ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1/9 Työmarkkinat Asiantuntija Antti Kondelin Liite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1/9 Työmarkkinat Asiantuntija Antti Kondelin 8.11.2007. Liite"

Transkriptio

1 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1/9 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUKSIA Selvitys työsuhteen ehdoista Liite Työnantajan on annettava ilman eri pyyntöä kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Selvitys on annettava viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä. Selvitys on annettava, jos ehdot eivät käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Jos työsuhde kestää alle yhden kuukauden, selvitystä ei tarvitse antaa. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus Työnantajan on noudatettava alan yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Myös järjestäytymätön työnantaja joutuu noudattamaan tällaisen työehtosopimuksen määräyksiä minimiehtoina. Palkka säännölliseltä työajalta Yli- ja sunnuntaityökorvaukset Työkyvyttömyysajan palkka Vuosilomapalkka ja lomaraha Palkka työsuorituksen estyessä Arkipyhäkorvaukset, itsenäisyyspäivän ja vapunpäivän palkka Irtisanomisajan palkanmaksuvelvollisuus Palkanmaksuvelvollisuus muilta poissaoloajoilta Työsuhteen kestosta riippuvat työsuhde-etuudet Vapaan antamisvelvoite Työaikalaki säännöstelee tarkasti työpäivän ja työviikon pituuden sekä määrittelee vapaan antamisen. Vuosilomalaissa säädetään vuosiloman antamisesta. Työsopimuslaki velvoittaa työnantajan antamaan työntekijän niin halutessa erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaaksi se aika, jolta työntekijällä on oikeus päivärahaan. Vuorokausilepo, viikkovapaa Vuosiloma Perhevapaat Työnantajan muita velvollisuuksia Yhteistoimintalaissa on merkittäviä velvoitteita koskien työnantajan neuvottelu-, tietojenanto- ja suunnitelmavelvollisuuksia. Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta niin kuin työturvallisuuslaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetään. Laki ja asetus työsuojelun valvonnasta sekä työsuojelusopimukset määrittelevät toimintaa varten muodostettavat yhteistyöelimet. Työnantajan on järjestettävä lakisääteinen työterveyshuolto kaikille työntekijöille. Yt-laissa säädetyt tiedonanto-, suunnitelma- ja neuvotteluvelvoitteet Työehtosopimuksen yleissitovuuden huomioon ottaminen

2 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 2/9 Työturvallisuusvelvoite Työsuojelupäällikkö, -valtuutettu, -toimikunta

3 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 3/9 Työterveydenhuolto Syrjintäkielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus Lisätyön tarjoamisvelvollisuus osa-aikaisille Tasapuolisuus avoimista työpaikoista ilmoitettaessa Henkilöstön edustajien valitseminen (antaa mahdollisuus) Todistukset ja laskelmat Työntekijällä on työsuhteen päättyessä aina oikeus saada työtodistus. Työnantajan on annettava työntekijälle tämän pyynnöstä palkkatodistus. Lomapalkan maksamisen yhteydessä työnantajan on annettava työntekijälle laskelma, josta ilmenee lomapalkan suuruus ja sen määräytymisperusteet. Maksaessaan työntekijälle palkan työnantajan on annettava työntekijälle palkkalaskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen peruste. Laskelma on annettava jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Työnantajan on ilmoitettava lomautuksesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Palkkatodistuksen antamisvelvoite (palkkalaskelma) Työtodistuksen antamisvelvoite Lomapalkkalaskelma työntekijälle Tosite palkansaajalle (ennakkoperintälaki) Lomauttamisilmoitus Palkkatodistus työttömyysetuuden myöntämistä varten Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta (KELA). Jos sairauspäiväraha määritellään ns. 6 kk:n tulojen perusteella Palkkakirjanpito- ja muut kirjanpitovelvollisuudet Työaikalaki edellyttää, että työnantaja suunnittelee etukäteen työntekijöiden työajan ja laatii sitä varten työtuntijärjestelmän. Toteutuneesta työajasta työnantajan on pidettävä luetteloa, jota kutsutaan työaikakirjanpidoksi. Työaikakirjanpito voidaan pitää palkkakirjanpidon yhteydessä. Ennakkoperintä edellyttää kirjanpitovelvolliselta työnantajalta palkkakirjanpidon pitämistä ja se on osa kirjanpitolain mukaista kirjanpitoa. Työaikakirjanpitovelvollisuus Palkkakirjanpitovelvollisuus Lomakirjanpitovelvollisuus Työvuoroluettelo (työtuntijärjestelmä) Työajan tasoittumisjärjestelmä, jos keskimääräinen työaikajärjestelmä Perustosite (tuntilappu, kellokortti tms.) Työaikayhdistelmä Palkkakortti, palkkalista, palkkasuoritusten yhdistelmä Tapaturmaluettelo Luettelo nuorista työntekijöistä

4 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 4/9 Palkanmaksuun liittyvät ennakonpidätys- ja muut maksuvelvollisuudet Työnantaja on velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen maksamastaan palkasta. Työnantaja on myös velvollinen maksamaan muita lakisääteisiä tai sopimuksiin perustuvia maksuja, joita on seuraavassa luettelossa. Ennakonpidätysvelvollisuus Työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisvelvollisuus Velvollisuus järjestää työntekijöille eläketurva Velvollisuus periä työtekijäin eläkevakuutusmaksu Velvollisuus ottaa tapaturmavakuutus työntekijöille Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus Velvollisuus periä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu Velvollisuus ottaa ryhmähenkivakuutus työehtosopimuksen perusteella Palkan ulosmittausvelvollisuus maksukiellossa annettujen ohjeiden mukaisesti Ay-jäsenmaksun periminen sopimuksen perusteella Muiden työntekijän kanssa sovittujen maksujen periminen palkasta Vapaaehtoiset työntekijöiden eläke- ja vapaa-ajanvakuutukset Työnantajan ilmoittamisvelvollisuus Työnantajalla on velvollisuus erilaisten ilmoitusten antamiseen viranomaisille ja muille tahoille: Perustamisilmoitus yritystietojärjestelmälle palkanmaksun alkaessa Muutos- ja lopettamisilmoitus yritystietojärjestelmälle palkanmaksun päättyessä Valvontailmoitus verohallinnolle kuukausittain Vuosi-ilmoitus verohallinnolle tammikuun loppuun mennessä Vuosi-ilmoitus matalapalkkatuesta TyEL-vakuutuksen hakemus kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisen työsuhteen alkamisesta TyEL-työsuhdeilmoitus työsuhteen alkaessa ja päättyessä TyEL vuosi-ilmoitus palkoista tammikuun loppuun mennessä Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen hakemus ennen työn aloittamista Palkkailmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle tammikuun loppuun mennessä Ay-jäsenmaksujen perintäluettelo ammattiosastolle Toimihenkilöiden palkkatilastotiedot EK:lle Työntekijöiden palkkatilastotiedot EK:lle Työaika- ja poissaolotiedustelu EK:lle Luettelo kaikista työntekijöistä pääluottamusmiehelle Luettelo uusista työntekijöistä pääluottamusmiehelle Ulkomaantyöskentelyyn liittyviä velvollisuuksia Vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä selvitys ulkomaantyön ehdoista Vakuutuspalkan määrittely

5 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 5/9 Lähetetyn työntekijän todistuksen hankkiminen/ vakuutusvelvollisuuden selvittäminen

6 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 6/9 Ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisestä Suomessa (NT2- lomake) annettava kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta Työnantaja toimittaa ns. minipidätyksen 2,03 % vakuutuspalkasta minipidätys voidaan verokortilla määrätä pienemmäksikin Työnantajan sosiaaliturvamaksu maksetaan vakuutuspalkasta Valvonta-ilmoitus ja vuosi-ilmoitus verottajalle Ulkomailta tuleva työntekijä Työnantajan on varmistettava, että ulkomaalaisella työntekijällä on työntekijän oleskelulupa tai ettei sitä tarvita Työnantajan on säilytettävä työpaikalla tiedot palveluksessaan olevista ulkomaalaisista Vähimmäistyöehdot laissa lähetetyistä työntekijöistä Ulkomaisella työnantajalla oltava edustaja Suomessa Tietojen antaminen työn teettäjäyrityksen henkilöstön edustajalle Ulkomaisella työnantajalla tai edustajalla velvollisuus pitää tietoja lähetetyistä työntekijöistä Työaikakirjanpito ja tiedot Suomessa maksetuista palkoista säilytettävä Suomessa Suomalaisen työnantajan tulee säilyttää työpaikalla tiedot ulkomaalaisista ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista Työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle ilmoitettava ulkomaalaisen nimi ja sovellettava työehtosopimus, jos työnantaja ottaa palvelukseensa kolmannen maan kansalaisen Työnantajan tulee viivytyksettä toimittaa työvoimatoimistolle selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista, jos työnantaja ottaa palvelukseensa kolmannen maan kansalaisen. Lähetettyjen työntekijöiden osalta selvitysvelvollisuus toimeksiantajalla. Suomalaisella työnantajalla velvollisuus periä lähdeveroa Rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoitus VEROH 7809 Eläke-, tapaturma ja muut vakuutusmaksut Ulkomaisen vuokratyönantajan velvollisuuksia ( alkaen) Suomesta saatua tuloa on ulkomaiselta työnantajalta Suomessa tehdystä työstä saatu tulo, kun ulkomainen vuokratyönantaja on vuokrannut työntekijän Suomessa olevalle työn teettäjälle. Tulo voidaan verottaa Suomessa, jos verosopimus ei sitä estä. Tulo verotetaan Suomessa käytännössä Pohjoismaista ja Baltiasta tulevien työntekijöiden osalta. Ulkomaisen työnantajan, joka vuokraa ulkomailta tulevan työntekijän Suomessa olevalle työn teettäjälle, on annettava ilmoitus Suomessa työskentelevistä työntekijöistään. Ilmoitus on annettava jokaisesta työntekijästä tämän työskentelyn aloittamista seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Ennakkoperintärekisteriin merkityn ulkomaisen työnantajan tai, jollei työnantaja ole rekisteröitynyt, hänen edustajansa, tulee ilmoittaa tiedot vuokra-

7 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 7/9 työntekijöistä ja näille maksetuista palkoista vuosittain tammikuussa rajoitetusti verovelvollisen

8 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 8/9 vuosi-ilmoituslomakkeella (Veroh 7809, pdf). Ilmoitus vuokratyöntekijästä. Lisäksi ulkomaisen työnantajan tai edustajan tulee antaa vuosi-ilmoitus (Veroh 7801, pdf) kaikista yli kuusi kuukautta Suomessa työskennelleistä työntekijöistä samalla tavalla kuin pysyvästi Suomessa asuvista. Työn teettäjän on annettava ilmoitus verohallinnolle ulkomaisesta yrityksestä, jolta työn teettäjä on vuokrannut Suomessa tehtävään työhön ulkomaista vuokratyövoimaa. Ilmoitus on annettava jokaisesta ulkomaisesta yrityksestä erikseen. Verohallinnolle tulee toimittaa edellä mainitun yrityksen yksilöinti- ja yhteystiedot sekä tieto yrityksen toimialasta. Lisäksi työn teettäjän on ilmoitettava lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 4 a :n tarkoittaman asetetun edustajan yksilöinti- ja yhteystiedot. Suomessa ilman kiinteää toimipaikkaa oleva ulkomaalainen yritys voi hakeutua verohallinnon ennakkoperintärekisteriin alkaen. Työn teettäjän on pidätettävä ulkomaiselle yritykselle maksamastaan työkorvauksesta 13 prosentin (osakeyhtiö, muu yhteisö ja yhtymä) tai 35 prosentin (elinkeinonharjoittaja) lähdevero. Veronpidätystä ei tarvitse tehdä, mikäli ulkomainen yritys on ennakkoperintärekisterissä tai esittää työn teettäjälle 0- veron lähdeverokortin tai muun selvityksen, joka estää veron pidättämisen. Ilmoitus vuokratyöntekijästä (VEROH 6147a) Vuosi-ilmoitus vuokratyöntekijästä ( VEROH 7809 tai 7801) Työn teettäjän ilmoitus verohallinnolle ulkomaisesta yrityksestä (VEROH 6146a). Tiedoissa tapahtuneista muutoksista on annettava ilmoitus muutosta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Edustajan asettamisvelvollisuus Ulkomaalaisen yrityksen tulee hakeutua ennakkoperintärekisteriin Työn teettäjällä ennakonpidätysvelvollisuus, jos yritys ei ole ennakkoperintärekisterissä Tilaajan selvitysvelvollisuus koskee myös tilaajaa, joka käyttää ulkomaista vuokratyövoimaa Tilaajan tulee pyynnöstä antaa tiedot vuokratyöstä luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle Työntekijän haettava ennakkovero verotoimistosta Työpaikalla nähtävissä pidettävät säädökset ja luettelot Työnantaja voi täyttää nähtävänä pitoa koskevan velvollisuutensa laittamalla lakitekstit ja työehtosopimusmääräykset ilmoitustaululle nähtäviksi. Työnantajan tulee työpaikalla laittaa näkyviin tieto siitä, missä eläkelaitoksessa työntekijöiden lakisääteinen eläketurva on järjestetty. Työaikalaki ja sen nojalla annetut säännökset, määräykset ja poikkeusluvat Alan työehtosopimus Työterveyshuoltosopimus Laki yksityisyyden suojasta työelämässä sekä Työajan tasoittumisjärjestelmä Työvuoroluettelo

9 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 9/9 Eläkelaitos, jossa vakuutus on järjestetty

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Helmikuu 2006 Ulkomainen työvoima teknologiateollisuuessa

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2004 ISBN 952-00-1493-4 ISSN 1456-257X Kirjapaino Hermes, Tampere 2004

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka...

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka... VUOKRATYÖOPAS Sisällys Johdanto... 3 1. Yleistä vuokratyöstä... 4 Mitä vuokratyö tarkoittaa?... 4 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista?... 4 Saako vuokratyöntekijältä periä välityspalkkiota?...

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Myös seuraavien lakien sisältö ainakin pääpiirteissään tulisi tuntea:

Myös seuraavien lakien sisältö ainakin pääpiirteissään tulisi tuntea: Työsuhdetta säätelevät mm. Työsopimuslaki Vuosilomalaki Työaikalaki Myös seuraavien lakien sisältö ainakin pääpiirteissään tulisi tuntea: Työehtosopimuslaki Työterveyshuoltolaki Työturvallisuuslaki Laki

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011

Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011 Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011 Päivän ohjelma 10-10.30 henkilökohtainen apu 10.30-12 työlainsäädäntö 12-12.15 tauko 12.20-13 palkanmaksu 13-13.15

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. 1 of 26 27/05/2011 11:40 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 26.1.2001/55 26.1.2001/55 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työsopimuslaki

Lisätiedot

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Johdanto Harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta yrityksille aiheutuvia haittavaikutuksia voidaan torjua monin keinoin. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 Toimittaneet Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 JA YHTEISTOIMINTALAKI TALENTUM Helsinki 2004 Talentum Media Oy sekä Harri Hietala ja Keijo Kaivanto ISBN 952-14-0778-6

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI Päivitetty 10.3.2014 Sisällysluettelo HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 4 I VAIHE... 4 1 AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET,... 4 LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

TYÖNANTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET HAJ ja työlainsäädäntö TYÖNANTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen työsuhteen tunnusmerkistö työn tekeminen henkilökohtaisesti työn tekeminen toiselle työnantajan

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus 1 Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus Lahti 23.1.2008 Työelämän sääntelyä Hyvät tilaisuuden osanottajat hyvät yhteistyökumppanit! Kiitos kutsusta! Ajattelin käyttää tilaisuutta joustavasti. Vaikka

Lisätiedot

INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015

INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 SISÄLTÖ: TYÖEHTOSOPIMUS PALKKALIITTEET MUUT LIITTEET ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUS... 4 I SOVELTAMISALA... 4 1 Sopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 4 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 4 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 4 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA 9.12.2004 TYÖSUHTEISIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET KONKURSSISSA 1 YLEISTÄ Työnantajan konkurssissa pesänhoitajan on ensi tilassa hoidettava työsuhteisiin liittyvät

Lisätiedot

Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden ja enintään 12 päivää, palkka saadaan jakamalla kuukausipalkka 21 ja kertomalla työssäolopäivien määrällä.

Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden ja enintään 12 päivää, palkka saadaan jakamalla kuukausipalkka 21 ja kertomalla työssäolopäivien määrällä. PALKANLASKENTA Palkansaajaa ja työantajaa sitovat lukuisat lait, sopimukset ja työehdot. Näistä ehdoista on ensimmäiseksi sovittava työntekijän kanssa. Muista, että työlainsäädäntö koskee kaikkia yrityksiä

Lisätiedot