LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT"

Transkriptio

1 LIITTEET LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tampereen Tietotekniikkakeskus Tampereen auto- ja konekeskus Tampereen tilakeskus Rahastot

2 LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Kaupungin liikelaitokset kuuluvat aluepelastuslaitosta lukuun ottamatta konsernihallinnon liiketoiminta- ja rahoitusryhmän omistajaohjaukseen. Kaupunkilaisille muille ulkoisille asiakkaille palveluita tuottavia liikelaitoksia ovat sähkölaitos, vesilaitos ja liikennelaitos. Tilakeskus, Tietotekniikkakeskus ja auto- ja konekeskus tuottavat palveluita kaupungin omille yksiköille, kuntayhtymille tai muille kunnille. Liikelaitosten on tuotettava arvoa asiakkaalle ja arvoa omistajalle. Yleisiä omistajapoliittisia tavoitteita ovat kannattavuus ja kilpailukykyisyys. Liikelaitosten tulee omalla toiminnallaan tukea kaupungin strategisia tavoitteita ja huolehdittava siitä, että liiketoimintaan liittyvät riskit pysyvät hallinnassa. Sähkölaitoksen toiminnan tulos vaihtelee vuosittain ulkoisista olosuhteista riippuen. Positiivista kehitystä uhkaavat sähkön markkinahinnan lasku ja polttoainehintojen nousu. Sähköverkkotoiminta yhtiöitetään omaan yhtiöön vuoden aikana. Kaukolämpöhintoihin on tulossa polttoainehintojen noususta johtuva korotus. Vesilaitoksen haasteena on varautuminen tulevien vuosien suurinvestointeihin, joita ovat tekopohjavesihanke sekä seudullinen jäteveden puhdistamo. Riittävän omarahoitusosuuden varmistaminen edellyttää etukäteistä varautumista investointien rahoittamiseen, mikä edellyttää vesi- ja jätevesihintojen korottamista. Liikennelaitoksen ongelmana ovat supistuvat matkustajamäärät. Talousarviovuoden aikana laaditaan toimintojen organisointia, johtamista ja työilmapiiriä kos - keva selvitys yhteistyössä henkilöstön kanssa. Selvityksen jälkeen tarkistetaan joukkoliikenteen tukipolitiikka vuoden 2006 talousarvioon. Sisäisten liikelaitosten toiminnassa tapahtuu joitakin muutoksia. Tietotekniikkakeskus muuttaa uusiin tiloihin. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on nostaa tietotekniikka keskeiseksi menestystekijäksi kunnallisessa palvelutuotannossa. Tilakeskuksessa on menossa kaupungin omistamien ja hallitsemien tilojen kartoitus, joka tähtää merkittävään tilakustannusten säästöön. Auto- ja konekeskus keskittyy toiminnassaan entistä enemmän kaupungin toimintojen erityisvaatimukset täyttävien palvelujen kehittämiseen. Kaupungin rahastot muodostuvat riskirahastoista, joiden tuloksi kirjataan kaupungin sisäiset vakuutusmaksut sekä ulkopuolisten maksamat takausprovisiot kaupungin takaamista lainoista. Menot muodostuvat vahinkotapahtumien kustannuksista. Erotus siirretään rahaston pääomaan. Talousarviovuoden aikana uusitaan kaupungin ris kipolitiikka, millä saattaa olla vaikutuksia rahastojen toiminnan sisältöön. Liiketoiminta- ja rahoitusryhmän ohjauksessa olevien liikelaitosten tunnusluvut (ei sisällä aluepelastuslaitosta): Tunnusluvut 2004 muutos muutos-% 2005 Liikevaihto % Liikeylijäämä % Korvaus peruspääomasta % Tilikauden ylijäämä % Liiketoiminnan kassavirta % Rahoituksen kassavirta % Vaikutus maksuvalmiuteen % Investoinnit %

3 Tuloslaskelmaosa (1 000 euroa) TA 2005 Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkakeskus Auto- ja konekeskus Tilakeskus Rahastot Liikelaitokset ja rahastot yhteensä Varsinainen toiminta Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Korvaus peruspääomasta Vuosikate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä Rahoitusosa (1 000 euroa) TA 2005 Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkakeskus Auto- ja konekeskus Tilakeskus Rahastot Liikelaitokset ja rahastot yhteensä Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Liittymismaksujen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen

4 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS Tampereen Sähkölaitoksen toiminta-ajatuksena on toimittaa sähköä, lämpöä ja kaasua alueen kotitalouksille ja yrityksille kannattavasti ja kilpailukykyisesti. Sähkölaitos tarjoaa asiakkailleen asiakkaiden tarpeista lähtevät monipuoliset energiapalvelut nykyaikaisesti ja luotettavasti. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella Energiamarkkinoiden toimintaympäristö on edelleen epävakaa. Sähkömarkkinoilla hintatason vaihtelut ovat suuria ja kilpailu on kiristymässä. Normalisoituneen Pohjoismaisen vesitilanteen vuoksi sähkön markkinahinnan arvioidaan hiukan alenevan. Toisaalta päästökauppa voi vaikuttaa hintoja nostavasti. Sähkölaitoksen hintakilpailukyky on hyvä ja hintataso edelleen edullinen tärkeimpiin kilpailijoihin verrattuna. Maltillista hinnoittelupolitiikkaa jatketaan edellä mainittujen kannattavuustavoitteiden puitteissa markkinoinnin painopisteen ollessa Tampereen kaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Energiantuotannossa käytettävien polttoaineiden hintakehitys muodostaa toisen merkittävän riskin sähkölaitokselle. Maakaasun hinta on sidottu öljyn, kivihiilen ja kotimarkkinoiden perushintaindeksin kehitykseen ja on vaikeasti ennustettavissa ja hallittavissa. Maakaasun hintaan sisältyvää riskiä hallitaan erillisessä riskienhallintajärjestelmässä. Maakaasun ostosopimus päättyy vuoden 2004 lopussa, minkä jälkeen siirrytään Gasum Oy:n julkiseen maakaasun hinnoittelujärjestelmään, jossa kaasun hinnan riippuvuus öljyn hintakehityksestä lisääntyy. Kaasun hinta nousee huomattavasti vuoden 2005 alussa johtuen uudesta hinnoittelujärjestelmästä sekä öljyn ja kivihiilen hinnan kohoamisesta. Polttoainehinnoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi kaukolämmön hintaa on suunniteltu korotettavaksi vuoden 2005 alusta. Sähkömarkkinalakia ollaan muuttamassa siten, että verkkoliiketoiminta on eriytettävä sähkön myynnistä ja tuotannosta. Tästä syystä sähkölaitoksen verkkoliiketoiminta on suunniteltu yhtiöitettäväksi talousarviovuoden aikana. Yhtiöittämisen vaikutusta ei ole kuitenkaan otettu talousarviossa huomioon, vaan siitä tullaan laatimaan erillinen lisätalousarvioarvio. Verkkoliiketoiminnan yhtiöityksen myötä koko sähkölaitoksen organisaatiota tullaan tarkistamaan. Nykyinen organisaatio on voimassa vuoden 2004 loppuun asti ja sitä tullaan jatkamaan asti. Energiamarkkinoita valvova viranomainen ottaa käyttöön vuoden 2005 alusta alkaen uuden mallin verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuusvalvontaan. Valvontamalli ja sen aiheuttama toiminnan tehostamistarve otetaan huomioon verkkoliiketoiminnassa. Strategia Sähkölaitoksen nykyinen strategia on hyväksytty johtokunnassa helmikuussa Sähkölaitoksen tavoitteena on olla johtava, asiakkaiden arvostama ja palveleva energiantoimittaja Pirkanmaalla. Sähkölaitoksen strategian mukaiset arvot ovat asiakastyytyväisyys, yhdessä tekeminen, työssä oppiminen, ympäristövastuullisuus ja avoin suhtautuminen kilpailuun. Strategian uudistusprosessi aloitetaan vuoden 2004 aikana ja uusi strategia valmistuu vuoden 2005 aikana. Tavoitteena on laatia strategia vuodelle 2010 asti. Talousarvio 2005 Sähkölaitoksen tulos vuodelta 2005 muodostuu positiiviseksi liikeylijäämäennusteen ollessa 36,5 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämän 10,4 miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen kannattavuus ja kilpailukyky hyvä ja vuosituloksen voidaan arvioida toteutuvan omistajapoliittisen selvityksen yhteydessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisena vuosittaisen liikeylijäämän ollessa n miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen liikevaihtotavoite vuodelle 2005 on 169,3 miljoonaa euroa. Sähkönsiirron määrän kasvuennuste on varovainen, koska jakelualueen siirron ja uusien liittymien kasvu on ollut viime aikoina ennakoitua vähäisempää. Sähkön myynti kasvaa energiamäärältään kuluvan vuoden tasosta. Kasvu tulee pääosin sopimusmyynnin kasvusta. Sähkön hinnoittelu tapahtuu markkinahinnan mukaisesti ja talousarvio perustuu syyskuun puolivälissä vallinneeseen hintatasoon. Sähkön hintaa voidaan talousarviovuoden aikana muuttaa, jos sähkön markkinahinnan kehitys sitä edellyttää. Polttoaineiden voimakkaan kus - tannustason noususta johtuen joudutaan kaukolämmön myynti hintoihin tekemään keskimäärin 7,3 %:n suuruinen korotus vuoden 2005 alusta lukien. Sähkölaitoksen kustannuksiin vaikuttava merkittävin riskitekijä on polttoaineiden hinta. Pääasiallinen polttoaine on maakaasu, jonka lisäksi voimalaitoksissa käytetään turvetta ja puuta sekä lämpökeskuksissa jonkin verran öljyä. Maakaasun hinta on sidottu öljyn, kivihiilen ja kotimarkkinoiden perushintaindeksin kehityk seen. Maakaasun ja sähkökaupan hintariskejä hallitaan riskienhallintajärjestelmillä, jotka vaimentavat kustannuksissa tapahtuvia muutoksia. Muilta osin sähkölaitoksen kus - tannusten arvioidaan säilyvän nykytasoa vastaavina. Sähkölaitoksen vuoden 2005 talousarvioehdotus päätyy 25,4 miljoonan euron ylijäämään ennen peruspääomasta maksettavaa korvausta. Vuoden 2004 talousarviossa vastaava luku oli 18,0 milj. euroa; sähkölaitos saavuttanee kuitenkin jo tänä vuonna 23,8 milj. euron tason. Talousarvio on laadittu haasteelliseksi siten, että positiivisen tuloskehityksen odotetaan jatkuvan lukuisista epävarmuustekijöistä huolimatta. Kaupungin talousarvioon sähkölaitos maksaa kaupungin jäljellä olevan lainan pääomalle kaupunginvaltuuston päättämän 9 % korkokannan mukaan korkoa 10,4 miljoonaa euroa. Peruspääomasta maksettavaksi korvaukseksi esitetään talousarvion kehysvaiheessa päätettyä vastaavasti 15 milj. euroa eli 24,8 %. Siirto kau-

5 pungin talousarvioon on täten 25,4 milj. euroa. Sähkölaitoksen tuotto koko sijoitetulle pääomalle muodostuu talousarvion lukujen pohjalta 14,8 prosentiksi. Vuoden 2004 talousarvion tuottotavoite oli 13,0 %. Sähkölaitoksen investoinnit vuodelle 2005 ovat 28,2 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä investointeja ovat kaukolämmön lämpöakku, 2,5 milj. euroa, Ratinan sähköaseman rakentaminen, 5,3 milj. euroa, sähkömittausten kaukoluennan kehittäm inen, 1 milj. euroa sekä Ratinan lämpökeskuksen saneeraus, 1 milj. euroa. Muuten investoinnit muodostuvat pääosaltaan normaaleista korvausinvestoinneista. Tampereen sähkölaitoksen tunnusluvut Suoritteet (GWh) Sähkön myynti Lämmön myynti Sähkön siirto Kaasun myynti Talous Käyttökate-% 32,4 30,0 33,6 33,4 33,4 Sijoitetun pääoman tuotto-% 13,2 13,0 14,8 14,6 14,7 Korvaus peruspääomasta, % 14,9 21,5 24,8 24,8 24,8 Toiminnan laajuus Liikevaihto, milj. euroa 158,2 165,3 169,3 170,5 172,2 Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit Taseen loppusumma, milj. euroa TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Kaupungille maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

6 LIIKEVAIHDON SEKÄ MATERIAALIEN JA PALVELUIDEN ERITTELY (1 000 euroa) Liikevaihto Sähkön myynti Sähkön siirto Lämmön myynti Kaasun myynti Muut tuotot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot Aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot Kantaverkkomaksut Muut palvelut TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit 0 0 Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Peruspääoman lisäys Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaik. saamisten muutokset muilta Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos Liittymismaksujen muutos Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen

7 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Sähköverkosto Sähköasemat ja siirtoverkko Jakeluverkosto Tukikohdat Mittarit Yhteensä Lämpöverkosto Energian tuotantolaitokset Naistenlahti Lielahti Vesivoimalaitokset Lämpökeskukset Yhteensä Muut investoinnit Erilliset rakennustyöt Kaasunjakelulaitteisto Tietojärjestelmät Irtaimisto Osakkeet Yhteensä Yhteensä

8 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueellaan yhdyskunnan vedenhankintaa ja jakelua sekä viemäröintiä ja jätevedenpuhdistusta liiketaloudellisia periaatteita noudattaen. Tampereen Veden palveluja kehitetään yhdys - kunnan muun kehityksen mukaisesti noudattaen v hyväksyttyä Tampereen kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Toimintojen kehittämistä ohjaavat v päivitetty strategia sekä sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella Tampereen Veden toimintaympäristön merkittävimmät muutokset ovat kiristyvä kuntatalous, vähentyvä vedenkäyttö, kiristyvät toiminnan laatuvaatimukset, meneillään olevat seudulliset strategiset kehitys hankkeet, lisääntyvä verkostojen saneeraustarve sekä henkilöstön voimakas eläköityminen. Vaikka kiristyvä kuntatalous sekä henkilöstön ikääntyminen ovat merkittäviä toimintaa vaikeuttavia muutoksia, lisäävät ne kuitenkin mahdollisuuksia seudullisen vesihuoltoyhteistyön kehittämiseksi. Varautumien merkittäviin investointeihin seudullisen vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn kehittämiseksi aiheuttaa talousarviossa 2 milj. euron taksankorotus - paineen. Lisäksi inflaatiotasoa korkeampaa taksankorotuspainetta aiheuttaa verkostojen saneeraustarpeen lisääntyminen ja vähentyvä vedenkäyttö. Taksankorotukset pyritään osittain ohjaamaan kulutuksen vähentymisestä riippumattomiin perusmaksuihin. Taksarakenneselvitystä jatketaan. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Tampereen Veden visiota johdetut strategiset päämäärät ovat: 1. Asiakkaiden tyytyväisyys ja luottamus toimintaan 2. Tampereen Vesi yhä houkuttelevampi työnantaja 3. Asemakaavoitetun alueen toimintavarma vesihuoltopalvelujen tuottaja 4. Jatkuva parantaminen ympäristöasioiden hallinnassa 5. Strategisten seudullisten hankkeiden edistäminen ja toteuttaminen 6. Kannattavuuden ja kilpailukyvyn ylläpito Tärkeimmät strategiset seudulliset hankkeet ovat Vehoniemen Isokankaan tekopohjavesihanke, Tampereen Seudun keskuspuhdistamohanke sekä lietteen käsittelyn kehittämishanke. Näistä Vehoniemen Isokankaan tekopohjavesihanke on ympäristölupavaiheessa. Tekopohjavesilaitoksen toteuttamista ja operointia varten perustettu yhtiö Tavase Oy on aloittanut toimintansa v lopulla ja se toimii lähinnä Tampereen Veden henkilöstöllä. Hanke on kaavailtu toteutuvaksi v Taloussuunnitelmassa on varauduttu hankkeen siirtolinjan tutkimus - ja suunnittelukustannuksiin sekä vuonna 2007 rakennustyön aloittamiseen. Tampereen seudun keskuspuhdistamohanke on osa Pirkanmaan alueellista vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelmassa pyritään määrittämään soveltuvin puhdistamon paikka sekä esitys hankkeeseen osallistuvista kunnista ja suurteollisuudesta. Tampereen Vesi varautuu toteuttamaan kaupungin tonttitarjonnan edellyttämät uudet vesi- ja viemärijohtolinjat. Verkostojen saneeraustyötä jatketaan laadittujen saneerausohjelmien mukaisesti. Verkostojen ylläpitoa ja kunnostamista tehostetaan tavoitteena ylläpitää vaadittua toimintavarmuutta sekä parantaa taloudellisuutta. Talousarvio 2005 Tuottovaatimus on 10,5 milj. euroa. Lisääntyvään investointitarpeeseen varautumisen vuoksi vesimaksuja korotetaan yhteisvaikutukseltaan n. 6 prosentilla. Tampereen Veden tunnusluvut Suoritteet (milj. m 3 ) Veden myynti 16,2 15,4 15,8 15,8 15,8 Jäteveden käsittely 27,3 29,0 29,0 29,0 29,0 Taloudellisuus / kannattavuus Liikeylijääm ä / liikevaihto, % 28,4 32,9 35,7 33,4 33,3 Rahoitusvaikutus / liikevaihto, % 32,4 31,8 29,8 29,7 29,5 Sijoitetun pääoman tuotto-% 9,9 11,9 14,3 13,4 13,3 Korvaus peruspääomasta, % 14,2 14,9 14,9 14,9 14,9 Toiminnan laajuustiedot Henkilöstö

9 TAMPEREEN VEDEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TAMPEREEN VEDEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaik. saamisten muutokset muilta Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos Liittymismaksujen muutos Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen

10 TAMPEREEN VEDEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Vedenkäsittely ja hankinta Jätevesien käsittelylaitoks et Suunnittelu ja maastotutkimukset Tavase-hanke Laitteisto ja irtaimisto Aineettomat (atk-ohjelmat) Toimitalo Investointien rahoitusosuudet Yhteensä

11 TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS Liikennelaitoksen Nysse pärjää -strategian mukaan Tampereen kaupunki ja sen liikennelaitos tuottavat yhdessä yhteistyökumppaneittensa kanssa korkealuokkaisia ja asiakkaita houkuttelevia joukkoliikennepalveluja kokonaistaloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti ja näin osallistuvat kaupunkiseudun elämän kehittämiseen. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella EU:n komission kilpailuttamista koskeva palvelusopimusasetusluonnos kaatui merkittäviltä osin loppuvuodesta Komitea on laatinut asiasta tarkistetun esityksen, joka mahdollistaisi kunnan oman joukkoliikennetuotannon ilman kilpailua kahdeksan vuoden ajan asetuksen hyväksymisestä ja tietyin edellytyksin senkin jälkeen. Asian käsittely jatkuu EU:n elimissä. Kaupunginjohtajan asettama joukkoliikenteen organisointia selvittänyt työryhmä asetti tavoitteeksi, että kaupungin tuki liikennelaitokselle laskee 20 prosenttiin vuoden 2007 loppuun mennessä palvelutason merkittävästi heikentymättä. Työryhmä päätyi selvityksessään nykyiseen toimintatapaan. Vasta kilpailun alkaminen tai raideliikenteen mukaantulo edellyttäisi joukkoliikennettä kokonaisuudessaan koordinoivan elimen perustamista. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Liikennelaitos pitää tärkeänä liikennepoliittisen ohjelman uusimista, jossa yhteydessä määritellään myös kaupungin joukkoliikennepolitiikka ja arvioidaan kaupungin liikennelaitoksen tuen tarve palvelutason pitäm i- seksi kohtuullisena ( KV ). Seudullista joukkoliikennettä ja Tampereen sisäistä yhteistariffiliikennettä kehitetään lisäämällä yhteistyötä liikennöitsijöiden välillä liikenteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Liikennesuunnittelussa haetaan uusia ratkaisuja kohdistaa liikennetarjontaa mm. ajallisesti nykyistä paremmin kysyntää vastaavaksi. Palvelun laatua seurataan kaksi kertaa vuodessa tehtävällä kyselyllä. Matkakorttijärjestelmän uusiminen tulee ajankohtaiseksi suunnitelmakauden aikana. Työ tehdään yhdessä merkittävimpien yhteistariffiliikenteeseen kuuluvien liikennöitsijöiden kanssa ja samalla otetaan huomioon myös etampere-kortin tarpeet. Kaluston keski-ikä pyritään pitämään nykyisessä alle 8 vuodessa. Investointien tasoa kuitenkin säädellään taloudellisen tilanteen mukaan. Kalustohankinnoissa painotetaan luotettavuuden lisäksi ympäristöasioita. Liikennelaitoksen käyt töön ottamalle ympäristöjärjestelmälle haetaan sertifikaatti ISO Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi käyttöön otettua Työ kuntoon ohjelmaa kehitetään edelleen yhdessä työterveyshuollon kanssa. Kehityskeskusteluja henkilöstön kanssa jatketaan. Talousarvio 2005 Talousarvio on rakennettu nykyisten taksojen ja 5,9 milj. euron konsernituen varaan tavoitteena vähintään nollatulos. Autojen keski-ikä pyritään pitämään alle 8 vuoden. Linja-autoja hankitaan 2,6 milj. eurolla. Muuhun kalustoon on varattu yhteensä 0,4 milj. euroa. Liikennetarjonta pyritään vakiinnuttamaan 10,2 milj. ajokilometriin vuodessa. Matkustajamäärän oletetaan pysyvän ennallaan. Työajan käytön tehostamiseksi neuvotellaan kuljettajien talokohtaisista sopimuksista. Kustannustietoisuutta parannetaan hyödyntämällä linjakohtaista kustannus - laskentaa. Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi käyttöön otettua Työ kuntoon ohjelmaa kehitetään edelleen yhdessä työterveyshuollon kanssa. Talousarvioon sisältyvät tilaajaorganisaation kustannukset ovat noin 1,7 milj. euroa. Tavoitteena on, että vaihdollisia matkoja tehdään 2,7 kpl linjakilometriä kohden. Asiakastyytyväisyys asteikolla 1 5 tulisi olla vähintään 4,1. Tampereen kaupungin liikennelaitoksen tunnusluvut Suoritteet Matkat vaihtoineen, kpl Ajokilometrit, km Talous Liikevaihdon muutos -% 1,6 4,0 7,0 0,0 3,9 Käyttökate-% 7,1 10,5 11,2 11,2 13,3 Tuotot/hlö Menot, euroa/matka 1,11 1,05 1,12 1,13 1,14 Menot, euroa/ajokm 2,70 2,63 2,81 2,83 2,85 Toiminnan voimavarat Henkilöstö

12 LIIKENNELAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan m uut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Kaupungille maksetut korkokulut Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) LIIKENNELAITOKSEN TOIMINTATUOTTOJEN ERITTELY (1 000 euroa) Lipputuotot Veteraani- ja opiskelijalippukorvaus Tilausliikenne Muut ulkoiset tuotot Käyttöomaisuuden myynti Sisäis et tuotot Konsernituki Yhteensä

13 LIIKENNELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset kunnalta Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen LIIKENNELAITOKSEN INVESTOINTISUUNNITELMA (1 000 euroa) Linja-autot Muu kalusto Rahoitusosuus Yhteensä

14 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Tampereen aluepelastuslaitoksen toimialueena on koko Pirkanmaa käsittäen sen kaikki 34 kuntaa. Aluepelas - tuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueella kuntien, kuntalaisten, yritysten ja laitosten turvallisuudesta käyttäen onnettomuusriskien hallinnan keinoja. Näihin kuuluvat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja varautuminen poikkeusoloihin. Aluepelastuslaitos huolehtii kaikesta pelastustoiminnasta vastuualueellaan sekä tämän lisäksi terveyskeskusten kanssa tekemien sopimusten nojalla Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Vammalan ja Ruoveden sairaankuljetuksesta. Edellä mainituista tehtävistä huolehtivat organisaation kuusi toimialuetta, jotka muodostavat myös talousarviossa oman vastuualueensa. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella Tampereen aluepelastuslaitos on aloittanut nykymuodossaan vuoden 2003 alusta. Talousarviovuonna 2005 laitoksen kehitystyötä jatketaan, paitsi uudistetun pelastuslain sen myötä uudistuneiden valtakunnallisten säännösten edellyttä mällä tavalla, myös uuden palvelutasopäätöksen mukaisesti. Muutostyö kemikaalilainsäädännön ja öljyvahinkolainsäädännön toimintojen osalta on edelleen kesken ja edellyttävät toiminnallista ja kalustollista uudistustyötä. Hätäkeskuslain mukanaan tuoma muutos siirtää 112 hätäkeskustoiminnot joulukuussa 2004 valtion hoidettavaksi. Tällöin nykyisen hätäkeskuksen uudistetuissa tiloissa aloittaa toimintansa pelastustointa, poliisia ja sairaankuljetusta palveleva Valtion hätäkeskuslaitoksen Pirkanmaan hätäkeskus. Tampereen johtokeskustiloissa sijaitseva kunnallinen hätäkeskus lakkautetaan ja ne osat toiminnoista, joita uusi valtion organisaatio ei hoida siirretään keskuspaloasemalle uudistettavan valvomon tehtäviin. Muutos aiheuttaa merkittävän uuden rajapinnan pelastustoimintaan ja edellyttää erittäin paljon muutostyötä ja siihen liittyvää koulutusta. Koko pelastustoiminnan viesti- ja tietohallintajärjestelmä muuttuu ja edellyttää kehitystyötä pitkälle tulevaisuuteen. Tämä on huomioitu sekä investoinneissa että henkilöresursseissa. Rakennusinvestoineista ovat merkittävimmät Parkanon uuden paloaseman rakennustyöt, jotka loppuunsaatetaan elokuussa 2005 sekä saneeraus - ja muutostyöt Tampereen keskuspaloasemalla. Keskuspaloasemalla sijaitsevan nuohoojien toimitilan purku ja uuden toimis - torakennuksen rakentaminen on käynnistysvaiheessa. Sairaankuljetuksen ensihoidon osalta vuoden 2005 toimintoihin liittyy oleellisesti organisaation tarkentaminen. Tämä liittyy aluepelastuslaitoksen ja Tampereen sosiaali- ja terveystoimen välisiin yhteistyösopimuksiin mm. henkilöstön käytöstä. Ensihoidon valm iutta lisätään ottamalla käyttöön kolmas ko. hoitoa antava yksikkö sijoitettuna Hervannan aluepaloasemalle. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Uusi pelastuslaki edellyttää alueellisten pelastuslaitos - ten osalta pelastustoimen palvelutasopäätöksen tekemistä vuoden 2004 loppuun mennessä. Palvelutasopäätösesitys tehdään Tampereen kaupunginvaltuustolle kuntien kuulemisen jälkeen, ja se on voimassa vuoden 2005 alusta. Palvelutasopäätös määrittelee pelastustoimen tason ja toimintatavat Pirkanmaalla ja on siten keskeinen asiapaperi Tampereen aluepelastuslaitoksen monikunnallisessa toiminnassa. Palvelutasopäätöksessä on pyritty ottamaan huomioon myös Tampereen kaupungin strategiatyöhön liittyviä asioita samalla kun käsitellään kaikkia Pirkanmaan 33 muun kunnan pelastustoimen tasoa. Tampereen aluepelastuslaitoksen toiminta-ajatuksena on estää ennalta tulipaloja ja muita onnettomuuksia, opettaa ihmisiä toimimaan oikein onnettomuustilanteessa, antaa nopeaa, tehokasta ja järjestäytynyttä apua onnettomuustilanteessa, auttaa onnettomuuden jälkeisen rakennustyön nopeaa alkamista ja oppia tapahtuneista onnettomuuksista. Tampereen aluepelas - tuslaitos liittyy maan suurimpana aluepelastuslaitoksena keskeisesti osaksi sisäasiainministeriön pelastus - toimen valtakunnallista toimintastrategiaa. Talousarvio 2005 Tampereen aluepelastuslaitos on liikelaitos ja sen talousarviorakenne noudattaa liikelaitosten talousarviorakennetta. Aluepelastuslaitoksen kustannuksista maks a- vat kunnat os uutensa kuntien välisen yhteistoimintas o- pimuksen 10 :n mukaisesti siten, että nykyisistä maksuosuusprosenteista siirrytään vuoden 2005 osalta 50 % asukaslukujen mukaista maksuosuutta kohti. Tampereen kaupungin maksuosuusprosentti on 43,16 %. Vuoden 2006 maksuosuudet noudattelevat kuntien asukaslukujen suhdetta. Aluepelastuslaitoksen investoinnit rahoitetaan investointibudjetilla, jonka kustannukset jaetaan käyttötalouden tapaan kunnille asukaslukuprosentin mukaan. Kalustoinvestointien osalta keskitytään edelleen vanhan paloautokannan uusintaan ja tässä yhteydessä valtionosuuksiin liittyvät muutokset aiheuttavat lisäpainetta. Vuoden 2005 talousarvio noudattaa maltillista linjaa, jossa henkilöstömenojen sopimusten mukaiset korotukset ovat keskeisin kustannuksia kasvattava tekijä. Toimintoja ollaan edelleen sisäisesti tehostamassa ja tähän liittyy erityisesti päällystön osalta uusien tehtäväkuvien rakentaminen ja uusien vastuuvakanssien perus - taminen tietohallintoon, tiedotukseen ja taloushallintoon. Pääosin nämä toteutetaan ilman vakanssien nettolisäystä, joko eläköitymisen tai tehtävämuutosten avulla.

15 Tampereen aluepelastuslaitoksen tunnusluvut Suoritteet Palotarkastukset Valistus - ja neuvonta (5 % kuntal./v) Palo- ja pelastushälytykset Sairaankuljetukset Nuohousyksiköt (1 000 kpl) Talous Nettomenot keskimäärin eur/asukas, sis. investoinnit 50,90 57,05 58,20 58,20 58,20 Käyttökate, % 5,0 4,7 4,9 4,9 4,9 Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

16 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Raskas pelastusajoneuvokalusto Kevyt ajoneuvokalusto Muu pelastuskalusto Atk-ohjelmat ja -projektit Atk-laitteet Ensikertainen kalustaminen Rahoitusosuudet investointimenoihin Yhteensä

17 TAMPEREEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS Tampereen Tietotekniikkakeskus tuottaa Tampereen kaupungin toimintayksiköille, Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja muille asiakkailleen niiden toimintaa tehostavia innovatiivisia, tietoturvallisia ja korkean käytettävyyden ICT -palveluita. Palvelut tuotetaan yhdistämällä oman henkilöstön osaaminen ja eri yhteistyökumppanien palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi laadukkaaksi ja kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella Tietotekniikkakeskuksen asiakkaat hakevat toimintansa tehostamista seudullisen yhteistyön ja sähköisten palveluiden avulla. Tampereen kaupungin toiminnassa merkittävimmät muutokset ovat tilaaja-tuottaja mallin toteuttaminen sekä toiminnan ohjaus ja sähköiset palvelut hankekokonaisuuden läpivienti. Näissä kaikissa tietoteknisillä ratkaisuilla on merkittävä rooli. Myös kaupungin tulevat palvelukeskukset tulevat toimiakseen edellyttämään hyviä tietoteknisiä ratkaisuja. Tietotekniikan osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa ja samalla lisääntyvät vaatimukset ratkaisujen turvallisuuden ja toimivuuden osalta. Yhä useammin edellytetään palvelua ympäri vuorokauden. Tietotekniikkakeskus toimii entistä enemmän kilpaillussa toimintaym - päristössä ja sen tulee jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan ja toimintaprosessejaan. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Tietotekniikkakeskus tukee kaupungin yksiköitä laaditun kaupunkistrategian ja toimialojen omien strategioiden toteuttamisessa. Uudistetun strategiansa mukaisesti Tietotekniikkakeskus haluaa olla Pirkanmaan seutukunnan kuntien halutuin tietotekniikkapalveluiden tuottaja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tuotteistetaan palvelut kaikilla valituilla ydintoiminta-alueilla. Palvelut tuotetaan prosessiorganisaatiossa. Henkilöstön osaamista ja yksiköiden yhteistyötä parannetaan. Omaa osaamista täydennetään kumppaniverkoston palveluiden avulla laadukkaiden palveluiden tarjoamiseksi asiakkaille. Tietotekniikkakeskus ryhtyy määrätietoisesti toteuttamaan vuonna 2004 uudistettua strategiaansa. Keskeisimmät kehittämiskohteet ovat asiakkaiden hoitomallin uudistaminen, palveluiden tuotteistam inen ja henkilöstön kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen. Tietotekniikkakeskus osallistuu kaupungin toiminnanohjaus ja sähköiset palvelut hankkeen edellyttämien tietoteknisten ratkaisujen toteuttamiseen. Tavoitteena on tehdä Tampereesta Suomen ykköskunta sähköisten palveluiden tarjoajana asukkailleen. Seudullisessa yhteistyössä ollaan aktiivisesti tarjoamassa Tietotekniikkakeskuksen palveluita nykyisille ja uusille asiakkaille. Terveydenhuollon alueella osallistutaan useiden merkittävien tietojärjestelmien käyttöönottoon. Kaikkien palveluidensa osalta Tietotekniikkakeskus hakee aktiivisesti uusia toimintamalleja kustannustehokkaiden asiakkaita hyödyttävien ratkaisujen toteuttamiseksi. Johtamisessa otetaan käyttöön koko henkilöstön kattava tuloskorttijohtaminen, jolloin myös käytännön tasolla varmistetaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen yksikkötasolla. Uusien toimitilojen myötä on mahdollista tarjota asiakkaille tietoturvallista ja käytettävyydeltään laadukasta palvelua. Talousarvio 2005 Tietotekniikkakeskuksen vuoden 2005 tilikauden liikeylijäämäksi arvioidaan 2,2 milj. euroa. Kaupungille peruspääomasta maksettavan korvaus on ensi vuonna edelleen 1,4 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi jää täten 0,8 milj. euroa. Tulorahoituksella katetaan ensi vuoden investoinnit 3,4 milj. euroa, jonka jälkeen vaikutus maksuvalmiuteen muodostuu nollaksi. Investointirahasta noin puolet varataan kalustoinvestointeihin.

18 Tietotekniikkakeskuksen tunnusluvut Suoritteet Tukikeskuksen kirjatut palvelupyynnöt, kpl/vuosi Suurtehotulosteet, arkkia/vuosi Talous Käyttökate-% 22,5 25,9 25,9 25,5 Liikeylijäämä / liikevaihto, % 9,0 11,7 10,9 11,1 Korvaus peruspääomasta, % 18,1 23,5 23,5 23,5 Toiminnan laajuus Ylläpidossa olevat mikrot (kaupunki) Valvottavat kytkimet Postilaatikoiden määrä Käytössä olevat bruttolevytila TB PALVELIMET: Windows -palvelimet Linux -palvelimet Unix -palvelimet OpenVMS -palvelimet Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetut korkokulut Korvaus peruspääomas ta Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Vuosi 2003 ei ole vertailukelpoinen liikelaitosmuotoiseen toimintaan siirtymisen vuoksi.

19 TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) ATK-ohjelmat ja projektit Kiinteät rakenteet ja laitteet Kalusto yli 3 v. ja yli euroa Yhteensä Vuosi 2003 ei ole vertailukelpoinen liikelaitosmuotoiseen toimintaan siirtymisen vuoksi.

20 TAMPEREEN AUTO- JA KONEKESKUS Auto- ja konekeskuksen toiminta-ajatuksena on tuottaa ja välittää kuljetus - ja työkonepalveluita kaupungin eri toimintayksiköille ja kaupunkikonsernille. Lisäksi autoja konekeskus toimii asiantunti-jana auto- ja konekalustoa koskevissa asioissa ja huolehtii edellä mainitun kaluston hankinnasta ja ylläpidosta sekä kriisiaikojen valmiuksista kuljetus - ja työkonekaluston osalta. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella Kaluston hankinnassa tutkitaan vaihtoehtoisia menetelmiä. Henkilöautojen osalta perinteisen ylläpidon ja hankinnan lisäksi mahdollisia ovat huolto- ja rahoitus - leasing, huolto- ja korjaussopimukset sekä oman auton käytön lisääminen. Työ koneiden osalta kehitetään vuokraustoimintaa etenkin kausikaluston käytössä. Autojen päästötasoja kiristetään Euro 4 direktiivillä. Yli-ikääntyneen kaluston korvaaminen tarkoituksenmukaisemmaksi tulee olem aan välttämätöntä toiminnan kehittämiseksi. Toiminnassa keskitytään ydintoimintaan. Pienemmällä mutta monipuolisemmalla kalustolla ja ammattitaitoisella henkilöstöllä pyritään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi kohdistuvat ensisijaisesti ympäristön hyvään tilaan ja liikenneväylien hoitoon. Kaikki auto- ja konekeskuksen autonkuljettajat ovat suorittaneet taloudellisen ajotapakoulutuksen ja auto- ja konekeskuksella on valmiudet antaa ao. koulutusta eri toimintayksiköille. Kalustohankinnoissa painotetaan hinta-/ laatusuhteen lisäksi jälkimarkkinointia ja teknistaloudellista käyttöikää. Henkilöstön työssä jaksamista edistetään panostamalla työkykyä ylläpitävään toimintaan. Sairaus - poissaoloihin puututaan varhaisemmassa vaiheessa ja vajaakuntoisille laadittu sijoitusohjelma otetaan käyttöön. Korjaamon kehittämisprojekti viedään loppuun toukokuuhun 2005 mennessä. Auto- ja konekeskus kehittää jatkuvasti kaikkia toimintojaan kustannustehokkaiden ja asiakkaita hyödyttävien ratkaisujen aikaansaamiseksi. Polttoaineen kulutusta pyritään alentamaan ajoneuvoja käyttöteknisin ratkaisuin. Liikenneväylien hoitoon hankitaan kuorma-autoihin lisälaitteita, joilla pyritään korvaamaan yli-ikääntyneitä tiehöyliä. Katu- ja vihertuotannon kanssa selvitetään kunnossapitokaluston hyödyntäminen molempien kesken etenkin pienempien taajamatraktorien osalta. Kestävän kehityksen painopistealueita ovat vanhentuneen kaluston uusiminen, kaluston tehokkaan käytön edistäminen, jätteiden lajittelu ja niiden toimittaminen hyötykäyttöön. Talousarvio 2005 Auto- ja konekeskuksen liikevaihdon arvioidaan kas - vavan n. 0,5 milj. euroa vuodesta 2004 ollen 12,5 milj. euroa vuonna Liikeylijäämäksi arvioidaan 0,9 milj. euroa. Korvausta peruspääomasta nostetaan 0,4 milj. eurosta 0,6 milj. euroon. Vuoden 2005 tilikauden ylijäämäksi muodostuu 0,3 milj. euroa. Tulorahoitus käytetään investointeihin, jolloin vaikutus maksuvalmiuteen on nolla. Investoinneilla (1,5 milj. euroa) panostetaan kaluston laatuun. Auto- ja konekeskuksen tunnusluvut Talous Käyttökate-% - 16,5 16,5 16,5 Korvaus peruspääomasta-% 8,0 12,6 12,6 12,6 Toiminnan laajuus Henkilöautot Pakettiautot Kuorma- ja erikoisautot Työkoneet Muuta kalustoa Toiminnan voimavarat Henkilöstö

21 AUTO- JA KONEKESKUKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulut Korvaus peruspääomasta Tilikauden ylijäämä (alijäämä) AUTO- JA KONEKESKUKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen AUTO- JA KONEKESKUKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Kalusto yli 3 v. ja yli euroa Yhteensä Vuosi 2003 ei ole vertailukelpoinen liikelaitosmuotoiseen toimintaan siirtymisen vuoksi.

22 TAMPEREEN TILAKESKUS Tampereen tilakeskus on kunnan ja kuntalaisten toimintaa tukeva palveluorganisaatio, jonka tila- ja kiinteistöpalveluilla luodaan edellytykset hyville kunnallisille palveluille. Tilakeskuksen toiminnan lähtökohtana on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen kestävä ja elinkaareltaan tarkoituksenmukainen rakentaminen ja kiinteistönpito. Tilakeskus huolehtii tilojen ja rakennuskannan monikäyttöisyydestä, tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja arvon säilymisestä ennakoivalla ja kestävällä tavalla. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella Toimitilojen käyttöaste on alentunut jonkin verran ja vapaiden tilojen tarjonta on vuoden 2004 aikana kasvanut. Kaupungin omistamien tilojen käyttö aste pysyy edelleen korkeana. Rajallisten investointimahdollisuuksien takia joudutaan osittain toimimaan välttävissä tiloissa. Tilojen vuokraus tulee jatkossa lisääntymään. Uutena toimintamallina alalle ollaan kehittämässä ns. elinkaarimallia, jossa toteuttaja vastaa myös rakennusten käytön aikaisista kustannuksista ja toimenpiteistä. Tilakeskus on aktiivisesti kehittämässä uutta toimintamallia. Konttorikonehuoltoyksikkö siirretään alkaen tilakeskuksen kiinteistötekniseen yksikköön. Konttorikonehuollolle määritellään tilakeskuksessa omat strategiset tavoitteet sekä rakennetaan niitä tukeva asiakaslähtöinen toimintamalli. Kaupungin kaikki kopiokonehankinnat keskitetään konttorikonehuollon kautta tapahtuvaksi. Konttorikonehuollon palveluista ja kehityksestä raportoidaan omistajaohjauksen määrittelemällä tavalla. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Vuoden 2005 aikana keskeisessä asemassa ovat liikelaitostoiminnan edelleen kehittäminen, muun muassa tilaaja- ja tuottaja toiminnan organisointi ja palveluiden tuotteistaminen. Kaupunkistrategian kriittisistä menestystekijöistä tilakeskus vastaa osaltaan hyvästä ja turvallisesta ympäristöstä. Sen toteutumista arvioidaan energian käytön ja jätehuollon toteutumisen avulla. Rakennusten kestävyys, monikäyttöisyys ja muutosjoustavuus ovat peruslähtökohtana investointien toteutuksessa. Tämä huomioidaan sekä toiminnallisessa että teknisessä suunnittelussa. Elinkaaritalous on keskeinen päätöskriteeri investointien toteutuksessa. Kiinteistökannan käyttökelpoisuuden ja arvon säilyminen varmistetaan ennakoivalla korjaus - ja kunnossapito- sekä huoltotoiminnalla. Talousarvio 2005 Tilakeskuksen vuoden 2005 liikeylijäämäksi muodostuu 40,0 milj. euroa. Peruspääomasta maksettava korvaus on talousarviovuonna 21,4 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 18,6 milj. euroa. Tulorahoitus riittää investointeihin ja vaikutus maksuvalmiuteen muodostuu 8,2 milj. euroa positiiviseksi. Talonrakennusinvestointien määrän supistuessa merkittävästi joudutaan henkilöresurssien käyttöä suuntaamaan enemmän kiinteistöjen ylläpitotoimintaan. Oman toteutuksen osuutta pyritään vähentämään kaikilla toiminta-alueilla. Kaupungin palvelutuotannon kannalta turhan kiinteistöomaisuuden osalta laaditaan realisointisuunnitelma, jonka aktiivinen toteuttaminen aloitetaan välittömästi. Tilakeskuksen tunnusluvut Suoritteet Kunnossapidettävät rakennukset kerrosala bruttopinta-ala tilavuus Siivottava pinta-ala, m Talous Käyttökate-% 61,6 62,0 61,7 61,5 Sijoitetun pääoman tuotto-% 9,9 10,0 9,7 8,8 Korvaus peruspääomasta % 6,0 6,0 6,0 6,0 Vaikuttavuus Tilojen käyttöaste-% 99,5 99,5 99,5 99,5 Palvelutasomittausten tulosten paraneminen edellisen vuoden tasoon-% 2,0 2,0 2,0 2,0 Toiminnan laajuus Investointien määrä, milj. euroa Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 ENSIHOITOPALVELUT TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

MK

MK Sairaanhoitopiiri yhteensä Vuosikate 6 655 261,00 26 674 731,18 29 119 937,22 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 2 502 655,85 38 277 854,07 10 209 763,04 36 884 494,22 Käyttöomaisuusinvestoinnit 111 444

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 HKLjk 13.8.2015 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot