Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä

2 Ammatillisen kuntoutuksen päivät Oulu Jorma Mäkitalo TERVEYDENHUOLLON UUDISTUKSET TYÖTERVEYSHUOLLON JA AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN NÄKÖKULMASTA 2

3 Terveydenhuollon uudistukset Suuria uudistuksia: Sote järjestämislaki Monikanavarahoituksen vaihtoehdot Pienempiä uudistuksia: Kelan ammatillisen kuntoutuksen kriteerien muutos Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen budjettileikkaus (?) Osatyökykyiset työssä ohjelma X Velvoite työeläkelaitoksille selvittää kuntoutusmahdollisuudet työkyvyttömyyseläkettä hakeville (Hallituksen esitys lakimuutoksesta) Monialaisen kuntoutuksen selvitys (STM) X Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien karsiminen (RaPo) Kunnallisten työterveyshuoltopalveluiden yhtiöittämisvelvoite Ahtelan ehdotukset X

4 SOTE -UUDISTUS

5 Sote järjestämislaki(esitys) Koskee (pääosin) vain kunnallista sotea; sisältää kaikki sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Järjestämisvastuu Sote alueilla (pois kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä): vastuu palveluiden saatavuudesta, määrästä ja laadusta, myös tuotantorakenne ja tapa, yhteistyörakenteet (sis.mm. työkykyselvitykset) seuranta ja kehittäminen, julkisen toimivallan käyttö STM ohjaa Sote alueita (vahvemmin kuin kuntia nyt) Tuottamisvastuussa järjestämispäätöksessä määritellyt kunnat ja kuntayhtymät (ei kaikki kunnat): ehkäisevät, korjaavat, hoitavat ja kuntouttavat palvelut kokonaisuutena mm. 14 perustelut: Kuntouttavat palvelut sisältävät toimintakyvyn palauttamista ja ylläpitoa tukevia lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluita. Sote alueen rahoitus tulee kunnilta (asukasmäärä, ikäjakauma, sairastavuusindeksi) Työterveyshuoltoa ei juuri mainita; laki koskee vain kunnallista työterveyshuoltoa

6 Uusi sote palvelurakenne (Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, luonnos) Valtio kansallinen ohjaus (Sosiaali- ja terveysministeriön ohjausyksikkö, sosiaali-ja terveydenhuollon neuvottelukunta) Sote -alue Sote -alue Sote -alue Sote -alue Sote -alue Kunta Kuntayhtymä Kuntayhtymä Kuntayhtymä Kuntayhtymä Kuntayhtymä Kuntayhtymä Kuntayhtymä Kuntayhtymä Kunta Yritys Yritys Yhdistys

7 Mitä sote uudistus voisi tarkoittaa työterveyshuollon ja kuntoutuksen kannalta? Suurin osa työterveyshuollosta jää ulkopuolelle Myös suurin osa ammatillisesta kuntoutuksesta jää ulkopuolelle? Kunnallinen työterveyshuolto suuremmiksi kokonaisuuksiksi Parempi mahdollisuus työkykynäkökulman integroimisesta hoitoketjuihin ja malleihin; tth.n rooli Kuntoutuksen palveluntuottajat tuottajaorganisaation kumppaneiksi?

8 SOTE RAHOITUKSEN UUDISTUS

9 Sote rahoituksen haasteet Euro alue on hävinnyt taloudellisen kasvun maailmankartalta Valtiot velkaantuvat (kestävyysvaje) Miten kasvavat sosiaali- ja terveyspalvelujen menot katetaan? Väestö ikääntyy ja palvelutarve kasvaa (?) Nykyinen sote rahoitus tulee monesta eri lähteestä ja jaetaan eri kanavia pitkin = monikanavarahoitus Vaikeasti hallittava kokonaisuus, ohjaaminen mahdotonta Osaoptimointi Positiivista että helpottaa julkisen rahoituksen paineita Monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehdot työryhmä ( ) Rahoitus ja rakenne liittyvät toisiinsa

10

11 Ehdotuksia monikanavaisen rahoituksen purkamiseksi Kela ns. Huuhtasen malli: Kansallinen terveysrahasto KAIKKI TH RAHAT YHTEEN RAHASTOON, SIS HOIVA ALUEELLISET ORGANISAATIOT JÄRJESTÄVÄT PALVELUJA TUOTTAMASSA YKSIT JA JULK RINNAKKAIN TILAAJAN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN Uusi Yhteisrahoitteisuus malli 2014 SV VALTIONOSUUDEN MAKSAMINEN SOTE -ALUEILLE SITRA Kansallinen terveysrahasto ja tilaaja (KATIRA) 2010 KAIKKI RAHAT VALTAKUNNALLISELLE TILAAJALLE PTH, ESH JA VANHUSTENHOITO RAHA SEURAA ASIAKASTA, MONITUOTTAJAMALLI Uusi malli valmisteilla 2014 THL 2011 Alueellinen rahoittaja ja järjestäjämalli KAIKKI SOTE JULKINEN RAHOITUS ALUEELLISILLE JÄRJESTÄJILLE Uusi malli valmisteilla

12 Työryhmässä tapahtunutta Käsitteistä sopiminen Erityisesti rahoituslähde / rahoitustapa / institutionaalinen rahoittaja - erottaminen Historiakatsaus: miten tähän on tultu Tavoitteista sopiminen Yhteisesti rahoitetut palvelut perustana Oikeudenmukaisuus Kannustaa kustannustehokaaseen toteutukseen Rahoitusmalli vaihtoehtojen arvioinnin kriteerit TYÖRYHMÄ LUOVUTTAA MIETINTÖNSÄ 02/2015 VAALIT UUDEN HALLITUKSEN OHJELMA

13 Rahoitus tth.n ja kuntoutuksen kannalta Sairausvakuutuksen (ml. työtulovakuutus) rooli ja asema keskeinen Rahat Sote alueelle vai ei? Matkakustannusten optimointi Lääkekustannusten optimointi Päivärahat vs. hoitojonot Vakuutettujen omavastuuosuudet? Työnantajien omarahoitushalukkuus? Ns. Kela kuntoutuksen integrointi sote alueen toimintaan? Paljolti kyse siitä kuka saa ohjata ja vaikuttaa Sote alueet? Kela? Työmarkkinaosapuolet? Vakuutuslaitokset? Työnantajat?

14 OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ TOIMINTAKONSEPTI STM, RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2013:

15 Osatyökykyiset työssä - toimintakonsepti Tutkimuksen kohteena on uudenlainen toimintakonsepti, jossa työnantaja tai työ- ja elinkeinotoimisto nimeää työkykykoordinaattorin osatyökykyisen henkilön tueksi Työkykykoordinaattori suunnittelee ja räätälöi yhdessä osatyökykyisen henkilön kanssa eri keinoista (palvelut, tuet, etuudet) kokonaisuuden, jonka avulla henkilö pystyy jatkamaan työelämässä tai työllistyy Konseptissa hyödynnetään kuutta keinovalikoimaa: 1) työpaikan keinot, 2) terveydenhuolto, 3) kuntoutus, 4) koulutus, 5) työvoimapalvelut ja 6) sosiaaliturva

16

17 Pilottiorganisaatiot Altia Oyj, Nurmijärvi RTK-Palvelu Oy, Rauma Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Seinäjoki Tampereen kaupunki Tredu Tampereen seudun ammattiopisto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoki Suomen Terveystalo Oy, Helsinki Tullinkulman työterveys, Tampere Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä/tth, Kauhajoki Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Helsinki Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Tampere Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Seinäjoki

18 Julkaisusuunnitelma ja opinnäytetyöt Tutkimuksen perusraportti, STM:n julkaisusarja Osatyökykyiset työssä toimintakonseptin toimivuus ja vaikutukset. Tieteellinen artikkeli. Osatyökykyiset työssä toimintakonseptin taloudelliset vaikutukset. Turunen ym., väitöskirjan osa-artikkeli, Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu. Lehtinen Sari: Narratiivinen case -kuvaus tukemaan toimintakonseptia osatyökykyisen työllistymiseksi. Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin projektityö. Turun kauppakorkeakoulu. Surakka Johanna: Osatyökykyiset työssä -toimintakonseptin käyttöä estävät ja edistävät tekijät: laadullinen tutkimus. Opinnäytetyö, Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos.

19 MONIALAINEN KUNTOUTUS SELVITYS YLITARKASTAJA HANNA NYFORS, STM AILA JÄRVIKOSKI 2013: MONIMUOTOINEN KUNTOUTUS JA SEN KÄSITTEET. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2013:

20 Selvitystehtävät ja aikataulu 1. Kuntoutuksen rahavirtojen selvitys (valmistelussa) 2. Kuntoutuspalvelujen seurantajärjestelmät (siirtyy) 3. Julkisten kuntoutuspalvelujen koordinointi ja integrointi Sote uudistuksessa (valmistelussa) 4. Ammatillisen kuntoutuksen palvelujen, vastuunjaon ja kehittämistarpeiden kuvaus (sopimusvaiheessa) 5. Kuntoutusosaamisen puutteiden ja kehittämistarpeiden kuvaus (siirtyy); sis mm. ammat.kuntoutuksen työelämäosaamisen parantamisen 6. Kuntoutuksen yhteistyömalli (siirtyy) 7. Kokonaisselvitys vammaisten apuvälinepalveluista (käynnissä)

21 4. Ammatillisen kuntoutuksen palvelujen, vastuunjaon ja kehittämistarpeiden kuvaus Selvittää v työnjaon (KUNK) vaikutukset kuntoutukseen pääsyyn, kunt.palveluihin, kunt. tukeen ja seurantaan Kela - Työeläkelaitokset Kehittää ammatillisen kuntoutuksen rajapinnat ylittävää yhteistyötä Määritellä ammat.kuntoutuksen kehittämistarpeet sekä aiheet jatkoselvityksille ja tutkimukselle TTL, THL ja Kela yhteistyö selvitystyössä Viimeaikaisten lakimuutosten vaikutukset (tth, kelan ammat kuntoutus) TE palveluiden rooli ammat.kuntoutuksessa Esteet työttömien kuntoutukseen pääsyyn

22 AHTELAN EHDOTUKSET MINISTERI RISIKON TOIMEKSIANTO

23 Nykytilan haasteet, erit. tth ja kuntoutus Työterveyshuolto Sairaanhoidon keskeisyys työ- ja työkykytehtävistä huolimatta Tulisiko toimikenttää laajentaa työpaikan ja työn kehittämisen asioihin? Tulisiko korvausjärjestelmää muuttaa tuloksellista toimintaa tukevaksi? Mikä merkitys sairaanhoidolla työurien näkökulmasta on? Kuntoutus (työeläkejärjestelmä ja Kela) uudenlaista asiakaslähtöistä yhteistyötä tth ja kela kanssa kuntoutuksen riittävän varhaiseksi käynnistämiseksi?

24 Ehdotukset tth.oa ja kuntoutusta koskien Tth Korvausjärjestelmä tukemaan ennakoivaa työpaikkatason toimintaa; jopa säätelyn vapauttaminen Työttömien terveydenhuollon parempi niveltäminen tth.oon Työkyvyttömyyden ehkäisy ja työkyvyn tukeminen keskiöön Kuntoutus Kokonaisarvio vrt. monialaisen kuntoutuksen selvitys Asiakaskeskeisyyden rinnalle työn ja työpaikan rooli, m. tth: ohjaaminen takaisin työelämään; myös työvoimapalvelujen kytkeminen mukaan Riittävän varhainen aloitus: kelalta tyeliin tieto 90 pv kohdalla työeläkekuntoutuksen varhempi aloitus Osatyökykyisten työllistymistä koskevien säädösten läpikäynti

25 Ahtelan ehdotusten jatko STM käsittelyssä, tulokset loppuvuodesta Vaikutukset lainsäädäntötarpeisiin Vaikutukset TTL ja Kela toimintaan Kehittämistoiminta

26 Kiitos! Seuraathan meitä Twitterissä ja liity Facebook kaveriksi! twitter.com/tyoterveys twitter.com/fioh Kaila-Kangas 26

27 Kiitos! Esittäjän nimi 27

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013 Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

SOTE viidelle alueelle

SOTE viidelle alueelle PÄÄTÖSTEN TUEKSI 1 2014 SOTE viidelle alueelle vaikutusten ennakkoarviointi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (sote-laki) tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä,

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29 Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Helsinki 2013 2 LUKIJALLE Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään

Lisätiedot

THL. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

THL. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta THL Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Lähetämme ohessa ylijohtaja Marina Eholan ja johtaja Markku Pekurisen viime torstaina 26.2.2015 valiokuntakuulemisessa esittämää THL:n lausuntoa täydentävää

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2011 Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2 (PDF) Taitto:

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS

TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS JULKAISU 7/2009 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti keskiviikkona 4.11.2009 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1 22.3.2012 TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1. Hyvinvointi syntyy työstä Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen väestön ikääntyessä edellyttää kilpailukykyisiä yrityksiä,

Lisätiedot

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka?

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka? Asiaa vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien 1 14 Sivu asumisesta ja itsenäisestä elämästä. TEEMA Vammaisten ihmisten työllisyys Vammaisten ja osatyökykyisten työllisyys Suomessa Vammaisten ja

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS 1. TAUSTAA 2 2. TAVOITTEET 2 3. OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN SISÄLTÖ 3 3.1. Kohderyhmä 3 3.2. Toimeentuloturvaan tehtävät muutokset 4 3.3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset Missä nyt mennään Hallitusneuvos Päivi Salo Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Lisätiedot

MONIKANAVARAHOITUKSEN PURKAMISEN VAIHTOEHTOJA KOSKEVA SELVITYS

MONIKANAVARAHOITUKSEN PURKAMISEN VAIHTOEHTOJA KOSKEVA SELVITYS Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:19 Sosiaali- ja terveydenhuollon MONIKANAVARAHOITUKSEN PURKAMISEN VAIHTOEHTOJA KOSKEVA SELVITYS Helsinki 2015 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali-

Lisätiedot

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen prosessien arviointi

Ammatillisen kuntoutuksen prosessien arviointi Ammatillisen kuntoutuksen prosessien arviointi Päivi Mazzei Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 193/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 193/2009 Lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen)

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toiminnan lakisääteistäminen TYP-toiminnan lakisääteistämisen tavoitteena

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

1(16) Lausuntopyyntökysely

1(16) Lausuntopyyntökysely 1(16) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava-painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Kuntoutus työurien pidentäjänä

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Kuntoutus työurien pidentäjänä Tuloksellisuustarkastuskertomus Kuntoutus työurien pidentäjänä Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 2/2013 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 2/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot