Salon katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena / vastaus Caverion Oy:n hankintaoikaisuun ja vastine markkinaoikeudelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salon katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena / vastaus Caverion Oy:n hankintaoikaisuun ja vastine markkinaoikeudelle"

Transkriptio

1 Kaupunkisuunnittelulautakunta Salon katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena / vastaus Caverion Oy:n hankintaoikaisuun ja vastine markkinaoikeudelle 1729/ /2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 176 Valmistelija: yhdyskuntateknisten palvelujen kaupungininsinööri Petri Virtanen, puh , hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, puh , Caverion Oy on jättänyt Salon kaupungille hankintaoikaisun koskien kaupunkisuunnittelulautakunnan hankintapäätöstä Salon katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena. Caverion Oy on jättänyt myös asiasta samansisältöisen valituksen markkinaoikeudelle Markkinaoikeus on lähettänyt Salon kaupungille sitoumus- tai vastinepyynnön, jossa markkinaoikeus on varannut kaupungille oikeuden antaa väliaikainen kirjallinen sitoumus siitä, ettei hankintapäätöstä panna täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä. Vaihtoehtoisesti hankintayksikkö eli Salon kaupunki voi antaa perustellun vastineen valittajan hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaista kieltämistä koskevaan vaatimukseen. Sitoumus tai vastine tuli toimittaa markkinaoikeudelle klo mennessä. Salon kaupunki antoi väliaikaisesta täytäntöönpanokiellosta markkinaoikeudelle vastineen, jossa kaupunki vastusti väliaikaista täytäntöönpanokieltoa. Markkinaoikeus kuitenkin määräsi päätöksellään väliaikaisen täytäntöönpanokiellon euron uhkasakolla. Markkinaoikeus on lähettänyt Salon kaupungille vastinepyynnön, jossa markkinaoikeus varaa Salon kaupungille tilaisuuden vastineen antamiseen Caverion Oy:n valituksen johdosta. Vastineessa pyydetään lisäksi selvittämään hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo, hankinnan sopimuskausi, milloin ja miten hankintapäätös on annettu tiedoksi valittajalle ja mitkä asiakirjat tiedoksianto on käsittänyt, onko hankintasopimus jo allekirjoitettu tai hankintapäätös muutoin pantu täytäntöön. Hankintayksikön on aina vastineessaan ilmoitettava, sisältyykö vastineeseen tai sen liitteisiin salassa pidettäviä liikesalaisuuksia. Jos hankintayksikkö esittää vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta, sen on vastineessaan yksilöitävä vaatimuksensa euromäärä. Vastineen antamiselle saatiin lisäaikaa markkinaoikeudelta, joten vastine tulee jättää markkinaoikeudelle mennessä. Caverion Oy:n hankintaoikaisu sekä valitus markkinaoikeudelle ovat samansisältöiset, joten niihin annetaan yhteinen vastaus/vastine. Hankintaoikaisu ja valitus markkinaoikeudelle ovat kokonaisuudessaan

2 esityslistan liitteenä. Salon kaupunki antaa seuraavan vastauksen Caverion Oy:n hankintaoikaisuun ja sekä vastineen Caverion Oy:n valitukseen markkinaoikeudelle: "Salon kaupunki vaatii, että markkinaoikeus hylkää Caverion Oy:n valituksen perusteettomana jälempää ilmenevin perustein. Hankintamenettelyn kohde / rakennusurakka Caverion Oy toteaa valituksessaan, että hankinnan tyyppi on virheellisesti määritelty rakennusurakaksi ja että hankinnassa on tosiasiallisesti ollut kyse tavara- ja palveluhankinnasta. Salon kaupunki toteaa, että hankinnassa on ollut nimenomaan kyse rakennusurakasta. Hankintamenettelyksi valittiin rajoitettu menettely ja hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus Hilmassa Jo tässä hankintailmoituksessa hankintalajiksi ilmoitettiin rakennusurakka ja hankinnan kuvauksessa todettiin seuraavaa: "Hanke toteutetaan ESCO-hankkeena ja siihen kuuluu mm. seuraavia toimenpiteitä: Elohopealamppuvalaisimien vaihtaminen energiatehokkaampiin valaisimiin nykyisiin pylväisiin (ns. valaisinvaihto) sekä huonokuntoisimman valaistuksen uusiminen ST-periaatteella kaapelointeineen, perustoineen, pylväineen sekä valaisimineen. Urakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana. Hankkeeseen kuuluu myös hankkeen suunnittelu sekä huoltotoimenpiteet." Hankintailmoituksessa, jolla pyydettiin ehdokkaita jättämään osallistumishakemukset, viitattiin eri kohdissa hankkeen kokonaistoteutukseen ja mm. ehdokkaan pätevyyteen urakoitsijana. Osallistumishakemukset tuli jättää klo mennessä, jonka jälkeen seitsemän ehdokasta valittiin varsinaiseen tarjouskilpailuun. Kukaan näistä ehdokkaista ei tässä osallistumishakemusvaiheessa kyseenalaistanut hankkeen toteutusta rakennusurakkana. Varsinaisessa tarjouspyynnössä hankinnan kohteena on ollut Salon kaupungin katuvalaistuksen toteuttaminen energiatehokkaalla tekniikalla ESCO-hankkeena, jonka yhteydessä katuvaloverkolta poistetaan energiatehottomat elohopealamppuvalaisimet noin 5500 kpl. Hankinta pitää sisällään 10 vuoden pituisen ESCO-energiansäästö sopimuksen, mikä tarkoittaa sitä, että valaistuksen saneerannut urakoitsija sitoutuu 10 vuodeksi ylläpitämään valaisimet ja sitoutuu energiansäästöön. Tämän tarkoituksena on, että kun kaikki elohopeavalaisimet vaihdetaan urakkana kerralla, saadaan suurin mahdollinen energiansäästö heti aikaan. Urakkasuorituksesta osa maksetaan urakansuorituksen yhteydessä ja loput 10 vuoden ajan energiansäästöä vastaavalla summalla. Tarjouspyynnön liitteessä 2 urakkaohjelma on ilmoitettu, että hankinta toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2015 aikana. Samoin urakkaohjelmassa on ilmoitettu, että sopimus sisältää urakan toteuttamiseksi tarvittavat katselmukset, suunnitelmat, investoinnit, sisältäen purkutyöt uusittavan valaistuksen alueella ja rakennustekniset

3 työt. Tarjouksen hintaliitteessä on tullut antaa urakkasuorituksen hinta, vuosihinta energiasäästölle sekä ylläpitokustannukset. Tarjottuun urakkahintaan sekä vuosittain maksettavaan energiansäästöä vastaavaan summaan kuuluvat urakkaan sisältyvät materiaalit sekä niiden asennustyöt, joita ei voida selkeästi erottaa toisistaan. Tarjouspyyntö perustuu siten katuvalaistuksen saneeraukseen ja hankkimiseen Salon kaduille eikä pelkkien valaisimien hankkimiseen. Katutyypeille on annettu valaistusluokka tarjouspyynnön liitteessä 2.1 Toimivuus- ja tuotevaatimukset kohdassa 1.1, jonka mukaan urakoitsija on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan kadun valaistuksen siten, että valaistusluokka täyttyy. Näin ollen tilaaja ei ole tarjouspyynnössä määritellyt hankittavaksi tuotteita, joilla katuvalaistus tulee toteuttaa, vaan urakoitsijan tehtävä on ollut mm. valita ne tarjouspyynnön liitteen 2.1 mukaisesti ja suunnitella hanke niin, että vaadittu valaistus toteutuu. Pelkällä tuotteen toimittamisella ei kadun valaistusluokkaa saada toteutettua, vaan se vaatii suunnittelua, asentamistyötä sekä tarjouspyynnön liitteen 2.1 kohtien 4.2 ja 4.3 mukaisia lisätöitä pylväälle (valaisimen liitoskaapelin vaihto ja valaisimen varren lyhennys/vaihto). Tarjouspyynnön liitteessä 2.1 Toimivuus- ja tuotevaatimukset kohdassa 3.1 on todettu, että urakkaan kuuluu katu- ja tievalaistuksen suunnittelu ja rakentaminen kohdassa 1 Urakan määrittely kuvatussa laajuudessa. Lisäksi valaistus tulee suunnitella julkaisun Tievalaistuksen suunnitteluohje TIEH mukaisesti ja toteutetaan laatutasoltaan "Infra RYL2006, Infra-rakentamisen yleiset laatuvaatimukset" sekä vastaavasti tekovuoden sähköturvallisuusmääräysten (SFS 6000 sarjan standardien) mukaisesti. Liite 5 yksikköhintaluettelo on numeroitu Infra RYL2006 mukaisesti ja sen numeroinnin mukaan pyydettyjen yksikköhintojen on tullut sisältää asennustyöt. Siten myös valaisimen yksikköhinnan on tullut sisältää asennustyöt. Näin ollen pelkän valaisimen tarkkaa hintaa ei voida määritellä, koska tarjouksessa annettujen yksikköhintojen on tullut sisältää asennukset. Huolto- ja ylläpitokustannusten osuus kokonaishinnasta on ollut vain muutamia prosentteja. Esimerkiksi Turku Energian tarjouksessa huolto- ja ylläpitokustannusten osuus on ollut 0 euroa. Huomion arvioista on myös se, että kyseinen katuvalaistuksen hankinta käsitellään kaupungin kirjanpidossa investointihankkeena ja hanke kirjataan kokonaisuudessaan sen valmistuttua kaupungin taseeseen. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä hankinta on käsitelty ja ilmoitettu säännönmukaisesti urakkana (esim. urakoitsijan vastuut, takaukset, vakuudet, suoritukset). Hankintalain 5 :n 2 kohdan mukaan rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan hankintasopimusta, jonka tarkoituksena on jonkin liitteessä C tarkoitettuun toimintaan liittyvän rakennustyön tai rakennusurakan toteuttaminen taikka suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä. Kyseessä olevan hankinnan pääasiallinen kohde on ollut katuvalaistuksen saneeraus ja toteuttaminen sisältäen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti suunnittelun, materiaalit, asennukset sekä huollon. Näin ollen hankinta on perustellusti määritelty rakennusurakaksi.

4 Tarjousten hylkäämisperusteet Valituksessa on viitattu myös siihen, että hankintayksikön olisi tullut hylätä Turku Energian ja Pohjanmaan Antenni ja Valaistus Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina siksi, että tarjotut valaisimet eivät ole täyttäneet IK09-luokitusta. Väite on virheellinen. Turku Energian tarjouksen liitteenä on selkeä todistus (SGS-sertifikaatti ja Investigation Report) siitä, että koko valaisintuoteperhe täyttää IK09-luokituksen. Hankintayksikkö on pyytänyt tutkimusraportin käännettynä suomeksi (tarjouksessa englanniksi) ja raportissa todetaan: "Testatut tuotteet edustavat PRO Wave -sarjaa, joka koostuu kahdeksasta eritehoisesta valaisimesta. Erona mallien välillä on valaisimen pituus sekä linssi- ja LED-moduulien lukumäärä ja liitäntälaitteet." Raportin tutkimustulos -kohdassa todetaan, että PRO Wave 90-malleille tehtyjen testien perusteella PRO Wave -tuoteperhe täyttää luokan IK09 vaatimukset. Turku Energian tarjous on siis tältä osin tarjouspyynnön mukainen. Valittajan tarjouksessa sen sijaan ei ollut toimitettu mitään sertifiointitodistusta tai selvitystä siitä, että tarjottu valaisin täyttää siltä vaaditun IK09-ilkivaltaluokituksen. Valituksessa on viitattu myös katuvalaistuksen huoltotöiden jännitteettömyyteen. Tarjoajat ovat tarjouksissaan vakuuttaneet, että valaistusteknilliset laskelmat on laadittu toimivuus- ja tuotevaatimusten mukaisesti. Tämä vakuutus on annettu tarjoajien allekirjoittamalla tarjouspyynnön liitteellä 6, jota on käytetty tarjousten vertailussa sekä pisteytyksessä. Siten myös Turku Energian tarjouksen liitteessä 6 on todettu, että valaistusteknilliset laskelmat on laadittu Toimivuus- ja tuotevaatimusten mukaisesti. Samoin liitteessä on todettu, että urakka toteutetaan laskelmissa esitetyillä valaisintyypeillä. Valaisintyypit on tullut ilmoittaa omalla liitteellä (liite 4.1). Tarjouspyynnön liitteessä 2.1 Urakkaohjelma kohdassa 3.1 on todettu, että valaistus tulee suunnitella mm. tekovuoden sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti (SFS 6000 sarjan standardi). Kaikki tarjotut led-valaisimet kytketään normaaliin 240 V sähköverkkoon. Led-yksiköiden toimintajännite valaisimissa on enintään 24 V, joka on SFS 6000 standardisarjan mukaan suojajännite. Tämä jännitetaso ei edellytä jännitteen poiskytkemistä mahdollisen led-paneelin turvallisen vaihtamisen yhteydessä. Mikäli tarjoajat olisivat tarjonneet purkauslamppuisia valaisimia, joissa ominaisuutena on lampun syttymisen edellyttämä suurjännitteinen 3-4,5 kv sytytyspulssi, tarvitaan tällaiseen valaisimeen huoltokytkin, koska sillä estetään jännitteen tuleminen lampulle huoltotyön aikana. Kaikki tarjoajat tarjosivat led-tuotteita tarjouksissaan, eikä yhdelläkään tarjoajalla ei ollut nimenomaista selvitystä jännitteettömyydestä. Kokonaisuus huomioiden jännitteettömyyden vaatimus on siten hankkeeseen nähden merkityksetön, koska jännitteettömyys täyttyy kaikilla tarjoajilla. Väite siitä, että tarjoajia olisi tältä osin kohdeltu eri tavoin, on siten perusteeton. Caverion Oy:n tarjous on hylätty ensisijaisesti sillä perusteella, että sen tarjous valaistusteknillisine laskelmineen ei ollut tarjouspyynnön mukaisesti toteutettavissa. Hankintapäätöksen mukaan Caverion Oy:n tarjous hylättiin, koska suunnitellut valaisinpylväät sijaitsivat tarjouksen laskelmien mukaan

5 keskellä ajorataa. Tarjouspyynnön tuote- ja toimivuusvaatimusten (liite 2.1) kohdan 3.1 mukaan tonttikadun valaisinpylväät tulee suunnitella TIEH Suunnitteluohjeen vaatimusten mukaan. Tässä ohjeessa kohdassa on annettu pylväiden minimietäisyys kaistan reunasta. Caverion Oy:n toimittamissa laskelmassa pylvään paikka ei täytä edellä mainitun suunnitteluohjeen vaatimuksia. Laskelman esittämä valaisinpaikka on mahdoton. Laskelmasta saadut tulokset vaikuttavat myös tarjousten pisteytykseen siten, että tarjoukset eivät ole energiasäästöpisteiden osalta vertailukelpoisia. Tarjouspyynnön vaatimus / Hankkeen rahoitus Rahoituksen osalta Salon kaupunki toteaa, että hankkeen laajuudesta ja pitkästä kestosta johtuen hankintayksikkö on halunnut varmistua siitä, että hankkeen toteuttajalla on riittävä rahoitus koko hankkeen ajan. Rahoitus ei ole ollut tarjousten vertailuun vaikuttava seikka eli se ei ole ollut laatupisteytyksessä, vaan se on ollut ehdoton edellytys. Tarjouspyynnön mukaan urakoitsijan on tullut antaa taloudellinen selvitys siitä, miten projekti rahoitetaan. Kohtaa on täsmennetty vastauksissa lisäkysymyksiin siten, että tarjojan tulee liittää rahoitusselvitykseen kolmen viimeisen vuoden tuloslaskelma ja tase sekä tieto, miten ja kuka rahoituksen toteuttaa. Tarjoajan on tullut siis esittää tarjouksessa, miten hankkeen rahoitus on aiottu sopimuskautena hoitaa. Hankintayksikkö ei ole kuitenkaan halunnut rajoittaa tarkkaan sitä, miten tarjoaja hankkeen rahoittaa, vaan se on jäänyt tarjoajan valittavaksi. Tämä siksi, että jollain tarjoajalla on voinut olla mahdollisuus rahoittaa hanke taseestaan tai joku tarjoaja on hakenut hankkeeseen ulkopuolista rahoitusta. Caverion Oy on antanut tarjouksessaan selvityksen, jossa rahoituksen ottajana olisi Salon kaupunki, mikä ei ole tarjouspyynnön mukainen tarkoitus. Tarjouspyynnön mukaan ESCO-toteuttaja eli urakoitsija vastaa hankkeen rahoitusjärjestelyistä. Edellä esitetyin perustein Salon kaupunki hankintayksikkönä katsoo, että valituksessa ei ole mitään perusteita hankintapäätöksen muuttamiselle, kumoamiselle tai hankinnan keskeyttämiselle. Salon kaupunki on toiminut hankinnassa ja tarjousten vertailussa hankintalain mukaisesti eli tasapuolisesti ja syrjimättä. Salon kaupunki haluaa lausua hankinnan täytäntöönpanon osalta vielä seuraavaa: Hankinnan täytäntöönpano on kiireellinen asia, sillä EU-direktiivi (komission asetus EY N:o 245/2009) kieltää elohopeavalonlähteiden valmistuksen ja myynnin EU-alueella huhtikuusta 2015 alkaen. Tämän valaistusurakan tarkoituksena on ollut nimenomaan vaihtaa nämä kaupungin katuverkossa olevat EU-direktiivissä kielletyt valaisimet, joita on kaikkiaan noin 5500 kpl. Päätöksen ja hankkeen viivästyessä kaupunki ei pysty enää vaihtamaan ensi vuoden kevään jälkeen näihin vanhoihin valaisimiin uutta valonlähdettä (lamppua). Ainoa korjauskeino on vaihtaa koko valaisin. Markkinaoikeus on asettanut juuri tähän toimenpiteeseen väliaikaisen täytöntööpanokiellon ja euron uhkasakon. Lisäksi kaupungin energialasku katuvalaistuksesta pysyy ennallaan eikä urakassa tavoiteltua euron vuosittaista säästöä synny.

6 Hankkeeseen on haettu Varsinais-Suomen ELY-keskukselta energiatukea energiatehokkuus (ESCO) -investointiin. Myönteinen tukipäätös voidaan antaa vasta, kun ESCO-säästösopimus ja hankkeen urakkasopimus on allekirjoitettu. Asianomainen ministeriö päättää myönnettävän määrärahan energiatehokkuushankkeiden investointitukiin aina edeltävän vuoden joulukuussa ja määrärahat myönnetään vuodeksi kerrallaan. Kaupunki on keskustellut tukea myöntävän viranomaisen kanssa ja erittäin oletettavaa on, että lähivuosina kyseinen investointituki pienenee ja loppuu. Olemassa olevat ja haetut investointituet myönnetään ELYn toimesta siinä järjestyksessä, kun hakemukset käsitellään. Esimerkiksi vuoden 2014 investointitukien määrärahat loppuivat jo kuluvan vuoden elokuussa. Energiatehokkuusinvestointituki on merkittävä kyseisen katuvalaistushankkeen kannalta, koska Salon kaupungin tukiosuudeksi on esitetty noin 25 % hankkeen kuluista. Investointituki on merkittävä tekijä siihen liittyen, miksi Salon kaupunki lähti kilpailuttamaan kyseistä katuvalaistuksen saneerausta ESCO-hankkeena. Mikäli markkinaoikeuden päätös kyseiseen hankintaan tulee vasta vuoden 2015 kesällä, on hyvin todennäköistä, että Salon kaupunki ei saa hakemaansa investointitukea. Hakemuksen käsittely ja päättäminen edellyttää hankintasopimuksen allekirjoittamista. Salon kaupunki on arvioinut, että investointiavustuksen suuruus hankkeeseen liittyen on noin euroa, mikä on erittäin merkittävä summa hankkeen kannalta. Valitusprosessista voi siten tulla Salon kaupungille merkittäviä taloudellisia menetyksiä, mikäli se viivästyttää hankkeen aloittamista. Mikäli investointitukea ei saada, on mahdollista, että hanketta ei toteuteta lainkaan tai hankkeen toteuttaminen tulee kaupungille olennaisesti kalliimmaksi. Tämän vuoksi Salon kaupunki vaatii markkinaoikeutta käsittelemään valituksen kiireellisenä. Salon kaupunki toteaa lisäksi, että vastine ja sen liitteet eivät sisällä liikesalaisuuksia. Hankinnan ennakoiduksi arvonlisäverottomaksi kokonaisarvoksi on arvioitu hankintamenettelyn alkaessa noin euroa. Hankinnan sopimuskausi on määritelty tarjouspyynnön liitteessä urakkaohjelma siten, että koko projektin tulee olla täysin valmis viimeistään Hankintapäätös ja vertailutaulukko on lähetetty tiedoksi sähköpostitse kaikille tarjouksen jättäneille tarjoajille Salon kaupunki vaatii korvattavakseen asian johdosta oikeudenkäyntikuluja eurolla hankkeen laajuuden vuoksi. Kaupunkikehityspäällikkö: Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hylätä Caverion Oy:n hankintaoikaisun edellä esitetyin perustein. Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastineen markkinaoikeudelle Caverion Oy:n tekemän valituksen johdosta. Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta vaatii markkinaoikeutta käsittelemään valituksen kiireellisenä mahdollisimman pikaisesti johtuen investointiavustuksen hakemuksen käsittelyaikataulusta ja avustuksen

7 menetyksen uhasta sekä kaupungin valaistuksen heikentymisestä. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Päätös: Merkittiin, että esittelijä korjasi esittelytekstiä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET Hyvinkää 19.10.2010 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 19.10.2010 Julkisten hankintojen viimeaikainen

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.01.2012. Voimassa 01.02.2012 alkaen. Johdanto Laki julkisista hankinnoista (2007/348), jäljempänä hankintalaki, on tullut voimaan 1.6.2007.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

VETELIN KUNTAKONSERNIN HANKINTAOHJE

VETELIN KUNTAKONSERNIN HANKINTAOHJE VETELIN KUNTAKONSERNIN HANKINTAOHJE Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä pp.kk.vvvv Päivitetty pp.kk.vvvv 1 VETELIN KUNTAKONSERNIN HANKINTAOHJE Sisällysluettelo HANKINTOJEN SUORITTAMINEN VETELIN KUNTAKONSERNISSA...

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2011 Taltionumero 1338 Diaarinumero 2938/3/07 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012.

Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012. 1 Raision kaupungin yleiset hankintaohjeet Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012. 1. Yleiset ohjeet 1.1. Hankintaohjeiden soveltaminen Sen lisäksi, mitä julkisista hankinnoista

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksessa 102 / 16.12.2008 Voimaantulo 16.12.2008 SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 Määritelmiä ja käsitteitä...

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 5.10.2012 Taltionumero 2663 Diaarinumero 2706/3/10 1 (13) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus R Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 4 2 HANKINTAMENETTELYT... 8

1 YLEISTÄ... 4 2 HANKINTAMENETTELYT... 8 2 (46) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN... 4 1.2 YLEISET HANKINTAPERIAATTEET... 4 1.3 HANKINTAA ENNAKOIVAT TOIMENPITEET... 5 1.4 HANKINNAN SUORITTAJA... 5 1.5 YHTEISHANKINTA...

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmiä ja käsitteitä 1 1. Yleistä 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.6.2010 (230 ) 1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN

HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.6.2010 (230 ) 1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJEET 1 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.6.2010 (230 ) 1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN 2. TOIMINTAOHJE 2.1. Yleistä 2.2. Hankintaohjeen tavoite 2.3. Hankintojen ohjaus ja organisointi

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Tammelan kunnan yleiset hankintaohjeet

Tammelan kunnan yleiset hankintaohjeet Tammelan kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 3.9.2007 Voimaantuloajankohta 11.9.2007 2 TAMMELAN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 7

Lisätiedot

Kaupunginhallitus x.x.2013

Kaupunginhallitus x.x.2013 HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus x.x.2013 Sisällys Määritelmiä ja käsitteitä 4 1.Yleistä 9 1.1. Hankintojen soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen hankintayhteistyö

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Päivitetty 4.4.2008 2 SISÄLTÖ 1 Hankintalainsäädännön tavoitteet ja perusperiaatteet... 5 2 Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu... 6 3 Hankintojen

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot