00, ai,2f/d01y SALON KAUPUNKI. MARKKINAOIKEUS PÄÄTÖS Nro 350/ Dnro 2014/791. Oy Turku Energia -Åbo Energi Ab

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "00, ai,2f/d01y 26. 05. 2015 SALON KAUPUNKI. MARKKINAOIKEUS PÄÄTÖS Nro 350/15. 22.5.2015 Dnro 2014/791. Oy Turku Energia -Åbo Energi Ab"

Transkriptio

1 MARKKINAOIKEUS PÄÄTÖS Nro 350/ Dnro 2014/791 VALIT T AJA VAS T APUO LI Caverion Suomi Oy Salon kaupunki SALON KAUPUNKI D : Arkisto g/oaȯ& 00, ai,2f/d01y KUUL T AVA Oy Turku Energia -Åbo Energi Ab ASIA Julkista hankintaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHDE Salon kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnan hankintapäätös ASIAN TAUSTA Salon kaupunki ( jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta kaupungin katuvalaistuksen saneerauksesta ESCO-hankkeena. Salon kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta on tekemällään hankintapäätöksellä 150 sulkenut valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta ja valinnut hankinnan toteuttajaksi O y Tur ku Energia-Å bo Energi Ab:n (jäljempänä my ös Turku Energia.) Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin euroa. Markkinaoikeus on antamallaan päätöksellä kieltänyt hankintayksikköä väliaikaisesti tekemästä muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen perusteella hankintasopimusta tai panemasta sanottua päätöstä muutoinkaan täytäntöön. Markkinaoikeus on antamallaan päätöksellä määrännyt, että markkinaoikeuden asiassa antama väliaikainen kielto raukeaa.

2 2 (16) Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankintasopimus on allekirjoitettu ASIAN KÄSIT T ELY MARKKINAOIKEUDESSA Valitus Vaatimukset Caverion Suomi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintasopimuksen tehottomaksi. Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut eurolla viivästyskorkoineen. Perusteet Hankinnassa on kilpailutettu katuvalaisimet ja niiden suunnittelu-, huolto- ja ylläpitotyöt. Hankinnan tyyppi on virheellisesti määritelty rakennusurakaksi. Hankintailmoituksen muka a n ha nkkeeseen kuuluu muun ohella elohopealamppuvalaisinten vaihtaminen energiatehokkaampiin valaisimiin nykyisiin pylväisiin sekä huonokuntoisimman valaistuksen uusiminen ST-periaatteella kaapelointeineen, perustoineen, pylväineen sekä valaisimineen. Sopimuskautena maksettava hinta on koostunut kahdesta erästä. Tarjoajan on tullut ilmoittaa hankintayksikön maksettavaksi tuleva kertakorvaus sekä määritellä laskennallinen energiansäästö vuositasolla, joka uusilla valaisimilla saavutettaisiin verrattuna vanhoihin. Tämä energiansäästö maksetaan vuosittain rahana tarjoajalle koko kymmenen vuoden sopimuskauden ajan. Hankinta on tarjouspyynnön ja siihen sisältyneen katuluettelon mukaisesti käsittänyt yhteensä katuvalaisimen vaihtamisen pääasiassa nykyisiin pylväisiin, sekä niitä koskevan kymmenen vuoden mittaisen niin sanotun ESCO-energiansäästösopimuksen. Mainittujen asiakirjojen mukaan hankintaan on sisältynyt valaisimien lisäksi suunnittelu-, huolto- ja ylläpitotöitä sekä huonokuntoisten valaisimien ja kytkentäkalusteiden uusimista. Kuten voittaneeseen tarjoukseen sisältyneestä yksikköhintaluettelosta käy ilmi, yksittäisen valaisimen hinta on noin euroa, joten valaisimen vaihdossa pelkkien valaisinten hinnaksi saadaan noin 1,5-2,5 miljoonaa euroa. Valaisinten osuus noin 3,3 miljoonan euron kokonaisarvosta on ollut vähintään puolet. Lisäksi ESCO -sopimuksen 3 kohdan mukaisesti hankintaan on sisältynyt myös valaisinten huoltoja ylläpitotyöt koko kymmenen vuoden sopimuskauden ajan. Hankinnassa on tosiasiallisesti ollut kysymys tavara- ja palveluhankinnasta.

3 3 (16) Lain mukaan tavarahankintaa tai palveluhankintaa ei saa liittää rakennusurakkaan tai hankintoja muuten yhdistellä keinotekoisesti lain säännösten soveltamisen välttämiseksi. Hankintayksikkö on julkaissut kyseiseltä yli kolmen miljoonan euron hankinnasta vain kansallisen hankintailmoituksen ja jättänyt noudattamatta EU-hankinta menettelyä koskevia säännöksiä. Tavara- ja palveluhankinnan kutsuminen rakennusurakaksi on johtanut juuri siihen tilanteeseen, joka mainitulla säännöksellä on pyritty estämään, sillä jo pelkkien valaisinten arvo olisi ylittänyt EU-kynnysarvot kymmenkertaisesti. Lisäksi on tullut huomioida myös pitkän huolto- ja ylläpitosopimuksen arvo. Tarjouspyynnössä on edellytetty valaisinten ilkivallankestoisuusluokan eli niin sanotun IK-luokituksen olevan vähintään IK09. Valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta sillä perusteella, että tar jouksessa ei ole ollut tietoa valaisinten IK-luokituksesta. Kun valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta puuttuvan IK-luokituksen perusteella, myös voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomana. Ta r jouspyyn t ö on rahoituksen osalta ollut epä sel vä, kun siinä on edellytet ty, että tarjoaja esittää tar jouksen yh t eydessä sel vi t yksen rahoituksen toteutuksesta. Tätä ei ole täsmennetty millään tavalla. Tarjoajat ova t tältä osin esittäneet h yvi n erilaisia ta rjouksia. Jot kut tarjoajat ovat lähteneet siitä, että kaupunki rahoittaa hankinnan, jotkut ovat ilmoittaneet rahoittävansa hankinnan om a s t a ta seest a a n tai rahoitusyhtiön kautta. Tästä on johtunut huomattavia eroja tarjousten hinnoille. Rahoitus ja sen riittävyys on ollut tarjouksen keskeinen ehto. Siten sen olisi tullut olla tarkasti määritelty. Tarjoukset eivät ole olleet yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Vastine Vaatimukset Salon kaupunki on vaa tinut, että markkina oikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut eurolla. Perusteet Hankintailmoituksessa on jo ilmoitettu hankintalaj iksi rakennusurakka ja hankinnan kuvauksessa on ilmoitettu, että hanke toteutetaan ESCO-hankkeena ja siihen kuuluu muun muassa seuraavia toimenpiteitä: elohopealamppuvalaisimien vaihtaminen energiatehokkaampiin valaisimiin nykyisiin pylväisiin (niin sanottu valaisinvaihto) sekä huonokuntoisimman valaistuksen uusiminen ST-periaatteella kaapelointeineen, perustoineen, pylväineen sekä valaisimineen. Urakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana. Hankkeeseen kuuluu myös hankkeen suunnittelu sekä huoltotoimenpiteet. Hankintailmoituksessa, jossa pyydettiin

4 4 (16) osallistumishakemuksia, viitattiin eri kohdissa ha nkkeen kokonaistoteutukseen ja muun muassa ehdokkaan pätevyyteen urakoitsijana. Seitsemän ehdokasta valittiin varsinaiseen tarjouskilpailuun. Kukaan ehdokkaista ei osallistumishakemuksessaan kyseenalaistanut hankkeen toteutusta rakennusurakkana. Tarjouspyynnössä hankinnan kohteena on ollut katuvalaistuksen saneerauksen toteuttaminen energiatehokkaalla tekniikalla ESCO-hankkeena, jonka yhteydessä katuvaloverkolta poistetaan energiatehottomat elohopealamppuvalaisimet, yhteensä noin kappaletta. Hankinta pitää sisällään kymmenen vuoden pituisen ESCO-energiansäästösopimuksen, mikä tarkoittaa sitä, että valaistuksen saneerannut urakoitsija sitoutuu kymmeneksi vuodeksi ylläpitämään valaisimet ja sitoutuu energiansäästöön. Tämän tarkoitus on, että kun kaikki elohopeavalaisimet vaihdetaan urakkana kerralla, saadaan suurin mahdollinen energiansäästö heti aikaan. Urakkasuorituksesta osa maksetaan urakansuorituksen yhteydessä ja loput kymmenen vuoden ajan energiansäästöä vastaavalla summalla. Tarjouspyynnön liitteenä olevassa urakkaohjelmassa on ilmoitettu, että hankinta toteutetaan kokona i suudessaa n vuoden 2015 a i k a n a j a että sopi m us sisältää urakan toteutta miseksi tarvittavat ka t sel m ukset, suunnitelmat ja investoinnit, sisältäen purkutyöt uusittavan valaistuksen a l ue el l a ja rakenn ustekniset työt. Ta rjouksen hintalii tteessä on tullut antaa urakkasuorituksen hinta, vuosihi nta en er gi a nsää stöll e sekä ylläpit okustan nukset. Tarjottuun urakkahin taan sekä vuosit ta in maksett avaan energia nsääst öä vast aavaan summaa n kuul uvat ur akkaan sisältyvät materiaalit sekä niiden asennustyöt, joita ei voida selkeästi erottaa toisistaan. Tarjouspyyntö perustuu siten katuvalaistuksen saneeraukseen ja hankkimiseen Sa lon ka duille eikä pelkkien va laisimien ha nkkimiseen. Katutyypeille on annettu valaistusluokka tarjouspyynnön liitteessä toimivuus- ja tuotevaatimukset, jonka mukaan urakoitsija on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan kadun valaistuksen siten, että valaistusluokka täyttyy. Näin ollen tilaaja ei ole tarjouspyynnössä määritellyt hankittavaksi tuotteita, joilla katuvalaistus tulee toteuttaa, vaan urakoitsijan tehtävä on ollut muun muassa valita ne tarjouspyynnön mukaisesti ja suunnitella hanke niin, että vaadittu valaistus toteutuu. Pelkällä tuotteen toimittamisella ei kadun valaistusluokkaa saada toteutettua, vaan se vaatii suunnittelua, asentamistyötä sekä tarjouspyynnön mukaisia lisätöitä pylväille (valaisimien liitoskaapelin vaihto ja valaisimen varren lyhennys tai vaihto). Tarjouspyynnön liitteessä toimivuus- ja tuotevaatimukset on todettu, että urakkaan kuuluu katu- ja tieva laistuksen suunnittelu ja rakentaminen kohdassa 1 Urakan määrittely kuvatussa laajuudessa. Lisäksi valaistus tulee suunnitella julkaisun Tievalaistuksen suunnitteluohje mukaisesti ja toteuttaa laatutasoltaan Infra RYL2006, Infra-rakentamisen yleiset laatuvaatimukset sekä vastaavasti kyseisen tekovuoden

5 5 (16) sähköturvallisuusmääräysten (SFS 6000 sarjan standardien) mukaisesti ja sen numeroinnin mukaan pyydettyjen yksikköhintojen on tullut sisältää asennustyöt. Näin ollen pelkän valaisimen tarkkaa hintaa ei ole voitu määritellä, koska tarjouksessa annettujen yksikköhintojen on tullut sisältää myös asennukset. Huolto- ja ylläpitokustannusten osuus kokonaishinnasta on ollut vain muutamia prosentteja. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa huolto- ja ylläpitokustannusten osuus on ollut 0 euroa. Voittaneen tarjouksen liitteenä on selkeä todistus (SGS-sertifikaatti ja Investigation Report) siitä, että koko valaisintuoteperhe täyttää IK09-luokituksen. Valittajan tarjouksessa ei sen sijaan ollut toimitettu mitään sertifiointitodistusta tai selvitystä siitä, että tarjottu valaisin täyttää siltä vaaditun IK09-ilkivaltaluokituksen. Tarjoajat ovat tarjouksissaan vakuuttaneet, että valaistusteknilliset laskelmat on laadittu toimivuus- ja tuotevaatimusten mukaisesti. Tämä vakuutus on annettu tarjoajien allekirjoittamalla tarjouspyynnön liitteellä, jota on käytetty tarjousten vertailussa sekä pisteytyksessä. Siten voittaneen tarjouksen liitteessä 6 on todettu, että valaistusteknilliset laskelmat on laadittu toimivuus- ja tuotevaatimusten mukaisesti. Liitteessä on todettu, että urakka toteutetaan laskelmissa esitetyillä valaisintyypeillä, jotka on tullut ilmoittaa erillisellä liitteellä. Tarjouspyynnön liitteessä urakkaohjelma on todettu, että valaistus tulee suunnitella muun muassa tekovuoden sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti (SFS6000 sarjan standardi). Kaikki tarjotut led-valaisimet kytketään normaaliin 240 V sähköverkkoon. Led-yksiköiden toimintajännite valaisimissa on enintään 24 V, joka on SFS standardisarjan mukaan suojajännite. Tämä jännitetaso ei edellytä jännitteen poiskytkemistä mahdollisen led-paneelin turvallisen vaihtamisen yhteydessä. Kaikki tarjoajat ovat tarjonneet led-tuotteita tarjouksissaan, eikä yhdelläkään tarjoajalla ollut nimenomaista selvitystä jännitteettömyydestä. Kokonaisuus huomioiden jännitteettömyyden vaatimus on siten hankkeeseen nähden merkityksetön, koska jännitteettömyys täyttyy kaikilla tarjoajilla. Väite siitä, että tarjoajia olisi kohdeltu tältä osin eri tavoin, on perusteeton. Valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta ensisijaisesti sillä perusteella, että sen tarjous valaistusteknillisine laskelmineen ei ole ollut tarjouspyynnön mukaisesti toteutettavissa. Hankintapäätöksen perustelujen mukaan suunnitellut valaisinpylväät olisivat sijainneet tarjouksen laskelmien mukaan ajoradalla. Tarjouspyynnön tuote- ja toimivuusvaatimusten mukaan tonttikadun valaisinpylväät on tullut suunnitella TIEH suunnitteluohjeen vaatimusten mukaan. Tässä ohjeessa on kohdassa annettu pylväiden minimietäisyys kaistan reunasta. Valittajan toimittamissa laskelmissa pylvään paikka ei täytä mainitun suunnitteluohjeen vaatimuksia. Laskelman esittämä

6 6 (16) valaisinpaikka on mahdoton. Laskelmasta saadut tulokset vaikuttaisivat myös tarjousten pisteytykseen siten, että tarjoukset eivät olisi energiansäästöpisteiden osalta vertailukelpoisia. Rahoituksen osalta hankintayksikkö on hankkeen laajuudesta ja pitkästä kestosta johtuen halunnut varmistua siitä, että hankkeen toteuttajalla on riittävä rahoitus koko hankkeen ajan. Rahoitus ei ole ollut varsinaisesti tarjousten vertailuun vaikuttava seikka eli se ei ole ollut osana laatupisteytystä, vaan se on ollut ehdoton edellytys. Tarjouspyynnön mukaan urakoitsijan on tullut antaa taloudellinen selvitys siitä, miten projekti rahoitetaan. Kohtaa on täsmennetty tarjoajien esittämiin kysymyksiin annetuissa vastauksissa siten, että tarjoajan tulee liittää rahoitusselvitykseen kolmen viimeisen vuoden tulosla skelma ja tase sekä tieto siitä, miten ja kuka rahoituksen toteuttaa. Tar joajan on siis tullut esittää tarjouksessa, miten hankkeen rahoitus on aiottu sopimuskautena hoitaa. Hankintayksikkö ei ole kuitenkaan halunnut rajoittaa tarkkaan sitä, miten tarjoaja ha nkkeen rahoittaa, vaan se on jäänyt tarjoajan valittavaksi. Tämä siksi, että jollain tarjoajalla on voinut olla mahdollisuus rahoittaa hanke taseestaan tai joku tarjoaja on hakenut hankkeeseen ulkopuolista rahoitusta. Valittaja on antanut tarjouksessaan selvityksen, jossa rahoituksen ottajana olisi Salon kaupunki, mikä ei ole tarjouspyynnön mukainen tarkoitus. Tarjouspyynnön mukaan ESCO-toteuttaja eli urakoitsija vastaa hankkeen rahoitusjärjestelyistä. Kuultavan lausunto Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab on lausunnossaan esittänyt, että valittajan tulkinta valaisinten hinnasta on virheellinen. Yksikköhintaluettelo perustuu lisätöiden hinnoitteluun ja niiden perusteella ei voida mitenkään laskea, että valaisinten hinnaksi saataisiin 1,5-2,5 miljoonaa euroa, koska lisätyöyksiköt kunkin osalta pitävät sisällään paitsi valaisimien hinnan myös suunnittelun, asennustyön, matkakustannukset ja projektin yleiskustannuksia. Yksikköhinnoittelu johtaa myös korkeampaan arvoon, koska se on laskettu sillä perusteella, että kyseisiä töitä ei välttämättä voida tehdä muun työn yhteydessä, vaan työt voivat olla yksittäisiä töitä melko eri maantieteellisillä alueilla, jolloin yksikköhinnoissa saattaa olla isojakin matkakustannuksia. Valaisinten ja muun materiaalin osuus valittajan mainitsemasta 3,3 miljoonan euron kokona isarvosta on Turku Energian tarjouksessa 30 prosentin luokkaa eli näin ollen kyse ei ole tavarahankinnasta. Itse valaisimien vaihdon toteutusurakan hinnaksi Turku Energia on laskenut euroa sisältäen suunnittelun, valaisimet ja työn. Tämä osuus on tilaajan maksettavaksi jäävä urakkasuoritus. Tässä hinnassa Turku Energia on huomioinut sen, että osa urakan takaisinmaksusta toteutuu vasta ylläpitokauden aikana saadusta energiansäästöstä kymmenen vuoden aikana. Valaisimien vaihtotyö on nimenomaisesti urakkaa ja asennustyön osuus on tässä urakassa merkittävä. Ylläpitotöiden osuus on murto-osa varsinaisesta toteutusurakasta.

7 7 (16) Tarjouspyynnössä ei ollut mainintaa siitä, että IK09-luokitus pitää erikseen todentaa todistuksella, vaikka kuultava on laittanut sen mukaan yhdestä kokoluokasta. Kaikki Turku Energian tarjouksen valaisimet kuitenkin täyttävät vaaditun IK09-luokituiksen. Valaisin on täysin sama mallista riippumatta ja valaisimen fyysinen koko vaihtelee. Kaikista valaisimista löytyvät kuitenkin testaustulokset hyväksytystä luokituksesta. Tarjouksen kaikki valaisimet täyttävät vaaditut vaatimukset. Tarjouspyynnössä on sivulla 1 selkeästi mainittu, että rahoitus liittyy projektin ESCO-osuuden rahoitusjärjestelyyn ja ESCO-urakoitsija vastaa hankkeen rahoitusjärjestelystä. Tarjouspyyntö on rahoituksen osalta ollut yksiselitteinen ja vastaa normaalia menettelyä vastaavissa rakennusurakoissa. Rahoituksen osalta tarjouksen pyytäjät haluavat luonnollisesti vakuuttua siitä, että tarjoajilla on taloudelliset mahdollisuudet viedä läpi ha nkkeita, joissa kassavirran menot ja tulot ajoittuvat pitkälle ajalle toisiaan vuositasolla kohtaamatta. Rahoituksella tarkoitetaan tässä hankkeessa myös sitä, että osa urakan takaisinmaksusta toteutuu vasta ylläpitokauden aikana saadusta energiansäästöstä kymmenen vuoden aikana, mikäli urakoitsija rahoittaa toteutusurakkaa siten, että tilaajan maksettavaksi jäävä osuus pienenee ja toimittaja saa vastineen urakalleen vasta myöhemmin sidottuna säästettyyn sähkön määrään. Tällöin ura koitsija, joka kykenee eniten rahoituksen avulla siirtämään takaisinmaksua ylläpitokaudelle ja pienentämään tilaajan maksettavaksi jäävän osuuden alhaisimmaksi, saa hintapisteytyksessä parhaat pisteet. Tätä asiaa on painotettu erikseen tiedotustilaisuudessa. Vastaselitys Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on erehtynyt hankinnan pääasiallisen sisällön määrittelyssä. Kyse ei ole ollut liitteeseen C sisältyvästä rakennustyöstä, vaan tavara- ja palveluhankinnasta, johon voi sisältyä erilaisia yhdistelmiä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennustöistä. Hankinta ilmoituksen mukaan hankinnan kohde on elohopeala mppujen vaihtaminen energiatehokkaampiin valaisimiin nykyisiin pylväisiin. Hankintailmoituksessa on ollut myös yleisluonteinen maininta siitä, että hankintaan kuuluisi huonokuntoisimman valaistuksen uusiminen ST periaatteella kaapelointeineen, perustoineen, pylväineen ja valaisimineen. Tarjoajien kysymyksiin annetuista vastauksista käy ilmi, että tarjous on kuitenkin tullut antaa pelkästään valaisinvaihtotarjouksena. Kokonaisuutena tämä tarkoittaa sitä, että tarjoajilla ei ole ollut mahdollisuutta tietää, kuinka monta valaisinpylvästä mahdollisesti vaihdetaan, eikä näitä töitä ole tullut huomioida tarjouksessa.

8 8 (16) Hankinnassa ei ole kilpailutettu lainkaan pylväiden uusimista, eikä siitä aiheutuvia mahdollisia lisätöitä voida ottaa lainkaan huomioon määritettäessä hankinnan tyyppiä. Käytännössä kilpailutettu osuus on koostunut kokonaisuudessaan uusista valaisimista sekä niihin liittyvistä vanhan valaisimen irrottamisesta ja uuden käyttöönotosta aiheutuvista töistä. Valaisinten asennukseen ja käyttöönottoon liittyvät työt ja materiaalit kuuluvat kyseiseen tavarahankintaan. Myös voittaneen tarjoajan mainitsemat suunnittelu- ja matkakustannukset sekä projektin yleiskustannukset ovat valittajan näkemyksen mukaan tavarahankinnan liitännäisiä osia, eivätkä ne voi muuttaa hankinnan pääasiallista luonnetta. Valaisinten vaihto olemassa oleviin pylväisiin ei vaadi merkittävää suunnittelutyötä, vaan lähinnä käyttöönottoon liittyviä toimia. Hankintayksikön väittämä siitä, että IK-luokitusta ja jännitteettömyyskytkintä koskevat vaatimukset olisivat erilaisia johtuen LED-valaisinten alhaisesta kytkentäjännitteestä, on virheellinen. Kaikkien tarjoajien tarjoamat valaisimet olisi tullut varustaa jännitteettömät huoltotyöt mahdollistavalla kytkimellä. Kukaan valmistajista ei ole toimittanut tätä tietoa tarjouksensa mukana. Hankintayksikön väitettä siitä, että valittajan tarjoamat valaisinpylväät sijaitsisivat keskellä ajorataa, ei ole hankintapäätöksessä tai hankintayksikön vastineessa kunnollisesti perusteltu, mutta se pohjautunee valittajan toimittamaan Tonttikatua esittävään valaistuslaskelmaan. Laskelmassa valittaja on merkinnyt valaisimen valovoimaisen osan sijainnin olevan 1,5 metriä valaisinpylväästä. Valittaja on ilmoittanut käyttävänsä metrin valaisinvartta saavuttaakseen ilmoitetun laskelman mukaisen valaisun. Hankintayksikkö on virheellisesti tulkinnut tämän tarkoittavan sitä, että valaisinpylväs olisi ajoradalla. Todellisuudessa se tarkoittaa sitä, että valittajan tarjoaman valaisimen valovoimainen osuus alkaa noin 50 senttimetrin etäisyydellä valaisinvarresta. Tämä ilmenee esimerkiksi valittajan tarjoukseen sisältyneestä valaisintyypin esitteestä, josta on selvästi havaittavissa valaisimen muotoilu. Valittajan tarjous ei tältä osin poikkea tarjouspyynnön vaatimuksista, ja mahdollinen epäselvyys johtuu tarjouspyynnön laatijan vastuulle luettavasta syystä. Valittajan tarjousta ei olisi tullut hylätä tälläkään perusteella. Rahoitussuunnitelman puutteita ei ole tosiasiallisesti käytetty kenenkään tarjoajan osalta varsinaisena hylkäysperusteena. Tämä ei silti ole vapauttanut hankintayksikköä vastuusta laatia yhteismitalliset tarjoukset mahdollistava tarjouspyyntö. Seurauksena tarjouspyynnön täsmentämättömyydestä on ollut se, että saadut tarjoukset eivät ole rahoituksen osalta olleet yhteismitallisia. Muut kirjelmät Markkinaoikeuden varattua valittajalle tilaisuuden täydentää vaatimuksiaan hankintapäätöksen täytäntöönpanon johdosta valittaja on ilmoittanut, ettei se esitä uusia vaatimuksia.

9 9 (16) MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU Perustelut Hankintamenettelyn pääpiirteittäinen kulku Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus, jossa on pyydetty osallistumishakemuksia Salon kaupungin katuvalaistuksen saneerauksesta ESCO-hankkeena. Hankintamenettelyn on ilmoitettu olevan rajoitettu menettely. Ensimmäisessä vaiheessa osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat on rajattu soveltuvuuden perusteella. Määräaikaan mennessä on saapunut kahdeksan osallistumishakemusta, joista yksi on hylä tty ja seitsemälle tarj oaj alle on lähetetty tarj ouspyyntöasiakirj at. Tarjoajille on järjestetty tiedotustilaisuus. Tarjoajien hankintayksikölle esittämiin kysymyksiin on annettu vastaukset kirjallisesti. Määräaikana tarjouksen on tehnyt viisi tarjoajaa. Onko hankinnassa ollut kysymys rakennusurakkaa koskevasta hankinnasta Hankintailmoituksessa on ilmoitettu hankinnan olevan rakennusurakka. Valittajan mukaan hankinnan kohteena on kuitenkin ollut tavara- ja palveluhankinta. Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 5 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan hankintasopimusta, jonka tarkoituksena on jonkin liitteessä C tarkoitettuun toimintaan liittyvän rakennustyön tai rakennusurakan toteuttaminen taikka suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä. Säännöksen mukaan rakennusurakalla tarkoitetaan myös hankintayksikön asettamia vaatimuksia vastaavan rakennusurakan toteuttamista millä tahansa tavalla; rakennusurakka voi olla talon-, maan- tai vesirakennustöiden muodostama taloudellinen tai tekninen kokonaisuus. Sanotun pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan tavarahankintasopimuksella tarkoitetaan muuta kuin rakennusurakkaa koskevaa hankintasopimusta; tavarahankintasopimuksen kohteena on tavaroiden osto, leasing, vuokraus tai osamaksulla hankkiminen osto-optioin tai ilman niitä. Säännöksen mukaan tavarahankintasopimukseksi katsotaan myös sellainen hankintasopimus, jonka kohteena on tavarahankinnan lisäksi kokoamis- ja asennustöitä. Sanotun pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan palveluhankintasopimuksella tarkoitetaan muuta kuin julkista rakennusurakkaa tai julkista tavarahankintaa koskevaa sopimusta, jonka kohteena on palvelujen suorittaminen. Säännöksen mukaan palveluhankintasopimukseksi katsotaan myös sellainen

10 10 (16) hankintasopimus, jonka kohteena on palvelujen ohella tavaroita, jos palvelujen arvo on suurempi kuin tavaroiden arvo, ja lisäksi palveluhankintasopimukseksi katsotaan hankintasopimus, johon palvelujen ohella sisältyy liitteessä C tarkoitettuja rakennustöitä. Hankintayksikön julkaisemassa hankintailmoituksessa on pyydetty osallistumishakemuksia Salon kaupungin katuvalaistuksen saneerauksesta ESCO-hankkeena. Hankinnan kohteeksi on ilmoitettu Salon kaupungin elohopealamppuvalaisimien kor vaa minen ESCO-hankkeena. Mainitussa kohdassa on ilmoitettu, että hanke on osa Salon kaupungin energiatehokkuuden parantamista. Nykyiset elohopealamppuvalaisimet katuvalaistuksessa vaihdetaan energiatehokkaampiin valaisimiin. Hanke toteutetaan ESCO-hankkeena ja siihen kuuluu muun muassa seuraavia toimenpiteitä: Elohopealamppuvalaisimien vaihtaminen energiatehokkaampiin valaisimiin nykyisiin pylväisiin (niin sanottu valaisinvaihto) sekä huonokuntoisimman valaistuksen uusiminen ST-periaatteella kaapelointeineen, perustoineen, pylväineen sekä valaisimineen. Urakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana. Hankkeeseen kuuluu myös hankkeen suunnittelu sekä huoltotoimenpiteet. Hankintailmoituksessa on hankinnan pääkohteeksi ilmoitettu Katuvalojen asennustyöt ( ). Hankintailmoituksessa on ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevissa vaatimuksissa mainittu, että menestyksekäs toimiminen ESCO-palveluntuottajana edellyttää energia-alan tai projektinjohdon osaamista. Eri osaamisalueita, joissa ESCO-palveluntuottaja käyttää joko omaa osaamistaan tai hankkii sen ulkoa, ovat muun muassa energiansäästötekniikat, rahoitus, energiansäästöjärjestelmät, energiakatselmustoiminta, suunnittelu, urakointi ja kunnossapito. Hankkeen laajuudesta johtuen ESCO-palveluntuottajalta vaaditaan myös vakavaraisuutta ja taloudellista riskinottokykyä (ra hoituksen toteutus) ja myös omaa ta i hankittua kohteen käyttö-, huolto- ja ylläpitohenkilökuntaa. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan hankinnan kohteena olevaan urakkaan on kuulunut katuvalaistuksen saneeraus kaikkine siihen liittyvine töineen ja hankintoineen. Ur akka on sisä ltä nyt muun ohella valaisimien, valaisinvarsien sekä vaijereiden ja niihin liittyvien asennustarvikkeiden vaihtamista, kytkentäkalusteiden uusimista, liittimien ja kaapelointien uusimista sekä kaapelointiin liittyviä kaivutöitä. Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjaratkaisussaan 2014:129 pitänyt rakennusurakkaa koskevana hankintana hankintaa, jossa oli kysymys katuvalaistuksen saneerauksesta siihen liittyvine ratkaisusta tarkemmin ilmenevine töineen. Ottaen huomioon edellä mainitun r atkaisun ja nyt kysymyksessä olevan hankinnan sisällöstä saatavilla olevan selvityksen markkinaoikeus katsoo, että hankinnassa on nyt ollut kysymys rakennusurakkaa koskevasta hankinnasta. Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon hankinnan arvosta markkinaoikeudessa esitetty selvitys,

11 kysymys on ollut hankintalain 15 :n 3 kohdan mukaisen kansallisen kynnysarvon ylittävästä, mutta 16 :n 3 kohdan mukaisen EU-kynnysarvon alittavasta rakennusurakkaa koskevasta hankinnasta. Tämän johtopäätökseen ei vaikuta se, että hankintayksikkö on kysymykseen koskien huonokuntoisten valaisimien uusimista vastannut, että tarjous tulee antaa valaisinvaihtotarjouksena. Näin ollen hankintamenettelyssä ei ole ollut väitettyä hankintailmoitukseen ja hankinnan kohteen määrittelyyn liittyvää virheellisyyttä. Tarjouspyynnön rahoitusta koskeva vaatimus Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä siltä osin kuin siinä on edellytetty tarjoajan esittävän tarjouksen yhteydessä selvityksen rahoituksen toteutuksesta. Hankintayksikön mukaan valittaja on antanut tarjouspyynnön tarkoituksen vastaisen selvityksen, kun valittaja on esittänyt rahoituksen toteutettavaksi siten, että rahoituksen ottajana on hankintayksikkö eikä valittaja. Hankintalain 69 :n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset ja tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys. Pykälän 3 momentin mukaan tarjouspyynnössä on ilmoitettava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä. Hankintalain 71 :n 1 momentin mukaan ehdokka iden ja tarjoajien soveltuvuus on arvioitava kaikissa hankintamenettelyissä ennalta ilmoitettuja, tarjoajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn tai ammatilliseen pätevyyteen liittyviä taikka muita objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita noudattaen. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Ehdokkaiden tai tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan noudattaa soveltuvin osin myös, mitä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista :ssä säädetään. Hankintalain 52 :n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muutenkin arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua.

12 12 (16) Tarjoajan on tullut päivätyn tarjouspyynnön kohdan "Tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset" mukaan antaa taloudellinen selvitys siitä, miten projekti rahoitetaan. Selvityksestä on tullut ilmetä projektin ESCO-osuuden rahoitusjärjestely ja rahoittajan tiedot sekä rakennusaikaisten vakuuksien antajan tiedot. Tarjoaja on ollut velvollinen esittämään tarjouksen yhteydessä selvityksen rahoituksen toteutuksesta. Hankintayksikkö on toimittaessaan tarjoajille tiedoksi näiden esittämät kysymykset ja niihin annetut vastaukset samalla esittänyt täsmennyksiä tarjouspyyntöön ilmoittamalla, että kohtaa "Tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset" täsmennetään seuraavasti: "Tarjoajan tulee liittää tarjouksen rahoitusselvitykseen seuraavat asiakirjat: kolmen viimeisen vuoden tuloslaskelma ja tase. Rahoitusselvityksessä tulee lisäksi kertoa, miten rahoitus toteutetaan ja kuka tai ketkä on rahoittajataho. Rahoittajataholta vaaditaan nähtäväksi myös kolmen viimeisen vuoden tuloslaskelma ja tase". Hankintayksikkö on esittänyt, että selvitys rahoituksen järjestämisestä on ollut ta rjouspyynnön eh doton edellytys, mutta että se ei ole etukäteen halunnut rajoittaa sitä, mit en tarjoaja h a n kkeen rahoitt aa, va an rah oit uksen järjestä mistapa on jä än yt tarjoajien val itt avaksi. Hankintayksikön mukaan jollain tarjoajalla on voinut olla mahdollisuus rahoittaa han ke taseestaan ja joku tarj oaj a on saa tt an ut h a kea ulkopuolista rahoitusta hankkeeseen. Ha nkin ta yksi kön muka an se, että hankkeen rahoittaisi hankintayksikkö, ei ole t a rjouspyyn nön m ukai nen tarkoitus. Markkinaoikeus katsoo, että vaikka tarjouspyynnössä esitetty vaatimus selvityksen esittämisestä rahoituksesta on ollut yleisluonteinen, tarjoajien on katsottava ammattitoimintansa perusteella olleen selvillä ESCO-hankkeiden rahoitusjärjestelyjä koskevista periaatteista. Hankintayksikkö on edellä todetuin tavoin myös täsmentänyt sanottua vaatimustaan. Tarjoajille ei ole voinut jäädä sellaista kuvaa, että hankintayksikkö itse rahoittaisi kysymyksessä olevan ESCO-hankkeen. Tarjouspyynnön yleisluonteisuudesta huolimatta kysymys hankkeen rahoitustavasta ei valittajan väittämin tavoin ole voinut jäädä tarjoajille epäselväksi. Edellä lausutuilla perusteilla tarjouspyyntö ei ole ollut valittajan väittämin tavoin epäselvä. Hankintayksikkö ei ole sulkenut tarjoajaa tarjouskilpailusta sillä perusteella, että valittaja ei olisi täyttänyt tarjoajille asetettua vähimmäisvaatimusta tältä osin, vaan on ottanut valitta jan tar jouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointiin. Hankintamenettelyn vaiheittaisuus huomioon ottaen hankintayksikkö ei enää voi vedota siihen, että sillä olisi ollut oikeus katsoa, ettei sen asettama rahoitusta koskeva vähimmäisvaatimus valittajan osalta täyty.

13 13 (16) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Hankintalain 2 :n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuoli nen koh tel u voi tot eut ua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat kesken ä ä n yh tei sm i ta ll i si a ja vertailukelpoisia. Tar joa ja kantaa va st uun siitä, että sen t a r jous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettä vien vaa timusten mukain en. Oi keuskäytä n nössä on vakiintuneesti katsottu, että sisäl löl tä än tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tar jouksen silloin, kun tarjouksen puutteell isuus tai t a r jou spyyn n ön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrji mättömän kohtelun tarjousvertailussa. Hankintamenettelyn lähtökohtana on tarjousten lopullisuus. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarj ousten j ättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä. Hankintayksikön velvollisuutena on toisaalta myös saattaa tarjoukset tarvittaessa vertailukelpoisiksi, jotta niiden vertailukelvottomuus ei vaarantaisi tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousvertailussa. Tarjousten yksityiskohtien täsmennyttäminen voi olla perusteltua erityisesti silloin, kun tarjousten vertailukelvottomuus on seurausta tarjouspyynnössä olevista epäselvyyksistä. Menettely ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että jollekin tarjoajalle annetaan mahdollisuus parantaa tarjoustaan. Valittaj an tarjous on suljettu tarjouspyyntöä vastaamattomana tarjouskilpailusta ensinnäkin sen vuoksi, että tarjottujen valaisimien ei ole katsottu täyttävän tarjouspyynnön vaatimusta IK-luokituksen osalta. Tarjouspyynnön liitteen "Toimivuus ja tuotevaatimus" mukaan valaisimien ilkivallankestoisuusluokan on tullut olla vähintään IK09. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole asetettu vaatimusta siitä, että IK09-luokitus pitäisi erikseen todentaa todistuksella. Kun tällaista vaatimusta ei ollut asetettu, tarjoajalla ei ole ollut velvollisuutta esittää selvitystä, kun hankintayksikkö ei ollut selvitystä myöskä än erikseen pyytänyt. Hankintayksiköllä ei siten ole ollut perusteita katsoa valittajan tarjousta tältä osin tarjouspyynnön vastaiseksi. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan valaisimet on tullut varustaa laitteella, joka mahdollistaa huoltotyöt jännitteettömänä. Kaikki tarjoajat ovat tarjonneet led-tuotteita, joiden jännitetaso ei asiassa esitetyn

14 14 (16) selvityksen mukaan edellytä jännitteen poiskytkemistä mahdollisen ledpaneelin turvallisen vaihtamisen yhteydessä. Siten tarjouspyynnön vastaista ei ole ollut se, ettei yhdelläkään tarjoajalla eli siis myöskään voittaneella tarjoajalla ole ollut nimenomaista selvitystä jännitteettömyydestä. Hankintapäätöksessä on katsottu valittajan tarjouksen olevan myös valaisinpylvään sijoittamisen osalta tarjouspyynnön vastainen. Hankintapäätöksen perustelujen mukaan valittajan ja erään toisen tarjoajan tekemissä laskelmissa "valaisinpylväs on ajoradalla". Perusteluissa on lisäksi lausuttu seuraavaa: "Tonttikadun laskelmassa pylvään paikka on pientareen puolella noin 0,5 metriä tien reunasta ja asennuksessa saa käyttää enintään yhden metrin pituista vartta. Täten laskelman esittämä valaisinpaikka on mahdoton. Laskelmasta saadut tulokset vaikuttavat myös tarjousten pisteytykseen siten, että tarjoukset eivät ole energiansäästöpisteiden osalta vertailukelpoisia." Lisäksi hankintayksikkö on mar kkinaoikeudessa vedonnut siihen, että sillä olisi ollut oikeus hylätä tarjous myös sillä perusteella, että valittajan tarjous ei olisi ollut valaisinpylväiden suunnittelua koskevilta osin TIEH suunnitteluohjeen vaatimusten mukainen. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön "Toimivuus ja tuotevaatimus" -liitteen 3.1 kohdan mukaan tonttikadun valaisinpylväät on tullut suunnitella TIEN suunnitteluohjeen vaatimusten mukaan. Hankintapäätöksessä tai hankintayksikön markkinaoikeudelle antamassa vastineessa ei kuitenkaan ole yksilöity sitä, millä tavalla valittajan tarjous olisi vastoin suunnitteluohjetta TIEH Markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole näytetty, että hankintayksiköllä olisi ollut oikeus hylätä tarjous tarjouspyynnön vastaisena tällä vasta markkinaoikeudessa esitetyllä perusteella. Edellä mainitun tarjouspyynnön liitteen "Toimivuus ja tuotevaatimus" mukaan uusien valaisinvarsien varren pituus on saanut olla enintään 1 metri. Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut valaisimen poikkivarren pituudeksi 1 metrin ja valaisimen valovoimaisen osan etäisyydeksi tien reunaan 1,5 metriä. Markkinaoikeus katsoo, että valittajan tarjous on ollut tältä osin tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnön liitteenä ovat olleet mallipoikkileikkaukset ja mallivalaistuslaskelmat, jotka tarjoajien on tullut täydentää. Valaistuslaskelmassa on tullut muun ohella antaa edellä mainittu poikkivarren pituutta ja etäisyyttä tien reunaan koskeva tieto. Valittajan valaistuslaskelmassa antamien tietojen perusteella hankintayksikkö on katsonut, että valaisinpylväs sijaitsisi ajoradalla. Valittaja on markkinaoikeudessa lausunut, että hankintayksikön tulkinta valaisinpylvään sijaitsemisesta ajoradalla on virheellinen. Valittajan mukaan sen tarjoaman valaisimen valovoimainen osuus alkaa noin

15 15 (16) Seuraamusten määrääminen 50 senttimetrin etäisyydellä valaisinvarresta, joten sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Valittaja on tehnyt hankintayksikön tarkoittaman, tarjoukseensa sisältyneen tonttikadun valaistuslaskelman edellä mainitulle hankintayksikön laatimalle asiakirjapohjalle. Koska valaistuslaskelma on tehty hankintayksikön laatimalle asiakirjapohjalle, markkinaoikeus katsoo sen käyttämisestä johtuneiden epäselvyyksien kuuluvan hankintayksikön vastuulle. Koska hankintayksikkö on tulkinnut tällaisessa tilanteessa valittajan toimittaman valaistuslaskelman johtavan mahdottomaan lopputulokseen ja ottaen huomioon, että ei ole uskottavaa, että ammattimainen katuvalaisintoimittaja tarjoaisi katuvalaisinta asennettavaksi keskelle ajoväylää, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön olisi tullut pyytää valittajaa täsmentämään tarjoustaan tältä osin. Hankintayksikkö ei kuitenkaan ole pyytänyt täsmennystä. Edellä lausuttuun nähden markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on täsmennystä pyytämättä katsonut valittajan tarjouksen olleen valaisinpylvään sijoittamisen osalta tarjouspyynnön vastainen ja sulkenut valittajan tarjouksen tarj ouskilpailusta. Johtopäätös Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Edellä olevilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä. Hankintalain 94 :n 3 momentin mukaan tehottomuusseuraamus voidaan määrätä vain 16 :ssä tarkoitetussa EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa. Koska nyt on kysymys kansallisesta hankinnasta, valittajan ainoa seuraamuksia koskeva vaatimus eli vaatimus hankintasopimuksen määräämisestä tehottomaksi on hylättävä. Hankintalain 89 :n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 :n 1 ja 2 momentissa säädetään. Hallintolainkäyttölain 74 :n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykä lä n 2 momentin mukaa n otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

16 16 (16) Hankinta yksikön vir heellinen menettely huomioon ottaen olisi asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Vastaavasti hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Lopputulos Markkinaoikeus hylkää valituksen. Markkinaoikeus velvoittaa Salon kaupungin korvaamaan Caverion Suomi Oy:n oikeudenkäyntikulut eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden päätöksen antamisesta. Markkinaoikeus hylkää Salon kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta. MUUT OKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Julkisista hankinnoista annetun lain 106 :n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Puheenjohtaja Kimm o Mikkola Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Reima Jussila. JAKE LU Caverion Suomi Oy; oikeudenkäyntimaksu 244 euroa Salon kaupunki; maksutta Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab; maksutta TIlne Grönlund nsastosihteeri

17 VALITUSOSOITUS (hankinta-asiat) Markkinaoikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallintooikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusaika Korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettu valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuunottamatta. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmän liitteet Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Milloin kysymyksessä on asianosaisen suostumuksen perusteella tapahtuva sähköinen tiedoksianto, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, jolloin asiaa koskeva viesti on viestin vastaanottajan vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Valituskirjelmä voidaan toim ittaa korkeimman hallinto-oikeuden kirjaam oon henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, faksilla tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä m ääräajan viim eisenä päivänä ennen tuomioistuimen aukioloajan päättymistä. Aukiolo päättyy kello Korkeimman hallinto-oikeuden osoite: Postiosoite: Käyntiosoite: PL 180 Fabianinkatu Helsinki Helsinki Faksi Sähköposti Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - valittajan yhteystiedot, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmä on valittajan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen on laatinut joku muu henkilö, on valituskirjelmässä mainittava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä markkinaoikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä tiedoksisaantitodistus asiakirjat, joihin valittaja vetoaa valituksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu markkinaoikeudelle asiamiehen valtakirja, jollei asiamies ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja. Maksut Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 ja 11 :n mukaan muutoksenhakuasian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritään 244 euron oikeudenkäyntimaksu.

Salon katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena / vastaus Caverion Oy:n hankintaoikaisuun ja vastine markkinaoikeudelle

Salon katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena / vastaus Caverion Oy:n hankintaoikaisuun ja vastine markkinaoikeudelle Kaupunkisuunnittelulautakunta 176 11.11.2014 Salon katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena / vastaus Caverion Oy:n hankintaoikaisuun ja vastine markkinaoikeudelle 1729/02.08.00.01.01/2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Koulujen oppikirjat, hankinnan kilpailutus H15-16 HEL 2015-013928 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Digitaalisten elokuvateatterilaitteitten hankinta Savoy-teatteriin HEL 2016-002536 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Savoy-teatteriin Oy Kino-Foto

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaavoituskatsauksen 2014 postijakelun tilaaminen HEL 2014-005868 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hallinto-osaston viestintäyksikön esityksestä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 72/2015 28.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 72/2015 28.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 72 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon hankinta HEL

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 22/2014 Rakennustekniikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 22/2014 Rakennustekniikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 39 Puualumiini-ikkunat ja parvekeovet, Helsingin keskuspaloasema, torniosan julkisivun rakenteiden kunnostus ja uusinta HEL 2014-001047 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Tarjouspyyntöön ei vastannut Johtomiehet Oy

Tarjouspyyntöön ei vastannut Johtomiehet Oy Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 63 Sähkötöiden minikilpailutus, Tennispalatsin julkisivujen korjaustyöt HEL 2013-015290 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Sähkö-S Oy:n tarjouksen

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 14 Liikennevalojen LED-opastimien hankinta vuosina 2015 ja 2016 HEL 2015-002727 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Hankintakeskus 50/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Hankintakeskus 50/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 50 Hankintakeskus, leipomovalmisteiden hankinnan kilpailutus HEL 2015-006768 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä Fazer Leipomot Oy:n tarjouksen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 7 IVA-työt, hammashoitolan muutos opetustiloiksi, Vartiokylän alaaste HEL 2013-013426 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut Yksikön johtaja päätti hylätä LVI-Urakointi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 25/2015 30.07.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 25/2015 30.07.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 68 HKL:n varikoiden ja asuinkiinteistöjen talvipuhtaanapidon tilaaminen optiokaudelle 2015-2016 HEL 2014-011481 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. toimitusjohtaja

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 30.5.2011 Taltionumero 1438 Diaarinumero 3054/2/09. Markkinaoikeus 1.9.2009 nro 403/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 30.5.2011 Taltionumero 1438 Diaarinumero 3054/2/09. Markkinaoikeus 1.9.2009 nro 403/2009 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 30.5.2011 Taltionumero 1438 Diaarinumero 3054/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015 44 HEL 2015-004067 T 02 08 03 00 HEL 2014 013741 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Opetusvirasto 70/2014 20.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Opetusvirasto 70/2014 20.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 70 Dataprojektoreiden sekä kosketusnäyttöjen sopimushankinta Stadin ammattiopistolle HEL 2014-012382 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Stadin ammattiopiston

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikuntavirasto 10/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikuntavirasto 10/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 15 Luukin ulkoilualueen huoltorakennuksen katon vaihtotyön tilaaminen HEL 2015-010365 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. suunnittelupäällikkö päätti tilata

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös I l-ttteas Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköpo sti v aasa.hao @o ikeus. fi Päätös KOKKOLAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTAOSASTO.?lrlQ-zo-!-'t---

Lisätiedot

saapunut 3 1 07, 2015

saapunut 3 1 07, 2015 saapunut 3 1 07, 2015 %.... KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE Asia Selitys Salon kaupungin valituksen johdosta asiassa dnro 1945/3!15 Selityksen antaja Caverion Suomi Oy (jäljempänä "Caverion") osakeyhtiö,.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HEINOLAN KAU Kr;,-sano 2 6-11- 2013 Asianume u 110.03. HEINOLAN KAUPUNKI / TEKNINEN LAUTAKUNTA ASIA Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HAKIJA Heinolan Keskuslukko Oy ("Hakija") Rajakatu

Lisätiedot

MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015. Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro

MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015. Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro LUONNOS MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015 ASIA Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro 2015/429 ASIANOSAISTIEDOT Vastauksen antaja Savon koulutuskuntayhtymä (jäljempänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Asuntotuotantotoimisto 8/2014 05.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Asuntotuotantotoimisto 8/2014 05.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 36 Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen Päätös Kaupunginhallitus on 3.2.2014 päättänyt, ettei se ota käsiteltäväkseen toimitusjohtajan 28.1. eikä 30.1.2014

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen: KUULUTUS Dnro 1863/5715/2014 Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut 4.11.2015 seuraavan päätöksen: Vesistöjen tai vesistönosien

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 1 (5) Lupatunnus Nordic Mines AB Ylipääntie 637 92220 Piehinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa äine n 1 (4) Kokkolan kaupungin tekniselle lautakunnalle OIKAISU VAATIMUS Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa Päätös Oikaisuvaatimuksen tekijä Kokkolan kaupungin teknisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/3 7.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/3 7.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (6) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015, 52 HEL 2014-013735 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta

D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta L AHTI Lahden kaupunki Hankintapalvelut Hankintapäällikkö VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 16.02.2015/6 fj L: 1 J M N Asianumero Päätöslaji Otsikko Päätösperustelut D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta Lahden seudun tietoliikennepalveluiden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikuntavirasto 12/2015 Sisäliikuntapalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikuntavirasto 12/2015 Sisäliikuntapalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 24 Kisahallin kuntosalilaitteiden hankkiminen HEL 2015-005665 T 02 08 01 00 Päätös Liikuntavirasto käynnisti julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisen

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Viite: 483/09/JH KEMINMAAN KUNNAN VASTINE OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY:N HAKEMUKSEEN Keminmaan kunta (hankintayksikkö) kiistää Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Hankintakeskus 33/2014 11.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Hankintakeskus 33/2014 11.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 33 Ompelukoneiden hankinta H015-14 HEL 2014-002966 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä Erkin Sauma & Tikki Ky:n tarjouksen Husqvarna- ja Pfaff-ompelukoneista

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 11/2015 16.03.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 11/2015 16.03.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) 27 n pöytäkirjan varmennus HEL 2012-008374 T 00 01 00 Päätös päätti, kumoten 5.1.2015 (2 ) tehdyn päätöksen, että toimitusjohtajan pöytäkirjan varmentaa hallintopäällikkö

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0049.

Päätös. Varausalueen sijainti: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0049. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2014 1 (5) Lupatunnus Maria ja Pauli Jokinen Keskustie 20 A 4 17500 Padasjoki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 28.8.2014 kaivoslain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 6/2015 09.01.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 6/2015 09.01.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 6 Opetusviraston graafisten suunnittelutöiden hankinta vuosina 2015-2016 HEL 2014-013936 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että opetusviraston graafiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Asuntotuotantotoimisto 16/2015 13.02.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Asuntotuotantotoimisto 16/2015 13.02.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) 74 Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a b d rakennusurakan lisä- ja muutostyöt HEL 2015-001902 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön

Lisätiedot

Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki markkinaoikeus@oikeus.fi. Viite Vastinepyyntö 27.05.2015, Dnro 2015/274,

Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki markkinaoikeus@oikeus.fi. Viite Vastinepyyntö 27.05.2015, Dnro 2015/274, Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki markkinaoikeus@oikeus.fi Viite Vastinepyyntö 27.05.2015, Dnro 2015/274, ASIA Vastineen antaminen markkinaoikeudelle teknisen lautakunnan hankintapäätöksestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset 2014 HEL 2014-007526 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Opetusvirasto 10/2014 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Opetusvirasto 10/2014 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 15 Wlan-tukiasemien ja verkon aktiivilaitteiden hankinta Kullervonkadun toimipaikkaan HEL 2014-011873 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Stadin ammattiopiston

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011090 FinnAust Mining Southern Oy c/o Asianajotoimisto Borenius & K.. Yrjönkatu 13 A 00120 HELSINKI VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ-

Lisätiedot