Uudistumista ja osaamista yhteistyöllä asiakkaiden parhaaksi. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmaluonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistumista ja osaamista yhteistyöllä asiakkaiden parhaaksi. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmaluonnos 2010 2015"

Transkriptio

1 Uudistumista ja osaamista yhteistyöllä asiakkaiden parhaaksi Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmaluonnos Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi -hanke

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Pirkanmaan aikuiskoulutuksen visio ja arvot Pirkanmaan aikuiskoulutuksen visio Pirkanmaan aikuiskoulutuksen arvot Matkalla kohti yhteistä visiota: strategiset tavoitteet ja menestystekijät Pirkanmaalla Koulutuksen tuottajien keskinäisen ja organisaatioiden rajat ylittävän yhteistyön lisääminen sekä yhteisen ennakointitoiminnan vahvistaminen Yhteistyöverkoston osaamisen yhteinen kehittäminen Ohjaus- ja neuvontajärjestelmien kehittäminen Toimenpideohjelman (luonnos) jalkauttaminen ja seuranta...14 LIITE 1. AKKU-ryhmän strategiset tavoitteet...15 LIITE 2 : Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi hankkeen yhteistyökumppanit...17 LIITE 3: Avainhenkilöt toimenpideohjelman apuna...18 LIITE 4. Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi-hankkeen ohjausryhmä

3 1 Johdanto Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnos) kumpuaa kahdesta näkökulmasta: toisaalta kentän äänestä eli pirkanmaalaisille aikuiskoulutustoimijoille tehdyistä haastatteluista sekä asiantuntijatyöskentelystä, toisaalta valtakunnallisen AKKU (Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus) raportista. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnoksen) erityispiirre on, että se on hallinnonrajat ylittävä ja horisontaalista ja vertikaalista yhteistyötä korostava ja siihen kannustava. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnoksen) tavoitteena on viitoittaa alueellista aikuiskoulutuksen suunnittelua ja toteutusta niin, että eri hallinnon aloilla toimitaan aikuiskoulutuksen saralla yhteen suuntaan, yhteisvoimin, jolloin saadaan aikaan synergiaetuja sekä resurssien asianmukaista kohdentamista ja suuntaamista. Valtakunnallinen AKKU-raportti on keskeinen ohjenuora ja toimenpideohjelma(luonnos) pyrkii ottamaan kantaa niihin kehitystekijöihin, joihin alueellisella tasolla pystytään vaikuttamaan. Osa valtakunnallisessa raportissa esiinnnostetuista kehitystä vaativista tekijöistä on sellaisia, joihin tarvitaan esimerkiksi Opetushallituksen tai Opetusministeriön ohjausta ja ohjeistusta. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnos) korostaa yhteistyön ja yhteissuunnittelun merkitystä: sen painottaman näkökulman mukaan aikuiskoulutuksen tehtävänä on osaamisen kehittäminen ja koulutuksen ja palveluiden suunnittelu ja toteutus eri hallinnonaloilla, kehitysedellytysten luominen yksilöille ja työyhteisöille heidän tarpeensa huomioiden ja niitä arvostaen ja kunnioittaen. Aikuiskoulutus on aikuisille suunniteltua ja järjestettyä omaehtoista koulutusta, henkilöstökoulutusta, työvoimapoliittista koulutusta tai oppisopimuskoulutusta. Omaehtoisena koulutuksena kaikilla koulutusjärjestelmän asteilla on erityisesti aikuisille tarkoitettua koulutusta. Työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa osallistujien mahdollisuuksia pysyä työmarkkinoilla tai päästä sinne takaisin. Työvoimakoulutuksella pyritään parantamaan myös pitkäaikaistyöttömien, ikääntyvien ja vajaakuntoisten työllistymistä ja ehkäisemään syrjäytymistä. Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka työnantaja kustantaa ja joka tapahtuu pääosin työajalla ja säännöllisen työajan menetys korvataan. Lähtökohtana on yritysten tai julkaisen sektorin työnantajan strategiset tarpeet sekä työntekijöiden tarpeet ja sen tarkoituksena on lisätä tuottavuutta ja kannattavuutta sekä kehittää ja motivoida henkilöstöä. Vapaa sivistystyö on tärkeä osa suomalaista aikuiskoulutusjärjestelmää: sen opintojen katsotaan edistävän sekä yksilöiden hyvinvointia että yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteistyössä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja monipuolisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Aikuiskoulutusjärjestelmän yhteisenä tavoitteena on, että koulutuksen osa-alueista muodostuu aikuisväestölle toimiva kokonaisuus opiskeltavaksi työssä, työn ohella tai omalla ajalla. Oppisopimuskoulutuksena järjestetään ammatillista osaamista kehittävää koulutusta mm. aikuisille ja yrittäjille heidän tarpeistaan lähtien. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on yksilöiden työmarkkinakelpoisuuden ja yritysten kilpailukyvyn parantaminen kehittämällä työelämän prosesseja. Pirkanmaalla toimenpideohjelmatyön kantava ajatus on ollut toiminta alhaalta ylös : toimenpideohjelmatyö on edennyt toimijoiden ensimmäiseen AKKU-väliraporttiin (2008) pohjautuvista haastatteluista (106 henkilöä) asiantuntijatyöskentelyyn (4 työryhmää, joilla jokaisella 2 tapaamista sekä kotitehtäviä). Tämän työskentelyn pohjalta koottiin Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelman ensimmäinen luonnosversio (kevät 2009), jossa toimintaa taustoitettiin mm. muiden maakuntien aikuiskoulutusstrategioilla, AITO- ja AKONET hankkeilla sekä muilla toimintaa määrittävillä seikoilla. Luonnoksessa 2009 on myös kuvattu asiantuntijatyön prosessia sekä ryhmien laa- 3

4 timia SWOT-analyysejä. Luonnosversiossa 2009 esitettyjä kehittämiskohteita peilattiin valtakunnalliseen AKKU-raporttiin (syksy 2009) ja tästä yhteensovituksesta on nostettu esiin pirkanmaalaiset kehittämiskohteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Kuvassa 1 on esitetty Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmatyön prosessi. peilaus AKKU syksy 2009 Pirkanmaan toimi joiden haastattelut syksy 2008 startti tammikuu 2009 ja asiantuntijatyöryhmät kevät 2009 luon nos / koos te kesä 2009 aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmatyö kommentit AIKO vs. AKKU k yhteenvedon kommentit syksy 2009 ohjausryhmän kanta tiivistys tammi 2010 ohjausryhmän kanta laajennus maalis 2010 kohti valmistumista syksy 2010? Kuva 1. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmatyön prosessi: tapahtumat ja aikataulu Myös visio ja arvot ovat toimijoiden itsensä tuottamia ja laatimia: jokaisella toimijalla oli mahdollisuus nostaa esiin aikuiskoulutuksen kannalta tärkeinä pitämiään arvoja ja ne on koottu yhteisten otsikoiden alle. Visiotyöryhmä kokoontui kesällä 2009 tiivistämään keskeiset asiat yhteiseksi visioksi. Koska Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnos) korostaa yhteistyön merkitystä, seuraavasta kuvasta 2 käy ilmi yhteistyötahot sekä niiden verkottuminen taustalla olevan ESRrahoitteisen Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi-hankkeen kautta. Toimenpideohjelma(luonnoksessa) tähän horisontaalisista, vertikaalisista ja hallinnon rajat ylittävistä aikuiskoulutuksen toimijoista käytetään nimitystä yhteistyöverkosto. Koulutuksen järjestäjät koulutuspalvelut ELY, TE-toimistot työllisyys Maakuntaliito alueen kehittäminen AIKO-foorumi Työelämä yritykset, yhteisöt aikuisopiskelijat Yritystoiminnan kehittämisen tukeminen Osaamisen lisääntyminen Kuva 2. Pirkanmaan aikuiskoulutuksen yhteistyöverkosto 4

5 Valtakunnallisen AKKU-raportin strategiset tavoitteet on koottu liitteeseen 1. Liitteessä 2 esitellään Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnoksen) taustalla olevan Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi-hankkeen yhteistyökumppanit sekä liitteessä 3 aikuiskoulutuksen alueelliseen toimenpideohjelmatyöhön osallistuneet asiantuntijat. Liitteessä 4 esitellään Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi-hankkeen ohjausryhmä. 5

6 2 Pirkanmaan aikuiskoulutuksen visio ja arvot 2.1 Pirkanmaan aikuiskoulutuksen visio PIRKANMAALAINEN AIKUISKOULUTUS JA -OHJAUS ON TYÖELÄMÄLÄHTÖISTÄ UUDISTUMISVALMIUDEN OMAAVAA, KOORDINOITUA VERKOSTOTOIMINTAA...ohjaus.. Ohjaus nähdään kokonaisvaltaisena, elinikäiseen oppimiseen kannustavana prosessina, joka viitoittaa niin koulutuksen suunnitteluvaihetta kuin koulutus- ja tutkintopolkujakin. Pirkanmaalla on selkeät koulutusprofiilit sekä valmiudet, osaavat ja motivoituneet henkilöt ohjaus- ja neuvontapalvelujen järjestämiseen. Ohjaustoiminnassa huomioidaan myös työelämän kansainvälistymis- ja globalisaatiokehitys sekä yhteiskunnan monimuotoistuminen ja monikulttuuristuminen...työelämälähtöistä.. Aikuiskoulutuspalvelujen asiakas on toisaalta yksittäinen ihminen, mutta myös työelämä, jonka tarpeisiin tuotetaan osaavaa työvoimaa lisäämällä aikuisten ammatillisia valmiuksia. Aikuiskoulutuksella (erityisesti vapaa sivistystyö) tuotetaan myös muita aikuisten hyvän elämän valmiuksia. Työelämälähtöisyydessä korostuu työelämässä tapahtuva oppiminen, mutta myös koulutuksen joustavuus ja tarpeen mukaisuus, koulutuksen uudet muodot ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen...uudistumisvalmiuden omaavaa.. Aikuiskoulutusorganisaatiot käyttävät ennakointitietoa ja työelämäyhteyksiään koulutusten suunnittelussa ja lukevat myös hiljaisia signaaleja tehdessään uusia koulutusavauksia: koulutusorganisaatioilla on uudistumiskykyä, -halua ja rohkeutta sekä valmiutta olla tulevaisuuden suunnannäyttäjiä. Uudistumisvalmius ilmenee myös kiinnostuksessa kehittyvän teknologian ja uusien oppimisympäristöjen monipuoliseen hyödyntämiseen opetuksen ja ohjauksen tukena...koordinoitua.. Toimintaa koordinoi taho, jolla on kompetenssia ja valtaa vaikuttaa aikuiskoulutuksen pirkanmaalaisen profiilin nostamiseen: aikuiskoulutus on tämän vuoksi profiloitunutta ja siinä on järkevä työnjako maakunnan tasolla. (Koordinoiva taho määritellään toimenpideohjelmaluonnoksen luvussa 4.)..verkostotoimintaa.. Verkostossa on kiinteästi mukana yrityselämä, työ- ja elinkeinotoimistot ja hallinto sekä eri koulutusasteet ja organisaatiot. Verkostossa painottuu poikkihallinnollinen yhteistyö ja maakuntanäkökulma. Verkostotoiminnassa tapahtuu toisilta oppimista, korostuu yhdessä tekeminen ja mahdollistuu muutoksen hallinta verkostona. Verkoston osaamisen kehittämisessä hyödynnetään maakunnassa tehtyä tutkimusta ja tuodaan sen aikaansaannoksia koulutustoimijoiden hyödyksi. Verkostossa tehdään yhdessä osaamisen kehittämistä ja työelämän sekä tutkimuksen kautta muodostetaan käsitystä kehittämisen tarpeista. Verkostotyössä painottuvat pirkanmaalais-

7 ten työpaikkojen ja Pirkanmaan työpaikkojen osaamisresurssien kehittäminen, aikuisten ohjaaminen ja valmentaminen, yritysten ja työpaikkojen uudistumispyrkimysten ja toimintakyvyn tukeminen sekä valmennus monikulttuurisuuteen ja sen hyödyntämiseen. 2.2 Pirkanmaan aikuiskoulutuksen arvot YHTEISTYÖ, YHDESSÄ TEKEMINEN JA OPPIMINEN Yhteistyötahto, avoin ja aktiivinen yhteistyö tuloksena asiakkaalle selkeä, maakunnallinen aikuiskoulutuksen kokonaistarjonta, joka on rakennettu yhteistyön ja työnjaon pohjalta ennakoituja osaamistarpeita vastaavasti Toisilta oppiminen / osaamisen jakaminen Elinikäinen ja elämänlaajuinen oppiminen ja osaamispotentiaalin arvo: elämänkaaren eri vaiheissa opitun tunnistamisen ja tunnustamisen hyvät käytännöt MONIPUOLINEN HYÖTY Win-win-win-win periaatteelle (minä voitan, sinä voitat, asiakas voittaa ja yhteiskunta voittaa) Opiskelijalähtöisyys, asiakaskeskeisyys entistä enemmän asiakkaan näkökulmasta, yhdessä asiakkaiden kanssa yksilöasiakas ja työnantaja-asiakas Ohjaus ja neuvonta mahdollisimman paljon yksilö- ja työnantaja-asiakkaiden tarpeista lähtien JOUSTAVUUS JA UUDISTUMISHALUKKUUS Avoimuus ja joustavuus Muutoskykyisyys Innostus, uudistuminen, joustavuus Ollaan rohkeita ja avoimia tulevalle kehitykselle: nykyiset koulutusjärjestelmät ja muodot vaativat uudistumista YHDENVERTAISUUS Koulutuksellinen yhdenvertaisuus: tasa-arvoinen mahdollisuus koulutukseen eri puolilla Pirkanmaata hyödyntäen monipuolisia oppimisympäristöjä Asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu (yksittäinen ihminen tai työnantaja-asiakas): pyritään löytämään rakentavat ratkaisut tasalaatuista ohjausta hyödyntäen Erityistarpeita omaavien riittävä tuki ja ohjaus LUOTETTAVUUS Toimintamme aikuiskoulutuksen kentällä on koko maakunnan tasolla laadukasta, avointa ja toimijamme ovat luotettavan toimijan roolissa asiakkaiden suuntaan 7

8 3 Matkalla kohti yhteistä visiota: strategiset tavoitteet ja menestystekijät Pirkanmaalla Valtakunnallisesta Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen (AKKU) johtoryhmän raportista maakunnan tasoisiksi strategisiksi tavoitteiksi on johdannossa kuvatun osallistavan asiantuntijatyöskentelyprosessin perusteella nostettu kolme keskeistä teemaa: 1. Yhteistyön lisääminen niin koulutuksen tuottajien kesken kuin työelämän edustajien kanssa sekä yhteisen ennakointitoiminnan vahvistaminen, 2. Yhteistyöverkoston osaamisen yhteinen kehittäminen 3. Ohjaus- ja neuvontajärjestelmien kehittäminen. Aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmassa on kuvattu kriittisinä menestystekijöinä niitä seikkoja, joihin maakunnallisesti voimme vaikuttaa: toimimalla yhdessä, yhteistyössä, verkostona, mutta myös vastuuttamalla toimijoita yhteistoiminnan vetureiksi. Koska vision toteutuminen edellyttää, että kaikissa kriittisissä menestystekijöissä onnistutaan, niitä ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen. Menestystekijöiden alla kuvataan konkreettisina askelmerkkeinä yhteistyötavoitteita ja ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä ja yhteistyörakenteita sekä tehdään esitys toiminnan arvioimiseksi ja sitä kautta edelleen kehittämiseksi. 3.1 Koulutuksen tuottajien keskinäisen ja organisaatioiden rajat ylittävän yhteistyön lisääminen sekä yhteisen ennakointitoiminnan vahvistaminen 8 Kriittiset menestystekijät: yhteistyö koulutuksen tuottajien kesken yhteistyö koulutuksen tuottajien ja työelämän edustajien kesken yhteistyö koulutuksen tuottajien ja te-hallinnon sekä muiden viranomaisten kesken ennakointitoiminnan vahvistaminen Yhteistyötavoitteet ja ehdotettavat toimenpiteet: keskeisten aikuiskouluttajien yhteistyötarpeiden selvittäminen o yhteistyön vuosikello o yhteiset työelämän kehittämishankkeet (laaja-alaiset, pidemmät, olemassa oleviin rakenteisiin juurrutettavat) saumattomien palveluketjujen rakentaminen (horisontaalisesti ja vertikaalisesti) o järjestetään tilaisuuksia, joissa keskustellaan a. toisen asteen yhteinen koulutustarjonnasta ja profiileista b. toisen asteen ja korkea-asteen yhteistyön lisäämisestä c. te-hallinnon ja oppilaitosten välillä koulutuksen osuvuudesta ja vaikuttavuudesta valtakunnan tasoinen vaikuttaminen aikuiskoulutuksen esiin nostamisella o aikuiskoulutuksen ajankohtaispäivän järjestäminen maakunnan kansanedustajille o ajan ja paikan järjestäminen maakuntahallituksen ajankohtais- ja tilannekatsauksille o lausuntojen työstäminen

9 luodaan foorumeja työelämäyhteistyön edistämiseksi o työelämäedustajien aito kuuleminen ja pyritään houkuttelemaan keskusteluun myös uusia toimijoita o edistetään yhteisen kielen löytymistä oppilaitosten ja työelämän välillä o koulutustarjonnan ja työelämän todellisten tarpeiden selvittäminen, esimerkiksi oppilaitosten tuottaman kansainvälisyysosaamisen saralla o yhteisen kiinnostuksen fasilitointi koulutuksen kehittämiseen (työelämä oppilaitos): win-win tilanteiden rakentaminen o palautejärjestelmien rakentaminen työelämän suuntaan: palautetta tehdystä kehitystyöstä ja sen vaikuttavuudesta - palaute siitä, että osallistuminen kehittämistyöhön kannattaa ja kantaa hedelmää monipuolinen yhteistyö koulutus- ja työvoimatarpeen ennakoinnissa, suunnittelussa, palvelujen uudistamisessa ja työnjaossa o järjestetään yhteistyöverkostolle ennakointifoorumit maakuntaliiton tuottaman tiedon jakamiseen o ennakointitoiminnassa kehittyminen: yhteistyöverkoston valmiudet ennakointiin organisaatioiden sisällä ja välillä o työelämän hiljaiset signaalit, hiljainen tieto hyödyksi koulutussuunnitteluun o ennakoivan keskustelun lisääminen maahanmuuttajien tuoman osaamisen ja sen osuvuuden välillä (te-hallinnon erityisosaamisen huomiointi) o maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen työelämän tarpeisiin, kokemukset esiin ja niistä yhteistä oppia ja hyötyä o työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen näkökulmien varautuva huomiointi organisaatioissa (vapaan sivistystyön erityisosaamisen huomiointi) o toimenpiteet pitkäaikaistyöttömien psyykkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi Yhteistyörakenteet: koulutuksen järjestäjien yhteiset, ohjatut ja yhteistoiminnalliset foorumit tai seminaarit koulutuksen järjestäjien ja te-hallinnon palautetapaamiset koulutuksen järjestäjien ja työelämän alakohtaiset aamukahvit työssäoppimisen ohjaajien ja harjoitteluohjaajien hyödyntäminen työelämän hiljaisten signaalien esiinnostamisessa maakunnalliset yhteiset aluehallintoviranomaisen organisoimat palauteseminaarit alueella tehdystä työstä ja sen kokemuksista maakunnan liiton pureksintafoorumit, joilla käsitellään maakuntaa koskevaa ennakointitietoa koulutuksen tuottajien tarpeisiin pienimuotoisemmat ennakointikohtaamiset, joiden avulla ennakointitietoa jäsennetään työelämän tarpeisiin (sektorikohtaisesti) ja toisaalta saadaan työelämän näkemykset ja tarpeet esiin vapaan sivistystyön osaamisen esiin nostaminen niin työssä olevan yksilön työhyvinvoinnin saralla kuin myös työttömien psyykkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämisessä ja edistämisessä Arviointi: yhteistyötä arvioidaan vuosittaisissa aluehallintoviranomaisen koordinoimissa seminaareissa, joissa työpajatyyppisesti kootaan horisontaalisesta ja vertikaalisesta sekä työelämäyhteistyöstä saatuja kokemuksia ja palautetta 9

10 työelämäyhteistyötä arvioidaan keskusteluissa yritysten edustajien kanssa sekä win-win suhteen rakentumisena kuin myös kehittämistyöhön osoitettuna kiinnostuksena ennakoinnin pureksintafoorumeista palaute ns. viivästetyn kyselyn kautta eli kysytään tilaisuuksiin osallistuneilta myöhemmin, miten vaikuttanut omaan työhön opettajien ja koulutussuunnittelijoiden verkostoitumishalukkuutta kannustetaan pienellä porkkanalla, esimerkiksi voidaan valita vuoden verkostoituja eli arvioidaan rakennettuja uusia kontakteja ja verkostoja Kuvaan 3 on tiivistetty yhteistyö- ja ennakointitoiminnan kehittämisen kriittiset menestystekijät. ennakointitoiminnan vahvistaminen yhteistyö koulutuksen tuottajien kesken yhteistyö koulutuksen tuottajien ja työelämän edustajien kesken Kuva 3. Yhteistyö- ja ennakointitoiminnan kriittiset menestystekijät 3.2 Yhteistyöverkoston osaamisen yhteinen kehittäminen Kriittiset menestystekijät: yhteistyöverkoston toimijoiden työn uudenlaiset mallit uudenlaiset palvelumallit, -muodot ja tavat koulutustuotteiden kehittäminen ennakointitiedon hyödyntäminen hankeyhteistyömallien yhteinen kehittäminen työelämän kanssa yhdessä kehittyminen Yhteistyötavoitteet ja ehdotettavat toimenpiteet: strategisten painopisteiden kautta nousevat vaatimukset: a. tulevaisuuteen varautuminen o tutkijoiden ja käytännön toimijoiden verkottaminen: workshopit horisontaalisesti ja alakohtaisesti (tilanteen ja aiheen mukaan) b. yhteisiin tulevaisuuden teemoihin liittyvä osaamisen kehittäminen o yhteistyöverkoston yhteiset koulutukset yhteisistä asioista: esimerkiksi sosiaalinen media, elämänlaajuisen oppimisen tunnistamisen ja tunnus- 10

11 tamisen käytännöt, ennakointityö, opetussuunnitelmatyö, työssäjaksaminen o työhyvinvoinnin edistämisen vertaistukimalleja luomalla o uudet pedagogiset mallit ja ohjausmallit o yhteistyöverkoston vuoropuhelun edistäminen yhteistyöverkoston henkilöstön kehittäjien tunnistaminen ja löytäminen o henkilöstön kehittäjien verkostoituminen Yhteistyörakenteet: Osaava-ohjelman tarjoamat mallit ja mahdollisuudet (osaamiskartoitukset) kehityskeskustelumallien uudistaminen yhteistyöverkoston verkostotapaaminen, jossa luodaan malli hyvien käytäntöjen edistämiselle ja uusia ituja yhteiselle toiminnalle, esimerkiksi yhteiset tykehankkeet ja työhyvinvointihankkeet aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten johdon tapaamiset aikuiskoulutusteeman ympärillä asiantuntijajohtoisesti, tavoitteena aikuiskoulutuksen profiilin kirkastaminen ja toimet sen edistämiseksi aikuiskoulutusorganisaatioiden ja te-hallinnon johdon tapaamiset ja keskustelut työhön tutustumismahdollisuuksista yrittäjien aamukahvit teemalla ota opettaja töihin (työelämä suihkut ) Arviointi: määritellään yhteinen maakunnallinen mittaristo: o osaamisen kehittämiselle o ennakoinnille o valmennukselle ja sen vaikuttavuudelle o ohjaus- ja neuvontapalvelujen toimivuudelle Kuvaan 4 on tiivistetty osaamisen kehittämisen kriittiset menestystekijät. uudenlaiset palvelumallit, -muodot ja -tavat opettajan työn uudenlaiset mallit Kuva 4. Osaamisen kehittämisen kriittiset menestystekijät 11

12 3.3 Ohjaus- ja neuvontajärjestelmien kehittäminen Kriittiset menestystekijät: aikuisohjausstrategia ja sen jalkauttaminen toimijaverkoston ylläpito hyvien ohjauskäytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen Yhteistyötavoitteet ja ehdotettavat toimenpiteet: aikuisohjauksen profiilin kirkastaminen o yhteisen näkemyksen rakentaminen aikuisohjauksesta (aikuisohjausstrategia) o aikuiskoulutustarjonnan selkeyttäminen ja profiloiminen: kärkitoimijat esiin o ohjaus-, neuvonta- ja tietopalvelujen hyvien käytäntöjen esiinnostaminen maakunnan tasolla sekä käytäntöjen arviointi o aikuiskoulutuksen imagokampanjat, yhteinen markkinointi ja näkyvyys kampanjat eri kohderyhmille: päättäjät, kansanedustajat, yritykset, aikuiset yksilöt aikuiskoulutuksen toimintapäivä aikuiskoulutus palveluksessasi jalkautuminen yrityksiin tilaisuuksien luominen yhteistyöverkoston vuoropuhelun edistämiselle ja ennakoivalle varautumiselle o yhteistyöverkoston ohjaustoimijoiden verkottaminen ja vuoropuhelun edistäminen o ohjaus- ja neuvontamateriaalin uudistamistyö, arviointi (visuaalisuus, käytettävyys, ymmärrettävyys, helppotajuisuus) o tulevaisuuden ohjaustarpeiden ennakointi, ennakoiva varautuminen: verkottuminen, verkostojen ylläpito, yhteistoiminnan stimulointi aikuisten erityisohjaustarpeiden huomiointi o yhteistyötä maahanmuuttajaverkostojen ja erityisohjausverkostojen kanssa Yhteistyörakenteet: Opin Ovi hankkeiden (Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa, Oma ovi) tulosten hyödyntäminen yhteistyöverkoston yhteisissä tapaamisissa aikuiskoulutusverkoston hyödyntäminen hankkeiden aikaansaannosten ja käytäntöjen seurannassa ja arvioinnissa sekä jalkauttamisessa avustaminen oppilaitospainotteisen ohjauskielen pelkistämisessä työelämän ymmärrettävyyden ja tulosten käyttökelpoisuuden lisäämiseksi erityistä osaamista ja ohjausta (EOO)- hankkeen mahdolliseen aikuiskoulutussovellukseen osallistuminen Arviointi: palautefoorumit yhteistyöverkoston keräämän palautteen jatkotyöstämiselle o koosteet arvioinneista tuodaan yhteiseen aluehallintoviranomaiseen koordinoimaan arviointi-teemoitettuun tilaisuuteen, jossa käydään läpi saatu palaute (nykytila) sekä rakennetaan yhteistä suuntaa toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen, tavoitteena yhteistoiminnallinen arviointi 12

13 o työelämän kokemuksia ohjauksesta ja koulutustarjonnan selkeydestä arvioidaan työpaikoilla käyntien ja muiden tapaamisten yhteydessä käydyissä keskusteluissa ja tämä palaute tuodaan em. yhteiseen tilaisuuteen, johon myös pyritään saamaan mukaan työelämän edustaja / edustajia opiskelijoiden palautejärjestelmä o aikuisopiskelijoiden tai aikuisopiskelijoiksi aikovien testiryhmän hyödyntäminen esimerkiksi aikuisohjausmateriaalin arvioinnissa Kuvaan 5 on tiivistetty ohjaus- ja neuvontatyön kriittiset menestystekijät. toimijaverkoston ylläpito aikuisohjausstrategia ja sen jalkauttaminen hyvien ohjauskäytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen Kuva 5. Ohjaus- ja neuvontatyön kriittiset menestystekijät. 13

14 4 Toimenpideohjelman (luonnos) jalkauttaminen ja seuranta Pirkanmaan aikuiskoulutuksen toimenpideohjelma(luonnos) perustuu yhdessä tekemiseen ja verkostoimaiseen toimintaan, joka kuitenkin vaatii toimijoiden vastuullisuutta ja oman roolin tiedostamista. Jokaisella toimijalla on tärkeä rooli omien käytäntöjen esiin nostamisessa ja toisilta oppimisen hyödyntämisessä. Toimenpideohjelma(luonnos) on käsitelty ohjausryhmän kokouksessa Tämän jälkeen toimenpideohjelma(luonnoksesta) pyydetään kommentteja Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumiverkoston jäseniltä. Samassa yhteydessä toimenpideohjelmaluonnos saatetaan myös Pirkanmaan liiton, oppilaitosten rehtorien ja te-toimistojen johtajien kommentoitavaksi. Toimenpideohjelmaa(luonnosta) esitellään oppilaitosten rehtoreiden ja te-toimistojen johtajien tapaamisessa kesäkuussa Tässä yhteydessä myös sovitaan Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi tyyppisen toiminnan jatkamisesta ja etsitään toimintaa koordinoimaan sopiva vaikutusvaltainen taho, jolla on valtaa vaikuttaa maakunnan aikuiskoulutuksen profiloitumiseen ja kehittymiseen toimenpideohjelmassa sovittujen linjausten mukaisesti. Tällä aikataululla näyttää mahdolliselta, että kaikki kommentit saadaan kerättyä kesäkuun 2010 loppuun mennessä ja toimenpideohjelma olisi valmis käytäntöön saatettavaksi syksyllä Syksy 2010 on aikaa luoda toimintamallit kehittämistoimenpiteiden jalkauttamiseksi: luoda asiantuntijaverkostot ja käynnistää verkostojen toiminta. Yhteiset foorumit ovat tärkeässä roolissa siinä, että alaryhmien luomat käytänteet ja mallit ovat myös muiden toimijoiden arvioitavana ja hyödynnettävänä. Toimenpideohjelma saatetaan myös sähköiseen muotoon, joka kesän 2010 aikana löytyy osoitteesta Toimenpideohjelma(luonnoksen) hyväksymisen jälkeen etsitään vastuutahot eri toimenpiteille ja laaditaan taulukko, johon kirjataan toimenpide ja siinä mukana olevat toimijat eli kehittäjätahot, vastuuhenkilö, resurssit, aikataulu ja mittarit. Toimintaa ohjaamaan tarvitaan eri ääniä yhteensovittamaan koordinaattori, joka huolehtii tiedonkulusta eri toimenpiteiden välillä, toiminnan vuosikellottamisesta, yhteisten tapaamisten sisällöllisen ohjelman laatimisesta ja tilaisuuksien käytännön järjestelyistä, sähköisten palvelujen ylläpitämisestä (rojektilaari, moodle ja tuleva nettisivusto) sekä huolehtimaan siitä, että toimenpiteet etenevät suunnitellusti ja tuottavat toivottua kehitystä pirkanmaalaisen aikuiskoulutustoiminnan edistämiseksi ja myös valtakunnallisen painoarvon lisääntymiseksi. 14

15 15 LIITE 1. AKKU-ryhmän strategiset tavoitteet (toinen väliraportti ) 1. KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖTÄ LISÄTTÄVÄ: 1.1 Koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja kannustetaan neuvottelemaan koulutuspalvelujen tarjonnasta ja koulutussisällöistä paikallisella tasolla yritysten ja muiden työyhteisöjen kanssa. 1.2 Koulutuksen laadunvarmistusta parannetaan ottamalla käyttöön ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen järjestäjien laadunvarmistusjärjestelmien ulkopuoliset arvioinnit. 1.3 Työntekijöiden oppimismahdollisuuksia ja uudistumiskykyä työpaikoilla tuetaan myös työelämän kehittämisohjelmilla. 2. TYÖPAIKOILLA TAPAHTUVAA OPPIMISTA LAAJENNETAAN JA LISÄTÄÄN: 2.1 Lisätään työpaikkaohjaajien koulutusta työpaikalla tapahtuvan opiskelun laajentumista vastaavasti, jotta jokaisella työpaikalla, jossa toteutetaan työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, on käytettävissä osaava työpaikkaohjaaja. 2.2 Työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaustehtävissä tarvittavaa osaamista on mahdollista hankkia ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä ammattikorkeakouluopintojen suorittamisen yhteydessä. 3. TYÖ- JA ELINKEINOHALLINNON ROOLI TYÖPAIKKOJEN JA TYÖVOIMAN OSAAMISEN EDISTÄMISESSÄ: 3.1 Vahvistetaan ennakointitoimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja lisäämällä proaktiivista varautumista työnantajien osaamistarpeisiin etenkin yritysten rakennemuutos- ja kasvutilanteissa sekä julkisen sektorin rakennemuutoksessa. 3.2 Parannetaan vailla riittävää ammatillista koulutusta olevien ja koulutuksessa aliedustettujen ryhmien ohjaus- ja neuvontapalveluja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 4. OSAAMISEN TUNNUSTAMISELLA JA HENKILÖKOHTAISTAMISELLA JOUS- TAVUUTTA JA TEHOKKUUTTA OPISKELUUN JA RESURSSIEN KÄYTTÖÖN: Toimenpiteet: 4.1 Osaamisen tunnustamiseen ja henkilökohtaistamiseen liittyvät hyvät käytännöt levitetään koulutuksen ja kehittämishankkeiden avulla. 5. ALIEDUSTETTUJEN RYHMIEN OSALLISTUMISTA AIKUISKOULUTUKSEEN KANNUSTETAAN: 5.1 Koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut tarjoavat erityistä tukea tarvitseville riittävästi tutkintoon tai sen osiin tähtäävää perus- sekä lisä- ja täydennyskoulutusta ja huolehtivat siitä, että he saavat tarvitsemaansa tukea opiskeluun ja koulutuksen jälkeiseen työllistymiseen. 5.2 Koulutuspalvelujen tuottajien käyttöön levitetään hakevan toiminnan ja henkilökohtaistamisen parhaat käytännöt. 6. MAAHANMUUTTAJAT TÖIHIN KOULUTUKSEN AVULLA: 6.1 Maahanmuuttajien kielikoulutusta integroidaan ammatilliseen ja korkeakoulutasoiseen aikuiskoulutukseen ja työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen. 6.2 Maahanmuuttajille tarkoitettuja ohjaus- ja neuvontapalveluita tehostetaan niin, että palvelut ovat saatavilla heti maahanmuuton jälkeen koulutuksen ja työhön sijoittumisen nopeuttamiseksi ja että palveluja tehostetaan erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa jatko-opintoihin sijoittumisen varmistamiseksi ja syrjäytymiskehityksen estämiseksi. 6.3 Korkeastikoulututetulle maahanmuuttajaväestölle soveltuvia neuvonta-, ohjaus- ja koulutuspalveluja lisätään yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon ja korkeakoulujen yhteistyönä aiemman

16 osaamisen hyödyntämiseksi ja relevantin työllistymisen edistämiseksi. 6.4 Lisätään maahanmuuttajataustaiselle opetushenkilökunnalle ja maahanmuuttajien koulutuksessa toimivalle opetushenkilökunnalle tarkoitettua pätevöitymis- ja täydennyskoulutusta ja lisätään tähän tarkoitukseen osoitettavia voimavaroja. 7. OSUVUUTTA JA LAATUA NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUILLA 7.1 Opetushallinnon sekä työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamista ja ylläpitämistä sähköisistä neuvonta-, haku- ja koulutuspalveluista kehitetään palvelukokonaisuus, joka palvelee sekä nuorten että aikuisten tarpeita. Tuetaan näin rakentuvien sähköisten palvelujen avulla myös alueella tapahtuvaa neuvontaa ja ohjausta 7.2 Kehitetään sähköisiä palveluita hyödyntäviä ja täydentäviä ohjaus- ja neuvontapalveluja, joita ELY:t koordinoivat ja jotka toteutetaan koulutuspalvelujen tuottajien yhteistyöverkostoissa. 7.3 Ohjaus-, neuvonta- ja koulutustietopalveluihin varattujen resurssien riittävyys ja henkilöstön osaaminen varmistetaan. 16

17 LIITE 2 : Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi hankkeen yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneita hankkeella on 35 hallinnoivan Pirkanmaan koulutuskonserniin kuuluvan Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen lisäksi: Tampereen aikuiskoulutussäätiö / Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Tampereen kesäyliopisto Tampereen yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus Tampereen teknillinen yliopisto, Edutech Tampereen ammattikorkeakoulu / Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu / Pirkanmaan maakuntakorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu / Valkeakosken toimipiste Ahlmanin koulun säätiö / Ahlmanin ammattiopisto Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä / Mäntän seudun koulutuskeskus Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä / Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto Varalan säätiö / Varalan Urheiluopisto Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto Tampereen ammattiopisto Tampereen aikuislukio Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tampereen talouskouluyhdistys ry, Tampereen Kotitalousoppilaitos Murikka-opisto Oriveden Opisto Ammattiopisto Luovi Pirkanmaan liitto Pirkanmaan TE-keskus Pohjois-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto Etelä-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Vammalan työ- ja elinkeinotoimisto Opetusalan koulutuskeskus Opeko Tampereen kaupunki, Elinkeinokeskus Tampereen kauppakamari Tampere Business Campus TBC ry Elinkeinoelämän keskusliitto EK Tampere AKAVA Pirkanmaa STTK Pirkanmaa SAK Pirkanmaa Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi hanketta rahoittaa ESR / Länsi-Suomen lääninhallitus 17

18 LIITE 3: Avainhenkilöt toimenpideohjelman apuna Työryhmä 1. Ennakointitulosten hyödyntäminen ja ennakointivälineiden kehittäminen / arvioiminen: Hannu Ahola, Mäntän seudun koulutuskeskus Jenni Ruokonen, Pirkanmaan ennakointipalvelut Leena Mäkelä, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä / Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Marko Koskinen, Pirkanmaan liitto Satu Nevalainen, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto Vesa Kähkönen, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Kyösti Viitanen, Tampereen ammattiopisto Reino Myllymäki, Länsi-Suomen lääninhallitus Johanna Kaplas, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Jyrki Pietilä, Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto Harri Airaksinen, VTT Esa Jokinen, Työelämän tutkimuskeskus / Tampereen yliopisto Toni Niittymäki, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Jani Nieminen, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan oppisopimuskeskus Työryhmä 2. Koulutustarjonnan selkeys / maakunnalliset osaamisprofiilit: Maija Pekkanen, OpinOvi Pirkanmaa Arto Pylvänäinen, Mäntän seudun koulutuskeskus Jukka Hurme, Tampereen ammattiopisto Ilpo Moisio, Sastamalan koulutuskuntayhtymä Ritva Ojalehto, Tampereen Kesäyliopisto Teemu Rauhala, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Markku Mattila, Pirkanmaan maakuntakorkeakoulu Tuija Luhtala, Koivupirtin säätiö Riitta Alajuuma / Pia Koskinen, Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto / Ylöjärven toimipaikka Maj-Lis Läykki, Maakuntakorkeakoulu / Ikaalinen Pirjo Syysnummi, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto Pekka Mansikkamäki, Ylöjärven kaupunki Sinikka Blom, Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto 18 Työryhmä 3. Kansainvälisyys: koulutusta kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin (sisältää ennakointi- ja yrittäjyysnäkökulman) Päivi Myllymaa, Ahlman Kerttuli Mattila, Aikkari Ikaalinen Päivi Puutio, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Leena Perttunen, Tampereen ammattiopisto Olli Saarinen, A-insinöörit Hanna Ilola, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Marja Huttunen, TyöMaa projekti Tiina Kauma, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto

19 Tuula Suihko, Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto Mika Luhtanen, Portnoi Finland Oy Työryhmä 4. Yrittäjyyden edistäminen (sisältää yrittäjyys laajana ilmiönä, yrittäjyyskasvatus; ihminen kokonaisuutena näkökulma, mahdollisuuksien markkinointi ): Erkki Uitti, Ensimetri Hannu Patamaa, Oriveden opisto Minna Erkko, HOPE-hanke, Ikaalinen (yrittäjyyskasvatus) Ulla Harala, TBC Tuula-Maria Mattila, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Ville Pirtinaho, K-market Tullintori Ari Tiensuu, Murikka-opisto Elisa Haikala, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto Erja Luttinen, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan oppisopimuskeskus Pirkko Huhtinen, Monivire Koulutus Antti Klaavu, Tampereen ammattikorkeakoulu 19

20 LIITE 4. Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi-hankkeen ohjausryhmä Riitta Jakara, Keski-Pirkanmaan työvoimatoimisto, varajäsen Pentti Vuorio (v varajäsen vars. jäsen) Riikka Joutsensaari, TE-keskus, varajäsen Urpo Salkoaho Pirjo Järvinen, Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä, varajäsen Tuula Hoivala Johanna Kaplas, Elinkeinoelämän keskusliitto, varajäsen Peer Haataja Eila Hanninen, Tampereen ammattiopisto, varajäsen Vesa Kalliomäki Kerttuli Mattila, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, varajäsen Leena Mäkelä (v Joni Liukkonen) Markku Mattila, Pirkanmaan maakuntakorkeakoulu, varajäsen Tuija Kontio Ilpo Moisio, Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (v lopusta alk. Kimmo Rintala), varajäsen Susanna Forsblom Päivi Myllymaa, Ahlman, varajäsen Merja Lehtonen Reino Myllymäki, Länsi-Suomen lääninhallitus, varajäsen Jaana Lepistö Eeva-Kaisa Mäkinen, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, varajäsen Päivi Puutio Jani Nieminen, Pirkanmaan oppisopimuskeskus, varajäsen Liisa Hautanen (syksyyn 2009 asti) Hannu Patamaa, Oriveden opisto, varajäsen Eija Assola-Virta Teuvo Pernu, SAK, varajäsen Teemu Rauhala, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, varajäsen Annukka Tapani, Pirkanmaan aikuiskoulutusfoorumi rahoittajan edustajana Tuula Isosuo, EU-koordinaattori, Länsi-Suomen lääninhallitus 20

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:11 AKKU (=ammatillisesti

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa Koulutuksen järjestäjän tiedot (yhteystahona toimivan koulutuksen järjestäjän tiedot) Seinäjoen koulutuskuntayhtymä,

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet

Aikuiskoulutuksen haasteet Aikuiskoulutuksen haasteet Väestön ikä- ja koulutusrakenteen muutokset osaavan työvoiman saatavuus aikuisten muuttuva koulutuskäyttäytyminen Muutokset työmarkkinoilla pätkätyöt osa-aikaisuus löyhä kiinnittyminen

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Mitä tapahtuu Opin ovissa?

Mitä tapahtuu Opin ovissa? Mitä tapahtuu Opin ovissa? Alueellisten TNO -asiantuntijoiden koulutus 5.-6.3.2013 Jyväskylä Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu auli.ryhanen@jamk.fi

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla v. 2013 Laaja tarjonta eri alojen tutkintoja, opiskelijatyövuosia on

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 20.04.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää 2 Näistä asioista puhumme tänään Hankkeen lähtökohdat Hankkeen tavoitteet ja toimintavaiheet

Lisätiedot

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä YHTYMÄKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA HALLITUS VT. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA Ari Loppi Maija Kirvesoja PIRKANMAAN AMMATTIOPISTO Nuorten koulutuspalvelut VS. REHTORI Leena

Lisätiedot

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

Tieto Neuvonta Ohjaus. KUUMA OpinOvi

Tieto Neuvonta Ohjaus. KUUMA OpinOvi Tieto Neuvonta Ohjaus KUUMA OpinOvi PROJEKTIN TUOTOKSET JA HYVÄT KÄYTÄNTEET 2008-2012 KUUMA OpinOvi KUUMA OpinOvi projekti on alueellinen kehittämishanke, jossa luodaan toiminta- ja yhteistyöverkosto Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU -johtoryhmän toimenpideehdotukset,

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU -johtoryhmän toimenpideehdotukset, Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU -johtoryhmän toimenpideehdotukset, OKM 2009:11 Aikuisopiskelun osuvuutta parannetaan ohjaus- ja neuvontapalveluita tehostamalla opetus-

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE)

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) VARAATHAN KALENTERIISI AJANKOHDAT! OHJELMAT SAA MYÖHEMMIN. 20.8.2015 YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI! Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Aikuisohjauksen strategiatyöryhmä Ryhmä koostuu aikuisohjauksen asiantuntijoista

Lisätiedot

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu Tavoitteet Oppimisen ja ohjauksen yhteiset järjestelyt Läpinäkyvyys Helpot palvelut Oppimisen kannustavat vaihtoehdot Toimiva

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto Muuttuva työelämä työelämän ja koulutuksen yhteistyön haasteet Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan laadun kehittäminen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 4.12.2013 Olli Pekka Hatanpää

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Erilaiset

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ SATAKUNNASSA

ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ SATAKUNNASSA ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ SATAKUNNASSA Satakunnan Opin Oven AVAIMET MUKAAN seminaari 28.11.2013 Porissa Satakunnan ELY-keskus / työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen yksikkö, Juhani

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Turussa 4-5.10.2007

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Turussa 4-5.10.2007 Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Turussa 4-5.10.2007 Ajankohtaiset asiat avoimessa yliopistossa Leena Leskinen, Kuopion yliopisto 1 avoimuus- ei suljettu kaikille Avoimen yliopiston perustehtävänä koulutuksellisen

Lisätiedot

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Ohjaustyön verkostot seminaari 15.11.2013 Tampere Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 15.11.2013 Tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 30.09.08 kello 09.00 16.00 Paikka: Koskikadun hotelli Cumulus, Koskikabinetti

Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 30.09.08 kello 09.00 16.00 Paikka: Koskikadun hotelli Cumulus, Koskikabinetti 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 30.09.08 kello 09.00 16.00 Paikka: Koskikadun hotelli Cumulus, Koskikabinetti Osallistujat: Markku Kaunisto varajäsen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä OSAO:ssa Kehittämis- ja palvelutehtävä liittyy aluestrategioihin (Pohjois- Pohjanmaan), järjestäjän

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen uusi suunta. Valtiosihteeri Heljä Misukka Elinkeinoelämän oppilaitokset ry 80 vuotta Juhlaseminaari 5.2.2010

Aikuiskoulutuksen uusi suunta. Valtiosihteeri Heljä Misukka Elinkeinoelämän oppilaitokset ry 80 vuotta Juhlaseminaari 5.2.2010 Aikuiskoulutuksen uusi suunta Valtiosihteeri Heljä Misukka Elinkeinoelämän oppilaitokset ry 80 vuotta Juhlaseminaari 5.2.2010 1 Taantuma koettelee Suomen elinkeinoelämää Työttömyys lisääntynyt kaikilla

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Pirkanmaan elinkeinorakennetta kehitetään idealla vahvoista valinnoista ja älykkäästä erikoistumisesta.

Pirkanmaan elinkeinorakennetta kehitetään idealla vahvoista valinnoista ja älykkäästä erikoistumisesta. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (AMKESU) 2014-2017 Tiivistelmä/keskeiset kohdat Pirkanmaalla toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoaa yhdeksän koulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Miksi osaamisen tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia ammatillisen koulutuksen kentässä?

Miksi osaamisen tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia ammatillisen koulutuksen kentässä? Miksi osaamisen tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia ammatillisen koulutuksen kentässä? Millä tavalla nämä kysymykset liittyvät koulutuksen ja työelämän yhteistyön

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 4.4.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALVELUIDEN HAKEMINEN MITÄ UUTTA TARJOAA NUOVE-HANKE. Helsinki 20.4.2011 Helena Kasurinen helena.kasurinen@tem.fi

OHJAUKSEN PALVELUIDEN HAKEMINEN MITÄ UUTTA TARJOAA NUOVE-HANKE. Helsinki 20.4.2011 Helena Kasurinen helena.kasurinen@tem.fi OHJAUKSEN PALVELUIDEN HAKEMINEN MITÄ UUTTA TARJOAA NUOVE-HANKE Helsinki 20.4.2011 Helena Kasurinen helena.kasurinen@tem.fi Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (Kasurinen 2011) ennakointitieto koulutustieto

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10. Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Henkilöasiakkaita yht. 559 500 (30.8.2014) 319

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 Ilkka Eerola tuotemyyntipäällikkö Ami-säätiö, Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Yli 35 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Yhdessä tehtyä katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Eeva Mäkinen, projektipäällikkö, Jyväskylän aikuisopisto Sinikka Hakkarainen, projektisuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Oulun AmKesu aluetilaisuus, OSAO Kaukovainion yksikkö tekniikka, 30.9.2014 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Alueelliset suunnitelmat

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu,

Lisätiedot

Pirkanmaan toisen asteen sähköisen toimintakulttuurin strategia

Pirkanmaan toisen asteen sähköisen toimintakulttuurin strategia Pirkanmaan toisen asteen sähköisen toimintakulttuurin strategia Asiantuntijaryhmän kokoonpano: Minna Haasio, verkko-opetuksen koordinaattori, Tampereen kaupunki Juuso Hyvärinen, vt. rehtori, Valkeakosken

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020

Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 Ammatillisen koulutuksen johdon seminaari Tampere 2.10.2013 Opetusneuvos Seija Rasku KOPO/AM seija.rasku@minedu.fi Kataisen hallitusohjelma ja KESU 2011-2016

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Hallitusohjelma Rakennerahasatokausi 2007-2013 Pirkanmaan TE-keskuksen tulossuunnitelma 2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Tutkimuspäällikkö,

Lisätiedot