MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 2 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Stakesin (nyk. THL) muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet valmistuivat Toinen tarkistettu painos ilmestyi Perusteiden pohjana ovat valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymät Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset, jotka sisältävät yhteiskunnan järjestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet. Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma julkaistiin Suunnitelmaa on päivitetty Mattilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu valmistui ja sitä on päivitetty Vasulla haluamme kertoa toiminnastamme, etenkin 1-5- vuotiaiden lasten ryhmissä. Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa, jonka pohjalta opetushallitus on laatinut esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Tuusulan kunnan esiopetuksen suunnitelma ja päiväkotimme esiopetuksen työsuunnitelma ohjaavat esiopetustoimintaamme. 1.Mattilan päiväkoti Päiväkotimme on Tuusulan varhaiskasvatuspalveluiden kunnallinen päivähoitoyksikkö. Noin sadan lapsen talossa toimii seitsemän lapsiryhmää: Pisarat (1-vuotiaat) Kastehelmet (2-vuotiaat) Kultapilvet (2-3- vuotiaat) Kuunsirpit (3-4- vuotiaat) Tähdenlennot (4-5- vuotiaat) Sateenkaaret (4-5- vuotiaat) Esiopetusryhmä läheisellä Kirkonkylän koululla Lasten parissa työskentelee reilut 20 kasvatus- sekä muuta henkilöä. Päiväkodinjohtaja vastaa päiväkotimme toiminnasta. Ryhmäkohtaisen toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat lastentarhanopettajat yhteistyössä lastenhoitajien kanssa. Lisäksi päiväkodissamme työskentelee henkilökunnan loma-aikoina kiertävä varahenkilö sekä alan opiskelijoita työssäoppimisjaksoillaan.

3 3 Ruokahuollostamme vastaa kunnan ruokapalvelun emäntä ja tilojen siisteydestä ostopalveluna SOL. Kiinteistönhuollosta vastaa kunnan huoltomies. 2. Toimintamme peruspilareita Päiväkotipäivästä muodostuu hyvä kun kannustamme lasta. Huolehdimme, että lapsen päivä on turvallinen. Mielestämme lapsella on oikeus elää lapsuuttaan luottavaisena ja lapsenomaisena. Haluamme antaa lapsen yksilölliselle kasvulle aikaa; emme hoputa lasta olemaan ikäistään taitavampi. Lapsi kohtaa päiväkotiin tullessaan uuden, perheen ulkopuolisen yhteisön. Lapsen persoonan rakentuessa harjoitellaan samalla taitoa olla yhdessä muiden kanssa. Leikki, jossa myös näitä taitoja harjoitellaan, on meille tärkeä osa hyvää päiväkotipäivää. Haluamme antaa lasten leikille hyvät ja turvalliset puitteet. Leikinomaisuus siivittää myös päivän oppimistilanteita. Olemme ammattitaitoisesti vanhempien tukena. Otamme lapsen hyvinvointiin ja kasvuun liittyvät pulmatilanteetkin esille luottamuksellisesti ja vanhemmuutta arvostaen.

4 4 Mattilan päiväkodissa on jo usean vuosikymmenen ajan kasvanut ja kasvaa edelleen mukavia muksuja maailmalle! 3. Kasvatuskumppanuus Vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välinen yhteistyö on ollut keskeistä Mattilan päiväkodissa koko sen kolmekymmenvuotisen olemassaolon ajan. Järjestämme vanhemmille ja vanhempien kanssa monenlaista toimintaa. Vanhempien innostus vanhempainkerhoon kartoitetaan vuosittain toimintakauden ensimmäisessä vanhempainillassa. Tavoitteenamme on rohkaista vanhempia keskustelemaan ja pohtimaan asioita sekä henkilöstön että toisten vanhempien kanssa. " Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja - vastuu sekä oman lapsensa tuntemus. Henkilöstöllä taas vastaavasti koulutuksen antama tieto ja osaaminen sekä vastuu yhteistyön edellytysten luomisessa." (Stakes -03:56/-05)

5 5 Vanhempien ja henkilökunnan päivittäiset keskustelut luovat pohjaa yhteisille kasvatustavoitteille. Päivittäiset keskustelut luovat turvallisuudentunnetta: lapsi huomaa, että hänen asioistaan puhutaan ja häntä autetaan yhdessä. Yhteistyö vanhempien kanssa alkaa jo ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidon. Kun vanhemmat ovat ilmoittaneet ottavansa hoitopaikan vastaan, lapsen oma aikuinen (lastenhoitaja tai lastentarhanopettaja) soittaa vanhemmille sopiakseen tutustumisaikataulusta. Tutustumisaika on vanhemman ja lapsen yhteistä tutustumista päiväkotiin. Päiväkodissa voi alkuun viipyä lyhyen ajan ja myöhemmin pidempään. Tutustuminen on aina yksilöllistä. Oman aikuisen kanssa voi sopia päivän, jolloin lapsi jää päiväkotiin ilman vanhempaa. Oma aikuinen kuuntelee vanhempien ajatuksia liittyen päivähoidon aloittamiseen. Oman aikuisen avulla perheen ja lapsen on sujuvampi sopeutua uuteen tilanteeseen. Oma aikuinen on alkuun myös lapsen ja vanhemman välisen suhteen kannattelija hoitopäivän aikana. Tutustumisaikana myös päiväkodin johtaja tapaa vanhempia palvelukeskustelun merkeissä. 4. Lapsen vasu Lapsen vasu- keskustelu käydään oman aikuisen (lastenhoitaja tai lastentarhanopettaja) kanssa noin kahden kuukauden kuluttua päivähoidon aloittamisesta. Vanhemmat täyttävät vasulomakkeeseen omat havaintonsa lapsesta, lapsen oppimisesta ja muista lapselle ja perheelle ajankohtaisista asioista. Oma aikuinen tuo puolestaan keskusteluun lapsiryhmän henkilökunnan havaintoja lapsesta. Lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseen liittyvät tavoitteet ja sopimukset kirjataan oman aikuisen ja lapsen vanhempien välisessä keskustelussa. Laadittu lapsen vasu on perheen ja henkilökunnan käytössä. Sitä päivitetään toimintavuosittain ja silloin kun lapsi siirtyy toiseen ryhmään. Jos mahdollista, oma aikuinen siirtyy lasten mukana ryhmää vaihdettaessa. Mikäli tämä ei toteudu järjestämme siirtokeskustelun, jossa mukana ovat vanhemmat sekä lapsen vanha ja uusi oma aikuinen.

6 6 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 5.1. Kasvatuksemme päämääriä Kasvatuspäämääränämme on lapsen hyvinvointi ja kasvamisen sekä oppimisen ilo. Voidakseen hyvin lapsi tarvitsee selkeän päiväjärjestyksen, monipuolista ruokaa sekä riittävästi ulkoilua ja lepoa. Kasvaakseen omaksi itsekseen ja yhteisön jäseneksi tarvitsee lapsi myös rajat ja rakkautta. Selvitämme kaikki erimielisyydet ja kiusaamiset. Tavoitteenamme on toiset huomioon ottava lapsi. Iän karttuessa opetuksen osuus kasvaa. Oppiakseen lapsi tarvitsee mahdollisuuden oivaltamiseen. Oppimis- ja toimintatuokioissa lasta kannustetaan kokeilemaan. Ajattelemme, että ei ole virheitä on vain erilaisia tapoja oppia. Positiivisella palautteella tuemme lapsen itsetuntoa ja minäkuvan muodostumista. Ohjaamme lapsia omatoimisuuteen antamalla heille vastuuta esimerkiksi omista tavaroistaan ja leikkien siivoamisesta. Yhteisiä leikkejä siivotessaan he oppivat yhteisvastuuta. Positiivisessa ja kiireettömässä ilmapiirissä lapsen on helppo suoriutua päivän askareista.

7 Toiminnan arviointi ja kehittäminen Asetamme tavoitteita kaikelle toiminnallemme. Lapsen ja lapsiryhmän tavoitteet ja käytännöt sovimme toimintavuosittain. Jatkuvan oman arvioinnin avulla kehitämme päivittäistä toimintaa, varhaiskasvatuksen sisältöjä ja menetelmiä lapsen ja lapsiryhmän tarpeisiin. Toivommekin vanhemmilta palautetta toiminnastamme. Palautteelle tarkoitetut postilaatikot ovat ryhmien eteisissä. Asiakastyytyväisyyskysely järjestetään joka toinen vuosi. Päiväkodin käsikirja toimintaohjeineen helpottaa arkemme sujumista. Toimintaohje on yhteisesti sovittu tapa toimia päiväkodissamme (esimerkiksi ulkoleikkisäännöt). Erityisen tärkeitä ovat ohjeet, jotka määrittävät tapaa toimia kriisitilanteessa esimerkiksi tapaturman tai tulipalon sattuessa. Harjoittelemme näiden tilanteiden varalle vuosittain. Kouluttaudumme myös jatkuvasti, jotta kasvatuksellinen toimintamme pysyisi vireänä. Koulutuksiin osallistuminen on suunnitelmallista, niihin osallistuneet välittävät tiedon myös muulle kasvatushenkilökunnalle Toimintaympäristömme Päiväkodissa on isompien ja pienempien lasten puoli erillisine pihoineen. Perinteikästä päiväkotiamme on peruskorjattu vuonna 2004 ja remontoitu Mattilan alueen lapsimäärän kasvaessa on ryhmätiloja otettu tehokkaammin käyttöön, liikuntasali on kuitenkin jäänyt yhteisesti käytettäväksi. Esiopetusryhmälle olemme saanet tilat Kirkonkylän koululta. Tarkoituksenamme on muokata perinteikästä leikki- ja oppimisympäristöämme aina lasten kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Toisinaan uudistamme koti- ja kauppaleikkinurkkauksia joskus taas käytettävissä olevien roolivaatteiden vaihtaminen houkuttelee lapsia uusiin leikkeihin.

8 Leikkiminen ja liikkuminen on lapselle ominainen tapa toimia Leikki on lapsen elämää. Tehtävänämme on tukea lapsen leikkiä antamalla sille tilaa, aikaa ja vapautta. Seuraamme lasten leikkiä. Joskus leikki vaatii ohjausta, jolloin tehtävänämme on luoda rakenteita sekä osallistua leikin toteutukseen. Mielestämme esinepaljous ei ole tärkeää vaan se, että ympäristö on toimiva ja leikkivälineet sopivat lapsen sen hetkiseen kehitystasoon. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi saa päivittäin mahdollisuuden keskeytymättömään ja monipuoliseen leikkiin. Lapset käyttävät leikkinsä eväinä elettyä elämäänsä. Leikkiessään lapsi saa kokemuksia, jotka ovat tärkeitä sosiaalisten taitojen, tunne-elämän, itsetunnon, mielikuvituksen ja muun kehityksen kannalta. Leikki on keskeisessä asemassa myös lapsen kielen ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa.

9 9 Monipuolinen, päivittäinen liikunta on välttämätön lapsen terveydelle ja tasapainoiselle kehitykselle. Positiivisilla varhaislapsuuden liikuntakokemuksilla on suuri merkitys myöhemmälle liikunnallisuudelle. Leikkiessään lapsi liikkuu. Liikkuessaan lapsi myös oppii esimerkiksi uusia käsitteitä kuten ylös, alas, rivi, jono, pari. Tämä tukee mm. kielen ja matematiikan valmiuksia. Liikuntavälineistä huolehtiminen opettaa lapselle vastuullisuutta.

10 10 Tavoitteenamme on tuottaa lapsille uusia kokemuksia ja onnistumisen iloa sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Ohjatun liikunnan lisäksi lapsilla on mahdollisuus vapaaseen liikuntaan ja leikkiin. Toimintaamme sisältyvät erilaiset sisä- ja ulkoliikuntamuodot, pelit, leikit ja retket. Liikunnassa hyödynnämme läheisiä leikkipuistoja ja metsiä Lapsi on taiteilija, tutkija ja kokeilija Mattilan päiväkoti on mukana Tuusulan kunnan varhaiskasvatuksen Taikatuuli - taideprojektissa, jonka tavoitteena on tukea lapsen luovuuden, mielikuvituksen ja itseilmaisun kehittymistä sekä tehdä tutuksi suomalaista ja tuusulalaista kulttuuriperinnettä. Haluamme antaa kaikille lapsille mahdollisuuden iloita taiteen kokemisesta, näkemisestä ja tekemisestä musiikin, kuvallisen ilmaisun ja draaman keinoin. Taiteen tekemisen ja vastaanottamisen lisäksi lapset oppivat erilaisten tekniikoiden ja välineiden käytön. Lapselle on tärkeää saada kokea onnistumisen iloa, oppia luottamaan omiin kykyihinsä ja arvostamaan sekä omaa että toisen tekemää taidetta. Musiikkikasvatuksen tavoitteena on herättää lapsissa kiinnostus musiikkiin. Lapsia rohkaistaan laulamaan, soittamaan ja liikkumaan musiikin tahdissa. Tärkeää on myös osata kuunnella ja olla hiljaa.

11 11 Kuvataidekasvatuksen tavoitteena on opettaa lapsia havainnoimaan ympäristöään, suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa työtään alusta loppuun. Lapsille annetaan mahdollisuus piirtää, maalata ja muovailla. Draamakasvatuksen tavoitteena on opettaa lapsille esiintymistä ja luovaa ilmaisua. Draaman keinoin on turvallista käsitellä vaikeitakin asioita ja tunteita. Roolileikit, erilaiset teatteriesitykset sekä omat sadut ja tarinat kuuluvat lasten arkeen. Askartelut ja erilaiset käsityöt ovat tärkeä osa taidekasvatusta. Niillä on suuri vaikutus myös muuhun lapsen kehitykseen. Esimerkiksi leikkaaminen, ompelu ja naulaaminen kehittävät käden ja silmän yhteistyötä Varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot Opetus on läsnä kaikessa kasvatuksessa. Arkitoimista esimerkiksi ruokailu- ja pukemistilanteet ovat oivallisia opetustilanteita. Opetuksen tavoitteena on suunnitelmallinen tietojen ja taitojen lisääminen lapsen kasvaessa. Opetus ei kuitenkaan tarkoita minkään oppiaineen opiskelua. Kasvattaja tekee valintoja siten, että lapsella on mahdollisuus tutustua ikä- ja kehitystasolleen sopivalla tavalla eri sisältöalueisiin. Vuodenkierto ja suomalainen kulttuuri heijastuvat kaikkeen toimintaan.

12 Kieli ja vuorovaikutus Kieli on vastavuoroisen kanssakäymisen perusväline, jonka avulla pystymme ilmaisemaan ajatuksiamme ja tunteitamme. Vastavuoroiseen vuorovaikutukseen kuuluu olennaisena osana selkeän ja monipuolisen ilmaisun lisäksi kuunteleminen, jota harjoittelemme päiväkodissa päivittäin. Kehittyessään lapsi kykenee käyttämään kieltä monipuolisemmin, tämä näkyy esimerkiksi leikissä. Leikki monipuolistuu, siihen tulee sekä eettisiä että moraalisia sisältöjä Matemaattinen orientaatio Matematiikkamme on arkipäivän tilanteiden innoittamaa. Ruokaa tarjoillessamme voimme laskea perunoiden määrää tai opetella käsitteitä vähän tai paljon. Peleissä ja leikeissä voidaan vertaamme, luokitellemme, päättelemme ja mittaamme. Lasten kanssa käyttämämme materiaalit ovat tuttuja, konkreettisia ja heitä kiinnostavia. Luomme mahdollisuuden tutkia ja löytää sekä säilyttää lasten luontainen uteliaisuus. Lasta kannustetaan pohtimaan sekä kertomaan ratkaisustaan.

13 Luonnotieteellinen orientaatio Tutustumme luontoon ja lähiympäristöön retkeilemällä. Retkien tarkoituksena on antaa elämyksiä ja opettaa lasta havainnoimaan, ymmärtämään ja arvostamaan luonnonvaraista ja rakennettua ympäristöä. Lapsia opetetaan kantamaan vastuuta omista teoistaan ja toimimaan ympäristöä säästävällä tavalla Uskonnollis-katsomuksellinen ja historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio Tiedustelemme perheen toiveita ja lapsen osallistumista esimerkiksi pyhäkouluun päivähoidon alkaessa. Tuusulan seurakunnan lastenohjaajat järjestävät kerran kuukaudessa päiväkodilla pyhäkoulun. Seurakunta kutsuu päiväkotilapsia myös pääsiäis- tai joulukirkkoon. Alunperin uskonnolliset juhlapyhät ovat kuitenkin osa suomalaista juhlaperinnettä. Niistä kertominen on myös kulttuuriimme kasvattamista Eettinen ja esteettinen orientaatio Eettinen kasvatus on mukana kaikessa päiväkodin toiminnassa ja pohjana kaikelle kasvatustyölle. Opettelemme erilaisuuden hyväksymistä, yhteisten sääntöjen noudattamista sekä toisten ihmisten ja ympäristön kunnioittamista. Mietimme ja teemme sääntöjä yhdessä lasten kanssa. Keskustelemme lasten kanssa hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä. Eettisiä asioita opetetaan myös laulujen, kertomusten ja draaman avulla. Lapsia autetaan ja ohjataan ristiriitatilanteiden selvittämisessä

14 14 heidän ikätasonsa mukaisesti. Esteettinen näkökulma on läsnä kun lapsi pyrkii hahmottamaan maailmaa. 6. Tuettu varhaiskasvatus Havainnoimme lapsia päivittäisissä toiminnoissa sekä tekemällä erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä. Saamme näin tietoa lapsen vahvuuksista, taidoista ja mahdollisesta tuen tarpeesta. Kun tuen tarvetta ilmenee, kannattaa lasta auttaa ajoissa. Varhainen tuki yleensä estää ongelmien kasaantumisen ja lapsi saa näin paremmat mahdollisuudet selvitä myöhemmin koulussa ja elämässä. Konsultoiva erityislastentarhanopettajamme (kelto) tapaa lapsia ja henkilökuntaa viikottain. Hän osallistuu lapsiryhmän toimintaan, konsultoi henkilökuntaa sekä ottaa tarvittaessa yhteyttä vanhempiin tuen tarpeen kartoittamiseksi. Mahdollinen tapaaminen sovitaan vanhempien, oman aikuisen ja kelton välille. Jos lapsen ja perheen kanssa työskentelee jo muita yhteistyökumppaneitamme, kuten esimerkiksi puheterapeutti, kutsutaan heidät mukaan tapaamiseen. Tarvittaessa laadimme lapselle toiminnanohjaussuunnitelman (TOS) käytännön työvälineeksi. Suunnitelmaan kirjataan lapsen vahvuudet sekä tuen tarve, tavoitteet, menetelmät ja edistymisen seuranta ja arviointi. Autamme lasta myös pienentämällä ryhmäkokoa tai käyttämällä koulutettua ryhmä- tai henkilökohtaista avustajaa. Toimintamme pienryhmissä sekä viittomien ja kuvien käyttö on hyödyksi kaikille lapsille. 7. Erilaisista kulttuureista tulevat lapset Perhettä arvostava ja heidän kasvatustehtäväänsä tukeva kumppanuus on lähtökohtamme kaikkien perheiden kanssa. Ymmärtääksemme eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevaa lasta haluamme tutustua perheeseen ja heidän kulttuuriinsa. Tehtävänämme täällä päiväkodissa on tutustuttaa lapsi uuteen kieleen ja kulttuuriin kunnioittaen lapsen omaa kulttuuritaustaa. Tavoitteenamme on riittävä suomen kielen taito ennen kouluun menoa. Vanhempien vastuulla taas on perheen äidinkielen ja kulttuurin välittäminen.

15 15 8. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen jatkumo Varhaiskasvatuksen kokonaisuus rakentuu varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. Esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat on puolestaan kirjoitettu jatkumoksi. Mattilan päiväkodissa on toiminut esiopetuksen ryhmiä jo vuosikymmenten ajan. Esiopetuksesta kouluun siirtymisen prosessia ja yhteistyötä lähikoulun kanssa on viime aikoina kehitetty kasvun ja oppimisen palveluissa. Yhteisenä tavoitteenamme on turvallinen ja sujuva koulun aloitus. Kunnan esiopetuksen suunnitelma 9. Verkostoyhteistyö Teemme yhteistyötä lasta ja hänen perhettään lähellä olevien tahojen kanssa, joita ovat mm. lastenneuvola, kasvatus- ja perheneuvola, neuvolapsykologi, puheterapia ja sosiaali- ja perhetyö. Perhelinkki on moniammatillinen tiimi, jota voimme konsultoida (nimettömänä) lapsen ja perheen asioissa. Perhelinkkiin on mahdollisuus myös vanhempien tulla hakemaan neuvoa ja näkökulmaa perheen arjen ja kasvattamisen vaihtuvissa tilanteissa. Esitteitä saat halutessasi päiväkodin henkilökunnalta. Neuvolan kolme- ja viisivuotistarkastuksen yhteydessä vanhemmat voivat halutessaan välittää neuvolaan päiväkodin työntekijän havaintoja ja vastaavasti neuvola antaa vanhempien luvalla palautteen päiväkotiin. Olemme yhteistyössä myös Tuusulan evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa. Päiväkotimme vastuuhenkilö suunnittelee yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa kirkkovuoden tapahtumia ja pyhäkoulua. Pyrimme osallistumaan kulttuuritoimen järjestämiin museotyöpajoihin ja teatteritapahtumiin vuosittain. Kirjastoauton palveluita käytämme ahkerasti. Mattilan alueen asukasyhdistyksen kanssa olemme järjestäneet aiemmin kirpputoritapahtumia ja huolehtineet Mattilan alueen siisteydestä. Suunnitteilla on yhteistyötä alueen senioreiden kanssa. Asukasyhdistys kokoontuu myös tiloissamme samoin kuin 4H-kerho.

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkoti sijaitsee Tampereen kaupungin itäisellä alueella hyvien bussiyhteyksien varrella (bussit 6, 29, 27). Päiväkoti sijaitsee kerrostalon alimmaisessa

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökunta ja päiväkodin lapsiryhmät YKSIKÖN KUVAUS Atalan päiväkoti sijaitsee itä-tampereella, Atalan liikekeskuksen ja Halimasjärven luonnonpuiston läheisyydessä.

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

NAAVASTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Mitä on esiopetus

NAAVASTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Mitä on esiopetus NAAVASTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 Mitä ihmettä, mitä kummaa: Tuli vaaleaa, kun maalasin tummaa. Tuli katto, kun maalasin seinää. Tuli metsä, kun maalasin heinää. tuli kissa, kun maalasin kalaa.

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN KUVAUS - oppimisympäristö - menestystekijät 2. PEURASAAREN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Toiminta-ajatus: lapsen kasvun,

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2013-2014

KÄRJEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2013-2014 KÄRJEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2013-2014 1 KÄRJEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme aloitti toimintansa v. 1986. Samassa rakennuksessa toimivat Kärjen ala-aste, hammashoitola, koululaisten iltapäiväkerho

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 19.9.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus VASU2017 työskentelyä ohjanneet keskeiset asiakirjat Varhaiskasvatuslaki (2015) - Perustetyön

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Haukiluoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Haukiluoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Haukiluoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme on aloitettu vuonna 1987. Päiväkoti sijaitsee LänsiTampereella Myllypuron päivähoitoalueella linjaautojen 19 ja 26

Lisätiedot

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> SISÄLTÖ: 1. PÄIVÄKOTIMME 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME 3. PÄIVÄKOTIMME ARVOT 4. KASVATUSKSELLISET TAVOITTEEMME 5. LAPSILÄHTÖISYYS Mitä se on Miten lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Tiina Eränummi, Soraset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset : 3-6-vuotiaiden ryhmä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Raahen kaupunki

Raahen kaupunki 1 Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut Salassa pidettävä LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2016-2017 VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Jakomäki-Puistola-Suutarila varhaiskasvatusalue Varhaiskasvatusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI 1 26.5.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 ARVOT... 2 3 TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

ULLANMÄEN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE

ULLANMÄEN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE ULLANMÄEN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE - Monipuolista varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti kaikille lapsille Tervetuloa Ullanmäen päiväkotiin. Tässä esitteessä on sinulle tärkeää ja tarpeellista tietoa varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot