LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT"

Transkriptio

1 159 LIITTEET LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkaliikelaitos Auto- ja koneliikelaitos Tilaliikelaitos Rahastot

2 160

3 161 LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen kaupungin liikelaitokset vastaavat sähkön, lämmön ja kaasun toimittamisesta alueen kotitalouksille ja yrityksille, yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyvistä palveluista, Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä sekä Tampereen kaupungin ja 32 pirkanmaalaisen kunnan pelastustoimesta. Tampereen Sähkölaitoksen, Tampereen Ve den, Tampereen kaupungin liikennelaitoksen sekä Tampereen aluepelastuslaitoksen lisäksi toimintansa aloittavat vuoden 2004 alussa kolme uutta liikelaitosta: Tietotekniikkaliikelaitos, Auto- ja koneliikelaitos sekä Tilaliikelaitos. Uudet liikelaitokset vastaavat Tampereen kaupungin sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietotekniikka- ja jäljennepalveluista, kaupungin toimintayksiköiden sekä kaupunkikonsernin kuljetus- ja työkonepalvelujen tuottamisesta ja välittämisestä sekä Tampereen kaupungin tila- ja kiinteistöpalveluista. Talousarvion liitteenä esitetään kaupungin liike laitosten talousarviot. Kaupunginvaltuusto asettaa liikelaitoksille taloudelliset tavoitteet euromääräisinä tulostavoitteina (Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Vesi, Tietotekniikka liikelaitos, Auto- ja koneliikelaitos, Tilaliikelaitos) tai antaa avustuksena tukea toimin taan (Tampereen kaupungin liikennelaitos). Tampereen aluepelastuslaitoksen osalta tavoitteena ja ohjauskeinona on nollatulos tietyllä maksuosuudella. Liikelaitokset rahoittavat omat investointihankkeensa tulorahoituksellaan tai vieraalla pääomalla. Kaupunki voi myös ko rottaa laitosten peruspääomaa. Talousarvion liitteenä esitetään kaupungin omat ns. riskirahastot sekä takausvastuurahasto. Riskirahastoja ovat autovahinkorahasto, palovahinkorahasto, tapaturma rahasto ja yleinen korvausrahasto. Toisistaan erilliset rahastot esitetään talousarviossa yhtenä kokonaisuutena. Rahastojen tuloiksi kirjataan kaupungin yksiköiden maksamat sisäiset vakuutusmaksut sekä ulkopuolisilta vakuudensaajilta perittävät takausprovisiot. Rahastojen menot muodostuvat maksettavista vahingonkorvauksista ja takauksista sekä vahinkotapahtumien aiheuttamista korjaus- ja jälleenhankintamenoista. Rahastojen sääntöjen perusteella tulojen ja menojen erotus (rahaston lisäys tai vähennys) siirretään tilinpäätöksessä rahaston pääomaan. Ensimmäistä kertaa esitetään talousarvion liiteosassa myös liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut tuloslaskelma ja rahoituslaskelma saman kaavan mukaisena kuin talousarvion tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmaosissa.

4 162 Tuloslaskelmaosa (1 000 euroa) Tampereen sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkaliikelaitos Auto- ja koneliikelaitos Tilaliikelaitos Rahastot Liikelaitokset ja rahastot yhteensä Varsinainen toiminta Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä Rahoitusosa (1 000 euroa) Tampereen sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkaliikelaitos Auto- ja koneliikelaitos Tilaliikelaitos Rahastot Liikelaitokset ja rahastot yhteensä Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myyntitulot Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset 0 Liikelaitosten liittymismaksut Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

5 163 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS Tampereen sähkölaitoksen toiminta-ajatuksena on toimittaa sähköä, lämpöä ja kaasua alueen kotitalouksille ja yrityksille kannattavasti ja kilpailukykyisesti. Sähkölaitos tarjoaa asiakkailleen asiakkaiden tarpeista lähtevät monipuoliset energiapalvelut nykyaikaisesti ja luotettavasti. Taloussuunnitelma Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Sähkölaitoksen tulos vuodelta 2003 tulee olemaan positiivinen liikeylijäämäennusteen ollessa 28,5 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämän 8,5 miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen kannattavuus ja kilpailukyky on parantunut ja vuosituloksen voidaan arvioida toteutuvan omistajapoliittisen selvityksen yhteydessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisena vuosittaisen liikeylijäämän ollessa n miljoonaa euroa. Energiamarkkinoiden toimintaympäristö on edelleen epävakaa. Sähkömarkkinoilla hintatason vaihtelut ovat suuria ja kilpailu edelleen kireää. Sähkön markkinahinnan arvioidaan pysyvän korkeana. Sähkölaitoksen hintakilpailukyky on hyvä ja hintataso edelleen edullinen tärkeimpiin kilpailijoihin verrattuna huolimatta tehdyistä hinnankorotuksista. Maltillista hinnoittelupolitiikkaa jatketaan edellä mainittujen kannattavuustavoitteiden puitteissa markkinoinnin painopisteen ollessa Tampereen kaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Sähkömarkkinariskejä hallitaan riskienhallintajärjestelmässä. Energiantuotannossa käytettävien polttoaineiden hintakehitys muodostaa toisen merkittävän riskin sähkölaitokselle. Maakaasun hinta on sidottu öljyn, kivihiilen ja energianhintaindeksin kehitykseen ja on vaikeasti ennustettavissa ja hallittavissa. Maakaasun hintaan sisältyvää riskiä hallitaan erillisessä riskienhallintajärjestelmässä. Polttoainehinnoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi kaukolämmön hintaa on suunniteltu korotettavaksi vuoden 2004 alusta. Kaukolämmön kannattavuuteen vaikuttaa myös vuosilämpötila, jolloin keskimääräistä lämpimämmät vuodet heikentävät kannattavuutta. Talousarvio perustuu 20 edellisen vuoden keskiarvoon. Pidemmällä aikavälillä vuosilämpötiloilla on vaikutusta myös kaukolämmön hinnoitteluun. Kaupunkikonsernin sisäisen säävakuutuspoolin kehittäminen on edelleen kesken. Sähkönjakelussa ei ole nähtävissä tarvetta sähkön siirtohintojen korottamiseen. Energianmarkkinavirasto katsoi antamassaan päätöksessä, että sähkölaitoksen siirtohinnat olivat kohtuuttomia vuosina ja vuoden 1996 osalta kohtuullisia. Sähkölaitos on valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asian käsittely on kesken. Energiamarkkinoiden sisämarkkinadirektiivi on hyväksytty kesällä 2003 ja se astuu voimaan Tämä tulee aiheuttamaan sähköverkkotoiminnan yhtiöittämi - sen viimeistään vuoden 2007 alusta. Kauppa- ja teollisuusministeriössä valmistellaan suomalaista lainsäädäntöä. Sähkölaitoksella on aloitettu varautuminen direktiivin aiheuttamiin muutoksiin. Maakaasuliiketoiminnassa kiinnostus kaasun käyttöön on pysynyt vakaana teollisuudessa. Kaasun myynti muodostaa suhteellisen pienen liiketoiminta-alueen sähkölaitoksen toiminnassa. Sähkö- ja televerkkourakointi tarjoaa myös kasvumahdollisuuksia kaupunkiseudulla. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Sähkölaitoksen strategia on hyväksytty johtokunnassa helmikuussa 2002 ja päätetty sähkölaitoksen liikesalaisuutena salaiseksi. Sähkölaitoksen tavoitteena on olla johtava, asiakkaiden arvostama ja palveleva energiantoimittaja Pirkanmaalla. Sähkölaitoksen strategian mu - kaiset arvot ovat asiakastyytyväisyys, yhdessä tekemi - nen, työssä oppiminen, ympäristövastuullisuus ja avoin suhtautuminen kilpailuun. Visiosta ja arvoista lähtevinä strategisina päämäärinä sähkölaitoksella on tyytyväiset asiakkaat, kannattava toiminta, hyvä ympäristöimago, osaava ja motivoitunut henkilökunta, hyvä toimituskyky, kasvanut markkinaosuus perusliiketoiminnoissa sekä kannattavasti hyödynnetyt uudet liiketoimintamahdollisuudet. Päämäärien toteuttamiseksi sähkölaitoksen strategiassa on määritelty kriittiset menestystekijät, arviointikriteerit ja vuositavoitteet siten kuin strategian laadintaohjeet yksiköille ovat edellyttäneet. Strategian uudistusprosessi aloitetaan vuoden 2004 aikana. Talousarvio 2004 Sähkölaitoksen vuoden 2004 talousarvio päätyy 18,0 miljoonan euron ylijäämään ennen peruspääomasta maksettavaa korvausta. Vuoden 2003 talousarviossa vastaava luku oli 13,8 miljoonaa euroa; sähkölaitos saavuttanee kuitenkin jo tänä vuonna 18,5 miljoonan euron tason. Luvut osoittavat selvästi positiivisen kehityksen jatkumisen sähkölaitoksen taloudessa. Sähkölaitoksen liikevaihtotavoite vuodelle 2004 on 165,3 miljoonaa euroa. Kaukolämmön myynnin ennustetaan kasvavan n. 4 %. Sähkönsiirron määrän kasvuennuste on varovainen, koska varsinkin yrityselämässä taloudellisen laskusuhdanteen ennustetaan jat-

6 164 kuvan vielä ensi vuonna. Sähkönmyynti pysyy määrältään kuluvan vuoden tasolla, joskin sopimusmyynnin osuuden arvioidaan kasvavan. Sähkönmyynnin liikevaihto kasvaa pääasiassa yksikköhintojen nousun seurauksena. Sähkön hinnoittelu tapahtuu markkinahinnan mu kaisesti ja talousarvio perustuu vallinneeseen hintatasoon. Sähkön hintaa voidaan talousarviovuoden aikana korottaa, jos sähkön markkinahinnan kehitys sitä edellyttää. Kaukolämmön hinta riip puu voimalaitoksissa käytettävän polttoaineen, pääasiassa maakaasun, hintakehityksestä. Polttoainehinnoissa tapahtuneet muutokset on otettu huomioon kaukolämmön talousarviossa. Sähkölaitoksen kustannuksiin vaikuttava merkit tävin riskitekijä on polttoaineiden hinta. Pääasiallinen polttoaine on maakaasu, jonka lisäksi voima laitoksissa käytetään turvetta ja puuta sekä lämpökeskuksissa jonkin verran öljyä. Maakaasun hinta on sidottu öljyn, kivihiilen ja energiahintaindeksin kehitykseen. Talousarvioesityksessä lauhdetuotannon osuutta sähkönhankinnassa kesälle on lisätty ja sähkön pörssiostojen osuutta vähennetty kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Talousarvioon sisältyvät polttoainekustannukset perustuvat mm. johdannaismarkkinoiden päivän hintojen pohjalta tehtyyn arvioon polttoaineiden hintakomponenttien kehityksestä. Samoin sähkön ostokustannukset on laskettu markkinahin tojen mukaisesti. Riskien hallintajärjestelmät vaimentavat kustannuksissa tapahtuvia muutoksia. Muilta osin sähkölaitoksen kustannusten arvioidaan säily vän nykytasoa vastaavina. Sähkölaitos maksaa kaupungin jäljellä olevan lainan pääomalle kaupunginvaltuuston päättämän 9 % korkokannan mukaan korkoa 11,5 miljoonaa euroa. Peruspääomasta maksettava korvaus vuonna 2004 on 13 miljoonaa euroa eli 21,5 %. Siirto kaupungin talousarvioon on täten 24,5 miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen tuotto koko sijoitetulle pääomalle vuonna 2004 on 13,0 %. Vuoden 2003 talousarvion tuottotavoite oli 11,1 %. Sähkölaitoksen investoinnit vuodelle 2004 ovat 24,3 miljoonaa euroa. Summaan sisältyy kaukolämmön yhdysjohdon rakentaminen Ylöjärvelle. Muuten inves - toinnit muodostuvat pääosaltaan normaaleista korvausinvestoinneista. Investointiohjelmassa ei ole varauduttu mahdollisiin uusiin yhteis työhankkeisiin. Peruspääomaa nostettiin kuluvana vuonna 3 miljoonalla eurolla Ylöjärven kaukolämpöliiketoimintaa koskevan kaupan rahoittamiseksi. Sähkölaitoksen tulorahoitus vuodelle 2004 ei täysin riitä investointien rahoittamiseen ja sähkölaitoksen rahoitusasema taseen perusteella on hieman heikentymässä. Tampereen sähkölaitoksen tunnusluvut Suoritteet (GWh) Sähkön myynti Lämmön myynti Sähkön siirto Kaasun myynti Talous Käyttökate-% 31,1 32,1 30,0 27,8 27,8 Sijoitetun pääoman tuotto-% 11 11,1 13,0 11,7 11,7 Korvaus peruspääomasta, % 3,2 15,7 21,5 19,9 19,9 Toiminnan laajuus Liikevaihto, milj. euroa ,9 165,3 171,1 171,1 Kaukolämmitett. talojen as. määrä, kpl Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit Taseen loppusumma, milj. euroa ,9 266,5 298,1 298,1

7 165 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Kaupungille maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) LIIKEVAIHDON SEKÄ MATERIAALIEN JA PALVELUIDEN ERITTELY (1 000 euroa) Liikevaihto (1000 eur) Sähkön myynti Sähkön siirto Lämmön myynti Kaasun myynti Muut tuotot Palvelujen ostot (1000 eur) Kantaverkkomaksut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot Aineet ja tarvikkeet

8 166 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen lisäys Muut maksuvalmiuden muutokset Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Sähköverkosto Sähköasemat ja siirtoverkko Jakeluverkosto Tukikohdat Mittarit Yhteensä Lämpöverkosto Energian tuotantolaitokset Naistenlahti Lielahti Vesivoimalaitokset Lämpökeskukset Yhteensä Muut investoinnit Erilliset rakennustyöt Kaasunjakelulaitteisto Tietojärjestelmät Irtaimisto Yhteensä Yhteensä

9 167 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueellaan yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyviä palveluja liiketaloudellisia periaatteita noudattaen sekä kehittää omaa toimintaansa yhdyskunnan muun kehityksen asettamien vaatimu sten mukaisesti sitoutuen ottamaan huomioon ympäristöasiat jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Taloussuunnitelma Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Vesihuoltotoimintaa säätelevä uusi vesihuoltolaki tuli voimaan Laki määrittelee entistä selvemmin vastuut ja tehtävät vesihuollossa. Uudessa laissa vastuut vesihuollosta on selkeästi jaettu kunnan, vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön omistajan tai haltijan kesken. Lainsäädäntö sisältää myös taksarakennetta koskevia säädöksiä. Käytännössä se muutti jätevesitaksan samanlaiseksi yksityisoikeudelliseksi maksuksi kuin vesilaitosmaksu ja mahdollisti taksarakenteen kehittämisen paremmin kustannustasoa vastaavaksi. Taksarakennetta on tarkoitus kehittää vaiheittain v Tavoitteena on lisätä kiinteiden maksujen osuutta ottamalla käyttöön myös jätevesimaksuun perusmaksu. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Tampereen Veden visiota tarkentavat seuraavat visiosta johdetut päämäärät: 1. Parannamme edelleen vesihuollon toimintavarmuutta 2. Vastaamme nykyisiin ja tuleviin asiakastarpeisiin 3. Lisäämme seudullista yhteistyötä 4. Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen ympäristöasioiden hallinnassa 5. Osallistumme aktiivisesti kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitteluun Tekopohjaveden muodostamisen toteutus Kangasala- Pälkäneen alueella alkaa perustetun Tavas e Oy:n toimesta. Tampereen Vesi hoitaa merkittävän osan yhtiön toiminnasta yhteistyössä Tampere-Valkeakosken seudun kuntien kanssa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoteen mennessä varsinaisen rakennustyön tapahtuessa Tampereen osalta vuosina Taloussuunnitelmassa on varauduttu hankkeen siirtolinjan tutkimus- ja suunnittelukustannuksiin sekä vuonna 2006 rakennustyön aloittamiseen. Suunnitelmakaudella jatketaan tekopohjavesiselvityksiä myös Ylöjärvi-Hämeenkyrön suunnalla. Kauden aikana myös jatketaan tutkimusta seudullisen jätevesien käsittelylaitoksen sijoittamisesta Tampereen länsipuolelle maakuntakaavan valmistumisen jälkeen. Tampereen Vesi varautuu toteuttamaan kaupungin tonttitarjonnan edellyttämät uudet vesi- ja viemärijohtolinjat. Verkostojen saneeraustyötä jatketaan yli vuotta sitten rakennetuilla alueilla. Verkostojen ylläpitoa ja kunnostamista tehostetaan tavoitteena ylläpitää toimintakykyä sekä parantaa taloudellisuutta. Talousarvio 2004 Tuottovaatimus on nostettu 10,0 miljoonasta eurosta 10,5 miljoonaan euroon. Kustannustason nousun takia korotetaan vesimaksuja yhteisvaikutukseltaan n. 6 prosentilla. Samalla taksarakennetta uudistetaan vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti paremmin kustannusrakennetta vastaavaksi. Tampereen Veden tunnusluvut Suoritteet (milj. m 3 ) Veden myynti 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 Jäteveden käsittely 29,3 29,0 29,0 29,0 29,0 Talous Liikeylijäämä / liikevaihto, % 30,9 32,2 32,9 31,3 31,3 Rahoitusvaikutus / liikevaihto, % 31,9 32,1 31,8 31,8 32,1 Sijoitetun pääoman tuotto-% 10,2 11,3 11,9 11,6 11,6 Korvaus peruspääomasta, % 13,6 14,2 14,9 14,9 14,9 Toiminnan voimavarat Henkilöstö

10 168 TAMPEREEN VEDEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TAMPEREEN VEDEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen

11 169 TAMPEREEN VEDEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Vedenkäsittely ja hankinta Jätevesien käsittelylaitokset Suunnittelu ja maastotutkimukset Tavase-hanke Laitteisto ja irtaimisto Osakkeet ja osuudet Aineettomat (atk-ohjelmat) Investointien rahoitusosuudet Yhteensä

12 170 TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS Liikennelaitoksen Nysse pärjää -strategian mukaan Tampereen kaupunki ja sen liikennelaitos tuottavat yhdessä yhteistyökumppaneittensa kanssa korkealuokkaisia ja asiakkaita houkuttelevia joukkoliikennepalveluja kokonaistaloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti ja näin osallistuvat kaupunkiseudun elämän kehittämiseen. Taloussuunnitelma Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset EU:n komission kilpailuttamista koskeva palvelusopimusasetusluonnos kaatui merkittäviltä osin loppuvuodesta Komitea on laatinut asiasta tarkistetun esityksen, joka mahdollistaisi kunnan oman joukkoliikennetuotannon ilman kilpailua kahdeksan vuoden ajan asetuksen hyväksymisestä ja tietyin edellytyksin senkin jälkeen. Asian käsittely jatkuu EU:n elimissä. Kaupunginjohtajan asettama joukkoliikenteen organisointia selvittänyt työryhmä päätyi selvityksessään nykyiseen toimintatapaan. Vasta kilpailun alkaminen tai raideliikenteen mukaantulo edellyttäisi joukkoliikennettä kokonaisuudessaan koordinoivan elimen perustamista. Työryhmässä asetettiin tavoitteeksi kaupungin tuen lasku liikennelaitokselle nykyisestä 25 prosentista 20 prosenttiin viiden vuoden aikana palvelutasoa merkittävästi heikentämättä. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Liikennelaitos pitää tärkeänä liikennepoliittisen ohjelman uusimista, jossa yhteydessä määritellään myös kaupungin joukkoliikennepolitiikka. Seudullista joukkoliikennettä ja Tampereen sisäistä yhteistariffiliikennettä kehitetään lisäämällä yhteistyötä liikennöitsijöiden välillä liikenteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Matkustajapalvelun varmistamiseksi resursseja suunnataan erityisesti liikennesuunnitteluun. Matkustajainformaatio paranee oleellisesti, kun käyttöön saadaan paikallisliikenteen hallintajärjestelmä, jonka arvioitu toteutumisaika kaikilla linjoilla on Palvelun laatua seurataan kaksi kertaa vuodessa tehtävällä kyselyllä. Kaluston keski-ikä pyritään pitämään nykyisessä alle 8 vuodessa. Kalustohankinnoissa painotetaan luotettavuuden lisäksi ympäristöasioita. Liikennelaitoksen käyttöön ottamalle ympäristöjärjestelmälle haetaan sertifikaatti ISO Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi laitos kehittää poissaolojen hallintajärjestelmää, jossa tärkeänä nähdään yhteistyön tiivistäminen työterveyshuollon kanssa. Kehityskes - kusteluja henkilöstön kanssa jatketaan ja mm. moniosaamisen tähtäävään koulutukseen panostetaan. Talousarvio 2004 Talousarvio on rakennettu nykyisten taksojen ja 6,1 miljoonan euron konsernituen varaan tavoitteena ylijäämäinen tulos. Taksankorotuksen tarvetta tarkastellaan uudelleen kuluvan vuoden lopulla. Autojen keski-ikä pyritään pitämään alle 8 vuoden hankkimalla uusia linja-autoja 3,0 miljoonalla eurolla. Vuonna 2003 tehdystä autotilauksesta saadaan osa käyttöön vasta vuoden 2004 alussa, joten sen rahoitus sisältyy myös vuoden 2004 budjettiin. Muuhun kalustoon, mm. paikallisliikenteen hallintajärjestelmän vaatimiin autolait teisiin, on varattu yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Laitoksen suunnittelutoiminnot keskitetään samaan yksikköön. Työajan käytön tehostamiseksi neuvotellaan kuljettajien talokohtaisista sopimuksista. Kustannustietoisuutta parannetaan kehittämällä edelleen linja - kohtaista kustannuslaskentaa. Johdon raportointia uudistetaan. Useita vuosia käytössä ollutta tulospalkkausjärjestelmää kehitetään edelleen henkilöstöä motivoivampaan ja kannustavampaan suuntaan ottamalla mukaan henkilökohtaisia tulosparametrejä. Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi kehitetään ja otetaan käyttöön työkyvyn- ja poissaolojen hallintajärjestelmä, jossa työnjohdon ja työterveyshuollon yhteistyötä tiivistämällä ja käyntejä omalle terveysasemalle keskittämällä poissaoloihin voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Talousarvioon sisältyvät tilaajaorganisaation kustannukset ovat noin 1,7 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että vaihdollisia matkoja tehdään 2,6 kpl linjakilometriä kohden. Asiakastyytyväisyys asteikolla 1 5 tulisi olla vähintään 4,1.

13 171 Tampereen kaupungin liikennelaitoksen tunnusluvut Suoritteet Matkat vaihtoineen, kpl Ajokilometrit, km Talous Liikevaihdon muutos-% 2,7 1,4 4,0 0,0 0,0 Käyttökate-% 12,1 9,2 10,5 9,8 9,2 Tuotot / hlö Menot, euroa / matka 1,05 0,98 1,05 1,05 1,06 Menot, euroa / ajokm 2,60 2,65 2,63 2,64 2,66 Toiminnan voimavarat Henkilöstö TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Kaupungille maksetut korkokulut Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TOIMINTATUOTTOJEN ERITTELY (1 000 euroa) Lipputuotot Veteraani- ja opiskelijalippukorvaus Tilausliikenne Muut ulkoiset tuotot Käyttöomaisuuden myynti Sisäiset tuotot Konsernituki Yhteensä

14 172 TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen lainojen vähennys Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. pääom. muut Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset kunnalta Saamisten muutokset muilta Velkojen muutos Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen LIIKENNELAITOKSEN INVESTOINTISUUNNITELMA (1 000 euroa) Linja -autot Muu kalusto Rahoitusosuus Yhteensä

15 173 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Tampereen aluepelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueella kuntien, kuntalaisten, yritysten ja laitosten turvallisuudesta käyttäen onnettomuusriskien hallinnan keinoja. Näihin kuuluvat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja varautuminen poikkeusoloihin. Aluepelastuslaitoksen toimialueena on vuoden 2003 alusta ollut koko Pirkanmaa käsittäen sen kaikki 33 kuntaa. Aluepelastuslaitos huolehtii kaikesta pelastustoiminnasta vastuualueellaan sekä tämän lisäksi terveyskeskusten kanssa tekemien sopimusten nojalla Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Vammalan ja Ruoveden sairaankuljetuksesta. Edellä mainituista tehtävistä huolehtivat organisaation kuusi toimialuetta (= seutukunta), jotka muodostavat myös talousarviossa oman vastuualueensa. Tampereen aluepelastuslaitokseen kuuluu vielä talousarviovuoden ajan Pirkanmaan hätäkeskus, joka huolehtii kaikesta 112 toiminnasta. Pirkanmaan hätäkeskus siirtyy vuoden 2005 alussa valtion hätäkeskuslaitoksen osaksi. Taloussuunnitelma Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Talousarviovuoden aikana jatketaan aluepelastuslaitoksen organisaation muodostamista tarkentamalla toimialueiden tehtäviä ja tekemällä käynnistysvuoden aiheuttamia teknisiä ja hallinnollisia muutoksia. Vuoden 2004 alusta astuu voimaan uusi pelastuslaki ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta ja nämä asettavat uusia velvoitteita pelastustoimen järjestämiseksi. Samoin muutokset kemikaalilainsäädännössä ja öljyvahinkojen torjuntaa jäätelevässä lainsäädännössä tuovat uudelle aluepelastuslaitokselle lisävelvoitteita. Tampereen aluepelastuslaitoksen toimialueeseen liittyy vuoden 2004 alusta Punkalaitumen kunta, jonka varsinainen maakuntavaihdos Satakunnasta Pirkanmaalle toteutuu vuotta myöhemmin. Punkalaitumen pelastustoimi sijoittuu Lounais -Pirkanmaan toimialueeseen. Pirkanmaan hätäkeskus on toiminnallisesti siirretty Tampereen johtokeskukseen kuluvan vuoden heinäkuussa. Talousarviovuonna 2004 aloitetaan toimenpiteet hätäkeskushenkilöstön ja hätäkeskuksen toimintojen siirtämiseksi valtion vastuulle. Hervannan ja Nokian aluepaloasemat ovat valmiita ja käytössä. Juupajoen kunnassa ja Parkanon kaupungissa paloasemahankkeet ovat kesken. Näiden hankkeiden rakentaminen tapahtuu vuoden 2004 aikana. Sairaankuljetuksen ja ensihoidon osalta ns. ensivastetoiminnan sopimusneuvottelut saatetaan loppuun vuoden 2004 aikana. Näiden toimintojen osalta painopis - tettä siirretään hoidon kehittämisen suuntaan. Tästä konkreettisena esimerkkinä on sydäninfarktien sairaalan ulkopuolisen liuotushoidon aloittaminen, ja hoitotason sairaankuljetusjärjestelmän laajentaminen Tampereen toimialueella. Nuohoustoimintaa on uusien toimitilojen myötä tarkoitus edelleen kehittää. Aluepelastuslaitoksen toiminta-ajatuksen myötä tätä toimin taa myös suunnataan tarkastus- ja valistustoiminnan suuntaan. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymä pelastustoimen palvelutasopäätös sekä muiden pirkanmaalaisten kuntien vastaavanlaiset lakisääteiset palvelutasopäätökset määrittelevät Tampereen aluepelastuslaitoksen toimintastrategian. Uuden pelastuslain mu - kaisesti tehdään vuoden 2004 aikana koko Pirkanmaata koskeva pelastustoimen palvelutasopäätös, joka perustuu paitsi aiempiin kuntien tekemiin päätöksiin myös koko maakuntaa käsittävään riskianalyysiin. Valmis - teluprosessiin kuuluu teknisen valmistelun jälkeen kuntien kuuleminen ja päätösesityksen käsittely Tampereen kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Tampereen aluepelastuslaitoksen toiminta-ajatuksena on estää ennalta tulipaloja ja muita onnettomuuksia, opettaa ihmisiä toimimaan oikein onnettomuustilanteessa, antaa nopeaa, tehokasta ja järjestäytynyttä apua onnettomuustilanteessa, auttaa onnettomuuden jälkeisen rakennustyön nopeaa alkamista ja oppia tapahtuneista onnettomuuksista. Pirkanmaan alueellinen pelastustoimi liittyy maan suurimpana aluepelastuslaitoksena keskeisesti osaksi sisäasiainministeriön pelastustoimen valtakunnallista toimintastrategiaa. Palvelutasopäätöksen, toiminta-ajatuksen ja pelastustoimen valtakunnallisen toimintastrategian nivominen Tampereen kaupungin strategiaan tapahtuu palvelutasopäätöksen valmistelun yhteydessä. Talousarvio 2004 Tampereen aluepelastuslaitos on liikelaitos ja sen talousarviorakenne noudattaa liikelaitosten talousarviorakennetta. Aluepelastuslaitoksen kustannuksista maksavat kunnat osuutensa siirtymäkauden jälkeen asukaslukujensa suhteessa. Tampereen kaupungin osuus kustannuksista on 43 % (v. 2004). Vuoden 2004 talousarviota rasittavat henkilöstömenojen lisäykset tupo -korotusten osalta sekä arvioitua suuremmat toimitilavuokrat sekä uuden valtakunnallisen radioverkon käyttömaksut. Valtionosuuslainsäädäntö muuttuu ja kalustoinvestointeihin arvioidut valtionosuudet pienenevät. Tämä aiheuttaa lisäystarvetta investointimenoihin, jotta pelastuskaluston käyttöikä ei

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanvaltuusto 29.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSARVIO

Lisätiedot

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys 102 LIITTEET Liikelaitokset Kajaanin ammattikorkeakoulu Palvelun perustelut - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys: Lain mukaan kunnan ei tarvitse järjestää

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 Kokkolan kaupunginvaltuusto 12.12.2011 112 SISÄLLYSLUETTELO Visio 2020: Kokkolassa parasta aikaa...1 Väestö ja työllisyys...2 Taloudellinen tilanne ja

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N

K A L A J O E N K A U P U N G I N K A L A J O E N K A U P U N G I N T A L O U S A R V I O 2 0 1 5 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma RAKENTAMISOHJELMA 2015-2019 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Valtuusto 16.12.2014

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma KOUVOLAN KAUPUNGIN Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 KH 29.11.2010 KV 13.12.2010 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki Talousarvio 212 Taloussuunnitelma 213-214 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 13.12.211 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISPERUSTELUT 3 1.1. Kansantalouden kehitysnäkymät. 3 1.2. Kuntatalouden kehitysnäkymät...

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2004-2008 TALOUSARVIO

KOTKAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2004-2008 TALOUSARVIO KOTKAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2004-2008 TALOUSARVIO 2004 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2013

TASEKIRJA VUODELTA 2013 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2013 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot