Uudistumista ja osaamista yhteistyöllä asiakkaiden parhaaksi. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmaluonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistumista ja osaamista yhteistyöllä asiakkaiden parhaaksi. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmaluonnos 2010 2015"

Transkriptio

1 Uudistumista ja osaamista yhteistyöllä asiakkaiden parhaaksi Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmaluonnos Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi -hanke

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Pirkanmaan aikuiskoulutuksen visio ja arvot Pirkanmaan aikuiskoulutuksen visio Pirkanmaan aikuiskoulutuksen arvot Matkalla kohti yhteistä visiota: strategiset tavoitteet ja menestystekijät Pirkanmaalla Koulutuksen tuottajien keskinäisen ja organisaatioiden rajat ylittävän yhteistyön lisääminen sekä yhteisen ennakointitoiminnan vahvistaminen Yhteistyöverkoston osaamisen yhteinen kehittäminen Ohjaus- ja neuvontajärjestelmien kehittäminen Toimenpideohjelman (luonnos) jalkauttaminen ja seuranta...14 LIITE 1. AKKU-ryhmän strategiset tavoitteet...15 LIITE 2 : Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi hankkeen yhteistyökumppanit...17 LIITE 3: Avainhenkilöt toimenpideohjelman apuna...18 LIITE 4. Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi-hankkeen ohjausryhmä

3 1 Johdanto Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnos) kumpuaa kahdesta näkökulmasta: toisaalta kentän äänestä eli pirkanmaalaisille aikuiskoulutustoimijoille tehdyistä haastatteluista sekä asiantuntijatyöskentelystä, toisaalta valtakunnallisen AKKU (Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus) raportista. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnoksen) erityispiirre on, että se on hallinnonrajat ylittävä ja horisontaalista ja vertikaalista yhteistyötä korostava ja siihen kannustava. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnoksen) tavoitteena on viitoittaa alueellista aikuiskoulutuksen suunnittelua ja toteutusta niin, että eri hallinnon aloilla toimitaan aikuiskoulutuksen saralla yhteen suuntaan, yhteisvoimin, jolloin saadaan aikaan synergiaetuja sekä resurssien asianmukaista kohdentamista ja suuntaamista. Valtakunnallinen AKKU-raportti on keskeinen ohjenuora ja toimenpideohjelma(luonnos) pyrkii ottamaan kantaa niihin kehitystekijöihin, joihin alueellisella tasolla pystytään vaikuttamaan. Osa valtakunnallisessa raportissa esiinnnostetuista kehitystä vaativista tekijöistä on sellaisia, joihin tarvitaan esimerkiksi Opetushallituksen tai Opetusministeriön ohjausta ja ohjeistusta. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnos) korostaa yhteistyön ja yhteissuunnittelun merkitystä: sen painottaman näkökulman mukaan aikuiskoulutuksen tehtävänä on osaamisen kehittäminen ja koulutuksen ja palveluiden suunnittelu ja toteutus eri hallinnonaloilla, kehitysedellytysten luominen yksilöille ja työyhteisöille heidän tarpeensa huomioiden ja niitä arvostaen ja kunnioittaen. Aikuiskoulutus on aikuisille suunniteltua ja järjestettyä omaehtoista koulutusta, henkilöstökoulutusta, työvoimapoliittista koulutusta tai oppisopimuskoulutusta. Omaehtoisena koulutuksena kaikilla koulutusjärjestelmän asteilla on erityisesti aikuisille tarkoitettua koulutusta. Työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa osallistujien mahdollisuuksia pysyä työmarkkinoilla tai päästä sinne takaisin. Työvoimakoulutuksella pyritään parantamaan myös pitkäaikaistyöttömien, ikääntyvien ja vajaakuntoisten työllistymistä ja ehkäisemään syrjäytymistä. Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka työnantaja kustantaa ja joka tapahtuu pääosin työajalla ja säännöllisen työajan menetys korvataan. Lähtökohtana on yritysten tai julkaisen sektorin työnantajan strategiset tarpeet sekä työntekijöiden tarpeet ja sen tarkoituksena on lisätä tuottavuutta ja kannattavuutta sekä kehittää ja motivoida henkilöstöä. Vapaa sivistystyö on tärkeä osa suomalaista aikuiskoulutusjärjestelmää: sen opintojen katsotaan edistävän sekä yksilöiden hyvinvointia että yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteistyössä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja monipuolisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Aikuiskoulutusjärjestelmän yhteisenä tavoitteena on, että koulutuksen osa-alueista muodostuu aikuisväestölle toimiva kokonaisuus opiskeltavaksi työssä, työn ohella tai omalla ajalla. Oppisopimuskoulutuksena järjestetään ammatillista osaamista kehittävää koulutusta mm. aikuisille ja yrittäjille heidän tarpeistaan lähtien. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on yksilöiden työmarkkinakelpoisuuden ja yritysten kilpailukyvyn parantaminen kehittämällä työelämän prosesseja. Pirkanmaalla toimenpideohjelmatyön kantava ajatus on ollut toiminta alhaalta ylös : toimenpideohjelmatyö on edennyt toimijoiden ensimmäiseen AKKU-väliraporttiin (2008) pohjautuvista haastatteluista (106 henkilöä) asiantuntijatyöskentelyyn (4 työryhmää, joilla jokaisella 2 tapaamista sekä kotitehtäviä). Tämän työskentelyn pohjalta koottiin Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelman ensimmäinen luonnosversio (kevät 2009), jossa toimintaa taustoitettiin mm. muiden maakuntien aikuiskoulutusstrategioilla, AITO- ja AKONET hankkeilla sekä muilla toimintaa määrittävillä seikoilla. Luonnoksessa 2009 on myös kuvattu asiantuntijatyön prosessia sekä ryhmien laa- 3

4 timia SWOT-analyysejä. Luonnosversiossa 2009 esitettyjä kehittämiskohteita peilattiin valtakunnalliseen AKKU-raporttiin (syksy 2009) ja tästä yhteensovituksesta on nostettu esiin pirkanmaalaiset kehittämiskohteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Kuvassa 1 on esitetty Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmatyön prosessi. peilaus AKKU syksy 2009 Pirkanmaan toimi joiden haastattelut syksy 2008 startti tammikuu 2009 ja asiantuntijatyöryhmät kevät 2009 luon nos / koos te kesä 2009 aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmatyö kommentit AIKO vs. AKKU k yhteenvedon kommentit syksy 2009 ohjausryhmän kanta tiivistys tammi 2010 ohjausryhmän kanta laajennus maalis 2010 kohti valmistumista syksy 2010? Kuva 1. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmatyön prosessi: tapahtumat ja aikataulu Myös visio ja arvot ovat toimijoiden itsensä tuottamia ja laatimia: jokaisella toimijalla oli mahdollisuus nostaa esiin aikuiskoulutuksen kannalta tärkeinä pitämiään arvoja ja ne on koottu yhteisten otsikoiden alle. Visiotyöryhmä kokoontui kesällä 2009 tiivistämään keskeiset asiat yhteiseksi visioksi. Koska Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnos) korostaa yhteistyön merkitystä, seuraavasta kuvasta 2 käy ilmi yhteistyötahot sekä niiden verkottuminen taustalla olevan ESRrahoitteisen Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi-hankkeen kautta. Toimenpideohjelma(luonnoksessa) tähän horisontaalisista, vertikaalisista ja hallinnon rajat ylittävistä aikuiskoulutuksen toimijoista käytetään nimitystä yhteistyöverkosto. Koulutuksen järjestäjät koulutuspalvelut ELY, TE-toimistot työllisyys Maakuntaliito alueen kehittäminen AIKO-foorumi Työelämä yritykset, yhteisöt aikuisopiskelijat Yritystoiminnan kehittämisen tukeminen Osaamisen lisääntyminen Kuva 2. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen yhteistyöverkosto 4

5 Valtakunnallisen AKKU-raportin strategiset tavoitteet on koottu liitteeseen 1. Liitteessä 2 esitellään Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnoksen) taustalla olevan Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi-hankkeen yhteistyökumppanit sekä liitteessä 3 aikuiskoulutuksen alueelliseen toimenpideohjelmatyöhön osallistuneet asiantuntijat. Liitteessä 4 esitellään Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi-hankkeen ohjausryhmä. 5

6 2 Pirkanmaan aikuiskoulutuksen visio ja arvot 2.1 Pirkanmaan aikuiskoulutuksen visio PIRKANMAALAINEN AIKUISKOULUTUS JA -OHJAUS ON TYÖELÄMÄLÄHTÖISTÄ UUDISTUMISVALMIUDEN OMAAVAA, KOORDINOITUA VERKOSTOTOIMINTAA...ohjaus.. Ohjaus nähdään kokonaisvaltaisena, elinikäiseen oppimiseen kannustavana prosessina, joka viitoittaa niin koulutuksen suunnitteluvaihetta kuin koulutus- ja tutkintopolkujakin. Pirkanmaalla on selkeät koulutusprofiilit sekä valmiudet, osaavat ja motivoituneet henkilöt ohjaus- ja neuvontapalvelujen järjestämiseen. Ohjaustoiminnassa huomioidaan myös työelämän kansainvälistymis- ja globalisaatiokehitys sekä yhteiskunnan monimuotoistuminen ja monikulttuuristuminen...työelämälähtöistä.. Aikuiskoulutuspalvelujen asiakas on toisaalta yksittäinen ihminen, mutta myös työelämä, jonka tarpeisiin tuotetaan osaavaa työvoimaa lisäämällä aikuisten ammatillisia valmiuksia. Aikuiskoulutuksella (erityisesti vapaa sivistystyö) tuotetaan myös muita aikuisten hyvän elämän valmiuksia. Työelämälähtöisyydessä korostuu työelämässä tapahtuva oppiminen, mutta myös koulutuksen joustavuus ja tarpeen mukaisuus, koulutuksen uudet muodot ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen...uudistumisvalmiuden omaavaa.. Aikuiskoulutusorganisaatiot käyttävät ennakointitietoa ja työelämäyhteyksiään koulutusten suunnittelussa ja lukevat myös hiljaisia signaaleja tehdessään uusia koulutusavauksia: koulutusorganisaatioilla on uudistumiskykyä, -halua ja rohkeutta sekä valmiutta olla tulevaisuuden suunnannäyttäjiä. Uudistumisvalmius ilmenee myös kiinnostuksessa kehittyvän teknologian ja uusien oppimisympäristöjen monipuoliseen hyödyntämiseen opetuksen ja ohjauksen tukena...koordinoitua.. Toimintaa koordinoi taho, jolla on kompetenssia ja valtaa vaikuttaa aikuiskoulutuksen pirkanmaalaisen profiilin nostamiseen: aikuiskoulutus on tämän vuoksi profiloitunutta ja siinä on järkevä työnjako maakunnan tasolla. (Koordinoiva taho määritellään toimenpideohjelmaluonnoksen luvussa 4.)..verkostotoimintaa.. Verkostossa on kiinteästi mukana yrityselämä, työ- ja elinkeinotoimistot ja hallinto sekä eri koulutusasteet ja organisaatiot. Verkostossa painottuu poikkihallinnollinen yhteistyö ja maakuntanäkökulma. Verkostotoiminnassa tapahtuu toisilta oppimista, korostuu yhdessä tekeminen ja mahdollistuu muutoksen hallinta verkostona. Verkoston osaamisen kehittämisessä hyödynnetään maakunnassa tehtyä tutkimusta ja tuodaan sen aikaansaannoksia koulutustoimijoiden hyödyksi. Verkostossa tehdään yhdessä osaamisen kehittämistä ja työelämän sekä tutkimuksen kautta muodostetaan käsitystä kehittämisen tarpeista. Verkostotyössä painottuvat pirkanmaalais-

7 ten työpaikkojen ja Pirkanmaan työpaikkojen osaamisresurssien kehittäminen, aikuisten ohjaaminen ja valmentaminen, yritysten ja työpaikkojen uudistumispyrkimysten ja toimintakyvyn tukeminen sekä valmennus monikulttuurisuuteen ja sen hyödyntämiseen. 2.2 Pirkanmaan aikuiskoulutuksen arvot YHTEISTYÖ, YHDESSÄ TEKEMINEN JA OPPIMINEN Yhteistyötahto, avoin ja aktiivinen yhteistyö tuloksena asiakkaalle selkeä, maakunnallinen aikuiskoulutuksen kokonaistarjonta, joka on rakennettu yhteistyön ja työnjaon pohjalta ennakoituja osaamistarpeita vastaavasti Toisilta oppiminen / osaamisen jakaminen Elinikäinen ja elämänlaajuinen oppiminen ja osaamispotentiaalin arvo: elämänkaaren eri vaiheissa opitun tunnistamisen ja tunnustamisen hyvät käytännöt MONIPUOLINEN HYÖTY Win-win-win-win periaatteelle (minä voitan, sinä voitat, asiakas voittaa ja yhteiskunta voittaa) Opiskelijalähtöisyys, asiakaskeskeisyys entistä enemmän asiakkaan näkökulmasta, yhdessä asiakkaiden kanssa yksilöasiakas ja työnantaja-asiakas Ohjaus ja neuvonta mahdollisimman paljon yksilö- ja työnantaja-asiakkaiden tarpeista lähtien JOUSTAVUUS JA UUDISTUMISHALUKKUUS Avoimuus ja joustavuus Muutoskykyisyys Innostus, uudistuminen, joustavuus Ollaan rohkeita ja avoimia tulevalle kehitykselle: nykyiset koulutusjärjestelmät ja muodot vaativat uudistumista YHDENVERTAISUUS Koulutuksellinen yhdenvertaisuus: tasa-arvoinen mahdollisuus koulutukseen eri puolilla Pirkanmaata hyödyntäen monipuolisia oppimisympäristöjä Asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu (yksittäinen ihminen tai työnantaja-asiakas): pyritään löytämään rakentavat ratkaisut tasalaatuista ohjausta hyödyntäen Erityistarpeita omaavien riittävä tuki ja ohjaus LUOTETTAVUUS Toimintamme aikuiskoulutuksen kentällä on koko maakunnan tasolla laadukasta, avointa ja toimijamme ovat luotettavan toimijan roolissa asiakkaiden suuntaan 7

8 3 Matkalla kohti yhteistä visiota: strategiset tavoitteet ja menestystekijät Pirkanmaalla Valtakunnallisesta Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen (AKKU) johtoryhmän raportista maakunnan tasoisiksi strategisiksi tavoitteiksi on johdannossa kuvatun osallistavan asiantuntijatyöskentelyprosessin perusteella nostettu kolme keskeistä teemaa: 1. Yhteistyön lisääminen niin koulutuksen tuottajien kesken kuin työelämän edustajien kanssa sekä yhteisen ennakointitoiminnan vahvistaminen, 2. Yhteistyöverkoston osaamisen yhteinen kehittäminen 3. Ohjaus- ja neuvontajärjestelmien kehittäminen. Aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmassa on kuvattu kriittisinä menestystekijöinä niitä seikkoja, joihin maakunnallisesti voimme vaikuttaa: toimimalla yhdessä, yhteistyössä, verkostona, mutta myös vastuuttamalla toimijoita yhteistoiminnan vetureiksi. Koska vision toteutuminen edellyttää, että kaikissa kriittisissä menestystekijöissä onnistutaan, niitä ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen. Menestystekijöiden alla kuvataan konkreettisina askelmerkkeinä yhteistyötavoitteita ja ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä ja yhteistyörakenteita sekä tehdään esitys toiminnan arvioimiseksi ja sitä kautta edelleen kehittämiseksi. 3.1 Koulutuksen tuottajien keskinäisen ja organisaatioiden rajat ylittävän yhteistyön lisääminen sekä yhteisen ennakointitoiminnan vahvistaminen 8 Kriittiset menestystekijät: yhteistyö koulutuksen tuottajien kesken yhteistyö koulutuksen tuottajien ja työelämän edustajien kesken yhteistyö koulutuksen tuottajien ja te-hallinnon sekä muiden viranomaisten kesken ennakointitoiminnan vahvistaminen Yhteistyötavoitteet ja ehdotettavat toimenpiteet: keskeisten aikuiskouluttajien yhteistyötarpeiden selvittäminen o yhteistyön vuosikello o yhteiset työelämän kehittämishankkeet (laaja-alaiset, pidemmät, olemassa oleviin rakenteisiin juurrutettavat) saumattomien palveluketjujen rakentaminen (horisontaalisesti ja vertikaalisesti) o järjestetään tilaisuuksia, joissa keskustellaan a. toisen asteen yhteinen koulutustarjonnasta ja profiileista b. toisen asteen ja korkea-asteen yhteistyön lisäämisestä c. te-hallinnon ja oppilaitosten välillä koulutuksen osuvuudesta ja vaikuttavuudesta valtakunnan tasoinen vaikuttaminen aikuiskoulutuksen esiin nostamisella o aikuiskoulutuksen ajankohtaispäivän järjestäminen maakunnan kansanedustajille o ajan ja paikan järjestäminen maakuntahallituksen ajankohtais- ja tilannekatsauksille o lausuntojen työstäminen

9 luodaan foorumeja työelämäyhteistyön edistämiseksi o työelämäedustajien aito kuuleminen ja pyritään houkuttelemaan keskusteluun myös uusia toimijoita o edistetään yhteisen kielen löytymistä oppilaitosten ja työelämän välillä o koulutustarjonnan ja työelämän todellisten tarpeiden selvittäminen, esimerkiksi oppilaitosten tuottaman kansainvälisyysosaamisen saralla o yhteisen kiinnostuksen fasilitointi koulutuksen kehittämiseen (työelämä oppilaitos): win-win tilanteiden rakentaminen o palautejärjestelmien rakentaminen työelämän suuntaan: palautetta tehdystä kehitystyöstä ja sen vaikuttavuudesta - palaute siitä, että osallistuminen kehittämistyöhön kannattaa ja kantaa hedelmää monipuolinen yhteistyö koulutus- ja työvoimatarpeen ennakoinnissa, suunnittelussa, palvelujen uudistamisessa ja työnjaossa o järjestetään yhteistyöverkostolle ennakointifoorumit maakuntaliiton tuottaman tiedon jakamiseen o ennakointitoiminnassa kehittyminen: yhteistyöverkoston valmiudet ennakointiin organisaatioiden sisällä ja välillä o työelämän hiljaiset signaalit, hiljainen tieto hyödyksi koulutussuunnitteluun o ennakoivan keskustelun lisääminen maahanmuuttajien tuoman osaamisen ja sen osuvuuden välillä (te-hallinnon erityisosaamisen huomiointi) o maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen työelämän tarpeisiin, kokemukset esiin ja niistä yhteistä oppia ja hyötyä o työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen näkökulmien varautuva huomiointi organisaatioissa (vapaan sivistystyön erityisosaamisen huomiointi) o toimenpiteet pitkäaikaistyöttömien psyykkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi Yhteistyörakenteet: koulutuksen järjestäjien yhteiset, ohjatut ja yhteistoiminnalliset foorumit tai seminaarit koulutuksen järjestäjien ja te-hallinnon palautetapaamiset koulutuksen järjestäjien ja työelämän alakohtaiset aamukahvit työssäoppimisen ohjaajien ja harjoitteluohjaajien hyödyntäminen työelämän hiljaisten signaalien esiinnostamisessa maakunnalliset yhteiset aluehallintoviranomaisen organisoimat palauteseminaarit alueella tehdystä työstä ja sen kokemuksista maakunnan liiton pureksintafoorumit, joilla käsitellään maakuntaa koskevaa ennakointitietoa koulutuksen tuottajien tarpeisiin pienimuotoisemmat ennakointikohtaamiset, joiden avulla ennakointitietoa jäsennetään työelämän tarpeisiin (sektorikohtaisesti) ja toisaalta saadaan työelämän näkemykset ja tarpeet esiin vapaan sivistystyön osaamisen esiin nostaminen niin työssä olevan yksilön työhyvinvoinnin saralla kuin myös työttömien psyykkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämisessä ja edistämisessä Arviointi: yhteistyötä arvioidaan vuosittaisissa aluehallintoviranomaisen koordinoimissa seminaareissa, joissa työpajatyyppisesti kootaan horisontaalisesta ja vertikaalisesta sekä työelämäyhteistyöstä saatuja kokemuksia ja palautetta 9

10 työelämäyhteistyötä arvioidaan keskusteluissa yritysten edustajien kanssa sekä win-win suhteen rakentumisena kuin myös kehittämistyöhön osoitettuna kiinnostuksena ennakoinnin pureksintafoorumeista palaute ns. viivästetyn kyselyn kautta eli kysytään tilaisuuksiin osallistuneilta myöhemmin, miten vaikuttanut omaan työhön opettajien ja koulutussuunnittelijoiden verkostoitumishalukkuutta kannustetaan pienellä porkkanalla, esimerkiksi voidaan valita vuoden verkostoituja eli arvioidaan rakennettuja uusia kontakteja ja verkostoja Kuvaan 3 on tiivistetty yhteistyö- ja ennakointitoiminnan kehittämisen kriittiset menestystekijät. ennakointitoiminnan vahvistaminen yhteistyö koulutuksen tuottajien kesken yhteistyö koulutuksen tuottajien ja työelämän edustajien kesken Kuva 3. Yhteistyö- ja ennakointitoiminnan kriittiset menestystekijät 3.2 Yhteistyöverkoston osaamisen yhteinen kehittäminen Kriittiset menestystekijät: yhteistyöverkoston toimijoiden työn uudenlaiset mallit uudenlaiset palvelumallit, -muodot ja tavat koulutustuotteiden kehittäminen ennakointitiedon hyödyntäminen hankeyhteistyömallien yhteinen kehittäminen työelämän kanssa yhdessä kehittyminen Yhteistyötavoitteet ja ehdotettavat toimenpiteet: strategisten painopisteiden kautta nousevat vaatimukset: a. tulevaisuuteen varautuminen o tutkijoiden ja käytännön toimijoiden verkottaminen: workshopit horisontaalisesti ja alakohtaisesti (tilanteen ja aiheen mukaan) b. yhteisiin tulevaisuuden teemoihin liittyvä osaamisen kehittäminen o yhteistyöverkoston yhteiset koulutukset yhteisistä asioista: esimerkiksi sosiaalinen media, elämänlaajuisen oppimisen tunnistamisen ja tunnus- 10

11 tamisen käytännöt, ennakointityö, opetussuunnitelmatyö, työssäjaksaminen o työhyvinvoinnin edistämisen vertaistukimalleja luomalla o uudet pedagogiset mallit ja ohjausmallit o yhteistyöverkoston vuoropuhelun edistäminen yhteistyöverkoston henkilöstön kehittäjien tunnistaminen ja löytäminen o henkilöstön kehittäjien verkostoituminen Yhteistyörakenteet: Osaava-ohjelman tarjoamat mallit ja mahdollisuudet (osaamiskartoitukset) kehityskeskustelumallien uudistaminen yhteistyöverkoston verkostotapaaminen, jossa luodaan malli hyvien käytäntöjen edistämiselle ja uusia ituja yhteiselle toiminnalle, esimerkiksi yhteiset tykehankkeet ja työhyvinvointihankkeet aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten johdon tapaamiset aikuiskoulutusteeman ympärillä asiantuntijajohtoisesti, tavoitteena aikuiskoulutuksen profiilin kirkastaminen ja toimet sen edistämiseksi aikuiskoulutusorganisaatioiden ja te-hallinnon johdon tapaamiset ja keskustelut työhön tutustumismahdollisuuksista yrittäjien aamukahvit teemalla ota opettaja töihin (työelämä suihkut ) Arviointi: määritellään yhteinen maakunnallinen mittaristo: o osaamisen kehittämiselle o ennakoinnille o valmennukselle ja sen vaikuttavuudelle o ohjaus- ja neuvontapalvelujen toimivuudelle Kuvaan 4 on tiivistetty osaamisen kehittämisen kriittiset menestystekijät. uudenlaiset palvelumallit, -muodot ja -tavat opettajan työn uudenlaiset mallit Kuva 4. Osaamisen kehittämisen kriittiset menestystekijät 11

12 3.3 Ohjaus- ja neuvontajärjestelmien kehittäminen Kriittiset menestystekijät: aikuisohjausstrategia ja sen jalkauttaminen toimijaverkoston ylläpito hyvien ohjauskäytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen Yhteistyötavoitteet ja ehdotettavat toimenpiteet: aikuisohjauksen profiilin kirkastaminen o yhteisen näkemyksen rakentaminen aikuisohjauksesta (aikuisohjausstrategia) o aikuiskoulutustarjonnan selkeyttäminen ja profiloiminen: kärkitoimijat esiin o ohjaus-, neuvonta- ja tietopalvelujen hyvien käytäntöjen esiinnostaminen maakunnan tasolla sekä käytäntöjen arviointi o aikuiskoulutuksen imagokampanjat, yhteinen markkinointi ja näkyvyys kampanjat eri kohderyhmille: päättäjät, kansanedustajat, yritykset, aikuiset yksilöt aikuiskoulutuksen toimintapäivä aikuiskoulutus palveluksessasi jalkautuminen yrityksiin tilaisuuksien luominen yhteistyöverkoston vuoropuhelun edistämiselle ja ennakoivalle varautumiselle o yhteistyöverkoston ohjaustoimijoiden verkottaminen ja vuoropuhelun edistäminen o ohjaus- ja neuvontamateriaalin uudistamistyö, arviointi (visuaalisuus, käytettävyys, ymmärrettävyys, helppotajuisuus) o tulevaisuuden ohjaustarpeiden ennakointi, ennakoiva varautuminen: verkottuminen, verkostojen ylläpito, yhteistoiminnan stimulointi aikuisten erityisohjaustarpeiden huomiointi o yhteistyötä maahanmuuttajaverkostojen ja erityisohjausverkostojen kanssa Yhteistyörakenteet: Opin Ovi hankkeiden (Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa, Oma ovi) tulosten hyödyntäminen yhteistyöverkoston yhteisissä tapaamisissa aikuiskoulutusverkoston hyödyntäminen hankkeiden aikaansaannosten ja käytäntöjen seurannassa ja arvioinnissa sekä jalkauttamisessa avustaminen oppilaitospainotteisen ohjauskielen pelkistämisessä työelämän ymmärrettävyyden ja tulosten käyttökelpoisuuden lisäämiseksi erityistä osaamista ja ohjausta (EOO)- hankkeen mahdolliseen aikuiskoulutussovellukseen osallistuminen Arviointi: palautefoorumit yhteistyöverkoston keräämän palautteen jatkotyöstämiselle o koosteet arvioinneista tuodaan yhteiseen aluehallintoviranomaiseen koordinoimaan arviointi-teemoitettuun tilaisuuteen, jossa käydään läpi saatu palaute (nykytila) sekä rakennetaan yhteistä suuntaa toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen, tavoitteena yhteistoiminnallinen arviointi 12

13 o työelämän kokemuksia ohjauksesta ja koulutustarjonnan selkeydestä arvioidaan työpaikoilla käyntien ja muiden tapaamisten yhteydessä käydyissä keskusteluissa ja tämä palaute tuodaan em. yhteiseen tilaisuuteen, johon myös pyritään saamaan mukaan työelämän edustaja / edustajia opiskelijoiden palautejärjestelmä o aikuisopiskelijoiden tai aikuisopiskelijoiksi aikovien testiryhmän hyödyntäminen esimerkiksi aikuisohjausmateriaalin arvioinnissa Kuvaan 5 on tiivistetty ohjaus- ja neuvontatyön kriittiset menestystekijät. toimijaverkoston ylläpito aikuisohjausstrategia ja sen jalkauttaminen hyvien ohjauskäytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen Kuva 5. Ohjaus- ja neuvontatyön kriittiset menestystekijät. 13

14 4 Toimenpideohjelman (luonnos) jalkauttaminen ja seuranta Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnos) perustuu yhdessä tekemiseen ja verkostoimaiseen toimintaan, joka kuitenkin vaatii toimijoiden vastuullisuutta ja oman roolin tiedostamista. Jokaisella toimijalla on tärkeä rooli omien käytäntöjen esiin nostamisessa ja toisilta oppimisen hyödyntämisessä. Toimenpideohjelma(luonnos) on käsitelty ohjausryhmän kokouksessa Tämän jälkeen toimenpideohjelma(luonnoksesta) pyydetään kommentteja Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumiverkoston jäseniltä. Samassa yhteydessä toimenpideohjelmaluonnos saatetaan myös Pirkanmaan liiton, oppilaitosten rehtorien ja te-toimistojen johtajien kommentoitavaksi. Toimenpideohjelmaa(luonnosta) esitellään oppilaitosten rehtoreiden ja te-toimistojen johtajien tapaamisessa kesäkuussa Tässä yhteydessä myös sovitaan Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi tyyppisen toiminnan jatkamisesta ja etsitään toimintaa koordinoimaan sopiva vaikutusvaltainen taho, jolla on valtaa vaikuttaa maakunnan aikuiskoulutuksen profiloitumiseen ja kehittymiseen toimenpideohjelmassa sovittujen linjausten mukaisesti. Tällä aikataululla näyttää mahdolliselta, että kaikki kommentit saadaan kerättyä kesäkuun 2010 loppuun mennessä ja toimenpideohjelma olisi valmis käytäntöön saatettavaksi syksyllä Syksy 2010 on aikaa luoda toimintamallit kehittämistoimenpiteiden jalkauttamiseksi: luoda asiantuntijaverkostot ja käynnistää verkostojen toiminta. Yhteiset foorumit ovat tärkeässä roolissa siinä, että alaryhmien luomat käytänteet ja mallit ovat myös muiden toimijoiden arvioitavana ja hyödynnettävänä. Toimenpideohjelma saatetaan myös sähköiseen muotoon, joka kesän 2010 aikana löytyy osoitteesta Toimenpideohjelma(luonnoksen) hyväksymisen jälkeen etsitään vastuutahot eri toimenpiteille ja laaditaan taulukko, johon kirjataan toimenpide ja siinä mukana olevat toimijat eli kehittäjätahot, vastuuhenkilö, resurssit, aikataulu ja mittarit. Toimintaa ohjaamaan tarvitaan eri ääniä yhteensovittamaan koordinaattori, joka huolehtii tiedonkulusta eri toimenpiteiden välillä, toiminnan vuosikellottamisesta, yhteisten tapaamisten sisällöllisen ohjelman laatimisesta ja tilaisuuksien käytännön järjestelyistä, sähköisten palvelujen ylläpitämisestä (rojektilaari, moodle ja tuleva nettisivusto) sekä huolehtimaan siitä, että toimenpiteet etenevät suunnitellusti ja tuottavat toivottua kehitystä pirkanmaalaisen aikuiskoulutustoiminnan edistämiseksi ja myös valtakunnallisen painoarvon lisääntymiseksi. 14

15 15 LIITE 1. AKKU-ryhmän strategiset tavoitteet (toinen väliraportti ) 1. KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖTÄ LISÄTTÄVÄ: 1.1 Koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja kannustetaan neuvottelemaan koulutuspalvelujen tarjonnasta ja koulutussisällöistä paikallisella tasolla yritysten ja muiden työyhteisöjen kanssa. 1.2 Koulutuksen laadunvarmistusta parannetaan ottamalla käyttöön ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen järjestäjien laadunvarmistusjärjestelmien ulkopuoliset arvioinnit. 1.3 Työntekijöiden oppimismahdollisuuksia ja uudistumiskykyä työpaikoilla tuetaan myös työelämän kehittämisohjelmilla. 2. TYÖPAIKOILLA TAPAHTUVAA OPPIMISTA LAAJENNETAAN JA LISÄTÄÄN: 2.1 Lisätään työpaikkaohjaajien koulutusta työpaikalla tapahtuvan opiskelun laajentumista vastaavasti, jotta jokaisella työpaikalla, jossa toteutetaan työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, on käytettävissä osaava työpaikkaohjaaja. 2.2 Työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaustehtävissä tarvittavaa osaamista on mahdollista hankkia ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä ammattikorkeakouluopintojen suorittamisen yhteydessä. 3. TYÖ- JA ELINKEINOHALLINNON ROOLI TYÖPAIKKOJEN JA TYÖVOIMAN OSAAMISEN EDISTÄMISESSÄ: 3.1 Vahvistetaan ennakointitoimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja lisäämällä proaktiivista varautumista työnantajien osaamistarpeisiin etenkin yritysten rakennemuutos- ja kasvutilanteissa sekä julkisen sektorin rakennemuutoksessa. 3.2 Parannetaan vailla riittävää ammatillista koulutusta olevien ja koulutuksessa aliedustettujen ryhmien ohjaus- ja neuvontapalveluja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 4. OSAAMISEN TUNNUSTAMISELLA JA HENKILÖKOHTAISTAMISELLA JOUS- TAVUUTTA JA TEHOKKUUTTA OPISKELUUN JA RESURSSIEN KÄYTTÖÖN: Toimenpiteet: 4.1 Osaamisen tunnustamiseen ja henkilökohtaistamiseen liittyvät hyvät käytännöt levitetään koulutuksen ja kehittämishankkeiden avulla. 5. ALIEDUSTETTUJEN RYHMIEN OSALLISTUMISTA AIKUISKOULUTUKSEEN KANNUSTETAAN: 5.1 Koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut tarjoavat erityistä tukea tarvitseville riittävästi tutkintoon tai sen osiin tähtäävää perus- sekä lisä- ja täydennyskoulutusta ja huolehtivat siitä, että he saavat tarvitsemaansa tukea opiskeluun ja koulutuksen jälkeiseen työllistymiseen. 5.2 Koulutuspalvelujen tuottajien käyttöön levitetään hakevan toiminnan ja henkilökohtaistamisen parhaat käytännöt. 6. MAAHANMUUTTAJAT TÖIHIN KOULUTUKSEN AVULLA: 6.1 Maahanmuuttajien kielikoulutusta integroidaan ammatilliseen ja korkeakoulutasoiseen aikuiskoulutukseen ja työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen. 6.2 Maahanmuuttajille tarkoitettuja ohjaus- ja neuvontapalveluita tehostetaan niin, että palvelut ovat saatavilla heti maahanmuuton jälkeen koulutuksen ja työhön sijoittumisen nopeuttamiseksi ja että palveluja tehostetaan erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa jatko-opintoihin sijoittumisen varmistamiseksi ja syrjäytymiskehityksen estämiseksi. 6.3 Korkeastikoulututetulle maahanmuuttajaväestölle soveltuvia neuvonta-, ohjaus- ja koulutuspalveluja lisätään yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon ja korkeakoulujen yhteistyönä aiemman

16 osaamisen hyödyntämiseksi ja relevantin työllistymisen edistämiseksi. 6.4 Lisätään maahanmuuttajataustaiselle opetushenkilökunnalle ja maahanmuuttajien koulutuksessa toimivalle opetushenkilökunnalle tarkoitettua pätevöitymis- ja täydennyskoulutusta ja lisätään tähän tarkoitukseen osoitettavia voimavaroja. 7. OSUVUUTTA JA LAATUA NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUILLA 7.1 Opetushallinnon sekä työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamista ja ylläpitämistä sähköisistä neuvonta-, haku- ja koulutuspalveluista kehitetään palvelukokonaisuus, joka palvelee sekä nuorten että aikuisten tarpeita. Tuetaan näin rakentuvien sähköisten palvelujen avulla myös alueella tapahtuvaa neuvontaa ja ohjausta 7.2 Kehitetään sähköisiä palveluita hyödyntäviä ja täydentäviä ohjaus- ja neuvontapalveluja, joita ELY:t koordinoivat ja jotka toteutetaan koulutuspalvelujen tuottajien yhteistyöverkostoissa. 7.3 Ohjaus-, neuvonta- ja koulutustietopalveluihin varattujen resurssien riittävyys ja henkilöstön osaaminen varmistetaan. 16

17 LIITE 2 : Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi hankkeen yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneita hankkeella on 35 hallinnoivan Pirkanmaan koulutuskonserniin kuuluvan Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen lisäksi: Tampereen aikuiskoulutussäätiö / Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Tampereen kesäyliopisto Tampereen yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus Tampereen teknillinen yliopisto, Edutech Tampereen ammattikorkeakoulu / Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu / Pirkanmaan maakuntakorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu / Valkeakosken toimipiste Ahlmanin koulun säätiö / Ahlmanin ammattiopisto Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä / Mäntän seudun koulutuskeskus Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä / Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto Varalan säätiö / Varalan Urheiluopisto Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto Tampereen ammattiopisto Tampereen aikuislukio Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tampereen talouskouluyhdistys ry, Tampereen Kotitalousoppilaitos Murikka-opisto Oriveden Opisto Ammattiopisto Luovi Pirkanmaan liitto Pirkanmaan TE-keskus Pohjois-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto Etelä-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Vammalan työ- ja elinkeinotoimisto Opetusalan koulutuskeskus Opeko Tampereen kaupunki, Elinkeinokeskus Tampereen kauppakamari Tampere Business Campus TBC ry Elinkeinoelämän keskusliitto EK Tampere AKAVA Pirkanmaa STTK Pirkanmaa SAK Pirkanmaa Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi hanketta rahoittaa ESR / Länsi-Suomen lääninhallitus 17

18 LIITE 3: Avainhenkilöt toimenpideohjelman apuna Työryhmä 1. Ennakointitulosten hyödyntäminen ja ennakointivälineiden kehittäminen / arvioiminen: Hannu Ahola, Mäntän seudun koulutuskeskus Jenni Ruokonen, Pirkanmaan ennakointipalvelut Leena Mäkelä, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä / Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Marko Koskinen, Pirkanmaan liitto Satu Nevalainen, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto Vesa Kähkönen, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Kyösti Viitanen, Tampereen ammattiopisto Reino Myllymäki, Länsi-Suomen lääninhallitus Johanna Kaplas, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Jyrki Pietilä, Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto Harri Airaksinen, VTT Esa Jokinen, Työelämän tutkimuskeskus / Tampereen yliopisto Toni Niittymäki, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Jani Nieminen, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan oppisopimuskeskus Työryhmä 2. Koulutustarjonnan selkeys / maakunnalliset osaamisprofiilit: Maija Pekkanen, OpinOvi Pirkanmaa Arto Pylvänäinen, Mäntän seudun koulutuskeskus Jukka Hurme, Tampereen ammattiopisto Ilpo Moisio, Sastamalan koulutuskuntayhtymä Ritva Ojalehto, Tampereen Kesäyliopisto Teemu Rauhala, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Markku Mattila, Pirkanmaan maakuntakorkeakoulu Tuija Luhtala, Koivupirtin säätiö Riitta Alajuuma / Pia Koskinen, Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto / Ylöjärven toimipaikka Maj-Lis Läykki, Maakuntakorkeakoulu / Ikaalinen Pirjo Syysnummi, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto Pekka Mansikkamäki, Ylöjärven kaupunki Sinikka Blom, Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto 18 Työryhmä 3. Kansainvälisyys: koulutusta kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin (sisältää ennakointi- ja yrittäjyysnäkökulman) Päivi Myllymaa, Ahlman Kerttuli Mattila, Aikkari Ikaalinen Päivi Puutio, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Leena Perttunen, Tampereen ammattiopisto Olli Saarinen, A-insinöörit Hanna Ilola, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Marja Huttunen, TyöMaa projekti Tiina Kauma, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto

19 Tuula Suihko, Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto Mika Luhtanen, Portnoi Finland Oy Työryhmä 4. Yrittäjyyden edistäminen (sisältää yrittäjyys laajana ilmiönä, yrittäjyyskasvatus; ihminen kokonaisuutena näkökulma, mahdollisuuksien markkinointi ): Erkki Uitti, Ensimetri Hannu Patamaa, Oriveden opisto Minna Erkko, HOPE-hanke, Ikaalinen (yrittäjyyskasvatus) Ulla Harala, TBC Tuula-Maria Mattila, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Ville Pirtinaho, K-market Tullintori Ari Tiensuu, Murikka-opisto Elisa Haikala, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto Erja Luttinen, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan oppisopimuskeskus Pirkko Huhtinen, Monivire Koulutus Antti Klaavu, Tampereen ammattikorkeakoulu 19

20 LIITE 4. Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi-hankkeen ohjausryhmä Riitta Jakara, Keski-Pirkanmaan työvoimatoimisto, varajäsen Pentti Vuorio (v varajäsen vars. jäsen) Riikka Joutsensaari, TE-keskus, varajäsen Urpo Salkoaho Pirjo Järvinen, Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä, varajäsen Tuula Hoivala Johanna Kaplas, Elinkeinoelämän keskusliitto, varajäsen Peer Haataja Eila Hanninen, Tampereen ammattiopisto, varajäsen Vesa Kalliomäki Kerttuli Mattila, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, varajäsen Leena Mäkelä (v Joni Liukkonen) Markku Mattila, Pirkanmaan maakuntakorkeakoulu, varajäsen Tuija Kontio Ilpo Moisio, Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (v lopusta alk. Kimmo Rintala), varajäsen Susanna Forsblom Päivi Myllymaa, Ahlman, varajäsen Merja Lehtonen Reino Myllymäki, Länsi-Suomen lääninhallitus, varajäsen Jaana Lepistö Eeva-Kaisa Mäkinen, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, varajäsen Päivi Puutio Jani Nieminen, Pirkanmaan oppisopimuskeskus, varajäsen Liisa Hautanen (syksyyn 2009 asti) Hannu Patamaa, Oriveden opisto, varajäsen Eija Assola-Virta Teuvo Pernu, SAK, varajäsen Teemu Rauhala, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, varajäsen Annukka Tapani, Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi rahoittajan edustajana Tuula Isosuo, EU-koordinaattori, Länsi-Suomen lääninhallitus 20

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:11 AKKU (=ammatillisesti

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa Koulutuksen järjestäjän tiedot (yhteystahona toimivan koulutuksen järjestäjän tiedot) Seinäjoen koulutuskuntayhtymä,

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 20.04.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU -johtoryhmän toimenpideehdotukset,

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU -johtoryhmän toimenpideehdotukset, Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU -johtoryhmän toimenpideehdotukset, OKM 2009:11 Aikuisopiskelun osuvuutta parannetaan ohjaus- ja neuvontapalveluita tehostamalla opetus-

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu Aikuisten tieto-, neuvonta-ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari 19.3.2013 Oulu Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti,

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Erilaiset

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin AmKesu-aluetilaisuus, Turku 19.11.2014 Leena Koski Opetusneuvos Alueelliset suunnitelmat Yhteensä 15 alueellista suunnitelmaa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Yhdessä tehtyä katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Eeva Mäkinen, projektipäällikkö, Jyväskylän aikuisopisto Sinikka Hakkarainen, projektisuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Riittääkö nopat? Haasteena yliopisto-opintojen napakka eteneminen -seminaari 11.3.2013 Lappeenranta Projektipäällikkö Auli Ryhänen

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Pirkanmaan elinkeinorakennetta kehitetään idealla vahvoista valinnoista ja älykkäästä erikoistumisesta.

Pirkanmaan elinkeinorakennetta kehitetään idealla vahvoista valinnoista ja älykkäästä erikoistumisesta. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (AMKESU) 2014-2017 Tiivistelmä/keskeiset kohdat Pirkanmaalla toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoaa yhdeksän koulutuksen

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 3/12 1(5) n kokous Aika 27.3.2012 klo 9.00-11.00 Paikka Läsnä WinNova, Liisanpuisto, Krouvari Heino Ulla-Maija Sarasoja Liisa Vilponen Raija Kauri Ulla Tabell Ari Harju-Vahekoski Elina Uusi-Uola

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

ELYT ja alueelliset ELO-ryhmät -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) kehittäminen

ELYT ja alueelliset ELO-ryhmät -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) kehittäminen ELYT ja alueelliset ELO-ryhmät -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) kehittäminen Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa. Hämeen ELY-keskus

Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa. Hämeen ELY-keskus Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa 31.3.2016 Esityksen sisältö Kestävää kasvua ja työtä - ohjelman tavoitteet Hämeen alueella toteutettavat hankkeet Hankkeiden tavoitteita ja tuloksia

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 TIEDOTUSTILAISUUS 6.2.2015 Ryhmä 2 Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet tukevat kansallisen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi

Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi Rovaniemi Erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, Suomen Kuntaliitto Jatkumo esiopetuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle nuoruus

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 HANKKEIDEN SEURANTA, ARVIOINTI JA TUOTOKSET Tiedotustilaisuus 1.11.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari Valintaperusteita on kolmenlaisia I YLEISET VALINTAPERUSTEET (luonnos) Merkitään rastilla

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISET ASIAT JA TIMO LUOPAJÄRVI 01.06.2010

AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISET ASIAT JA TIMO LUOPAJÄRVI 01.06.2010 AMMATTIKORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISET ASIAT JA KEHITYSNÄKÖKULMAT AIPA-PÄIVÄT PÄIVÄT 2010, KAJAANI TIMO LUOPAJÄRVI 01.06.2010 SISÄLLÖT 1. Ammattikorkeakoulutuksen visio 2. Rakenteellinen

Lisätiedot

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen Opin ovi Etelä-Savossa 20.11.2013 Maarit Heinikainen Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän ja nuorisotakuun neuvottelukunnan yhteinen kokoontuminen 2 AIKUISKOULUTUKSEN OHJAUSPALVELUHANKE

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen alueellinen kehittäminen ja yhteistyö

Aikuiskoulutuksen alueellinen kehittäminen ja yhteistyö Aikuiskoulutuksen alueellinen kehittäminen ja yhteistyö Osaava ja oppiva Pirkanmaa 2025 -seminaari 3.5.2012 Pirkanmaan ELY-keskus, Jukka Peltokoski 1 Urpo Harva 1958: Moni intomielin aikuiskasvatustyöhön

Lisätiedot