LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT"

Transkriptio

1 159 LIITTEET LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkaliikelaitos Auto- ja koneliikelaitos Tilaliikelaitos Rahastot

2 160

3 161 LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen kaupungin liikelaitokset vastaavat sähkön, lämmön ja kaasun toimittamisesta alueen kotitalouksille ja yrityksille, yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyvistä palveluista, Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä sekä Tampereen kaupungin ja 32 pirkanmaalaisen kunnan pelastustoimesta. Tampereen Sähkölaitoksen, Tampereen Ve den, Tampereen kaupungin liikennelaitoksen sekä Tampereen aluepelastuslaitoksen lisäksi toimintansa aloittavat vuoden 2004 alussa kolme uutta liikelaitosta: Tietotekniikkaliikelaitos, Auto- ja koneliikelaitos sekä Tilaliikelaitos. Uudet liikelaitokset vastaavat Tampereen kaupungin sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietotekniikka- ja jäljennepalveluista, kaupungin toimintayksiköiden sekä kaupunkikonsernin kuljetus- ja työkonepalvelujen tuottamisesta ja välittämisestä sekä Tampereen kaupungin tila- ja kiinteistöpalveluista. Talousarvion liitteenä esitetään kaupungin liike laitosten talousarviot. Kaupunginvaltuusto asettaa liikelaitoksille taloudelliset tavoitteet euromääräisinä tulostavoitteina (Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Vesi, Tietotekniikka liikelaitos, Auto- ja koneliikelaitos, Tilaliikelaitos) tai antaa avustuksena tukea toimin taan (Tampereen kaupungin liikennelaitos). Tampereen aluepelastuslaitoksen osalta tavoitteena ja ohjauskeinona on nollatulos tietyllä maksuosuudella. Liikelaitokset rahoittavat omat investointihankkeensa tulorahoituksellaan tai vieraalla pääomalla. Kaupunki voi myös ko rottaa laitosten peruspääomaa. Talousarvion liitteenä esitetään kaupungin omat ns. riskirahastot sekä takausvastuurahasto. Riskirahastoja ovat autovahinkorahasto, palovahinkorahasto, tapaturma rahasto ja yleinen korvausrahasto. Toisistaan erilliset rahastot esitetään talousarviossa yhtenä kokonaisuutena. Rahastojen tuloiksi kirjataan kaupungin yksiköiden maksamat sisäiset vakuutusmaksut sekä ulkopuolisilta vakuudensaajilta perittävät takausprovisiot. Rahastojen menot muodostuvat maksettavista vahingonkorvauksista ja takauksista sekä vahinkotapahtumien aiheuttamista korjaus- ja jälleenhankintamenoista. Rahastojen sääntöjen perusteella tulojen ja menojen erotus (rahaston lisäys tai vähennys) siirretään tilinpäätöksessä rahaston pääomaan. Ensimmäistä kertaa esitetään talousarvion liiteosassa myös liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut tuloslaskelma ja rahoituslaskelma saman kaavan mukaisena kuin talousarvion tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmaosissa.

4 162 Tuloslaskelmaosa (1 000 euroa) Tampereen sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkaliikelaitos Auto- ja koneliikelaitos Tilaliikelaitos Rahastot Liikelaitokset ja rahastot yhteensä Varsinainen toiminta Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä Rahoitusosa (1 000 euroa) Tampereen sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkaliikelaitos Auto- ja koneliikelaitos Tilaliikelaitos Rahastot Liikelaitokset ja rahastot yhteensä Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myyntitulot Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset 0 Liikelaitosten liittymismaksut Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

5 163 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS Tampereen sähkölaitoksen toiminta-ajatuksena on toimittaa sähköä, lämpöä ja kaasua alueen kotitalouksille ja yrityksille kannattavasti ja kilpailukykyisesti. Sähkölaitos tarjoaa asiakkailleen asiakkaiden tarpeista lähtevät monipuoliset energiapalvelut nykyaikaisesti ja luotettavasti. Taloussuunnitelma Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Sähkölaitoksen tulos vuodelta 2003 tulee olemaan positiivinen liikeylijäämäennusteen ollessa 28,5 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämän 8,5 miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen kannattavuus ja kilpailukyky on parantunut ja vuosituloksen voidaan arvioida toteutuvan omistajapoliittisen selvityksen yhteydessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisena vuosittaisen liikeylijäämän ollessa n miljoonaa euroa. Energiamarkkinoiden toimintaympäristö on edelleen epävakaa. Sähkömarkkinoilla hintatason vaihtelut ovat suuria ja kilpailu edelleen kireää. Sähkön markkinahinnan arvioidaan pysyvän korkeana. Sähkölaitoksen hintakilpailukyky on hyvä ja hintataso edelleen edullinen tärkeimpiin kilpailijoihin verrattuna huolimatta tehdyistä hinnankorotuksista. Maltillista hinnoittelupolitiikkaa jatketaan edellä mainittujen kannattavuustavoitteiden puitteissa markkinoinnin painopisteen ollessa Tampereen kaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Sähkömarkkinariskejä hallitaan riskienhallintajärjestelmässä. Energiantuotannossa käytettävien polttoaineiden hintakehitys muodostaa toisen merkittävän riskin sähkölaitokselle. Maakaasun hinta on sidottu öljyn, kivihiilen ja energianhintaindeksin kehitykseen ja on vaikeasti ennustettavissa ja hallittavissa. Maakaasun hintaan sisältyvää riskiä hallitaan erillisessä riskienhallintajärjestelmässä. Polttoainehinnoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi kaukolämmön hintaa on suunniteltu korotettavaksi vuoden 2004 alusta. Kaukolämmön kannattavuuteen vaikuttaa myös vuosilämpötila, jolloin keskimääräistä lämpimämmät vuodet heikentävät kannattavuutta. Talousarvio perustuu 20 edellisen vuoden keskiarvoon. Pidemmällä aikavälillä vuosilämpötiloilla on vaikutusta myös kaukolämmön hinnoitteluun. Kaupunkikonsernin sisäisen säävakuutuspoolin kehittäminen on edelleen kesken. Sähkönjakelussa ei ole nähtävissä tarvetta sähkön siirtohintojen korottamiseen. Energianmarkkinavirasto katsoi antamassaan päätöksessä, että sähkölaitoksen siirtohinnat olivat kohtuuttomia vuosina ja vuoden 1996 osalta kohtuullisia. Sähkölaitos on valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asian käsittely on kesken. Energiamarkkinoiden sisämarkkinadirektiivi on hyväksytty kesällä 2003 ja se astuu voimaan Tämä tulee aiheuttamaan sähköverkkotoiminnan yhtiöittämi - sen viimeistään vuoden 2007 alusta. Kauppa- ja teollisuusministeriössä valmistellaan suomalaista lainsäädäntöä. Sähkölaitoksella on aloitettu varautuminen direktiivin aiheuttamiin muutoksiin. Maakaasuliiketoiminnassa kiinnostus kaasun käyttöön on pysynyt vakaana teollisuudessa. Kaasun myynti muodostaa suhteellisen pienen liiketoiminta-alueen sähkölaitoksen toiminnassa. Sähkö- ja televerkkourakointi tarjoaa myös kasvumahdollisuuksia kaupunkiseudulla. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Sähkölaitoksen strategia on hyväksytty johtokunnassa helmikuussa 2002 ja päätetty sähkölaitoksen liikesalaisuutena salaiseksi. Sähkölaitoksen tavoitteena on olla johtava, asiakkaiden arvostama ja palveleva energiantoimittaja Pirkanmaalla. Sähkölaitoksen strategian mu - kaiset arvot ovat asiakastyytyväisyys, yhdessä tekemi - nen, työssä oppiminen, ympäristövastuullisuus ja avoin suhtautuminen kilpailuun. Visiosta ja arvoista lähtevinä strategisina päämäärinä sähkölaitoksella on tyytyväiset asiakkaat, kannattava toiminta, hyvä ympäristöimago, osaava ja motivoitunut henkilökunta, hyvä toimituskyky, kasvanut markkinaosuus perusliiketoiminnoissa sekä kannattavasti hyödynnetyt uudet liiketoimintamahdollisuudet. Päämäärien toteuttamiseksi sähkölaitoksen strategiassa on määritelty kriittiset menestystekijät, arviointikriteerit ja vuositavoitteet siten kuin strategian laadintaohjeet yksiköille ovat edellyttäneet. Strategian uudistusprosessi aloitetaan vuoden 2004 aikana. Talousarvio 2004 Sähkölaitoksen vuoden 2004 talousarvio päätyy 18,0 miljoonan euron ylijäämään ennen peruspääomasta maksettavaa korvausta. Vuoden 2003 talousarviossa vastaava luku oli 13,8 miljoonaa euroa; sähkölaitos saavuttanee kuitenkin jo tänä vuonna 18,5 miljoonan euron tason. Luvut osoittavat selvästi positiivisen kehityksen jatkumisen sähkölaitoksen taloudessa. Sähkölaitoksen liikevaihtotavoite vuodelle 2004 on 165,3 miljoonaa euroa. Kaukolämmön myynnin ennustetaan kasvavan n. 4 %. Sähkönsiirron määrän kasvuennuste on varovainen, koska varsinkin yrityselämässä taloudellisen laskusuhdanteen ennustetaan jat-

6 164 kuvan vielä ensi vuonna. Sähkönmyynti pysyy määrältään kuluvan vuoden tasolla, joskin sopimusmyynnin osuuden arvioidaan kasvavan. Sähkönmyynnin liikevaihto kasvaa pääasiassa yksikköhintojen nousun seurauksena. Sähkön hinnoittelu tapahtuu markkinahinnan mu kaisesti ja talousarvio perustuu vallinneeseen hintatasoon. Sähkön hintaa voidaan talousarviovuoden aikana korottaa, jos sähkön markkinahinnan kehitys sitä edellyttää. Kaukolämmön hinta riip puu voimalaitoksissa käytettävän polttoaineen, pääasiassa maakaasun, hintakehityksestä. Polttoainehinnoissa tapahtuneet muutokset on otettu huomioon kaukolämmön talousarviossa. Sähkölaitoksen kustannuksiin vaikuttava merkit tävin riskitekijä on polttoaineiden hinta. Pääasiallinen polttoaine on maakaasu, jonka lisäksi voima laitoksissa käytetään turvetta ja puuta sekä lämpökeskuksissa jonkin verran öljyä. Maakaasun hinta on sidottu öljyn, kivihiilen ja energiahintaindeksin kehitykseen. Talousarvioesityksessä lauhdetuotannon osuutta sähkönhankinnassa kesälle on lisätty ja sähkön pörssiostojen osuutta vähennetty kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Talousarvioon sisältyvät polttoainekustannukset perustuvat mm. johdannaismarkkinoiden päivän hintojen pohjalta tehtyyn arvioon polttoaineiden hintakomponenttien kehityksestä. Samoin sähkön ostokustannukset on laskettu markkinahin tojen mukaisesti. Riskien hallintajärjestelmät vaimentavat kustannuksissa tapahtuvia muutoksia. Muilta osin sähkölaitoksen kustannusten arvioidaan säily vän nykytasoa vastaavina. Sähkölaitos maksaa kaupungin jäljellä olevan lainan pääomalle kaupunginvaltuuston päättämän 9 % korkokannan mukaan korkoa 11,5 miljoonaa euroa. Peruspääomasta maksettava korvaus vuonna 2004 on 13 miljoonaa euroa eli 21,5 %. Siirto kaupungin talousarvioon on täten 24,5 miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen tuotto koko sijoitetulle pääomalle vuonna 2004 on 13,0 %. Vuoden 2003 talousarvion tuottotavoite oli 11,1 %. Sähkölaitoksen investoinnit vuodelle 2004 ovat 24,3 miljoonaa euroa. Summaan sisältyy kaukolämmön yhdysjohdon rakentaminen Ylöjärvelle. Muuten inves - toinnit muodostuvat pääosaltaan normaaleista korvausinvestoinneista. Investointiohjelmassa ei ole varauduttu mahdollisiin uusiin yhteis työhankkeisiin. Peruspääomaa nostettiin kuluvana vuonna 3 miljoonalla eurolla Ylöjärven kaukolämpöliiketoimintaa koskevan kaupan rahoittamiseksi. Sähkölaitoksen tulorahoitus vuodelle 2004 ei täysin riitä investointien rahoittamiseen ja sähkölaitoksen rahoitusasema taseen perusteella on hieman heikentymässä. Tampereen sähkölaitoksen tunnusluvut Suoritteet (GWh) Sähkön myynti Lämmön myynti Sähkön siirto Kaasun myynti Talous Käyttökate-% 31,1 32,1 30,0 27,8 27,8 Sijoitetun pääoman tuotto-% 11 11,1 13,0 11,7 11,7 Korvaus peruspääomasta, % 3,2 15,7 21,5 19,9 19,9 Toiminnan laajuus Liikevaihto, milj. euroa ,9 165,3 171,1 171,1 Kaukolämmitett. talojen as. määrä, kpl Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit Taseen loppusumma, milj. euroa ,9 266,5 298,1 298,1

7 165 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Kaupungille maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) LIIKEVAIHDON SEKÄ MATERIAALIEN JA PALVELUIDEN ERITTELY (1 000 euroa) Liikevaihto (1000 eur) Sähkön myynti Sähkön siirto Lämmön myynti Kaasun myynti Muut tuotot Palvelujen ostot (1000 eur) Kantaverkkomaksut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot Aineet ja tarvikkeet

8 166 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen lisäys Muut maksuvalmiuden muutokset Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Sähköverkosto Sähköasemat ja siirtoverkko Jakeluverkosto Tukikohdat Mittarit Yhteensä Lämpöverkosto Energian tuotantolaitokset Naistenlahti Lielahti Vesivoimalaitokset Lämpökeskukset Yhteensä Muut investoinnit Erilliset rakennustyöt Kaasunjakelulaitteisto Tietojärjestelmät Irtaimisto Yhteensä Yhteensä

9 167 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueellaan yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyviä palveluja liiketaloudellisia periaatteita noudattaen sekä kehittää omaa toimintaansa yhdyskunnan muun kehityksen asettamien vaatimu sten mukaisesti sitoutuen ottamaan huomioon ympäristöasiat jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Taloussuunnitelma Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Vesihuoltotoimintaa säätelevä uusi vesihuoltolaki tuli voimaan Laki määrittelee entistä selvemmin vastuut ja tehtävät vesihuollossa. Uudessa laissa vastuut vesihuollosta on selkeästi jaettu kunnan, vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön omistajan tai haltijan kesken. Lainsäädäntö sisältää myös taksarakennetta koskevia säädöksiä. Käytännössä se muutti jätevesitaksan samanlaiseksi yksityisoikeudelliseksi maksuksi kuin vesilaitosmaksu ja mahdollisti taksarakenteen kehittämisen paremmin kustannustasoa vastaavaksi. Taksarakennetta on tarkoitus kehittää vaiheittain v Tavoitteena on lisätä kiinteiden maksujen osuutta ottamalla käyttöön myös jätevesimaksuun perusmaksu. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Tampereen Veden visiota tarkentavat seuraavat visiosta johdetut päämäärät: 1. Parannamme edelleen vesihuollon toimintavarmuutta 2. Vastaamme nykyisiin ja tuleviin asiakastarpeisiin 3. Lisäämme seudullista yhteistyötä 4. Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen ympäristöasioiden hallinnassa 5. Osallistumme aktiivisesti kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitteluun Tekopohjaveden muodostamisen toteutus Kangasala- Pälkäneen alueella alkaa perustetun Tavas e Oy:n toimesta. Tampereen Vesi hoitaa merkittävän osan yhtiön toiminnasta yhteistyössä Tampere-Valkeakosken seudun kuntien kanssa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoteen mennessä varsinaisen rakennustyön tapahtuessa Tampereen osalta vuosina Taloussuunnitelmassa on varauduttu hankkeen siirtolinjan tutkimus- ja suunnittelukustannuksiin sekä vuonna 2006 rakennustyön aloittamiseen. Suunnitelmakaudella jatketaan tekopohjavesiselvityksiä myös Ylöjärvi-Hämeenkyrön suunnalla. Kauden aikana myös jatketaan tutkimusta seudullisen jätevesien käsittelylaitoksen sijoittamisesta Tampereen länsipuolelle maakuntakaavan valmistumisen jälkeen. Tampereen Vesi varautuu toteuttamaan kaupungin tonttitarjonnan edellyttämät uudet vesi- ja viemärijohtolinjat. Verkostojen saneeraustyötä jatketaan yli vuotta sitten rakennetuilla alueilla. Verkostojen ylläpitoa ja kunnostamista tehostetaan tavoitteena ylläpitää toimintakykyä sekä parantaa taloudellisuutta. Talousarvio 2004 Tuottovaatimus on nostettu 10,0 miljoonasta eurosta 10,5 miljoonaan euroon. Kustannustason nousun takia korotetaan vesimaksuja yhteisvaikutukseltaan n. 6 prosentilla. Samalla taksarakennetta uudistetaan vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti paremmin kustannusrakennetta vastaavaksi. Tampereen Veden tunnusluvut Suoritteet (milj. m 3 ) Veden myynti 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 Jäteveden käsittely 29,3 29,0 29,0 29,0 29,0 Talous Liikeylijäämä / liikevaihto, % 30,9 32,2 32,9 31,3 31,3 Rahoitusvaikutus / liikevaihto, % 31,9 32,1 31,8 31,8 32,1 Sijoitetun pääoman tuotto-% 10,2 11,3 11,9 11,6 11,6 Korvaus peruspääomasta, % 13,6 14,2 14,9 14,9 14,9 Toiminnan voimavarat Henkilöstö

10 168 TAMPEREEN VEDEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TAMPEREEN VEDEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen

11 169 TAMPEREEN VEDEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Vedenkäsittely ja hankinta Jätevesien käsittelylaitokset Suunnittelu ja maastotutkimukset Tavase-hanke Laitteisto ja irtaimisto Osakkeet ja osuudet Aineettomat (atk-ohjelmat) Investointien rahoitusosuudet Yhteensä

12 170 TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS Liikennelaitoksen Nysse pärjää -strategian mukaan Tampereen kaupunki ja sen liikennelaitos tuottavat yhdessä yhteistyökumppaneittensa kanssa korkealuokkaisia ja asiakkaita houkuttelevia joukkoliikennepalveluja kokonaistaloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti ja näin osallistuvat kaupunkiseudun elämän kehittämiseen. Taloussuunnitelma Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset EU:n komission kilpailuttamista koskeva palvelusopimusasetusluonnos kaatui merkittäviltä osin loppuvuodesta Komitea on laatinut asiasta tarkistetun esityksen, joka mahdollistaisi kunnan oman joukkoliikennetuotannon ilman kilpailua kahdeksan vuoden ajan asetuksen hyväksymisestä ja tietyin edellytyksin senkin jälkeen. Asian käsittely jatkuu EU:n elimissä. Kaupunginjohtajan asettama joukkoliikenteen organisointia selvittänyt työryhmä päätyi selvityksessään nykyiseen toimintatapaan. Vasta kilpailun alkaminen tai raideliikenteen mukaantulo edellyttäisi joukkoliikennettä kokonaisuudessaan koordinoivan elimen perustamista. Työryhmässä asetettiin tavoitteeksi kaupungin tuen lasku liikennelaitokselle nykyisestä 25 prosentista 20 prosenttiin viiden vuoden aikana palvelutasoa merkittävästi heikentämättä. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Liikennelaitos pitää tärkeänä liikennepoliittisen ohjelman uusimista, jossa yhteydessä määritellään myös kaupungin joukkoliikennepolitiikka. Seudullista joukkoliikennettä ja Tampereen sisäistä yhteistariffiliikennettä kehitetään lisäämällä yhteistyötä liikennöitsijöiden välillä liikenteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Matkustajapalvelun varmistamiseksi resursseja suunnataan erityisesti liikennesuunnitteluun. Matkustajainformaatio paranee oleellisesti, kun käyttöön saadaan paikallisliikenteen hallintajärjestelmä, jonka arvioitu toteutumisaika kaikilla linjoilla on Palvelun laatua seurataan kaksi kertaa vuodessa tehtävällä kyselyllä. Kaluston keski-ikä pyritään pitämään nykyisessä alle 8 vuodessa. Kalustohankinnoissa painotetaan luotettavuuden lisäksi ympäristöasioita. Liikennelaitoksen käyttöön ottamalle ympäristöjärjestelmälle haetaan sertifikaatti ISO Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi laitos kehittää poissaolojen hallintajärjestelmää, jossa tärkeänä nähdään yhteistyön tiivistäminen työterveyshuollon kanssa. Kehityskes - kusteluja henkilöstön kanssa jatketaan ja mm. moniosaamisen tähtäävään koulutukseen panostetaan. Talousarvio 2004 Talousarvio on rakennettu nykyisten taksojen ja 6,1 miljoonan euron konsernituen varaan tavoitteena ylijäämäinen tulos. Taksankorotuksen tarvetta tarkastellaan uudelleen kuluvan vuoden lopulla. Autojen keski-ikä pyritään pitämään alle 8 vuoden hankkimalla uusia linja-autoja 3,0 miljoonalla eurolla. Vuonna 2003 tehdystä autotilauksesta saadaan osa käyttöön vasta vuoden 2004 alussa, joten sen rahoitus sisältyy myös vuoden 2004 budjettiin. Muuhun kalustoon, mm. paikallisliikenteen hallintajärjestelmän vaatimiin autolait teisiin, on varattu yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Laitoksen suunnittelutoiminnot keskitetään samaan yksikköön. Työajan käytön tehostamiseksi neuvotellaan kuljettajien talokohtaisista sopimuksista. Kustannustietoisuutta parannetaan kehittämällä edelleen linja - kohtaista kustannuslaskentaa. Johdon raportointia uudistetaan. Useita vuosia käytössä ollutta tulospalkkausjärjestelmää kehitetään edelleen henkilöstöä motivoivampaan ja kannustavampaan suuntaan ottamalla mukaan henkilökohtaisia tulosparametrejä. Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi kehitetään ja otetaan käyttöön työkyvyn- ja poissaolojen hallintajärjestelmä, jossa työnjohdon ja työterveyshuollon yhteistyötä tiivistämällä ja käyntejä omalle terveysasemalle keskittämällä poissaoloihin voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Talousarvioon sisältyvät tilaajaorganisaation kustannukset ovat noin 1,7 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että vaihdollisia matkoja tehdään 2,6 kpl linjakilometriä kohden. Asiakastyytyväisyys asteikolla 1 5 tulisi olla vähintään 4,1.

13 171 Tampereen kaupungin liikennelaitoksen tunnusluvut Suoritteet Matkat vaihtoineen, kpl Ajokilometrit, km Talous Liikevaihdon muutos-% 2,7 1,4 4,0 0,0 0,0 Käyttökate-% 12,1 9,2 10,5 9,8 9,2 Tuotot / hlö Menot, euroa / matka 1,05 0,98 1,05 1,05 1,06 Menot, euroa / ajokm 2,60 2,65 2,63 2,64 2,66 Toiminnan voimavarat Henkilöstö TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Kaupungille maksetut korkokulut Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TOIMINTATUOTTOJEN ERITTELY (1 000 euroa) Lipputuotot Veteraani- ja opiskelijalippukorvaus Tilausliikenne Muut ulkoiset tuotot Käyttöomaisuuden myynti Sisäiset tuotot Konsernituki Yhteensä

14 172 TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen lainojen vähennys Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. pääom. muut Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset kunnalta Saamisten muutokset muilta Velkojen muutos Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen LIIKENNELAITOKSEN INVESTOINTISUUNNITELMA (1 000 euroa) Linja -autot Muu kalusto Rahoitusosuus Yhteensä

15 173 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Tampereen aluepelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueella kuntien, kuntalaisten, yritysten ja laitosten turvallisuudesta käyttäen onnettomuusriskien hallinnan keinoja. Näihin kuuluvat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja varautuminen poikkeusoloihin. Aluepelastuslaitoksen toimialueena on vuoden 2003 alusta ollut koko Pirkanmaa käsittäen sen kaikki 33 kuntaa. Aluepelastuslaitos huolehtii kaikesta pelastustoiminnasta vastuualueellaan sekä tämän lisäksi terveyskeskusten kanssa tekemien sopimusten nojalla Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Vammalan ja Ruoveden sairaankuljetuksesta. Edellä mainituista tehtävistä huolehtivat organisaation kuusi toimialuetta (= seutukunta), jotka muodostavat myös talousarviossa oman vastuualueensa. Tampereen aluepelastuslaitokseen kuuluu vielä talousarviovuoden ajan Pirkanmaan hätäkeskus, joka huolehtii kaikesta 112 toiminnasta. Pirkanmaan hätäkeskus siirtyy vuoden 2005 alussa valtion hätäkeskuslaitoksen osaksi. Taloussuunnitelma Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Talousarviovuoden aikana jatketaan aluepelastuslaitoksen organisaation muodostamista tarkentamalla toimialueiden tehtäviä ja tekemällä käynnistysvuoden aiheuttamia teknisiä ja hallinnollisia muutoksia. Vuoden 2004 alusta astuu voimaan uusi pelastuslaki ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta ja nämä asettavat uusia velvoitteita pelastustoimen järjestämiseksi. Samoin muutokset kemikaalilainsäädännössä ja öljyvahinkojen torjuntaa jäätelevässä lainsäädännössä tuovat uudelle aluepelastuslaitokselle lisävelvoitteita. Tampereen aluepelastuslaitoksen toimialueeseen liittyy vuoden 2004 alusta Punkalaitumen kunta, jonka varsinainen maakuntavaihdos Satakunnasta Pirkanmaalle toteutuu vuotta myöhemmin. Punkalaitumen pelastustoimi sijoittuu Lounais -Pirkanmaan toimialueeseen. Pirkanmaan hätäkeskus on toiminnallisesti siirretty Tampereen johtokeskukseen kuluvan vuoden heinäkuussa. Talousarviovuonna 2004 aloitetaan toimenpiteet hätäkeskushenkilöstön ja hätäkeskuksen toimintojen siirtämiseksi valtion vastuulle. Hervannan ja Nokian aluepaloasemat ovat valmiita ja käytössä. Juupajoen kunnassa ja Parkanon kaupungissa paloasemahankkeet ovat kesken. Näiden hankkeiden rakentaminen tapahtuu vuoden 2004 aikana. Sairaankuljetuksen ja ensihoidon osalta ns. ensivastetoiminnan sopimusneuvottelut saatetaan loppuun vuoden 2004 aikana. Näiden toimintojen osalta painopis - tettä siirretään hoidon kehittämisen suuntaan. Tästä konkreettisena esimerkkinä on sydäninfarktien sairaalan ulkopuolisen liuotushoidon aloittaminen, ja hoitotason sairaankuljetusjärjestelmän laajentaminen Tampereen toimialueella. Nuohoustoimintaa on uusien toimitilojen myötä tarkoitus edelleen kehittää. Aluepelastuslaitoksen toiminta-ajatuksen myötä tätä toimin taa myös suunnataan tarkastus- ja valistustoiminnan suuntaan. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymä pelastustoimen palvelutasopäätös sekä muiden pirkanmaalaisten kuntien vastaavanlaiset lakisääteiset palvelutasopäätökset määrittelevät Tampereen aluepelastuslaitoksen toimintastrategian. Uuden pelastuslain mu - kaisesti tehdään vuoden 2004 aikana koko Pirkanmaata koskeva pelastustoimen palvelutasopäätös, joka perustuu paitsi aiempiin kuntien tekemiin päätöksiin myös koko maakuntaa käsittävään riskianalyysiin. Valmis - teluprosessiin kuuluu teknisen valmistelun jälkeen kuntien kuuleminen ja päätösesityksen käsittely Tampereen kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Tampereen aluepelastuslaitoksen toiminta-ajatuksena on estää ennalta tulipaloja ja muita onnettomuuksia, opettaa ihmisiä toimimaan oikein onnettomuustilanteessa, antaa nopeaa, tehokasta ja järjestäytynyttä apua onnettomuustilanteessa, auttaa onnettomuuden jälkeisen rakennustyön nopeaa alkamista ja oppia tapahtuneista onnettomuuksista. Pirkanmaan alueellinen pelastustoimi liittyy maan suurimpana aluepelastuslaitoksena keskeisesti osaksi sisäasiainministeriön pelastustoimen valtakunnallista toimintastrategiaa. Palvelutasopäätöksen, toiminta-ajatuksen ja pelastustoimen valtakunnallisen toimintastrategian nivominen Tampereen kaupungin strategiaan tapahtuu palvelutasopäätöksen valmistelun yhteydessä. Talousarvio 2004 Tampereen aluepelastuslaitos on liikelaitos ja sen talousarviorakenne noudattaa liikelaitosten talousarviorakennetta. Aluepelastuslaitoksen kustannuksista maksavat kunnat osuutensa siirtymäkauden jälkeen asukaslukujensa suhteessa. Tampereen kaupungin osuus kustannuksista on 43 % (v. 2004). Vuoden 2004 talousarviota rasittavat henkilöstömenojen lisäykset tupo -korotusten osalta sekä arvioitua suuremmat toimitilavuokrat sekä uuden valtakunnallisen radioverkon käyttömaksut. Valtionosuuslainsäädäntö muuttuu ja kalustoinvestointeihin arvioidut valtionosuudet pienenevät. Tämä aiheuttaa lisäystarvetta investointimenoihin, jotta pelastuskaluston käyttöikä ei

16 174 pitene. Aluepelastuslaitoksen investoinnit rahoitetaan investointibudjetilla, jonka kustannukset jaetaan käyttötalouden tapaan kunnille asukaslukuprosentin mukaan. Muilta osin talousarvio noudattaa kuluvan vuoden tasoa ja muutoksia tapahtuu lähinnä sen sisäiseen rakenteeseen. Tampereen aluepelastuslaitoksen tunnusluvut Suoritteet Palotarkastukset Valistus- ja neuvonta (5 % kuntalaisista/v) Palo- ja pelastushälytykset Sairaankuljetukset Nuohousyksiköt (1 000 kpl) Talous Nettomenot keskimäärin eur/asukas, sis. investoinnit 54,51 57,05 57,05 57,05 Käyttökate, % 4,64 4,75 4,75 4,75 Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Vuoden 2002 tiedot eivät olleet vertailukelpoisia. Syynä tähän ovat kuntien erilaiset seurantavat ja -järjestelmät.

17 175 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Raskas pelastusajoneuvokalusto Kevyt ajoneuvokalusto Muu pelastuskalusto Rahoitusosuudet investointimenoihin Yhteensä Vuoden 2002 tiedot eivät olleet vertailukelpoisia. Syynä tähän ovat kuntien erilaiset seurantatavat ja -järjestelmät.

18 176 TIETOTEKNIIKKALIIKELAITOS Tietotekniikkaliikelaitos tarjoaa Tampereen kaupungin toimintayksiköille ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirille tietotekniikka - ja jäljennepalveluita jälkikäsittelyineen. Tietotekniikkaliikelaitos vastaa teknisestä infrastruktuurista ja toiminnallisuudesta, joilla taataan ratkais u- jen tekninen yhteensopivuus ja konsernitasoinen taloudellisuus. Lisäksi se vastaa tietojenkäsittely- ja tietoliikennepalveluiden, mukaan lukien kaupungin tele- ja viestiliikennepalvelut, tuottamisesta ja kehittämisestä, keskitetystä hankintamenettelystä sekä hoitaa integraattori- ja koulutuspalveluja. Taloussuunnitelma Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Tampereen kaupunki ja ympäristökunnat kehittävät palveluiden tuottamisessa yhteisiä, seudullisia toimintatapoja, mitkä perustuvat usein myös tietoteknisten palveluiden hyödyntämiseen. Alueellisten palveluiden toimivuus asettaa erityisesti vaatimuksia tietotekniikkatoimintojen tietoturvalle ja toimintavarmuudelle. Uusissa seudullisissa palvelutavoissa toimintaproses - seja ja palveluketjuja uudistetaan yhdistämällä eri toimijoiden ja palveluntuottajien toimintoja. Nykyaikaisten peruspalvelutoimintojen saatavuus on täysin riippuvaista tietotekniikan jatkuvasta, häiriöttömästä toimivuudesta. Kaupungin tietotekniikan, erityisesti käyttöpalveluiden, nykyiset tilat eivät rakenteellisesti täytä nykyisiä toiminnan edellyttämiä vaatimuksia. Taloussuunnitelmakaudella tietotekniikkaliikelaitokselle rakennetaan nykyaikaiset tilat, joissa voidaan ottaa käyttöön riittävät kriittisten järjestelmien toimivuuden takaavat tekniikat ja järjestelyt. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Tietotekniikkakeskuksesta muodostetaan vuoden 2004 alusta kaupungin sisäinen liikelaitos ja samalla nimi muuttuu Tietotekniikkaliikelaitokseksi. Organisaatiomuodon uudistuksella terävöitetään tietotekniikkapalveluiden toimittamistapaa ja toimittaja/asiakas -suhdetta. Toimintaa kehitetään niin, että palveluprosessien sisältö, laatu ja kustannukset ovat kilpailukykyiset ja myös asiakkaiden mielestä oikealla tasolla. Toiminnassa tukeudutaan yhteistyökumppaneihin aina kun se on taloudellisesti järkevää ja tietotekniikkaliikelaitos nivoo eri toimittajien palvelut oman palvelutuotantonsa kanssa yhteen palvelukokonaisuuksiksi. Tietotekniikkaliikelaitoksen palveluissa tullaan keskittymään selkeästi muutamiin ydinalueisiin: kaupungin tarvitsemat tietoliikennepalvelut, tietojärjestelmien käyttöpalvelut, tietotekniikan hyödyntäminen toiminnassa sekä monitoimittajaympäristön integrointipalvelut. Uusien tietotekniikkatilojen käyttöön saami sen myötä tietotekniikan toimintavarmu utta ja luotettavuutta parannetaan toiminnan edellyttämälle tasolle. Tietotekniikkapalveluiden toimittamisvarmuutta parannetaan nostamalla laite- ja ohjelmistotoimittajien tukisopimusten palvelutasovaatimuksia. Tietotekniikkaliikelaitos täydentää näitä vaatimuksia omilla teknisillä ja toiminnallisilla ratka isuilla. Tietotekniikkaliikelaitos seuraa jatkuvasti alan teknistä kehitystä ja on mukana testaamassa ja kehittämässä uusien tietotekniikkaan nojautuvien palveluiden kehittämistä. Ajankohtaisia ovat erilaiset mobiiliteknologiaan ja langattomaan tiedonsiirtoon perustuvat palvelut. Näitä tekniikoita testataan mm. vanhusten kotihoidon palveluissa ja sairaanhoidon palveluissa. Tietotekniikkaliikelaitoksen asiakkaat ovat ottamassa käyttöön erilaisia sähköisiä viestintätapoja kuten www-palvelut, sähköposti sekä matkapuhelin- ja tekstiviestintä. Näitä ratkaisuja ollaan sovittamassa mm. sosiaali- ja terveystoimen ajanvarauksiin ja palveluihin, koulujen ja vanhempien väliseen yhteydenpitoon sekä kirjastopalveluihin ja sähköiseen laskutukseen. Tietotekniikka - liikelaitos toimii aktiivisesti yhteistyössä ohjelmistotoimittajien kanssa uusien kanavariippumattomien viestintäratkaisujen käyttöönotossa. Mikrotietokoneiden käyttöikä on varsin lyhyt. Tietotekniikkaliikelaitos selvittää palvelinkeskeisen tietojenkä sittelyn menetelmiä, joilla voidaan pidentää laitekannan käyttöikää ja siten säästää sekä laitehankinnoissa että käyttökuluissa. Uusien tiedonsiirtomenetelmien hyödyntäminen, sähköiset palvelut ja laitekannan pidempi käyttöaika muodostavat pitkäjänteisen perustan kestävälle kehitykselle. Uuden toimitalon jätehuoltosuunnitelman tekee Pirkanmaan Jätehuolto Oy myös tietotekniikkaliike - laitoksen osalta. Talousarvio 2004 Tietotekniikkakeskuksen organisaatiomuodon muutos liikelaitokseksi ei aiheuta tarvetta yleiseen palveluhintojen nostamiseen. Tietotekniikkaliikelaitoksen palvelut kuitenkin järjestetään ja hinnoitellaan palvelutasoittain, ja asiakkaat itse määrittelevät, minkä tasoiset palvelut he tarvitsevat oman toimintansa tueksi. Toiminnassa korostuu erityisesti asiakkaiden tietoisuus palveluhankin noistaan. Tietotekniikkaliikelaitos tekee investointinsa ja kehittämistyönsä tulorahoituksellaan, mihin nykyinen tulopohja antaa mahdollisuudet.

19 177 Tietotekniikkaliikelaitoksen tunnusluvut Suoritteet Tukikeskuksen kirjatut palvelupyynnöt / kpl / vko Painatuskeskuksen ajomäärä / arkkia / vuosi Suurtehotulosteet / arkkia / vuosi Talous Käyttökate-% 22,5 22,8 22,0 Liikeylijäämä / liikevaihto, % 9,0 9,8 9,1 Korvaus peruspääomasta, % 18,1 18,1 18,1 Toiminnan laajuus Verkossa olevat mikrotietokoneet Kytkinportit NT-palvelimet Unix-palvelimet Vax-palvelimet Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit TIETOTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Aikaisemmat vuodet eivät olleet vertailukelpoisia. Syynä tähän on liikelaitosmuotoiseen toimintatapaan siirtyminen.

20 178 TIETOTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen TIETOTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) ATK-ohjelmat ja projektit Kiinteät rakenteet ja laitteet Kalusto yli 3 v. ja yli euroa Yhteensä Aikaisemmat vuodet eivät olleet vertailukelpoisia. Syynä tähän on liikelaitosmuotoiseen toimintatapaan siirtyminen.

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon,

Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon, Sivu 1 / 15 Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon, 2.11.2016 s. 3) Esipuhe, viimeinen kappale, päivitetty nettoinvestointien summa: Kun nettoinvestoinnit ovat 197 204,9 miljoonaa euroa, kasvaa lainamäärä

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 ENSIHOITOPALVELUT TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot