Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa"

Transkriptio

1 Luonnos artikkeliksi oikeustieteelliseen julkaisuun Olli Pitkänen, Sari Kela, Jyrki Kontio, Reijo Sulonen Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa 1 JOHDANTO Kirjoitetun lain ja oikeustapausten kautta muotoutunut sopimusoikeus ei riittävästi pysty vastaamaan niihin käytännön kysymyksiin, joiden kanssa keskenään sopimuksia tekevät yritykset joutuvat nykyisin painiskelemaan. Sopimusoikeuden oppikirjojen mukaisesti laaditut sopimukset ovat kyllä päteviä ja niiden avulla tuomioistuin pystyy yleensä löytämään laillisen ratkaisun osapuolten välisiin riitoihin. Nykyiset sopimukset eivät sen sijaan tarpeeksi tue menestyvää yritystoimintaa, projektien etenemistä sekä taloudellisesti ja liiketoiminnallisesti järkevien toimintatapojen muotoilemista. Erityisesti ongelma korostuu nopeasti kehittyvillä aloilla, kuten ohjelmistoteollisuudessa. Ulkomailla sopimusoikeuden uudistamisen tarvetta on jonkin verran käsitelty (esim. [38]). Suomessa sen sijaan keskustelu perinteisten ajatusmallien muutostarpeesta on ollut tähän asti vähäistä. Viitteitä uudesta ajattelusta sopimusoikeudessa on ollut havaittavissa esimerkiksi Wilhelmssonin ja Pöyhösen teoksissa, mutta vasta Nystén-Haaralan väitöskirjassa [34] ja artikkelissa Sopimusoikeus ja sopimusten hallinta [35] on selkeästi tuotu esiin uudistuksen tarve. Teknillisessä korkeakoulussa ohjelmistotuotannon tutkimusryhmässä (SEG) on jo usean vuoden ajan tutkittu, minkälaisilla sopimuksilla tai muilla sitoumuksilla voitaisiin nykyistä paremmin auttaa ohjelmistoprojekteja onnistumaan. Tutkimuksessamme pyrimme ottamaan huomioon sekä oikeudelliset, taloudelliset että tekniset näkökulmat. Tämän vuoksi emme voi soveltaa yksinomaan perinteisiä oikeustieteellisiä tutkimusmenetelmiä, vaan käytämme runsaasti myös case-tutkimuksen ja muun empiirisen tutkimuksen menetelmiä. Tutkimuksen tuloksena on rakennettu artikkelissa esitettävä sitoumusten hallinnan malli. Sen tarkoituksena on erityisesti tarjota parempaa tukea ohjelmistotuotannon sopimusten määrittelyyn. Mallin avulla voidaan valita toimintasuunnitelma sitoumusten määrittelemiseksi ja niihin liittyvien riskien tunnistamiseksi. Mallin kehittäminen jatkuu edelleen, mutta jo tutkimuksen tässä vaiheessa on selvästi todettavissa, että sopimusten ja sitoumusten hallinnan muiden osa-alueiden kehittäminen auttaa ohjelmistoprojekteja menestymään nykyistä paremmin. Viime aikoina tutkimuksemme painopiste on siirtynyt muihin kuin tässä artikkelissa esitettäviin sitoumuksen hallinnan osa-alueisiin, muun muassa

2 sitoumusten dokumentointiin, näkyvyyteen ja hierarkiaan sekä verkostoitumiseen liittyviin kysymyksiin. Lisäksi osallistumme tutkimustyöhön, jota Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin yliopiston yhteinen tutkimuslaitos, Helsinki Institute for Information Technology (HIIT) tekee Internetiin liittyvien aineettomien oikeuksien hallinnasta [37] professori Jukka Kemppisen johdolla. 2 SITOUMUSTEN HALLINTA Ohjelmistoprojektiin voi osallistua ihmisiä monista organisaatioista ja oikeushenkilöistä. Ohjelmistoalalla tyypillisissä alihankintaverkostoissa osallistuvien yritysten määrä voi olla suurikin. Yhteistyö ohjelmiston kehittämiseksi vaatii aina sitoumuksia kaikilta projektin osapuolilta: esimerkiksi ohjelmiston käyttäjien on sitouduttava esittämään vaatimuksia ja antamaan palautetta sekä rahoittamaan projekti, kehittäjien puolestaan on tarjottava työpanoksensa, taitonsa ja muut tarpeelliset resurssit projektin toteuttamiseksi sovitussa aikataulussa. Ohjelmistoprojektit ovat tyypillisesti monelta osin vaikeammin ennakoitavia kuin ns. perinteisten teollisuudenalojen projektit. Sitoutuminen on siten yleensä tehtävä jo siinä vaiheessa, kun projektiin vielä liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Hyviä malleja ja ohjeita, jotka auttaisivat ohjelmistoammattilaista sopimusten ja muiden sitoumusten tekemisessä ei juurikaan ole. Nykyiset sopimuskäytännöt ja mallit eivät riittävästi huomioi muun muassa ohjelmistotuotantoon liittyvää epävarmuutta. Sitoumuksilla tarkoitetaan tässä kaikkia niitä sitoumuksia, joita projektin osapuolet tekevät riippumatta siitä tuleeko niitä oikeudellisesti arvioida esimerkiksi sopimuksina. Kirjallinen projektisopimus ja siihen liittyvä projektisuunnitelma ovat luonnollisesti selkein ja suositeltavin tapa käytännössä tuoda julki osapuolten väliset sitoumukset. Sitoumusten hallinta tarkoittaa prosessia, jolla määritellään projektin osapuolten sitoumukset sekä ylläpidetään ja päivitetään näitä sitoumuksia projektin kuluessa. Kyseessä on projektijohtamisen osaalue, jossa tietyillä toimenpiteillä, prosesseilla ja taidoilla varmistetaan, että osapuolten sitoumukset ovat tiedossa, että ne on tehty tietoisesti ja että niitä ylläpidetään koko projektin ajan. Sitoumusten määrittely on osa sitoumusten hallintaa. Se viittaa joko dokumentoituun joukkoon sitoumuksia tai prosessiin, jolla sitoumukset määritellään. Tämän artikkelin näkökulmasta katsottuna sitoumusten määrittely tarkoittaa projektin alussa suoritettavaa joukkoa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on määritellä projektissa tarvittavien sitoumusten laajuus ja taso. 3 SITOUMUSTEN HALLINTAAN LIITTYVÄ AIKAISEMPI TUTKIMUS JA AINEISTOT Tämä artikkeli perustuu 20:nnessa International Conference on Software Engineering konferenssissa (ICSE 98) Kiotossa, Japanissa julkaistuun artikkeliin [30] sekä sen jälkeen Teknillisessä korkeakoulussa jatkettuun tutkimustyöhön. Aikaisemmin sitoumusten hallintaa ei ole juurikaan käsitelty tästä näkökulmasta. Sekä henkilöstön (esimerkiksi [10, 19]) että johdon (esimerkiksi [9, 12, 26, 31]) sitoutumista on korostettu monissa projekteja ja muita hankkeita käsittelevissä teoksissa. Sen sijaan sitoumusten määrittelyä osapuolten tasolla projektin alkaessa ei juurikaan ole käsitelty. 2

3 Ohjelmistoprojekteja koskevat sopimukset ja projektisuunnitelmat tarjoavat perusmallit ja ohjeet projektin sitoumusten määrittämiselle. Joitain standardeja ja esimerkkejä on olemassa siitä, mitä tällaisten sopimusten ja suunnitelmien tulisi sisältää. Nämä eivät kuitenkaan kata kaikkia sitoumusten hallinnan osa-alueita. Projektisuunnitelmamallit korostavat lähinnä aikatauluun ja kustannuksiin liittyviä tavoitteita, määrittelevät jossain määrin käytettävän prosessin ja edellyttävät joidenkin riskienhallintaan liittyvien perustoimintojen määrittelyä. Ne eivät sen sijaan tuo esiin projektin taustalla olevia motiiveja eivätkä projektien ongelmien hallintaan liittyviä kysymyksiä [20]. Ne eivät myöskään mitenkään esitä sitoumusten hallinnan prosessia. Edellä mainitut lähestymistavat ja aineistot eivät auta konkreettisesti päättämään, miten projektista tulisi sopia, mihin asioihin pitäisi sitoutua ja miten kaikkien projektin osapuolten tekemiä sitoumuksia voisi hallita. Vaikka parhaatkaan nykyiset käytännöt eivät juurikaan anna tukea, on kaikissa ohjelmistoprojekteissa kuitenkin pakko tehdä ja hallita sitoumuksia. 4 OHJELMISTOPROSESSI Tietokoneohjelmiston tekeminen on monivaiheinen prosessi. Jotta ohjelmistoprojektia koskevia sitoumuksia ja sopimuksia voisi tehdä, hallita ja tulkita oikein, on ymmärrettävä ohjelmiston valmistusprosessia. Alla esitetään sitoumusten hallintaan liittyvien piirteiden ymmärtämisen pohjaksi yksi mahdollinen ohjelmistotuotannon malli. Ohjelmistotuotanto on varsin nuori teollisuuden ala. Sen sanotaankin elävän vielä esiteollista aikaa: ohjelmistoteollisuudessa ei ole toistaiseksi pystytty kehittämään samanlaisia teollisia valmistusmenetelmiä ja prosesseja kuin perinteisemmillä teollisuuden aloilla. Käytännössä tämä näkyy siten, että tuotanto tapahtuu hyvin pitkälle käsityönä: ohjelmistojen suunnitteluun, ohjelmointiin ja testaukseen ei ole vielä saatavissa kovin paljoa automaattisia apuvälineitä. Seurauksena valmistusprosessin kesto ja kustannukset vaihtelevat suuresti aikatauluissa ja budjeteissa pysyminen on suorastaan harvinaista. Myös laatuongelmat saattavat olla merkittäviä. Tähän vaikuttaa myös merkittävästi se, että ohjelmistotuotannossa suunnittelun ja kehitystyön osuus on erittäin suuri kun taas lopputuotteen valmistaminen vaatii vain erittäin vähän resursseja. Niinpä ohjelmistotuotantoa olisikin monessa suhteessa paras verrata muiden alojen tuotekehitystoimintaan, jossa epävarmuudet myös ovat suuria. Ohjelmiston tuotantoprosessia voi mallittaa monella eri tavalla. Tähän on valittu jonkinlainen mukaelma klassisesta vesiputousmallista. On kuitenkin korostettava, että kyseessä on vain yksi tapa tulkita tuotantoprosessia. Esimerkiksi niin kutsuttu spiraalimalli antaa vesiputousmallia todellisemman kuvan siitä, miten tuotannossa usein toistetaan samoja vaiheita ja palataan edellisiin vaiheisiin tarkentamaan ja korjaamaan niiden tuloksia. [5, 6] Tällaiseen prosessiin pyrkivät muun muassa monet ohjelmistotuotteita valmistavat yritykset. Yksittäisen sovelluksen valmistaminen projektiluonteisesti sen sijaan on usein järkevää mallittaa vesiputouksena. Lisäksi on syytä huomata, että kuvattu malli on pitkälle idealisoitu. Käytännössä yrityksissä esiintyvät prosessit vain harvoin ovat yhtä selviä ja jakautuvat yhtä siististi eri vaiheisiin kuin kuvattavassa mallissa. Varsin usein ohjelmiston tuotantoprosessi muistuttaa enemmänkin kaaosta: prosessiin osallistuvat henkilöt koheltavat edestakaisin eri vaiheiden välillä tajuamatta jatkuvasti itsekään, mitä 3

4 vaihetta parhaillaan suorittavat. Tilanne lienee tässä suhteessa muuttumassa ja ohjelmistoprosessit ovat selkiytymässä ja kypsymässä. Mallin osalta on myös huomattava, että samat henkilöt yhdestä organisaatiosta voivat osallistuvat ohjelmiston tekemiseen kaikissa vaiheissa. Usein kuitenkin ohjelmiston tekemiseen osallistuu eri vaiheissa eri ihmisiä eri organisaatioista. ongelman analysointi määrittely suunnittelu ohjelman koodaaminen testaus käyttöönotto ja koulutus ylläpito Kuva 1 Ohjelmistoprosessi vesiputousmallin mukaisesti Prosessi alkaa asiakkaan ongelman analysoinnilla. Asiakas on yleensä tiedostanut jonkin osan ongelmastaan ja pyytää vaikkapa konsulttia selvittämään, miten ongelma voitaisiin ratkaista. Konsultti ammattitaitonsa ja kokemuksensa avulla pyrkii selvittämään ongelman ja sen syyt kokonaisuudessaan. Toisessa vaiheessa määritellään uuden järjestelmän tarve: minkälaisia palveluja tietokoneohjelmiston olisi tarjottava, jotta se voisi auttaa ongelmassa. Tässä vaiheessa ei vielä suunnitella ohjelmistoa lainkaan, vaan ainoastaan sitä, minkälaisia palveluja ohjelmiston tulisi tarjota käyttäjälleen. Tarpeiden määrittelyssä voidaan käyttää apuna erilaisia kuvausmenetelmiä ja kaavioita. Kolmannessa vaiheessa suunnitellaan ne toiminnot, jotka tietokoneohjelmistossa täytyy olla, jotta se täyttäisi edellisessä vaiheessa tehdyt määrittelyt. Tässä vaiheessa suunnitellaan yksityiskohtaisesti tulevan ohjelmiston ulkoinen ja sisäinen rakenne: tarvittavat algoritmit kehitetään tai valitaan olemassa olevista, tietorakenteet määritellään yksityiskohtaisesti, ohjelma jaetaan pieniin moduuleihin, jotka sitten kuvataan täsmällisesti. Vaiheen tuloksena on käytettävissä täsmälliset yksityiskohtaiset kaaviot ja kuvaukset, joiden perusteella atk-alan ammattilainen voi yksiselitteisesti ymmärtää, minkälainen ohjelmistosta on tulossa. Varsinaista ohjelmointia koodausta ei siis ole vielä tehty lainkaan. On huomattava, että edellisessä vaiheessa näkökulma oli vielä ongelmassa ja tarpeessa, tässä vaiheessa siirretään katse laadittavaan ohjelmaan. Niinpä edellisen vaiheen perusteella voitaisiin vielä suunnitella lähes äärettömän monta erilaista ohjelmaa, jotka kaikki täyttäisivät määritellyn tarpeen. Sen sijaan tässä vaiheessa tehdään ne valinnat, jotka johtavat yhteen tiettyyn ohjelmaan. Neljännessä vaiheessa ohjelma kirjoitetaan jollain ohjelmointikielellä. Ohjelmointi vaatii paljon taitoa ja huolellisuutta, mutta jos edelliset vaiheet on tehty oikein ja huolellisesti, tämä vaihe voi olla varsin 4

5 mekaaninen. Kyse on pääasiassa tehtyjen suunnitelmien koodaamisesta. Formalismi on eri kuin edellisessä vaiheessa, mutta uutta tietoa järjestelmästä tässä vaiheessa syntyy enää vähän tieto lähinnä muuttaa muotoaan. Viidennessä vaiheessa tehty ohjelma testataan virheiden löytämiseksi. Tämä vaihe edellyttää suurta huolellisuutta ja kurinalaisuutta, mutta on tehtävissä valmiiden periaatteiden mukaan. Testausmenetelmiä ei siis tarvitse keksiä joka kerta uudestaan. Riittää, että huolellisesti suunnitellaan, miten valittuja menetelmiä tällä kerralla sovelletaan. Itse asiassa testauskin kannattaisi yleensä suunnitella samalla, kun ohjelmisto suunnitellaan. Tällöin testausvaiheeseen ei jää edes suunnittelutyötä, vaan ainoastaan mekaanista testauksen suorittamista. Testattu ohjelmisto asennetaan asiakkaalle, asiakkaan henkilöstö koulutetaan käyttämään ohjelmistoa ja ohjelmisto voidaan ottaa käyttöön. Jatkossa ohjelmistoon tehdään muutoksia ja korjauksia sopimuksen mukaan. Tätä kutsutaan ohjelmiston ylläpidoksi. Siihen saattaa liittyä myös uusien ominaisuuksien lisäämistä ohjelmistoon, mikä puolestaan saattaa vaatia jopa erillisen projektin käynnistämistä. Näin ylläpitoon saattaa sisältyä kaikkia edellä kuvattuja vaiheita uudelleen ja uudelleen. Muutosten ja lisäysten tuloksena ohjelmistosta syntyy uusia versioita (engl. version, revision jne.). Siirtymistä uudempaan versioon kutsutaan päivitykseksi (engl. update, upgrade). Eri yrityksillä on varsin erilaisia tapoja nimetä tai numeroida tuoteversioitaan. Usein yritykset käyttävät sisäisessä kehitystyössään erilaista versiointia kuin asiakkaille suuntautuvassa markkinoinnissaan. Paitsi ajallisesti peräkkäisiä versioita, ohjelmistotuotteista tuodaan toisinaan markkinoille myös rinnakkaisia versioita. Esimerkiksi ilmaiseksi tai erittäin edullisesti asiakkaille tarjottavat kevytversiot on tarkoitettu tutustuttamaan asiakas tuotteeseen ja saamaan tämä myöhemmin siirtymään laajemman version käyttöön. Erilaisia alfa-, beta- ja muita esiversioita käytetään paitsi testaukseen myös asiakkaiden sitouttamiseen jo ennen varsinaisen tuotteen markkinoille tuomista (lock-in -ilmiöstä katso esim. [42]). Usein myös erotetaan toisistaan suuremmat ja pienemmät päivitykset (engl. major update, minor update). Suuren päivityksen tarkoituksena on yleensä tuoda ohjelmistoon oleellisia lisäominaisuuksia, kun taas pieni päivitys saattaa lähinnä korjata ohjelmistossa olleita virheitä. Esimerkiksi sopimustekstissä saattaa olla tarve erottaa nämä päivitykset toisistaan, mutta yksikäsitteisen määrittelyn kirjoittaminen ei ole helppoa. Ohjelmiston elinkaari päättyy, kun ohjelmisto poistetaan käytöstä. 5 SITOUMUSTEN MÄÄRITTELY Sitoumusten hallinnan mallissa osapuolten väliset sitoumukset on jaettu neljään eri sitoumusaiheeseen. Jaottelu pohjautuu case-tutkimuksiin sekä alan sopimusten analysoitiin. Sitoumusten tarkastelu mallin avulla auttaa osapuolia hahmottamaan projektin kannalta keskeiset sitoumusaiheet sekä ohjaa osapuolia kommunikoimaan oleellisista sitoumusaiheista. Samalla sitoumusaiheet muodostavat mallin, jota voidaan käyttää tarkistuslistana projektin sitoumuksia määriteltäessä. Taulukossa kuvataan yhteenveto sitoumusaiheista sekä kuhinkin sitoumusaiheeseen liittyviä sitoumuskohteita. 5

6 Sitoumusaihe Taustamotiivit Miksi projekti tehdään? Tavoitteet Mitä projektin tuloksena syntyy, milloin ja millä hinnalla? Prosessi Miten projekti tehdään? Riskien ja ongelmien hallinta Mitä jos jotain menee pieleen? Kuva 2 Sitoumusaiheet Sitoumuksen kohteita Liiketoiminnalliset tavoitteet Strategiset suunnitelmat ja aikomukset Yrityksen visio ja missio ja niiden liitynnät projektiin Projektin lopputulos Aikataulu Kustannukset Muut tavoitteet (uudelleenkäyttö, osaamisen kehittäminen jne.) Hallinnolliset menettelytavat Ohjelmistoprosessin vaatimukset Muutoksenhallinta Hyväksymismenettely Prosessimallit ja standardit Riskienhallintaprosessi Osapuolten välinen kommunikointi ja tiedonhallinta Oletukset Osapuolten yhteiset oletukset Riskien hallinta Riskienhallinnan ala Hyväksyttävät riskit Riskien vastuunjako Ongelmien hallinta Sopimusrikkomukset Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuunrajaukset Oikeuspaikka, sovellettava laki Seuraavassa tarkastellaan yleisesti eri sitoumusaiheita sekä yksityiskohtaisesti niitä sitoumusaiheisiin liittyviä sitoumuksen kohteita, joihin on havaittu liittyvän ohjelmistoprojektien yhteydessä erityisiä ongelmia. Tällaisia ovat ennen kaikkea aineettomia oikeuksia, riskienhallintaa ja vahingonkorvausta koskevat seikat. Ennen sitoumusaiheiden tarkastelua kuvataan lyhyesti ohjelmistoprojektin kannalta olennaisten sitoumusaiheiden valintaa. 6 SITOUMUSAIHEIDEN PAINOPISTEEN VALINTA Useimmissa projekteissa ei ole mahdollista etukäteen määritellä tyhjentävästi kaikkia sitoumuksia. Yleensä käytettävissä olevat tiedot ja resurssit riittävät vain osittaisen sitoumusmäärittelyn tekemiseen. Esimerkiksi jo projektin alkaessa voi olla selvää, että projektin tulokset, aikataulu tai menettelytavat muuttuvat useaan otteeseen projektin edetessä. Myöskään taloudellisesti ei ole mielekästä uhrata liikaa aikaa sellaisten asioiden määrittelyyn, jotka eivät ole projektin kannalta tärkeitä. Sitoumusmäärittelyssä 6

7 onkin keskityttävä niihin sitoumusaiheisiin, jotka ylipäätänsä ovat määriteltävissä ja jotka ovat projektin kannalta tärkeimpiä. Yksittäisellä projektilla voi olla paljon erilaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen, mitkä sitoumusaiheet tulisi määritellä. Määrääviä ominaisuuksia ovat muun muassa projektin koko, osapuolten lukumäärä, käytettävä prosessimalli, ohjelmiston osien uudelleenkäytön määrä, uusien teknologioiden käyttö sekä projektin luonne siinä mielessä, onko kyse organisaation sisäisestä projektista vai esimerkiksi asiakasprojektista. Projektin alussa kaikkein keskeisin ominaisuus on kuitenkin projektin yleinen riskitaso. Niinpä sillä tulisi olla eniten merkitystä valittaessa määriteltäviä sitoumusaiheita. Projektin yleisellä riskitasolla tarkoitetaan tässä osapuolten subjektiivista käsitystä siitä, miten vakavia riskejä kyseiseen projektiin liittyy verrattuna muihin projekteihin. Hyvin riskialttiissa projektissa, jossa riskit saattavat tehdä tavoitteet saavuttamattomiksi, saattaa olla turhaa sitoutua tiukasti tavoitteisiin. Parempi olisikin sellaisessa tilanteessa yleisesti kuvata taustamotiiveja, miksi projektiin ollaan ryhtymässä, ja keskittyä sitten siihen, miten projekti viedään läpi. Voidaan esimerkiksi sitoutua säännöllisiin tapaamisiin, muutostenhallintakäytäntöihin, raportointiin, tiedon vaihtoon ja niin edelleen. Keskitytään tavoitteisiin (tuotteeseen, täsmällisiin määrittelyihin jne.) ongelmien hallintaan Keskitytään motiiveihin prosessiin (muutosten hallintaan yms.) riskienhallintaan matala Riskitaso korkea Kuva 3 Riskitason vaikutus sitoumusaiheiden valintaan 7 TAUSTAMOTIIVIT Taustamotiiveilla tarkoitetaan muun muassa liiketoiminnallisia tavoitteita, joiden vuoksi osapuolet ylipäätään osallistuvat projektiin. Esimerkkinä voisi olla vaikkapa pystyä tarjoamaan parempaa asiakaspalvelua ja sen avulla saavuttaa parempi kilpailukyky, lisätä tuottavuutta tai vähentää 7

8 kustannuksia. Taustamotiivit kuvaavat siten lähinnä sopimuksen henkeä, kun taas tavoitteet määrittävät sopimuksen kirjaimen. Taustamotiivien kirjaamisella sopimukseen on kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin ne auttavat osapuolia ymmärtämään toistensa todelliset motiivit ja edut, joita tavoitellaan. Näin projektin tavoitteet tulevat ymmärrettävämmiksi ja projektia voidaan suorittaa osapuolten edun kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Toinen taustamotiivien dokumentoinnin tarkoitus on tarjota ohjeita sen tulkitsemiseen, mihin osapuolet ovat projektin alussa sitoutuneet. Perinteisimmillään taustamotiivien dokumentointi auttaa sopimuksen tulkintatilanteissa. Erityisesti silloin, kun ulkopuolinen, vaikkapa tuomioistuin, joutuu tulkitsemaan sopimuksen sisältöä, voidaan hyödyntää kirjattuja taustamotiiveja sen selvittämiseksi, mikä on ollut osapuolten todellinen tahto sopimusta laadittaessa, sekä reaalisten argumenttien etsimiseksi. [16, 34, 35, 40] Monissa tilanteissa osapuolten saattaa olla vaikeaa kuvata muille osapuolille kaikkia taustamotiivejaan. Jotkut niistä saattavat olla luottamuksellisia, toiset muuten vain hankalia määritellä. Tutkimuksissamme onkin käynyt ilmi, ettei taustamotiiveja usein tuoda selvästi esille toiselle osapuolelle, saati kirjata sopimuksiin. Taustamotiivien mahdollisimman laaja ja avoin dokumentointi, joko sopimuksissa tai vähintäänkin muissa projektiin liittyvissä dokumenteissa on kuitenkin suositeltavaa. Näin erityisesti ohjelmistoprojektien yhteydessä. Edellä todetulla tavalla ohjelmistoprojektit ovat usein vaikeasti ennakoitavia projekteja. Tästä johtuen projektin tavoitteiden ja prosessinkin yksityiskohtainen kirjaaminen sopimuksiin voi olla vaikeampaa kuin on perinteisten teollisuudenalojen yhteydessä. Ohjelmistoprojektien yhteydessä on myös täysin mahdollista, etteivät osapuolet projektia aloittaessa ole vielä selvillä siitä mitä konkreettisia lopputuloksia projektissa pitäisi syntyä. Toisin sanoen lopputulokset hahmotuvat vasta projektin edetessä. Vastaavasti on tavallista, että projektin edetessä osapuolet muuttavat lopputuloksia koskevia tavoitteitaan. Kirjatut taustamotiivit toimivat edellä kuvatun kaltaisissa muutos- ja epävarmuustilanteissa perustana, jota vasten sopimusmuutoksista on helpompi päästä yhteisymmärrykseen. Erikseen on huomattava, että sopimustekstin muotoilulla on tehtävä selväksi, ettei taustamotiivien saavuttamatta jääminen sinällään aiheuta vahingonkorvausvelvollisuutta. Jos esimerkiksi tilaajan tuottavuuden lisääntyminen on määritelty taustamotiiviksi, toimittaja ei ole korvausvelvollinen, vaikkei tuottavuus lisääntyisikään, kunhan tavoitteet ja muut sopimusvelvollisuudet on tullut täytettyä. Sopimusta laadittaessa onkin kiinnitettävä huomiota siihen, mitkä asiat määritellään tavoitteiksi ja mitkä taustamotiiveiksi. 8 TAVOITTEET Jokaisessa projektissa tulisi ensi alkuun päästä yhteisymmärrykseen projektin tavoitteista. Niihin kuuluvat projektin lopputulokset (esimerkiksi vaatimusmäärittelyn mukainen ohjelmisto ja siihen liittyvät aineettomat oikeudet), laatutavoitteet, aikataulu, kustannukset ja muut vastaavat projektin ominaisuudet. Tavoitteiden luokittelemiseen voidaan tarvittaessa käyttää vaikkapa Riskit-menetelmän mukaista jakoa päämääriin (objective), pyrkimyksiin (driver) ja rajoitteisiin (constraint). [28] Päämäärällä tarkoitetaan saavutettavissa olevaa, hyvin määriteltyä tavoitetta, kuten ohjelmiston on pystyttävä suorittamaan toiminto X. Pyrkimys on sellainen tavoite, joka kertoo mihin päin pyritään ilman, että voitaisiin yksikäsitteisesti todeta, milloin tavoite on saavutettu. Pyrkimys voi olla esimerkiksi 8

9 parannetaan hakutoiminnon käytettävyyttä. Pyrkimykset ovat ongelmallisia, jos joudutaan arvioimaan sitä, ovatko osapuolet täyttäneet sitoumuksensa. Niinpä pyrkimyksiä tulisi välttää ja mieluummin muotoilla ne päämääriksi. Rajoite puolestaan ilmaisee, missä rajoissa projektissa saadaan liikkua. Tyypillisiä rajoitteita ovat muun muassa aikatauluun ja budjettiin liittyvät tavoitteet. Tosin päämäärän ja rajoitteen välinen ero saattaa olla vain näkökulmassa ja sanamuodossa: toinen osapuoli näkee saman tavoitteen päämääränä, toinen rajoitteena. Tavoitteet tulisi yleensä pyrkiä ilmoittamaan selkeästi toiselle osapuolelle. On kuitenkin huomattava, että toisen osapuoleen tavoitteet voivat sitoa myös toista osapuolta, vaikkei niistä olisi erikseen sovittu. Esimerkiksi jos toimittaja on ymmärtänyt, mihin tarkoitukseen tilaaja aikoo ohjelmistoa käyttää, toimittajan voidaan katsoa olevan sitoutunut toimittamaan tarkoituksenmukaisen ohjelmiston laajemminkin kuin mistä on erityisesti sovittu. [40] Usein asiakas tilaa toimittajalta erikseen osaprojekteja ohjelmistoprosessin eri vaiheisiin. Tällöin yksittäisen osaprojektin osalta saatetaan sopia varsin suppeista tavoitteista. Jos viimeisen osaprojektin tuloksena syntyvä ohjelmisto ei vastaakaan tilaajan tarkoitusta, vaikka se onkin osaprojektia koskevan sopimuksen kirjaimen mukainen, voidaan toimittajan vastuuta laajentaa sillä perusteella, että toimittaja on myös edellisten osaprojektien yhteydessä saanut tietoonsa tilaajan tavoitteita. Molempien osapuolten edun mukaista onkin ilmoittaa toiselle osapuolelle tavoitteistaan mahdollisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja toisaalta kertoa heti, jos jotkut toisen osapuolen tavoitteet eivät vaikuta saavutettavilta. 9 AINEETTOMAT OIKEUDET PROJEKTIN TAVOITTEINA Tietokoneohjelmisto on aineeton olio, jota suojaavat aineettomat oikeudet. Meillä ohjelmistojen keskeisin oikeudellinen suojamuoto on luovaa työtä yleisesti suojaava tekijänoikeus. Yhdysvalloissa ja monissa muissa maissa patentti on viime aikoina lisännyt merkitystään ohjelmistojen suojana. Euroopan unionin piirissä on parhaillaan käynnissä vilkas keskustelu siitä, tulisiko ohjelmistojen patentointi sallia täälläkin nykyistä laajemmin. On korostettava sitä, ettei tämä kehitys ole yksinomaan myönteistä, mutta juuri nyt patentin vahvistuva asema näyttää varsin vääjäämättömältä. [1, 13, 32, 33, 37, 41] Teknisestä näkökulmasta ohjelmistoprojektin tavoitteena on yleensä tuottaa tietyt vaatimukset täyttävä ohjelmisto määräajassa, sovituilla kustannuksilla. Valmiilla ohjelmistolla ei kuitenkaan oikeudellisesti ole paljoa merkitystä elleivät sitä koskevat oikeudet ole järjestetty osapuolten tarpeiden mukaisesti. Hieman kärjistäen voisi sanoa, että on saman tekevää valmistuuko ohjelmisto vai ei, jos tilaaja ei saa ohjelmistoon tarvitsemiaan oikeuksia. Näin ollen kysymys aineettomien oikeuksien järjestämisestä tulisi nähdä keskeisenä osana projektin tavoitteita. Eri osapuolilla saattaa olla varsin erilaiset tarpeet valmiin ohjelmiston osalta. Joku haluaa ehkä vain käyttää sitä itse, joku myydä käyttöoikeuksia myös muille, joku tehdä ohjelmistoon muutoksia ja joku käyttää sitä osana muiden ohjelmistojen kehitystyössä. Varsin tyypillisesti ohjelmistoprojektin alkuvaiheessa kaikki osapuolet haluavat kaikki oikeudet lopputulokseen itselleen. Tarkempi analyysi omista tarpeista voi kuitenkin paljastaa sen, ettei kaikkia oikeuksia suinkaan tarvita eikä niistä siis myöskään kannata maksaa (katso myös [42, s ]). Oikeaan win-win-tilanteeseen päästään, kun tunnistetaan omat ja muiden osapuolten todelliset tarpeet ja jaetaan ohjelmistoon kohdistuvat aineettomat oikeudet näiden tarpeiden mukaisesti. Usein saattaa unohtua esimerkiksi, että tilaajalle saattaa olla hyvinkin edullista, jos ohjelmistolla on käyttäjiä muissakin organisaatioissa. Tällöin muun 9

10 muassa ohjelmiston ylläpito ja jatkuvuus tyypillisesti paranevat merkittävästi ja tilaaja pääsee hyötymään laajemmasta käyttäjäverkostosta [42]. Toisaalta ohjelmisto itsessään tyypillisesti koostuu useanlaisista osista eli komponenteista, joihin saattaa kohdistua erilaisia aineettomia oikeuksia. Tätä ei yleensä sopimuksissa osata ottaa huomioon, vaan ohjelmistoa sekä siihen kohdistuvia oikeuksia ja vastuita käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Edes ohjelmistoalalla yleisesti käytössä olevissa vakioehdoissa ei ole kunnolla osattu tehdä eroa erilaisten ohjelmiston osien välillä. Käytännössä komponentteja on kolmenlaisia. Ensinnäkin kyseisessä projektissa erityisesti tätä ohjelmistoa ja tätä tilaajaa varten luodut komponentit. Toiseksi saman tekijän luomat komponentit, joita ei ole luotu yksinomaan tätä tilaajaa varten, vaan joita on tarkoitus käyttää myös muiden projektien toteutuksessa. Kolmanneksi ohjelmistoissa käytetään kolmannen osapuolen luomia valmiita komponentteja. Ensimmäisen ryhmän komponentit, jotka siis on luotu kyseisessä projektissa erityisesti tätä ohjelmistoa ja tätä tilaajaa varten, ovat yleensä oikeudellisesti helpoimpia käsitellä. Niitä koskevista oikeuksista on tavallisesti mahdollista sopia varsin vapaasti. Voidaan vaikkapa sopia, että kaikki oikeudet näihin komponentteihin siirretään tilaajalle. Käytännössä tietysti esimerkiksi toimittajan pyrkimys ohjelmakoodin uudelleenkäyttöön tai tilaajan halu itse hallita käyttämiään ohjelmistoja lähdekooditasolla saattavat tosiasiassa vähentää neuvotteluvaraa. Tällainenkin komponentti saattaa kyllä loukata vaikkapa kolmannen patenttioikeutta, mutta etenkään tekijänoikeuden loukkauksesta ei yleensä ole pelkoa, jos komponentti on todella luotu kyseisessä projektissa. Edelleen toimittaja voi näiden komponenttien osalta esimerkiksi sitoutua varsin laajaan vastuuseen virheistä sekä takuuseen ja ylläpitovastuuseen, koska toimittaja tuntee nämä komponentit hyvin. Toisen ryhmän komponentteja ovat siis ne, jotka ovat saman tekijän luomia, mutta tarkoitettuja käytettäviksi myös muissa ohjelmistoissa. Niihin ei luonnollisestikaan voida antaa kaikkia oikeuksia tilaajalle. Toisaalta näidenkin komponenttien osalta toimittaja voi sitoutua samankaltaiseen vastuuseen virheistä, takuuseen ja ylläpitoon kuin ensimmäisenkin ryhmän komponenttien osalta. Käytännössä toisen ryhmän komponenttien ylläpito ja esimerkiksi uusien versioiden toimittaminen kaikille tilaajille, jotka käyttävät jotain tietyn komponentin versiota, on varsin hankalaa. Toimittajan ei pitäisi sopimuksessa sitoutua liian kevyesti kovin tiukkoihin ehtoihin tässä suhteessa selvittämättä ensin, millaisia tuotteenhallinnallisia ongelmia siitä voi aiheutua. Kolmannen ryhmän komponentit eivät ole toimittajan itsensä tekemiä. Niinpä niiden käyttöä säätelevät kolmannen kanssa sovitut ehdot. Toimittaja ei tietenkään voi antaa asiakkaalleen parempaa oikeutta näihin komponentteihin kuin mitä on itse saanut kolmannelta osapuolelta. Myös vastuun virheistä, takuun ja ylläpidon osalta on otettava huomioon se, mihin komponenttien tekijä on suostunut sitoutumaan. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö ohjelmiston toimittaja voisi komponenttien osalta ottaa laajempaakin vastuuta kuin komponenttien tekijä on suostunut ottamaan, jos se liiketoiminnallisesti nähdään järkeväksi. 10

11 10 PROSESSI Prosessi määrittelee sen, miten tavoitteet aiotaan saavuttaa, miten osapuolet toimivat yhteistyössä ja miten ohjelmisto kehitetään. Tähän sisältyy toisaalta hallinnollisia menettelytapoja, kuten projektikokousten aikataulujen ja työjärjestysten määrittelyt. Toisaalta siihen kuuluu itse ohjelmistokehitysprosessin määrittely. Tässä voidaan viitata esimerkiksi erilaisiin ohjelmistojen elinkaarimalleihin, viitekehyksiin ja standardeihin, kuten ISO [22] tai SEI:n CMMkypsyysmalliin [36]. Voidaan myös sopia esimerkiksi, että käytetään prototyyppilähestymistapaa ja että käyttöliittymän ensimmäinen prototyyppi toteutetaan projektin ensimmäisen vaiheen aikana. Ohjelmistoprojekteissa yhteydessä erittäin tärkeitä prosessiseikkoja ovat myös muutosmenettelyä sekä lopputulosten hyväksymismenettelyä koskevat seikat. Muutosmenettelyn osalta on tavallista sopia, että sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan molempien osapuolten kirjallisella sopimuksella. Tällainen muutosmenettely lauseke on sinällään tarpeellinen. Lauseke ei kuitenkaan yksinään anna tukea sille, kuinka muutokset käytännössä olisi toteutettava. Ainakin sellaisten projektien yhteydessä, jossa jo projektia aloitettaessa on selvillä, että projektia joudutaan oleellisilta osin täsmentämään, esimerkiksi lopputuloksia koskevat tavoitteet muuttuvat projektin edetessä, on syytä harkita sopimista muutosmenettelyn yksityiskohdista. Muutosmenettelyn osalta voidaan esimerkiksi sopia, kenen aloitteesta muutoksia tehdään, onko osapuolilla tietyissä tilanteissa velvollisuus ehdottaa muutosta, missä aikataulussa toisen osapuolen muutosehdotukseen on vastattava ja mitä vaikutuksia sillä on, jos osapuoli ei hyväksy muutosehdotusta, ja miten muutostyö hinnoitellaan. Yksi keskeinen osa prosessia on osapuolten välinen kommunikointi. Tutkimuksissamme on erityisesti korostunut projektin lopputulokseen vaikuttavana tekijänä se, miten osapuolet antavat toisilleen tietoja, mitä tietoja annetaan ja missä vaiheessa projektia mitäkin tietoja annetaan. Yleistäen ei voida todeta, että aina on hyvä antaa mahdollisimman paljon tietoa. Paitsi että jotkut tiedot on tarpeellista säilyttää luottamuksellisina, toista osapuolta ei ole syytä rasittaa sellaisilla tiedoilla, joita se ei tarvitse. Siirrettävien tietojen laatuun ja määrään vaikuttaa monia tekijöitä, kuten projektin luonne, osapuolten toimintatavat ja kypsyys sekä niiden luottamus toisiaan kohtaan. Oleellista sen sijaan onkin, että osapuolet tarpeeksi ajoissa pohtivat, mitä tietoja ja missä projektin vaiheessa niiden on syytä sitoutua antamaan muille osapuolille. Erityisesti on kiinnitettävä huomioita siihen, että ongelmien korjaaminen saattaa olla hyvin työlästä myöhäisemmissä vaiheissa, jos projektin alussa on annettu puutteellisia tietoja. 11 RISKIEN JA ONGELMIEN HALLINTA Riskien ja ongelmien hallinta käsittää velvollisuuden ennakoivasti tunnistaa ja välttää mahdollisia ongelmia sekä määritellä, miten toimitaan, jos ongelmia kuitenkin syntyy. Projektin oletusten avulla pyritään dokumentoimaan sellaisia osapuolten yhteisiä käsityksiä, joilla on vaikutusta projektin onnistumiseen. Ne saattavat liityä esimerkiksi käytettävään teknologiaan, ohjelmiston toteutettavuuteen ja ulkoisiin tapahtumiin. Kirjoittamalla keskeiset oletukset näkyviin osapuolet voivat varmistautua, että niillä on samanlainen käsitys oletuksista ja että niiden sitoumukset perustuvat tietoisuuteen näistä oletuksista. 11

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Sopimusopas. pk-yritysten yhteishankkeisiin. Maija Lehtinen

Sopimusopas. pk-yritysten yhteishankkeisiin. Maija Lehtinen Sopimusopas pk-yritysten yhteishankkeisiin Maija Lehtinen Sopimusopas pk-yritysten yhteishankkeisiin Maija Lehtinen Helsinki 2001 Tämä materiaali on tarkoitettu yleiseksi taustatiedoksi, ei sellaisenaan

Lisätiedot

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Juha Rinne Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2001 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Juha Rinne:

Lisätiedot

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Tiivistelmä Tekijä: Esa Rosendahl Työn nimi: IT2000 tietotekniikka-alan yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Lisätiedot

Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu

Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu ESISELVITYS Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 28.2.2014 Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 2 2. Yrittäjille suunnatusta kyselystä...

Lisätiedot

NEST 1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN PROJEKTINHALLINTARATKAISU

NEST 1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN PROJEKTINHALLINTARATKAISU Kai Perälä NEST 1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN PROJEKTINHALLINTARATKAISU Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehto 18.6.2008 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Tekijä:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

Ei tuurilla, vaan taidolla

Ei tuurilla, vaan taidolla Ei tuurilla, vaan taidolla Sopimus- ja vastuutietoutta Opaskirjanen pk-yrityksille 1 Sisällysluettelo Hallitse yrityksesi sopimusriskit...3 Miten tunnistat yrityksen sopimusriskit?...4 Sopimuskartta...4

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta Projektien kehitysmenetelmän valinnasta LuK-tutkielma TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytiede Kalle Hjerppe 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa Tommi Kaipainen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Raportin palautuksen tai esityksen päivämäärä

Lisätiedot

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Jussi Makkonen 15.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistosuunnittelijat kehittävät tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja

Lisätiedot

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa Antti Kantola Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Timo Poranen Syyskuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Kehityssykli ohjelmistokehityksessä

Kehityssykli ohjelmistokehityksessä Kehityssykli ohjelmistokehityksessä TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos TkK-tutkielma 21.10.2008 Jussi Timonen TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos TIMONEN, JUSSI: Kehityssykli ohjelmistokehityksessä

Lisätiedot

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä Anne Jokinen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2005 i Tampereen

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

ELINKAARITOTEUTUKSEN SOPIMUSOIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET

ELINKAARITOTEUTUKSEN SOPIMUSOIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 231 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 231 Espoo 2005 TKK-RTA-R231 ELINKAARITOTEUTUKSEN

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1 Ihminen Omistamme vuoden 2002 ensimmäisen Systeemityö-lehden Ihmiselle. Hän on mielestämme systeemityön tärkein tekijä. Tietojärjestelmät syntyvät vain asiantuntijoiden innovatiivisen yhteistyön tuloksena,

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Noora Plattonen KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Tietojärjestelmätieteen kandidaatin tutkielma 8. kesäkuuta 2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

PILVIPALVELUSOPIMUKSET KESKEISET SOPIMUS- EHDOT JA LAINSÄÄDÄNTÖ

PILVIPALVELUSOPIMUKSET KESKEISET SOPIMUS- EHDOT JA LAINSÄÄDÄNTÖ Timo Viinikka PILVIPALVELUSOPIMUKSET KESKEISET SOPIMUS- EHDOT JA LAINSÄÄDÄNTÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2013 TIIVISTELMÄ Viinikka, Timo Pilvipalvelusopimukset keskeiset sopimusehdot

Lisätiedot

Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu ja huolellisuus verokonsultoinnissa

Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu ja huolellisuus verokonsultoinnissa TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Hanna Eräkaski Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu ja huolellisuus verokonsultoinnissa Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2011 Tiivistelmä Tampereen

Lisätiedot