SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)"

Transkriptio

1 SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen kulloinkin kyseessä olevien JIT ehtojen (yleiset ehdot tai erityisehdot) vastaaviin kohtiin. JIT 2007 Yleiset ehdot 2.3 Korvataan seuraavalla määritelmällä: Käyttöönotto tarkoittaa niitä sopimuksessa sovittuja toimenpiteitä, jotka tähtäävät sopimuksen mukaisen tuotteen tai palvelun ottamiseen tuotantokäyttöön. 2.8 Korvataan seuraavalla määritelmällä: Määritykset tarkoittavat sopimuksen liitteenä olevia sopijapuolten sopimia tuotteen tai palvelun toiminnallisia ja teknisiä määrityksiä Korvataan seuraavalla määritelmällä: Tilaajan sovellus tarkoittaa sellaista ohjelmistoa tai sen osaa, dokumentaatiota sekä muuta aineistoa, jonka toimittaja sopimuksen mukaan laatii yksinomaan tilaajaa varten tai joka muutoin on nimetty sopimuksessa tilaajan sovellukseksi. Tilaajan sovellus ei käsitä sellaista ohjelmistoa tai sen osaa, dokumentaatiota, muuta aineistoa tai materiaalia, joka on luotu tai hankittu toimittajan tai kolmannen osapuolen toimesta itsenäisesti ennen sopimuksen voimaantuloa tai muutoin sopimuksen ulkopuolella Korvataan seuraavalla määritelmällä: Valmisohjelmisto tarkoittaa kaikkia sellaisia toimittajan tai kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja niiden osia, dokumentaatiota sekä muita aineistoja ja materiaaleja, joiden ei ole erikseen sovittu olevan tilaajakohtaisia tilaajan sovelluksia Korvataan seuraavalla määritelmällä: Vaatimuksilla tarkoitetaan määrityksissä yksilöityjä tuotteen tai palvelun toiminnallisia ja teknisiä vaatimuksia Korvataan seuraavalla määritelmällä: Virhe tarkoittaa sitä, että tuote ei täytä sopimuksen liitteeksi otettuja tuotteen määrityksiä tai, että palvelu ei ole sitä koskevan sopimuksen liitteeksi otetun palvelukuvauksen mukainen. 5 (1) Korvataan seuraavalla ehdolla: Toimittaja vastaa siitä, että tuote ja palvelu vastaavat sopimuksessa sovittua. 5 (3) Korvataan seuraavalla ehdolla: Tuotteeseen ja palveluun sisältyvät sopimuksessa sovitut lopputulokset sekä sopimuksessa sovitut todistukset, dokumentaatio, luvat ja muut asiakirjat. 5 (4) Korvataan seuraavalla ehdolla: Ellei toisin sovita, palvelun ja tuotteeseen tai palveluun liittyvän koulutuksen on oltava suomenkielistä. Ellei toisin sovita, palvelun tai tuotteen käyttöön tai hyödyntämiseen liittyvän käyttäjäohjeistuksen sekä teknisen dokumentaation on oltava joko suomen- tai englanninkielistä.

2 2 (5) 6 (1) Korvataan seuraavalla ehdolla: Jos tuotteen tai palvelun immateriaali- ja käyttöoikeuksista ei ole sopimuksessa sovittu, sovelletaan tuotteen ja palvelun immateriaalioikeuksiin ja käyttöoikeuteen näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi soveltuvia JIT erityisehtoja. Toimittajan valmisohjelmiston immateriaali- ja käyttöoikeuksiin sovelletaan kuitenkin yksinomaan kyseisen valmisohjelmiston vakioehtoja, ellei sopimuksessa ole toisin sovittu. Sellaiseen palveluun, tuotteeseen ja muuhun aineistoon tai materiaaliin, jonka omistus- tai immateriaalioikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle, sovelletaan aina yksinomaan kyseisen kolmannen osapuolen tällaiseen palveluun, tuotteeseen taikka muuhun aineistoon tai materiaaliin soveltamia vakioehtoja. 6 (2) Korvataan seuraavalla ehdolla: Toimittaja vastaa siitä, etteivät sen tuotteet tai palvelut sopimuksen mukaisesti käytettyinä loukkaa Suomessa voimassa olevia kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia. Mikäli tilaajaa vastaan esitetään tuotteen tai palvelun käyttöön perustuvia immateriaalioikeudellisia vaatimuksia, toimittaja on velvollinen vastaamaan vaatimuksiin tilaajan puolesta omalla kustannuksellaan. Toimittaja vastaa siitä, ettei tuotteeseen tai palveluun kohdistuvista immateriaalioikeuksia koskevista vaatimuksista tai velvoitteista aiheudu tilaajalle vahingonkorvaus- tai muita kolmannelle osapuolelle maksettavia kustannuksia tai muita vastuita kolmatta osapuolta kohtaan. Tilaajan on viipymättä ilmoitettava toimittajalle kirjallisesti vaatimuksista saatuaan niistä tiedon. Tilaajan on viipymättä annettava toimittajalle tarpeelliset tiedot ja muu asian menestyksellisen hoitamisen kannalta tarpeellinen apu. 10 (5) Korvataan seuraavalla ehdolla: Tuote tai palvelun lopputulos katsotaan hyväksytyksi, kun tilaaja on ilmoittanut hyväksyvänsä tuotteen tai palvelun lopputuloksen, tai jos tilaaja ei ole ilmoittanut virheistä kohdassa 10 (3) mainitun ajan kuluessa, tai kun toimittaja on korjannut tilaajan kohdassa 10 (3) mainitun ajan kuluessa kirjallisesti toimittajalle ilmoittamat virheet. Jos tilaaja on ottanut tuotteen tai palvelun lopputuloksen käyttöön, tilaajan katsotaan hyväksyneen käyttöön otetun tuotteen tai palvelun lopputuloksen edellyttäen, että tuotteen tai palvelun lopputulos on sopimuksen mukainen. Tuotteen tai palvelun lopputuloksen käyttöönotto ei myöskään johda tuotteen tai palvelun lopputuloksen hyväksyntään, mikäli Tilaaja on reklamoinut tuotteen tai palvelun lopputuloksesta. 12 (1) Korvataan seuraavalla ehdolla: Kaikki muutokset ja niiden vaikutukset toimitusaikatauluun tai hintaan on sovittava kirjallisesti tai sähköisiä työkaluja hyödyntäen yhteisesti sovittua menettelyä käyttäen. 13 (4) Ehtoa ei sovelleta. 14 (1) Ehtoa ei sovelleta. 14 (5) Ehtoa ei sovelleta. 16 (1) Korvataan seuraavalla ehdolla: Tuotteen ja palvelun lopputuloksen on oltava virheetön. Toimittaja vastaa siitä, että tuote ja palvelu vastaavat sopimuksessa sovittua. Toimittaja selvittää tilaajan vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana sopimuksen mukaisesti kirjallisesti ilmoittamien virheiden syyn ja korjaa tällaiset virheet omalla kustannuksellaan viivytyksettä edellyttäen, että virhe johtuu toimittajasta. Jos ilmenee, ettei virhe johdu toimittajasta, on toimittajalla oikeus veloittaa virheen selvitystyöstä toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Mikäli toimittaja ja tilaaja sopivat sellaisen virheen korjaamisesta, joka ei johdu toimittajasta, on toimittajalla lisäksi oikeus veloittaa virheen korjaustyöstä aiheutuneet toteutuneet kustannukset, elleivät sopijapuolet erikseen sovi muuta hintaa ja mikäli Toimittaja on informoinut tästä Tilaajaa etukäteen.

3 3 (5) 17 (8) Korvataan seuraavalla ehdolla: Mikäli toimittaja ei täytä takuuvelvoitteitaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut virheestä, tilaajalla on oikeus teettää tarpeelliset korjaukset kolmannella osapuolella Toimittajan maksaessa tästä aiheutuvat kustannukset. Tilaajan on ilmoitettava etukäteen korjaamisesta toimittajalle. 17 (9) Korvataan seuraavalla ehdolla: Ellei sopimuksessa ole toisin sovittu, on toimittajalla oikeus käyttää sopimuksen mukaisessa toimituksessa avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Toimittaja sitoutuu ilman aiheetonta viivytystä tilaajan pyynnöstä toimittamaan tilaajalle käyttämiensä avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöoikeusehdot. 18 (3) Korvataan seuraavalla ehdolla: Tilaajalla ei ole Toimittajaa sitovista tilintarkastusja kirjanpitovelvoitteista johtuen oikeutta vähentää mahdollisia sopimussakkoja tai hinnanalennuksia Toimittajalle suoritettavista maksuista, vaan nämä suoritetaan erillisellä hyvityslaskulla. Tilaajalla on kuitenkin oikeus pidättäytyä laskun maksamisesta, mikäli Tilaajan tai loppuasiakkaan yhteyshenkilö on tehnyt laskusta tai siihen liittyvästä tuotteesta/palvelusta kirjallisen reklamaation. Maksuvelvollisuus syntyy vasta, kun reklamaatio on käsitelty ja Tilaaja on vastaanottanut mahdollisen hyvityslaskun ja saanut suorituksen mahdollisesta sopimussakosta tai hinnanalennuksesta. 21 (1) Korvataan seuraavalla ehdolla: Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä tai muusta toimittajan sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää maksettavan sopimussakon ja palveluista sovitut palvelutasosanktiot. Mikäli viivästys tai muu sopimusrikkomus ja siitä aiheutunut vahinko ei ole aiheutunut toimittajan tuottamuksellisesta toiminnasta, vahingonkorvauksen enimmäismäärä on 50 prosenttia rikkomuksen kohteena olevien tuotteiden tai palvelujen hinnasta tai jatkuvan palvelun laskennallisesta 12 kuukauden hinnasta. Jos vahinko on aiheutunut toimittajan tuottamuksellisesta toiminnasta, vahingonkorvauksen enimmäismäärä on rikkomuksen kohteena olevien tuotteiden tai palvelujen kokonaishinta tai jatkuvan palvelun 12 kuukauden hinta. Tilaajalla ei ole oikeutta saada korvausta välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Toimittajan tuotteen tai palvelun virheestä johtuva Tilaajan ylimääräinen työ lasketaan välittömän vahingon piiriin. 21 (2) Toimittajalla on oikeus saada vahingonkorvausta tilaajan sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä on 7,5 prosenttia rikkomuksen kohteena olevien tuotteiden tai palvelujen hinnasta tai jatkuvan palvelun laskennallisesta 12 kuukauden hinnasta. Jos vahinko on aiheutunut Tilaajan tuottamuksellisesta toiminnasta, vahingonkorvauksen enimmäismäärä on rikkomuksen kohteena olevien tuotteiden tai palvelujen kokonaishinta tai jatkuvan palvelun 12 kuukauden hinta. Toimittajalla ei ole oikeutta saada korvausta välillisistä vahingoista. 22 (4) Korvataan seuraavalla ehdolla: Jos sopimus purkautuu muusta kuin kohdan 6.3 mukaisesta syystä, toimittaja palauttaa, siltä osin kuin olosuhteet huomioiden on kohtuullista, tilaajalle saamansa kauppahinnan ja tilaaja palauttaa tuotteet toimittajalle. Tilaaja voi palauttamisen sijasta lakata käyttämästä kyseistä tuotetta tai sen osaa, mikäli on kyse tuotteesta tai tuotteen osasta, joka ei ole palautettavissa muun tuotteen tai palvelun käyttöä olennaisesti haittaamatta tai mikäli palauttamista ei voida tehdä ilman kohtuuttomia kustannuksia edellyttäen kuitenkin aina, että tämä on toimittajan kannalta kohtuullista. 25 (1) Ehtoa ei sovelleta.

4 4 (5) 29 (1) Korvataan seuraavalla ehdolla: Sopimuksen muuttaminen on mahdollista vain kummankin sopijapuolen allekirjoittamalla muutossopimuksella. Hinnantarkistukset on kuitenkin mahdollista sopia sähköisiä työkaluja hyödyntäen. 30 (2) Ehtoa ei sovelleta. 30 (3) Ehtoa ei sovelleta. JIT 2007 Erityisehtoja palveluista 2.2 (1) Korvataan seuraavalla ehdolla: Ellei toisin ole sovittu, vastaa toimittaja palveluympäristön rakentamisesta, toimivuudesta ja ylläpidosta. Tilaaja vastaa kuitenkin aina tilaajan tiloissa sijaitsevista palveluympäristön osista ja palvelun edellyttämistä tietoliikenneyhteyksistä sekä niiden kustannuksista. 2.5 (5) Korvataan seuraavalla ehdolla: Toimittaja on oikeutettu ja velvollinen suorittamaan muutoksen vain, mikäli muutoksesta on sovittu kirjallisesti. Toimittajalla on kuitenkin oikeus toteuttaa muutokset noudattamatta tämän kohdan muutosmenettelyä, jos sovitun tietoturvan tai palvelun ylläpitäminen edellyttää välittömiä toimenpiteitä. Toimittajan on viimeksi mainituissa tilanteissa ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava tilaajalle tekemistään muutoksista ja sopijapuolet käsittelevät yhdessä muutoksen vaikutukset. 4.3 (3) Sopijapuolet ovat sopineet, että ehdon toista lausetta ei toimittajaa sitovista tilintarkastus- ja kirjanpitovelvoitteista johtuen sovelleta. Tältä osin noudatetaan mitä on mainittu tässä dokumentissa yleisten ehtojen kohdassa 18 (3). 4.5 (2) Korvataan seuraavalla ehdolla: Toimittajan on kohtuudella käytettävissään olevin keinoin vältettävä sopimuksessa avainhenkilöiksi mahdollisesti nimettyjen toimittajan työntekijöiden vaihdoksia, jos vaihdoksella olisi vaikutusta palvelujen laatuun tai palvelutasoon. 4.7 (1) Korvataan seuraavalla ehdolla: Toimittaja ylläpitää palveluja koskevaa dokumentaatiota omien käytäntöjensä mukaisesti. Toimittaja ylläpitää palveluja koskevaa dokumentaatiota siinä laajuudessa ja muodossa, että asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö pystyy käyttämään, ylläpitämään ja edelleen kehittämään palvelua. Dokumentaatioon kuuluvat mm. palveluprosessin kuvaukset, palveluympäristön dokumentaatio, käyttäjäohjeet, käsikirjat ja palvelujen lokitiedot. 5 (4) Korvataan seuraavalla ehdolla: Tilaajalla on oikeus käyttää palvelun lopputuloksia omassa sisäisessä toiminnassaan sekä oikeus luovuttaa niitä mahdolliselle ulkoistuskumppanilleen käytettäväksi yksinomaan tilaajan tarkoituksia varten ottaen kuitenkin huomioon osapuolten väliset salassapitoa koskevat velvollisuudet. Valtionhallintoon kuuluvalla tilaajalla on oikeus luovuttaa palvelun lopputulokset toiselle valtiohallintoon kuuluvalle yksikölle, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät. 6 (2) Korvataan seuraavalla ehdolla: Toimittaja selvittää tilaajan ilmoittamien, palvelussa tai palveluympäristössä esiintyvien virheiden tai häiriöiden syyn ja korjaa tällaiset virheet tai häiriöt omalla kustannuksellaan ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että virhe tai häiriö on toimittajan vastuulla. Jos ilmenee, ettei virhe tai häiriö ole toimittajan vastuulla, on toimittajalla oikeus veloittaa virheen tai häiriön selvitystyöstä toteutuneet todelliset kustannukset. Mikäli toimittaja ja tilaaja sopivat sellaisen virheen tai häiriön korjaamisesta, joka ei ole toimittajan vastuulla, on toimittajalla lisäksi oikeus veloittaa korjaustyöstä aiheutuneet toteutuneet kustannukset, mikäli Toimittaja on informoinut tästä Tilaajaa etukäteen.

5 5 (5) 7 (1) Korvataan seuraavalla ehdolla: Toimittaja sitoutuu (esimerkiksi toimittamalla tietoa, aineistoa, tukea, koulutusta ja konsultointia ja toimimalla yhteistyössä tilaajan ja tilaajan muiden palveluntuottajien kanssa) avustamaan tilaajaa sopimuksen mukaisten palveluiden siirtämisessä toiselle palveluja tuottavalle yritykselle tai tilaajalle itselleen. Toimittajalla on oikeus laskuttaa siirrossa avustamisesta alkuperäisen sopimuksen voimassa olevien hintojen mukaisesti. Osana avustamisvelvollisuutta toimittaja on velvollinen tilaajan pyynnöstä seuraaviin toimiin: (i) (ii) Toimittajan on jatkettava palvelujen toimittamista tilaajalle sopimuksen ehtojen mukaisesti sopimuksen mukaisessa tai erikseen sovittavassa laajuudessa. Mikäli palveluiden jatkamisesta aiheutuu Toimittajalle lisäkustannuksia suhteessa alkuperäisen sopimuksen mukaisiin palveluiden tuotantokustannuksiin, on Toimittajalla oikeus veloittaa nämä kustannukset erikseen. Ehtoa ei sovelleta. 7 (2) Korvataan seuraavalla ehdolla: Avustamisvelvollisuus alkaa jo ennen sopimuksen päättymistä, kun sopimus on irtisanottu tai purettu päättyväksi tai kun tilaaja ilmoittaa käynnistävänsä hankinnan, joka koskee sopimuksen alaisia palveluja. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei avustamisvelvollisuuden alkaminen ennen sopimuksen päättymistä vaikuta millään tavalla tilaajan velvollisuuteen maksaa palvelujen tarjoamisesta täyttä hintaa sopimuksen mukaisesti. Avustamisvelvollisuus jatkuu korkeintaan siihen asti, kun kaksitoista (12) kuukautta on kulunut sopimuksen päättymisestä.

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS 1 Palvelukanava yrityksen ja asiakkaan välillä: Palveluntarjoaja Teksti Palveluntarjoaja Teksti on palvelu, jonka avulla yritys voi tarjota tekstiviestipalveluja

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

1. Määritelmät. 2. Ohjelmiston käyttöehdot

1. Määritelmät. 2. Ohjelmiston käyttöehdot MATRISET OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT 2012 2 Sisällysluettelo 1. Määritelmät 3 2. Ohjelmiston käyttöehdot..3 3. Toimitusehdot ja vaaranvastuun siirtyminen 4 4. Maksuehdot.. 4 5. Lisämaksut ja hintojen muuttaminen

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot