00, ai,2f/d01y SALON KAUPUNKI. MARKKINAOIKEUS PÄÄTÖS Nro 350/ Dnro 2014/791. Oy Turku Energia -Åbo Energi Ab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "00, ai,2f/d01y 26. 05. 2015 SALON KAUPUNKI. MARKKINAOIKEUS PÄÄTÖS Nro 350/15. 22.5.2015 Dnro 2014/791. Oy Turku Energia -Åbo Energi Ab"

Transkriptio

1 MARKKINAOIKEUS PÄÄTÖS Nro 350/ Dnro 2014/791 VALIT T AJA VAS T APUO LI Caverion Suomi Oy Salon kaupunki SALON KAUPUNKI D : Arkisto g/oaȯ& 00, ai,2f/d01y KUUL T AVA Oy Turku Energia -Åbo Energi Ab ASIA Julkista hankintaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHDE Salon kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnan hankintapäätös ASIAN TAUSTA Salon kaupunki ( jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta kaupungin katuvalaistuksen saneerauksesta ESCO-hankkeena. Salon kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta on tekemällään hankintapäätöksellä 150 sulkenut valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta ja valinnut hankinnan toteuttajaksi O y Tur ku Energia-Å bo Energi Ab:n (jäljempänä my ös Turku Energia.) Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin euroa. Markkinaoikeus on antamallaan päätöksellä kieltänyt hankintayksikköä väliaikaisesti tekemästä muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen perusteella hankintasopimusta tai panemasta sanottua päätöstä muutoinkaan täytäntöön. Markkinaoikeus on antamallaan päätöksellä määrännyt, että markkinaoikeuden asiassa antama väliaikainen kielto raukeaa.

2 2 (16) Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankintasopimus on allekirjoitettu ASIAN KÄSIT T ELY MARKKINAOIKEUDESSA Valitus Vaatimukset Caverion Suomi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintasopimuksen tehottomaksi. Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut eurolla viivästyskorkoineen. Perusteet Hankinnassa on kilpailutettu katuvalaisimet ja niiden suunnittelu-, huolto- ja ylläpitotyöt. Hankinnan tyyppi on virheellisesti määritelty rakennusurakaksi. Hankintailmoituksen muka a n ha nkkeeseen kuuluu muun ohella elohopealamppuvalaisinten vaihtaminen energiatehokkaampiin valaisimiin nykyisiin pylväisiin sekä huonokuntoisimman valaistuksen uusiminen ST-periaatteella kaapelointeineen, perustoineen, pylväineen sekä valaisimineen. Sopimuskautena maksettava hinta on koostunut kahdesta erästä. Tarjoajan on tullut ilmoittaa hankintayksikön maksettavaksi tuleva kertakorvaus sekä määritellä laskennallinen energiansäästö vuositasolla, joka uusilla valaisimilla saavutettaisiin verrattuna vanhoihin. Tämä energiansäästö maksetaan vuosittain rahana tarjoajalle koko kymmenen vuoden sopimuskauden ajan. Hankinta on tarjouspyynnön ja siihen sisältyneen katuluettelon mukaisesti käsittänyt yhteensä katuvalaisimen vaihtamisen pääasiassa nykyisiin pylväisiin, sekä niitä koskevan kymmenen vuoden mittaisen niin sanotun ESCO-energiansäästösopimuksen. Mainittujen asiakirjojen mukaan hankintaan on sisältynyt valaisimien lisäksi suunnittelu-, huolto- ja ylläpitotöitä sekä huonokuntoisten valaisimien ja kytkentäkalusteiden uusimista. Kuten voittaneeseen tarjoukseen sisältyneestä yksikköhintaluettelosta käy ilmi, yksittäisen valaisimen hinta on noin euroa, joten valaisimen vaihdossa pelkkien valaisinten hinnaksi saadaan noin 1,5-2,5 miljoonaa euroa. Valaisinten osuus noin 3,3 miljoonan euron kokonaisarvosta on ollut vähintään puolet. Lisäksi ESCO -sopimuksen 3 kohdan mukaisesti hankintaan on sisältynyt myös valaisinten huoltoja ylläpitotyöt koko kymmenen vuoden sopimuskauden ajan. Hankinnassa on tosiasiallisesti ollut kysymys tavara- ja palveluhankinnasta.

3 3 (16) Lain mukaan tavarahankintaa tai palveluhankintaa ei saa liittää rakennusurakkaan tai hankintoja muuten yhdistellä keinotekoisesti lain säännösten soveltamisen välttämiseksi. Hankintayksikkö on julkaissut kyseiseltä yli kolmen miljoonan euron hankinnasta vain kansallisen hankintailmoituksen ja jättänyt noudattamatta EU-hankinta menettelyä koskevia säännöksiä. Tavara- ja palveluhankinnan kutsuminen rakennusurakaksi on johtanut juuri siihen tilanteeseen, joka mainitulla säännöksellä on pyritty estämään, sillä jo pelkkien valaisinten arvo olisi ylittänyt EU-kynnysarvot kymmenkertaisesti. Lisäksi on tullut huomioida myös pitkän huolto- ja ylläpitosopimuksen arvo. Tarjouspyynnössä on edellytetty valaisinten ilkivallankestoisuusluokan eli niin sanotun IK-luokituksen olevan vähintään IK09. Valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta sillä perusteella, että tar jouksessa ei ole ollut tietoa valaisinten IK-luokituksesta. Kun valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta puuttuvan IK-luokituksen perusteella, myös voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomana. Ta r jouspyyn t ö on rahoituksen osalta ollut epä sel vä, kun siinä on edellytet ty, että tarjoaja esittää tar jouksen yh t eydessä sel vi t yksen rahoituksen toteutuksesta. Tätä ei ole täsmennetty millään tavalla. Tarjoajat ova t tältä osin esittäneet h yvi n erilaisia ta rjouksia. Jot kut tarjoajat ovat lähteneet siitä, että kaupunki rahoittaa hankinnan, jotkut ovat ilmoittaneet rahoittävansa hankinnan om a s t a ta seest a a n tai rahoitusyhtiön kautta. Tästä on johtunut huomattavia eroja tarjousten hinnoille. Rahoitus ja sen riittävyys on ollut tarjouksen keskeinen ehto. Siten sen olisi tullut olla tarkasti määritelty. Tarjoukset eivät ole olleet yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Vastine Vaatimukset Salon kaupunki on vaa tinut, että markkina oikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut eurolla. Perusteet Hankintailmoituksessa on jo ilmoitettu hankintalaj iksi rakennusurakka ja hankinnan kuvauksessa on ilmoitettu, että hanke toteutetaan ESCO-hankkeena ja siihen kuuluu muun muassa seuraavia toimenpiteitä: elohopealamppuvalaisimien vaihtaminen energiatehokkaampiin valaisimiin nykyisiin pylväisiin (niin sanottu valaisinvaihto) sekä huonokuntoisimman valaistuksen uusiminen ST-periaatteella kaapelointeineen, perustoineen, pylväineen sekä valaisimineen. Urakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana. Hankkeeseen kuuluu myös hankkeen suunnittelu sekä huoltotoimenpiteet. Hankintailmoituksessa, jossa pyydettiin

4 4 (16) osallistumishakemuksia, viitattiin eri kohdissa ha nkkeen kokonaistoteutukseen ja muun muassa ehdokkaan pätevyyteen urakoitsijana. Seitsemän ehdokasta valittiin varsinaiseen tarjouskilpailuun. Kukaan ehdokkaista ei osallistumishakemuksessaan kyseenalaistanut hankkeen toteutusta rakennusurakkana. Tarjouspyynnössä hankinnan kohteena on ollut katuvalaistuksen saneerauksen toteuttaminen energiatehokkaalla tekniikalla ESCO-hankkeena, jonka yhteydessä katuvaloverkolta poistetaan energiatehottomat elohopealamppuvalaisimet, yhteensä noin kappaletta. Hankinta pitää sisällään kymmenen vuoden pituisen ESCO-energiansäästösopimuksen, mikä tarkoittaa sitä, että valaistuksen saneerannut urakoitsija sitoutuu kymmeneksi vuodeksi ylläpitämään valaisimet ja sitoutuu energiansäästöön. Tämän tarkoitus on, että kun kaikki elohopeavalaisimet vaihdetaan urakkana kerralla, saadaan suurin mahdollinen energiansäästö heti aikaan. Urakkasuorituksesta osa maksetaan urakansuorituksen yhteydessä ja loput kymmenen vuoden ajan energiansäästöä vastaavalla summalla. Tarjouspyynnön liitteenä olevassa urakkaohjelmassa on ilmoitettu, että hankinta toteutetaan kokona i suudessaa n vuoden 2015 a i k a n a j a että sopi m us sisältää urakan toteutta miseksi tarvittavat ka t sel m ukset, suunnitelmat ja investoinnit, sisältäen purkutyöt uusittavan valaistuksen a l ue el l a ja rakenn ustekniset työt. Ta rjouksen hintalii tteessä on tullut antaa urakkasuorituksen hinta, vuosihi nta en er gi a nsää stöll e sekä ylläpit okustan nukset. Tarjottuun urakkahin taan sekä vuosit ta in maksett avaan energia nsääst öä vast aavaan summaa n kuul uvat ur akkaan sisältyvät materiaalit sekä niiden asennustyöt, joita ei voida selkeästi erottaa toisistaan. Tarjouspyyntö perustuu siten katuvalaistuksen saneeraukseen ja hankkimiseen Sa lon ka duille eikä pelkkien va laisimien ha nkkimiseen. Katutyypeille on annettu valaistusluokka tarjouspyynnön liitteessä toimivuus- ja tuotevaatimukset, jonka mukaan urakoitsija on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan kadun valaistuksen siten, että valaistusluokka täyttyy. Näin ollen tilaaja ei ole tarjouspyynnössä määritellyt hankittavaksi tuotteita, joilla katuvalaistus tulee toteuttaa, vaan urakoitsijan tehtävä on ollut muun muassa valita ne tarjouspyynnön mukaisesti ja suunnitella hanke niin, että vaadittu valaistus toteutuu. Pelkällä tuotteen toimittamisella ei kadun valaistusluokkaa saada toteutettua, vaan se vaatii suunnittelua, asentamistyötä sekä tarjouspyynnön mukaisia lisätöitä pylväille (valaisimien liitoskaapelin vaihto ja valaisimen varren lyhennys tai vaihto). Tarjouspyynnön liitteessä toimivuus- ja tuotevaatimukset on todettu, että urakkaan kuuluu katu- ja tieva laistuksen suunnittelu ja rakentaminen kohdassa 1 Urakan määrittely kuvatussa laajuudessa. Lisäksi valaistus tulee suunnitella julkaisun Tievalaistuksen suunnitteluohje mukaisesti ja toteuttaa laatutasoltaan Infra RYL2006, Infra-rakentamisen yleiset laatuvaatimukset sekä vastaavasti kyseisen tekovuoden

5 5 (16) sähköturvallisuusmääräysten (SFS 6000 sarjan standardien) mukaisesti ja sen numeroinnin mukaan pyydettyjen yksikköhintojen on tullut sisältää asennustyöt. Näin ollen pelkän valaisimen tarkkaa hintaa ei ole voitu määritellä, koska tarjouksessa annettujen yksikköhintojen on tullut sisältää myös asennukset. Huolto- ja ylläpitokustannusten osuus kokonaishinnasta on ollut vain muutamia prosentteja. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa huolto- ja ylläpitokustannusten osuus on ollut 0 euroa. Voittaneen tarjouksen liitteenä on selkeä todistus (SGS-sertifikaatti ja Investigation Report) siitä, että koko valaisintuoteperhe täyttää IK09-luokituksen. Valittajan tarjouksessa ei sen sijaan ollut toimitettu mitään sertifiointitodistusta tai selvitystä siitä, että tarjottu valaisin täyttää siltä vaaditun IK09-ilkivaltaluokituksen. Tarjoajat ovat tarjouksissaan vakuuttaneet, että valaistusteknilliset laskelmat on laadittu toimivuus- ja tuotevaatimusten mukaisesti. Tämä vakuutus on annettu tarjoajien allekirjoittamalla tarjouspyynnön liitteellä, jota on käytetty tarjousten vertailussa sekä pisteytyksessä. Siten voittaneen tarjouksen liitteessä 6 on todettu, että valaistusteknilliset laskelmat on laadittu toimivuus- ja tuotevaatimusten mukaisesti. Liitteessä on todettu, että urakka toteutetaan laskelmissa esitetyillä valaisintyypeillä, jotka on tullut ilmoittaa erillisellä liitteellä. Tarjouspyynnön liitteessä urakkaohjelma on todettu, että valaistus tulee suunnitella muun muassa tekovuoden sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti (SFS6000 sarjan standardi). Kaikki tarjotut led-valaisimet kytketään normaaliin 240 V sähköverkkoon. Led-yksiköiden toimintajännite valaisimissa on enintään 24 V, joka on SFS standardisarjan mukaan suojajännite. Tämä jännitetaso ei edellytä jännitteen poiskytkemistä mahdollisen led-paneelin turvallisen vaihtamisen yhteydessä. Kaikki tarjoajat ovat tarjonneet led-tuotteita tarjouksissaan, eikä yhdelläkään tarjoajalla ollut nimenomaista selvitystä jännitteettömyydestä. Kokonaisuus huomioiden jännitteettömyyden vaatimus on siten hankkeeseen nähden merkityksetön, koska jännitteettömyys täyttyy kaikilla tarjoajilla. Väite siitä, että tarjoajia olisi kohdeltu tältä osin eri tavoin, on perusteeton. Valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta ensisijaisesti sillä perusteella, että sen tarjous valaistusteknillisine laskelmineen ei ole ollut tarjouspyynnön mukaisesti toteutettavissa. Hankintapäätöksen perustelujen mukaan suunnitellut valaisinpylväät olisivat sijainneet tarjouksen laskelmien mukaan ajoradalla. Tarjouspyynnön tuote- ja toimivuusvaatimusten mukaan tonttikadun valaisinpylväät on tullut suunnitella TIEH suunnitteluohjeen vaatimusten mukaan. Tässä ohjeessa on kohdassa annettu pylväiden minimietäisyys kaistan reunasta. Valittajan toimittamissa laskelmissa pylvään paikka ei täytä mainitun suunnitteluohjeen vaatimuksia. Laskelman esittämä

6 6 (16) valaisinpaikka on mahdoton. Laskelmasta saadut tulokset vaikuttaisivat myös tarjousten pisteytykseen siten, että tarjoukset eivät olisi energiansäästöpisteiden osalta vertailukelpoisia. Rahoituksen osalta hankintayksikkö on hankkeen laajuudesta ja pitkästä kestosta johtuen halunnut varmistua siitä, että hankkeen toteuttajalla on riittävä rahoitus koko hankkeen ajan. Rahoitus ei ole ollut varsinaisesti tarjousten vertailuun vaikuttava seikka eli se ei ole ollut osana laatupisteytystä, vaan se on ollut ehdoton edellytys. Tarjouspyynnön mukaan urakoitsijan on tullut antaa taloudellinen selvitys siitä, miten projekti rahoitetaan. Kohtaa on täsmennetty tarjoajien esittämiin kysymyksiin annetuissa vastauksissa siten, että tarjoajan tulee liittää rahoitusselvitykseen kolmen viimeisen vuoden tulosla skelma ja tase sekä tieto siitä, miten ja kuka rahoituksen toteuttaa. Tar joajan on siis tullut esittää tarjouksessa, miten hankkeen rahoitus on aiottu sopimuskautena hoitaa. Hankintayksikkö ei ole kuitenkaan halunnut rajoittaa tarkkaan sitä, miten tarjoaja ha nkkeen rahoittaa, vaan se on jäänyt tarjoajan valittavaksi. Tämä siksi, että jollain tarjoajalla on voinut olla mahdollisuus rahoittaa hanke taseestaan tai joku tarjoaja on hakenut hankkeeseen ulkopuolista rahoitusta. Valittaja on antanut tarjouksessaan selvityksen, jossa rahoituksen ottajana olisi Salon kaupunki, mikä ei ole tarjouspyynnön mukainen tarkoitus. Tarjouspyynnön mukaan ESCO-toteuttaja eli urakoitsija vastaa hankkeen rahoitusjärjestelyistä. Kuultavan lausunto Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab on lausunnossaan esittänyt, että valittajan tulkinta valaisinten hinnasta on virheellinen. Yksikköhintaluettelo perustuu lisätöiden hinnoitteluun ja niiden perusteella ei voida mitenkään laskea, että valaisinten hinnaksi saataisiin 1,5-2,5 miljoonaa euroa, koska lisätyöyksiköt kunkin osalta pitävät sisällään paitsi valaisimien hinnan myös suunnittelun, asennustyön, matkakustannukset ja projektin yleiskustannuksia. Yksikköhinnoittelu johtaa myös korkeampaan arvoon, koska se on laskettu sillä perusteella, että kyseisiä töitä ei välttämättä voida tehdä muun työn yhteydessä, vaan työt voivat olla yksittäisiä töitä melko eri maantieteellisillä alueilla, jolloin yksikköhinnoissa saattaa olla isojakin matkakustannuksia. Valaisinten ja muun materiaalin osuus valittajan mainitsemasta 3,3 miljoonan euron kokona isarvosta on Turku Energian tarjouksessa 30 prosentin luokkaa eli näin ollen kyse ei ole tavarahankinnasta. Itse valaisimien vaihdon toteutusurakan hinnaksi Turku Energia on laskenut euroa sisältäen suunnittelun, valaisimet ja työn. Tämä osuus on tilaajan maksettavaksi jäävä urakkasuoritus. Tässä hinnassa Turku Energia on huomioinut sen, että osa urakan takaisinmaksusta toteutuu vasta ylläpitokauden aikana saadusta energiansäästöstä kymmenen vuoden aikana. Valaisimien vaihtotyö on nimenomaisesti urakkaa ja asennustyön osuus on tässä urakassa merkittävä. Ylläpitotöiden osuus on murto-osa varsinaisesta toteutusurakasta.

7 7 (16) Tarjouspyynnössä ei ollut mainintaa siitä, että IK09-luokitus pitää erikseen todentaa todistuksella, vaikka kuultava on laittanut sen mukaan yhdestä kokoluokasta. Kaikki Turku Energian tarjouksen valaisimet kuitenkin täyttävät vaaditun IK09-luokituiksen. Valaisin on täysin sama mallista riippumatta ja valaisimen fyysinen koko vaihtelee. Kaikista valaisimista löytyvät kuitenkin testaustulokset hyväksytystä luokituksesta. Tarjouksen kaikki valaisimet täyttävät vaaditut vaatimukset. Tarjouspyynnössä on sivulla 1 selkeästi mainittu, että rahoitus liittyy projektin ESCO-osuuden rahoitusjärjestelyyn ja ESCO-urakoitsija vastaa hankkeen rahoitusjärjestelystä. Tarjouspyyntö on rahoituksen osalta ollut yksiselitteinen ja vastaa normaalia menettelyä vastaavissa rakennusurakoissa. Rahoituksen osalta tarjouksen pyytäjät haluavat luonnollisesti vakuuttua siitä, että tarjoajilla on taloudelliset mahdollisuudet viedä läpi ha nkkeita, joissa kassavirran menot ja tulot ajoittuvat pitkälle ajalle toisiaan vuositasolla kohtaamatta. Rahoituksella tarkoitetaan tässä hankkeessa myös sitä, että osa urakan takaisinmaksusta toteutuu vasta ylläpitokauden aikana saadusta energiansäästöstä kymmenen vuoden aikana, mikäli urakoitsija rahoittaa toteutusurakkaa siten, että tilaajan maksettavaksi jäävä osuus pienenee ja toimittaja saa vastineen urakalleen vasta myöhemmin sidottuna säästettyyn sähkön määrään. Tällöin ura koitsija, joka kykenee eniten rahoituksen avulla siirtämään takaisinmaksua ylläpitokaudelle ja pienentämään tilaajan maksettavaksi jäävän osuuden alhaisimmaksi, saa hintapisteytyksessä parhaat pisteet. Tätä asiaa on painotettu erikseen tiedotustilaisuudessa. Vastaselitys Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on erehtynyt hankinnan pääasiallisen sisällön määrittelyssä. Kyse ei ole ollut liitteeseen C sisältyvästä rakennustyöstä, vaan tavara- ja palveluhankinnasta, johon voi sisältyä erilaisia yhdistelmiä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennustöistä. Hankinta ilmoituksen mukaan hankinnan kohde on elohopeala mppujen vaihtaminen energiatehokkaampiin valaisimiin nykyisiin pylväisiin. Hankintailmoituksessa on ollut myös yleisluonteinen maininta siitä, että hankintaan kuuluisi huonokuntoisimman valaistuksen uusiminen ST periaatteella kaapelointeineen, perustoineen, pylväineen ja valaisimineen. Tarjoajien kysymyksiin annetuista vastauksista käy ilmi, että tarjous on kuitenkin tullut antaa pelkästään valaisinvaihtotarjouksena. Kokonaisuutena tämä tarkoittaa sitä, että tarjoajilla ei ole ollut mahdollisuutta tietää, kuinka monta valaisinpylvästä mahdollisesti vaihdetaan, eikä näitä töitä ole tullut huomioida tarjouksessa.

8 8 (16) Hankinnassa ei ole kilpailutettu lainkaan pylväiden uusimista, eikä siitä aiheutuvia mahdollisia lisätöitä voida ottaa lainkaan huomioon määritettäessä hankinnan tyyppiä. Käytännössä kilpailutettu osuus on koostunut kokonaisuudessaan uusista valaisimista sekä niihin liittyvistä vanhan valaisimen irrottamisesta ja uuden käyttöönotosta aiheutuvista töistä. Valaisinten asennukseen ja käyttöönottoon liittyvät työt ja materiaalit kuuluvat kyseiseen tavarahankintaan. Myös voittaneen tarjoajan mainitsemat suunnittelu- ja matkakustannukset sekä projektin yleiskustannukset ovat valittajan näkemyksen mukaan tavarahankinnan liitännäisiä osia, eivätkä ne voi muuttaa hankinnan pääasiallista luonnetta. Valaisinten vaihto olemassa oleviin pylväisiin ei vaadi merkittävää suunnittelutyötä, vaan lähinnä käyttöönottoon liittyviä toimia. Hankintayksikön väittämä siitä, että IK-luokitusta ja jännitteettömyyskytkintä koskevat vaatimukset olisivat erilaisia johtuen LED-valaisinten alhaisesta kytkentäjännitteestä, on virheellinen. Kaikkien tarjoajien tarjoamat valaisimet olisi tullut varustaa jännitteettömät huoltotyöt mahdollistavalla kytkimellä. Kukaan valmistajista ei ole toimittanut tätä tietoa tarjouksensa mukana. Hankintayksikön väitettä siitä, että valittajan tarjoamat valaisinpylväät sijaitsisivat keskellä ajorataa, ei ole hankintapäätöksessä tai hankintayksikön vastineessa kunnollisesti perusteltu, mutta se pohjautunee valittajan toimittamaan Tonttikatua esittävään valaistuslaskelmaan. Laskelmassa valittaja on merkinnyt valaisimen valovoimaisen osan sijainnin olevan 1,5 metriä valaisinpylväästä. Valittaja on ilmoittanut käyttävänsä metrin valaisinvartta saavuttaakseen ilmoitetun laskelman mukaisen valaisun. Hankintayksikkö on virheellisesti tulkinnut tämän tarkoittavan sitä, että valaisinpylväs olisi ajoradalla. Todellisuudessa se tarkoittaa sitä, että valittajan tarjoaman valaisimen valovoimainen osuus alkaa noin 50 senttimetrin etäisyydellä valaisinvarresta. Tämä ilmenee esimerkiksi valittajan tarjoukseen sisältyneestä valaisintyypin esitteestä, josta on selvästi havaittavissa valaisimen muotoilu. Valittajan tarjous ei tältä osin poikkea tarjouspyynnön vaatimuksista, ja mahdollinen epäselvyys johtuu tarjouspyynnön laatijan vastuulle luettavasta syystä. Valittajan tarjousta ei olisi tullut hylätä tälläkään perusteella. Rahoitussuunnitelman puutteita ei ole tosiasiallisesti käytetty kenenkään tarjoajan osalta varsinaisena hylkäysperusteena. Tämä ei silti ole vapauttanut hankintayksikköä vastuusta laatia yhteismitalliset tarjoukset mahdollistava tarjouspyyntö. Seurauksena tarjouspyynnön täsmentämättömyydestä on ollut se, että saadut tarjoukset eivät ole rahoituksen osalta olleet yhteismitallisia. Muut kirjelmät Markkinaoikeuden varattua valittajalle tilaisuuden täydentää vaatimuksiaan hankintapäätöksen täytäntöönpanon johdosta valittaja on ilmoittanut, ettei se esitä uusia vaatimuksia.

9 9 (16) MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU Perustelut Hankintamenettelyn pääpiirteittäinen kulku Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus, jossa on pyydetty osallistumishakemuksia Salon kaupungin katuvalaistuksen saneerauksesta ESCO-hankkeena. Hankintamenettelyn on ilmoitettu olevan rajoitettu menettely. Ensimmäisessä vaiheessa osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat on rajattu soveltuvuuden perusteella. Määräaikaan mennessä on saapunut kahdeksan osallistumishakemusta, joista yksi on hylä tty ja seitsemälle tarj oaj alle on lähetetty tarj ouspyyntöasiakirj at. Tarjoajille on järjestetty tiedotustilaisuus. Tarjoajien hankintayksikölle esittämiin kysymyksiin on annettu vastaukset kirjallisesti. Määräaikana tarjouksen on tehnyt viisi tarjoajaa. Onko hankinnassa ollut kysymys rakennusurakkaa koskevasta hankinnasta Hankintailmoituksessa on ilmoitettu hankinnan olevan rakennusurakka. Valittajan mukaan hankinnan kohteena on kuitenkin ollut tavara- ja palveluhankinta. Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 5 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan hankintasopimusta, jonka tarkoituksena on jonkin liitteessä C tarkoitettuun toimintaan liittyvän rakennustyön tai rakennusurakan toteuttaminen taikka suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä. Säännöksen mukaan rakennusurakalla tarkoitetaan myös hankintayksikön asettamia vaatimuksia vastaavan rakennusurakan toteuttamista millä tahansa tavalla; rakennusurakka voi olla talon-, maan- tai vesirakennustöiden muodostama taloudellinen tai tekninen kokonaisuus. Sanotun pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan tavarahankintasopimuksella tarkoitetaan muuta kuin rakennusurakkaa koskevaa hankintasopimusta; tavarahankintasopimuksen kohteena on tavaroiden osto, leasing, vuokraus tai osamaksulla hankkiminen osto-optioin tai ilman niitä. Säännöksen mukaan tavarahankintasopimukseksi katsotaan myös sellainen hankintasopimus, jonka kohteena on tavarahankinnan lisäksi kokoamis- ja asennustöitä. Sanotun pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan palveluhankintasopimuksella tarkoitetaan muuta kuin julkista rakennusurakkaa tai julkista tavarahankintaa koskevaa sopimusta, jonka kohteena on palvelujen suorittaminen. Säännöksen mukaan palveluhankintasopimukseksi katsotaan myös sellainen

10 10 (16) hankintasopimus, jonka kohteena on palvelujen ohella tavaroita, jos palvelujen arvo on suurempi kuin tavaroiden arvo, ja lisäksi palveluhankintasopimukseksi katsotaan hankintasopimus, johon palvelujen ohella sisältyy liitteessä C tarkoitettuja rakennustöitä. Hankintayksikön julkaisemassa hankintailmoituksessa on pyydetty osallistumishakemuksia Salon kaupungin katuvalaistuksen saneerauksesta ESCO-hankkeena. Hankinnan kohteeksi on ilmoitettu Salon kaupungin elohopealamppuvalaisimien kor vaa minen ESCO-hankkeena. Mainitussa kohdassa on ilmoitettu, että hanke on osa Salon kaupungin energiatehokkuuden parantamista. Nykyiset elohopealamppuvalaisimet katuvalaistuksessa vaihdetaan energiatehokkaampiin valaisimiin. Hanke toteutetaan ESCO-hankkeena ja siihen kuuluu muun muassa seuraavia toimenpiteitä: Elohopealamppuvalaisimien vaihtaminen energiatehokkaampiin valaisimiin nykyisiin pylväisiin (niin sanottu valaisinvaihto) sekä huonokuntoisimman valaistuksen uusiminen ST-periaatteella kaapelointeineen, perustoineen, pylväineen sekä valaisimineen. Urakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana. Hankkeeseen kuuluu myös hankkeen suunnittelu sekä huoltotoimenpiteet. Hankintailmoituksessa on hankinnan pääkohteeksi ilmoitettu Katuvalojen asennustyöt ( ). Hankintailmoituksessa on ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevissa vaatimuksissa mainittu, että menestyksekäs toimiminen ESCO-palveluntuottajana edellyttää energia-alan tai projektinjohdon osaamista. Eri osaamisalueita, joissa ESCO-palveluntuottaja käyttää joko omaa osaamistaan tai hankkii sen ulkoa, ovat muun muassa energiansäästötekniikat, rahoitus, energiansäästöjärjestelmät, energiakatselmustoiminta, suunnittelu, urakointi ja kunnossapito. Hankkeen laajuudesta johtuen ESCO-palveluntuottajalta vaaditaan myös vakavaraisuutta ja taloudellista riskinottokykyä (ra hoituksen toteutus) ja myös omaa ta i hankittua kohteen käyttö-, huolto- ja ylläpitohenkilökuntaa. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan hankinnan kohteena olevaan urakkaan on kuulunut katuvalaistuksen saneeraus kaikkine siihen liittyvine töineen ja hankintoineen. Ur akka on sisä ltä nyt muun ohella valaisimien, valaisinvarsien sekä vaijereiden ja niihin liittyvien asennustarvikkeiden vaihtamista, kytkentäkalusteiden uusimista, liittimien ja kaapelointien uusimista sekä kaapelointiin liittyviä kaivutöitä. Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjaratkaisussaan 2014:129 pitänyt rakennusurakkaa koskevana hankintana hankintaa, jossa oli kysymys katuvalaistuksen saneerauksesta siihen liittyvine ratkaisusta tarkemmin ilmenevine töineen. Ottaen huomioon edellä mainitun r atkaisun ja nyt kysymyksessä olevan hankinnan sisällöstä saatavilla olevan selvityksen markkinaoikeus katsoo, että hankinnassa on nyt ollut kysymys rakennusurakkaa koskevasta hankinnasta. Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon hankinnan arvosta markkinaoikeudessa esitetty selvitys,

11 kysymys on ollut hankintalain 15 :n 3 kohdan mukaisen kansallisen kynnysarvon ylittävästä, mutta 16 :n 3 kohdan mukaisen EU-kynnysarvon alittavasta rakennusurakkaa koskevasta hankinnasta. Tämän johtopäätökseen ei vaikuta se, että hankintayksikkö on kysymykseen koskien huonokuntoisten valaisimien uusimista vastannut, että tarjous tulee antaa valaisinvaihtotarjouksena. Näin ollen hankintamenettelyssä ei ole ollut väitettyä hankintailmoitukseen ja hankinnan kohteen määrittelyyn liittyvää virheellisyyttä. Tarjouspyynnön rahoitusta koskeva vaatimus Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä siltä osin kuin siinä on edellytetty tarjoajan esittävän tarjouksen yhteydessä selvityksen rahoituksen toteutuksesta. Hankintayksikön mukaan valittaja on antanut tarjouspyynnön tarkoituksen vastaisen selvityksen, kun valittaja on esittänyt rahoituksen toteutettavaksi siten, että rahoituksen ottajana on hankintayksikkö eikä valittaja. Hankintalain 69 :n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset ja tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys. Pykälän 3 momentin mukaan tarjouspyynnössä on ilmoitettava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä. Hankintalain 71 :n 1 momentin mukaan ehdokka iden ja tarjoajien soveltuvuus on arvioitava kaikissa hankintamenettelyissä ennalta ilmoitettuja, tarjoajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn tai ammatilliseen pätevyyteen liittyviä taikka muita objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita noudattaen. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Ehdokkaiden tai tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan noudattaa soveltuvin osin myös, mitä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista :ssä säädetään. Hankintalain 52 :n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muutenkin arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua.

12 12 (16) Tarjoajan on tullut päivätyn tarjouspyynnön kohdan "Tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset" mukaan antaa taloudellinen selvitys siitä, miten projekti rahoitetaan. Selvityksestä on tullut ilmetä projektin ESCO-osuuden rahoitusjärjestely ja rahoittajan tiedot sekä rakennusaikaisten vakuuksien antajan tiedot. Tarjoaja on ollut velvollinen esittämään tarjouksen yhteydessä selvityksen rahoituksen toteutuksesta. Hankintayksikkö on toimittaessaan tarjoajille tiedoksi näiden esittämät kysymykset ja niihin annetut vastaukset samalla esittänyt täsmennyksiä tarjouspyyntöön ilmoittamalla, että kohtaa "Tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset" täsmennetään seuraavasti: "Tarjoajan tulee liittää tarjouksen rahoitusselvitykseen seuraavat asiakirjat: kolmen viimeisen vuoden tuloslaskelma ja tase. Rahoitusselvityksessä tulee lisäksi kertoa, miten rahoitus toteutetaan ja kuka tai ketkä on rahoittajataho. Rahoittajataholta vaaditaan nähtäväksi myös kolmen viimeisen vuoden tuloslaskelma ja tase". Hankintayksikkö on esittänyt, että selvitys rahoituksen järjestämisestä on ollut ta rjouspyynnön eh doton edellytys, mutta että se ei ole etukäteen halunnut rajoittaa sitä, mit en tarjoaja h a n kkeen rahoitt aa, va an rah oit uksen järjestä mistapa on jä än yt tarjoajien val itt avaksi. Hankintayksikön mukaan jollain tarjoajalla on voinut olla mahdollisuus rahoittaa han ke taseestaan ja joku tarj oaj a on saa tt an ut h a kea ulkopuolista rahoitusta hankkeeseen. Ha nkin ta yksi kön muka an se, että hankkeen rahoittaisi hankintayksikkö, ei ole t a rjouspyyn nön m ukai nen tarkoitus. Markkinaoikeus katsoo, että vaikka tarjouspyynnössä esitetty vaatimus selvityksen esittämisestä rahoituksesta on ollut yleisluonteinen, tarjoajien on katsottava ammattitoimintansa perusteella olleen selvillä ESCO-hankkeiden rahoitusjärjestelyjä koskevista periaatteista. Hankintayksikkö on edellä todetuin tavoin myös täsmentänyt sanottua vaatimustaan. Tarjoajille ei ole voinut jäädä sellaista kuvaa, että hankintayksikkö itse rahoittaisi kysymyksessä olevan ESCO-hankkeen. Tarjouspyynnön yleisluonteisuudesta huolimatta kysymys hankkeen rahoitustavasta ei valittajan väittämin tavoin ole voinut jäädä tarjoajille epäselväksi. Edellä lausutuilla perusteilla tarjouspyyntö ei ole ollut valittajan väittämin tavoin epäselvä. Hankintayksikkö ei ole sulkenut tarjoajaa tarjouskilpailusta sillä perusteella, että valittaja ei olisi täyttänyt tarjoajille asetettua vähimmäisvaatimusta tältä osin, vaan on ottanut valitta jan tar jouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointiin. Hankintamenettelyn vaiheittaisuus huomioon ottaen hankintayksikkö ei enää voi vedota siihen, että sillä olisi ollut oikeus katsoa, ettei sen asettama rahoitusta koskeva vähimmäisvaatimus valittajan osalta täyty.

13 13 (16) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Hankintalain 2 :n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuoli nen koh tel u voi tot eut ua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat kesken ä ä n yh tei sm i ta ll i si a ja vertailukelpoisia. Tar joa ja kantaa va st uun siitä, että sen t a r jous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettä vien vaa timusten mukain en. Oi keuskäytä n nössä on vakiintuneesti katsottu, että sisäl löl tä än tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tar jouksen silloin, kun tarjouksen puutteell isuus tai t a r jou spyyn n ön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrji mättömän kohtelun tarjousvertailussa. Hankintamenettelyn lähtökohtana on tarjousten lopullisuus. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarj ousten j ättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä. Hankintayksikön velvollisuutena on toisaalta myös saattaa tarjoukset tarvittaessa vertailukelpoisiksi, jotta niiden vertailukelvottomuus ei vaarantaisi tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousvertailussa. Tarjousten yksityiskohtien täsmennyttäminen voi olla perusteltua erityisesti silloin, kun tarjousten vertailukelvottomuus on seurausta tarjouspyynnössä olevista epäselvyyksistä. Menettely ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että jollekin tarjoajalle annetaan mahdollisuus parantaa tarjoustaan. Valittaj an tarjous on suljettu tarjouspyyntöä vastaamattomana tarjouskilpailusta ensinnäkin sen vuoksi, että tarjottujen valaisimien ei ole katsottu täyttävän tarjouspyynnön vaatimusta IK-luokituksen osalta. Tarjouspyynnön liitteen "Toimivuus ja tuotevaatimus" mukaan valaisimien ilkivallankestoisuusluokan on tullut olla vähintään IK09. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole asetettu vaatimusta siitä, että IK09-luokitus pitäisi erikseen todentaa todistuksella. Kun tällaista vaatimusta ei ollut asetettu, tarjoajalla ei ole ollut velvollisuutta esittää selvitystä, kun hankintayksikkö ei ollut selvitystä myöskä än erikseen pyytänyt. Hankintayksiköllä ei siten ole ollut perusteita katsoa valittajan tarjousta tältä osin tarjouspyynnön vastaiseksi. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan valaisimet on tullut varustaa laitteella, joka mahdollistaa huoltotyöt jännitteettömänä. Kaikki tarjoajat ovat tarjonneet led-tuotteita, joiden jännitetaso ei asiassa esitetyn

14 14 (16) selvityksen mukaan edellytä jännitteen poiskytkemistä mahdollisen ledpaneelin turvallisen vaihtamisen yhteydessä. Siten tarjouspyynnön vastaista ei ole ollut se, ettei yhdelläkään tarjoajalla eli siis myöskään voittaneella tarjoajalla ole ollut nimenomaista selvitystä jännitteettömyydestä. Hankintapäätöksessä on katsottu valittajan tarjouksen olevan myös valaisinpylvään sijoittamisen osalta tarjouspyynnön vastainen. Hankintapäätöksen perustelujen mukaan valittajan ja erään toisen tarjoajan tekemissä laskelmissa "valaisinpylväs on ajoradalla". Perusteluissa on lisäksi lausuttu seuraavaa: "Tonttikadun laskelmassa pylvään paikka on pientareen puolella noin 0,5 metriä tien reunasta ja asennuksessa saa käyttää enintään yhden metrin pituista vartta. Täten laskelman esittämä valaisinpaikka on mahdoton. Laskelmasta saadut tulokset vaikuttavat myös tarjousten pisteytykseen siten, että tarjoukset eivät ole energiansäästöpisteiden osalta vertailukelpoisia." Lisäksi hankintayksikkö on mar kkinaoikeudessa vedonnut siihen, että sillä olisi ollut oikeus hylätä tarjous myös sillä perusteella, että valittajan tarjous ei olisi ollut valaisinpylväiden suunnittelua koskevilta osin TIEH suunnitteluohjeen vaatimusten mukainen. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön "Toimivuus ja tuotevaatimus" -liitteen 3.1 kohdan mukaan tonttikadun valaisinpylväät on tullut suunnitella TIEN suunnitteluohjeen vaatimusten mukaan. Hankintapäätöksessä tai hankintayksikön markkinaoikeudelle antamassa vastineessa ei kuitenkaan ole yksilöity sitä, millä tavalla valittajan tarjous olisi vastoin suunnitteluohjetta TIEH Markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole näytetty, että hankintayksiköllä olisi ollut oikeus hylätä tarjous tarjouspyynnön vastaisena tällä vasta markkinaoikeudessa esitetyllä perusteella. Edellä mainitun tarjouspyynnön liitteen "Toimivuus ja tuotevaatimus" mukaan uusien valaisinvarsien varren pituus on saanut olla enintään 1 metri. Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut valaisimen poikkivarren pituudeksi 1 metrin ja valaisimen valovoimaisen osan etäisyydeksi tien reunaan 1,5 metriä. Markkinaoikeus katsoo, että valittajan tarjous on ollut tältä osin tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnön liitteenä ovat olleet mallipoikkileikkaukset ja mallivalaistuslaskelmat, jotka tarjoajien on tullut täydentää. Valaistuslaskelmassa on tullut muun ohella antaa edellä mainittu poikkivarren pituutta ja etäisyyttä tien reunaan koskeva tieto. Valittajan valaistuslaskelmassa antamien tietojen perusteella hankintayksikkö on katsonut, että valaisinpylväs sijaitsisi ajoradalla. Valittaja on markkinaoikeudessa lausunut, että hankintayksikön tulkinta valaisinpylvään sijaitsemisesta ajoradalla on virheellinen. Valittajan mukaan sen tarjoaman valaisimen valovoimainen osuus alkaa noin

15 15 (16) Seuraamusten määrääminen 50 senttimetrin etäisyydellä valaisinvarresta, joten sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Valittaja on tehnyt hankintayksikön tarkoittaman, tarjoukseensa sisältyneen tonttikadun valaistuslaskelman edellä mainitulle hankintayksikön laatimalle asiakirjapohjalle. Koska valaistuslaskelma on tehty hankintayksikön laatimalle asiakirjapohjalle, markkinaoikeus katsoo sen käyttämisestä johtuneiden epäselvyyksien kuuluvan hankintayksikön vastuulle. Koska hankintayksikkö on tulkinnut tällaisessa tilanteessa valittajan toimittaman valaistuslaskelman johtavan mahdottomaan lopputulokseen ja ottaen huomioon, että ei ole uskottavaa, että ammattimainen katuvalaisintoimittaja tarjoaisi katuvalaisinta asennettavaksi keskelle ajoväylää, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön olisi tullut pyytää valittajaa täsmentämään tarjoustaan tältä osin. Hankintayksikkö ei kuitenkaan ole pyytänyt täsmennystä. Edellä lausuttuun nähden markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on täsmennystä pyytämättä katsonut valittajan tarjouksen olleen valaisinpylvään sijoittamisen osalta tarjouspyynnön vastainen ja sulkenut valittajan tarjouksen tarj ouskilpailusta. Johtopäätös Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Edellä olevilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä. Hankintalain 94 :n 3 momentin mukaan tehottomuusseuraamus voidaan määrätä vain 16 :ssä tarkoitetussa EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa. Koska nyt on kysymys kansallisesta hankinnasta, valittajan ainoa seuraamuksia koskeva vaatimus eli vaatimus hankintasopimuksen määräämisestä tehottomaksi on hylättävä. Hankintalain 89 :n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 :n 1 ja 2 momentissa säädetään. Hallintolainkäyttölain 74 :n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykä lä n 2 momentin mukaa n otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

16 16 (16) Hankinta yksikön vir heellinen menettely huomioon ottaen olisi asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Vastaavasti hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Lopputulos Markkinaoikeus hylkää valituksen. Markkinaoikeus velvoittaa Salon kaupungin korvaamaan Caverion Suomi Oy:n oikeudenkäyntikulut eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden päätöksen antamisesta. Markkinaoikeus hylkää Salon kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta. MUUT OKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Julkisista hankinnoista annetun lain 106 :n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Puheenjohtaja Kimm o Mikkola Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Reima Jussila. JAKE LU Caverion Suomi Oy; oikeudenkäyntimaksu 244 euroa Salon kaupunki; maksutta Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab; maksutta TIlne Grönlund nsastosihteeri

17 VALITUSOSOITUS (hankinta-asiat) Markkinaoikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallintooikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusaika Korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettu valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuunottamatta. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmän liitteet Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Milloin kysymyksessä on asianosaisen suostumuksen perusteella tapahtuva sähköinen tiedoksianto, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, jolloin asiaa koskeva viesti on viestin vastaanottajan vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Valituskirjelmä voidaan toim ittaa korkeimman hallinto-oikeuden kirjaam oon henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, faksilla tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä m ääräajan viim eisenä päivänä ennen tuomioistuimen aukioloajan päättymistä. Aukiolo päättyy kello Korkeimman hallinto-oikeuden osoite: Postiosoite: Käyntiosoite: PL 180 Fabianinkatu Helsinki Helsinki Faksi Sähköposti Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - valittajan yhteystiedot, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmä on valittajan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen on laatinut joku muu henkilö, on valituskirjelmässä mainittava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä markkinaoikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä tiedoksisaantitodistus asiakirjat, joihin valittaja vetoaa valituksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu markkinaoikeudelle asiamiehen valtakirja, jollei asiamies ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja. Maksut Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 ja 11 :n mukaan muutoksenhakuasian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritään 244 euron oikeudenkäyntimaksu.

Salon katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena / vastaus Caverion Oy:n hankintaoikaisuun ja vastine markkinaoikeudelle

Salon katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena / vastaus Caverion Oy:n hankintaoikaisuun ja vastine markkinaoikeudelle Kaupunkisuunnittelulautakunta 176 11.11.2014 Salon katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena / vastaus Caverion Oy:n hankintaoikaisuun ja vastine markkinaoikeudelle 1729/02.08.00.01.01/2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 8 Monikäyttöperävaunujen hankinta HEL 2014-002710 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata logistiikan vuokraamolle 2 kpl Kronos monikäyttöperävaunuja

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 6 Työterveys Helsinki, fysioterapiapalveluiden hankinta H062-13, optiokauden käyttöönotto HEL 2017-001287 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa hankintapäätökseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto 8/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto 8/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 10 Eläintarhan skeittipuiston rakennustyön tilaaminen HEL 2015-009893 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. suunnittelupäällikkö päätti tilata Eläintarhan skeittipuiston

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2016 1 (5) 8 Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimus metron opastusjärjestelmän uudistamista koskevasta hankinnasta HEL 2016-005939 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) Rakennustekniikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) Rakennustekniikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 19 Peltikaton korjaus, Lapinlahden sairaala, ylläpitävät korjaustyöt HEL 2016-001099 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa rakennusprojektit toimiston

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 41/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 41/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 41 Biologisen jätteen pussit H053-15 HEL 2015-005479 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä Plastiroll Oy:n tarjouksen neljäksi (4) vuodeksi kokonaistaloudellisesti

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Lisätiedot Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: juha.jokinen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: juha.jokinen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Sijaishuoltopaikan hankinta suorahankintana, Familar Oy, Peiponpesä HEL 2016-008290 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Koulujen oppikirjat, hankinnan kilpailutus H15-16 HEL 2015-013928 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-898 Otanmäen koulun muutostyöt päiväkodiksi rakennusurakka Hankinta sisältää Otanmäen koulun entisen lukio-osan muutostyöt päiväkotitiloiksi rakennustekniset

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Digitaalisten elokuvateatterilaitteitten hankinta Savoy-teatteriin HEL 2016-002536 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Savoy-teatteriin Oy Kino-Foto

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 13/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka Tietotekniikkapäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 13/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka Tietotekniikkapäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 21 Varhaiskasvatusviraston kytkimien hankinta HEL 2015-007639 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti liitteenä olevassa muistiossa mainituin perustein sulkea

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaavoituskatsauksen 2014 postijakelun tilaaminen HEL 2014-005868 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hallinto-osaston viestintäyksikön esityksestä

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 41 Hankintaoikaisuvaatimus teknisen palvelun lautakunnan päätökseen 16.2.2017 16 HEL 2016-009930 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistatekstissä mainituin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) KIRDno-2017-480 Musiikkiopiston pianohankinta/ tarjouskilpailun ratkaiseminen Hankinnan kohde Musiikkiopiston pianot Tarjouspyyntö ja hankintamenettely Kirkkonummen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

Dnro 2016/276

Dnro 2016/276 MARKKINAOIKEUS PÄÄT ÖS Nro 283/17 29.5.2017 Dnro 2016/276 VALITT AJA Viria Securi Oy (ent. Anvia Securi Oy) VAST APUOLI Pohjois-Karjalan sairaanhoito - ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ASIA Julkista hankintaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 22/2014 Rakennustekniikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 22/2014 Rakennustekniikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 39 Puualumiini-ikkunat ja parvekeovet, Helsingin keskuspaloasema, torniosan julkisivun rakenteiden kunnostus ja uusinta HEL 2014-001047 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 72/2015 28.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 72/2015 28.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 72 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon hankinta HEL

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, suuret jyräpäällystystyöt 2014, itäiset kaupunginosat HEL 2013-015014 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 5 päätti, että rakennusvirasto liittyy KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksiin sekä päätti hankkia sopimustoimittaja Businessforum Oy:ltä palveluja, tuotteita ja koulutusta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-1008 Gesterbyn Suomenkielisen koulun rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus sekä sisäilmatutkimus Hankinnan kohde Gesterbyn Suomenkielisen koulun

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017 Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/02.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 69/2017

Päätöspöytäkirja 69/2017 Päätöspöytäkirja 69/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 13.12.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2790/02.08.00/2017 Otsikko Kahden sammutusauton hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuslaitos on pyytänyt tarjoukset

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas)

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas) Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1716 Kotimaan rahtipalvelut ajalle 1.1.2018-31.12.2019+optiovuosi Kajaanin kaupungin hankintatoimi / Kainuun kuntien hankintarengas pyysi 21.11.2017

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-670 Veikkolan koulu ja päiväkoti, rakennushankkeen P1-asiantuntijapalvelur Hankinnan kohde Veikkolan koulun ja päiväkodin rakennushankkeen suunnittelutyöt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 37 n syksyn esitteen paino ja julkaisu Helsingin Sanomien välissä HEL 2016-008246 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Helsingin Sanomien väliin 16-sivuisen

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Apulaisosastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Apulaisosastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2 Kaapeliverkon siirron tilaaminen Elisa Oyj:ltä, kortteli 54157 tontti 1 HEL 2016-002386 T 02 08 02 01 Vuosaari, Vuosaarentie 3 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 973/2017. Hallintojohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 973/2017. Hallintojohtaja Hallintojohtaja 5.9.2017 1 7 HANKINTAPÄÄTÖS, ATERIAPALVELUKULJETUSTEN KILPAILUTUS Strateginen johto, liikennesuunnittelija Tuomas Kähkönen 31.8.2017 Kangasalan kunta järjesti tarjouskilpailun ateriapalvelukuljetusten

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-380, teräskaiteen valmistus ja asennus kuntoportaisiin. Hankinnan kohde Teräskaiteen valmistus ja asennus Jerikonmäen kuntoportaisiin. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Hankintakeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Hankintakeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 57 Kassa-, turva- ja asiakirjakaapit, varastokalusteet sekä teräksiset vaate- ja lokerokaapit H020-16 HEL 2016-009599 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Tarjoajien

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-672 Hankintaoikaisu, Maanrakennusurakka 7 2017 Kaupunginlammenpuiston skeittiparkki, Urakoitsijan valinta Ympäristötekninen toimiala/kunnallistekniikka-tulosalue

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja

KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja 13.09.2017 14 1 Dnro D/3189/02.08.00.01/2017 Hankintapäätös huonekaluista perheryhmäkoti

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Päätöspöytäkirja 1(5) Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Selostus asiasta Tilapalvelut kilpailutti Laajennus J2:n urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kiinto- ja rst-kalusteurakan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Riistaveden kiinteistöjen lumikonetyöt ajalla

Riistaveden kiinteistöjen lumikonetyöt ajalla Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (6) Hankinta- ym. sopimukset 34 / 2017 Riistaveden kiinteistöjen lumikonetyöt ajalla 1.1.2018-30.9.2020 Tarjouspyyntö Mestar pyysi tuntihintaiset tarjoukset Riistaveden

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tarjouspyyntöön ei vastannut Johtomiehet Oy

Tarjouspyyntöön ei vastannut Johtomiehet Oy Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 63 Sähkötöiden minikilpailutus, Tennispalatsin julkisivujen korjaustyöt HEL 2013-015290 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Sähkö-S Oy:n tarjouksen

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 14 Liikennevalojen LED-opastimien hankinta vuosina 2015 ja 2016 HEL 2015-002727 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että

Lisätiedot

Lumenvastaanottopaikan talvikunnossapito

Lumenvastaanottopaikan talvikunnossapito Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Lumenvastaanottopaikan talvikunnossapito Hankinta- ym. sopimukset 24 / 2017 Tarjouspyyntö Tarjoukset Urakoitsijan valinta Mestar pyysi tarjoukset Kumpusaaren lumenvastaanottopaikan

Lisätiedot