Kuntapalvelujen tuotteistuksen haasteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntapalvelujen tuotteistuksen haasteet"

Transkriptio

1 Kuntapalvelujen tuotteistuksen haasteet Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop Tampereen yliopisto Yliopistotutkija Olavi Kallio Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu (JKK)

2 Aineisto Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampereella 9. marraskuuta 2010 Raportin sisältö: 1. Johdanto 2. Mitä palveluiden tuotteistamisella tarkoitetaan 3. Kuopion kaupungin palvelualueuudistus ja teknisten palveluiden tuotteistaminen (Case 1) 4. Hämeenlinnan kaupungin palvelujen - teknisten palveluiden organisointi, tuotteistaminen (case 2) 5. Kouvolan kaupungin palvelujen kokonaisarkkitehtuuri ja palveluiden tuotteistaminen (case 3) 6. Yhteenveto ja johtopäätökset kolmen kaupungin tuotteistamishankkeista Kuntatalouden tulevaisuusnäkymät ovat niukkuuden lisääntyessä huolestuttavia. Tuottavuuden parantaminen on erittäin tärkeää, jopa välttämätöntä. Tuotteistamiseen sisältyy paljon lupauksia. Sen avulla mm. voidaan tehostaa tuotannon prosesseja, parantaa palvelujen tasoa ja lisätä kustannus- ja hintatietoisuutta. Aineiston päivitys: Kaupunkien talousarviot 2011 ja taloussuunnitelmat /2014 Esitys otuotteistaminen (määrittely) otavoitteita tuotteistamiselle ojulkinen ja verorahoitteinen palvelu, jossa erilaisia moduuleja/osia/toimintoja omillaisia palveluja järkevää tuotteistaa otuotteistaminen prosessina ohaasteet, mahdollisuudet ja rajoitteet

3 Mitä tuotteistaminen on? Tuotteistaminen alkanut teollisuuden tavaratuotannosta. Tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja tuottavuutta palvelun määrittelyn, vakioinnin, systematisoinnin ja dokumentoinnin avulla. Asiakkaan näkökulma on tärkeä; se konkretisoi palvelua ja sen tarjoamaa lisäarvoa ja tekee palvelun arvioimisesta ja ostamisesta helpompaa. Kuntakontekstissa: kunnan toiminnan jäsentämistä asiakkaan saamiksi palvelukokonaisuuksiksi. Tuotteistusprosessin yhteydessä määritellään ja dokumentoidaan yksikön toimintaa ja palveluprosessia kuvaavat toiminnot. Tuotekohtaisen kustannuslaskennan tavoitteena on laskea palvelun tuottamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset (=OKH). Tuotteistaminen tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla täsmennetään palvelun sisältö, laatu ja kustannukset. Tuotteistamisen avulla päivittäinen työ muutetaan tuotteiksi tai palveluiksi, jolla on nimi, sisältö, käyttötarkoitus, asiakas ja merkitys asiakkaalle. (Kouvola: Tuotteistus ja kustannuslaskenta) (Asiakasorientoituneet prosessit + tuotekuvaukset + kustannus-/toimintolaskenta) TUOTTEISTAMINEN

4 Tavoitteita tuotteistamiselle Palveluliiketoiminnan kehittäminen tuotteistamisen avulla. Tuotteistamisen tavoitteita julkisten palveluiden (kuntapalvelut) kontekstissa TAVOITTEET KEHITYSKOHTEET KEINOT TULOKSET Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen Kustannustieto Palveluprosessi Palvelulajit Seuranta ja mittaaminen Toimintojen/prosessien kuvaaminen Systematisointi Vakiointi Kustannusten laskenta Dokumentointi Taloudellisuus Tehokkuus Tuloksellisuus Laatu (tarpeiden ja tarjonnan vastaavuus)

5 Hämeenlinnan tavoitteita tuotteistamiselle Kuntalaiset saavat tuotteistamisen avulla laadukkaampia, asiakastarpeet paremmin huomioon ottavia ja tasalaatuisempia palveluja. Palvelutuotteiden määrittelyllä saadaan tuotantoon kohdistettavat resurssit, palvelujen rajaukset ja halutut asiakasvaikutukset paremmin johdon hallintaan ja seurattaviksi. Tuotteistaminen mahdollistaa samaa palvelua tuottavien yksiköiden välisen vertailun. Samat perusmäärittelyt ulotetaan myös ostopalvelutuotantoon, mikä mahdollistaa myös oman ja ulkoisen toiminnan vertailun ja kilpailun. Halutun laadun, vaikutusten ja tarvittavien resurssien määrittely sekä tuotantokustannusten vertailtavuus lisäävät kustannustehokkuutta. Tuotteistamisen avulla palvelutoimintaa jäsennetään kuvaaviksi, vaikuttaviksi ja seurattaviksi yksiköiksi [tuotteiksi], jotka helpottavat niin tilaajan kuin tuottajan substanssialueen hallintaa ja käyvät tilaajan ja tuottajan välisten palvelusopimusten aineistoksi. [Tuotteistamisprosessin malli_ ppt]

6 Kuntapalvelujen talous- ja toimintaprosessi verrattuna yrityksiin Yritys Kunta Tuotannontekijät (määrä x hinta) Suoritteet (määrä x hinta) Tuotannontekijät (määrä x hinta) Suoritteet Menot (kulut) Tulot (tuotot) Menot (1) (kulut) Menot tulonsiirroista Tulot (tuotot) VEROT, VALTION- OSUUDET + - Tulos (voitto/tappio) Reaali- ja rahaprosessin yhteys on tiivis; ovat toistensa peilikuvia. + - Tulos (yli-/alijäämä) Reaali- ja rahaprosessin yhteys on epätäydellinen Palvelut (suoritteet) ovat myös erilaisia: markkinahyödykkeet vs. julkiset hyödykkeet. Kuntien palveluista osa on nk. meriittihyödykkeitä, joilla on ulkoisia hyöty- ja haittavaikutuksia ja joiden yksittäisen käyttäjän (hyötyjän) tunnistaminen on vaikeaa. Markkinoiden epäonnistumisia Rahoitus veroilla ja valtionavuilla

7 Markkinarahoitteinen ja verorahoitteinen toiminta Verorahoitteinen toiminta: Reaalitalouden, (osittain rahatalouden) mittarit tuotoksilla ei raha-arvoa Kuvio. Tuloksellisuuden monitulkintaisuus (Pentti Meklin). Markkinarahoitteinen toiminta: Rahatalouden mittarit Tuottavuuden mittauksen ongelmat verorahoitteisten palvelujen kohdalla: Arvonlisäys on vaikea määritellä, koska tuotteilla ei ole markkinoita ja vaikutukset ovat välillisiä. Laadun huomiointi; parantaminen aiheuttaa välittömiä ja välillisiä vaikutuksia välittömien vaikutuksia on vaikea arvioida/mitata. Oikean laatutason määrittely on tärkeää. Lyhyen aikavälin tuottavuuden mittaus ei ole aina tarkoituksenmukaista: lyhyen aikavälin tuottavuus ei välttämättä edistä pidemmän aikavälin tuottavuutta.

8 Palvelu tuotteena Tuote = tavara --- palvelu, joka organisaatio luovuttaa asiakkaalle (loppukäyttäjälle) Nykyisin monet palvelut ovat hydridejä ts. niissä on puhtaan palvelun ja tehdasmaisen tavaratuotannon piirteitä. Myös palvelujen tuottajat etsivät standardisointia ja teollistamista saadakseen skaalaetuja. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen palveluissa mahdollistaa laajalle ulottuvan jakelun ja saavutettavuuden.

9 Palvelu syntyy erilaisista osista /toiminnoista Asiakaspalvelut ovat modulaarista koostuen useista erilaisista toiminnoista. Varsinainen ydin-/asiakaspalvelu muodostuu lisäksi sitä edistävistä tuki- ja liitännäispalveluista (mm. ateriat, kuljetus, monistus, puhelin- ja toimistopalvelut) sekä toimintaa mahdollistavista tilapalveluista (infrastruktuuri, toimitilat ja niiden kunnossapito). Tarvittaessa näitä osia/moduuleja (mm. tuki-, liitännäis- ja tilapalvelut) voidaan hankkia ostopalveluina ulkopuolisilta tuottajilta, jolloin puhutaan ulkoistamisesta.

10 Palvelu prosessina Prosesseja kuvataan vuokaaviolla. Niissä kuvataan palvelun tuottamisen vaiheet aikajärjestyksessä. Prosessi muodostuu toiminnoista tai tehtävistä ja niiden suoritusjärjestyksestä.

11 Tuotteistamisessa keskeistä on osavaiheiden (prosessien) standardisointi ja vakiointi toistettavuus Standardisointitavoite koskee palvelun tai palveluprosessin osien kehittämistä monistettavaksi ja/tai toistettavaksi jonkin järjestelmällisen menetelmän tai teknologian avulla. Vakioituja osia voidaan toistaa usealle asiakkaalle samalla tavalla, jolloin palvelutuotannosta tulee tehokkaampaa, kannattavampaa ja tasalaatuisempaa... Esim. palvelusta, joka koostuu vakioiduista ja vakioimattomista osista (moduuleista) 50% - 50 %.

12 Mitä palveluja tarkoituksenmukaista tuotteistaa? Kaksi poikkeavaa alkutilannetta: 1. Kokonaisvaltainen kaikkien palveluiden tuotteistaminen. Usein sitä on edeltänyt rakenteellinen uudistus/muutos - kuntaliitos tai vastaava) 2. Valikoiva eli selektiivinen - tiettyä palvelualuetta ja sen tiettyjä itse tuotettuja palveluja koskeva tuotteistaminen. [määrä pieni, korkea yksikkökustannus, vaihtelu suurta] [määrä suuri, pieni yksikkökustannus, ei vaihtelua] Kuvio. Palvelutyypit ja tuotteistaminen

13 Tuotteistaminen on prosessi Alkaa tuotteistettavan palvelun valinnasta, tavoitteiden ja ominaisuuksien määrittelystä ja päättyy valmiin tuotteen hyväksymiseen (prosessikuvaus, laatu, hinta, jne.) Tuotteistamisessa tarvitaan substanssi-, laskenta- ja tietojärjestelmäosaaja: Substanssiosaaja varmistaa luokituksen mielekkyyden tärkeää tuotejaon oikea tarkkuustaso Laskentaosaaja varmistaa, että valitun tuotteen kustannukset on mahdollista selvittää Tietojärjestelmäosaaja varmistaa, että tuotteiden tiedot (tuotemäärä- ja kustannustiedot) voidaan poimia laskentajärjestelmistä.

14 Markkinasuuntautuneet toimintatavat muuttavat toimintatapaa Kunta toimii palvelujen järjestäjänä. Toimijat jaetaan tilaajiin ja tuottajiin. Tilaajat tilaavat verovaroilla palveluja tuottajilta kuntalaisille. Tuotteen kustannusrakenne tilaajatuottajamallissa Tuottajina voivat olla kunnan omat yksiköt, kolmas sektori tai yritykset

15

16 Tuotteistamisen haasteita Tuotteistamisen tulee toteuttaa kaupunginvaltuuston hyväksymiä arvoja ja kaupunkistrategiaa. Osallistujien keskinäisen luottamuksen synnyttäminen. Mitä yhtenäisempi käsitys vallitsee tuotteistamisen tavoitteista, menetelmistä ja käyttötarkoituksesta, sitä paremmat ovat onnistumisen mahdollisuudet. Palveluyksikköjen johdon sitoutuminen tärkeää. Taloussuunnittelu- ja sopimusohjausprosessien uudistamiseen tuotepohjaiseksi. Tuotteistamisen todelliset hyödyt syntyvät vakioinnin ja monistuksen kautta. Huomioitava uusien standardien, työmenetelmien ja innovaatioiden tutkiminen ja hyödyntäminen. Määriteltävä tuotteen oikea laatutaso. Ylilaatu kuluttaa voimavaroja, jotka ovat pois jostain muusta tärkeästä palvelusta. Keskeisenä periaatteena on asiakaslähtöisyys ja asiakkaalle annettava palvelu. Teknisten palveluiden (tuotteiden) kohdalla ei aina ole tunnistettavissa olevaa asiakasta. Tuotteistaminen on paljon aikaa ja työtä vaativa prosessi, jolle on vaikea löytää riittävästi aikaa päivittäisiltä työrutiineilta. Ovatko tuotteistamisesta saatavat hyödyt oikeassa suhteessa sen vaatimiin kustannuksiin ja työmäärään? Vaarana konsulttivetoisuus ja kritiikitön yritysmäisten tuotteistusmallien omaksuminen?

17 Teknisten kuntapalvelujen tuotteistamiseen liittyviä kysymyksiä Miten tuotteistaminen (ja siihen yhteydessä oleva sopimusohjaus) vaikuttaa oman palvelutuotannon taloudellisuuteen ja tuottavuuteen? Miten tuotteistaminen ja sopimusohjaus vaikuttavat palveluyksikköjen väliseen vuorovaikutukseen ja erityisesti transaktioihin ja niiden kustannuksiin? Tuleeko tuotteistaminen lisäämään teknisten palveluiden kilpailuttamista ja ulkoistamista entä palveluseteli tyyppisiä toimintamalleja? Mitä vaatimuksia teknisten palvelujen ominaisuudet ja erityispiirteet asettavat tuotteistamiselle (mm. fyysinen perusrakenne, verkostot, muita hyvinvointipalveluja mahdollistava luonne, ulkoisia hyöty- ja haittavaikutuksia, verorahoitteisuus)? Kuinka nämä vaatimukset on otettu huomioon? Mihin ja millaisiin teknisiin palveluihin tuotteistaminen sopii ja mihin ei?

18 Teknisten palvelujen tehtäväalue SATAMA MUU T PALVELUT MUU ENERGIAHUO LTO JOUKKOLIIKENN EPAL VELUT TIETOLIIKENN EPALVELUT ERITYISET PALVELUT IV TOIMITILAP ALVELUT PALO- JA PELA STUSTOIMI YMPÄRISTÖN HUOLTO RA KENNUSVALVONTA JÄTEHUOLTO KAUKOLÄMPÖHUOLTO VESIHUOLTO YMPÄRISTÖN VALVONTA- JA TURVALLISUUS- PALVELUT III TEKNISET INFRASTRUKTUURI- PALVELUT II PUISTOT JA YLEISET ALUEET LIIKENNEVÄYLÄT YHDYSKUNTASUUNNITTELU - KAAV OIT US (MITTAUS) - MAA/ TO NTIT YHDYSKUNTA- PALVELUT I Yhdyskuntatekniikan tehtäväalueen palveluryhmitys taloustilastossa (TK - Altika) Yleiset alueet ja ympäristö Järjestys ja muut palvelut Tekniikan ylläpito 410 Yhdyskuntasuunnittelu 515 Oikeudenhoito ja turvallisuus 610 Vesihuolto 420 Rakennusvalvonta 520 Lomituspalvelut 620 Energiahuolto 440 Ympäristön huolto 535 Toimitila- ja vuokrauspalvelut 625 Jätehuolto 460 Liikenneväylät 545 Sisäiset palvelut 630 Joukkoliikenne 470 Puistot ja yleiset alueet 555 Elinkeinoelämän edistäminen 640 Satama 480 Palo- ja pelastustoimi 660 Maa- ja metsätilat 669 Muu liikeluonteinen toiminta

19 Tuotteistamisen mahdollisuudet ja rajoitteet Mahdollisuudet: Saadaan asiakkaan tarpeet tyydyttäviä tasalaatuisia palveluja Selkeämmät roolit ja työnjako Ohjaus ja johtaminen tehostuu Taloudellisuus ja tuottavuus paranee enemmän hyötyä vähemmällä Talouden tasapaino paranee Rajoitteet: Ei sovellu kaikkiin kuntapalveluihin ainakaan samalla tavalla, erityisesti jos mukana korkeaa asiantuntemusta edellyttäviä erikseen räätälöitäviä osia. Oikean laatutason määrittely vaikeaa Välillisten ulkoisvaikutusten huomioinnin vaikeus Tuottavuuden mittaus (lyhyt vs. pitkä aikaulottuvuus) Asiakkaan tunnistamisen vaikeus Erilaiset näkemykset tuotteistamisesta, kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta sekä näiden edellyttämästä työnjaosta.

20 LOPUKSI Julkisen talouden kestävyysvaje Haasteet lisääntyvät vaikeutuvat... Palvelujen tuotteistamisen avulla on mahdollista parantaa kuntapalvelujen tuottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta (3E:n tavoitteet). Se on yksi vaihtoehto (toimintatapa), jolla kunnat voivat vastata entistä paremmin edessä oleviin tulevaisuuden haasteisiin. Kuinka kunnat hyödyntävät tätä mahdollisuutta ( työkalua ) on riippuvainen useista paikallisista tekijöistä ja kunnan johdosta ja henkilöstöstä... On mielenkiintoinen seurannan ja tutkimuksen kohde.

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla Kandidaatintyö Heikki Lintu TIIVISTELMÄ Tekijä: Heikki Lintu Työn nimi: B-to-B-palvelutuotteiden

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Kristian Valkama, Jouni Paavilainen, Jani Väihinpää, Jussi Myllärniemi HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 4/2009 Tampereen

Lisätiedot

KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset

KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Mallivastaukset 2011 Sukunimi... Etunimet. Henkilötunnus... Pisteet yht. KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset 1 HALLINTOTIETEEN MAISTERIN VALINTAKOE 2011 KUNNALLISTALOUS,

Lisätiedot

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Katariina Välikangas 1 Katariina Välikangas: Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TEKNISTEN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN Työn tarkastajat: Työn ohjaajat:

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Kuopion kaupunki 18.09.2013 LUONNOS PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 0 (46) Sisällys I PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA... 1

Lisätiedot

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 Ritva Harjula JULKAISIJA: HÄMEENLINNAN PERUSTURVAKESKUS RAPORTTI 2/2007

Lisätiedot

Tuotteistaminen ja asiakasviestintä AKTIIVI -koordinaatiohanke Tuotteistamiskoulutus 9-10.2.2012

Tuotteistaminen ja asiakasviestintä AKTIIVI -koordinaatiohanke Tuotteistamiskoulutus 9-10.2.2012 Tuotteistaminen ja asiakasviestintä AKTIIVI -koordinaatiohanke Tuotteistamiskoulutus 9-10.2.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533 4582 Koulutuksen sisältö Koulutuksessa

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 LUONNOS 1 Sisällysluettelo 1. MIKSI PALVELU JA HANKINTAOHJELMA LAADITAAN... 3 2. KUOPION KAUPUNGIN STRATEGIA... 3 3.

Lisätiedot

Tuotteistaminen keinona kehittää

Tuotteistaminen keinona kehittää Tuotteistaminen keinona kehittää palveluja Katriina Valminen Innovation Management Institute (IMI) BIT Tutkimuskeskus 18.3.2010 Sisält ltö 0. Ryhmätyö 1. Tuotteistamisen lähtökohtia 2. Palvelujen tuotteistaminen

Lisätiedot

TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TARJOUSTOIMINNAN NÄKÖKULMASTA

TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TARJOUSTOIMINNAN NÄKÖKULMASTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 223 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 223 Espoo 2004 TKK-RTA-R223 TOIMITILAPALVELUJEN

Lisätiedot

Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta

Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta Kehittämishanke sosiaali- ja terveysalan yrittäjille Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta helsinginyrittajat.fi Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta Helsingin Yrittäjien

Lisätiedot

Kaupungit tilaajina ja tuottajina

Kaupungit tilaajina ja tuottajina Kaupungit tilaajina ja tuottajina Kokemuksia ja näkemyksiä Jyväskylän, Tampereen ja Turun toimintamallien uudistushankkeista Olavi Kallio Juha Pekka Martikainen Pentti Meklin Tuija Rajala Jari Tammi Tampereen

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT

KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT Kunnallistalous Pro gradu tutkielma Lokakuu 2006 Ohjaajat: Pentti Meklin Tuija Rajala Liisa Salo TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

MULTIPRO. Vertaileva arviointikonsepti julkisen ja yksityisen hyvinvointipalvelun arviointiin

MULTIPRO. Vertaileva arviointikonsepti julkisen ja yksityisen hyvinvointipalvelun arviointiin VTT TIEDOTTEITA 2578 Inka Lappalainen, Ilmari Lappeteläinen, Erja Wiili-Peltola & Minna Kansola MULTIPRO Vertaileva arviointikonsepti julkisen ja yksityisen hyvinvointipalvelun arviointiin VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen tuottavuus

Henkilöstöjohtaminen tuottavuus Henkilöstöjohtaminen ja tuottavuus kunnallisissa palveluissa Tuottavuus ei ole jyvien laskemista, vaan kasvun mahdollistamista. Professori Tor Dahl, Euroopan tuottavuuskongressi 2009 Tilastot kertovat

Lisätiedot

Tampereen kaupungin päivähoidon ja perusopetuksen tilaaja tuottajamallipilotti poliittisen päätöksenteon näkökulmasta

Tampereen kaupungin päivähoidon ja perusopetuksen tilaaja tuottajamallipilotti poliittisen päätöksenteon näkökulmasta Anniina Tirronen Tampereen kaupungin päivähoidon ja perusopetuksen tilaaja tuottajamallipilotti poliittisen päätöksenteon näkökulmasta Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 2/2007 Tampereen

Lisätiedot

TULOSPRISMAN SOVELTAMISESTA TILIVIRASTOJEN OHJAUKSESSA

TULOSPRISMAN SOVELTAMISESTA TILIVIRASTOJEN OHJAUKSESSA TULOSPRISMAN SOVELTAMISESTA TILIVIRASTOJEN OHJAUKSESSA Pekka Etelälahti Tampereen Yliopisto Taloustieteiden laitos Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi 1 Sisällys: TAUSTAKSI...5 Artikkelin

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

TILAAJAN JA TUOTTAJAN VUOROVAIKUTUS

TILAAJAN JA TUOTTAJAN VUOROVAIKUTUS Sami Uusitalo TILAAJAN JA TUOTTAJAN VUOROVAIKUTUS Pilottihankkeen arviointia Tampereen toimintamalliuudistuksessa Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 3/2007 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI 2 2013 LIIKENNEVIRASTON toimintalinjoja Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI Hankinnan toimintalinjat Tavoitetilaraportti Liikenneviraston toimintalinjoja 2/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013

Lisätiedot