Uudistumista ja osaamista yhteistyöllä asiakkaiden parhaaksi. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmaluonnos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistumista ja osaamista yhteistyöllä asiakkaiden parhaaksi. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmaluonnos 2010 2015"

Transkriptio

1 Uudistumista ja osaamista yhteistyöllä asiakkaiden parhaaksi Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmaluonnos Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi -hanke

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Pirkanmaan aikuiskoulutuksen visio ja arvot Pirkanmaan aikuiskoulutuksen visio Pirkanmaan aikuiskoulutuksen arvot Matkalla kohti yhteistä visiota: strategiset tavoitteet ja menestystekijät Pirkanmaalla Koulutuksen tuottajien keskinäisen ja organisaatioiden rajat ylittävän yhteistyön lisääminen sekä yhteisen ennakointitoiminnan vahvistaminen Yhteistyöverkoston osaamisen yhteinen kehittäminen Ohjaus- ja neuvontajärjestelmien kehittäminen Toimenpideohjelman (luonnos) jalkauttaminen ja seuranta...14 LIITE 1. AKKU-ryhmän strategiset tavoitteet...15 LIITE 2 : Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi hankkeen yhteistyökumppanit...17 LIITE 3: Avainhenkilöt toimenpideohjelman apuna...18 LIITE 4. Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi-hankkeen ohjausryhmä

3 1 Johdanto Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnos) kumpuaa kahdesta näkökulmasta: toisaalta kentän äänestä eli pirkanmaalaisille aikuiskoulutustoimijoille tehdyistä haastatteluista sekä asiantuntijatyöskentelystä, toisaalta valtakunnallisen AKKU (Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus) raportista. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnoksen) erityispiirre on, että se on hallinnonrajat ylittävä ja horisontaalista ja vertikaalista yhteistyötä korostava ja siihen kannustava. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnoksen) tavoitteena on viitoittaa alueellista aikuiskoulutuksen suunnittelua ja toteutusta niin, että eri hallinnon aloilla toimitaan aikuiskoulutuksen saralla yhteen suuntaan, yhteisvoimin, jolloin saadaan aikaan synergiaetuja sekä resurssien asianmukaista kohdentamista ja suuntaamista. Valtakunnallinen AKKU-raportti on keskeinen ohjenuora ja toimenpideohjelma(luonnos) pyrkii ottamaan kantaa niihin kehitystekijöihin, joihin alueellisella tasolla pystytään vaikuttamaan. Osa valtakunnallisessa raportissa esiinnnostetuista kehitystä vaativista tekijöistä on sellaisia, joihin tarvitaan esimerkiksi Opetushallituksen tai Opetusministeriön ohjausta ja ohjeistusta. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnos) korostaa yhteistyön ja yhteissuunnittelun merkitystä: sen painottaman näkökulman mukaan aikuiskoulutuksen tehtävänä on osaamisen kehittäminen ja koulutuksen ja palveluiden suunnittelu ja toteutus eri hallinnonaloilla, kehitysedellytysten luominen yksilöille ja työyhteisöille heidän tarpeensa huomioiden ja niitä arvostaen ja kunnioittaen. Aikuiskoulutus on aikuisille suunniteltua ja järjestettyä omaehtoista koulutusta, henkilöstökoulutusta, työvoimapoliittista koulutusta tai oppisopimuskoulutusta. Omaehtoisena koulutuksena kaikilla koulutusjärjestelmän asteilla on erityisesti aikuisille tarkoitettua koulutusta. Työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa osallistujien mahdollisuuksia pysyä työmarkkinoilla tai päästä sinne takaisin. Työvoimakoulutuksella pyritään parantamaan myös pitkäaikaistyöttömien, ikääntyvien ja vajaakuntoisten työllistymistä ja ehkäisemään syrjäytymistä. Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka työnantaja kustantaa ja joka tapahtuu pääosin työajalla ja säännöllisen työajan menetys korvataan. Lähtökohtana on yritysten tai julkaisen sektorin työnantajan strategiset tarpeet sekä työntekijöiden tarpeet ja sen tarkoituksena on lisätä tuottavuutta ja kannattavuutta sekä kehittää ja motivoida henkilöstöä. Vapaa sivistystyö on tärkeä osa suomalaista aikuiskoulutusjärjestelmää: sen opintojen katsotaan edistävän sekä yksilöiden hyvinvointia että yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteistyössä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja monipuolisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Aikuiskoulutusjärjestelmän yhteisenä tavoitteena on, että koulutuksen osa-alueista muodostuu aikuisväestölle toimiva kokonaisuus opiskeltavaksi työssä, työn ohella tai omalla ajalla. Oppisopimuskoulutuksena järjestetään ammatillista osaamista kehittävää koulutusta mm. aikuisille ja yrittäjille heidän tarpeistaan lähtien. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on yksilöiden työmarkkinakelpoisuuden ja yritysten kilpailukyvyn parantaminen kehittämällä työelämän prosesseja. Pirkanmaalla toimenpideohjelmatyön kantava ajatus on ollut toiminta alhaalta ylös : toimenpideohjelmatyö on edennyt toimijoiden ensimmäiseen AKKU-väliraporttiin (2008) pohjautuvista haastatteluista (106 henkilöä) asiantuntijatyöskentelyyn (4 työryhmää, joilla jokaisella 2 tapaamista sekä kotitehtäviä). Tämän työskentelyn pohjalta koottiin Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelman ensimmäinen luonnosversio (kevät 2009), jossa toimintaa taustoitettiin mm. muiden maakuntien aikuiskoulutusstrategioilla, AITO- ja AKONET hankkeilla sekä muilla toimintaa määrittävillä seikoilla. Luonnoksessa 2009 on myös kuvattu asiantuntijatyön prosessia sekä ryhmien laa- 3

4 timia SWOT-analyysejä. Luonnosversiossa 2009 esitettyjä kehittämiskohteita peilattiin valtakunnalliseen AKKU-raporttiin (syksy 2009) ja tästä yhteensovituksesta on nostettu esiin pirkanmaalaiset kehittämiskohteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Kuvassa 1 on esitetty Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmatyön prosessi. peilaus AKKU syksy 2009 Pirkanmaan toimi joiden haastattelut syksy 2008 startti tammikuu 2009 ja asiantuntijatyöryhmät kevät 2009 luon nos / koos te kesä 2009 aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmatyö kommentit AIKO vs. AKKU k yhteenvedon kommentit syksy 2009 ohjausryhmän kanta tiivistys tammi 2010 ohjausryhmän kanta laajennus maalis 2010 kohti valmistumista syksy 2010? Kuva 1. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmatyön prosessi: tapahtumat ja aikataulu Myös visio ja arvot ovat toimijoiden itsensä tuottamia ja laatimia: jokaisella toimijalla oli mahdollisuus nostaa esiin aikuiskoulutuksen kannalta tärkeinä pitämiään arvoja ja ne on koottu yhteisten otsikoiden alle. Visiotyöryhmä kokoontui kesällä 2009 tiivistämään keskeiset asiat yhteiseksi visioksi. Koska Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnos) korostaa yhteistyön merkitystä, seuraavasta kuvasta 2 käy ilmi yhteistyötahot sekä niiden verkottuminen taustalla olevan ESRrahoitteisen Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi-hankkeen kautta. Toimenpideohjelma(luonnoksessa) tähän horisontaalisista, vertikaalisista ja hallinnon rajat ylittävistä aikuiskoulutuksen toimijoista käytetään nimitystä yhteistyöverkosto. Koulutuksen järjestäjät koulutuspalvelut ELY, TE-toimistot työllisyys Maakuntaliito alueen kehittäminen AIKO-foorumi Työelämä yritykset, yhteisöt aikuisopiskelijat Yritystoiminnan kehittämisen tukeminen Osaamisen lisääntyminen Kuva 2. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen yhteistyöverkosto 4

5 Valtakunnallisen AKKU-raportin strategiset tavoitteet on koottu liitteeseen 1. Liitteessä 2 esitellään Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnoksen) taustalla olevan Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi-hankkeen yhteistyökumppanit sekä liitteessä 3 aikuiskoulutuksen alueelliseen toimenpideohjelmatyöhön osallistuneet asiantuntijat. Liitteessä 4 esitellään Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi-hankkeen ohjausryhmä. 5

6 2 Pirkanmaan aikuiskoulutuksen visio ja arvot 2.1 Pirkanmaan aikuiskoulutuksen visio PIRKANMAALAINEN AIKUISKOULUTUS JA -OHJAUS ON TYÖELÄMÄLÄHTÖISTÄ UUDISTUMISVALMIUDEN OMAAVAA, KOORDINOITUA VERKOSTOTOIMINTAA...ohjaus.. Ohjaus nähdään kokonaisvaltaisena, elinikäiseen oppimiseen kannustavana prosessina, joka viitoittaa niin koulutuksen suunnitteluvaihetta kuin koulutus- ja tutkintopolkujakin. Pirkanmaalla on selkeät koulutusprofiilit sekä valmiudet, osaavat ja motivoituneet henkilöt ohjaus- ja neuvontapalvelujen järjestämiseen. Ohjaustoiminnassa huomioidaan myös työelämän kansainvälistymis- ja globalisaatiokehitys sekä yhteiskunnan monimuotoistuminen ja monikulttuuristuminen...työelämälähtöistä.. Aikuiskoulutuspalvelujen asiakas on toisaalta yksittäinen ihminen, mutta myös työelämä, jonka tarpeisiin tuotetaan osaavaa työvoimaa lisäämällä aikuisten ammatillisia valmiuksia. Aikuiskoulutuksella (erityisesti vapaa sivistystyö) tuotetaan myös muita aikuisten hyvän elämän valmiuksia. Työelämälähtöisyydessä korostuu työelämässä tapahtuva oppiminen, mutta myös koulutuksen joustavuus ja tarpeen mukaisuus, koulutuksen uudet muodot ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen...uudistumisvalmiuden omaavaa.. Aikuiskoulutusorganisaatiot käyttävät ennakointitietoa ja työelämäyhteyksiään koulutusten suunnittelussa ja lukevat myös hiljaisia signaaleja tehdessään uusia koulutusavauksia: koulutusorganisaatioilla on uudistumiskykyä, -halua ja rohkeutta sekä valmiutta olla tulevaisuuden suunnannäyttäjiä. Uudistumisvalmius ilmenee myös kiinnostuksessa kehittyvän teknologian ja uusien oppimisympäristöjen monipuoliseen hyödyntämiseen opetuksen ja ohjauksen tukena...koordinoitua.. Toimintaa koordinoi taho, jolla on kompetenssia ja valtaa vaikuttaa aikuiskoulutuksen pirkanmaalaisen profiilin nostamiseen: aikuiskoulutus on tämän vuoksi profiloitunutta ja siinä on järkevä työnjako maakunnan tasolla. (Koordinoiva taho määritellään toimenpideohjelmaluonnoksen luvussa 4.)..verkostotoimintaa.. Verkostossa on kiinteästi mukana yrityselämä, työ- ja elinkeinotoimistot ja hallinto sekä eri koulutusasteet ja organisaatiot. Verkostossa painottuu poikkihallinnollinen yhteistyö ja maakuntanäkökulma. Verkostotoiminnassa tapahtuu toisilta oppimista, korostuu yhdessä tekeminen ja mahdollistuu muutoksen hallinta verkostona. Verkoston osaamisen kehittämisessä hyödynnetään maakunnassa tehtyä tutkimusta ja tuodaan sen aikaansaannoksia koulutustoimijoiden hyödyksi. Verkostossa tehdään yhdessä osaamisen kehittämistä ja työelämän sekä tutkimuksen kautta muodostetaan käsitystä kehittämisen tarpeista. Verkostotyössä painottuvat pirkanmaalais-

7 ten työpaikkojen ja Pirkanmaan työpaikkojen osaamisresurssien kehittäminen, aikuisten ohjaaminen ja valmentaminen, yritysten ja työpaikkojen uudistumispyrkimysten ja toimintakyvyn tukeminen sekä valmennus monikulttuurisuuteen ja sen hyödyntämiseen. 2.2 Pirkanmaan aikuiskoulutuksen arvot YHTEISTYÖ, YHDESSÄ TEKEMINEN JA OPPIMINEN Yhteistyötahto, avoin ja aktiivinen yhteistyö tuloksena asiakkaalle selkeä, maakunnallinen aikuiskoulutuksen kokonaistarjonta, joka on rakennettu yhteistyön ja työnjaon pohjalta ennakoituja osaamistarpeita vastaavasti Toisilta oppiminen / osaamisen jakaminen Elinikäinen ja elämänlaajuinen oppiminen ja osaamispotentiaalin arvo: elämänkaaren eri vaiheissa opitun tunnistamisen ja tunnustamisen hyvät käytännöt MONIPUOLINEN HYÖTY Win-win-win-win periaatteelle (minä voitan, sinä voitat, asiakas voittaa ja yhteiskunta voittaa) Opiskelijalähtöisyys, asiakaskeskeisyys entistä enemmän asiakkaan näkökulmasta, yhdessä asiakkaiden kanssa yksilöasiakas ja työnantaja-asiakas Ohjaus ja neuvonta mahdollisimman paljon yksilö- ja työnantaja-asiakkaiden tarpeista lähtien JOUSTAVUUS JA UUDISTUMISHALUKKUUS Avoimuus ja joustavuus Muutoskykyisyys Innostus, uudistuminen, joustavuus Ollaan rohkeita ja avoimia tulevalle kehitykselle: nykyiset koulutusjärjestelmät ja muodot vaativat uudistumista YHDENVERTAISUUS Koulutuksellinen yhdenvertaisuus: tasa-arvoinen mahdollisuus koulutukseen eri puolilla Pirkanmaata hyödyntäen monipuolisia oppimisympäristöjä Asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu (yksittäinen ihminen tai työnantaja-asiakas): pyritään löytämään rakentavat ratkaisut tasalaatuista ohjausta hyödyntäen Erityistarpeita omaavien riittävä tuki ja ohjaus LUOTETTAVUUS Toimintamme aikuiskoulutuksen kentällä on koko maakunnan tasolla laadukasta, avointa ja toimijamme ovat luotettavan toimijan roolissa asiakkaiden suuntaan 7

8 3 Matkalla kohti yhteistä visiota: strategiset tavoitteet ja menestystekijät Pirkanmaalla Valtakunnallisesta Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen (AKKU) johtoryhmän raportista maakunnan tasoisiksi strategisiksi tavoitteiksi on johdannossa kuvatun osallistavan asiantuntijatyöskentelyprosessin perusteella nostettu kolme keskeistä teemaa: 1. Yhteistyön lisääminen niin koulutuksen tuottajien kesken kuin työelämän edustajien kanssa sekä yhteisen ennakointitoiminnan vahvistaminen, 2. Yhteistyöverkoston osaamisen yhteinen kehittäminen 3. Ohjaus- ja neuvontajärjestelmien kehittäminen. Aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmassa on kuvattu kriittisinä menestystekijöinä niitä seikkoja, joihin maakunnallisesti voimme vaikuttaa: toimimalla yhdessä, yhteistyössä, verkostona, mutta myös vastuuttamalla toimijoita yhteistoiminnan vetureiksi. Koska vision toteutuminen edellyttää, että kaikissa kriittisissä menestystekijöissä onnistutaan, niitä ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen. Menestystekijöiden alla kuvataan konkreettisina askelmerkkeinä yhteistyötavoitteita ja ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä ja yhteistyörakenteita sekä tehdään esitys toiminnan arvioimiseksi ja sitä kautta edelleen kehittämiseksi. 3.1 Koulutuksen tuottajien keskinäisen ja organisaatioiden rajat ylittävän yhteistyön lisääminen sekä yhteisen ennakointitoiminnan vahvistaminen 8 Kriittiset menestystekijät: yhteistyö koulutuksen tuottajien kesken yhteistyö koulutuksen tuottajien ja työelämän edustajien kesken yhteistyö koulutuksen tuottajien ja te-hallinnon sekä muiden viranomaisten kesken ennakointitoiminnan vahvistaminen Yhteistyötavoitteet ja ehdotettavat toimenpiteet: keskeisten aikuiskouluttajien yhteistyötarpeiden selvittäminen o yhteistyön vuosikello o yhteiset työelämän kehittämishankkeet (laaja-alaiset, pidemmät, olemassa oleviin rakenteisiin juurrutettavat) saumattomien palveluketjujen rakentaminen (horisontaalisesti ja vertikaalisesti) o järjestetään tilaisuuksia, joissa keskustellaan a. toisen asteen yhteinen koulutustarjonnasta ja profiileista b. toisen asteen ja korkea-asteen yhteistyön lisäämisestä c. te-hallinnon ja oppilaitosten välillä koulutuksen osuvuudesta ja vaikuttavuudesta valtakunnan tasoinen vaikuttaminen aikuiskoulutuksen esiin nostamisella o aikuiskoulutuksen ajankohtaispäivän järjestäminen maakunnan kansanedustajille o ajan ja paikan järjestäminen maakuntahallituksen ajankohtais- ja tilannekatsauksille o lausuntojen työstäminen

9 luodaan foorumeja työelämäyhteistyön edistämiseksi o työelämäedustajien aito kuuleminen ja pyritään houkuttelemaan keskusteluun myös uusia toimijoita o edistetään yhteisen kielen löytymistä oppilaitosten ja työelämän välillä o koulutustarjonnan ja työelämän todellisten tarpeiden selvittäminen, esimerkiksi oppilaitosten tuottaman kansainvälisyysosaamisen saralla o yhteisen kiinnostuksen fasilitointi koulutuksen kehittämiseen (työelämä oppilaitos): win-win tilanteiden rakentaminen o palautejärjestelmien rakentaminen työelämän suuntaan: palautetta tehdystä kehitystyöstä ja sen vaikuttavuudesta - palaute siitä, että osallistuminen kehittämistyöhön kannattaa ja kantaa hedelmää monipuolinen yhteistyö koulutus- ja työvoimatarpeen ennakoinnissa, suunnittelussa, palvelujen uudistamisessa ja työnjaossa o järjestetään yhteistyöverkostolle ennakointifoorumit maakuntaliiton tuottaman tiedon jakamiseen o ennakointitoiminnassa kehittyminen: yhteistyöverkoston valmiudet ennakointiin organisaatioiden sisällä ja välillä o työelämän hiljaiset signaalit, hiljainen tieto hyödyksi koulutussuunnitteluun o ennakoivan keskustelun lisääminen maahanmuuttajien tuoman osaamisen ja sen osuvuuden välillä (te-hallinnon erityisosaamisen huomiointi) o maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen työelämän tarpeisiin, kokemukset esiin ja niistä yhteistä oppia ja hyötyä o työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen näkökulmien varautuva huomiointi organisaatioissa (vapaan sivistystyön erityisosaamisen huomiointi) o toimenpiteet pitkäaikaistyöttömien psyykkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi Yhteistyörakenteet: koulutuksen järjestäjien yhteiset, ohjatut ja yhteistoiminnalliset foorumit tai seminaarit koulutuksen järjestäjien ja te-hallinnon palautetapaamiset koulutuksen järjestäjien ja työelämän alakohtaiset aamukahvit työssäoppimisen ohjaajien ja harjoitteluohjaajien hyödyntäminen työelämän hiljaisten signaalien esiinnostamisessa maakunnalliset yhteiset aluehallintoviranomaisen organisoimat palauteseminaarit alueella tehdystä työstä ja sen kokemuksista maakunnan liiton pureksintafoorumit, joilla käsitellään maakuntaa koskevaa ennakointitietoa koulutuksen tuottajien tarpeisiin pienimuotoisemmat ennakointikohtaamiset, joiden avulla ennakointitietoa jäsennetään työelämän tarpeisiin (sektorikohtaisesti) ja toisaalta saadaan työelämän näkemykset ja tarpeet esiin vapaan sivistystyön osaamisen esiin nostaminen niin työssä olevan yksilön työhyvinvoinnin saralla kuin myös työttömien psyykkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämisessä ja edistämisessä Arviointi: yhteistyötä arvioidaan vuosittaisissa aluehallintoviranomaisen koordinoimissa seminaareissa, joissa työpajatyyppisesti kootaan horisontaalisesta ja vertikaalisesta sekä työelämäyhteistyöstä saatuja kokemuksia ja palautetta 9

10 työelämäyhteistyötä arvioidaan keskusteluissa yritysten edustajien kanssa sekä win-win suhteen rakentumisena kuin myös kehittämistyöhön osoitettuna kiinnostuksena ennakoinnin pureksintafoorumeista palaute ns. viivästetyn kyselyn kautta eli kysytään tilaisuuksiin osallistuneilta myöhemmin, miten vaikuttanut omaan työhön opettajien ja koulutussuunnittelijoiden verkostoitumishalukkuutta kannustetaan pienellä porkkanalla, esimerkiksi voidaan valita vuoden verkostoituja eli arvioidaan rakennettuja uusia kontakteja ja verkostoja Kuvaan 3 on tiivistetty yhteistyö- ja ennakointitoiminnan kehittämisen kriittiset menestystekijät. ennakointitoiminnan vahvistaminen yhteistyö koulutuksen tuottajien kesken yhteistyö koulutuksen tuottajien ja työelämän edustajien kesken Kuva 3. Yhteistyö- ja ennakointitoiminnan kriittiset menestystekijät 3.2 Yhteistyöverkoston osaamisen yhteinen kehittäminen Kriittiset menestystekijät: yhteistyöverkoston toimijoiden työn uudenlaiset mallit uudenlaiset palvelumallit, -muodot ja tavat koulutustuotteiden kehittäminen ennakointitiedon hyödyntäminen hankeyhteistyömallien yhteinen kehittäminen työelämän kanssa yhdessä kehittyminen Yhteistyötavoitteet ja ehdotettavat toimenpiteet: strategisten painopisteiden kautta nousevat vaatimukset: a. tulevaisuuteen varautuminen o tutkijoiden ja käytännön toimijoiden verkottaminen: workshopit horisontaalisesti ja alakohtaisesti (tilanteen ja aiheen mukaan) b. yhteisiin tulevaisuuden teemoihin liittyvä osaamisen kehittäminen o yhteistyöverkoston yhteiset koulutukset yhteisistä asioista: esimerkiksi sosiaalinen media, elämänlaajuisen oppimisen tunnistamisen ja tunnus- 10

11 tamisen käytännöt, ennakointityö, opetussuunnitelmatyö, työssäjaksaminen o työhyvinvoinnin edistämisen vertaistukimalleja luomalla o uudet pedagogiset mallit ja ohjausmallit o yhteistyöverkoston vuoropuhelun edistäminen yhteistyöverkoston henkilöstön kehittäjien tunnistaminen ja löytäminen o henkilöstön kehittäjien verkostoituminen Yhteistyörakenteet: Osaava-ohjelman tarjoamat mallit ja mahdollisuudet (osaamiskartoitukset) kehityskeskustelumallien uudistaminen yhteistyöverkoston verkostotapaaminen, jossa luodaan malli hyvien käytäntöjen edistämiselle ja uusia ituja yhteiselle toiminnalle, esimerkiksi yhteiset tykehankkeet ja työhyvinvointihankkeet aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten johdon tapaamiset aikuiskoulutusteeman ympärillä asiantuntijajohtoisesti, tavoitteena aikuiskoulutuksen profiilin kirkastaminen ja toimet sen edistämiseksi aikuiskoulutusorganisaatioiden ja te-hallinnon johdon tapaamiset ja keskustelut työhön tutustumismahdollisuuksista yrittäjien aamukahvit teemalla ota opettaja töihin (työelämä suihkut ) Arviointi: määritellään yhteinen maakunnallinen mittaristo: o osaamisen kehittämiselle o ennakoinnille o valmennukselle ja sen vaikuttavuudelle o ohjaus- ja neuvontapalvelujen toimivuudelle Kuvaan 4 on tiivistetty osaamisen kehittämisen kriittiset menestystekijät. uudenlaiset palvelumallit, -muodot ja -tavat opettajan työn uudenlaiset mallit Kuva 4. Osaamisen kehittämisen kriittiset menestystekijät 11

12 3.3 Ohjaus- ja neuvontajärjestelmien kehittäminen Kriittiset menestystekijät: aikuisohjausstrategia ja sen jalkauttaminen toimijaverkoston ylläpito hyvien ohjauskäytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen Yhteistyötavoitteet ja ehdotettavat toimenpiteet: aikuisohjauksen profiilin kirkastaminen o yhteisen näkemyksen rakentaminen aikuisohjauksesta (aikuisohjausstrategia) o aikuiskoulutustarjonnan selkeyttäminen ja profiloiminen: kärkitoimijat esiin o ohjaus-, neuvonta- ja tietopalvelujen hyvien käytäntöjen esiinnostaminen maakunnan tasolla sekä käytäntöjen arviointi o aikuiskoulutuksen imagokampanjat, yhteinen markkinointi ja näkyvyys kampanjat eri kohderyhmille: päättäjät, kansanedustajat, yritykset, aikuiset yksilöt aikuiskoulutuksen toimintapäivä aikuiskoulutus palveluksessasi jalkautuminen yrityksiin tilaisuuksien luominen yhteistyöverkoston vuoropuhelun edistämiselle ja ennakoivalle varautumiselle o yhteistyöverkoston ohjaustoimijoiden verkottaminen ja vuoropuhelun edistäminen o ohjaus- ja neuvontamateriaalin uudistamistyö, arviointi (visuaalisuus, käytettävyys, ymmärrettävyys, helppotajuisuus) o tulevaisuuden ohjaustarpeiden ennakointi, ennakoiva varautuminen: verkottuminen, verkostojen ylläpito, yhteistoiminnan stimulointi aikuisten erityisohjaustarpeiden huomiointi o yhteistyötä maahanmuuttajaverkostojen ja erityisohjausverkostojen kanssa Yhteistyörakenteet: Opin Ovi hankkeiden (Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa, Oma ovi) tulosten hyödyntäminen yhteistyöverkoston yhteisissä tapaamisissa aikuiskoulutusverkoston hyödyntäminen hankkeiden aikaansaannosten ja käytäntöjen seurannassa ja arvioinnissa sekä jalkauttamisessa avustaminen oppilaitospainotteisen ohjauskielen pelkistämisessä työelämän ymmärrettävyyden ja tulosten käyttökelpoisuuden lisäämiseksi erityistä osaamista ja ohjausta (EOO)- hankkeen mahdolliseen aikuiskoulutussovellukseen osallistuminen Arviointi: palautefoorumit yhteistyöverkoston keräämän palautteen jatkotyöstämiselle o koosteet arvioinneista tuodaan yhteiseen aluehallintoviranomaiseen koordinoimaan arviointi-teemoitettuun tilaisuuteen, jossa käydään läpi saatu palaute (nykytila) sekä rakennetaan yhteistä suuntaa toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen, tavoitteena yhteistoiminnallinen arviointi 12

13 o työelämän kokemuksia ohjauksesta ja koulutustarjonnan selkeydestä arvioidaan työpaikoilla käyntien ja muiden tapaamisten yhteydessä käydyissä keskusteluissa ja tämä palaute tuodaan em. yhteiseen tilaisuuteen, johon myös pyritään saamaan mukaan työelämän edustaja / edustajia opiskelijoiden palautejärjestelmä o aikuisopiskelijoiden tai aikuisopiskelijoiksi aikovien testiryhmän hyödyntäminen esimerkiksi aikuisohjausmateriaalin arvioinnissa Kuvaan 5 on tiivistetty ohjaus- ja neuvontatyön kriittiset menestystekijät. toimijaverkoston ylläpito aikuisohjausstrategia ja sen jalkauttaminen hyvien ohjauskäytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen Kuva 5. Ohjaus- ja neuvontatyön kriittiset menestystekijät. 13

14 4 Toimenpideohjelman (luonnos) jalkauttaminen ja seuranta Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnos) perustuu yhdessä tekemiseen ja verkostoimaiseen toimintaan, joka kuitenkin vaatii toimijoiden vastuullisuutta ja oman roolin tiedostamista. Jokaisella toimijalla on tärkeä rooli omien käytäntöjen esiin nostamisessa ja toisilta oppimisen hyödyntämisessä. Toimenpideohjelma(luonnos) on käsitelty ohjausryhmän kokouksessa Tämän jälkeen toimenpideohjelma(luonnoksesta) pyydetään kommentteja Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumiverkoston jäseniltä. Samassa yhteydessä toimenpideohjelmaluonnos saatetaan myös Pirkanmaan liiton, oppilaitosten rehtorien ja te-toimistojen johtajien kommentoitavaksi. Toimenpideohjelmaa(luonnosta) esitellään oppilaitosten rehtoreiden ja te-toimistojen johtajien tapaamisessa kesäkuussa Tässä yhteydessä myös sovitaan Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi tyyppisen toiminnan jatkamisesta ja etsitään toimintaa koordinoimaan sopiva vaikutusvaltainen taho, jolla on valtaa vaikuttaa maakunnan aikuiskoulutuksen profiloitumiseen ja kehittymiseen toimenpideohjelmassa sovittujen linjausten mukaisesti. Tällä aikataululla näyttää mahdolliselta, että kaikki kommentit saadaan kerättyä kesäkuun 2010 loppuun mennessä ja toimenpideohjelma olisi valmis käytäntöön saatettavaksi syksyllä Syksy 2010 on aikaa luoda toimintamallit kehittämistoimenpiteiden jalkauttamiseksi: luoda asiantuntijaverkostot ja käynnistää verkostojen toiminta. Yhteiset foorumit ovat tärkeässä roolissa siinä, että alaryhmien luomat käytänteet ja mallit ovat myös muiden toimijoiden arvioitavana ja hyödynnettävänä. Toimenpideohjelma saatetaan myös sähköiseen muotoon, joka kesän 2010 aikana löytyy osoitteesta Toimenpideohjelma(luonnoksen) hyväksymisen jälkeen etsitään vastuutahot eri toimenpiteille ja laaditaan taulukko, johon kirjataan toimenpide ja siinä mukana olevat toimijat eli kehittäjätahot, vastuuhenkilö, resurssit, aikataulu ja mittarit. Toimintaa ohjaamaan tarvitaan eri ääniä yhteensovittamaan koordinaattori, joka huolehtii tiedonkulusta eri toimenpiteiden välillä, toiminnan vuosikellottamisesta, yhteisten tapaamisten sisällöllisen ohjelman laatimisesta ja tilaisuuksien käytännön järjestelyistä, sähköisten palvelujen ylläpitämisestä (rojektilaari, moodle ja tuleva nettisivusto) sekä huolehtimaan siitä, että toimenpiteet etenevät suunnitellusti ja tuottavat toivottua kehitystä pirkanmaalaisen aikuiskoulutustoiminnan edistämiseksi ja myös valtakunnallisen painoarvon lisääntymiseksi. 14

15 15 LIITE 1. AKKU-ryhmän strategiset tavoitteet (toinen väliraportti ) 1. KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖTÄ LISÄTTÄVÄ: 1.1 Koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja kannustetaan neuvottelemaan koulutuspalvelujen tarjonnasta ja koulutussisällöistä paikallisella tasolla yritysten ja muiden työyhteisöjen kanssa. 1.2 Koulutuksen laadunvarmistusta parannetaan ottamalla käyttöön ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen järjestäjien laadunvarmistusjärjestelmien ulkopuoliset arvioinnit. 1.3 Työntekijöiden oppimismahdollisuuksia ja uudistumiskykyä työpaikoilla tuetaan myös työelämän kehittämisohjelmilla. 2. TYÖPAIKOILLA TAPAHTUVAA OPPIMISTA LAAJENNETAAN JA LISÄTÄÄN: 2.1 Lisätään työpaikkaohjaajien koulutusta työpaikalla tapahtuvan opiskelun laajentumista vastaavasti, jotta jokaisella työpaikalla, jossa toteutetaan työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, on käytettävissä osaava työpaikkaohjaaja. 2.2 Työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaustehtävissä tarvittavaa osaamista on mahdollista hankkia ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä ammattikorkeakouluopintojen suorittamisen yhteydessä. 3. TYÖ- JA ELINKEINOHALLINNON ROOLI TYÖPAIKKOJEN JA TYÖVOIMAN OSAAMISEN EDISTÄMISESSÄ: 3.1 Vahvistetaan ennakointitoimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja lisäämällä proaktiivista varautumista työnantajien osaamistarpeisiin etenkin yritysten rakennemuutos- ja kasvutilanteissa sekä julkisen sektorin rakennemuutoksessa. 3.2 Parannetaan vailla riittävää ammatillista koulutusta olevien ja koulutuksessa aliedustettujen ryhmien ohjaus- ja neuvontapalveluja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 4. OSAAMISEN TUNNUSTAMISELLA JA HENKILÖKOHTAISTAMISELLA JOUS- TAVUUTTA JA TEHOKKUUTTA OPISKELUUN JA RESURSSIEN KÄYTTÖÖN: Toimenpiteet: 4.1 Osaamisen tunnustamiseen ja henkilökohtaistamiseen liittyvät hyvät käytännöt levitetään koulutuksen ja kehittämishankkeiden avulla. 5. ALIEDUSTETTUJEN RYHMIEN OSALLISTUMISTA AIKUISKOULUTUKSEEN KANNUSTETAAN: 5.1 Koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut tarjoavat erityistä tukea tarvitseville riittävästi tutkintoon tai sen osiin tähtäävää perus- sekä lisä- ja täydennyskoulutusta ja huolehtivat siitä, että he saavat tarvitsemaansa tukea opiskeluun ja koulutuksen jälkeiseen työllistymiseen. 5.2 Koulutuspalvelujen tuottajien käyttöön levitetään hakevan toiminnan ja henkilökohtaistamisen parhaat käytännöt. 6. MAAHANMUUTTAJAT TÖIHIN KOULUTUKSEN AVULLA: 6.1 Maahanmuuttajien kielikoulutusta integroidaan ammatilliseen ja korkeakoulutasoiseen aikuiskoulutukseen ja työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen. 6.2 Maahanmuuttajille tarkoitettuja ohjaus- ja neuvontapalveluita tehostetaan niin, että palvelut ovat saatavilla heti maahanmuuton jälkeen koulutuksen ja työhön sijoittumisen nopeuttamiseksi ja että palveluja tehostetaan erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa jatko-opintoihin sijoittumisen varmistamiseksi ja syrjäytymiskehityksen estämiseksi. 6.3 Korkeastikoulututetulle maahanmuuttajaväestölle soveltuvia neuvonta-, ohjaus- ja koulutuspalveluja lisätään yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon ja korkeakoulujen yhteistyönä aiemman

16 osaamisen hyödyntämiseksi ja relevantin työllistymisen edistämiseksi. 6.4 Lisätään maahanmuuttajataustaiselle opetushenkilökunnalle ja maahanmuuttajien koulutuksessa toimivalle opetushenkilökunnalle tarkoitettua pätevöitymis- ja täydennyskoulutusta ja lisätään tähän tarkoitukseen osoitettavia voimavaroja. 7. OSUVUUTTA JA LAATUA NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUILLA 7.1 Opetushallinnon sekä työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamista ja ylläpitämistä sähköisistä neuvonta-, haku- ja koulutuspalveluista kehitetään palvelukokonaisuus, joka palvelee sekä nuorten että aikuisten tarpeita. Tuetaan näin rakentuvien sähköisten palvelujen avulla myös alueella tapahtuvaa neuvontaa ja ohjausta 7.2 Kehitetään sähköisiä palveluita hyödyntäviä ja täydentäviä ohjaus- ja neuvontapalveluja, joita ELY:t koordinoivat ja jotka toteutetaan koulutuspalvelujen tuottajien yhteistyöverkostoissa. 7.3 Ohjaus-, neuvonta- ja koulutustietopalveluihin varattujen resurssien riittävyys ja henkilöstön osaaminen varmistetaan. 16

17 LIITE 2 : Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi hankkeen yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneita hankkeella on 35 hallinnoivan Pirkanmaan koulutuskonserniin kuuluvan Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen lisäksi: Tampereen aikuiskoulutussäätiö / Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Tampereen kesäyliopisto Tampereen yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus Tampereen teknillinen yliopisto, Edutech Tampereen ammattikorkeakoulu / Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu / Pirkanmaan maakuntakorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu / Valkeakosken toimipiste Ahlmanin koulun säätiö / Ahlmanin ammattiopisto Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä / Mäntän seudun koulutuskeskus Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä / Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto Varalan säätiö / Varalan Urheiluopisto Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto Tampereen ammattiopisto Tampereen aikuislukio Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tampereen talouskouluyhdistys ry, Tampereen Kotitalousoppilaitos Murikka-opisto Oriveden Opisto Ammattiopisto Luovi Pirkanmaan liitto Pirkanmaan TE-keskus Pohjois-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto Etelä-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Vammalan työ- ja elinkeinotoimisto Opetusalan koulutuskeskus Opeko Tampereen kaupunki, Elinkeinokeskus Tampereen kauppakamari Tampere Business Campus TBC ry Elinkeinoelämän keskusliitto EK Tampere AKAVA Pirkanmaa STTK Pirkanmaa SAK Pirkanmaa Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi hanketta rahoittaa ESR / Länsi-Suomen lääninhallitus 17

18 LIITE 3: Avainhenkilöt toimenpideohjelman apuna Työryhmä 1. Ennakointitulosten hyödyntäminen ja ennakointivälineiden kehittäminen / arvioiminen: Hannu Ahola, Mäntän seudun koulutuskeskus Jenni Ruokonen, Pirkanmaan ennakointipalvelut Leena Mäkelä, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä / Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Marko Koskinen, Pirkanmaan liitto Satu Nevalainen, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto Vesa Kähkönen, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Kyösti Viitanen, Tampereen ammattiopisto Reino Myllymäki, Länsi-Suomen lääninhallitus Johanna Kaplas, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Jyrki Pietilä, Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto Harri Airaksinen, VTT Esa Jokinen, Työelämän tutkimuskeskus / Tampereen yliopisto Toni Niittymäki, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Jani Nieminen, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan oppisopimuskeskus Työryhmä 2. Koulutustarjonnan selkeys / maakunnalliset osaamisprofiilit: Maija Pekkanen, OpinOvi Pirkanmaa Arto Pylvänäinen, Mäntän seudun koulutuskeskus Jukka Hurme, Tampereen ammattiopisto Ilpo Moisio, Sastamalan koulutuskuntayhtymä Ritva Ojalehto, Tampereen Kesäyliopisto Teemu Rauhala, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Markku Mattila, Pirkanmaan maakuntakorkeakoulu Tuija Luhtala, Koivupirtin säätiö Riitta Alajuuma / Pia Koskinen, Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto / Ylöjärven toimipaikka Maj-Lis Läykki, Maakuntakorkeakoulu / Ikaalinen Pirjo Syysnummi, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto Pekka Mansikkamäki, Ylöjärven kaupunki Sinikka Blom, Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto 18 Työryhmä 3. Kansainvälisyys: koulutusta kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin (sisältää ennakointi- ja yrittäjyysnäkökulman) Päivi Myllymaa, Ahlman Kerttuli Mattila, Aikkari Ikaalinen Päivi Puutio, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Leena Perttunen, Tampereen ammattiopisto Olli Saarinen, A-insinöörit Hanna Ilola, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Marja Huttunen, TyöMaa projekti Tiina Kauma, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto

19 Tuula Suihko, Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto Mika Luhtanen, Portnoi Finland Oy Työryhmä 4. Yrittäjyyden edistäminen (sisältää yrittäjyys laajana ilmiönä, yrittäjyyskasvatus; ihminen kokonaisuutena näkökulma, mahdollisuuksien markkinointi ): Erkki Uitti, Ensimetri Hannu Patamaa, Oriveden opisto Minna Erkko, HOPE-hanke, Ikaalinen (yrittäjyyskasvatus) Ulla Harala, TBC Tuula-Maria Mattila, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Ville Pirtinaho, K-market Tullintori Ari Tiensuu, Murikka-opisto Elisa Haikala, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto Erja Luttinen, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan oppisopimuskeskus Pirkko Huhtinen, Monivire Koulutus Antti Klaavu, Tampereen ammattikorkeakoulu 19

20 LIITE 4. Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi-hankkeen ohjausryhmä Riitta Jakara, Keski-Pirkanmaan työvoimatoimisto, varajäsen Pentti Vuorio (v varajäsen vars. jäsen) Riikka Joutsensaari, TE-keskus, varajäsen Urpo Salkoaho Pirjo Järvinen, Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä, varajäsen Tuula Hoivala Johanna Kaplas, Elinkeinoelämän keskusliitto, varajäsen Peer Haataja Eila Hanninen, Tampereen ammattiopisto, varajäsen Vesa Kalliomäki Kerttuli Mattila, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, varajäsen Leena Mäkelä (v Joni Liukkonen) Markku Mattila, Pirkanmaan maakuntakorkeakoulu, varajäsen Tuija Kontio Ilpo Moisio, Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (v lopusta alk. Kimmo Rintala), varajäsen Susanna Forsblom Päivi Myllymaa, Ahlman, varajäsen Merja Lehtonen Reino Myllymäki, Länsi-Suomen lääninhallitus, varajäsen Jaana Lepistö Eeva-Kaisa Mäkinen, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, varajäsen Päivi Puutio Jani Nieminen, Pirkanmaan oppisopimuskeskus, varajäsen Liisa Hautanen (syksyyn 2009 asti) Hannu Patamaa, Oriveden opisto, varajäsen Eija Assola-Virta Teuvo Pernu, SAK, varajäsen Teemu Rauhala, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, varajäsen Annukka Tapani, Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi rahoittajan edustajana Tuula Isosuo, EU-koordinaattori, Länsi-Suomen lääninhallitus 20

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Pirkanmaan aikuisohjauksen strategia

Pirkanmaan aikuisohjauksen strategia Pirkanmaan aikuisohjauksen strategia 2011-2014 Luonnos 9.2.2011 Ohjauksen asiantuntijaryhmä (strategiatyö) Ilola Hanna, lehtori, TAMK/TAOKK Järvenpää Maija, opinto-ohjaaja, TAO Keskinen Anita, psykologian

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:11 AKKU (=ammatillisesti

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA OPIN OVI Lappeenranta 10.5.2012 KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa Koulutuksen järjestäjän tiedot (yhteystahona toimivan koulutuksen järjestäjän tiedot) Seinäjoen koulutuskuntayhtymä,

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

A I K O F O O R U M I. Katsaus toimintaan ja tuloksiin Päätösseminaari Katariina Göös

A I K O F O O R U M I. Katsaus toimintaan ja tuloksiin Päätösseminaari Katariina Göös F O O R U M I Katsaus toimintaan ja tuloksiin Päätösseminaari 3.5.2012 Katariina Göös katariina.goos@pirko.fi AIKO-foorumin lähtökohtia - Taustaa AKONET-verkoston lopettaminen, AITO 2-hanke ESR-hanke käynnistyi

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet

Aikuiskoulutuksen haasteet Aikuiskoulutuksen haasteet Väestön ikä- ja koulutusrakenteen muutokset osaavan työvoiman saatavuus aikuisten muuttuva koulutuskäyttäytyminen Muutokset työmarkkinoilla pätkätyöt osa-aikaisuus löyhä kiinnittyminen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Mitä tapahtuu Opin ovissa?

Mitä tapahtuu Opin ovissa? Mitä tapahtuu Opin ovissa? Alueellisten TNO -asiantuntijoiden koulutus 5.-6.3.2013 Jyväskylä Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu auli.ryhanen@jamk.fi

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

SoteNavi. - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 3/5/17

SoteNavi. - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 3/5/17 SoteNavi - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke Rahoittaja Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. Ennakointiseminaari Helsinki, Johtaja Esa Karvinen

Tilaisuuden avaus. Ennakointiseminaari Helsinki, Johtaja Esa Karvinen Tilaisuuden avaus Ennakointiseminaari Helsinki, 16.2.2016 Johtaja Esa Karvinen Koulutus ja inhimillinen pääoma ovat keskeisiä työn ja hyvinvoinnin turvaamisen kannalta Suomi elää monin tavoin haasteellisessa

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla v. 2013 Laaja tarjonta eri alojen tutkintoja, opiskelijatyövuosia on

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 20.04.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä YHTYMÄKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA HALLITUS VT. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA Ari Loppi Maija Kirvesoja PIRKANMAAN AMMATTIOPISTO Nuorten koulutuspalvelut VS. REHTORI Leena

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

6Aika-strategian johtoryhmä

6Aika-strategian johtoryhmä 6Aika-strategian johtoryhmä Sähköpostikokous 20.1.2017 klo 9-15 Pöytäkirja 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää 2 Näistä asioista puhumme tänään Hankkeen lähtökohdat Hankkeen tavoitteet ja toimintavaiheet

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan ELY-keskus 22.11.2016 1 Miksi kotoutuminen on tärkeää? Laki kotoutumisen

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU -johtoryhmän toimenpideehdotukset,

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU -johtoryhmän toimenpideehdotukset, Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU -johtoryhmän toimenpideehdotukset, OKM 2009:11 Aikuisopiskelun osuvuutta parannetaan ohjaus- ja neuvontapalveluita tehostamalla opetus-

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 30.09.08 kello 09.00 16.00 Paikka: Koskikadun hotelli Cumulus, Koskikabinetti

Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 30.09.08 kello 09.00 16.00 Paikka: Koskikadun hotelli Cumulus, Koskikabinetti 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 30.09.08 kello 09.00 16.00 Paikka: Koskikadun hotelli Cumulus, Koskikabinetti Osallistujat: Markku Kaunisto varajäsen

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu Tavoitteet Oppimisen ja ohjauksen yhteiset järjestelyt Läpinäkyvyys Helpot palvelut Oppimisen kannustavat vaihtoehdot Toimiva

Lisätiedot

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Aikuisohjauksen strategiatyöryhmä Ryhmä koostuu aikuisohjauksen asiantuntijoista

Lisätiedot

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/2017 1 LISÄLISTA ON TARKASTAMATON JA ALLEKIRJOITTAMATON AIKA 26.09.2017 16:00 PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere KÄSITELLYT ASIAT Asia

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Tieto Neuvonta Ohjaus. KUUMA OpinOvi

Tieto Neuvonta Ohjaus. KUUMA OpinOvi Tieto Neuvonta Ohjaus KUUMA OpinOvi PROJEKTIN TUOTOKSET JA HYVÄT KÄYTÄNTEET 2008-2012 KUUMA OpinOvi KUUMA OpinOvi projekti on alueellinen kehittämishanke, jossa luodaan toiminta- ja yhteistyöverkosto Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu Aikuisten tieto-, neuvonta-ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari 19.3.2013 Oulu Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti,

Lisätiedot

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto Muuttuva työelämä työelämän ja koulutuksen yhteistyön haasteet Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan laadun kehittäminen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 4.12.2013 Olli Pekka Hatanpää

Lisätiedot

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Ennakointiryhmien aloitusseminaari 1.6.2017 Ylijohtaja Mika Tammilehto 1 Osaamisen ennakointifoorumi Toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE)

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) VARAATHAN KALENTERIISI AJANKOHDAT! OHJELMAT SAA MYÖHEMMIN. 20.8.2015 YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI! Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Ohjaustyön verkostot seminaari 15.11.2013 Tampere Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 15.11.2013 Tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Opin ovista ELO-toiminnan hyödyksi

Opin ovista ELO-toiminnan hyödyksi Opin ovista ELO-toiminnan hyödyksi Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-,neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla kehittämisohjelma (OKATNO) Alueellisten

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Erilaiset

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ SATAKUNNASSA

ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ SATAKUNNASSA ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ SATAKUNNASSA Satakunnan Opin Oven AVAIMET MUKAAN seminaari 28.11.2013 Porissa Satakunnan ELY-keskus / työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen yksikkö, Juhani

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin AmKesu-aluetilaisuus, Turku 19.11.2014 Leena Koski Opetusneuvos Alueelliset suunnitelmat Yhteensä 15 alueellista suunnitelmaa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Turussa 4-5.10.2007

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Turussa 4-5.10.2007 Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Turussa 4-5.10.2007 Ajankohtaiset asiat avoimessa yliopistossa Leena Leskinen, Kuopion yliopisto 1 avoimuus- ei suljettu kaikille Avoimen yliopiston perustehtävänä koulutuksellisen

Lisätiedot

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Länsi-Suomen ESR-haku 21.12.2015 1.3.2016 20.1.2016 Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä,

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Pirkanmaan elinkeinorakennetta kehitetään idealla vahvoista valinnoista ja älykkäästä erikoistumisesta.

Pirkanmaan elinkeinorakennetta kehitetään idealla vahvoista valinnoista ja älykkäästä erikoistumisesta. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (AMKESU) 2014-2017 Tiivistelmä/keskeiset kohdat Pirkanmaalla toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoaa yhdeksän koulutuksen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä OSAO:ssa Kehittämis- ja palvelutehtävä liittyy aluestrategioihin (Pohjois- Pohjanmaan), järjestäjän

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Päivitetty ohjausosaamisen koulutusta ja valmennusta aikuisten ohjaajille sekä tukea alueen ohjauspalvelujen kehittämiseen

Päivitetty ohjausosaamisen koulutusta ja valmennusta aikuisten ohjaajille sekä tukea alueen ohjauspalvelujen kehittämiseen Päivitetty 20.5.2009 ohjausosaamisen koulutusta ja valmennusta aikuisten ohjaajille sekä tukea alueen ohjauspalvelujen kehittämiseen Yhteistyössä on voimaa - ERKKERI valmentaa ja verkottaa! Hyvän aikuisten

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

Keski-Suomen Opin ovi - te teitte sen! Keski-Suomen Opin ovi hankkeen päätösseminaari Jyväskylä

Keski-Suomen Opin ovi - te teitte sen! Keski-Suomen Opin ovi hankkeen päätösseminaari Jyväskylä Keski-Suomen Opin ovi - te teitte sen! Keski-Suomen Opin ovi hankkeen päätösseminaari 27.11.2012 Jyväskylä Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot