Plasebon monet kasvot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Plasebon monet kasvot"

Transkriptio

1 tieteessä Pekka Louhiala dosentti, yliopistonlehtori Hjelt-instituutti, Helsingin yliopisto Eija Kalso professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos HYKS, operatiivinen tulosyksikkö, TEK, kipuklinikka Plasebon monet kasvot Käsitteitä plasebo ja plasebovaikutus käytetään monissa eri merkityksissä, ja tämä aiheuttaa sekaannusta. Plasebovaikutusten psykologiasta ja neurobiologiasta tiedetään jo paljon, ja useita eri vaikutusmekanismeja on kuvattu yksityiskohtaisesti. Plasebovaikutuksiin liittyvät kognitiiviset mekanismit voivat myös aktivoida erilaisia endokriinisia, immunologisia ja autonomisia vasteita. Plasebon eli vaikuttamattoman aiheen tahallinen kliininen käyttö ei ole eettisesti perusteltua. Luottamuksellinen potilas-lääkärisuhde on tärkeä plasebovaikutusten kannalta. Vertaisarvioitu VV Lääketieteessä on tuskin ilmiötä, jonka olemassaolosta, määritelmästä, hyödyllisyydestä tai käytön oikeutuksesta vallitsee niin paljon erimielisyyksiä kuin plaseboista ja plasebovaikutuksista. Osa erimielisyyksistä perustuu tietämättömyyteen, osa on aitoja eettisiä näkemyseroja, ja osa palautuu siihen, että käsitteitä käytetään monissa eri merkityksissä. Tietoa plasebovaikutusten neurobiologiasta on karttunut nopeasti viime vuosina. ntropologinen, filosofinen ja etiikan tutkimus ovat myös lisänneet ymmärrystä plasebon käyttöön ja plasebovaikutuksiin liittyvistä kysymyksistä. Käsitteellisiä ongelmia Plasebon ja plasebovaikutuksen käsitteet ovat monesta syystä ongelmallisia. Plasebovaikutuksen käsite on itse asiassa jo lähtökohtaisesti risti riitainen (1): plasebohan määritellään tavallisesti vaikuttamattomaksi aineeksi tai menetelmäksi, joten kuinka sillä sitten voisi olla vaikutus? Plasebon käsitteeseen liittyy kielteisiä ja väheksyviä sävyjä, jotka ovat siirtyneet myös plasebovaikutuksen käsitteeseen. Esimerkiksi ilmaisu vain plasebovaikutus on tavallinen, kun viitataan jonkin hoitomenetelmän myönteiseen vaikutukseen silloin, kun puhuja ei pidä sitä teoreettisesti uskottavana. Kun plasebovaikutuksesta kirjoitetaan, kliinisen lääketieteen ja kliinisen tutkimuksen välinen perustava ero jää yleensä huomaamatta. Hoitotapahtuman ensisijainen tavoite on potilaan hyvinvointi, kun taas kliinisen tutkimuksen ensisijainen tavoite on tieto, joka voi vaikuttaa varsinkin tulevien potilaiden hyvinvointiin. Ero on ilmeinen, kun tarkastellaan esimerkiksi odotuksia plasebovaikutuksen mekanismina (2). Hoidon yhteydessä potilaan ja usein myös lääkärin odotukset ovat korkealla. Kliinisessä kokeessa tutkimuspotilaalle kerrotaan, että satunnaistamisen jälkeen hän voi päätyä plaseboryhmään. Jos hän ymmärtää tutkimusasetelman oikein, hänen odotuksensa eivät todennäköisesti ole samanlaiset kuin tavanomaisessa hoidossa. Ei myöskään ole olemassa vain yhtä plasebovaikutusta, vaikka lääketieteellisestä kirjallisuudesta tällainen vaikutelma helposti syntyy. Italialainen alan tutkija Fabrizio Benedetti onkin käyttänyt kirjansa nimessä monikkoa Placebo Effects Understanding the mechanisms in health and disease (3). Koska plasebon käsite on näin ongelmallinen, on jopa ehdotettu sen hylkäämistä kokonaan (2). Toisaalta on ehdotettu, että käsite rajattaisiin tarkoittamaan ainoastaan kliinisessä tutkimuksessa käytettävää vertailuhoitoa, jolla ei ole erityistä vaikutusta tutkittavana olevaan tilaan (4). Plasebovaikutuksen käsite on vielä ongelmallisempi, ja sen tilalle on ehdotettu korvaavia vaihtoehtoja, mutta mikään ehdotus ei ole toistaiseksi saanut merkittävää kannatusta. Papakostas ja Daras (5) käyttävät pitkähköä käsitettä vaste parantamistapahtumaan (response to the healing situation), jolla he tarkoittavat hoidossa aina läsnä olevaa vaikutusta, jonka suuruus toki vaihtelee laajasti. Moerman ja Jonas (1) ovat ehdottaneet, että plasebovaikutukseksi kutsuttu ilmiö perustuu paljolti potilaan kokemaan merkityksen muuttumiseen. Esimerkiksi kipu lievittyy, kun se saa nimen ja selityksen. Merkitysvaste (meaning response) kuvaisi tätä ilmiötä paremmin kuin lumevaikutus. Puustinen ja Louhiala (4) ovat ehdottaneet, että hoitotapahtuman yhteydessä käytettäisiin käsitettä hoivavaikutus, joka tarkoittaa kokemusta hoidetuksi tulemisesta. Hoivavaikutus viittaa 2979

2 Kirjallisuutta 1 Moerman DE, Jonas WB. Deconstructing the placebo effect and finding the meaning response. nn Intern Med 2002;136: Gøtzsche P. Placebo effects: Concept of placebo should be discarded. BMJ 1995;311: Benedetti F. Placebo Effects- Understanding the mechanisms in health and disease. Oxford: Oxford University Press Puustinen R, Louhiala P. Onko plasebo lumetta? Duodecim 2002;118: Papakostas YG, Daras MD. Placebos, placebo effect, and the response to the healing situation: the evolution of a concept. Epilepsia 2001;42: Wechsler ME, Kelley JM, Kelley JM ym. ctive albuterol or placebo, sham acupuncture, or no intervention in asthma. N Engl J Med 2011;365: manzio M, Benedetti F. Neuropharmacological dissection of placebo analgesia: expectation-activated opioid systems versus conditioninactivated specific subsystems. J Neurosci 1999;19: Petrovic P, Kalso E, Petersson KM, Ingvar M. Placebo and opioid analgesia imaging a shared neuronal network. Science 2002;295: Wager TD, Rilling JK, Smith EE ym. Placebo-induced changes in FMRI in the anticipation and experience of pain. Science 2004;303: Leuchter F, Cook I, Witte E, Morgan M, brams M. Changes in brain function of pressed subjects during treatment with placebo. m J Psychiatry 2002;159: Petrovic P, Dietrich, Fransson P, ndersson J, Carlsson K, Ingvar M. Placebo in emotional processing-induced expectations of anxiety relief activate a generalized modulatory network. Neuron 2005;46: Petrovic P, Kalso E, Petersson KM, ndersson J, Fransson P, Ingvar M. preforntal non-opioid mechanism in placebo analgesia. Pain 2010;150: Eippert F, Bingel U, Schoell ED ym. ctivation of the opioidergic descending pain control system underlies placebo analgesia. Neuron 2009;63: Eippertt F, Finsterbusch J, Bingel U, Büchel C. Direct evidence for spinal cord involvement in placebo analgesia. Science 2009;326: Zubieta J-K, Bueller J, Jackson LR, Scott DJ ym. Placebo effects mediated by endogenous opioid acitivity on m-opioid receptors. J Neurosci 2005;25: De la Fuente-Fernández R, Ruth TJ, Sossi V, Schulzer M, Calne DB, Stoessi J. Expectation and dopamine release: mechanism of the placebo effect in Parkinson s disease. Science 2001;239: Benedetti F, manzio M, Rosato R, Blanchard C. Nonopioid placebo analgesia is mediated by CB1 cannabinoid receptors. Nat Med 2011;17: paljolti samaan ilmiöön kuin nykyisin käytetty plasebovaikutuksen käsite, mutta ilman kielteistä painolastia. Hoiva sinällään on myönteinen käsite, ja se sisältyy välttämättömänä elementtinä hoitokohtaamiseen. Plasebon vakiintunut suomenkielinen vastine lume on osittain harhaanjohtava. Sen taustalla on silmänlume, joka viittaa hämäykseen tai petokseen. Siitähän ei yleensä ole kysymys: lääketieteellisessä tutkimuksessa koehenkilöille kerrotaan avoimesti, että osa heistä saa biologisesti vaikuttamatonta ainetta. Itse hoitotapahtumaan, potilaan ja lääkärin tai hoitajan kohtaamiseen liittyvä toivottu tai ei-toivottu vaikutus on myös todellinen ilmiö eikä silmänlumetta. Terminologiaan liittyvät ristiriitaisuudet on siis tiedeyhteisössä tiedostettu. Johdonmukaisinta olisi käyttää muuta sanaa kuin plasebo tai lume silloin, kun puhutaan potilas-lääkärisuhteesta. Koska yleisesti hyväksyttyä vaihtoehtoa plasebovaikutus-termille ei kuitenkaan ole, käytämme sitä tässä artikkelissa yleensä monikollisena viittaamaan niihin ilmiöihin, joita potilailla tai koehenkilöillä ilmenee kun he ovat saaneet plasebohoitoa. Muistutamme tässä yhteydessä kuitenkin siitä, että plasebohoidon antaminen ei ole edellytys näiden vaikutusten ilmenemiselle. Plasebovaikutusten neurobiologiaa Laajasti ymmärrettynä plasebovaikutuksilla on merkittävä osuus useiden hoitointerventioiden tuloksissa. Erityisen vahvaa näyttöä niistä on sairauksissa, joiden oireita arvioidaan potilaan subjektiivisen kokemuksen perusteella. Tehoa on vaikeampi osoittaa käytettäessä objektiivisia fyysisen suorituskyvyn mittareita. Tästä on hyvä esimerkki astman hoidosta tehty tutkimus, jossa verrattiin inhaloitavan albuterolin, vastaavan plasebon, valeakupunktuurin ja seurannan (ei hoitoa) tehoa (6). Kun päätemuuttuja oli uloshengityksen sekuntikapasiteetti (FEV 1 ), albuteroliryhmä erosi kaikista muista erittäin merkitsevästi. Potilaiden subjektiivinen oireisto lievittyi kuitenkin kaikissa kolmessa hoitoryhmässä suunnilleen yhtä paljon, ja ero pelkän seurannan ryhmään oli huomattava. Tutkimus herätti mielenkiintoisia pohdintoja siitä, mitä lopulta on lääketieteellisen hoidon tavoite ja miten onnistumista tulisi mitata. Subjektiivisen arvion lisäksi plasebovaikutuksia voidaan nykyään tutkia toiminnallisella aivokuvantamisella, mikä on mahdollistanut neurobiologisten mekanismien selvittämisen. Eniten kuvantamistutkimuksia on tehty kivun (7,8,9), masennuksen (10) ja ahdistuksen (11) yhteydessä. Toiminnallisen magneettikuvauksen (fmri) avulla voidaan selvittää tarkasti, mitkä aivojen alueet ja hermoverkot aktivoituvat tai deaktivoituvat plaseboa saaneilla koehenkilöillä. Kivunlievityksen aktivaatioverkosto onkin kuvattu aivoista (8,12,13) aina kivun muuntelun pääteasemaan selkäytimen takasarveen (14) asti. Positroniemissiotomografian avulla on lisäksi voitu yhdistää plasebovaikutus tiettyyn neurokemialliseen välittäjäaineeseen. Endogeenisen opioidin vapautuminen lisääntyy plaseboanalgesian aikana (15), kun taas Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla plasebovaikutus ilmenee dopamiinin vapautumisena(16). Endogeenisten välittäjäaineiden salpaajat ovat mahdollistaneet välittäjäaineiden osuuden tarkemman tutkimisen plasebovaikutuksissa. Endogeenisen opioidijärjestelmän salpaajalla naloksonilla tehdyissä tutkimuksissa on osoitettu, että opioidijärjestelmä on tärkeä sekä plasebovaikutukseen liittyvässä positiivisessa odotuksessa että ehdollistumisessa, jos aktiivisena vertailuaineena käytetään opioidia (7). Rimonabantilla (CB1-antagonisti) on estetty ei-opioidivälitteinen tulehduskipulääkkeisiin ehdollistettu plaseboanalgesia (17). Kolekystokiniinin (CKK) antagonisti proglumidin on osoitettu vahvistavan plaseboanalgesiaa vähentämällä kolekystokiniinivälitteistä nosebovaikutusta (18). Nosebo on plasebon vastakohta; se voidaan aktivoida esimerkiksi negatiivisilla vihjeillä ( seuraavaksi annettava lääke tulee lisäämään kipuasi ), jotka lisäävät hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaiskuoriakselin (HP-akselin) aktiivisuutta ja laukaisevat ennakoivan ahdistuksen (anticipatory anxiety). Lukuisat tutkimukset ovat hyödyntäneet lyhytvaikutteista opioidia remifentaniilia ja osoittaneet plasebo- ja opioidinanalgesian aiheuttavan samankaltaisten hermoverkostojen aktivoitumisen riippumatta siitä, aiheuttaako kivunlievityksen vahva opioidi (remifentaniili) vai plasebovaikutus (keittosuolainfuusio, joka on annettu koehenkilön odottaessa kivunlievitystä saamansa informaation pohjalta) (8,12,19). Edellä esitetystä voi päätellä, että aivojen palkitsemisjärjestelmällä on merkittävä osuus plasebovaikutuksissa. Dopamiinilla voi suoraan 2980

3 tieteessä 18 Benedetti F, manzio M, Vighetti S, steggiano G. The biochemical and neuroendocrine effects bases of the hyperalgesic nocebo effect. J Neurosci 2006;26: Bingel U, Wanigasekera V, Wiech K ym. The effect of treatment expectation on drug efficacy: Imaging the analgesic benefit of the opioid remifentanil. Sci Transl Med 2011;3:70ra Kaasinen V, alto S, Nagren K, Rinne JO. Expectation of caffeine induces dopaminergic responses in humans. Eur J Neurosci 2004;19: Tracey I. Getting the pain you expect: mechanisms of placebo, nocebo and reappraisal effects in humans. Nat Med 2010;16: vaikuttaa motoriseen toimintaan Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla, mutta sillä on myös yleisempi plasebovaikutusten hyvän odotukseen liittyvä vaikutus. Esimerkiksi runsaasti kahvia juovilla vihje kahvikupillisesta aktivoi dopamiinijärjestelmän (20). Useat kognitiiviset mekanismit kuten ehdollistuminen (conditioning), odotus (expectation), palkitseminen (reward) ja ahdistuksen väheneminen voivat laukaista plasebovaikutuksiin liittyvät neurobiologiset vaikutukset, joita halu (desire), motivaatio ja muisti voivat edelleen muunnella (kuva 1). Monet näistä tekijöistä liittyvät tietoiseen, assosiatiiviseen tai sosiaaliseen oppimiseen. Plasebovaikutuksiin liittyvät kognitiiviset mekanismit voivat myös aktivoida erilaisia endokriinisiä (22,23), immunologisia (24,25) ja autonomisia (26) vasteita. Potilaan ja lääkärin välinen vuorovaikutus vaikuttaa siihen, miten plasebovaikutukset ilmenevät. Potilaan aikaisemmat kokemukset, muualta (tuttavat, internet, apteekki, muut terveydenhuollon vaikuttajat) saatu tieto ja potilaan pelot ja uskomukset kohtaavat lääkärin antaman informaation, kokemuksen ja persoonan. Tämä vuorovaikutus saattaa lisätä tai hei kuva 1. Plasebo- ja nosebovaikutusten mekanismeja (mukailtu viitteestä 21). dpfc S1 vpfc mcc r vmpfc talamus C Insula/S2 OFC C Nc Hypo PG my Hipp RVM Selkäytimeen laskevat inhibitoriset ja fasilitoivat vaikutukset. TUNTEET J MIELIL ahdistus, masennus, onnellisuus KEMILLISET TI RKENTEELLISET TEKIJÄT: neurodegeneraatio, opioidija dopamiinijärjestelmien toimintahäiriö δ- ja C-syy välittävät tiedon nosiseptiosta GENEETTISET TEKIJÄT keskushermostoon Selkäytimen takasarvi B KOGNITIO odotus, tarkkaavaisuus TILNNE uskomukset, oppiminen, ehdollistuminen HERKISTYMINEN perifeerinen ja sentraalinen C PLSEBOVIKUTUKSEN KESKEISET RESEPTORIT µ-opioidi, dopamiinireseptorit D2 ja D3, kannabinoidireseptori CB1. NOSEBOVIKUTUKSEN KESKEISET RESEPTORIT kolekystokiinireseptorit CCK-, CCK-B dpfc vpfc mcc r C OFC C Nc anteriorinen insula my ventraalinen putamen PG Nosebovaikutuksiin liittyvä alue. Nosebolla tarkoitetaan plasebon vastakohtaa, negatiivista odotusta (esim. kipu lisääntyy tai ei lievity) Kipukokemukseen liittyvät tärkeimmät alueet Kivun laskevaan inhibitioon liittyvät keskeiset alueet Keskeiset alueet, joissa vapautuu endogeenisiä opioidipeptidejä plaseboanalgesian yhteydessä Keskeiset alueet, joissa vapautu dopamiinia plaseboanalgesian yhteydessä dpfc: dorsaalinen prefrontaalinen aivokuori S1: primaarinen sensorinen aivokuori vpfc: ventraalinen prefrontaalinen aivokuori vmpfc: ventromediaalinen prefrontaalinen aivokuori OFC: orbitofrontaalinen aivokuori rcc: rostraalinen anteriorinen singulaariaivokuori Talamus: talamus Insula/S2: insula (aivosaareke)/sekundaarinen sensorinen aivokuori Hypo: hypotalamus my: amygdala (mantelitumake) Hipp: hippokampus (aivoturso) PG: aivojen keskiharmaa RVM: rostroventraalinen medulla (ydinjatkeen etupuolinen osa) Nc: nucleus accumbens (mielihyväkeskus) Venral putamen: ventraalinen putamen (etupuolen aivokuorukka) 2981

4 22 Sabbioni MEE, Bovbjerg DH, Mathew S, Sikes C, Lasley B, Stokes PE. Classically conditioned changes in plasma cortisol levels induced by dexamethasone in healthy men. FSEB J 1997;11: Stockhorst U, Steingruber HJ, Scherbaum W. Classically conditioned responses following repeated insulin and glucose administration in humans. Behav Brain Res 2000;110: Giand DW, Goodman C, Schiffer RB ym. Conditioning of cyclophosphamide-induced leukopenia in humans. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1996; Schedlowski M, Pacheo-López G. The learned immune response: Pavlov and beyon. Brain Behav Immun 2010;24: Meissner K, Kohls N, Colloca L. Introduction to placebo effects in medicine: mechanisms and clinical implications. Phil Trans R Soc B 2011;366: Jensen K, Petrovic P, Kerr CE ym. Sharing pain and relief: Neural correlates of physicians during treatment of patients. Mol Psychiatry 2014;19: Wanigasekera V, Lee MC, Rogers R ym. Baseline reward circuitry activity and trait reward responsiveness predict expression of opioid analgesia in healthy subjects. Proc Natl cad Sci US 2012;109: Pecina M, Martinez-Jauand M, Hodgkinson C, Stohler CS, Goldman D, Zubieta JK. FH selectively influences placebo effects. Mol Psychiatry 2014;19: merican Medical ssociation Council on Ethical and Judicial ffairs. Placebo use in clinical practice (siteerattu ). ama1/pub/upload/mm/369/ ceja_recs_2i06.pdf. 31 Hróbjartsson. Clinical placebo interventions are unethical, unnecessary and unprofessional. J Clin Ethics 2008;19: Brown W. The placebo effect. Scientific merican 1998;278: Lichtenberg P, Heresco-Levy U, Nitzan U. The ethics of the placebo in clinical practice. J Med Ethics 2004;30: Nitzan U, Lichtenberg P. Questionnaire survey on use of placebo. BMJ 2004;329: Louhiala P. The ethics of the placebo in clinical practice revisited. J Med Ethics 2009;35: kentää hoidon vaikutusta. Lääkärin osuutta kivunlievityksessä onkin selvitetty tutkimalla, mitä lääkärin aivoissa aktivoituu hänen hoitaessaan potilaan kipua (27). Lääkärin vuorovaikutus korreloi anteriorisen singulaariaivokuoren takaosan (rcc) aktiivisuuden kanssa. Ne lääkärit, joilla tämän aivoalueen aktiivisuus oli voimakkaampaa, kykenivät paremmin vahvistamaan potilaan kivun lievittymistä. Tämä aivoalue on keskeinen alue plasebovaikutuksen hermoverkostossa, ja se aktivoituu yleensä yhdessä prefrontaalisen aivokuoren kanssa (kuva 1). Erityisen mielenkiintoista on, että saman alueen aktiivisuus korreloi myös sosiaalisen tapahtuman arvoon eli esimerkiksi siihen, kuinka motivoitunut lääkäri on hoitamaan potilaansa kipua. Lääkärin kiinnostus ja osaaminen vaikuttavat näin plasebovaikutuksen välityksellä hoidon tehoon. Neurokemiallinen välittäjäainejärjestelmä on vahvasti perimän säätelemää ja niinpä plasebovaikutuksetkin vaihtelevat potilaittain. Tutkimustietoa tästä on vasta varsin vähän, mutta alustavia tuloksia on esimerkiksi plaseboanalgesian yhteydestä temperamenttityyppeihin (28) ja endokannabinoidijärjestelmän genetiikasta (29). Plasebon tahallinen käyttö kliinisessä työssä Vaikuttamattoman aineen tai menetelmän käytöstä kliinisessä työssä on keskusteltu viime vuosina huomattavasti vähemmän kuin plasebosta tutkimuksessa. Varsin yleisesti on oltu sitä mieltä, että tahallinen plasebon käyttö kliinisessä kontekstissa on epäeettistä (30,31). Toisenlaisiakin mielipiteitä on kuitenkin esitetty. merikkalainen psykiatri Walter Brown kirjoitti vuonna 1998: Lääkäreinä meidän tulisi kunnioittaa plasebojen tuottamaa hyötyä niiden turvallisuutta, tehokkuutta ja edullisuutta sekä saada tämä hyöty täysimääräisenä käyttöön (32). Israelilaiset tutkijat esittivät vuonna 2004, että plasebon käyttö voisi joissakin tilanteissa olla jopa lääkärin velvollisuus (33). Samat israelilaiset tutkijat julkaisivat vuonna 2004 myös kyselytutkimuksen plasebon käytöstä (34). Tämän paljon siteeratun tutkimuksen mukaan 60 % vastanneista lääkäreistä käytti plaseboja kliinisessä työssään. Kyselytutkimus oli kuitenkin ongelmallinen, koska siinä ei määritelty sitä, mitä plasebolla tarkoitetaan. Todennäköisesti vastaajat ymmärsivät sen monilla eri tavoilla. Näin ollen tulos 60 % vastaajista käytti plaseboa ei ole informatiivinen. Vastaa jien kuvaukset plasebon käytöstä kuvaavat sitä, miten eri tavoin asia oli ymmärretty. Esimerkkeinä plaseboista mainittiin mm. parasetamoli ja C-vitamiini, joita kumpaakaan ei voi mielekkäästi pitää biologisesti vaikuttamattomina aineina. Muihinkin aiheesta tehtyihin kyselytutkimuksiin liittyy vastaavia tulkintaongelmia (35). Myös plasebon kliiniseen käyttöön liittyvät erimielisyydet perustuvat ilmeisesti ainakin osittain koko käsitteen epäselvyyksiin. Melko tavallista on, että plasebon käytön ja plasebovaikutuksen välinen käsitteellinen ero jää hämäräksi. Jos plasebolla tarkoitetaan biologisesti merkityksetöntä ainetta, yhdymme sbjorn Hróbjartssonin (31) näkemykseen, jonka mukaan plasebon kliininen käyttö on epäeettistä, tarpeetonta ja epäammatillista. Lopuksi Niin sanotut plasebovaikutukset ovat laaja kirjo ihmisten väliseen kommunikaatioon ja merkitysten välittymiseen liittyviä ilmiöitä, joita ymmärrämme toistaiseksi vain vajavaisesti. Lienee historiallinen sattuma, että niihin on kiinnitetty huomiota plasebohoitojen yhteydessä, vaikka vaikuttamattoman aineen antaminen ei ole edellytys näiden ilmiöiden esiintymiselle. Lääkärintyössä plasebovaikutukset liittyvät paljolti luottamukselliseen potilas-lääkärisuhteeseen. Sen toteutuminen vaatii lääkäriltä ammattitaitoa (tietää antamiensa hoitojen olevan tehokkaita), potilaan ymmärtämistä (empaattisuutta) ja hyvää kommunikaatiotaitoa. Terveydenhuollon järjestelmän tulisi mahdollistaa tämän tärkeän lääkärin työvälineen käyttö. n Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia. English summary > in english The many faces of the placebo 2982

5 english summary tieteessä Pekka Louhiala Docent, University Lecturer Hjelt Institute, University of Helsinki Eija Kalso The many faces of the placebo Neurobiological, clinical, anthropological and philosophical research has increased our understanding of placebos and placebo effects. lot is known about the psychology and neurobiology of the placebo effect and several mechanisms have been described in detail. The mechanisms related to cognitive placebo effects can activate different endocrine, immunological and autonomic responses. The concepts placebo and placebo effect are, however, used in many different senses. This causes confusion and complicates the interpretation of research. It has even been suggested that the concepts should be abandoned or replaced, but so far these suggestions have not gained wider support. In this review, we describe recent research on placebos and placebo effects. We also discuss clinical use of placebos - understood as inert substances - and conclude that this is not ethical. We emphasize that the confidential physician-patient relationship which is related to clinical placebo effects is an important tool in any health care system. 2982a

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

KEHOMIELIHOIDOT KOKEMUSVAIKUTUKSET JA PLASEBO

KEHOMIELIHOIDOT KOKEMUSVAIKUTUKSET JA PLASEBO KEHOMIELIHOIDOT KOKEMUSVAIKUTUKSET JA PLASEBO Pauliina Aarva, YTT, terveyden edistämisen dosentti Rohkeasti rajalla -työpaja, Helsinki 12.11.2016 Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot (CAM) Luontaistuotteet

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

25.03.2015 Eija Kalso, LKT, professori

25.03.2015 Eija Kalso, LKT, professori XII Terveydenhuollon laatupäivä Vaikuttavia kohtaamisia ja tehokkaita toimintamalleja Lääkäin dilemma: tutkimusta ja yksilöllisiä valintoja vai liukuhihnaa ja byrokratiaa 25.03.2015 Eija Kalso, LKT, professori

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI

DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI Outi Heikkilä Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI 1. AIVOJEN INSULIININ FYSIOLOGINEN ROOLI? 2. MITÄ AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Lääkäri ja kuolinapu -kyselyn tuloksia

Lääkäri ja kuolinapu -kyselyn tuloksia Lääkäri ja kuolinapu -kyselyn tuloksia Jukka Vänskä, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hyvä kuolema -seminaari Säätytalo 6.10.2016 Kyselyn tarkoitus Kartoittaa lääkärien mielipiteitä ja kokemuksia

Lisätiedot

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaaminen Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaamisen ydin Vaikeinta on oikean kysymyksen esittäminen ei niinkään oikean vastauksen löytäminen! Far better an appropriate

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma Kokeellinen asetelma Salla Grommi, sh, verisuonihoitaja, TtM, TtT-opiskelija Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Klassinen koeasetelma Pidetään tieteellisen tutkimuksen ideaalimallina ns. kultaisena standardina.

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Sanna Salanterä ja Heikki Korvenranta 16.09.2009 Kansallisen terveydenhuollon järjestämisestä vuoteen 2015 Alueellinen organisaatio ja järjestäminen Terveyden

Lisätiedot

NORMAALIN JA PATOLOGISEN LIUKUVAT RAJAT: MITÄ PSYKIATRINEN TAUTILUOKITUS TUOTTAA ARJESSA?

NORMAALIN JA PATOLOGISEN LIUKUVAT RAJAT: MITÄ PSYKIATRINEN TAUTILUOKITUS TUOTTAA ARJESSA? NORMAALIN JA PATOLOGISEN LIUKUVAT RAJAT: MITÄ PSYKIATRINEN TAUTILUOKITUS TUOTTAA ARJESSA? Lotta Hautamäki, VTT Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Sosiologia,Tieteen- ja teknologiantutkimus

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Lihastautia sairastava terveydenhuollon asiakkaana toteutuuko itsemääräämisoikeus?

Lihastautia sairastava terveydenhuollon asiakkaana toteutuuko itsemääräämisoikeus? Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito Tampere 17.11.2011 Lihastautia sairastava terveydenhuollon asiakkaana toteutuuko itsemääräämisoikeus? Helena Leino-Kilpi, professori Turun yliopisto, Lääketieteellinen

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Miten pääsen alkuun?

Miten pääsen alkuun? 26.11.14 Miten pääsen alkuun? LL Markku Lehikoinen 27.11.2014 Sidonnaisuudet: HY, Akateeminen terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi

Lisätiedot

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Liikunta ja oppiminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsinki Eero Haapala, FT Childhood Health & Active Living Reserach Group Biolääketieteen

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa 17.11.2011 FinSERN1 Hannele Mäkelä Laskentatoimen tohtoriopiskelija Tampereen yliopisto hannele.makela@uta.fi Accounting

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

Johdatus lääketieteen etiikkaan. Johdatus lääketieteen etiikkaan

Johdatus lääketieteen etiikkaan. Johdatus lääketieteen etiikkaan Johdatus lääketieteen etiikkaan 5.9.2012 Pekka Louhiala Dosentti, yliopistonlehtori Lastentautien erikoislääkäri Hjelt-instituutti, Helsingin yliopisto Johdatus lääketieteen etiikkaan Mistä on kysymys?

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding Vetäjät: Jonna Malmberg jonna.malmberg@oulu.fi Tutkimusryhmä: Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö (LET) LET tutkii (1) Conceptual

Lisätiedot

Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA

Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA Kipuluento / 2016 / ESH Anneli Järvinen- Paananen Kipu koskettaa monia Kivun kanssa

Lisätiedot

Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä. Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016

Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä. Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016 Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016 Jonna Koivisto Tutkija Game Research Lab Prof. Frans Mäyrä Tutkimusta mm. liikuntaa ja terveyttä edistävien

Lisätiedot

Tuotteen oppiminen. Käytettävyyden psykologia syksy 2004. T-121.200 syksy 2004

Tuotteen oppiminen. Käytettävyyden psykologia syksy 2004. T-121.200 syksy 2004 Tuotteen oppiminen Käytettävyyden psykologia syksy 2004 Oppiminen Havainto Kognitiiviset muutokset yksilössä Oppiminen on uuden tiedon omaksumista, joka perustuu havaintoon Ärsyke Behavioristinen malli

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Academic Opening. Opening - Introduction. In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze General opening for an essay/thesis

Academic Opening. Opening - Introduction. In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze General opening for an essay/thesis - Introduction In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze General opening for an essay/thesis Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/

Lisätiedot

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne 7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha tunne Pitäisikö

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille. Case Hämeenlinna. Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut

Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille. Case Hämeenlinna. Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille Case Hämeenlinna 8.10.2015 Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut 8.10.2015 Hämeenlinnassa on lähes 68 000 asukasta

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu ohjelman kehittämisen tukena 2010 2015 Tampere 17.3.2015. Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus

Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu ohjelman kehittämisen tukena 2010 2015 Tampere 17.3.2015. Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu ohjelman kehittämisen tukena 2010 2015 Tampere 17.3.2015 Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Sisältö Tausta ja tavoitteet Tuloksia Mitä nyt tiedetään

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Uusin!oppimistutkimus!ja!sen!merkitys! opettajankoulutukselle

Uusin!oppimistutkimus!ja!sen!merkitys! opettajankoulutukselle Uusin!oppimistutkimus!ja!sen!merkitys! Learning!and!Educational! Technology!Research!Unit! http://let.oulu.fi opettajankoulutukselle Prof.!Sanna!Järvelä Oppimisen!ja!Koulutusteknologian!tutkimusyksikkö!(LET)

Lisätiedot

Kestävä aivotyö aivotyön tuottavuus

Kestävä aivotyö aivotyön tuottavuus Kestävä aivotyö aivotyön tuottavuus Liito-ohjelman vuosiseminaari 8.9.2009 Työelämä muuttuu muuttuuko johtaminen? tutkimusprofessori Kiti Müller Aivot ja työ tutkimuskeskus Aivot ja työ tutkimuskeskus

Lisätiedot

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus Laura Hokkanen Professori Helsingin yliopisto Psykologia 2012 Turku 23.8.2012 Neuropsykologia psykologian erikoisala, jonka kiinnostuksenkohteina ovat aivojen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Virpi Kalakoski. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Virpi Kalakoski. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Virpi Kalakoski Taide ja aivot tutkimusprofessori, Työterveyslaitos Aivot, oppiminen ja koulutus professori, Cicero Learning verkosto, Helsingin yliopisto Aivotutkimuksen tulosuuntia

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Monimutkainen käyttäjä. Käytettävyyden psykologia syksy 2004

Monimutkainen käyttäjä. Käytettävyyden psykologia syksy 2004 Monimutkainen käyttäjä Käytettävyyden psykologia syksy 2004 Lähde: E.B. Goldstein () Sensation and perception 1980. Valokuva: R.C.James. Havaintokehä Ulkomaailmasta saatava tieto Muokkaa Valikoi Mielessä

Lisätiedot

Farmaseuttinen etiikka

Farmaseuttinen etiikka Farmaseuttinen etiikka Medikalisaatio Luento 5. Farmasian tdk. 13.11. Markus Neuvonen markus.neuvonen@helsinki.fi http://blogs.helsinki.fi/amoneuvo Reduktionistisen ohjelman pyramidi: Humanistiset Yhteiskuntatieteet

Lisätiedot

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Martta Forsell, the Finnish Focal Point 26/11/2013 Martta Forsell 1 Primary drug (n= 2 688) Hypnotics,

Lisätiedot

Miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja miten sitä voi tehdä?

Miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja miten sitä voi tehdä? Miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja miten sitä voi tehdä? Esimerkkinä realistinen arviointi Vaikuttavuuden määritelmä Vaikuttavuus on saanut merkillisen paljon sananvaltaa yhteiskunnassa ottaen

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto

MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto MITÄ EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI ON? Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Turun yliopisto Perusteita ennakkoarvioinnille Ulkoiset syyt: Luottamus tieteeseen säilyy (voimavara) Julkaisutoiminta ja tutkimusyhteistyö

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli?

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Liisa Kiviniemi, OAMK, TtT, yliopettaja, liisa.kiviniemi@oamk.fi Päivi

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Sampsa Puttonen, vanhempi tutkijatkij. 10.11.2010 Hämeenlinna

Sampsa Puttonen, vanhempi tutkijatkij. 10.11.2010 Hämeenlinna Vireyden hallinnalla turvallisuutta Sampsa Puttonen, vanhempi tutkijatkij 10.11.2010 Hämeenlinna Kaksi prosessia, S&C, jotka säätelevät elämäämme (itsearvioitu uneliaisuus) (itsearvioitu uneliaisuus) uni

Lisätiedot

Farmaseuttinen etiikka

Farmaseuttinen etiikka Farmaseuttinen etiikka Medikalisaatio ja terveysarvot Luento 7. Farmasian tdk. 21.11. Markus Neuvonen markus.neuvonen@helsinki.fi http://blogs.helsinki.fi/amoneuvo Arvot tieteessä Terveysarvot Medikalisaatio

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

Hakusessa-hanke 4.2.2014

Hakusessa-hanke 4.2.2014 MITÄ ON RIIPPUVUUS? PSYKIATRIAN PROFESSORI SOLJA NIEMELÄ PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS OULUN YLIOPISTO, LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Hyvinvointi hakusessa hankkeen luentosarja 4.2.2014 Mitä on riippuvuus

Lisätiedot

Virittävä valistus

Virittävä valistus Virittävä valistus 17.11.2014 Valistus ja elämäntapojen muutos 1979 Teesejä valistuksesta 1981 Valistuksen paikka 1990 Jäikö virittävän valistuksen aate vaikuttamaan 1999 Valistus normilähteenä Valistus

Lisätiedot

Positiivisen ilmapiirin merkitys oppimiselle ja osallistumiselle

Positiivisen ilmapiirin merkitys oppimiselle ja osallistumiselle Positiivisen ilmapiirin merkitys oppimiselle ja osallistumiselle Pikkuparlamentti 25,10.2013/Arvostava vuorovaikutus, yliopistonopettaja KTK/erityispedagogiikka erja.kautto-knape@jyu.fi 2 Positiivisen

Lisätiedot

Arktinen keskus Johtokunta Timo Koivurova Kokous 2/2016 Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone

Arktinen keskus Johtokunta Timo Koivurova Kokous 2/2016 Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 59 :n mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 27.1.2014 Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka -seminaari FIPTrans kyselytutkimus

Lisätiedot

Milloin uskallan määrätä po0laalleni opioideja? Tarja Heiskanen LT, anestesiologian erikoislääkäri HYKS Kipuklinikka

Milloin uskallan määrätä po0laalleni opioideja? Tarja Heiskanen LT, anestesiologian erikoislääkäri HYKS Kipuklinikka Milloin uskallan määrätä po0laalleni opioideja? Tarja Heiskanen LT, anestesiologian erikoislääkäri HYKS Kipuklinikka M.D.Sullivan and J.C.Ballantyne, Arch Intern Med 2012 2011 Solja Niemelä, Suomen Lääkärileh;

Lisätiedot

Level 2 Movement Efficiency for Neck and Shoulder

Level 2 Movement Efficiency for Neck and Shoulder Level 2 Movement Efficiency for Neck and Shoulder ( Niskan ja olkanivelen koko liikerata ja hallittu liikkuvuus: pinnalliset stabiloivat lihakset ja pinnalliset mobilisoivat lihakset) MOVE WELL TO LIVE

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeteksen tulevaisuuden hoitomahdollisuudet. Timo Otonkoski HYKS lastenklinikka Biomedicumin kantasolukeskus

Tyypin 1 diabeteksen tulevaisuuden hoitomahdollisuudet. Timo Otonkoski HYKS lastenklinikka Biomedicumin kantasolukeskus Tyypin 1 diabeteksen tulevaisuuden hoitomahdollisuudet Timo Otonkoski HYKS lastenklinikka Biomedicumin kantasolukeskus Sisältö T1D hoidon kehittyminen Toiminnallinen beetasolumassa ja sen tutkiminen Toiminnallisen

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Kliiniset laitetutkimukset: säädökset ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri

Kliiniset laitetutkimukset: säädökset ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Kliiniset laitetutkimukset: säädökset ja menettelytavat Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista: 53

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Aineistojen avoimuuden vaateet ja haasteet. Metodifestivaalit 2013 Arja Kuula

Aineistojen avoimuuden vaateet ja haasteet. Metodifestivaalit 2013 Arja Kuula Aineistojen avoimuuden vaateet ja haasteet Metodifestivaalit 2013 Arja Kuula 2 Aiheitani tänään Tieteen avoimuus Datapolitiikat Tutkimuskulttuurin haasteet Eettisesti kestävä aineiston avoimuus Aineistonhallinta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot