TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN"

Transkriptio

1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 1(38) LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2011 Pelastuslaitoksen johtokunta

2 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 2(38) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 Strategia... 3 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen strategia Visio Espoo-strategia... 6 Palvelutasopäätös... 6 Toiminta Toiminnan kehittäminen... 7 Onnettomuuksien ehkäisy... 7 Pelastustoiminta... 7 Väestönsuojelu ja varautuminen... 8 Ensihoitopalvelut... 8 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 9 TILINPÄÄTÖSTIEDOT Talous Henkilöstö... 38

3 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 3(38) YLEISTÄ Strategia Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen strategia Pelastuslaitoksen strategia määrittää kehittämisen suunnat lähivuosiksi. Visio, toiminta-ajatus ja arvot kuvaavat sitä, millaiseksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosta halutaan kehittää. Vision suuntaan edetään määrittelemällä strategiset linjaukset ja laaditaan palvelutasopäätös niiden mukaisesti. Strategisia linjauksia on tarkasteltu neljästä näkökulmasta, ja kuhunkin näkökulmaan on määritelty kriittiset menestystekijät. Lakisääteisessä palvelutasopäätöksessä kuvataan tavoitteet yksityiskohtaisemmin sekä kehittämissuunnitelma ja -aikataulu. Strategiasta ja palvelutasopäätöksestä johdetaan edelleen vuosittaiset tulostavoitteet ja tavoitteen saavuttamista osoittavat arviointikriteerit tai -mittarit. Nämä esitetään vuosittaisessa toimintaja taloussuunnitelmassa. Pelastuslaitoksen strategiatyön ja palvelutasopäätöksen valmistelun pohjana on käytetty alueen pelastustoimen kuntien strategioita sekä pelastustoimen strategiaa Visio 2015 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelujen huippuosaaja. Se on arvostettu, avoimesti viestivä, yhteistyöhakuinen ja työpaikkana haluttu. Toiminta-ajatus Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää alueen turvallisuutta kaikissa olosuhteissa minimoimalla onnettomuusvahinkoja ja niiden seurauksia. Tähän tehtävään kuuluvat onnettomuuksien ehkäiseminen, kuntien ja kuntalaisten onnettomuustilanteissa tarvittavien valmiuksien parantaminen, pelastustoimenpiteet ja ensihoitopalvelut. Arvot Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos noudattaa toiminnassaan sekä pelastustoimen että Espoon kaupungin arvoja.

4 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 4(38) Ylin arvo pelastustoimessa on ihmishenkien pelastaminen. Sitä toteutetaan ensisijaisesti ehkäisemällä henkilövahinkoja jo ennakolta. Mahdollisen onnettomuuden tai tapaturman sattuessa pyritään kaikin käytettävissä olevin keinoin pelastamaan ihmishenkiä. Pelastustoimen arvot on julkistettu vuonna Niiden mukaan "turvallisuus on yhteinen asiamme: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti". Inhimillinen tarkoittaa muun muassa ihmisarvon kunnioitusta, tasapuolisuutta, moniarvoisuutta ja vastuuta ympäristöstä. Ammatillisesti puolestaan kuvaa muun muassa jatkuvaa ja laajenevaa osaamisen kehittämistä sekä oman ja toisen työn arvostusta. Luotettavasti -arvon taustalla on ajatus, että pelastustoimeen ja sen jokaiseen jäseneen voi luottaa. Espoon kaupungin arvoja ovat o Asukas- ja asiakaslähtöisyys o Suvaitsevaisuus, inhimillisyys ja tasa-arvo o Luovuus ja innovatiivisuus o Kumppanuus ja yhteisöllisyys o Tuloksellisuus ja vaikuttavuus o Kestävä kehitys Strategiset linjaukset Pelastuslaitoksen lähivuosien strategia on rakennettu visiosta ja toimintaajatuksesta seuraavista näkökulmista: o Poliittisen päätöksentekijän, kansalaisen ja asiakaan näkökulma: yhteiskunnallinen ja asiakasvaikuttavuus o Voimavarojen hallinnan näkökulma: resurssit ja talous o Organisaation suorituskyvyn ja toimivuuden näkökulma: prosessit ja rakenteet o Työyhteisön ja henkilöstön näkökulma: uudistuminen ja työkyky

5 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 5(38) Strategian ydin on näistä näkökulmista päätetyt kriittiset menestystekijät. Niissä onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä ratkaisevimmin ja välittömimmin pelastuslaitoksen menestymiseen. Säännöllisesti tehtävän toimintaympäristön analyysin avulla arvioidaan strategista tilannetta. Toimintaympäristön analyysi on strategian lisäksi perusta vuosittaisiin toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Niissä määritellään toimintavuoden tulostavoitteet jotka tukevat kriittisissä menestystekijöissä onnistumista, sekä tavoitteiden arviointikriteerit. Kokonaisuus on kuvattu pelastuslaitoksen tasapainoisen onnistumisstrategian muodossa (kuva 1). Suorituskyvyn Suorituskyvyn ja ja toimivuuden toimivuuden näkökulma: näkökulma: PROSESSIT PROSESSIT JA JA RAKENTEET RAKENTEET Kriittiset Kriittiset menestystekijät: menestystekijät: Kuvataan toiminta prosesseina ja kehitetään niitä Parannetaan toiminnan laatua Kehitetään johtamista ja sisäistä viestintää Poliittisen Poliittisen päätöksentekijän, päätöksentekijän, kansalaisen kansalaisen ja ja asiakkaan asiakkaan näkökulma: näkökulma: YHTEISKUNNALLINEN YHTEISKUNNALLINEN JA JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ASIAKASVAIKUTTAVUUS Kriittiset Kriittiset menestystekijät: menestystekijät: Ylläpidetään vähintään nykyinen palvelutaso Tuetaan kuntien omien strategioiden mukaista turvallisuustyötä Kehitetään asiakkaan saamaa palvelua, molemmilla kotimaisilla kielillä Visio Visio Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus Arvot Arvot Työyhteisön Työyhteisön ja ja henkilöstön henkilöstön näkökulma: näkökulma: UUDISTUMINEN UUDISTUMINEN JA JA TYÖKYKY TYÖKYKY Kriittiset menestystekijät: Kriittiset menestystekijät: Luodaan itsensä kehittämiselle myönteinen ilmapiiri Kehitetään ja hyödynnetään koko henkilöstön osaamista Tuetaan työkyvyn ylläpitämistä Voimavarojen Voimavarojen hallinnan hallinnan näkökulma: näkökulma: RESURSSIT RESURSSIT JA JA TALOUS TALOUS Kriittiset Kriittiset menestystekijät: menestystekijät: Pelastustoimen asukaskohtaiset kustannukset eivät nouse Toiminta järjestetään kustannustehokkaasti Onnistutaan rekrytoimaan osaavia työntekijöitä Kuva 1: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tasapainoinen onnistumisstrategia

6 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 6(38) Espoo-strategia Espoo-strategia määrittää kaupungin kehittämisen suuntaviivat lähivuosiksi. Visio, toiminta-ajatus ja arvot yhdessä pidemmän aikavälin päämäärien ja tulostavoitteiden kanssa kuvaavat sitä, millaiseksi Espoota halutaan kehittää. Espoo-strategiaan on kirjattu Espoon kaupungin visio, toiminta-ajatus, arvot sekä viisi näkökulmaa, joiden suunnasta päämäärät ja tavoitteet asetetaan. Strategia ohjaa kaikkea kaupungin toimintaa. Strategiaan liittyvät tulostavoitteet hyväksytään erikseen vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Espoo-strategia on fokusoitu huomioiden talouden heikentynyt tilanne ja se on luonteeltaan selviytymisstrategia. Espoo-strategian keskeisen sisällön muodostaa valtuuston hyväksymä tuottavuusohjelma ja siitä syntyvien projektien ja muiden toimenpiteiden toteuttaminen. Espoo-strategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Espoo-strategian mukaiset tulostavoitteet ja niiden toteuttamissuunnitelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksessa on esitetty jäljempänä. Palvelutasopäätös Pelastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt pelastuslain 13 :n mukaisesti palvelutasosta. Palvelutasopäätös on laadittu vuosiksi Palvelutasopäätöksessä on selvitetty pelastustoimen nykyinen palvelutaso sekä määritelty tavoitetaso, joka on strateginen päätös toiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Lopuksi on kuvattu toteuttamissuunnitelma ja -aikataulu, jolla tavoitetaso saavutetaan palvelutasopäätöksen voimassaoloaikana. Palvelutasopäätöstä toteutetaan kaikkien toimintaa ja taloutta ohjaavien suunnitelmien, erityisesti pelastuslaitoksen johtokunnan vuosittain hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. Toiminta 2011 Pelastuslaitokselle laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma, jonka pelastuslaitoksen johtokunta vahvistaa. Toimintasuunnitelman perusteella on laadittu erillinen toimeenpanosuunnitelma, joka on tuotu pelastuslaitoksen johtokunnalle tiedoksi. Toimeenpanosuunnitelmassa on määritetty vastuutahot ja resurssit, sekä seurantaa varten mittarit. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta, pelastuslaitoksen johtoryhmä ja palvelualueiden johtoryhmät valvovat tavoitteiden toteutumista suunnitelmassa määrätyin väliajoin. Tavoitteita on asetettu sopimusten mukaisesti myös pelastuslaitoksen sopimuskumppaneille. Toimeenpanosuunnitelmassa kuvattiin erityisen merkitykselliset sekä haasteelliset tulostavoitteet.

7 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 7(38) Toiminnan kehittäminen Pelastuslaitoksen toimintaa kehitettiin vuoden 2011 aikana laajalla kehittämisprojektilla ja siihen liittyvällä organisaatiouudistuksella. Sisäisiin toiminnallisiin ja prosessiriskeihin pyrittiin esimerkiksi prosessien parantamiseen tähtäävällä kehitysprojektilla. Näiden myötä esimerkiksi tukipalveluihin kuuluvat prosessit tunnistetaan paremmin ja voidaan ennakoida niiden liittymistä koko palveluliiketoimintaa sujuvoittaviin kokonaisuuksiin. Kehittämisprojekti jatkuu vuonna Pelastuslaitos toimii aktiivisena yhteistyökumppanina valtionhallinnon, pääkaupunkiseudun, oppilaitosten ja muiden yhteistyötahojen pelastustoimen kehittämishankkeissa. Onnettomuuksien ehkäisy Pelastuslaitos ja sopimuspalokunnat järjestivät 678 turvallisuuskoulutustilaisuutta, joissa tavoitettiin n alueen asukasta, eli n. 10,5 % Länsi-Uudenmaan alueen asukasluvusta. Vuoden aikana huomioitiin useita henkilöitä menestyksekkäästi tehdyistä ensitoimenpiteistä onnettomuus- ja tapaturmatilanteissa. Merkillepantavaa on se, että erityisesti kouluikäiset lapset ja nuoret ovat toimineet mallikkaasti. Palotarkastuksia suoritettiin yhteensä kappaletta, joista oli vuosittain tarkastettavien erityiskohteiden palotarkastuksia. Valitettavia palokuolemia oli kahdeksan kappaletta. Palokuolemien lisäksi on ollut useita vaaratilanteita, joista on selvitty parhaimmillaan kokonaan ilman henkilövahinkoja aikaisin hälyttävän palovaroittimen ja naapureiden ensitoimenpiteiden ansiosta. Pelastustoiminta Pelastustoiminnan välitöntä toimintavalmiutta ylläpidettiin 12 paloasemalla. Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmää kehitettiin niin, että kaikki päivystävät palomestarit ovat välittömässä lähtövalmiudessa. Sopimuspalokunnat huolehtivat tehtävistään uusittujen sopimustensa mukaisesti. Öljyvahinkojen torjunnasta huolehditaan vahvistetun olevan öljyntorjuntasuunnitelman mukaisesti.

8 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 8(38) Väestönsuojelu ja varautuminen Etukäteen laadittavin suunnitelmin kehitettiin sekä pelastuslaitoksen että kuntien valmiutta toimia normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kuntien valmiussuunnitelmien päivittämistyötä tuettiin kuntien tarpeiden mukaisesti. Ensihoitopalvelut Ensivastetoiminnasta huolehdittiin alueen kaikissa kunnissa sopimusten mukaisesti. Ensihoito- ja sairaankuljetustoiminnasta huolehditaan sopimusten mukaisesti Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella.

9 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 9(38) TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Otsikointi vastaa vuosien palvelutasopäätöksen otsikointia ja numerointia. Sellaisia palvelutasopäätöksen tavoitteita ei ole mainittu joita ei ole suunniteltu toteutettavaksi vuonna STRATEGINEN PÄÄTÖS Tämä johdetaan Palvelutasopäätöksestä, Espoo-strategiasta, Pelastustoimen strategiasta tai säädöksistä. Päätös kuvaa laitoksen linjaa, tahtotilaa missä halutaan olla tai minne halutaan päästä. 2. Riskianalyysi ja uhkien arviointi Onnettomuusuhat ja Ennuste niiden mahdolliset sekä toimintaympäristön paikalliset että alueelliset muutoksista vuosille 2015 muutokset on otettu ja 2030 on tehty. huomioon toiminnan suunnittelussa. Tulostavoite 2011 Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/ Arviointikriteeri Tähän tulee konkreettinen Kuvaa mitä pitää tehdä Kuvaa kuka tai ketkä vuoden 2011 tulostavoite, että tulostavoite kantavat päävastuun joka toteuttaa strategista saavutetaan siitä, että tulostavoite päätöstä saavutetaan Päivitetään riskialuejako ja arvioidaan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Riskienhallintapäällikkö Kuvaa niitä voimavaroja (sisäisiä ja ulkoisia) joita tulostavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan. Osa resursseista talousarviossa. Varautumisen palveluyksikkö Määrittelee miten tulostavoitteeseen pääseminen voidaan mitata, määrällisesti ja laadullisesti Tehty riskialuekartta ja toimintaympäristön arviointiraportti. Seuranta Määrittelee miten usein vastuutaho raportoi miten tavoitteen saavuttaminen onnistuu. Raportointitahot johtokunta ja johtoryhmä, raportointivälit 1v, ½ v, neljännesvuosittain (tai kuukausittain). johtoryhmä ja pelastustoimen neuvottelukunta. Toteutuma: Riskialuejakoa ei päivitetty. Uuden strategiamallin mukaisesti ennen uutta valtuustokautta tehdään laajempi katsaus ja arviointi käytettäväksi Espoo-strategian valmistelussa. Välivuosina tehdään kevyemmät

10 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 10(38) STRATEGINEN PÄÄTÖS Normaaliolojen riskianalyysi sekä häiriötilojen ja poikkeusolojen uhkien arvioinnit on tehty koko pelastustoimen alueella ja ne on otettu huomioon toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Tulostavoite 2011 Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/ Arviointikriteeri Poikkeusolojen sekä normaaliolojen häiriö- ja erityistilanteiden uhkaarviot on tehty. 3. Onnettomuuksien ehkäisy 3.1 Valistus ja neuvonta Ihmiset tunnistavat Ihmisten erilaisia vaaran turvallisuustietous on aiheuttajia, osaavat lisääntynyt. ehkäistä onnettomuuksia ja toimia oikein onnettomuustilanteissa sekä tietävät, miten varautua poikkeusoloihin. Päivitetään poikkeusolojen uhkaarvio ja laaditaan normaaliolojen häiriöja erityistilanteiden uhka-arviot. Turvallisuusviestinnässä tuodaan esille ihmisten omatoimisen varautumisen keinoja ja merkitystä. Valmiuspäällikkö Riskienhallintapäällikkö Varautumisen palveluyksikkö Kunnat, pelastusalan järjestöt, Laadittu arviointi ja suunnitelma muutosten huomioimisesta. Kyselytutkimuksen tulokset. Seuranta toimintaympäristön tila - katsaukset. Katsaus vuodelta 2011 on tehty. Toteuma Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelmaa on päivitetty tarpeen mukaan. Saatuja tuloksia on hyödynnetty toimintaympäristön tilaa arvioitaessa.. Arvioidaan pelastustoimen onnettomuus- ja resurssitietokannan (PRONTO) onnettomuustiedoista omatoimisia toimenpiteitä ja niiden vaikutusta. Valmiuspäällikkö Palontutkintaryhmä. Omatoimisten toimenpiteiden vaikuttavuuden kehittyminen. Alkusammutusta yritetään 59 %:ssa rakennuspaloja ja - vaaroja, määrä on pysynyt jokseenkin ennallaan. Alkusammutus sammutti 56 % rakennuspaloista ja -

11 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 11(38) STRATEGINEN PÄÄTÖS Onnettomuudet ja niiden seuraukset ovat vähentyneet pelastustoimen alueella suhteessa asukaslukuun. Tulostavoite 2011 Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/ Arviointikriteeri Pelastustehtävien määrä on 11 tuhatta asukasta kohti. Palokuolemia ei satu ja muut henkilövahingot ovat vähentyneet. Turvallisuuskoulutus-, neuvonta- ja tarkastustoiminnalla vähennetään onnettomuuksien määrää. Riskienhallintapäällikkö Pelastuslaitos ja yhteistyökumppanit Pelastustehtävien määrä 1000 asukasta kohti ilman yhteistoiminta- ja ensivastetehtäviä. Palokuolemien ja muiden henkilövahinkojen määrä asukasta kohti Seuranta vaaroista. Määrä on laskussa toista vuotta peräkkäin. Kaksi kertaa vuodessa Pelastustehtäviä oli 15,6/1000 asukasta. Palokuolemia oli 8, onnettomuuksissa loukkaantui 147/ asukasta, määrä on laskussa 3 vuotta peräkkäin. Valistustyön strategia on toteutettu turvallisuuskoulutuksen kolmivuotissuunnitelman mukaisesti. Kolmivuotissuunnitelma on päivitetty ja suunnitelmaa on toteutettu. Toteutetaan turvallisuusviestintää ja tarkistetaan kolmivuotissuunnitelma. Turvallisuusviestintävast aava Pelastuslaitoksen valistusvastaavat Tarkistettu kolmivuotissuunnitelma. Kolmivuotissuunnitelmaa ei päivitetty. Pelastuslaitos on ollut mukana valtakunnallisen turvallisuusviestintästrat egian kehittämisessä jonka pohjalta pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän suunnitelma tullaan tekemään. Valistuksen ja neuvonnan tilastointikriteerit on yhdenmukaistettu. Tilastointikriteerit ovat yhdenmukaiset. Tarkistetaan tilastointikriteerit. Turvallisuusviestintävast aava Pelastuslaitoksen valistusvastaavat Tehdyt määrittelyt

12 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 12(38) STRATEGINEN PÄÄTÖS Tulostavoite 2011 Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/ Arviointikriteeri Seuranta Toteuma Tilastointikriteerit on tarkastettu Pronton muutoksen yhteydessä. Asia liittyy valtakunnalliseen turvallisuusviestintästrat egiaan, joka on vielä kehitysvaiheessa. Pelastuslaitoksen ja sen yhteistyökumppanien antamalla turvallisuuskoulutuksella on tavoitettu vuosittain suoraan 10 % alueen asukkaista. Turvallisuuskoulutustilais uuksissa on tavoitettu henkilöä. 3.2 Kaavoitus ja rakentaminen Onnettomuuksien kuntien kaavoittajille, ennaltaehkäisy ja rakennusvalvontaviranoma pelastustoiminnan tarpeet isille ja rakennuttajille on on otettu huomioon annettu perehdytystä kaavoituksessa ja pelastustoimen rakennussuunnitelmissa. vaatimusten huomioon Tarkastustehtäviä, lausuntoja ja opastuksia on suunnattu niihin tehtäviin, joissa tarvitaan pelastusviranomaisen erityistä asiantuntemusta. ottamisessa. Erityistä huomiota on kiinnitetty pelastustoiminnan saavutettavuuteen tilanteessa, joka johtaa alueen riskiluokan muuttumisen Järjestetään turvallisuuskoulutusta ja osallistutaan yleisötilaisuuksiin. Järjestetään yhteinen opintopäivä. Annetuissa lausunnoissa ja neuvotteluissa tuodaan esille riskialueen määräytyminen ja mitä vaatimuksia se tuo tullessaan. Turvallisuusviestintävast aava Riskienhallintapäällikkö Johtavat palotarkastajat ja tarkastusinsinöörit Pelastuslaitos, sopimuspalokunnat, pelastusalan järjestöt Pelastuslaitos ja yhteistyökumppanit Pelastuslaitos Tavoitetut henkilöt suhteessa asukaslukuun. Järjestetty tilaisuus ja saatu palaute Toimintaympäristöanalyy sissä esille tulevat muutokset Kaksi kertaa vuodessa Turvallisuuskoulutustilai suuksilla tavoitettiin alueen asukasta, eli noin 10,5 % Länsi- Uudenmaan alueen asukasluvusta ei järjestetty opintopäivää. johtoryhmä ja johtokunta Keskeisiä muutoksia ovat väestön ikääntymisen aiheuttamat

13 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 13(38) STRATEGINEN PÄÄTÖS Tulostavoite 2011 Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/ Arviointikriteeri vaativammaksi. Seuranta rakenteelliset muutokset ja Espoon eteläosien tiivistyminen. Erityisesti pelastuslaitoksen asiantuntemusta on tarvittu maanalaisten tilojen (Länsimetro) rakentamisessa sekä ylikorkeiden rakennusten rakentamisessa. Sammutusvesitarve on otettu huomioon kuntien kaavoituksessa. I ja II riskialueilla ovat kunnat huolehtineet riittävän sammutusveden saannin järjestelyistä yleisestä vesijohtoverkostosta Arvioidaan sammutusveden saatavuus I ja II riskialueilla. Karl-Henrik Widbom Varautumisen palveluyksikkö Arvio sammutusveden saatavuudesta alueittain Valmistelut sammutusvesisuunnitelm an päivittämiseksi on tehty. 3.3 Palotarkastukset Kaikki säädösten mukaiset palotarkastukset on tehty kerran vuodessa tarkastettavaa kohdetta on tarkastettu. Suoritetaan palotarkastukset palvelutasopäätöksen mukaisesti. Palvelutuotanto Pelastuslaitos Poikkeaminen tarkastusvälistä Neljä kertaa vuodessa johtoryhmä ja kaksi kertaa vuodessa johtokunta. Palotarkastuksia suoritettiin yhteensä 8378 kappaletta, joista noin oli vuosittain tarkastettavien erityiskohteiden palotarkastuksia.

14 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 14(38) STRATEGINEN PÄÄTÖS Tulostavoite 2011 Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/ Arviointikriteeri Seuranta Palotarkastusten avulla on kehitetty palotarkastuskohteiden turvallisuuskulttuuria ja vähennetty onnettomuuksien määrää ja vaikutuksia. Ylimääräisiä palotarkastuksia on suunnattu kokoontumisja liiketiloihin ennen sesonkiaikoja, sekä kohteisiin joista tulee kohteen laajuuteen tai 500 kerran viidessä vuodessa tarkastettavaa kohdetta on tarkastettu kerran kymmenessä vuodessa tarkastettavaa kohdetta on tarkastettu. Valvontasuunnitelma on laadittu. Suurmyymälät ja ravintolat on tarkastettu sesonkiaikana sekä tuetun asumisen kohteita on tarkastettu sosiaali- ja päihdehuollolta saatujen tietojen perusteella. Suoritetaan palotarkastukset palvelutasopäätöksen mukaisesti. Suoritetaan palotarkastukset palvelutasopäätöksen mukaisesti. Laaditaan valvontasuunnitelma ja koulutetaan henkilöstöä toteuttamaan valvontasuunnitelmaa. Osallistutaan turvallisuuskulttuuria kehittävän valvontatoiminnan jatkohankkeeseen (TuKeVa II) Määritellyt kohteet tarkastetaan ja suoritetaan pyydetyt palotarkastukset tarvittaessa. Palvelutuotanto Pelastuslaitos Poikkeaminen tarkastusvälistä Palvelutuotanto Pelastuslaitos Poikkeaminen tarkastusvälistä Riskienhallintapäällikkö Nimetyt henkilöt Tehty valvontasuunnitelma, TuKeVa II - loppuraportti. Kaksi kertaa vuodessa vuodessa johtokunta Suunnitelluista tarkastuksista toteutui 50 % Kaksi kertaa vuodessa vuodessa johtokunta Suunnitelluista tarkastuksista 10 vuoden välein suoritettu 67 % Kaksi kertaa vuodessa vuodessa johtokunta Valvontasuunnitelma on laadittu. Osallistuttu TuKeVa IIhankkeen ohjaus- ja työryhmän jäsenenä. Palvelutuotanto Pelastuslaitos Tarkastusmäärät. johtoryhmä ja johtokunta Pelastuslaitos teki 300 ylimääräistä palotarkastusta. Ravintoloihin tehtiin

15 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 15(38) STRATEGINEN PÄÄTÖS toimintaan nähden kohtuuttoman paljon erheellisiä automaattisia paloilmoituksia. 3.4 Kemikaalivalvonta Vaarallisten kemikaalien lupakäsittely sekä tarkastus- ja valvontatoimet on tehty vaarallisten kemikaalien varastointia ja käsittelyä harjoittavissa kohteissa. Tulostavoite 2011 Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/ Arviointikriteeri Saapuneet kemikaalien käsittely- ja varastointiilmoitukset on käsitelty. Käsitellään saapuneet kemikaalien käsittely- ja varastointi-ilmoitukset sekä annetaan päätös käsittelystä. Onnettomuuksien ehkäisy Seuranta ylimääräisiä palotarkastuksia yhteistyössä poliisin kanssa syksyllä. Suurmyymälöiden ylimääräiset palotarkastukset ajoitettiin joulusesonkiaikaan. Tuetun asumisen kohteet on lisätty kerran vuodessa tarkastettaviksi palotarkastuskohteiksi. Yhteistyötä kuntien päihdehuollon kanssa on jatkettu riskikohteiden kartoittamiseksi. Palotarkastajat Tehdyt päätökset Kemikaalien käsittely- ja varastointi-ilmoitukset käsiteltiin. Pelastuslaitos teki 34 kpl vaarallisiin aineisiin liittyvää tarkastusta. 3.5 Muut tarkastustehtävät Ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten välineiden varastoinnin ja myynnin lupahakemukset sekä tarkastukset on hoidettu. Tarkastukset on tehty. Käsitellään hakemukset ja suoritetaan tarvittavat tarkastukset. Onnettomuuksien ehkäisy Palotarkastajat Tulleet ilmoitukset ja tehdyt päätökset Tarkastettiin yhteensä noin 100 kpl

16 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 16(38) STRATEGINEN PÄÄTÖS Tulostavoite 2011 Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/ Arviointikriteeri Seuranta ilotulitteiden väliaikaista myyntipaikkaa. Myös vanhoilta myyntipaikoilta vaadittiin kirjallista ilmoitusta lainsäädännön muutoksen vuoksi. Ilmoitukset ilotulituksesta on käsitelty kahden viikon kuluessa ilmoituksesta. Ilotulitusilmoitukset on käsitelty. Käsitellään tulleet ilmoitukset. Onnettomuuksien ehkäisy Palotarkastajat, muu päällystö. Tulleet ilmoitukset ja tehdyt päätökset Pelastuslaitos käsitteli ilmoituksia ilotulituksesta 86 kpl. Pohjavesialueilla sijaitsevien maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastusvelvoitteiden toteutumista on valvottu yhteistoiminnassa kuntien ympäristöviranomaisten kanssa. 3.6 Onnettomuuksien tutkinta Kaikki onnettomuusselosteet on täytetty oikein ja ajallaan. Niissä on arvioitu onnettomuuden syy. Määräaikaistarkastusten seurantaa varten on suunniteltu ratkaisu. PRONTO-selosteet ovat oikein täytetyt. Osana palotarkastusohjelmisto a, otetaan käyttöön säiliörekisteri. PRONTO-selosteet täytetään ajallaan ja sisällöllisesti vertailukelpoisella tiedolla. Onnettomuuksien ehkäisy Pelastustoiminnan johtajat, seurantavastuu pelastustoiminta Palotarkastajat Tehdyt päätökset Palontutkintaryhmä, PRONTO-pääkäyttäjät Arvio selosteiden perusteella tehtyjen tilastojen perusteella. Öljylämmityskatsastuksia tehtiin 31 kpl. Kaksi kertaa vuodessa johtoryhmä, kuukausittain toimialueen johtoryhmä. Selosteiden täyttämisessä on edelleen haasteita sisällöllisesti vertailukelpoisilla

17 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 17(38) STRATEGINEN PÄÄTÖS Tulostavoite 2011 Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/ Arviointikriteeri Seuranta tiedoilla. Pronto- selosteita ei ole tehty ajallaan ja selosteiden laadussa jäi vielä kehitettävää. 3.7 Nuohous Piirinuohoojat ovat tarjonneet kaikille lakisääteisen nuohouksen tarvitsijoille riittävät nuohouspalvelut nuohouspalvelusopimuste n mukaisesti molemmilla kotimaisilla kielillä. Nuohous on suoritettu ajallaan. Arvioidaan nuohoojien tarjoamaa palvelua toimintakertomusten ja tulleiden asiakaspalautteiden perusteella. Riskienhallintapäällikkö Piirinuohoojat, Uudenmaan nuohoojat sekä Nuohousalan keskusliitto Saatu palaute. johtoryhmä ja johtokunta Nuohouksesta on tullut muutamia yhteydenottoja liittyen nuohoojien asiakaspalveluun, mutta tehtyihin nuohousmääriin nähden palautetta on tullut vähän. Kokonaisuudessaan nuohoustoiminta on aikataulullisesti jäänyt tavoitteestaan (toteuma n. 75 %). Erityisenä ongelmana nuohoojilla on työvoiman saatavuus sekä asiakkaiden tavoittaminen. Nuohoojat ovat tarjonneet asiakaspalvelutilanteissa valistusta ja neuvontaa tulisijan turvallisesta käytöstä. Nuohoojille on annettu koulutusta. Järjestetään yhteinen koulutustilaisuus alueen nuohoojille. Riskienhallintapäällikkö Pelastuslaitos, pelastusalan järjestöt, Uudenmaan nuohoojat ja Nuohousalan keskusliitto Toteutuma johtoryhmä ja johtokunta Nuohoojille järjestettiin koulutustilaisuus Piirinuohoojat

18 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 18(38) STRATEGINEN PÄÄTÖS Tulostavoite 2011 Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/ Arviointikriteeri Seuranta osallistuivat tilaisuuteen varsin kattavasti. 4. Omatoiminen varautuminen 4.1 Omatoimisen varautumisen suunnittelu Omatoimisen varautumisen aluejako on tarkoituksenmukainen. Aluejaon suunnittelu on aloitettu Suunnitellaan tarkoituksenmukainen aluejako. Valmiuspäällikkö Varautumisen palveluyksikkö Aluejaon perusteet. johtoryhmä ja johtokunta Aluejakoon ei pelastuslaitoksen toimesta ole vuoden aikana tehty muutoksia. Erheellisiä paloilmoituksia tulee enintään 0,4 hälytystä laitetta kohti vuodessa Erheellisiä paloilmoituksia on enintään 0,6 hälytystä ilmoitinlaitetta kohti. Ylimääräisten palotarkastusten ja neuvonnan avulla ohjataan paloilmoittimien haltijoita. Onnettomuuksien ehkäisy Pelastuslaitos Erheelliset ilmoitukset paloilmoitinlaitetta kohti Kaksi kertaa vuodessa vuodessa johtokunta. Automaattisten paloilmoittimien antamien erheellisten hälytysten kokonaismäärän kasvu on pysähtynyt ollen 1384 tehtävää. Paloilmoitinta kohti erheellisiä ilmoituksia oli noin 1,2. Niissä rakennuksissa, joissa asuvien toimintakyky on alentunut, on toiminnanharjoittaja tehnyt Turvallisuusselvitykset on tehty ja kohteet ovat ryhtyneet toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä. Arvioidaan saapuneita turvallisuusselvityksiä ja ohjataan toimenpiteitä. Onnettomuuksien ehkäisy Palotarkastajat Arvio poistumisturvallisuusselv ityksen perusteella tehtävistä toimenpiteistä johtoryhmä ja johtokunta Yli 100 kohteessa poistumisturvallisuusselv

19 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 19(38) STRATEGINEN PÄÄTÖS turvallisuusselvityksen ja ryhtynyt siinä toimenpiteisiin. Tulostavoite 2011 Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/ Arviointikriteeri Seuranta ityksen perusteella tarvitaan automaattinen sammutuslaitteisto. Erityisiä haasteita aiheuttavat sellaiset kohteet, joissa ei ole selvää toiminnanharjoittajaa, mutta asukkaat on valittu liikunta- tai havaintokyvyn perusteella tai päihdehuollon osoittamana. 4.2 Omatoimisen varautumisen henkilöstön koulutus Yritysten ja taloyhtiöiden Turvallisuuskoulutustilais tarvitsema uuksissa on tavoitettu turvallisuushenkilöstö on 1000 henkilöä. nimetty ja koulutettu. Henkilöstö on varautunut ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä ja ryhtymään tarvittaessa omatoimisesti pelastustoimenpiteisiin. 4.3 Suuret yleisötilaisuudet Pelastustoimen alueella järjestettävissä suurissa yleisötilaisuuksissa turvallisuusjärjestelyt ja pelastustoiminnan toimintavalmius on otettu huomioon tilaisuuksien suunnittelussa. Turvajärjestelyt ovat tarkoituksenmukaiset ja pelastustoiminnan toimintavalmius on otettu huomioon. Järjestetään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa omatoimisen varautumisen koulutusta vähintään 1000:lle henkilölle. Saapuneiden ilmoitusten perusteella arvioidaan tarvittavat turvallisuusjärjestelyt. Turvallisuusviestintävast aava Onnettomuuksien ehkäisy Pelastusalan järjestöt Koulutettujen lukumäärä Kaksi kertaa vuodessa vuodessa johtokunta Koulutukseen osallistui 532 henkilöä. Pelastuslaitos Toteuma johtoryhmä ja johtokunta Pelastuslaitoksen toimesta käsiteltiin n. 30 yleisötilaisuudesta

20 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 20(38) STRATEGINEN PÄÄTÖS Tulostavoite 2011 Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/ Arviointikriteeri Seuranta tullutta pelastussuunnitelmaa. 5.1 Toimintavalmius Päivittäiset onnettomuudet Pelastuslaitoksen Pelastuslaitoksen yksiköiden lähtöaika kiireellisiin tehtäviin on reellisiin tehtäviin on yksiköiden lähtöaika kii- enintään 60 sekuntia. enintään 60 sekuntia. Sopimuspalokuntien ja meripelastusyhdistyksien yksiköiden lähtövalmius on eri riskialueiden tavoitteiden ja voimassaolevien sopimusten mukainen. Sopimuspalokuntien ja meripelastusyhdistyksien yksiköiden lähtövalmius on eri riskialueiden tavoitteiden ja voimassaolevien sopimusten mukainen. Selvitetään syyt puutteisiin ja ryhdytään tarpeellisiin toimiin. Tilatietojen perillemenoa ja seurantajärjestelmää parannetaan. Sopimuspalokuntien yksiköiden valmius järjestetään uusien sopimusten mukaiseksi. Pelastuspäällikkö, paloesimies ja pelastushenkilöstö. Pelastuspäällikkö ja palokuntavastaavat. Pelastuslaitos Pelastuslaitos Lähtöaikojen seuranta (Jukka Iirola) Sopimukset ja lähtöaikojen seuranta (Iirola, Ryhänen) Neljännesvuosittain paloasema/pelastusyksik kö, puolivuosittain vuodessa johtokunta Lähtöaika oli alle 60s 34 % kiireellisistä tehtävistä. Keskimääräinen lähtöaika kiireelliselle tehtävälle oli 7 8 s. Puolivuosittain vuodessa johtokunta. Kaikki palokunnat saavuttivat sopimuksen mukaisesti yli 80 % onnistumisen lähdöissä ja lähtöajoissa. Yhdellä palokunnalla on todellisia vaikeuksia täyttää sopimus hälytysosaston jäsenten osalta.

21 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 21(38) STRATEGINEN PÄÄTÖS Tulostavoite 2011 Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/ Arviointikriteeri Seuranta Pelastustoimen alueella eri riskialueet tavoitetaan pelastusyksiköillä seuraavasti: I riskialueella 80 prosentissa kiireellisistä pelastustehtävistä ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika on enintään 6 minuuttia. II riskialueella 90 prosentissa kiireellisistä pelastustehtävistä ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika on enintään 10 minuuttia. I riskialueella 70 prosentissa kiireellisistä pelastustehtävistä ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika on enintään 6 minuuttia. II riskialueella 90 prosentissa kiireellisistä pelastustehtävistä ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika on enintään 10 minuuttia. Selvitetään syyt puutteisiin ja ryhdytään tarpeellisiin toimiin. Tilatietojen perillemenoa ja seurantajärjestelmää parannetaan. Selvitetään syyt puutteisiin ja ryhdytään tarpeellisiin toimiin. Tilatietojen perillemenoa ja seurantajärjestelmää parannetaan. Pelastuspäällikkö, pelastushenkilöstö. Pelastuspäällikkö, pelastushenkilöstö. Pelastuslaitos Pelastuslaitos Toimintavalmiusaikojen seuranta (Jukka Iirola) Toimintavalmiusaikojen seuranta (Jukka Iirola) Neljännesvuosittain paloasema/pelastusyksik kö, puolivuosittain vuodessa johtokunta. -riskialueella ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika oli enintään 6 minuuttia 59 % kiireellisistä pelastustehtävistä Neljännesvuosittain paloasema/pelastusyksik kö, puolivuosittain vuodessa johtokunta. II-riskialueella ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika oli enintään 10 minuuttia 89 % kiireellisistä pelastustehtävistä Liikenneonnettomuudet Pelastustoiminta Valmius on mitoitettu liikenneonnettomuuksissa lisääntyvän liikenteen ja Valmiutta kehitetään liikenneonnettomuusval Pelastuspäällikkö, valmiudesta ja kalustosta Pelastuslaitos Kehittämistoimenpiteet. Puolivuosittain

22 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 22(38) STRATEGINEN PÄÄTÖS Tulostavoite 2011 Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/ Arviointikriteeri on tehokasta sekä kehittyvien mius projektin vastaavat henkilöstöt. turvallista. Valmius on liikennevälineiden kehittämisehdotusten mitoitettu lisääntyvän mukaisesti. pohjalta. liikenteen ja kehittyvien liikennevälineiden mukaisesti. Yhteistyötä Yhteistyötä Selvitetään ensihoidosta Pelastuspäällikkö, Pelastuslaitos Selvitys ja toimenpideehdotukset pelastustoiminnassa pelastustoiminnassa on vastaavien sairaankuljetuspäällikkö. liikenneonnettomuuksissa ryhdytty parantamaan viranomaisten kanssa on parannettu lääkintäviranomaisten ja ongelmakohdat ja lääkinnällisen muiden paikallisten ryhdytään tarvittaviin pelastustoiminnan johdon toimijoiden kanssa. toimenpiteisiin niiden ja eri toimijoiden kanssa. korjaamiseksi Pelastustoiminta ylikorkeissa rakennuksissa ja maanalaisista tiloissa Pelastustoiminta ylikorkeissa rakennuksissa ja rakennelmissa sekä maanalaisissa tiloissa on tehokasta ja turvallista Luonnononnettomuudet Poikkeuksellisen voimakkaiden luonnonilmiöiden aiheuttamiin Pelastustoiminnan valmius pelastustoimintaan ylikorkeissa rakennuksissa ja rakennelmissa sekä maanalaisissa tiloissa on suunniteltu, ohjeistettu ja ryhdytty rakentamaan yhteistyössä naapurialueiden kanssa. Pelastustoiminnan valmius luonnononnettomuuksissa on suunniteltu ja Laaditaan ylikorkeiden rakennusten ja maanalaisten tilojen pelastustoiminnan koulutussuunnitelma ja toteutetaan sitä. Yhtenäistetään pelastuslaitosten (HIKLU) toimintatapoja vaativissa savusukelluksissa ja suunnitellaan yhteistyössä Helsingin kanssa pelastustoimintaa metroympäristössä. Suunnitellaan pelastustoiminnan valmius luonnononnettomuuksis Pelastuspäällikkö, Clas Tallberg, Tero Kähkönen Pelastuspäällikkö, nimetty projektiryhmä. Pelastuslaitokset, liikennelaitos. Tehdyt suunnitelmat ja ohjeet sekä toteutetut koulutukset Seuranta vuodessa johtokunta. Valmiutta kehitettiin toimenpideehdotusten mukaisesti. Puolivuosittain vuodessa johtokunta. Erityistä selvitystä ei tehty. Puolivuosittain vuodessa johtokunta. Toteutuma: Toiminta ylikorkeissa rakennuksissa on suunniteltu yhdessä naapurialueiden kanssa, koulutussuunnitelma laatimatta. Toimintaa metrossa on suunniteltu ja harjoiteltu yhteistyössä Helsingin pelastuslaitoksen kanssa. Pelastuslaitos. Ohje. Toteutuma: Ohjetta

23 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 23(38) STRATEGINEN PÄÄTÖS onnettomuuksiin on varauduttu. Tulostavoite 2011 Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/ Arviointikriteeri ohjeistettu. sa ja ohjeistetaan toiminta. Seuranta ryhdyttiin tekemään, mutta valmistuminen siirrettiin seuraavalle vuodelle Suuronnettomuudet Suuronnettomuusvalmiuk sia on testattu harjoituksilla vähintään kerran vuodessa. Pelastustoiminnan johtamista laajassa luonnononnettomuudessa on harjoiteltu. Suunnitellaan ja toteutetaan suuronnettomuusharjoit us luonnononnettomuustila nteessa. Pelastuspäällikkö, nimetty projektiryhmä. Pelastuslaitos. Toteutettu harjoitus Toteutuma: Harjoituksen toteutus siirrettiin seuraavalle vuodelle, koska ohjeen valmistelun siirron myötä. Niissä kohteissa, joissa on vaadittu ulkoinen pelastussuunnitelma, on pidetty harjoitus vähintään joka kolmas vuosi. Onnettomuusharjoitus on järjestty seuraavissa kohteissa: Forcit Oy ja Neste Oil Inkoo Järjestetään onnettomuusharjoitus Forcit Oy:ssä ja Neste Oil Inkoossa. Pelastuspäällikkö, Christer Lindström ja Jari Sopen-Luoma. Pelastuslaitos. Toteutetut harjoitukset. Toteutuma: Forcit Oy:n harjoitus toteutettiin karttaharjoituksena. Neste Oil harjoitus siirtyi vuodelle 2012 toiminnanharjoittajan pyynnöstä Pelastustoiminta poikkeusoloissa Pelastustoimen Pelastustoimen johtokeskuksen ja alueen johtokeskuksen ja alueen kuntien johtokeskuksien kuntien johtokeskuksien yhteistoiminta on yhteistoiminta on saumatonta ja saumatonta ja Laaditaan toimintaohje. Valmiuspäällikkö Kehittämisyksikkö Johtokeskustoiminnan ohje päivitetty kuntia varten. Avustettu kuntia oman ohjeen laatimisessa. Toteutuma: Toimintaohjeistusta

24 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 24(38) STRATEGINEN PÄÄTÖS johtokeskustyöskentelystä on laadittu toimintaohjeet Väestön suojaaminen Pelastuslaitos on huolehtinut osaltaan siitä, että kuntien omia rakennushankkeita toteutettaessa suojapaikkoja tulee rakennettua tarkoituksenmukaisesti. Tulostavoite 2011 Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/ Arviointikriteeri johtokeskustyöskentelystä on laadittu toimintaohjeet. Yhteistyö kuntien omissa rakennushankkeissa Pelastusyksiköt ja niiden vahvuudet Pelastusyksikön Pelastuslaitoksen toiminta miehistövahvuus on aina on järjestetty niin, että vähintään 1+3. pelastusyksiköiden jatkuvaa valmiutta miehistövahvuudella 1+3 kyetään ylläpitämään mahdollisimman pienillä henkilöstökustannuksilla. Annetuissa lausunnoissa otetaan huomioon väestönsuojapaikkojen tarve alueella. Parannetaan vahvuuksien hallintaa koko alueella. Johtavat palotarkastajat Pelastuspäällikkö ja valmiudesta vastaavat. Varautumisen palveluyksikkö Pelastuslaitos. Suojapaikkojen lukumäärä suhteessa asukaslukuun. Henkilöstökulujen ja ylitöiden määrä. Seuranta ryhdyttiin tekemään, mutta valmistuminen siirrettiin seuraavalle vuodelle. Suojapaikkojen määrä on kehittynyt rakennuskannan lisääntymisen edellyttämällä tavalla. Toteutuma: Vahvuuksien hallintaa parannettiin ja henkilöstökuluja pystyttiin vähentämään. Todennäköisesti ensimmäisenä kohteessa olevien sopimuspalokuntien pelastusyksiköiden miehistövahvuus on vähintään savusukellusvalmiudella ja lähtövahvuudet ovat sopimusten mukaisia. Pelastusyksikön, joka tarvitaan 2 riskialueella enintään 10 minuutissa, 3 riskialueella enintään 20 minuutissa, on tarpeen pelastusjoukkueen kokoamisessa tai varikkovalmiuden takia, miehistövahvuus on vähintään savusukellusvalmiudella ja Tärkeimpien sopimuspalokuntien lähtövahvuus pyritään saamaan 1+3:ksi savusukellusvalmiudella. Pelastuspäällikkö ja sopimuspalokuntavastaav at. Pelastuslaitos ja sopimuspalokunnat. Valmiuden omaavien määrä suhteessa tavoitteeseen. Toteutuma: 31 sijainniltaan tärkeän palokunnan lähtövahvuudeksi pyrittiin saamaan 1+3 savusukellusvalmiudella. Viiden palokunnan

25 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 25(38) STRATEGINEN PÄÄTÖS Tulostavoite 2011 Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/ Arviointikriteeri lähtövahvuudet ovat sopimusten mukaisia. Seuranta lähtövahvuuksiin jäi puutteita uusissa sopimuksissa. 5.2 Pelastustoiminnan johtaminen Pelastusmuodostelmien johtaminen Kaikki päällikkö- ja Päällikköpäivystäjän ja päällystöpäivystäjät sekä päivystävän palomestarin päivystävät palomestarit osaamista on arvioitu kykenevät johtamaan testin avulla. tehokkaasti pelastusjoukkuetta ja pelastuskomppaniaa Kehitetään testi ja otetaan se käyttöön. Pelastuspäällikkö, Heikki Kervinen ja Jukka Ekholm. Pelastuslaitos. Suunniteltu testausjärjestelmä ja toteutunut testaus johtoryhmä ja johtokunta Toteutuma: Päivystävät päälliköt ja päivystävät palomestarit testattiin yhdenmukaisen testausjärjestelmän avulla. Pelastustoiminnan johtamisen tukena toimii tilannekeskus. Toteutetaan projektin kehitysehdotukset Pelastuspäällikkö, viestipäällikkö. Pelastuslaitos. Tilannekeskuksen kehittämissuunnitelma, toimintaohjeet, koulutussuunnitelma ja niiden seuranta johtoryhmä ja johtokunta Ohjeistettu ja koulutettu suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaisesti kehitetty pelastustoiminnan johtamisen tukemista. Tilanteen seurantaa ja viestintää myös kuntien suuntaan on tehostettu.: Pelastustoiminnan johtamisen tukena toimii tilannekeskus.

26 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 26(38) Päällystön päivystys- ja varallaolojärjestelyt Päällystön Toiminta on järjestetty päivystysjärjestelmien niin, että päivystävä kehittämisen tarve on palomestari saadaan selvitetty ja sen välittömään perusteella on ryhdytty lähtövalmiuteen Lohjan ja tarvittaviin Tammisaaren toimenpiteisiin. paloasemille. Varallaololla järjestetyssä päivystyksessä on päivystysalueittain mukana vähintään kuusi pelastustoiminnan johtamiseen kelpoista päällystöviranhaltijaa. Päällystöviranhaltijoita rekrytoitaessa ja toimintaa järjestettäessä on pyritty siihen, että koko alueen päällikköpäivystykseen ja toimialueiden päällystöpäivystykseen on vähintään kuusi pelastustoiminnan johtamiseen kelpoista päällystöviranhaltijaa. 5.3 Pelastustoiminnan suunnitelmat Kohdekorttia Kohdekorttia yksityiskohtaisempi yksityiskohtaisempi pelastustoiminnan pelastustoiminnan suunnitelma on tehty noin suunnitelma on tehty merkittävimmästä merkittävimmästä riskikohteesta. riskikohteesta. Johtamisjärjestelmän muutos toteutetaan tavoitteen mukaisesti. Toiminta järjestetään niin, että varallaolijoiden määrä on riittävä. Yhdenmukaistetaan perusteet, ohjeistetaan toiminta ja laaditaan suunnitelmat. Pelastustoiminnasta vastaava pelastuspäällikkö. Pelastuslaitos. Toteutettu muutos. Toteutuma: Pelastuslaitoksella oli 1.5. alkaen kolme päivystävää palomestaria välittömässä lähtövalmiudessa. Pelastuspäällikkö. Pelastuslaitos. Varallaolijoiden määrä. Pelastuspäällikkö, projektiryhmä. Pelastuslaitos. Tehty ohjeistus ja valmistuneet suunnitelmat. Toteutuma: Varallaololla järjestetty päivystys on 1.5. alkaen purettu, kun siirrettiin kolmen välittömässä lähtövalmiudessa olevaan päivystävän palomestarin järjestelmään. Puolivuosittain vuodessa johtokunta. Toteutuma: Perusteet on yhdenmukaistettu ja toiminta on ohjeistettu. Tavoite tehdä 30 kohdekorttia yksityiskohtaisempia pelastustoiminnan suunnitelmia ei toteutunut.

27 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 27(38) 6. Yhteistoiminta 6.2 Öljyntorjunta Öljyntorjunta on järjestetty öljyntorjuntasuunnitelma n ja sen liitteiden sekä täydentävien suunnitelmien mukaisesti. Pelastuslaitoksella ja sopimuspalokunnilla on riittävä määrä pätevää henkilöstöä veneiden miehittämiseksi. Kuntien kanssa on suunniteltu niiden osallistumisesta öljyntorjuntaan ja niiden vastuusta huolehtia jälkitorjunnassa. Venemiehistön koulutus on suunniteltu ja lähdetty toteuttamaan sitä. Suunnitellaan ja ohjeistetaan yhteistyössä AVI:n kanssa kuntien osuutta öljyntorjunnassa. Suunnitellaan venemiehistön koulutus ja lähdetään toteuttamaan sitä. Pelastuspäällikkö, Stig Saarinen. Pelastuspäällikkö, Stig Saarinen ja Kaj Artela. Pelastuslaitos. Suunnittelu ja ohjeistus.. Toteutuma: Kuntien osuutta öljyvahinkojen jälkitorjunnassa ohjeistettiin avi:n kanssa ja kuntien edustajille pidettiin koulutustilaisuus. Pelastuslaitos. Tehty suunnitelma ja aloitettu koulutus. Toteutuma: Koulutus toteutettiin suunnitelman mukaisesti. 6.3 Meripelastustehtävät Pelastuslaitos osallistuu tehokkaalla ja turvallisella tavalla meripelastustoimen tehtäviin tulipaloissa sekä muissa onnettomuuksissa. Pelastuslaitos on kehittänyt osallistumistaan meripelastustoimintaan rajavartiolaitoksen, Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa yhteistyössä tehdyn kehittämissuunnitelman mukaisesti. MIRG ryhmät on koulutettu ja varustettu siten, että riittävä työturvallisuus henkilökohtaisella tasolla on saavutettu. Toteutetaan toinen MIRG- peruskurssi, suunnitellaan jatko- ja ylläpitokoulutus. Pelastuspäällikkö, Clas Tallberg Pelastuslaitos rajavartiolaitos. Suunnitelman toteutuminen Pelastuslaitos on kehittänyt osallistumistaan meripelastustoimintaan täydentämällä varusteita siten, että riittävä työturvallisuus henkilökohtaisella tasolla on saavutettu. Kurssi siirrettiin vuodelle 2012.

28 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 28(38) 7. Varautuminen Pelastuslaitos on tukenut kuntien valmiussuunnittelua siten, että kunnat pystyvät huolehtimaan peruspalvelujen turvaamisesta normaalioloissa, häiriötiloissa ja poikkeusoloissa. 8. Ensihoitopalvelut Pelastuslaitoksen tuottamat kiireelliset ensihoitopalvelut on järjestetty ensihoidon palvelutasomäärityksen mukaisesti taloudellista voittoa tavoittelematta. 9. Tukipalvelut ja resurssit 9.1 Tukipalvelut Tutkimus ja kehittäminen Tutkimus- ja kehittämistoiminta on osa kaikkia toimintaprosesseja. Kunnille on annettu tukea siten, että ne pystyvät huolehtimaan peruspalvelujen turvaamisesta normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Pelastuslaitos on järjestänyt ensihoitopalvelut koko alueelle yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa. Pelastuslaitoksen projektipankki on laadittu. Osallistutaan kuntien valmiussuunnitelmien laadintaan. Ensihoitopalvelujen järjestämiseen osallistaan yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa. Käynnissä olevien ja päättyneiden projektien aineisto on keskitetysti saatavilla ja projekteista on ajan tasalla oleva yhteenveto. Valmiuspäällikkö Pelastuslaitos Arviot valmiussuunnittelun tasosta Sairaankuljetuspäällikkö. Valmiuspäällikkö Pelastuslaitos ja sairaanhoitopiirit. Varautumisen palveluyksikkö, pelastuslaitos Pidetyt palaverit, palvelutasopäätöksen valmistelun edistyminen. Tehdyt mallit. Puolivuosittain vuodessa johtokunta. Kuntien tarpeiden mukaisesti on tuettu kuntien valmiussuunnittelua. Vuoden lopulla laadittiin suunnitelma tukemisen tehostamiseksi. on osallistuttu HUSalueen ensihoidon palvelutasopäätöksen valmisteluun. Pelastuslaitos hoitaa ensivastepalveluita koko pelastustoimen alueella ja ensihoitopalveluita, Espoossa, Kauniaisissa sekä Kirkkonummella. Kaksi kertaa vuodessa johtoryhmä. Projektipankki laaditaan osana LUP

29 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 29(38) EFQM-mallin mukaista itsearviointi on tehty pelastuslaitoksen kaikilla osa-alueilla ja toimintaa on kehitetty arvioinnin perusteella. Ydinprosessien arviointia on suoritettu yksi kierros ja kehittämissuunnitelma on laadittu Henkilöstön osaamisen kehittäminen Pelastuslaitokselle on Koko henkilöstölle on luotu koulutusmyönteinen tehty osaamisen kartoitus ilmapiiri, jossa henkilöstö ja määritelty osaamisen voi käyttää luontevasti tarve eri tehtävissä. omia vahvuuksiaan. Koulutus on suunniteltu ja toteutettu siten, että henkilöstöllä on riittävät tiedot ja taidot hoitaa työtehtävänsä ammattimaisesti ja turvallisesti. Pelastus- ja ensihoitohenkilöstön koulutus on toteutettu koulutuksesta annetun ohjeen mukaisesti niin, että työvuoroharjoituksia on järjestetty 40 kpl/työvuoro/paloasema Suunnitellaan ja toteutetaan EFQMarviointi ja laaditaan sen perusteella kehittämissuunnitelma. Määritellään eri tehtävien osaamistarve ja kartoitetaan henkilöstön osaamistasot. Pelastus- ja ensihoitohenkilöstölle on tehty koulutusohjelmat Valmiuspäällikkö Pelastusjohtaja, Pekka Hynynen, osaamisen kehittämisprojekti, johtaminen ja esimiestyö projekti. Juha Karhu, Pekka Hynynen ja koulutustyöryhmä. Varautumisen palveluyksikkö, prosessien omistajat Pelastuslaitos. Pelastushenkilöstö. Suoritetut itsearvioinnit Koulutussuunnitelma 2011, Henkilöstön kehittämissuunnitelma. Koulutusohjelmien toteutuminen. Kehittäminen-projektia. Projektipankki valmistuu keväällä Ydinprosessien kuvaamista on jatkettu. Prosessien arvioinnin tn menetelmästä voidaan tehdä päätös vasta, kun kaikki prosessit on kuvattu, osana prosessien kuvaamisen projektia. Puolivuosittain vuodessa johtokunta. Toteutuma Koulutussuunnitelma toteutui ja henkilöstölle on tehty osaamisen kartoitus sairaankuljettajia lukuun ottamatta. Viikoittain työvuoroissa, puolivuosittain vuodessa johtokunta. Toteutuma Pelastushenkilöstön koulutusohjelmat toteutettiin kaikilla paloasemilla tavoitteen mukaisesti

30 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 30(38) Pelastustoimen tieto- ja viestijärjestelmät Pelastuslaitoksella on Järjestelmien jatkuva käytössään riittävän ylläpitäminen ja toimintakykyinen kehittäminen tietojärjestelmä, joka tukee päivittäisten onnettomuuksien, suuronnettomuuksien, häiriötilojen ja poikkeusolojen tehokasta johtamistoimintaa sekä tilannekuvan ylläpitämistä. Toiminnan tehostaminen tietojärjestemien avulla - johtamisjärjestelmä - palotarkastusjärjest. - pel.palvelun HR järj. - kalustohuoltojärj. - SMS-varahälytysjärj. - infojärjestelmä - videoneuvottelu - verkkolevy - sähköinen työpöytä - VPK extranet - VS koulutusjrj - paikallispalvelimet Tietohallintopäällikkö Lauri Jaakkola, Timo Saari, teknisten toimintojen palveluyksikkö. Toteutuneet ratkaisut keskuspaloasemaa lukuun ottamatta. Ensihoitohenkilöstön koulutusohjelmat toteutettiin. johtoryhmä ja johtokunta -johtamisjärjestelmän ajoneuvomikrot ja palvelin uusittu, ohjelmisto päivitetty, ylläpitoprosessin runko suunniteltu -palotarkastussuunnitelman osio otettu käyttöön -kalustohuoltojärjestelmä päivitetty -uusi Avack SMS-M viestiohjelma otettu käyttöön -kaikki paloasemat kattava Info-TVjärjestelmä otettu käyttöön -kaikille paloasemille asennettu (PC) videoneuvottelulaitteet -sähköisen työpöydän MOSS-etusivu luonnosteltu, käyttöönotto otettu työryhmät käyttöön VPKextranetissa

31 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 31(38) - paikallispalvelimet tilattu, käyttöönotto toimitusviiveen takia 201 Järjestelmät ovat tarpeellisilta osiltaan yhteensopivia muiden toimintaa tukevien tietojärjestelmien kanssa. Pelastuslaitoksen viestikalusto on yhdenmukaista koko alueella. Koko pelastuslaitoksessa siirrytään savusukelluksessa käyttämään Virveä. Pelastuspäällikkö, Heikki Kervinen, viestimestari. Pelastuslaitos Yhdenmukainen kalusto johtoryhmä ja johtokunta Pelastuslaitoksen viestikalusto on yhdenmukaista koko alueella. Pelastustoimen alueen kunnissa I ja II riskialueilla, taajamissa ja pääteillä, ulkona liikkuvat ihmiset on tavoitettu yleisillä kiinteillä väestöhälyttimillä ja koko alueen väestöstä on tavoitettu 90 % Johtaminen Strategioita toteutetaan ja toimintaa johdetaan prosessien mukaisesti hyvällä yhteistyöllä, yhtenäisillä toimintavoilla ja toimintaa oikein arvioimalla. Pelastustoimen alueen kunnissa I ja II riskialueilla, taajamissa ja pääteillä, ulkona liikkuvat ihmiset on tavoitettu yleisillä kiinteillä väestöhälyttimillä ja koko alueen väestöstä on tavoitettu 90 %. Pelastuslaitoksen toiminnasta 40 % on kuvattu prosessien muotoon ja prosesseille on nimetty omistajat, joiden johdolla edelleen kehitetään kuvattuja prosesseja.. Tekninen päällikkö Teknisten toimintojen palveluyksikkö ja varautumisen palveluyksikkö Ydinprosesseja on kuvattu ja tukiprosessien kuvaaminen on aloitettu. Prosessien kuvaaminen on ohjeistettu. Saavutettu peittoalue. johtoryhmä ja johtokunta Toteutuma: Tavoite ei toteutunut (toteutuma 86 %). Pelastusjohtaja, Pälviä Pelastuslaitos Tehdyt prosessikuvaukset Puolivuosittain vuodessa johtokunta. Prosessien johtamisjärjestelmä on hyväksytty, kuvaaminen on ohjeistettu ja prosessiportaani on käytössä. Ydinprosessien ja tukiprosessien kuvaaminen on

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2012

Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Onnettomuuksien ehkäisy 2012 OK-opintokeskus Koulutusta rahoittaa OK-opintokeskus (http://ok-opintokeskus.fi/) OK-opintokeskus on järjestöllisen koulutuksen asiantuntijaorganisaatio ja valtakunnallinen

Lisätiedot

Vuoden 2012 tulostavoitteet

Vuoden 2012 tulostavoitteet STRATEGINEN Tämä johdetaan Tähän tulee konkreettinen Kuvaa mitä pitää tehdä Kuvaa kuka tai ketkä Kuvaa niitä voimavaroja Määrittelee miten Palvelutasopäätöksestä, vuoden 2012 tulostavoite, että tulostavoite

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 214 Sisällysluettelo Tehtävämäärien kehitys... 3 Henkilövahingot... 5 Onnettomuuksien ehkäisy... 7 Alkusammutuksen vaikutus... 8 Erheelliset paloilmoitukset

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös 2014-2017 Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen johtokunta päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2004 SM-2004-01205/Tu-311 Lääninhallitukset Alueiden pelastustoimet Julkinen ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 1 Yleistä Velvoite pelastustoimen palvelutasoa

Lisätiedot

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Pelastustoimi 2007-2012 Vuosi 2007 Pelastustoimi vahvasti hallitusohjelmaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano Lääkäri- ja pelastushelikopteriselvitys Selonteko hätäkeskusuudistuksesta Väestön

Lisätiedot

Pelastustoimen muutospaineet ja mahdollisuudet. Seppo Lokka pelastusjohtaja

Pelastustoimen muutospaineet ja mahdollisuudet. Seppo Lokka pelastusjohtaja Pelastustoimen muutospaineet mahdollisuudet Seppo Lokka pelastusjohta Megatrendit Teknologia integroituu arkeen Keskinäisriippuvuus lisääntyy Yksilöllinen hyvinvointi korostuu Ilmastonmuutoksen seuraukset

Lisätiedot

Pelastustoimen palvelutason arviointi. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen palvelutason arviointi. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen palvelutason arviointi Hankejohtaja Taito Vainio 1 Käsiteltävät asiat Palvelutasopäätökset nyt Palvelutasopäätökset uudessa järjestelmässä 16.11.2017 OHJEEN RAKENNE 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 21.04.2016 Sivu 1 / 1 1667/2016 00.01.03 12 Toimintaympäristön tila Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 28 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh. 09 816 26874 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Pelastuslaitosten strateginen pohja

Pelastuslaitosten strateginen pohja Strategia 2020 Pelastuslaitosten strateginen pohja Pelastuslaitoksen kehittymisvaatimus Johtamisen haaste Tuottavuushyöty Yhteiskunnan/ Kunnan tavoitetaso Miten osaaminen saadaan yhteiskunnan käyttöön?

Lisätiedot

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Strateginen kenttä Johdon forum Ministeriövalmistelu - läänit Yhteistoiminnallinen valmistelu Pelastusaluevalmistelu (pelastusjohtajien kokous) Palvalutasopäätökset Kuntastrategiat

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus?

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Paloturvallisuuspäivät 2017 Mika Viljanen 13.12.2017 Pelastustoimen uudistus 1. Pelastuslain

Lisätiedot

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa pelastustoimen rakenneuudistus

Lisätiedot

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pelastuslaitokset (kunnat) Hätäkeskukset (Valtio) Valtion hallinnoimia Hätäkeskusalueita

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 1 Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 Etelä-Savossa pelastustoimen hälytystehtävämäärät nousivat hieman edellisvuoden tasosta. Vuonna 2015

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi 2016 PelJk 18.8.2016 Palvelutasopäätös 2014-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 :n mukainen päätös alueen palvelutasosta ja suunnitelma

Lisätiedot

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014 Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta Varautumisseminaari 19.3.2014 Taustaa Väestönsuojelujaoston johtokunnan seminaari 14. 15.1.2014 Kyselyt pelastuslaitoksille 13.2. 16 laitosta vastasi

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Toiminnan kuvaus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa siitä, että pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman tehokkaalla

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖ S JA RISKIANALYYSI Kati Tillander

PALVELUTASOPÄÄTÖ S JA RISKIANALYYSI Kati Tillander PALVELUTASOPÄÄTÖ S JA RISKIANALYYSI 2017-2020 Kati Tillander 28.2.2017 Palvelutasopäätös Sisältö Riskianalyysi Toimii palvelutasopäätöksen perusteluosana ja edelleen tarkemman toiminnan suunnittelun apuvälineenä.

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

Toimintasääntö

Toimintasääntö Toimintasääntö 1.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN OHJAUS 1 2. PELASTUSTOIMEN TOIMIALA 1 3. JOHTAMINEN 2 3.1. Johtamistapa 2 3.2. Johtajan tehtävät 2 3.3. Johto- ja yhteistoimintaryhmät

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT... 2 HALLINTOPALVELUT... 2 TYÖSUOJELUTOIMINTA... 2 VIESTINTÄ... 2 KEHITTÄMISRYHMÄ...

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2012 Vahvistetaan otettavaksi käyttöön 1.1.2012 Pelastuslautakunta 5.10.2011 Pelastuslautakunnan toimintasäännön muuttaminen, luku 10, Pelastuslautakunta

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET Joensuu 17.2.2011 AIHEET Hallituksen linjaukset toimintakykyhankkeen osalta Pelastustoimen kehittäminen 2 HALLITUKSEN ILTAKOULU Iltakoulukäsittely 19.5.2010 Hallituksen

Lisätiedot

Yritysinfo 16.9.2015

Yritysinfo 16.9.2015 Yritysinfo 16.9.2015 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Tomi Pursiainen Riskienhallintapäällikkö Mitä yrityksen tulee ottaa huomioon turvallisuuden ja riskienhallinnan takaamiseksi? Toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Toimintasääntö 1.1.20152013

Toimintasääntö 1.1.20152013 Toimintasääntö 1.1.20152013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN OHJAUS... 1 2. PELASTUSTOIMEN TOIMIALA... 1 3. JOHTAMINEN... 2 3.1. Johtamistapa... 2 3.2. Johtajan tehtävät... 2 3.3. Johtoryhmät...

Lisätiedot

1. Aluepelastuslaitoksen toiminnan ohjaus... 2. 2. Pelastustoimen toimiala... 2

1. Aluepelastuslaitoksen toiminnan ohjaus... 2. 2. Pelastustoimen toimiala... 2 TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluepelastuslaitoksen toiminnan ohjaus... 2 2. Pelastustoimen toimiala... 2 3. Johtaminen... 3 3.1. Johtamistapa... 3 3.2. Johtajan tehtävät... 3 3.3. Johtoryhmät...

Lisätiedot

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta Yhdyskuntalautakunta 133 15.10.2013 Kaupunginhallitus 278 23.10.2013 Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta 2014-2017 235/991/2013 YLK 133 Pelastuslain 29 mukaan alueen pelastustoimi

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN. SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT Erityisasiantuntija Jouni Pousi

SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN. SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT Erityisasiantuntija Jouni Pousi SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT 6. 8.4.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Esko Koskinen

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Esko Koskinen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Esko Koskinen Maakuntalaki Maakuntauudistus ja pelastustoimi Siirto maakunnille "Kuntalaki" Maakuntahallinto Organisaatio Liikelaitos Maakunnat ja JTS Maakuntien

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMI PELASTUSTOIMEN PALVELUTASO

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMI PELASTUSTOIMEN PALVELUTASO LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMI PELASTUSTOIMEN PALVELUTASO Pelastuslautakunta 11.12.2008 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 7 1.1 Palvelutasopäätöksen tarkoitus ja perusteet... 7 1.2 Katsaus palvelutasopäätöskauteen

Lisätiedot

Varautuminen ja väestönsuojelu Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen malliin

Varautuminen ja väestönsuojelu Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen malliin - Varautuminen ja väestönsuojelu Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen malliin Toimintaympäristönä Varsinais-Suomi Kuntia (omistajat): 28 Asukkaita 467 000 Päätoimista henkilöstöä 572 Sopimuspalokuntalaisia

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

23.2.2015. Vuoden 2015 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/arviointikriteeri Seuranta

23.2.2015. Vuoden 2015 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/arviointikriteeri Seuranta 1.Yleistä 1.2. Strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessi Pelastuslaitosta on johdettu ja palvelutasoa on toteutettu strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessin Strategisen johtamisen ja ohjauksen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen.

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Päämäärä Oma Valtuustokauden valtuustokau tavoitteet (Espoostrategia) den tavoite Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1 Mittari / Tulostavoite arviointikriteeri / tavoite 31.10

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017 Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017 KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 edellisenä vuonna käynnistyneellä yhteistyöhankkeella Kuntaliiton kanssa. Projektipäällikkönä toimi Piia Vähäsalo.

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 TIEDOTE 1 (6) 2/2013 31.5.2013 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote.

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Toimintasääntö 1.4.20132013

Toimintasääntö 1.4.20132013 Toimintasääntö 1.4.20132013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN OHJAUS... 3 2. PELASTUSTOIMEN TOIMIALA... 3 3. JOHTAMINEN... 4 3.1. Johtamistapa... 4 3.2. Johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Hyväksytty xx.x.2013. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ. Johtokunta

Hyväksytty xx.x.2013. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ. Johtokunta Hyväksytty xx.x.2013 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ Johtokunta 1. Toimintasäännön tarkoitus Toimintasäännössä määritellään pelastuslaitoksen tehtävät, vastuualueet sekä niiden

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 1(10) PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 2(10) SISÄLLYS 1 Ohje ja sen tarkoitus...3 2 Satakunnan pelastustoimen operatiivinen johtamisjärjestelmä...3 2.1 Johtovastuun ottaminen ja siirtäminen...4

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN www.ekarjala.fi 1 PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY / Osallistujat: Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä täydennettynä Eksoten ensihoidon palvelupäälliköllä

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAPUOLET Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin

Lisätiedot

Yhteistyöstrategia 2012

Yhteistyöstrategia 2012 Yhteistyöstrategia 2012 Suunnitelma yhteistyön parantamiselle Länsi- Uudenmaan Pelastuslaitoksen ja alueen sopimuspalokuntien välillä Projekti Tavoitteet: Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Vuoden 2013 Toimintasuunnitelman toteuma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Vuoden 2013 Toimintasuunnitelman toteuma STRATEGINEN PÄÄTÖS Tämä johdetaan Palvelutasopäätöksestä, Espoo-strategiasta, Pelastustoimen strategiasta tai säädöksistä. Päätös kuvaa laitoksen linjaa, tahtotilaa missä halutaan olla tai minne halutaan

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toiminta Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toiminta Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Toiminta 2015 Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen 1 PELASTUSTOIMEN ALUE 2 HALLINTO JA TALOUS Pelastusalue muodostuu 11 peruskunnasta Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.-16.12.2016, Silja Symphony Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi pelastustoimen strategia

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2013 1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT... 2 HALLINTOPALVELUT... 2 TYÖSUOJELUTOIMINTA... 2 VIESTINTÄ... 2 KEHITTÄMISRYHMÄ...

Lisätiedot

PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Pelastuslautakunnan päätös 12.9.2013, 39 Voimaan 1.1.2014 1 1 Toimintasäännön tarkoitus Pelastuslaitoksen toimintasäännön tarkoituksena on

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAITOS

KAINUUN PELASTUSLAITOS KAINUUN PELASTUSLAITOS MUUTOSINFOT ke 22.3. Suomussalmi ke 29.3. Ristijärvi ti 4.4. Paltamo ti 25.4. Puolanka ke 3.5. Sotkamo ke 10.5. Kajaani ke 17.5. Kuhmo to 18.5. Hyrynsalmi KAINUUN PELASTUSLAITOS

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS /13.

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS /13. Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta 8 17.10.2017 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2018-2020 76/13.130/2017 IUALPEL 17.10.2017 8 Valmistelu: Olavi Liljemark Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi

Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi Pvm. Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 14.12.2010 kokouksessaan Hyvä hallintotapa -asiakirjan suosituksena Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Kuntatalo PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS VARAUTUMISEN VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 19.-20.10.2011 PIRKANMAAN KUNTIEN VALMIUSTOIMINTA JA PELASTUSTOIMI PELASTUSLAKIUUDISTUS 2011 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

Lisätiedot

LUP toiminnasta 2013

LUP toiminnasta 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisasioita Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen nuohoojien opintopäivä 29.11.2012 Fiskars V-P Ihamäki

Lisätiedot

Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta.

Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivät 28.5.2013 Oulu pelastusylitarkastaja Tom Tallberg 24.5.2013 1 Yleinen varautumisvelvollisuus

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistushanke

Pelastustoimen uudistushanke Pelastustoimen uudistushanke - Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmä - Poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 13.10.2016, Jyväskylä

Lisätiedot

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon Pelastuslaitoksen näkökohta Tuulivoima on yleisesti hyväksytty tapa tuottaa sähköenergiaa ja tuulivoiman lisäämiseen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos

PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos 2 Pelastuslautakunta 14.9.2012 / 59, liite nro 9 Pelastuslautakunta xx.12.2012 / x, liite nro x PTP 2013-2016 Sisällysluettelo Pelastustoimen

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Pelastusylijohtaja Esko Koskinen 25.5.2016 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 26.5.2016 2 Toiminta-ajatus:

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen kehittyvä rooli maakunnallisena toimijana

Pelastuslaitoksen kehittyvä rooli maakunnallisena toimijana Pelastuslaitoksen kehittyvä rooli maakunnallisena toimijana Palotutkimuksen päivät 2007 27. 28. elokuuta 2007 Esko Kaukonen 1 1.10.2007 Pelastustoimen alueellistaminen 2 1.10.2007 Pelastustoimen reformin

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2015 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2014 Ta 2015 Tot 9/2015 % ta:sta muutos 14-15 Muutos 14-15 % Ennuste 31.12.2015 Toimintatulot 17 049 23 698 17 297 73,0

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS PALVELUTASOPÄÄTÖS 2009-2012 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS PALVELUTASOPÄÄTÖS 2009 2012 Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta Palvelutasopäätösesitys Keski-Suomen pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät Hanasaari. Matti Honkanen

Palotutkimuksen päivät Hanasaari. Matti Honkanen Pelastustoimen yhteinen osaamisenkartoitusmalli Päivystävän päällikön ja päivystävän palomestarin tasoille sekä tilannekeskushenkilöstölle Palotutkimuksen päivät 30.8.2017 Hanasaari Matti Honkanen OSAAMISENKARTOITUS

Lisätiedot

PELASTUSLAITOS. PÄIJÄT-HÄME Palvelutasopäätös 2014-2017

PELASTUSLAITOS. PÄIJÄT-HÄME Palvelutasopäätös 2014-2017 PELASTUSLAITOS PÄIJÄT-HÄME Palvelutasopäätös 2014-2017 Hyväksytty maakuntavaltuustossa 03.12.2013 Sisällys 1. Yleistä 4 1.1. Lainsäädäntö 6 1.2. Toiminnan painopisteet ja strategiset päämäärät 8 1.2.1.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot