LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT"

Transkriptio

1 LIITTEET LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tampereen Tietotekniikkakeskus Tampereen auto- ja konekeskus Tampereen tilakeskus Rahastot

2 LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Kaupungin liikelaitokset kuuluvat aluepelastuslaitosta lukuun ottamatta konsernihallinnon liiketoiminta- ja rahoitusryhmän omistajaohjaukseen. Kaupunkilaisille muille ulkoisille asiakkaille palveluita tuottavia liikelaitoksia ovat sähkölaitos, vesilaitos ja liikennelaitos. Tilakeskus, Tietotekniikkakeskus ja auto- ja konekeskus tuottavat palveluita kaupungin omille yksiköille, kuntayhtymille tai muille kunnille. Liikelaitosten on tuotettava arvoa asiakkaalle ja arvoa omistajalle. Yleisiä omistajapoliittisia tavoitteita ovat kannattavuus ja kilpailukykyisyys. Liikelaitosten tulee omalla toiminnallaan tukea kaupungin strategisia tavoitteita ja huolehdittava siitä, että liiketoimintaan liittyvät riskit pysyvät hallinnassa. Sähkölaitoksen toiminnan tulos vaihtelee vuosittain ulkoisista olosuhteista riippuen. Positiivista kehitystä uhkaavat sähkön markkinahinnan lasku ja polttoainehintojen nousu. Sähköverkkotoiminta yhtiöitetään omaan yhtiöön vuoden aikana. Kaukolämpöhintoihin on tulossa polttoainehintojen noususta johtuva korotus. Vesilaitoksen haasteena on varautuminen tulevien vuosien suurinvestointeihin, joita ovat tekopohjavesihanke sekä seudullinen jäteveden puhdistamo. Riittävän omarahoitusosuuden varmistaminen edellyttää etukäteistä varautumista investointien rahoittamiseen, mikä edellyttää vesi- ja jätevesihintojen korottamista. Liikennelaitoksen ongelmana ovat supistuvat matkustajamäärät. Talousarviovuoden aikana laaditaan toimintojen organisointia, johtamista ja työilmapiiriä kos - keva selvitys yhteistyössä henkilöstön kanssa. Selvityksen jälkeen tarkistetaan joukkoliikenteen tukipolitiikka vuoden 2006 talousarvioon. Sisäisten liikelaitosten toiminnassa tapahtuu joitakin muutoksia. Tietotekniikkakeskus muuttaa uusiin tiloihin. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on nostaa tietotekniikka keskeiseksi menestystekijäksi kunnallisessa palvelutuotannossa. Tilakeskuksessa on menossa kaupungin omistamien ja hallitsemien tilojen kartoitus, joka tähtää merkittävään tilakustannusten säästöön. Auto- ja konekeskus keskittyy toiminnassaan entistä enemmän kaupungin toimintojen erityisvaatimukset täyttävien palvelujen kehittämiseen. Kaupungin rahastot muodostuvat riskirahastoista, joiden tuloksi kirjataan kaupungin sisäiset vakuutusmaksut sekä ulkopuolisten maksamat takausprovisiot kaupungin takaamista lainoista. Menot muodostuvat vahinkotapahtumien kustannuksista. Erotus siirretään rahaston pääomaan. Talousarviovuoden aikana uusitaan kaupungin ris kipolitiikka, millä saattaa olla vaikutuksia rahastojen toiminnan sisältöön. Liiketoiminta- ja rahoitusryhmän ohjauksessa olevien liikelaitosten tunnusluvut (ei sisällä aluepelastuslaitosta): Tunnusluvut 2004 muutos muutos-% 2005 Liikevaihto % Liikeylijäämä % Korvaus peruspääomasta % Tilikauden ylijäämä % Liiketoiminnan kassavirta % Rahoituksen kassavirta % Vaikutus maksuvalmiuteen % Investoinnit %

3 Tuloslaskelmaosa (1 000 euroa) TA 2005 Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkakeskus Auto- ja konekeskus Tilakeskus Rahastot Liikelaitokset ja rahastot yhteensä Varsinainen toiminta Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Korvaus peruspääomasta Vuosikate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä Rahoitusosa (1 000 euroa) TA 2005 Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkakeskus Auto- ja konekeskus Tilakeskus Rahastot Liikelaitokset ja rahastot yhteensä Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Liittymismaksujen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen

4 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS Tampereen Sähkölaitoksen toiminta-ajatuksena on toimittaa sähköä, lämpöä ja kaasua alueen kotitalouksille ja yrityksille kannattavasti ja kilpailukykyisesti. Sähkölaitos tarjoaa asiakkailleen asiakkaiden tarpeista lähtevät monipuoliset energiapalvelut nykyaikaisesti ja luotettavasti. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella Energiamarkkinoiden toimintaympäristö on edelleen epävakaa. Sähkömarkkinoilla hintatason vaihtelut ovat suuria ja kilpailu on kiristymässä. Normalisoituneen Pohjoismaisen vesitilanteen vuoksi sähkön markkinahinnan arvioidaan hiukan alenevan. Toisaalta päästökauppa voi vaikuttaa hintoja nostavasti. Sähkölaitoksen hintakilpailukyky on hyvä ja hintataso edelleen edullinen tärkeimpiin kilpailijoihin verrattuna. Maltillista hinnoittelupolitiikkaa jatketaan edellä mainittujen kannattavuustavoitteiden puitteissa markkinoinnin painopisteen ollessa Tampereen kaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Energiantuotannossa käytettävien polttoaineiden hintakehitys muodostaa toisen merkittävän riskin sähkölaitokselle. Maakaasun hinta on sidottu öljyn, kivihiilen ja kotimarkkinoiden perushintaindeksin kehitykseen ja on vaikeasti ennustettavissa ja hallittavissa. Maakaasun hintaan sisältyvää riskiä hallitaan erillisessä riskienhallintajärjestelmässä. Maakaasun ostosopimus päättyy vuoden 2004 lopussa, minkä jälkeen siirrytään Gasum Oy:n julkiseen maakaasun hinnoittelujärjestelmään, jossa kaasun hinnan riippuvuus öljyn hintakehityksestä lisääntyy. Kaasun hinta nousee huomattavasti vuoden 2005 alussa johtuen uudesta hinnoittelujärjestelmästä sekä öljyn ja kivihiilen hinnan kohoamisesta. Polttoainehinnoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi kaukolämmön hintaa on suunniteltu korotettavaksi vuoden 2005 alusta. Sähkömarkkinalakia ollaan muuttamassa siten, että verkkoliiketoiminta on eriytettävä sähkön myynnistä ja tuotannosta. Tästä syystä sähkölaitoksen verkkoliiketoiminta on suunniteltu yhtiöitettäväksi talousarviovuoden aikana. Yhtiöittämisen vaikutusta ei ole kuitenkaan otettu talousarviossa huomioon, vaan siitä tullaan laatimaan erillinen lisätalousarvioarvio. Verkkoliiketoiminnan yhtiöityksen myötä koko sähkölaitoksen organisaatiota tullaan tarkistamaan. Nykyinen organisaatio on voimassa vuoden 2004 loppuun asti ja sitä tullaan jatkamaan asti. Energiamarkkinoita valvova viranomainen ottaa käyttöön vuoden 2005 alusta alkaen uuden mallin verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuusvalvontaan. Valvontamalli ja sen aiheuttama toiminnan tehostamistarve otetaan huomioon verkkoliiketoiminnassa. Strategia Sähkölaitoksen nykyinen strategia on hyväksytty johtokunnassa helmikuussa Sähkölaitoksen tavoitteena on olla johtava, asiakkaiden arvostama ja palveleva energiantoimittaja Pirkanmaalla. Sähkölaitoksen strategian mukaiset arvot ovat asiakastyytyväisyys, yhdessä tekeminen, työssä oppiminen, ympäristövastuullisuus ja avoin suhtautuminen kilpailuun. Strategian uudistusprosessi aloitetaan vuoden 2004 aikana ja uusi strategia valmistuu vuoden 2005 aikana. Tavoitteena on laatia strategia vuodelle 2010 asti. Talousarvio 2005 Sähkölaitoksen tulos vuodelta 2005 muodostuu positiiviseksi liikeylijäämäennusteen ollessa 36,5 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämän 10,4 miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen kannattavuus ja kilpailukyky hyvä ja vuosituloksen voidaan arvioida toteutuvan omistajapoliittisen selvityksen yhteydessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisena vuosittaisen liikeylijäämän ollessa n miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen liikevaihtotavoite vuodelle 2005 on 169,3 miljoonaa euroa. Sähkönsiirron määrän kasvuennuste on varovainen, koska jakelualueen siirron ja uusien liittymien kasvu on ollut viime aikoina ennakoitua vähäisempää. Sähkön myynti kasvaa energiamäärältään kuluvan vuoden tasosta. Kasvu tulee pääosin sopimusmyynnin kasvusta. Sähkön hinnoittelu tapahtuu markkinahinnan mukaisesti ja talousarvio perustuu syyskuun puolivälissä vallinneeseen hintatasoon. Sähkön hintaa voidaan talousarviovuoden aikana muuttaa, jos sähkön markkinahinnan kehitys sitä edellyttää. Polttoaineiden voimakkaan kus - tannustason noususta johtuen joudutaan kaukolämmön myynti hintoihin tekemään keskimäärin 7,3 %:n suuruinen korotus vuoden 2005 alusta lukien. Sähkölaitoksen kustannuksiin vaikuttava merkittävin riskitekijä on polttoaineiden hinta. Pääasiallinen polttoaine on maakaasu, jonka lisäksi voimalaitoksissa käytetään turvetta ja puuta sekä lämpökeskuksissa jonkin verran öljyä. Maakaasun hinta on sidottu öljyn, kivihiilen ja kotimarkkinoiden perushintaindeksin kehityk seen. Maakaasun ja sähkökaupan hintariskejä hallitaan riskienhallintajärjestelmillä, jotka vaimentavat kustannuksissa tapahtuvia muutoksia. Muilta osin sähkölaitoksen kus - tannusten arvioidaan säilyvän nykytasoa vastaavina. Sähkölaitoksen vuoden 2005 talousarvioehdotus päätyy 25,4 miljoonan euron ylijäämään ennen peruspääomasta maksettavaa korvausta. Vuoden 2004 talousarviossa vastaava luku oli 18,0 milj. euroa; sähkölaitos saavuttanee kuitenkin jo tänä vuonna 23,8 milj. euron tason. Talousarvio on laadittu haasteelliseksi siten, että positiivisen tuloskehityksen odotetaan jatkuvan lukuisista epävarmuustekijöistä huolimatta. Kaupungin talousarvioon sähkölaitos maksaa kaupungin jäljellä olevan lainan pääomalle kaupunginvaltuuston päättämän 9 % korkokannan mukaan korkoa 10,4 miljoonaa euroa. Peruspääomasta maksettavaksi korvaukseksi esitetään talousarvion kehysvaiheessa päätettyä vastaavasti 15 milj. euroa eli 24,8 %. Siirto kau-

5 pungin talousarvioon on täten 25,4 milj. euroa. Sähkölaitoksen tuotto koko sijoitetulle pääomalle muodostuu talousarvion lukujen pohjalta 14,8 prosentiksi. Vuoden 2004 talousarvion tuottotavoite oli 13,0 %. Sähkölaitoksen investoinnit vuodelle 2005 ovat 28,2 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä investointeja ovat kaukolämmön lämpöakku, 2,5 milj. euroa, Ratinan sähköaseman rakentaminen, 5,3 milj. euroa, sähkömittausten kaukoluennan kehittäm inen, 1 milj. euroa sekä Ratinan lämpökeskuksen saneeraus, 1 milj. euroa. Muuten investoinnit muodostuvat pääosaltaan normaaleista korvausinvestoinneista. Tampereen sähkölaitoksen tunnusluvut Suoritteet (GWh) Sähkön myynti Lämmön myynti Sähkön siirto Kaasun myynti Talous Käyttökate-% 32,4 30,0 33,6 33,4 33,4 Sijoitetun pääoman tuotto-% 13,2 13,0 14,8 14,6 14,7 Korvaus peruspääomasta, % 14,9 21,5 24,8 24,8 24,8 Toiminnan laajuus Liikevaihto, milj. euroa 158,2 165,3 169,3 170,5 172,2 Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit Taseen loppusumma, milj. euroa TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Kaupungille maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

6 LIIKEVAIHDON SEKÄ MATERIAALIEN JA PALVELUIDEN ERITTELY (1 000 euroa) Liikevaihto Sähkön myynti Sähkön siirto Lämmön myynti Kaasun myynti Muut tuotot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot Aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot Kantaverkkomaksut Muut palvelut TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit 0 0 Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Peruspääoman lisäys Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaik. saamisten muutokset muilta Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos Liittymismaksujen muutos Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen

7 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Sähköverkosto Sähköasemat ja siirtoverkko Jakeluverkosto Tukikohdat Mittarit Yhteensä Lämpöverkosto Energian tuotantolaitokset Naistenlahti Lielahti Vesivoimalaitokset Lämpökeskukset Yhteensä Muut investoinnit Erilliset rakennustyöt Kaasunjakelulaitteisto Tietojärjestelmät Irtaimisto Osakkeet Yhteensä Yhteensä

8 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueellaan yhdyskunnan vedenhankintaa ja jakelua sekä viemäröintiä ja jätevedenpuhdistusta liiketaloudellisia periaatteita noudattaen. Tampereen Veden palveluja kehitetään yhdys - kunnan muun kehityksen mukaisesti noudattaen v hyväksyttyä Tampereen kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Toimintojen kehittämistä ohjaavat v päivitetty strategia sekä sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella Tampereen Veden toimintaympäristön merkittävimmät muutokset ovat kiristyvä kuntatalous, vähentyvä vedenkäyttö, kiristyvät toiminnan laatuvaatimukset, meneillään olevat seudulliset strategiset kehitys hankkeet, lisääntyvä verkostojen saneeraustarve sekä henkilöstön voimakas eläköityminen. Vaikka kiristyvä kuntatalous sekä henkilöstön ikääntyminen ovat merkittäviä toimintaa vaikeuttavia muutoksia, lisäävät ne kuitenkin mahdollisuuksia seudullisen vesihuoltoyhteistyön kehittämiseksi. Varautumien merkittäviin investointeihin seudullisen vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn kehittämiseksi aiheuttaa talousarviossa 2 milj. euron taksankorotus - paineen. Lisäksi inflaatiotasoa korkeampaa taksankorotuspainetta aiheuttaa verkostojen saneeraustarpeen lisääntyminen ja vähentyvä vedenkäyttö. Taksankorotukset pyritään osittain ohjaamaan kulutuksen vähentymisestä riippumattomiin perusmaksuihin. Taksarakenneselvitystä jatketaan. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Tampereen Veden visiota johdetut strategiset päämäärät ovat: 1. Asiakkaiden tyytyväisyys ja luottamus toimintaan 2. Tampereen Vesi yhä houkuttelevampi työnantaja 3. Asemakaavoitetun alueen toimintavarma vesihuoltopalvelujen tuottaja 4. Jatkuva parantaminen ympäristöasioiden hallinnassa 5. Strategisten seudullisten hankkeiden edistäminen ja toteuttaminen 6. Kannattavuuden ja kilpailukyvyn ylläpito Tärkeimmät strategiset seudulliset hankkeet ovat Vehoniemen Isokankaan tekopohjavesihanke, Tampereen Seudun keskuspuhdistamohanke sekä lietteen käsittelyn kehittämishanke. Näistä Vehoniemen Isokankaan tekopohjavesihanke on ympäristölupavaiheessa. Tekopohjavesilaitoksen toteuttamista ja operointia varten perustettu yhtiö Tavase Oy on aloittanut toimintansa v lopulla ja se toimii lähinnä Tampereen Veden henkilöstöllä. Hanke on kaavailtu toteutuvaksi v Taloussuunnitelmassa on varauduttu hankkeen siirtolinjan tutkimus - ja suunnittelukustannuksiin sekä vuonna 2007 rakennustyön aloittamiseen. Tampereen seudun keskuspuhdistamohanke on osa Pirkanmaan alueellista vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelmassa pyritään määrittämään soveltuvin puhdistamon paikka sekä esitys hankkeeseen osallistuvista kunnista ja suurteollisuudesta. Tampereen Vesi varautuu toteuttamaan kaupungin tonttitarjonnan edellyttämät uudet vesi- ja viemärijohtolinjat. Verkostojen saneeraustyötä jatketaan laadittujen saneerausohjelmien mukaisesti. Verkostojen ylläpitoa ja kunnostamista tehostetaan tavoitteena ylläpitää vaadittua toimintavarmuutta sekä parantaa taloudellisuutta. Talousarvio 2005 Tuottovaatimus on 10,5 milj. euroa. Lisääntyvään investointitarpeeseen varautumisen vuoksi vesimaksuja korotetaan yhteisvaikutukseltaan n. 6 prosentilla. Tampereen Veden tunnusluvut Suoritteet (milj. m 3 ) Veden myynti 16,2 15,4 15,8 15,8 15,8 Jäteveden käsittely 27,3 29,0 29,0 29,0 29,0 Taloudellisuus / kannattavuus Liikeylijääm ä / liikevaihto, % 28,4 32,9 35,7 33,4 33,3 Rahoitusvaikutus / liikevaihto, % 32,4 31,8 29,8 29,7 29,5 Sijoitetun pääoman tuotto-% 9,9 11,9 14,3 13,4 13,3 Korvaus peruspääomasta, % 14,2 14,9 14,9 14,9 14,9 Toiminnan laajuustiedot Henkilöstö

9 TAMPEREEN VEDEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TAMPEREEN VEDEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaik. saamisten muutokset muilta Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos Liittymismaksujen muutos Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen

10 TAMPEREEN VEDEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Vedenkäsittely ja hankinta Jätevesien käsittelylaitoks et Suunnittelu ja maastotutkimukset Tavase-hanke Laitteisto ja irtaimisto Aineettomat (atk-ohjelmat) Toimitalo Investointien rahoitusosuudet Yhteensä

11 TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS Liikennelaitoksen Nysse pärjää -strategian mukaan Tampereen kaupunki ja sen liikennelaitos tuottavat yhdessä yhteistyökumppaneittensa kanssa korkealuokkaisia ja asiakkaita houkuttelevia joukkoliikennepalveluja kokonaistaloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti ja näin osallistuvat kaupunkiseudun elämän kehittämiseen. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella EU:n komission kilpailuttamista koskeva palvelusopimusasetusluonnos kaatui merkittäviltä osin loppuvuodesta Komitea on laatinut asiasta tarkistetun esityksen, joka mahdollistaisi kunnan oman joukkoliikennetuotannon ilman kilpailua kahdeksan vuoden ajan asetuksen hyväksymisestä ja tietyin edellytyksin senkin jälkeen. Asian käsittely jatkuu EU:n elimissä. Kaupunginjohtajan asettama joukkoliikenteen organisointia selvittänyt työryhmä asetti tavoitteeksi, että kaupungin tuki liikennelaitokselle laskee 20 prosenttiin vuoden 2007 loppuun mennessä palvelutason merkittävästi heikentymättä. Työryhmä päätyi selvityksessään nykyiseen toimintatapaan. Vasta kilpailun alkaminen tai raideliikenteen mukaantulo edellyttäisi joukkoliikennettä kokonaisuudessaan koordinoivan elimen perustamista. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Liikennelaitos pitää tärkeänä liikennepoliittisen ohjelman uusimista, jossa yhteydessä määritellään myös kaupungin joukkoliikennepolitiikka ja arvioidaan kaupungin liikennelaitoksen tuen tarve palvelutason pitäm i- seksi kohtuullisena ( KV ). Seudullista joukkoliikennettä ja Tampereen sisäistä yhteistariffiliikennettä kehitetään lisäämällä yhteistyötä liikennöitsijöiden välillä liikenteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Liikennesuunnittelussa haetaan uusia ratkaisuja kohdistaa liikennetarjontaa mm. ajallisesti nykyistä paremmin kysyntää vastaavaksi. Palvelun laatua seurataan kaksi kertaa vuodessa tehtävällä kyselyllä. Matkakorttijärjestelmän uusiminen tulee ajankohtaiseksi suunnitelmakauden aikana. Työ tehdään yhdessä merkittävimpien yhteistariffiliikenteeseen kuuluvien liikennöitsijöiden kanssa ja samalla otetaan huomioon myös etampere-kortin tarpeet. Kaluston keski-ikä pyritään pitämään nykyisessä alle 8 vuodessa. Investointien tasoa kuitenkin säädellään taloudellisen tilanteen mukaan. Kalustohankinnoissa painotetaan luotettavuuden lisäksi ympäristöasioita. Liikennelaitoksen käyt töön ottamalle ympäristöjärjestelmälle haetaan sertifikaatti ISO Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi käyttöön otettua Työ kuntoon ohjelmaa kehitetään edelleen yhdessä työterveyshuollon kanssa. Kehityskeskusteluja henkilöstön kanssa jatketaan. Talousarvio 2005 Talousarvio on rakennettu nykyisten taksojen ja 5,9 milj. euron konsernituen varaan tavoitteena vähintään nollatulos. Autojen keski-ikä pyritään pitämään alle 8 vuoden. Linja-autoja hankitaan 2,6 milj. eurolla. Muuhun kalustoon on varattu yhteensä 0,4 milj. euroa. Liikennetarjonta pyritään vakiinnuttamaan 10,2 milj. ajokilometriin vuodessa. Matkustajamäärän oletetaan pysyvän ennallaan. Työajan käytön tehostamiseksi neuvotellaan kuljettajien talokohtaisista sopimuksista. Kustannustietoisuutta parannetaan hyödyntämällä linjakohtaista kustannus - laskentaa. Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi käyttöön otettua Työ kuntoon ohjelmaa kehitetään edelleen yhdessä työterveyshuollon kanssa. Talousarvioon sisältyvät tilaajaorganisaation kustannukset ovat noin 1,7 milj. euroa. Tavoitteena on, että vaihdollisia matkoja tehdään 2,7 kpl linjakilometriä kohden. Asiakastyytyväisyys asteikolla 1 5 tulisi olla vähintään 4,1. Tampereen kaupungin liikennelaitoksen tunnusluvut Suoritteet Matkat vaihtoineen, kpl Ajokilometrit, km Talous Liikevaihdon muutos -% 1,6 4,0 7,0 0,0 3,9 Käyttökate-% 7,1 10,5 11,2 11,2 13,3 Tuotot/hlö Menot, euroa/matka 1,11 1,05 1,12 1,13 1,14 Menot, euroa/ajokm 2,70 2,63 2,81 2,83 2,85 Toiminnan voimavarat Henkilöstö

12 LIIKENNELAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan m uut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Kaupungille maksetut korkokulut Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) LIIKENNELAITOKSEN TOIMINTATUOTTOJEN ERITTELY (1 000 euroa) Lipputuotot Veteraani- ja opiskelijalippukorvaus Tilausliikenne Muut ulkoiset tuotot Käyttöomaisuuden myynti Sisäis et tuotot Konsernituki Yhteensä

13 LIIKENNELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset kunnalta Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen LIIKENNELAITOKSEN INVESTOINTISUUNNITELMA (1 000 euroa) Linja-autot Muu kalusto Rahoitusosuus Yhteensä

14 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Tampereen aluepelastuslaitoksen toimialueena on koko Pirkanmaa käsittäen sen kaikki 34 kuntaa. Aluepelas - tuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueella kuntien, kuntalaisten, yritysten ja laitosten turvallisuudesta käyttäen onnettomuusriskien hallinnan keinoja. Näihin kuuluvat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja varautuminen poikkeusoloihin. Aluepelastuslaitos huolehtii kaikesta pelastustoiminnasta vastuualueellaan sekä tämän lisäksi terveyskeskusten kanssa tekemien sopimusten nojalla Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Vammalan ja Ruoveden sairaankuljetuksesta. Edellä mainituista tehtävistä huolehtivat organisaation kuusi toimialuetta, jotka muodostavat myös talousarviossa oman vastuualueensa. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella Tampereen aluepelastuslaitos on aloittanut nykymuodossaan vuoden 2003 alusta. Talousarviovuonna 2005 laitoksen kehitystyötä jatketaan, paitsi uudistetun pelastuslain sen myötä uudistuneiden valtakunnallisten säännösten edellyttä mällä tavalla, myös uuden palvelutasopäätöksen mukaisesti. Muutostyö kemikaalilainsäädännön ja öljyvahinkolainsäädännön toimintojen osalta on edelleen kesken ja edellyttävät toiminnallista ja kalustollista uudistustyötä. Hätäkeskuslain mukanaan tuoma muutos siirtää 112 hätäkeskustoiminnot joulukuussa 2004 valtion hoidettavaksi. Tällöin nykyisen hätäkeskuksen uudistetuissa tiloissa aloittaa toimintansa pelastustointa, poliisia ja sairaankuljetusta palveleva Valtion hätäkeskuslaitoksen Pirkanmaan hätäkeskus. Tampereen johtokeskustiloissa sijaitseva kunnallinen hätäkeskus lakkautetaan ja ne osat toiminnoista, joita uusi valtion organisaatio ei hoida siirretään keskuspaloasemalle uudistettavan valvomon tehtäviin. Muutos aiheuttaa merkittävän uuden rajapinnan pelastustoimintaan ja edellyttää erittäin paljon muutostyötä ja siihen liittyvää koulutusta. Koko pelastustoiminnan viesti- ja tietohallintajärjestelmä muuttuu ja edellyttää kehitystyötä pitkälle tulevaisuuteen. Tämä on huomioitu sekä investoinneissa että henkilöresursseissa. Rakennusinvestoineista ovat merkittävimmät Parkanon uuden paloaseman rakennustyöt, jotka loppuunsaatetaan elokuussa 2005 sekä saneeraus - ja muutostyöt Tampereen keskuspaloasemalla. Keskuspaloasemalla sijaitsevan nuohoojien toimitilan purku ja uuden toimis - torakennuksen rakentaminen on käynnistysvaiheessa. Sairaankuljetuksen ensihoidon osalta vuoden 2005 toimintoihin liittyy oleellisesti organisaation tarkentaminen. Tämä liittyy aluepelastuslaitoksen ja Tampereen sosiaali- ja terveystoimen välisiin yhteistyösopimuksiin mm. henkilöstön käytöstä. Ensihoidon valm iutta lisätään ottamalla käyttöön kolmas ko. hoitoa antava yksikkö sijoitettuna Hervannan aluepaloasemalle. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Uusi pelastuslaki edellyttää alueellisten pelastuslaitos - ten osalta pelastustoimen palvelutasopäätöksen tekemistä vuoden 2004 loppuun mennessä. Palvelutasopäätösesitys tehdään Tampereen kaupunginvaltuustolle kuntien kuulemisen jälkeen, ja se on voimassa vuoden 2005 alusta. Palvelutasopäätös määrittelee pelastustoimen tason ja toimintatavat Pirkanmaalla ja on siten keskeinen asiapaperi Tampereen aluepelastuslaitoksen monikunnallisessa toiminnassa. Palvelutasopäätöksessä on pyritty ottamaan huomioon myös Tampereen kaupungin strategiatyöhön liittyviä asioita samalla kun käsitellään kaikkia Pirkanmaan 33 muun kunnan pelastustoimen tasoa. Tampereen aluepelastuslaitoksen toiminta-ajatuksena on estää ennalta tulipaloja ja muita onnettomuuksia, opettaa ihmisiä toimimaan oikein onnettomuustilanteessa, antaa nopeaa, tehokasta ja järjestäytynyttä apua onnettomuustilanteessa, auttaa onnettomuuden jälkeisen rakennustyön nopeaa alkamista ja oppia tapahtuneista onnettomuuksista. Tampereen aluepelas - tuslaitos liittyy maan suurimpana aluepelastuslaitoksena keskeisesti osaksi sisäasiainministeriön pelastus - toimen valtakunnallista toimintastrategiaa. Talousarvio 2005 Tampereen aluepelastuslaitos on liikelaitos ja sen talousarviorakenne noudattaa liikelaitosten talousarviorakennetta. Aluepelastuslaitoksen kustannuksista maks a- vat kunnat os uutensa kuntien välisen yhteistoimintas o- pimuksen 10 :n mukaisesti siten, että nykyisistä maksuosuusprosenteista siirrytään vuoden 2005 osalta 50 % asukaslukujen mukaista maksuosuutta kohti. Tampereen kaupungin maksuosuusprosentti on 43,16 %. Vuoden 2006 maksuosuudet noudattelevat kuntien asukaslukujen suhdetta. Aluepelastuslaitoksen investoinnit rahoitetaan investointibudjetilla, jonka kustannukset jaetaan käyttötalouden tapaan kunnille asukaslukuprosentin mukaan. Kalustoinvestointien osalta keskitytään edelleen vanhan paloautokannan uusintaan ja tässä yhteydessä valtionosuuksiin liittyvät muutokset aiheuttavat lisäpainetta. Vuoden 2005 talousarvio noudattaa maltillista linjaa, jossa henkilöstömenojen sopimusten mukaiset korotukset ovat keskeisin kustannuksia kasvattava tekijä. Toimintoja ollaan edelleen sisäisesti tehostamassa ja tähän liittyy erityisesti päällystön osalta uusien tehtäväkuvien rakentaminen ja uusien vastuuvakanssien perus - taminen tietohallintoon, tiedotukseen ja taloushallintoon. Pääosin nämä toteutetaan ilman vakanssien nettolisäystä, joko eläköitymisen tai tehtävämuutosten avulla.

15 Tampereen aluepelastuslaitoksen tunnusluvut Suoritteet Palotarkastukset Valistus - ja neuvonta (5 % kuntal./v) Palo- ja pelastushälytykset Sairaankuljetukset Nuohousyksiköt (1 000 kpl) Talous Nettomenot keskimäärin eur/asukas, sis. investoinnit 50,90 57,05 58,20 58,20 58,20 Käyttökate, % 5,0 4,7 4,9 4,9 4,9 Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

16 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Raskas pelastusajoneuvokalusto Kevyt ajoneuvokalusto Muu pelastuskalusto Atk-ohjelmat ja -projektit Atk-laitteet Ensikertainen kalustaminen Rahoitusosuudet investointimenoihin Yhteensä

17 TAMPEREEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS Tampereen Tietotekniikkakeskus tuottaa Tampereen kaupungin toimintayksiköille, Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja muille asiakkailleen niiden toimintaa tehostavia innovatiivisia, tietoturvallisia ja korkean käytettävyyden ICT -palveluita. Palvelut tuotetaan yhdistämällä oman henkilöstön osaaminen ja eri yhteistyökumppanien palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi laadukkaaksi ja kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella Tietotekniikkakeskuksen asiakkaat hakevat toimintansa tehostamista seudullisen yhteistyön ja sähköisten palveluiden avulla. Tampereen kaupungin toiminnassa merkittävimmät muutokset ovat tilaaja-tuottaja mallin toteuttaminen sekä toiminnan ohjaus ja sähköiset palvelut hankekokonaisuuden läpivienti. Näissä kaikissa tietoteknisillä ratkaisuilla on merkittävä rooli. Myös kaupungin tulevat palvelukeskukset tulevat toimiakseen edellyttämään hyviä tietoteknisiä ratkaisuja. Tietotekniikan osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa ja samalla lisääntyvät vaatimukset ratkaisujen turvallisuuden ja toimivuuden osalta. Yhä useammin edellytetään palvelua ympäri vuorokauden. Tietotekniikkakeskus toimii entistä enemmän kilpaillussa toimintaym - päristössä ja sen tulee jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan ja toimintaprosessejaan. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Tietotekniikkakeskus tukee kaupungin yksiköitä laaditun kaupunkistrategian ja toimialojen omien strategioiden toteuttamisessa. Uudistetun strategiansa mukaisesti Tietotekniikkakeskus haluaa olla Pirkanmaan seutukunnan kuntien halutuin tietotekniikkapalveluiden tuottaja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tuotteistetaan palvelut kaikilla valituilla ydintoiminta-alueilla. Palvelut tuotetaan prosessiorganisaatiossa. Henkilöstön osaamista ja yksiköiden yhteistyötä parannetaan. Omaa osaamista täydennetään kumppaniverkoston palveluiden avulla laadukkaiden palveluiden tarjoamiseksi asiakkaille. Tietotekniikkakeskus ryhtyy määrätietoisesti toteuttamaan vuonna 2004 uudistettua strategiaansa. Keskeisimmät kehittämiskohteet ovat asiakkaiden hoitomallin uudistaminen, palveluiden tuotteistam inen ja henkilöstön kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen. Tietotekniikkakeskus osallistuu kaupungin toiminnanohjaus ja sähköiset palvelut hankkeen edellyttämien tietoteknisten ratkaisujen toteuttamiseen. Tavoitteena on tehdä Tampereesta Suomen ykköskunta sähköisten palveluiden tarjoajana asukkailleen. Seudullisessa yhteistyössä ollaan aktiivisesti tarjoamassa Tietotekniikkakeskuksen palveluita nykyisille ja uusille asiakkaille. Terveydenhuollon alueella osallistutaan useiden merkittävien tietojärjestelmien käyttöönottoon. Kaikkien palveluidensa osalta Tietotekniikkakeskus hakee aktiivisesti uusia toimintamalleja kustannustehokkaiden asiakkaita hyödyttävien ratkaisujen toteuttamiseksi. Johtamisessa otetaan käyttöön koko henkilöstön kattava tuloskorttijohtaminen, jolloin myös käytännön tasolla varmistetaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen yksikkötasolla. Uusien toimitilojen myötä on mahdollista tarjota asiakkaille tietoturvallista ja käytettävyydeltään laadukasta palvelua. Talousarvio 2005 Tietotekniikkakeskuksen vuoden 2005 tilikauden liikeylijäämäksi arvioidaan 2,2 milj. euroa. Kaupungille peruspääomasta maksettavan korvaus on ensi vuonna edelleen 1,4 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi jää täten 0,8 milj. euroa. Tulorahoituksella katetaan ensi vuoden investoinnit 3,4 milj. euroa, jonka jälkeen vaikutus maksuvalmiuteen muodostuu nollaksi. Investointirahasta noin puolet varataan kalustoinvestointeihin.

18 Tietotekniikkakeskuksen tunnusluvut Suoritteet Tukikeskuksen kirjatut palvelupyynnöt, kpl/vuosi Suurtehotulosteet, arkkia/vuosi Talous Käyttökate-% 22,5 25,9 25,9 25,5 Liikeylijäämä / liikevaihto, % 9,0 11,7 10,9 11,1 Korvaus peruspääomasta, % 18,1 23,5 23,5 23,5 Toiminnan laajuus Ylläpidossa olevat mikrot (kaupunki) Valvottavat kytkimet Postilaatikoiden määrä Käytössä olevat bruttolevytila TB PALVELIMET: Windows -palvelimet Linux -palvelimet Unix -palvelimet OpenVMS -palvelimet Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetut korkokulut Korvaus peruspääomas ta Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Vuosi 2003 ei ole vertailukelpoinen liikelaitosmuotoiseen toimintaan siirtymisen vuoksi.

19 TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) ATK-ohjelmat ja projektit Kiinteät rakenteet ja laitteet Kalusto yli 3 v. ja yli euroa Yhteensä Vuosi 2003 ei ole vertailukelpoinen liikelaitosmuotoiseen toimintaan siirtymisen vuoksi.

20 TAMPEREEN AUTO- JA KONEKESKUS Auto- ja konekeskuksen toiminta-ajatuksena on tuottaa ja välittää kuljetus - ja työkonepalveluita kaupungin eri toimintayksiköille ja kaupunkikonsernille. Lisäksi autoja konekeskus toimii asiantunti-jana auto- ja konekalustoa koskevissa asioissa ja huolehtii edellä mainitun kaluston hankinnasta ja ylläpidosta sekä kriisiaikojen valmiuksista kuljetus - ja työkonekaluston osalta. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella Kaluston hankinnassa tutkitaan vaihtoehtoisia menetelmiä. Henkilöautojen osalta perinteisen ylläpidon ja hankinnan lisäksi mahdollisia ovat huolto- ja rahoitus - leasing, huolto- ja korjaussopimukset sekä oman auton käytön lisääminen. Työ koneiden osalta kehitetään vuokraustoimintaa etenkin kausikaluston käytössä. Autojen päästötasoja kiristetään Euro 4 direktiivillä. Yli-ikääntyneen kaluston korvaaminen tarkoituksenmukaisemmaksi tulee olem aan välttämätöntä toiminnan kehittämiseksi. Toiminnassa keskitytään ydintoimintaan. Pienemmällä mutta monipuolisemmalla kalustolla ja ammattitaitoisella henkilöstöllä pyritään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi kohdistuvat ensisijaisesti ympäristön hyvään tilaan ja liikenneväylien hoitoon. Kaikki auto- ja konekeskuksen autonkuljettajat ovat suorittaneet taloudellisen ajotapakoulutuksen ja auto- ja konekeskuksella on valmiudet antaa ao. koulutusta eri toimintayksiköille. Kalustohankinnoissa painotetaan hinta-/ laatusuhteen lisäksi jälkimarkkinointia ja teknistaloudellista käyttöikää. Henkilöstön työssä jaksamista edistetään panostamalla työkykyä ylläpitävään toimintaan. Sairaus - poissaoloihin puututaan varhaisemmassa vaiheessa ja vajaakuntoisille laadittu sijoitusohjelma otetaan käyttöön. Korjaamon kehittämisprojekti viedään loppuun toukokuuhun 2005 mennessä. Auto- ja konekeskus kehittää jatkuvasti kaikkia toimintojaan kustannustehokkaiden ja asiakkaita hyödyttävien ratkaisujen aikaansaamiseksi. Polttoaineen kulutusta pyritään alentamaan ajoneuvoja käyttöteknisin ratkaisuin. Liikenneväylien hoitoon hankitaan kuorma-autoihin lisälaitteita, joilla pyritään korvaamaan yli-ikääntyneitä tiehöyliä. Katu- ja vihertuotannon kanssa selvitetään kunnossapitokaluston hyödyntäminen molempien kesken etenkin pienempien taajamatraktorien osalta. Kestävän kehityksen painopistealueita ovat vanhentuneen kaluston uusiminen, kaluston tehokkaan käytön edistäminen, jätteiden lajittelu ja niiden toimittaminen hyötykäyttöön. Talousarvio 2005 Auto- ja konekeskuksen liikevaihdon arvioidaan kas - vavan n. 0,5 milj. euroa vuodesta 2004 ollen 12,5 milj. euroa vuonna Liikeylijäämäksi arvioidaan 0,9 milj. euroa. Korvausta peruspääomasta nostetaan 0,4 milj. eurosta 0,6 milj. euroon. Vuoden 2005 tilikauden ylijäämäksi muodostuu 0,3 milj. euroa. Tulorahoitus käytetään investointeihin, jolloin vaikutus maksuvalmiuteen on nolla. Investoinneilla (1,5 milj. euroa) panostetaan kaluston laatuun. Auto- ja konekeskuksen tunnusluvut Talous Käyttökate-% - 16,5 16,5 16,5 Korvaus peruspääomasta-% 8,0 12,6 12,6 12,6 Toiminnan laajuus Henkilöautot Pakettiautot Kuorma- ja erikoisautot Työkoneet Muuta kalustoa Toiminnan voimavarat Henkilöstö

21 AUTO- JA KONEKESKUKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulut Korvaus peruspääomasta Tilikauden ylijäämä (alijäämä) AUTO- JA KONEKESKUKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen AUTO- JA KONEKESKUKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Kalusto yli 3 v. ja yli euroa Yhteensä Vuosi 2003 ei ole vertailukelpoinen liikelaitosmuotoiseen toimintaan siirtymisen vuoksi.

22 TAMPEREEN TILAKESKUS Tampereen tilakeskus on kunnan ja kuntalaisten toimintaa tukeva palveluorganisaatio, jonka tila- ja kiinteistöpalveluilla luodaan edellytykset hyville kunnallisille palveluille. Tilakeskuksen toiminnan lähtökohtana on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen kestävä ja elinkaareltaan tarkoituksenmukainen rakentaminen ja kiinteistönpito. Tilakeskus huolehtii tilojen ja rakennuskannan monikäyttöisyydestä, tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja arvon säilymisestä ennakoivalla ja kestävällä tavalla. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella Toimitilojen käyttöaste on alentunut jonkin verran ja vapaiden tilojen tarjonta on vuoden 2004 aikana kasvanut. Kaupungin omistamien tilojen käyttö aste pysyy edelleen korkeana. Rajallisten investointimahdollisuuksien takia joudutaan osittain toimimaan välttävissä tiloissa. Tilojen vuokraus tulee jatkossa lisääntymään. Uutena toimintamallina alalle ollaan kehittämässä ns. elinkaarimallia, jossa toteuttaja vastaa myös rakennusten käytön aikaisista kustannuksista ja toimenpiteistä. Tilakeskus on aktiivisesti kehittämässä uutta toimintamallia. Konttorikonehuoltoyksikkö siirretään alkaen tilakeskuksen kiinteistötekniseen yksikköön. Konttorikonehuollolle määritellään tilakeskuksessa omat strategiset tavoitteet sekä rakennetaan niitä tukeva asiakaslähtöinen toimintamalli. Kaupungin kaikki kopiokonehankinnat keskitetään konttorikonehuollon kautta tapahtuvaksi. Konttorikonehuollon palveluista ja kehityksestä raportoidaan omistajaohjauksen määrittelemällä tavalla. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Vuoden 2005 aikana keskeisessä asemassa ovat liikelaitostoiminnan edelleen kehittäminen, muun muassa tilaaja- ja tuottaja toiminnan organisointi ja palveluiden tuotteistaminen. Kaupunkistrategian kriittisistä menestystekijöistä tilakeskus vastaa osaltaan hyvästä ja turvallisesta ympäristöstä. Sen toteutumista arvioidaan energian käytön ja jätehuollon toteutumisen avulla. Rakennusten kestävyys, monikäyttöisyys ja muutosjoustavuus ovat peruslähtökohtana investointien toteutuksessa. Tämä huomioidaan sekä toiminnallisessa että teknisessä suunnittelussa. Elinkaaritalous on keskeinen päätöskriteeri investointien toteutuksessa. Kiinteistökannan käyttökelpoisuuden ja arvon säilyminen varmistetaan ennakoivalla korjaus - ja kunnossapito- sekä huoltotoiminnalla. Talousarvio 2005 Tilakeskuksen vuoden 2005 liikeylijäämäksi muodostuu 40,0 milj. euroa. Peruspääomasta maksettava korvaus on talousarviovuonna 21,4 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 18,6 milj. euroa. Tulorahoitus riittää investointeihin ja vaikutus maksuvalmiuteen muodostuu 8,2 milj. euroa positiiviseksi. Talonrakennusinvestointien määrän supistuessa merkittävästi joudutaan henkilöresurssien käyttöä suuntaamaan enemmän kiinteistöjen ylläpitotoimintaan. Oman toteutuksen osuutta pyritään vähentämään kaikilla toiminta-alueilla. Kaupungin palvelutuotannon kannalta turhan kiinteistöomaisuuden osalta laaditaan realisointisuunnitelma, jonka aktiivinen toteuttaminen aloitetaan välittömästi. Tilakeskuksen tunnusluvut Suoritteet Kunnossapidettävät rakennukset kerrosala bruttopinta-ala tilavuus Siivottava pinta-ala, m Talous Käyttökate-% 61,6 62,0 61,7 61,5 Sijoitetun pääoman tuotto-% 9,9 10,0 9,7 8,8 Korvaus peruspääomasta % 6,0 6,0 6,0 6,0 Vaikuttavuus Tilojen käyttöaste-% 99,5 99,5 99,5 99,5 Palvelutasomittausten tulosten paraneminen edellisen vuoden tasoon-% 2,0 2,0 2,0 2,0 Toiminnan laajuus Investointien määrä, milj. euroa Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT 159 LIITTEET LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkaliikelaitos Auto- ja koneliikelaitos Tilaliikelaitos

Lisätiedot

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000 1 9 TYTÄRYHTIÖT Kajaanin Teknologiakeskus Oy Osakeyhtiö Palvelun perustelut: - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Palvelujen tuottamistapa Hyöty tai arvo: Toiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus 160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun Tilakeskus toimii 1.1.2014 alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

MK

MK Sairaanhoitopiiri yhteensä Vuosikate 6 655 261,00 26 674 731,18 29 119 937,22 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 2 502 655,85 38 277 854,07 10 209 763,04 36 884 494,22 Käyttöomaisuusinvestoinnit 111 444

Lisätiedot