Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä"

Transkriptio

1 1 Tulli Määräys Dnro Antopäivä 49/ Säädösperusta Alusliikennepalvelulaki (623/2005) 20 a (225/2012), 22 a (225/2012), 22 b (225/2012), 22 c (791/2013) ja 22 g (791/2013) Väylämaksulaki (1122/2005) 13 2 momentti Tullikoodeksi (neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92) 38 artikla 1 kohta ja 183 artikla Tullikoodeksin soveltamisasetus (komission asetus (ETY) N:o 2454/93) 324 e artikla ja 448 artikla Tullilaki 4 2 momentti Voimassaoloaika lukien toistaiseksi. Tällä määräyksellä kumotaan Tullihallituksen antama päätös dnro 65/010/12 Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä ja Tullin antama määräys dnro 171/2013 mainitun Tullihallituksen päätöksen muuttamisesta. Kohderyhmät Merenkulun harjoittajat ja heidän edustajansa Tullitoimipaikat Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä 1. Määräyksen soveltamisala Tämä määräys koskee aluksen saapumista ja lähtöä koskevia ilmoituksia niiden saapuessa Suomen satamaan tai Suomessa sijaitsevaan ankkuripaikkaan tai lähtiessä Suomen satamasta tai Suomessa sijaitsevasta ankkuripaikasta, näiden ilmoitusten sisältöä ja tallentamista alusliikennepalvelulain (623/2005) 20 a :ssä (225/2012) tarkoitettuun merenkulun sähköiseen tiedonhallintajärjestelmään (Portnet) sekä järjestelmään tapahtuvaa aluksen, aluksen edustajan ja laivanisännän rekisteröintiä. Tätä määräystä sovelletaan seuraaviin aluksiin: kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviin meriliikenteen aluksiin, ei kuitenkaan rannikkokalastusaluksiin, jotka palaavat päivittäin tai 36 tunnin kuluessa rekisteröintisatamaan tai johonkin jäsenvaltioiden alueella olevaan toiseen satamaan käymättä kolmannen maan alueella sijaitsevassa satamassa; meriliikenteen huvialuksiin, jos ne ovat 45 metriä pitkiä tai sitä pidempiä tai jos ne voivat kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa; perinnealuksiin, jos ne voivat kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa. Aluksen saapumista koskevien ilmoitusten osalta on myös otettava huomioon Liikenneviraston määräys dnro 2240/1003/2012 meriliikenteessä olevien alusten ilmoituksista sekä alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 11 a :n (1138/2010) säännökset satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY (PSC-direktiivi) mukaisesta ennakkoilmoituksesta.

2 2 2. Aluksen rekisteröinti Portnet-järjestelmään, rekisteröintitietojen muuttuminen ja alusta koskevien asiakirjojen tallentaminen 2.1 Aluksen rekisteröinti Suomen satamaan tai Suomessa sijaitsevaan ankkuripaikkaan ensimmäisen kerran saapuvan tai Suomen satamasta tai Suomessa sijaitsevasta ankkuripaikasta ensimmäisen kerran lähtevän aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on tallennettava Portnetiin ennen 3.1 kohdassa tarkoitetun saapumisilmoituksen antamista aluksen rekisteröimiseksi seuraavat tiedot: aluksen nimi aluksen radiotunnus aluksen IMO-numero aluksen kansallisuus aluksen nettovetoisuus aluksen bruttovetoisuus 2.2 Aluksen rekisteröintitietojen muuttuminen Jos aluksen nimi, kansallisuus tai netto- tai bruttovetoisuus on muuttunut aluksen rekisteröinnin jälkeen, muuttunut tieto on ilmoitettava Tullin meriliikennekeskukselle MEKElle ennen 3.1 kohdassa tarkoitetun saapumisilmoituksen vahvistamista tai, jos muutos on tapahtunut aluksen saapumisen jälkeen, ennen 4.1 kohdassa tarkoitetun lähtöilmoituksen vahvistamista. 2.3 Alusta koskevien asiakirjojen tallentaminen Seuraavat alusta koskevat asiakirjat on tallennettava Portnetiin kahden tunnin kuluessa siitä, kun alus on saapunut ensimmäisen kerran Suomen satamaan tai Suomessa sijaitsevaan ankkuripaikkaan: mittakirja kansallisuuskirja luokitustodistus lastiviivakirja turvatodistus Edellä luetellut asiakirjat voidaan tallentaa Portnetiin myös 2.1 kohdassa tarkoitetun rekisteröinnin yhteydessä. Jos alusta koskeva asiakirja on muuttunut sen Portnetiin tallentamisen jälkeen, myös muuttunut asiakirja on tallennettava Portnetiin. Alusta koskevia asiakirjoja, aluksen mittakirjaa ja turvatodistusta lukuun ottamatta, ei tarvitse tallentaa Portnetiin, jos alus on vapautettu väylämaksulain perusteella väylämaksun maksamisesta. 3. Ilmoitusmenettely saapumisen yhteydessä Aluksen saapuessa Suomen satamaan tai Suomessa sijaitsevaan ankkuripaikkaan siitä on annettava Portnetiin saapumisilmoitus (ennakkoilmoitus), joka sisältää myös väylämaksulain edellyttämät tiedot, sekä saapumisaikaa koskeva ilmoitus. Aluksen edustajan on vahvistettava annetut tiedot. Edustajan järjestelmään tekemä vahvistus vahvistaa samalla myös aluksesta annettujen asiakirjojen oikeellisuuden.

3 3 3.1 Saapumisilmoitus Saapumisilmoituksen antamisajankohta Suomen satamaan tai Suomessa sijaitsevaan ankkuripaikkaan saapuvasta aluksesta on annettava saapumisilmoitus Portnetiin: a) vähintään 24 tuntia ennen saapumista; tai b) viimeistään silloin, kun alus lähtee edellisestä satamasta, jos matkan kesto on alle 24 tuntia; tai c) jos satamaa ei tiedetä tai se on muuttunut matkan aikana, heti kun tieto satamasta on saatavilla. Jos ennakoitu saapumisaika muuttuu enemmän kuin kaksi tuntia saapumisilmoituksessa mainitusta ajasta, uusi ennakoitu aika on ilmoitettava välittömästi Portnetiin Saapumisilmoituksen sisältö Saapumisilmoitukseen sisältyvät seuraavat tiedot, ilmoitukset ja luettelot: yleiset tiedot väylämaksua koskeva ilmoitus aluksen turvatoimia koskeva ilmoitus alus- ja lastijätteitä koskeva ilmoitus aluksen kuljettamia vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita koskeva ilmoitus ilmoitus aluksen miehistöstä ja matkustajista luettelot aluksen varastoista ja aluksen miehistön tavaroista Yleiset tiedot Saapumisilmoituksessa on oltava seuraavat yleiset tiedot: aluksen yksilöintitiedot: nimi, tunnuskirjaimet, IMO-numero (jos aluksella on sellainen) saapumissatama tai ankkuripaikka edellinen lähtösatama seuraava määräsatama tieto siitä, saapuuko alus ulkomaan- vai kotimaanliikenteessä tieto siitä, onko aluksella saapuessaan vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita (vaarallista lastia) tieto siitä, saapuuko alus lastissa ja purkaako alus lastin tieto siitä, lähteekö alus ulkomaanliikenteessä vai kotimaanliikenteessä aluksen sijaintipaikka satamassa aluksen arvioitu saapumisaika satamaan tai ankkuripaikkaan ennakkotieto purettavasta lastista aluksen arvioitu lähtöaika satamasta tai ankkuripaikasta, jos kysymys on ulkomaanliikenteessä lähtevästä aluksesta miehistön lukumäärä, mukaan luettuna aluksen päällikkö matkustajien lukumäärä aluksella olevien henkilöiden kokonaismäärä väylämaksuvelvollisen nimi, jos se on eri taho kuin ilmoituksen antaja liitteenä olevat erilaiset FAL-lomakkeet (myös niiden lukumäärä) tiedot muuttuneista aluksen Portnet-rekisteröintitiedoista

4 4 aluksen väylämaksulain mukainen laivanisäntä (ilmoitetaan satamakäynnin kohdassa Varustamo, poimitaan Portnetin varustamot-rekisteristä; väylämaksulaissa laivanisännällä tarkoitetaan aluksen omistajaa, vuokraajaa tai sitä, joka käyttää tosiasiallista määräysvaltaa aluksen liikennöintiin liittyvissä kysymyksissä) Väylämaksua koskeva ilmoitus Saapumisilmoituksen tulee sisältää kaupallisen liikenteen aluksen osalta väylämaksua koskeva ilmoitus. Väylämaksua koskevasta ilmoituksesta on kuitenkin vapautettu alus: 1) joka liikennöi Saimaan kanavalla tai Saimaan vesialueella; 2) joka matkalla ulkomaisesta satamasta toiseen kulkee Suomen aluevesien kautta poikkeamatta Suomessa satamaan; 3) joka saapuu Suomeen ja lähtee Suomesta Saimaan kanavan kautta poikkeamatta Suomen rannikon satamaan; 4) jonka nettovetoisuus on alle 300 ja joka on väylämaksulain 2 :n 3 kohdassa määritelty risteilyalus tai väylämaksulain 2 :n 4 kohdassa määritelty lastialus; 5) jonka nettovetoisuus on alle 600 ja joka on väylämaksulain 2 :n 1 kohdassa määritelty matkustaja-alus; 6) jota käytetään jäänmurtoon Suomen sisäisillä tai ulkoisilla aluevesillä ja joka tuottaa Liikennevirastolle jäänmurtopalveluja sopimus- tai valtiosopimuspohjaisesti. Väylämaksua koskeva ilmoitus on annettava jokaisen saapumisen yhteydessä. Jos väylämaksun suuruuteen vaikuttavat seikat muuttuvat kalenterivuoden aikana siten, että väylämaksu mahdollisesti nousee, on tästä ilmoitettava väylämaksua koskevalla ilmoituksella. Väylämaksulaissa tarkoitettu laivanisäntä ja yhteisvastuullinen edustaja on rekisteröitävä Portnetiin ennen ilmoituksen antamista tämän määräyksen 7. kohdan mukaisesti Aluksen turvatoimia koskeva ilmoitus Jos alus on kaupallisessa liikenteessä ja saapuu ulkomailta, saapumisilmoituksen tulee sisältää aluksen turvatoimia koskeva ilmoitus. Turvatoimi-ilmoituksen sisältö määritellään jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU (ilmoitusmuodollisuusdirektiivi) liitteen lisäysosassa. Aluksista, joiden on annettava turvatoimi-ilmoitus, säädetään alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 725/2004. Ilmoitusvelvollisuus ei koske lastialuksia, joiden bruttovetoisuus on alle 500, kalastusaluksia, sota-aluksia, joukkojenkuljetusaluksia, aluksia, jotka eivät kulje konevoimalla, eikä alkeellista rakennetta olevia puualuksia. Turvatoimi-ilmoitusta ei myöskään tarvitse antaa, jos alus on Liikenteen turvallisuusviraston tekemällä päätöksellä vapautettu ilmoituksen antamisesta Alus- ja lastijätteitä koskeva ilmoitus Saapumisilmoituksen tulee sisältää alusjätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus. Ilmoituksen sisältö määritellään aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/59/EY (alusjätedirektiivi) liitteessä II. Aluksista, joiden on annettava alusjätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus, säädetään merenkulun ympäristösuojelulain (1672/2009) 10 luvussa. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä kansainvälisen liikenteen että kotimaanliikenteen aluksia. Ilmoitusvelvollisuus ei koske kalastusaluksia eikä

5 5 huviveneitä, jotka saavat kuljettaa enintään 12 matkustajaa. Alusjätteitä tai lastijätteitä koskevaa ilmoitusta ei myöskään tarvitse antaa, jos alus on Liikenteen turvallisuusviraston tekemällä päätöksellä vapautettu jätteiden jättöpakosta ja ilmoitusvelvollisuudesta Aluksen kuljettamia vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita koskeva ilmoitus Jos alus on kaupallisessa liikenteessä ja saapuu Euroopan talousalueen ulkopuolisesta satamasta, saapumisilmoituksen tulee sisältää. Ilmoituksen sisältö määritellään vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (346/2014) Ilmoitus aluksen miehistöstä ja matkustajista Jos alus on kaupallisessa liikenteessä ja saapuu ulkomailta, saapumisilmoituksen tulee sisältää ilmoitus aluksen miehistöstä ja matkustajista. Ilmoituksesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 610/2013, jolla on muutettu henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annettua asetusta (EY) N:o 562/2006, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyä yleissopimusta sekä asetuksia (EY) N:o 1683/95, (EY) N:o 539/2001, (EY) N:o 767/2008 ja (EY) N:o 810/2009. Ilmoitusta ei tarvitse antaa, jos kysymyksessä on EU-maiden välisessä säännöllisessä sisäisessä lauttaliikenteessä kulkeva alus, jos se ei poikkea kolmansien maiden satamiin. Ilmoituksen on sisällettävä FAL-lomakkeissa 5 ja 6 mainitut tiedot sekä mahdollinen viisumin tai oleskeluluvan numero Luettelot aluksen varastoista ja aluksen miehistön tavaroista Jos alus on kaupallisessa liikenteessä ja saapuu ulkomailta, saapumisilmoituksen tulee sisältää luettelot aluksen varastoista ja aluksen miehistön tavaroista. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos alus on matkustaja-alus tai risteilyalus tai tullikoodeksin soveltamisasetuksen 313 a artiklassa tarkoitettu hyväksytyn säännöllisen reittiliikenteen alus. Ilmoituksen tulee sisältää FALlomakkeissa 3 ja 4 mainitut tiedot. Aluksen kuljettamia tavaroita koskevat saapumisen yleisilmoitukset ja muut kuin tässä määräyksessä mainitut aluksen lastia koskevat tulliviranomaisen vaatimat ilmoitukset annetaan Tullin Arex-järjestelmään Saapumisilmoituksen vahvistaminen Aluksen edustajan on vahvistettava saapumisilmoitus kahden tunnin kuluessa aluksen saapumisesta. Aluksen saapuessa yöllä klo 22.00:n ja klo 08.00:n välisenä aikana saapumisilmoitus on vahvistettava viimeistään klo kyseistä yötä seuraavana aamuna. MEKE voi antaa luvan poiketa mainitusta määräajasta, huomioon ottaen liikenteen luonne ja paikalliset olosuhteet. 3.2 Saapumisaikaa koskeva ilmoitus Aluksen saapumisaika on kirjattava Portnetiin viimeistään kahden tunnin kuluessa aluksen saapumisesta. Tulliviranomaiselle riittää aluksen saapumisaikaa koskevaksi ilmoitukseksi myös sataman antama tieto aluksen saapumisesta satamaan. Viime kädessä kuitenkin aluksen edustaja vastaa saapumisaikaa koskevan ilmoituksen antamisesta Portnetiin.

6 6 Aluksen saapuessa yöllä klo 22.00:n ja klo 08.00:n välisenä aikana saapumisaikaa koskeva ilmoitus on annettava viimeistään klo kyseistä yötä seuraavana aamuna. Jos aluksen saapumisaika poikkeaa enemmän kuin kaksi tuntia ennakoidusta saapumisajasta, tieto muuttuneesta saapumisajasta on kuitenkin ilmoitettava myös yöaikana. 3.3 Saapumisilmoituksen ja saapumisaikaa koskevan ilmoituksen tietojen hyväksyminen Tulliviranomainen hyväksyy aluksen saapumisesta annetut tiedot, kun aluksen edustaja on vahvistanut tiedot ja Portnetiin on ilmoitettu aluksen lopullinen saapumisaika. Tämän jälkeen tietojen ilmoittaja ei voi enää muuttaa antamiaan saapumistietoja. 4. Ilmoitusmenettely lähdön yhteydessä Aluksen lähtiessä Suomen satamasta tai Suomessa sijaitsevasta ankkuripaikasta siitä on annettava Portnetiin lähtöilmoitus ja lähtöaikaa koskeva ilmoitus. Aluksen edustajan on vahvistettava annetut tiedot. Ilmoitukset on annettava heti, kun lähtötiedot ovat saatavilla, mutta viimeistään kuitenkin kaksi tuntia ennen aluksen lähtöä. Ilmoitusvelvollisuus ei koske seuraavia aluksia: kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviä kotimaanliikenteen aluksia, joiden bruttovetoisuus on alle 300; kuitenkin myös tällaisten alusten on annettava ilmoitus alusten kuljettamista vaarallisista tai ympäristöä pilaavista aineista 4.1 kohdan toisen kappaleen mukaisesti; alle 45 metrin pituisia meriliikenteen huvialuksia; perinnealuksia; sellaisia rannikkokalastusaluksia, jotka ilman, että ne käyvät kolmannen maan alueella sijaitsevassa satamassa palaavat päivittäin tai 36 tunnin kuluessa rekisteröintisatamaan tai johonkin jäsenvaltioiden alueella olevaan toiseen satamaan. 4.1 Lähtöilmoitus Aluksen edustajan on ennen aluksen lähtöä ilmoitettava Portnetiin tieto siitä, lastaako alus, ennakkotieto lastattavasta lastista ja aluksen arvioitu lähtöaika. Tiedot voidaan antaa myös saapumisilmoituksen yhteydessä. Jos lähtöaika muuttuu enemmän kun kaksi tuntia aiotusta lähtöajasta, tieto muuttuneesta lähtöajasta on ilmoitettava Portnetiin. Riippumatta aluksen koosta ja siitä, onko alus kotimaan- vai ulkomaanliikenteessä, kaupallisiin tarkoituksiin käytettävän aluksen on aina annettava Portnetiin satamasta lähdettäessä tiedot aluksen kuljettamista vaarallisista tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta valtioneuvoston asetuksen (346/2014) mukaisesti. Jos tiedot aluksen miehistöstä ja matkustajista ovat muuttuneet verrattuna aluksen saapumiseen, matkustaja- ja miehistöluettelot on tallennettava Portnetiin. Aluksen edustajan on vahvistettava lähtöilmoitus Portnetiin, kun vaaditut tiedot on annettu. Alus saa tulliviranomaisen puolesta lähteä annettuaan lähtöilmoituksen, jollei tulliviranomainen ole erikseen kieltänyt aluksen lähtöä. 4.2 Lähtöaikaa koskeva ilmoitus Aluksen lähtöaika on kirjattava Portnetiin viimeistään kahden tunnin kuluessa aluksen lähdöstä. Tulliviranomaiselle riittää myös sataman antama tieto aluksen lähdöstä satamasta aluksen

7 7 lähtöaikaa koskevaksi ilmoitukseksi. Viime kädessä kuitenkin aluksen edustaja vastaa lähtöaikatiedon antamisesta Portnetiin. Aluksen lähtiessä yöllä klo 22.00:n ja klo 08.00:n välisenä aikana, lähtöilmoitus on annettava viimeistään klo kyseistä yötä seuraavana aamuna. Jos aluksen todellinen lähtöaika poikkeaa yli kaksi tuntia ilmoitetusta ennakoidusta lähtöajasta, tieto muuttuneesta lähtöajasta on ilmoitettava MEKElle myös yöaikana Lähtöilmoituksen ja lähtöaikaa koskevan ilmoituksen tietojen hyväksyminen Tulliviranomainen hyväksyy aluksen lähdöstä annetut tiedot, kun aluksen edustaja on ne vahvistanut ja alukselle on ilmoitettu Portnetiin lopullinen lähtöaika. Tämän jälkeen tietojen ilmoittaja ei voi enää muuttaa antamiaan lähtötietoja. 5. Saapumis- ja lähtöilmoitusten tietojen tallentaminen Portnetiin Aluksen saapumis- ja lähtöilmoituksiin liittyvät tiedot voi tallentaa käyttöliittymällä Portnetiin, lukuun ottamatta aluksen miehistö- ja matkustajaluetteloita sekä luetteloita aluksen varastoista ja aluksen miehistön tavaroista. Nämä tiedot voi ladata ilmoittajan omista tiedostoista Portnetiin. Tiedot voi tallentaa Tullin lomakkeissa oleville pohjille ja ladata sen jälkeen Portnetiin kohdassa IMO FAL ilmoitukset. On suositeltavaa, että tiedot ladataan Portnetiin sopivassa tietokoneella sähköisesti luettavassa muodossa eikä esim. lukemiseen tarkoitetussa PDF-muodossa. Matkustaja- ja risteilyaluksia koskevat miehistö- ja matkustajaluettelot ladataan seuraavasti: Miehistöluettelo ladataan otsikon NSW Crew List yhteyteen ja matkustajaluettelo otsikon NSW Passenger List yhteyteen. On suositeltavaa, että miehistö- ja matkustajatietojen tallentamiseen käytetään Tullin lomakkeita NSW Crew List ja NSW Passenger List. Sanomamuotoisesta tiedon lähettämisestä saa lisätietoja Liikennevirastosta osoitteesta Liikennevirasto myös vastaa sanomamuotoisten tietojen lähettäjien testaamisesta ja hyväksymisestä. 6. Lasti-ilmoitustiedot Portnetiin voi antaa käyttöliittymällä tai sanomamuotoisena tavaraeräkohtaisia tai tilastotasoisia tietoja aluksesta purettavista ja alukseen lastattavista tavaroista sekä matkustajista. Saapumisen tai lähdön tavaraeräkohtaista ilmoitusta voi käyttää meriliikenteen yksinkertaistetun passitusmenettelyn tavaraluettelona tullikoodeksin soveltamisasetuksen 448 artiklan mukaisesti tai hyväksytyn lähettäjän manifestitietona tullikoodeksin soveltamisasetuksen 324 e artiklan mukaisesti. Näissä tapauksissa ilmoittajan on vahvistettava saapumisen tai lähdön tavaraeräkohtainen ilmoitus. Aluksen saatua lopullisen saapumis- tai lähtöajan tiedot lukittuvat eikä niitä voi enää muuttaa. Saapumisen ja lähdön tavaraeräkohtaiset lasti-ilmoitustiedot voi myös ladata ilmoittajan omista tiedostoista Portnetiin. Tämä voidaan tehdä, ennen kuin alus on saanut lopullisen saapumis- tai lähtöajan. Lasti-ilmoitustieto ei sovellu tilastoilmoitukseksi aluksen lastista. 7. Aluksen edustajien rekisteröinti Liikenteenharjoittajan tai aluksen edustajan on rekisteröidyttävä Portnetiin pystyäkseen antamaan siihen tietoja. Rekisteröinti tehdään Tullin lomakkeella 854s_15.

8 8 Väylämaksulaissa tarkoitetuksi yhteisvastuulliseksi edustajaksi on rekisteröidyttävä erikseen lomaketta 988s_ käyttäen. Rekisteröidylle aluksen edustajalle annetaan Portnetin käyttöön liittyvät tunnukset. Myös väylämaksulain mukaiset laivanisäntätiedot on rekisteröitävä Portnetiin. Rekisteröinti tehdään Tullin lomakkeella 855s_12. Lomake toimitetaan MEKEen sähköpostilla. Rekisteröinti-ilmoitus toimitetaan MEKElle sähköpostilla. 8. Lomakkeet Tullin Portnetin käyttöä koskevat erilaiset lomakkeet löytyvät Tullin sivulta ja sen yrityksille tarkoitetusta osuudesta kohdasta Sähköinen asiointi, lomakkeet, meriliikenteen lomakkeet. 9. Varamenettely Jos Portnet ei toimi, MEKE voi määrätä käyttämään Tullin internetsivustosta saatavia lomakkeita varamenettelynä. Tällaista tilannetta varten MEKE antaa ohjeet erikseen. 10. Meriliikennekeskuksen (MEKE) yhteystiedot Osoite: Satamakatu 22 Turku Postiosoite: PL Turku Palvelunumero: Puhelin: Sähköpostiosoite: Osastopäällikön sijaisena Tullausjohtaja Jarmo Räikkä Päälakimies Arto Lillman

Portnetin kehittäminen kohti kansallista Single Windowkonseptia

Portnetin kehittäminen kohti kansallista Single Windowkonseptia Portnetin kehittäminen kohti kansallista Single Windowkonseptia 23.1.2012 - Taustaa Ilmoitusmuodollisuusdirektiivi 2010/65/EU ->lokakuu 2010 Direktiivi on implementoitava kansallisesti 19.5.2012 mennessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta ja ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten

Lisätiedot

HE 14/2012 vp. ilmoittamisvelvollisuuksia sekä toimivaltaisten

HE 14/2012 vp. ilmoittamisvelvollisuuksia sekä toimivaltaisten Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Portnet meriliikenteen ilmoitustietojen kansallinen single window -järjestelmä. Laivatarkastuskoulutus

Portnet meriliikenteen ilmoitustietojen kansallinen single window -järjestelmä. Laivatarkastuskoulutus Portnet meriliikenteen ilmoitustietojen kansallinen single window -järjestelmä Laivatarkastuskoulutus 18.1.2017 Portnet-järjestelmän taustaa Portnet-järjestelmä toimii kansallisena Single Window - järjestelmänä

Lisätiedot

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje AREX asiakasohje 7 Varamenettelyohje saapuva liikenne www.tulli.fi 27.3.2013 EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje 1 Soveltamisala Tätä ohjetta sovelletaan EU:hun saapuvasta tavarasta

Lisätiedot

KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN

KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN OHJE 10.2.2016 KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN Yleisohjeet Nämä ohjeet on annettu meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) perusteella maksettavan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 36/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 36/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 36/2011 vp Hallituksen esitys laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta (HE 32/2011

Lisätiedot

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE 1 (5) KOTKA VTS MASTER'S GUIDE Alusliikennepalvelut Alusliikennepalveluista säädetään Alusliikennepalvelulaissa 623/2005 ja Valtioneuvoston asetuksella alusliikennepalvelusta 763/2005 ja 1798/2009. ALUSLIIKENNEPALVELUUN

Lisätiedot

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa MERIKARVIAN SATAMA Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta /2014 Laki. väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta /2014 Laki. väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1214/2014 Laki väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2016 COM(2016) 77 final 2016/0048 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriliikenteen helpottamiskomitean 40. istunnossa,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 25. lokakuuta 2001 2001/0026(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus 1 (6) Antopäivä: 26.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.8.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti ja 18 :n 1 momentti

Lisätiedot

Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: 1 000-3 000 286 572 925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196

Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: 1 000-3 000 286 572 925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196 3376 N:o 1199 Liite 1 LUOTSAUSMAKSUT SUOMEN ALUEVESILLÄ Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: LUOTSAUSTAKSA Luotsattavan aluksen nettovetoisuus Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa

Lisätiedot

Ohje yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvanhaltijalle

Ohje yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvanhaltijalle Lupaohje Yksinkertaistetun ilmoituksen lupa tulli.fi 9.5.2017 Uusi ohje Ohje yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvanhaltijalle Tulli voi hakemuksesta myöntää luvan yksinkertaistettuun ilmoitusmenettelyyn,

Lisätiedot

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje Tullihallitus AREX-ilmoitusten asiakasohje 1 www.tulli.fi 14.4.2010 Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje 1. Soveltamisala Tämä ohje on laadittu vientijärjestelmään ilmoitetun tavaran

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

15.5.2015. Saimaa VTS Master s Guide

15.5.2015. Saimaa VTS Master s Guide 15.5.2015 Saimaa VTS Master s Guide 2 Sisällysluettelo 1 ALUSLIIKENNEPALVELUUN OSALLISTUMINEN... 3 2 VTS-ALUE... 3 3 LIIKENNEILMOITUKSET... 3 3.1 Vaadittavat ilmoitukset... 3 3.2 Avatattavat sillat...

Lisätiedot

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Käsiteltävät asiat HE 99/2014 Hallituksen

Lisätiedot

HE 79/2008 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 79/2008 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2008 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väylämaksulakia. Laissa oleva vaatimus ulkomaille

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.2.2015 C(2015) 857 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, paikallisen rautatieinfrastruktuurin strategisesta merkityksestä direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan

Lisätiedot

Väylämaksulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2005 vp. Hallituksen esitys väylämaksulaiksi. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 171/2005 vp HE 150/2005 vp

Väylämaksulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2005 vp. Hallituksen esitys väylämaksulaiksi. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 171/2005 vp HE 150/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2005 vp Hallituksen esitys väylämaksulaiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä väylämaksulaiksi (HE 150/2005 vp). Valiokuntakäsittely Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

(2002/812/EY) 1 artikla

(2002/812/EY) 1 artikla 18.10.2002 L 280/37 NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti geneettisesti muunnettujen organismien saattamista markkinoille

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1998 N:o 90 97. Luotsauslaki. N:o 90

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1998 N:o 90 97. Luotsauslaki. N:o 90 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1998 N:o 90 97 SISÄLLYS N:o Sivu 90 Luotsauslaki... 205 91 Asetus luotsauslain voimaantulosta... 208 92 Luotsausasetus... 209 93 Asetus

Lisätiedot

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus 1 Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus Lisätietoja: www.tulli.fi Viennin asiakasohje 33 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Alustoimitusilmoituksen voi tehdä Nettiviennissä tunnistautumattomana, Katso-tunnistautuneena

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

Laki. merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Laki. merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta kumotaan merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 4 luvun 2 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 2 :n 25 ja 36 kohta,

Lisätiedot

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje Käyttäjän kirjauduttua Va-järjestelmään palvelun etusivulla näkyy oman yrityksen ilmoitukset 14 vuorokauden ajalta.

Lisätiedot

West Coast VTS Master s Guide

West Coast VTS Master s Guide West Coast VTS Master s Guide 23.5.2014 2 Sisällysluettelo 1 ALUSLIIKENNEPALVELUUN OSALLISTUMINEN... 3 2 VTS-ALUE... 3 2.1 Pori VTS sektori... 3 2.2 Rauma VTS sektori... 3 3 LIIKENNEILMOITUKSET... 4 3.1

Lisätiedot

Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset

Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä 16.1.2015 Ylitarkastaja Kaija Tuomola, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti AREX asiakasohje 14 Ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti www.tulli.fi versio 1.1, 4.4.2012 korvaa version 1.0, 24.10.2011 AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti Sisältö 1 Ilmoituksen korjaaminen

Lisätiedot

Laki. merilain muuttamisesta

Laki. merilain muuttamisesta Laki merilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan merilain (674/1994) 18 luvun 5 :n 4 momentti, muutetaan 18 luvun 1 4, 5 :n otsikko ja 3 momentti, 6 :n 4 momentti sekä 8 ja 15, sellaisina

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: 1 RAAHEN KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA 2014 Sataman johtokunta 26.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1 Tavaramaksu on suoritettava tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti vesitse

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 1.12.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0229 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. joulukuuta 2016 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Erikoisalusten turvallisuus

Erikoisalusten turvallisuus 1 (10) Antopäivä: x.x.2012 Voimaantulopäivä: [1.1.2013] Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 22 :n 2 ja 6 momentti Muutostiedot:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

U 37/2014 vp. Työministeri Lauri Ihalainen

U 37/2014 vp. Työministeri Lauri Ihalainen U 37/2014 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (sisävesiliikenteen työaikadirektiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan

Lisätiedot

Asia Komission julkinen kuuleminen alusten ilmoitusmuodollisuuksia koskevan EU:n sääntelyn toimivuudesta

Asia Komission julkinen kuuleminen alusten ilmoitusmuodollisuuksia koskevan EU:n sääntelyn toimivuudesta Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201700349 TIO Saari Kari 27.10.2017 JULKINEN Asia Komission julkinen kuuleminen alusten ilmoitusmuodollisuuksia koskevan EU:n sääntelyn toimivuudesta Kokous

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Jätehuoltosuunnitelmamalli kauppamerenkulku- ja teollisuussatamille

Jätehuoltosuunnitelmamalli kauppamerenkulku- ja teollisuussatamille Jätehuoltosuunnitelmamalli kauppamerenkulku- ja teollisuussatamille SUOMEN SATAMALIITTO 2006 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO...3 2. LAINSÄÄDÄNTÖ TAUSTAMATERIAALIKSI VASTUUHENKILÖLLE...5 2.1 Sataman jätehuoltoa

Lisätiedot

FINNPILOT PILOTAGE OY Luotsauksen palveluehdot 1.1.2015

FINNPILOT PILOTAGE OY Luotsauksen palveluehdot 1.1.2015 FINNPILOT PILOTAGE OY Luotsauksen palveluehdot 1.1.2015 Luotsauspalvelua koskevat yleiset palveluehdot alusliikenteen toimijoille. Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Palveluehtojen soveltaminen ja voimassaolo...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola emcs@tulli.fi Valmisteverolain uudistus EMCS EMCS -hankkeen pohjana on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston 16. kesäkuuta 2003 antama päätös N:o 1152/2003/EY,

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 454 final 2014/0211 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2007 N:o 756 762 SISÄLLYS N:o Sivu 756 Laki valmisteverotuslain muuttamisesta... 3603 757 Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

Päivämäärä. Valtuutussäännökset

Päivämäärä. Valtuutussäännökset MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 20/09 Päivämäärä Dnro 29.7.2009 1855/14/2009 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.8.2009 toistaiseksi Muuttaa MMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksenja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksenja erityisesti sen 113 artiklan, r. WordPerfect filename for translation 394R3295.SF OJ L 341/8 'RECEIVED 2 1 JUN 1996 1"R\PS 30.12.94 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 3295/94, annettu 22 päivänä joulukuuta 1994, väärennettyjen ja laittomasti

Lisätiedot

HE 271/2016 Ateenan yleissopimuksen hyväksymisestä. Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallitusneuvos Tiina Ranne

HE 271/2016 Ateenan yleissopimuksen hyväksymisestä. Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallitusneuvos Tiina Ranne HE 271/2016 Ateenan yleissopimuksen hyväksymisestä Liikenne- ja viestintävaliokunta 15.2.2017 Hallitusneuvos Tiina Ranne 1 Ateenan yleissopimus Matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse tehty

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 205/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain sekä alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 14 g :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä 2 (6) 1. Laskutuksen yleiset ehdot Maksut on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Alusten radiolaitteet

Alusten radiolaitteet Alusten radiolaitteet TRAFI/5379/03.04.01.00/2014 Erityisasiantuntija Jami Metsärinne Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutos ja voimaantulo Vuonna 2011 annetun määräyksen toimivuudesta on kerätty

Lisätiedot

Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä

Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä 31.3.2017 Juuso Halin Johtava asiantuntija Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uusi katsastusmääräys Määräys on luonnosvaiheessa Tullessaan voimaan kumoaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 465 final 2015/0222 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta FI FI 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM-asetus, AR, 7.7.2015 lausuntokierros Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Viennin asiakasohje 33 www.tulli.fi versio 1.1, 27.2.2014 korvaa version 1.0 14.12.2010 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Asiakasohjeen 33 versio 1.0 on kokonaisuudessaan päivitetty. 1 Alustoimituksesta

Lisätiedot

Määräys 1 (32) TRAFI/7200/03.04.01.00/2011

Määräys 1 (32) TRAFI/7200/03.04.01.00/2011 1 (32) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 23 :n 1 momentti ja 83

Lisätiedot

Matkustajaalusturvallisuusdirektiivien. muuttaminen. liikenne- ja viestintävaliokunta

Matkustajaalusturvallisuusdirektiivien. muuttaminen. liikenne- ja viestintävaliokunta Matkustajaalusturvallisuusdirektiivien muuttaminen liikenne- ja viestintävaliokunta 22.9.2016 Ylitarkastaja Maija Rönkä Hallitusneuvos Katja Viertävä 1 Komission ehdotukset 1) Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 24.11.2016 A8-0329/2016/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä 1

Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä 1 Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä 1 Matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä annettua asetusta (EU) N:o 1177/2010 ryhdytään soveltamaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Merenkulkulaitos 12/

Merenkulkulaitos 12/ Meren kulkulaitoksen TIEDOTUSLEHTI Merenkulkulaitos 12/17.12.2008 MUUTOKSIA VÄYLÄMAKSULAKIIN Väylämaksulakia (1122/2005) on muutettu 21.11.2008 annetulla lailla 750/2008 ja 5.12.2008 annetulla lailla 787/2008,

Lisätiedot

Trafin ajankohtaiskatsaus

Trafin ajankohtaiskatsaus Trafin ajankohtaiskatsaus 31.3.2017 Ove Hagerlund Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ajankohtaista: Esiselvitys liikennehallinnon virastouudistuksesta (LIIVI) julkaistiin 17.2.2017 (ml. liikenteenohjaus)

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hallitusneuvos Maiju Tuominen Ammattipätevyysdirektiivi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta /2014 Laki. merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta /2014 Laki. merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2014 998/2014 Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Helsinki VTS Master s Guide

Helsinki VTS Master s Guide Helsinki VTS Master s Guide 30.5.2014 2 Sisällysluettelo 1 ALUSLIIKENNEPALVELUUN OSALLISTUMINEN... 3 2 VTS-ALUE... 3 2.1 Helsinki VTS sektori 1... 3 2.2 Helsinki VTS sektori 2... 3 3 LIIKENNEILMOITUKSET...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011. 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011. 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

HE 37/2016 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista.

HE 37/2016 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan yhteisen kalastuspolitiikan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot