LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT"

Transkriptio

1 159 LIITTEET LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkaliikelaitos Auto- ja koneliikelaitos Tilaliikelaitos Rahastot

2 160

3 161 LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen kaupungin liikelaitokset vastaavat sähkön, lämmön ja kaasun toimittamisesta alueen kotitalouksille ja yrityksille, yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyvistä palveluista, Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä sekä Tampereen kaupungin ja 32 pirkanmaalaisen kunnan pelastustoimesta. Tampereen Sähkölaitoksen, Tampereen Ve den, Tampereen kaupungin liikennelaitoksen sekä Tampereen aluepelastuslaitoksen lisäksi toimintansa aloittavat vuoden 2004 alussa kolme uutta liikelaitosta: Tietotekniikkaliikelaitos, Auto- ja koneliikelaitos sekä Tilaliikelaitos. Uudet liikelaitokset vastaavat Tampereen kaupungin sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietotekniikka- ja jäljennepalveluista, kaupungin toimintayksiköiden sekä kaupunkikonsernin kuljetus- ja työkonepalvelujen tuottamisesta ja välittämisestä sekä Tampereen kaupungin tila- ja kiinteistöpalveluista. Talousarvion liitteenä esitetään kaupungin liike laitosten talousarviot. Kaupunginvaltuusto asettaa liikelaitoksille taloudelliset tavoitteet euromääräisinä tulostavoitteina (Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Vesi, Tietotekniikka liikelaitos, Auto- ja koneliikelaitos, Tilaliikelaitos) tai antaa avustuksena tukea toimin taan (Tampereen kaupungin liikennelaitos). Tampereen aluepelastuslaitoksen osalta tavoitteena ja ohjauskeinona on nollatulos tietyllä maksuosuudella. Liikelaitokset rahoittavat omat investointihankkeensa tulorahoituksellaan tai vieraalla pääomalla. Kaupunki voi myös ko rottaa laitosten peruspääomaa. Talousarvion liitteenä esitetään kaupungin omat ns. riskirahastot sekä takausvastuurahasto. Riskirahastoja ovat autovahinkorahasto, palovahinkorahasto, tapaturma rahasto ja yleinen korvausrahasto. Toisistaan erilliset rahastot esitetään talousarviossa yhtenä kokonaisuutena. Rahastojen tuloiksi kirjataan kaupungin yksiköiden maksamat sisäiset vakuutusmaksut sekä ulkopuolisilta vakuudensaajilta perittävät takausprovisiot. Rahastojen menot muodostuvat maksettavista vahingonkorvauksista ja takauksista sekä vahinkotapahtumien aiheuttamista korjaus- ja jälleenhankintamenoista. Rahastojen sääntöjen perusteella tulojen ja menojen erotus (rahaston lisäys tai vähennys) siirretään tilinpäätöksessä rahaston pääomaan. Ensimmäistä kertaa esitetään talousarvion liiteosassa myös liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut tuloslaskelma ja rahoituslaskelma saman kaavan mukaisena kuin talousarvion tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmaosissa.

4 162 Tuloslaskelmaosa (1 000 euroa) Tampereen sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkaliikelaitos Auto- ja koneliikelaitos Tilaliikelaitos Rahastot Liikelaitokset ja rahastot yhteensä Varsinainen toiminta Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä Rahoitusosa (1 000 euroa) Tampereen sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkaliikelaitos Auto- ja koneliikelaitos Tilaliikelaitos Rahastot Liikelaitokset ja rahastot yhteensä Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myyntitulot Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset 0 Liikelaitosten liittymismaksut Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

5 163 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS Tampereen sähkölaitoksen toiminta-ajatuksena on toimittaa sähköä, lämpöä ja kaasua alueen kotitalouksille ja yrityksille kannattavasti ja kilpailukykyisesti. Sähkölaitos tarjoaa asiakkailleen asiakkaiden tarpeista lähtevät monipuoliset energiapalvelut nykyaikaisesti ja luotettavasti. Taloussuunnitelma Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Sähkölaitoksen tulos vuodelta 2003 tulee olemaan positiivinen liikeylijäämäennusteen ollessa 28,5 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämän 8,5 miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen kannattavuus ja kilpailukyky on parantunut ja vuosituloksen voidaan arvioida toteutuvan omistajapoliittisen selvityksen yhteydessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisena vuosittaisen liikeylijäämän ollessa n miljoonaa euroa. Energiamarkkinoiden toimintaympäristö on edelleen epävakaa. Sähkömarkkinoilla hintatason vaihtelut ovat suuria ja kilpailu edelleen kireää. Sähkön markkinahinnan arvioidaan pysyvän korkeana. Sähkölaitoksen hintakilpailukyky on hyvä ja hintataso edelleen edullinen tärkeimpiin kilpailijoihin verrattuna huolimatta tehdyistä hinnankorotuksista. Maltillista hinnoittelupolitiikkaa jatketaan edellä mainittujen kannattavuustavoitteiden puitteissa markkinoinnin painopisteen ollessa Tampereen kaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Sähkömarkkinariskejä hallitaan riskienhallintajärjestelmässä. Energiantuotannossa käytettävien polttoaineiden hintakehitys muodostaa toisen merkittävän riskin sähkölaitokselle. Maakaasun hinta on sidottu öljyn, kivihiilen ja energianhintaindeksin kehitykseen ja on vaikeasti ennustettavissa ja hallittavissa. Maakaasun hintaan sisältyvää riskiä hallitaan erillisessä riskienhallintajärjestelmässä. Polttoainehinnoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi kaukolämmön hintaa on suunniteltu korotettavaksi vuoden 2004 alusta. Kaukolämmön kannattavuuteen vaikuttaa myös vuosilämpötila, jolloin keskimääräistä lämpimämmät vuodet heikentävät kannattavuutta. Talousarvio perustuu 20 edellisen vuoden keskiarvoon. Pidemmällä aikavälillä vuosilämpötiloilla on vaikutusta myös kaukolämmön hinnoitteluun. Kaupunkikonsernin sisäisen säävakuutuspoolin kehittäminen on edelleen kesken. Sähkönjakelussa ei ole nähtävissä tarvetta sähkön siirtohintojen korottamiseen. Energianmarkkinavirasto katsoi antamassaan päätöksessä, että sähkölaitoksen siirtohinnat olivat kohtuuttomia vuosina ja vuoden 1996 osalta kohtuullisia. Sähkölaitos on valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asian käsittely on kesken. Energiamarkkinoiden sisämarkkinadirektiivi on hyväksytty kesällä 2003 ja se astuu voimaan Tämä tulee aiheuttamaan sähköverkkotoiminnan yhtiöittämi - sen viimeistään vuoden 2007 alusta. Kauppa- ja teollisuusministeriössä valmistellaan suomalaista lainsäädäntöä. Sähkölaitoksella on aloitettu varautuminen direktiivin aiheuttamiin muutoksiin. Maakaasuliiketoiminnassa kiinnostus kaasun käyttöön on pysynyt vakaana teollisuudessa. Kaasun myynti muodostaa suhteellisen pienen liiketoiminta-alueen sähkölaitoksen toiminnassa. Sähkö- ja televerkkourakointi tarjoaa myös kasvumahdollisuuksia kaupunkiseudulla. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Sähkölaitoksen strategia on hyväksytty johtokunnassa helmikuussa 2002 ja päätetty sähkölaitoksen liikesalaisuutena salaiseksi. Sähkölaitoksen tavoitteena on olla johtava, asiakkaiden arvostama ja palveleva energiantoimittaja Pirkanmaalla. Sähkölaitoksen strategian mu - kaiset arvot ovat asiakastyytyväisyys, yhdessä tekemi - nen, työssä oppiminen, ympäristövastuullisuus ja avoin suhtautuminen kilpailuun. Visiosta ja arvoista lähtevinä strategisina päämäärinä sähkölaitoksella on tyytyväiset asiakkaat, kannattava toiminta, hyvä ympäristöimago, osaava ja motivoitunut henkilökunta, hyvä toimituskyky, kasvanut markkinaosuus perusliiketoiminnoissa sekä kannattavasti hyödynnetyt uudet liiketoimintamahdollisuudet. Päämäärien toteuttamiseksi sähkölaitoksen strategiassa on määritelty kriittiset menestystekijät, arviointikriteerit ja vuositavoitteet siten kuin strategian laadintaohjeet yksiköille ovat edellyttäneet. Strategian uudistusprosessi aloitetaan vuoden 2004 aikana. Talousarvio 2004 Sähkölaitoksen vuoden 2004 talousarvio päätyy 18,0 miljoonan euron ylijäämään ennen peruspääomasta maksettavaa korvausta. Vuoden 2003 talousarviossa vastaava luku oli 13,8 miljoonaa euroa; sähkölaitos saavuttanee kuitenkin jo tänä vuonna 18,5 miljoonan euron tason. Luvut osoittavat selvästi positiivisen kehityksen jatkumisen sähkölaitoksen taloudessa. Sähkölaitoksen liikevaihtotavoite vuodelle 2004 on 165,3 miljoonaa euroa. Kaukolämmön myynnin ennustetaan kasvavan n. 4 %. Sähkönsiirron määrän kasvuennuste on varovainen, koska varsinkin yrityselämässä taloudellisen laskusuhdanteen ennustetaan jat-

6 164 kuvan vielä ensi vuonna. Sähkönmyynti pysyy määrältään kuluvan vuoden tasolla, joskin sopimusmyynnin osuuden arvioidaan kasvavan. Sähkönmyynnin liikevaihto kasvaa pääasiassa yksikköhintojen nousun seurauksena. Sähkön hinnoittelu tapahtuu markkinahinnan mu kaisesti ja talousarvio perustuu vallinneeseen hintatasoon. Sähkön hintaa voidaan talousarviovuoden aikana korottaa, jos sähkön markkinahinnan kehitys sitä edellyttää. Kaukolämmön hinta riip puu voimalaitoksissa käytettävän polttoaineen, pääasiassa maakaasun, hintakehityksestä. Polttoainehinnoissa tapahtuneet muutokset on otettu huomioon kaukolämmön talousarviossa. Sähkölaitoksen kustannuksiin vaikuttava merkit tävin riskitekijä on polttoaineiden hinta. Pääasiallinen polttoaine on maakaasu, jonka lisäksi voima laitoksissa käytetään turvetta ja puuta sekä lämpökeskuksissa jonkin verran öljyä. Maakaasun hinta on sidottu öljyn, kivihiilen ja energiahintaindeksin kehitykseen. Talousarvioesityksessä lauhdetuotannon osuutta sähkönhankinnassa kesälle on lisätty ja sähkön pörssiostojen osuutta vähennetty kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Talousarvioon sisältyvät polttoainekustannukset perustuvat mm. johdannaismarkkinoiden päivän hintojen pohjalta tehtyyn arvioon polttoaineiden hintakomponenttien kehityksestä. Samoin sähkön ostokustannukset on laskettu markkinahin tojen mukaisesti. Riskien hallintajärjestelmät vaimentavat kustannuksissa tapahtuvia muutoksia. Muilta osin sähkölaitoksen kustannusten arvioidaan säily vän nykytasoa vastaavina. Sähkölaitos maksaa kaupungin jäljellä olevan lainan pääomalle kaupunginvaltuuston päättämän 9 % korkokannan mukaan korkoa 11,5 miljoonaa euroa. Peruspääomasta maksettava korvaus vuonna 2004 on 13 miljoonaa euroa eli 21,5 %. Siirto kaupungin talousarvioon on täten 24,5 miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen tuotto koko sijoitetulle pääomalle vuonna 2004 on 13,0 %. Vuoden 2003 talousarvion tuottotavoite oli 11,1 %. Sähkölaitoksen investoinnit vuodelle 2004 ovat 24,3 miljoonaa euroa. Summaan sisältyy kaukolämmön yhdysjohdon rakentaminen Ylöjärvelle. Muuten inves - toinnit muodostuvat pääosaltaan normaaleista korvausinvestoinneista. Investointiohjelmassa ei ole varauduttu mahdollisiin uusiin yhteis työhankkeisiin. Peruspääomaa nostettiin kuluvana vuonna 3 miljoonalla eurolla Ylöjärven kaukolämpöliiketoimintaa koskevan kaupan rahoittamiseksi. Sähkölaitoksen tulorahoitus vuodelle 2004 ei täysin riitä investointien rahoittamiseen ja sähkölaitoksen rahoitusasema taseen perusteella on hieman heikentymässä. Tampereen sähkölaitoksen tunnusluvut Suoritteet (GWh) Sähkön myynti Lämmön myynti Sähkön siirto Kaasun myynti Talous Käyttökate-% 31,1 32,1 30,0 27,8 27,8 Sijoitetun pääoman tuotto-% 11 11,1 13,0 11,7 11,7 Korvaus peruspääomasta, % 3,2 15,7 21,5 19,9 19,9 Toiminnan laajuus Liikevaihto, milj. euroa ,9 165,3 171,1 171,1 Kaukolämmitett. talojen as. määrä, kpl Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit Taseen loppusumma, milj. euroa ,9 266,5 298,1 298,1

7 165 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Kaupungille maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) LIIKEVAIHDON SEKÄ MATERIAALIEN JA PALVELUIDEN ERITTELY (1 000 euroa) Liikevaihto (1000 eur) Sähkön myynti Sähkön siirto Lämmön myynti Kaasun myynti Muut tuotot Palvelujen ostot (1000 eur) Kantaverkkomaksut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot Aineet ja tarvikkeet

8 166 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen lisäys Muut maksuvalmiuden muutokset Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Sähköverkosto Sähköasemat ja siirtoverkko Jakeluverkosto Tukikohdat Mittarit Yhteensä Lämpöverkosto Energian tuotantolaitokset Naistenlahti Lielahti Vesivoimalaitokset Lämpökeskukset Yhteensä Muut investoinnit Erilliset rakennustyöt Kaasunjakelulaitteisto Tietojärjestelmät Irtaimisto Yhteensä Yhteensä

9 167 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueellaan yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyviä palveluja liiketaloudellisia periaatteita noudattaen sekä kehittää omaa toimintaansa yhdyskunnan muun kehityksen asettamien vaatimu sten mukaisesti sitoutuen ottamaan huomioon ympäristöasiat jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Taloussuunnitelma Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Vesihuoltotoimintaa säätelevä uusi vesihuoltolaki tuli voimaan Laki määrittelee entistä selvemmin vastuut ja tehtävät vesihuollossa. Uudessa laissa vastuut vesihuollosta on selkeästi jaettu kunnan, vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön omistajan tai haltijan kesken. Lainsäädäntö sisältää myös taksarakennetta koskevia säädöksiä. Käytännössä se muutti jätevesitaksan samanlaiseksi yksityisoikeudelliseksi maksuksi kuin vesilaitosmaksu ja mahdollisti taksarakenteen kehittämisen paremmin kustannustasoa vastaavaksi. Taksarakennetta on tarkoitus kehittää vaiheittain v Tavoitteena on lisätä kiinteiden maksujen osuutta ottamalla käyttöön myös jätevesimaksuun perusmaksu. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Tampereen Veden visiota tarkentavat seuraavat visiosta johdetut päämäärät: 1. Parannamme edelleen vesihuollon toimintavarmuutta 2. Vastaamme nykyisiin ja tuleviin asiakastarpeisiin 3. Lisäämme seudullista yhteistyötä 4. Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen ympäristöasioiden hallinnassa 5. Osallistumme aktiivisesti kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitteluun Tekopohjaveden muodostamisen toteutus Kangasala- Pälkäneen alueella alkaa perustetun Tavas e Oy:n toimesta. Tampereen Vesi hoitaa merkittävän osan yhtiön toiminnasta yhteistyössä Tampere-Valkeakosken seudun kuntien kanssa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoteen mennessä varsinaisen rakennustyön tapahtuessa Tampereen osalta vuosina Taloussuunnitelmassa on varauduttu hankkeen siirtolinjan tutkimus- ja suunnittelukustannuksiin sekä vuonna 2006 rakennustyön aloittamiseen. Suunnitelmakaudella jatketaan tekopohjavesiselvityksiä myös Ylöjärvi-Hämeenkyrön suunnalla. Kauden aikana myös jatketaan tutkimusta seudullisen jätevesien käsittelylaitoksen sijoittamisesta Tampereen länsipuolelle maakuntakaavan valmistumisen jälkeen. Tampereen Vesi varautuu toteuttamaan kaupungin tonttitarjonnan edellyttämät uudet vesi- ja viemärijohtolinjat. Verkostojen saneeraustyötä jatketaan yli vuotta sitten rakennetuilla alueilla. Verkostojen ylläpitoa ja kunnostamista tehostetaan tavoitteena ylläpitää toimintakykyä sekä parantaa taloudellisuutta. Talousarvio 2004 Tuottovaatimus on nostettu 10,0 miljoonasta eurosta 10,5 miljoonaan euroon. Kustannustason nousun takia korotetaan vesimaksuja yhteisvaikutukseltaan n. 6 prosentilla. Samalla taksarakennetta uudistetaan vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti paremmin kustannusrakennetta vastaavaksi. Tampereen Veden tunnusluvut Suoritteet (milj. m 3 ) Veden myynti 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 Jäteveden käsittely 29,3 29,0 29,0 29,0 29,0 Talous Liikeylijäämä / liikevaihto, % 30,9 32,2 32,9 31,3 31,3 Rahoitusvaikutus / liikevaihto, % 31,9 32,1 31,8 31,8 32,1 Sijoitetun pääoman tuotto-% 10,2 11,3 11,9 11,6 11,6 Korvaus peruspääomasta, % 13,6 14,2 14,9 14,9 14,9 Toiminnan voimavarat Henkilöstö

10 168 TAMPEREEN VEDEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TAMPEREEN VEDEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen

11 169 TAMPEREEN VEDEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Vedenkäsittely ja hankinta Jätevesien käsittelylaitokset Suunnittelu ja maastotutkimukset Tavase-hanke Laitteisto ja irtaimisto Osakkeet ja osuudet Aineettomat (atk-ohjelmat) Investointien rahoitusosuudet Yhteensä

12 170 TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS Liikennelaitoksen Nysse pärjää -strategian mukaan Tampereen kaupunki ja sen liikennelaitos tuottavat yhdessä yhteistyökumppaneittensa kanssa korkealuokkaisia ja asiakkaita houkuttelevia joukkoliikennepalveluja kokonaistaloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti ja näin osallistuvat kaupunkiseudun elämän kehittämiseen. Taloussuunnitelma Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset EU:n komission kilpailuttamista koskeva palvelusopimusasetusluonnos kaatui merkittäviltä osin loppuvuodesta Komitea on laatinut asiasta tarkistetun esityksen, joka mahdollistaisi kunnan oman joukkoliikennetuotannon ilman kilpailua kahdeksan vuoden ajan asetuksen hyväksymisestä ja tietyin edellytyksin senkin jälkeen. Asian käsittely jatkuu EU:n elimissä. Kaupunginjohtajan asettama joukkoliikenteen organisointia selvittänyt työryhmä päätyi selvityksessään nykyiseen toimintatapaan. Vasta kilpailun alkaminen tai raideliikenteen mukaantulo edellyttäisi joukkoliikennettä kokonaisuudessaan koordinoivan elimen perustamista. Työryhmässä asetettiin tavoitteeksi kaupungin tuen lasku liikennelaitokselle nykyisestä 25 prosentista 20 prosenttiin viiden vuoden aikana palvelutasoa merkittävästi heikentämättä. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Liikennelaitos pitää tärkeänä liikennepoliittisen ohjelman uusimista, jossa yhteydessä määritellään myös kaupungin joukkoliikennepolitiikka. Seudullista joukkoliikennettä ja Tampereen sisäistä yhteistariffiliikennettä kehitetään lisäämällä yhteistyötä liikennöitsijöiden välillä liikenteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Matkustajapalvelun varmistamiseksi resursseja suunnataan erityisesti liikennesuunnitteluun. Matkustajainformaatio paranee oleellisesti, kun käyttöön saadaan paikallisliikenteen hallintajärjestelmä, jonka arvioitu toteutumisaika kaikilla linjoilla on Palvelun laatua seurataan kaksi kertaa vuodessa tehtävällä kyselyllä. Kaluston keski-ikä pyritään pitämään nykyisessä alle 8 vuodessa. Kalustohankinnoissa painotetaan luotettavuuden lisäksi ympäristöasioita. Liikennelaitoksen käyttöön ottamalle ympäristöjärjestelmälle haetaan sertifikaatti ISO Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi laitos kehittää poissaolojen hallintajärjestelmää, jossa tärkeänä nähdään yhteistyön tiivistäminen työterveyshuollon kanssa. Kehityskes - kusteluja henkilöstön kanssa jatketaan ja mm. moniosaamisen tähtäävään koulutukseen panostetaan. Talousarvio 2004 Talousarvio on rakennettu nykyisten taksojen ja 6,1 miljoonan euron konsernituen varaan tavoitteena ylijäämäinen tulos. Taksankorotuksen tarvetta tarkastellaan uudelleen kuluvan vuoden lopulla. Autojen keski-ikä pyritään pitämään alle 8 vuoden hankkimalla uusia linja-autoja 3,0 miljoonalla eurolla. Vuonna 2003 tehdystä autotilauksesta saadaan osa käyttöön vasta vuoden 2004 alussa, joten sen rahoitus sisältyy myös vuoden 2004 budjettiin. Muuhun kalustoon, mm. paikallisliikenteen hallintajärjestelmän vaatimiin autolait teisiin, on varattu yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Laitoksen suunnittelutoiminnot keskitetään samaan yksikköön. Työajan käytön tehostamiseksi neuvotellaan kuljettajien talokohtaisista sopimuksista. Kustannustietoisuutta parannetaan kehittämällä edelleen linja - kohtaista kustannuslaskentaa. Johdon raportointia uudistetaan. Useita vuosia käytössä ollutta tulospalkkausjärjestelmää kehitetään edelleen henkilöstöä motivoivampaan ja kannustavampaan suuntaan ottamalla mukaan henkilökohtaisia tulosparametrejä. Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi kehitetään ja otetaan käyttöön työkyvyn- ja poissaolojen hallintajärjestelmä, jossa työnjohdon ja työterveyshuollon yhteistyötä tiivistämällä ja käyntejä omalle terveysasemalle keskittämällä poissaoloihin voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Talousarvioon sisältyvät tilaajaorganisaation kustannukset ovat noin 1,7 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että vaihdollisia matkoja tehdään 2,6 kpl linjakilometriä kohden. Asiakastyytyväisyys asteikolla 1 5 tulisi olla vähintään 4,1.

13 171 Tampereen kaupungin liikennelaitoksen tunnusluvut Suoritteet Matkat vaihtoineen, kpl Ajokilometrit, km Talous Liikevaihdon muutos-% 2,7 1,4 4,0 0,0 0,0 Käyttökate-% 12,1 9,2 10,5 9,8 9,2 Tuotot / hlö Menot, euroa / matka 1,05 0,98 1,05 1,05 1,06 Menot, euroa / ajokm 2,60 2,65 2,63 2,64 2,66 Toiminnan voimavarat Henkilöstö TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Kaupungille maksetut korkokulut Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TOIMINTATUOTTOJEN ERITTELY (1 000 euroa) Lipputuotot Veteraani- ja opiskelijalippukorvaus Tilausliikenne Muut ulkoiset tuotot Käyttöomaisuuden myynti Sisäiset tuotot Konsernituki Yhteensä

14 172 TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen lainojen vähennys Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. pääom. muut Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset kunnalta Saamisten muutokset muilta Velkojen muutos Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen LIIKENNELAITOKSEN INVESTOINTISUUNNITELMA (1 000 euroa) Linja -autot Muu kalusto Rahoitusosuus Yhteensä

15 173 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Tampereen aluepelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueella kuntien, kuntalaisten, yritysten ja laitosten turvallisuudesta käyttäen onnettomuusriskien hallinnan keinoja. Näihin kuuluvat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja varautuminen poikkeusoloihin. Aluepelastuslaitoksen toimialueena on vuoden 2003 alusta ollut koko Pirkanmaa käsittäen sen kaikki 33 kuntaa. Aluepelastuslaitos huolehtii kaikesta pelastustoiminnasta vastuualueellaan sekä tämän lisäksi terveyskeskusten kanssa tekemien sopimusten nojalla Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Vammalan ja Ruoveden sairaankuljetuksesta. Edellä mainituista tehtävistä huolehtivat organisaation kuusi toimialuetta (= seutukunta), jotka muodostavat myös talousarviossa oman vastuualueensa. Tampereen aluepelastuslaitokseen kuuluu vielä talousarviovuoden ajan Pirkanmaan hätäkeskus, joka huolehtii kaikesta 112 toiminnasta. Pirkanmaan hätäkeskus siirtyy vuoden 2005 alussa valtion hätäkeskuslaitoksen osaksi. Taloussuunnitelma Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Talousarviovuoden aikana jatketaan aluepelastuslaitoksen organisaation muodostamista tarkentamalla toimialueiden tehtäviä ja tekemällä käynnistysvuoden aiheuttamia teknisiä ja hallinnollisia muutoksia. Vuoden 2004 alusta astuu voimaan uusi pelastuslaki ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta ja nämä asettavat uusia velvoitteita pelastustoimen järjestämiseksi. Samoin muutokset kemikaalilainsäädännössä ja öljyvahinkojen torjuntaa jäätelevässä lainsäädännössä tuovat uudelle aluepelastuslaitokselle lisävelvoitteita. Tampereen aluepelastuslaitoksen toimialueeseen liittyy vuoden 2004 alusta Punkalaitumen kunta, jonka varsinainen maakuntavaihdos Satakunnasta Pirkanmaalle toteutuu vuotta myöhemmin. Punkalaitumen pelastustoimi sijoittuu Lounais -Pirkanmaan toimialueeseen. Pirkanmaan hätäkeskus on toiminnallisesti siirretty Tampereen johtokeskukseen kuluvan vuoden heinäkuussa. Talousarviovuonna 2004 aloitetaan toimenpiteet hätäkeskushenkilöstön ja hätäkeskuksen toimintojen siirtämiseksi valtion vastuulle. Hervannan ja Nokian aluepaloasemat ovat valmiita ja käytössä. Juupajoen kunnassa ja Parkanon kaupungissa paloasemahankkeet ovat kesken. Näiden hankkeiden rakentaminen tapahtuu vuoden 2004 aikana. Sairaankuljetuksen ja ensihoidon osalta ns. ensivastetoiminnan sopimusneuvottelut saatetaan loppuun vuoden 2004 aikana. Näiden toimintojen osalta painopis - tettä siirretään hoidon kehittämisen suuntaan. Tästä konkreettisena esimerkkinä on sydäninfarktien sairaalan ulkopuolisen liuotushoidon aloittaminen, ja hoitotason sairaankuljetusjärjestelmän laajentaminen Tampereen toimialueella. Nuohoustoimintaa on uusien toimitilojen myötä tarkoitus edelleen kehittää. Aluepelastuslaitoksen toiminta-ajatuksen myötä tätä toimin taa myös suunnataan tarkastus- ja valistustoiminnan suuntaan. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymä pelastustoimen palvelutasopäätös sekä muiden pirkanmaalaisten kuntien vastaavanlaiset lakisääteiset palvelutasopäätökset määrittelevät Tampereen aluepelastuslaitoksen toimintastrategian. Uuden pelastuslain mu - kaisesti tehdään vuoden 2004 aikana koko Pirkanmaata koskeva pelastustoimen palvelutasopäätös, joka perustuu paitsi aiempiin kuntien tekemiin päätöksiin myös koko maakuntaa käsittävään riskianalyysiin. Valmis - teluprosessiin kuuluu teknisen valmistelun jälkeen kuntien kuuleminen ja päätösesityksen käsittely Tampereen kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Tampereen aluepelastuslaitoksen toiminta-ajatuksena on estää ennalta tulipaloja ja muita onnettomuuksia, opettaa ihmisiä toimimaan oikein onnettomuustilanteessa, antaa nopeaa, tehokasta ja järjestäytynyttä apua onnettomuustilanteessa, auttaa onnettomuuden jälkeisen rakennustyön nopeaa alkamista ja oppia tapahtuneista onnettomuuksista. Pirkanmaan alueellinen pelastustoimi liittyy maan suurimpana aluepelastuslaitoksena keskeisesti osaksi sisäasiainministeriön pelastustoimen valtakunnallista toimintastrategiaa. Palvelutasopäätöksen, toiminta-ajatuksen ja pelastustoimen valtakunnallisen toimintastrategian nivominen Tampereen kaupungin strategiaan tapahtuu palvelutasopäätöksen valmistelun yhteydessä. Talousarvio 2004 Tampereen aluepelastuslaitos on liikelaitos ja sen talousarviorakenne noudattaa liikelaitosten talousarviorakennetta. Aluepelastuslaitoksen kustannuksista maksavat kunnat osuutensa siirtymäkauden jälkeen asukaslukujensa suhteessa. Tampereen kaupungin osuus kustannuksista on 43 % (v. 2004). Vuoden 2004 talousarviota rasittavat henkilöstömenojen lisäykset tupo -korotusten osalta sekä arvioitua suuremmat toimitilavuokrat sekä uuden valtakunnallisen radioverkon käyttömaksut. Valtionosuuslainsäädäntö muuttuu ja kalustoinvestointeihin arvioidut valtionosuudet pienenevät. Tämä aiheuttaa lisäystarvetta investointimenoihin, jotta pelastuskaluston käyttöikä ei

16 174 pitene. Aluepelastuslaitoksen investoinnit rahoitetaan investointibudjetilla, jonka kustannukset jaetaan käyttötalouden tapaan kunnille asukaslukuprosentin mukaan. Muilta osin talousarvio noudattaa kuluvan vuoden tasoa ja muutoksia tapahtuu lähinnä sen sisäiseen rakenteeseen. Tampereen aluepelastuslaitoksen tunnusluvut Suoritteet Palotarkastukset Valistus- ja neuvonta (5 % kuntalaisista/v) Palo- ja pelastushälytykset Sairaankuljetukset Nuohousyksiköt (1 000 kpl) Talous Nettomenot keskimäärin eur/asukas, sis. investoinnit 54,51 57,05 57,05 57,05 Käyttökate, % 4,64 4,75 4,75 4,75 Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Vuoden 2002 tiedot eivät olleet vertailukelpoisia. Syynä tähän ovat kuntien erilaiset seurantavat ja -järjestelmät.

17 175 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Raskas pelastusajoneuvokalusto Kevyt ajoneuvokalusto Muu pelastuskalusto Rahoitusosuudet investointimenoihin Yhteensä Vuoden 2002 tiedot eivät olleet vertailukelpoisia. Syynä tähän ovat kuntien erilaiset seurantatavat ja -järjestelmät.

18 176 TIETOTEKNIIKKALIIKELAITOS Tietotekniikkaliikelaitos tarjoaa Tampereen kaupungin toimintayksiköille ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirille tietotekniikka - ja jäljennepalveluita jälkikäsittelyineen. Tietotekniikkaliikelaitos vastaa teknisestä infrastruktuurista ja toiminnallisuudesta, joilla taataan ratkais u- jen tekninen yhteensopivuus ja konsernitasoinen taloudellisuus. Lisäksi se vastaa tietojenkäsittely- ja tietoliikennepalveluiden, mukaan lukien kaupungin tele- ja viestiliikennepalvelut, tuottamisesta ja kehittämisestä, keskitetystä hankintamenettelystä sekä hoitaa integraattori- ja koulutuspalveluja. Taloussuunnitelma Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Tampereen kaupunki ja ympäristökunnat kehittävät palveluiden tuottamisessa yhteisiä, seudullisia toimintatapoja, mitkä perustuvat usein myös tietoteknisten palveluiden hyödyntämiseen. Alueellisten palveluiden toimivuus asettaa erityisesti vaatimuksia tietotekniikkatoimintojen tietoturvalle ja toimintavarmuudelle. Uusissa seudullisissa palvelutavoissa toimintaproses - seja ja palveluketjuja uudistetaan yhdistämällä eri toimijoiden ja palveluntuottajien toimintoja. Nykyaikaisten peruspalvelutoimintojen saatavuus on täysin riippuvaista tietotekniikan jatkuvasta, häiriöttömästä toimivuudesta. Kaupungin tietotekniikan, erityisesti käyttöpalveluiden, nykyiset tilat eivät rakenteellisesti täytä nykyisiä toiminnan edellyttämiä vaatimuksia. Taloussuunnitelmakaudella tietotekniikkaliikelaitokselle rakennetaan nykyaikaiset tilat, joissa voidaan ottaa käyttöön riittävät kriittisten järjestelmien toimivuuden takaavat tekniikat ja järjestelyt. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Tietotekniikkakeskuksesta muodostetaan vuoden 2004 alusta kaupungin sisäinen liikelaitos ja samalla nimi muuttuu Tietotekniikkaliikelaitokseksi. Organisaatiomuodon uudistuksella terävöitetään tietotekniikkapalveluiden toimittamistapaa ja toimittaja/asiakas -suhdetta. Toimintaa kehitetään niin, että palveluprosessien sisältö, laatu ja kustannukset ovat kilpailukykyiset ja myös asiakkaiden mielestä oikealla tasolla. Toiminnassa tukeudutaan yhteistyökumppaneihin aina kun se on taloudellisesti järkevää ja tietotekniikkaliikelaitos nivoo eri toimittajien palvelut oman palvelutuotantonsa kanssa yhteen palvelukokonaisuuksiksi. Tietotekniikkaliikelaitoksen palveluissa tullaan keskittymään selkeästi muutamiin ydinalueisiin: kaupungin tarvitsemat tietoliikennepalvelut, tietojärjestelmien käyttöpalvelut, tietotekniikan hyödyntäminen toiminnassa sekä monitoimittajaympäristön integrointipalvelut. Uusien tietotekniikkatilojen käyttöön saami sen myötä tietotekniikan toimintavarmu utta ja luotettavuutta parannetaan toiminnan edellyttämälle tasolle. Tietotekniikkapalveluiden toimittamisvarmuutta parannetaan nostamalla laite- ja ohjelmistotoimittajien tukisopimusten palvelutasovaatimuksia. Tietotekniikkaliikelaitos täydentää näitä vaatimuksia omilla teknisillä ja toiminnallisilla ratka isuilla. Tietotekniikkaliikelaitos seuraa jatkuvasti alan teknistä kehitystä ja on mukana testaamassa ja kehittämässä uusien tietotekniikkaan nojautuvien palveluiden kehittämistä. Ajankohtaisia ovat erilaiset mobiiliteknologiaan ja langattomaan tiedonsiirtoon perustuvat palvelut. Näitä tekniikoita testataan mm. vanhusten kotihoidon palveluissa ja sairaanhoidon palveluissa. Tietotekniikkaliikelaitoksen asiakkaat ovat ottamassa käyttöön erilaisia sähköisiä viestintätapoja kuten www-palvelut, sähköposti sekä matkapuhelin- ja tekstiviestintä. Näitä ratkaisuja ollaan sovittamassa mm. sosiaali- ja terveystoimen ajanvarauksiin ja palveluihin, koulujen ja vanhempien väliseen yhteydenpitoon sekä kirjastopalveluihin ja sähköiseen laskutukseen. Tietotekniikka - liikelaitos toimii aktiivisesti yhteistyössä ohjelmistotoimittajien kanssa uusien kanavariippumattomien viestintäratkaisujen käyttöönotossa. Mikrotietokoneiden käyttöikä on varsin lyhyt. Tietotekniikkaliikelaitos selvittää palvelinkeskeisen tietojenkä sittelyn menetelmiä, joilla voidaan pidentää laitekannan käyttöikää ja siten säästää sekä laitehankinnoissa että käyttökuluissa. Uusien tiedonsiirtomenetelmien hyödyntäminen, sähköiset palvelut ja laitekannan pidempi käyttöaika muodostavat pitkäjänteisen perustan kestävälle kehitykselle. Uuden toimitalon jätehuoltosuunnitelman tekee Pirkanmaan Jätehuolto Oy myös tietotekniikkaliike - laitoksen osalta. Talousarvio 2004 Tietotekniikkakeskuksen organisaatiomuodon muutos liikelaitokseksi ei aiheuta tarvetta yleiseen palveluhintojen nostamiseen. Tietotekniikkaliikelaitoksen palvelut kuitenkin järjestetään ja hinnoitellaan palvelutasoittain, ja asiakkaat itse määrittelevät, minkä tasoiset palvelut he tarvitsevat oman toimintansa tueksi. Toiminnassa korostuu erityisesti asiakkaiden tietoisuus palveluhankin noistaan. Tietotekniikkaliikelaitos tekee investointinsa ja kehittämistyönsä tulorahoituksellaan, mihin nykyinen tulopohja antaa mahdollisuudet.

19 177 Tietotekniikkaliikelaitoksen tunnusluvut Suoritteet Tukikeskuksen kirjatut palvelupyynnöt / kpl / vko Painatuskeskuksen ajomäärä / arkkia / vuosi Suurtehotulosteet / arkkia / vuosi Talous Käyttökate-% 22,5 22,8 22,0 Liikeylijäämä / liikevaihto, % 9,0 9,8 9,1 Korvaus peruspääomasta, % 18,1 18,1 18,1 Toiminnan laajuus Verkossa olevat mikrotietokoneet Kytkinportit NT-palvelimet Unix-palvelimet Vax-palvelimet Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit TIETOTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Aikaisemmat vuodet eivät olleet vertailukelpoisia. Syynä tähän on liikelaitosmuotoiseen toimintatapaan siirtyminen.

20 178 TIETOTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen TIETOTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) ATK-ohjelmat ja projektit Kiinteät rakenteet ja laitteet Kalusto yli 3 v. ja yli euroa Yhteensä Aikaisemmat vuodet eivät olleet vertailukelpoisia. Syynä tähän on liikelaitosmuotoiseen toimintatapaan siirtyminen.

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT LIITTEET LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tampereen Tietotekniikkakeskus Tampereen auto- ja konekeskus Tampereen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallituksen ehdotus 31.10.2017 TP16 TA17* TA17** TE18

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin.

Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin. 1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Tilaliikelaitos Vastuuhenkilö Sitovuustaso Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminnan kuvaus Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot