SEUDULLINEN OPETUSPALVELUKESKUS HANKKEEN RAPORTTI 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUDULLINEN OPETUSPALVELUKESKUS HANKKEEN RAPORTTI 2011"

Transkriptio

1 SEUDULLINEN OPETUSPALVELUKESKUS HANKKEEN RAPORTTI 2011 Seudullisen opetustoimen käynnistäminen Mikkelin seudulla Selvitysmies rehtori Kimmo Tanttu 1

2 SISÄLLYS 2 1. TIIVISTELMÄ 2. PROSESSI 3. SEUDULLINEN KUVAUS 4. AIKATAULU 5. TALOUSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 5.1. Taustaa 5.2. Kustannuslaskennan kehittäminen ja palvelujen tuotteistaminen 5.3. Talousarviorakenteiden yhdenmukaistaminen 5.4. Taloushallinnon yhdenmukaiset järjestelmät 5.5. Tilastotietoa kuntien opetuksen hinnasta ja viiden vuoden tilausarvio 5.6. Tilausten hinnoittelu 5.7. Seudullisen opetustoimen tuotteet ja taloushallinto 6. HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Seudullinen yhteistyö henkilöstöasioissa 6.2. Henkilöstörakenteen nykytila ja tulevaisuus Koulujen määrä Oppilasmäärä Tuntikehys Opetushenkilöstö Muu henkilöstö 6.3. Henkilöstön siirtyminen seudullisen opetustoimen palvelukseen Liikkeenluovutusperiaate ja isäntäkuntamalli Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Henkilöstö muutosprosessissa 7. OPETUSSUUNNITELMA Nykytilanne Yleistä Valtakunnalliset ohjeet Toteutus seudullisesti Opetukselliset perusteet 7.2. Katsaus voimassa oleviin opetussuunnitelmiin Sisältöalueitten kartoitus 7.3. Opetussuunnitelmien laadinta-aikataulu sekä työskentelytavat Uusi tilanne Aikataulusta 8. SEUDULLISEN OPETUSPALVELUKESKUKSEN TIETOHALLINTOSTRATEGIA Yleistä 8.2. Tietotekniikan kulurakenne 8.3. Tietoturva 8.4. SEOP -yhteistyön tavoitteet ICT:n näkökulmasta 8.5. Yhteistyön organisointi Etelä-Savon tietohallinto Oy:n kanssa 8.6. Tietohallinnollisia toimenpiteitä

3 Tietoliikenneverkko Työasemat ja toimisto-ohjelmat Koulujen IT oheislaitteet ja muu opetuksessa käytettävä tekniikka Opetuksen tietojärjestelmät Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät IT tukipalvelut ja koulutus Tietoturva 3

4 1. TIIVISTELMÄ KESKEISET PERUSTELUT SEUDULLISEN OPETUSTOIMEN MUODOSTAMISEKSI MIKKELIN SEUDULLA Mikkelin seudun ikärakenteen muutos ja sen myötä oppilasmäärän lasku on konkreettisin seudun opetustoimeen tulevaisuudessa vaikuttava rakennemuutos. Seudun opetustoimi joutuu tulevaisuudessa sopeuttamaan toimintansa vähenevää kysyntää vastaavaksi. Myös tulevaisuudessa yhteinen huoli alueen nuorten syrjäytymisestä edellyttää laajaa yhteistyötä yli hallintokuntien ja kuntarajojen. Yksi syrjäytyjä tulee maksamaan yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa ja vain yhteistyöllä voidaan ylläpitää alueella sellaiset tukipalvelut, jotka estävät syrjäytymistä. Syrjäytyminen on ehdottomasti alueellinen ongelma, koska sen vaikutukset eivät jää vain omaan kuntaan. Opetustoimen tukipalvelujen ylläpitäminen vaikeutuu pienissä kunnissa oppilasmäärän laskun myötä ja nämä tukipalvelut ovat varhaista syrjäytymisen estämistä. Samansuuntaiset haasteet koskettavat valtakunnallisesti myös muita kuntien tuottamia julkisia palveluja, ja mm. käynnissä oleva palvelurakenneuudistus pyrkii ohjaamaan kuntia yhteisen palvelutuotannon järjestämiseen nykyistä enemmän. Seudullisen opetustoimen rakentaminen tähtää pitkän aikavälin palvelutoiminnan turvaamiseen Mikkelin seudulla, ja se on seudun kuntien strateginen vastaus seudun opetustointa kohtaaviin muutoksiin ja kehittämisen vaatimuksiin. Seudullisen opetustoimen tarkoitus on yhdistää yhteistoimintaan lähtevien seudun kuntien erilliset opetustoimet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on luoda seudulle yhteinen riittävän suuri opetustoimen organisaatio, joka pystyy yksittäistä kuntaa paremmin tuottamaan laadukkaat opetustoimen kokonaispalvelut tulevaisuudessa. Suunnittelun lähtökohtana on oppilaan eheä ja turvallinen oppimispolku. Hanketta on työstetty jo vuodesta 2004 asti laajalla kokoonpanolla, jossa on mukana luottamushenkilöitä, henkilöstön edustajia ja virkamiehiä. Mukana tällä hetkellä ovat Hirvensalmi, Mikkeli, Ristiina, Puumala ja Suomenniemi. ESITYS SEUDULLISEN OPETUSTOIMEN PERIAATTEIKSI JA TOIMINTAMALLIKSI Seuraavassa esityksessä on kiteytettynä opetustoimen eri osa-alueiden toteutus uudessa seudullisessa toimintamallissa. Raportin lopussa ovat myös työryhmien raportit. Seudullisen opetustoimen aloittaminen voi tapahtua aikaisintaan hallinnollisesti ja opetuksen toiminnan puolelta Seudullinen opetuspalvelukeskus -hankkeen ohjausryhmä esittää seuraavia periaatteita seudullisen opetustoimen toimintamalliksi. TOIMINTAMALLI JA ORGANISAATIO Toiminta perustuu tilaaja-tuottajamaiseen toimintamalliin. Kuntien yhteisellä Maisematalousohjelmalla, joka voidaan ottaa käyttöön mukana olevien kuntien sosiaali- ja sivistystoimessa jo 2012 taloussuunnittelussa, voidaan hallita taloutta ja tehdä tilaukset avoimesti ja läpinäkyvästi. Ohjelma on hankittu kuntiin Seutuvaliokunnan toimesta. Tilaajana seudullisessa opetustoimessa on kunta ja sen määrittelemä tilaajatoimielin. Kunta tilaajana päättää tuntikehyksen perusosan lisistä ja kouluverkosta sekä vastaa kuntalaisille palvelun laadusta. Opetuksen käytännön tuottajana on seudullinen opetuspalvelukeskus isäntäkuntana Mikkelin kaupunki. 4

5 Palvelun tuottajana toimii seudullinen opetustoimi, jonka toimintaa ohjaa ja valvoo Mikkelin kaupungin lautakunta, jossa muiden kuntien edustajilla on puhe- ja osallistumisoikeus, ei äänioikeutta. Seudullista opetustointa johtaa johtaja yhdessä johtoryhmän kanssa. Johtoryhmään kuuluu johtajan lisäksi opetustoimen pääprosesseista (opetus ja opetuksen tukipalvelut) vastaavat henkilöt sekä henkilöstön edustus. Johtajan alaisuudessa toimivat hallinto, talous ja strateginen suunnittelu. Kouluista muodostetaan koulutusmuodoittain palvelualuekokonaisuuksia. Palvelualueilla toiminnan johtamisesta vastaavat koulujen rehtoreista muodostetut palvelualuetiimit. HENKILÖSTÖ Siirtymävaiheessa nykyinen opetustoimen henkilöstö siirretään liikkeenluovutusta koskevien periaatteiden mukaisesti entisin palvelussuhteen ehdoin nykyistä virkaa tai tointa/tehtävää vastaavan virkaan/toimeen/tehtävään. Käytännössä siirtymävaiheessa vakinainen henkilöstö jatkaa pääosin nykyisissä viroissa/toimissa/tehtävissä ja nykyisissä toimipaikoissa. Jatkossa yhteistä virkasuunnittelua ja sijoittelua ohjaavat oppilasmäärien / tuntimäärien kehitys, kuntien päätökset kouluverkosta, eläköityminen, mahdollisimman pätevän opetuksen järjestäminen oppilaille sekä henkilöstön omien toiveitten huomioon ottaminen. Koottaessa opetustunteja useammasta koulusta pyritään työkokonaisuudet aina kokoamaan ensisijaisesti lähellä olevista kouluista ja työjärjestykset laatimaan riittävän ehyinä opettajan työn kannalta. Järjestelmä mahdollistaa mm. kunkin opettajan osaamisen parhaan hyödyntämisen, nykyistä vähemmän määräaikaisuuksia ja oppilaan pätevimmän mahdollisen opetuksen. OPETUS Seudullisen opetussuunnitelman päivitys ja opetussuunnitelmajärjestelmä tarkentuvat kuntien kesken toteutettavassa prosessissa. Yleisopetus (perusopetus, lukiokoulutus) Seudullisen opetustoimen toiminnan pohjaksi laaditaan yhteinen opetussuunnitelma käyttäen hyväksi kunnissa jo tehtyä opetussuunnitelmatyötä. Opetussuunnitelmatyö aloitetaan uusien opetussuunnitelmien käynnistyessä v Tuntijakoa on järkevä tarkastella liittymisajankohtana uudelleen ja tehdä päätökset tuntijaosta sitten. ERITYISOPETUS Seudullisen opetustoimen käynnistysvaiheessa erityisopetus järjestetään kunnittain nykyisin voimassa olevien periaatteiden ja toimintamallien mukaan. Jatkossa toimintaa suunnitellaan yhdessä muun seudullisen opetussuunnitelmatyön yhteydessä sekä kuntien tekemien linjausten ja päätösten mukaisesti. ESIOPETUS Seudullisen opetustoimen käynnistysvaiheessa esiopetus järjestetään kunnittain nykyisin voimassa olevien periaatteiden mukaisesti. Jatkossa toimintaa suunnitellaan kuntien tekemien linjausten ja päätösten mukaisesti. 5

