MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 2 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Stakesin (nyk. THL) muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet valmistuivat Toinen tarkistettu painos ilmestyi Perusteiden pohjana ovat valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymät Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset, jotka sisältävät yhteiskunnan järjestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet. Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma julkaistiin Suunnitelmaa on päivitetty Mattilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu valmistui ja sitä on päivitetty Vasulla haluamme kertoa toiminnastamme, etenkin 1-5- vuotiaiden lasten ryhmissä. Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa, jonka pohjalta opetushallitus on laatinut esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Tuusulan kunnan esiopetuksen suunnitelma ja päiväkotimme esiopetuksen työsuunnitelma ohjaavat esiopetustoimintaamme. 1.Mattilan päiväkoti Päiväkotimme on Tuusulan varhaiskasvatuspalveluiden kunnallinen päivähoitoyksikkö. Noin sadan lapsen talossa toimii seitsemän lapsiryhmää: Pisarat (1-vuotiaat) Kastehelmet (2-vuotiaat) Kultapilvet (2-3- vuotiaat) Kuunsirpit (3-4- vuotiaat) Tähdenlennot (4-5- vuotiaat) Sateenkaaret (4-5- vuotiaat) Esiopetusryhmä läheisellä Kirkonkylän koululla Lasten parissa työskentelee reilut 20 kasvatus- sekä muuta henkilöä. Päiväkodinjohtaja vastaa päiväkotimme toiminnasta. Ryhmäkohtaisen toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat lastentarhanopettajat yhteistyössä lastenhoitajien kanssa. Lisäksi päiväkodissamme työskentelee henkilökunnan loma-aikoina kiertävä varahenkilö sekä alan opiskelijoita työssäoppimisjaksoillaan.

3 3 Ruokahuollostamme vastaa kunnan ruokapalvelun emäntä ja tilojen siisteydestä ostopalveluna SOL. Kiinteistönhuollosta vastaa kunnan huoltomies. 2. Toimintamme peruspilareita Päiväkotipäivästä muodostuu hyvä kun kannustamme lasta. Huolehdimme, että lapsen päivä on turvallinen. Mielestämme lapsella on oikeus elää lapsuuttaan luottavaisena ja lapsenomaisena. Haluamme antaa lapsen yksilölliselle kasvulle aikaa; emme hoputa lasta olemaan ikäistään taitavampi. Lapsi kohtaa päiväkotiin tullessaan uuden, perheen ulkopuolisen yhteisön. Lapsen persoonan rakentuessa harjoitellaan samalla taitoa olla yhdessä muiden kanssa. Leikki, jossa myös näitä taitoja harjoitellaan, on meille tärkeä osa hyvää päiväkotipäivää. Haluamme antaa lasten leikille hyvät ja turvalliset puitteet. Leikinomaisuus siivittää myös päivän oppimistilanteita. Olemme ammattitaitoisesti vanhempien tukena. Otamme lapsen hyvinvointiin ja kasvuun liittyvät pulmatilanteetkin esille luottamuksellisesti ja vanhemmuutta arvostaen.

4 4 Mattilan päiväkodissa on jo usean vuosikymmenen ajan kasvanut ja kasvaa edelleen mukavia muksuja maailmalle! 3. Kasvatuskumppanuus Vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välinen yhteistyö on ollut keskeistä Mattilan päiväkodissa koko sen kolmekymmenvuotisen olemassaolon ajan. Järjestämme vanhemmille ja vanhempien kanssa monenlaista toimintaa. Vanhempien innostus vanhempainkerhoon kartoitetaan vuosittain toimintakauden ensimmäisessä vanhempainillassa. Tavoitteenamme on rohkaista vanhempia keskustelemaan ja pohtimaan asioita sekä henkilöstön että toisten vanhempien kanssa. " Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja - vastuu sekä oman lapsensa tuntemus. Henkilöstöllä taas vastaavasti koulutuksen antama tieto ja osaaminen sekä vastuu yhteistyön edellytysten luomisessa." (Stakes -03:56/-05)

5 5 Vanhempien ja henkilökunnan päivittäiset keskustelut luovat pohjaa yhteisille kasvatustavoitteille. Päivittäiset keskustelut luovat turvallisuudentunnetta: lapsi huomaa, että hänen asioistaan puhutaan ja häntä autetaan yhdessä. Yhteistyö vanhempien kanssa alkaa jo ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidon. Kun vanhemmat ovat ilmoittaneet ottavansa hoitopaikan vastaan, lapsen oma aikuinen (lastenhoitaja tai lastentarhanopettaja) soittaa vanhemmille sopiakseen tutustumisaikataulusta. Tutustumisaika on vanhemman ja lapsen yhteistä tutustumista päiväkotiin. Päiväkodissa voi alkuun viipyä lyhyen ajan ja myöhemmin pidempään. Tutustuminen on aina yksilöllistä. Oman aikuisen kanssa voi sopia päivän, jolloin lapsi jää päiväkotiin ilman vanhempaa. Oma aikuinen kuuntelee vanhempien ajatuksia liittyen päivähoidon aloittamiseen. Oman aikuisen avulla perheen ja lapsen on sujuvampi sopeutua uuteen tilanteeseen. Oma aikuinen on alkuun myös lapsen ja vanhemman välisen suhteen kannattelija hoitopäivän aikana. Tutustumisaikana myös päiväkodin johtaja tapaa vanhempia palvelukeskustelun merkeissä. 4. Lapsen vasu Lapsen vasu- keskustelu käydään oman aikuisen (lastenhoitaja tai lastentarhanopettaja) kanssa noin kahden kuukauden kuluttua päivähoidon aloittamisesta. Vanhemmat täyttävät vasulomakkeeseen omat havaintonsa lapsesta, lapsen oppimisesta ja muista lapselle ja perheelle ajankohtaisista asioista. Oma aikuinen tuo puolestaan keskusteluun lapsiryhmän henkilökunnan havaintoja lapsesta. Lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseen liittyvät tavoitteet ja sopimukset kirjataan oman aikuisen ja lapsen vanhempien välisessä keskustelussa. Laadittu lapsen vasu on perheen ja henkilökunnan käytössä. Sitä päivitetään toimintavuosittain ja silloin kun lapsi siirtyy toiseen ryhmään. Jos mahdollista, oma aikuinen siirtyy lasten mukana ryhmää vaihdettaessa. Mikäli tämä ei toteudu järjestämme siirtokeskustelun, jossa mukana ovat vanhemmat sekä lapsen vanha ja uusi oma aikuinen.

6 6 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 5.1. Kasvatuksemme päämääriä Kasvatuspäämääränämme on lapsen hyvinvointi ja kasvamisen sekä oppimisen ilo. Voidakseen hyvin lapsi tarvitsee selkeän päiväjärjestyksen, monipuolista ruokaa sekä riittävästi ulkoilua ja lepoa. Kasvaakseen omaksi itsekseen ja yhteisön jäseneksi tarvitsee lapsi myös rajat ja rakkautta. Selvitämme kaikki erimielisyydet ja kiusaamiset. Tavoitteenamme on toiset huomioon ottava lapsi. Iän karttuessa opetuksen osuus kasvaa. Oppiakseen lapsi tarvitsee mahdollisuuden oivaltamiseen. Oppimis- ja toimintatuokioissa lasta kannustetaan kokeilemaan. Ajattelemme, että ei ole virheitä on vain erilaisia tapoja oppia. Positiivisella palautteella tuemme lapsen itsetuntoa ja minäkuvan muodostumista. Ohjaamme lapsia omatoimisuuteen antamalla heille vastuuta esimerkiksi omista tavaroistaan ja leikkien siivoamisesta. Yhteisiä leikkejä siivotessaan he oppivat yhteisvastuuta. Positiivisessa ja kiireettömässä ilmapiirissä lapsen on helppo suoriutua päivän askareista.

7 Toiminnan arviointi ja kehittäminen Asetamme tavoitteita kaikelle toiminnallemme. Lapsen ja lapsiryhmän tavoitteet ja käytännöt sovimme toimintavuosittain. Jatkuvan oman arvioinnin avulla kehitämme päivittäistä toimintaa, varhaiskasvatuksen sisältöjä ja menetelmiä lapsen ja lapsiryhmän tarpeisiin. Toivommekin vanhemmilta palautetta toiminnastamme. Palautteelle tarkoitetut postilaatikot ovat ryhmien eteisissä. Asiakastyytyväisyyskysely järjestetään joka toinen vuosi. Päiväkodin käsikirja toimintaohjeineen helpottaa arkemme sujumista. Toimintaohje on yhteisesti sovittu tapa toimia päiväkodissamme (esimerkiksi ulkoleikkisäännöt). Erityisen tärkeitä ovat ohjeet, jotka määrittävät tapaa toimia kriisitilanteessa esimerkiksi tapaturman tai tulipalon sattuessa. Harjoittelemme näiden tilanteiden varalle vuosittain. Kouluttaudumme myös jatkuvasti, jotta kasvatuksellinen toimintamme pysyisi vireänä. Koulutuksiin osallistuminen on suunnitelmallista, niihin osallistuneet välittävät tiedon myös muulle kasvatushenkilökunnalle Toimintaympäristömme Päiväkodissa on isompien ja pienempien lasten puoli erillisine pihoineen. Perinteikästä päiväkotiamme on peruskorjattu vuonna 2004 ja remontoitu Mattilan alueen lapsimäärän kasvaessa on ryhmätiloja otettu tehokkaammin käyttöön, liikuntasali on kuitenkin jäänyt yhteisesti käytettäväksi. Esiopetusryhmälle olemme saanet tilat Kirkonkylän koululta. Tarkoituksenamme on muokata perinteikästä leikki- ja oppimisympäristöämme aina lasten kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Toisinaan uudistamme koti- ja kauppaleikkinurkkauksia joskus taas käytettävissä olevien roolivaatteiden vaihtaminen houkuttelee lapsia uusiin leikkeihin.

8 Leikkiminen ja liikkuminen on lapselle ominainen tapa toimia Leikki on lapsen elämää. Tehtävänämme on tukea lapsen leikkiä antamalla sille tilaa, aikaa ja vapautta. Seuraamme lasten leikkiä. Joskus leikki vaatii ohjausta, jolloin tehtävänämme on luoda rakenteita sekä osallistua leikin toteutukseen. Mielestämme esinepaljous ei ole tärkeää vaan se, että ympäristö on toimiva ja leikkivälineet sopivat lapsen sen hetkiseen kehitystasoon. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi saa päivittäin mahdollisuuden keskeytymättömään ja monipuoliseen leikkiin. Lapset käyttävät leikkinsä eväinä elettyä elämäänsä. Leikkiessään lapsi saa kokemuksia, jotka ovat tärkeitä sosiaalisten taitojen, tunne-elämän, itsetunnon, mielikuvituksen ja muun kehityksen kannalta. Leikki on keskeisessä asemassa myös lapsen kielen ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa.

9 9 Monipuolinen, päivittäinen liikunta on välttämätön lapsen terveydelle ja tasapainoiselle kehitykselle. Positiivisilla varhaislapsuuden liikuntakokemuksilla on suuri merkitys myöhemmälle liikunnallisuudelle. Leikkiessään lapsi liikkuu. Liikkuessaan lapsi myös oppii esimerkiksi uusia käsitteitä kuten ylös, alas, rivi, jono, pari. Tämä tukee mm. kielen ja matematiikan valmiuksia. Liikuntavälineistä huolehtiminen opettaa lapselle vastuullisuutta.

10 10 Tavoitteenamme on tuottaa lapsille uusia kokemuksia ja onnistumisen iloa sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Ohjatun liikunnan lisäksi lapsilla on mahdollisuus vapaaseen liikuntaan ja leikkiin. Toimintaamme sisältyvät erilaiset sisä- ja ulkoliikuntamuodot, pelit, leikit ja retket. Liikunnassa hyödynnämme läheisiä leikkipuistoja ja metsiä Lapsi on taiteilija, tutkija ja kokeilija Mattilan päiväkoti on mukana Tuusulan kunnan varhaiskasvatuksen Taikatuuli - taideprojektissa, jonka tavoitteena on tukea lapsen luovuuden, mielikuvituksen ja itseilmaisun kehittymistä sekä tehdä tutuksi suomalaista ja tuusulalaista kulttuuriperinnettä. Haluamme antaa kaikille lapsille mahdollisuuden iloita taiteen kokemisesta, näkemisestä ja tekemisestä musiikin, kuvallisen ilmaisun ja draaman keinoin. Taiteen tekemisen ja vastaanottamisen lisäksi lapset oppivat erilaisten tekniikoiden ja välineiden käytön. Lapselle on tärkeää saada kokea onnistumisen iloa, oppia luottamaan omiin kykyihinsä ja arvostamaan sekä omaa että toisen tekemää taidetta. Musiikkikasvatuksen tavoitteena on herättää lapsissa kiinnostus musiikkiin. Lapsia rohkaistaan laulamaan, soittamaan ja liikkumaan musiikin tahdissa. Tärkeää on myös osata kuunnella ja olla hiljaa.

11 11 Kuvataidekasvatuksen tavoitteena on opettaa lapsia havainnoimaan ympäristöään, suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa työtään alusta loppuun. Lapsille annetaan mahdollisuus piirtää, maalata ja muovailla. Draamakasvatuksen tavoitteena on opettaa lapsille esiintymistä ja luovaa ilmaisua. Draaman keinoin on turvallista käsitellä vaikeitakin asioita ja tunteita. Roolileikit, erilaiset teatteriesitykset sekä omat sadut ja tarinat kuuluvat lasten arkeen. Askartelut ja erilaiset käsityöt ovat tärkeä osa taidekasvatusta. Niillä on suuri vaikutus myös muuhun lapsen kehitykseen. Esimerkiksi leikkaaminen, ompelu ja naulaaminen kehittävät käden ja silmän yhteistyötä Varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot Opetus on läsnä kaikessa kasvatuksessa. Arkitoimista esimerkiksi ruokailu- ja pukemistilanteet ovat oivallisia opetustilanteita. Opetuksen tavoitteena on suunnitelmallinen tietojen ja taitojen lisääminen lapsen kasvaessa. Opetus ei kuitenkaan tarkoita minkään oppiaineen opiskelua. Kasvattaja tekee valintoja siten, että lapsella on mahdollisuus tutustua ikä- ja kehitystasolleen sopivalla tavalla eri sisältöalueisiin. Vuodenkierto ja suomalainen kulttuuri heijastuvat kaikkeen toimintaan.

12 Kieli ja vuorovaikutus Kieli on vastavuoroisen kanssakäymisen perusväline, jonka avulla pystymme ilmaisemaan ajatuksiamme ja tunteitamme. Vastavuoroiseen vuorovaikutukseen kuuluu olennaisena osana selkeän ja monipuolisen ilmaisun lisäksi kuunteleminen, jota harjoittelemme päiväkodissa päivittäin. Kehittyessään lapsi kykenee käyttämään kieltä monipuolisemmin, tämä näkyy esimerkiksi leikissä. Leikki monipuolistuu, siihen tulee sekä eettisiä että moraalisia sisältöjä Matemaattinen orientaatio Matematiikkamme on arkipäivän tilanteiden innoittamaa. Ruokaa tarjoillessamme voimme laskea perunoiden määrää tai opetella käsitteitä vähän tai paljon. Peleissä ja leikeissä voidaan vertaamme, luokitellemme, päättelemme ja mittaamme. Lasten kanssa käyttämämme materiaalit ovat tuttuja, konkreettisia ja heitä kiinnostavia. Luomme mahdollisuuden tutkia ja löytää sekä säilyttää lasten luontainen uteliaisuus. Lasta kannustetaan pohtimaan sekä kertomaan ratkaisustaan.

13 Luonnotieteellinen orientaatio Tutustumme luontoon ja lähiympäristöön retkeilemällä. Retkien tarkoituksena on antaa elämyksiä ja opettaa lasta havainnoimaan, ymmärtämään ja arvostamaan luonnonvaraista ja rakennettua ympäristöä. Lapsia opetetaan kantamaan vastuuta omista teoistaan ja toimimaan ympäristöä säästävällä tavalla Uskonnollis-katsomuksellinen ja historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio Tiedustelemme perheen toiveita ja lapsen osallistumista esimerkiksi pyhäkouluun päivähoidon alkaessa. Tuusulan seurakunnan lastenohjaajat järjestävät kerran kuukaudessa päiväkodilla pyhäkoulun. Seurakunta kutsuu päiväkotilapsia myös pääsiäis- tai joulukirkkoon. Alunperin uskonnolliset juhlapyhät ovat kuitenkin osa suomalaista juhlaperinnettä. Niistä kertominen on myös kulttuuriimme kasvattamista Eettinen ja esteettinen orientaatio Eettinen kasvatus on mukana kaikessa päiväkodin toiminnassa ja pohjana kaikelle kasvatustyölle. Opettelemme erilaisuuden hyväksymistä, yhteisten sääntöjen noudattamista sekä toisten ihmisten ja ympäristön kunnioittamista. Mietimme ja teemme sääntöjä yhdessä lasten kanssa. Keskustelemme lasten kanssa hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä. Eettisiä asioita opetetaan myös laulujen, kertomusten ja draaman avulla. Lapsia autetaan ja ohjataan ristiriitatilanteiden selvittämisessä

14 14 heidän ikätasonsa mukaisesti. Esteettinen näkökulma on läsnä kun lapsi pyrkii hahmottamaan maailmaa. 6. Tuettu varhaiskasvatus Havainnoimme lapsia päivittäisissä toiminnoissa sekä tekemällä erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä. Saamme näin tietoa lapsen vahvuuksista, taidoista ja mahdollisesta tuen tarpeesta. Kun tuen tarvetta ilmenee, kannattaa lasta auttaa ajoissa. Varhainen tuki yleensä estää ongelmien kasaantumisen ja lapsi saa näin paremmat mahdollisuudet selvitä myöhemmin koulussa ja elämässä. Konsultoiva erityislastentarhanopettajamme (kelto) tapaa lapsia ja henkilökuntaa viikottain. Hän osallistuu lapsiryhmän toimintaan, konsultoi henkilökuntaa sekä ottaa tarvittaessa yhteyttä vanhempiin tuen tarpeen kartoittamiseksi. Mahdollinen tapaaminen sovitaan vanhempien, oman aikuisen ja kelton välille. Jos lapsen ja perheen kanssa työskentelee jo muita yhteistyökumppaneitamme, kuten esimerkiksi puheterapeutti, kutsutaan heidät mukaan tapaamiseen. Tarvittaessa laadimme lapselle toiminnanohjaussuunnitelman (TOS) käytännön työvälineeksi. Suunnitelmaan kirjataan lapsen vahvuudet sekä tuen tarve, tavoitteet, menetelmät ja edistymisen seuranta ja arviointi. Autamme lasta myös pienentämällä ryhmäkokoa tai käyttämällä koulutettua ryhmä- tai henkilökohtaista avustajaa. Toimintamme pienryhmissä sekä viittomien ja kuvien käyttö on hyödyksi kaikille lapsille. 7. Erilaisista kulttuureista tulevat lapset Perhettä arvostava ja heidän kasvatustehtäväänsä tukeva kumppanuus on lähtökohtamme kaikkien perheiden kanssa. Ymmärtääksemme eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevaa lasta haluamme tutustua perheeseen ja heidän kulttuuriinsa. Tehtävänämme täällä päiväkodissa on tutustuttaa lapsi uuteen kieleen ja kulttuuriin kunnioittaen lapsen omaa kulttuuritaustaa. Tavoitteenamme on riittävä suomen kielen taito ennen kouluun menoa. Vanhempien vastuulla taas on perheen äidinkielen ja kulttuurin välittäminen.

15 15 8. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen jatkumo Varhaiskasvatuksen kokonaisuus rakentuu varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. Esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat on puolestaan kirjoitettu jatkumoksi. Mattilan päiväkodissa on toiminut esiopetuksen ryhmiä jo vuosikymmenten ajan. Esiopetuksesta kouluun siirtymisen prosessia ja yhteistyötä lähikoulun kanssa on viime aikoina kehitetty kasvun ja oppimisen palveluissa. Yhteisenä tavoitteenamme on turvallinen ja sujuva koulun aloitus. Kunnan esiopetuksen suunnitelma 9. Verkostoyhteistyö Teemme yhteistyötä lasta ja hänen perhettään lähellä olevien tahojen kanssa, joita ovat mm. lastenneuvola, kasvatus- ja perheneuvola, neuvolapsykologi, puheterapia ja sosiaali- ja perhetyö. Perhelinkki on moniammatillinen tiimi, jota voimme konsultoida (nimettömänä) lapsen ja perheen asioissa. Perhelinkkiin on mahdollisuus myös vanhempien tulla hakemaan neuvoa ja näkökulmaa perheen arjen ja kasvattamisen vaihtuvissa tilanteissa. Esitteitä saat halutessasi päiväkodin henkilökunnalta. Neuvolan kolme- ja viisivuotistarkastuksen yhteydessä vanhemmat voivat halutessaan välittää neuvolaan päiväkodin työntekijän havaintoja ja vastaavasti neuvola antaa vanhempien luvalla palautteen päiväkotiin. Olemme yhteistyössä myös Tuusulan evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa. Päiväkotimme vastuuhenkilö suunnittelee yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa kirkkovuoden tapahtumia ja pyhäkoulua. Pyrimme osallistumaan kulttuuritoimen järjestämiin museotyöpajoihin ja teatteritapahtumiin vuosittain. Kirjastoauton palveluita käytämme ahkerasti. Mattilan alueen asukasyhdistyksen kanssa olemme järjestäneet aiemmin kirpputoritapahtumia ja huolehtineet Mattilan alueen siisteydestä. Suunnitteilla on yhteistyötä alueen senioreiden kanssa. Asukasyhdistys kokoontuu myös tiloissamme samoin kuin 4H-kerho.

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin VASU

Määrlahden päiväkodin VASU Määrlahden päiväkodin VASU Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Tämä suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUKSEMME: lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa lapsen näkemykset on otettava huomioon kaikki lapset ovat tasa arvoisia

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 01.08.2006 132 Hyväksytty koulutuslautakunnassa 16.08.2006 110 Hyväksytty koulutuslautakunnassa

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Simunan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Simunan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 Simunan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 Simunan laulu Metsän suojassa Simunassa on meidän päiväkoti. Täällä on kivaa meillä, kaikilla kavereilla. Päiväkoti Simunassa kaikilla leppoista

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 Yksikkö Perttulan päiväkoti, esiopetusryhmä Leijonat. Ryhmään kuuluu sekä osa- että kokopäiväeskareita. Uotilan koulutie 81, 01860 Perttula Toiminta-aika

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Toivojentien päiväkodin ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Me Ikurin päiväkodissa toteutamme varhaiskasvatusta ja esiopetusta pienryhmissä leikkien, liikkuen ja tutkien. Toimintamme yksi keskeisimmistä

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄKODIN ESITTELY 2. TOIMINTA-AJATUS 3. LAPSIKÄSITYS 4. OPPIMISKÄSITYS 5. LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA 5.1 LEIKKIEN 5.2 LIIKKUEN

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4 1 SISÄLLYS Toiminta-ajatus 1 1.1 Ryhmän tavoitteet 2 1.2 Ryhmän arvot 3 Varhaiskasvatus ympäristömme 4 Toiminnalliset orientaatiot lapsille ominainen tapa toimia 5 Sisällölliset orientaatiot tapa hahmottaa

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Rakokiven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 1 Sisällys Päiväkotimme 2 Toiminta-ajatuksemme 3 Oppimisympäristömme 3 Varhaiskasvatustyömme arvot 5 Lasten arvot 5 Vanhempien arvot 5 Henkilökunnan arvot

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot