asiantuntijana klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Maa-alueiden osto Kreetta Paasilalta 112/ /2015 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko) Kreetta Paasila tarjonnut Kalajoen kaupungille ostettavaksi eräitä Kalajoen kau pun gis sa sijaitsevia maa-alueita. Myyntitarjouksen kohteena on So peva RN:o 66:11 niminen kiinteistö, jonka pinta-ala on 4,492 ha sekä noin 7,70 ha suuruinen määräala kiinteistöstä Särkelä RN:o 26:11. Kiinteistö So pe va RN:o 66:11 muodostuu kahdesta palstasta, joista toinen muo dostaa osan (noin 2,2477 ha) Säikänpuisto nimisestä puistoalueesta Hi mangan keskustassa sekä Lajuksentien varteen asemakaava-alueen ul ko puolel le sijoittuvasta noin 2,3486 ha suuruisesta palstasta. Määräala kiin teistös tä Särkelä RN:o 26:11 on noin 7,70 ha suuruinen metsäpalsta, joka sijaitsee Ylisuon metsätien varrella noin 4 km Pöntiöstä Kärkisen suuntaan. Lestijoen tulvasuojeluhankkeen suunnitelmassa Säikänpuiston alueelle on esi tet ty rakennettavaksi sivu-uoma tulvahuippujen tasaamiseksi. Säi känpuis ton alueelle on suunnitelmassa esitetty myös läjitettäväksi merkittävä mää rä (n m3) tulvansuojeluhankkeen toteuttamisen yhteydessä syn ty viä kaivumassoja. Säikänpuiston alueelle suunnitellut toimenpiteet luo vat hyvät edellytykset rakentaa Himangan keskustaan Lestijoen varrelle viih tyi sä puistoalue. Lajuksentienvarteen on aiemmin rakentunut noin 20 kpl omakotitaloja tonteille, joiden pinta-ala vaihtelee m2. Lajuk sen tien alueella ei ole asemakaavaa, eikä alue ole mukana kaa voi tusoh jel mas sa vuosille Kaupungin aiemman alueelle koh dis tuneen maanhankinnan yhteydessä on linjattu, että Lajuksentien alueelle on mah dol lis ta osoittaa haja-asutusmaisesti väljemmän tonttikoon ra ken nuspaik ko ja, eikä aluetta tulla tässä vaiheessa kaavoittamaan. Uusille ra kennus pai koil le suunnitellut rakennushankkeet asemakaava-alueen ul ko puolel la edellyttävät pääsääntöisesti tapauskohtaista suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa. Määräala kiinteistöstä Särkelä RN:o 26:11 puusto on pääosin nuorta kasva tus met sää ja uudistuskypsää metsikköä. Kaupungin maanhankinnan pai no pis te ja keskeisimmät tavoitteet ovat kaavoitettavan raakamaan hankin nas sa. Metsätilojen ja -palstojen merkitys erilaisten maakauppojen yhtey des sä nousee usein esille vaihtomaana. Neuvottelujen kohteena ollut mää rä ala kiinteistöstä Särkelä RN:o 26:11 on sijaintinsa ja puustonsa vuok si hyvä lisäalue kaupungin maaomaisuuteen ja vaihtomaareserviin. Esityksen oheismateriaalina on kartta 1 kiinteistön Sopeva RN:o 66:11 ja liitekartta 2 määräala kiinteistöstä Särkelä RN:o 26:11 sijainnista. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kalajoen kaupunki ostaa Kreetta Mailis

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Paa si lal ta: 1. Kalajoen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Sopeva RN:o 66:11. Kiinteis tö tun nus Noin 7,70 ha suuruisen määräalan Kalajoen kaupungissa sijaitsevasta kiin teis tös tä Särkelä RN:o 26:11. Kiinteistötunnus Kauppahinta on viisikymmentäseitsemäntuhattaviisisataa (57 500,00) eu roa. 4. Kauppahintaan sisältyy kiinteistölle kiinteistölle Sopeva RN:o 66:11 kiin teis tö re kis te riin merkityt osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuk siin. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on kartta 1 kiinteistön Sopeva RN:o 66:11 ja liitekartta 2 määräala kiinteistöstä Särkelä RN:o 26:11 sijainnista. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki ostaa Kreetta Mailis Paasilalta: 1. Kalajoen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Sopeva RN:o 66:11. Kiinteistötunnus Noin 7,70 ha suuruisen määräalan Kalajoen kaupungissa si jaitse vas ta kiinteistöstä Särkelä RN:o 26:11. Kiinteistötunnus Kauppahinta on viisikymmentäseitsemäntuhattaviisisataa (57 500,00) euroa. 4. Kauppahintaan sisältyy kiinteistölle kiinteistölle Sopeva RN:o 66:11 kiinteistörekisteriin merkityt osuudet yhteisiin alueisiin ja eri tyi siin etuuksiin. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn asiantuntijana klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Tonttien hinnoittelu 2015 / asuin-, liike- ja teollisuustontit 18/ /2015 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko) Asuin-, liike- ja teollisuustonttien hinnoittelu on viimeksi vahvistettu val tuustos sa Hinnoittelua tarkistetaan vuosittain poistamalla siitä myy dyt tontit ja lisäämällä uudet kaava-alueet ja tontit sekä tehdään mahdol li set hintojen tarkistukset. Asuintonteissa merkittävin tonttivaranto on tällä hetkellä Kotipuiston ja San ta hol man sekä Himangan alueella Meri-Himangan, Kärmekallion ja Pik ku-man si kan kaava-alueilla. Kaupungilla on tällä hetkellä myytävänä ase ma kaa van mukaisia vapaita asuintontteja (AO, AP ja AR) yhteensä 173 kpl. Teollisuustonttien tarjonnan osalta tilanne on tällä hetkellä hyvä Ka la joen pohjois- ja eteläosissa. Liike- ja teollisuustontteja on vapaana yhteen sä 46 kpl. Hinnoittelussa pyritään tonttikohtaiseen hintaan. Tonttikohtaisia hintoja ei loh ko mis toi mi tuk sen (määräalat) jälkeen tarkisteta puolin eikä toisin. Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle ja hä nen valtuuttamalleen oikeuden allekirjoittaa kaupungin puolesta, valtuus ton vahvistamilla tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla laaditut vuokraja kauppakirjat asuin-, liike- ja teollisuustonttien osalta sekä antaa oi keuden maanmittausteknikolle allekirjoittaa vuokra- ja kauppakirjat kaupungin puo les ta asuintonttien osalta kaupunginvaltuuston vahvistamilla tont ti kohtai sil la ja neliömetrihinnoilla. Esityslistan oheismateriaalina on luettelo asuin-, liike- ja teollisuustonttien hin noit te lus ta kaupungin maanomistuksen mukaisesti. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle 1. että kaupungin myymättömille tonteille vahvistetaan tonttikohtaiset tai ne liö met ri hin nat liitteenä olevan hinnoitteluesityksen mukaisina. Tont tikoh tai sia hintoja ei lohkomistoimituksen (määräalat) jälkeen tarkisteta puo lin eikä toisin. 2. Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle ja hänen valtuuttamalleen oikeuden allekirjoittaa kaupungin puolesta, val tuus ton vahvistamilla tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla laaditut vuok ra- ja kauppakirjat asuin-, liike- ja teollisuustonttien osalta sekä an taa oikeuden maanmittausteknikolle allekirjoittaa asuintonttien osalta vuokra- ja kauppakirjat kaupungin puolesta kaupungin- valtuuston vah vis ta mil la tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla. 3. että myytävästä tai vuokrattavasta tontista on mahdollista tehdä ton tin-

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ myyn tiä koskeva esisopimus (varaus) vuodeksi (1 v) jolta ajalta varaus mak su on viisi (5 %) prosenttia tontin myyntihinnasta. Va raus maksu vähennetään tontin myyntihinnasta, mikäli kauppa tehdään vuoden (1 v) kuluessa varaussopimuksen allekirjoituksesta. Tonttia koskevan varaussopimuksen voimassaolo päättyy sopimuksen mu kai ses ti ilman erillisiä toimenpiteitä, mikäli lopullista kauppakirjaa tai vuokrasopimusta ei ole tehty varaussopimuksen voi mas sa olo ai kana. 4. että vuokra-aika on vuotta ja vuosivuokra viisi (5 %) prosenttia ton tin myyntihinnasta. Vuosivuokraa tarkistetaan elin kus tan nus in deksin mukaisesti. 5. että Kauppahinnan suoritukselle on mahdollisuus saada maksuaikaa enin tään viisi (5) vuotta jolloin maksamattomalle kauppahinnalle las kute taan viiden (5 %) prosentin vuotuinen korko ja 6. että vuokralaisella on oikeus vuokra-aikana ostaa tontti omaksi. Myynti hin ta on kaupanteko hetkellä voimassa oleva, indeksillä tarkistettu, vuo si vuok ra kerrottuna kahdellakymmenellä ( 20 x vuosivuokra = myyn ti hin ta). Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on luettelo asuin-, liike- ja teollisuustonttien hin noit te lus ta kaupungin maanomistuksen mukaisesti. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että kaupungin myymättömille tonteille vahvistetaan tonttikohtaiset tai ne liö met ri hin nat liitteenä olevan hinnoitteluesityksen mukaisina. Tontti koh tai sia hintoja ei lohkomistoimituksen (määräalat) jälkeen tar kis teta puolin eikä toisin. 2) että kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle, kau pun gin johta jal le ja hänen valtuuttamalleen oikeuden allekirjoittaa kaupungin puo les ta, valtuuston vahvistamilla tonttikohtaisilla ja ne liö met ri hin noilla laaditut vuokra- ja kauppakirjat asuin-, liike- ja teollisuustonttien osal ta sekä antaa oikeuden maanmittausteknikolle allekirjoittaa asuintont tien osalta vuokra- ja kauppakirjat kaupungin puolesta kaupunginval tuus ton vahvistamilla tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla. 3) että myytävästä tai vuokrattavasta tontista on mahdollista tehdä tontin myyn tiä koskeva esisopimus (varaus) vuodeksi (1 v) jolta ajalta varaus mak su on viisi (5 %) prosenttia tontin myyntihinnasta. Va rausmak su vähennetään tontin myyntihinnasta, mikäli kauppa tehdään vuo den (1 v) kuluessa varaussopimuksen allekirjoituksesta. Tonttia koskevan varaussopimuksen voimassaolo päättyy so pi muksen mukaisesti ilman erillisiä toimenpiteitä, mikäli lopullista kaup pa kirjaa tai vuokrasopimusta ei ole tehty varaussopimuksen voi mas sa oloai ka na. 4) että vuokra-aika on vuotta ja vuosivuokra viisi (5 %) prosenttia ton tin myyntihinnasta. Vuosivuokraa tarkistetaan elin kus tan nus in deksin mukaisesti. 5) että kauppahinnan suoritukselle on mahdollisuus saada maksuaikaa

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ enin tään viisi (5) vuotta jolloin maksamattomalle kauppahinnalle lasku te taan viiden (5 %) prosentin vuotuinen korko ja 6) että vuokralaisella on oikeus vuokra-aikana ostaa tontti omaksi. Myyn ti hin ta on kaupanteko hetkellä voimassa oleva, indeksillä tar kistet tu, vuosivuokra kerrottuna kahdellakymmenellä ( 20 x vuosivuokra = myyntihinta). Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn asiantuntijana klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kalajoen Juhannus -tapahtuman majoitusalue , Camping Aurinkohiekat 104/ /2015 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko) Antti Rantala on tehnyt kaupungille Hotelli Rantakallan Camping Au rin kohiek ko jen puolesta käyttölupahakemuksen tien ja tiealueiden käyt tö oi keuden luovuttamisesta Kalajoen Juhannus 2015 tapahtuman ma joi tus alueek si. Suunniteltu majoituksen järjestäminen alueella kuuluu osana Ka lajoen Juhannus 2015 tapahtuman kokonaisuuteen. Kalajoen Juhannus 2015 tapahtuman järjestää Pohjoismaiden ViihdeApu Oy. Esityksen mukaan Jäkälätie suljettaisiin yleiseltä liikenteeltä ja se va rat taisiin palo- ja pelastustieksi Camping Aurinkohiekkojen alueella majoittuville asiak kail le. Hakija on esittänyt, että kulku Pikkukoukkuun, Verkkotielle, Katis ka tiel le, Pyydys-, Sumppu- ja Mertakujalle ohjataan Rysätien kautta. Haki ja esittää, että esitetty lisämajoitusalue, joka sijoittuu asemakaavan mukai sel le lähivirkistysalueelle (VL) aidataan tapahtuman ajaksi. Hakija on jät tä nyt myös kaupungin ympäristölautakunnalle leirintäalueilmoituksen, jon ka mukaan Jäkälätien alueelle sekä viereiselle lähivirkistysalueelle majoit tui si 20 matkailuautoa ja 50 telttaa. Kalajoen tekninen lautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää Jäkälätien sulke mi ses ta yleiseltä liikenteeltä ja sen varaamisesta pelastustieksi ju hannus juh lien aikana. Ympäristölautakunta käsittelee ja päättää Camping Aurin ko hiek ko jen leirintäalueilmoitukseen liittyvästä leirintäluvasta. Kau pungin hal li tuk sen toimivaltaan kuuluu päättää Jäkälätien katualueen ja sen vie rei sen lähivirkistysalueen käyttöoikeuden luovuttaminen hakemuksessa esi te tyn mukaisesti. Esityksen oheismateriaalina on Camping Aurinkohiekkojen käyt tö lu pa hake mus karttaliitteineen sekä ote Hiekkasärkkien asemakaavasta ha ke muksen mukaisilla aluerajauksilla täydennettynä. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, et tä Hotelli Rantakallan Camping Aurinkohiekkojen esitys Jäkälätien ja sen vie rei sen lähivirkistysalueen käyttöoikeutta ei myönnetä Kalajoen Ju hannus 2015 tapahtuman majoituksen järjestämiseen. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: Kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on Camping Aurinkohiekkojen käyt tö lu pa hake mus karttaliitteineen sekä ote Hiekkasärkkien asemakaavasta ha ke muksen mukaisilla aluerajauksilla täydennettynä.

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeino- ja maan käyt tö toi mi kun nan esi tyksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallitui tämän asian käsittelyyyn asiantuntijana klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Mt 7780 Kalajoen taajamatien parantaminen urakoitsijan valinta 475/ /2011 Khall (Valmistelija: tekninen johtaja Marko Raiman) ELY-keskus on kilpailuttanut Mt 7780 Kalajoen taajamatien parantaminen, Ka la jo ki niminen rakennusurakan. Urakkakohde koskee Kalajoentien uudel leen rakentamista välillä Merenojantie Pohajankyläntie (n.1,5km). Raken nus hank keen toimenpiteinä ovat mm. kevyenliikenteen tilan ja tur val lisuu den parantaminen, ajonopeuksien hillitseminen hidastein, pysäköinnin pa ran ta mi nen, tievalaistuksen parantaminen ja esteettömyyttä edistävät toi men pi teet. Hankkeen tavoitteena on liikenneympäristön parantaminen ja kau pun ki ku van kohentaminen sekä liikenneturvallisuuden lisääminen. Hankinnan suunnittelua ja kilpailutusta on toteuttanut ELY -keskus, joka myö hem min toimii hankkeen rakennuttajana. Rakennusurakka kilpailutettiin rajoitetulla menettelyllä. Tarjouspyyntö lä hetet tiin hyväksytyille tarjoajille Hyväksyttyjä tarjouksia saatiin 4 kpl, joista vertailuhinnaltaan (urakkahinta + 10% muutoshintaluettelo) halvin oli Lemminkäinen Infra Oy. Urakan kokonaishinta on Esityslistan oheismateriaalina on tarjouksien vertailutaulukko ja ELY:n teke mä han kin ta pää tös. Kalajoen keskustan kauppakatujakson liikenneympäristön hekittäminen hank kee seen on varattu talousarviossa (v = ja v = ). Kalajoen kaupungin on hakenut EAKR-hankerahoitusta "Kalajoen kes kustan kauppakatujakson liikenneympäristön kehittäminen" hankkeelle. EAKR-hank keen rahoitus on saanut hyväksynnän maakunnan yh teis työryh mäs sä, mutta lopullinen rahoituspäätös saadaan vasta lähiviikkoina. Han kin nan toteutuminen ja sopimuksen solmiminen edellyttää ra hoi tuspää tök sen saamista. Mikäli hyväksyttyä rahoituspäätöstä ei saada, voidaan sopimus jättää solmimatta. Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän päätök sen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella. Tar jous kil pailun voittaja kutsutaan sopimuskatselmukseen erillisellä kutsulla. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy "Mt 7780 Kalajoen taa ja ma tien parantaminen, Ka la jo ki" -urakan käydyssä tarjouskilpailussa ver tai lu hin nal taan halvimman tar jouk sen antaneen Lemminkäinen Infra Oy:n tar jouk sen. Lemminkäinen In fra Oy:n tarjouksen veroton (ei sis.alv) ver tai lu hin ta on (alv 0 %). Tarjouksen urakkahinnan osuus on (alv 0 %). Hankinnan toteutuminen ja sopimuksen solmiminen edellyttää ra hoi tuspää tök sen saamista.

22 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

23 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Hillilän koulun myynti 242/ /2013 Khall (Valmistelija: talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo) Kalajoen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan ai emmin Kalajoen teknisen lautakunnan ja Kalajoen kaupunginhallituksen kä sitte le män kiinteistöjen myynnin. Kaupungin on tarkoitus luopua vähällä käytöl lä olevista, sekä ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavista kiinteistöistä. Kalajoen kaupungin valtuusto teki päätöksen kahden osa ke huo neis ton ja kolmen kiinteistön myymisestä. Hillilän koulurakennus ja tontilla sijaitseva asuinrakennus asetettiin myyntiin alkaen ja on ollut siitä lähtien myynnissä Laak so jen kiin teistö kes kus Oy LKV:ssä. Kiinteistön pyyntihintana oli Kiinteistön pyyn ti hin ta laskettiin huhtikuun alussa :oon. Kiinteistöstä saapui ostotarjous Markku Liukku tarjoutui ostamaan koulun kiinteistön hintaan Tarjouk ses saan os ta ja on valmis tarjoamaan Hillilän kyläyhdistykselle yh teistoi min taa mahdollisuuksien mukaan, unohtamatta kannattavuuspuolta. Osta jan tarkoitus on saada tilat tuottamaan vuokraus ym. yritystoiminnalla. Hillilän koulun kirjanpitoarvo oli ,80. Kiinteistö myydään ilman irtaimistoa. Esityslistan oheismateriaalina on kartta 1:2000. Talonrakennuspäällikkö: Kaupunginhallitus päättää ja edelleen esittää kau pun gin val tuus tol le, että: 1) Kaupunki myy Markku Tuomo Tapani Liukulle, osoite Länsitie 142, LAIHIA Hillilän en ti sen koulukiinteistön ja vieressä sijaitsevan 4- asuntoisen asuintalon. Maa poh jaan kuuluu n m2 määräala ti las ta Koulula, kiinteistötunnus sekä m2 tila Koulu koi vik ko, kiinteistötunnus Molemmat Kalajoen kaupun gin Hillilän kylässä osoit tees sa Kannustie 501. Kauppahinta kolme kym men tä vii si tu hat ta ( ) euroa. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) Kaupunki myy Markku Tuomo Tapani Liukulle, osoite Länsitie 142, LAIHIA Hillilän en ti sen koulukiinteistön ja vieressä sijaitsevan 4- asuntoisen asuintalon. Maa poh jaan kuuluu n m2 määräala ti las ta Koulula, kiinteistötunnus sekä m2 tila Koulu koi vik ko, kiinteistötunnus Molemmat Kalajoen kaupun gin Hillilän kylässä osoit tees sa Kannustie 501. Kauppahinta kolme kym men tä vii si tu hat ta ( ) euroa.

24 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

25 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus MRL 171 :n mukainen poikkeaminen/ Rakennusliike Keskisipilät Oy 123/ /2015 Khall (Valmistelija: rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen) Rakennushanke: Loma-asunnot 4kpl 150 kerrosneliömetriä Poikkeamishakemuksessa on esitetty neljän Piccolo-rakennuksen (33 k-m2) toteuttaminen tontille. Tontille esitetty kokonaisrakennusoikeus (150 k-m2) ei ylity. Yksi rakennuksista on Loma-asuntomessuilla esittelyssä ollut rakennus. Rakennusten yhteydessä on esitetty osassa rakennuksia auto ka tos. Tontille on osoitettu kolme erillistä ajoneuvoliittymää. Ra ken nustyyp pi soveltuu parhaiten vuokrattavaksi loma-asunnoksi. Rakennuspaikka: Kylä: Etelänkylä Tila: Terveleppä RN:o 5:452 Rakennuspaikan pinta-ala on 1028 m2 Kaavallinen tilanne: Asemakaava Hankealueelle on vuonna 2012 hyväksytty Aurinkohiekkojen asemakaava. Ase ma kaa vas sa on esitetty rakentamista ranta-alueen lisäksi hakemuksen mu kai sel le metsäalueelle. Yksittäisten loma-asuntotonttien lisäksi on asema kaa vas sa esitetty matkailua palvelevan rakentamisen korttelialueita, jois sa rakentamisen tehokkuus on loma-asuntotontteja suurempi. Poik keamis ha ke mus ta koskeva tontti on Aurinkotien päähän sijoittuvassa kort te lissa 320. Kortteli sijoittuu Aurinkotien ja Matkailutien väliselle alueelle, mänty met sän keskelle. Matkailukeskuksen pääkokoojakatu on Matkailutie. Kort te li näkyy Matkailutielle. Korttelin 320 itäpuolella on suuri mat kai lu raken ta mi sen kortteli. Poikkeamispäätöksen tarpeellisuus: Rakennusliike Keskisipilät Oy hakee poikkeamista asemakaavan kaa vamer kin näs tä Kalajoen Hiekkasärkkien alueella. Poikkeaminen koskee asema kaa va kort te lin 320 tontin 1 kaavamerkintää. Asemakaavassa on esi tetty loma-asuntojen korttelialue, jonka tontille saa rakentaa yhden yk siasuntoi sen loma-asunnon, yhden saunarakennuksen sekä yhden ta lous ra kennuk sen. Hakemuksessa tontille on esitetty neljän erillisen lo ma-asuin raken nuk sen ryhmä. Kyseessä on poikkeaminen asemakaavassa esitetystä ra ken nus ten lukumäärästä. Asemakaavan rakennusoikeus ei ylity. Poikkeamisen edellytykset: Poikkeamisen edellytykset MRL:n 172 :n mukaisesti ovat: 1. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavoituksen to teut ta mi sel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. 2. Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saa vutta mis ta.

26 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. 4. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan mer kit tävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympä ris tö- tai muita vaikutuksia. Naapureiden kuuleminen: Kalajoen ympäristölautakunta on kuullut naapureita kirjeitse. Huo mau tus ta ei ole jätetty. Kaavoittajan lausunto: Kaavoituspäällikkö on todennut lausunnossaan seuraavaa: "Poikkeamishakemusta koskeva tontti rajoittuu alueeseen, jossa on ke sällä 2014 ollut Suomen Asuntomessujen ja Kalajoen kaupungin järjestämät Lo ma-asun to mes sut Alueen rakennuskanta poikkeaa mat kai lu keskuk sen keskivertaisesta rakentamisesta kerrosluvun, rakentamisen te hokkuu den, rakennustavan ja materiaalien, teknisten ratkaisujen, kattavien me ri nä ky mien sekä uima-allas- ja terassirakenteiden johdosta. Messualue si joit tui pääosin ranta-alueelle, mikä sekin on poikkeuksellista. Ra ken nuslii ke Keskisipilät Oy:n Loma-asuntomessuilla 2014 lanseeraama uusi raken nus tyyp pi Piccolo oli esillä messuilla. Aurinkohiekkojen messualueen yhteyteen, metsäalueelle, soveltuvat hyvin pic co lo-ra ken nuk set. Loma-asuntomessualue on tulevina vuosinakin merki tyk sel li nen ja tärkeä alue matkailukeskuksessa. Rakentamisen uudet inno vaa tiot kuten rakennustyypit tukevat alueen imagoa mat kai lu ra ken ta misen edelläkävijänä. Tämä tietenkin edellyttää tiettyjen rajaehtojen täyt tymis tä. Loma-asuntomessualue pitää sisällään monia erityispiirteitä, jotka toi saal ta mahdollistavat tietyn väljyyden, mutta toisaalta asettavat reu naeh to ja toteutukselle. Voidaan ajatella, että useampi pieni rakennus voidaan sijoittaa tontille, kun niiden ilme ja väritys ovat yhtenevät. Tämä vaatii kui ten kin piha-alueilta ja tontin liikennejärjestelyiltä selkeyttä. Hanke sijoittuu asemakaavoitetulle tontille, joten se ei vaikeuta luon nonsuo je lun tavoitteiden saavuttamista tai rakennetun ympäristön suo je le mista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei tässä ta paukses sa johda suoranaisesti vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai ai heu ta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poik kea minen ei erityisesti vaikeuta kaavan toteutumista muilta osin. Tehokas ra kenta mi nen sijoittuu pääosin (havainnekuva paremmasta rakennusten si joit tami ses ta tontilla) rakentamisalueen sisälle. Ympäröivien tonttien suunnittelu ei hankkeen johdosta esty tai vaikeudu. Aurinkotien pohjoispuolen tonttien pi ha-alu eet sijoittuvat osin tonttien etelä- ja pohjoispuolelle. Terassialueet on rajattu pääosin aidoin ja rimoituksin jo nykyisellään katualueesta. Rakennusryhmän soveltumisen vuoksi ympäristöönsä totean seuraavaa: 1) Tontin sisäisiä kulkuyhteyksiä ei tule toteuttaa asfaltoituina. Ne voidaan toteuttaa metsäisinä ajoyhteyksinä esimerkiksi kivituhkalla. 2) Tontille ei ole tarpeellista toteuttaa tonttiliittymiä kahta enempää. Tätä useammat liittymät muuttavat Aurinkotien päätteen epämääräisesti ra jau tu vak si katutilaksi.

27 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ ) Rakennusten tulee sijoittua paremmin tontilla esitetylle ra ken ta misalu eel le, esimerkiksi oheisen havainnekuvan mukaisesti 4) Tontille ei saa osoittaa pysäköintikenttää, vaan pysäköinti tulee liittää ajo yh teyk sien yhteyteen huomaamattomasti. 5) Tontilla tulee säilyttää mahdollisimman paljon puustoa. Mikäli puustoa joudutaan poistamaan, tulee ne korvata havupuilla tai -pensailla, jot ta tontti säilyy vihreänä ja metsäisenä. 6) Matkailutielle suuntautuvien julkisivupintojen materiaalina on lasi. Teras si la si tuk sis sa ei ole suositeltavaa käyttää tummia tai heijastavia la si pin to ja. 7) Rakennusten väritys tulee erikseen sopia alueelle soveltuvaksi. Tavoit tee na on rakennusten sulautuminen metsään, ei yhtenäinen jul kisi vu vä ri tys muihin Aurinkotien loma-asuinrakennuksiin." Poikkeamisluvan päätäntä: Asemakaavan kaavamerkinnästä poikkeamisesta päättää Kalajoen kaupun ki maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaisesti. Karttaote sekä asemapiirros ovat esityslistan oheismateriaalina. Rakennustarkastaja (jl): Rakennustarkastaja esittää kaupunginhallitukselle, että Rakennusliike Kes kisipi lät Oy:n poikkeuslupahakemukseen suostutaan, koska poik keami nen: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle. - ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voit teiden saavuttamista. - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheu ta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä hakijan tulee huomioida ja tehdä tar vit ta vat korjaukset suunnitelmiin, jotta kaavoituspäällikön lausunnossa esi te tyt asiat rakennusryhmän soveltuvuudesta ympäristöönsä toteutuvat. Hakemus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 172 :ssä poikkeamiselle asetetut edellytykset. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy rakennustarkastajan esi tyk sen. Tämä lupa on voi mas sa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lu kien. Tänä aikana ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryh ty mis tä hankkeelle on haet ta va rakennuslupa. Tämä päätös annetaan jul ki pa non jälkeen. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 2 Rakennusliike Keskisipilät Oy, asemapiirros 3 Rakennusliike Keskisipilät Oy, karttote

28 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan virkavaalin vahvistaminen 12/ /2013 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kaupunginhallitus valitsi Kalajoki Akatemian kulttuuri- ja va paa-ai ka joh ta jan virkaan Anita Ohtamaan. Samalla kaupunginhallitus hy väk syi, että valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus ter veyden ti las taan ennen viran vastaanottamista ja virassa noudatetaan 4 kuukau den koeaikaa. Timo Suni on vaatinut oikaisuvaatimuksessaan päätöksen oikaisemista. Kau pun gin hal li tus on päätöksellään hylännyt Sunin oi kaisu vaa ti muk sen. Timo Suni on valittanut kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan virkavaalista Pohjois-Suo men hallinto-oikeuteen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätök sel lään nro 15/0208/2 hy län nyt Timo Sunin valituksen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole jätetty mää rä ajan kuluessa valitusta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus vahvistaa Kalajoen Akatemian kult tuu ri- ja va paa-ai kajoh ta jan virkavaalin. Kaupunginhallitus toteaa, että Ani ta Ohtamaa on toimittanut hy väk syt tä vän lää kä rin lau sun non ter vey den ti las taan. Todetaan, että Anita Ohtamaa on aloit ta nut Viran täy tös sä käytettiin 4 kuukauden koeaikaa. Koeajan voidaan katsoa alkaneen kulua lähtien. Näin ollen Anita Ohta maan koeaika katsotaan päättyneeksi Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

29 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Talousjohtajan viran täyttäminen 68/ /2015 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kaupunginhallitus on päättänyt, että talousjohtajan virka julis te taan haettavaksi. Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi kor kea kou lutut kin to sekä kokemusta tuloksellisesta johtamisesta, liiketoiminnan tun temus ta, analyyttistä työotetta ja hyviä ihmissuhdetaitoja. Talousjohtajalta edel ly te tään myös hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Hallintosäännön 47 :n mukaan valtuusto valitsee talousjohtajan. Talousjohtajan tehtäviin kuuluu mm. seuraavat kokonaisuudet: - vastaa kaupungin talouden suunnittelusta, ohjauksesta ja val vonnas ta - vastaa kaupungin talousraportoinnista sekä sen kehittämisestä - vastaa kaupungin talouden ja toiminnan sekä väestö- ja elin kei no raken teen tietohuollosta - seuraa ja valvoo kaupungin keskeisiä tulolähteitä ja tukee kaupungin ylin tä johtoa niitä koskevien ratkaisujen valmistelussa, - valmistelee kaupungin lainarahoituksen hankinnan, - seuraa ja valvoo sijoitusvarallisuuden hoitoa - osallistuu kaupungin muun varallisuuden hoitoon, - huolehtii kaupungin taloudellisten riskien hallinnasta, - huolehtii kaupungin maksuvalmiudesta, - tukee kaupunginvaltuustoa ja -hallitusta sekä kaupunginjohtajaa talou del li ses sa ja strategisessa johtamisessa, - toimii talousohjauksen esimiehenä. Talousjohtajan virka on ollut haettavana klo mennes sä. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin ilmoitustaululla, kuntarekryssä, kau pun gin kotisivuilla, työministeriön sivuilla, Kuntaleh dessä, Hel singin Sano mis sa, Kalevassa sekä Kes ki-poh jan maassa. Talousjohtajan viran haku il moi tus on esityslistan oheis ma te ri aa li na. Yhdistelmä talousjohtajan virkaan hakijoista on esityslistan oheis ma te riaa li na. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää haastatteluun kutsuttavista. Kaupunginhallitus päättää, että haastatteluryhmän muodostavat valtuuston pu heen joh ta ja, hallituksen puheenjohtaja, neljän suurimman val tuus to ryhmien puheenjohtajat sekä kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus päätti kutsua seuraavat henkilöt haastatteluun: Marja Mä ki ta lo, Hannu Haapala, Pirjo Männistö, Jaana Kylmälä ja Virpi Siipo.

30 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus päätti, että haastatteluryhmän muodostavat valtuuston pu heen joh ta ja, hallituksen puheenjohtaja, neljän suurimman val tuus to ryhmien eli Keskustan, kokoomuksen, vasemmiston ja pro Kalajoen pu heenjoh ta jat sekä kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja.

31 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kutsuntalautakunnan edustajan valinta vuodeksi / /2015 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kainuun prikaati, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto on lä het tänyt kirjeen, jossa Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun kuntia pyydetään ni meä mään nuoriso - tai sosiaalityöhön perehtyneitä edustajia ja näiden varahenkilöitä vuoden 2015 kut sun ta lauta kun tiin. Kut suntalauta kuntaan ni metään yksi kun nan edustaja ja tar peelli nen mää rä varahenki löitä. Il moi tus pyydetään lä hettä mään mennes sä. Kutsuntatilaisuudet ovat Kalajoella keskiviikkona (Aaa - Myl) ja tors tai na (Mym - Ööö), alkaen klo 9.00 seurakun takodilla, Seura kun ta tie 1. Vuodeksi 2014 kaupunginhallitus nimesi kutsuntalauta kun taan Kalajoen kau pun gin edustajaksi Kullervo Niemelän ja varaedusta jiksi Pekka Märsy län ja Esko Valikaisen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus nimeää kutsuntalautakuntaan Ka lajoen kaupungin edusta jan ja varaedustajat vuodeksi Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus nimesi kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2015 Kalajoen kau pun gin edustajaksi Kullervo Niemelän ja varaedustajiksi Pekka Mär sy län ja Esko Valikaisen.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtajiston työryhmä 6 15.02.2017 Kaupunginhallitus 3 20.02.2017 Kaupunginhallitus 3 10.04.2017 Kaupunginhallitus 5 26.06.2017 Vaihto määräalat tiloista 408-404-11-199, 408-404-8-98, 408-404-9-240

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Tekninen lautakunta 51 10.12.2014 Tekninen lautakunta 8 28.01.2015 Tekninen lautakunta 13 18.03.2015 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/10.03.01/2014 TekLtk 10.12.2014 51 Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 Kuntasuunnittelulautakunta 97 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 108 22.09.2016 Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 727/10.00.03.00/2016

Lisätiedot

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL )

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL ) Kunnanhallitus 24 19.01.2015 Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL 171-173 ) 3624/11.111/2015 KHALL 24 Hakija Nimi Annikki Kylli Osoite Vähämaantie 5, Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 178 02.06.2014 Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) 3453/11.111/2014 KHALL 178 Hakija Nimi Markku Isojämsä Osoite Haavikkotie 3

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 7 09.01.2017 Poikkeamislupa/As Oy Raahen Alaska 1399/10.1003.100300/2016 KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 29.11.2016: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tilusvaihto Orimattilan kaupungin ja Petri Greijulan välillä

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tilusvaihto Orimattilan kaupungin ja Petri Greijulan välillä Tekninen lautakunta 25 07.02.2017 Kaupunginhallitus 7 13.02.2017 7 Tilusvaihto Orimattilan kaupungin ja Petri Greijulan välillä TEKLTK 07.02.2017 25 Tekninen palvelukeskus on neuvotellut Petri Greijulan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5.

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5. Kunnanhallitus 250 11.08.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5.2015 164 36/10.03.00/2015 Khall 250 Kittilän

Lisätiedot

Kylmälahdenrannan asemakaava-alueen tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kylmälahdenrannan asemakaava-alueen tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 26 19.02.2015 Kylmälahdenrannan asemakaava-alueen tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 131/10.1000.100002/2015 TELA 26 Tonttien hinnoittelu Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

KH 412 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto :

KH 412 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 412 17.10.2016 Poikkeamislupa/Titta ja Lauri Rantala 1350/10.1003.100300/2016 KH 412 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto 10.10.2016: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

KALAJOEN KAU PUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1

KALAJOEN KAU PUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1 KALAJOEN KAU PUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1 Kaupunginvaltuusto Aika 29.02.2016 klo 18:00-19:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Kunnanhallitus 238 14.08.2017 Kunnanhallitus 259 28.08.2017 Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 1550/58.580/2017 Kunnanhallitus 14.08.2017 238 Tekninen

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Vihannin keskustassa omakotitonttitarjonta ylittää selvästi kysynnän.

Vihannin keskustassa omakotitonttitarjonta ylittää selvästi kysynnän. Maankäytön 23 08.12.2016 suunnittelutoimikunta Maankäytön 6 13.02.2017 suunnittelutoimikunta KAUPUNGINHALLITUS 80 20.02.2017 Asuntoalueet yleiskaavassa 101/10.1002.100202/2017 MST 23 Raahen keskustan alueella

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

426/61.612/2013 TL 355

426/61.612/2013 TL 355 Tekninen lautakunta 355 10.11.2015 Kaupunginhallitus 543 23.11.2015 Tekninen lautakunta 374 25.11.2015 Kaupunginhallitus 581 07.12.2015 Kaupunginvaltuusto 134 14.12.2015 Tekninen lautakunta 62 15.03.2016

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 31.05.2017 klo 18:00-18:16 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kylpylä SaniFanin puku-, pesu-, ja entisen kuntoutusosaston

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: Rakennuslautakunta 61 13.09.2016 Kaupunginhallitus 210 26.09.2016 Poikkeamishakemus 2016-28, 790-410-2-28, Heinijärventie 380 576/10.03.00/2016 RAKLTK 13.09.2016 61 Hakija ja rakennuspaikka Raisa ja Antti

Lisätiedot

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 KAUPUNGINHALLITUS 6 23.01.2017 6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen

Lisätiedot