6 KOULUTILAT JA VÄLINEET Koulutilat ovat kuntien omistuksessa. Kunnat antavat omistamansa tilat opetuspalvelukeskuksen käyttöön joko vastikkeetta tai vuokrista ja muista kuluista sovitaan erikseen palvelusopimuksessa kunkin kunnan kanssa, jolloin kustannukset siirtyvät kunnalle kohdistuvaan laskutukseen. Kunnat vastaavat tilojen kunnosta ja ylläpidosta. Kunnat luovuttavat vastikkeetta kiinteistöissä olevan irtaimiston seudulliselle opetustoimelle. Tarvittavan uuden irtaimiston ja kulutustavaran hankkii, omistaa ja huoltaa seudullinen opetustoimi ja laskuttaa siitä peruskuntaa. Seudullinen opetustoimi vastaa yksiköiden puhelin- ja tietoliikenneyhteyksien järjestämisestä. Kustannukset sisältyvät laskutettaviin kustannuksiin. Kiinteistökohtaisten tietoliikenneverkkojen rakentaminen ja ylläpito kuuluvat kiinteistön omistajan vastuulle. KOULUVERKKO Päätökset kouluverkosta ja oppilaaksiottoalueista jäävät edelleen peruskunnille. Tarkoituksenmukaista on, että kouluverkko ja oppilasaluesuunnittelu jatkossa tehdään seudullisesti yhdessä kuntien kanssa ottaen huomioon henkilöstösuunnittelun tarpeet ja mahdollisuudet sekä oppilaan eheän ja turvallisen oppimispolun. Oppilaan lähikoulua voidaan tarkastella seudullisesti, jolloin oppilaalle tulee mahdollisimman lyhyt koulumatka ja ehyt koulupolku sekä kouluverkko on edullinen ja järkevä seudullisesti. TIETOHALLINTO Seudullisen opetustoimen tietohallinnon palvelut järjestetään keskitetysti ja vakioidulla konekannalla. Palvelut järjestää seudullinen Etelä-Savon Tietohallinto Oy. OPPIMATERIAALIKESKUS Mikkelin kaupungin oppimateriaalikeskuksesta muodostetaan koko seudun yhteinen mediakeskus. Mediakeskus tarjoaa seudullisen opetustoimen kouluille mm. seuraavia palveluja: keskitetty materiaalituotanto ja lainaus, tietotekniikan etä- ja lähikoulutuspisteenä toiminen, aihiotuotanto ja sen jakelu oppimisympäristöjen kautta, AV-laitteiden käytön opastaminen, DVD- ja VHSmateriaalien monistaminen ja AV-laitteiden huolto. KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Seudullisen opetustoimen käynnistysvaiheessa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään kunnittain nykyisin voimassa olevien periaatteiden mukaisesti. Jatkossa toimintaa suunnitellaan kuntien tekemien linjausten ja päätösten mukaisesti. KOULUKULJETUKSET Seudullisen opetustoimen käynnistysvaiheessa koulukuljetukset järjestetään kunnittain nykyisin voimassa olevien periaatteiden mukaisesti. Keskitetty suunnitteluvastuu on seudullisella opetustoimella. Jatkossa toimintaa suunnitellaan kuntien tekemien linjausten ja päätösten mukaisesti. Yhteinen kuljetussuunnittelu tuo aikaan säästöjä kunnille. KOULURUOKAILU Seudullisen opetustoimen käynnistysvaiheessa kouluruokailu järjestetään kunnittain nykyisin 6

7 voimassa olevien periaatteiden mukaisesti. Jatkossa toimintaa suunnitellaan kuntien tekemien linjausten ja päätösten mukaisesti ja yhteistyössä seudullisen ruokapalvelusuunnittelun kanssa. PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Selvityksen mukaan psykososiaalisten palvelujen tarve seudulla kasvaa ja henkilöstömitoitusta tulee näiltä osin tarkistaa. Seudullisen opetustoimen psykososiaalisten palvelujen toiminnan pohjaksi määritellään palvelujen tuotteistamisen kautta palvelujen perustaso. Määrittelyn pohjaksi otetaan Mikkelin kaupungin koulupsykologin ja koulukuraattorin tuotteistetut palvelut. SOPIMUKSET Toiminnan pohjaksi tehdään kaksi sopimusta: yhteistoimintasopimus ja palvelusopimus. Yhteistoimintasopimuksessa sovitaan toiminnan visio ja tavoite, yhteistoiminnan yleiset periaatteet, yhteistoiminnan sisältö, toimielimet, henkilöstö, tilat, kalusto ja varusteet, palvelusopimuksessa sovittavat asiat, kustannusten ja vastuiden jakautuminen, palvelun laatuun ja arviointiin liittyvät asiat, sopimuksen voimaantulo ja irtisanominen sekä erimielisyyksien ratkaiseminen. Yhteistoimintasopimus tulee voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Palvelusopimuksessa sovitaan opetustoimen kokonaispalvelun kuntakohtaisesta toteuttamisesta ja kustannuksesta: kuntakohtaisesta opetustuntien määrästä, opetusryhmäjaosta ja opetuspisteistä, opetukseen liittyvien tukipalveluiden toteuttamisesta, tilapalveluiden ja ruokapalvelun toteuttamisesta sekä muista opetukseen liittyvistä asioista kustannuksineen. Palvelusopimus on voimassa viisi (5) vuotta kerrallaan. Mikäli palvelutarpeessa tapahtuu vuoden aikana merkittäviä muutoksia, palvelusopimusta ja laskutusta tarkistetaan tehtyjen lisätilausten mukaan. TALOUS Toiminnan kustannukset muodostuvat opetuksesta, opetuksen tukipalveluista sekä johtamisesta, hallinnosta ja kehittämisestä. Perusopetuksella ja lukiokoulutuksella on oma kuntakohtainen kokonaishinta. Kukin kunta maksaa oman opetuksensa kustannukset kokonaispalveluun vaikuttavien päätösten ja palvelusopimuksessa yksilöityjen määrien mukaan. Opetuksen kustannusyksikkö on opetustunti. Kuntien opetustuntien hinnat määräytyvät ensimmäisinä vuosina toteutuneiden kustannusten mukaan. Opetustunnin hinta määräytyy voimassaolevan opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan sekä muista opetukseen kiinteästi liittyvistä kustannuksista (aineet, tarvikkeet ja tavarat). Tavoitteena on, että opetustunnin hinta on tulevaisuudessa sama seudullisessa opetustoimessa mukana olevien kuntien kesken. Opetuksen tukipalvelut tuotteistetaan ja hinnoitellaan, ja kunnat maksavat kustannukset tuotekohtaisesti palvelusopimuksessa yksilöityjen määrien mukaan. Palvelusopimuksen yhteydessä yksilöidyt ja hyväksytyt johtamisen, hallinnon ja kehittämisen kustannukset kohdennetaan kunnille oppilas/opiskelijamäärien suhteessa tai se sisällytetään tuntihintaan. Talouden ja toiminnan ohjaukseen hankitaan tai kehitetään yhteinen ohjelmisto; Maisema, joka yhtenäistää kustannuslaskennan ja avaa kustannusrakenteen avoimemmaksi luottamushenkilöille, jolloin päätöksen teko on oikeudenmukaista ja helpompaa. Ohjausryhmä esittää yksimielisesti kunnille Seopin toteuttamista. 7

8 2. PROSESSI MIKKELIN SEUDUN OPETUSPALVELUKESKUSHANKKEEN PROSESSI Mikkelin seudun ikärakenteen muutos ja sen myötä oppilasmäärän ja koulujen lukumäärän lasku (taulukko 1 ja 2) on konkreettisin seudun opetustoimeen tulevaisuudessa vaikuttava rakennemuutos. Seudun kuntien opetustoimet joutuvat tulevaisuudessa sopeuttamaan toimintansa vähenevää kysyntää vastaavaksi. Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus -hanke (myöhemmin myös seudullinen opetustoimi, SEOP) on edennyt vuodesta 2004 kehittäen opetustoimen seudullista näkökulmaa. Vuoden 2006 aikana hanke on luontevasti kytkeytynyt seudun palvelurakenneuudistushankkeen käsittelyyn ja kuntien yhteistoiminnan suunnitteluun. Työskentelyvaiheita hankkeessa on ollut neljä. Ensi vaiheessa tuotettiin strategia, yhteistyömallien arviointi ja tämän perusteella seudun kaikki kunnat päättivät jatkaa seudullisen opetustoimen yhteistyön syventämistä seudulliseksi opetuspalvelukeskukseksi. Tämän perusteella aloitettiin hankkeen toinen vaihe - seudullisen opetustoimen toiminnallinen suunnittelu syksyllä Toisen vaiheen toiminnallinen suunnittelu osoitti, että jatkosuunnittelun lähtökohtana tulee olla kokonaispalvelun tarjoaminen kunnille, jolloin esim. tuki- ja muiden palvelujen tuotanto toteutuu luontaisena ja tehokkaasti osana riittävän laajaa opetustoimen kokonaisuutta. Hankkeen kolmanteen vaiheeseen sitoutuivat vuoden 2006 lopussa ja vuoden 2007 alussa Hirvensalmen, Mikkelin, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan kunnat. Hankkeen neljännessä vaiheessa vuosina mukana ovat Hivensalmi, Mikkeli, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi. Vuoden 2010 lopussa Puumalan suuntautuminen kuntaliitosneuvotteluissa Savonlinnan suuntaan aiheutti puumalalaisten jättäytymisen työryhmistä pois. Hanketta on valmisteltu yhdessä seudun luottamushenkilöiden ja opetustoimen henkilöstön kanssa ja sitä on käsitelty useilla eri foorumeilla vuodesta 2004 alkaen. Vuoden 2007 alussa hanketta on resursoitu sisäasiainministeriön Mikkelin seudulle myöntämän yhteistoimintaavustuksen sekä seudun kehitysrahaston turvin. Aiemmin hanketta on resursoitu mm. Mikkelin seudun aluekeskusohjelmasta hanketta on resursoitu osa-aikaisella selvitysmiehellä. Tämä loppuraportti kokoaa yhteen hankkeen neljännen vaiheen aikana tehdyn suunnittelun, johtopäätökset sekä esityksen seudullisen opetustoimen periaatteiksi ja toimintamalliksi. Taulukko 1. Oppilasennuste perusopetuksen luokilla Hirvensalmi Mikkeli Puumala Ristiina Suomenniemi Yhteensä

9 Taulukko 2. Koulut lukuvuonna Kunta 0/1-6. luokat Yhtenäiskoulut 7-9.lk Lukiot Yhteensä Hirvensalmi Mikkeli Puumala Ristiina Suomenniemi 1 1 Yhteensä Taulukko 3. Ennuste koulujen määrästä lukuvuonna Kunta 0/1-6. luokat Yhtenäiskoulut 7-9.lk Lukiot Yhteensä Hirvensalmi Mikkeli Puumala 1 1 Ristiina Suomenniemi 1 1 Yhteensä SEUDULLISUUDEN KUVAUS SEUDULLISEN OPETUSTOIMEN KUVAUS Yhteinen seudullinen opetustoimi yhdistää yhteistoimintaan lähtevien kuntien erilliset opetustoimet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on luoda seudulle yhteinen, tilaaja-tuottajamaisella periaatteella toimiva riittävän suuri opetustoimen organisaatio, joka pystyy yksittäistä kuntaa paremmin ja tehokkaammin tuottamaan laadukkaat opetustoimen kokonaispalvelut tilanteessa, jossa opetustointa kohtaavat merkittävät rakennemuutokset. Uusi toimintamalli korostaa ja selkeyttää peruskunnan roolia koulutuksen järjestäjänä ja siihen liittyvien keskeisten päätösten tekijänä (tilaajamainen rooli). Toimintamallissa yhteinen seudullinen opetustoimi vastaa opetuspalvelujen ja sovituin osin myös muiden opetuksen tukipalvelujen käytännön toteuttamisesta (tuottamisesta). Opetuksen järjestämisvastuu säilyy peruskunnilla. Seudullinen yhteinen opetustoimi (tuottaja) voi keskittyä toimintatapojen tehostamiseen ja 9

10 toimintansa ammatillisen laadun kehittämiseen niin oman toiminnan arvioinnin kuin kuntien (tilaajien) laatupalautteen turvin. Näin voidaan synnyttää prosessi, joka kokonaisuutena kehittää opetustoimen palvelutoimintaa. Peruskunta ja siellä oleva palvelujohto voi paremmin keskittyä ohjaamaan palvelutuotantoa asettamansa laatutason kautta. Kuntapäättäjät saavat taloudellisen päätöksentekonsa taustalle palvelujen laadun arvioimisen elementtejä. Tällöin voidaan aidosti puhua asiakasnäkökulman huomioimisesta. Omistajaohjaus vahvistuu ja siihen tulee mukaan uusia haasteellisia ja kehittäviä piirteitä. Yksittäisen kunnan vaikutusmahdollisuus säilyy siis demokraattisen mallin kautta. Lisäksi vaikutusmahdollisuus säilyy vielä selkeämmin taloudellisen ohjauksen kautta. Kukin kunta päättää mm. oman kuntansa tuntikehyksen / opetustuntien määrästä sekä seudullisen opetussuunnitelman pohjalle rakennetuista kuntakohtaisista opetussuunnitelmalisäyksistä ja painotuksista sekä opetuksen tukipalveluiden määrästä ja maksaa palveluista tilauksensa mukaan. Kuntakohtaisten palveluiden kustannukset (esim. opetustunnit, tukipalvelut jne.) kohdentuvat vain tilaavaan kuntaan. Seudullinen opetustoimi on suunniteltu toimivaksi ns. isäntäkuntamallin mukaan, jossa Mikkelin kaupunki ottaa vastuulleen seudun opetuspalvelujen tuottamisen. On muistettava, että vaikka puhutaan isäntäkunnasta, niin seudullinen opetustoimi suhtautuu isäntäänsä kuten mihin tahansa seudulla olevaan palveluja tilaavaan kuntaan. Seudullisessa opetustoimessa jonkun tahon tulee toimia juridisessa vastuussa henkilöstöstä ja muista velvoitteista. Seudullisen opetustoimen rakentaminen tähtää pitkän aikavälin palvelutoiminnan turvaamiseen. Sillä ei niinkään ratkaista yksittäisiä lyhyen aikavälin ongelmia vaan tulevaisuudessa opetustointa kohtaavia muutoksia ja kehittämisen vaatimuksia. Tavoitteena on ylläpitää ja edelleen kehittää opetustoimen korkeaa laatua Mikkelin seudulla, pitää seutu houkuttelevana työ- ja asuinympäristönä sekä pitää myös seudullinen opetustoimi houkuttelevana ja kilpailukykyisenä opetus- ja muun henkilöstön työpaikkana. 4. AIKATAULU SELVITYSTYÖN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA AIKATAULU Seudullisen opetuspalvelukeskuksen jatkovalmistelu käynnistyi virallisesti Hanke on organisoitu Mikkelin seudun alle. Seudullinen opetuspalvelukeskus -hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet seuraavat henkilöt ja tahot: Valtola Pirkko, Mikkeli puheenjohtaja Ukkonen Osmo, Mikkeli Syrjänen Merja, Mikkeli Partanen Helena, Mikkeli Hirvonen Heikki, Mikkeli Manninen Seija, Mikkeli Ylönen Päivi, Mikkeli Vuori Juha, Mikkeli Vidman Anssi, Ristiina Strengell Janne, Ristiina Haapalainen Jussi, Ristiina Julin Anne, Puumala Pasanen Unto, Puumala Lahdelma Petteri, Hirvensalmi sij. Sanna Kekkonen 10

11 Komppa Pia, Hirvensalmi Rantalainen Risto, Hirvensalmi Kousa Lauri, Puumala Puntanen Anne, Mikkeli Ukkonen Anne, Suomenniemi Tanttu Kimmo selvitysmies Heikki Siira talousjohtaja Mikkeli Kirsi Ollikainen talouspäällikkö Mikkeli Selvitystyön käytännön toteutuksesta on vastannut hankkeelle perustettu työvaliokunta, jonka kokoonpano: Manninen Seija, Mikkeli puheenjohtaja Vidman Anssi, rehtori-sivistysjohtaja Ristiina Julin Anne, henkilöstöpäällikkö, Puumala. Lahdelma Petteri, rehtori-sivistysjohtaja, Hirvensalmi virkavapaalla , sij. Kekkonen Sanna Tanttu Kimmo, rehtori-selvitysmies, sihteeri Lisäksi perustettiin kaksi työryhmää; henkilöstö- ja talouskori, päivittämään raportti heidän korien osalta. Henkilöstötyöryhmän jäsenet: Marjamaa Aila, hallintopäällikkö Mikkeli puheenjohtaja Syrjänen Merja, Mikkeli Haapalainen Jussi, Ristiina Julin Anne, Puumala Simoska Mervi, Hirvensalmi Lunti Riitta, Puumala Rantalainen Risto, Hirvensalmi Häkkinen Sari, Mikkeli Vidman Anssi, Ristiina Ukkonen Anne, Suomenniemi Tanttu Kimmo, selvitysmies, sihteeri Taloustyöryhmän jäsenet: Talo Timo, Ristiina puheenjohtaja Lahdelma Petteri, Hirvensalmi, sij. Kekkonen Sanna Pulkkinen Marja, Puumala Sihvonen Paula, Mikkeli Siira Heikki, Mikkeli Ukkonen Anne, Suomenniemi Ollikainen Kirsi, Mikkeli asiantuntija Tanttu Kimmo, selvitysmies, sihteeri Tietohallinnon korin päivittivät Jarmo Tiainen Etelä-Savon Tietohallinnon toimitusjohtaja ja selvitysmies. Opetussuunnitelmakorin päivityksen teki Osmo Ukkonen, joka vastasi 2007 raportissa opetussuunnitelmatyöstä. SEOP-jatkoselvityshankkeen tavoiteaikataulu

12 Ohjausryhmät kokoontuneet: , , , , , Työvaliokunta kokoontunut: , , , , , , , , , Taloustyöryhmä kokoontunut: , , , Henkilöstötyöryhmä kokoontunut: , , , , ja Pöytäkirjat löytyvät salasanan takaa. Vain työryhmien jäsenillä on oikeus salasanaan. Selvitysmies järjesti tiedotustilaisuudet kunnille marraskuussa 2010 Henkilöstötiedote lähetettiin samassa yhteydessä työntekijöille, luottamushenkilöille ja kuntalaisille. 5. TALOUSTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Taustaa Yhteisen seudullisen opetustoimen tarkoituksena on yhdistää yhteistoimintaan lähtevien kuntien erilliset opetustoimet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on luoda seudulle yhteinen, tilaajatuottajamaisella periaatteella toimiva riittävän suuri opetustoimen organisaatio, joka pystyy yksittäistä kuntaa paremmin ja tehokkaammin tuottamaan laadukkaat opetustoimen kokonaispalvelut tilanteessa, jossa opetustointa kohtaavat merkittävät rakennemuutokset. Uusi toimintamalli korostaa ja selkeyttää peruskunnan roolia koulutuksen järjestäjänä ja siihen liittyvien keskeisten päätösten tekijänä (tilaajamainen rooli). Toimintamallissa yhteinen seudullinen opetustoimi isäntäkuntana Mikkelin kaupunki vastaa opetuspalvelujen ja sovituin osin myös muiden opetuksen tukipalvelujen käytännön toteuttamisesta (tuottamisesta). Toimitaan samalla periaatteella kuin kansalaisopisto-, kirjasto- ja tulevassa sote-yhteistyössä. Opetuksen järjestämisvastuu säilyy peruskunnilla. Seudullinen yhteinen opetustoimi voi keskittyä toimintatapojen tehostamiseen ja laadun kehittämiseen. Peruskunta ja siellä oleva palvelujohto voi paremmin keskittyä ohjaamaan palvelutuotantoa asettamansa laatutason kautta. Kuntapäättäjät saavat taloudellisen päätöksentekonsa taustalle palvelujen laadun arvioimisen elementtejä. Yksittäisen kunnan vaikutusmahdollisuus säilyy siis demokraattisen mallin kautta. Lisäksi vaikutusmahdollisuus säilyy vielä selkeämmin taloudellisen ohjauksen kautta, kukin kunta päättää mm. oman kuntansa tuntikehyksen / opetustuntien määrästä sekä seudullisen opetussuunnitelman pohjalle rakennetuista kuntakohtaisista opetussuunnitelmalisäyksistä ja painotuksista sekä opetuksen tukipalveluiden määrästä ja maksaa palveluista tilauksensa mukaan. Kuntakohtaisten palveluiden kustannukset kohdentuvat vain tilaavaan kuntaan. myös oppilaskohtaisesti laskettavat kustannukset määräytyvät kunnittain perustuen kunkin kunnan päätöksiin Kustannuslaskennan kehittäminen ja palvelujen tuotteistaminen Tilaaja-tuottajamaisen-mallin onnistumiseksi on tärkeä selvittää kustannusten muodostuminen nykytilanteessa. Kun opetuksen järjestäminen ja vastuu siitä säilyy edelleen peruskunnilla, pitää kustannukset ja niiden perusteella määräytyvät valtionosuudet myös jatkossa pystyä kohdistamaan suoraan peruskunnille. Uudessa mallissa osa palveluista tuotetaan yhteisesti, jolloin tilaajan ja tuottajan välisillä sopimuksilla ja palvelujen oikealla hinnoittelulla on suuri merkitys kustannusten jakautumisessa eri 12

13 kuntien välillä. Oikeudenmukaisen kustannusten kohdentamisen ja palvelujen hinnoittamisen edellytys on tietoisuus siitä, mistä kustannukset ylipäätään muodostuvat. Palvelujen tuotteistaminen edellyttää kustannustietoisuutta, mutta myös yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa resurssien jakamista Talousarviorakenteiden yhdenmukaistaminen Kunnilla on nykytilanteessa erilaisia talousarviorakenteita johtuen erilaisista organisaatioista ja erilaisista määrärahojen ja kustannusten kirjanpitokäytänteistä. Hallintokuntarajat ovat erilaisia (esim. sivistystoimikoulutoimi-esiopetus jne.). Määrärahoja ja kustannuksia kirjataan eri tavalla (esim. hallinnon kustannukset-koulukohtaiset budjetit-yhteiset kustannuspaikat jne.). Talousarviorakenteiden yhdenmukaistaminen helpottaisi tilaaja-tuottajamaisen-mallin ja sopimusohjauksen toteuttamista ja yksinkertaistaisi käytännön työtä Taloushallinnon yhdenmukaiset järjestelmät Yhteiseksi talousohjelmaksi on valittu Kuntamaisema-ohjelma. Maisema-työkalujen avulla kuntapalveluiden kokonaisuus tehdään vertailukelpoiseksi ja läpinäkyväksi - palvelukokonaisuudesta tulee ohjattava. Mallilla voidaan tehdä vertailu (benchmarking) tai se voidaan ottaa pysyvään käyttöön tilaukseksi/talousarvioksi, sen seurannaksi ja tilinpäätökseksi. Mallin avulla on kuluneen puolentoista vuoden aikana arvioitu 70 kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden ja 10 kunnan sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden vahvuudet ja kehittämistarpeet. Sitran rooli Maisema-mallin levittämisessä on ollut merkittävä ja on sitä edelleen. Mallista on ollut selkeää hyötyä kuntien ja yhteistoiminta-alueiden kehittämisponnistusten oikeaan kohdentamiseen, palvelurakenteen kehittämiseen sekä talouden ja toiminnan ohjaamiseen. Mallin pysyvään käyttöön onkin päätynyt jo 45 kuntaa. Mukana on myös useita sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoimintaalueita ja sote-piirejä. Maisema-mallissa keskitytään siihen, miten palvelut on toteutettu, tai voidaan toteuttaa, kustannukset kurissa pitäen. Tavoitteena on luoda edellytykset sellaisille muutoksille, joissa voidaan samalla hallita kustannuksia ja taata palveluiden oikea kohdentuminen ja vähintään hyvä laatu. Maisema-mallin keskeisenä työkaluna ovat Maisema-taulukot, jotka yhdistävät toiminnan ja talouden ja tekevät palvelukokonaisuudet läpinäkyviksi. Taulukot ovat toimineet ja toimivat edelleen Excel-pohjaisina, mutta taustalle on tullut uusi tietokantaratkaisu. Uusi työkalu mahdollistaa kirjanpitotietojen automatisoidun viennin Maisema-järjestelmään asiakkaan kirjanpitojärjestelmästä. Automatiikka saadaan toimimaan kaikissa taloushallinnon järjestelmissä, jolloin tietojen manuaalisen käsittelyn tarve vähenee merkittävästi. Uusi toimintamalli helpottaa versionhallintaa, antaa vapauksia tarkastelunäkökulmiin ja organisointiin sekä mahdollistaa laajan katselumahdollisuuden selaimen kautta. 13

14 5.5. Tilastotietoa kuntien opetuksen hinnasta ja viiden vuoden tilausarvio Taulukko 1: Opetustunnin kustannus SEOP-kunnissa (lähde: opetushallitus / opetustoimen kustannussovellus 2008 Perusopetus 2008 Opetustuntien Opetuksen Opetustunnin tuntia/oppilas * määrä kustannukset hinta Hirvensalmi ,46 73,13 Mikkeli ,56 62,15 Puumala ,80 Ristiina ,87 64,30 Suomenniemi ,42 78,13 *tuottavuusluku, jolla kuvataan kuinka monta tuntia oppilasta kohden kunta käyttää lukuvuoden aika. Tuottavuus heikkenee luvun kasvaessa. Lukio 2008 Opetustuntien Opetuksen Opetustunnin tuntia/oppilas * määrä kustannukset hinta Hirvensalmi Mikkeli ,58 37,99 Puumala Ristiina ,40 64,30 Suomenniemi *tuottavuusluku, jolla kuvataan kuinka monta tuntia oppilasta kohden kunta käyttää lukuvuoden aika. Tuottavuus heikkenee luvun kasvaessa. Selvityksen tekijä esittää, että Kun opetuksen järjestäminen ja vastuu siitä säilyy edelleen peruskunnilla, pitää kustannukset ja niiden perusteella määräytyvät valtionosuudet myös jatkossa pystyä kohdentamaan suoraan peruskunnille. Seuraavan viiden vuoden tilausarvio. Tuntikehystunti tarkoittaa kuinka monta oppituntia ja muita erikseen korvattavia tunteja käytetään viikossa. Tuntikehyksen osalta ei tehty aikaisemmassa loppuraportissa vertailua mahdollisista tilauksista, mutta tähän raporttiin lisättiin arvio seuraavan viiden vuoden tilauksista. Tilaukset perustuvat kuntien taloussuunnitelmiin. 14

15 Taulukko 5. Opetusresurssit yksikkönä oppitunti/kouluviikko (38 viikko). Perusopetus ) sisältää esiopetuksen koulussa, ei sos.toimessa. Taulukko 6. Opetusresurssit yksikkönä oppitunti/kouluviikko (38 viikko). Perusopetus Taulukko 7. Opetusresurssit yksikkönä oppitunti/kouluviikko (38 viikko). Perusopetus Taulukko 8. Opetusresurssit yksikkönä oppitunti/kouluviikko (38 viikko). Perusopetus Esi- Yleisopetuopetuopetuopetuopetus Erityis- Lisä- Tuki- Mamu- Kerhot Yht. opetus Hirvensalmi Mikkeli 100 1) Puumala Ristiina Suomenniemi Yhteensä Esi- Yleisopetuopetuopetuopetuopetus Erityis- Lisä- Tuki- Mamu- Kerhot Yht. opetus Hirvensalmi Mikkeli 100 1) Puumala Ristiina Suomenniemi Yhteensä Esi- Yleisopetuopetuopetuopetuopetus Erityis- Lisä- Tuki- Mamu- Kerhot Yht. opetus Hirvensalmi Mikkeli 100 1) Puumala Ristiina Suomenniemi Yhteensä Esi- Yleisopetuopetuopetuopetuopetus Erityis- Lisä- Tuki- Mamu- Kerhot Yht. opetus Hirvensalmi Mikkeli 100 1) Puumala Ristiina

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäinen tilaaja-tuottajamalli

Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäinen tilaaja-tuottajamalli Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäinen tilaaja-tuottajamalli Aila Salmelin Vesa Komonen PEPPI -hanke Selvitysmiesten raportti Toukokuu 2004 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 4

Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 4 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 4 1 JOHDANTO... 6 1.1. SEUTUSELVITYSTEHTÄVÄ... 6 1.2. KAUPUNKISEUDULLISEN KOULUTUSSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 7 1.2.1. Seudullisuuden näkökulma

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Liite 2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008

Liite 2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008 Liite 1 92 AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008 Ammatillisen aikuiskoulutuksen alueellista keskittämistä pohtivan työryhmän päätösesitys Turun kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LOKAKUU 2005 2 SISÄLTÖ 1. KOULUVERKON SELVITYSTYÖN TAUSTAA 3 2. NYKYINEN KOULUVERKKO 3 3. OPPILASENNUSTEET V. 2006 2012 12 4. ERITYISOPETUS 15 5.

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Neuvottelu- ja valmisteluryhmä 2009 Suomen Kuntaliitto Hämeenlinnan kaupunki Helsinki

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

2. Lehtimäen kunnan talousasema ja palvelurakenne

2. Lehtimäen kunnan talousasema ja palvelurakenne Kunnanhallitus 102 20.06.2005 Kunnanvaltuusto 56 27.06.2005 Kunnanhallitus 172 11.11.2005 Kunnanhallitus 176 15.11.2005 LEHTIMÄEN KUNNAN PALVELURAKENTEEN TARKASTELU, STRATEGIAT JA NÄIHIN LIITTYVÄT SELVITYKSET

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Työterveysverkko Oy 1 / 31 _ KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Raportti 1.12.2006 Laatija: Hannu Virokannas, prof Työterveysverkko Oy

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003 Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 SISÄLTÖ I TIIVISTELMÄ 1. Erityisopetuksen kehittämisestä Kaarinassa

Lisätiedot

Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä

Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Enhetsskola - bakgrundsmaterial En arbetsgrupp tillsatt av stadsstyrelsen i Grankulla Virkamiesvalmistelu 2.3.2015

Lisätiedot

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT... 3 2 PERUSOPETUS JA NUORISOTOIMI... 8 3 LUKIOKOULUTUS... 21 4 KASVUN JA OPPIMISEN TUEN PALVELUT... 29 2 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot