Teksti: PÄIVI AALTO-NEVALAINEN. Korot kopisevat liikunnan johtoportaassa yhä useammin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teksti: PÄIVI AALTO-NEVALAINEN. Korot kopisevat liikunnan johtoportaassa yhä useammin"

Transkriptio

1 Teksti: PÄIVI AALTO-NEVALAINEN Korot kopisevat liikunnan johtoportaassa yhä useammin 48 Liikunta & tiede 48 5 / 2011

2 Molempien sukupuolien tasa-arvoinen osallistuminen johtamiseen on tärkeää sekä resurssien hyödyntämisen ja tehokkuuden että eriävien intressien ja oikeudenmukaisuuden näkökulmista. Naisten koulutustaso on keskimäärin korkeampi kuin miehillä. Organisationaalisen muutoksen kourissa painivalla liikunta-alallakaan ei ole varaa jättää hyödyntämättä tätä osaamista. Naisten osuus huipulla kasvaa, mutta hitaasti Kuva: ANTERO AALTONEN Naisten osuus liikunta-alan johtotehtävissä on Suomessa noussut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, mutta ylimpiä johtajanpaikkoja tarkasteltaessa lasikatossa havaitaan vain säröjä. Naisten osuus liikuntajohtajina ei edelleenkään heijasta naisten ja tyttöjen osuutta liikuntaan osallistumisessa. Osa tutkijoista (ks. esim. Lehto 2009) kyselee, joko lasikatto vihdoin olisi särkynyt ja puhe naisten vähäisyydestä johtotehtävissä voitaisiin lopettaa. Ajoittain kohtaamme illuusion lasikaton särkymisestä myös liikunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön johtajana on toiminut nainen ja kilpaurheilupyhättöä Olympiastadionia johtaa nainen. Naisten vähäisyys liikuntajärjestöjen keskeisimmillä johtajapaikoilla käy kuitenkin hyvin ilmi viimeisimmistä liikunta-alan johtamista käsittelevistä julkaisuista Suomalainen urheilujohtaja (Kokkonen & Pyykkönen 2011) ja Urheilujohtamisen ooppera (Litmanen 2008). Naisten osuus niin palstamillimetreissä kuin muilla mittareilla mitattuna on erittäin vähäinen. Naisten määrä järjestöjen ylimpinä palkattuina johtajina on kuitenkin hiljalleen noussut. SLUyhteisön (112 järjestöä v. 2011) toiminnanjohtajista naisten osuus nousi vuosien välillä 13 prosentista 24 prosenttiin. Lajiliittojen toiminnanjohtajien osalta muutos heijastelee koko yhteisön tilannetta. Naisten osuus nousi 15:sta 25 prosenttiin vuosina (Turpeinen, Jaako, Kankaanpää & Hakamäki 2011.) Sen sijaan SLU:n aluejärjestöjen toiminnanjohtajista vain 13 prosenttia on naisia. Merkittävimmät vallan paikat pysyvät miesten käsissä. Naiset eivät ole saavuttaneet Suomen Olympiakomitean, Suomen Liikunta ja Urheilun, Nuoren Suomen ja Kuntoliikuntaliiton ylimmän johtajan tehtäviä. Myös muiden liikunta-alan voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen ja säätiöiden johto on miehistä. Esimerkiksi liikuntatieteellisten yhteisöjen ylimmistä johtajista oli vuonna 2004 naisia 13 prosenttia (Tasapeli 2005) ja kymmenen prosenttia vuonna Myös kunnissa naisten osuus liikunnan johtavina viranhaltijoina on kasvanut, mutta etenkin isompien kuntien ylin johto on edelleen miesten käsissä. Vielä 1970-luvulla kuntien liikuntatoimen johdossa ei ollut yhtään naista (Heinilä 1977), kun taas 1980-luvun alussa naisia oli kaksi (Tulisalo 1985) ja 1990-luvun lopussa yhdeksän (13 %) (Aalto 2003). Liikunta- tai urheilu-etuliitteisillä johtaja-nimikkeillä toimivista oli vuonna 2009 naisia 26 prosenttia (Kuntasektorin palkat 2009). Sen sijaan pienempien kuntien liikunta-asioista vastaavina ylimpinä viranhaltijoina liikuntasihteereinä on perinteisesti ollut naisia suhteessa enemmän; vuosina naisten osuus oli noussut 28 prosentista (Aalto 2003) 36 prosenttiin (Kuntasektorin palkat 2009). Valtionhallinnossa liikunnan ylimpiä viranhaltijoi- Liikunta & tiede 48 5 /

3 ta toimii opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikössä sekä aluehallinnossa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY). Ministeriön liikuntayksikkö on ollut sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta poikkeuksellinen organisaatio. Sen johtajana toimi vuosina nainen, ja tällä hetkellä yksikön ylimpien viranhaltijoiden sukupuolijakauma on tasainen. ELY-keskusten liikunnan ylimmistä viranhaltijoista 33 prosenttia oli naisia vuonna Naisten osuus liikunnan aluehallinnossa onkin moninkertaistunut, sillä vuosien välillä näissä tehtävissä oli ollut vain yksi nainen (Aalto 2003). Läpinäkyvillä rekrytointikäytännöillä, kuten virkoja hakevien ansiovertailuilla on todennäköisesti ollut suuri merkitys valtion liikuntahallinnon tasa-arvoistumisessa. Liikuntajohtajien portaissa kopisevat siis yhä useammat korot, mutta kahdenkymmenen vuoden muutos on ollut marginaalista. Mikäli muutostahti jatkuu yhtä hitaana, niin saamme odottaa tasaarvoista johtamista vielä 30 vuotta. Tämä ei ole kannattavaa, järkevää eikä hyväksyttävää. Käyttämätön voimavara käyttöön, eri intressit näkyviin Naisten ja miesten tasa-arvoinen asema johtotehtävissä on Julkusen (2010, 226) mukaan tärkeää edelleen samoista syistä, jotka esitettiin jo yli kaksikymmentä vuotta sitten. Oikeudenmukaisuuden perustelu kiinnittää huomiota osallistumiseen demokraattisena perusoikeutena. Resurssiargumentti korostaa, ettei naisten muodostama voimavara ole käytössä. Konfliktiargumentti nostaa esiin miesten ja naisten erilaiset ja mahdollisesti ristiriitaiset intressit. Toisistaan poikkeavien intressien tulisi olla yhtäläisesti edustettuina. Jos miehillä on määrällinen yksinvalta tai enemmistö johtotehtävistä, voidaan olettaa myös toiminnan ja sen sisältöjen olevan miesten näköistä. Resurssiargumentti on selvästi vahvistunut globalisaation myötä. Sukupuolten tasa-arvosta ja naisten muodostaman resurssin täysimittaisesta hyödyntämisestä on tullut yksi kilpailukyvyn ja kehityksen ulottuvuus. Esimerkiksi Maailman talousfoorumi laskee korrelaatiota kilpailukyvyn ja sukupuolten tasa-arvon välille (Hausmann, Tyson & Zahidi 2010). Elinkeinoelämän valtuuskunnan selvityksen mukaan naisten johtamat yritykset ovat keskimäärin noin kymmenen prosenttia miesjohtoisia yrityksiä kannattavampia (Kotiranta, Kovalainen & Rouvinen 2007). Resurssiargumentti nojaa keskeisesti myös perusteluun naisten miehiä korkeammasta koulutuksesta. Vuonna 2007 oli korkea-asteen tutkinnon suorittanut 47 prosenttia työllisistä naisista, kun taas miesten vastaava luku oli 35 prosenttia. (Lehto 2009.) Eri tutkimukset ovat osoittaneet positiivisia tuloksia naisten ominaisuuksien hyödyistä johtamisessa. Työolotutkimuksen (Lehto 2009) mukaan naisten johtamistapaa arvostetaan enemmän kuin miesten. Erityisen tyytyväisiltä näyttivät naisjohtajan alaisuudessa toimivat miehet. Naisjohtajien ansioina pidetään erityisesti innostavuutta, kannustavuutta, tunteiden huomioon ottamista sekä kiitoksen ja palautteen antamista. Nykyisessä työelämässä näiden taitojen tärkeys kasvaa jatkuvasti. (Emt.) Tasaarvobarometrin (Nieminen 2008, 16-18) vastaajien enemmistö puolestaan on sitä mieltä, että yritykset ja talouselämä hyötyisivät, jos johtopaikoilla olisi nykyistä enemmän naisia. Konfliktiargumentti tarttuu kiinni siihen perustavaa laatua olevaan ristiriitaan, että naisten osuus liikuntajohtajina ei heijastele naisten ja tyttöjen osuutta liikuntaan osallistumisessa. Eri sukupuolten välillä on eroja kiinnostuksen kohteissa, arvostuksissa, elämäntilanteissa ja toimintatavoissa. Esimerkiksi suosituimpia lajeja pojilla ovat jalkapallo, salibandy ja jääkiekko, tytöillä puolestaan juoksulenkkeily, uinti ja kävely (Kansallinen liikuntatutkimus ). Tytöt myös harrastavat moninkertaisesti poikiin verrattuna voimistelulajeja, ratsastusta, tanssia ja taitoluistelua. (Emt.) Tämä puolestaan heijastuu tyttöjen ja poikien erilaisena liikuntapaikkojen käyttönä. Eri sukupuolten tasapuolisen huomioon ottamisen näkökulmasta olisi eduksi, että johtajina olisi yhtä paljon naisia ja miehiä. Tasa-arvoista urakehitystä edistetään laajalla rintamalla Liikunnan tasa-arvotyötä tehdään suomalaisvoimin myös maailmanlaajuisesti. International Working Group on Women and Sport -verkoston vuosikokousta Pariisissa johtivat Johanna Adriaanse (vas) ja Raija Mattila. (Kuva: IWG) Naisten johtajuuden ja urakehityksen merkitys on liikunta-alalla tunnistettu, ja selkänoja asian edistämiselle on vahvempi kuin koskaan aikaisemmin. Kansainvälisesti asia on niin Yhdistyneiden kansakuntien (YK), Euroopan unionin (EU) kuin Euroopan neuvoston (EN) agendoilla. YK:n liikunta ja sukupuoli -työryhmän yhtenä strategisena tavoitteena on naisten johtajuuden edistäminen (Sport and Gender Thematic Working 50 Liikunta & tiede 48 5 / 2011

4 Group Action Plan ). Työryhmän suositusten mukaan tasa-arvoinen johtajuus tulee ottaa huomioon valtioiden rahanjaossa, eri sukupuolille tulee tarjota mahdollisuuksia johtamiseen ja sen harjoitteluun sekä naisjohtajien roolimalleja ja mentorointia tulee mahdollistaa naisille ja tytöille. (Emt.) EU komissio puolestaan kannustaa tuoreessa urheilutiedonannossaan ottamaan tasa-arvoasiat huomioon liikunta-alalla EU:n tasa-arvostrategian puitteissa sekä nostaa erityiseksi painopisteeksi naisten johtajuuden. Sitä halutaan edistää tukemalla eri maiden yhteishankkeita sekä jakamalla hyviä käytäntöjä. (Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen 2011). Myös EU:n urheilukomissaari Vassiliou (2011) on ilmaissut huolensa naisjohtajien vähäisyydestä ja kiinnostuksensa ottaa käyttöön sitoumusasiakirja naisten hallitusjäsenyyksien vapaaehtoiseksi kasvattamiseksi liikunta-alalla (vrt. EU:n pörssiyhtiöiden Women on the Board Pledge for Europe). Euroopan neuvosto puolestaan työstää parhaillaan suosituksia jäsenmaille sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi liikunta-alalla (Fasting 2011). Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK) on ponnistellut johtajuuden tasa-arvoistamiseksi (Henry & Robinson 2010). Kansainväliset toimenpiteet terävöittävät myös suomalaista liikunnan tasa-arvopolitiikkaa ja avaavat uusia mahdollisuuksia resurssointiin. Naisten osuuden lisääminen päätöksenteossa on pitkään ollut yksi tasa-arvopolitiikan tavoitteista Suomessa. Naisten lukumäärän kasvattamisen lisäksi esiin ovat nousseet myös päätöksenteon laadulliseen tasa-arvoon liittyvät kysymykset, kuten sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. (Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.) Hallitusohjelmassa johtamisen tasa-arvo oli ensimmäistä kertaa esillä vuonna Vuosien ohjelmassa tavoite painottui poliittiseen päätöksentekoon, valtionhallinnon ylimpään johtoon sekä valtionyhtiöihin. Vuosina tavoitteena oli naisten urakehityksen ja naisjohtajuuden suunnitelmallinen edistäminen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. (Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 2010.) Vuoden 2011 hallitusohjelmassa (Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma) puolestaan todetaan hallituksen jatkavan yhteistyötä työelämän osapuolten kanssa naisten urakehityksen edistämiseksi. Hallitusohjelmien tasa-arvotavoitteiden koordinoimiseksi, konkretisoimiseksi ja toimeenpanemiseksi on laadittu hallituksen tasa-arvo-ohjelmia vuodesta 1980-lähtien. Johtajuus ja urat on otettu jossain muodossa huomioon kaikissa näissä ohjelmissa. Osana ohjelman toimeenpanoa asetettiin työryhmä tekemään ehdotuksia naisten urakehityksen edistämiseksi valtionhallinnossa. Työryhmän tavoitteena oli lisätä naisten osuutta hakijoista ja nimitetyistä kaikissa valtionhallinnon johto- ja esimiestehtävissä. Työryhmä ehdotti toimenpiteitä rekrytointi- ja johtamiskoulutuskäytäntöihin, mentorointi- ja verkostoitumismahdollisuuksiin sekä esimiesten rooliin naisten urakehityksen tukemisessa. Vuosien tasa-arvo-ohjelman toimenpiteenä oli myös sopia nykyistä täsmällisempien naisten urakehitystä ja naisjohtajuutta koskevien tilastotietojen ottamisesta säännölliseen tuotantoon. (Hallituksen tasa-arvo-ohjelma ; Naisten urakehityksen edistämisen työryhmä.) Ensimmäinen valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta hyväksyttiin vuonna Selonteossa, jonka yhtenä pääteemana on päätöksenteko, linjataan tulevaisuuden tasaarvopolitiikkaa vuoteen 2020 asti. (Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.) Selonteossa on nostettu esiin myös liikunta-ala, yhte nä harvoista yksittäisistä aloista. Tukevan peruskiven vaihtuvien hallitus- ja tasa-arvo-ohjelmien pohjalle muodostaa Suomessa Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/ ). Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä, edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Naisten johtajuuden ja urakehityksen näkökulmasta merkittävimmät tasaarvolain kirjaukset liittyvät kiintiöihin, tasa-arvosuunnitteluun, palkkakartoitusvelvoitteeseen sekä työnantajavelvollisuuksiin. Myös liikunta-alan valtionohjauksessa tasaarvolla on vankka asema. Liikuntalain yhtenä tarkoituksena on edistää tasa-arvoa liikunnan avulla (1054/ ), viimeisimpien hallitusohjelmien liikuntaa käsitteleviin osuuksiin on sisältynyt tasa-arvonäkökulma (Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma; Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma) ja Valtioneuvoston periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista (2009) noteeraa tasa-arvon. Ministerimme ovat jo kahdenkymmenen vuoden ajan korostaneet naisten johtajuuden tärkeyttä. Näin myös viimeisimmät liikunta- ja tasa-arvoasioista vastaavat ministerit Wallin ja Arhinmäki. Wallinin (2007) mukaan naisten osaaminen on tunnistettava, heille on annettava haastavia tehtäviä ja mahdollisuus näyttöihin. Arhinmäki (2011) puolestaan puhui heti kautensa alkajaisiksi asian puolesta ja esitti kiintiöiden käyttöönottoa yritysmaailmaan. Liikunnan työkaluina suositukset, mentorointi, verkostot, koulutus Liikunta-alalla keskeisimmät keinot naisten johtajuuden ja urien edistämiseksi ovat Suomessa olleet suositukset, mentorointi, verkostoituminen, koulutus, tietotuotanto ja palkitseminen. Naisten johtajuuden edistäminen liikunta-alalla tehostui vuoden 1994 opetusministeriön Piikkarittyöryhmän työn myötä (Piikkarit 1995). Yksi ryhmän ehdotuksista oli, että liikuntajärjestöjen ja muiden alan organisaatioiden päättäviin elimiin valitaan kumpaakin sukupuolta vähintään 40 prosenttia. (Emt.) Vastaavaan ehdotukseen on päädytty SLU:n Yhteinen Maali -ohjelmassa (vv ), opetusministeriön Tasapeli-työryhmän työssä (Tasapeli 2005) sekä SLU:n parhaillaan valmistelemissa tasaarvosuosituksissa. Tukea antavilla sosiaalisilla suhteilla, kuten men- Liikunta & tiede 48 5 /

5 toreilla (Kram 1985), esimiehillä (Kirchmeyer 1998) ja epävirallisilla verkostoilla (Ibarra 1997) on eri tutkimuksissa havaittu olevan suuri merkitys yksilön uramenestykselle. Yksi keskeinen keino naisten johtajuuden ja urien edistämiseksi liikunta-alalla on ollut mentorointi. SLU:lla oli vuosina oma kansallinen mentorointi-ohjelma (Take Your Positions) ja SLU osallistui vuosina Eurooppalaisen vapaaehtoistyön kattojärjestö ENGSO:n koordinoimaan mentorointi-projektiin WILD (Naumanen 2011). Mentoroinnilla on useissa tutkimuksissa löydetty olevan positiivinen yhteys niin palkkakehitykseen, ylennysten määrään kuin uralla etenemiseen (Dreher & Ash 1990; Woolnough & Davidson 2007). Verkostoituminen on ollut naisjohtajuuden edistämisen tärkeä työkalu. SLU on koordinoinut valtakunnallista LiikunNaiset-verkostoa aina 1990-luvun lopulta lähtien, ja lisäksi on toiminut alueellisia LiikunNaiset-verkostoja. Verkoston puitteissa on järjestetty niin koulutustilaisuuksia, organisaatiovierailuja kuin ideoitu tasa-arvosuosituksiakin. Tutkimusten mukaan (Seibert, Kraimer & Liden 2001) verkostojen ja niissä muodostuvien sosiaalisten suhteiden on löydetty edistävän yksilön uramenestystä tiedon ja resurssien saannin, näkyvyyden lisääntymisen sekä uratuen kautta. Kertyneiden kontaktien määrällä ja osallistumisaktiivisuudella verkostojen toimintaan on havaittu olevan positiivinen yhteys niin palkkaan kuin ylennyksiin (Ng, Eby, Sorensen & Feldman 2005). Palkitseminen on myös ollut kiinteä osa suomalaista työkalupakkia. Vuodesta 1995 lähtien myönnetty Piikkarit-palkinto on ollut merkittävä naisten johtajuuden kannalta, sillä se on tuonut aihepiiriä esiin mediassa ja nostanut näkyviin useita naisjohtajien roolimalleja. Lisäksi naisten johtajuutta on edistetty seminaarien ja tietotuotannon avulla. Kotimaiseen työhön jäntevyyttä ja innostusta ovat tuoneet kansainväliset kontribuutiomme, kuten European Women and Sport -verkoston (vv ) ja International Working Group on Women and Sport -verkoston (vv ) puheenjohtajuudet ja konferenssit. Projektina liikuntajohtamisen modernisoiminen Kiistat naisten osallistumisoikeudesta kilpaurheiluun ja olympialaisiin käytiin jo 1900-luvun alun vuosikymmeninä (ks. esim. Laine 1989). Nyt on aika käynnistää liikunnan modernisaatiokertomuksen päätösosa. Naisten ja miesten tasa-arvoisen johtajuuden edistäminen on tarpeen tulevaisuudessakin. Kyse ei ole vain toisen sukupuolen asiasta vaan yhtei sestä missiosta paremman, laadukkaamman ja tehok kaamman huomisen liikuntakulttuurin puolesta. Keinoja tilanteen muuttamiseksi kyllä löytyy. Esimerkiksi mentoroinnille ja verkostoitumiselle on edelleen runsaasti tilaa. Verkostojen merkitystä ei voi liikaa korostaa; RautaMies-saunojen rinnalle tarvitaan myös LaudeLadyjen kokoontumisajoja. Sosiaalisen tuen uudet avaukset voisivat löytyä johtajien ja esimiesten kouluttamisesta naisten urakehityksen tukemiseen ja rekrytointikäytäntöjen parantamiseen. Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeessa (VOK) todettiin, että järjestöiltä puuttui osaamista tasa-arvoasioissa (Korpi 2010). Mikäli epätasa-arvoa ei tunnisteta ja tasa-arvon edistämisen työkalut ovat hukassa, edes hyvä tahto ei riitä muutoksen aikaansaamiseen. Tasa-arvotietoisuudesta, menetelmistä ja hyvistä käytännöistä tarvitaan koulutusta ruohonjuuritasolta aina valtakunnan tason johtoportaaseen asti. Suositukset naisten osuuden kasvattamiseksi liikunta-alan päätöksenteossa ovat osoittautuneet tehot tomiksi. Esimerkiksi lajiliittojen hallituspaikoilla naisia oli edelleen vuonna 2009 vain 21 prosenttia (Turpeinen ym. 2011). Olisiko aika tuoda kiintiöt liikuntajärjestöihin samaan tahtiin pörssiyhtiöiden kanssa? Asenteet eivät muutu itsestään. Sukupuolittain eritellyn tilastotiedon systemaattista tuottamista tulisi tehostaa kautta linjan. Samoin on syytä tutkia paitsi naisjohtajuutta myös liikunta-alan johtamista ylipäätään, joka on ollut viime aikoina kritiikin kohteena (Laakso 2011; Paavolainen 2011). Myös useita rohkaisevia esimerkkejä löytyy mallinnettavaksi. Kolmen kauppakorkeakoulun yhdessä toteuttama Naisjohtajuuden tutkimus- ja koulutushanke NASTA on sovellettavissa myös liikuntaalalle. Valtionhallinnossa puolestaan onnistuttiin määrätietoisilla toimenpiteillä vain muutamassa vuodessa tuplaamaan naisten osuus ylimmässä johdossa (Naisten urakehityksen edistämisen työryhmä.) Kansainvälistä mallia löytyy Saksasta Women Taking the Lead (Doll-Tepper, Pfister & Radtke 2006) ja Winning Women! (Doll-Tepper 2010) -hankkeista sekä Eurooppalaisen yleisurheiluliiton vastikään EU-rahoituksella käynnistyneestä naisjohtajuus-projektista (Glad 2011; Vassiliou 2011). Liikunta ja Tiede -lehden päätoimittaja Koski (2011) penää tieteen ja tutkimuksen ääntä liikunnan käynnissä oleviin muutosprosesseihin. Tämän toivelistan jatkoksi voi lisätä moninaisuuden kohtaamisen ja johtamisen, ja tässä tapauksessa nimenomaan naisvaikuttajien äänten ja näkökulmien mukaan tuomisen. Ehkä naisia on kuultu, mutta ulospäin muutosprosessi kuitenkin näyttäytyy valkoisten ketterien keski-ikäisten miesten projektina. Rosabeth Moss Kanterin jo vuoden 1977 klassikossaan Men and Women of the Corporation lanseeraamia ainokaisnaisia ei lasketa. PÄIVI AALTO-NEVALAINEN, LitM, ft Kulttuuriasiainneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö, liikuntayksikkö Sähköposti: Kirjoittaja valmistelee väitöstutkimusta liikunta-alan johtajien uramenestyksestä sukupuolen näkökulmasta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. 52 Liikunta & tiede 48 5 / 2011

6 LÄHTEET Aalto, P Naiset liikuntajohtajina. Teoksessa Lämsä, A-M. (toim.) Näköaloja naisjohtajuuteen. Jyväskylän yliopisto. Taloustieteiden tiedekunnan julkaisuja N:o 137/2003, Arhinmäki, P Sukupuolikiintiöt pörssiyhtiöiden hallituksiin. Saatavilla www-muodossa: URL: blogi/2011/sukupuolikiintiot-porssiyhtioiden-hallituksiin/ Doll-Tepper, G Winning Women! Towards Increasing the Number of Women in Leadership Positions. Paper presented at the 13th World Sport for All Congress Jyväskylä, Finland. Doll-Tepper, G., Pfister, G. & Radtke, S. (toim.) Progress towards leadership. Biographies and Career Paths of Male and Female Leaders in German Sport Organizations. Bundesinstitut fur Sportwissenschaft. Köln: Sportverlag Strauss. Dreher, G. F., & Ash. R. A A Comparative Study of Mentoring Among Men and Women in Managerial, Professional, and Technical Positions. Journal of Applied Psychology 75, Fasting, K Gender Mainstreaming in Sport. Council of Europe. Enlarged Partial Agreement on Sport EPAS. Paper presented at European Women and Sport Conference, September 16th, London. Glad, B Climbing the Leaderboard leadership programmes for women in sport. European Athletics Federation. Paper presented at European Women and Sport Conference, September 17th, London. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:21. Helsinki: Yliopistopaino. Hausmann, R., Tyson, L. & Zahidi, S The World Gender Gap Report. World Economic Forum. Saatavilla www-muodossa: URL: pdf Heinilä, K. (toim.) Nainen suomalaisessa liikuntakulttuurissa. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasuunnittelun laitoksen tutkimuksia 15. Henry, I.P. & Robinson, L Gender Equality and Leadership in Olympic Bodies. International Olympic Committee. Lausanne: DidWeDo S.a.r.l. Ibarra, H Paving an Alternative Route: Gender Differences in Managerial Networks. Social Psychology Quarterly 60 (1), Julkunen, R Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit. Tampere: Vastapaino. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Valtioneuvoston kanslia. Saatavilla www-muodossa: URL: hallitusohjelma/fi.jsp Kansallinen liikuntatutkimus Lapset ja nuoret. SLU:n julkaisusarja 7. Helsinki: Suomen Liikunta ja Urheilu. Kanter, R. M Men and Women of the Corporation. New Yourk: Basil Books. Kirchmeyer, C Determinants of Managerial Success: Evidence and Explanation of Male/Female Differences. Journal of Management, 24 (6), Kokkonen, J. & Pyykkönen, T Suomalainen urheilujohtaja itse asiassa kuultuna. Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi nro 24. Tampere: Tammerprint. Korpi, P Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen VOKlajiliittohankkeissa. Hankekausi Moniste. Koski, P Pöytä katettu tulevaisuuden historiantutkijoille. Liikunta ja Tiede 48 (4), 2. Kotiranta, A., Kovalainen, A. & Rouvinen, P Naisten johtamat yritykset ja kannattavuus. EVA analyysi No. 3. Kram, K.E Mentoring at Work: Developmental Relationships in Organisational Life. Glenview, IL: Scott, Foresman. Kuntasektorin palkat Helsinki: Tilastokeskus. Saatavilla: URL: Laakso, N Urheilun johtaminen on muutosten edessä. Liikunta ja Tiede 48 (4), Laine, L Naisille omat olympiakisat? Liikunta ja Tiede 26 (4), Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta /609. Saatavilla www-muodossa: URL: Lehto, A.-M Naiset valtaavat esimiespaikkoja. Hyvinvointikatsaus 10 (3), Liikuntalaki. 1054/ Saatavilla www-muodossa: URL: laki/ajantasa/1998/ Litmanen, P Urheilujohtamisen ooppera. Keuruu: Otavan Kirjapaino. Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma Valtioneuvoston kanslia. Saatavilla www-muodossa: URL: NASTA Naisjohtajuuden tutkimus- ja koulutushanke Saatavilla wwwmuodossa: URL: Naisten urakehityksen edistämisen työryhmä. Loppuraportti Valtiovarainministeriö. Saatavilla www-muodossa: URL: Naumanen, S WILD Women International Leadership Programme. Saatavilla www-muodossa: URL: new_page_ /?x61116= Ng, T.W.H., Eby, L.T., Sorensen, K.L. & Feldman, D.C Predictors of Objective and Subjective Career Success: A Meta-Analysis. Personnel Psychology 58 (2), Nieminen, T Tasa-arvobarometri. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:24. Helsinki: Yliopistopaino. Paavolainen, L Johtajat huippu-urheilun sateentekijöinä. Saatavilla www-muodossa: URL: te_id= Piikkarit Piikkareilla nopeammin, korkeammalle ja tasa-arvoisemmin. Opetusministeriön työryhmäraportti 3/1995. Helsinki: Yliopistopaino. Seibert, S.E., Kraimer, M.L. & Liden, R.C A Social Capital Theory of Career Success. Academy of Management Journal 44 (2), Sport and Gender Thematic Working Group Action Plan United Nations Office on Sport for Development and Peace. Saatavilla www-muodossa: URL: wcm/content/site/sport/home/unplayers/memberstates/pid/ Take Your Positions: Ready Set Go. Application to host the 6th IWG World Conference on Women and Sport 2014 in Helsinki, Finland and IWG Secretariat and Co-Chair Tasapeli Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja sukupuolivaikutusten arviointi liikunta-alalla. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 3/2005. Helsinki: Yliopistopaino. Tulisalo, E Nainen kunnan liikuntavirkailijana. Liikunta ja Tiede 22 (2), Turpeinen, S, Jaako, J., Kankaanpää, A. & Hakamäki, M Liikunta ja tasa-arvo Sukupuolten tasa-arvon nykytila ja muutokset Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011: 33. Jyväskylä: Kopijyvä. Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen Euroopan komission tiedonanto Saatavilla www-muodossa: URL: LexUriServ.do?uri=COM:2011:0012:FIN:FI:PDF Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:8. Helsinki: Yliopistopaino. Vassiliou, A EU Commissioner for Education, Culture, Multilingilism and Youth. Opening Speech at European Women and Sport Conference, September 16th, London. Wallin, S Tasa-arvo- ja liikunta-asioista vastaavan ministerin puhe Mahdollista menestys kampanjan avajaistilaisuudessa Puheita 310/2007. Woolnough, H. & Davidson, M.J Mentoring as a Career Development Tool: Gender, Race and Ethnicity Implications. Teoksessa Bilimoria, D. & Piderit, S. (toim.) Handbook on Women in Business and Management. Northampton: Edward Elgar Publishing, Yhteinen maali Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ohjelma naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vuosille Moniste. Liikunta & tiede 48 5 /

Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa

Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa Euroopan unionin osarahoittama hanke Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa Eurooppanaisten vierailu STM:n tasa-arvoyksikköön 22.1.2015 Projektipäällikkö Mia Teräsaho, STM TASURI-hanke (Gender

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Board Professionals Parhaat henkilöt oikeille paikoille sukupuoleen katsomatta

Board Professionals Parhaat henkilöt oikeille paikoille sukupuoleen katsomatta Board Professionals Parhaat henkilöt oikeille paikoille sukupuoleen katsomatta Yhteenvetoraportti 23.10.2009 Anu Valtari Riitta Ahlholm Verkkohaastattelun tavoitteet ja toteutus Verkkohaastattelun tavoitteena

Lisätiedot

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 9 1 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Jalkapallo Pyöräily Uinti Juoksulenkkeily Hiihto 217 18 166 149 147 Muutoksia eri lajien harrastajien lukumäärissä

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Liikuntakulttuurin kokonaisarviointi: valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi liikunnan alueella (Liikuntal. 4, 2 mom.) arvioitu muutamia keskeisiä

Lisätiedot

TYTTÖJEN JA POIKIEN LIIKUNTAHARRASTUKSET JA NIIDEN JULKINEN TUKI. Pirjetta Komi

TYTTÖJEN JA POIKIEN LIIKUNTAHARRASTUKSET JA NIIDEN JULKINEN TUKI. Pirjetta Komi TYTTÖJEN JA POIKIEN LIIKUNTAHARRASTUKSET JA NIIDEN JULKINEN TUKI Pirjetta Komi Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma Tammikuu 2007 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen

Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Opetusministeriön asettama työryhmä segregaation purkamiseksi Kokous 18.12.2009 Matematiikan valinnaiset kurssit

Lisätiedot

Naisten urat - kokemuksia naisten kompetenssien kehittämisestä KTT Minna Hiillos 4.2.2014

Naisten urat - kokemuksia naisten kompetenssien kehittämisestä KTT Minna Hiillos 4.2.2014 Naisten urat - kokemuksia naisten kompetenssien kehittämisestä KTT Minna Hiillos 4.2.2014 February 11, 2014 Aalto University Executive Education 1 Taustaa: kompetenssien kehittämisestä Kolme henkilökohtaista

Lisätiedot

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Työnjako: Yleisten edellytysten luominen ensisijassa valtion ja kuntien tehtävä. Toiminnasta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus kuntien tasaarvotyöstä. 9.9.2015 Naisjärjestöjen keskusliitto YTM Meija Tuominen meija.tuominen(at)vantaa.fi

Keskustelutilaisuus kuntien tasaarvotyöstä. 9.9.2015 Naisjärjestöjen keskusliitto YTM Meija Tuominen meija.tuominen(at)vantaa.fi Keskustelutilaisuus kuntien tasaarvotyöstä 9.9.2015 Naisjärjestöjen keskusliitto YTM Meija Tuominen meija.tuominen(at)vantaa.fi Tasa-arvo? Yhdenvertaisuus? Lähestymistapoja: - Uskonnot ja ideologiat. -

Lisätiedot

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011 Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.211 Pauliina Husu TtT, tutkija UKK-instituutti, Terveysliikuntayksikkö 16.5.211 1 Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikunnan riittävyys. Suomalaisten

Lisätiedot

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Lähtökohdat Uudistettu tasa-arvolaki (2005) Taustalla EU:n samapalkkaisuus ja tasa-arvodirektiivit naisten

Lisätiedot

Kaikille avoin liikunta - ohjelma

Kaikille avoin liikunta - ohjelma Kaikille avoin liikunta - ohjelma Suomessa on jo kauan tehty nk. erityisryhmien, vammaisurheilun ja lajiliittojen välistä yhteistyötä: A. Perinteinen tiettyä vammaryhmää/ vammaisurheilulajia koskeva yhteistyö.

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Kuntien tasa-arvofoorumi 27.-28.2011 Turku Sinikka Mikola

Kuntien tasa-arvofoorumi 27.-28.2011 Turku Sinikka Mikola Eurooppalainen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirja kuntien toiminnallisen tasa-arvon systemaattisen edistämisen välineenä - TASE - projekti Kuntien tasa-arvofoorumi 27.-28.2011 Turku Sinikka

Lisätiedot

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ tarjoaa Mahdollisuuden pienimuotoisiin kansainvälisiin hankkeisiin, joissa opitaan liikunnasta ja urheilusta nuorisotyön

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Lehdistötiedote 6.3.2015 Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Naisjohtajien määrässä on ollut havaittavissa hidasta laskua viimeisen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020 Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset/visio 2020 VISIO

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 11.1.2013 Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 00.0.2012 1 Naisten ja miesten hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen sekä toiminnallisen tasa-arvon edistäminen Helsingin valtuustokauden strategian

Lisätiedot

"Suvauksen käyttöönotto Hämeenlinnassa: Tasa-arvonäkökulma osana valmistelua, päätöksentekoa ja palveluja

Suvauksen käyttöönotto Hämeenlinnassa: Tasa-arvonäkökulma osana valmistelua, päätöksentekoa ja palveluja Valtuutettu Sari Raution ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Suvauksen käyttöönotosta Hämeenlinnassa; Tasa-arvonäkökulma osana valmistelua, päätöksentekoa ja palveluja KV 5.9.2011

Lisätiedot

KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT

KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT Noora Järnefelt Tutkimus tutuksi 15.4.2011 KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT Tuoko koulutus lisää työvuosia? Miksi koulutetut pysyvät työelämässä ä ä pitempään? Miten eläkejärjestelmä

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISMAHDOLLISUUK- SIEN TASA-ARVO KOULUTUKSEN KENTÄLLÄ

KANSAINVÄLISTYMISMAHDOLLISUUK- SIEN TASA-ARVO KOULUTUKSEN KENTÄLLÄ KANSAINVÄLISTYMISMAHDOLLISUUK- SIEN TASA-ARVO KOULUTUKSEN KENTÄLLÄ Ammattikoulutuksen kansainvälisyyspäivät Tallinna 7.11.2012 Projektitutkija Taru Siekkinen Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Naisten ja miesten tasa-arvon merkitys kunnan johtamisessa ja palveluissa. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Kuntaliitto, 13.6.

Naisten ja miesten tasa-arvon merkitys kunnan johtamisessa ja palveluissa. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Kuntaliitto, 13.6. Naisten ja miesten tasa-arvon merkitys kunnan johtamisessa ja palveluissa Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Kuntaliitto, 13.6.2012 Sisältö Kunnat muutoksessa ajankohtaista Kuntien vaikutukset sukupuolten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 4.11.2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 4.11.2014 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 4.11.2014 NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry on vuonna 1911 perustettu

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Liikunta-alan yrittäjyys teollisuutta vai palvelutuotantoa? Kouvola 26.11.11

Liikunta-alan yrittäjyys teollisuutta vai palvelutuotantoa? Kouvola 26.11.11 Liikunta-alan yrittäjyys teollisuutta vai palvelutuotantoa? Kouvola 26.11.11 Taustalla Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 (Koivisto, Diges 2010) Liikunta- ja elämyspalvelut ennakointityö

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 13.15-13.55 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Tasa-arvolain muutokset

Lisätiedot

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖPÄIVÄT 23.-24.9.2008 RANTASIPI AULANKO, HÄMEENLINNA RAIJA MATTILA EU-yhteistyön taustaa Liikuntasektorin

Lisätiedot

Koulutuksellinen tasa-arvo

Koulutuksellinen tasa-arvo Koulutuksellinen tasa-arvo Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspäivät 15.-16.5.2014 Ylitarkastaja Eeva Kaunismaa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Taustaa Hallitusohjelma: Sukupuolten välisiä eroja osaamistuloksissa,

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Johtamisosaaminen alihyödynnetty voimavara. XVII Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Rovaniemi 19.1.2012 KTT Mikko Luoma, JTO

Johtamisosaaminen alihyödynnetty voimavara. XVII Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Rovaniemi 19.1.2012 KTT Mikko Luoma, JTO Johtamisosaaminen alihyödynnetty voimavara XVII Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Rovaniemi 19.1.2012 KTT Mikko Luoma, JTO Määritelmä Johtaminen on tavoitteellista vuorovaikutusta organisationaalisessa

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Lihavuus laskuun seminaari 26.10.2012 Jukka Karvinen, Nuori Suomi ry www.nuorisuomi.fi Miksi liikuntaa? Liikkumaan oppiminen on

Lisätiedot

Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä

Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä Eron suuruusluokka prosenttiyksikköinä Keskuskauppakamarin selvitys 6.3.2014 Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä Keskuskauppakamari julkaisi viime marraskuussa selvityksensä

Lisätiedot

SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA. Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011. Pälvi Rantala

SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA. Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011. Pälvi Rantala SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011 Pälvi Rantala NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa elämässä meidän

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastuksen kasvulukuja Kansallisen liikuntatutkimuksen tulosten perusteella. Tämä artikkeli päivitetään, kun uusi tutkimus valmistuu. Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastusharrastus

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

NAISJOHTAJUUS Anne Ojajärvi Esimiestyö ja johtaminen kesä 2011 VOISHAN TÄMÄ HELPOMPAAKIN JOSKUS OLLA TAUSTAA Ensimmäinen naisjohtajan virka mahdollinen naimattomille naisille Suomessa 1863 postiaseman

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

ValoDi Valorisation of Diversity Skills Välineitä monimuotoisuustaitojen kehittämiseen. 28.10.2010 YES-seminaari, Vaasa Mari Poikolainen

ValoDi Valorisation of Diversity Skills Välineitä monimuotoisuustaitojen kehittämiseen. 28.10.2010 YES-seminaari, Vaasa Mari Poikolainen ValoDi Valorisation of Diversity Skills Välineitä monimuotoisuustaitojen kehittämiseen 28.10.2010 YES-seminaari, Vaasa Mari Poikolainen ValoDi Valorisation of Diversity Skills Managing diversity...impossible?

Lisätiedot

Naisten urakehityksen edistämisen työryhmä LOPPURAPORTTI

Naisten urakehityksen edistämisen työryhmä LOPPURAPORTTI Naisten urakehityksen edistämisen työryhmä LOPPURAPORTTI 15.1.2009 Esipuhe Naisten urakehityksen työryhmän työ käynnistyi maaliskuussa 2008. Ryhmä keskittyi työssään etsimään käytännön keinoja naisten

Lisätiedot

Seuratuki 2013 haku ja arviointi

Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki vuonna 2013 Valtiontalouden tarkastusviraston raportti (VTV 14/2012) OKM jakaa seuratuen eli vastaa koko prosessista Tuen suuruus 3 850 000 euroa (kasvu 2 350

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Lapset ja nuoret Ikääntyvä väestö Perhevapaakustannukset ja tasa-arvo Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Karskit insinöörimuijat Havaintoja sukupuolittuneista ammattikäsityksistä

Karskit insinöörimuijat Havaintoja sukupuolittuneista ammattikäsityksistä Karskit insinöörimuijat Havaintoja sukupuolittuneista ammattikäsityksistä Lahden tiedepäivä 29.11.2011, Fellmannia Ari Hautaniemi Lahden ammattikorkeakoulu Innovaatiokeskus 24.11.2011 1 Tasa-arvoa ja samapalkkaisuutta

Lisätiedot

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä Palkkatasa-arvon edistäminen samapalkkaisuusohjelmassa Outi Viitamaa-Tervonen, sosiaali- ja terveysministeriö Ansaitset enemmän! UNI Naiset Finland 1.9.2012 Naisten ja miesten välinen palkkaero on Suomessa

Lisätiedot

Kokemuksia Ruuhkavuosiprprojektista. Työn ja yksityiselämän tasapaino-seminaari 6.5.2014 Maria Carlsson, Partner

Kokemuksia Ruuhkavuosiprprojektista. Työn ja yksityiselämän tasapaino-seminaari 6.5.2014 Maria Carlsson, Partner Kokemuksia Ruuhkavuosiprprojektista Työn ja yksityiselämän tasapaino-seminaari 6.5.2014, Partner TOIMISTOSTA Perustettu 1913 Täyden palvelun asianajotoimisto Toimintaa Helsingissä, Tampereella, Pietarissa

Lisätiedot

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Terveyden edistämisen toiminnan yksinkertaisuus - ja saman aikainen kompleksisuus Lähestymistapoja

Lisätiedot

Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn?

Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn? Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn? - Johdanto: Alkoholin ja tupakan merkitys kansanterveydelle - Vireillä olevat lakiuudistukset ovat suuri mahdollisuus - Tavoitteena on, että

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin 3. naisjohtajaselvitys, Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Lakimies Antti Turunen

Keskuskauppakamarin 3. naisjohtajaselvitys, Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Lakimies Antti Turunen Keskuskauppakamarin 3. naisjohtajaselvitys, 2013 Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Lakimies Antti Turunen Selvityksen kohde Kaikki pörssiyhtiöt päälistauspaikka Helsinki 118 yhtiötä Kaikki valtio-omisteiset

Lisätiedot

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 27.1.2012 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja Kansainvälistä kokemusta

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Saimaan amk Ritva Kosonen. Suomalaisen ja venäläisen kulttuurin erot (GLOBE)

Saimaan amk Ritva Kosonen. Suomalaisen ja venäläisen kulttuurin erot (GLOBE) Saimaan amk Ritva Kosonen Suomalaisen ja venäläisen kulttuurin erot (GLOBE) Valtaetäisyys Russia Power Distance Miten vähemmän valtaa omaavat ryhmän jäsenet hyväksyvät sen, että valta on jaettu epätasaisesti?

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Valtion rooli liikunnan pelikentällä Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa. Koulutusaineisto rahoittajaviranomaisten ja projektitoimijoiden käyttöön

Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa. Koulutusaineisto rahoittajaviranomaisten ja projektitoimijoiden käyttöön Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa Koulutusaineisto rahoittajaviranomaisten ja projektitoimijoiden käyttöön Koulutusaineiston tarkoitus Tämä koulutusaineisto tukee Tasa-arvon

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Nuoret naiset johtamisurille. Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi

Nuoret naiset johtamisurille. Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi Nuoret naiset johtamisurille Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi Johtajuus on Tehtäväkokonaisuus, johon liittyy odotuksia, vastuita ja velvollisuuksia Suhde, jossa on määritelty

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Naisiin kohdistuvat stereotypiat johtamisurilla. 27.11.2013 Hanken Anna-Maija Lämsä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Naisiin kohdistuvat stereotypiat johtamisurilla. 27.11.2013 Hanken Anna-Maija Lämsä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Naisiin kohdistuvat stereotypiat johtamisurilla 27.11.2013 Hanken Anna-Maija Lämsä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen tavoitteet Esittelen tulokset analyysista, jossa on selvitetty aikaisempaan

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Henrietta Grönlund Helsingin yliopisto / HelsinkiMissio ry Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti

Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti Sisältö Faktaa lasten/nuorten liikkumisesta? Liikunta Entä liikkumattomuus Ylipaino

Lisätiedot

Esimiehestä kaikki irti?

Esimiehestä kaikki irti? Esimiehestä kaikki irti? Esimiestyön vaatimukset, aikapaine ja vaikutusmahdollisuudet 2.6.2006 2.6.2006 Johtaminen ja organisaatiot muuttuneet! ENNEN johtamistyylit tavoite- ja tulosjohtaminen, prosessiajattelu

Lisätiedot

Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen

Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2015:15 Mia Teräsaho ja Mari Kupiainen Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen tuloksia TASURI-hankkeesta Tiivistelmä TASURI Euroopan unionin osarahoittama hanke

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Pirjo Harjunen Tuottavuusasiantuntijoiden kutsuseminaari 15.12.2011 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Pirjo Harjunen 14.12.2011 1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman

Lisätiedot

Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön -hanke. Esimiesvalmennuksen aloitustilaisuus 10.5.2011

Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön -hanke. Esimiesvalmennuksen aloitustilaisuus 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön -hanke Esimiesvalmennuksen aloitustilaisuus 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön 2008-2011 2008 käynnistynyt pääkaupunkiseudun yhteishanke Mukaan!: keskiössä

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot